Jan Neruda

( 1834—1891 )

Bibliografie


( Sestaveno vesměs podle Spisů Jana Nerudy )


1853

  „(Zpráva o Drahorádově mši)“, in: Pražské noviny 1853 (?), xxx.

Označeno Nerudou za pouhé oznámení (viz Drobné klepy III, 7. 3. 1878).

1854

  „Hřbitovní kvítí. Výjimky z většího cyklu básní pod týmž nadpisem“, in: Lumír 4, č. 46, 16. listopadu 1854, str. 1094. — Viz 1858.

Podepsáno: Janko Hovora.

Obsah: (IV) Nač zde sklonných vrbin u ohradě. (X) Tichý růvek leží pozapadlý. (XXXIX) Co jest Země? — Mocná báně. (LII) Zhlížela se vrba u potoku. (XXX) Po mém pohřbu křepčili.

1855

1856

1857

  „Hřbitovní kvítí“, in: Lumír 7, č. 12, 19. března 1857, str. 275. — Viz 1858.

Podepsáno: Janko Hovora.

Obsah: (II) O Dušičkách na hřbitově větřík. (XXXVIII) Nad rovečkem svírá prkno šedé. (XVIII) Mnoho bolů v tomto světě. (XXIX) Blázny jsem si dělal z hezké děvy.

  „Hřbitovní kvítí“, in: Českomoravská pokladnice 3, Kalendář na rok 1858 (vyšlo 1857), str. 94. — Viz 1858.

Podepsáno: Janko Hovora.

Obsah: (I) Jaký bujný ples na živém stromu! (XLII) Co jest slza? — Skvostná karbunkule.

1858

  Hřbitovní kvítí. Karel Bellmann, Praha 1858 (vytištěno 1857), 14 cm, str. 64. — Viz 1927, 1928, 1937, 1941, SJN I 1951.

Dedikace: „Památce časně zesnulého přítele svého, nezapomenutelnému Antonínu Tollmannovi věnuje básník“ (Ant. Tollmann † 1853).

Obsah:

Na pahorku leží pole chudé. Zelená se tráva po hřbitově. Ticho — jako ráno v dálném poli. Porodila rosa kvítek malý. Byl jsi chud — však bujní tvoji snové. Zval tě osud k nešťastníkův kvasu. Líhávali na jednom jsme loži.

(motto [Alfred Meissner])

I. Jaký bujný ples na živém stromu! (1857). II. O Dušičkách na hřbitově větřík (1857). III. O Dušičkách ročně konají se. IV. Nač zde sklonných vrbin u ohradě (1854). V. Bleskosvodům společenských bouří. VI. Mnozí chválili, že zpívám o chudobě. VII. Z šedých mračen dešť se hustý lije. VIII. Nebe šíré obléklo šat šedý. IX. Za mřížemi rovy v stejné řadě. X. Tichý růvek leží pozapadlý (1854). XI. Na hřbitově drobné hoše. XII. Stojí ostrov pustý pokraj moře. XIII. Valí proud se světem bystrý, ostrý. XIV. Když jsem zpívával co malé dítě. XV. Mezi hroby dva se červi potkali. XVI. Přede mnou tu leží lebka rozpoltěná. XVII. Neplač, neplač, brachu, nenaříkej. XVIII. Mnoho bolů v tomto světě (1857). XIX. Jsem-li syn neb cizím Apollinu. XX. Však znám ten lid, jenž nožem hnusné pitvy. XXI. Zlato chtít snad pozlacovat. XXII. Nalákav se prachu z lidské hlíny. XXIII. Poesie žila, dokud každý. XXIV. Posud písně lasky rozkvétají. XXV. Lehko nyní zamilovanému. XXVI. Co jest láska? Divná smísenina. XXVII. Povždy znovu pochybuju. XXVIII. Láska shořela jak tenká svíce. XXIX. Blázny jsem si dělal z hezké děvy (1857). XXX. Po mém pohřbu křepčili (1854). XXXI. Krásný obraz manželů dvou svorných! XXXII. V krásném vodojemu vlnky. XXXIII. Černý vůz se padlým sněhem. XXXIV. Mnohé srdce milovalo. XXXV. Pláče hošík otrhaný. XXXVI. Nad rovečkem malým živá kostra sedí. XXXVII. Nevinnost jest bylina jak vodní. XXXVIII. Nad rovečkem svírá prkno šedé (1857). XXXIX. Co jest Země? — Mocná báně (1854). XL. Humor jesti kvítko stobarevné. XLI. Smutným náhle oko nevěstino. XLII. Co jest slza? — Skvostná karbunkule (1857). XLIII. Smutek promění nám v sněžné lady. XLIV. Na vršíku dům stal bláznů. XLV. Nad blázincem věž se štíhlá vzpíná. XLVI. Z Kateřinek dlouhý tah se. XLVII. V vlasti jsem a přece divná tužba. XLVIII. Otce, matku, lásku oželíme. XLIX. Upřímně se bratři zpovídejme. L. Milost! — Můž-li slavík jemný mnohým. LI. Strom květ nese, dokud neuchřadne. LII. Zhlížela se vrba u potoku (1854).

¶ Brambora 1: 31 básní převzal Neruda do Knih veršů. — Pohlei 133.

¶ Oznámení: „Jiný mladší básník, jenž se "Janko Hovora" podepisuje, vydá lyrický cyklus, nazvaný "Kvítí hřbitovní".“ Lumír VII, č. 20, 14. května 1857, s. 478 (Novotný, ŽJN 1, s. 232, srv. s. 241). — Ref.: Lumír 1857, II. díl, s. 1222; Pražské noviny č. 299, 1857 (Novotný, ŽJN 1, s. 259-260).


  U nás. Veršované krotké avantury ve čtyrech velmi nestejných zpěvích. H. Dominikus, Praha 1858, str. 35. — Viz 1920, SJN 11 (1957).

¶ Brambora 2: Vydáno anonymně. Za autora byli pokládáni Josef Barák (Fr. Douchou), Vít. Hálek (Jak. Malým). — Pohlei 134.

1859

  Mému vrabci. Pospíšil, Praha 1989, str. 42.

¶ Brambora 0. Pohlei 135.

  Ženich z hladu. Veselohra v jednom jednání. Divadelní bibliotéka J. Pospíšila, sv. 30. Pospíšil, Praha 1859, str. 39-60. — Viz 1864 (2. vyd.), 1875 (3. vyd.), 1896, 1909, SJN X 1961.

Veselohra byla poprvé hrána ve Stavovském divadle 1. ledna 1859.

„Autor uvedl v titulu, že hra byla napsána »s použitím francouzské anekdoty«. Tato anekdota byla však předlohou anonymní povídce »Eine Heirat aus Hunger«, otištěné v pražském německém deníku Bohemia r. 1842, č. 17. Podle ní pravděpodobně Neruda svou hru napsal“ (Pohorský, SJN X 1961, p. 235).

¶ Brambora 3: V témže svazku kratochvíle Hermenegilda Jirečka Tajemné psaní. — Pohlei .

  Prodaná láska. Veselohra v jednom jednání. Divadelní bibliotéka J. Pospíšila, sv. 31. Pospíšil, Praha 1859, str. 81 ad. — Viz 1867 (2. vyd.), 1879 (3. vyd.), 1887 (4. vyd.), 1924, SJN X 1961, 27–50.

Veselohra byla poprvé hrána v aréně ve Pštrosce 23. srpna 1859.

„. . . Prodaná láska byla nejúspěšnější hrou Nerudovou. Je také původnější než Ženich z hladu, i když anonymnímu fejetonistovi Národa (1864, č. 169, Obrazy literární) připomínala Molièrovy Směšné preciózky a Miloslavu Hýskovi německou frašku Alexandra Wilhelmiho (1817—1877) Einer muß heiraten (Jeden z nás se musí oženit) [»Nerudovy divadelní hry«, doslov k edici M. Novotného Psáno pro jeviště, 1924]“ (Pohorský, SJN X 1961, p. 236).

¶ Brambora 4: V 1. vydání předchází Brachvoglovo drama Narcis v překladě J. J. Kolára. V čtvrtém vydání je text částečně pozměněn. — Pohlei .

  „České národní tance“, in: Obrazy života I/1 (leden), 1859, s. 22–27. — Viz 1925, SJN XX 1962, s. 7–20.

Ilustrační kresba Fr. Kolára.

„Jmena hlavnějších českých tanců jsou: Ambít, Baboračka, Baborák, Břitva, Cukrabant, Cvrček, Dudačka, Dudák, Dupák, Furiant, Hambalky, Hulán, Chytavá, Kalamajka (Pepík), Kalhoty, Kedluben, Klekavá, Klempák, Klouzák, Kolíbavka, Komárna, Kostelák, Kozačka, Kozel, Krakovec, Kráva, Kukavá, Kuželka, Latovák, Manšestr, Marjánka, Minet, Moták, Myška, Nabíhaná, Obkročák, Obrok, Pančava, Plácavá, Polka, Rejdovačka, Rejdovák, Rusák, Řezanka, Sasák, Sedlák, Skočná, Strašák, Strniště, Šoupák, Štajryš, Švec, Talián, Tkadlec, Točák, Trakař, Třasák, Třínožka, Valčík, Vosňák, Vošatka, Vrták, Zakolanská, Zákonopí, Zbraslavák, Zpátečná, Zouvák, Žabařská, Žid atd.“

1860

  Franceska di Rimini. Tragedie ve 3 jednáních. Nákladem spisovatelovým (Tiskem Antonína Augusty), Litomyšl 1860 (březen), str. 50. — Viz SJN X 1961.

Tragédie byla poprvé hrána v Královském stavovském divadle v neděli 15. ledna 1860, bez následných repríz. Soudobá censura vyškrtla v 1. výstupu 2. jednání projev sluhy Filipa proti zvůli pánů a též slovo „kuběna“ (Pohorský, SJN X 1961, p. 238).

¶ Brambora 5. Pohlei .

  „Merenda nestřídmých. Dramatické capriccio o jednom jednání“, in: HL 1860, č. 46 (11. srpna), 47 (18. srpna), 48 (1. září), 50 (7. září), 51 (15. září). — Viz SJN X 1961.

„Na soudobých profesionálních českých scénách, pokud víme, nebyla provozována.“ (Pohorský, SJN X 1961, p. 239)

  „Nevěsta. Dramatický žertík pro jednu osobu“, in: Krakonoš. Humoristický almanah (na rok 1860), J. R. Vilímek, Praha 1860 (recte 1859?), pp. xx. — Viz SJN X 1961, 51–60.

„Tento veršovaný monolog býval oblíben zvláště na ochotnických scénách“ (Pohorský, SJN X 1961, p. 238).

  „Žena miluje srdnatost. Veselohra ve třech jednáních. Látka částečně dle francouské anekdoty“, in: Máj (jarní almanach na rok 1860, red. Vítězslav Hálek) 1860, pp. xx–xx. — Viz SJN X 1961.

„Nebyla hrána na velkých pražských scénách, zato však byla často provozována na venkovských jevištích ochotnicky. Jako částečnou předlohu uvádí autor v podtitulu francouzskou anekdotu. Podobně jako u Ženicha z hladu byla tato blíže neurčená anekdota zpracována v povídku rakouským publicistou Isidorem Hellerem (nar. 1816) »Der Schein trügt« (Zdání klame), která vyšla v Bohemii 1842, č. 1—12.“ (Pohorský, SJN X 1961, p. 239)

  „Zlatá ulička na Hradčanech“, in: Obrazy života 1860, č. 3, s. 105-107. — Viz SJN XXVI (1958), s. 7-11.

Podepsáno: Jan Neruda.

1861

•   (Zlomek jednoaktové veselohry), (1861). — Viz 1941 (1. vyd.), SJN X 1961.

„K určení a datování rukopisného zlomku může přispět údaj, že v roce 1861 čtyři soudobé časopisy (Boleslavan z 15. 2., str. 124, Lumír z 2. 5., str. 425, Čas z 24. 6. a Pražské noviny z 29. 6.) ohlásily, že Neruda napsal tři jednoaktové veselohry: Já to nejsem, Souboj a Ženat nebo neženat (tak v posledních zprávách, kdežto zprvu Ženat neženat).“ (Pohorský, SJN X 1961, pp. 246)

Pod názvem „Dobrodružství v hotelu“ a v úpravě Emericha Aloise Hrušky (1895—1957) byla poprvé hrána v dubnu 1941 v pražském divadle U Nováků.

  „Z umělecké výstavy“, in: Čas 1861, 12., 15., 18. května. — Viz SJN XX 1962, s. 21–31.

Nadepsáno: Δ

  „Procesí o Božím těle ve Veroně“. in: Čas 16. června 1861.

Přestože je článek označen trojúhelníkem a Ladislav Quis ho zařadil k Obrazům z ciziny (Z domova i ciziny, 1911), jedná se podle zpráv sester Noskových, Heleny Malířové a Růženy Naskové, o práci jejich otce Josefa Noska (SJN VIII 396). Viz též „Monselice“ (1865).

  „(Pražský feuilletonist má přetěžký stav...)“, in: Čas 27. dubna 1861. — Viz SSJN 21 (1912), SJN XXVI (1958), s. 12-15.

Nadepsáno: Δ   V Praze 26. dubna.

Knižně v SSJN a SJN s titulem: „Praha se blámla!“

  „(Na rohu jedné z ulic malostranských stojí...)“, in: Čas 16. května 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 16-20.

Nadepsáno: Δ   V Praze 15. května.

Knižně v SJN s titulem: „Praha o svatém Janě.“

  „(Aequam memento rebus in arduis servare mentem...)“, in: Čas 28. května 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 21-24.

Nadepsáno: Δ   V Praze 27. května.

Knižně v SJN s titulem: „Ostrostřelecký sbor — Biřmování českého národa — Nová píseň — Paní Thoméova a pan Wildt — Büdinger opustí Rakousko.“

  „(Minulou neděli bylo mrazivo...)“, in: Čas 5. června 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 25-28.

Nadepsáno: Δ   V Praze 4. června.

Knižně v SJN s titulem: „Prápor na Koňské bráně — Školní rada Mareš — Kleidsame Tracht — Rovnoprávnost v české Praze.“

  „Parný a perný feuilleton“, in: Čas 11. června 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 29-32.

Nadepsáno: Δ   V Praze 10. června.

  „Zápisky králíka policinellova“, in: Čas 17. července 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 33-36.

Nadepsáno: Δ   Z Hvězdy.

  „Kolportéři nesmyslu“, in: Čas 7. srpna 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 37-41.

Nadepsáno: Δ   V Praze 6. srpna.

  „Silhouetty“, in: Čas 15. srpna 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 42-45.

Nadepsáno: Δ   V Praze 14. srpna.

Knižně v SJN s upraveným titulem: „Siluety.“

  „(Klepali jsme spolu již na Vltavě...)“, in: Čas 5. září 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 46-49.

Nadepsáno: Δ   V Praze 4. září.

Knižně v SJN s titulem: „Co se děje ve Vídni — Podzimní trampoty — Na srdce našemu studentstvu — Nová školní čítánka.“

  „(Váš feuilletonist jest nešťasten...)“, in: Čas 12. září 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 50-53.

Nadepsáno: Δ   V Praze 11. září.

Knižně v SJN s titulem: „Nemám vtipu — O holích — Učme se německy — Žurnalistický sňatek.“

  „Kousek "staré Prahy"“, in: Čas 15. září 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 54-58.

Nadepsáno: Δ   V Praze 14. září.

Co všechno se dá vyjádřit slovem „flamendr“.

  „(Přicházím pozdě, ale přicházím přece...)“, in: Čas 22. září 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 59-61.

Nadepsáno: Δ   V Praze 21. září.

Knižně v SJN s titulem: „Die Leiden des jungen Lindenhain — Studenti v Praze — Manévr městských sborů.“

  „(Právě dnes tomu rok, co se s těžkými bolestmi...)“, in: Čas 2. října 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 62-65.

Nadepsáno: Δ   V Praze 1. října.

Knižně v SJN s titulem: „Čas nezahynul — O svatém Václavu.“

  „(Příroda přijímá na sebe již aerugo nobilis...)“, in: Čas 9. října 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 66-68.

Nadepsáno: Δ   V Praze 8. října.

Knižně v SJN s titulem: „Podzimní feuilleton.“

  „Žurnalistické klepy“, in: Čas 20. října 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 69-72.

Nadepsáno: Δ   V Praze 19. října.

  „O Dušičkách“, in: Čas 3. listopadu 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 73-75.

Nadepsáno: Δ   V Praze 2. listopadu.

  „Na dychánku“, in: Čas 10. listopadu 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 76-79.

Nadepsáno: Δ   V Praze 7. listopadu.

  „Feuilleton svatebnický“, in: Čas 26. listopadu 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 80-83.

Nadepsáno: Δ   V Praze 23. listopadu.

  „(První společná hostina ve Vídni...)“, in: Čas 15. prosince 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 84-87.

Nadepsáno: Δ   V Praze 14. prosince.

Knižně v SJN s titulem: „Společná hostina ve Vídni — Zábavy v Praze — Benefice českých herců — Historka svatebnická.“

  „(Jsme o rok starší, smutná to vlastnost...)“, in: Čas 31. prosince 1861. — Viz SJN XXVI (1958), s. 88-90.

Nadepsáno: Δ   V Praze 30. prosince.

Knižně v SJN s titulem: „Jsme o rok starší.“

  „Stručný zeměpis a dějepis Čech“ (I–X), in: Humoristické listy 4. září 1861—březen 1862. — Viz 1862, 1877, SJN XXVI (1958), s. 91-108.

Nadepsáno: Δ   V Praze 14. prosince.

Podkapitoly: Předmluva zasilatelova. Předmluva páně Zangova. Zeměpis Čech. Dějepis. Úvodní poznamenání.

Různočtení ke všem třem vydáním (1861, 1862, 1877) je uvedeno v SJN XXVI s. 449-451.

1862

  „Z umělecké výstavy“, in: Hlas 1862, 15., 17., 24., 28., 30. května, 6., 15. června. — Viz SJN XX 1962, s. 32–50.

Nadepsáno: Δ

  „Stručný zeměpis Čech. Učená přednáška od Jana Nerudy“, in: Besedník 1862. — Viz 1861.

  „(Krásné jest býti cigánem...)“, in: Hlas 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 109-112.

Nadepsáno: Δ   V Praze 11. ledna.

Knižně v SJN s titulem: „Nový David — Lýra sionská — Masopostní přípravy.“

  „(Nový byt, nové nehody...)“, in: Hlas 19. ledna 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 113-115.

Nadepsáno: Δ   V Praze 18. ledna.

Knižně v SJN s titulem: „Nový byt, nové nehody — Masopůst začíná.“

  „(Nevím, proč vytýkají vlastně redutě pražské...)“, in: Hlas 29. ledna 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 116-119.

Nadepsáno: Δ   V Praze 28. ledna.

Knižně v SJN s titulem: „Vtipy pražské reduty — Chudý život.“

  „Smutná romantika“, in: Hlas 2. února 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 120-123.

Nadepsáno: Δ   V Praze 1. února.

  „Na redutě“, in: Hlas 27. února 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 124-127.

Nadepsáno: Δ   V Praze 27. února.

  „(Prohřešil bych se proti zvykům...)“, in: Hlas 8. března 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 128-130.

Nadepsáno: Δ   V Praze 7. března.

Knižně v SJN s titulem: „Konec masopůstu — Bojím se o svou budoucnost — Máme rovnoprávnost — Patentová slavnost.“

  „(Jsem věru nešťasten...)“, in: Hlas 19. března 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 131-133.

Nadepsáno: Δ   V Praze 18. března.

Knižně v SJN s titulem: „Jsem nešťasten — Ad verbum Mottl! — Galantnost Prager Morgenpostu — Reményi.“

  „Ze starých hospůdek“ (I–IV), in: Hlas 21., 25., 29. března, 6. dubna 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 134-145.

Nadepsáno: Δ

  „("Zle, matičko, zle!" ...)“, in: Hlas 3. dubna 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 146-148.

Nadepsáno: Δ   V Praze 2. dubna.

Knižně v SJN s titulem: „"Zle, matičko, zle!".“

  „Feuilleton vzpomínek“, in: Rodinná kronika 12. dubna 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 149-155.

Podepsáno: Jan Neruda.

  „Výhry národní loterie“, in: Hlas 7. května 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 156-158.

Nadepsáno: Δ

  „(Doba výletů a koupelí je již ouplně zde...)“, in: Hlas 8. června 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 159-161.

Nadepsáno: Δ   V Praze 7. června.

Knižně v SJN s titulem: „Výlety a koupele — Svatodušní svátky roku 1848 — Tabáčnické krámy — Zmařená zlatka.“

  „(Vidíte, věru se na vas hněvám...)“, in: Hlas 29. června 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 162-164.

Nadepsáno: Δ   V Praze 28. června.

Knižně v SJN s titulem: „"Vlasatice" od Morgenpostu — Několik slov o divadelních hrách.“

  „(Bez deštníku nerádno vyjít, všude mračna...)“, in: Hlas 6. července 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 165-167.

Nadepsáno: Δ   V Praze 5. července.

Knižně v SJN s titulem: „Navštěvujte uvězněné! — Mnohá pohroma stíhá národ náš — V mechanickém kabinetu — Tiskové chyby.“

  „(S klasickou objektivností troubím na svět...)“, in: Hlas 13. července 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 168-170.

Nadepsáno: Δ   V Praze 12. července.

Knižně v SJN s titulem: „S klasickou objektivností troubím na svět.“

  „Procházky po Praze“ (I–II), in: Hlas 18., 23. července 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 171-176.

Nadepsáno: Δ

  „(Bude velké stěhovaní se...)“, in: Hlas 3. srpna 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 177-179.

Nadepsáno: Δ   V Praze 2. srpna.

Knižně v SJN s titulem: „Stěhování se pražských ostrostřelců — Brockhaus a dějepis Sokolu — Spolkům daří se dobře.“

  „Půl hodinky feuilletonního filosofování“, in: Hlas 13., 14. srpna 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 180-187.

Nadepsáno: Δ

  „Tak zvaní "lufťáci"“, in: Hlas 17. srpna 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 188-190.

Nadepsáno: Δ

  „(Podzimek je již zde, s ním chladné noci...)“, in: Hlas 21. září 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 191-193.

Nadepsáno: Δ   V Praze 20. září.

Knižně v SJN s titulem: „Podzimek je již zde — Facková aféra pana Janky — "Malí študující".“

  „(Schopenhauer stává se u nás módou...)“, in: Hlas 12. října 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 194-197.

Nadepsáno: Δ   V Praze 11. října.

Knižně v SJN s titulem: „Schopenhauer stává se u nás módou — Zmatek nad zmatek — Volební listiny Sokolu.“

  „(Paragraf pátý prošel! ...)“, in: Hlas 24. října 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 198-201.

Nadepsáno: Δ   V Praze 23. října.

Knižně v SJN s titulem: „Paragraf pátý prošel!“

  „O Dušičkách“, in: Hlas 4. listopadu 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 202-204.

Nadepsáno: Δ

  „(Včera neb předevčírem vyzval mne někdo...)“, in: Hlas 18. listopadu 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 205-207.

Nadepsáno: Δ   V Praze 17. listopadu.

Knižně v SJN s titulem: „Paříž a Praha — Dvě ilustrace Prager Morgenpostu — Nový český tanec — Druhá půlhodinka feuilletonního filosofování.“

  „(Svatá Kateřina je nám sice již co patronka...)“, in: Hlas 2. prosince 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 208-210.

Nadepsáno: Δ   V Praze 1. prosince.

Knižně v SJN s titulem: „Taneční hodiny.“

  „(Až bude Náučný slovník ukončen...)“, in: Hlas 7. prosince 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 211-213.

Nadepsáno: Δ   V Praze 6. prosince.

Knižně v SJN s titulem: „Až bude Náučný slovník ukončen.“

  „(Že byli bohatí peněžnici mecenáši spisovatelů...)“, in: Hlas 11. prosince 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 214-216.

Nadepsáno: Δ   V Praze 10. prosince.

Knižně v SJN s titulem: „Dramatická facka — Morální rána — Veliké výdaje — Vše se raduje.“

  „(Právě nyní vidíme v Praze...)“, in: Hlas 21. prosince 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 217-219.

Nadepsáno: Δ   V Praze 20. prosince.

Knižně v SJN s titulem: „Strach hyénní — Ježíšek bude mít letos velkou práci.“

  „V den štědrovečerní“, in: Hlas 24. prosince 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 220-222.

Nadepsáno: Δ   V Praze 24. prosince.

  „Přídavek ku kronice roční“, in: Hlas 31. prosince 1862. — Viz SJN XXVI (1958), s. 223-225.

Nadepsáno: Δ   V Praze 31. prosince.

Podepsáno: Bartoš, písař

1863

  „Já to nejsem. Veselohra v jednom jednání dle Schückingovy novely“, in: Divadelní ochotník (vyd. Josef Mikuláš Boleslavský) II/2, 1863, pp. xx—xx. — Viz SJN X 1961.

„V podtitulu uvádí Neruda jako podklad této práce novelu německého spisovatele Levina Schückinga (1814—1883), aniž ji blíže určuje. Podle našeho zjištění jde o novelu »Viola«, otištěnou ve výboru Schückingových povídek Aus alter und neuer Zeit, I. Teil, Wien 1864, 179–224. Neruda znal ovšem novelu z některého otisku dřívějšího, pravděpodobně snad časopiseckého. Obsah novely vcelku přejímá. Převedl ji pouze do českého prostředí, provedl některé drobné odchylky dějové a přidal dvě osoby, studenta-básníka Ryšavého a drába. Děj novely, rozvedený do čtyř kapitol a vyprávěný v první osobě básníkem Alfredem Hellbornem, odehrává se u Nerudy v jednom aktu, zachovává jednotu času a místa a má dramatičtější spád. Nerudovo autorství projevuje se pak zvlášť silně v satirických narážkách na současné české literární poměry.“ (Pohorský, SJN X 1961, p. 240)

  „Tanec Beseda“, in: Hlas 1863, 10. února. — Viz SJN XX 1962, s. 453.

Nepodepsáno. Nerudovo autorství je vysoce pravděpodobné.

  „První představení průzračných obrazů“, in: Hlas 1863, 23. února. — Viz SJN XX 1962, s. 455.

Nepodepsáno. Nerudovo autorství je vysoce pravděpodobné.

  „Jaroslava Čermáka »Razia« (loupežný tah) . . .“, in: Hlas 1863, 27. února. — Viz SJN XX 1962, s. 51–52.

Podepsáno: J. N.

  „Návštěva umělecké výstavy“, in: Hlas 1863, 24., 25. dubna, 2., 4., 9. května. — Viz SJN XX 1962, s. 53–66.

Nadepsáno: Δ

  „Lessingův obraz »Jan Hus před hranicí«“, in: Hlas 1863, 17. října. — Viz SJN XX 1962, s. 67–70.

Nadepsáno: Δ

  „Výstava obrazů v Klementinum“, in: Hlas 1863, 21. října. — Viz SJN XX 1962, s. 71–72.

Nadepsáno: Δ

  „Na počátku postu“, in: Hlas 19. února 1863. — Viz SJN XXVI (1958), s. 226-228.

Nadepsáno: Δ   V Praze 18. února.

  „Hloupé vzpomínky — Perly bolu — Někdo a Bohemie — Emauzská pouť — České a německé počasí — Cena češtiny“, in: Hlas 9. dubna 1863. — Viz SJN XXVI (1958), s. 229-231.

Nadepsáno: Δ   V Praze 8. dubna.

  „Výlet do Mnichova — Cestování — Třetí most pražský“, in: Hlas 20. září 1863. — Viz SJN XXVI (1958), s. 232-234.

Nadepsáno: Δ   V Praze 19. září.

  „Výroční články — Drůbež lidská — Povodeň čamarová a čamara co anděl strážce“, in: Hlas 1. října 1863. — Viz SJN XXVI (1958), s. 235-237.

Nadepsáno: Δ   V Praze 30. září.

  „Obyčejný a neobyčejný žid — Feuilletonní skoky, ustřice a mravenci — "De mortuis nil bene!" — Půl tuctu mravného naučení“, in: Hlas 4. listopadu 1863. — Viz SJN XXVI (1958), s. 238-240.

Nadepsáno: Δ   V Praze 3. listopadu.

  „Všeobecná spokojenost — Slepý mládenec — Národní vláda — v Praze“, in: Hlas 26. listopadu 1863. — Viz SJN XXVI (1958), s. 241-243.

Nadepsáno: Δ   V Praze 25. listopadu.

  „Nový kolega můj a jeho introdukce — Zrcadlo a studie — Kostymní ples a dědic Hankův — Přivěsek časový“, in: Hlas 16. prosince 1863. — Viz SJN XXVI (1958), s. 244-246.

Nadepsáno: Δ   V Praze 15. prosince.

  „K Štědrému večeru“, in: Hlas 24. prosince 1863. — Viz SJN XXVI (1958), s. 247-249.

Nadepsáno: Δ   V Praze 24. prosince.

1864

  Arabesky. Sklad Slovanského kněhkupectví J. Nováka a J. R. Vilímka (Tiskem K. Schreyera a Hynka Fuchse v Praze), Praha 1864, 8°, str. (VIII) + 230. — Viz 1880 (2. vyd.), 1893, 1908, 1923, SJN III 1952.

Dedikace: Věnováno doktoru práv Antonínu Finkovi.

Obsah: Drahý příteli můj! /V-VI/. Byl darebákem (1859) /1-8/. Josef harfenista (1861) /9-15/. Blbý Jóna (1861) /16-21/. Z pamětí kočujícího herce (1860) /22-34/. Erotomanie /35-43/. Franc /44-49/. Starý mládenec /50-88/. Štědrovečerní příhoda /89-96/. U okna /97-113/. Pražská idylla /114-130/. Z notiční knihy novinkářovy /131-146/. Páně Kobercova ženitba /147-160/. O Lorettanských zvoncích /161-163/. Kassandra /164-170/. "Ty nemáš srdce!" /171-183/. Mému vrabci /184-200/. Z tobolky redaktorovy /201-219/. Krátké „Les Confessions“ kohokoliv z nynějších českých Jean-Jacqů /220-230/.

¶ Brambora 6. Pohlei .

  Pařížské obrázky. Feuilletony od Jana Nerudy. Sklad Slovanského kněhkupectví J. Nováka a J. R. Vilímka (Tiskem K. Schreyera a Hynka Fuchse v Praze), V Praze 1864, str. (VI) + 106 + (2). — Viz 1958.

Dedikace: Příteli Josefu Richardu Vilímkovi /V-VI/.

Obsah: I. S Notre Dame /1-6/. II. Flâneur a ouvrier /6-13/. III. Mosaika lidu a života /13-21/. IV. Půdorys obrázků dalších /21-25/. V. Jak oznamují a jak prodávají obchodníci pařížští /25-38/. VI. Povozy /38-43/. VII. Restaurace a kavárny /43-54/. VIII. Slované v Paříži /54-59/. IX. Divadla /60-78/. X. Paříž v kostelích /78-82/. XI. Vojsko /82-86/. XII. Polosvět /87-95/. XIII. Na hřbitovech /95-106/.

¶ Brambora 7: Po druhé vyšlo jako součást Menších cest (1877). — Pohlei .

  Stará hra. Scéna, (rukopis, 1864, duben–červen?). — Viz 1941 (1. vyd.), SJN X 1961.

Hra je obsahově a většinou i slovně totožná s humoreskou „U divadelního abonenta“ (1865). „Za života autorova nebyla tato hra na scénu uvedena. Po prvé byla sehrána 8. června 1894 na herecké slavnosti na Žofíně Jiřím Bittnerem, Marií Laudovou a Hedvikou Málkovou.“ (Pohorský, SJN X 1961, pp. 240–242)

  „Z umělecké výstavy“, in: Hlas 1864, 29. května, 1., 3., 5. června. — Viz SJN XX 1962, s. 73–82.

Nadepsáno: Δ

  „Karlínský chrám“, in: Rodinná kronika 1864, s. 40. — Viz SJN XX 1962, s. 468–470.

Nepodepsáno. Nerudovo autorství je vysoce pravděpodobné, zmiňuje se o něm v článku „Sochař Levý“ (1870).

  „Lessingův Jan Hus“, in: Rodinná kronika 1864, s. 57–58. — Viz SJN XX 1962, s. 456–457.

Nepodepsáno. Nerudovo autorství je vysoce pravděpodobné.

  „Jan L. Lukes“, in: Rodinná kronika 1864, s. 274. — Viz SJN XX 1962, s. 462–463.

Nepodepsáno. Nerudovo autorství je vysoce pravděpodobné.

  „Novoroční myšlénky“, in: Hlas 1. ledna 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 250-252.

Nadepsáno: Δ   V Praze 31. prosince.

  „Obšírný úvod — k ničemu — Věřitelé v činnosti a zlatky na vandru — Zimní květy — Rozdílná stanoviska“, in: Hlas 6. ledna 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 253-255.

Nadepsáno: Δ   V Praze 5. ledna.

  „Vzdělaný jazyk náš — Fotografie co námluvčí — Masopostní předslov — Slova Furchova“, in: Hlas 10. ledna 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 256-258.

Nadepsáno: Δ   V Praze 9. ledna.

  „Společenský život pražský“ (I–II), in: Hlas 28. ledna 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 259-263.

Nadepsáno: Δ

  „Všeobecné tlachání — Pan Höfler objednal sobě přednášku — Album Besedy umělecké“, in: Hlas 7. února 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 264-266.

Nadepsáno: Δ   V Praze 2. února.

  „Všeobecný půst — Úžasně rozmnožené jmění — Vlastenectví pod vestou“, in: Hlas 13. února 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 267-269.

Nadepsáno: Δ   V Praze 13. února.

  „Sněmovní poklid — Loterie v životě a v literatuře — Nesmysl o sobě“, in: Hlas 6. března 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 270-272.

Nadepsáno: Δ   V Praze 5. března.

  „Honba na klobouky“, in: Hlas 20. března 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 273-275.

Nadepsáno: Δ

  „Myšlénky kloboučnické“, in: Hlas 24. března 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 276-279.

Nadepsáno: Δ

  „Zmítání se studentův — Generál Morin — Le roi est mort, vive le roi! — Ponížená suplika“, in: Hlas 27. března 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 280-282.

Nadepsáno: Δ   V Praze 26. března.

  „Jaro, samovraždy a zasláno — Mexická terna a mexický krajan — "Aby tě foršt neviděl"“, in: Hlas 15. května 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 283-285.

Nadepsáno: Δ   V Praze 14. května.

  „Pohřben za živa — Nejposlednější představení — Máme komponisty!“, in: Hlas 17. července 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 286-288.

Nadepsáno: Δ   V Praze 16. července.

  „"Slepý mládenec" a kousek pražské pověsti — Smutek a radost — Vlašťovky z ciziny, domácí pomníky a jiné maličkosti“, in: Hlas 24. července 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 289-291.

Nadepsáno: Δ   V Praze 23. července.

  „Nastávající zlaté časy naše — Čestný člen — Hosté naši v Berlíně — Krejčovský vynález“, in: Hlas 28. srpna 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 292-294.

Nadepsáno: Δ   V Praze 27. srpna.

  „Národní slavnosti za Koňskou branou“, in: Hlas 31. srpna 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 295-298.

Nadepsáno: Δ

  „"Pijavice nevzdělané" — Nepřátelé dlouhé chvíle — Panu Höflerovi kritika "ubližuje"“, in: Hlas 8. září 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 299-301.

Nadepsáno: Δ   V Praze 7. září.

  „Dle předpisu — Na procházce — Myšlénky o svobodě, o krátkém bašiku a šlápnutí na nohu — Ku konci zakončení“, in: Hlas 11. září 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 302-304.

Nadepsáno: Δ   V Praze 10. září.

  „Konfusní počátek, uprostřed Plzeň a pak divadelní koneček“, in: Hlas 18. září 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 305-307.

Nadepsáno: Δ   V Praze 17. září.

  „Posvícenský šafrán — Praha v zítřejší den — Vymírající národové — Svatobor na posvícení“, in: Hlas 28. září 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 308-310.

Nadepsáno: Δ   V Praze 27. září.

  „Vídeňský provazník — Nová zkušební komise — Černohorský zákoník — Několik menších událostí“, in: Hlas 18. listopadu 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 311-313.

Nadepsáno: Δ   V Praze 17. listopadu.

  „Chvála bláznovství — Hvězdy "národní" besedy — Máchovo rodiště — Prosba k divadlu vůbec“, in: Hlas 2. prosince 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 314-316.

Nadepsáno: Δ   V Praze 30. listopadu.

  „První hodina česká“, in: Hlas 10. prosince 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 317-320.

Nadepsáno: Δ

  „Zimní introdukce — Demme-Trümpy — Loupežník černohorský — Rozličná dobrodiní — Kupletní konec“, in: Hlas 11. prosince 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 321-323.

Nadepsáno: Δ   V Praze 10. prosince.

  „Rytíř Gluck, baron Homér a někdo z Rámájany — Insert o šlechtice — Dodatek k pohřbu Androvu“, in: Hlas 25. prosince 1864. — Viz SJN XXVI (1958), s. 324-326.

Nadepsáno: Δ   V Praze 24. prosince.

1865

  „Podobizny od Jaroslava Čermáka“, in: Hlas 1865, 7. března. — Viz SJN XX 1962, s. 83–85.

Nadepsáno: Δ

  „U divadelního abonenta“, in: Čech 1865, II. půlletí, č. 2 (20/4).

Humoreska je obsahově a většinou i slovně totožná s veselohrou „Stará hra“ (1864) (Pohorský, SJN X 1961, p. 240).

  „Monselice“, in: Květy 1865 až 1866,

Přestože je článek označen iniciálami J. N. a Ladislav Quis ho zařadil k Obrazům z ciziny (Z domova i ciziny, 1911), jedná se podle zpráv sester Noskových, Heleny Malířové a Růženy Naskové, o práci jejich otce Josefa Noska (SJN VIII 396). Viz též „Procesí o Božím těle ve Veroně“ (1861).

  „Jedno pium desiderium a pak ještě mnohá pia desideria — Za příležitosti Nového roku“, in: Hlas 1. ledna 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 327-329.

Nadepsáno: Δ   V Praze 1. ledna.

  „Liliputané v kraji — Platonická revoluce — Obrana bezvtipných maškar — Výdělek na redutě“, in: Hlas 25. ledna 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 330-333.

Nadepsáno: Δ   V Praze 24. ledna.

  „Návrh k laskavému uvážení — Z národní besedy — Demme a Trümpy v rouše německé romantiky“, in: Hlas 12. února 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 334-336.

Nadepsáno: Δ   V Praze 11. února.

  „Zabočení do obyčejnosti — Gomora a zimní aréna — Ústav vyučovací — Led a industrie“, in: Hlas 19. února 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 337-339.

Nadepsáno: Δ   V Praze 17. února.

  „Z vypravování misionáře Stelziga“, in: Hlas 2. března 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 340-342.

Nadepsáno: Δ

  „Obligátní mrzoutství — Ze zastavárny“, in: Hlas 15. března 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 343-345.

Nadepsáno: Δ   V Praze 14. března.

  „Věž na Petříně — Malby v Svatovítském chrámě — Tresty na český národ — Svatojánský bazar“, in: Hlas 13. dubna 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 346-348.

Nadepsáno: Δ   V Praze 12. dubna.

  „Na výletu“, in: Hlas 22. dubna 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 349-351.

Nadepsáno: Δ

  „Oposice proti přírodě — Rodinné zvyky — Pražská "L'entreprise des pompes funèbres" — Úšklebek dějin“, in: Hlas 30. dubna 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 352-355.

Nadepsáno: Δ   V Praze 29. dubna.

  „Vybídnuti k tanci — Berlínská poesie — Prostředek proti vlastenectví“, in: Hlas 28. května 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 356-358.

Nadepsáno: Δ   V Praze 27. května.

  „Doslov "placeného" feuilletonisty“, in: Hlas 14. června 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 359-361.

Nadepsáno: Δ

  „Česká společnost pro rozšířování politických traktátů — Ještě jednou Karel Zelinka — Spolky a udavačstvo — Divadelní nesmysl par excellence“, in: Národní Listy 15. června 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 362-365.

Nadepsáno: Δ   V Praze 14. června.

  „Návštěva u somnambuly — Zbytečné otázky a rovnající se jim odpovědi — Bdění je lepší než snění — Nebohý Rogeard!“, in: Národní Listy 25. června 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 366-369.

Nadepsáno: Δ   V Praze 24. června.

  „Ministerské choutky — Praha jde na ferie — Historie z průchodního domu — Proces Máchovi — Neklomínkové“, in: Národní Listy 2. července 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 370-373.

Nadepsáno: Δ   V Praze 1. července.

  „Nesmysl v parnu bující — Vyvařování českých divadelních abonentů — Repertoár a divadelní padavky — Reményiho národní kroj — a náš cylindr — Langue d'ano a langue de jo — Česká strike“, in: Národní Listy 9. července 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 374-377.

Nadepsáno: Δ   V Praze 8. července.

  „Kéž je máj! — Drážďany a litoměřické pivo — Stentzschovy verše o Hvězdě“, in: Národní Listy 23. července 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 378-380.

Nadepsáno: Δ   V Praze 22. července.

  „Po domech a z domů — Některé příklady rajské nevinnosti — Německá agitace ve prospěch českého divadla — Hádanka ředitelská — Německé písně“, in: Národní Listy 30. července 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 381-384.

Nadepsáno: Δ   V Praze 29. července.

  „Velmi vtipný návrh stran "třetího" — Bílý prapor — Komika na varhanické škole a jinde ještě — Tagesbote má myšlenku z Romanzera“, in: Národní Listy 6. srpna 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 385-387.

Nadepsáno: Δ   V Praze 5. srpna.

  „Kdy as se bude jednat o rovnoprávnosti! — Tagesbote to nemá rád, když se mluví česky — Hradčany nejsou historické — Národní divadlo a tlama medvědí — Z divadla“, in: Národní Listy 31. srpna 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 388-390.

Nadepsáno: Δ   V Praze 30. srpna.

  „Prix de sagesse — Satira ze zlata — Blechy vůbec a česká blecha zvlášť — Komické dítě — Máme iluminovat či nemáme?“, in: Národní Listy 15. října 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 391-393.

Nadepsáno: Δ   V Praze 14. října.

  „Mezinárodní zábavy — Den v Čechách — "I u nás" — Máme ho! — Bratrovi ve vysokém B — Nová rubrika, kterou se hercům zajisté zavděčím“, in: Národní Listy 3. listopadu 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 394-396.

Nadepsáno: Δ   V Praze 2. listopadu.

  „V podzimní mze — Potomek humoristův — Humor a my — Blondin, umění, hrdinství, tenor a rovnoprávnost — Český žurnalista“, in: Národní Listy 26. listopadu 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 397-400.

Nadepsáno: Δ   V Praze 25. listopadu.

  „Karbanické exordium — O jedné babičce — Vražda a humor — O Silvestra o půlnoci — Na ledě — O jednom, který se učil klouzat, a o jiném, který se učil psát“, in: Národní Listy 17. prosince 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 401-403.

Nadepsáno: Δ   V Praze 16. prosince.

  „Vánoční dialog“, in: Národní Listy 24. prosince 1865. — Viz SJN XXVI (1958), s. 404-406.

Nadepsáno: Δ   V Praze 23. prosince.

1866

  „Praha kraluje — Umění a politika — České drobty — Baronky Pfeffersové ve francouzském písemnictví — »Za vlasy přitažený« konec“, in: NL 1866, 19. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 86–88.

Nadepsáno: Δ V Praze 18. prosince

  „Ani na klepy nemá člověk času! — Astronomické hodiny se bijou — Diškrece a obchodní soud — Do gruntovních kněh frankfurtských! — Smetanova opera“, in: Národní Listy 14. ledna 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 407-409.

Nadepsáno: Δ   V Praze 13. ledna.

  „Předčasná poupata — Jaro poetické — Kohoutek na střeše a český samolet — Německá deklamace na české konservatoři — Naši elévové“, in: Národní Listy 21. ledna 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 410-412.

Nadepsáno: Δ   V Praze 20. ledna.

  „Několik tuctů lidských jazyků — Duma o jediné maškaře — V německém kasině bylo veselo — Mirza-Schaffy“, in: Národní Listy 15. února 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 413-415.

Nadepsáno: Δ   V Praze 14. února.

  „Konečně zazvonilo stříbro — České nehty — Poesie v německém kasině — Evropská sláva — Filosofie a délka — Ženské slabosti“, in: Národní Listy 18. února 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 416-418.

Nadepsáno: Δ   V Praze 17. února.

  „Zmařený zázrak — Fürst, Merelli a jiní impresariové — Plačtivá scéna v německém kasině — Boj dámský — Smetana je vším vinen — Jak v Poděbradech tesají — Malherbe kdysi mluvil“, in: Národní Listy 1. dubna 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 419-422.

Nadepsáno: Δ   V Praze 31. března.

  „Přes Šumavu — Černí myslivci — Zmoklý klobouk a dienstmann v ohni — Drobné klípky — Pryč s přírodozpytem!“, in: Národní Listy 15. dubna 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 423-425.

Nadepsáno: Δ   V Praze 14. dubna.

  „Vychladlé myšlénky — Nový plyn a noví advokáti — Roger — Pomluvy Oslí kůže“, in: Národní Listy 29. dubna 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 426-428.

Nadepsáno: Δ   V Praze 28. dubna.

Dochoval se rukopis, viz faksimile: Máj I, 1903, s. 240-242.

  „Zkamenělý smích — Tři aforismy — Anekdota Seldova — Bismarckova největší vina — Konec lidstva i trpělivosti“, in: Národní Listy 27. května 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 429-431.

Nadepsáno: Δ   V Praze 26. května.

  „Letošní kaleidoskop — Kostymní telegramy — Několik set šťastných — Ukradené berlínské ypsilon“, in: Národní Listy 28. října 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 432-434.

Nadepsáno: Δ   V Praze 27. října.

  „Dušičky bez dušiček — Pepř ctižádosti — Kamenná šněrovačka a zkamenělé sobectví — Či Půst či Palmer? — Marný strach“, in: Národní Listy 4. listopadu 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 435-437.

Nadepsáno: Δ   V Praze 3. listopadu.

  „Monte-Christo na Sinai — Stará modla a nový korán — K objasnění politické situace — Smrt pradlen“, in: Národní Listy 11. listopadu 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 438-440.

Nadepsáno: Δ   V Praze 10. listopadu.

  „Jsme v bahně — Kus rákosu a kousky poesie — Hradby jsou vlastně již pryč — Neviditelní koncertisté — Po smrti“, in: Národní Listy 25. listopadu 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 441-443.

Nadepsáno: Δ   V Praze 24. listopadu.

  „Dary, dárci, darování a braní“, in: Národní Listy 28. prosince 1866. — Viz SJN XXVI (1958), s. 444-447.

Nadepsáno: Δ   V Praze 26. prosince.

  „Německé restaurační zábavy“, in: Národní Listy 1. 2. 1866. — Viz ...

Nepodepsáno. Nerudovo autorství je pravděpodobné, není ale dostatečně prokázáno (SJN XXVI, s. 451).

1867

  „Týden v tichém domě (domácí genre)“, in: Květy II, 1867, II. půlletí, č. 16 (17. října), s. 129; č. 21 (21. listopadu), s. 173. — Viz knižně: Povídky malostranské 1878, s. 3–86.

Podepsáno: Jan Neruda.

Podkapitoly: I. V košili. — II. Dům se z větší části probudil. — III. V rodině pana domácího. — IV. Monolog lyrický. — V. Starý mládenec — všeho štěstí vejlupek (Pořekadlo). — VI. Rukopis a mračno. — VII. Kousky zápisků praktikantových. — VIII. Při pohřbu. — IX. Další doklad pořekadla. — X. V době rozechvění. — XI. Prvotina novellistická, která prosí za laskavé shovění. — O některých domácích zvířátcích. Poloúřadní idylla od Vácslava Bavora. — XII. Pět minut po koncertu. — XIII. Po tahu. — XIV. Z něžné domácnosti. — XV. Konec téhodne.

  Prodaná láska. Divadelní bibliotéka J. Pospíšila, sv. 31, 1867 (2. vyd.). — Viz 1859.

  „Ze žofínské výstavy“, in: NN 1867, 10., 15. května, 5., 14., 20. června. — Viz SJN XX 1962, s. 89–101.

Nadepsáno:

  „Po provedení oratoria Hus“, in: NN 1867, 24. července. — Viz SJN XX 1962, s. 102–104.

Nadepsáno:

  „Na Svatovítském chrámě“, in: NL 1867, 27. září. — Viz SJN XX 1962, s. 105–107.

Nadepsáno: Δ

  „Několik slov o diletantismu či ochotnictví“, in: NL 1867, 22., 23., 26., 28. listopadu. — Viz SJN XX 1962, s. 108–118.

Nadepsáno: Δ

  „Operní libreta“, in: Český obzor literární 1867, 20. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 119–124.

1868

  Knihy veršů. Tiskem a nákladem dra. Ed. Grégra, Praha 1868 (správně: 1867), str. 233 + (3). — Viz 1873 (2. vyd.), SJN I 1951, 1998.

Obsah:

Proslov (12. srpna 1867) /3-4/

Kniha veršů výpravných. Divoký zvuk /8-30/. Kolovrátek /31-39/. O Šimonu Lomnickém /40-52/. Jenník /53-60/. Mrtvá nevěsta /61-64/. Matka /65-67/. Rubáš /68-71/. Nestálí druhové /72-74/. Žena. Legenda indická /75-77/. V zemi Mokha /78-79/. Dobrovolník /80-82/. Slaměný vínek /83-84/. Skočme, hochu! /85-86/. Před fortnou milosrdných /87-88/. Dědova mísa /89-90/. Otrhánek /91/. Romance /92/. Průvod /93-94/. Při balletu /95-96/. Doňa Anna /97/. Jako do skoku /98-99/. Oběšenec /100-101/. O třech kolech /102-103/. Poslední ballada z roku dva tisíce a ještě několik /104-105/. Ask /106-107/. Allegorije /108-109/.

Kniha veršů lyrických a smíšených. Otci /113-121/. Matičce /122-127/. Anně (R. 1856) /128-135/. N* N* /136-138/. Elegické hříčky /139-147/. Loretánské zvonky /148-149/. Z kraje. Podřimlo i moje srdce. Bázliv v proud se blaha dívám. Jen ty tony scházející. Hochu, milý hochu. Kdož jí poví. Vyletěl skřivánek z pole. Což jsi zpěv svůj zakopala. Stará chatrč. U studánky /150-157/. Ohlasy italských národních písní /158-163/. Také růže smrť /164-167/. Z mělnické skály /168-175/. Vnitřní život /176-179/. Starý dům /180/. Mé efemérky /181-182/. Lístky „Hřbitovního kvítí“ I. Ze srdce /183-191/. II. Z divokých lásek /192-195/. III. Při zpuštěných strunách /196-202/. IV. Ze hřbitova /203-210/.

Kniha veršů časových a příležitých. Z času zaživa pohřbených (Roku 1852. 1858) /213-216/. České verše /217-220/. Popěvky k vlasti /221-223/. Poslání na Slovensko /224-226/. Karlu Havlíčkovi Borovskému (K slavnosti borovské) /227-230/. Ve východní záři /231-233/.

¶ Brambora 8: Do knih veršů převzal Neruda 31 básní z Hřbitovního kvítí. Druhé vydání 1873 rozmnoženo o několik básní. — Pohlei .


  „Ze žofínských salónů“, in: NL 1868, 7., 8., 9. května. — Viz SJN XX 1962, s. 125–133.

Nadepsáno: Δ

  „Něco pro »Palečky« a jich milovníky — Miláčkové obecenstva — Stydlivý pohled do budoucnosti“, in: Naše listy 1868, 8. listopadu. — Viz SJN XX 1962, s. 134–136.

Nadepsáno: Δ V Praze 7. listopadu

1869

  „Pro strach židovský“, Feuilleton, in: NL 1869, č. 170, 22/6; č. 172, 24/6; č. 173, 25/6; č. 179, 1/7; č. 180, 2/7. — Viz 1870, 1935, 1942, 2012.

Nadepsáno: Δ

  „Vídenská nová opera“, in: Naše listy 1869, 7. dubna. — Viz SJN XX 1962, s. 137–139.

Nadepsáno: Δ

  „Z letošní umělecké výstavy“, in: NL 1869, 8., 13., 15. května. — Viz SJN XX 1962, s. 140–145.

Nadepsáno: Δ

  „Hudební a plastická akademie dne 16. května“, in: NL 1869, 19. května. — Viz SJN XX 1962, s. 146–148.

Nadepsáno: Δ

  „Svatý Mikuláš a Umělecká beseda“, in: NL 1869, 8. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 149–152.

Nadepsáno: Δ V Praze 7. prosince

1870

  „Pro strach židovský.“ Politická studie. Epištoly svobody, č. 21. Nákladem knihkupectví: Dr. Grégr a Ferd. Dattel (Tiskem dra. Ed. Grégra), Praha 1870, 18 cm, str. 28. — Viz 1869, 1935, 1942.

Část nákladu vydána mimo edici (na obálce některých výtisků uveden nakladatel F. Bačkovský).

Viz Josef Schwarz, „"Pro strach židovský": Bibliografie“, in: Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty. Edd. Michal Frankl — Jindřich Toman. Filip Tomáš — Akropolis, Praha 2012, s. 173–175.

¶ Brambora 9. Pohlei .

  „Matejkova »Unie lubelská«“, in: NL 1870, 18., 19. ledna. — Viz SJN XX 1962, s. 152–157.

Nadepsáno: Δ

  „Jmena místo reflexí. Operní vzpomínky“, in: NL 1870, 24. března. — Viz SJN XX 1962, s. 158–160.

Nadepsáno: Δ

  „Salóny žofínské“, in: NL 1870, 27., 29. dubna, 5. května. — Viz SJN XX 1962, s. 161–168.

Nadepsáno: Δ

  „Sochař Levý“, in: NL 1870, 3. května. — Viz SJN XX 1962, s. 169–172.

Nadepsáno: Δ

  „Karel Svoboda“, in: NL 1870, 17. září. — Viz SJN XX 1962, s. 173–175.

Nadepsáno: Δ

1871

  Různí lidé. Cestovní episody. Grégr a Ferd. Dattel, V Praze 1871, 15 cm, str. 79 + (1). — Viz 1880, 1893, SJN III 1952.

Dedikace: Věnováno „věrnému příteli“ Ferd. Dattlovi.

Obsah: Pan manžel. Dítě. Silhouetta. Byl? Vampyr. Andílek. Dvanáctý. V izmirském chobotu. Thersités. Požehnaná ústa. Noclehář. Improvisatore. Římanka. Fraňo. Beneš.

¶ Brambora 10: Po druhé vyšlo jako druhý oddíl druhého vydání Arabesek (1880). — Pohlei .

  „Petrohradské časopisy a Smetanova Prodaná nevěsta“, in: NL 1871, 9. února. — Viz SJN XX 1962, s. 176–178.

Nadepsáno: Δ

  „Výstava akvarelů a výkresů od ruky“, in: NL 1871, 7. března. — Viz SJN XX 1962, s. 179–181.

Nepodepsáno.

  „Výstava Umělecké besedy“, in: NL 1871, 26. března, 18. dubna. — Viz SJN XX 1962, s. 182–186.

Nadepsáno: Δ

  „Lela Ricci“, in: NL 1871, 13. srpna. — Viz SJN XX 1962, s. 187–189.

Nadepsáno: Δ

  „Josef Mánes“, in: NL 1871, 13. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 190–192.

Nadepsáno: Δ

1872

  Obrazy z ciziny. Nakreslil Jan Neruda. Nákladem knihkupectví dr. Grégra & Ferd. Dattla, V Praze 1872, 8°, str. (4) + 400 + (4). — Viz 1879, 1893, 1909, 1920, 1923, 1926, SJN VIII 1950

Dedikace: Svému příteli a věrnému soudruhovi na cestách panu Emanueli Kittlovi připisuji na památku! J. N.

Obsah:

Cařihrad /1-45/. Studie orientální /46-63/. Athény /64-78/. Život na moři /79-96/. Joppe /97-102/. V judských horách /103-109/. Jeruzalém /110-141/. Průplav suesský /142-154/. Masr el Kahira /155-179/. Neapol /180-201/. Mrtvé město /202-214/. Římské elegie /215-234/. Benátská zrcadla /235-270/. Terst /271-283/. Přímořská elegie — Miramare /284-286/. Obrazy z Krajiny /287-297/. Náčrtky istriánské /298-315/. Podél Uny /316-343/. Bělehrad /344-349/. Bukurešť /350-363/. Pešťské listy /364-377/. Uherské volby /378-400/.

¶ Brambora 11: Druhé vydání vyšlo 1880 jako V. svazek souboru feuilletonů. — Pohlei .

První referát: Serv. Heller, NL 22. března 1872.

  „Trhani. Studie dle znalců“, in: NL 1872, I: 16. listopadu; II: 17. listopadu; III: 21. listopadu; IV: 27. listopadu; V: 30. listopadu; VI: 5. prosince; VI: (Dokončení) 6. prosince. — Viz 1888, SJN V 1962, s. 7–46.

V knižním vydání (1888) byly přidány kapitoly VII.–X.

  „Salóny žofínské“, in: NL 1872, 2., 3., 11., 15., 23. května. — Viz SJN XX 1962, s. 193–206.

Nadepsáno: Δ

  „Bedřich Smetana“, in: NL 1872, 8. září. — Viz SJN XX 1962, s. 207–209.

Nadepsáno: Δ

  „Rozlom si hlavu — nás Čechy nepochopíš! . . .“, in: NL 1872, 15. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 210–213.

Nadepsáno: Δ V Praze 14. prosince

1873

  Knihy veršů. Vydání druhé. Nákladem knihkupectví dr. Grégra a Ferd. Dattla (Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze 1873), V Praze 1873 (2. vyd.), str. 253 + (3). — Viz 1868 (1. vyd.).

Dedikace: Věnuju svému drahému příteli Dru. Karlu Sladkovskému.

Obsah: Proslov psaný k vydání prvnímu (12. srpna 1867) /5-6/. Proslov k vydání druhému [„Připojil jsem k obsahu dřívějšímu něco veršů dalších“] (22. října 1872) /6/.

Kniha veršů výpravných. Divoký zvuk /9-32/. Kolovrátek /33-41/. O Šimonu Lomnickém /42-54/. Jenník /55-62/. Mrtvá nevěsta /63-66/. Matka /67-69/. Rubáš /70-73/. Nestálí druhové /74-76/. Žena. Legenda indická /77-79/. V zemi Mokha /80-81/. Jeptiška /82-83/. Se srdcem rekovým /84-86/. Dobrovolník /87-89/. Slaměný vínek /90-91/. Skočme, hochu! /92-93/. Před fortnou milosrdných /94-95/. Dědova mísa /96-97/. Otrhánek /98/. Romance /99/. Průvod /100-101/. Při balletu /102-103/. Doňa Anna /104/. Jako do skoku /105-106/. Oběšenec /107-108/. O třech kolech /109-110/. Poslední ballada z roku dva tisíce a ještě několik /111-112/. Ask /113-114/. Allegorije /115-116/. Legenda o chudobě /117-119/.

Kniha veršů lyrických a smíšených. Otci /128-131/. Matičce /132-138/. Anně (R. 1856) /139-146/. N* N* /147-149/. Elegické hříčky /150-158/. Loretánské zvonky /159-160/. Z kraje /161-168/. Ohlasy italských národních písní /169-174/. Také růže smrť /175-178/. Z mělnické skály /179-186/. Vším jsem byl rád! /187-190/. Vnitřní život /191-194/. Starý dům /195/. Mé efemérky /196-197/. Našel jsem se! (Ze zimy 1871) /198-199/. Lístky „Hřbitovního kvítí“ I. Ze srdce /200-208/. II. Z divokých lásek /209-213/. III. Při zpuštěných strunách /214-220/. IV. Ze hřbitova /221-228/.

Kniha veršů časových a příležitých. Z času zaživa pohřbených (Roku 1852. 1858) /231-234/. České verše /235-238/. Popěvky k vlasti /239-241/. Poslání na Slovensko /242-244/. Na peštské Kalvariji /245-246/. Karlu Havlíčkovi Borovskému (K slavnosti borovské) /247-350/. Ve východní záři /251-253/.

  „Gustave Courbet“, in: Lumír 1873, s. 326–327. — Viz SJN XX 1962, s. 214–217.

  „Matejkův »Báthory«“, in: NL 1873, 8. dubna. — Viz SJN XX 1962, s. 218–220.

Podepsáno: J. N.

  „Věkoslava Ress-Blažková“, in: NL 1873, 24. dubna. — Viz SJN XX 1962, s. 221–223.

Nadepsáno: Δ

  „Brožíkova »Svatá Iria«“, in: NL 1873, 31. října. — Viz SJN XX 1962, s. 224–226.

Podepsáno: J. N.

  „Paní Otilie Sklenářová“, in: HL 1873 (20. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 1), s. 9.

Nepodepsáno.

  „Bazaine“, in: HL 1873 (27. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 2), s. 10.

Nepodepsáno.

  „Vojtěch Hřímalý“, in: Lumír 1873, s. 48. — Viz SJN XX 1962, s. 473.

Nepodepsáno. Nerudovo autorství je vysoce pravděpodobné.

1874

  „Paní Náprstková“, in: HL 1874 (17. I.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 3), s. 13.

Nepodepsáno.

  „Belcredi moravský“, in: HL 1874 (7. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 4), s. 14.

Nepodepsáno.

  „Arcibiskup Ledochowski“, in: HL 1874 (21. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 5), s. 15.

Nepodepsáno.

  „Vácslav Jan Tomášek“, in: HL 1874 (11. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 6), s. 17.

Nepodepsáno.

  „Ze salónů žofínských“, in: NL 1874, 24., 25. dubna, 2. května. — Viz SJN XX 1962, s. 227–239.

Nadepsáno: Δ

  „Náš František Kolár“, in: HL 1874 (9. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 7), s. 19.

Nepodepsáno.

  „»Usedlí« redaktoři čeští I.“, in: HL 1874 (15. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 8), s. 20.

Nepodepsáno.

  „Josef Jiří Kolár“, in: HL 1874 (30. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 9), s. 22.

Nepodepsáno.

  „»Usedlí« redaktoři čeští. Řada II.“, in: HL 1874 (20. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 10), s. 23.

Nepodepsáno.

  „Nová hlava v království Českém“, in: HL 1874 (27. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 11), s. 24.

Nepodepsáno.

  „Ernesto Rossi“, in: HL 1874 (4. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 12), s. 26.

Nepodepsáno.

  „»Usedlí« redaktoři čeští. Řada třetí a poslední“, in: HL 1874 (18. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 13), s. 27.

Nepodepsáno.

  „»Němec« Jan Amos Komenský“, in: HL 1874 (29. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 14), s. 28.

Nepodepsáno.

  „Rézi Boschettiova“, in: HL 1874 (12. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 15), s. 30.

Nepodepsáno.

  „Vácslav Hanka“, in: HL 1874 (26. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 16), s. 32.

Nepodepsáno.

  „Vítězslav Hálek mrtev!“, in: HL 1874 (10. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 17), s. 37.

Nepodepsáno.

1875

  „Pan Ryšánek a pan Schlegl (povídka malostranská)“ (feuilleton), in: NL 1875, č. 81 (23. března), č. 82 (24. března).

Nadepsáno: Δ

Knižně: Povídky malostranské 1878, s. 87–97.

  „Přivedla žebráka na mizinu (povídka malostranská)“ (feuilleton), in: NL 1875, č. 90 (2. dubna).

Nadepsáno: Δ

Knižně: Povídky malostranské 1878, s. 98–106.

  „O měkkém srdci paní Rusky (povídka malostranská)“ (feuilleton), in: NL 1875, č. 110 (22. dubna).

Nadepsáno: Δ

Knižně: Povídky malostranské 1878, s. 107–112.

  „Večerní šplechty (povídka malostranská)“ (feuilleton), in: NL 1875, č. 122 (4. května), č. 123 (5. května).

Nadepsáno: Δ

Knižně: Povídky malostranské 1878, s. 113–125.

  „Z umělecké výstavy“, in: NL 1875, 24. února. — Viz SJN XX 1962, s. 240.

Nepodepsáno.

  „Nevíte, komuže mistr Smetana v Čechách překáží? . . .“, in: NL 1875, 28. února. — Viz SJN XX 1962, s. 241–244.

Nadepsáno: Δ V Praze 27. února

  „Ze salónů žofínských“, in: NL 1875, 29. května, 4., 5., 12. června. — Viz SJN XX 1962, s. 245–256.

Nadepsáno: Δ

  „Z pražské akademie“, in: NL 1875, 21. září. — Viz SJN XX 1962, s. 257–258.

Podepsáno: J. N.

  „Z uměleckých kruhů“, in: NL 1875, 13. října. — Viz SJN XX 1962, s. 259–260.

Podepsáno: J. N.

  „Prémie Umělecké besedy na rok 1876“, in: NL 1875, 28. října. — Viz SJN XX 1962, s. 261–262.

Podepsáno: J. N.

  „Sochař Myslbek zhotovuje . . .“, in: NL 1875, 28. října. — Viz SJN XX 1962, s. 263–264.

Podepsáno: J. N.

  „Z výstavy Lehmannovy“, in: NL 1875, 11. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 265–266.

Podepsáno: J. N.

  „»Kristus křísí dceru Jajrovu« — »Ahasver u mrtvoly dítěte«. Nové obrazy od Gabriela Maxa“, in: NL 1875, 29. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 267–270.

Nadepsáno: Δ

1876

  Kalendářík lidstva. Epištoly svobody, sv. 10 a 11. Grégr a Dattel, Praha 1876, str. 76.

¶ Brambora 12. Pohlei 148.

  Studie, krátké a kratší. Oddíl I. Feuilletony Jana Nerudy 1. Nákladem knikupectví dra Grégra a Ferd Dattla, Praha 1876 (11. dubna), str. 376. — Viz 1881 (2. vyd.), 1887 (3. vyd.), 1894, 1911, 1923, SJN V 1955.

Obsah:

Trhani.

Pražské obrázky: Obrázky policejní. - Ze zastavárny. - Na záduší. - Různé postavy: Žebráctvo. - Po nárožích. - Postní postavy. - Služky. - Domácí páni a nájemníci. - Kuchyně na trhu. - Něco z pražské češtiny. - Pohádky pražských měst. - Pražské ulice v záři umění. - Pravdivé slovo o Praze.

Studie masopostní: O tanci. - První dodatek: Dvě slova o baletu. - Drahý dodatek: Něco dálšího o taneční hudbě. - Bálové titěrky. - Zcela rozházené myšlénky o svatbonosném konci masopostu. - Masopostní ovary.

Rozjímání postní: Osel. - Nový světa pán. - První dodatek: Dýmka a doutník. - Druhý dodatek: Šnupáci. - Jmena. - Dodatek po uplynutí téhodne vytištěný.

¶ Brambora 13: Druhé vydání 1881. Součástí obou těchto vydání byla i próza Trhani, v třetím vydání 1887 byla vyloučena (vyšla 1888 samostatně). — Pohlei .


  Studie, krátké a kratší. Oddíl II. Feuilletony Jana Nerudy 2. Nákladem knikupectví dra Grégra a Ferd Dattla, Praha 1876 (11. dubna), str. 322. — Viz 1881 (2. vyd.), 1887 (3. vyd.), 1894, 1910, 1923, SJN V 1955.

Obsah:

Články různé: Michel Angelo Buonarotti. - Moderní člověk a umění. - Pro strach židovský. - Z kněhkupeckého života. - „Či“. - Neděle. - O vychování děvčat. - Mužatky. - Myšlenky tak o ledačem: Nevynalezený vvnález. Pokrok. - Věčný žid. - Naivnosti. - Pláč a smích. - Růže. - Dvě posvicenská slova o huse. - Na vánočním bukále. - O Sylvestra. - Hodiny a hodinářství. - Soudy lásky. - Káva a čaj. - Labužnické listy: Ve výstavě kuchyňské. Řeč k českému jinochu. Vidlička a civilisace. O českém slohu. O politickém banketu. Stran jídla na jevišti.

Studie výstavní: Slovo všeobecné. - Z Japanu. - Persie. - Kuriosity. - Hugh! - Dítě. - Žena. - Perly, démanty, zlato, atd. - Italské sochy. - Bible. - Pluh. - Na nohu a na hlavu. - Pro dopravu. - Není libo si zahrát? - Hudební dozvuky. - Paběrky výstavní: Pro tvrdé i pro měkké srdce. Vesnické domy. - O dvě leta později.

¶ Brambora 14: Druhé vydání 1881. V obou vydáních je přetištěna politická studie Pro strach židovský, jež 1870 vyšla samostatně anonymně. — Pohlei .


  „Doktor Kazisvět (povídka malostranská)“ (feuilleton), in: NL 1876, č. 77 (18. března). — Viz knižně: Povídky malostranské 1878, s. 126–133.

Nadepsáno: Δ

  „Hastrman (povídka malostranská)“ (feuilleton), in: NL 1876, č. 104 (14. dubna). — Viz knižně: Povídky malostranské 1878, s. 134–140.

Nadepsáno: Δ

  „Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (povídka malostranská)“ (feuilleton), in: NL 1876, č. 111 (22. dubna). — Viz knižně: Povídky malostranské 1878, s. 141–146.

Nadepsáno: Δ

  „U tří lilií“ (feuilleton), in: Podřipan VIII, 1876, č. 11 (8. června). — Viz knižně: Povídky malostranské 1878, s. 147–149.

Nadepsáno: Δ

Fejeton označen jako I. z „Dvou povídek malostranských“, jako II. označena báseň „Legenda z kamenného mostu“ (viz následující).

  „Legenda z kamenného mostu“, in: Podřipan VIII, 1876, č. 11 (8. června). — Viz SJN IV 1950, s. 327–328.

Nadepsáno: Δ

Dedikace (v rukopise pod titulem Malostranská povídka): Věnováno všem poutníčkům svatojanským, bohumilému V. K. Šemberovi ale zvlášť.

Báseň označena jako II. z „Dvou povídek malostranských“ (do knižního vydání nebyla zahrnuta).

  „Svatováclavská mše. Povídka malostranská“, in: Lumír IV, 1876, č. 25 (10. září), s. 421–424. — Viz knižně: Povídky malostranské 1878, s. 150–162.

Podepsáno: Jan Neruda.

  „Psáno o letošních dušičkách (povídka malostranská)“ (feuilleton), in: NL 1876, č. 359 (29. prosince). — Viz knižně: Povídky malostranské 1878, s. 182–193.

Nadepsáno: Δ

Závěr byl pro knižní vydání propracován.

  „Ze salónů žofínských“, in: NL 1876, 28. dubna, 3., 12., 20. května. — Viz SJN XX 1962, s. 272–285.

Nadepsáno: Δ

  „Že prý jen proto jsou ryby němy . . .“, in: NL 1876, 20. srpna. — Viz SJN XX 1962, s. 286–288.

Nadepsáno: Δ V Praze 19. srpna

  „V Lehmannově stálé výstavě“, in: NL 1876, 2. září. — Viz SJN XX 1962, s. 289–290.

Nepodepsáno.

  „Já vím vtip, já vím vtip! . . .“, in: NL 1876, 3. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 291–294.

Nadepsáno: Δ V Praze 2. prosince

  „Z německého »Zeleného trhu«“, in: NL 1876, 23. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 295–298.

Nadepsáno: Δ

1877

  Menší cesty. Feuilletony Jana Nerudy 4. Nákladem knihkupectví Dra Grégra a Ferd. Dattla, V Praze 1877, 17 cm, str. 233 + (7). — Viz 1894, SJN IX 1961.

Obsah:

Jinde:

Pařížské obrázky (1863): I. S Notre Dame /7-11/. II. Flâneur a ouvrier /11-17/. III. Mosaika lidu a života /17-23/. IV. Půdorys obrázků dalších /23-27/. V. Jak oznamují a jak prodávají obchodníci pařížští /27-37/. VI. Povozy /37-41/. VII. Restaurace a kavárny /42-50/. VIII. Slované v Paříži /50-55/. IX. Divadla /55-70/. X. Paříž v kostelích /70-73/. XI. Vojsko /73-77/. XII. Polosvět /77-84/. XIII. Na hřbitovech /84-92/.

Berlín (1875) /93-113/.

Dvě hanzovní města (1875) /114/. I. Hamburk /115-122/. II. Přes glinskou step /123-127/. III. Brémy /127-133/.

Helgoland (1875) /134-153/.

Roku 1873 ve Wurstelpratru (1873) /154-158/.

Doma:

Severozápadní lázně naše (1872): I. Jen kratičký úvod /161-164/. II. Lázeň zbožných /164-167/. III. Teplice /167-172/. IV. U hrobu básníkova /172-176/. V. Karlovy Vary /176-185/. VI. Kysibel /185-188/. VII. Lázně Františkovy /188-193/. VIII. Ve vagónu /193-196/. IX. Lázně Marianské /196-198/. X. Kousek noveletty mariolázeňské /198-201/. XI. Český doslov /201-204/.

Liberec (1865) /205-210/.

Výlet do kraje bídy (1866) /211-217/.

Eklogy (1871) /218-233/.

¶ Brambora 16: Sem pojato i druhé vydání Pařížských obrázků, jež 1864 vyšly samostatně. — Pohlei .


  Žerty, hravé i dravé. Feuilletony Jana Nerudy 3.   Dr. Grégr a Ferd. Dattel, Praha 1877, 17 cm, str. 274. — Viz 1887, 1895, 1923, SJN VII 1954.

Obsah:

Různé: O drobotinách. - Z domácnosti. - Tři králové. - Starý mládenec na bále. - Po funuse s křížkem? - Popeleční myšlénky. - Kobližky. - Posvícenský přechod k přípitku na české Vašky. - Před Vánocemi. - Nové míry. - Dva kriminální listy. - Noční schůze feudálně-klerikálního českého sněmu. - Z francouzských oblaků. - „Filosofické“ aforismy z doby „kongresu filosofů“. - Také zápisky, ale jen diurnisty (dříve) osmdesátikrejcarového. - Biblická šlechta. - Několik skutečně moudrých slov o spisovatelském honoráru, zároveň praktické upotřebení vyslovenych zde zásad. - Vegetus, a, um. - Anima, ae. - Lékařky, kněžky, právničky. - Za padesát let. - Zcela věrná zpráva, jak to bylo 24. února r. 1972. - Láska ve videnských insertech. - Provedený důkaz, že jsme lidé chybující. - Bez myšlénky. - Cesta po tramvaji. - Pražští hokynáři. - Popel.

Divadelní: Z divadelních listů slečny Anežky Skočilovy k slečně Lidušce Bromských. - Pannopanna. - Rok co rok „Mlynář a jeho dítě̴. - „Romeo a Julie“ - paskvil na lásku. - Drobný divadelní jux. - O dvou Petrovských.

Literární: Pražský pěvec. - Václava Štulce „Básně“. - Zbožné kalendáře. - Literárně masopostní pojednání.

Sčesané s cizích štěpů: Masopostní listy. - O menších pro větší děti. - Kanalisován. - Svatebčané na cestách. - Můj nářek. - Nová asekurace. - Humór v německém právě. - Nedělní kázání na základě Darwinovy náuky. - Načež zas říkání kajícníkovo.

¶ Brambora 15: Neruda původně zamýšlel dát tomuto souboru titul Nerudky. Druhé vydání 1887 u Topiče (v nakladatelském oznámení na konci "Báb" i "bab" oznámeno: "Tiskneme a rozešleme počátkem měsíce října 1886: Žerty, hravé i dravé od Jana Nerudy. Druhé vydání"). — Pohlei .


  „Jak to přišlo, že dne 20. srpna 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno. Malostranská humoreska“, in: Lumír V, 1877, č. 9 (30. března), s. 129–134. — Viz knižně: Povídky malostranské 1878, s. 163–181.

Podepsáno: Jan Neruda.

V knižním vydání z r. 1878 a 1885 chybí podtitul i předmluva, v SJN IV 1950 přetištěno v poznámkách (s. 329).

  „Figurky. Idyllický úryvek ze zápisek advokátního koncipienta“, in: Lumír V, 1877, č. 22 (10. srpna), s. 337; č. 23 (20. srpna), s. 353–357; č. 24 (30. srpna), s. 369–372; č. 25 (10. září), s. 385–388; č. 26 (10. září), s. 403–408. — Viz knižně: Povídky malostranské 1878, s. 194–269.

Podepsáno: Jan Neruda.

  „Jan Evangelista Purkyně“, in: HL 1877 (15. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 18), s. 41.

Nepodepsáno.

  „Jiří Horvatović“, in: HL 1877 (22. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 19), s. 43.

Nepodepsáno.

  „Mistr Zítek“, in: HL 1877 (29. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 20), s. 45.

Nepodepsáno.

  „Myslbekův Žižka“, in: NL 1877, 23. ledna. — Viz SJN XX 1962, s. 299–300.

Podepsáno: J. N.

  „Pašijové obrazy“, in: NL 1877, 29. ledna. — Viz SJN XX 1962, s. 301–303.

Nadepsáno: Δ

  „Výstava v Umělecké besedě“, in: NL 1877, 2., 3. listopadu. — Viz SJN XX 1962, s. 304–306.

  „Stručný zeměpis Čech (Učená přednáška)“, in: Úplný besedník 1877. — Viz 1861.

1878

  Písně kosmické. Nákladem knihupectví dr. Grégra a Ferd. Dattla, Praha 1878 (říjen), 8°, str. 66 + (2). — Viz 1878 (2. vyd.), 1882 (3. vyd.), SJN II 1951.

Obsah: I. Letní ty noci zářivá. II. Když k vám vesel hledím, zlatá vy kuřátka. III. Ach, jaké to blaho: poležet. IV. Což třepotá se to tu hvězdiček. V. Snad jiní jinak uvidí —. VI. Věřte, že také hvězdičky. VII. Po nebi hvězdic je rozseto. VIII. Poeto Světe! co jsi aeón prožil. IX. Stárnoucí lidstvo čte ve hvězdách. X. Paprsku s Alkyony mé. XI. V pusté jsme nebeské končině. XII. Všechny ty vířivé planety. XIII. Také to Slunce ohnivé. XIV. Zem byla dítětem; myslela. XV. Měsíček, pěkný mládenec. XVI. Báječně krásný to předc byl sen. XVII. Měsíček že je mrtvý muž? XVIII. Měsíc mrtev. Při něm ve prodlení. XIX. Oblaky Země jsou synové tkliví. XX. (Mluvíval člověk:) Čím člověk já ve světů kruhu jsem? XXI. (A mluví člověk:) Jak lvové bijem o mříže. XXII. Seděly žáby v kaluži. XXIII. Že skály již Země plameny. XXIV. Dík budiž Vám, zlaté hvězdičky. XXV. „Vlast svou máš nade vše milovat!“ XXVI. Vzhůru již hlavu, národe. XXVII. Kdo měkkým je, ten bídně mře! XXVIII. Slunce je hvězda proměnná. XXIX. Měsíček mrtvý — budoucnost. XXX. Děj Země je krátce jen vyprávěn. XXXI. Zelená hvězdo v zenitu. XXXII. Myslím, že malý Měsíček. XXXIII. Již vyznám se ze všech hříchů svých. XXXIV. Promluvme sobě spolu. XXXV. Přijdou dnové, léta, věky, věkův věky. XXXVI. Aj, tamhle dřímavých jiskerek. XXXVII. Ty věčné hlasy proroků. XXXVIII. Až planety sklesnou k Slunci zpět /5-66/.

Viz též dodatek: Potulný mudrc kdys slova psal.

¶ Brambora 18: Druhé vydání v listopadu 1878, třetí 1882. — Pohlei .

  Písně kosmické. Druhé nezměněné vydání. E. Grégr a F. Dattel, V Praze 1878 (listopad), 8°, str. 66.

  Povídky malostranské. Nakl. Ed. Grégr & Ferd. Dattel (Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze 1877), Praha 1878 (ve skutečnosti: říjen 1877), str. (IV) + 269 + (5). — Viz 1885 (2. vyd.), 1895 (3. vyd.), SJN IV 1950.

Dedikace: „Velectěné paní Růženě Fričové, rozené Švagrovské, věnuju v přátelství upřímném“ (s. III).

Obsah: „Týden v tichém domě“ (1867) /3–86/. „Pan Ryšánek a pan Schlegl“ (1875) /87–97/. „Přivedla žebráka na mizinu“ (1875) /98–106/. „O měkkém srdci paní Rusky“ (1875) /107–112/. „Večerní šplechty“ (1875) /113–125/. „Doktor Kazisvět“ (1876) /126–133/. „Hastrman“ (1876) /134–140/. „Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku“ (1876) /141–146/. „U tří lilií“ (1876) /147–149/. „Svatováclavská mše“ (1876) /150–162/. „Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1848, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno“ (1877) /163–181/. „Psáno o letošních dušičkách“ (1876) /182–193/. „Figurky. Idyllický úryvek ze zápisek advokátního koncipienta“ (1877) /194–269/.

¶ Brambora 19. Pohlei .


  Julius Rosen: Jací jsou ti naši muži. Žert ve 4 jednáních podle Julia Rosena. Divadelní ochotník (nová sbírka) sv. 152. Praha 1878, str. ...

¶ Brambora 17: Podle Arbesovy autobibliografie (Obzor literární a umělecký II. (1900), s. 191, vydal tuto hru Arbes "anonymně a společně s J. Nerudou". Po prvé provedena v Prozatímním divadle 19. VI. 1877. — Pohlei 0.


  „Vojta Náprstek“, in: HL 1878 (12. I.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 21), s. 49.

Nepodepsáno.

  „Viktor Emanuel“, in: HL 1878 (19. I.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 22), s. 51.

Nepodepsáno.

  „V. F. Červený“, in: HL 1878 (26. I.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 23), s. 53.

Nepodepsáno.

  „Josef Kajetán Tyl“, in: HL 1878 (9. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 24), s. 55.

Nepodepsáno.

  „Antonín Dvořák“, in: HL 1878 (16. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 25), s. 58.

Nepodepsáno.

  „Papež Lev XIII.“, in: HL 1878 (2. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 26), s. 60.

Nepodepsáno.

  „Josef Lev“, in: HL 1878 (16. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 27), s. 62.

Nepodepsáno.

  „Adolf Heyduk“, in: HL 1878 (23. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 28), s. 64.

Nepodepsáno.

  „N. P. Ignatěv“, in: HL 1878 (6. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 29), s. 66.

Nepodepsáno.

  „Marie Sittova“, in: HL 1878 (13. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 30), s. 68.

Nepodepsáno.

  „Jakub Husník“, in: HL 1878 (20. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 31), s. 70.

Nepodepsáno.

  „Bohumil Havlasa“, in: HL 1878 (27. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 32), s. 72.

Nepodepsáno.

  „Josef Jungmann“, in: HL 1878 (11. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 33), s. 73.

Nepodepsáno.

  „Dr. Otakar Feistmantel“, in: HL 1878 (18. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 34), s. 75.

Nepodepsáno.

  „Jan Neruda P. T. panu J. R. Vilímkovi, vydavateli Humorů“, in: HL 1878 (25. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 35), s. 77.

Podepsáno: Tvůj Jan Neruda.

  „Jindřich Mošna“, in: HL 1878 (8. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 36), s. 79.

Nepodepsáno.

  „Dr. Antonín Randa“, in: HL 1878 (15. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 37), s. 81.

Nepodepsáno.

  „Bohuslav Kroupa“, in: HL 1878 (22. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 38), s. 83.

Nepodepsáno.

  „Jaroslav Čermák“, in: HL 1878 (6. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 39), s. 85.

Nepodepsáno.

  „Václav Brožík“, in: HL 1878 (13. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 40), s. 87.

Nepodepsáno.

  „Ivan Sergějevič Aksakov“, in: HL 1878 (20. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 41), s. 89.

Nepodepsáno.

  „P. Pavel Křížkovský“, in: HL 1878 (3. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 42), s. 90.

Nepodepsáno.

  „Frant. Jaromír Rubeš“, in: HL 1878 (10. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 43), s. 92.

Nepodepsáno.

  „Jan Krouský“, in: HL 1878 (24. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 44), s. 94.

Nepodepsáno.

  „Pavel Švanda ze Semčic“, in: HL 1878 (7. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 45), s. 96.

Nepodepsáno.

  „Béda Dudík“, in: HL 1878 (14. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 46), s. 98.

Nepodepsáno.

  „Bedřich Smetana“, in: HL 1878 (21. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 47), s. 100.

Nepodepsáno.

  „Jovan Ristić“, in: HL 1878 (5. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 48), s. 102.

Nepodepsáno.

  „Jaroslav Pospíšil“, in: HL 1878 (12. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 49), s. 104.

Nepodepsáno.

  „Magdalena Hynková“, in: HL 1878 (19. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 50), s. 106.

Nepodepsáno.

  „Jiljí V. Jahn“, in: HL 1878 (26. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 51), s. 108.

Nepodepsáno.

  „Dr. Antonín Gindely“, in: HL 1878 (9. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 52), s. 110.

Nepodepsáno.

  „Václav Vladivoj Tomek“, in: HL 1878 (16. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 53), s. 112.

Nepodepsáno.

  „Dr. Antonín Stecker“, in: HL 1878 (23. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 54), s. 114.

Nepodepsáno.

  „Josef Reiter“, in: HL 1878 (30. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 55), s. 116.

Nepodepsáno.

  „L. de Pauli“, in: HL 1878 (14. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 56), s. 117.

Nepodepsáno.

  „František Doucha“, in: HL 1878 (21. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 57), s. 119.

Nepodepsáno.

  „Alois Gallat“, in: HL 1878 (28. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 58), s. 120.

Nepodepsáno.

  „Výstava Umělecké besedy“, in: NL 1878, 12. dubna. — Viz SJN XX 1962, s. 307–309.

Podepsáno: J. N.

  „Ze žofínských salónů“, in: NL 1878, 20., 26. dubna, 24., 25. května, 7., 14. června. — Viz SJN XX 1962, s. 310–326.

Podepsáno: J. N.

  „Na dorozuměnou“, in: NL 1878, 31. května. — Viz SJN XX 1962, s. 327.

Podepsáno: J. N.

  „Prémie Umělecké besedy na rok 1879“, in: NL 1878, 15. října. — Viz SJN XX 1962, s. 328–329.

Podepsáno: J. N.

  „Nová výstava Umělecké besedy“, in: NL 1878, 7. listopadu. — Viz SJN XX 1962, s. 330–332.

Podepsáno: J. N.

  „Návrh — na dobrou uváženou!“, in: NL 1878, 13. listopadu. — Viz SJN XX 1962, s. 333–335.

Nadepsáno: Δ

  „Humór vánoční“, in: NL 1878, 20., 25. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 336–343.

Nadepsáno: Δ

Pozn. pod čarou: „Dle záslužného díla Koledy vánoční, jež vydal nyní literární a řečnický spolek akademiků Slavia.“

  „Výstava Umělecké besedy“, in: NL 1878, 20. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 344–345.

Podepsáno: J. N.

1879

  Obrazy z ciziny. Feuilletony Jana Nerudy 5. Grégr a Ferd. Dattel, Praha 1879 (2. vyd.), 17 cm, str. 406 + (2). — Viz 1872 (1. vyd.).

Obsah: Cařihrad /1-45/. Studie orientální /46-63/. Athény /64-78/. Život na moři /79-96/. Joppe /97-102/. V judských horách /103-109/. Jeruzalém /110-141/. Průplav suesský /142-154/. Masr el Kahira /155-179/. Neapol /180-201/. Mrtvé město /202-214/. Římské elegie /215-234/. Benátská zrcadla /235-270/. Terst /271-283/. Přímořská elegie — Miramare /284-286/. Obrazy z Krajiny /287-297/. Náčrtky istriánské /298-315/. Podél Uny /316-343/. Bělehrad /344-349/. Bukurešť /350-363/. Pešťské listy /364-377/. Uherské volby /378-400/.

  Prodaná láska, Divadelní bibliotéka J. Pospíšila, sv. 31, 1879 (3. vyd.). — Viz 1859.

  Šílení v klášteřích. Epištoly svobody, č. 19. Grégr, Praha 1879, str. 31.

¶ Brambora 20: Po prvé vůbec vycházelo ve feuilletonu Národních listů 1869. — Pohlei 155: Оба издания анонимные, во втором указаны инициалы автора.

  Šílení v klášteřích. Epištoly svobody, č. 19. Grégr, Praha 1879 (2. vydání), str. 31.

¶ Brambora 0. Pohlei 155.

  „Báby“ i „baby“, in: Lumír 1879. — I., II. 10/1; III., IV. 20/1; V., VI., VII., VIII. 30/1. — Viz 1886.

  „Dr. Bohumil Eiselt“, in: HL 1879 (11. 1.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 59), s. 125.

Nepodepsáno.

  „Josef Frankovský“, in: HL 1879 (18. 1.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 60), s. 127.

Nepodepsáno.

  „Vincenc Brandl“, in: HL 1879 (25. 1.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 61), s. 129.

Nepodepsáno.

  „Dr. Frant. Schuselka“, in: HL 1879 (8. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 62), s. 130.

Nepodepsáno.

  „Jules Grévy“, in: HL 1879 (15. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 63), s. 132.

Nepodepsáno.

  „V den šibřinek“, in: HL 1879 (Trojlist sokolský)“, in: HL 1879 (22. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 64), s. 134.

Nepodepsáno.

  „Marie Laušmanova — »Malý vévoda«“, in: HL 1879 (8. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 65), s. 136.

Nepodepsáno.

  „Josef Barák“, in: HL 1879 (15. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 66), s. 138.

Nepodepsáno.

  „Petr Bílka“, in: HL 1879 (22. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 67), s. 141.

Nepodepsáno.

  „Charlotte Corday“, in: HL 1879 (29. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 68), s. 143.

Nepodepsáno.

  „Dr. Filip Stanislav Kodym“, in: HL 1879 (12. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 69), s. 145.

Nepodepsáno.

  „Dva Čechové: Karel a Adolf“, in: HL 1879 (19. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 70), s. 147.

Nepodepsáno.

  „Madame Roland“, in: HL 1879 (26. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 71), s. 149.

Nepodepsáno.

  „Prof. Vilém Weiss“, in: HL 1879 (10. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 72), s. 151.

Nepodepsáno.

  „Jan Kaška“, in: HL 1879 (16. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 73), s. 153.

Nepodepsáno.

  „Louis Léger“, in: HL 1879 (22. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 74), s. 155.

Nepodepsáno.

  „Jindřich Siemiradzki“, in: HL 1879 (7. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 75), s. 157.

Nepodepsáno.

  „J. J. Stankovský“, in: HL 1879 (14. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 76), s. 159.

Nepodepsáno.

  „Siegfried Kapper“, in: HL 1879 (21. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 77), s. 161.

Nepodepsáno.

  „Martin Hattala“, in: HL 1879 (28. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 78), s. 163.

Nepodepsáno.

  „Antonín Vávra“, in: HL 1879 (12. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 79), s. 165.

Nepodepsáno.

  „Svatopluk Čech“, in: HL 1879 (19. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 80), s. 167.

Nepodepsáno.

  „Jaroslav Vrchlický“, in: HL 1879 (26. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 81), s. 169.

Nepodepsáno.

  „Terezie Boschettiova“, in: HL 1879 (9. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 82), s. 171.

Nepodepsáno.

  „Bohuslav Schnirch“, in: HL 1879 (15. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 83), s. 173.

Nepodepsáno.

  „Prokop Chocholoušek“, in: HL 1879 (23. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 84), s. 175.

Nepodepsáno.

  „Dr. Alois Pražák“, in: HL 1879 (30. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 85), s. 177.

Nepodepsáno.

  „Jan Lepař“, in: HL 1879 (13. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 86), s. 179.

Nepodepsáno.

  „Dr. Karel Sladkovský“, in: HL 1879 (20. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 87), s. 182.

Nepodepsáno.

  „Dr. Emil Holub“, in: HL 1879 (27. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 88), s. 184.

Nepodepsáno.

  „Jakub Seifert“, in: HL 1879 (11. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 89), s. 186.

Nepodepsáno.

  „Boleslav Jablonský“, in: HL 1879 (18. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 90), s. 187.

Nepodepsáno.

  „Dr. Frant. Smolka“, in: HL 1879 (25. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 91), s. 189.

Nepodepsáno.

  „Karel Sebor“, in: HL 1879 (8. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 92), s. 191.

Nepodepsáno.

  „Jiří kníže Czartoryski“, in: HL 1879 (15. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 93), s. 193.

Nepodepsáno.

  „Dr. Jos. Fanderlík“, in: HL 1879 (22. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 94), s. 195.

Nepodepsáno.

  „Dr. Svetozar Miletić“, in: HL 1879 (6. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 95), s. 197.

Nepodepsáno.

  „Marie Deryngova“, in: HL 1879 (13. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 96), s. 198.

Nepodepsáno.

  „Jakub Arbes“, in: HL 1879 (20. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 97), s. 200.

Nepodepsáno.

  „Dr. Antonín Frič“, in: HL 1879 (24. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 98), s. 202.

Podepsáno: J. N.

  „Výstava konkurujících malířských prací pro Národní divadlo“, in: NL 1879, 31. ledna. — Viz SJN XX 1962, s. 346–349.

Podepsáno: J. N.

  „Sochař pan Myslbek dokončil model náhrobku . . .“, in: NL 1879, 2. února. — Viz SJN XX 1962, s. 350.

Podepsáno: J. N.

  „Ze salónů žofínských“, in: NL 1879, 22. dubna, 2., 3., 10., 29. května, 6. června. — Viz SJN XX 1962, s. 351–366.

Podepsáno: J. N.

  „Gabriela Maxa »Svatá Cecílie«“, in: NL 1879, 30. dubna. — Viz SJN XX 1962, s. 367–368.

Podepsáno: J. N.

  „Henryk Siemiradzki a jeho »Živé pochodně Neronovy«“, in: NL 1879, 13., 15. května. — Viz SJN XX 1962, s. 369–375.

Nepodepsáno.

  „Závěrkem akademie Spolku českých žurnalistů . . .“, in: NL 1879, 18. května. — Viz SJN XX 1962, s. 376.

Podepsáno: J. N.

  „Za doby mariánské“, in: NL 1879, 17. srpna. — Viz SJN XX 1962, s. 377–380.

Nadepsáno: Δ V Praze 16. srpna

  „Ježíš — Ježíšek. Lístek z dějepisu umění“, in: NL 1879, 24. prosince. — Viz SJN XX 1962, s. 381–384.

Nadepsáno: Δ

1880

  Arabesky. Nákladem knihkupectví dra. Grégra a Ferd. Dattla, Praha 1880 (2. rozmnožené vyd.), 17 cm, str. 309. — Viz 1864.

Obsah:

Oddíl první: Arabesky (1864): Byl darebákem. Josef harfenista. Blbý Jóna. Z pamětí kočujícího herce. Erotomanie. Franc. Starý mládenec. Štědrovečerní příhoda. U okna. Pražská idylla. Z notiční knihy novinkářovy. Páně Kobercova ženitba. O Lorettanských zvoncích. Den a noc. Kassandra. "Ty nemáš srdce!" Mému vrabci. Papoušek. Z povídek měsíce. Z tobolky redaktorovy. Dva divadelní kuplety: Kuplet oněginský. Kuplet oblomovský. Krátké Les "Confessions" kohokoliv z nynějších českých Jean-Jacqů.

Oddíl druhý: Různí lidé (1871): Pan manžel. Dítě. Silhouetta. Byl? Vampyr. Andílek. Dvanáctý. V izmirském chobotu. Thersités. Požehnaná ústa. Noclehář. Improvisatore. Římanka. Fraňo. Beneš.

  „Činoherní recenzent Δ praví“ in: NL 12. 10. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973: I. 9–11.

Poznámka pod čarou v NL: „Zahajujeme zde řadu fejetonů divadelních. Vlastně mosaiku drobných povídek a zpráv, anekdot a událostí — delších i kratších, veselých i opravdových, již historických i časově nových, vesměs ale majících vztah k dějům českého divadla a k osobnostem jakkoli s ním spojeným. Nemá to být pouhé jen Decamerone personálu českého divadla pražského. Jeť známa tklivá i bohatá historie české divadelní Músy, a je tedy zcela pochopitelno, že obecenstvo naše zajímají nejen osohnosti nyní umělecky činné, nýbrž že je zajímá vše, co kdy s důležitým tím ústavem souviselo nebo dodnes souvisí, celá přítomnost i vše, co stav nynější během mnohých desítiletí připravovalo a k němu přispívalo. — "Mosaikou" budou i tyto fejetony naše: dávné s dnešním, osobní s všeobccným, pražské s venkovským, veřejné se soukromým bude se střídat, jak se nám právě namane. Nebudou tu vyprávět jen činní členové divadla pražského a společností venkovských, nýbrž také diletanti, dramatičtí spisovatelé, divadelní recenzenti, pamětníci, kdokoli. — Zajisté je doba nynější našemu fejetonnímu podniku zcela přízniva a interes obecenstva o věci divadelní právě co nejživější. A přiznáváme se, že článečků svých chcem zároveň použít k tomu, abychom interes ten udrželi a možno-li ještě zvýšili: na prospěch dobudování divadla Národního a zajištění osudů jeho příštích.“ (1973, 179–180).

  „Starý pamětník pan Boleslav Jablonský vypravuje“ in: NL 13. 10. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973: III. 17–21.

Poznámka: „V Krakově 28/7 1880“

„Boleslav Jablonský (vl. jm. Eugen Tupý, 1813—1881), didaktický básník, působil jako farář v klášteře Zvěřinci u Krakova“ (1973, p. 187).

  „Ředitel pan J. N. Maýr vypravuje“ in: NL 7. 12. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973: IV. 22–27.

„Jan Nepomuk Maýr (1818—1888), původně operní zpěvák, od roku 1862 kapelník, v letech 1876—1882 umělecký a hospodářský ředitel českého divadla; známý odpůrce Bedřicha Smetany“ (1973, p. 189).

  „Pan Jakub Slukov vypravuje“ in: NL 19. 10. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973: V. 28–31.

„Jakub Vojta Slukov (1847—1903), představitel hrdinných i charakterních postav českého i cizího repertoáru v Prozatímním a Národním divadle“ (1973, p. 191).

  „Bývalý kočující herec pan V. Ž. Donovský vypravuje“ in: NL 23., 24., 25. 11. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /VI. 32–44/

„Václav Žížala Donovský (1824—1891), spisovatel a žurnalista. Za aktivní účast v bouřích roku 1848 byl odsouzen k službě v italském vojsku. Po návratu do Prahy v roce 1859 se zapojil do literárního ruchu, přispíval do časopisů a překládal divadelní hry. Nakrátko byl členem divadelní společnosti Prokopovy“ (1973, p. 191).

  „Nakladatel dramatických děl pan Jaroslav Pospíšil vypravuje“ in: NL 20. 11. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /VII. 45–47/

„Jan Jaroslav Pospíšil (1812—1889); roku 1842 převzal pražské nakladatelství a tiskárnu založené otcem Janem Hostivítem Pospíšilem a přičinil se o jejich zvelebení“ (1973, p. 193).

  „Překladatel Marty, setník a profesor pan Ferdinand Čenský vypravuje“ in: NL 9. 11. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /VIII. 48–51/

Marta — aneb Trh v Richmondu, opera ve 4 jednáních od německého skladatele Friedricha Flotowa (1812—1883) na text V. Friedricha; poprvé ve Stavovském divadle 17. února 1850. — Ferdinand Čenský (1829—1887), spisovatel, žurnalista a překladatel z vlámštiny a italštiny, od roku 1869 profesor češtiny na Vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě. Spolu s Vincencem Vávrou sloužil z trestu jako politicky nebezpečný 19 let u vojska. Jeho překlad Marty vydal Fr. Urbánek v roce 1872“ (1973, p. 194).

  „Paní Eliška Pešková vypravuje“ in: NL 10. 11. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /IX. 52–54/

„Eliška Pešková (1833—1895), herečka, manželka divadelního ředitele Pavla Švandy ze Semčic; pod různými pseudonymy (Hlaváček, P. Javůrek, F. Jedlička, St. Kodym, J. Křenek, B. Novotný, Fr. Pichler) překládala a upravovala hry německých, francouzských i jiných autorů a napsala též několik původních veseloher“ (1973, p. 195).

  „Pan Josef Frankovský píše svůdci“ in: NL 16. 11. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /X. 55–58/

„Josef Frankovský (1840—1901), přední člen Prozatímního, později Národního divadla“ (1973, p. 195).

  „Pan Josef Lev vypravuje“ in: NL 1. 12. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XI. 59–61/

„Josef Lev (1832—1898), barytonista, Nerudův přítel, vysoce oceňovaný B. Smetanou, který pro něho komponoval barytonové árie ve svých operách“ (1973, p. 196).

  „Kapelník pan Adolf Čech vypravuje“ in: NL 26. 10. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XII. 62–65/

„Adolf Čech (1842—1903), kapelník Prozatímního divadla. V roce 1876 převzal po Smetanovi první kapelnictví“ (1973, p. 196).

  „Slečna Leopoldina de Pauli vypravuje“ in: NL 20. 10. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XIII. 66–67/

„Leopoldina de Pauli (1847—1903), členka divadel v Liberci a v Dessavě, působila u českého divadla od roku 1874—1888 jako představitelka naivních a veseloherních rolí“ (1973, p. 197).

  „Slečna Marie Laušmanova vypravuje“ in: NL 30. 11. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XIV. 68–70/

„Marie Laušmanova (1858—1933), operní zpěvačka; v českém divadle vystoupila poprvé v Lecocquově operetě Malý vévoda a byla v roce 1876 angažována. Při premiéře Hubičky 7. listopadu 1876 zpívala roli Barči“ (1973, p. 185).

  „Slečna Josefína Čermákova (paní hraběnka z Kouniců) vypravuje“ in: NL 1. 12. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XV. 71–73/

„Josefína Čermákova (1849—1895), provdaná za hraběte dr. Václava Kaunice, žačka Elišky Peškové a Otýlie Sklenářové-Malé, od roku 1864 členka českého divadla v Praze, představitelka naivních a sentimentálních milovnic. Roku 1873 odešla k divadlu do Výmaru; po návratu vystupovala v Praze již jen pohostinsky“ (1973, p. 198).

  „Pan Jindřich Mošna vypravuje“ in: NL 8. 12. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XVII. 77–79/

„Jindřich Mošna (1837—1911), vynikající komik a představitel rolí charakterních, člen souboru Prozatímního, později Národního divadla“ (1973, p. 199).

  „Ředitelka slečna Arnošta Libická vypravuje“ in: NL 14., 16. 12. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XVIII. 80–87/

„Arnošta Libická (vl. jm. Nápravníková, 1837—1893); po debutu v roli Marie Stuartovny byla roku 1862 angažována k pražskému českému divadlu pro obor tragických hrdinek; po třech letech přešla k divadlu v Olomouci; nemoc hlasivek jí však znemožnila pokračovat v dráze výkonné herečky; v roce 1871 si zřídila vlastní divadelní společnost, s níž cestovala do r. 1883 většinou po Moravě“ (1973, p. 199).

  „Recenzent operní pan Emanuel Chvála vypravuje“ in: NL 13. 11. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XIX. 88–92/

„Emanuel Chvála (1851—1924), povoláním železniční inženýr, hudební skladatel a kritik, přítel Smetanův; v roce 1878 publikovalo něm v časopisech Lumír a Dalibor odborné eseje“ (1973, p. 199).

  „Slečna Marie Sittova vypravuje“ in: NL 17. 11. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XX. 93–94/

„“ (1973, p. 185).

  „Slečna Emílie Bekovská vypravuje“ in: NL 17. 11. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XXI. 95–97/

„Emílie Bekovská (1845—1882), představitelka salónních dam a hrdinných rolí, zprvu na ochotnických scénách v Košířích a na Smíchově, pak v cizině; k českému divadlu v Praze přišla v roce 1878 po odchodu Julie Šamberkové“ (1973, p. 200).

  „Pan Antonín Vávra vypravuje“ in: NL 8. 12. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XXIV. 106–107/

„Antonín Vávra (1847—1932), lyrický tenor, člen souboru Prozatímního divadla, kde úspěšně debutoval 18. dubna 1871 v opeře Linda ze Chamonix od Gaëtana Donizettiho“ (1973, pp. 200–201).

  „Pan Vendelín Budil vypravuje“ in: NL 20. 10. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XXV. 108–110/

„Vendelín Budil (1847—1928), dramatický umělec, vynikající interpret charakterních rolí a divadelní ředitel; nejprve působil na pražských ochotnických scénách, v letech 1867—1869 u divadla Prozatímního, pak deset let u společnosti Švandovy a dalších sedm let u společnosti Pištěkovy; v roce 1888 si vybudoval vlastní divadlo v Plzni. Od roku 1889 byl téměř nepřetržitě až do roku 1917 ředitelem plzeňského divadla, které za jeho vedení dosáhlo vysoké úrovně“ (1973, p. 201).

  „Režisér Městského divadla v Plzni pan Josef Šmaha vypravuje“ in: NL 28. 12. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XXVI. 111–113/

„Josef Šmaha (1848—1915), dramatický umělec a režisér; od cestující divadelní společnosti Čížkovy přešel v roce 1874 k divadlu Prozatímnímu, v letech 1878—1883 působil jako význačný herec a režisér u společnosti Švandovy a odtud přešel k divadlu Národnímu“ (1973, p. 201).

  „Druhý přítel divadla vypravuje“ in: NL 10. 11. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XXVII. 114/

„“ (1973, p. 185).

  „Pan Ferdinand Koubek vypravuje“ in: NL 28. 12. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XXVIII. 115–116/

„Ferdinand Koubek (1837—1915), bas buffo; v Prozatímním divadle debutoval 22. dubna 1869 v komické opeře Gustava Lortzinga (1801—1851) Car a tesař; byl také prvním fráterem Barnabášem ve Smetanově Tajemství“ (1973, p. 201).

  „Tajemník divadelního družstva pan Josef Sklenář miní“ in: NL 8. 12. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XXIX. 117/

„Josef Sklenář (1835—1890), právník, v letech 1866—1890 tajemník pražského divadla, aktivní činitel a spoluorganizátor českého divadelního života a Nerudův přítel. V roce 1867 se oženil s herečkou Otýlií Malou“ (1973, p. 202).

  „Pan Antonín Šrůt, divadelní kasír, vypravuje“ in: NL 28. 10. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XXXI. 121–124/

  „Přítel divadla pan Ferdinand Dattel vypravuje“ in: NL 6. 11. 1880. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973: XXXII. 125–128.

„Ferdinand Dattel (1842—1882), český nakladatel a knihkupec“ (1973, p. 202).

  „Opony pro Národní divadlo“, in: NL 1880, 19. března. — Viz SJN XX 1962, s. 385–389.

Nadepsáno: Δ

  „Doslov k umělecké výstavě“, in: NL 1880, 3. června. — Viz SJN XX 1962, s. 390–394.

Nadepsáno: Δ

  „Dr. Josef Miloslav Hurban“, in: HL 1880 (10. I.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 99), s. 207.

Nepodepsáno.

  „Karel Simanovský“, in: HL 1880 (17. I.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 100), s. 208.

Nepodepsáno.

  „Karel Link“, in: HL 1880 (24. 1.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 101), s. 210.

Nepodepsáno.

  „Josef Vojtěch Hellich“, in: HL 1880 (31. I.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 102), s. 212.

Nepodepsáno.

  „Prof. Jan Krejčí“, in: HL 1880 (14. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 103), s. 214.

Nepodepsáno.

  „Jan Prokopec“, in: HL 1880 (21. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 104), s. 216.

Nepodepsáno.

  „Frant. Wiesner“, in: HL 1880 (28. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 105), s. 218.

Nepodepsáno.

  „František Skopalík“, in: HL 1880 (13. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 106), s. 220.

Nepodepsáno.

  „Dr. Josef Schobl“, in: HL 1880 (20. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 107), s. 222.

Nepodepsáno.

  „Josef Förster“, in: HL 1880 (27. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 108), s. 224.

Nepodepsáno.

  „Terezie Seifertová“, in: HL 1880 (10. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 109), s. 226.

Nepodepsáno.

  „Karel Adámek“, in: HL 1880 (17. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 110), s. 228.

Nepodepsáno.

  „Jos. Rich. Rozkošný“, in: HL 1880 (24. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 111), s. 229.

Nepodepsáno.

  „W. E. Gladstone“, in: HL 1880 (8. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 112), s. 231.

Nepodepsáno.

  „Karel Bendl“, in: HL 1880 (15. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 113), s. 233   „ .

Nepodepsáno.

  „Petr Maixner“, in: HL 1880 (22. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 114), s. 235   „.

Nepodepsáno.

  „Karel Strakatý“, in: HL 1880 (29. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 115), s. 237   „.

Nepodepsáno.

  „Prof. Dr. Ed. Albert“, in: HL 1880 (12. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 116), s. 240.

Nepodepsáno.

  „Karel Jonáš“, in: HL 1880 (19. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 117), s. 242.

Nepodepsáno.

  „Dr. Frant. Brauner“, in: HL 1880 (26. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 118), s. 244.

Nepodepsáno.

  „P. Josef Ehrenberger“, in: HL 1880 (10. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 119), s. 246.

Nepodepsáno.

  „Emilie Bekovská“, in: HL 1880 (17. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 120), s. 248.

Nepodepsáno.

  „Med. Dr. A. V. Šlechta rytíř Sedmihorský“, in: HL 1880 (24. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 121), s. 249.

Nepodepsáno.

  „Ladislav Zavdal“, in: HL 1880 (7. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 122), s. 251.

Nepodepsáno.

  „Dobrodinec Jan Novotný“, in: HL 1880 (14. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 123), s. 253.

Nepodepsáno.

  „Čeněk Pacelt, dobyvatel zlata a diamantů“, in: HL 1880 (21. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 124), s. 255.

Nepodepsáno.

  „Frant. Špatný“, in: HL 1880 (28. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 125), s. 259.

Nepodepsáno.

  „Ludvík Šimek“, in: HL 1880 (11. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 126), s. 262.

Nepodepsáno.

  „Čeněk Šercl“, in: HL 1880 (18. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 127), s. 264.

Nepodepsáno.

  „Frant. Pěkný“, in: HL 1880 (25. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 128), s. 268.

Nepodepsáno.

  „Prof. Dr. Lad. Čelakovský“, in: HL 1880 (9. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 129), s. 271.

Nepodepsáno.

  „Anna Kolárová“, in: HL 1880 (16. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 130), s. 273.

Nepodepsáno.

  „František Pravda“, in: HL 1880 (23. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 131), s. 276.

Nepodepsáno.

  „Eliška Krásnohorská“, in: HL 1880 (30. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 132), s. 278.

Nepodepsáno.

  „Viktor Hugo“, in: HL 1880 (13. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 133), s. 280.

Nepodepsáno.

  „Prof. Dr. Jos. Durdík“, in: HL 1880 (20. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 134), s. 282.

Nepodepsáno.

  „Emanuel Tonner“, in: HL 1880 (27. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 135), s. 284.

Nepodepsáno.

  „Dr. Jaromír Břetislav Košut“, in: HL 1880 (11. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 136), s. 286.

Nepodepsáno.

  „Václav Beneš Třebízský“, in: HL 1880 (18. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 137), s. 287.

Nepodepsáno.

  „Josef Paukner, Dr. Josef Illner, Dr. Ant Javůrek“, in: HL 1880 (24. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 138), s. 289.

Nepodepsáno.

1881

  Divadelní táčky. Uvádí a svádí Δ. Večer první;   Dr. Grégr a Ferd. Dattel, Praha 1881, str. 168 + (2). — Viz 1912, 1973.

„... divadelní fejetony psané ve formě vypravování herců, hereček, operních pěvců a zpěvaček, případně dirigentů, překladatelů a vydavatelů dramatické literatury, správních činitelů, spolupracovníků a přátel divadla. Všechny tyto osoby a osobnosti, údajní autoři fejetonů, byly Nerudou, jak z textu vyplývá, vyzvány k napsání osobní vzpomínky či životního zážitku. Jejich příspěvky pak byly Nerudou zredigovány, po nerudovsku osobitě a svérázně opraveny a upraveny“ (1973, p. 179).

¶ Brambora 21: Neruda nazval tento spisek "český divadelní Dekameron". — Pohlei 156.


  Studie, krátké a kratší I. Dr. Grégr a Ferd Dattel, Praha 1881 (2. vyd.), str. xxx. — Viz 1876 (1. vyd.), 1887 (3. vyd.).

•   Neruda's Kosmische Lieder. Aus dem böhmischen übersetzt von Gustav Pawikovski. Autorisierte Ausgabe. Wilhelm Friedrich, Leipzig 1881, 12°, str. 48.

  „Slečna z Ehrenbergů vypravuje“ in: NL 4. 1. 1881. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XXII. 98–99/

„Eleonora Gayerová z Ehrenbergů (též Eleonora Ehrenbergová, 1832—1912), sopranistka, první Mařenka v Prodané nevěstě“ (1973, p. 200).

  „Paní Otýlie Sklenářová-Malá vypravuje“ in: NL 4. 1. 1881. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XXX. 118–120/

„Otýlie Sklenářová-Malá (1844—1912), tragédka“ (1973, s. 202).

  „Slečna Jindřiška Slavinská (rozená z Rittersbergů) vypravuje“ in: NL 5. 1. 1881. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XXIII. 100–105/

„Jindřiška Slavinská (1843—1908), herečka, dcera Ludvíka Rittersberga, narodila se ve Lvově, její matka byla Polka; zprvu vystupovala s ochotníky ve Švestkově divadle u Sv. Mikuláše v Praze, pak byla členkou česko-německé divadelní společnosti J. Wahlburga-Weseckého v Plzni; v dubnu 1864 byla angažována k divadlu Prozatímnímu a přešla později do divadla Národního, kde působila až do roku 1892 v rolích všech oborů“ (1973, p. 200).

  „Pan Arnošt Grund vypravuje“ in: NL 6. 1. 1881. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /XVI. 74–76/

„Arnošt Grund (1814—1918), původně herec v souboru české činohry v Praze; od roku 1865 se již uplatňoval jako tenorista krásného mohutného hlasu; v Smetanově opeře Braniboři v Čechách zpíval o premiéře 5. ledna 1866 v Prozatímním divadle roli Jíry“ (1973, p. 199).

  „Pan Leopold Želina vypravuje z ochotnických kruhů čáslavských“ in: NL 6. 1. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973; /XXXIII. 131–132/

„Leopold Želina (1827—1882), tajemník okresního zastupitelstva v Čáslavi“ (1973, p. 205).

  „Pan J. L. Turnovský vypravuje“ in: NL 8. 1. 1881. — Viz 1881; 1912; SJN XIX 1973; /II. 12–16/

„Josef Ladislav Turnovský (1837—1901), původně herec a ředitel kočující divadelní společnosti; později novinář a spisovatel, obětavý přítel J. K. Tyla a jeho pokračovatel; zabýval se zejména historií českého divadla“ (1973, p. 185).

  „Pan dr. Jan Strakatý vypravuje“ in: NL 11. 1. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973; /XXXIV. 133–137/

„dr. Jan Strakatý (1835—1891), právník, advokát a zemský poslanec, spoluzakladatel, jednatel a posléze starosta Umělecké besedy; od počátku šedesátých let působil ve Sboru pro postavení Národního divadla, byl členem Divadelního družstva a roku 1870 uměleckým ředitelem Prozatímního divadla“ (1973, p. 206).

  „Vypravuje Jiří Bittner, člen divadla Viktoria v Berlíně“ in: NL 22. 1. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973; /XXXVI. 145–146/

„Jiří Bittner (1846—1903), nejprve člen kočujících společností Kramuelovy a Čížkovy, od roku 1866 v souboru divadla Prozatímního; v mladých letech hrával milovníky, později vytvářel charaktery v konverzačních i klasických dramatech; v letech 1878—1880 se stal se svou chotí, herečkou Maruškou Bittnerovou, členem proslulého divadla vévody meiningenského“ (1973, p. 208).

  „Dramaturg dr. Viktor Guth vypravuje“ in: NL 22. 1. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973; /XXXVII. 147–148/

„dr. Viktor Guth (1841—1891), divadelní kritik a žurnalista; za ředitelství J. N. Maýra v roce 1879 se stal po J. Arbesovi dramaturgem českého divadla“ (1973, p. 208).

  „Paní Terezie Seifertová vypravuje“ in: NL 26. 1. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973; /XXXVIII. 149–152/

„Terezie Seifertová (roz. Ledererová, 1843—1914), choť Jakuba Seiferta, herečka a zpěvačka; v Prozatímním divadle působila od roku 1867 nejprve jako subreta, po odchodu Magdalény Hynkové převzala role charakterní“ (1973, p. 208).

  „Ředitel pan František Pokorný vypravuje“ in: NL 3. 2. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973; /XXXIX. 153–156/

„František Pokorný (1832—1893), herec a divadelní ředitel; zprvu člen několika kočujících společností, od roku 1854 člen Stavovského divadla, pak divadla Prozatímního, interpret milovnických a charakterních rolí. Později odešel na venkov, kde působil jako herec i výborný režisér u společností Wahlburgovy, Kramuelovy, Čížkovy a Pištěkovy. Posléze si zřídil společnost vlastní, která výběrem herců a repertoáru patřila tehdy mezi nejlepší kočující společnosti a měla úroveň divadla stálého“ (1973, p. 208).

  „Pan Josef Mikuláš-Boleslavský, vydavatel Divadelního ochotníka, vypravuje“ in: NL 11. 3. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973; /XLIII. 170–174/

„Josef Mikuláš Boleslavský (vl. jm. Josef Mikuláš, 1829—1892), spisovatel a nakladatel divadelních spisů (knižnice Divadelní ochotník), původně sazeč, od roku 1862 ředitel Kobrovy tiskárny; v roce 1866 založil s Mamertem Knappem knihkupectví a tiskárnu v Karlíně“ (1973, p. 210).

  „Pan Karel Šimanovský vypravuje“ in: NL 17. 3. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973; /XLIV. 175–178/

„Karel Šimanovský (1826—1904), dramatický umělec a režisér, člen souboru divadla Stavovského, později Prozatímního a Národního, svědomitý a úspěšný představitel vrcholných hrdinných rolí klasickeho repertoáru“ (1973, pp. 211–212).

  „Pan Jakub Seifert vypravuje“ in: NL 8., 9. 12. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973; /XL. 157–164/

„Jakub Seifert (1846—1919), od roku 1864 člen Prozatímního divadla, později divadla Národního“ (1973, p. 209).

  „Paní Anna Turnovská-Rajská vypravuje“ in: NL 18., 19. 12. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973; /XXXV. 138–144/

„Anna Turnovská-Rajská, roz. Forchheimová (1824—1903), divadelním jménem Nina Rajská, průvodkyně, ošetřovatelka Tylova a matka jeho dětí; v divadle v Růžové ulici se uplatňovala v rolích naivních a sentimentálních milovnic a po jeho zániku v českých představeních ve Stavovském divadle. V roce 1851 odešla s družinou Tylovou na venkov; po Tylově smrti v roce 1856 v Plzni působila se sestrou Magdalénou na venkově u společnosti Zöllnerovy, Švandovy a Šmídavy. V roce 1860 se provdala za spisovatele J. L. Turnovského a přijala angažmá v Prozatímním divadle, pak znovu od roku 1866 do roku 1872 cestovala po českém venkově s divadelními společnostmi Antonína Muška a Arnoštky Libické“ (1973, p. 206).

  „Slečna Marie Pospíšilova vypravuje“ in: NL 23. 2. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973; /XLI. 165–167/

„Marie Pospíšilova (1864—1943), tragédka, nejprve u cestující společnosti Kramuelovy, od roku 1879 v Prozatímním, pak v Národním divadle. Pro neshody se správou divadla odešla od Národního divadla a od roku 1885 vystupovala na německých scénách divadel zahraničních; její odchod a pak návrat v roce 1895 způsobil vzrušení ve společenském i kulturním životě a stal se předmětem polemik v tisku“ (1973, p. 209).

  „Chórista vypravuje“ in: NL 23. 2. 1881. — Viz 1912; SJN XIX 1973: XLII. 168–169.

  „Čeština na českém jevišti“, in: Paleček 1881, č. 7. — Viz 1973 /182–183/.

Nepodepsáno. — Viz celý text.

  „Divadelní hrdina“, in: Paleček 1881, č. 24. — Viz 1973 /184/.

Nepodepsáno.

  „Arnošt Grund“, in: HL 1881 (8. 1.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 139), s. 294.

Nepodepsáno.

  „Václav Vlček“, in: HL 1881 (15. 1.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 140), s. 296.

Nepodepsáno.

  „Josef V. Sládek“, in: HL 1881 (22. 1.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 141), s. 298.

Nepodepsáno.

  „Václav Nebeský“, in: HL 1881 (5. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 142), s. 300.

Nepodepsáno.

  „P. Josef Greuter“, in: HL 1881 (12. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 143), s. 303.

Nepodepsáno.

  „Fr. K. Drahoňovský“, in: HL 1881 (19. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 144), s. 305.

Nepodepsáno.

  „Frant. Hilmar“, in: HL 1881 (26. II.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 145), s. 307.

Nepodepsáno.

  „Maruška Bittnerová“, in: HL 1881 (12. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 146), s. 309.

Nepodepsáno.

  „Na vyšehradském Žalově“, in: HL 1881 (19. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 147), s. 311.

Nepodepsáno.

  „Antonín Wagner“, in: HL 1881 (25. III.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 148), s. 313.

Nepodepsáno.

  „Ministr Dunajewski“, in: HL 1881 (9. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 149), s. 315.

Nepodepsáno.

  „František Ondříček“, in: HL 1881 (16. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 150), s. 317.

Nepodepsáno.

  „Antonín Lhota“, in: HL 1881 (23. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 151), s. 319.

Nepodepsáno.

  „Václav Kratochvil“, in: HL 1881 (30. IV.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 152), s. 321.

Nepodepsáno.

  „Prof. Dr. Jaromír J. Hanel“, in: HL 1881 (7. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 153), s. 324.

Nepodepsáno.

  „František Zdeněk Skuherský“, in: HL 1881 (14. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 154), s. 327.

Nepodepsáno.

  „Bedřich Wachsmann“, in: HL 1881 (21. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 155), s. 329.

Nepodepsáno.

  „Otto Hausner“, in: HL 1881 (28. V.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 156), s. 331.

Nepodepsáno.

  „Petr Faster“, in: HL 1881 (4. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 157), s. 333.

Nepodepsáno.

  „Kateřina Podhorská“, in: HL 1881 (11. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 158), s. 335.

Nepodepsáno.

  „František Ženíšek“, in: HL 1881 (18. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 159), s. 337.

Nepodepsáno.

  „Dr. Josef Škoda“, in: HL 1881 (25. VI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 160), s. 339.

Nepodepsáno.

  „Dr. Josef Bojislav Pichl“, in: HL 1881 (2. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 161), s. 341.

Nepodepsáno.

  „James Abraham Garfield“, in: HL 1881 (9. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 162), s. 343.

Nepodepsáno.

  „Josef Wünsch“, in: HL 1881 (16. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 163), s. 345.

Nepodepsáno.

  „Josef Sekyra“, in: HL 1881 (23. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 164), s. 347.

Nepodepsáno.

  „Marie Pospíšilova“, in: HL 1881 (30. VII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 165), s. 350.

Nepodepsáno.

  „Frant. Lad. Čelakovský“, in: HL 1881 (6. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 166), s. 352.

Nepodepsáno.

  „Karel Havlíček Borovský“, in: HL 1881 (13. VIII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 167), s. 354.

Nepodepsáno.

  „Jan Erazim Vocel“, in: HL 1881 (3. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 168), s. 356.

Nepodepsáno.

  „František Herites“, in: HL 1881 (10. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 169), s. 358.

Nepodepsáno.

  „Jiří Bittner“, in: HL 1881 (17. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 170), s. 360.

Nepodepsáno.

  „Josef Mocker“, in: HL 1881 (24. IX.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 171), s. 363.

Nepodepsáno.

  „Prof. Dr. Emil Weyr“, in: HL 1881 (1. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 172), s. 366.

Nepodepsáno.

  „Žofie Podlipská“, in: HL 1881 (8. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 173), s. 368.

Nepodepsáno.

  „Bernard Bolzano“, in: HL 1881 (15. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 174), s. 370.

Nepodepsáno.

  „Vilém Blodek“, in: HL 1881 (22. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 175), s. 372.

Nepodepsáno.

  „Vojtěch Hynais“, in: HL 1881 (29. X.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 176), s. 374.

Nepodepsáno.

  „Jan Zacpal“, in: HL 1881 (5. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 177), s. 376.

Nepodepsáno.

  „Zdenko Fibich“, in: HL 1881 (12. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 178), s. 378.

Nepodepsáno.

  „Karel Jaromír Erben“, in: HL 1881 (19. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 179), s. 380.

Nepodepsáno.

  „Frant. Kolár“, in: HL 1881 (26. XI.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 180), s. 382.

Nepodepsáno.

  „Vasil Vereščagin“, in: HL 1881 (3. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 181), s. 384.

Nepodepsáno.

  „Dr. Jan Bleiweis“, in: HL 1881 (10. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 182), s. 386.

Nepodepsáno.

  „Karel Herloš“, in: HL 1881 (17. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 183), s. 388.

Nepodepsáno.

  „Frant. Sušil“, in: HL 1881 (24. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 184), s. 392.

Nepodepsáno.

  „Ferd. B. Mikovec“, in: HL 1881 (31. XII.). — Viz SJN XXIX 1951 (č. 185), s. 395.

Nepodepsáno.

1882

  Písně kosmické. Grégr a Ferd. Dattel, V Praze 1882 (podzim, 3. nezměněné vyd.), 18 cm, str. 68. — Viz 1878.

Dedikace: Podřipsku věnováno.

1883

  Ballady a romance. Poetické besedy, č. 1. Redaktor: Jan Neruda. Knihkupectví: Ed. Grégr & Ed. Valečka (Nakladatel: Ed. Valečka. Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze), Praha 1883, 12°, str. 55 + (1) + (30).

Obsah: Ballada pašijová /5-7/. Ballada horská /8-9/. Ballada dětská /10-11/. Ballada česká /12-14/. Romance o černém jezeře. Starý motiv /15-17/. Romance o Karlu IV. /18-20/. Romance o jaře 1848 /21-22/. Romance italská /23-24/. Romance helgolandská /25-26/. Ballada zimní /27-30/. Ballada stará — stará! /31-32/. Ballada tříkrálová /33-35/. Romance štědrovečerní /36-40/. Ballada májová /41-42/. Ballada rajská /43-44/. Ballada o duši Karla Borovského (Z pola, ano i z cela národní) /45-48/. Ballada o polce. Dle vzdáleného motivu /49-51/. Ballada o svatbě v Kanaán /52-55/.

¶ Brambora 22: Na str. 57 vlastní životopis Nerudův, na str. 58-59 výklad o rázu nové knižnice podepsaný kromě Nerudy i nakladatelem (Valečkou). — Pohlei .


  Prosté motivy. Poetické besedy, č. 5. Ed. Grégr & Ed. Valečka, Praha 1883, 12°, str. 77. — Viz 1888, 1913.

¶ Brambora 23: Druhé (rozmnožené) vydání 1888. Pohlei .

  „Dvacet let Besedy umělecké“, in: NL 1883, 28. dubna. — Viz SJN XX 1962, s. 395–399.

Nadepsáno: Δ

1884

  „Petr Maixner“, in: Osvěta 1884, č. 12, s. 1137–1141. — Viz SJN XX 1962, s. 400–404.

  „Tiché jubileum“, in: NL 1884, 14. října. — Viz SJN XX 1962, s. 405–408.

Nadepsáno: Δ V Praze 13. října

•   [Dodatek k Písním kosmickým: „Potulný mudrc kdys slova psal“], (z rukopisu vydal Ervín Špindler). Podřipan 12. července 1884. Viz Novotný 1924, s. 235, SJN II 1956, s. 59 + 354.

1885

  Povídky malostranské. Druhé vydání. Nakladatel: Ed. Valečka. Knihkupectví dr. Ed. Grégr & Ed. Valečka (Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze 1884), Praha 1885 (2. vyd.), 18 cm, str. 269. — Viz 1878, SJN IV 1950.

Na nakladatelských vazbách na deskách vyraženo Malostranské povídky, na hřbetě se objevují obě verze titulu.

Dedikace: Velectěné paní Růženě Fričové, rozené Švagrovské, věnuju v přátelství upřímném.

Obsah: Týden v tichém domě (1867) /3-86/. Pan Ryšánek a pan Schlegl (1875) /87-97/. Přivedla žebráka na mizinu (1875) /98-106/. O měkkém srdci paní Rusky (1875) /107-112/. Večerní šplechty (1875) /113-125/. Doktor Kazisvět (1876) /126-133/. Hastrman (1876) /134-140/. Jak si nakouřil pau Vorel pěnovku (1876) /141-146/. U tří lilií (1876) /147-149/. Svatováclavská mše (1876) /150-162/. Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno (1877) /163-181/. Psáno o letošních dušičkách (1876) /182-193/. Figurky (1877) /194-269/.

  Kleinseitner Geschichten. Übersetzt von Franz Jurenka. Reclam 1885, str. 284.

  „Chce-li pánbůh letos to dělat jako vloni . . .“, in: NL 1885, 26. dubna. — Viz SJN XX 1962, s. 409–412.

Nadepsáno: Δ V Praze 25. dubna

  „Báli jste se ve středu . . .“, in: NL 1885, 8. listopadu. — Viz SJN XX 1962, s. 413–416.

Nadepsáno: Δ V Praze 7. listopadu

1886

  „Báby“ i „baby“. Studie Jana Nerudy. Nakladatel F. Topič, Knihkupec, Praha 1886 (1. vyd.), 12°, str. 59 + (5). — Viz 1879, 1887.

¶ Brambora 24: Druhé knižní vydání 1887. Po prvé vůbec v Lumíru 7 (1879), seš. 1-3. — Pohlei .


  „Hudbo! Sladká hudbo! . . .“, in: NL 1886, 30. května. — Viz SJN XX 1962, s. 417–421.

Nadepsáno: Δ V Praze 29. května

1887

  „Báby“ i „baby“. Studie Jana Nerudy. Druhé vydání. F. Topič, Praha 1887 (2. vyd.), 12°, str. 59. — Viz 1886.

  Prodaná láska, Fr. Topič, Praha 1887 (4. vyd.). — Viz 1859.

  Studie, krátké a kratší I. Fr. Topič, Praha 1887 (3. vyd., označeno jako vyd. 2.), str. xxx. — Viz 1876 (1. vyd.), 1881 (2. vyd.).

  Žerty, hravé i dravé. F. Topič, Praha 1887 (2. vyd.), 8°, str. 277. — Viz 1877.

  „Nesmíte se proto na mne hněvat . . .“, in: NL 1888, 11. listopadu. — Viz SJN XX 1962, s. 422–425.

Nadepsáno: Δ V Praze 10. listopadu

1888

  Prosté motivy. Vydání druhé, rozmnožené. Poetické besedy, č. 5. Nakladatel: Eduard Valečka, Praha 1888, 8°, str. 80 + (2). — Viz 1883 (1. vyd.).

Obsah:

Jarní: I. Byla to zima překrásná! /7/. II. Binokl na očích, v ruce hůl /8-9/. III. Teď v zrcadlo hledím /10/. IV. Já zanevřel na svět /11-12/. V. A předc! /13/. VI. Kde jsem se to octnul! /14-15/. VII. Snad je tak děcku s rána /16/. VIII. Já věru teď nahlas si zpíval! /17/. IX. Tak rád bych zpívat uměl! (Po přečtení čudských písní národních) /18/. X. Buď požehnán, ty lístku první /19-20/. XI. My ještě cos vyvedem /21-22/. XII. O malém Palečku /23/. XIII. Jaro se ozvalo (Motiv dívčí) /24/. XIV. Sotva že srdce mé ožije /25/. XV. Ty utýráš mne chladem svým (Teréze) /26/.

Letní: I. Zahynout jako ta luční tráva /29/. II. Čtu ve měkké kůře březové /30-31/. III. V březovém lese /32/. IV. Co ten letní den nám dává! /33-34/. V. Je tak teplo /35-36/. VI. Náš kraj se ženil dnes /37-38/. VII. Nesmějte se pavučince na mých vlasech /39/. VIII. Jak dobře, že z ráje vyhnal nás /40-41/. IX. Já umírám láskou (Motiv cizí) /42/. X. Má poesie — dívčina /43/. XI. Zpomínka na Hálka /44/.

Podzimní: I. Náš Boubín má šedivou čepičku /47-48/. II. Já hnal se za motýlem /49/. III. „Ta nebohá ptáčata venku!“ /50/. IV. Ty naše hodiny (Motiv dívčí) /51/. V. Kdy láska přilétá (Motiv italský) /52/. VI. Byl jsem já mlád? /53/. VII. Že šedivím? /54/. VIII. Chtěl věčně bych být jen jak podzimek /55-56/. IX. Však nechtěl bych být jak ten podzimek /57-58/. X. Jen z města ven! /59/. XI. —Pojď. — Pojď!“ /60/.

Zimní: I. Zima, ta paní zlá /63/. II. Ledový květ (Marii) /64/. III. Aby Tři králové věděli (Motiv národní) /65/. IV. Mladá, bujná upomínka /66-67/. V. O modré chrpě /68-69/. VI. Tak sám a sám /70/. VII. Když jsem mlád byl /71-72/. VIII. Když dal osud píseň /73/. IX. Znavený po bujném, úrodném létu /74/. X. Den vznesl se /75/. XI. Přede dvorem stará vrba /76/. XII. „Jdeme všechny“ /77/. XIII. Liják se v okna boří /78/. XIV. Byl pevný koráb to /79-80/.

¶ Brambora . Pohlei .


  Trhani. Studie. Fr. Topič, Praha 1888 (1. vyd.), 8°, str. 68. — Viz 1872, 1923, 1924.

Kapitoly VII.—X. nebyly otištěny časopisecky (1872). — Vyňato ze Studií, krátkých a kratších.

¶ Brambora 23: První samostatné knižní vydání. Po prvé vůbec vyšlo ve feuilletonu Národních listů 1872, knižně po prvé v 1. oddílu I. svazku Studií krátkých a kratších 1876, v 2. knižním vydání obdobným způsobem 1881. — Pohlei .

  „Královničky — královničky — . . .“, in: NL 1889, 20. ledna. — Viz SJN XX 1962, s. 426–430.

Nadepsáno: Δ V Praze 19. ledna

1889

1890

  „Toto dnešní moje moteto je věnováno svaté Cecílii . . .“, in: NL 1890, 23. listopadu. — Viz SJN XX 1962, s. 431–435.

Nadepsáno: Δ V Praze 22. listopadu

1891

  „Něco zcela postního — . . .“, in: NL 1891, 15. února. — Viz SJN XX 1962, s. 436–440.

Nadepsáno: Δ V Praze 14. února

  „Dvě slovíčka včas o národní písni“, in: NL 1891, 28. června, 5. července. — Viz SJN XX 1962, s. 441–450.

Nadepsáno: Δ

       

       

       

1892

  Drobné klepy I. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 1. F. Topič, Praha 1892, str. (6) + (IV) + 312 + (2).

S podobiznou spisovatelovou z roku 1856.

Obsah: Sebrané spisy Jana Nerudy (Ignát Herrmann) /I-IV/.

Různé kresby humoristické: Recepty na feuilletony (1877) /3-6/. Z kapitoly o událostech děsných (1877) /7-10/. František Klinkáček (1880) /11-18/. Kam s ním? (1886) /19-25/. Nové umění (1879) /26-31/. Obrázek pražský (1881) /32-38/. Příspěvek k nynější mosaice sebevražd (1877) /39-44/. Štědrovečerní dary (1879) /45-50/. List Vojtíška Čahouna, nemluvněte v Praze, Francínkovi Melounkovi, nemluvněti v Čáslavi (1884) /51-56/. Na chvilku svojí dcerou (1890) /57-63/. Řeč k mému starému cestovnímu vaku, k tomu olivově zelenému (1879) /64-67/. Kocour (1881) /68-70/. Na útěku (1881) /71-76/. Za deště ve venkovském hotelu (1879) /77-80/. Po letech na bále . . . (1878) /81-85/. V „landjachtě“ (1887) /86-91/. Něco z přírodopisu: 1. O jednom zvířátku (1879) /92-98/. 2. Novinářská kachna (1886) /99-105/. 3. Mouchy (1884) /106-118/.

Co nejrůznější: Pražští posluhové (1877) /121-125/. „Muziky“ (1887) /126-131/. Slovíčko o služkách (1886) /132-142/. Jsou-li andělé ženy? (1888) /143-148/. Tchyně (1887) /149-155/. Perte se! (1888) /156-160/. O svatbách (1886) /161-166/. Šněrovačky (1888) /167-171/. Ženitby (1888) /172-175/. O ženské žebrotě (1887) /176-181/. Něco o básnictví (1886) /182-187/. Postilión a hudba (1886) /188-193/. Věnec (1887) /194-199/. Kačenky (1884) /200-205/. O šedivém moru (1887) /206-211/. Drobty v Praze (1887) /212-216/. O hostinských etc. (1887) /217-222/. Štíty pražské (1887) /223-228/. Hyacinta — dívka (1887) /229-235/. O frizuře. O „čekankách“ (1887) /236-241/. Milé Týnynce (1884) /242-147/. Duševní telegrafie (1887) /248-254/. Turf! (1881) /255-259/. Jarní módy (1884) /260-265/. Přírodopisné pozorování měšťákovo, na př. o kočce (1877) /266-273/. Co jedli naši praotcové? (1878) /274-283/. Letní šplechty (1880) /284-288/. Důležitá otázka (1880) /289-293/. Tak tedy: Proč je pivní pěna bílá? (1880) /294-298/. Klep ␆vodnatý“ (1883) /299-303/. Na kom vina? (1884) /304-307/. Prostá manipulace! (1883) /308-312/.

  Drobné klepy II. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 2. F. Topič, Praha 1892, str. (IV) + 298 + (2).

Obsah: Od Nového roku do Sylvestra: Rozjímáni novoroční (1880, 1881, 1886, 1887, 1888, 1891) /3-30/, Na prahu masopustu (1890) /31-35/. V zájmu lidského plemene (1889) /36-40/. Z vynálezů zneuznaných (1886) /41-46/. Masopustní agenda nebeská (1888) /47-51/. Slovo pro dobrou věc! (1878) 52 Do posledního dechu . . . (1889) /56-58/. "Fin-de-siècle!" (1891) /59-64/. Jaro — masopust (1888) /65-70/. Všeho moc škodí (1886) /71-75/. Zimní výstava růží (1887) /76-82/. V den Jordána blahoslavence (1886) /83-88/. Dopis českému jinochu (1888) /89-94/. Půst (1888) /95-99/. Opožděný sice, ale takto předčasný referát bálový (1883) /100-105/. Nepíšu nic! (1881) /106-109/. V předtuše jara (1883) /110-114/. Jarní noviny (1883) /115-121/. "Máj" (1887) /122-127/. Máj 1890 (1890) /128-132/. Vzpomínky Svatojanské (1881) /133-137/. Proti zvyku (1887) /138-143/. Manželské kázání (1886) /144-148/. Letní (1886) /149-154/. V dešti (1886) /155-160/. Dokud je máj . . . (1877) /161-164/. V době růží (1890) /165-170/. Kam? (1883, 1879, 1884) /171-182/. Za letní nudy (1878, 1879, 1877) /183-192/. Zase v růžích (1887) /193-198/. Na vybranou (1880) /199-203/. Na samotě (1881) /204-207/. Vdovcem po živé . . ! (1885) /208-213/. Na čerstvém vzduchu (1877) /214-220/. Hodinka v krkonošské restauraci (1877) /220-224/. V lesích (1879) /225-232/. Z české koruny "vypadlý drahokam" (1877) /232-236/ V českém přístavě (1879) /236-239/. Příbram (1878) /240-253/. Na horách (1881) /253-266/. Za doby marianské (1879) /267-271/. Konec leta (1887) /272-292/. Kouzlo českého podzimu (1888) /293-298/.

1893

  Arabesky. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 4. F. Topič, Praha 1893 (3. vyd.), 8°, str. (IV) + 329 + (3). — Viz 1864.

Obsah:

Oddíl první: Arabesky: Byl darebákem. Josef harfenista. Blbý Jóna. Z pamětí kočujícího herce. Erotomanie. Franc. Starý mládenec. Štědrovečerní příhoda. U okna. Pražská idylla. Z notiční knihy novinkářovy. Páně Kobercova ženitba. O Lorettanských zvoncích. Den a noc. Kassandra. "Ty nemáš srdce!" Mému vrabci. Papoušek. Z povídek měsíce. Z tobolky redaktorovy. Dva divadelní kuplety: Kuplet oněginský. Kuplet oblomovský. Krátké „Les Confessions“ kohokoliv z nynějších českých Jean-Jacqů.

Oddíl druhý: Různí lidé: Pan manžel. Dítě. Silhouetta. Byl? Vampyr. Andílek. Dvanáctý. V izmirském chobotu. Thersités. Požehnaná ústa. Noclehář. Improvisatore. Římanka. Fraňo. Beneš.

  Drobné klepy III. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 3. F. Topič (Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze), Praha 1893, str. (IV) + 273 + (3).

Otištěno z feuilletonů „Nár. Listů“.

Obsah: Od Nového roku do Sylvestra II: Švestka (1885) /3-13/. Žertvy podzimní (1877) /14-17/. V chudém paběrkování (1877) /18-22/. Čerstvý import (1879) /23-26/. Jdi na Letnou . . . (1887) /27-30/. Kus reformy . . ? (1887) /31-36/. V době pohromy (1890) /37-46/. Noční dychánky vinohradské (1879) /47-50/. O něčem časovém (1881) /51-54/. Vzpomínky vandrovní (1888) /55-61/. Po prázdninách (1881, 1887) /62-71/. Musíme tam všichni . . . (1889) /72-77/. Buďme dobročinni! (1888) /78-83/. Zaručená smrt — Nezaručená zpráva (1887) /84-87/. Království za patrona! (1881) /88-92/. Od zajíce k myšlénce (1878) /93-96/. Jubilejní — a tak dále (1887) /97-102/. Tančit? (1881) /103-107/. Také osada dušiček (1878) : I. (Kdo zmizel z hlediště) /108-111/. II (Kdo zmizel s jeviště) /112-116/. Po dvaceti letech (1880) /117-122/. Do křížku! (1881) /123-127/. Po dušičkách (1879) /128-131/. Svatomartinský a přírodopisný (1889) /132-137/. Já bídný hříšník . . . (1887) /138-143/. Po starodávném zvyku (1889) /144-149/. Martinský (1879) /150-154/. Na prahu adventu (1879) /155-159/. Prosinec (1879) /160-163/. Neračte přehlédnouti (1879) /164-168/. Svatomikulášský (1881) /169-174/. Studie o svaté Barboře (1879) /175-179/. Po telefonu (1877) /180-183/. V zrcadle (1877) /184-187/. O seleti (1890) /188-194/. Co komu nadělím (1880) /195-199/. Časově modní (1877) /200-203/. Ježíš — Ježíšek (1879) /204-208/. Vánoční (1887) /209-220/. Humór vánoční (1878) /221-229/ Adama a Evy (1882) /230-236/. Štědrovečerní (1886) /237-241/. Ve svátcích (1886, 1881, 1880, 1890) /242-258/. Čarovat (1889) /259-264/. Tedy k novému roku (1878) /265-273/.

  Obrazy z ciziny. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 5. F. Topič (Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze), Praha 1879 (3. vyd.), 18 cm, str. (IV) + 434 + (2). — Viz 1872, 1909.

S podobiznou spisovatelovou z roku 1860.

Dedikace: Věnuju věrnému soudruhovi na cestách, milému příteli Emanuelu Kittlovi.

Obsah:

Cařihrad (1870) /3-51/. Studie orientální (0000) /52-70/. Athény (1870) /71-87/. Život na moři (0000) /88-107/. Joppe (1870) /108-114/. V judských horách (1870) /115-121/. Jeruzalém (1870) /122-155/. Průplav suezský (1870) /156-170/. Masr el Kahira (1870) /171-197/. Neapol (1870) /198-220/. Mrtvé město (1870) /221-233/. Římské elegie (1870) /234-254/. Benátská zrcadla (1868) /255-293/. Terst (1868) /294-307/. Přímořská elegie — Miramare (0000) /308-311/. Obrazy z Krajiny (1868) /312-323/. Náčrtky istriánské (1868) /324-343/. Podél Uny (1868) /344-373/. Bělehrad (1870) /374-379/. Bukurešť (1870) /380-394/. Pešťské listy (1869) /395-409/. Uherské volby (1869) /410-434/.

  Písně kosmické. Illustroval Viktor Oliva. F. Topič, Praha 1893 (4. vyd.), 4° (22 cm), str. 66, ilustrace.

1894

  Menší cesty. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 6. F. Topič (Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze), Praha 1894 (2. vyd.), 18 cm, str. (IV) + 399 + (3). — Viz 1877.

Obsah:

Jinde: Pařížské obrázky (1863): I. S Notre Dame /3-7/. II. Flâneur a ouvrier /7-14/. III. Mosaika lidu a života /14-20/. IV. Půdorys obrázků dalších /21-24/. V. Jak oznamují a jak prodávají obchodníci pařížští /24-35/. VI. Povozy /36-40/. VII. Restaurace a kavárny /40-50/. VIII. Slované v Paříži /50-55/. IX. Divadla /55-71/. X. Paříž v kostelích /71-75/. XI. Vojsko /75-78/. XII. Polosvět /79-86/. XIII. Na hřbitovech /86-96/. Berlin (1875) /97-119/. Dvě hanzovní města (1875) /120-121/. I. Hamburk /121-129/. II. Přes glinskou step /129-134/. III. Brémy /134-141/. Helgoland (1875) /142-162/. Roku 1873 ve Wurstelpratru (1873) /163-168/.

Doma: Severozápadní lázně naše (1872): I. Jen kratičký úvod /171-174/. II. Lázeň zbožných /174-177/. III. Teplice /178-183/. IV. U hrobu básníkova /184-187/. V. Karlovy Vary /187-197/. VI. Kysibel /198-200/. VII. Lázně Františkovy /201-206/. VIII. Ve vagónu /207-209/. IX. Lázně Marianské /209-212/. X. Kousek noveletty mariolázeňské /212-215/. XI. Český doslov /215-218/. Liberec (1865) /219-224/. Výlet do kraje bídy (1866) /225-231/. Eklogy (1871) /232-248/.

Studie výstavní (1873): Slovo všeobecné /251-255/. Z Japanu /255-286/. Persie /287-304/. Kuriosity /305-311/. Hugh! /312-316/. Dítě /316-323/. Žena /323-330/ Perly, démanty, zlato a t. d. /331-338/. Italské sochy /339-342/. Bible /343-346/. Pluh /347-351/. Na nohu a na hlavu /352-358/. Pro dopravu /359-365/. Není libo si zahrát? /366-368/. Hudební dozvuky /369-380/. Výstavní paběrky. I. Pro tvrdé i pro měkké srdce /381-387/. II. Vesnické domy /388-395/. O dvě leta později (1875) /396-399/.

  Studie, krátké a kratší I. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 7. F. Topič (Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze), Praha 1894 (3. vyd.), str. (IV) + 394 + (2).

Obsah: Trhani (1872) /3-48/.

Pražské obrázky: Obrázky policejní (1868) /51-102/. Ze zastavárny (1869) /103-119/. Na záduší (1871) /120-129/. Různé postavy: Žebráctvo (1868) /130-141/. Po nárožích (1864) /142-145/. Postní postavy (1872) /145-151/. Služky (1875) /152-155/. Domácí páni a nájemníci (1870, 1872, 1866, 1873) /156-173/. Kuchyně na trhu (1875) /173-179/. Něco z pražské češtiny (1874) /179-185/. Pohádky pražských měst (1865) /186-192/. Pražské ulice v záři umění (1875) /193-203/. Pravdivé slovo o Praze (1873) /204-216/.

Studie masopostní: O tanci (1869) /219-245/. První dodatek: Dvě slova o baletu /245-251/. Druhý dodatek: Něco dalšího o taneční hudbě /252-264/. Bálové titěrky (1874 a 1875) /265-287/. Zcela rozházené myšlénky o svatbonosném konci masopustu (1872) /288-294/. Masopustní ovary (1874) /295-305/.

Rozjímání postní: Osel (1872) /309-333/. Nový světa pán (1874) /334-362/. První dodatek: Dýmka a doutník /363-375/. Druhý dodatek: Šnupáci /375-379/. Jména (1875) /380-390/. Dodatek, po uplynutí téhodne vytištěný /391-394/.

  Studie, krátké a kratší II. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 8. F. Topič (Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze), Praha 1894 (2. vyd.), str. (IV) + 229 + (3).

Obsah: Články různé: Michel Angelo Buonarotti (1875) /8-16/. Moderní člověk a umění (1867) /17-28/. "Pro strach židovský" (1869) /29-48/. Z kněhkupeckého života (1874) /49-64/. "Či" (1874) /65-68/. Neděle (1874) /69-76/. O vychování děvčat (1868) /77-81/. Mužatky (1874) /82-86/. Myšlénky tak o ledačem (1869): I. Nevynalezený vynález /87-90/. II. Pokrok /90-93/. Věčný žid (1874) /94-98/. Naivnosti (1869) /99-108/. Pláč a smích (1869) /109-112/. Růže (1874, 1875) /113-122/. Dvé posvícenská slova o huse (1874, 1875) /123-130/. Na vánočním bukále (1869) /131-138/. O Sylvestra (1875) /139-142/. Hodiny a hodinářství (1874) /143-147/. Soudy lásky (1875) /148-159/. Káva a čaj (1874) /160-166/. Labužnické listy: I. Ve výstavě kuchyňské (1873) /167-171/. II. Řeč k českému jinochu (1873) /171-174/. III. Vidlička a civilisace (1874) /174-177/. IV. O českém slohu (1874) /178-181/. V. O politickém banketu (1874) /181-185/. VI. Stran jídla na jevišti (1875) /185-189/.

„Báby“ i „baby“ (1879): „Báby“ i „baby“ /193-229/.

1895

  Povídky malostranské. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 10. F. Topič, Praha 1895 (3. vyd.), 18 cm, str. (IV) + 285 + (3). — Viz 1878, 1902.

Dedikace: Velectěné paní Růženě Fričové, rozené Švagrovské, věnuju v přátelství upřímném.

Obsah:

Týden v tichém domě (1867) /5-93/. Pan Ryšánek a pan Schlegl (1875) /94-105/. Přivedla žebráka na mizinu (1875) /106-114/. O měkkém srdci paní Rusky (1875) /115-121/. Večerní šplechty (1875) /122-134/. Doktor Kazisvět (1876) /135-142/. Hastrman (1876) /143-149/. Jak si nakouřil pau Vorel pěnovku (1876) /150-155/. U tří lilií (1876) /156-158/. Svatováclavská mše (1876) /159-172/. Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno (1877) /173-192/. Psáno o letošních dušičkách (1876) /193-205/. Figurky (1877) /206-285/.


  Žerty, hravé i dravé. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 9. F. Topič (Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze), Praha 1895 (3. vyd.), 8°, str. (IV) + 290 + (2). — Viz 1877.

Dedikace: Drahému příteli Josefu Lvovi, českému pěvci, věnuju spis tento na památku.

Obsah:

Můj milý! /3-4/.

Různé: O drobotinách (1875) /7-11/. Z domácnosti (18xx) /12-20/. Tři králové (1877) /21-23/. Starý mládenec na bále (1868) /24-28/. Po funuse s křížkem? (1876) /29-32/. Popeleční myšlenky (1876) /33-37/. Kobližky (1876) /38-42/. Posvícenský přechod k přípitku na české Vašky (1870) /43-46/. Před Vánocemi (1876) /47-50/. Nové míry (1875) /51-59/. Dva kriminální listy (1868, 1873) /60-67/. Noční schůze feudálně-klerikálního českého sněmu (1871) /68-72/. Z francouzských oblaků (1870) /73-76/. "Filosofické" aforismy z doby "kongresu filosofů" (1868) /77-80/. Také zápisky, ale jen diurnisty (dříve) osmdesátikrejcarového (1868) /81-84/. Biblická šlechta (1873) /85-88/. Několik skutečně moudrých slov o spisovatelském honoráru, zároveň praktické upotřebení vyslovených zde zásad . . . (1871) /89-92/. Vegetus, a, um. — Anima, ae (1870) /93-96/. Lékařky, kněžky, právničky (1872) /97-103/. Za padesát let (1872) /104-107/. Zcela věrná zpráva o tom, jak to bylo 24. února r. 1972 (1872) /108-112/. Láska ve vídeňských insertech (1869) /113-116/. Provedený důkaz, že jsme lidé chybující (1871) /117-119/. Bez myšlénky (1869) /120-126/. Cesta po tramwaji (1876) /127-133/. Pražští hokynáři (1876) /134-138/. Popel (1876) /139-143/.

Divadelní: Z divadelních listů slečny Anežky Skočilovy k slečně Lidušce Bromské (1876) /147-163/. Pannopanna (18xx) /164-170/. Rok co rok "Mlynář a jeho dítě" (1870, 1871, 1872) /171-180/. "Romeo a Julie" — paskvil na lásku (1874) /181-189/. Drobný divadelní jux (1874) /190-194/. O dvou Petrovských (1874) /195-198/.

Literní: Pražský pěvec (1877) /201-210/. Vácslava Štulce "Básně" (1873) /211-215/. Zbožné kalendáře (1873, 1874) /216-225/. Literárně masopostní pojednání (1871) /226-228/.

Sčesané s cizích štěpů: Masopostní listy. Podle učeného doktora Misesa (1876) /231-245/. O menších pro větší děti (1871, 1874) /246-253/. Kanalisován (1876) /254-258/. Svatebčané na cestách (1876) /259-263/. Můj nářek (1876) /264-268/. Nová asekurace (1874) /269-272/. Humór v německém právě (1871) /273-276/. Nedělní kázání na základě Darwinovy náuky (1871) /277-283/. Načež zase říkání kajícníkovo (18xx) /284-290/.


1896

  Divadelní hry. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 11. F. Topič (Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze), Praha 1896, str. (IV) + 219 + (1). — Viz 1909.

Obsah: Francesca di Rimini (1860) /1-56/. Prodaná láska (1859) /57-84/. Ženich z hladu (1859) /85-107/. Já to nejsem (1863) /109-136/. Žena miluje srdnatost (1860) /137-188/. Merenda nestřídmých (1860) /189-219/.

  Zpěvy páteční, s obrazy Viktora Olivy. F. Topič, Praha 1896, 28 cm, str. 25 + (10) l. obr. příl. — Viz SJN II.

Sbírka byla podle materiálu časopisecky uveřejňovaného dotvořena Ignátem Herrmannem a Jaroslavem Vrchlickým. -- Freitagsgesänge, d. 1913).

Obsah:

1897

1898

  Básnické spisy. Pořádá Ignát Herrmann. S úvodem od Jaroslava Vrchlického. Sebrané spisy Jana Nerudy 12. F. Topič (Tisk Aloisa Wiesnera v Praze), Praha 1898, str. (VI) + XXVII + 480 + (14).

Podobizna: Jan Neruda za svého pobytu v Paříži roku 1863. Foto: Désiré Lagriffe, photographe — 13, boulevard des Capucines, Paris.

Obsah:

O poesii Jana Nerudy (Jaroslav Vrchlický) /I-XXVII/.

Hřbitovní kvítí /1-42/.

Na pahorku leží pole chudé /5/. Zelená se tráva po hřbitovně /6/. Ticho — jako ráno v dálném poli /6/. Porodila rosa kvítek malý /7/. Byl jsi chud — však bujní tvoji snové /7/. Zval tě osud k nešťastníkův kvasu /8/. Líhávali na jednom jsme loži /8/. I. Jaký bujný ples na živém stromu! /11/. II. O Dušičkách na hřbitově větřík /11/. III. O Dušičkách ročně konají se /12/. IV. Nač zde sklonných vrbin u ohradě /13/. V. Bleskosvodům společenských bouři /13/. VI. Mnozí chválili, že zpívám o chudobě /14/. VII. Z šedých mračen déšť se hustý lije (Průvod) /15/. VIII. Nebe šíré obléklo šat šedý /16/. IX. Za mřížemi rovy v stejné řadě /16/. X. Tichý růvek leží pozapadlý /17/. XI. Na hřbitově drobné hoše /18/. XII. Stojí ostrov pustý pokraj moře /19/. XIII. Valí proud se světem bystrý, ostrý /10/. XIV. Když jsem zpívával co malé dítě /20/. XV. Mezi hroby dva se červi potkali /21/. XVI. Přede mnou tu leží lebka rozpoltěná /21/. XVII. Neplač, neplač, brachu, nenaříkej /22/. XVIII. Mnoho bolů v tomto světě /22/. XIX. Jsem-li syn neb cizím Apollinu /23/. XX. Však znám ten lid, jenž nožem pitvy hnusné /24/. XXI. Zlato chtít snad pozlacovat /24/. XXII. Nalykav se prachu z lidské hlíny /25-26/. XXIII. Poezije žila, dokud každý /27/. XXIV. Posud pisně lásky rozkvétají /27/. XXV. Lehko nyní zamilovanému /28/. XXVI. Co jest láska? Divná smišenina /28/. XXVII. Povždy znova pochybuju /29/. XXVIII. Láska shořela jak tenká svíce /29/. XXIX. Blázny jsem si dělal z hezké děvy /30/. XXX. Po mém pohřbu křepčili (Romance) /30/. XXXI. Krásný obraz manželů dvou svorných! /31/. XXXII. V krásném vodojemu vlnky (Doňa Anna) /31/. XXXIII. Černý vůz se padlým sněhem /32/. XXXIV. Mnohé srdce milovalo /32/. XXXV. Pláče hošík otrhaný (Otrhánek) /33/. XXXVI. Nad rovečkem malým živá kostra sedí /33/. XXXVII. Nevinnost jest bylina jak vodní /34/. XXXVIII. Nad rovečkem svírá prkno šedé /34/. XXXIX. Co jest zemé? Mocná báně /35/. XL. Humor jesti kvítko stobarevné /35/. XLI. Smutným náhle oko nevěstino /36/. XLII. Co jest slza? Skvostná karbunkule /36/. XLIII. Smutek promění nám v sněžné lady /37/. XLIV. Na vršíku dům stál bláznů /37/. XLV. Nad blázincem véž se štíhlá vzpíná /38/. XLVI. Z Kateřinek dlouhý tah se /38/. XLVII. V vlasti jsem a přece divná tužba (České verše) /39/. XLVIII. Otce, matku, lásku oželíme /39/. XLIX. Upřímně se bratři zpovídejme /40/. L. Milost! — Můž'-li slavík jemný mnohým /41/. LI. Strom květ nese, dokud neuchřadne /42/. LII. Shlížela se vrba u potoku /42/. Obsah /43-44/. Oprava /45/.

Knihy veršů /51-242/.

Proslov psaný k vydání prvnímu /51-52/. Proslov k vydání druhému /52/.

Kniha veršů výpravných

Divoký zvuk I-VIII /55-74/. Kolovrátek /75-81/. O Šimonu Lomnickém I-VI /82-92/. Jeník I-VII /93-98/. Mrtvá nevěsta /99-102/. Matka /103-105/. Rubáš /106-108/. Nestálí druhové /109-110/. Žena. Legenda indická I-III /111-113/. V zemi Mokha /114-115/. Jeptiška /116/. Se srdcem rekovým /117-118/. Dobrovolník /119-120/. Slaměný vínek /121-122/. Skočme, hochu! /123-124/. Před fortnou milosrdných /125-126/. Dědova mísa /127/. Při balletu /128-129/. Jako do skoku /130-131/. Oběšenec /132/. O třech kolech /133-134/. Poslední ballada z roku dva tisíce a ještě několik /135/. Ask /136-137/. Allegorije /138-139/. Legenda o chudobě /140-141/.

Kniha veršů lyrických a smíšených:

Otci /145-152/. Matičce /153-158/. Dozpěv /157/. (Psáno na asijském Burghurlu) /158/. Anně (R. 1856) I-II /159-164/. N* N* /165-166/. Elegické hříčky /167-173/. Loretánské zvonky /174-175/. Z kraje /176-182/. Podřimlo i moje srdce. Bázliv v proud se blaha dívám. Jen ty tony scházející. Hochu, malý hochu. Kdož jí poví. Vyletěl skřivánek z pole. Což jsi zpěv svůj zakopala. Stará chatrč. U studánky. Ohlasy italských národních písní /183-187/. Také růže smrť /188-190/. Z mělnické skály /191-187/. Vším jsem byl rád! /198-200/. Vnitřní život /201-203/. Starý dům /204/. Mé efemérky /205-206/. Našel jsem se! (Ze zimy 1871) /207-208/.

Lístky «Hřbitovního kvítí».

I. Ze srdce /209-214/. II. Z divokých lásek /215-216/. III. Při zpuštěných strunách /217-218/. IV. Ze hřbitova /219/.

Kniha veršů časových a příležitých

Z času zaživa pohřbených (Z roku 1852.) (1858.) /223-225/. České verše /226-228/. Popěvky k vlasti /229-231/. Poslání na Slovensko /232-233/. Na peštské Kalvariji /234-235/. Karlu Havlíčkovi Borovskému (K slavnosti borovské) /236-239/. Ve východní záři /240-242/.

Písně kosmické /249-284/.

I. Letní Ty noci zářivá /249/. II. Když k Vám vesel hledím, zlatá Vy kuřátka /249-250/. III. Ach jaké to blaho: poležet /250-251/. IV. Což třepotá se to tu hvězdiček /251/. V. Snad jiní jinak uvidí /251-252/. VI. Věřte, že také hvězdičky /253/. VII. Po nebi hvězdic je rozseto /253-254/. VIII. Poeto Světe! co jsi aeón prožil /254-256/. IX. Stárnoucí lidstvo čte ve hvězdách /256/. X. Paprsku s Alkyony mé /256-257/. XI. V pusté jsme nebeské končině /257-259/. XII. Všechny ty vířivé planety /260/. XIII. Také to Slunce ohnivé /260-261/. XIV. Zem byla dítětem /261/. XV. Měsíček, pěkný mládenec /262/. XVI. Báječně krásný to přec byl sen /263/. XVII. Měsíček že je mrtvý muž? /263-264/. XVIII. Měsíc mrtev /264-265/. XIX. Oblaky Země jsou synové tkliví /266/. XX. (Mluvíval člověk:) Čím člověk já ve světů kruhu jsem? /266/. XXI. (A mluví člověk:) Jak lvové bijem o mříže /267/. XXII. Seděly žáby v kaluži /268-269/. XXIII. Že skály již Země plameny /270/. XXIV. Dík budiž Vám, zlaté hvězdičky /271/. XXV. „Vlast svou máš nade vše milovat!“ /272/. XXVI. Vzhůru již hlavu, národe /272-273/. XXVII. Kdo měkkým je, ten bídně mře! /273/. XXVIII. Slunce je hvězda proměnná /274/. XXIX. Mésíček mrtvý — budoucnost /274-275/. XXX. Děj Země je krátce jen vyprávěn /270/. XXXI. Zelená hvězdo v zenitu /276/. XXXII. Myslím, že malý Měsíček /277/. XXXIII. Již vyznám se ze všech hříchů svých /278/. XXXIV. Promluvme sobě spolu /278-280/. XXXV. Přijdou dnové, léta. věky, věkův věky /280-281/. XXXVI. Aj, tamhle dřímavých jiskerek /281-282/. XXXVII. Ty věčné hlasy proroků /282-283/. XXXVIII. Až planety sklesnou k Slunci zpět /283-284/.

Ballady a romance /289-326/.

Ballada pašijová /289-290/. Ballada horská /291/. Ballada dětská /292-293/. Ballada česká /294-295/. Romance o Černém jezeře. Starý motiv /296-297/. Romance o Karlu IV. /298-300/. Romance o jaře 1848 /301-302/. Romance italská /303/. Romance helgolandská /304-305/. Ballada zimní /306-308/. Ballada stará — stará! /309/. Ballada tříkrálová /310-311/. Romance štědrovečerní /312-314/. Ballada májová /315-316/. Ballada rajská /317-318/. Ballada o duši Karla Borovského (Z pola, ano i zcela národní) /319-321/. Ballada o polce. Dle vzdáleného motivu /322-323/. Ballada o svatbě v Kanaán /324-326/.

Prosté motivy (1879—1882) /329-372/.

Jarní I. Byla to zima překrásná! /329/. II. Binokl na očích, v ruce hůl /330/. III. Teď v zrcadlo hledím /331/. IV. Já zanevřel na svět /331-332/. V. A přec! /333/. VI. Kde jsem se to octnul! /333-334/. VII. Snad je tak děcku z rána /334/. VIII. Já věru teď nahlas si zpíval! /335/. IX. Tak rád bych zpívat uměl! (Po přečtení čudských písní národních) /335-336/. X. Buď požehnán, ty lístku první /336-337/. XI. My ještě cos vyvedem /337-338/. XII. O malém Palečku /338/. XIII. Jaro se ozvalo (Motiv dívčí) /339/. XIV. Sotva že srdce mé ožije /339/. XV. Ty utýráš mne chladem svým (Teréze) /340/. Letní. I. Zahynout jako ta luční tráva /341/. II. Čtu ve měkké kůře březové /341-342/. III. (V březovém lese) /342-343/. IV. Co ten letní den nám dává /343-344/. V. Je tak teplo /344-345/. VI. Náš kraj se ženil dnes /345-346/. VII. Nesmějte se pavučince na mých vlasech /346-347/. VIII. Jak dobře, že z ráje vyhnal nás /347-348/. IX. Já umírám láskou (Motiv cizí) /348/. X. Má poesie — dívčina /349/. XI. (Zpomínka na Hálka) /349-350/. Podzimní. I. Náš Boubín má šedivou čepičku /351-352/. II. Já hnal se za motýlem /352-353/. III. „Ta nebohá ptáčata venku!“ /353/. IV. Ty naše hodiny (Motiv dívčí) /354/. V. Kdy láska přilétá (Motiv italský) /354-355/. VI. Byl jsem já mlád? /355-356/. VII. Že šedivím? /356/. VIII. Chtěl věčně bych být jen jak podzimek /357-358/. IX. Však nechtěl bych být jak ten podzimek /358-359/. X. Jen z města ven! /359/. XI. „Pojď — Pojd!“ /360/. Zimní. I. Zima, ta paní zlá /361/. II. Ledový květ (Marii) /362/. III. Aby Tři králové věděli (Motiv národní) /362-363/. IV. Mladá, bujná upomínka /363-364/. V. O modré chrpě /364-365/. VI. Tak sám a sám /365/. VII. Když jsem mlád byl /366/. VIII. Když dal osud píseň /367/. IX. Znavený po bujném úrodném létu /367-368/. X. Den vznesl se /368/. XI. Přede dvorem stará vrba /369/. XII. „Jdeme všechny“ /369-370/. XIII. Liják se v okna boří /370/. XIV. Byl pevný koráb to /371/. XV. Smrt zvoní /372/.

Zpěvy páteční /375-392/.

„Moje barva červená a bílá“ /375-376/. Anděl strážce /377-378/. Matka sedmibolestná /379/. Ecce homo /380-381/. V zemi kalichu /382/. Ukolébavka vánoční /383-384/. Za srdcem /385/. Láska /386-387/. Ve lví stopě /388-389/. Jen dál! /390-392/.

Poslední básně /397-442/.

Různé motivy.

Staroměstská věž /397/. 1886 /398-399/. V železničném kupé /400-403/. Prostý motiv /404/.

Humoristické ballady a romance.

Adam /407/. Romance biblická /408-410/. Staří hoši /411-412/. Jan Kalvent, klempíř /413-415/. Romance dvě, a tuze pěkné. Ta první /416/. Ta druhá /417/.

Letní vzpomínky. Malostranský feuilleton I-V /421-442/.

Roj epigramů /445-480/.

Šlechetnost /445/. Nedůslednost /445/. Boty — lidé /445/. Přání /446/. Z tobolky cestovatelovy /446/. Andělíčkové Murillovi /447/. Bursovní /448/. „Poslední svého rodu“ /448/. Češpivo praví: /448/. Žalomil zpívá: /449/. Žena /449/. To Adamovo žebro /450/. Lidská opatrnost /450/. Na očích lidí /451/. Otázka /451/. Jiná otázka /451/. Český výtečník /451/. Naše pohostinství /452/. Z modlitby horalovy /453/. Chudoba /453/. Výhoda starých /454/. Povzdech /454/. Otázka /454/. Manželé Adam a Eva Blížní /455/. Věřím! /455/. Připomenutí /455/. Literární dloužky /456/. Sliby /456/. Scéna z ráje /456/. Dítěti /457/. Přízeň /457/. Parfum /458/. Moderní zbraň už stará zbraň /458/. Důvod příštiho života /458-459/. My nebozí humoristé! /459/. Praotec humoristů /459/. Stejná příčina — různý účinek /460/. „Uč se moudrým býti!“ /460/. Drobné a široké /460/. Štěstěna /461/. Oslavy /461/. Česká politika /461/. Nejlepší přítel /462-464/. Velikonoční /464/. K bohyni Euterpé /464/. Evangelická skromnost spisovatelova /465/. Změna /465/. Čtenářovi /465/. Lítost /466/. Modlitba /466/. Pořádek /467/. Shoda /467/. Vzpomínka z mládí /467/. Hana a chvála /468/. Slunce a měsíc /468-469/. Naše čtenářky /469/. Pravda! /469/. Životy svatých /470/. Útěcha /471/. Krev a voda /471/. Básník demokrat /472/. Pseudonym /472/. Kuchaři /472/. Chuť /473/. K + M + B+ /473/. Podobenství /473/. Maloměstské /474/. Rostlinná rodina /474/. Kriminál /474-475/. Jako na zemi tak i na nebi /475/. Konec světa /476/. Modlitba /476/. Do krásy /477/. Le bouquet de l'amour /477/. Lidské srdce /477-478/. Zrcadlo /478/. Marné přání /478/. Smutná bilance /478/. Řip /479/. Dvě drahá místa /479/. Slza /480/. Proslov ke knize epigramů /480/. Doslov ke knize epigramů /480/.


1899

1900

1901

1902

  Malostranské povídky. F. Topič, Praha 1902, 8°, str. 244. (NK ???)

  Povídky malostranské. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 10. F. Topič, Praha 1902 (4. vyd.), 18 cm, str. (IV) + 285 + (3). — Viz 1878, 1895.

S portrétem spisovatelovým z roku ....

Dedikace: Velectěné paní Růženě Fričové, rozené Švagrovské, věnuju v přátelství upřímném.

Obsah: Týden v tichém domě (1867) /5-93/. Pan Ryšánek a pan Schlegl (1875) /94-105/. Přivedla žebráka na mizinu (1875) /106-114/. O měkkém srdci paní Rusky (1875) /115-121/. Večerní šplechty (1875) /122-134/. Doktor Kazisvět (1876) /135-142/. Hastrman (1876) /143-149/. Jak si nakouřil pau Vorel pěnovku (1876) /150-155/. U tří lilií (1876) /156-158/. Svatováclavská mše (1876) /159-172/. Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno (1877) /173-192/. Psáno o letošních dušičkách (1876) /193-205/. Figurky (1877) /206-285/.

1903

  Romance štědrovečerní. Opsal a vymaloval Adolf Kašpar. F. Topič, Praha 1903, 8°, str. (26).

1904

  Proti srsti — feuilletony. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy 13. F. Topič (Tiskem »Unie« v Praze), Praha 1904, str. (IV) + 254 + (2). — Viz 1911.

Otištěno z feuilletonů Národních Listů.

Obsah: Různé: Jubilejní (1877) /3-6/. Osiřelí mormóni (1877) /7-10/. Za Youngem Pius (1878) /11-14/. Tato cedulka náleží pánu a panu Jáchymovi, toho času Lvu XIII. v Římě ve Vatikánu v povědomosti (1878) /15-18/. V zájmu "spravedlivé věci" (1877) /19-21/. "Gratuluju!" (1879) /22-26/. Šťastnou cestu! (1878) /27-29/. Zůstaňme doma! (1878) /30-33/. Co je do ideálů! (1877) /34-37/. Trochu biblický . . . (1880) /38-42/. Až nás bude víc (1877) /43-46/. "A podzimně šelestí listí . . !" (1877) /47-50/. "Národ skutečně volný" (1878) /51-54/. Čeho se z novin doví (1878) /55-58/. Vzdor jarní kráse — (1878) /59-63/. Zas ku práci (1880) /64-68/. "Spiritismus" (1881) /69-73/. Morová rána (1883) /74-78/. Boulanger utek' — (1889) /79-85/. O sv. Janu Nepomuckém (1890) /86-92/. Mostecké půlnoční táčky (1891) /93-98/. Mozartova lebka (1891) /99-104/.

Z naší domácnosti: O "zatmění" všelikém — a tak dále (1880) /107-111/. O jediném křídle (1881) /112-116/. Zapomenutý genius (1883) /117-122/. K mládeži (1883) /123-128/. Smiřujme! (1883) /129-134/. O statečnosti občanské i národní a všelikých potřebách jiných (1883) /135-140/. O nás (1884) /141-146/. Na Husův pomník (1890) /147-151/. Úvahy jarní (1890) /152-158/. Dobré vychování — naše budoucnost (1890) /159-161/. Mecenáši (1890) /162-167/. Chmury nad námi a kolem nás — — (1890) /168-173/. Poesie Prahy (1890) /174-182/. České Praze český ráz! (1891) /183-189/.

Tužby kulturní: Jazyk mateřský (1890) /193-199/. Dvě slovíčka v čas o národní písni (červen 1891, červenec 1891) /200-214/. Rozpravy divadelní (1880) /215-236/. O českosti našich herců (1881) /237-248/. K otázce spisovatelské (1877) /249-254/.

1905

  Písně kosmické. F. Topič, Praha 1905 (5. vyd.), 8°, str. 60.

1906

  Obrazy z ciziny. Výbor četby pro mládež VIII. Spisy Dědictví Komenského 67. Dědictví Komenského, Praha 1906, 12°, str. 16.

Obsah: Bouře na moři. Mrtvé město. Postojna.

1907

  Básnické spisy I. Hřbitovní kvítí. Knihy veršů. S úvodem od Jaroslava Vrchlického. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 1. F. Topič, Praha 1907 (2. vyd.), 8°, str. XXXV + 261 + (7).

  Básnické spisy II. Písně kosmické. Ballady a romance. Prosté motivy. Zpěvy páteční. Poslední básně. Roj epigramů. Poznámku vydavatele napsal Ignát Herrmann. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 2. F. Topič, Praha 1907, 8°, str. 295 + (9).

  Divadlo I. Úvahy. — Životopisy a nekrology. Pořádá Ladislav Quis. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada druhá. Kritické spisy Jana Nerudy 1. Pomocí České akademie pro vědu, slovesnost a umění, F. Topič (Tiskem »Unie« v Praze), Praha 1907, 8°, str. 442 + (2).

Obsah:

Úvod /1-12/

I. Divadlo

1. Úvahy a studie

Obrazy života 1859: Listy o ledačem I., II. /17-30/

Čas 1861: My a divadlo I., II. /31-42/. Divadlo a konservatoř /43-45/. O divadelní censuře /46-51/. České divadlo /52-55/. Fraška /56-59/. České divadlo /60-64/. České divadlo /65-69/.

Hlas 1862: České divadlo /70-73/. Příloha k stati "České divadlo". (Úryvek z feuilletonu "Drobné klepy" z 28/6. 1862.) Něco o českých kriticích divadelních /75-80/. Drobné klepy /81-84/. Odpolední hry divadelní /85-87/.

Hlas 1863: Otázka divadelní /88-91/. Dramatická škola /92-95/. Jubilant na českém divadle. — Český list divadelní /96-98/ [konec feuilletonu týkající se časopisu Veleslavín byl vypuštěn].

Hlas 1864: Drobnosti divadelní /99-102/. Pan Josef Jiří Kolar se loučí /103-110/. Obecenstvo divadelní /111-114/. Naše otázka divadelní /115-119/. O beneficích /120-123/.

Hlas 1865: Kritika a divadlo — u nás I., II., III. /124-135/. Z českého divadla /136-139/.

Literární Listy 1865: Činoherní hlídka /140-145/. Řeč a divadlo I., II. /146-153/. Pražský feuilleton /154-157/. Shylok clown či Jidáš Machabejský? /158-163/. Činoherní hlídka /164-166/. Vděčné a nevděčné úlohy /167-170/. Jaký význam má pro nás repertoir národní /171-176/.

Národní Listy 1865: Censura divadelní /177-181/. Za divadelního mezivládí /182-186/. Molière /187-190/.

Květy 1865: Tajomluvy. Dramaturgický lístek /191-193/.

Národní Listy 1866: Česká veselohra /194-197/. Nové slovo o staré věci /198-203/. Otevřený list k slavnému zemskému výboru stran českého divadla /204-208/. Zase o divadle — třeba v bouřné době /209-213/. Prozatímnost v prozatímnosti /214-218/. Řízení českého divadla /219-223/. Poznámky vydavatelova /223-229/. Potlesk v divadle /230-233/.

Národní Listy 1867: Promrzelý stesk /234-238/.

Národní Listy 1868: Reálnost na jevišti /239-243/.

Květy 1868: Ženy na jevišti. I., II., III., IV., V. /244-256/.

Národní Listy 1869: Frašky I., II., III. /257-268/.

Národní Listy 1870: Jmena místo reflexí. Operní vzpomínky /269-272/.

Národní Listy 1872: Mezi saisonami /273-276/.

Lumír 1873: O kupletu. — Slovo v čas? Dle Hugona Muellera od Anonyma druhého /277-282/.

Národní listy 1874: Již zase hoří! /283-290/. Divadlo /291-296/.

Národní Listy 1875: České divadlo — do rukou německých /297-301/. Dvorské divadlo na cestách /302-307/.

Národní Listy 1876: Pan Maier se loučí /308-312/. Služky dramatu a nová hra "Ku měsíci" /313-318/.

Lumír 1878: Herci majnikští /319-324/.

Národní Listy 1880: O živých obrazech a ještě o něčem /325-331/. Rozpravy divadelní I.–IV. /332-351/.

Národní Listy 1881: O českosti našich herců. Lístek dramaturgický /352-363/.

2. Životopisy, vzpomínky, nekrology

Obrazy života 1860: Eliška Pešková* (Divadlo. Výrok známý...) /367-370/.

Hlas 1864: Josef Sekyra /371-372/. Jan Lapil /373-377/.

Národní Listy 1869: Poslední český pierrot /378-381/.

Národní Listy 1870: Divadelní (Prvního května obdržela paní Pešková výpověď...) /382-385/.

Národní Listy 1871: Lela Ricci /386-389/.

Národní Listy 1872: Naši lidé. I. Bedřich Smetana /390-393/. II. Sklenářová-Malá /393-396/. III. Kolár mladší /397-399/.

Národní Listy 1873: Věkoslava Ress-Blažková /400-403/.

Národní Listy 1874: Eliška Pešková /404-408/.

Osvěta 1876: František Karel Kolár /409-433/.

Národní Listy 1879: Třicet let /434-437/.

Národní Listy 1885: Eleonora z Ehrenberga. — Leythäuser* (Chce-li pánbůh letos to dělat jako loni...) /438-442/.

(* Označené tituly byly přidány vydavatelem.)

1908

  Arabesky. Pořádá Ignát Herrmann. Vydání čtvrté. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 3. F. Topič (Tiskem »Unie« v Praze), Praha 1908 (4. vyd.), 8°, str. 338 + (2). — Viz 1864.

Obsah:

Oddíl první: Arabesky (1864): Byl darebákem. Josef harfenista. Blbý Jóna. Z pamětí kočujícího herce. Erotomanie. Franc. Starý mládenec. Štědrovečerní příhoda. U okna. Pražská idylla. Z notiční knihy novinkářovy. Páně Kobercova ženitba. O Lorettanských zvoncích. Den a noc. Kassandra. „Ty nemáš srdce!“ Mému vrabci. Papoušek. Z povídek měsíce. Z tobolky redaktorovy. Dva divadelní kuplety: Kuplet oněginský. Kuplet oblomovský. Krátké „Les Confessions“ kohokoliv z nynějších českých Jean-Jacqů.

Oddíl druhý: Různí lidé (1871): Pan manžel. Dítě. Silhouetta. Byl? Vampyr. Andílek. Dvanáctý. V izmírském chobotu. Thersités. Požehnaná ústa. Noclehář. Improvisatore. Římanka. Fraňo. Beneš.

  Divadlo II. Kritiky a referáty 1859—1864. Pořádá Ladislav Quis. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada druhá. Kritické spisy Jana Nerudy 2. Pomocí České akademie pro vědu, slovesnost a umění, F. Topič (Tiskem »Unie« v Praze), Praha 1908, 8°, str. 470 + (6).

Obsah:

III. Kritiky a referáty divadelní

Obrazy života 1859: Č. 1. Úvod. - Hadrian z Řimsů. - Diblík. - Don Cesar a spanilá Magelona. - Obžínky. - Hloupá a učená. - Hadrník Pařížský. - Zrinský. - Romeo a Julie. - Monika. - Mlynář a jeho dítě. - Srnec. - Vysloužilci. - Divotvorný klobouk. - Narcis. - Vilém Tell. - Karafiátek a rukavička. - Bratři v Archangelsku. - Pan Čapek. - Rekrutýrka v Kocourkově. - Lumpacivagabundus* (České divadlo. Pod tímto nadpisem budeme zahrnovati hlasy své o českých představeních...) /3-7/. — Č. 2. Egmont. - Krištof a Renata. - Ženich z hladu. - Převržená slánka. - Zaklený princ. - Ďáblův cop. - Ženiši. - Rekrutýrka v Kocourkově. - Polka před soudem. (Balet.) - Panoš šibal. - Ženských se štítí. - Mnoho povyku pro nic za nic /8-10/. — Č. 3. Darebák. - Hána (F. V. Jeřábek). - Dimitr. - Matka a syn. - Panna Orleanská. - Střelec kouzelník /11-14/. — Č. 4. Král Jindřich IV. - Duch času. - Katinka Heilbronnská. - Veselohra na mostě. - Rohovín Čtverrohý. - Čarovný závoj. - Jan za chrta dán /15-17/. — Č. 5. Úvod. - Chudý hračkář. - Hraje si na paní. - Jenom pět zlatých. - Abbée de L'Epée. - Karel Skreta. (Dáván k zahájení Novoměstskěho divadla s prologem od Pflegra.) - On nebo ona. - Sirotek Lowoodský. - Břetislav a Jitka /18-21/. — Č. 6. Ďáblův cop. - Loupežníci. - Strakonický dudák. - Taras Bulba. - Král Václav a jeho kat. - Kněz a voják. - Muka ženského srdce. - Preciosa /22-26/. — Č. 7. Úvod. - Královna a její milostník. - Bankrotář a kramářka. - Jiříkovo vidění. - Deborah. - Zriny. - Syn pouště. - Galejní otroci. - Karla XII. navrácení se do vlasti. - Čtyři páni na jednom statku /27-31/. — Č. 8. Úvod. - Židovka. - Obležení Prahy od Švedů. - Čech a Němec. - Český dobrovolník a francouzská selka. - Pražský flamendr. - Smrt Cromwella. - Žižkův meč. - Ďáblova bařina. - Všichni se hašteří. - Český dobrovolník a francouzská selka. - Prodaná láska. - Dámy a husaři. - Isidor a Olga /32-37/. — Č. 9. Paličova dcera. - Kateřina II. - Vězení. - Pašerové. - Slepý mládenec. - Zeman ze starého času. - Zrzavé vlasy. - Rod Svojanovský /38-39/. — Č. 10. Úvod. - Jaroslav. - Anežka Bernauerová. - Brute, pusť Caesara. - Potopa světa. - Královna a její milostník. - Pravzor Tartuffa. - Čertova bařina /40-43/.

Obrazy života 1860: Č. 1. Úvod.- Richard II. - Svatopluk. (F. V. Jeřábek.) /44-46/. Č. 3. Roderigo a Isabella. - Angelo, tyran Padovánský. - Nalezenec. - Slepá. - Marnotratník. - Zaklený princ. - Lumpacivagabundus /47/. Č. 4. Lesní panna. - Ladislav Hunyady. - Katinka Heilbronnská. - Bratr Honák /48-49/. Č. 5. Bratr Honák. - Pražský flamendr. - Šotek. - Nevěřte ženským. - Vražda na uhelném trhu. - Slečna manželka. - Lesní panna. - Nalezenec. - Dobré jitro /50/. Č. 6. Vláda i láska. - Mejrima. - Loupežníci /51-52/. Č. 7. Sládkova dcera. - Svatojanský dvůr. - Čestmír. - Mentor /53-54/. Č. 8. Čarovný závoj. - Čech a Němec. - Za živa mrtví manželé. - Obžínky. - Dvě postele v jednom pokoji. - Peníze. - Silfida. - Myslivci. - Fabrikant. - Korutané v Čechách. - Vláda a láska. - Strakonický dudák. - Alexej /55/.

Čas 1860: Alexej. - Sen v noci svatojanské. - Paní Marjánka. - Záviš Vítkovec. - Orlice a kříž. - Záviš z Falkenštejna. - Faust. - Rozina Ruthardova /56-75/.

Čas 1861: Ruy Blas. - Svatopluk, zhoubce Vršovců. - Ona mě miluje. - Rekrutýrka v Kocourkově. - Zvoník Notre-Damský. - Mlýn na ženy. - Smrt Valdštýnova. - Miláček štěstěny. - Náš otec. (Báseň od Hálka.) La Castilliana (tanec). Kupec Benátský. - Čechové u Milána. - Egmont. - Syn Pouště. - Filipina Velserová. - Povídky královny Navarské. - Marie Stuartka. - Záhuba rodu Přemyslovského. - Starý manžel. - Jan Slepý. - Kněz a voják. - Panoš šibal. - Katinka Heilbronnská. - Carevič Alexej. - Paní hospodská. - Uriel Akosta. - Sirotek lowoodský. - Záviš z Falkenštejna. - Záhuba rodu Přemyslovského. - Taras Bulba. - Hamlet. - Magelona /76-157/.

Hlas 1862: Poslední Rožmberk. - Veselohra. - Veselý pohřeb. - Útěk do Afriky. - Marie Stuartka. - On nežárlí. - Černý Petr. - Řemeslnická merenda. - Ouklady a láska. - Boj o trůn. - Boleslav Ryšavý. - Tajemné psaní. - Veselohra na mostě. - Národní slavnost v Champs Elysées. (Balet t. j.) - Ženský boj. - Pátý akt. - Karla XII. navrácení se do vlasti. - Faust. - Chudý písničkář. - Škaredá sestra. - Valdštýnův tábor. - On nežárlí. - Král Jindřich IV. - Sklenice vody. - Převržená slánka. Bengálský tygr. Český dobrovolník a francouzská selka. - Chyba lávky. - Narcis. - Kniha III., kapitola I. Vychovatel v čepici. Útěk do Afriky. - Faust. - Monika. - Götz z Berlichingenu. (Poslední hra v něm. divadle.) - Prozatímní divadlo. Slavnostní představení zahajovací. Prolog od J. V. Jahna. Sl. ouvertura od H. Vojáčka. Král Vukašín. - Smrt Valdštýnova. - Mnoho povyku pro nic za nic. - Ruy Blas. - Záviš Vítkovec. - Vdovec. Hraje si na vdanou. Politika v lese. - Obědvám s matkou. Pozvu si majora. Ženský pláč. - Solný. - Čarovné ruce /158-252/.

Hlas 1863: Hamlet. - Král Vukašín. - Journalisté. - Strakonický dudák. - Srdce a svět. - Sňatek pro statek. - Macecha. - Hamlet. - Catilina. - Mnoho přátel naše škoda. - Clavigo. - Angelo. - Čestmír. - Libuše. (F. Stamm.) - Marie Stuartka. - Sliby chyby. Ženský pláč. - Oběť a smír. - Debora. - Ouklady a láska. - Richard II. - Mladí starci, staří hoši. Doktor Žvanil. - Anna pláče, Anna se směje. - Noví herci a herečky. Král Lear. - Zamilované psaníčko na cestách /253-321/.

Hlas 1864: Dimitri Ivanovič. - Koriolanus. - Romeo a Julie. - Macbeth. - Slovo k ministru. Pacient a lékař. - Znamenitý řečník. Řemeslnická merenda. - Faust. - Julius Caesar. - Růžena a Růženka. - Z měšťana šlechtic. - Don Karlos. - Hádka pro nic za nic. Nalezenec. - Jiříkovo vidění. - Týden Shakespearovy slavnosti: Mnoho povyku pro nic za nic. - Romeo a Julie. - Koriolanus. - Kupec benátský. - Deborah. - Macbeth. - Šachy. - Hamlet. - Ouklady a láska. - Loupežníci. - Zkrocení zlé ženy. 2. poh. hra Kat. Friedbergovy: Robert ďábel. Jelva sirotek z Ruska. - Satanella. (Balet.) Poh. hra Kat. Friedbergové. - Magelona. - Strašidlo. Husička z Podháje. - Marie Stuartka. - Král Richard II. Diblík z hor. - Perem. Šťastný manžel bez ženy. - Montjoye. - Žižkův meč. - Orfeus v podsvětí. - Obžinky. - Paličova dcera. - Sirotek Lowoodský. - Na mizině. - Richard Sheridan. - Ona chce něco zvláštního. Veselohra. Hrdinové. - Záhuba rodu Přemyslovského. - Emilie Galotti. - Paragrafy pana Puškvorce. Který byl pravý ženich. Chce být vážnou. - Poslední triumf. - Z mladého věku Ludvíka XIV. - Narcis. - Ze ševce doktor. Prach do očí. - Ďáblovy zápisky. - Valdštýnův tábor. Sám neví, co chce. Jen mimochodem. - Tři Maupinové /322-40/.

  Divadlo III. Kritiky a referáty divadelní 1865—1868. Pořádá Ladislav Quis. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada druhá. Kritické spisy Jana Nerudy 3. F. Topič, Praha 1908, 8°, str. 397.

  Povídky malostranské. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 4. F. Topič, Praha 1908 (5. vyd.), 8°, str. 291 + (1). — Viz 1878.

1909

  Divadelní hry. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 5. F. Topič, Praha 1909 (2. vyd.), 8°, str. 246 + (2). — Viz 1896.

Obsah: Francesca di Rimini (1860) /5-63/. Ženich z hladu (1859) /65-88/. Prodaná láska (1859) /89-117/. Nevěsta (1860) /119-129/. Žena miluje srdnatost (1860) /131-183/. Merenda nestřídmých (1860) /185-216/. Já to nejsem (1863) /217-246/.

  Divadlo IV. Kritiky a referáty divadelní 1869—1874. Pořádá Ladislav Quis. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada druhá. Kritické spisy Jana Nerudy 4. F. Topič, Praha 1909, 8°, str. 381.

  Obrazy z ciziny. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 6. F. Topič, Praha 1909 (4. vyd.), 8°, str. 457 + (3). — Viz 1872, 1893.

Obsah: Cařihrad /7-62/. Studie orientální /63-83/. Athény /84-101/. Život na moři /102-121/. Joppe /122-128/. V judských horách /129-135/. Jeruzalém /136-171/. Průplav suezský /172-186/. Masr el Kahira /187-214/. Neapol /215-238/. Mrtvé město /239-252/. Římské elegie /253-274/. Benátská zrcadla /275-314/. Terst /315-329/. Přímořská elegie — Miramare /330-333/. Obrazy z Krajiny /334-345/. Náčrtky istriánské /346-365/. Podél Uny /366-395/. Bělehrad /396-402/. Bukurešť /403-417/. Pešťské listy /418-432/. Uherské volby /433-457/.

  Povídky, arabesky a pověsti, uspořádal Lad. Quis. Topičův sborník vybrané četby 2. Nová žeň belletrie Jana Nerudy 1. F. Topič, Praha 1909, 8°, str. XII + 225 + (1).

1910

  Divadlo V. Kritiky a referáty divadelní 1875—1880. Pořádá Ladislav Quis. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada druhá. Kritické spisy Jana Nerudy 5. F. Topič, Praha 1910, 8°, str. 456.

  Drobné klepy III. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 13. F. Topič, Praha 1910 (2. vyd.), str. 283 + (1). — Viz 1877.

  Literatura I. Úvahy. Polemika. Různé. Životopisy a nekrology. Pořádá Ladislav Quis. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada druhá. Kritické spisy Jana Nerudy 6. F. Topič, Praha 1910, 8°, str. 361.

  Menší cesty. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 7. F. Topič, Praha 1910 (3. vyd.), 8°, str. 411 + (2). — Viz 1877.

  Studie krátké a kratší II. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 9. F. Topič, Praha 1910 (3. vyd.), str. 242 + (2). — Viz 1877.

Obsah:

Články různé: Michel Angelo Buonarotti (1875) /7-20/. Moderní člověk a umění (1867) /21-33/. "Pro strach židovský" (1869) /34-54/. Z kněhkupeckého života (1874) /55-70/. "Či" (1874) /71-74/. Neděle (1874) /75-82/. O vychování děvčat (1868) /83-87/. Mužatky (1874) /88-92/. Myšlénky tak o ledačem (1869): I. Nevynalezený vynález /93-96/. II. Pokrok /96-99/. Věčný žid (1874) /100-104/. Naivnosti (1869) /105-115/. Pláč a smích (1869) /116-119/. Růže I-II (1874, 1875) /120-129/. Dvé posvícenská slova o huse I-II (1874, 1875) /130-137/. Na vánočním bukále (1869) /138-146/. O Sylvestra (1875) /147-151/. Hodiny a hodinářství (1874) /143-147/. Soudy lásky (1875) /158-170/. Káva a čaj (1874) /171-177/. Labužnické listy: I. Ve výstavě kuchyňské (1873) /178-182/. II. Řeč k českému jinochu (1873) /182-185/. III. Vidlička a civilisace (1874) /186-189/. IV. O českém slohu (1874) /189-193/. V. O politickém banketu (1874) /193-197/. VI. Stran jídla na jevišti (1875) /197-201/.

„Báby“ i „baby“ (1879) /203-242/.

  Zpěvy páteční. Sbírka souvislé četby školní 1. Topič, Praha 1910, 8°, str. 22 + (2).

  Žerty, hravé i dravé. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 10. F. Topič, Praha 1910 (4. vyd.), str. 305 + (2). — Viz 1877.

1911

  Ballady a romance. S úvodem od Arne Nováka. Sbírka souvislé četby školní 3. Topič, Praha 1911, 8°, str. 57.

Obsah: .

  Drobné klepy I. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 11. F. Topič, Praha 1911 (3. vyd.), str. 321. — Viz 1877.

Obsah: .

  Drobné klepy II. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 12. F. Topič, Praha 1911 (2. vyd.), str. 320 + (2). — Viz 1877.

Obsah: .

  Kronika satirou a vtipem I. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 17. (Doplňků díl III.) Fr. Topič, Praha 1911, str. 424.

Obsah: .

  Kronika satirou a vtipem II. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 18. (Doplňků díl IV.) Fr. Topič (Rolnická tiskárna v Praze), Praha 1911, str. 428.

Obsah: Hlas 1865: Jedno pium desiderium a pak ještě mnohá pia desideria za příležitosti Nového roku /5-8/. Liliputané v kraji /9-13/. Jsmo předce jen hodni! /14-17/. Program svatojanské slavnosti /18-21/. Ještě jednou »Staří mládenci« /22-25/. V cizině a u nás /26-29/. Oposice proti přírodě /30-34/. Causerie o všelijakých znaménkách /35-38/. Vybídnutí k tanci /39-42/. Česká společnost pro rozšiřování politických traktátů /43-47/. Nesmysl v parnu bující /48-52/. Kéž je máj! /53-56/. Velmi vtipný návrh stran »třetího« /57-61/. Kdy as se bude jednat o rovnoprávnosti! /62-65/. Prix de sagesse /66-69/. V podzimní mze /70-74/. Karbanické exordium /75-79/.

Květy 1865—1866: Pražský feuilleton /80-83/. Pražský feuilleton. — Německý časopis /84-87/. Pražský feui1leton. — Bazar dámský /88-90/.

Národní listy 1866: Ani na klepy nemá člověk času! /91-94/. Předčasná poupata /95-98/. Nový Šlesvik-Holštýn /99-102/. Dvojí žně a ženská toileta /103-106/. Federalista Fridrich Rückert † /107-110/. Několik tuctů lidských jazyků /111-114/. Konečně zazvonilo stříbro /115-118/. Bez tvářnosti o tvářích /119-122/. Hlásný se mýlil /123-127/.

Národní listy 1867: Čepice a čikoš /128-131/. Špatná příroda /132-135/. Těžké panování /136-140/. Vesele se bijem v prsa /141-145/.

Národní noviny 1867: Apotheosa štíra /146-149/. Mastné sny a geologické probuzení /150-153/. Nechte mne mluvit /154-159/. Z bažanta ke kůrce /160-164/. O čem se nechce a nemůže psát /165-168/. Z dvou věcí zvolil věc třetí /169-172/. Kde vlastně jsme? /173-176/. Výroční vzpomínky /177-180/. Zasycháme /181-184/. Turecká hymna /185-188/. Vzpomínka mimochodem /189-192/.

Národní listy 1867: Dobré jitro! /193-197/. Hallelujah! /198-202/. Věčné umírání a jistý hrobník /203-206/. Mrzutý monolog /207-210/. Odročená cesta a nepřijatá náhrada /211-214/. Některé osobnosti /215-218/. Podnební změny /219-222/. Ve Vídni si pomohli /223-226/. Holandský příklad /227-230/. Dva pohřby /231-234/. Hračky české /235-238/.

Národní listy 1868: Novoroční stesky /239-244/. Kralovražda se nezdařila /245-249/. Jsme chudší o jednu zábavu /250-254/. Po revoluci /255-259/. Odkrytá pravda /260-264/. Týden čekatelů /265-269/. Pro papežské zuavy /270-274/. Loyálnost na cestách /275-279/. Odněkud z kapitólu /280-284/. Dvě polemiky beze mne! /285-288/. Prádlo a veřejné mínění /289-292/. Pravda, že to škoda! /293-297/. Jinde komedie. u nás jen zlomky /298-303/. Nová výstava /304-308/. Opsaný úvod /309-313/. Chybné názory /314-318/.

Národní noviny 1868: Dnešní »Hvězda« čili slavné ouřady nemají proti této národní slavnosti ani »toho nejmenšího« /319-323/. Rozhled s břehu /324-328/. Ať je z toho polemika /328-331/. Tourniquet na hranicích /332-335/. Nové proudy nadávek /336-339/.

Náše listy 1868: Plácačky na zabíjení dlouhých večerů /340-343/. Vyšlo si neštěstí /344-347/. Jsem pro vyrovnání /348-352/. Důkladná zpráva o historické noci a velkém, v ní váženém předsevzetí /353-356/. O tom velkém větru, o husách, miasmech a zlodějích /357-360/. Journalistické filhelénství /361-365/. Poslední slovo v roce tomto /366-370/.

Náše listy 1869: Nový rok smutně se začíná /371-375/. Jdou tak a po druhé zase — jinak /376-379/. Heslo »pumpa« /380-383/. Štastně prorokováno a zcela upřímně řečeno /384-387/. Po dvou egyptských nedělích /388-391/. Proč má vzít lutryje za své /392-395/. Věčné mládí /396-399/. Bokelské povstání r. 1869 I–II (A nestal se jím!) (Pod horami a na nich) /400-407/. Svatý Mikuláš a Umělecká beseda /408-411/. Otec Radecký /412-415/.

Rejstřík věcný /416-425/.

  Kronika satirou a vtipem III. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 19. (Doplňků díl V.) Fr. Topič (Rolnická tiskárna v Praze), Praha 1911, str. 364.

Obsah: .

  Kronika satirou a vtipem IV. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 20. (Doplňků díl VI.) Fr. Topič (Rolnická tiskárna v Praze), Praha 1911, str. 424.

Obsah: Národní listy 1878: Válka — Doba bláznovství — Nové spolky /5-9/. Máme dostatek zábavy /10-13/. »Místní poměry« — Dva svátky — Paedagogické hádky /14-17/. Svatojanský oktáv I–III /18-29/. »V době růží« — Rovnoprávnost — Kongres — Domácí zábavy /30-33/. V době zázraků a vynálezů /34-38/. O samých vznešených osobách /39-43/. Velké události /44-47/. Z doby okupační /48-52/. Za letního vedra /53-57/. »Náš pan Dedera« /58-63/. Smutek a zima v Čechách /64-68/. Co znamenají pomlčky? /69-73/. Při podzimní činži /74-78/. Od hranic říše až k nám /79-83/. Zoologická zahrada — Blahopřání insertem — Za okupace /84-88/.

Národní listy 1879: Cena lidského pokroku — Úpadek teplických lázní — Polepším se /89-93/. Neoplácíme Němcům — Plesové pokroky /94-98/. Dobročinná loterie — Kníže Adolf Auersperg — Dva cirkusy /99-102/. Medicinské vynálezy — Segedinské neštěstí — U nás klid /103-107/. Svatojosefské rozjímání /108-111/. Stará povídačka — Svatební mor /112-115/. Jičínský pan president a porota /116-120/. Něco platíme /121-125/. Dva princové — Nejnovější vynálezy /126-130/. Bláznivý svět /131-134/. Módy a různé novinky /135-139/. Smutná jubilea a »studené blesky« /140-144/. Bůh ví, kam bych se dnes zaplet! /145-149/.

Národní listy 1880: Zámecké hodiny, ostrostřelci a jezovité /150-154/.

Národní listy 1881: Moje radosti /155-159/. Jarní klepy /160-163/. Zlato, české desítky a národní divadlo /164-168/. Slavnosti a přebytky z nich /169-172/. »Anonymní« slavnost /173-176/.

Národní listy 1883: Časová vpomínka — Svoboda tisku v insertech /177-182/. Dámy od divadla /183-187/. Ze světa a také z Čech /188-192/. O dr. Riegrovi, veselé zákony a feriální osady /193-198/. Ach — smíření — jen smíření! /199-204/. Rozhovor na velkém národním posvícení /205-210/. O tom rozhodnou skutečné poměry životní /211-216/.

Národní listy 1884: Praha koupila Žofín — Nová móda — Dívkám! /217-222/. Mezi zimnicemi /223-227/.

Národní listy 1885: Šálek trepangské polévky! /228-233/. Už kdyby bylo po masopustě /234-239/. Líně se vlečem za »velkým světem« /240-245/. Volební »ruch« a májová rýma /246-251/. Provolání — Víc galantnosti /252-256/. O žízni, kapucínu, módách a lázních /257-261/. Blízcí i nejbližší — Kuželky /262-267/. O módách, Ústřední Matici a jistém jubileu /268-272/. Srbsko-bulharská válka — Řád pražských vysokých škol /273-277/.

Národní listy 1886: Po masopustě /278-283/. Do přírody — Smíchovské divadlo prý zajde — Šerm /284-289/. Záležitosti bulharské i naše /290-295/. Co můžeme a co nemůžeme /296-302/. Všude ve světě jsou Češi /303-308/. Čvachtavý prosinec /309-314/.

Národní listy 1887: Je zima — Zima! /315-320/. Američtí Sokolové v Praze I–II /321-333/. Různé zábavy /334-340/. Od kapitoly o dobročinnosti ke kapitole o darech štědrovečerních /341-348/.

Národní listy 1888: Posylvestrovská úvaha /349-354/. Také jarní /355-360/.

Národní listy 1889: Dobrodiní a dobrodinci /361-366/. Jen o věcech opravdových /367-372/. Listopad — listopad! /373-378/. Na přechodu z r. 1889 do r. 1890 /379-383/.

Národní listy 1890: Čte se na neděli kýchavnou . . . /384-390/. Od hubiček k Němcům /391-397/. Slavní doktoři — Jidáš /398-403/.

Národní listy 1891: O věcech jenom časových /404-409/.

Rejstřík věcný /411-421/.

  Literatura II. Kritiky a referáty. Pořádá Ladislav Quis. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada druhá. Kritické spisy Jana Nerudy 7. F. Topič, Praha 1911, 8°, str. 538.

Obsah: .

  Povídky, arabesky a pražské pověsti. Studie a vzpomínky. Uspořádal Ladislav Quis. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 15. (Doplňků díl I.) F. Topič, Praha 1911, 8°, str. 410 + (2).

Obsah: .

  Proti srsti — feuilletony. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 14. F. Topič, Praha 1911 (2. vyd.), 8°, str. 257 + (2). — Viz 1904.

Obsah: .

  Studie krátké a kratší I. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 8. F. Topič, Praha 1911 (3. vyd.), str. 417. — Viz 1877.

Obsah: .

  Umění. Úvahy, životopisy, kritiky. Pořádá Ladislav Quis. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada druhá. Kritické spisy Jana Nerudy 8. Fr. Topič, Praha 1911, 8°, str. 476. — Viz 1962.

Obsah: .

  Z domova i ciziny. Za války roku 1866. Uspořádal Ladislav Quis. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 16. (Doplňků díl II.) Fr. Topič, Praha 1911, 8°, str. 419. — Viz x.

Obsah: .

1912

  Ballady a romance. S úvodem od Arne Nováka. Sbírka souvislé četby školní 3. Topič, Praha 1912 (3. vyd.), 8°, str. 57.

  Politik pod čarou. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 21. (Doplňků díl VII.) Fr. Topič (Rolnická tiskárna v Praze), Praha 1912, str. 356.

Obsah: Čas 1861: Před sněmovnou /5-12/. Praha se »blámla« /13-17/. Dopis z Bohemopolisu. — Špatné vtipy /18-23/. Poláci na pruském sněmě /24-28/.

Hlas 1863: Sněm a sněmovníci /29-32/. Historie posledních dnů /33-37/.

Hlas 1864: Před sněmovnou a na galerii /38-41/. Za sněmovního poklidu /42-45/.

Národní listy 1865: Sněmovní a jiné vtipy /46-49/.

Národní listy 1866: O české universitě a některá drobná fakta /50-53/. Chvílka v sněmovně /54-57/.

Národní listy 1867: Po prvních volbách 1867 /58-62/. Ze sněmovních oblaků: I. Při první schůzi /63-67/. II. Mrtvá schůze /67-70/. III. Mezi blesky a pošklebky /70-76/. IV. Den jasné situace /76-78/. Po rozpuštění sněmu /79-82/. K volebnímu reji /83-86/. Po druhých volbách 1867 /87-90/. ***. — (Naše škody) — (První hřímání) /91-101/. Ze sněmovních oblaků: I. Sněm »českého« království /102-106/. II. Na galerii /106-111/. III. Hluchota a majorita /111-114/. IV. Mosaika sněmovní /115-118/. Ouřady v ohni /119-122/.

Národní noviny 1868: Ze journalistické lóže I–VI /123-145/. A opět jednou před sněmovnou /146-149/.

Národní listy 1869: Deklarantské volby r. 1869 I–III /150-162/. Pětikostelské 0–00000 /163-180/. Po deklarantských volbách I–II /181-188/. Trochu polemiky, trochu bolestné pravdy /189-192/.

Národní listy 1870: Naši arestanti /193-196/. V zápase /197-201/. Pobožně časové rozjímání nedělní à la Zschokke /202-205/. Další kopnutí — šlechetné a šlechtické /206-209/. V sněmovních oblacích /210-213/.

Národní listy 1871: Stěhování do zaslíbené země — pruské /214-218/. O ničem a o všem, také o ústavácích a o nás /219-222/. My můžeme čekat /223-226/. Skutečnost a sen /227-230/. Po zmařeném vyrovnání /231-234/. Po návratu z Vídně /235-238/. Po Beustově pádu /239-242/.

Národní listy 1872: Chvilku zas ve sněmovně I–II /243-250/. Jsme prozatím hotovi /251-254/.

Národní listy 1873: Hlavičky z moravské sněmovny: I. Pan Michálek /255-258/. II. Pan Bažant /259-261/. III. Pan J. C. v. Wieser /262-265/.

Národní listy 1875: Volby r. 1875., čeští akademici a módy /266-270/. Po volbách r. 1875 /271-275/. Konec modloslužby /276-279/. Jsme prodáni /280-283/.

Národní listy 1879: Z vídeňského parlamentu: I. Zase do Vídně /284-288/. II. Na říšské radě /289-292/. III. Panská sněmovna /293-297/. IV. Ve Vídni, v žurnalistické lóži, na prkýnku č. 29 /298-301/. V. V parlamentu /302-306/. VI. Ve Vídni 15. října /307-310/. Česká šlechta na obratu /311-314/. Řečníci I–II /315-323/.

Národní listy 1883: Jak a koho volit /324-328/. Německé fráze /329-335/. Mír hlaholí /336-341/.

Rejstřík věcný /343-352/.

  Praha. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 24. (Doplňků díl X.) Fr. Topič (Rolnická tiskárna v Praze), Praha 1912, str. 460.

Obsah: Obrazy života 1860: Zlatá ulička na Hradčanech /5-10/.

Čas 1861: V Praze o sv. Janě /11-16/. Ještě jaro /17-21/. Z Hvězdy (Zápisky králíka policinelova) /22-26/. Kousek »Staré Prahy« /27-32/. Sněmující magistrát I–II /33-42/.

Hlas 1862: Procházky po Praze I–II /43-50/.

Hlas 1863: Mnichov a Praha /51-54/.

Hlas 1864: Společenský život pražský I–II /55-60/. Na různé adresy I–II /61-67/. O pražském posvícení /68-71/.

Hlas 1865: Návrh k laskavému uvážení /72-75/. Zimní zábavy v Praze /76-79/. A zase návrh /80-83/. Pohovkový monolog pražského německého žurnalisty před svatojanskou slavností /84-87/. Také konečně jen pohovkový monolog u večer před svatým Janem /88-91/. Z pražské společnosti /92-95/.

Národní listy 1866: Procházka po Karlově mostě /96-99/.

Národní listy 1867: Filiálka Prahy /100-103/. Na svatovítském chrámě /104-107/. Nová okupace /108-111/. Lampářská a jiné otázky /112-115/. O divadle a pomnících /116-119/. Bělohorská demonstrace /120-123/. Z kněhkupeckého světa /124-127/. Mdlý život společenský /128-131/.

Národní listy 1868: Nové výlety Pražanů /132-136/.

Naše listy 1869: Klepy o Praze v zimě I–II /137-144/.

Národní listy 1870: Národnostní rovnoprávnost na radnici /145-148/.

Národní listy 1871: Něco z příkopní fadessy /149-152/. Suchá procházka po mokré Praze /153-156/..

Národní listy 1872: Zázrak svatojanský /157-160/.

Národní listy 1874: Kus zelené budoucnosti /161-164/. Kdyby Praha měla mecenáše /165-168/. Procházka Prahou /169-173/.

Národní listy 1875: Radosti Pražanů /174-177/. V Praze za psích dnů /178-182/.

Národní listy 1876: Velkonoční procházka Prahou /183-186/. Bude hořet /187-191/. Ještě pražské klepy /192-196/. Pomníky v Praze /197-201/. V Praze před štědrým večerem /202-207/.

Národní listy 1878: Náprstkovo průmyslové museum. — Sady /208-212/. Návrh — na dobrou uváženou! /213-216/.

Národní listy 1879: Ale vždyť já nechtěl upadnout v opravdovost /217-220/. Pražští holubi /221-225/.

Národní listy 1880: Mezi Prahou a Paříží /226-230/. Po odchodu svatojanských hostů z Prahy /231-235/. O pražském dláždění, módě a činži /236-240/. Nový policejní ředitel, nová čeština a nový způsob placení dluhů /241-246/.

Národní listy 1881: Posvatojanská úvaha /247-250/.

Národní listy 1883: Řeči z ulice za horka. — Sen. — Zdravotnická péče v Praze /251-256/.

Národní listy 1884: Výlet Pražana do Prahy /257-263/.

Národní listy 1885: Pražanky /264-268/.

Národní listy 1886: Spolek hledící k tomu, aby se Praha líbila — nám /269-274/. Poslední hlásný /275-281/.

Národní listy 1887: Malé kázání o pořádku /282-288/. Rozkošný čas. — V pražských krámech za pět let /289-294/. Jarní /295-300/. Však ono nějak bude /301-305/. Kolem Prahy /306-312/.

Národní listy 1888: Na předměstí a v Praze /313-318/. Trochu vzpomínek na starou Prahu /319-324/.

Národní listy 1889: Úprava Václavského náměstí /325-330/. Jak se druhdy v Praze sněmovalo /331-338/. Sady /339-344/.

Národní listy 1890: Květinová tržnice /345-350/. Za krásnou Prahu /351-356/. Po katastrofě Karlova mostu /357-364/.

Jubilejní výstava:

Národní listy 1890: Stromovka /365-370/. Referát o příští Jubilejní výstavě. Článek už II. /371-377/. Referát o příští Jubilejní výstavě. Článek — podívejme se — už III.! /378-382/.

Národní listy 1891: Co přivézt z Jubilejní výstavy? /383-389/. Desatero přikázání výstavních /390-396/. Jako před svatbou /397-402/. Výstavní loterie /403-409/. Jubilejní výstava — česká, národní výstava /410-415/. Výstava v dešti /416-421/. Pražské nešpory a některe časovosti /422-428/. Výstava v zimě /429-436/. Výstava starých mládenců /437-443/.

Rejstřík věcný /445-455/.

  Pro české divadlo. Divadelní táčky. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 25. (Doplňků díl XI.) Fr. Topič, Praha 1912, str. 516. — Viz 1881, 1973.

Karel Rožánek k 32 fejetonům Divadelních táčků přiřadil „Dodatky“: jedenáct fejetonů stejného charakteru, otiskovaných v Národních listech v roce 1881.

Obsah: .

  Satiry I. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 22. (Doplňků díl VIII.) Fr. Topič, Praha 1912, str. 336.

Obsah: Čas 1861: Vlastenec /5-10/. Strannický feuilleton /11-16/. Kolportéři nesmyslu /17-22/.

Hlas 1863: C'est pire qu'infame, c'est ridicule! /23-26/. Rozhárané poměry /27-30/.

Hlas 1864: Dvě písničky /31-34/. Smíšenina z maličkostí národnostních /35-38/. Na různé adresy /39-42/. Na procházce /43-46/.

Hlas 1865: Kousek herkulské práce /47-51/.

Národní listy 1865: Nedělní samomluva /52-56/.

Národní listy 1866: Už jsou tu jesuité /57-60/. Nové hádky /61-64/. O sněmu, krinolině a jesuitech /65-68/. A zase sněm, pak pruské odměny, Pressjudové a opět jesuité /69-72/. Velké slavnosti pálení kacířů /73-76/.

Národní listy 1867: Dooráno /77-80/. Z loňska přesunutá polemika /81-85/. Schmerzenskindry /86-91/. Ubohá čeština /92-95/. Kniha Josue v nevulgárním německém vydání /96-99/. Chudá Evropa /100-103/.

Národní noviny 1867: Všeněmecká výstava národopisná /104-107/. Jsme na širém moři slovanském /108-111/. Skoro- či polovýtečníci /112-115/.

Národní listy 1868: Eminencní náhledy o svobodě, svobodomyslnosti a jiných špatných nebo alespoň pološpatných věcech /116-120/.

Národní noviny 1868: Politická prostituce /121-124/. Tajuplný feuilleton o přemnohých věcech /125-129/. Ti páni zapomněli na střídmost /130-133/. V době mely /134-137/.

Naše listy 1869: Chladná měšťanská úvaha /138-141/. Až bude porota a »Čech« /142-145/.

Národní listy 1869: Po zrušení výminečného stavu /146-150/. Jarní myšlenky /151-154/. Uznání Turkům, germánskému humbugu a policii /155-158/. Slavnost u nás a v Lublani /159-162/. Nedělní kázání /163-166/. Lež a pravda /167-170/. Seznam událostí a velmi slušné poznámky k nim /171-174/. Je po válce /175-178/.

Národní listy 1870: »Vlast«, ta Sardouova a ta naše /179-183/. Kanóny, kletby, jezovité, strašidla atd. /184-188/. Pěkná katechetická liberální a mezinárodní hra v otázkách a odpovědích /189-193/. Nedělní kázání o tom přemlouvání a na cti utrhání /194-198/. Předposlední scéna před skotskou branou /199-203/. Letošně-velkonoční prosa v poezii /204-207/.

Národní listy 1871: Masopustní rozprava, jací že jsme chlapíci, a několik jiných poznámek a otázek /208-211/. Řím, Paříž a Vídeň /212-215/. Dva pohřby /216-219/. Umění trpělivosti /220-223/. Obrazy živé a mrtvé /224-227/. O Husovi a o té korunovaci /228-231/. Ze seznamu »čestných občanů« pražských /232-236/. Divte se všemu /237-241/.

Národní listy 1872: Místo pěti millionů — velmi srozumitelný politický katechismus /242-245/. Bdělá péče /246-249/. Turnaj v Římě /250-253/. Letošní naše pašije /254-257/. Vzorně nevinné šplechy na základě Kuhových epigramů /258-261/. Jak se o nás píše /262-265/. Jakub Malý /266-269/. Zrušte školy /270-273/.

Národní listy 1873: Veselý masopust /274-277/. Konečně čin /278-281/. Lepší se to /282-286/. Osvícení čeští Japánové /287-290/. Buršácká slavnost /291-295/. Jsme k pláči /296-299/. Borový a Ježek /300-304/. Nová národní slavnost /305-308/. Brak /309-312/. A ještě dr. Borový a vídeňská výstava /313-317/. Dobročinné vánoční stromky /318-321/.

Rejstřík věcný /323-331/.

  Satiry II. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 23. (Doplňků díl IX.) Fr. Topič, Praha 1912, str. 324.

Obsah: .

  Studie vážné i humoristické I. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 26. (Doplňků díl XII.) Fr. Topič, Praha 1912, 8°, str. 371.

Obsah: .

  Studie vážné i humoristické II. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 27. (Doplňků díl XIII.) Fr. Topič, Praha 1912, 8°, str. 349.

Obsah:

Národní listy 1876: Na venkově I-III /9-26/.

Národní listy 1877: Matky na ulici* (Je pravda, vysoce ctěná...) /27-31/.

Národní listy 1878: Ševci* (Už jsem chtěl napsat...) /32-36/. Pravda* (Jedno — dvě — tři jubilea...) /37-40/. Kněhtiskaři /41-45/. Pekaři /46-50/. Holiči /51-55/. Řezníci /56-60/. Časová studie o Vídni* (Přivstal jsem si na Vídeň...) /61-65/.

Národní listy 1879: Kováři /66-70/. Knihaři /71-75/. Hrnčíři /76-84/. Letní rozprávka o zámcích, klíčích atd. /85-89/.

Epištoly svobody 1879: Šílení v klášteřích /90-118/.

Národní listy 1880: Kuželky /119-124/.

Národní listy 1881: Kuří oka* (Četl jsem tyto dny o pařížské schůzi atheistů...) /125-129/.

Národní listy 1883: Psáno po slavnosti pražských sládků /130-135/.

Národní listy 1884: Český salón* (Zda-li prý můžeme míti...) /136-141/. Hřbitovy* (Od včerejšího rána již tíhne...) /144-147/. O českém granátu /148-154/.

Národní listy 1885: O taneční hudbě* (Báli jste se ve středu...) /155-159/.

Národní listy 1886: Bývalé velkonoce /160-165/.

Národní listy 1888: Naturalistický směr v umění* (Znali jste Frantu Vyskočilovic? ...) /166-171/.

Národní listy 1889: Českost ve všem umění* (Královničky — královničky — ...) /172-177/. Máj* (Je po pražských slavnostech jarních: ...) /178-182/. Processí* (Vydám teď nejspíš mapu. ...) /183-188/. Jména růží* (Jaký to rozkošný, lahodný vzduch! ...) /189-194/. Jubilea r. 1889 /195-200/.

Národní listy 1890: Květiny a ženy* (Domnívám se: kdyby byla žena tvořila svět...) /201-206/. V Trantárii* (Teď skutečně snad už ani není možno...) /207-213/. Ženská otázka* (Když 1. května b. r. »dělnické bataillony« vřaďovaly se...) /214-220/. Kyselo-okurkovo-časový feuilleton č. 1. /221-226/. Kyselo-okurkovo-časový feuilleton č. 2.* (Neračte se proto na mne horšit...) /227-233/. Léčeni »magnetismem«* (To dnešní moje říkání patřilo by vlastně do doby zimní...) /234-239/. U kamen* (To byla rozkošná půlhodinka...) /240-246/. O muzikantech* (Toto dnešní moje motteto je věnováno svaté Cecilii...) /247-252/. Vánoční stromek a jesle* (Zrovna tak ještě zavčas letos se Ježíšek narodí...) /253-259/.

Národní listy 1891: Josef, Pepík, Pepička* (Když jsme se vraceli z Frankrajchu...) /260-266/. Artisté* (Kdyby mě někdo ve středu spatřil na Fidlovačce...) /267-273/. Různé zvěřince* (Minulou středu stál na tomto místě...) /274-279/. Míč* (Teď, když už nebe usmívá se...) /280-285/. Volapük * (Tatíčku svatý Jene...) /286-293/. Královna* (A kdyby bylo sto jubilejních výstav...) /294-299/. O bleše* (Ne ale, prosím, se hněvat! ...) /300-306/. Původ cifer* (Žádná vzpomínka z mládí nežije marně...) /307-314/.

Besední čtení (Dodatek): Stručný zeměpis Čech /317-327/. Stručný dějepis Čech /328-338/.

Rejstřík věcný /339-345/.

(* Feuilletony, označené hvězdičkou, v originálu nadpisu nemají.)

  Žertem do pravdy I. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 28. (Doplňků díl XIV.) Fr. Topič (Rolnická tiskárna v Praze), Praha 1912, 8°, str. 444.

„Poznámka: »Žertem do pravdy« I.-III. asi odpovídá a doplňuje »Žerty hravé i dravé«. — Pořadatel“ (s. 4).

Obsah:

Čas 1861: O »burschenschaftech«* (Někteří hodní a poctiví lidé...) /5-9/. Parný a perný feuilleton /10-15/. Silhouetty /16-20/. Feuilleton svatebnický /21-25/.

Hlas 1862: Novoroční návštěva /26-32/. Nová hvězda /33-38/. Tak zvaní lufťáci /39-42/. Taneční hodiny* (Svatá Kateřina je nám...) /43-46/. Naučný slovník* (Až bude »Náučný slovník« ukončen...) /47-50/.

Hlas 1863: Nový rok /51-54/. Na počátku postu /55-58/.

Hlas 1864: Novoroční myšlenky /59-62/. Po Novém roce* (Obšírný úvod — k ničemu — Věřitelé v činnosti a zlatky na vandru — Zimní květy — Rozdílná stanoviska) /63-66/. Feuilleton, o kterém se od počátku po samý konec neví, je-li český nebo řecký /67-70/. Myšlénky kloboučnické /71-75/. Feuilleton z »Prager Morgenpostu«, r. 1874 čís. 93. /76-80/. Od nekrologu k humoru* (Krátký nekrolog — Náš John Leech — Učitelský humor — Příležitost k satyře) /81-84/. Čeho je potřebí, aby byl člověk journalistou /85-88/. Příští potopa* (»Der Geist, sein Entstehen und Vergehen« — Příští potopa — Pomník Smetanovi) /89-92/. Rytíř Gluck, baron Homér a někdo z Ramayany (Insert o šlechtice — Dodatek k pohřbu Androvu) /93-96/. Sylvestrovský r. 1864 (Sylvestrovská introdukce — Beseda umělecká — Nový rok jinde i u nás — Kněží Saturnov) /97-100/.

Hlas 1865: Obligátní mrzoutství — Ze zastavárny /101-104/.

Národní listy 1865: Různé radosti* (Ministerské choutky — Praha jde na ferie — Historie z průchodního domu — Proces Máchovi — Neklomínkové) /105-109/. Na počátku zimní doby /110-113/.

Národní listy 1866: Různé modly* (Monte-Christo na Sinai — Stará modla a nový korán — K objasnění politické situace — Smrt pradlen) /114-117/. Dary, dárci, darování a braní /118-122/.

Národní listy 1867: Že nejsme Řekové? /123-126/. Světové a naše ragoût r. 1867* (Ragoût a muzika — Krásná mela a náš hlad — Vytištěná upřímnost — Ragoût v Rakousku a v Praze — Páně Steffkova muzika) /127-130/. Nekazatelské rozpravy o starém a novém manželství I.-II. /131-138/. Dodatek k nekazatelským rozpravám o starém a novém manželství /139-142/. Japonica /143-146/. Tajná spiknutí česká /147-150/.

Národní listy 1868: Při novoročním cigaretu /151-155/.

Národní listy 1868: Sobotní rozprávka v redakci /156-160/.

Náše listy 1869: Feuilleton takovy. jaky už vic nepřijde /161-164/. Proč jsem měl dne 1. a 2. ledna r. 1869 zlost /165-169/. Kapitola poetická. — Kapitola skákavá. — Kapitola na dvou kolečkách — Kapitola zcela prosaická /170-174/. Nejnovější naše kuriosity /175-178/. Popeleční středa. zázraky. půst, volové a apisové, lásky, parohy a jiné maličkosti /179-182/. Různé nerovnosti* (Slovinská pohádka — Pravé a nepravé — Nerovnost lidská — Nerovnost v galantnosti — Rytíř za odstranění všech rozdílů) /183-186/.

Národní listy 1869: Lidská práva* (Lidská práva — Kam to svoboda, kam reformace a kam emancipace přivedly — Historické drobnosti, nadávky, vousy a nová lávka přes Vltavu) /187-190/.

Národní listy 1870: Stisk ruky* (V pátek začal, v pátek skončil...) /191-194/. Na táčkách u sebe /195-200/. O lidské chvástavosti vůbec a pruském jazyku zvlášť (Kázání nedělní, všelijak propletené výroky kapacit, autorit a naučného slovníku) /201-204/.

Národní listy 1871: Věrný otisk řeči, kterou jsem dnes o půl noci neměl /205-208/. Literárně masopustní pojednání číslo druhé /209-213/. Nepochopitelná váhavost pražského divadelního ředitelstva /214-217/. Feuilleton svatojanský* (»Ecco ridente il cielo!« — po česku...) /218-221/. Upřímné nabídnuti k sňatku* (Upřímné nabídnutí k sňatku — V době vaření škrobu — Příjemnost villegiatury) /222-225/. V saison morte* (O tichého genia míň! — Geniove vůbec — »Od tebe to nebolí!« — Saison morte, ale ne v divadle) /226-229/. Na táčkách /230-233/. Zmotané myšlenky na konci zmotaného roku /234-237/.

Národní listy 1872: Řeč, kterou jsem dle svého zvyku o sylvestrovské půlnoci již opět neměl (Mluveno jako v obyčejné mé hospůdce, mohlo se ale také jinde mluviti) /238-241/. Stran toho strachu před letošní kometou /242-245/. Rozervané povinné myšlenky o tom jaru /246-249/. Nejnovější idea lidstva /250-253/. Kaplanská /254-257/. Kázání na text z Vídně /258-261/. Po »májové slavnosti«* (Mým prstům je dnes tak po německu...) /262-265/. Zkoušky* (Kdybych byl znal to české počasí...) /266-269/. O tom, co je nejčasovější* (Je mnoho bídy na světě...) /270-273/. Až přijde ta kometa* I.-III. /274-284/. Nebylo »světlejší stodoly«* (Bůh ví, že občana čtenáře lituju...) /285-288/. Coelibát poražen* (Na př., že prý jsme rozmrzelí...) /289-292/. O slunci* (Konečně jsem nikdy mnoho...) /293-296/. Máme vánoce* (Tyto dny musilo gospodinu rolníku padařovskému...) /297-300/.

Národní listy 1873: Hodnoty a ceny* (Jdu — prší — ohlížím se...) /301-304/. Roderich Benedix — Procesí* (Tak stár a předc se ještě překvapil...) /305-309/. Dlužit, jen dlužit!* (Co se mne týče...) /310-313/. V lůně Abrahamově, 13. prosince /314-317/.

Národní listy 1874: V loni a letos /318-321/. Spalování mrtvol* (Jsme, jak známo, národ nesmírně svorný...) /322-325/. O jarní módě a jiných záležitostech* I. (Hloupý lid! Naříká na povětrnost...). II. (Kdyby v zimě pražilo jako v Sahaře...) /326-333/. Různá sláva* (Když přijdeš do Frankfurtu...) /334-337/. »Spasím Rakousko také, ujednáno!«* (Kdykoliv se podívám na levou stranu kabátu...) /338-342/.

Národní listy 1875: Špatné časy* (Vyjma některé z nejvyšších našich hodnostářů pražských...) /343-346/. Trochu kosmický* (Jen tři řádky! ...) /347-350/. Mladým vlastencům* (Všechny ctěné pány vlastence české v stáří od pěti...) /351-354/. Jarní módy* (Kdybych řekl, že jsme měli již několik krásných...) /355-358/. U příležitosti dvou jubilejí* (Dovolte, abych zde slavil dnes jubileum...) /359-362/. Cigara a ženy* (Ach, toužím po pravdě, jako mdlá srna po...) /363-366/. Vraždy a sebevraždy* (Promluvil tyto dny přítel ke mně...) /367-371/. Mlynář a jeho dítě* (Lid, jak známo, má své zvláštní kalendáře...) /372-375/. Když jsem se učil kuchařství* (Předevčírem, dne 4. listopadu, odhalili kdesi...) /376-379/. Štědrý večer* I. (Již se neuprositelně blíží...). II. (Ještě několik hodin a je po všem...) /380-388/.

Národní listy 1876: Na Nový rok* (Co to bývalo radosti...) /389-393/. Smutná je duše má!* (Smutná je duše má! ...) /394-397/. Svatojanský* (Ti Máchové a Heinzové a Hálkové...) /398-401/. Na sklonku léta* (Bůh ví, že je mně pána boha někdy líto...) /402-406/. Ale slon zůstává pořád hlavní věcí* I. (Jen několik slov...). II. (Letos dáme svatováclavským poutníkům...) /407-415/. Když jsem hledal sympatie* (Mám tu čest upozornit ctěné dámy...) /416-420/. Německé umění v Čechách* (Já vím vtip...) /421-425/. Na poslední den v roce* (Já totiž vím, že veškeré oči...) /426-430/.

Rejstřík věcný /431-439/.

(* Feuilletony, označené hvězdičkou, v originálu nadpisu nemají.)

  Žerty, hravé i dravé. Pořádá Ignát Herrmann. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada 1, díl 10. F. Topič, Praha 1912 (4. [= 5.] vyd.), str. 305 + (2). — Viz 1877.

Obsah: .

1913

  Nekrology a feuilletony časové. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 31. (Doplňků díl XVII.) Fr. Topič (Rolnická tiskárna v Praze), Praha 1913, 8°, str. 368.

Obsah:

Nekrology

Čas 1861: Pavel Josef Šafařík I-III /9-21/.

Hlas 1863: Rudolf Skuherský /22-25/. Nade dvěma hroby /26-29/. Bedřich Moser /30-33/.

Národní listy 1865: Nad Fügnerovým katafalkem /34-37/.

Národní listy 1867: Lístek na Lapilovu rakev a balvan pruské pýchy* (Lístek na Lapilovu rakev — Balvan pruské pýchy — Česká píseň a vídenská responsoria) /38-41/.

Národní listy 1870: Karel Svoboda /42-45/.

Národní listy 1872: Zdenka Havlíčkova zemřela!* (Máme v rodině již zase pohřeb! ...) /46-49/.

Národní listy 1874: »Otec Pěkný«* (Je mrtev, starý František Pěkný...) /50-53/.

Národní listy 1880: Karel Sladkovský* I-II (Co mám psát o Sladkovském!? — Týden tam už leží) /54-62/. III. Dva dopisy /63-68/.

Časové

Hlas 1862: Výhry národní loterie /71-74/. Slavnost hoříněvská /75-85/.

Hlas 1864: »Veleslavín«, časopis typografický /86-88/. Sociální* (Na přední stráži — Komika a tragika v životě — Sociální maličkosti — Vzájemnost divadel) /89-91/. O knihách a honorářích* (Mladoboleslavká Beseda — Nový spolek — Stará píseň o honorárech) /92-95/. Narodní slavnosti za Koňskou branou /96-100/. Od honorářů k Shakespearovi* (Honoráry a tantiémy — Nový květ kritický — Victor Hugo a William Shakespeare) /101-104/. Vzpomínka z minulého roku /105-108/. Odhalení pomníku Mikovcova /109-111/.

Hlas 1865: Od pohřbu Bozděchova /112-115/. Na výletu /116-119/. Doslov »placeného« feuilletonisty /120-123/.

Národní listy 1865: Beseda dam /124-127/. Kus iluminace a kousek historie I. /128-31/. II. Iluminace dne 20. října /132-135/. III. Po slavnosti* (Mezinárodní zábavy — Den v Čechách — »I u nás« — Máme ho! — Bratrovi ve vysokém B — Nová rubrika, kterou se hercům zajisté zavděčím) /136-139/.

Národní listy 1867: Nastává práce v cizině! /140-148/. Jak ozdraví naše poměry* (Vandrování Čechů »z kněh« — Trochu Rademachriady a trochu víc — Nový druh Slovanů — Ve světě a u nás) /144-147/.

Národní noviny 1867: Výroční pamět dobročinnosti /148-151/. Po slavnosti převezení korunovačních klenotů* (Náš pan Špulák — Mezera v policejním zařízení — Němcům nebylo nic do toho! — Belvederský dialog) /152-155/.

Národní listy 1869: Pomník Fügnerovi! /156-159/. Odbor studentský /160-168/. Společenský náš život, který není, a české salóny, které také nejsou /164-167/.

Národní listy 1870: Prosím za odpuštění, ale dnešní den náleží mému příteli! /168-171/. Correspondenz-Karte /172-175/. Za války francouzsko-německé*: I. Z nynější časové literatury velkoněmecké /176-180/. II. Napoleon petitový /181-183/. III. Parisiana et Pragensiana /184-187/. IV. Skromný návrh punktace, jakou bych ve jmenu mírnějších Němců navrhl válčícím stranám /188-191/. V. Tragoedie a morálka /192-195/. Válečné klepy 1870* I. (Lenivost těles — Boje bez myšlénky — Češi vyhozeni z Říma — Devorscek — Drobnosti pompejánské, fiorentinské i české...). II. (Dává se příklad vzorné mlčelivosti, přičemž se vyloží několik stanovisk s řádným a obšírným odůvodněním). III. (Sv. otec — Viva L'Italia! — Čestní a jiní Bavoráci — Něco nevyrovnaného o všeobecné rovnosti). IV. (Pohozená huba — Potřeba lží — Vpašované »zasláno« — Jasnost a krása adresy katolické Jednoty — »Ode všeho zlého, amen!«) /196-212/.

Národní listy 1872: Mrak a duha /213-216/. Naše chudina /217-220/.

Národní listy 1873: K slavnosti stoletého výročí narozenin J. Jungmanna* (Prahou hemží se hosté...) /221-224/.

Národní listy 1874: Jubileum pětadvacítiletého trvání Akad. čtenářského spolku* (Čtvrt století — jak málo a zas jak mnoho! ...) /225-228/. O Louisu Legerovi* (Sedíme dnes pohromadě...) /229-232/. Oslava památky Klicperovy /233-236/.

Národní listy 1875: Kurfiřt Fridrich Vilém I.* (Mozaika pražského života je zase o kamínek chudší...) /237-240/. Když je v Praze atrakce* (A žádná naděje dostat se nějak z těch psích dnů! ...) /241-244/. Nad hrobem Jindřicha Fügnera /245-248/.

Národní listy 1876: U příležitosti nových »Korešpondenčních lístků« /249-253/.

Národní listy 1877: Světová výstava časopisů a rukopisů I-II /254-262/. Za války rusko-turecké*: I. Před válkou* (Pomozte mi! Kdyby se člověk opíral rukama nohama...) /263-267/. II. Válka* (Jen kdyby řeka už alespoň zamrzla! ...) /268-271/. III. Ještě vojna vlastně nezačala a všude se zbrojí* (Nadšení se nedá vynutit, ...) /272-275/. IV. Cařihradské lži* (Dnes dopoledne svítilo slunce ...) /276-280/. V. Dole jinak se válčí* (Hej, šenkýři, teď víno sem — ...) /281-284/. VI. Dunaj* (»Starý Dunaji! Slovanská řeko!« ...) /285-290/. VII. Bulharské zvony* (Co že je poesie? — ...) /291-294/. VIII. Aman ekmek! /295-298/.

Národní listy 1881: Loterie ve prospěch ženského výrobního spolku* (Myslím, že je na mně už zdaleka vidět, ...) /299-303/. K převezení ostatků Bol. Jablonského* (Ještě několik slov...) /304-307/.

Národní listy 1883: Dvacet let Besedy Umělecké /308-314/. Bratři Veverkové* (Pomník bratří Veverkových, ...) /315-319/.

Národní listy 1884: Tiché jubileum /320-325/.

Národní listy 1885: Národní navštívenky* (Před několika nedělemi zavděčil jsem se...) /326-332/. Svatováclavský dar* (Nemohu teprve pronést zbytečnou otázku, ...) /333-337/. Vánoční výstava* (Minulou neděli zval Jste zimu...) /338-342/.

Národní listy 1888: Jubileum Besedy* (Nesmíte se proto na mne hněvat...) /343-348/.

Národní listy 1889: Po smrti kraleviče Rudolfa* (Byl to zvláštní dojem...) /349-354/.

Rejstřík věcný /355-364/.

(* Feuilletony, označené hvězdičkou, v originálu nadpisu nemají.)

  Prosté motivy. S úvodem od Arne Nováka. Sbírka souvislé četby školní 28. F. Topič, Praha 1913 (3. vyd.), 8°, str. 66 + (1). — Viz 1883.

  Zbytek veršů. Aforismy. Různé. Překlady. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 32. (Doplňků díl XVIII.) Fr. Topič, Praha 1913, 8°, str. 524.

  Žertem do pravdy II. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 29. (Doplňků díl XV.) Fr. Topič, Praha 1913, 8°, str. 508.

  Žertem do pravdy III. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 30. (Doplňků díl XVI.) Fr. Topič, Praha 1913, 8°, str. 440.

  Freitagsgesänge, 1913.

1914

  Dvě malostranské povídky Jana Nerudy. Typografická úprava J. Karban. Vyzdobil Jan Loriš. s. n., Praha 1914, v. 8° (21 cm), str. 54.

¶ Sáňka 264: Provedeno v kurse "O úpravě knihy" za vedení Františka Kysely a Metoda Kalába. Výzdobu do olova ryl Jan Loriš. Týž ryl do dřeva frontispice, 2 celostr. obr. a 2 iniciály.

  Malostranský feuilleton. Dřevoryty vyzdobil Slavoboj Tuzar. Kurs o úpravě knihy, Praha 1914, 8°, str. 45. — Viz 1916, 1923.

¶ Sáňka 266: Asi 50 nečíslovaných výtisků. Brožoval L. Bradáč. Provedeno v kurse "O úpravě knihy" v Technologicko-průmyslovém museu v Praze pod vedením F. Kysely a M. Kalába.

1915

  Hřbitovní kvítí; s úvodem Fr. Trnky, Praha : F. Topič, 1915 (3. vyd.), 42 s. ; 8°. Sbírka souvislé četby školní 34.

  Písně kosmické, Úvod. opatř. Arne Novák, Praha : Topič, 1915 (6. vyd.), 8°, str. 64.

Sbírka souvislé četby školní 2.

  Podobizny a karikatury I. Uspořádal Karel Rožek. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Spisy belletristické Jana Nerudy 33. (Doplňků díl XIX.) Fr. Topič (Rolnická tiskárna v Praze), Praha 1915, 8°, str. 384.

Obsah: Humoristické listy 1873 (r. XV.): Paní Ottilie Sklenářová /9/. Bazaine /10/.

Humoristické listy 1874 (r. XVI.): Paní Anna Náprstková /11/. Erbert hrabě Belcredi /12/. Arcibiskup Ledochowski /13-14/. Vácslav Jan Tomášek /15-16/. Náš František Kolár /17/. »Usedlí« redaktoři čeští. I. Za Bacha a Šmerlinga /18-19/. Josef Jiří Kolár /20/. »Němec« Jan Amos Komenský /21-22/.

Humoristické listy 1877 (r. XIX.): Jan Evangelista Purkyně /23-24/. Jiří Horvatovič /25-26/. Mistr Zítek /27-28/.

Humoristické listy 1878 (r. XX.): Vojta Náprstek /29-30/. V. F. Červený /31-32/. Josef Kajetán Tyl /33-35/. Antonín Dvořák /36-37/. Josef Lev /38-39/. Adolf Heyduk /40-41/. N. P. Ignatěv /42-43/. Marie Sittova /44-45/. Jakub Husník /46-47/. Bohumil Havlasa /48-49/. Josef Jungmann /50-51/. Dr. Otakar Feistmantel /52-53/. Jan Neruda /54-55/. Jindřich Mošna /56-57/. Dr. Antonín Randa /58-59/. Bohuslav Kroupa /60-61/. Jaroslav Čermák /62-63/. Václav Brožík /64-65/. P. Pavel Křížkovský /66-67/. Frant. Jaromír Rubeš /68-69/. Jan Krouský /70-72/. Pavel Švanda ze Semčic /73-75/. Béda Dudík /76-77/. Bedřich Smetana /78-79/. Jaroslav Pospíšil /80-82/. Magdalena Hynková /83-84/. Jiljí V. Jahn /85-86/. Dr. Antonín Gindely /87-88/. Václav Vladivoj Tomek /89-90/. Dr. Antonín Stecker /91-92/. Josef Reiter /93-94/. L. de Pauli /95-96/. František Doucha /97/. Alois Gallat /98-99/.

Humoristické listy 1879 (XXI.): Dr. Bohumil Eiselt /100-101/. Josef Frankovský /102-104/. Vincenc Brandl /105-106/. Dr. Fr. Schuselka /107-108/. Trojlist sokolský: Fügner, Tyrš a Černý /109-111/. Marie Laušmanova — »Malý vévoda« /112-113/. Josef Barák /114-116/. Charlotte Gorday /117-118/. Dr. Filip Stanislav Kodym /119-120/. Dva Čechové Karel a Adolf /121-122/. Madame Roland /123-124/. Prof. Dr. Vilém Weiss /125-126/. Jan Kaška /127-128/. Louis Léger /129-130/. Jindřich Siemiradzki /131-133/. J. J. Stankovský /134-136/. Siegfried Kapper /137-138/. Martin Hattala /139-140/. Antonín Vávra /141-142/. Svatopluk Čech /143-144/. Jaroslav Vrchlický /145-146/. Teresie Boschettiova /146-148/. Bohuslav Schnirch /149-150/. Prokop Chocholoušek /151-152/. Dr. Alois Pražák /153-154/. Jan Lepař /155-157/. Dr. Karel Sladkovský /158-159/. Dr. Emil Holub /160-161/. Jakub Seifert /162/. Boleslav Jablonský /163-164/. Dr. Frant. Smolka /165-166/. Jiří kníže Czartoryski /167-168/. Dr. Josef Fanderlík /169-170/. Dr. Svetozar Miletič /171-172/. Marie Deryngova /173-174/. Jakub Arbes /175-176/. Dr. Antonín Frič /177-179/.

Humoristické listy 1880 (r. XXII.): Karel Šimanovský /180-181/. Karel Link /182-183/. Josef Vojtěch Hellich /184-185/. Prof. Jan Krejčí /186-187/. Jan Prokopec /188-189/. Frant. Wiesner /190-191/. František Skopalík /192-193/. Dr. Josef Schöbl /194-195/. Josef Förster /196-197/. Terezie Seifertová /198-199/. Karel Adámek /200-201/. W. E. Gladstone /202-203/. Karel Bendl /204-205/. Prof. Dr. Ed. Albert /206-207/. Karel Jonáš /208-209/. Dr. Frant. Brauner /210-211/. Emilie Bekovská /212-213/. Čeněk Pacelt, dobyvatel zlata a diamantů /214-217/. Frant. Špatný /218-221/. Čeněk Šercl /222-226/. Eliška Krásnohorská /227-228/. Viktor Hugo /229-230/. Prof. Dr. Jos. Durdík /231-232/. Emanuel Tonner /233-235/. Václav Beneš Třebízský /236-238/. Josef Paukner, Dr. Josef Illner, Dr. Antonín Javůrek /239-242/.

Humoristické listy 1881 (r. XXIII.): Václav Nebeský /243-246/. Arnošt Grund /247-248/. Václav Vlček /249-250/. Josef V. Sládek /251-252/. P. Josef Greuter /253-254/. Fr. K. Drahoňovský /255-256/. Frant. Hilmar /257-259/. Maruška Bittnerová /260-261/. Žalov /262-264/. Antonín Wagner /265-266/. Ministr Dunajewski /267-268/. František Ondříček /269-270/. Antonín Lhota /271-272/. Václav Kratochvil /273-275/. Prof. Dr. Jaromír J. Hanel /276-278/. František Zdeněk Skuherský /279-280/. Bedřich Wachsmann /281-282/. Otto Hausner /283-284/. Petr Faster /285-287/. Kateřina Podhorská /288-290/. František Ženíšek /291-292/. Dr. Josef Škoda /293-294/. Dr. Josef Bojislav Pichl /295-296/. James Abraham Garfield /297-299/. Prof. Josef Wünsch /300-301/. Josef Sekyra /302-304/. Marie Pospíšilova /305-306/. Frant. Lad. Čelakovský /307-308/. Karel Havlíček Borovský /309-310/. Jan Erazim Vocel /311-312/. František Herites /313-314/. Jiří Bittner /315-317/. Josef Moker /318-320/. Prof. Dr. Emil Weyr /321-322/. Žofie Podlipská /323-324/. Bernard Bolzano /325-326/. Vilém Blodek /327-328/. Vojtěch Hynais /329-330/. Jan Zacpal /331-333/. Zdenko Fibich /334-336/. Karel Jaromír Erben /337-339/. Frant. Kolár /340-341/. Vasil Vereščagin /342-343/. Dr. Jan Bleiweis /344-345/. Karel Herloš /346-349/. Frant. Sušil /350-353/. F. F. Šamberk /354-356/. Josef Jarosch — Alfred Waldau /357-359/. Fr. Ad. Šubert /360-362/. Vácslav Brožík /363-364/. Dr. Josef Majer /365-366/. Vojtěch Šafařík /367-368/. Frant. Schwarz /369-372/. František Křižík /373-375/. Josef Leopold Zvonař /376-378/.

1916

  Malostranský feuilleton. S dřevoryty v úpravě malíře Slavoboje Tuzara. Písmem Haidukovým vytiskla knihtiskárna »Unie«. Nakladatel F. Topič v Praze MCMXVI, Praha 1916, 8°, str. 43 + (3). — Viz 1914.

¶ Sáňka 530.

  Písně kosmické. Upravil M. Kaláb. Topič, Praha 1916 (7. vyd.), 8°, str. 81.

¶ Sáňka 531: Část nákladu číslována.

  Povídky, arabesky a pověsti, uspořádal Lad. Quis. Vzdělavací knihovna českého venkova. F. Topič, Praha 1916, 8°, str. XIII + 225.

  Romance štědrovečerní. Opsal a vymaloval Adolf Kašpar. F. Topič, Praha 1916, 15 cm, str. (24).

  Romance štědrovečerní. Opsal a vymaloval Adolf Kašpar. Věstník Dědictví Komenského roč. 1915—1916, č. 4. Dědictví Komenského, Praha 1916, 8°, str. (30).

1917

  Kam s ním?. Opsal a vymaloval Karel Kašpar. F. Topič, Praha 1923 (1. vydání), 8°, 29 listů.

¶ Sáňka 529.

1918

  Písně kosmické. Úvodem opatřil Arne Novák. Topič, Praha [1918] (7. vyd.), 8°, str. 64.

Sbírka souvislé četby školní 2.

  Zpěvy páteční. Sbírka souvislé četby školní 1. F. Topič, Praha 1918 (2. vyd.), 8°, str. 23 + (2).

1919

  Hradčanské pověsti. Vydal František Tichý. Sbírka souvislé četby školní, 40. Topičova edice. F. Topič, Praha 1919, 8°, str. 39 + (3).

1920

  Arabesky. Sebrané spisy Jana Nerudy, řada 1, díl III. F. Topič, Praha [1920] (5. vyd.), 8°, str. 338.

  Ballady a romance. S 10 lepty A. J. Alexe. Upravil text i vazbu E. Hrbek. F. Topič (Vytiskla tiskárna Veleslavín v Praze), Praha 1920 (6. vyd.), 3 cm, str. 46 + 10 listů obr. příloh. — Viz .

¶ Sáňka 94: 100 výtisků na japonu a 400 výtisků na jemném, dřevaprostém papíře, vesměs číslovaných. Pravděpodobně část nákladu nebibliofilské vydání, v tiráži označené jako 7. vyd.

  Básnické spisy Jana Nerudy. Část 1, Hřbitovní kvítí ; Knihy veršů, / Jan Neruda ; poř. Ignát Herrman ; s úvodem od Jar. Vrchlického. F. Topič, V Praze 1920 (3. vyd.), 18 cm, str. 261. — Viz xxxx.

Obsah: Sebrané spisy / Jan Neruda ; ř. 1, díl 1.

  Básnické spisy Jana Nerudy. Část 2, Písně kosmické -- Ballady a romance -- Prosté motivy -- Zpěvy páteční -- Poslední básně -- Roj epigramů -- U nás. Pořádá Ignát Herrmann. S úvodem od Jar. Vrchlického. Sebrané spisy Jana Nerudy, řada 1, díl 2. F. Topič, Praha 1920 (3. vyd.), 17 cm, str. 295 + (9). — Viz xxxx.

Obsah:

  Obrazy z ciziny. Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada první. Díl VI. F. Topič, Praha 1920 (5. vyd.), 8°, str. 457 + (1). — Viz 1872.

  Písně kosmické. Úvodem opatřil Arne Novák. Sbírka souvislé četby školní 2. F. Topič, Praha [1920] (8. vyd.), 8°, str. 64.

1921

  Arabesky, Sebrané spisy I, 3. F. Topič, Praha 1921 (5. vyd.), 8°, str. 338 + (2). — Viz 1864.

  Hradčanské pověsti. F. Topič, Praha 1921 (2. vyd.), 16 cm, str. 49.

  Kritické a smíšené spisy Jana Nerudy. Uspořádal Arne Novák. Vybrané spisy Jana Nerudy 4. F. Topič, Praha 1921, 8°, str. 362 + (4). — Viz 1927.

Obsah: Úvahy a podobizny literární. Ukázky z kritik literárních. Úvahy a podobizny divadelní. Ukázky z kritik divadelních. Úvahy hudební. Úvahy a podobizny výtvarné. Vzpomínky osobní a veřejné. Z aforismů.

  Výbor z děl básnických. Uspořádal Arne Novák. Vybrané spisy Jana Nerudy 1. F. Topič, Praha 1921, 8°, str. 416. — Viz 1927.

Obsah: Hřbitovní kvítí (výbor). Knihy veršů (výbor). Písně kosmické. Ballady a romance. Prosté motivy. Zpěvy páteční. Letní vzpomínky (výbor). Z básnické pozůstalosti (výbor). Epigramy (výbor).

  Výbor z feuilletonů. Uspořádal Arne Novák. Vybrané spisy Jana Nerudy 3. F. Topič, Praha 1921, 8°, str. 383. — Viz 1927.

Obsah: Pařížské obrázky. Přímořské elegie. Benátská zrcadla. Cařihrad. Studie orientální. Život na moři. Římská elegie. Studie výstavní. Studie: Z války z r. 1866. Causerie vážné i žertovné: Kam s ním? Pražské obrázky: Jubilejní výstava.

  Výbor z povídek. Uspořádal Arne Novák. Vybrané spisy Jana Nerudy 2. F. Topič, Praha 1921, 8°, str. 451. — Viz 1927.

Obsah: Arabesky (výbor). Různí lidé (výbor). Povídky malostranské (výbor). Trhani. Obrázky policejní.

  Zpěvy páteční. Sbírka souvislé četby školní 1. F. Topič, Praha 1921 (3. vyd.), 8°, str. 23 + (2).

1922

  Básnické sbírky. Knihy veršů. Písně kosmické. Ballady a romance. Prosté motivy. Zpěvy páteční.. Knihovna Obrození svazek 4. Nákladem Okresního osvětového sboru, Kyjov 1922, 8°, str. 342 + (2).

  Malostranské povídky. Naše i cizí květy, sv. 3. F. J. Havelka, Praha 1922, 8°, str. 217 + 1 obr. příl.

  Písně kosmické. Jindř. Bačkovský, Praha 1922, 8°, str. 36.

Jindř. Bačkovského československá národní četba 11.

  Zpěvy páteční. Kresby a vazba V. H. Brunner. Arthur Novák, Praha 1922, 17 cm, str. 26.

¶ Sáňka 96.

1923

  Arabesky. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Upravil V. H. Brunner. Dílo Jana Nerudy 2. Kvasnička a Hampl (Tiskem Politiky), Praha 1923, 8°, str. 244 + (8). — Viz 1864, 1880, 1934.

Obsah: Byl darebákem! (1859) /7-13/. Josef harfenista (1861) /14-19/. Blbý Jóna (1861) /20-24/. Z pamětí kočujícího herce (1860) /25-34/. Erotomanie (1859) /35-42/. Franc (1861) /43-47/. Starý mládenec (1859) /48-79/. Štědrovečerní příhoda (1861) /80-85/. U okna (1859) /86-99/. Pražská idylla (1861) /100-112/. Z notiční knihy novinkářovy (1858) /113-124/. Páně Kobercova ženitba (1863) /125-135/. O Lorettanských zvoncích (1860) /136-137/. Den a noc (1880) /138/. Kassandra (1859) /139-141/. „Ty nemáš srdce!“ (1860) /144-155/. Mému vrabci (1859) /156-169/. Papoušek (1880) /170-175/. Z povídek měsíce (1864) /176-190/. Z tobolky redaktorovy (1860) /191-206/. Dva divadelní kuplety: Kuplet oněginský (1865) /207-220/; Kuplet oblomovský (1870) /221-235/. Krátké „Les Confessions“ kohokoliv z nynějších českých Jean-Jacquů (1863) /236-244/. Předmluva vydání prvního. Věnováno doktoru práv Antonínu Finkovi... /245/. (Poznámka ediční) /246/.


  Ballady a romance. Jindř. Bačkovského Čsl. národní četba 19. Jindř. Bačkovský, Praha [1923], 8°, str. 43 + (2).

  Básně. — Knihy veršů. Písně kosmické. Balady a romance. Prosté motivy. Zpěvy páteční. Uspořádal a ediční poznámky napsal Dr. Miloslav Novotný. Předmluvu napsal Arne Novák. Upravil V. H. Brunner. Dílo Jana Nerudy 1. Kvasnička a Hampl, Praha 1923, 8°, str. 377 + (3).

Obsah: Jan Neruda (Arne Novák) /7-25/

Knihy veršů

Proslov psaný k vydání prvnímu /31/. Proslov k vydání druhému /31/.

Kniha veršů výpravných

Kniha veršů lyrických a smíšených

Kniha veršů časových a příležitých

Písně kosmické

Balady a romance

Ballada pašijová Ballada horská Ballada dětská Ballada česká Romance o černém jezeře Romance o Karlu IV. Romance o jaře 1848 Romance italská Romance helgolandská Ballada zimní Ballada stará stará Ballada tříkrálová Romanee štědrovečerní Ballada májová . Ballada rajská Ballada o duši Karla Borovského Ballada o polce BaIIada o svatbě v Kanaán

Prosté motivy

Jarní

Byla to zima překrásná! Binokl na očích, v ruce hůl Teď v zrcadlo hledím Já zanevřel na svět A přede! Kde jsem se to octnulI Snad je tak děcku s rána Já věru teď nahlas si zpíval! Tak rád bych zpívat uměl! B u ér P o žeh n á ll, tyl í s t k u p r v n i .... My ještě cos vyvedem O malém Palečku .J a r o s e o z valo Sotva že srdce mé ožije Ty utýráš mne chladem svým

Letní

Zahynout jako ta luční tráva Ctu ve měkké kůře březové V březovém lese Co ten letní den nám dává! Je tak teplo Náš kraj se ženil dnes Nesmějte se pav u čin cen a m Ý c h v I a s e ch Jak dobře, že z ráj e v y hna I nás Já umírám láskou ' Má poesie dívčina Zpomínka na Hálka

Podzimní

Náš Boubín má šedivou čepičku Já hnal se za motýlem "Ta nebohá ptáčata venku!" Ty naše hodiny Kdy láska přilé tá B... yl jsem já mlád? Ze šedivím? ,  , Chtěl věčně bych být jen jak podzimek Však nechtěl bych být jak ten podzimek Jen z města ven! "p oj ď . Poj ď!"

Zimní

Zima, ta paní zlá Ledový květ Aby Tři králové věděli Mladá, buj ná upomínka o modré chrpě Tak sám a sám Když jsem mlád byl Když dal osud píseň Znavený po bujném, úrodném létu Den vznesl se Přede dvorem stará vrba »J deme všechny" Liják se v okna boří Byl pevný koráb to

Zpěvy páteční

„Moje barva červená a bílá“ /347/. Anděl strážce /349/. Matka sedmibolestná /350/. Ecce homo /351/. V zemi kalichu /353/. Ukolébavka vánoční /354/. Za srdcem /355/. Láska /356/. Ve lví stopě /358/. Jen dál /360/.

Poznámky Jana Nerudy /363/. Poznámky ediční /363-366/.


  Drobná prósa. — Pařížské obrázky. Různí lidé. Trhani. „Báby“ i „baby“. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Upravil V. H. Brunner. Dílo Jana Nerudy 3. Kvasnička a Hampl (Tiskem Politiky), Praha 1923, 8°, str. 234 + (6). — Viz 1926.

Obsah:

Pařížské obrázky (1864)

I. S Notre Dame /7-13/. II. Flâneur a ouvrier /13-18/. III. Mosaika lidu a života /19-25/. IV. Půdorys obrázků dálších /25-28/. V. Jak oznamují a jak prodávají obchodníci pařížští /29-39/. VI. Povozy /39-43/. VII. Restaurace a kavárny /44-52/. VIII. Slované v Paříži /53-57/. IX. Divadla /57-72/. X. Paříž v kostelích /72-75/. XI. Vojsko /76-79/. XII. Polosvět /79-86/. XIII. Na hřbitovech /87-95/.

Různí lidé (1871, 1880)

Pan manžel (1870) /99-101/. Dítě (1870) /102-104/. Silhouetta (1870) /105-107/. Byl? (1870) /108-110/. Vampyr (1871) /111-114/. Andílek (1870) /115-118/. Dvanáctý (1871) /119-123/. V izmírském chobotu (1870) /124-127/. Thersités (1871) /128-132/. Požehnaná ústa (1870) /133-136/. Noclehář (1870) /137-139/. Improvisatore (1871) /140-144/. Římanka (1871) /145-147/. Fraňo (1871) /148-150/. Beneš (1871) /151-153/.

Trhani (1876) /157-198/.

„Báby“ i „baby“ (1886) /199-234/.

(Poznámky ediční) /235/.


  Kam s ním? Opsal a vymaloval Karel Kašpar. Česká grafická unie, Praha 1923 (1. vydání), str. (60).

  Letní vzpomínky. Malostranský feuilleton. Opsal a vymaloval Adolf Kašpar. Česká grafická Unie (Nákladem, reprodukcí a tiskem České grafické Unie a. s.), Praha 1923, 12°, str. 43 + 1 list.

  Malostranský feuilleton. S dřevoryty a v úpravě Slavoboje Tuzara. Topič, Praha 1923, 8°, str. 45. — Viz 1914.

  Menší cesty. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 7. Kvasnička a Hampl, Praha 1923, 8°, str. 153 + (3). — Viz 1877.

Obsah:

Jinde:

Berlín (1875) /9-129/.

Dvě hanzovní města (1875) /30/. I. Hamburk /30-38/. II. Přes glinskou step /38-42/. III. Brémy /43-49/.

Helgoland (1875) /50-69/.

Roku 1873 ve Wurstelpratru (1873) /70-74/.

Doma:

Severozápadní lázně naše (1872) /77-121/ : I. Jen kratičký úvod /161-164/. II. Lázeň zbožných /164-167/. III. Teplice /167-172/. IV. U hrobu básníkova /172-176/. V. Karlovy Vary /176-185/. VI. Kysibel /185-188/. VII. Lázně Františkovy /188-193/. VIII. Ve vagónu /193-196/. IX. Lázně Marianské /196-198/. X. Kousek noveletty mariolázeňské /198-201/. XI. Český doslov /201-204/.

Liberec (1865) /122-127/.

Výlet do kraje bídy (1866) /128-134/.

Eklogy (1871) /135-150/.


  Obrazy z ciziny. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Upravil V. H. Brunner. Dílo Jana Nerudy 5. Kvasnička a Hampl, Praha 1923, 8°, str. 399 + (9). — Viz 1872, 1879.

Dedikace: Věnuju věrnému soudruhovi na cestách, milému přítelu Emanueli Kittlovi.

Obsah:

Cařihrad /9-53/. Studie orientální /54-70/. Athény /71-85/. Život na moři /86-103/. Joppe /104-109/. V judských horách /110-115/. Jeruzalém /116-146/. Průplav suezský /147-159/. Masr el Kahira /160-184/. Neapol /185-205/. Mrtvé město /206-217/. Římské elegie /218-236/. Benátská zrcadla /237-272/. Terst /273-285/. Přímořská elegie — Miramare /286-288/. Obrazy z Krajiny /289-299/. Náčrtky istriánské /300-317/. Podél Uny /318-344/. Bělehrad /345-350/. Bukurešť /351-363/. Pešťské listy /364-376/. Uherské volby /377-400/.

(Poznámka ediční) /401/.


  Povídky malostranské. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Upravil V. H. Brunner. Dílo Jana Nerudy 4. Kvasnička a Hampl (Tiskem Politiky), Praha 1923, 8°, str. 265 + (7). — Viz 1878 (1. vyd.), 1885 (2. vyd.).

Obsah:

Týden v tichém domě (1867) /11-91/. Pan Ryšánek a pan Schlegl (1875) /92-102/. Přivedla žebráka na mizinu (1875) /103-110/. O měkkém srdci paní Rusky (1875) /111-116/. Večerní šplechty (1875) /117-128/. Doktor Kazisvět (1876) /129-135/. Hastrman (1876) /136-142/. Jak si nakouřil pau Vorel pěnovku (1876) /143-147/. U tří lilií (1876) /148-150/. Svatováclavská mše (1876) /151-162/. Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno (1877) /163-180/. Psáno o letošních dušičkách (1876) /181-192/. Figurky (1877) /193-265/.

(Poznámka ediční) /267/.


  Povídky malostranské. Jindř. Bačkovského československá národní četba 16. Jindřich Bačkovský, Praha [1923], 8°, str. 277 + (1).

  Prosté motivy. Zredigoval František Krčma. Grafickou úpravu provedl Cyril Bouda. Hyperion, Praha 1923, 8°, str. 81 + (1) + 3 l. obr. — Viz 1883.

¶ Stožár 1. — Sáňka 1003.

  Romance štědrovečerní. Opsal a vymaloval Adolf Kašpar. Česká grafická Unie, Praha 1923, 12°, str. (24).

  Studie, krátké a kratší I. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 8. Kvasnička a Hampl, Praha 1923, 8°, str. 333 + (3). — Viz 1876.

Obsah:

Pražské obrázky

Obrázky policejní (1868) /9-56/

Ze zastavárny (1869) /57-72/

Na záduší (1871) /73-81/

Různé postavy:

  Žebráctvo (1868) /82-92/

  Po nárožích (1864) /93-95/

  Postní postavy (1872) /96-101/

  Služky (1875) /102-105/

  Domácí páni a nájemníci:

  I. O čase (1870) /105-109/

  II. Bydlíme? (1872) /110-113/

  III. Dobrý nájemník (1866) /113-117/

  IV. Dobrý domácí pán. Studie dle jistého pana journalistického kollegy (1873) /117-121/

  Kuchyně na trhu (1875) /121-127/

  Něco z pražské češtiny (1874) /127-132/

Pohádky pražských měst (1865) /133-139/

Pražské ulice v záři umění (1875) /140-149/

Pravdivé slovo o Praze (1873) /150-161/

Studie masopostní

O tanci (1869) /165-189/

První dodatek: Dvě slova o baletu (18xx) /190-196/

Druhý dodatek: Něco dalšího o taneční hudbě (18xx) /197-208/

Bálové titěrky (1874, 1875) /209-229/

Zcela rozházené myšlenky o svatbonosném konci masopostu (1872) /230-235/

Masopostní ovary (1874) /236-245/

Rozjímání postní

Osel (1872) /249-272/

Nový světa pán (1874) /273-300/

První dodatek: Dýmka a doutník (1874) /301-311/

Druhý dodatek: Šnupáci (1875) /312-316/

Jmena (1875) /317-326/

Dodatek, po uplynutí téhodne vytištěný (1875) /327-330/.

(Ediční poznámka) /331/


  Studie, krátké a kratší II. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 9. Kvasnička a Hampl, Praha 1923, 8°, str. 322 + (2). — Viz 1876.

Obsah:

Články různé

Michel Angelo Buonarotti (1875) /9-21/

Moderní člověk a umění (1867) /22-32/

„Pro strach židovský“. Politická studie (1869) /33-50/

Z kněhkupeckého života (1874) /51-64/

„Či“ (1874) /65-68/

Neděle (1874) /69-75/

O vychování děvčat. Nemasopostní rozprava v trochu masopostní formě (1868) /76-80/

Mužatky (1874) /81-84/

Myšlenky tak o ledačem (1869)

  Nevynalezený vynález /85-87/

  Pokrok /88-90/

Věčný žid (1874) /91-94/

Naivnosti (18xx) /95-103/

Pláč a smích (1869) /104-106/

Růže I–II (1874, 1875)/107-115/

Dvě posvícenská slova o huse I–II (1874, 1875) /116-122/

Na vánočním bukále (1869) /123-130/

O Sylvestra (1875) /131-134/

Hodiny a hodinářství (1874) /135-139/

Soudy lásky (1875) /140-150/

Káva a čaj (1874) /151-156/

Labužnické listy:

  I. Ve výstavě kuchyňské (1873) /157-160/

  II. Řeč k českému jinochu (1873) /160-163/

  III. Vidlička a civilisace (1874) /163-166/

  IV. O českém slohu (1874) /167-170/

  V. O politickém banketu (1874) /170-173/

  VI. Stran jídla na jevišti (1875) /174-177/.

Studie výstavní (1873)

Slovo všeobecné /181-184/

Z Japanu /185-212/

Persie /213-228/

Kuriosity /229-235/

Hugh! /236-239/

Dítě /240-246/

Žena /247-253/

Perly, démanty, zlato a t. d. /254-260/

Italské sochy /261-264/

Bible /265-268/

Pluh /269-273/

Na nohu a na hlavu /274-280/

Pro dopravu /281-286/

Není libo si zahrát? /287-289/

Hudební dozvuky /290-300/

Výstavní paběrky:

  I. Pro tvrdé i pro měkké srdce /301-307/

  II. Vesnické domy /307-314/

O dvě léta později (1875) /315-318/.

[Ediční poznámka] /319/.


  Trhani. Po nárožích. Kuchyně na trhu. Vybral, předmluvu a poznámky napsal profesor V. F. Suk. Ráj srdce. Výbor souvislé četby školní i domácí. Pořádá dr. Františe Šimek. Svazek 6. Jan Svátek, Praha 1923 (x. vyd.), 8°, str. 66 + (2). — Viz 1888.

  Trhani a jiní chudáci. Uspořádal Miloslav Novotný. Ilustrace F. X. Procházka. Živé knihy, sv. 3. Družstevní práce (Vytiskla Průmyslová tiskárna), Praha 1923 (x. vyd.), 8°, str. 134. — Viz 1888.

  Žerty, hravé i dravé. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Upravil V. H. Brunner. Dílo Jana Nerudy 10. Kvasnička a Hampl (Tiskem Politiky), Praha 1923, 8°, str. 278 + (2). — Viz 1877.

Dedikace: Drahému příteli Josefu Lvovi... (s. 7, 9).

Obsah:

Různé

O drobotinách /13-17/. Z domácnosti /18-25/. Tři králové /26-28/. Starý mládenec na bále /29-32/. Po funuse s křížkem? /33-36/. Popeleční myšlénky /37-40/. Kobližky /41-44/. Posvícenský přechod k přípitku na české Vašky /45-48/. Před Vánocemi /49-52/. Nové míry /53-60/. Dva kriminální listy /61-67/. Noční schůze feudálně-klerikálního českého sněmu /68-72/. Z francouzských oblaků /73-76/. „Filosofické“ aforismy z doby „kongresu filosofů“ /77-80/. Také zápisky, ale jen diurnisty (dříve) osmdesátikrejcarového /81-84/. Biblická šlechta /85-88/. Několik skutečně moudrých slov o spisovatelském honoráru, zároveň praktické upotřebení vyslovenych zde zásad /89-92/. Vegetus, a, um. — Anima, ae /93-96/. Lékařky, kněžky, právničky /97-102/. Za padesát let /103-105/. Zcela věrná zpráva, jak to bylo 24. února r. 1972 /106-109/. Láska ve videňských insertech /110-113/. Provedený důkaz, že jsme lidé chybující /114-116/. Bez myšlenky /117-122/. Cesta po tramvaji /123-129/. Pražští hokynáři /130-134/. Popel! /135-139/.

Divadelní

Z divadelních listů slečny Anežky Skočilovy k slečně Lidušce Bromských /141-156/. Pannopanna /157-162/. Rok co rok „Mlynář a jeho dítě̴ /163-171/. „Romeo a Julie“ — paskvil na lásku /172-179/. Drobný divadelní jux /180-184/. O dvou Petrovských /185-188/.

Literární

Pražský pěvec /191-199/. - Václava Štulce „Básně“ /200-204/. Zbožné kalendáře /204-212/. Literárně masopostní pojednání /213-216/.

Sčesané s cizích štěpů

Masopostní listy /221-234/. O menších pro větší děti /235-242/. Kanalisován /243-247/. Svatebčané na cestách /248-251/. Můj nářek /252-255/. Nová asekurace /256-258/. Humor v německém právě /259-261/. Nedělní kázání na základě Darwinovy náuky /262-268/. Načež zas říkání kajícníkovo /269-274/.

1924

  Arabesky a povídky. Výbor pro mládež. Blaník sv. 2. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, str. 67 + (2). — Viz 1864.

  Ballady a romance. Blaník, sv. 4. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, str. 45 + (2).

  Divadelní studie a referáty I. Do "Prozatímního" 1857—1862. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 20. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, 421 + (1) str.


  Drobné klepy. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 11. Kvasnička a Hampl (Tiskem Politiky), Praha 1924, 8°, str. 407 + (3).

Obsah:

Feuilletony z Času r. 1861

O divadelní censuře [10. IV.] /9-13/. Před sněmovnou [19. IV.] /14-19/. (Pražský feulletonist má přetěžký stav...) [27. IV.] /20-23/. Dopis z Bohemopolisu. — Špatné vtipy [2. V.] /24-28/. Divadlo a konservatoř. — Vše pro vlast a národ! — Ze Svaté hory [9. V.] /29-33/. (Na rohu jedné z ulic malostranských...) V Praze, 15. května [16. V.] /34-38/. (Někteří hodní a poctiví lidé...) V Praze, 21. května [22. V.] /39-42/. O budoucnosti Čechů [23. V.] /43-48/. Na táčkách [26. V.] /49-52/. Drobné klepy (Aequam memento rebus...) (27. května) [28. V.] /53-56/. A opět Kolatschek! [1. VI.] /57-61/. Drobné klepy (Minulou neděli bylo mrazivo...) (4. června) [5. VI.] /62-65/. Parný a perný feuilleton [11. VI.] /66-70/. Naše dívky [14. VI.] /71-75/. Ještě jaro [18. VI.] /76-79/. Zápisky králíka policinelova [17. VII.] /80-83/. Vlastenec [23. VII.] /84-88/. Strannický feuilleton [30. VII.] /89-93/. Kolportéři nesmyslu [7. VIII.] /94-98/. Silhouetty [15. VIII.] /99-102/. Drobné klepy (Klepali jsme spolu již na Vltavě...) (4. září) [5. IX.] /103-106/. Drobné klepy (Váš feuilletonist jest nešťasten...) (11. září) [12. IX.] /107-110/. Kousek „staré Prahy“ [15. IX.] /111-115/. Sněmující magistrát I. [18. IX.], II. [19. IX.] /116-123/. Drobné klepy (Přicházím pozdě ale přicházím předce...) (21. září) [22. IX.] /124-127/. Drobné klepy (Právě dnes tomu rok...) (1. října) [2. X.] /128-130/. Drobné klepy (Příroda přijímá na sebe již aerugo nobilis...) (8. října) [9. X.] /131-133/. Pan Studnička [13. X.] /134-137/. Journalistické klepy [20. X.] /138-141/. Drobné klepy (Pánbůh stvořil zemi, země splodila Evropu...) (23. října) [24. X.] /142-145/. Z české journalistiky [1. XI.] /146-150/. O dušičkách [3. XI.] /151-153/. Drobné klepy (Máme jednoho historika...) (5. listopadu) [6. XI.] /154-157/. Na dychánku [10. XI.] /158-161/. Drobné klepy (Šumí to kolem nás...) (15. listopadu) [16. XI.] /162-165/. Drobné klepy (Předmětů, o kterýchž by nyní obyvatelstvo pražské...) (21. listopadu) [22. XI.] /166-169/. Feuilleton svatebnický [26. XI.] /170-173/. Feuilleton z roku 1871 [6. XII.] /174-177/. Drobné klepy (První společná hostina ve Vídni...) (14. prosince) [15. XII.] /178-181/. Drobné klepy (Jsme o rok starší, smutná to vlastnost...) (30. prosince) [31. XII.] /182-185/.

Feuilletony z Hlasu r. 1862

Novoroční návštěva [1. I.] /189-194/. Drobné klepy („Krásné jest býti cigánem,“ praví Petöfi...) (11. ledna) [12. I.] /195-198/. Drobné klepy („Nový byt, nové nehody,“, praví staré pořekadlo...) (18. ledna) [19. I.] /199-202/. Výjímky z kroniky selské [25., 26. a 28. I.] /203-212/. Dróbné klepy (Nevím, proč vytýkají vlastně redoutě pražské...) (28. ledna) [29. I.] /213-216/. Smutná romantika [2. II.] /217-220/. Drobné klepy (Přišel k nám bílý vůl, vypil vody plný dvůr...) (4. února) [6. II.] /221-224/. Drobné klepy (My máme předce konštitucí vzdor všem pochybnostem...) (18. února) [19. II.] /225-228/. Drobné klepy (Divno! Mluví-li člověk s jednotlivými pány...) (27. února) [27. II.] /229-232/. Drobné klepy (Prohřešil bych se proti zvykům...) (7. března) [8. III.] /233-235/. Drobné klepy (Jsem věru nešťasten, drazí pánové...) (18. března) [19. III.] /236-239/. Drobné klepy (La jeunesse c'est la débouche! ...) (22. března) [23. III.] /240-243/. Nová hvězda [30. III.] /244-248/. Drobné klepy (Zle, matičko, zle! ...) (2. dubna) [3. IV.] /249-252/. Také nějaký návrh [11. IV.] /253-256/. Drobné klepy (Na hlavě fez, pod fezem...) (19. dubna) [20. IV.] /257-260/. Drobné klepy (Právě jest tomu rok, co jsme skončili zasedání...) (26. dubna) [27. IV.] /261-263/. Výhry národní loterie [7. V.] /264-266/. Drobné klepy („Dvě postele v jednom pokoji“ bude se o svatojanských dnech...) (12. května) [13. V.] /267-270/. Po slavnosti zpěvácké [20. V.] /271-274/. Bratři Sokolové [3. VI.] /275-178/. Drobné klepy (Doba výletů a koupelí je již ouplně zde...) (7. června) [8. VI.] /279-282/. Drobné klepy (Letějí procesy...) (18. června) [19. VI.] /283-286/. Nový školní rada [22. VI.] /287-290/. Drobné klepy (Vidíte, věru se na vás hněvám...) (28. června) [29. VI.] /291-293/. Drobné klepy (Bez deštníku neradno vyjít...) (5. července) [6. VII.] /294-296/. Drobné klepy (S klasickou objektivností troubím na svět...) (12. července) [13. VII.] /297-299/. Drobné klepy (Bude velké stěhování-se...) (2. srpna) [3. VIII.l /300-302/. Půl hodinky feuilletonního filosofování [13. a 14. VIII.] /303-310/. Tak zvaní „lufťáci“ [17. VIII.] /311-314/. Drobné klepy (V literatuře českoněmecké je nesmírně, je úžasně živo...) (23. srpna) [24. VIII.] /315-317/. Pan J. E. Sojka, posel míru [31. VIII.] /318-321/. Drobné klepy (Není to zajisté pěkné od váženého přítele pana Kurandy...) (13. září) [14. IX.] /322-324/. Drobné klepy (Podzimek je již zde, s ním chladné noci...) (20. září) [21. IX.] /325-327/. Drobné klepy (Zítra máme posvícení...) (27. září) [28. IX.] /328-330/. Upomínka z roku 1859 [2. X.] /331-334/. Drobné klepy (Od těch dob, co vysloveno...) (6. října) [7. X.] /335-337/. Drobné klepy (Schopenhauer stává se u nás módou...) (11. října) [12. X.] /338-341/. Drobné klepy (Učená hádka mezi...) (18. října) [19. X.] /342-344/. Drobné klepy (Paragraf pátý prošel! ...) (23. října) [24. X.] /345-348/. Drobné klepy (Svobodu nechtějí pustit do Čech! ...) (27. října) [28. X.] /349-351/. O dušičkách [4. XI.] /352-354/. Z měsíční schůze průmyslové jednoty [8. XI.] /355-358/. Drobné klepy (Včera nebo předevčírem vyzval mne někdo...) (17. listopadu) [18. XI.] /359-362/. Drobné klepy (Dnešní "Humoristické listy" se mně velmi líbí...) (22. listopadu) [25. XI.] /363-365/. Drobné klepy (Svatá Kateřina je nm sice...) (1. prosince) [2. XII.] /366-368/. Drobné klepy (Až bude "Náučný Slovník" ukončen...) (6. prosince) [7. XII.] /369-371/. Drobné klepy (Že byli bohatí peněžníci maecenáši spisovatelů...) (10. prosince) [11. XII.] /372-375/. Z „Reformy“ (15. prosince) [16. XII.] /376-378/. Drobné klepy (Právě nyní vidíme v Praze...) (20. prosince) [21. XII.] /379-381/. V den štědrovečerní [24. XII.] /382-384/. Přídavek ku kronice roční [31. XII.] /385-387/.

Poznámky ediční /389-390/.

Vysvětlivky /391-403/.

  Druhá kniha básní. — Z prvotin. Do „Knih veršů.“ Do „Písní kosmických.“ Do „Ballad a romancí.“ Do konce života. Básnické překlady. Básně sporné. Uspořádal a ediční poznámky napsal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 6. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, str. 537 + (3).

Obsah:

...

Ediční poznámky /477-521/.


  Feuilletony z let 1863 a 1864. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 12. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, str. 373 + (3).

Obsah:

Feuilletony z "Hlasu" r. 1863

Nový rok [1.] /9-11/. Klidnost a porážka na sněmě českém. - Návrh slavné redakci. - Drožka a fiakr. - Litografovaná foederace [11.] /12-14/. Originalní geniové a česká literatura [18.] /15-17/. Míšenština v kulissách. - Vilímek a deset jeho svízelů. - Slečna Farija a pan Vecko. - Oznamovatel zábavného čtení [39.] /18-20/. Na počátku postu [50.] /21-23/. Historie posledních dnů. - Slavnost Jean Paula. - Vojenské příhody. - Pan Wentzely. - Ze starších dějin [88.] /24-27/. Hloupé zpomínky. - Perly bolu. - Někdo a "Bohemie". - Emauzská pouť. - České a německé počasí. - Cena češtiny [98.] /28-30/. Otázka divadelní [110.] /31-34/. Všeobecná apathie a hloupé parno. - Nová prádelna. - Můj koníček. - Budoucí letní divadlo. - Demonstrativní kašel [190.] /35-38/. („C'est pire qu'infame, c'est ridicule!“ zvolal Napoleon...) Δ V Praze, 27. července [206.] /39-41/. Bezhlavý pop ruský. - Mísa raků. - Hantýrka. - Proroctví. - Divadelní řád. - Opatrnost před soudem a zákonem [213.] /42-44/. „Du sollst nich mucken.“ - Pokuta páně Jezberova. - Männergesangsverein. - České básně jdou na odbyt [220.] /45-47/. Nenapsané epigramy. - Federace u nás a jinde. - Brněnská slavnost. - Zdvořilost. - Beseda umělecká [232.] /48-50/. Pan David Kuh co životopisec českých spisovatelů [242.] /51-53/. Pan Jan Erazim Sojka a maršál Pelissier [246.] /54-56/. Výlet do Mnichova. - Cestování. - Třetí most pražský [259.] /57-59/. Co píše v ultramontanním francouzském "Le Monde" Berlíňan Hermann Kuhn [266.] /60-62/. Výroční články. - Drůbež lidská. - Povodeň čamarová a čamara co anděl strážce [270.] /63-65/. Nebohá Lužice! - Čechisch a böhmisch. - Historická některá připomenutí panu Höflerovi [284.] /66-68/. Humorista a humor. - Monumentalnost v "Slovníku náučném." - Páně Svobodova "Beseda" [294.] /69-71/. Obyčejný a neobyčejný žid. - Feuilletonní skoky, ustřice a mravenci. - "De mortuis nil bene!" - Půl tuctu mravného naučení [304.] /72-74/. Jubilant na českém divadle. - Český list divadelní. - Nerozum "Veleslavína" [317.] /75-77/. Všeobecná spokojenost. - Slepý mládenec. - Národní vláda — v Praze [326.] /78-80/. Škola Tomlinsonova. - Buchholz in Troppau. - Nový feuilleton [329.] /81-83/. Damenabend und herrenkrieg [336.] /84-86/. Jak se Plzeň zprošťuje výčitek. - "Hej Slované" nebo "meerumschlungen"? - Potopa myšlének [338.] /87-89/. Nový kolega můj a jeho introdukce. - Zrcadlo a studie. - Kostymní ples a dědic Hankův. - Přívěsek časový [346.] /90-92/. Všeobecný bankrot. - Pan Sachs. - Jeruzalém, sídlo umění. - Fotograf Fridrich [350.] /93-95/. K štědrému večeru [354.] /96-98/. Celoroční konto. - Řemínky a přirozené postavení. - Pan Kolár starší. - Na Žofínu [008.] /368-101/.

Feuilletony z "Hlasu" r. 1864

Novoroční myšlénky [1.] /105-/. Nový titul "Pražských novin" [3.] /108-/. Obšírný úvod k ničemu. Věřitelé v činnosti a zlatky na vandru. Zimní květy. - Rozdílná stanoviska [6.] /112-/. Vzdělaný jazyk náš. Fotografie co námluvčí. - Masopostní předslov. Slova Furchova [10.] /115-/. Výsledek nejnovějších voleb, vereinsball a jiné maličkosti. Dopis o panu Kolárovi starším [17.] /118-/. Nová variace na starou píseň, ale trochu dlouhá. O jednom spolku. Řím a Praha [24.] /122-/. Společenský život pražský I.–II. [28.] /125-/. Z redutního sálu. Nový personál českého divadla [31.] /130-/. Máme vojnu!. Německý sbor české Prahy. - Sekyra [35.] /133-/. Vše obecné tlachání. Pan Höfler objednal sobě přednášku. Album Besedy umělecké [38.] /136-/. Drobnosti divadelní [43.] /139-/. Všeobecný půst. Užasně rozmnožené jmění. - Vlastenectví pod vestou [45.] /142-/. "Veleslavín", časopis typografický [48.] /145-/. Karla Viktora Hansgirga "Liederbuch für Deutsche in Böhmen" [52.] /148-/. Těžké věci. Něco z domácí industrie. A opět Hansgirg, nebohý Hansgirg! "Romeo" a "Enšpigl", smutek a humor [59.] /153-/. Před sněmovnou a na galerii [63.] /156-/. Sněmovní poklid. Loterie v životě a v literatuře. Nesmysl o sobě [66.] /159-/. Z literatury romanů [70.] /162-/. Feuilleton, o kterém se od počátku po samý konec neví, je-li český, nebo řecký [73.] /165-/. Pan Josef Jiří Kolar se loučí! [75.] /168-/. Honba na klobouky [80.] /174-/. Obecenstvo divadelní [82.] /177-/. Myšlénky kloboučnické [84.] /180-/. Zmítání se studentův. Generál Morin. Le roi est mort, vive le roi! Ponížená suplika [87.] /184-/. Poslední slovo umírajícího [91.] /187-/. Nade dvěma hroby [101.] /191-/. Smíšenina z maličkostí národnostních [109.] /194-/. Slavnost Shakespearova [114.] /197-/. Z hostiny v spořitelně pražské. Z divadla [120.] /200-/. Národ redaktorský. Německý časopis o slavnosti turnérské. Kosmopolitismus v umění. - Eine contra-mine [127.] /203-/. Jaro, samovraždy a "Zasláno". - Mexická terna a mexický krajan. "Aby tě foršt neviděl" [134.] /206-/. Tholosanův nevděk. Neštěstí před tahem. - Cestování tendenční [142.] /209-/. Feuilleton z "Prager Morgenpostu", R. 1874, číslo 93 [160.] /212-/. Křížové tažení proti českému divadlu [163.] /216-/. Pan Mošna co hříšník. Une femme litteraire. Definice cancanu. - Paradoxon za frank [167.] /219-/. Umlčování českého divadla. Příliš cudný tanec a stará aesthetika. - Protekce "Morgenpostu" [172.] /222-/. Nevyhnutelný úvod všeobecný, načež program "divadelního" výletu [177.] /225-/. Vedlé osiřelého stolku. Pierot politicko-literarní. Vymáhání se rovnoprávnosti [191.] /228-/. Pohřben za živa. Nejposlednější představení. Máme komponisty! [195.] /231-/. "Don Tulipanos" pod čarou. Slečna Janouškova. Ponocný v Haderslebenu. Slepí mládenci v správě divadelní [198.] /234-/. "Slepý mládenec" a kousek pražské pověsti. - Smutek a radost. Vlašťovky z ciziny, domácí pomníky a jiné maličkosti [202.] /238-/. Tylova figurka. Arabesky kolem kouzelné nožky. Rychlý konec a datování [205.] /241-/. Důležitý spis německý. Victor Hugo a hlas německé kritiky. Dlužníci a dlužník [209.] /244-/. "Nejbližší představení". Velké divadlo národní. Vtip o "Svobodě", jaký dnes zajisté alespoň tisic lidi učinilo [212.] /247-/. "Tagesbote" vypravuje! "Kurze geschichten" o jednom hloupém učiteli a jednom Indianu "in spe" [215.] /250-/. Na přední stráži. Komika a tragika v životě. - Sociální maličkosti. Vzájemnost divadel [216.] /253-/. Mladoboleslavská beseda. Nový spolek. - Stará píseň o honorárech [220.] /256-/. "Prager Morgenpost" zase je splavna! Liberec a naivnost. "U zlaté abecedy" [223.] /259-/. Feuilleton a pan Švanda. Indogermanština. - Budoucnost naše. Když výlety zmoknou [226.] /262-/. Úloha kritická a úloha početní. Z jednoho výletu. Donato, Rigoletto, atd. [229.] /265-/. Nastávající zlaté časy naše. Čestný člen. - Hosté naši v Berlíně. Krejčovský vynález [236.] Národní slavnosti za koňskou branou [239.] /271-/. Německé časopisy a české divadlo [243.] /275-/. Naše otázka divadelní [245.] /279-/. "Pijavice nevzdělané." Nepřátelé dlouhé chvíle. Panu Höflerovi kritika "ubližuje" [247.] /283-/. Dle předpisu. Na procházce. Myšlénky o svobodě, o krátkém Bašiku a šlápnutí na nohu. Ku konci zakončení [249.] /286-/. Konfusní počátek, uprostřed Plzeň, a pak divadelní koneček [256.] /289-/. Posvícenský šafrán. Praha v zítřejší den. - Vymírající národové. Svatobor na posvícení [266.] /292-/. Honoráry a tantiémy. Nový květ kritický. - Victor Hugo a William Shakespeare [274.] /295-/. Dompteur Herman. Divadlo o dvou nohou. - Neumořitelná klidnost. Novinky dramatické [280.] /298-/. Co je nového? Kovář a krejčí. Čtverácká správa divadelní. Němečtí idealisté. Nové entreakty, nové kuplety a přestupní rok [287.] /301-/. Odhalení pomníku Mikovcova [297.] /304-/. Vzpomínka z minulého roku [293.] /307-/. Deset tisíc. Výroční dny. Stará historie. - Dvě divadla pražská [301.] /310-/. Krátký nekrolog. Náš John Leech. U čitelský humor. Příležitost k satyře [311.] /313-/. Vídeňský provazník. Nová zkušební komise. Černohorský zákonník. Několik menších událostí [316.] /316-/. Čeho je potřebí, aby byl člověk journalistou [324.] /319-/. Řeč starosty "Svatoboru" [327.] /322-/. Chvála bláznovství. Hvězdy "národní" besedy. Máchovo rodiště. Prosba k divadlu vůbec [330.] /325-/. Dr. Legis-Glückselig a rukopis kralodvorský [331.] /328-/. Nový ruch literární [336.] /331-/. První hodina česká [338.] /334-/. Zimní introdukce. Demme-Trümpy. Loupežník Černohorský. Rozličná dobrodiní. - Kupletní konec [339.] /338-/. "Der geist, sein entenstehen und vergehen." - Příští potopa. Pomník Smetanovi [349.] /341-/. Rytíř Glück, baron Homér a někdo z Ramayany. Insert o šlechtice. Dodatek k pohřbu Androvu [353.] /344-/. Sylvestrovská introdukce. Beseda umělecká. Nový rok jinde i u nás. Kněží Saturnovi [358.] /347-/.

Ediční poznámky /351/.

Vysvětlivky /352-366/. Dodatek /366/.


  Malostranské povídky. B. Kočího nejlacinější česká knihovna, sv. 7. Nakladatel B. Kočí, knihkupec, Praha 1924, 19 cm, str. 225 + (1).

  Písně kosmické. Podává Vojtěch Zelinka. Profesorské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1924, 8°, str. 66 + (2).

Vybraná díla -- knihy české souvislé školní četby s poznámkami sv. 2.

  Písně kosmické. Blaník, sv. III. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, str. 44 + (2).

  Povídky a studie. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 17. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, 344 + (2) str.

Obsah:

Albina /7-/. Měla gusto /25-/. Za půl hodiny /33-/. Z litoměřického kalendáře /42-/. Duha /56-/. Proč se naučí Čech snadno němčině /58-/. Historky ze železnice: I. Paní hraběnka /59-/. II. Vdova /64-/. III. Pan scriptor /68-/. Co cestující fotograf sobě zapisoval /71-/. Obrázky ze života pražského /88-/. Obrázky divadelní: I. Kolibri /89-/. II. V neděli odpůldne /93-/. III. Za dne /97-/. U vězení /102-/. Ze starých hospůdek /107-/. Ona umírá /121-/. Z divadelních osudů /125-/. Mrzáci /129-/. Komedie /134-/. Jean-Gaspard Deburau /142-/. Páně Liebeltův špaček /153-/. Obrázky v nočním světle: I. /??/ II. V obecním dvoře /178-/. III. Při karbanu /181-/. IV. O štědrý večer /185-/. Dnové na Ključevě /189-/. Divadelní obrázky [část druhá]: I. Muž v profilu /212-/. II. Žena dohlížitelka /215-/. Žena latinské země /219-/. Ošumělé existence /223-/. Z vypravování missionáře Stelziga /230-/. U divadelního abonenta /233-/. Na výletu /246-/. Pražští žebráci /249-/. Pražské obrázky policejní /253-/. Několik zas minut v policejní strážnici /256-/. Příspěvek k nynější mosaice samovražd /259-/. Z kapitoly o událostech děsných /265-/. [Nové umění] /269-/. Štědrovečerní dary /274-/. Motivy neveršované: Bublinky na povrchu /279-/. České děvče /282-/. [Na útěku] /283-/. Obrázek pražský /288-/. [Kam s ní?] /294-/. Předvečer tříkrálový /301-/

Prósa přeložená

Z kalmuckých pohádek Siddhi-Kürových: Jak se vedlo synu bohatcovu /311-/. Události Slunozářovy a mladšího jeho bratra /315-/. Jak kouzelník magik chana přemohl /320-/. Povídka o chánu s rozumem dětským /323-/. Pozdě /325-/.

Poznámky ediční /333/.


  Prosté motivy. Podává Václav Zíd. Vybraná díla, knihy české souvislé školní četby s poznámkami sv. 1. Profesorské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1924, 8°, str. 90 + 1 obr. — Viz 1883.

  Prosté motivy. Blaník, sv. 5. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, str. 54 + (2). — Viz 1883.

  Psáno pro jeviště. Uspořádal Miloslav Novotný. Studii o divadelních hrách Nerudových napsal Miloslav Hýsek. Dílo Jana Nerudy 16. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, str. 268 + (2).

Obsah: Ženich z hladu. Prodaná láska. Nevěsta. Francesca di Rimini. Žena miluje srdnatost. Merenda nestřídmých. Já to nejsem. Elišce Peškové.

  Trhani. Studie dle znalců. Světová knihovna, č. 1593–94. J. Otto, Praha [1924] (x. vyd.), 8°, str. 59. — Viz 1888.

  Válečný rok 1866. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 14. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, str. 201.

Obsah:

Česká veselohra [12. z 13. I.] /7-/. Ani na klepy nemá člověk času! - Astronomické hodiny se bijou. - Diškrece a obchodní soud. - Do gruntovních kněh frankfurtských! - Smetanova opera [13. z 14. 1.] /10-/. Předčasná poupata. - Jaro poetické. - Kohoutek na střeše a český samolet. - Německá deklamace na české konservatoři. - Naši elevové [20. z 21. I.] /13-/. Nový Šlesvik-Holštýn. - Universita v Liberci a paruky v Benátkách. - Pražské děvečky. - Masopůst "cum sua causa". - Duševní zátiší [27. z 28. I.] /16-/. Dvojí žně a ženská toileta. - Kázání muslínové. Česká a německá kritika. - Dvě česká divadla. - "Záboj". "Tagesbote" na redoutě. - Co bývalo jasné [32. z 2. II.] /19-/. Federalista Fridrich Rückert †. - Episoda v přednášce. - Nejnovější Odyssea. - Pozor na - takt! [37. ze 7 . II.] /22-/. Několik tuctů lidských jazyků. - Duma o jediné maškaře. - V německém kasině bylo veselo. - Mirza-Schaffy [45. z 15. 11.] /25-/. Konečně zazvonilo stříbro. - České nehty. - Poesie v německém kasině. - Evropská sláva. - Filosofie a délka. - Ženské slabosti [48. z 18. II.] /28-/. Také literatura! [52. z 22. II.] /31-/. Bez tvářnosti o tvářích. - Neobyčejně malý obr. - Němci nemají dosud moudré literatury. - Praha a Sobotka. - Sněmovní velkomyslnost. - Písmo klackové (55. z 25. II.] /36-/. "My nejsme lůza, my jsme lid!" - Češi mají "h" - Vše bylo dobře připraveno. - Opatrnosti až nazbyt. - Některá drobná fakta [62. ze 4. III.] /39-/. Časové povzdechnutí [66. z 8. III.] /42-/. Hlásný se zmýlil. - Pour les juifs. Výlet do Jeruzalema. - Odkryté spiknutí. - Pyšný skladatel. - K vůli kapelníkovi! [69. z 11. III.] /46-/. Zmařený zázrak. - Fürst, Merelli a jiní impressariové. - Plačtivá scéna v německém kasině. - Boj dámský. - Smetana je vším vinen. - Jak v Poděbradech tesají. - Malherbe kdysi mluvil [90. z 8. IV.] /50-/. Poste restante. - Pomlouvači mapy. - O nás se mluví! - Prahrubiánská historka. - Za oponou i před ní [96. z 8. IV.] /54-/. "Rozmluvy s hrubiánem" [102. ze 14. IV.] /57-/. Přes Šumavu. - Černí myslivci. - Zmoklý klobouk a dienstmann v ohni. - Drobné klípky. - Pryč s přírodozpytem! [103. z 15. IV.] /61-/. Vychladlé myšlénky. - Nový plyn a noví advokáti. - Roger. - Pomluvy "Oslí kůže" [117. z 29. IV.] /64-/. Bauerle po česku. - Šťastné Sasko! - Blümchenkafé co válečný spojenec. - Bismarck a blind-Blind. - "Přišel okamžik!" - Smutné loučení, "kteréž se zpivá jako" [128. z 10. V.] /67-/. "Mnoho dýmu". - Pod mrakem. - Výroční dny. - Ztráty před vojnou. - Odročení radostí. - "Dem manne kann geholfen werden" [134. z 16. V.] /70-/. Zkamenělý smích. - Tři aforismy. - Anekdota Seldova. - Bismarckova největší vina. - Konec lidstva i trpělivosti [144. z 27. V.] /73-/. "Mailuefterl" umřel. - Z doby citar. - Oposice slavíků. - Tyrolské jodly a české plácačky. - Vojna, Horvaté a my [157. z 10. VI.] /76-/. Nové slovo o staré věci [159. z 12. VI.] /79-/. Při jasnící se situaci. - Démanty v úkrytu. - Návštěva sousedská. - Časové nálezy [164. ze 17. VI.] /83-/. Z pohraničí saského [169. z 22. VI.] /86-/. Na železných křížovatkách [170. z 23. VI.] /89-/. Hostinec u "Modrého nebe" [171. z 24. VI.] /92-/. Δ V Praze 28. června [176. z 29. VI.] /95-/. Δ [180. z 3. VII.] /98-/. Otevřený list k slavnému zemskému výboru stran českého divadla [183. z 6. VII.] /101-/. Před témdním [186. z 9. VII.] /104-/. Journalistický hlad [191. ze 14. VII.] /107-/. Zase o divadle, - třeba by v bouřné době [194. ze 17. VII.] /110-/. Zábřesky oddechu [199. z 22. VII.] /113-/. Prozatímnost v prozatímnosti [204. z 27. VII.] /117-/. Jsou doby slitování [209. z 1. VIII.] /121-/. Dobrovolnické sbory [213. z 5. VlII.] /124-/. Všeobecné odpočívání. - Deset na jednoho. - Nesmrtelný vepř. - Satyra na nás. - Prach do očí. - Český národ bude již zase chudší! [216. z 8. VIII.] /128-/. Tajní členové rodin. - Domácí výjevy pro strach pruský. - Šlechtic "z groše". - Kasy a nekasířské vtipy. - Autonomie v moratoriích [220. z 12. VIII.] /132-/. Vídeňská journalistika a česká pověst [223. z 15. VIII.] /136-/. Řízení Českého divadla [226. z 18. VIII.] /140-/. Říšské jablko a naše budoucnost. - Naše historické maléry. - Bída a hodinky, česká faleš a norymberská vejce. - Surogát českých národních písní. - Genrový obraz. - Jak se oznamuje [234. z 26. VIII.] /144-/. Demimonde v okupaci [238. z 30. VIII.] /148-/. O tom povětří. - Pláč české koruny. - Lutrie a sny. - Proč roste obilí. - Páteři Jezovité [241. z 2. IX.] /152-/. Černé časy. - Český nález. - Malum omen nebo reflex zašlosti? - Jaký je rozdíl mezi dánštinou a češtinou? - Zahradnické naučení [247. z 8. IX.] /156-/. Okupační arabesky: I. Meziaktí [253. z 15. IX.] /163-/. II. Výjev první [254. z 16. IX.] /166-/. III. Jak bydleli [239. z 21. IX.) /170-/. IV. — a jak jedli [261. z 23. IX.] /173-/. V. Lid, lidé a holota [266. z 28. IX.] /176-/. VI. Život veřejný a tajný [274. z 6. X.] /179-/. VII. Časopisy [275. ze 7. X.] /183-/. VIII. Jak se měli a co odvezli [280. z 12. X.] /186-/. IX. Občané a měšťané na stráži [282. ze 14. X.] /190-/. X. Konec [285. ze 17. X.] /194-/. Potlesk v divadle [237. z 19. X.] /197-/. Dona nobis pacem! - Klub šachovní a hyperbolický vtip. - Pêle-mêle příčin a výsledků, Garibaldi a vdova, hříšníci a divadelní referenti [289. z 21. X.l /201-/. Letošní kaleidoskop. - Kostumní telegramy. - Několik set šťastných. - Ukradené berlínské ypsilon [296. z 28. X.] /204-/. Procházka po Karlově mostě [301. z 2. XI.] /207-/. Dušičky bez dušiček. - Pepř ctižádosti. - Kamenná šněrovačka a zkamenělé sobectví. - Či Půst či Palmer? - Marný strach [303. ze 4. XI.] /210-/. Nové hádky [308. z 9. XI.] /213-/. Monte-Christo na Sinai. Stará modla a nový koran. - K objasnění politické situace. - Smrt pradlen [310. z 11. XL] /217-/. My a peníze. - Školy v očistci. - Přátelství na Vyšehradě. - Nová válka a suché švestky. - Zmařené i nové naděje [317. z 18. XI.] /220-/. Chvílka v sněmovně [323. z 24. XI.] /224-/. Jsme v bahně. - Kus rákosu a kousky poezie. - Hradby jsou vlastně již pryč. - Neviditelní koncertisté. - Po smrti [324. z 25. XI.] /227-/. Přesrok je mír. - Ženský ruch. - Pražské bez krinolenky.- Nový asyl pro poezii. - Jesuitské dárky vánoční. - Něco pro Vyšehrad [331. z 2. XII.] /230-/. Život ve sněmu. - Národoí pruské odměny, pressjudové čili les juifs errants literaires a meklemburská vzdělanost. - Z jižních Čech [343. ze 14. XII.] /233-/. Praha kraluje. - Umění a politika. - České drobty. - Baronky Pfeffersové ve francouzském písemnictví. - "Za vlasy přitažený" konec [348. z 19. XII.] /236-/. Národní múdrosloví. - Ve Španělích. - Program českého autodafé. - Finis Čechiae [352. z 23. XII.] /239-/. Dary, dárci, darování a braní [356. z 23. XII.] /243-/.

Ediční poznámky /247/.


  Z "Hlasu" do "Národních listů". Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 13. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, str. 243 + (3).

Obsah:

"Hlas" 1865

Jedno pium desiderium a pak ještě mnohá pia desideria za příležitosti Nového roku [1.] /9-/. Tepny naší doby. - Divadelní ustrnutí. České umění pošlou na vandr. - "Tagesbotovu" konečku [5.] /12-/. Přežití. - Universita a národní divadlo. - Divný projekt. - Změny v českém divadle [12.] /15-/. Kousek herkulské práce [17.] /18-/. Liliputané v kraji. - Platonická revoluce. - Obrana bezvtipných maškar. - Výdělek na redoutě [25.] /22-/. Kritika a divadlo — u nás. I.–III. [31., 32., 33.] /26-/. Od pohřbu Bozděchova [40.] /36-/. Návrh k laskavému uvážení. - Z národní besedy. - Demme a Truempy v rouše německé romantiky [43.] /39-/. Zabočení do obyčejnosti. - Gomorha a zimní arena. - Ústav vyučovací. - Led a industrie [50.] /42-/. Obligatní mrzoutství. - Ze zastavárny [74.] /45-/. Jsme předce jen hodni! - Svornost v zemi. - Opakovací hodiny. - Na podávkách k slávě [84.] /48-/. Program svatojanské slavnosti. - Následek sibiřských sympatií. - Prosba k panu Náprstkovi [88.] /52-/. Ještě jednou "Staří mládenci". - Šlechta se baví. - Krátká notice časopisecká [91.] /55-/. V cizině a u nás. - Staří mládenci se stěhují. - "Tagesbote" representuje vzdělanost. - Divadelní vzdechy... [96.] /58-/. Věž na Petříně. - Malby v svatovítském chrámě. - Tresty na český národ. - Svatojanský bazar [102.] /62-/. Oposice proti přírodě. - Rodinné zvyky. - Pražská "l'entreprise des Pompes funébres". - Úšklebek dějin [118.] /65-/. Causerie o všelijakých znaménkách. - Cena upřímnosti. - Divadelní osudy. - Jazykový přepych [129.] /69-/. Pohovkový monolog pražského německého žurnalisty před svatojanskou slavností [132.] /73-/. Také konečně jen pohovkový monolog u večer před svatým Janem! [134.] /76-/. Nekrolog vysokému "c". -- Naudin a Vecko. Naše upřímnost. - 1 zl. 50 kr.- Svatobor, spisovatelé a literatura [138.] /79-/. Vybídnutí k tanci. - Berlínská poesie. - Prostředek proti vlastenectví [145.] /82-/. Pražský Albion. - Nový Žofín a nový parter. - Některé zbytečnosti. - Činoherní novinky. - Dopisovatel odtud [152.] /85-/. Z českého divadla [156.] /88-/. Doslov "placeného" feuilletonisty [161.] /91-/.

"Národní Listy" 1865

Česká společnost pro rozšířování politických traktátů. - Ještě jednou Karel Zelinka. - Spolky a udavačstvo. - Divadelní nesmysl par exellence [103.] /97-/. Nedělni samomluva [105.] /101-/. Návštěva u somnambuly. - Zbytečné otázky a rovnající se jim odpovědi. - Bdění je lepší než snění. - Nebohý Rogeard! [112.] /105-/. Censura divadelní [116.] /109-/. Ministerské choutky. - Praha jde na ferie. - Historie z průchodního domu. - Proces Máchovi. - Neklomínkové [119.] /113-/. Nesmysl v parnu bující. - Vyvařování českých divadelních abonentů. - Repertoir a divadelní padavky. - Reményiho národní kroj - a náš cylindr. - Langue'd ano a langue de jo. - Česká strike [126.] /117-/. Za divadelního mezivládí [131.] 121 Českému divadlu schází ledacos, např. p. Lindweich. - P. König z Olomúce. - České hry v Brně [133.] /125-/. Beseda dám [138.] /129-/. Kéž je máj! - Drážďany a litoměřické pivo. - Stenczovy verše o Hvězdě [140.] /133-/. Po domech a z domů. - Některé příklady rajské nevinnosti. - Německá agitace ve prospěch českého divadla. - Hádanka ředitelská. - Německé písně [147.] /137-/. Velmi vtipný návrh stran "třetího". - Bílý prapor. - Komika na varhanické škole a jinde ještě. - "Tagesbote" má myšlenku z "Romanzera" [154.] /141-/. Fotografie Lisztovy, Stromovka, Vecko a jiná ještě stanoviska. - Antiboucharóni omlouvají se, že nejsou křiklouni. - Ze světa divadelního. - Jan Amos Komenský a podučitel [168.] /145-/. Předslov slavnosti Komenského [175.] /149-/. Kdy as se bude jednat o rovnoprávnosti! - "Tagesbote" to nemá rád, když se mluví česky. - Hradčany nejsou historické. - Národní divadlo a tlama medvědí. - Z divadla [179.] /152-/. Prix de sagesse. - Satyra ze zlata. - Blechy vůbec a česká blecha zvlášť. - Komické dítě. - Máme iluminovat či nemáme? [223.] /155-/. Kus iluminace a kousek historie [229.] /158-/. Ilumanace dne 20. října [230.] /161-/. Na počátku zimní doby [236.] /164-/. Mezinárodní zábavy. - Den v Čechách. - "I u nás". - Máme ho! - Bratrovi ve vysokém B. - Nová rubrika, kterou se hercům zajisté zavděčím [242.] /167-/. Některá kázání bez ohledu na výsledek. I.–V. [244., 248., 262., 271., 281.] /171-/. Pan Mošna s německou esthetikou v sufitách. - Zpomínka na dobu mouřenínskou. - Byzantinské dítě. - Kroky trochu neočekávané. - Španělská makama o lži [254.] /187-/. Nad Fügnerovým katafalkem [258.] /190-/. V podzimní mze. - Potomek humoristův. - Humor a my. - Blondin, umění, hrdinství, tenor a rovnoprávnost. - Český journalista [265.] /193-/. Sněmovní vtip. - Vtipy historické. - Joseph de Maistre. - Některé pro mne mrtvé předměty. - Papa Dumas [272.] /197-/. Karbanické exordium. - O jedné babičce. - Vražda a humor. - O Sylvestra o půlnoci. - Na ledě. - O jednom, který se učil klouzat, a o jiném, který se učil psát [286.] /200-/. Vánoční dialog [293.] /204-/. Velmi opravdové kázání před večerem sylvestrovým. Prosí se, aby je každý dočetl až na konec! [299.] /207-/.

Dodatek: Feuilletony anonymní "Národních Listů" 1865

List "stého" exempláru české knihy k otci spisovateli [152.] /213-/. Sbírky na národní divadlo [154.] /217-/. Ze životopisu pražského domácího pána [160, 161.] /219-/. Člověk, který byl nevčasný všem [251.] /226-/.

Ediční poznámky /231/.


  Zpěvy páteční. Blaník, sv. 6. Kvasnička a Hampl, Praha 1924, 8°, str. 21 + (2).

1925

  Ballady a romance. [Alois Srdce], Praha 1925, v. 8°, str. (2) + 79, 1 ilustrace.

.

  Ballady a romance. [s původními dřevoryty členů "Hollara"], Hollar, Praha 1925, 23 cm, str. 79, ilustrace.

¶ Sáňka 999: S původními dřevoryty členů "Hollara" připrav. k tisku Jan Rambousek po stránce grafické a dr. Fr. Krčma po stránce textové.

  Divadelní studie a referáty II. V "Prozatímním". I. První období Thoméovo. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 21. Kvasnička a Hampl, Praha 1925, 8°, 221 + (1) str.

  Divadelní studie a referáty III. V "Prozatímním". II. Za ředitele Liegerta. 1864—1865. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 22. Kvasnička a Hampl, Praha 1925, 8°, 321 + (1) str.

  Divadelní studie a referáty IV. V "Prozatímním". III. Za mezivládí, po druhé za Thoméa a za pruské okupace 1865—1866. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 23. Kvasnička a Hampl, Praha 1925, 8°, 181 + (1) str.

  Léta persekuce I. Kniha feuilletonů z r. 1867. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 15. Kvasnička a Hampl, Praha 1925, 8°, 345 + (1) str.

Obsah:

Národní Listy

Rok nemá pojmu — o nás. - Jak se vede vyhozeným. - Husí ouroda. - Smrť na věži. - Staré nové heslo [1. z 1. I.] /7-/. "Mezi branci", scéna z moderního Newaldštýnova táboru [4. z 4. I.] /10-/. Čepice a čikoš. - Poněmčené krupařství. - Mladá Čechie v kněhkupectví. - Epigramy a písničky. - Nabízejí i hledají se odpustky [6. z 6. I.] /14-/. Z loňska přesunutá polemika [9. z 9. I.] /17-/. Samomluvy sněmem posud nepotvrzeného brance 1. [11. z 11. I.] /21-/. Špatná příroda. - Masopostní mrzutosti. - Irvingiáni a divadelní cedule. - Na vídenské silnici [13. z 13. I.] /24v Samomluvy sněmem posud nepotvrzeného brance II. [19. z 19. I.] /27-/. Selský vtip [20. z 20. I.] /31-/. Nastává práce v cizině! [24. z 24. I.] /34-/. Po volbách. - Nový harlekýn. - "Posel z Prahy" cestuje co fotograf [27. z 27. I.] /37-/. To jsme rádi, že jsme zase prohráli! - Amerika a Německo. - Tatík Poinz a kmotr Wiegand. - Ve prospěch jesuitů už slovo poslední. - Kanovnické nadávky [37. z 6. II.] /41-/. Nastalo jasno. - Florenc na Vltavě. - Donner d'avance. - Stará píseň o nebohé češtině. - Čeština divadelní [41. z 10. II.] /46-/. Kniha Josue v nevulgárním německém vydání. - Zapáchající geniové. - Revolver a klacek. - Ztratime slečnu Malou! - Výroční strašidla [48. z 17 . II.] /49-/. Ze sněmovních oblaků: I. Při první schůzi [50. z 19. II.] /52-/. II. Mrtvá schůze [52. z 21. II.] /56-/. Těžké panování. - Maďarsko-slovensko-německá nomenclatura. - Epigramy vídeňské. - Glinka. - Telefon. - Ruské neštěstí [55. z 24. II.] /59-/. Ze sněmovních oblaků: [60. z 1. III.] III. Mezi blesky a pošklebky /63-/. IV. Den jasné situace /68-/. Stesk po oblacích. - První moje řeč ve sněmovně. - Slavný večer únorový. - Zatmění slunce a úpadek Napoleona [62. z 3. III.] /71-/. V čerstvém vzduchu. - Češi, Deutsch-Oesterreichrové a Indiani. - Tajuplné návštěvy. - Perly v slonových hlavách. - Není materiálu! [69. z 10. III.] /74-/. K volebnímu reji [73. z 14. III.] /78-/. Triumf vtipu. - Masný extrakt ze žamberecké kravičky. - Němec a Turek. - My přejem každému [76. z 17. III.] /81-/. Promrzelý stesk [79. z 20. III.] /84-/. Jsme tak zralí, že nám radost ani nesluší. - Český tenor. - Mezi sty jeden. - Časová otázka. - Za Litavou [83. z 24. III.] /88-/. V Praze, 28. března [88. z 29. III.] /91-/. Naše škody. - Noví Marcelové. - Na basových strunách. - Radost v Translajtánii. - Zakysalý konec [90. z 31. III.] /95-/. První hřímání. Od Rýnu k nám. - Vzpomínka na pruské zastaveníčko. - Naše politická nevzdělanost a noví civilisatoři [96. z 6. IV.] /98-/. Ze sněmovních oblaků: I. Sněm "českého" království [97. ze 7. IV.] /101-/. II. Na galerii [100. z 10. IV.] /105-/. III. Hluchota a majorita [102. z 12. IV.] /110-/. IV. Mosaika sněmovní [104. z 14. IV.] /114-/. Nový pracovník na národa roli dědičné: "Matice Lidu" [109. z 19. IV.] /118-/. Vandrování Čechů z "kněh". - Trochu Rademachriady a trochu víc. - Nový druh Slovanů. - Ve světě a u nás [111. z 21. IV.] /121-/. Národní slavnosti [113. z 24. IV.] /125-/. Chudá Evropa [115. z 26. IV.] /128-/. Vesele se bijem v prsa. - Irské paralely. - "Bohemie" konečně něco tuší. - Bohatá doba. - Velké udalosti naše. - Nebezpečný měšťanosta [117. z 28. IV.] /131-/.

Národní noviny

Všeněmecká výstava národopisní [6. z 3. V.] /135-/. Apotheosa štíra. - Z koncertu zvířat. - Tajná revoluce. - Pohřeb humoru. - Květen či říjen či listopad? [8. z 5. V.] /138-/. Mastné sny a geologické probuzení. - Obec, p. Stefek, přestárlé sbory. - Nové mutování. - Z Říma [15. z 12. V.] /141-/. O bazaru [17. ze 14. V.] /144-/. Nechte mne mluvit! - Výroční radosti. - Venkované měli něco radosti, ale my víc. - Finanční operace. - Sibířské počasí. - O německé věrnosti [29. z 26. V.] /147-/. Z bažanta ke kůrce. - Nemoc velkých dětí. - Na provázku. - Doma, v Paříži a v Moskvě. - Briganti po cestách našich [36. z 2. VI.] /152-/. O čem se nechce a nemůže psát. - Jinde je živěji. - Vojna Čechům. - Zalitavské přívozy. - Atentát a Pařížané [43. z 9. VI.] /156-/. Jsme na širém moři slovanském [49. z 16. VI.] /159-/. Z dvou věcí zvolil věc třetí. - Naše klidnost. - Triumf lidského ducha. - Konduktora omnibus. - Evropské ladění. - Umění a satyra [55. z 23. VI.] /162-/. Z literatury zbytečné [58. z 26. VI.] /166-/. Kde vlastně jsme? - Blízká cizina. - Zbraň a hračka. - Prostá udalost [61. z 29. VI.] /170-/. Výroční vzpomínky. - Zapomenuté naučení. - My a Francouzové. - Psovská nadávka a intelligence in partibus infidelium. - Ouřadní anekdota. - Dobře, že nemáme Homera! [69. ze 7. VII.] /174-/. Zasycháme! - Pravá míra v české kuchyni. - Živá cizina. - Splynutí se Sionem. - O nás jinde [76. z 14. VII.] /177-/. Turecká hymna. - Kousky cestopisů pařížských. - Jiné cestopisy zajímavé. - Lučební rozklad lišáka [83. z 21. VII.] /180-/. Po provedení oratoria "Hus" [86. z 24. VII.] /183-/. Výroční pamět dobročinnosti [88. z 26. VII.] /186-/. Vzpomínka mimochodem. - Gramatikální proud. - Recept pro básníky. - Quiproquo. - Sjezd slavíků [90. z 28. VII.] /189-/.

Národní Listy

Dobré jitro! - My doma jsme se nezměnili. - Ostatní lidstvo nesmoudřilo. - Takty z tureckých hymen. - Tatáž façona! [120. z 1. VIII.] /192-/. Hallelujah! - Smluvme se — ale s velkým výdělkem! - Místo na Litoměřice do Budějovic. - Naši hosté. - Dvě měřítka, pokutovaný kuplet a podivný snílek [123. ze 4. VIII.] /195-/. Věčné umírání a jistý hrobník. - Ouřadní obohacení slovanštiny. - Slovanská symfonie instrumentována. - Čeští Franklinovci a kapusta [130. z 11. VIII.] /199-/. Lístek na Lapilovu rakev. - Balvan pruské pýchy. - Česká píseň a vídenská responsoria [134. z 15. VIII.] /202-/. Filiálky Prahy. - Vypravování přítele přírody. - Pozor na fíky! [137. z 18. VIII.] /205-/. Stráže bezpečnosti [140. z 21. VIII.] /208-/. Ouřady v ohni. - My dobří Slované! - Ruská anekdota. - S češtinou hotov "jednou provždy". - Pan Lužický. - Tajný Slovan [144. z 25. VIII.] /212-/. Náš pan Špulák. - Mezera v policejním zařízení. - Němcům nebylo nic do toho! - Belvederský dialog [151. z 1. IX.] /215-/. Mrzutý monolog. Frase a skutečnosti. - Neomylný recept proti dluhům. - Konečně kousek opravdové rovnoprávnosti [158. z 8. IX.] /218-/. K vůli čemu? [163. z 14. IX.] /221-/. Odročená cesta a nepřijatá náhrada. - Z doby Päumannovy. - Ruble nejdou. - Která je lepší. - Zábavy na nebi i na zemi [164. z 15. IX.] /224-/. Austria polyglotta [167. z 18. IX.] /227-/. Některé osobnosti [174. z 25. IX.] /230-/. Δ Velevážený a mimo to i velectěný pane a pane redaktore feuilletonu, p. t. [178. z 29. IX.] /233-/. Nová okupace [182. z 3. X.] /237-/. Podnební změny. - Ruští hosté a divadlo. - Něco o rybářích. - Naše obecní stráž a zdvořilost. - "Tagesbote", tabulky a rozličné výklady [187. z 8. X.] /240-/. Z římských osudů [189. z 10. X.] /243-/. Ou est Lambert? - Lampářská otázka. - Divadelní kavárna. - Divadlo a obecenstvo. - Nové kanály [192. z 13. X.] /246-/. Skoro-či polo. - Rozličné druhy veseloherních figur [199. z 20. X.] /249-/. Z literární činnosti Besedy umělecké [201. z 22. X.] /252-/. Ve Vídni si pomohli. - Nová výstava. - Pro i proti konkordátu. - Nový zpěvácký spolek. - Národ filologů [206. z 27. X.] /255-/. Že nejsme Řekové? [210. z 31. X.] /258-/. Matice lidu [211. z 1. XI.] /261-/. Ragoût a muzika. - Krásná mela a náš hlad. - Vytištěná upřímnost. - Ragoût v Rakousku a v Praze. - Páně Steffkova muzika [217. ze 7. XI.] /264-/. Holandský příklad. - Druhé jaro a kvítí jeho. - Hubička do Pardubic. - Kněžstvo a Bílá Hora. - Kupletní příběh [220. z 10. XI.] /267-/. Nekazatelské rozpravy o starém a novém manželství I. [223. z 13. XI.] II. [224. ze 14. XI.] /270-/. Dva musejníky. - Zajímavost německého divadla. - Snížení klassiků. - Něco o pomnících. - Dohry bělohorské [227. ze 17. XI.] /277-/. Dodatek k nekazatelským rozpravám o starém a novém manželství [230. z 20. XI.] /280-/. Několik slov o diletantismu či ochotnictví I. [232. z 22. XI.] II. [233. z 23. XI.] /283-/. Dva pohřby. - "Někde jinde". - Svoboda na komando a svoboda naše. - Ouřadní časopisy, sůl a cigara [234. z 24. XI.] /289-/. Několik slov o diletantismu či ochotnictví III. [236. z 26. XI.] IV. [238. z 28. XI.] /292-/. Borovýády [239. z 29. XI.] /299-/. Japonica [241. z 1. XII.] /302-/. Následky pokroků ženského pohlaví. - Dohry bělohorské. - Pan Forster a jeho tajné příčiny. - Mostecká zkouška [243. z 3. XII.] /306-/. Z kněhkupeckého světa [246. z 6. XII.] /309-/. Týden spokojenosti. - Dvě zimní květiny. - Pláč cizincův. Nejdřív německy a pak zas německy. - My a Maďaři [248. z 8. XII.] /312-/. Utíkáme se před historií. - Stará Drahomíra a mladý "Tagesbote". - Člověk musí být kladivem nebo kovadlinou, hřebenem nebo hlavou. - Drataři, české krejcary, ruské ruble, dvě policie, sebraný lid a "Pražský Denník". - Proti starým mládencům [255. z 15. XII.] /315-/. Staří domácí páni [257. ze 7. XII.] /319-/. Tajná spiknutí česká [260. z 20. XII.] /323-/. Hračky české. - Dělatelé a posuzovatelé. - Revoluce v českém orchestru. - Miláček můj pan Dedera [262. z 22. XII.] /327-/. Ve vánočním vzduchu [264. z 24. XII.] /330-/. Principielní mrzout. - Neodbytnost dojmů. - Přání z onoho světa. - Koneček roku. - Vyběh' a ozval se [268. z 29. XII.] /333-/.

Ediční poznámka /337/.


  Léta persekuce II. Kniha feuilletonů z r. 1868. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 18. Kvasnička a Hampl, Praha 1925, 8°, str. 205 + (1).

Obsah:

Národní Listy

Při novoročním cigaretu [1. z 1. I.] /?5-/. Novoroční stesky. - Odlesk kultury pařížské, třídy lidstva a věčné jen "peníze". - Co dostal český národ, já, Hradec; měšťané a Cislajtánie. - Smutný kopeček [5. z 5. I.] /11-/. Kralovražda se nezdařila. - Mezi elegantními. - Otázky k primatorským cilindrům, jazykům a familiím. - Moje náděje. - Čeho žádá vzdělanost na lutristkách [11. z 12. 1.] /15-/. Jsme chudší o jednu zábavu. - Novověká restaurace středověkých dětských tažení křížáckých. - Nemravnost v soudní síni i mimo ni. - Slavnost našeho Musea [18, z 19. I.] /19-/. "Po revoluci" [23. z 24. 1.] /23-/. Odkrytá pravda. - Úkol geniů. - Krev, trpící nevinnost a pokání. - Nejnovější hudebniny. - Lechtají se strachem [25. z 26. 1.] /27-/. Týden čekatelů. - Můj pan Dedera. - Němci a Češi "na handl". - Náš karneval. - Umřem dozajista, do Sylvestra! [32. z 2. II.] /31-/. Pro papežské zuavy. - Drobnější zábavy šlechty. - Sláva panu Steffeckovi! - Úžasná rychlost dra Klaudyho. - Palacký se nezavděčil. - Genre manželský. - Štylfríd [46. z 16. II.] /35-/. Loyálnost na cestách. - Ze světa diplomatického. - V německé Walhalle. - Nové demonstrace. - Jeden už je! - Sláva českému umění! [53. z 23. II.] /39-/. Odněkud z kapitólu. - Rouhání se českému národu. - Příští bursa. - Nově vynalezený cynismus [60. z 1. III.] /43-/. Novinkářství [65. z 6. III.] [47-/. Dvě polemiky beze mne! - Naše literární "něco" - Pro husarskou lásku. - O kroji nenárodním a o té Schlaraffii. - Milodary [74. z 15. III.] /51-/. Prádlo a veřejné mínění. - Nebohý výbor slavnostní. - Osobní bolesti. - Samovražedné myšlénky. - Pasivní barikády [81. z 22. III.] /54-/. Eminencní náhledy o svobodě, svobodomyslnosti a jiných špatných nebo alespoň pološpatných věcech [84. z 25. III.] /57-/. Pravda, že to škoda! - Pasivnost ilustrovaná. - Nové tajné spolky. - Možné daně, které budou už brzy nemožné. - Kamenní hosté [88. z 29. III.] /61-/. Z tobolky jednoho velmi souženého výbora [93. z 5. IV.] /65-/. Jinde komedie, u nás jen zlomky. - Pouť do Říma. - Postní kuchyň. - Kuchař v nesnázích. - Ta Praha. - U hrobů [102. z 12. IV.] /70-/. Nová výstava. - Scarabaeus conservativus vetero bohemicus. - Dva pod-chrobáci. - Dost slušný návrh k svatojanské slavnosti [108. z 19. IV.] /75-/. Opsaný úvod. - Z Vás nebude už nikdy nic. - Luciper a páter Moufang. - Řím co pečivo. - Malířské autogramy. - Stran nového salonního kroje [115. z 26. IV.] /79-/. Musealní, miniaturní a časová vzpomínka. - Mosaika z kamínků. - První radost nad třetím mostem. - Ani u hrobu! - Máj, Mácha a pan Seyček [122. z 3. V.] /83-/. Alespoň vyhlídka. - Čisté boty. - Ten p. Schreckinger. - A co teď s dluhy? - Skromná myšlenka o loupežnících, kultuře, kriminálu a t. d. [129. z 10. V.] /87-/. Vítáme Vás! [135. z 16. V.] /91-/. Slavnost je skončena [139. z 20. V.] /94-/. Chybné názory. - Vždyť není tak zle a mohlo by být zcela dobře, kdybyste atd. - Dohráli jste v šalbách svých! - "Kostnice" a "dr. Borový" se nerýmuje [190. z 12. VII.] /97-/.

Národní noviny

Dnešni "Hvězda" čili slavné ouřady nemají proti této národní slavnosti ani "toho nejmenšího" [3. z 19. VII.] /101-/. Politická prostituce [7. z 23. VII.] /105-/. Tajuplný feuilleton o novém hnoji naší budoucnosti, o rozličných obličejích, zralých děvčatech a zralém právu, pak také o něčem ještě jiném [10. z 26. VII.] /108-/. Rozhled s břehu. - Udělal se sám. - Hubička je věc zcela nevinná. - Šicům bylo volno. - Německá kultura zpívá [17. z 2. VIII.] /112-/. Kamarádská odpověď. - Benátské zrcadlo. - Jindy a nyní. - Národ a journalista oba nepolepšitelni! [24. z 9. VIII.] /115-/. Ať je z toho polemika! - Přetýkající zdravotní studeň. - Nová myšlénka pro drožkáře. - Nová košťata "Debatty", divy pražské zmalátnělosti a posledni úlulek skribentovy fantasie [30. z 15. VIII.] /118-/. Ze journalistické lóže I. [37. z 23. VIII.] II. [40. z 26. VIII.] III. [43. z 29. VIII.] IV. [44. z 30. VIII.] /121-/. V době mely [51. z 6. IX.] /134-/. Ze journalistické lóže V. [54. z 10. IX.] /137-/. Sobotní rozprávka v redakci [57. z 13. IX.] /140-/. A opět jednou před sněmovnou [59. z 15. IX.] /144-/. Tourniquet na hranicích. - Letošní houby. - Nový autonomista. -- Ty děti — ty děti! - Mír ani nemůže být! [64. z 20. IX.] /147-/. Ze journalistické lóže VI. [71. z 27. IX.] /150-/. Nové proudy nadávek. - Oktávní vzpomínky. - Historická spravedlnost. - Čeští kmenové [85. z 11. X.] /153-/.

Náše Listy

Plácačky na zabíjení dlouhých večerů. - Olympický genre. - Co mne hněte. - Povídka o jedné perle [1. z 1. XI.] /156-/. Něco pro "Palečky" a jich milovníky. - Miláčkové obecenstva. - Stydlivý pohled do budoucnosti [8. z 8. XI.] /159-/. Vyšlo si neštěstí. - Hořovický Simerink. - Scéna z volebního divadla. - "Antigona" a jiné hry pro děti [15. z 15. XI.] /163-/. Z kalendářnictví I. [21. z 21. XI.] II. [24. z 24. XI.] /166-/. Jsem pro vyrovnání! - Marné čekání. - Milión krásy v samých drobných. - K budoucnosti masopůstu a k historii lásky. - Poprava v Římě [29. z 29. XI.] /172-/. Důkladná zpráva o historické noci a velkém, v ní váženém předsevzetí. - Dálší zpráva a sice o jedné nekrkolomné petici [36. z 6. XII.] /176-/. O tom velkém větru, o husách, miasmech a zlodějích. - Siamský cop a český cop. - Bolestné napomenutí [43. z 13. XII.] /180-/. Něco všeobecného o vzdělanosti a něco zvláštního o českých časopisech illustrovaných [45. z 15. XII.] /183-/. Journalistické filhelénství. - Zlost po témdni. - Záhadný turnaj dvou doktorů, jednoho známého a druhého ne. - Novoroční a štědrovečerní žebrota [50. z 20. XII.] /188-/. (...) V Praze, 23. prosince [54. z 24. XII.] /192-/. Poslední slovo v roce tomto [60. z 31. XII.] /195-/.

Poznámka ediční /199/.


  Léta persekuce III. Kniha feuilletonů z r. 1869. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 19. Kvasnička a Hampl, Praha 1925, 8°, 277 + (1) str.

Obsah:

Naše listy

Feuilleton takový, jaký už víc nepřijde [1. z 1. I.] /7-/. Proč jsem měl dne 1. a 2. ledna r. 1869 zlost [3. z 3. I.] /11-/. Nový rok smutně se začíná [13. z 13. I.] /15-/. Otroctví staré a novější, "moderní". - Hamburkský baryton. - Pokrok také v bídě [17. ze 17. I.] /18-/. Mráz, až Sejčkovi oči pláčou. - Mor a pieta k němu. - Kioski redivivi. - Žurnalistické "šimly". - Život a pračky [24. z 24. I.] /21-/. Ve vysokých botách. - Šedá poesie. - Kostnická vlašťovka. - Co dál? "- Nedotknutelně" bolavé místo [31. z 31. I.] /25-/. Kapitola poetická. - Kapitola skákavá. - Kapitola na dvou kolečkách. - Kapitola zcela prosaická [33. z 2. II.] /28-/. Nejnovější naše kuriosity [38. ze 7. II.] /32-/. Popeleční středa, zázraky, půst, volové a apisové, lásky, parohy a jiné maličkosti [45. ze 14. II.] /35-/. Jednou tak a po druhé zase jinak. - Videňský názor o stvoření světa. - Stráž u mříže nebo naopak. - 20. únor. - Dies fasti et nefasti [52. z 21. II.] /38-/. Heslo "pumpa'". - Tajnosti hole. - A nebude vojna! - Bájky, morálka a osm kufrů poesie [59. z 28. II.] /41-/. Slovinská pohádka. - Pravé a nepravé. - Nerovnost lidská. - Nerovnost v galantnosti. - Rytíř za odstranění všech rozdílů [66. ze 7. III.l /44-/. Šťastně prorokováno a zcela upřímně řečeno. - Nebezpečné pokroky v mravnosti. - České jaro. - Areny, divadlo, kostel a kostelně divadelní [100. z 11. IV.] /47-/. Chladná měšťanská úvaha. - Proč jsem nešel. - Česká spravedlnost. - Trópy v kůlně. - Akt mé piety [107. z 18. IV.] /50-/. Již budou! - Jeden upřímný. - "Husitismus" na Moravě. - Několik neupřímných. - Člověče, přestaň myslit! [114. z 25. IV.l /53-/.

Národní Listy

Je po dobrých časech! - O těch malinkých, kteří byli velcí. - Naše ztráty. - Belvederský návrh [121. z 2. V.] /56-/. Vzpomínky z výminku I. [124. z 5. V.] II. [125. z 6. V.] /59-/. My se mýlíme. - Květiny, slavíci, vrabci a "kosové". - Emancipace a poroty. - Příklady naivního vypravování pro školské čítánky. - Milujem tak nešťastně! [128. z 9. V.] /65-/. (...) 16. květen [135. z 16. V.] /68-/. Hudební a plastická akademie dne 16. května [137. z 19. V.] /71-/. Uznáni Turkům. - Z germánského humbugu. - Konec světa. - Posud neznámý darebák. - Kasární příjemnosti [141. z 23. V.] /74-/. Dnešní slavnost. - Vzpomínka na nepostavený pomník. - Lublaňské rány. - Udávejme trochu! [147. z 30. V.] /77-/. Obecná kuchyně [153. z 5. VI.] /80-/. Moje kazatelské nadání. - Však já tomu rozumím! - Tábor smířlivých. - Ženské, židovky, Šalomoun, a t. d. - Trochu upřímné slovíčko [154. z 6. VI.] /83-/. Lež a pravda [158. z 10. Vl.] /86-/. Seznam udalostí a velmi slušné poznámky k nim [161. z 13. Vl.] /89-/. Nevyvolávám žádnou novou národní slavnost [164. z 16. VI.] /92-/. Čím varhany v koncertu nástrojů, tím dr. Chleborád ve věnci českých výtečníků. - Jedovaté ouklady. - Policejní a jinak officielní [168. z 20. VI.] /95-/. Je po válce! - Nový děkan českých doktorů. - Heinův stesk. - Před osmi lety a nyní [175. z 27. VI.] /98-/. Jubilejní dar [182. ze 4. VII.] /101-/. Pomník Fügnerovi! [196. z 18. VII.] /104-/. Aréna zemského divadla [198. z 20. VII.] /107-/. Poslední český pierrot [201. z 23. VII.] /110-/. Po dvou egyptských nedělích. - Fogarašská fantasie. - Výsledky portugýského čtení. - Revise, ale nepovedené. - Bruska v doušce [203. z 25. VII.] /113-/. Proč má vzít lutryje za své. - Bývalé výhry a nynější. - Návrh, který se bohužel snad nepřijme [217. z 8. VIII.] /117-/. Odbor studentský [224. z 15. VIII.] /120-/. Thé z lipového květu. - Některá skromná přáníčka [238. z 29. VIII.] /124-/. Porotní myšlénky a návrhy [259. z 19. IX.] /128-/. Boj o čest. - Dny radosti. - Výprasky a dva tajně kajícní. - Volební popěvky. - Dva čekající. - Mravné naučení [266. z 26. IX.] /132-/. "Strašná agitace" proti židům. - Vzdechy p. Davida Kuha. - Co se všechno ještě státi — nemůže. - Trh. - Letošní dary svatováclavské. - Petr Meixner [268. z 28. IX.] /136-/. Pětikostelské: 0. [271. z 1. X.] /140-/. 00. [273. z 3. X.] /143-/. 000. [280. z 10. X.] /147-/. 0000. [285. z 15. X.] /150-/. Událost na Příkopech. - Ne, to je — Schütz! - Koho strkali. - Zbožné přání. - Reklama k vůli zakončení [287. ze 17. X.] /154-/. Tête de veau čili hlava telecí [290. z 20. X.] /157-/. Pětikostelské: 00000. [294. z 24. X.] /160-/. Nový pamflet Höflerův. - O Rebeko! - Obtíže translátorské. - Vzpomínka na muže. - Několik hloupých otázek, pak interpelace k Přemyslu Otakaru II. [301. z 31. X.] /164-/. Lidská práva. - Kam to svoboda, kam reformace a kam emancipace přivedly. - Historické drobnosti, nadávky, vousy a nová lávka přes Vltavu [308. ze 7. XI.] /168-/. Věčné mládí. - Smyčec už to spraví. - Naši vlastenci. - Národní doktor [315. ze 14. XI.] /172-/. A nestal se jím! - Tisíc a jedna noc v Čechách. - Lady Macbeth. - Pokrok světa. - Plán můj a ještě někoho [322. z 21. XI.] /175-/. Pod horami a na nich. - Bokelcům je zle. - Po mezkovém oktávu. - Učené příspěvky k historii oslů. - Až s jara! [336. z 5. XII.] /179-/. Sv. Mikuláš a Umělecká beseda [339. z 8. XII.] /183-/. Společenský náš život, který není, a české salóny, které také nejsou [350. z 19. XII.] /186-/. Otec Radecký. - Moje svátky. - Zázraky. - Nový Adam. - Pletení čivů. - Dozvíme se [359. z 29. XII.] /189-/.

DODATEK I

Šílení v klášteřích [Národní listy nad čarou porůznu od č. 204. z 26. VII. a cyklus šesti feuill. Kláštery od č. 209. z 31. VII. počínajíc] /195-/.

DODATEK II

Národní listy z roku 1867

Napoleon a Schindler [145. z 26. VIII.] /225-/. (...) 29. srpna 1867 [149. z 30. VIII.] /229-/. Třistaletá jubilářka [161. z 12. IX.] /232-/. Album pařížské [216. z 6. XI.] /236-/.

Národní listy (Národní noviny) z roku 1868

Systém [61. ze 17. IX.] /243-/. Před sto léty [62. z 18. IX.] /246-/. Dálší práce [89. z 15. IX.] /249-/.

Národní listy (a Naše listy) z roku 1869

Z nároží pražských [35. ze 4. II.] /255-/. Kapitola o kočkách [84. z 25. III.] /260-/. Člověk divotvorce [251. z 11. IX.] /264-/. Volební chvíle [262. z 22. IX.] /267-/.

Ediční poznámka /271/.


  Literatura I. Do konce let šedesátých. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 24. Kvasnička a Hampl, Praha 1925, 8°, str. 635 + (1).

Obsah:

Tagesbote aus Böhmen z roku 1857

Normalien-Nachschlagebuch für Lehrer und Direktoren der österreichischen öffentlichen Gymnasien /9-11/. [Leipziger Illustrirte Zeitung] (Illustrierte Werke und Journale...) /12-13/. [Gustav Pfleger-Moravský: Dumky] (In Commission der Buchhandlung Řiwnáč...) /14/. Jana Pravoslava Koubka sebrané spisy veršem i prosou /15-16/. Die klassische Periode der deutschen Nationalliteratur im acht zehnten Jahrhunderte, in einer Reihe von Vorlesungen dargestellt von J. G. Fiedel /17-18/. Wörterbuch der slavischen Sprache in den sechs Hauptdialekten: russisch, bulgarisch, kirchenslawisch, serbisch, böhmisch und polnisch, von Josef Franta Schumawský /19-21/.

Obrazy života z roku 1859

Večerní písně /25-27/. Nyní /28-35/. Böhmische Granaten /36/. Zora /36-38/. [Poznámky k článku J. Valdemara Jaroše "Samoukové české poezije"] (Nesrovnáváme se zde se vším, co...) [1.], (Gottfried Uhlich von Uhlenau sděluje...) [2.] /39, 40/. První a poslední slovo panu J. Malému /41-48/. Žití básnické /49-50/. Františka Jana Jezbery obrana proti rozmanitým a sobě už odporujícím úvahám o spisu "Kyril a Method, svatí apoštolové slovanských národův, nepsali nikdy hlaholsky než, kyrilsky" /50-51/. Život a působení Václava Matěje Krameriusa. — (Malý přítel zvířat. Krátké povídky...) /52-55/. Gustav Pfleger /56-67/. (V běhu posledního měsíce...) /68-70/. Škodlivé směry I.–II. /71-77/. Pan Vyšínský /78-80/. Kytice /80-86/. Tajemné psaní /86-87/. Nezabudky /87-89/. Básně Adolfa Heyduka /89-91/. Máj /91-95/. (Mimo spisy...) /95-96/. Škodlivé směry III. /97-100/. [Poznámky k studii Vítězslava Hálka "Básnictví české v poměru k básnictví vůbec"] /101-102/. Něco o "posledním" slově /103-107/. Mejrima a Husejn /108-115/. Jaroslava /116/. Krotké znělky /117/. Výbor básní Alexandra Puškina /118-119/. [Poznámka k úvaze J. Ž. "Z Moravy"] /120-121/. (Teprv ku konci prázdnin...) /122/. Sebrané spisy /123-127/. Václav Klement Klicpera /127-128/. Jasoň /129-131/. Česko-Moravská Pokladnice /131-132/. Básně Anny Vlastimily Růžičkové /132-133/. [Poznámka k článku J. B. V[ostřebala]: Čeští samoukové] /134/. [Poznámka k studii Jos. Leop. Zvonaře "České národní písně"] /135/. Smíření /136-140/. Pan Vyšínský /141-142/. Böhmische Nationaltänze /142-143/.

Dodatek k "Obrazům života" z roku 1859

Dopisy redakční: Sešit první /147-148/. Sešit druhý /149-150/. Sešit třetí /150-152/. Sešit čtvrtý /152-154/. Sešit pátý /154-156/. Sešit šestý /156-157/. Sešit sedmý /157-158/. Sešit osmý /158-159/. Pozvání ku předplacení /160-161/. Čtenářům "Obrazů života" /162-164/.

Obrazy života z roku 1860

Na Volšanském hřbitově /167-176/. Krakonoš /177-180/. Böhmische Granaten 1. /181-182/. B. Stan. Jansa /183-184/. (Ruch nynější literární manifestuje se...) /185-187/. O školství /188-192/. [Drobnosti] /192-195/. [Poznámka k článku Prok. Rudného "Obrazy z polských a slovenských Karpat"] /196-197/. Hrad /198/. [Drobnosti] /198-200/. Láska k básníkovi. - O krejčíkově Anežce /201-204/. Máj /204-207/. Růže /207-209/. (Není pochybnosti, že pro řádný rozvin...) /210-212/. Nadhrobek Honoraty z Wiśniowských-Zapové /213/. Ze vzduchu I. /214-218/. Nové kníhy /219-220/. Hrabě Alexandr Fredro /221-221/. Jen tři léta /222/. Česko-moravská Pokladnice /222-/223. Upomínka na V. K. Klicperu /224-226/.

Čas z roku 1860

(Sborník. Kalendář učitelský na rok 1861...) /229-231/. České romány /232-234/. (Kněhkupectví Kobr a Markgraf vystupuje...) /235/. (K nejdůležitějším knihám patří zajisté kalendář...) /236-238/. ("Humoristické listy", illustrovaný archiv rozmaru a vtipu...) /239-240/. Karel Hynek Mácha /241-244/. Císař Josef II. /245-246/. (Vzdor nájezdům páně Fejfalíkovým...) /247-248/. (Jan B. Vostřebal, znám co soudruh...) /249/. (Včera zemřel na úbytě Karel Schwarz...) /250/.

Čas z roku 1861

Z cen Fingerhutových /253/. Vaceslav Hanka zemřel! /254-255/. Vaceslav Hanka /256-276/. Josef František Smetana dokonal včera na zapálení plic /277-279/. (Pilný náš a podnikavý Dr. J. B. Pichl...) /289/. Pavel Josef Šafařík /281-291/. (František Chládek, nejnadanější ze samouků českých...) /292/. (Zpráva literarní...) /293/. † Vácslav Krolmus /294-300/. Literatura: I. Výbor básní. Podává Josef Vácslav Frič /301-304/. II. Máj /305-313/. III. Nová doba. - Nová růže stolistá. - Písně z hladu /314-317/.

Hlas z roku 1862

(Netřeba šíře rozkládat...) /321-322/. Sebrané spisy Boženy Němcové /323/. Božena Němcová /324-328/. Od Karla Jaromíra Erbena /329/. Almanachu "Lípa" - P. Bedřich Moser /330/. Kněhkupectví Kobrovo /331/. Josef Barák a Jan Neruda pořádají /332/. "Sokol" /333/. Redakce "Slovanských Besed" /334/. Spisy Václ. Klim. Klicpery /335/. Skupení podobizen výtečných českých spisovatelek /336/. Literární novinky /337/. První Češka /338-342/. Skupení podobizen spisovatelek českých /343/. Nejnovější román Viktora Huga /344/. Spisy Jana Kollára /345-346/. Paní Žofie Podlipská /347/. Alfred Waldau /348/. (Zasláno) /349/. Českému lidu dostává se nyní pěkného daru /350/. Knihopis československý /351/. P. Alfred Waldau - Nové knihy /352/. (Zasláno) /353/. "Obrázkový kalendář" /354/. Divadelní ochotník /355-356/. Literatura: I. /357-359/. II. /359-363/. III. /364-367/. IV. /367-370/. "Bídníci" - Nové knihy /371/. Ferdinand B. Mikovec /372-376/. Literatura: V. /377-379/. VI. /380-382/. Lýra českomoravská, Kalendář na r. 1863 /383/. Literatura: VII. /384-387/. Na povšímnutí /388-390/. Slovútný spisovatel český, dvorský sekretář pan Ant. Rybička /391/. Zapova obrázková Kronika Česko-Moravská /392/. Nakladatel Kober /393/.

Rodinná Kronika z roku 1862

Karel Hynek Mácha /397-398/.

Hlas z roku 1863

Lumír /401/. "Rodinná Kronika" /402/. Z českoslovanského parnasu /403/. Osvěta /404/. "Rodinná Kronika" /405/. "Katův pacholek" /406/. "Besední věnec" /407/. Časopis pro umění kněhtlačitelské /408/. J. J. Kolára /409/. Důležitý příspěvek k dějinám literatury české - Tajností popraviště /410/. Při slavnosti skutečské /411-413/. Zvíkov /414-416/. Kytice ze španělských romancí /417-419/. Krásným darem vánočním /420/. Zlatá Praha /421/.

Rodinná Kronika z roku 1863

Program jediného obrázkového týdenníku českého k zábavě a poučení: Rodinná kronika /425-426/. Karel Sladkovský /427-431/. Vácslav Hanka /432-433/. Z české literatury /434-435/. Vincenc Vávra /436-442/. Beseda Čechů v Paříži žijících /443/. František Prokop /444/.

Hlas z roku 1964

Proklatec /447/. Vincenc Furch /448-450/. Básně Boleslava Jablonského /451-452/. Časopis Besedy umělecké /453-456/. Bedřich Moser /457-460/. Vácslav Kremla /461/. Od Vácslava Nebeského - Bohuslava Jandy /462/. Nové epos: Jan Talafús z Ostrova /463-466/. Novořecké národní písně /467-470/. Návštěva u dokonávajícího /471-474/. Goar /475-478/. Heydukových básní /479/. Heydukovy nové básně /480-483/.

Rodinná Kronika z roku 1864

  IV. svazek (ročník II.)

Vuk Stefanovič Karadžič /489/. Ctěnému spolupracovnictvu našemu! /490/.

  Ročník III.

Josef Richard Vilímek /493-495/. Nový spis /496-497/. Novořecké národní písně /498/. Váženému čtenářstvu a odběratelstvu "Rodinné kroniky"! /499-500/. K našim ilustracím /501/. Adam Mickiewicz /502-504/. Příznámka redakční [k článku K. V. Hofa Novoměstská radnice pražská] /505/. Žofie Podlipská /506-507/. Nebeský Vácslav Bolemír /508-509/. Krolmusovo rodiště v Březince /510/. K čtenářstvu Rodinné Kroniky /511/.

Čech z roku 1864

Pražský feuilleton /515-516/.

Hlas z roku 1865

K. V. Šembera /519/. František Bozděch /520/. Karel Zelinka /521-526/.

Národní Listy z roku 1865

Rudolf Mayer /529-532/. (Co úkaz českému čtenářstvu...) /533/. Romány spisovatele Proklatce /534/. Molière /535-537/. Sebrané spisy Karla Sabiny /538/.

Literární Listy z roku 1865

Pražský feuilleton /541-544/. Prémie členům umělecké besedy na rok 1864 /545-546/. Ivan Mazepa /547-553/. Richard Lev a Templáři angličtí /554-556/. Chrám matky boží v Paříži /557-558/. Dýka /559/. Divadelní bibliotheka /560-562/. České písemnictví za posledních dnů /563-565/.

Národní Listy z roku 1866

I. L. Kober /569-571/. I. L. Kober /572-574/.

Květy z roku 1866

K redakcím časopisů moravských /577/.

Národní Listy z roku 1867

Z epigonské literatury /581-584/. Josef Podlipský /585-588/. Památka Rukopisu Kralodvorského /589-591/.

Český Obzor Literární z roku 1867

Operní libreta /595-600/.

Národní Listy z roku 1868

Velenadaný novelista český Frant. Adamec /603-604/. "Básně Augusta Zátky" /605/.

Národní Listy z roku 1869

Prvosenky /609-611/. Had v růžích /612-615/. Český román vesnický a jeho tvůrkyně /618-619/.

Ediční poznámka /621-626/.


  Písně kosmické. Úprava, litografie a návrh vazby od Cyrila Boudy. Kytice, sv. 2. Stanislav Minařík (Vytiskla průmyslová tiskárna v Praze), Praha–Smíchov 1925 (náklad 1000 čísl. výt.), 8°, str. 57 + (2) + 3 barev. litogr..

¶ Sáňka 1002.

  Prosté motivy. S úvodem dra Františka Šimka. Ráj srdce 12. Svátek, Praha 1925, 8°, str. 47 + (1). — Viz 1883.

  Vážně i vesele. Uspořádal dr. Miloslav Novotný. Upravil V. H. Brunner. Dílo Jana Nerudy 25. Kvasnička a Hampl (Tiskem Politiky), Praha 1925, 8°, str. 234 + (2).

(Kniha parerg a paralipomen. Editor na s. 232 vyslovuje přání, aby mohl sestavovati doplňky „i k druhému pětadvacátému, t. j. k padesátému svazku Díla Jana Nerudy“.)

Obsah:

I   Doplněk básní

Srdce naše (1866) /9/

Soud náš (1866) /10/

Romance (1866) /11/

Honved (1866) /13/

II   Hostem nad čarou

Poláci na pruském sněmě (1861) /17-20/

Hlas českých učitelů z Uher (1861) /21-23/

Máli se učení na gymnasiích opraviti? I. II. (1861) /24-32/

III   Vážně

České národní tance (1859) /35-50/

Feuilleton zpomínek (1862) /51-57/

Pražský feuilleton I. (1865) /58-61/

II. Německý časopis. — Americký klub. — Potomci Rafaelovi. — Láska a filosofie (1865) /62-64/

III. Bazar dámský. — Úšklebek. — Kdy se děvče směje. — Přednášky pro dámy (1865) /65-67/

O vkusu I.–III. (1870) /68-78/

IV   Vesele

Stručný zeměpis a dějepis Čech (1861) /81-101/

Po politickém prvním pololetí roku 1862 (1862) /102-103/

Přehled journalistiky české (1862) /104-106/

Dráha pražsko-plzeňská (1862) /107-109/

V   Kniha aforismů

Krůpěje deštní (1858) /113-114/

Aforismy mrzutého [I.] (1859) /115-119/

Aforismy mrzutého [II.] (1860) /120-122/

Aforismy mrzutého [III.] (1860) /123-127/

Mrzuté masopůstní aforismy veselého člověka (1861) /128-132/

Sto skromných myšlenek (1864) /133-151/

Skromné myšlénky [I.] (1866) /152-173/

Skromné myšlénky [II.] (1873) /174-183/

Skromné myšlénky [III.] (1874) /184-186/

Autografů bych nesbíral ... /187/

Aforismy z Bedřicha Spielhagena (1859) /188-189/

Dramaturgické aforismy (1865) /190-195/

Aforismy [I.] (1863) /196-212/

Aforismy [II.] (1864) /213-224/

Ediční poznámky /225-232/.


  Zpěvy páteční. Podává Václav Zíd. Vybraná díla, knihy české souvislé školní četby s poznámkami sv. 3. Profesorské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1925, 8°, str. 53 + (2).

1926

  Arabesky. Uspořádal Miloslav Novotný. Upravil V. H. Brunner. Dílo, Jan Neruda 2. Kvasnička a Hampl, Praha 1926 (2. vyd.), 8°, str. 249 + (1).

  Balady a romance. S úvodem od Arne Nováka. Sbírka souvislé četby školní 3. F. Topič, Praha 1926 (8. vyd.), 8°, str. 59.

  Drobná prósa. — Pařížské obrázky. Různí lidé. Trhani. „Báby“ i „baby“. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Dílo Jana Nerudy 3. Kvasnička a Hampl, Praha 1926 (2. vyd.), 8°, str. 237. — Viz 1923.

  Obrazy z ciziny. Uspořádal Miloslav Novotný. Upravil V. H. Brunner. Dílo, Jan Neruda, 5. Kvasnička a Hampl, Praha 1926 (v tiráži uveden rok 1927) (2. vyd.), 17, str. 403. — Viz 1872.

  Písně kosmické. Úvodem opatřil Arne Novák. Sbírka souvislé četby školní 2. F. Topič, Praha [1926] (9. vyd.), 8°, str. 64.

  Prosté motivy. S úvodem od Arne Nováka. Sbírka souvislé četby školní 28. F. Topič, Praha 1926 (4. vyd.), 8°, str. 66 + (2). — Viz 1883.

  Prosté motivy. Zábava i poučení 4. J. L. Kober, Praha 1926, 8°, str. 50. — Viz 1883.

1927

  Arabesky. Uspořádali Q. M. Vyskočil a V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 8. L. Mazáč, Praha 1927, 8°, str. 302 + (2). — Viz 1928.

  Ballady a romance. Podává Václav Zíd, Profesorské nakladatelství a knihkupectví,Praha 1927, 8°, str. 76 + (2).

Vybraná díla, knihy české souvislé školní četby s poznámkami sv. 7.

  Doma a v cizině. Uspořádali Q. M. Vyskočil a V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 9. L. Mazáč, Praha 1927 (vyšlo: 1926), 8°, str. 269. — Viz 1928.

  Drobné klepy. Perly z díla Jana Nerudy 4. L. Mazáč, Praha 1927 (vyšlo: 1926), 8°, str. 286. — Viz 1928.

  Hřbitovní kvítí. Světová knihovna 1721-23. V Praze : J. Otto, 1927, 67 s. ; 15 cm.

  Kritické a smíšené spisy Jana Nerudy. Uspořádal Arne Novák. Vybrané spisy Jana Nerudy 4. F. Topič, Praha 1927 (2. vyd.), 8°, str. 362 + (4). — Viz 1921.

Obsah: Úvahy a podobizny literární. Ukázky z kritik literárních. Úvahy a podobizny divadelní. Ukázky z kritik divadelních. Úvahy hudební. Úvahy a podobizny výtvarné. Vzpomínky osobní a veřejné. Z aforismů.

  Malostranské povídky. Perly z díla Jana Nerudy 1. L. Mazáč, Praha 1927 (vyšlo: 1926), 8°, str. 310 + 1 obr. příloha. — Viz 1929.

  Malostranské povídky. Portrét autorův nakreslil Kamil Zvelebil. Nová knihovna české literatury, Roč. I. Sv. 1. Přítel knihy, Praha 1927, 8°, str. 239 + (1) + 1 obr. příloha.

  Povídky a studie. Uspořádali Q. M. Vyskočil a V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 7. L. Mazáč, Praha 1927, 8°, str. 297. — Viz 1928, 1929.

  Romance štědrovečerní. Hanuš, Praha 1927, 8°, str. 8.

Novoročenka.

  Studie krátké a kratší. Uspořádali Ph.Dr. Q. M. Vyskočil a red. V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 2. L. Mazáč (Vytiskl František Rebec v Praze), Praha 1927 (vyšlo: 1926), 8°, str. 314 + (6). — Viz 1928, 1929.

Obsah:

Pražské obrázky: Obrázky policejní /7-61/. Ze zastavárny /62-80/. Na záduší /81-90/. Různé postavy: Žebráctvo /91-103/; Služky /103-107/; Domácí páni a nájemníci /108-126/; Kuchyně na trhu /126-133/; Něco z pražské češtiny /133-139/. Pražské ulice v záři umění /140-151/.

Studie masopostní: O tanci /155-181/.

Rozjímání postní: Nový světa pán /185-216/. První dodatek: Dýmka a doutník /217-230/.

Články různé: Moderní člověk a umění /233-245/. "Pro strach židovský" /246-266/. Neděle /267-274/. Mužatky /275-279/. Nevynalezený vynález /280-283/. Pokrok /284-287/. Naivnosti /288-298/. Pláč a smích /299-302/. Dvě posvícenská slova o huse I-II /303-310/. Řeč k českému jinochu /311-314/.

  Týdenní táčky. Výbor feuilletonů z let 1863—1865. Perly z díla Jana Nerudy 3. L. Mazáč, Praha 1927 (vyšlo: 1926), 8°, str. 254.

  Ve službách českého divadla. Uspořádali Q. M. Vyskočil a V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 10. L. Mazáč, Praha 1927, 8°, str. 256 + 2 listy. — Viz 1928.

  Výbor básní Jana Nerudy. Uspořádali Q. M. Vyskočil a red. V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 6. L. Mazáč, Praha 1927 (vyšlo: 1926), 8°, str. 366. — Viz 1929.

  Výbor z děl básnických. Uspořádal Arne Novák. Vybrané spisy Jana Nerudy 1. F. Topič, Praha 1927 (2. vyd.), 8°, str. 388. — Viz 1921.

Obsah: Hřbitovní kvítí (výbor). Knihy veršů (výbor). Písně kosmické. Ballady a romance. Prosté motivy. Zpěvy páteční. Letní vzpomínky (výbor). Z básnické pozůstalosti (výbor). Epigramy (výbor).

  Výbor z feuilletonů. Uspořádal Arne Novák. Vybrané spisy Jana Nerudy 3. F. Topič, Praha 1927 (2. vyd.), 8°, str. 383. — Viz 1921.

Obsah: Pařížské obrázky. Přímořské elegie. Benátská zrcadla. Cařihrad. Studie orientální. Život na moři. Římská elegie. Studie výstavní. Studie: Z války z r. 1866. Causerie vážné i žertovné: Kam s ním? Pražské obrázky: Jubilejní výstava.

  Výbor z povídek. Uspořádal Arne Novák. Vybrané spisy Jana Nerudy 2. F. Topič, Praha 1927 (2. vyd.), 8°, str. 451. — Viz 1921.

Obsah: Arabesky (výbor). Různí lidé (výbor). Povídky malostranské (výbor). Trhani. Obrázky policejní.

  Žerty, hravé i dravé. Perly z díla Jana Nerudy 5. L. Mazáč, Praha 1927 (vyšlo: 1926), 8°, str. 287. — Viz 1877.

1928

  Arabesky. Uspořádali Q. M. Vyskočil a V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 8. L. Mazáč, Praha 1928 (2. vyd.), 8°, str. 302 + (2). — Viz 1927.

  Arabesky. Text upravil Jan V. Sedlák. Ilustroval Petr Dillinger. František Borový (Vytisla tiskárna Polygrafia v Brně), Praha 1928, 8°, str. 390 + (4), obr. příloha.

  Doma a v cizině. Uspořádali Q. M. Vyskočil a V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 9. L. Mazáč, Praha 1928 (2. vyd.), 8°, str. 269. — Viz 1927.

  Drobné klepy. Perly z díla Jana Nerudy 4. L. Mazáč, Praha 1928 (2. vyd.), 8°, str. 286. — Viz 1927.

  Hřbitovní kvítí. Jindř. Bačkovského československá národní četba 33. Jindř. Bačkovský, Praha [1928], 8°, str. 47.

  Povídky a studie. Uspořádali Q. M. Vyskočil a V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 7. L. Mazáč, Praha 1928 (2. vyd.), 8°, str. 299. — Viz 1927.

  Povídky malostranské. Text upravil Jan V. Sedlák. Ilustroval Petr Dillinger. František Borový (Vytisla tiskárna Polygrafia v Brně), Praha 1928 (v tiráži: 1927), 8°, str. 320, obr. příloha.

  Studie krátké a kratší. Perly z díla Jana Nerudy 2. L. Mazáč, Praha 1928 (2. vyd.), 8°, str. 316. — Viz 1927.

  Trhani. Kolibří knihovna. Jindřich Lorenz, V Třebíči na Moravě 1928 (na obálce 1929), 12°, str. 159 + (1). — Viz 1888.

  Ve službách českého divadla. Uspořádali Q. M. Vyskočil a V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 10. L. Mazáč, Praha 1928 (2. vyd.), 8°, str. 257. — Viz 1927.

  Zpěvy páteční. Textová revise Miloslava Novotného. Lepty Jana Konůpka. Edice Rozmarýn 3. Josef Hladký, Hranice na Moravě 1928, 4°, str. 29 + (3).

¶ Sáňka 1814: Vydáno k oslavě 10. výročí naší samostatnosti.

1929

  Arabesky. III. vydání. Nová knihovna české literatury. Přítel knihy. Nakladatelství L. Mazáč, Praha 1929, 19 cm, str. 227 + (1).

  Ballady a romance. Kvasnička a Hampl, Praha 1929 (Vyd. 2.), 16 cm, str. 42.

  Malostranské povídky. Uspořádali Ph.Dr. Q. M. Vyskočil a red. V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 1. L. Mazáč (Vytiskl František Rebec v Praze), Praha 1929 (3. vyd.), 8°, str. 310 + 1 obr. příloha. — Viz 1927.

  Povídky a studie. Uspořádali Q. M. Vyskočil a V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 7. L. Mazáč, Praha 1929 (3. vyd.), 8°, str. 299. — Viz 1927.

  Povídky malostranské <=?=> Malostranské povídky. Ilustroval Z. Kratochvíl. Melantrichova knižnice, sv. 15. Románové večery Českého slova, sv. 5. Melantrich, Praha 1929, 20 cm, str. 285 + ilustrace.

Přetištěno podle vydání z r. 1885.

  Povídky malostranské. Ilustroval František Koliha. Rodinná knihovna, Levné brožované vydání, 15, 16. Četba domova. Henning Franzen, Praha 1929, 8°, str. 292 + (4).

  Pražské obrázky. Trhani. Ilustrace Petr Dillinger. Úprava Jan V. Sedlák. Fr. Borový, Praha 1929, 8°, str. 416. — Viz 1888.

  Studie krátké a kratší. Perly z díla Jana Nerudy 2. L. Mazáč, Praha 1929 (3. vyd.), 8°, str. 316. — Viz 1927.

  Výbor básní Jana Nerudy. Uspořádali Q. M. Vyskočil a red. V. Vitinger. Perly z díla Jana Nerudy 6. L. Mazáč, Praha 1929 (3. vyd.), 8°, str. 366. — Viz 1927.

  Žerty, hravé i dravé. S předmluvou F. X. Šaldy a illustracemi V. Rady. Melantrichova knižnice, sv. 6, brož. 16–17. Melantrich, Praha 1929, 8°, str. 328 + (5). — Viz 1877.

1930

  Balady a romance. S úvodem od Arna Nováka. Sbírka souvislé četby školní sv. 3. F. Topič, Praha 1930 (9. vyd.), 8°, str. 56 + (2).

  Prosté motivy. V slovesné redakci Miloslava Novotného. Knihovna Byblis sv. 5. Kvasnička a Hampl, Praha 1930, 8°, str. 89 + (4). — Viz 1883.

¶ Sáňka 4279: Se čtyřmi dřevoryty Dillingera.

  Zpěvy páteční. Úvodem opatřil Arne Novák. Sbírka souvislé četby školní 1. F. Topič, Praha 1930 (4. vydání), 8°, str. 30. — Viz xxxx.

1931

1932

  Písně kosmické. Úvodem opatřil Arne Novák. F. Topič, Praha 1932 (10. vyd.), 8°, str. 57 + (1).

Sbírka souvislé četby školní 2.

  Z listáře Jana Nerudy, Mil. Novotný, 1932.

1933

  Romance štědrovečerní. S výtvarným doprovodem Karla Svolinského. (s. n.), Praha 1933, 8°, str. (13).

Vydání na rozhraní roku 1933—1934 věnuje s přáním lepšího nového roku 1934 Ing. Miroslav Sutnar.

  Romance štědrovečerní. S výtvarným doprovodem Karla Svolinského. Josef Zeman, Praha 1933, 8°, str. (18).

Vydání na rozhraní roku 1933—1934 věnuje s přáním lepšího nového roku 1934 Ing. Josef Zeman.

1934

  Arabesky. Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Upravil V. H. Brunner. Dílo Jana Nerudy 2. Kvasnička a Hampl, Praha 1934 (2. vyd.), 8°, str. 249. — Viz 1923.

  Balady a romance. S úvodem od Arna Nováka. Sbírka souvislé četby školní 3. F. Topič, Praha 1934 (10. vyd.), 8°, str. 56 + (2).

  Hastrman. Svatováclavská mše. Tři králové. O drobotinách. Uspořádal Josef Páta. Ilustroval V. Lehrer. Knihovnička mládí, sv. 24. Jos. Hokr, Praha (1934), 8°, str. 31.

1935

  Balady a romance. S úvodem od Arne Nováka. Sbírka souvislé četby školní 3. F. Topič, Praha 1935 (11. vyd.), 8°, str. 56 + (2).

  Balady a romance. Knižnice Odkaz sv. 3. V. Hanč, Libštát 1935, 8°, str. 30 + (2).

  Malostranské povídky. Jos. B. Zápotočný a spol., Praha 1935, 8°, str. 158 + (2).

  Pro strach židovský. Politická studie. Vydání studie z roku 1870 poznámkami opatřil a jako 1. svazek knihovny „Traktáty mladého Československa“ vlastním nákladem vydává Jaroslav Slavata, Praha III., Kampa číslo 10, roku 1935. Kč 3.50. Traktáty mladého Československa, sv. 1 a, b. Jaroslav Slavata, Praha 1935 (4. vyd.), 8°, str. 30. — Viz 1870.

  Pro strach židovský. Politická studie. Vydání studie z roku 1870 poznámkami opatřil a jako 1. svazek knihovny „Traktáty mladého Československa“ vlastním nákladem vydává Jaroslav Slavata, Praha III., Kampa číslo 10, roku 1935. Kč 3.50. Traktáty mladého Československa, sv. 1 a, b. Jaroslav Slavata, Praha 1935 (5. vyd.), 8°, str. 30. — Viz 1870.

  Zpěvy páteční. Vydal a doslov napsal František Tichý. Upravil Ladislav Sutnar. Československá grafická unie, Praha 1935, 30 cm, str. 29.

Bubla 6639.

1936

•   Hřbitovní kvítí, Knihy veršů, Písně kosmické, Ballady a romance, Prosté motivy, Zpěvy páteční. Nachdichtungen [von] F. W. Nielsen. Hradec Králové : Selbstverlag, 1936, 57, [I] s. ; 8°.

aus den Werken -- Emigrationsband -- F[ritz] W[alter] Nielsen 4

1937

  Balady a romance. S úvodem od Arna Nováka. Sbírka souvislé četby školní 3. Topičova edice, Praha 1937 (12. vyd.), 8°, str. 55 + (1).

  Hřbitovní kvítí. Podle 1. vyd. přehlédl a úpravu navrhl Bedřich Beneš Buchlovan. Dřevoryty vyzdobil Václav Karel. Edice Máj, sv. 2. V Praze, Vilém Šmidt, 1937, 8°, str. 74 + (2). — Viz 1858.

  Povídky malostranské. Uspořádal Miloslav Novotný. Upravil V. H. Brunner. Dílo, Jan Neruda, sv. 4. Kvasnička a Hampl, Praha 1937, 8°, str. 289 + (4).

  Zpěvy páteční. Obálka Jaroslava Švába. Blaník, výběr z písemnictví sv. 6. Kvasnička a Hampl, Praha 1937, 8°, str. 37 + (2).

1938

  Písně kosmické, faksimile rukopisu roudnického; [úvodní slovo napsali Albert Pražák a Václav Červenka ; vyzdobil Jan Konůpek]. Karel Janout, Kladno 1938, 8°, str. 27 + LI + 6 obr. příl.

  Prosté motivy. S úvodem od Arne Nováka. Sbírka souvislé četby školní sv. 28. Topičova edice, Praha 1938 (5. vyd.), 8°, str. 66 + (2). — Viz 1883.

  Svatováclavská mše. Dvě ilustrace Jan Konůpek. Jaroslav Picka, Praha 1938 (50 číslovaných výtisků), 4°, str. (20). — Viz 1876.

¶ Sáňka 4284: rok vydání fingován, správně 1944.

1939

  Balady a romance. Sbírka souvislé četby školní 3. F. Topič, Praha 1939 (13. vyd.), 8°, str. 54.

  Básně. S ilustracemi Fr. Horníka. Nakladatelství Vojtěch Šeba Knihkupectví, Praha [1939], 8°, str. 238. (V databázi NKČR jsou s otazníkem uvedena i vydání z r. 1900, 1931 a 1942.)

Obsah: Balady a romance. Kniha veršů výpravných. Kniha veršů lyrických a smíšených. Kniha veršů časových a příležitostných. Letní vzpomínky. Písně kosmické. Prosté motivy.

  Malostranské povídky. L. Mazáč, Praha 1939 (5. vyd.), 8°, str. 293 + (2).

  Písně kosmické. Blaník, sv. 3. Kvasnička a Hampl, Praha 1939, 8°, str. 43 + (3).

  Povídky malostranské. Díl 1. Dědictví Havlíčkovo, Brno 1939, 8°, str. 63 + (1).

  Povídky malostranské. Ilustroval Fr. Horník. Vojtěch Šeba, Praha 1939, 8°, str. 351 + (1).

Vydáno podle původního druhého vydání z r. 1884.

  Jen dál... Hořická edice Národního Souručenství "Mrtví mluví", sv. 1. Národní souručenství, V Hořicích 1939, 4°, str. 4.

  Zpěvy páteční. Dřevoryty a typografická úprava Karla Svolinského. Tekst přehlédl Bedřich Beneš Buchlovan. Soukromá bibliofilská edice Kytice sv. 3. Vilém Šmidt, Praha 1939, 8°, str. (XXVI).

1940

  Balady a romance. Knižnice Odkaz sv. 3. Jaroslav Jiránek, Železný Brod 1940, 8°, str. 30 + (1).

  Čtyři knihy veršů. Úvodní slova napsal Josef Hora. V redakci Miloslava Novotného. Typografická úprava, obálka a vazba jsou provedeny podle návrhů Jindřicha Štýrského. Národní Klenotnice, sv. 6. Evropský literární klub, Praha 1940, 8°, str. 201 + [V].

  Malostranské povídky. Karel Hloušek, Praha 1940, 8°, str. 301 + (1).

  Písně kosmické. Jindřich Bačkovský, Praha 1940, 8°, str. 32.

Toto třetí vydání v "Národní četbě" jest otištěno podle vydání z r. 1878 se zřetelem k opravám ve vyd. z r. 1882. — Národní četba Jindř. Bačkovského.

  Písně kosmické. Úvodem opatřil Arne Novák. Sbírka souvislé četby školní 2. Topičova edice, Praha 1940 (11. vyd.), 8°, str. 57 + (1).

  Povídky malostranské. Dědictví Havlíčkovo, Brno 1940, 8°, str. 63 + (1).

  Prosté motivy. Národní četba Bačkovského. Jindř. Bačkovský, Praha 1940, 8°, str. 44 + (2). — Viz 1883.

Otištěno podle vydání v "Poetických besedách" z r. 1888 a toto je druhé vydání v Bačkovského "Národní četbě".

  Svatováclavská mše a jiné povídky. S obrázky Mikoláše Alše. Pramen četby, sv. 1. Melantrich, Praha 1940, 8°, str. 61 + 20. — Viz 1876.

  Zpěvy páteční. Národní četba Jindř. Bačkovského sv. 40. Jindř. Bačkovský, Praha 1940, 8°, str. 15 + (1).

Otištěno podle posmrtného vydání r. 1896 s obrazy Viktora Olivy a jest druhým vydáním v Bačkovského "Národní četbě".

  Zpěvy páteční. Uspořádal a text přehlédl Miloslav Novotný. Dřevoryty vyzdobil Václav Mašek. Upravil Rudolf Hála. Edice Libuše sv. 1. Dr. Prokop Toman ml., Praha 1940, 4°, str. 31 + (1).

1941

  Arabesky. Jubilejní vydání 1891—1941. Barevné obrazy a dřevoryty vytvořil Jaroslav Benda a spolupracovali L. Kopáč, V. Kovářík, R. Lander, H. Melicharová, A. Morávek, A. Pospíšil. Dílo Jana Nerudy, kn. 2. Knihovna národních klasiků. Antonín Dědourek, Třebechovice pod Orebem 1941, 8°, str. 289 + (1).

  Arabesky a studie. Vybral a sestavil Karel Polák. Ilustrace, obálka a vazba Zdeněk Kratochvíl. Grafická úprava Ruda Šváb. Edice Perly české sv. 1. Čin, Praha 1941, 8°, str. 217 + (2). — Viz 1864.

  Chtěl bych svítit lidstvu dál... Pásmo života Jana Nerudy z jeho veršů a prosy. Sestavil Jar. Hloušek. Kresby, obálku, vazbu, uspořádání Miloš Endler. Oreb, knižnice české mládeže, sv. 6. Antonín Dědourek (vytiskly Grafické závody V. & A. Janata v Novém Bydžově písmem de Italiene), Třebechovice pod Orebem 1941, 8°, str. 332 + (6).

  Knihy básní. Jubilejní vydání 1891—1941. Předmluvu napsal Miloslav Novotný. Barevné obrazy a dřevoryty vytvořil Jaroslav Benda a spolupracovali L. Kopáč, V. Kovářík, R. Lander, H. Melicharová, A. Morávek, A. Pospíšil. Dílo Jana Nerudy, kn. 1. Knihovna národních klasiků. Antonín Dědourek, Třebechovice pod Orebem 1941, 8°, str. 364 + (2).

  Nerudův trojúhelník. Tři jednoaktové hry, Sbírka lidových divadelních her Naše scéna, ed. Emerich Alois Hruška;   Neubert, Praha 1941. — Viz SJN X 1961.

Obsah: „Stará hra“, „Dobrodružství v hotelu“ (zlomek nepojmenované veselohry), „Kam s ním?“ (pro divadlo upravený fejeton).

  Povídky malostranské. Jubilejní vydání 1891—1941. Kniha III. Barevné obrazy a dřevoryty vytvořil Jaroslav Benda a spolupracovali L. Kopáč, V. Kovářík, R. Lander, H. Melicharová, A. Morávek, A. Pospíšil. Dílo Jana Nerudy, kn. 3. Knihovna národních klasiků. Antonín Dědourek (Pro nakladatele Antonína Dědourka vytiskly Grafické závody V. & A. Janata v Novém Bydžově. Dvojbarevný ofset tiskla Česká grafická unie v Praze, ručně kolorovala skupina dívek v Třebechovicích pod Orebem. Vázalo Dělnické knihařství v Praze), Třebechovice pod Orebem 1941, 8°, str. 256 + (6).

  Hřbitovní kvítí. Podle vydání z roku 1858. K padesátému výročí básníkovy smrti. Za redakce Bedřicha Beneše Buchlovana. V úpravě Petra Dillingra. Se 4 dřevoryty. Z básnického díla Jana Nerudy, sv. 1. Vilém Šmidt, Praha 1941, 8°, str. 77 + (1). — Viz 1858.

  Písně kosmické. K padesátému výročí básníkovy smrti. Za redakce Bedřicha Beneše Buchlovana. V úpravě V. Maška. Se 7 dřevoryty. Z básnického díla Jana Nerudy, sv. 2. Vilém Šmidt, Praha 1941 (11. vyd.), 8°, str. 50 + (2).

  Balady a romance ... K padesátému výročí básníkovy smrti. Za redakce Bedřicha Beneše Buchlovana. V typografické úpravě Karla Svolinského. Se 4 kresbami. Z básnického díla Jana Nerudy, sv. 3. Vilém Šmidt, V Praze 1941, 8°, str. 54 + (2).

  Prosté motivy. K padesátému výročí básníkovy smrti. Za redakce Bedřicha Beneše Buchlovana. V typografické úpravě K. Štecha. Se 6 dřevoryty. Z básnického díla Jana Nerudy, sv. 4. Vilém Šmidt, V Praze 1941, 8°, str. 80 + (2).

  Písně kosmické. S pěti původními lepty a kresbami Jana Konůpka. Odkazy, sv. 4. J. Jiříčka, Hořice v Podkrkonoší, E. Beneš, Jičín 1941, 8°, str. 67.

  Žerty, hravé i dravé. Vybral a text revidoval dr. Karel Polák. Ilustrace, obálka a vazba Zdeněk Kratochvíl. Grafická úprava Ruda Šváb. Edice Perly české, sv. 2. Rediguje dr. Antonín Hartl. Vydal Čin tiskové a nakladatelské družstvo v Praze (Vytiskla knihtiskárna Jana Aubrechta v Praze), Praha 1941, 8°, str. 163 + (3). — Viz 1877.

  Povídky malostranské. Dílo, Jan Neruda, sv. 4. Uspořádal Miloslav Novotný. Upravil V. H. Brunner. Kvasnička a Hampl, Praha 1941, 8°, str. 269 + (3).

  Povídky malostranské. K 50. výročí úmrtí básníkova. Podle prvního vydání z roku 1878 k tisku připravil František Páta. Pražská akciová tiskárna, Praha 1941, 4°, str. 272 + (7) + XI obr. příloh.

S faksimilem rukopisu a 11 ilustracemi podle rytin, litografií a fotografií.

  Povídky malostranské. Uspořádal a předmluvu napsal Jan Šnobr. V obálce a s kresbami Josefa Vodrážky. Výbor z díla Jana Nerudy 1. Jan Voves, Praha 1941, 21 cm, str. 313.

  Různí lidé. Výbor z arabesek a jiných próz. Uspořádal a předmluvu napsal Jan Šnobr. V obálce a s kresbami Josefa Vodrážky. Výbor z díla Jana Nerudy 2. Typograficky upravil A. B. Kohout. Jan Voves, Praha 1941, 21 cm, str. 305 + (5).

  Domov a svět. Výbor z feuilletonů, studií a žertů. Uspořádal a předmluvu napsal Jan Šnobr. V obálce a s kresbami Josefa Vodrážky. Výbor z díla Jana Nerudy 3. Typograficky upravil A. B. Kohout. Jan Voves, Praha 1941, 21 cm, str. 425 + (3).

  Světla. Výbor ze studií a kritik. Uspořádal a předmluvu napsal Jan Šnobr. V obálce a s kresbami Josefa Vodrážky. Výbor z díla Jana Nerudy 4. Typograficky upravil A. B. Kohout. Jan Voves, Praha 1941, 21 cm, str. 321 + (5).

  Za srdcem. Výbor z básní. Uspořádal a předmluvu napsal Jan Šnobr. V obálce a s kresbami Josefa Vodrážky. Výbor z díla Jana Nerudy 5. Typograficky upravil A. B. Kohout. Jan Voves, Praha 1941, 21 cm, str. 169 + (8).

  Povídky malostranské. Týden v tichém domě a ostatní povídky. Upravil Josef Vlček. Ilustroval Václav Souček. Bohumil V. Hladký, Praha 1941, 8°, str. 241 + (4) + XXIV obr. příloh.

  Povídky malostranské. Edice Perly české, sv. 3. Text revidoval Karel Polák. Ilustrace, obálka a vazba Zdeněk Kratochvíl. Grafická úprava Ruda Šváb. Čin, Praha 1941, 8°, str. 258 + (2).

  Povídky malostranské. Vybral a upravil Pravoslav Hykeš. Obrázky nakreslil Josef Novák. Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, Praha 1941, 8°, str. 64.

  Letní vzpomínky. Malostranský feuilleton. Josef Hladký, (Hranice) 1941, 8°, str. (xx).

Bibliofilie. Na pamět padesáti let úmrtí Jana Nerudy.

  Romance štědrovečerní. Opsal a vymaloval Adolf Kašpar. Česká grafická Unie, Praha 1941 (2. vyd.), 12°, str. (XXV).

  Hradčanské pověsti. Vydal František Tichý. Sbírka souvislé četby školní, 40. Topičova edice. F. Topič, Praha 1941 (3. vyd.), 8°, str. 41 + (3).

1942

  Letní vzpomínky. Malostranský feuilleton. Opsal a vymaloval Adolf Kašpar. Česká grafická Unie (Nákladem, reprodukcí a tiskem České grafické Unie a. s.), Praha 1942 (2. vyd.), 12°, str. (84).

  Pro strach židovský (psáno v roce 1869). Uspořádal a předmluvu napsal Rudolf Hudec. V. Kotrba pro Kruh přátel díla Nerudova, Praha 1942 (6. vyd.), 24 cm, str. 26. — Viz 1870.

1943

1944

  Povídky malostranské. Česká četba, sv. 7. Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, Praha 1944, 8°, str. 139.

1945

  Písně kosmické. Voj. kat. duchovní služba (Francie), 1945, 8°, str. 46.

Zábavné čtení. Čís. 18.

  Povídky malostranské. Česká četba, sv. 7. Státní nakladatelství, Praha 1945 (2. vyd.), 8°, str. 139.

1946

  Balady a romance. S úvodem od Arna Nováka. Sbírka souvislé četby školní 3. Topičova edice, Praha 1946 (14. vyd.), 8°, str. 53 + (2).

  České národní tance. Doslov a úprava textu Josef Kobosil. Ilustrace Václav Trefil. Neprodejný výtisk. Nová osvěta, Praha 1946 (1. vyd.), 4°, str. 17 + (5).

  Povídky malostranské. Knižnice vybrané četby pro mládež. Sad, Sv. 82. Vybral a upravil Pravoslav Hykeš. Obrázky nakreslil Josef Novák. Státní nakladatelství, Praha 1946 (2. rozšířené vyd.), 8°, str. 76.

  Jen dál! Kresbami vyzdobil a ručně koloroval Milan Metelák. Al. Chvála, Praha–Žižkov 1946, 8 listů.

Vydáno na paměť prvého výročí pražského povstání proti německým okupantům.

  Jen dál! Vyzdobil a podepsal Antonín Majer. František Záleský, Kladno–Rozdělov 1946 (25 výtisků), 8°, str. 6.

Bibliofilie.

1947

  Balady a romance. Kotnov Sv. 3. [Podle vydání z roku 1883 připravil k tisku Rudolf Vápeník ; Původními dřevoryty doprovodil, typograficky upravil a vazbu navrhl František Kobliha]. Jan Pohořelý, Praha 1947 (1. vyd.), 8°, str. (67).

  Kam s ním?. Opsal a vymaloval Karel Kašpar. Česká grafická unie, Praha 1947 (3. vydání, náklad 8000 výt.), 12 x 15 cm, str. (49).

  Letní vzpomínky. Malostranský feuilleton. Opsal a vymaloval Adolf Kašpar. Česká grafická Unie (Nákladem, reprodukcí a tiskem České grafické Unie a. s.), Praha 1947 (3. vyd., náklad 8000 výt.), 12°, str. (95).

  Písně kosmické. Úvodem opatřil Arne Novák. Sbírka souvislé četby školní 2. Topičova edice, Praha 1947 (12. vyd.), 8°, str. 57 + (1).

  Prosté motivy. S úvodem od Arna Nováka. Sbírka souvislé četby školní sv. 28. Topičova edice, Praha 1947 (6. vyd.), 8°, str. 66 + (2). — Viz 1883.

  Romance štědrovečerní. Opsal a vymaloval Adolf Kašpar. Česká grafická Unie, Praha 1947 (3. vyd.), 12°, str. (25).

1948

  Balady a romance. S úvodem od Arne Nováka. Sbírka souvislé četby školní 3. Topičova edice, Praha 1948 (15. vyd.), 8°, str. 54 + (2).

  Balady a romance. Edice Kotnov Sv. 3. [Podle vydání z roku 1883 připravil k tisku Rudolf Vápeník ; Původními dřevoryty doprovodil, typograficky upravil a vazbu navrhl František Kobliha]. Jan Pohořelý, Praha 1948 (2. vyd.), 8°, str. (67).

  Prosté motivy. Text prohlédla jazyková poradna Kruhu přátel českého jazyka. Česká četba Sv. 3. Státní nakladatelství, Praha 1948 (1. vyd.), 8°, str. 38 + (2). — Viz 1883.

  Zpěvy páteční. Text prohlédla jazyková poradna Kruhu přátel českého jazyka. Česká četba Sv. 3. Státní nakladatelství, Praha 1948 (1. vyd.), 8°, str. 13 + (2).

  Povídky malostranské. Sad, sv. 82. Vybral a upravil Pravoslav Hykeš. Obrázky nakreslil Josef Novák. Státní nakladatelství, Praha 1948 (3. pozměněné vyd.), 21 cm, str. 74 + ilustrace.

  Povídky malostranské. Národní knihovna, Sv. 4. K vydání připravil Miloslav Novotný. Orbis, Praha 1948 (1. vyd.), 8°, str. 285 + (3).

1949

  Písně kosmické. Úvodem opatřil Arne Novák. Topičova edice, Praha 1947 (dotisk 12. vyd.), 8°, str. 57 + (1).

Sbírka souvislé četby školní 2.

  Tři biblické z knihy Jana Nerudy Balady a romance : 1949-1950, [Hranice] : Josef Hladký, 1949, 8°, str. 32.

Čtyřmi dřevoryty a třemi vignetami vyzdobil M. Florian. Bubla 6636.

  Povídky malostranské. Souvislá četba pro střední školy. Sad, Sv. 82. Vybral a upravil Pravoslav Hykeš. Obrázky nakreslil Josef Novák. Státní nakladatelství, Praha 1949 (4. vyd.), 8°, str. 71 + (1).

  Jen dál! Výbor povídek, feuilletonů a básní. Upravil Vladimír Kovářík. Ilustroval Karel Müller. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1949 (1. vyd.), 8°, str. 399.

Obsah: Hřbitovní kvítí. Písně kosmické. Balady a romance. Prosté motivy.

1950

  Povídky malostranské. K vydání připravil a poznámkami doprovodil Karel Polák. Spisy Jana Nerudy 4. Knihovna klasiků. Československý spisovatel, Praha 1950, str. 331 + (5). — Viz 1878 (1. vyd.), 1885 (2. vyd.).

Vydáno podle 2. vydání s přihlédnutím k vydání 1. a k textům časopiseckým.

Dedikace: Velectěné paní Růženě Fričové, rozené Švagrovské, věnuju v přátelství upřímném.

Obsah:

Týden v tichém domě (1867) /11–108/

Pan Ryšánek a pan Schlegl (1875) /109–121/

Přivedla žebráka na mizinu (1875) /122–131/

O měkkém srdci paní Rusky (1875) /132–138/

Večerní šplechty (1875) /139–153/

Doktor Kazisvět (1876) /154–162/

Hastrman (1876) /163–170/

Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (1876) /171–177/

U tří lilií (1876) /178–180/

Svatováclavská mše (1876) /181–195/

Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1848, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno (1877) /196–217/

Psáno o letošních Dušičkách (1876) /218–232/

Figurky (1877) /233–322/

Poznámky /323–330/

Legenda z kamenného mostu (1876) /327–328/

Věcné vysvětlivky /331–332/.

  Povídky malostranské. Knižnice pro střední školy. Vybral, upravil, úvodem a poznámkami opatřil Pravoslav Hykeš. Ilustrace Karel Müller. SNDK, Praha 1950 (1. vyd. v SNDK), 8°, str. 132 + (3) + 12 barevných obr. příloh.

Vypuštěny povídky určené pro dospělé: Týden v tichém domě, U tří lilií, Figurky.

  Obrazy z ciziny. K vydání připravil a poznámkami doprovodil Karel Polák. Spisy Jana Nerudy 8. Knihovna klasiků. Československý spisovatel, Praha 1950 (1. vyd. v ČsS, náklad 20 000 výt.), 21 cm, str. 414 + (6).

Obsah:

Cařihrad (1870) /9-46/

Studie orientální (1871) /47-61/

Athény (1870) /62-74/

Život na moři (1871) /75-89/

Joppe (1870) /90-95/

V judských horách (1870) /96-101/

Jerusalem (1870) /102-129/

Průplav Suezský (1870) /130-141/

Masr el Kahira (1870) /142-163/

Neapol (1870) /164-181/

Mrtvé město (1870) /182-192/

Římské elegie (1870) /193-209/

Benátská zrcadla (1868) /210-240/

Terst (1868) /241-251/

Přímořská elegie — Miramare (1868) /252-254/

Obrazy z Krajiny (1868) /255-264/

Náčrtky istriánské (1868) /265-280/

Podél Uny (1868) /281-304/

Bělehrad (1870) /305-309/

Bukurešť (1870) /310-321/

Pešťské listy (1869) /322-333/

Uherské volby (1869) /334-353/

Doplňky

Výroční návštěva jeskyň postonjských (1868) /357-359/

Od slovanského moře (1868) /360-363/

Malé procházky na Jihu (1868) /364-367/

Trikolora v Přímoří (1869) /368-370/

Pešťská sněmovna (1870) /371-375/

Florenc a Řím (1870) /376-378/

Betlém (1870) /379-383/

Kavárny nad hrobem (1873) /384-386/

Uhry na výstavě (1873) /387-392/

Poznámky /393-406/

„Člověk divotvorce“ (1869) /401-403/

Věcné vysvětlivky /407-415/

  Zpěvy páteční. Doslov napsal František Nečásek. Květy české poesie 1. Mladá fronta, Praha 1950, 12°, str. 43 + (3) + 1 obr. příloha.

Jako frontispice použito Nerudova portrétu od Maxe Švabinského.

  O umění. Hl. red. Jan Mukařovský, Poznámky František Černý, Předmluva Miloš Pohorský a Miroslav Stuchl. Kritická knihovna, sv. 3. Československý spisovatel, Praha 1950, 8°, str. 336.

  K českému máji. Výbor ze sociálních próz. Uspořádal, předmluvu napsal a vysvětlivkami opatřil Karel Polák. Ilustroval Vlastimil Rada. Živé dědictví, sv. 8. Práce, Praha 1950 (náklad 15 750 výt.), str. 261 + (3) + 6 barev. obr. příloh.

  Jen dál! Výbor povídek, feuilletonů a básní. Upravil Vladimír Kovářík. Ilustroval Karel Müller. Knižnice pro střední školy. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1950 (2. vyd.), 8°, str. 399.

Obsah: Hřbitovní kvítí. Písně kosmické. Balady a romance. Prosté motivy.

1951

  Básně I. Hřbitovní kvítí. Knihy veršů. Dodatky. K vydání připravil Felix Vodička. Typografickou úpravu, obálku a vazbu navrhl František Muzika. Spisy Jana Nerudy 1. Knihovna klasiků. Československý spisovatel, Praha 1951 (1. vyd., náklad 20 000 výt.), str. 681 + (5).

Obsah:

Hřbitovní kvítí (1858) /7–73/

Knihy veršů (1868) /75–327/

Proslov psaný k vydání prvnímu /79/

Proslov k vydání druhému /79/

Kniha veršů výpravných /81/

„Divoký zvuk“ /83/

„Kolovrátek“ /107/

„O Šimonu Lomnickém“ /114/

„Jeník“ /127/

„Mrtvá nevěsta“ /135/

„Matka“ /138/

„Rubáš“ /140/

„Nestálí druhové“ /143/

„Žena“ /145/

„V zemi Mokha“ /148/

„Jeptiška“ /150/

„Se srdcem rekovým“ /151/

„Dobrovolník“ /153/

„Slaměný vínek“ /155/

„Skočme, hochu!“ /156/

„Před fortnou milosrdných“ /157/

„Dědova mísa“ /159/

„Otrhánek“ /160/

„Romance“ /161/

„Průvod“ /162/

„Při baletu“ /163/

„Doňa Anna“ /165/

„Jako do skoku“ /166/

„Oběšenec“ /167/

„O třech kolech“ /168/

„Poslední balada z roku dva tisíce a ještě několik“ /170–/

„Ask“ /171–/

„Alegorie“ /17/

„Legenda o chudobě“ /174–/

Kniha veršů lyrických a smíšených /177/

„Otci“ /179/

„Matičce“ /190/

„Dozpěv“ /200/

„(Psáno na asijském Burghurlu)“ /201/

„Anně“ /202/

„N* N*“ /214/

„Elegické hříčky–/

„Loretánské zvonky“ /225/

„Z kraje“ /226/

„Podřimlo i moje srdce“ /226/

„Bázliv v proud se blaha dívám“ /227/

„Jen ty tóny scházející“ /228/

„Hochu, malý hochu“ /229/

„Kdož jí poví“ /230/

„Vyletěl skřivánek z pole“ /232/

„Což jsi zpěv svůj zakopala“ /233/

„Stará chatrč“ /234/

„U studánky“ /235/

„Ohlasy italských národních písní“ /236/

„Také růže smrt“ /241/

„Z mělnické skály“ /244/

„Vším jsem byl rád!“ /251/

„Vnitřní život“ /253/

„Starý dům“ /256/

„Mé efemérky“ /257/

„Našel jsem se!“ /259/

„Lístky »Hřbitovního kvítí«“ /261/

„I. Ze srdce“ /261/

„II. Z divokých lásek“ /273/

„III. Při zpuštěných strunách“ /281/

„IV. Ze hřbitova“ /290/

Kniha veršů časových a příležitých /305–/

„Z času za živa pohřbených“ /307–/

„(Roku 1851)“ /307–/

„(1858)“ /309–/

„České verše“ /310–/

„Popěvky k vlasti“ /317–/

„Poslání na Slovensko“ /320–/

„Na peštské Kalvarii“ /322–/

„Karlu Havlíčkovi Borovskému“ /323–/

„Ve východní záři“ /326–/

Dodatky /329–577/

DODATKY KE KNIZE VERŠŮ VÝPRAVNÝCH /331/

„Lužické národní bájky“ /333/

„Sud“ /337/

„Zvukův děj“ /339/

„Dítě lásky“ /340/

„Bol v přírodě“ /341/

„Lišák“ /343/

„Dva otcové“ /344/

„Vodní panny“ /345/

„Balada o jednom hrdinovi“ /349/

„Proudící voda“ /350/

„Romancí“ /351/

„Romance“ /352/

„Honvéd“ /354/

„Kmotr Váňa“ /355/

„Babiččin odkaz“ /359/

„Kvůli bohu!“ /360/

„Nad hrobem“ /361/

„Legenda o selské praktice“ /363/

„Pan Smělý“ /364/

„Fragmenty“ /367/

„Sandály“ /367/

„Dudák“ /373/

„Oněginský kuplet“ /376/

DODATKY KE KNIZE VERŠŮ LYRICKÝCH A SMíŠENÝCH /387–/

„Proč kvítko pláče“ /389–/

„Patř, jak litá tam se bouře“ /390–/

„Nač ta nezabudka“ /391–/

„České nápěvy“ /392–/

„K cyklu Otci“ /394–/

„Dodatky k cyklu Anně“ /395–/

„Anně do Hřbitovního kvítí“ /402–/

„Anděle boží“ /403–/

„Dodatky k Elegickým hříčkám“ /404–/

„Dodatky k LoretánskÝm zvonkům“ /406–/

„Dodatky k cyklu Z kraje“ /408–/

„Popohání volky svoje“ /408–/

„Jak to přijde“ /409–/

„Dodatky k cyklu Z mělnické skály“ /410–/

„Dodatky k Lístkům "Hřbitovního kvítí"“ /413–/

„Láska růže“ /421–/

„Tak mlada byla“ /425–/

„Třeba stal se obětí!“ /426–/

„Ohlasy orientálních písní“ /429–/

„Mnich“ /436–/

„Malinké Luize“ /446–/

„Fialinky“ /448–/

„Sirotkům“ /449–/

„Na tom pražském mostě“ /450–/

„Básně subjektivní 451/

„Terezii Marii Macháčkové“ /451–/

„O celé milování!“ /451–/

„Seguidilly k Tobě“ /454–/

„6. únor 1865“ /457–/

„13. května“ /459–/

„Cyklus milostných písní“ /461–/

„Muse“ /465–/

Dodatky ke Knize veršů časových a příležitých /467–/

„Dvojí ráno“ /469–/

„Kde domov můj?“ /471/

„Veselá bída“ /472/

„Kuplety“ /473/

„Parodie“ /476/

„Moudrost českého brahmína“ /479/

„Klicperovi“ /483/

„Dodatky k Českým veršům“ /484/

„Srdce naše“ /487/

„Soud náš“ /488/

„Popěvky“ /489/

„Žižkova smrt“ /490/

„Antonínu Finkovi“ /497/

„Jindy a nyní“ /494/

„Text k slavnostnímu sboru Zvonařovu“ /495/

„Pařížským Čechům“ /496/

„Karlštejn“ /497/

„Truchlozpěv Laviny, kobyly“ /498/

„Ke koncílu!“ /503/

Epigramy /505/

„Německé sousedce“ /505/

„18. listopadu 1862“ /505/

„Čistý výnos“ /505/

„Stůj mezi žitím, smrtí na rozhrání“ /506/

Epigramy letošní /506/

„V silvestrovskou půlnoc“ /506/

„Novoroční modlitba českých řečníků“ /506/

„Z tábora konservativního“ /506/

„"Misantropické" vzdechy výtečníků“ /507/

„Také úsudek o "Braniborech"“ /508/

„Odpověď na otázku“ /508/

„Naše vynášení“ /508/

„Nad prvními cihlami“ /509/

„České písemnictví“ /509/

„Rada“ /509/

„Původ sprosťáctví v žurnalistice“ /510/

„Když zpředu dívám se“ /510/

„Verše do památníku“ /511/

Básnické překlady /513–/

„Obrazy a romancí z Uher od Alexandra Petöfiho“ /515–/

„Ukradený kůň“ /513–/

„Ovčák“ /517–/

„O krásná noc!“ /518/

„Pan Pavel“ /519–/

„Befár“ /520–/

„Loupežník“ /521–/

„Dobrodružství vlka“ /522–/

„Setkání se na pustě“ /523–/

„Ukázky z Legendy věkův od Victora Hugo“ /525–/

„1. Svědomí“ /525–/

„2. Mahomet“ /528–/

„3. Holandova svatba“ /529–/

„Z básní Horvata Ugoje Gj. Ognjaniìa“ /534–/

„Děvojčiny stesky“ /334–/

„Bohatý ženich“ /535–/

„Ukázka z básní norvéžských Björnstjerne Björnsona“ /536–/

„Ukázka staronordických písní národních“ /539–/

„Píseň o Stigu rytíři“ /539–/

„Píseň o Ribbaldu“ /543–/

„Píseň o Martinu“ /549–/

„Píseň o Olöfě“ /551/

„Píseň o kostkách“ /553–/

„Píseň o Frísech“ /556–/

„Píseň o Aagovi a Else“ /558–/

„Píseň o duši dítěte“ /561–/

„Píseň o myslivci z Řecka“ /563–/

„Píseň o Anně“ /566–/

„Píseň o Odilii“ /568–/

„Píseň o věcech marných“ /570–/

„Ze Ságy o Frithiofovi od Esaiase Tegnéra“ /573/

Poznámky vydavatelovy /579–660/

Věcné vysvětlivky /661–668/

Seznam, básní podle prvního verše /669–677/

  Česká společnost I. K vydání připravil, poznámkami doprovodil a dobové ilustrace vyhledal Josef Polák, Spisy Jana Nerudy 21. Knihovna klasiků. Československý spisovatel, Praha 1951 (1. vyd. v ČsS, náklad 10 750 výt.), str. 417 + (3) + 16 obr. příloh.

Obsah:

1861:

Před sněmovnou (1861) /7-12/

Dopis z Bohemopolisu — Špatné vtipy (1861) /13-17/

Někteří hodní a poctiví lidé... (1861) /18-21/

O budoucnosti Čechů (1861) /22-27/

Na táčkách (1861) /28-31/

A opět Kolatschek! (1861) /32-36/

Poláci na pruském sněmě (1861) /37-40/

Naše dívky (1861) /41-45/

Ještě jaro (1861) /46-49/

Sněmovna poslanců I. (1861) /50-53/

17. sedění sněmovny poslanecké (1861) /54-55/

Sněmovna poslanců II. (1861) /56-59/

Sněmovna poslanců III. (1861) /60-63/

Vlastenec (1861) /64-68/

Stranický feuilleton (1861) /69-73/

Sněmující magistrát I. (1861) /74-77/

Sněmující magistrát II. (1861) /78-81/

Drobné klepy (Pánbůh stvořil zemi...) (1861) /82-85/

Drobné klepy (Máme jednoho historika...) (1861) /86-89/

Drobné klepy (Šumí to kolem nás...) (1861) /90-93/

1862:

Novoroční návštěva (1862) /94-98/

Výjímky z kroniky selské (1862) /99-107/

Drobné klepy (My máme přece konštitucí...) (1862) /108-111/

Drobné klepy (La jeunesse c'est la débauche!) (1862) /112-115/

Nová hvězda (1862) /116-120/

Také nějaký návrh (1862) /121-124/

Drobné klepy (Právě jest tomu rok...) (1862) /125-127/

Drobné klepy ("Dvě postele v jednom pokoji"...) (1862) /128-131/

Po slavnosti zpěvácké (1862) /132-135/

Bratři Sokolové (1862) /136-139/

Drobné klepy (Letějí procesy...) (1862) /140-143/

Nový školní rada (1862) /144-146/

Po politickém prvním pololetí roku 1862 (1862) /147-148/

Drobné klepy (V literatuře českoněmecké...) (1862) /149-151/

Drobné klepy (Není to zajisté pěkné...) (1862) /152-154/

Drobné klepy (Zítra máme posvícení...) (1862) /155-157/

Drobné klepy (Od těch dob...) (1862) /158-160/

Drobné klepy (Učená hádka...) (1862) /161-163/

Drobné klepy (Svobodu nechtějí pustit do Čech!) (1862) /164-166/

Z měsíční schůce průmyslové jednoty (1862) /167-170/

Z "Reformy" (1862) /171-173/

1863:

Nový rok (1863) /174-176/

Klidnost a porážka na sněmě českém — Návrh slavné redakci — Drožka a fiakr — Litografovaná federace (1863) /177-179/

Český sněm roku 1863 (1863) /180-202/

Nábožný přehled každodenní činnosti sněmu českého (1863) /203-218/

Historie posledních dnů — Slavnost Jean Paula — Vojenské příhody — Pan Wentzely — Ze starších dějin (1863) /219-222/

"C'est pire q'infâme, c'est ridicule!" (1863) /223-225/

Bezhlavý pop ruský — Mísa raků — Hantýrka — Proroctví — Divadelní řád — Opatrnost před soudem a zákonem (1863) /226-228/

"Du sollst nich mucken" — Pokuta páně Jezberova — Männergesangverein — České básně jdou na odbyt (1863) /229-231/

Nenapsané epigramy — Federace u nás a jinde — Brněnská slavnost — Zdvořilost — Beseda umělecká (1863) /232-234/

Pan David Kuh co životopisec českých spisovatelů (1863) /235-237/

Co píše v ultramontánním francouzském "Le Monde" Berlíňan Hermann Kuhn (1863) /238-240/

Rudolf Skuherský (1863) /241-243/

Nebohá Lužice! — Čechisch a böhmisch — Historická některá připomenutí panu Höflerovi (1863) /244-246/

Škola Tomlinsonova — Buchholz in Troppau — Nový feuilleton (1863) /247-249/

Damenabend und Herrenkrieg (1863) /250-252/

Jak se Plzeň zprošťuje výčitek — "Hej Slované" nebo "Meerumschlungen"? — Potopa myšlének (1863) /253-155/

Všeobecný bankrot — Pan Sachs — Jerusalem, sídlo umění — Fotograf Fridrich (1863) /256-258/

1864:

Nová variace na starou píseň, ale trochu dlouhá — O jednom spolku — Řím a Praha (1864) /259-261/

Před sněmovnou a na galerii (1864) /262-264/

Feuilleton, o kterém se od počátku po samý konec neví, je-li český nebo řecký (1864) /265-267/

Smíšenina z maličkostí národnostních (1864) /268-270/

Klidnost a porážka na sněmě českém — Tholosanův nevděk — Neštěstí před tahem — Cestování tendenční (1864) /271-273/

Feuilleton z "Prager Morgenpostu", r. 1874, číslo 93 (1864) /274-277/

"Tagesbote" vypravuje! — "Kurze Geschichten" o jednom hloupém učiteli a jednom Indiánu "in spe" (1864) /278-280/

Na přední stráži — Komika a tragika v životě — Sociální maličkosti — Vzájemnost divadel (1864) /281-283/

Mladoboleslavká Beseda — Nový spolek — Stará píseň o honorárech (1864) /284-286/

"Prager Morgenpost" zase je splavna! — Liberec a naivnost — "U zlaté abecedy" (1864) /287-289/

Vzpomínka z minulého roku (1864) /290-292/

Silvestrovská introdukce — Beseda umělecká — Nový rok jinde i u nás — Kněží Saturnovi (1864) /293-296/

1865:

Kousek herkulské práce (1865) /296-299/

Jsme přece jen hodni! — Svornost v zemi — Opakovací hodiny — Na podávkách k slávě (1865) /300-302/

Pohovkový monolog pražského německého žurnalisty před svatojanskou slavností (1865) /303-305/

Také konečně jen pohovkový monolog u večer před svatým Janem (1865) /306-308/

Nedělní samomluva (1865) /309-312/

Beseda dám (1865) /313-316/

Předslov slavnosti Komenského (1865) /317-319/

Kus iluminace a kousek historie (1865) /320-322/

Iluminace dne 20. října (1865) /323-325/

Na počátku zimní doby (1865) /326-329/

Některá kázání bez ohledu na výsledek I.-V. (1865) /329-343/

Nad Fügnerovým katafalkem (1865) /344-346/

Pražský feuilleton (1865) /347-350/

Německý časopis — Americký klub — Potomci Rafaelovi — Láska a filosofie (1865) /351-353/

Bazar dámský — Úšklebek — Kdy se děvče směje — Přednášky pro dámy (1865) /354-356/

Sněmovní vtip — Vtipy historické — Joseph de Maistre — Některé pro mne mrtvé předměty — Papa Dumas (1865) /357-359/

Velmi opravdové kázání před večerem Silvestrovým — Prosí se, aby je každý dočetl až na konec! (1865) /360-362/

Bibliografický doslov /363-364/

Jazykové poznámky /365-367/

Věcné vysvětlivky /368-405/

Vysvětlivky k obrazovým přílohám /406-412/

Errata /413/

Obrazové přílohy 1-16 /za str. 418/

  České divadlo II. K vydání připravili František Černý a Věra Vrzalová. Spisy Jana Nerudy 15. Knihovna klasiků. Československý spisovatel, Praha 1951 (1. vyd. v ČsS, náklad 10 730 výt.), str. 672 + (4).

Obsah:

Odevzdání českého prozatímního divadla* (1862) /7/

České prozatímní divadlo* (1862) /8-9/

Král Vukašín* (1862) /10-15/

Smlouva s ředitelem prozatímního divadla* (1862) /16/

Drobné klepy* (1862) /17-19/

Smrt Valdštýnova (1862) /20-22/

Mnoho povyku pro nic za nic (1862) /23-24/

Odpolední hry divadelní* (1862) /25-27/

Má-li zůstati divadlo prozatímní pouze českým* (1862) /28/

Povídky královny navarrské (1862) /29-30/

Včerejší koncert baronesy Weissovy* (1862) /31/

Prozatímní divadlo* (1862) /32-34/

Ruy Blas (1862) /35-36/

Sedlák milionář (1862) /37/

Záviš Vítkovec, pán z Růže (1862) /38/

Mimořádné představení v prozatímním divadle* (1862) /39/

Vdovec — Madrilena — Hraje si na vdanou — Politika v lese (1862) /40/

Židovka (1862) /41/

Obědvám s matkou — El Jeale de Xeres — Pozvu si majora — El Ole — Ženský pláč (1862) /42-43/

Solný — Kniha III, kapitola I (1862) /44-45/

Žárliví — Český dobrovolník a francouzská selka — Bengálský tygr (1862) /46/

Čarovné ruce (1862) /47-48/

Pověst světem vládne — Záviš z Falkenštejna (1862) /49/

Škola života (1862) /50/

Při piketu — Adélin valčík — Obědvám s matkou — Pomněnky na vlast — Prodaná láska (1863) /51/

Hamlet (1863) /52-53/

Venkovský poslanec (1863) /54/

Král Vukašín (1863) /55/

Růžena a Růženka (1863) /56/

První den po svatbě — Cesta oknem (1863) /57/

Žurnalisté I-II (1863) /58-61/

Pražští studenti na prázdninách (1863) /62/

Monika (1863) /63/

Divadelní ředitelstvo* (1863) /64/

Pražský flašinetář a jeho rodina — Strakonický dudák (1863) /65/

Abonenti prozatímního divadla (1863) /66/

Musí na venek (1863) /67/

Srdce a svět (1863) /68-69/

Míšenština v kulisách — Vilímek a deset jeho svízelů — Slečna Farija a pan Vecko — Oznamovatel zábavného čtení* (1863) /70-72/

Doktor Robin — Brute, pusť Caesara! — Jenom pět zlatých (1863) /73/

Divadelní ředitelství naše*(?) (1863) /74/

Sňatek pro statek — Doktor Robin (1863) /75-76/

Chce mít švandu (1863) /77/

Čech a Němec — Rekrutýrka v Kocourkově (1863) /77/

Loupežníci (1863) /78/

Don Carlos (1863) /79/

Macecha (1863) /80-81/

Hledá tragickou rekyni — Černý Petr (1863) /82/

Hamlet (1863) /83/

Catilina (1863) /84-87/

Čeleď (1863) /88/

Hrabě z Letoriérů (1863) /89/

Mnoho přátel naše škoda (1863) /90-92/

Marnotratník (1863) /93-94/

Mnoho přátel naše škoda (1863) /95/

Zkrocení zlé ženy (1863) /96/

Clavigo (1863) /97-98/

Sirka mezi jiskrami — Zaklený princ (1863) /99/

Otázka divadelní* (1863) /100-103/

Zkrocení zlé ženy (1863) /104/

Pražští studenti na prázdninách (1863) /105/

Opozděná odpověď* (1863) /106-109/

On nežárlí — Zamilovaný ďábel (1863) /110/

Loupežníci (1863) /111/

Angelo, vladař padovánský (1863) /112-114/

Matka a svn (1863) /115/

Čestmír (1863) /116-117/

Paní hospodská (1863) /118/

Všeobecná apatie a hloupé parno — Nová prádelna — Můj koníček — Budoucí letní divadlo — Demonstrativní kašel* (1863) /119-122/

Libuše, kněžna česká (1863) /123-124/

Růžena a Růženka (1863) /125/

Maria Stuartka (1863) /126-127/

Sliby chyby — Ženský pláč (1863) /128/

Vavřínový strom a žebrácká hůl — Mnoho přátel naše škoda (1863) /129/

Angelo, vladař padovánský (1863) /130/

Sládkova dcera a panská rodina (1863) /131-132/

Starý manžel (1863) /133/

Mnoho povyku pro nic za nic (1863) /134/

Jean Gaspard Deburau. Český šašek v Paříži* I-V (1863) /135-145/

Cesta oknem — Český dobrovolník a francouzská selka (1863) /146/

Oběť a smír (1863) /147-149/

Při piketu — Pozvu si majora! — Český dobrovolník a francouzská selka (1863) /150/

Hamlet (1863) /151/

Kupec benátský (1863) /151/

Deborah (1863) /152-153/

Ředitelství českého prozatímního divadla jest již obsazeno (1863) /154/

Zrzavé vlasy — Miláček štěstěny (1863) /155/

Ouklady a láska (1863) /156-157/

Graciela — Účtovní rada a jeho dcery — Sňatek pro statek — On jest hluchý (1863) /158/

Divadelní ředitelstvo* (1863) /159/

Sedlák Zlatodvorský (1863) /160/

Účtovní rada a jeho dcery — Sirka mezí jiskrami (1863) /161/

Richard III (1863) /162-163/

Pod zemí (1863) /164/

Česká aréna* (1863) /165-166/

Madí starci, staří hoši — Doktor Žvanil (1863) /167-168/

Anna pláče, Anna se směje (1863) /169-170/

Dramatická škola* (1863) /171-174/

Uriel Akosta — Malá úslužnost — Solný — Jidáš od roku 1741 (1863) /175/

Divotvorný klobouk — Prodaná láska (1863) /176-177/

Jubilant na českém divadle — Český list divadelní — Nerozum "Veleslavína"* (1863) /178-180/

Zaklený princ — Doktor Žvanil (1863) /181/

Noví herci a herečky — Obecenstvo se krystalisuje — Repertoir — "Král Lear"* (1863) /182-184/

Maria Stuartka (1863) /185/

Ženich provdá svou nevěstu — Dva přátelé a jediný kabát — Za živa mrtví manželé (1863) /186/

Manžel bez ženy, otec bez dítěte — Ženich provdá svou nevěstu (1863) /187-188/

Zamilované psaníčko na cestách (1863) /189-190/

Egmont (1863) /191/

Celoroční konto — Řemínky a přirozené postavení — Pan Kolár starší — Na Žofínu* (1863) /192-194/

Noc před Novým rokem (1864) /195/

Beseda umělecká* (1864) /196-198/

Diblík z hor (1864) /199/

Ženský boj — Zamilované psaníčko na cestách (1864) /200/

Sládkova dcera a panská rodina (1864) /200/

Výsledek nejnovějších voleb — Vereinsball a jiné maličkosti — Dopis o panu Kolárovi starším* (1864) /201-203/

Dimitri Ivanovič (1864) /204-205/

Deborah (1864) /206-207/

Malý Richelieu na prvním potýkání — Černý Petr (1864) /208/

Coriolanus (1864) /209-211/

Paní hospodská (1864) /212/

Z redutního sálu — Nový personál českého divadla* (1864) /213-215/

Romeo a Julie (1864) /216-217/

Máme vojnu! — Německý sbor české Prahy — Sekyra* (1864) /219-221/

Josef Sekyra (1864) /222-223/

Enšpigl (1864) /224/

Drobnosti divadelní* (1864) /225-227/

Zamilované psaníčko na cestách (1864) /228/

Macbeth (1864) /229-230/

Maškary v nesnázích (1864) /231/

Pacient a lékař — Slovo k ministru (1864) /232-233/

Paní Hynková* (1864) /234/

Eliška Pešková* (1864) /235-236/

Znamenitý řečník — Řemeslnická merenda (1864) /237-239/

Jak si kdo ustele, tak lehne (1864) /240/

Angelo, vladař padovánský (1864) /241/

Pan Josef Jiří Kolar se loučí!* (1864) /242-247/

Faust (1864) /248-249/

Obecenstvo divadelní* (1864) /250-252/

České divadlo* (1864) /253/

Julius Caesar I-II (1864) /254-258/

Povídky královny navarrské (1864) /259-260/

Julius Caesar (1864) /261-262/

Růžena a Růženka (1864) /263-264/

Doktor Robin — Hloupá a učená (1864) /265-266/

Pod zemí (1864) /267-268/

Z měšťana šlechtic (1864) /269-270/

Nade dvěma hroby* (1864) /271-273/

Mladí starci, staří hoši (1864) /274/

Svatojansky dvůr (1864) /275-277/

Pod zemí (1864) /278/

Don Carlos (1864) /279-280/

Nalezenec — Hádka pro nic za nic (1864) /281-282/

Jiříkovo vidění (1864) /283-285/

Včerejší Bohemii (1864) /285/

Mnoho povyku pro nic za nic (1864) /286-287/

Romeo a Julie (1864) /288-289/

Coriolanus (1864) /290-291/

Josef Jiří Kolár* (1864) /292-293/

Kupec benátský (1864) /294-296/

Slavnost Shakespearova* (1864) /297-299/

Slepy mládenec (1864) /300-301/

Pacient a lékař — Hádka pro nic za nic (1864) /302/

Královna a její milostník (1864) /303/

Z hostiny v spořitelně pražské — Z divadla* (1864) /304-306/

Deborah (1864) /307-308/

Jiříkovo vidění (1864) /309/

Macbeth (1864) /310-311/

Sliby chyby — Doktor Žvanil (1864) /312-313/

Paní hospodská (1864) /314/

Národ redaktorský — Německý časopis o slavnosti turnérské — Kosmopolitismus v umění — Eine Kontramine* (1864) /315-317/

Účtovní rada a jeho dcery — Vlásenka (1864) /318/

Zapovězené ovoce — Útěk do Afriky (1864) /319-320/

Šachy (1864) /321-324/

Hamlet (1864) /325-326/

Ouklady a láska (1864) /327-328/

Pod zemí (1864) /329/

Loupežníci (1864) /330-331/

O divadle* (1864) /332/

Strakonický dudák (1864) /333/

Jelva, sirotek z Ruska — Robert ďábel — Zkrocení zlé ženy (1864) /334-335/

Loupežníci (1864) /336/

Karel Šimanovský (K ilustraci)* (1864) /337-338/

Proměněné ženy (1864) /339-340/

Jiříkovo vidění (1864) /341/

Deborah (1864) /342/

Satanella (1864) /343/

Strakonický dudák (1864) /344-346/

Magelona (1864) /347/

Křížové tažení proti českému divadlu* (1864) /348-350/

Život ve snách (1864) /351-353/

Život ve snách (1864) /354-355/

Pan Mošna co hříšník — Une femme littéraire — Definice kankánu — Paradoxon za frank* (1864) /356-358/

Strašidlo — Husička z Podháje (1864) /359-361/

Život ve snách (1864) /362/

Maria Stuartka (1864) /363-364/

Umlčování českého divadla — Příliš cudný tanec a stará estetika — Protekce Morgenpostu* (1864) /365-367/

Šťastné libánky — První den po svatbě (1864) /368/

Nevyhnutelný úvod všeobecný, načež program "divadelního" výletu* (1864) /369-371/

Král Richard II — Diblík z hor (1864) /372-373/

Srdce a svět (1864) /374-375/

Perem — Šťastný manžel bez ženy (1864) /376/

Kouzelná nožka (1864) /377/

"Don Tulipanos" pod čarou — Slečna Janouškova — Ponocný v Haderslebenu — "Slepí mládenci" v správě divadelní* (1864) /378-381/

Kouzelná nožka — Slepý mládenec (1864) /382/

Montjoye* I-II (1864) /383-389/

Tylova figurka — Arabesky kolem Kouzelné nožky — Rychlý konec a datování* (1864) /390-392/

Žižkův meč (1864) /393/

"Nejbližší představení" — Velké divadlo národní — Vtip o "Svobodě", jaký dnes zajisté alespoň tisíc lidí učinilo* (1864) /394-396/

Rodrigo a Isabella (1864) /397-398/

Orfeus v podsvětí — Bankrotář a kramářka (1864) /399-401/

Politika v lese — Doktor Žvanil (1864) /402/

Řemeslnická merenda — Rekrutýrka v Kocourkově (1864) /403/

Feuilleton a pan Švanda — Indogermánština — Budoucnost naše — Když výlety zmoknou* (1864) /404-406/

Karel Škréta (1864) /407/

Úloha kritická a úloha početní — Z jednoho výletu — Donato, Rigoletto atd.* (1864) /408-410/

Obžinky (1864) /411-412/

Z německého divadla* (1864) /413/

František Kolár (K ilustraci)* (1864) /414-416/

Jan Lapil* (1864) /417-420/

Paličova dcera (1864) /421/

Z českého divadla* (1864) /422/

Pražský flašinetář a jeho rodina (1864) /423/

Mladí starci, staří hoši (1864) /424/

Německé časopisy a české divadlo* (1864) /425-428/

Naše otázka divadelní* (1864) /429-432/

Ženich z Přelouče — Po půl noci (1864) /433/

Pohostinská hra baletní společnosti Carlo de Pasqualis — Poslední trumf — Doktor Žvanil (1864) /434-435/

Hadrník pařížský (1864) /436/

Jiříkovo vidění (1864) /437/

Sirotek lowoodský (1864) /438-440/

Na mizině (1864) /441-443/

Don Carlos — Pražský flašinetář a jeho rodina — Svatojanský dvůr (1864) /444/

Richard Sheridan (1864) /445-447/

Honoráry a tantiémy — Nový květ kritický — Victor Hugo a William Shakespeare* (1864) /448-450/

Divotvorný klobouk — Řemeslnická merenda (1864) /451/

Dompteur Herman — Divadlo o dvou nohou — Neumořitelná klidnost — Novinky dramatické* (1864) /452-454/

Doktora Fausta domácí čepička (1864) /455/

Život ve snách (1864) /456-459/

Z divadla* (1864) /460/

Benefice (1864) /461-463/

Co je nového? — Kovář a krejčí — Čtverácká správa divadelní — Němečtí idealisté — Nové entreakty, nové kup]ety a přestupní rok* (1864) /464-466/

Hrdinové — Veselohra — Ona chce něco zvláštního (1864) /467-468/

Fiesko (1864) /469/

Záhuba rodu Přemyslovského (1864) /470-471/

Deset tisíc — Vyroční dny — Stará historie — Dvě divadla pražská* (1864) /472-474/

Emilia Galotti (1864) /475-477/

Musí na venek — Dráteník (1864) /478/

Paragrafy pana Puškvorce — Který byl pravý ženich — Chce být vážnou (1864) /479/

Dráteník — Paragrafy pana Puškvorce — Který byl pravý ženich — Vrátný z Karlína (1864) /480-483/

Ktery byl pravý ženich — Poslední trumf (1864) /484-485/

Z mladého věku Ludvíka XIV (1864) /486/

Narcis (1864) /487-488/

Zvoník notredamský (1864) /489/

Prach do očí — Ze ševce doktor (18) /490/

Ďáblovy zápisky — Král Václav a jeho kat (1864) /491-492/

Prach do očí — Obědvám s matkou (1864) /493/

Sardoův kus* (1864) /494/

Valdštýnův tábor — Sám neví, co chce — Jen mimochodem! (1864) /495-496/

Tři Maupinové (1864) /497-498/

Kutnohorští havíři (1864) /499/

Čertova bařina (1864) /500/

Divadlo* (1865) /501-503/

Tepny naší doby — Divadelní ustrnutí — České umění pošlou na vandr — Tagesbotovu konečku* (1865) /503-505/

Hamlet (1865) /506/

Venkovský poslanec (1865) /507/

Přežití — Universita a národní divadlo — Divný projekt — Změny v českém divadle* (1865) /508-510/

Valdštýnův tábor — Ženský pláč — Jen mimochodem! (1865) /511/

Paragrafy na střeše I-II (1865) /512-514/

Paragrafy na střeše — Rozpustilí kluci ve škole (1865) /515-516/

Prach do očí — Paragrafy na střeše — Rozpustilí kluci ve škole (1865) /517-518/

Tajný agent (1865) /519-520/

Od nynějšího ředitele českého divadla* (1865) /520-521/

Prodané spaní (1865) /522/

Kritika a divadlo — u nás* I-III (1865) /523-532/

Krejčí co lékař — Čech a Němec — Řemeslnická merenda (1865) /533-534/

Divadlo* (1865) /535/

Miláček štěstěny — Macbeth (1865) /536-537/

Bratr honák (1865) /538/

Tajný agent — Bratr honák (1865) /539/

Večer tříkrálový (1865) /540-541/

Markýz de Villemer (1865) /542-545/

Pan Švanda ze Semčic* (1865) /546/

České divadlo v Plzni* (1865) /547/

Ona mne miluje — Pojď sem! (1865) /548/

Enšpigl (1865) /549/

Hrabě Essex (1865) /550-552/

Staří mládenci. Komedie od Viktora Sardou* I-III (1865) /553-560/

Sisyfova práce* (1865) /561/

Program svatojanske slavnosti — Následek sibířských sympatií — Prosba k panu Náprstkovi* (1865) /562-564/

Ještě jednou "Staří mládenci" — Šlechta se baví — Krátká notice časopisecká* (1865) /565-567/

Divadelní nesmysl — Český dobrovolník a francouzská selka (1865) /568/

Co říkáte Maďarům? — Paragrafy na střeše (1865) /569/

V cizině a u nás — Staří mládenci se stěhují — Tagesbote representuje vzdělanost — Divadelní vzdechy ...* (1865) /570-572/

Činoherní hlídka* (1865) /573-577/

Hříšná láska — Solný (1865) /578/

Jiříkovo vidění (1865) /579/

Řeč a divadlo* I-II (1865) /580-585/

Gogolův "Revisor"* (1865) /586-590/

Silné ženy (1865) /591-592/

Silné ženy (1865) /593/

Pražský feuilleton* (1865) /594-596/

Causerie o všelijakých znaménkách — Cena upřímnosti — Divadelní osudy — Jazykový přepych* (1865) /597-599/

Diplomat — Hříšná láska (1865) /600-601/

Panu Veckovi* (1865) /602-603/

Nekrolog vysokému "C" — Naudin a Vecko — Naše upřímnost — 1 zl. 50 kr. — Svatobor, spisovatelé a literatura* (1865) /604-606/

Svatba při lucernách — Ženichové (1865) /607-608/

Maria Stuartka — Narcis (1865) /609-610/

Pražský Albion — Nový Žofín a nový parter — Některé zbytečnosti — Činoherní novinky — Dopisovatel odtud* (1865) /611-613/

Divotvorný klobouk — Ze ševce doktor (1865) /614/

Z českého divadla* (1865) /615-617/

Dioskurové Liegert Wirsing* (1865) /618-619/

Shylock clown či Jidáš Machabejský?* (1865) /620-624/

Činoherní hlídka* (1865) /625-627/

Struensee (1865) /628/

Bibliografický doslov /629-631/

Jazyková poznámka /632-634/

Věcné vysvětlivky /635-660/

Obrazová část /661-663/

Poznámka /664/

Omyly /664/

(Názvy označené hvězdičkou jsou původní názvy Nerudovy.)

  Fejetony, uspořádal K. Polák. ČS 1951.

  Jen dál! Výbor povídek, feuilletonů a básní. Upravil a předmluvu napsal Vladimír Kovářík. Ilustroval Karel Müller. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1951 (3. rozšířené vyd.), 8°, str. 535.

Obsah: Hřbitovní kvítí. Písně kosmické. Balady a romance. Prosté motivy.

  Knihy básní. Vydání připravil, poznámky vydavatele a doslov napsal Felix Vodička. Národní knihovna, sv. 30. Orbis, Praha 1951 (x. vyd., náklad 50 500 výt.), 8°, str. 569 + (2).

Obsah: Hřbitovní kvítí (1857). Knihy veršů (1872). Písně kosmické (1882). Balady a romance (1883). Prosté motivy (1888). Zpěvy páteční (1896).

  Písně kosmické. Květy české poesie, sv. 34. Mladá fronta, Praha 1951 (x. vyd.), 12°, str. 79.

  Podobizny I. K vydání připravil Miloslav Novotný. Spisy Jana Nerudy 29. Knihovna klasiků. Československý spisovatel, Praha 1951 (1. vyd. v ČsS, náklad 10 750 výt.), str. 422 + (2) + 185 obr. příloh.

Obsah (Vilímkovy Humoristické listy 1873—1881):

1873

1   Paní Otilie Sklenářová (20. XII. 1873) /9/

2   Bazaine (27. XII. 1873) /10/

1874

3   Paní Náprstková (17. I. 1874) /13/

4   Belcredi moravský (7. II. 1874) /14/

5   Arcibiskup Ledochowski (21. II. 1874) /15-16/

6   Vácslav Jan Tomášek (11. IV. 1874) /17-18/

7   Náš František Kolár (9. V. 1874) /19/

8   »Usedlí« redaktoři čeští I. (15. V. 1874) /20-21/

9   Josef Jiří Kolár (30. V. 1874) /22/

10   »Usedlí« redaktoři čeští. Řada II. (20. VI. 1874) /23/

11   Nová hlava v království Českém (27. VI. 1874) /24-25/

12   Ernesto Rossi (4. VII. 1874) /26/

13   »Usedlí« redaktoři čeští. Řada třetí a poslední (18. VII. 1874) /27/

14   »Němec« Jan Amos Komenský (29. VIII. 1874) /28-29/

15   Rézi Boschettiova (12. IX. 1874) /30-31/

16   Vácslav Hanka (26. IX. 1874) /32-36/

17   Vítězslav Hálek mrtev! (10. X. 1874) /37/

1877

18   Jan Evangelista Purkyně (15. XII. 1877) /41-42/

19   Jiří Horvatović (22. XII. 1877) /43-44/

20   Mistr Zítek (29. XII. 1877) /45-46/

1878

21   Vojta Náprstek (12. I. 1878) /49-50/

22   Viktor Emanuel (19. I. 1878) /51-52/

23   V. F. Červený (26. I. 1878) /53-54/

24   Josef Kajetán Tyl (9. II. 1878) /55-57/

25   Antonín Dvořák (16. II. 1878) /58-59/

26   Papež Lev XIII. (2. III. 1878) /60-61/

27   Josef Lev (16. III. 1878) /62-63/

28   Adolf Heyduk (23. III. 1878) /64-65/

29   N. P. Ignatěv (6. IV. 1878) /66-67/

30   Marie Sittova (13. IV. 1878) /68-69/

31   Jakub Husník (20. IV. 1878) /70-71/

32   Bohumil Havlasa (27. IV. 1878) /72/

33   Josef Jungmann (11. V. 1878) /73-74/

34   Dr. Otakar Feistmantel (18. V. 1878) /75-76/

35   Jan Neruda (25. V. 1878) /77-78/

36   Jindřich Mošna (8. VI. 1878) /79-80/

37   Dr. Antonín Randa (15. VI. 1878) /81-82/

38   Bohuslav Kroupa (22. VI. 1878) /83-84/

39   Jaroslav Čermák (6. VII. 1878) /85-86/

40   Václav Brožík (13. VII. 1878) /87-88/

41   Ivan Sergějevič Aksakov (20. VII. 1878) /89/

42   P. Pavel Křížkovský (3. VIII. 1878) /90-91/

43   Frant. Jaromír Rubeš (10. VIII. 1878) /92-93/

44   Jan Krouský (24. VIII. 1878) /94-93/

45   Pavel Švanda ze Semčic (7. IX. 1878) /96-97/

46   Béda Dudík (14. IX. 1878) /98-99/

47   Bedřich Smetana (21. IX. 1878) /100-101/

48   Jovan Ristić (5. X. 1878) /102-103/

49   Jaroslav Pospíšil (12. X. 1878) /104-105/

50   Magdalena Hynková (19. X. 1878) /106-107/

51   Jiljí V. Jahn (26. X. 1878) /108-109/

52   Dr. Antonín Gindely (9. XI. 1878) /110-111/

53   Václav Vladivoj Tomek (16. XI. 1878) /112-113/

54   Dr. Antonín Stecker (23. XI. 1878) /114-115/

55   Josef Reiter (30. XI. 1878) /116/

56   L. de Pauli (14. XII. 1878) /117-118/

57   František Doucha (21. XII. 1878) /119/

58   Alois Gallat (28. XII. 1878) /120-121/

1879

59   Dr. Bohumil Eiselt (11. 1. 1879) /125-126/

60   Josef Frankovský (18. 1. 1879) /127-128/

61   Vincenc Brandl (25. 1. 1879) /129/

62   Dr. Frant. Schuselka (8. II. 1879) /130-131/

63   Jules Grévy (15. II. 1879) /132-133/

64   V den šibřinek (Trojlist sokolský) (22. II. 1879) /134-135/

65   Marie Laušmanova — »Malý vévoda« (8. III. 1879) /136-137/

66   Josef Barák (15. III. 1879) /138-140/

67   Petr Bílka (22. III. 1879) /141-142/

68   Charlotte Corday (29. III. 1879) /143-144/

69   Dr. Filip Stanislav Kodym (12. IV. 1879) /145-146/

70   Dva Čechové: Karel a Adolf (19. IV. 1879) /147-148/

71   Madame Roland (26. IV. 1879) /149-150/

72   Prof. Vilém Weiss (10. V. 1879) /151-152/

73   Jan Kaška (16. V. 1879) /153-154/

74   Louis Léger (22. V. 1879) /155-156/

75   Jindřich Siemiradzki (7. VI. 1879) /157-158/

76   J. J. Stankovský (14. VI. 1879) /159-160/

77   Siegfried Kapper (21. VI. 1879) /161-162/

78   Martin Hattala (28. VI. 1879) /163-164/

79   Antonín Vávra (12. VII. 1879) /165-166/

80   Svatopluk Čech (19. VII. 1879) /167-168/

81   Jaroslav Vrchlický (26. VII. 1879) /169-170/

82   Terezie Boschettiova (9. VIII. 1879) /171-172/

83   Bohuslav Schnirch (15. VIII. 1879) /173-174/

84   Prokop Chocholoušek (23. VIII. 1879) /175-176/

85   Dr. Alois Pražák (30. VIII. 1879) /177-178/

86   Jan Lepař (13. IX. 1879) /179-181/

87   Dr. Karel Sladkovský (20. IX. 1879) /182-183/

88   Dr. Emil Holub (27. IX. 1879) /184-185/

89   Jakub Seifert (11. X. 1879) /186/

90   Boleslav Jablonský (18. X. 1879) /187-188/

91   Dr. Frant. Smolka (25. X. 1879) /189-190/

92   Karel Sebor (8. XI. 1879) /191-192/

93   Jiří kníže Czartoryski (15. XI. 1879) /193-194/

94   Dr. Jos. Fanderlík (22. XI. 1879) /195-196/

95   Dr. Svetozar Miletić (6. XII. 1879) /197/

96   Marie Deryngova (13. XII. 1879) /198-199/

97   Jakub Arbes (20. XII. 1879) /200-201/

98   Dr. Antonín Frič (24. XII. 1879) /202-204/

1880

99   Dr. Josef Miloslav Hurban (10. I. 1880) /207/

100   Karel Šimanovský (17. I. 1880) /208-209/

101   Karel Link (24. 1. 1880) /210-211/

102   Josef Vojtěch Hellich (31. I. 1880) /212-213/

103   Prof. Jan Krejčí (14. II. 1880) /214-215/

104   Jan Prokopec (21. II. 1880) /216-217/

105   Frant. Wiesner (28. II. 1880) /218-218/

106   František Skopalík (13. III. 1880) /220-221/

107   Dr. Josef Schöbl (20. III. 1880) /222-223/

108   Josef Förster (27. III. 1880) /224-225/

109   Terezie Seifertová (10. IV. 1880) /226-227/

110   Karel Adámek (17. IV. 1880) /228/

111   Jos. Richard Rozkošný (24. IV. 1880) /229-230/

112   W. E. Gladstone (8. V. 1880) /231-232/

113   Karel Bendl (15. V. 1880) /233-234/

114   Petr Maixner (22. V. 1880) /235-236/

115   Karel Strakatý (29. V. 1880) /237-239/

116   Prof. Dr. Ed. Albert (12. VI. 1880) /240-241/

117   Karel Jonáš (19. VI. 1880) /242-243/

118   Dr. Frant. Brauner (26. VI. 1880) /244-245/

119   P. Josef Ehrenberger (10. VII. 1880) /246-247/

120   Emilie Bekovská (17. VII. 1880) /248/

121   Med. Dr. A. V. Šlechta rytíř Sedmihorský (24. VII. 1880) /249-250/

122   Ladislav Zavdal (7. VIII. 1880) /251-252/

123   Dobrodinec Jan Novotný (14. VIII. 1880) /253-254/

124   Čeněk Pacelt, dobyvatel zlata a diamantů (21. VIII. 1880) /255-258/

125   Frant. Špatný (28. VIII. 1880) /259-261/

126   Ludvík Šimek (11. IX. 1880) /262-263/

127   Čeněk Šercl (18. IX. 1880) /264-267/

128   Frant. Pěkný (25. IX. 1880) /268-270/

129   Prof. Dr. Lad. Čelakovský (9. X. 1880) /271-272/

130   Anna Kolárová (16. X. 1880) /273-275/

131   František Pravda (23. X. 1880) /276-277/

132   Eliška Krásnohorská (30. X. 1880) /278-279/

133   Viktor Hugo (13. XI. 1880) /280-281/

134   Prof. Dr. Jos. Durdík (20. XI. 1880) /282-283/

135   Emanuel Tonner (27. XI. 1880) /284-285/

136   Dr. Jaromír Břetislav Košut (11. XII. 1880) /286/

137   Václav Beneš Třebízský (18. XII. 1880) /287-288/

138   Josef Paukner, Dr. Josef Illner, Dr. Antonín Javůrek (24. XII. 1880) /289-291/

1881

139   Arnošt Grund (8. 1. 1881) /295-296/

140   Václav Vlček (15. 1. 1881) /297-298/

141   Josef V. Sládek (22. 1. 1881) /299-300/

142   Václav Nebeský (5. II. 1881) /301-303/

143   P. Josef Greuter (12. II. 1881) /304-305/

144   Fr. K. Drahoňovský (19. II. 1881) /306-307/

145   Frant. Hilmar (26. II. 1881) /308-309/

146   Maruška Bittnerová (12. III. 1881) /310-311/

147   Na vyšehradském Žalově (19. III. 1881) /312-313/

148   Antonín Wagner (25. III. 1881) /314-315/

149   Ministr Dunajewski (9. IV. 1881) /316-317/

150   František Ondříček (16. IV. 1881) /318-319/

151   Antonín Lhota (23. IV. 1881) /320-321/

152   Václav Kratochvil (30. IV. 1881) /322-324/

153   Prof. Dr. Jaromír J. Hanel (7. V. 1881) /325-327/

154   František Zdeněk Skuherský (14. V. 1881) /328-39/

155   Bedřich Wachsmann (21. V. 1881) /330-331/

156   Otto Hausner (28. V. 1881) /332-333/

157   Petr Faster (4. VI. 1881) /334-335/

158   Kateřina Podhorská (11. VI. 1881) /336-337/

159   František Ženíšek (18. VI. 1881) /338-339/

160   Dr. Josef Škoda (25. VI. 1881) /340-341/

161   Dr. Josef Bojislav Pichl (2. VII. 1881) /342-343/

162   James Abraham Garfield (9. VII. 1881) /344-345/

163   Josef Wünsch (16. VII. 1881) /346-347/

164   Josef Sekyra (23. VII. 1881) /348-350/

165   Marie Pospíšilova (30. VII. 1881) /351-352/

166   Frant. Lad. Čelakovský (6. VIII. 1881) /353-354/

167   Karel Havlíček Borovský (13. VIII. 1881) /355-356/

168   Jan Erazim Vocel (3. IX. 1881) /357-358/

169   František Herites (10. IX. 1881) /359-360/

170   Jiří Bittner (17. IX. 1881) /361-363/

171   Josef Mocker (24. IX. 1881) /364-366/

172   Dr. Emil Weyr (1. X. 1881) /367-368/

173   Žofie Podlipská (8. X. 1881) /369-370/

174   Bernard Bolzano (15. X. 1881) /371-372/

175   Vilém Blodek (22. X. 1881) /373-374/

176   Vojtěch Hynais (29. X. 1881) /375-376/

177   Jan Zacpal (5. XI. 1881) /377-378/

178   Zdenko Fibich (12. XI. 1881) /379-380/

179   Karel Jaromír Erben (19. XI. 1881) /381-382/

180   Frant. Kolár (26. XI. 1881) /383-384/

181   Vasil Vereščagin (3. XII. 1881) /385-386/

182   Dr. Jan Bleiweis (10. XII. 1881) /387-388/

183   Karel Herloš (17. XII. 1881) /389-392/

184   Frant. Sušil (24. XII. 1881) /393-395/

185   Ferd. B. Mikovec (31. XII. 1881) /396-399/

Obrazová část (čís. 1–185) /za str. 400/

Bibliografický doslov /401-403/

Jazykové poznámky /404/

Věcné vysvětlivky /405-418/.

  Povídky malostranské. Národní knihovna, Sv. 4. Vydání připravili a poznámky vydavatele napsali Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Doslov Felix Vodička. Orbis, Praha 1951 (2. vyd.), 8°, str. 293 + (3).

  Prosté motivy. K vydání připravil Miloslav Novotný. Mědirytinami vyzdobil Cyril Bouda. Díla sv. 3. Československý spisovatel, Praha 1951 (1. vyd. v Čs. spis.), 8°, str. 97 + (5). — Viz 1883.

Bubla 6632.

1952

  Arabesky. K vydání připravil a poznámkami doprovodil Karel Polák. Spisy Jana Nerudy 3. Knihovna klasiků. Československý spisovatel, Praha 1952, str. 537 + (7).

Obsah:

Oddíl první: Arabesky (1864)

Byl darebákem! (1859) /9-14/

Josef harfenista (1861) /15-20/

Blbý Jóna (1861) /21-24/

Z pamětí kočujícího herce (1860) /25-34/

Erotomanie I–II (1859) /35-41/

Franc (1861) /42-46/

Starý mládenec (1859) /47-77/

Štědrovečerní příhoda (1861) /78-83/

U okna I–IV (1859) /84-96/

Pražská idyla (1861) /97-109/

Z notiční knihy novinkářovy (1858) /110-121/

Páně Kobercova ženitba I–VI (1863) /122-132/

O Loretánských zvoncích (1860) /133-134/

Den a noc (1880) /135/

Kassandra (1859) /136-141/

„Ty nemáš srdce!“ I–III (1860) /142-151/

Mému vrabci (1859) /152-165/

Papoušek (1880) /166-171/

Z povídek měsíce (1864) /172-185/

Z tobolky redaktorovy I–XV (1860) /186-200/

Dva divadelní kuplety:

  Kuplet oněginský (1865) /201-214/

  Kuplet oblomovský (1870) /214-227/

Krátké „Les Confessions“ kohokoliv z nynějších českých Jean-Jacquů (1863) /228-236/

Oddíl druhý: Různí lidé (1871)

Pan manžel (1870) /239-241/

Dítě (1870) /242-245/

Silueta (1870) /246-248/

Byl? (1870) /249-251/

Vampyr (1871) /252-255/

Andílek (1870) /256-259/

Dvanáctý (1871) /260-263/

V izmírském chobotu (1870) /264-267/

Thersités (1871) /268-272/

Požehnaná ústa (1870) /273-276/

Noclehář (1870) /277-279/

Improvisatore (1871) /280-284/

Římanka (1871) /285-287/

Fraňo (1871) /288-290/

Beneš (1871) /291-293/

Oddíl třetí: Dodatky

Albína I–III (1858) /297-313/

Měla gusto I–III (1859) /314-321/

Za půl hodiny (1859) /322-329/

Z Litoměřického kalendáře I–III (18xx) /330-342/

Pražské pověsti I–V (18xx) /343-353/

Historky ze železnice I–III (1860) /354-365/

Co cestující fotograf sobě zapisoval (1860) /366-381/

U vězení (1862) /382-386/

Ona umírá (18xx) /387-390/

Mrzáci I–IV (1862) /391-393/

Komedie (18xx) /396-402/

Páně Liebeltův špaček I–IX (1864) /403-426/

Dnové na Ključevě I–VI (1864) /427-448/

U divadelního abonenta (1865) /449-460/

Motivy neveršované (18xx) /461-464/

Vídenský strýc I–III (18xx) /465-483/

Z notiční knihy novinkářovy. Rukopisný koncept (1858) /485-493/

Rozvrhy v zápisníku: Pod oknem. Vrabec (18xx) /494/

Ediční poznámky /495/

Lilie (1862) /516-517/

Vysvětlivky /521/.

  O umění. Uspořádal Karel Polák. ČS 1952.

  Písně kosmické. Upravil a poznámkami opatřil Karel Polák. Doslov napsal Jan Petrmichl. Knižnice pro střední školy. SNDK, Praha 1952 (1. vyd.), 8°, str. 77 + (1) + 1 obr. příl.

  Podobizny II. K vydání připravil Miloslav Novotný. Spisy Jana Nerudy 30. Knihovna klasiků. Československý spisovatel, Praha 1952 (1. vyd. v ČsS, náklad 10 400 výt.), str. 362 + (2) + 151 str. obr. příloh.

Obsah:

1882

186   Ladimír Klácel (6. I. 1882) /9-19/

187   Dr Al. Pravoslav Trojan (14. I. 1882) /11-13/

188   Camille Saint-Saens (21. I. 1882) /14-15/

189   Jan Kollár (28. I. 1882) /15-18/

190   Gabriel Max (4. II. 1882) /18-20/

191   F. F. Šamberk (11. II. 1882) /20-21/

192   Karel kníže Švarcenberk, Richard hrabě Belcredi, Dr Friedrich hrabě Schönborn (18. II. 1882) /22-25/

193   Josef Jarosch — Alfred Waldau (25. II. 1882) /25-28/

194   Jiří Stojkov Rakovskij (4. III. 1882) /28-31/

195   Frant. Bartoš (11. III. 1882) /31-33/

196   A. O. Zeithammer (18. III. 1882) /33-36/

197   Jiří Lienbacher (25. III. 1882) /36-39/

198   Karel hrabě Hohenwart (1. IV. 1882) /40-42/

199   Eduard hrabě Taaffe (8. IV. 1882) /42-44/

200   Vácslav Štulc (15. IV. 1882) /44-46/

201   Fr. Ad. Šubert (22. IV. 1882) /46-48/

202   Dr Ferd. Kronawetter (29. IV. 1882) /49-51/

203   Václav Brožík (6. V. 1882) /52-53/

204   Dr Josef Majer (20. V. 1882) /53-54/

205   Vojtěch Šafařík (27. V. 1882) /55/

206   Dr Adolf Fischhof (3. VI. 1882) /56-60/

207   Jan Muzika (10. VI. 1882) /60-63/

208   Josef Garibaldi (17. VI. 1882) /63-67/

209   Frant. Schwarz (24. VI. 1882) /67-69/

210   Památce nešťastného učence (MDr Fr. Novotný, 1. VII. 1882) /69-71/

211   Frant. Broulík (8. VII. 1882) /71-74/

212   Michael Dimitrijevič Skobelev (22. VII. 1882) /74-76/

213   Jan L. Lukes (29. VII. 1882) /76-79/

214   Jan Soukop (5. VIII. 1882) /79-81/

215   Petr Iljič Čajkovský (12. VIII. 1882) /81-83/

216   František Křižík (19. VIII. 1882) /83-85/

217   František Turinský (2. IX. 1882) /85-89/

218   Dr Tomáš Černý (16. IX. 1882) /89-92/

219   Václav Nedoma (23. IX. 1882) /93-95/

220   Josef Jiří Strossmayer (30. IX. 1882) /96-99/

221   Karel Tieftrunk (14. X. 1882) /99-101/

222   August Sedláček (21. X. 1882) /101-103/

223   Ant. Fr. Rybička (28. X. 1882) /103-105/

224   Pavel Josef Šafařík (4. XI. 1882) /105-109/

225   Dr Václav Treitz (11. XI. 1882) /109-112/

226   Bedřich Havránek (18. XI. 1882) /112-113/

227   Josef Leopold Zvonař (25. XI. 1882) /114-115/

228   Wolfgang Amadeus Mozart (2. XII. 1882) /115-118/

229   Frant. V. Jeřábek (8. XII. 1882) /118-120/

230   Ludvík van Beethoven (16. XII. 1882) /120-122/

231   Karel Maria Weber (23. XII. 1882) /122-125/

232   Miroslav Tyrš (30. XII. 1882) /125-128/

1883

233   Léon Gambetta (6. I. 1883) /131-133/

234   Tomáš Bílek (13. I. 1883) /133-135/

235   Karolina Světlá (20. I. 1883) /136-137/

236   Daniel Fran¸ois Esprit Auber (27. 1. 1883) /138-140/

237   Dr Vítězslav Janovský (1. II. 1883) /141-142/

238   Antonín Skřivan (10. II. 1883) /142-144/

239   A. N. Vlasák (17. II. 1883) /144-146/

240   Richard Wagner (24. II. 1883) /146-148/

241   Jan Valerián Jirsík (3. III. 1883) /148-149/

242   Ivan S. Turgeněv (10. III. 1883) /150-151/

243   J. E. baron Dr Kraus (17, III. 1883) /151-152/

244   Jan Kvíčala (24. III. 1883) /152-154/

245   Raffael Santi (31. III. 1883) /154-156/

246   Karel Drahotín baron Villani (7. IV. 1883) /156-158/

247   Václav V. Trnobranský (14. IV. 1883) /158-160/

248   Ant. Wildt (21. IV. 1883) /160-162/

249   Josef Wenzig (28. IV. 1883) /162-164/

250   Otilie Sklenářová-Malá (5. V. 1883) /164-165/

251   Jan Slavík. Vzpomínka životopisná, věnovaná II. sjezdu mlynářů českomoravských (12. V. 1883) /166-167/

252   Jan Nep. Štěpánek (19. V. 1883) /168-169/

253   Stanisław Barcewicz (26. V. 1883) /170-171/

254   Dr Jaromír Čelakovský (2. VI. 1883) /171-172/

255   Dr Frant. Czurda (9. VI. 1883) /173-174/

256   Emma Turolla (16. VI. 1883) /174-176/

257   Karel Tůma (23. VI. 1883) /176-178/

258   Al. Vojt. Šmilovský (29. VI. 1883) /178-180/

259   Dr Otakar Jedlička (7. VII. 1883) /180-182/

260   Dr Gustav Adolf Lindner (14. VII. 1883) /182-183/

261   Josef Dittrich (21. VII. 1883) /184-186/

262   Kníže Jiří Lobkovic (28. VII. 1883) /187/

263   Jindřich Niederle (4. VIII. 1883) /188-189/

264   Karel Purkyně (11. VIII. 1883) /189-190/

265   Kleména Kalašova (18. VIII. 1883) /190-191/

266   Josef Ignác Kraszewski (25. VIII. 1883) /192-193/

261   Studnička Alois (1. IX. 1883) /193-195/

268   Josef Hlávka (8. IX. 1883) /196-197/

269   Josef Schulz (15. IX. 1883) /197-198/

210   Josef Strachovský (22. IX. 1883) /198-199/

211   Dr Servác Heller (28. IX. 1883) /200-201/

212   J. L. Turnovský (6. X. 1883) /202-203/

213   Josef Václav Myslbek (13. X. 1883) /203-205/

214   Dr Otakar Hostinský (20. X. 1883) /205-206/

215   Jáchym Barrande (27. X. 1883) /206-208/

216   Jan Lier (3. XI. 1883) /208-209/

211   Julius Zeyer (10. XI. 1883) /209-211/

Podobizny z českého divadla

218   Turinský, Klicpera, Štěpánek, Mikovec, Škroup, Tyl, Pfleger, Kolár, Hálek (17. XI. 1883) /211-214/

219   Hynková, Lipšova, Libická, Rajská, Kautská, Manetínská, Čermákova, Veverkova, Pešková, Bekovská (24. XI. 1883) /214-216/

280   Kaška, Sekyra, Svoboda st., Grabinger, Chauer, Lapil, Hametner, Polák, Pokorný (1. XII. 1883) /216-219/

281   Gaučova, Blažkova, Kupkova, Benevic-Miková, Podhorská, Procházková, Chaloupkova, Zawiszanka, Boschetti (8. XII. 1883) /219-221/

282   Vecko, Barcal, Souček, Polák, Lukes, Maýr, Strakatý, Grund, Schwarz, Paleček, Šebesta (15. XII. 1883) /221-223/

283   Svoboda-Navarovský, Macháčkova, Wenzig, Heinzova, Reichel, Brennerova, Stankovský, Rückaufova, Bachmann (22. XII. 1883) /224/

284   Mušek, Prokop, Zöllner, Kulas, Krämer, Kramuele, Čížek, Vicena, Stránský, Švanda, Pištěk. V. Svoboda (29. XII. 1883) /225-/

1884

285   Emanuel Salomon Friedberg (5. I. 1884) /229-230/

286   Emanuel Babánek (12. I. 1884) /230/

287   Dr Pavel Durdík (19. I. 1884) /231-232/

288   Dr Jos. Thomayer (26. I. 1884) /232-233/

289   Dr Eduard Grégr (2. II. 1884) /233-234/

290   Irma Reichova (9. II. 1884) /234-235/

291   Petko Rajčev Slavejkov (16. II. 1884) /235-238/

292   MUDr Václav Šamánek (23. II. 1884) /238-239/

293   Ferd. Schulz (1. III. 1884) /240-241/

294   Dr František Sal. Bauer (8. III. 1884) /241-242/

295   Karel Slavkovský (15. III. 1884) /242-243/

296   P. Ant. Gruda (22. III. 1884) /243-244/

297   Ignác Leopold Kober (29. III. 1884) /244-246/

298   Dr Václav Pařík (5. IV. 1884) /246-247/

299   Dr Bedřich Hoppe (12. IV. 1884) /248-250/

300   Dr Karel Amerling (19. IV. 1884) /250-251/

301   Josef Manes (26. IV. 1884) /251-253/

302   Michał Bałucki (3. V. 1884) /253-254/

303   Dr Jindřich Wankel (10. V. 1884) /254-256/

304   P. Matěj Procházka (17. V. 1884) /256-258/

305   Karel Kovařovic (24. V. 1884) /258-259/

306   Dr Josef Štolba (31. V. 1884) /260-261/

307   Bohumil Karel Bondy (7. VI. 1884) /261-263/

308   Dr Volfgang Kusý (14. VI. 1884) /263-265/

309   Jan Vlk (21. VI. 1884) /265-267/

310   Michal Hórnik (28. VI. 1884) /267-269/

311   Frant. Pivoda (5. VII. 1884) /269-270/

312   Dr Jos. Emler (12. Vll. 1884) /270-272/

313   Jan Arnošt Smoleŕ (19. VII. 1884) /272-274/

314   Josef Holeček (26. VII. 1884) /274-276/

315   Josef Spudil (2. VIII. 1884) /276-277/

316   Emilie Priknerova (9. VIII. 1884) /278-280/

317   Arnošt Förchtgott-Tovačovský. Českým lidumilům (16. VIII. 1884) /280-282/

318   Bronisław Grabowski (23. VIII. 1884) /282-284/

319   Heřman Přerhof (30. VIII. 1884) /284-286/

320   Jan Bydžovský (6. IX. 1884) /286-288/

321   Silvestr Krnka (13. IX. 1884) /289-291/

322   Josef Šmaha (20. IX. 1884) /291-292/

323   Marie Čacká (27. IX. 1884) /292-294/

324   Josefina Dušková (4. X. 1884) /295-296/

325   Dr Ladislav Quis (11. X. 1884) /296-297/

326   Jindřich Vilhelm (18. X. 1884) /297-298/

327   Jan Matejko (25. X. 1884) /299-300/

328   Betty Fibichová (1. XI. 1884) /300-301/

329   Josef Dobrovský (8. XI. 1884) /302-303/

330   Antonín Pulda (15. XI. 1884) /304-305/

331   Frant. Zákrejs (22. XI. 1884) /305-306/

332   Antonín Chvojka (29. XI. 1884) /307-308/

333   Antonín Peka (6. XII. 1884) /308-309/

334   Primus Sobotka (13. XII. 1884) /310-311/

335   Samuel Tomášik (20. XII. 1884) /311-313/

336   Josef A. Šrůtek (24. XII. 1884) /313-314/

Obrazová část (čís. 186–336, Dr Aug. Petr, příloha) /za str. 314/

Ediční poznámky /317-321/

Z pouti po Slezsu (26. VIII. 1882) /317-320/

Věcné vysvětlivky /322-357/.

  Povídky malostranské. Národní knihovna, Sv. 4. Vydání připravili a poznámky vydavatele napsali Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Doslov Felix Vodička. Orbis, Praha 1952 (3. vyd.), 8°, str. 293 + (3).

1953

1954

  České divadlo III. K vydání připravila Anna Karasová. Spisy Jana Nerudy 16. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1954 (1. vyd. v SNKLHU, náklad 5400 výt.), str. 397 + (3).

Obsah:

Censura divadelní* (1865) /7-10/

Vděčné a nevděčné úlohy* (1865) /10-12/

Za divadelního mezivládí* (1865) /12-15/

Divadelní bibliotéka. Vydává Jaroslav Pospíšil (Posud 49 svazků)* (1865) /16-17/

Českému divadlu schází ledacos, na př. p. Lindweich — P. König z Olomúce — České hry v Brně* (1865) /18-20/

Katynka Heilbronská (1865) /20-21/

Mnoho povyku pro nic za nic (1865) /21-22/

Don Carlos (1865) /22-23/

Profesor a generál (1865) /23-24/

Le supplice d'une femme* I-II (1865) /24-28/

Richard III. — Sklenice čaje (1865) /28-29/

Ďáblův podíl — Pan Herkules — Roderigo a Isabella (1865) /30/

Sirotek lowoodský (1865) /30-31/

Okovy (1865) /31-32/

Tajnosti šedivého domu (1865) /33/

Jidáš od roku 1741 (1865) /33/

Preciosa (1865) /34/

Jen žádnou od divadla (1865) /34-35/

Jaký význam má pro nás repertoár národní* (1865) /36-39/

Zkrocení zlé ženy — Píseň pana Fortunia (1865) /39-40/

Výroční trh v Miloticích — Krejčí co lékař — Dalibor Čermák (1865) /41/

Román chudého mladíka (1865) /41-43/

Ženský boj — Staří mládenci (1865) /43-44/

Faust (1865) /44-46/

Dívčí ústav — Politika v lese (1865) /46-48/

Hry Ristorčiny (Medea) (1865) /48-49/

Jak si motýl křídla spálí (1865) /49-51/

Hry Ristorčiny (Marie Stuartovna) (1865) /51-53/

Hry Ristorčiny (Debora) (1865) /53-54/

Pan Mošna s německou estetikou v sufitách — Vzpomínka na dobu mouřenínskou — Byzantinské dítě — Kroky trochu neočekávané — Španělská makama o lži* (1865) /55-57/

Ďáblovy námluvy (1865) /57-58/

Návrat z hrobu — Brute, pusť Caesara — Při klavíru (1865) /58-59/

Vše s matkou (1865) /59-60/

Zrzavé vlasy (1865) /60/

Kieselack a jeho neť (1865) /61/

Pokuta muže (1865) /61-63/

Ouklady a láska (1865) /63-64/

Tajomluvy. Dramaturgický lístek* (1865) /64-65/

Tartuffe — Jen žádnou od divadla (1865) /67-68/

Taras Bulba (1865) /68-69/

Molière* (1865) /69-71/

Čarovný závoj — Cesta z Plzně do Prahy (1865) /72/

Ze života vévody Richelieu (1866) /73/

»Le Misanthrope« na českém jevišti* (1866) /74-76/

Petr Vok, poslední z Rožmberků, a jeho veselý dvůr v Třeboni I-II (1866) /76-77/

Česká veselohra* (1866) /77-79/

Sen v noci svatojanské (1866) /80/

Spekulant a jeho rod (1866) /80-83/

Dvojí žně a ženská toaleta — Kázání muslínové — Česká a německá kritika — Dvě česká divadla — »Záboj« — Tagesbote na redutě — Co bývalo jasné* (1866) /83-85/

Strakonický dudák (1866) /86/

Žurnalisté (1866) /86-87/

Deborah — Orfeus v podsvětí (1866) /87-88/

Krakonoš a nevlídník (1866) /88/

Na zdar důstojného! — Adam a Eva — Ze života Richarda Sheridana (1866) /89-90/

Krakonoš — Vesnický lazebník (1866) /91-92/

Boucharon — Ženich provdá svou nevěstu — Komandant na útěku (1866) /92-93/

Manuel Donati — Pokuta muže (1866) /93-94/

Milenka na střeše — Ona chce něco zvláštního (1866) /94-95/

Komedie plná omylů — Milenka na střeše (1866) /95-96/

Která dříve? — Duch otce — Boucharon (1866) /97-98/

Břetislav Bezejmenný (1866) /98-100/

Spanilá Savojanka (1866) /100-101/

Cesty veřejného mínění (1866) /101-102/

Čertova bařina (Slečna Böhmová) (1866) /102-103/

Oslí kůže (1866) /104-105/

Letní sezóna divadelní (1866) /105-106/

Německé oznamování her (1866) /106/

Česko-německé oznamování her českých (1866) /106-107/

»Oslí kůže« německy (1866) /107/

Zapovězené cesty (1866) /107-108/

Kdo je otcem? — Komandant na útěku (1866) /108-109/

Hrabě Essex (Slečna Körschnerová) (1866) /109-111/

Soběslav, selský kníže (1866) /111-113/

Narcis — Doktora Fausta domácí čepička (Slečna Körschnerová a Fricová) (1866) /113-115/

Venkovanka (1866) /115-116/

Uskrovňování gáží (1866) /116/

Inserát I-II (1866) /117-119/

Sen v noci svatojanské (1866) /119-120/

Náš pan soused — Bengálský tygr (1866) /120-121/

Nové slovo o staré věci* (1866) /121-125/

Účast českého orchestru při německých představeních (1866) /125/

Sirotek lowoodský (1866) /125/

Otevřený list k slavnému zemskému výboru stran českého divadla* (1866) /126-128/

Zase o divadle, třebaby v bouřné době* (1866) /128-131/

Prozatímnost v prozatímnosti* (1866) /131-134/

Bál se trichin — Havlíčkovy boty — Osudné dostaveníčko (1866) /134-135/

Žižkova smrt (1866) /136-137/

Krásné Gruzinky — Milenka na střeše (1866) /137-138/

Jan Hus (1866) /138-139/

Řízení českého divadla* (1866) /139-142/

Ředitelé českého divadla (1866) /143-143/

Tajný plán — Rozpustilí kluci ve škole (1866) /143-144/

Večer svatotřikrálový (1866) /145/

Společnost Švandy ze Semčic (1866) /145/

Jen žádný sněm (1866) /145-147/

Cesty veřejného mínění (1866) /147-148/

Sen v noci svatojanské I-II (1866) /148-151/

Sklenice vody — Večer tříkrálový (1866) /151/

Valdštýnova smrt (1866) /152-154/

Pacient a lékař — Milenka na střeše (1866) /154-155/

Hamlet — Vicomte z Letorièru (1866) /155-157/

Orfeus v podsvětí — Žurnalisté (1866) /157-158/

»Montjoye« od Feuilleta — »Růžena a Růženka« a pan Bittner* (1866) /158-159/

Potlesk v divadle* (1866) /159-162/

Veselé ženy windsorské — Revisor — Doktor Robin — Dívčí ústav* (1866) /162-163/

Magelona — Návrat Karla XII. do vlasti — Dívčí ústav — Útěk do Afriky (1866) /164/

Telegram — Ženských se štítí (1866) /165-166/

Směšné fifleny — Malíř (1866) /166-167/

Orfeus v podsvětí — Posluhovač číslo 28 (1866) /167-168/

Monika (1866) /168/

Anna plačící a Anna smějící se (1866) /168-169/

Král Lear (1866) /169-170/

Při klavíru — Sňatek z násilí — Ženských se štítí (1866) /171/

Johana d'Arc (1866) /172-174/

Ďáblův cop (1866) /174/

Orfeus v podsvětí — Hloupá a učená — Den po svatbě (1866) /174-176/

Eliška Přemyslovna (1866) /176-178/

Je živ? Zaplať pánbůh! — Je hluchý — Vražda na Uhelném trhu (1866) /178-179/

Damoklův meč — Vychovatel v čepci — Je živ? Zaplať pánbůh! (1866) /179-180/

Faust (1866) /180-181/

Manžel v bavlnce — Ženský pláč — Damoklův meč (1867) /181-182/

Kupec benátský (1867) /183-184/

Literární nádeníci (1867) /184-187/

Hoši z »osmnácté chasy« (1867) /187-188/

Tartuffe — Směšné fifleny (1867) /188-189/

Bodří venkované I-II (1867) /189-194/

Marie Stuartovna (1867) /194-196/

Pohádka zimního večera (1867) /196-197/

Dalibor Čermák (1867) /197/

Promrzelý stesk* (1867) /198-200/

Nalezenec (Slečna Plodrová) (1867) /201-202/

Ďáblův podíl (1867) /202/

Zvoník notredamský (Antonie Bollardová) (1867) /202-204/

Adrienna Lecouvreurová — Výtečníci (1867) /204/

Malíř co Pygmalion — Klobouk (1867) /205-206/

Daleko široko rozvětvené spiknutí (1867) /206-208/

Kapitola I, II a III — Do zbraně — Veselohra na mostě (1867) /208-210/

Kapitola I, II a III — Jen mimochodem — Klobouk I-II (1867) /210-211/

Život a smrt krále Richarda III. (1867) /212-213/

Sklenice vody (Paní Helmutová) (1867) /213-214/

Koruna (1867) /214-217/

Jenom pět zlatých (1867) /218/

Recept lásky — Nesnáze tanečního mistra — Nápady (1867) /218-219/

Z doby kotilionův (1867) /219-221/

O bazaru* (1867) /221-224/

Snídaní a obědvání — Dafnis a Chloe (1867) /224-225/

Svatba Krečinského (1867) /225-227/

Kean (1867) /227-228/

Chce být aristokratem (1867) /229-230/

Fiesko (1867) /230-231/

Pražané roku 1648 (1867) /232-233/

Chudoba cti netratí — Žádný muž a tolik děvčat (1867) /233-235/

Ouklady a láska (1867) /235-236/

Interesantnost dívky vábí — Kdo je otcem? (1867) /237/

Já mám příjem — Orfeus v podsvětí (1867) /237-238/

Tajné spiknutí za časů republiky — Brute, pusť Caesara I-II (1867) /238-240/

Lístek na Lapilovu rakev — Balvan pruské pýchy — Česká píseň a vídenská responsoria* (1867) /240-242/

Domácí špehoun — Třicátý listopad (1867) /242-243/

Kvůli čemu?* (1867) /244-246/

Strakonický dudák — Návyky (1867) /246/

Valdštýnova smrt (První pohostinská hra pí Šamberkové) (1867) /247-148/

Slavnost nalezení rukopisu Kralodvorského (1867) /248-249/

Jiříkovo vidění (Slečna Ptačovská) (1867) /249/

Mnoho povyku pro nic za nic (Druhá pohostinská hra pí Šamberkové) (1867) /250/

Casanova (1867) /251-252/

Tři faraonové — Žádný muž a tolik děvčat (1867) /252-254/

Sklenice vody (Třetí pohostinská hra pí Šamberkové) (1867) /254-255/

Carevič Alexej (1867) /255-256/

Rozervanec (1867) /256/

Hrabě Essex (1867) /256-258/

Nový Monte-Christo (1867) /258/

Proč jste umřel? — Tři Faraonové (1867) /258-259/

Čarovné ruce — Panoš šibal — Dívčí ústav (1867) /260/

Černá růže (1867) /260-264/

Sňatek pro statek — Trampoty choristy — Já mám příjem (1867) /264-165/

Recept proti tchyním — Oheň v dívčí škole — Opička z besedy (1867) /265-266/

Kněz a voják (1867) /267/

Maria Stuartka (1867) /267-268/

Žádný muž a tolik děvčat — Pierot a Violeta (1867) /268-269/

Kouzelnice Černoborka a kutnohorský kat — Don César a spanilá Magelona (1867) /269-170/

Zápisky donjuanovy — Blázinec v prvním poschodí — Třináct děvčat ve vojenských šatech (1867) /270-271/

Nápady — Kouzelný závoj — Z doby kotilionův (1867) /272/

On nežárlí — Pierot a Violeta (1867) /272-273/

Náměstek bengálský (1867) /273-275/

České a německé divadlo v Praze* (1868) /276-277/

Taneční scéna z opery Robert ďábel (První pohostinská hra Boženy Jungmannové) — Pod střechou (1868) /278-279/

Dětská představení* (1868) /279/

Král Lear (1868) /280/

Na hlavě sníh a v srdci květ — Romeo v písárně — Monsieur a Madame Denis (1868) /281-282/

Baron Goertz. Truchlohra v pěti dějstvích od Emanuela Bozděcha* (1868) /282-287/

Reálnost na jevišti* (1868) /287-190/

Král Lear (1868) /291/

Strakonický dudák — Blázinec v prvním poschodí — Tanečnice sestry Jungmannovy (1868) /291-292/

Eliška Přemyslovna (1868) /292-293/

Pravzor Tartuffa (1868) /293-294/

Komedie v komedii — Faust a Markétka (parodie) — Pes a kočka — Žena Putifarova a dva egyptští Josífkové (1868) /294-295/

Flámské divadlo* (1868) /296/

Žižkova smrt (1868) /296-297/

Ženy na jevišti I-V (1868) /298-307/

Můj syn (1868) /307-308/

Kupec benátský — Romeo a Julie (1868) /308-310/

Na kovárně (1868) /310-312/

Pavel Forestier (1868) /312-315/

Marnotratník (Benefice paní Hynkové) (1868) /316/

Poslancův tajemník (1868) /316-318/

Loupežníci (Pohostinské vystoupení pana Anbelanga) (1868) /319-319/

Staří mládenci (1868) /320-321/

Z tobolky jednoho velmi souženého výbora* (1868) /321-325/

Žádný muž a tolik děvčat — Nápady (1868) /325/

Zakletá slečna (1868) /326-328/

Král Lear (1868) /328-329/

Něco malého — Marnotratník (Pan Budkowski) (1868) /329-330/

Božena od Klicpery — Učedlník nad mistra — V studni (1868) /330-331/

Díblík (1868) /331/

Štědrý den (1868) /332/

Orfeus v podsvětí — Mlhové obrazy (1868) /332-333/

Vítáme Vás!* (1868) /333-335/

Baron Goertz (Slečna Horská) — Žižkova smrt (1868) /335-336/

Slavnost je skončena* (1868) /336-338/

Obrazové přílohy /za str. 338/

Ediční poznámky /339-345/

Vysvětlivky /346-389/

Seznam obrazových příloh

  Dopisy II. K vydání připravil a doslov napsal Josef Moravec. Spisy Jana Nerudy 38. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1954 (1. vyd., náklad x000 výt.), str. 650 + (6).

Obsah: Dopisy Jana Nerudy rodině Šemberově: Vratislavu Kazimíru Šemberovi, Aloisu Vojtěchu Šemberovi, Františce Šemberové, Zdeňce Šemberové (1864—1891).

  Písně kosmické. Doslov František Nečásek. Květy české poesie, sv. 34. Mladá fronta, Praha 1952 (1. vyd.), 12°, str. 79 + (1) + 1 obr. příl.

Text přetištěn podle vyd. Felixe Vodičky, které vyšlo v Národní knihovně 1951.

  Podobizny III. K vydání připravil Miloslav Novotný. Spisy Jana Nerudy 31. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1954 (v tiráži rok vydání 1955) (1. vyd., náklad 3300 výt.), str. 419 + (3) + 204 str. obr. příloh.

Obsah:

1885:

337   Benedikt Roezl (č. 1 z 3. ledna 1885) /9-11/

338   P. Jan Arnold (č. 2 z 9. ledna 1885) /11-13/

339   Františka Stránecká (č. 3 z 16. ledna 1885) /13-14/

340   Ferdinand Čenský (č. 4 z 23. ledna 1885) /15-16/

341   Vojta Slukov (č. 6 z 6. února 1885) /16-18/

342   František Hajniš (č. 7 z 13. února 1885) /18-20/

343   Pablo de Sarasate (č. 9 z 27. února 1885) /20-21/

344   Josef Vojtěch Sedláček (č. 10 z 6. března 1885) /22-23/

345   Gustav Eim (č. 11 z 13. března 1885) /23-25/

346   Jan Hollý (č. 12 z 20. března 1885) /26-27/

347   Josefina Černochová (č. 13 z 27. března 1885) /27-29/

348   Alois Jirásek (č. 14 z 3. dubna 1885) /29-30/

349   Eleonora z Ehrenbergů (č. 15 z 10. dubna 1885) /30-31/

350   Irma Geisslova (č. 16 ze 17. dubna 1885) /32/

351   Basbombardon Dr Knotz (č. 17 z 24. dubna 1885) /33/

352   Eduard Rüffer (č. 18 z 1. května 1885) /34-35/

353   František Šimáček (č. 19 z 8. května 1885) /35-37/

354   Jan hrabě Harrach (č. 20 z 15. května 1885) /37-38/

355   Max Leythäuser-Mellano (č. 21 z 22. května 1885) /38-39/

356   Pan Lienbacher a pan Bach čili Teď, autonomisté, pozor! (č. 22 z 29. května 1885) /40-41/

357   Václav Čeněk Bendl (č. 23 z 5. června 1885) /41-42/

358   Dr Bohdan Neureutter (č. 24 z 12. června 1885) /42-43/

359   Václav Šnaidr (č. 25 z 19. června 1885) /43-45/

360   Tomáš Fryčaj (č. 26 z 26. června 1885) /46-47/

361   Josef Smolík (č. 27 z 3. července 1885) /47-48/

362   Leopold Václav Geitler (č. 28 z 10. července 1885) /48-50/

363   Dr Josef Ambrož Gabriel (č. 29 ze 17. července 1885) /50-51/

364   Karel Javůrek (č. 30 z 24. července 1885) /51-52/

365   Alois Kareš (č. 31 z 31. července 1885) /52-54/

366   Josef Kořenský (č. 32 ze 7. srpna 1885) /54-55/

367   Antal Stašek (č. 33 ze 14. srpna 1885) /55-56/

368   Julie Šamberková (č. 34 z 21. srpna 1885) /57-58/

369   Josef Thille (č. 35 z 28. srpna 1885) /58-59/

370   Josef Heřman Galaš (č. 36 ze 4. září 1885) /59-61/

371   František Jaroslav Vacek Kamenický (č. 37 z 11. září 1885) /61-63/

372   Jan Eduard Herold (č. 38 z 18. září 1885) /63-64/

373   Bílá vrána (Josef Heinrich) (č. 39 z 25. září 1885) /64-66/

374—315   O českém divadle (František Ludvík — Eliška Zöllnerová — Jan Jelínek — Jan Košner — Václav Choděra — Emanuel Rott — Kamila Staňková-Liberté — Václav Braun — Josef Mušek — Josef Faltys) (č. 40 z 2. října a č. 41 z 9. října 1885) /66-68/

376   K dnešnímu sjezdu českých herců (J. F. Kozlanský — Emanuel Šuma — Marie Kozlanská — Terezie Knížkova — V. K. Jelínek — V. J. Suk) (č. 42 z 16. října 1885) /68-70/

377   Prof. Dr František Josef Studnička (č. 43 z 23. října 1885) /70-71/

318   Kašpar hrabě Šternberk (č. 44 z 30. října 1885) /71-73/

319   Václav Kosmák (č. 45 z 6. listopadu 1885) /73-74/

380   Dr Jiří Czarda (č. 46 z 13. listopadu 1885) /74-76/

381   Jakub Škoda Počátecký (č. 47 z 20. listopadu 1885) /76-77/

382   P. Jindřich Geissler (č. 48 z 27. listopadu 1885) /77-79/

383   Karel Raverta (č. 49 ze 4. prosince 1885) /79-80/

384   Alexander kníže bulharský (č. 50 z 11. prosince 1885) /80-81/

385   Dr Josef Košín z Radostova (č. 52 z 24. prosince 1885) /81-82/

1886:

386   Alois Oliva (č. 1 z 1. ledna 1886) /85-86/

381   Antonín Chittussi (č. 2 z 8. ledna 1886) /86-88/

388   Dimitrij Alexandrovič Slavjanskij (č. 3 z 15. ledna 1886) /88-89/

389   Jan L. Mašek (č. 4 z 22. ledna 1886) /89-90/

390   František Hynek (č. 5 z 29. ledna 1886) /91/

391   Václav Hodek (č. 6 z 5. února 1886) /92-93/

392   Dr Karel Mattuš (č. 7 z 12. února 1886) /94-95/

393   Baron Ludvík Graeve (č. 8 z 19. února 1886) /95-97/

394   František Jan Zoubek (č. 9 z 26. února 1886) /97-98/

395   Emanuel Züngel (č. 10 z 5. března 1886) /99-100/

396   Jiljí Jarolímek (č. 11 z 12. března 1886) /100-101/

391   František Řivnáč (č. 12 z 19. března 1886) /102-103/

398   Prof. Dr Jan Streng (č. 13 z 26. března 1886) /103-104/

399   Dr Karel Leopold Klaudy (č. 14 z 2. dubna 1886) /104-105/

400   Hynek Zátka (č. 15 z 9. dubna 1886) /106-107/

401   Adam Asnyk (č. 16 z 16. dubna 1886) /107-109/

402   Bohdan Zaleski (č. 17. z 23. dubna 1886) /109-110/

403   Julius Mařák (č. 18 z 30. dubna 1886) /110-111/

404   Jan Jaroslav Křičenský (č. 19 ze 7. května 1886) /111-112/

405   Dr Julius Grégr (č. 20 ze 14. května 1886) /112-114/

406   Antonín Baum (č. 21 z 21. května 1886) /114-116/

407   Josef Antonín Komárek (č. 22 z 28. května 1886) /116-117/

408   Dr Jan Ludevít Procházka (č. 23 ze 4. června 1886) /117-119/

409   Martin Pokorný (č. 24 z 11. června 1886) /119-120/

410   Tereza Arklová (č. 25 z 18. června 1886) /120-122/

411   František Kott (č. 26 z 25. června 1886) /122-123/

412   Mikuláš Aleš (č. 27 z 2. července 1886) /123-125/

413   Karel Goldmark (č. 28 z 9. července 1886) /125-126/

414   Otokar Mokrý (č. 29 z 16. července 1886) /126-127/

415   Martin Dusl (č. 30 z 23. července 1886) /128-129/

416   P. Josef Kouble (č. 31 z 30. července 1886) /129-131/

417   Kuneš Kunz (č. 32 z 6. srpna 1886) /131-133/

418   Dr Albín Bráf (č. 33 z 13. srpna 1886) /133-134/

419   František Nečásek (č. 34 z 20. srpna 1886) /135-136/

420   Josef Franta Šumavský (č. 35 z 27. srpna 1886) /136-138/

421   Josef Ressel (č. 36 z 3. září 1886) /138-141/

422   Marie Růžičkova-Strozziová (č. 37 z 10. září 1886) /141-143/

423   Gabriela Preissová (č. 38 ze 17. září 1886) /143-144/

424   Antonín Viktor Barvitius (č. 39 z 24. září 1886) /144-146/

425   Jan Quido Bülow (č. 41 z 8. října 1886) /146-148/

426   Václav Žížala Donovský (č. 42 z 15. října 1886) /148-150/

427   Jan Skála (č. 43 z 22. října 1886) /150-152/

428   František Vymazal (č. 44 z 29. října 1886) /152-154/

429   Jan Havelka (č. 45 z 5. listopadu 1886) /154-155/

430   Marcela Sembrichová-Kochańská (č. 46 z 12. listopadu 1886) /156-157/

431   Vincenc Josef Rott (č. 47 z 19. listopadu 1886) /157-159/

432   P. Karel M. Kmoch (č. 48 z 26. listopadu 1886) /159-161/

433   Karel Leger (č. 49 z 3. prosince 1886) /161-162/

434   Jan Pavel Michal Martinovský (č. 51 ze 17. prosince 1886) /162-163/

435   Otilie Malybrok-Stielerová (č. 52 z 24. prosince 1886) /164-165/

1887:

436   Nejstarší členové nynějšího výboru Sokola pražského (JUDr Rudolf Bílý — Gabriel Žižka — Jindřich Šmídt — MDr Eduard Grégr — Alois Oliva — JUDr Karel Linha — Bedřich Stýblo — Jaroslav Stýblo — JUDr František Čížek — JUDr Alfred Hrdlička — Václav Černý) (č. 1 z 31. prosince 1886 1887) /169-172/

437   Ferdinand Heller (č. 2 ze 7. ledna 1887) /172-174/

438   Beneš Metod Kulda (č. 3 ze 14. ledna 1887) /174-175/

439   Jan Otto (č. 4 z 21. ledna 1887) /176-177/

440   Giulietta Paltrinieri-Bergerová (č. 5 z 28. ledna 1887) /177-179/

441   Václav Šolc (č. 6 ze 4. února 1887) /179-181/

442   František Gregora (č. 7 z 11. února 1887) /181-183/

443   Dr Josef Kalousek (č. 8 z 18. února 1887) /183-184/

444   Jan Procházka (č. 9 z 25. února 1887) /185-187/

445—446   František rytíř Pštross — Josef Huleš (č. 10 ze 4. března 1887) /187-189/

447   Ferdinand Laub (č. 11 z 11. března 1887) /189-191/

448   Ignác Vojtěch Ulmann (č. 12 z 18. března 1887) /191-192/

449   Bernard Seeling (č. 13 z 24. března 1887) /193-194/

450   František Sequens (č. 14 z 1. dubna 1887) /194-195/

451   Klemeňa Hanušova (č. 15 z 8. dubna 1887) /195-197/

452   Michal Katkov (č. 16 z 15. dubna 1887) /198-199/

453   Jan Staněk (č. 17 z 22. dubna 1887) /199-201/

454   P. Antonín Buchtel (č. 18 z 29. dubna 1887) /201-203/

455   Josef Matyáš Trenkwald (č. 19 z 6. května 1887) /203-204/

456   Leopold Stropnický (č. 20 z 13. května 1887) /204-206/

457   Karel Mensinger (č. 21 z 20. května 1887) /206-208/

458   Eduard Novotný (č. 22 z 27. května 1887) /208-209/

459   Dr Josef Hamerník (č. 23 z 3. června 1887) /209-211/

460   Sokolové američtí (Dr F. Patera — Jakub Pádecký — Štěpán Kostlán — Jan Karásek — Václav Josef Šimek — Alois Vokal — Karel Stulík — August Volenský — F. Lier — August Tesař — František Sluka — Josef Čermák — Jan Němeček — F. Liška — Václav Tříska) (č. 24 z 10. června 1887) /211-214/

461   Sokolové čeští (JUDr Karel Pippich — Adolf Hájek — Max Hájek — František Vinkler — MDr Václav Bach — Antonín Durski — František Hochmann — JUDr Ctibor Helcelet — Stanislav Edgar Červený — Alois V. Prager — MDr Emanuel Engel — J. Jandourek) (č. 25 ze 17. června 1887) /215-217/

462   Vojtěch Hlaváč (č. 26 z 24. června 1887) /217-218/

463   Johana Kavalárova (č. 27 z 1. července 1887) /218-220/

464   Božena Němcová (č. 28 z 8. července 1887) /220-221/

465   Jan Pravoslav Přibík (č. 29 z 15. července 1887) /221-222/

466   Josef Václav Frič (č. 30 z 22. července 1887) /223-224/

467   František Šafářovic (č. 32 z 5. srpna 1887) /225-226/

468   Josef Svatopluk Wurm (č. 33 z 12. srpna 1887) /227-228/

469   Ludvík Ritter z Rittersbergu (č. 34 z 19. srpna 1887) /228-230/

470   Ferdinand Náprstek (č. 35 z 26. srpna 1887) /230-232/

471   Karel Vít Hof (č. 37 z 9. září 1887) /232-233/

472   Bohumír (Goda) Roubalík (č. 38 z 16. září 1887) /234-235/

473   Ferdinand Vališ (č. 39 z 23. září 1887) /235-36/

474   Rudolf Pokorný (č. 40 z 30. září 1887) /237-238/

475   Jindřich Čapek (č. 41 ze 7. října 1887) /238-239/

476   Dr Kurel Schwing (č. 42 ze 14. října 1887) /240-241/

477   Svetozár Hurban Vajanský (č. 43 z 21. října 1887) /241-243/

478   Josef Jaroslav Kalina (č. 44 z 28. října 1887) /243-245/

479   Ferdinand Urbánek (č. 45 ze 4. listopadu 1887) /245-247/

480   Matija Ban (č. 46 z 11. listopadu 1887) /247-248/

481   Podobizny z českého divadla (Josef Chramosta — Jindřiška Slavinská — Ladislav Edmund Chvalovský — Josef Sklenář — Ferdinand J. Koubek) (č.47 z 18. listopadu 1887) /249-252/

482   Karel Liebscher (č. 48 z 25. listopadu 1887) /253-254/

483   Adolf Liebscher (č. 49 z 2. prosince 1887) /255/

484   František Blažek (č. 50 z 9. prosince 1887) /256-257/

485   Čeští šachisté (Antonín König — J. Drtina — J. Paclt — JUDr A. Kvíčala — Karel Makovský — K. B. Kober — Jan Dobruský — Jan Pilnáček — Jiří Chocholouš — Karel Kondelík — Fr. Moučka — MUDr E. Mazel — Josef Pospíšil — Jan Kotrč — K. Traxler) (č. 51 z 16. prosince 1887) /257-259/

486   Bedřich Peška (č. 52 z 23. prosince 1887) /260-261/

487   Humoristické listy (č. 53 z 30. prosince 1887) /261-262/

1888:

488   P. Václav Šimerka (č. 1 z 5. ledna 1888) /265-266/

489   Giuseppe Verdi (č. 2 z 13. ledna 1888) /266-267/

490   Božena Viková-Kunětická (č. 3 z 20. ledna 1888) /267-269/

491   P. Ondřej Einspieler (č. 4 z 27. ledna 1888) /270-271/

492   Dr Antonín Lenz (č. 5 z 3. února 1888) /271-273/

493   Adolf Krössing (č. 6 z 10. února 1888) /273-274/

494   Naši hosté (Alexander šlechtic Siloti — Petr Iljič Čajkovskij — Karel Halíř) (č. 7 ze 17. února 1888) /274-276/

495   Dr František Skřivan (č. 8 z 24. února 1888) /276-277/

496   Štěpán Bačkora (č. 9 z 2. března 1888) /277-278/

497   Dr Josef Tuček (č. 10 z 9. března 1888) /279-281/

498   Stanko Vraz (č. 11 z 16. března 1888) /281-282/

499   Václav Emanuel Horák (č. 12 z 23. března 1888) /283-285/

500   Valentin Vodnik (č. 13 z 30. března 1888) /285-289/

501   Dr Jan B. Lambl (č. 14 z 6. dubna 1888) /289-292/

502   Jan Fridrich Kittl (č. 15 z 13. dubna 1888) /292-294/

503   Emil Zillich (č. 16 z 20. dubna 1888) /295-296/

504   Adolf Eckert (č. 17 z 27. dubna 1888) /296-299/

505   Josef Jakubec (č. 18 ze 4. května 1888) /300-301/

506   Dr Antonín Štrobach (č. 19 z 11. května 1888) /302-304/

507   Dr Ignác Jan Hanuš (K zítřejšímu jeho dni úmrtnímu) (č. 20 z 18. května 1888) /304-305/

508   Tomáš Burian (č. 21 z 25. května 1888) /306-307/

509   Vojtěch hrabě Deym (č. 22 z 1. června 1888) /308-312/

510   František Beneš (č. 23 z 8. června 1888) /312-315/

511   Dr Leopold Fritz (č. 24 z 15. června 1888) /315-318/

512   Šebestián Hněvkovský (č. 25 z 22. června 1888) /318-321/

513   Dr Antonín Vokáč (č. 26 z 28. června 1888) /322-325/

514   P. František Kočí (č. 27 z 6. července 1888) /325-326/

515   Matěj Milota Zdirad Polák (č. 28 z 13. července 1888) /327-328/

516   Alois Bubák (č. 29 z 20. července 1888) /328-330/

517   Josef Slavík (č. 30 z 27. července 1888) /330-331/

518   P. František Josef Řezáč (č. 31 z 3. srpna 1888) /331-333/

519   Václav Karel Bedřich Zenger (č. 32 z 10. srpna 1888) /333-335/

520   Dr Josef Frič (č. 33 ze 17. srpna 1888) /335-337/

521   Václav Svoboda (č. 34 z 24. srpna 1888) /337-338/

522   Jindřich Ressel (č. 35 z 31. srpna 1888) /339-341/

523   Dr Josef Pečírka (č. 36 ze 7. září 1888) /341-342/

524   Dr Jan Kolofík (č. 37 ze 14. září 1888) /342-343/

525   Karel Svoboda (č. 38 z 21. září 1888) /344-345/

526   Josef Dumek. Ku sjezdu rolníků v Praze (č. 39 z 27. září 1888) /345-347/

527   Václav Kadeřávek (č. 40 z 5. října 1888) /347-349/

528   František J. Thomayer (č. 41 z 12. října 1888) /349-350/

529   Václav Alois Svoboda (č. 42 z 19. října 1888) /350-352/

530   Natalie, královna srbská (č. 43 z 26. října 1888) /352-354/

531   Vojtěch Nejedlý (č. 44 z 2. listopadu 1888) /354-355/

532   Sára Bernhardtova (č. 45 z 9. listopadu 1888) /356-358/

533   Dr Antonín Skočdopole (č. 46 z 16. listopadu 1888) /358-359/

534   Dr František Michl (č. 47 z 23. listopadu 1888) /360-361/

535   Bohuslav Alois Balbín (č. 48 z 30. listopadu 1888) /361-362/

536   Dr František Ladislav Rieger (č. 49 ze 7. prosince 1888) /363-364/

537   Josef Jireček (č. 50 ze 14. prosince 1888) /365-366/

538   Emanuel Krescenc Liška (č. 51 z 21. prosince 1888) /366-367/

539   Jan Jesenský (č. 52 z 28. prosince 1888) /367-369/

Obrazová část (čís. 337—539) /za str. 370/

Hlavní spolupracovníci Humoristických listů (příloha) /za str. 386/

Ediční poznámky /371-373/

Vysvětlivky /374-414/.

  Povídky malostranské. Národní knihovna, Sv. 4. Vydání připravili Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Doslov Felix Vodička. SNKLHU, Praha 1954 (4. vyd.), 8°, str. 299 + (3).

  Povídky malostranské. Národní klasikové, Sv. 14. K vydání připravil a poznámkami doprovodil Karel Polák. Doslov Jiří Hájek. Ilustrace Zdeňka Mlčocha. Mladá fronta, Praha 1954 (1. vyd.), 8°, str. 255 + (2).

  Pražské obrázky. Doslov napsal Karel Polák. Ilustroval Kamil Lhoták. Československý spisovatel, Praha 1954 (1. vyd.), 8°, str. 217 + (1).

  Prosté motivy. K vydání připravil Miloslav Novotný. Reprodukcemi čtyř mědirytin vyzdobil Cyril Bouda. Československý spisovatel, Praha 1954 (2. vyd. v Čs. spis.), 8°, str. 104. — Viz 1883.

  Zpěvy páteční. Faksimile dochovaných rukopisů. Faksimile Sv. 1. K vydání připravil a úvod napsal Miloslav Novotný. SNKLHU, Praha 1954 (1. vyd.), 8°, str. (22) + (14 volných listů) 1 obr. příloha.

Vydáno v roce, kdy uplynulo 120 let od narození Jana Nerudy.

  Žerty, hravé i dravé. Připravila Věra Vrzalová. Spisy Jana Nerudy 7. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1954 (1. vyd. v SNKLHU, náklad 10 400 výt.), str. 344 + (4) + 24 stran obr. příloh.

Dedikace: Drahému příteli Josefu Lvovi, českému pěvci, věnuju spis tento na památku.

Obsah:

Různé

O drobotinách (1875) /13-16/

Z domácnosti (1877) /17-24/

Tři králové (1877) /25-27/

Starý mládenec na bále. Sólová truchlohra (1868) /28-31/

Po funuse s křížkem? (1876) /32-35/

Popeleční myšlenky (1876) /36-39/

Kobližky (1876) /40-43/

Posvícenský přechod k přípitku na české Vašky (1870) /44-46/

Před vánocemi (1876) /47-50/

Nové míry (1875) /51-57/

Dva kriminální listy (List a žádost i připomenutí Jana Jakuba Kašpaříčka, trávícího toho času na pátý rok v zemské trestnici, k vídeňským liberálům. Velevážený pane Δ!) (1868, 1873) /58-64/

Noční schůze feudálně-klerikálního českého sněmu (1871) /65-68/

Z francouzskych oblaků. Od mého speciálního korespondenta (1870) /69-72/

"Filosofické" aforismy z doby "kongresu filosofů" (1868) /73-76/

Také zápisky, ale jen diurnisty (dříve) osmdesátikrejcarového (1868) /77-80/

Biblická šlechta (1873) /81-84/

Několik skutečně moudrých slov o spisovatelském honoráru, zároveň praktické upotřebení vyslovovaných zde zásad . . . (1871) /85-87/

Vegetus, a, um. — Anima, ae (1870) /88-90/

Lékařky, kněžky, právničky (1872) /91-96/

Za padesát let (1872) /97-99/

Zcela věrná zpráva o tom, jak to bylo 24. února r. 1972 (1872) /100-103/

Láska ve vídenských insertech (1869) /104-107/

Provedený důkaz, že jsme lidé chybující (1871) /108-110/

Bez myšlénky (1869) /111-116/

Cesta po tramvaji (1876) /117-122/

Pražští hokynáři (1876) /123-127/

Popel! (1876) /128-131/

Divadelní

Z divadelních listů slečny Anežky Skočilovy k slečně Lidušce Bromské (1876) /135-148/

Pannopanna. Divadelní hra dle Shakespeara, Lindaua a ještě některých jiných (1871) /149-154/

Rok co rok "Mlynář a jeho dítě" (1870, 1872) /155-162/

"Romeo a Julie" — paskvil na lásku (1874) /163-170/

Drobný divadelní jux (1874) /171-175/

O dvou Petrovských (1874) /176-179/

Literární

Pražsky pěvec (1877) /183-191/

Václava Štulce "Básně" (1873) /192-195/

Zbožné kalendáře (1873, 1874) /196-204/

Literárně masopostní pojednání (1871) /205-207/

Sčesané s cizích štěpů

Masopostní listy. Podle učeného doktora Misesa. I. O andělích a tedy také o ženských. II. O tanci. III. O šibřinkách a o novém světě (1876) /211-222/

O menších pro větší děti (1871, 1874) /223-229/

Kanalisován. Z berlínského přenešeno do pražského (1876) /230-233/

Svatebčané na cestách (1876) /234-237/

Můj nářek. Dle S. Habra volně bědován od A. Tolstého (1876) /238-241/

Nová asekurace (1874) /242-244/

Humór v německém právě (1871) /245-247/

Nedělní kázání na základě Darwinovy náuky. Dle několika učenců zpracováno a překládáno ode mne. I. Drazí soulidé! II. Soulidé a souzvířata! (1871) /248-253/

Načež zase říkání kajícníkovo (1871) /254-259/

Dodatky

Rok co rok "Mlynář a jeho dítě" (1873, 1875, 1876) /263-271/

Literárně masopostní pojednání (1871) /272-275/

Obrazové přílohy /za 276/

Ediční poznámky /277-291/

Vysvětlivky /292-342/

Vysvětlivky k obrazovým přílohám /343-345/.

1955

  Balady a romance. Zpěvy páteční. K vydání připravil, doslov a vysvětlivky napsal Felix Vodička. Mimočítanková četba. SNDK, Praha 1955 (1. vyd. v SNDK), 8°, str. 83 + (4) + 1 obr. příloha (Frontispice od Maxe Švabinského).

  Balady a romance. Doslov napsal František Nečásek. Květy české poesie, sv. 42. Mladá fronta, Praha 1955 (1. vyd. v Mladé frontě), 12°, str. 61 + (3) + 1 obr. příloha (frontispice od Jana Hladíka).

  Studie, krátké a kratší I. Připravil Jaroslav Zima. Spisy Jana Nerudy 5. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1955, str. 410 + (6). — Viz 1876, 1881, 1887.

Obsah:

Trhani. Studie dle znalců (1872) /7–46/

Pražské obrázky

„Obrázky policejní“ (1868) /49–91/

„Ze zastavárny“ (1869) /92–105/

„Na záduší“ (1871) /106–113/

„Různé postavy

„Žebráctvo“ (1868) /114–123/

„Po nárožích“ (1864) /124–126/

„Postní postavy“ (1872) /127–132/

„Služky“ (1875) /133–136/

„Domácí páni a nájemníci“ (1870) /137–151/

„Kuchyně na trhu“ (1875) /152–157/

„Něco z pražské češtiny“ (1874) /158–162/

„Pohádky pražských měst“ (1865) /163–168/

„Pražské ulice v záři umění“ (1875) /169–178/

„Pravdivé slovo o Praze“ (1873) /179–187/

Studie masopostní

„O tanci“ (1869) /191–212/

„První dodatek: Dvě slova o baletu“ (1869) /213–218/

„Druhý dodatek: Něco dalšího o taneční hudbě. Masopustní listy hudebního laika“ (1869) /219–228/

„Bálové titěrky“ (1874, 1875) /229–247/

„Zcela rozházené myšlénky o svatbonosném konci masopostu“ (1872) /248–253/

„Masopostní ovary“ (1874) /254–262/

Rozjímání postní

„Osel“ (1872) /265–285/

„Nový světa pán“ (1874) /286–310/

„První dodatek: Dýmka a doutník“ (1874) /311–320/

„Druhý dodatek: Šnupáci“ (1874) /321–324/

„Jmena“ (1875) /325–/

„Dodatek, po uplynutí téhodne vytištěný“ (1875) /334–337/

Dodatek

„Obrázky v nočním světle“ (1864) /341–350/

„Pražské obrázky policejní“ (1868) /351–356/

Ediční poznámky /357–374/

Vysvětlivky /375–411/

1956

  Básně II. Písně kosmické. Balady a romance. Prosté motivy. Zpěvy páteční. Verše humorné a satirické. Verše příležitostné a do památníku. K vydání připravil a doslov napsal Felix Vodička. Spisy Jana Nerudy 2. Knihovna klasiků. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1956, str. 456 + (8) + obr. příl.

Obsah:

Písně kosmické (1878) /7-58/

Dodatek k Písním kosmickým („Potulný mudrc kdys slova psal“) (1884) /59/

Balady a romance (1883)

Balada pašijová /65-66/

Balada horská /67/

Balada dětská /68-69/

Balada česká /70-71/

Romance o Černém jezeře. Starý motiv /72-73/

Romance o Karlu IV. /74-76/

Romance o jaře 1848 /77-78/

Romance italská /79/

Romance helgolandská /80-81/

Balada zimní /82-84/

Balada stará — stará! /85/

Balada tříkrálová /86-87/

Romance štědrovečerní /88-90/

Balada májová /91-92/

Balada rajská /93/

Balada o duši Karla Borovského (Zpola, ano i zcela národní /94-96/

Balada o polce. Dle vzdáleného motivu /97-98/

Balada o svatbě v Kanaán /99-101/

Dodatky k Baladám a romancím

Balada malostranská /103-104/

Romance dvě, a tuze pěkné /105-106/

Ta první /105/

Ta druhá /106/

Romance biblická /107-109/

Prosté motivy (1883)

Jarní 1-15 /115-131/

Letní 1-11 /133-145/

Podzimní 1-11 /147-161/

Zimní 1-14 /163-179/

Dodatky k Prostým motivům

Mládenecká /181/

Boženě Vlachové /182-190/

Únor /182/; Červenec /183/; Září /184/; Říjen /185/; Říjen /186/; 22. října /187/; 1. listopad /188/; 18. listopad /189/; Listopad /190/.

Jarní /191/

Zimní /192/

Podzimní /193/

Zpěvy páteční (1896)

"Moje barva červená a bílá" /197-198/

Anděl strážce /199/

Matka sedmibolestná /200/

Ecce homo /201-202/

V zemi kalichu /203/

Ukolébavka vánoční /204/

Za srdcem! /205/

Láska /206-207/

Ve lví stopě /208-209/

Jen dál! /210-211/

Dodatky ke Zpěvům pátečním a jiné verše o vlasti

Staroměstská věž /213/

Motto mých písní /214/

Ku vzkříšení! /215-216/

1886 /217/

V železničním kupé /218-221/

Verše humorné a satirické

I

Žalostný vzdech a ponížený dotaz k Jeho Učenosti pánu a panu Primu Sobotkovi, vydavateli "Kratochvilné historie" atd. atd. /225-226/

Povzdech krátkoušákův /227/

Pijácké motivy. Po světě sebral a dosti podivně do veršů dal Jan, jenž se píše Neruda /228-232/

1. Motiv historický /228-229/

2. Časový /229/

3. Milostný /230/

4. Dojemný /230/

5. Obezřetný /231/

6. Poslední /231-232/

Jarní písně feuilletonistovy /233-235/

Kuchynské recepty /236-237/

Skopové s marjánkou /236/

Husí krev /236-237/

Napomenutí /238/

Já naslouchal, když mladý párek klekl /239/

II

Adam. Balada /241/

Kocourkovský kousek /242-243/

Balada literární. Od Antonína Barborky, spravedlivého spisovatele veršem i prózou /244-245/

Jan Kalvent, klempíř /246-248/

III

Kniha epigramů

Proslov ke knize epigramů /249/

K bohyni Euterpé /249/

Věřím! /250/

Připomenutí /250/

Básník demokrat /250/

Evangelická skromnost spisovatelova (Svatý Matouš: 28,34) /251/

Pseudonym /251/

Změna /251/

Literární dloužky /252/

Čtenářovi /252/

Čtenářky české /252/

Nedůslednost /253/

Šlechetnost /253/

Boty — lidé /253/

Přání /254/

Lítost /254/

Modlitba /254-255/

Otázka /255/

Manželé Adam a Eva Blížní /255/

Sliby /256/

Scéna z ráje /256/

Z tobolky cestovatelovy /256-257/

Dítěti /257/

Andělíčkové Murillovi /258/

Životy svatých /258-259/

Bursovní /259/

"Poslední svého rodu" /260/

Z modlitby horalovy (Do památníku vychovateli vysokorodých hrabat ***) /260/

Podobenství /260/

Pořádek /261/

Shoda /261/

Přízeň /261/

Čili: Kam vede "svoboda obžerství" /262-265/

Češpivo praví /265/

Maloměstské /265/

Rostlinná rodina /266/

Žalomil zpívá /266/

Modlitba /266/

Do krásy /267/

Konec světa /267/

Žena /268/

Le bouquet de l'amour /268/

Parfum /269/

Moderní zbraň už stará zbraň /269/

To Adamovo žebro /269-270/

Pravda! /270/

Vzpomínka z mládí /270/

Lidská opatrnost /271/

Důvod příštího života /271/

Jako na zemi tak i na nebi /272/

Chuť /272/

Na očích lidí /273/

Hana a chvála /273/

Stejná příčina — různý účinek /274/

"Uč se moudrým býti!" /274/

Drobné a široké /274/

Slza /275/

Zrcadlo /275/

Lidské srdce /275/

Otázka /276/

Jiná otázka /276/

Slunce a měsíc /276/

Oslavy /277/

Řip /277/

Český výtečník /278/

Česká politika /278/

Nejlepší přítel /279-280/

Kdys přišel telegramek /280/

Naše pohostinství /281/

Velkonoční /282/

Chudoba /282/

K+M+B+ /282/

Kriminál /283/

Výhoda starých /283/

Smutná bilance /283/

Povzdech /284/

Přání /284/

Dvě drahá místa /284-285/

Doslov ke knize epigramů /285/

Dodatky ke Knize epigramů

My nebozí humoristé! /287/

Praotec humoristů /287/

Kuchaři /288/

Štěstěna /288/

Útěcha /288/

Krev a voda /289/

IV

Staří hoši /291-292/

Letní vzpomínky. Malostranský feuilleton /293-312/

Verše příležitostné a do památníku

Akademickému čtenářskému spolku /315/

Knihařům našim /316/

List do památníku /317/

Janě Valečkové /318/

Marii Lvové /319/

Mařence Čelakovské /320/

Fanče a Bertě /321/

Boženě Fričové. Vzkaz ku dni 3. 12. 1886 /322/

Do tanečního pořádku /323/

Miladě a Zdence Čelakovské /324/

Boženě Ulíkové /325/

Josefě Hovorkové /326/

Odoleně Nápravníkové /327/

Miloslavě Vinklerové /328/

Boženě Skálové /329/

Anně Gabrielové /330/

Obrazové přílohy /za 330/

Poznámky vydavatelovy /331-423/

Písně kosmické /337-354/

Dodatek k Písním kosmickým /354/

Balady a romance /354-364/

Dodatky k Baladám a romancím /364-367/

Prosté motivy /367-381/

Dodatky k Prostým motivům /381-384/

Zpěvy páteční /384-395/

Dodatky ke Zpěvům pátečním /395-399/

Verše humorné a satirické /399-415/

Verše příležitostné a do památníku /415-418/

Doplňky a opravy k prvnímu svazku Básní /418-423/

Vysvětlivky /424-429/

Doslov (Felix Vodička) /430-448/

Seznam obrazových příloh /449-450/

Seznam básní podle prvního verše /451-456/

  Česká společnost II. Svazek připravil a doslov napsal Josef Polák. Spisy Jana Nerudy 22. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1956 (1. vyd. v SNKLHU, náklad 4000 výt.), str. 639 + (11) + 12 obr. příloh.

Obsah:

1866:

Nový Šlesvik-Holštýn — Universita v Liberci a paruky v Benátkách — Pražské děvečky — Masopůst "cum sua causa" — Duševní zátiší (1866) /7-9/

Federalista Friedrich Rückert † — Episoda v přednášce — Nejnovější Odyssea — Pozor na — takt! (1866) /10-12/

Bez tvářnosti o tvářích — Neobyčejně malý obr — Němci nemají posud moudré literatury — Praha a Sobotka — Sněmovní velkomyslnost — Pímo klackové (1866) /13-15/

"My nejsme lůza, my jsme lid!" — Češi mají "h" — Vše bylo dobře připraveno — Opatrnosti až nazbyt — Některá drobná fakta (1866) /16-18/

Časové povzdechnutí (1866) /19-22/

Hlásný se zmýlil — Pour les juifs — Výlet do Jeruzalema — Odkryté spiknutí — Pyšný skladatel — Kvůli kapelníkovi! (1866) /23-26/

Poste restante — Pomlouvači mapy — O nás se mluví! — Prahrubiánská historka — Za oponou i před ní (1866) /27-29/

Bäuerle po česku — Šťastné Sasko! — Blümchenkaffee co válečný spojenec — Bismarck a blind-Blind — "Přišel okamžik!" — Smutné loučení, "kteréž se zpívá jako" — (1866) /30-32/

"Mnoho dýmu" — Pod mrakem — Výroční dny — Ztráty před vojnou — Odročení radostí — "Dem Manne kann geholfen werden" (1866) /33-35/

"Mailüfterl" umřel — Z doby citar — Oposicc slavíků — Tyrolské jodly a české plácačky — Vojna, Horvaté a my (1866) /36-38/

Při jasnící se situaci — Démanty v úkrytu — Návštěva sousedská — Časové nálezy (1866) /39-41/

Z pohraničí saského (1866) /42-44/

Na železných křížovatkách (1866) /45-47/

Hostinec "u modrého nebe" (1866) /48-50/

Hledat titulky pro články pod čarou ... (1866) /51-53/

Strach je velká věc ... (1866) /54-57/

Před témdním (1866) /58-59/

Žurnalistický hlad (1866) /60-62/

Zábřesky oddechu (1866) /63-66/

Jsou doby slitování (1866) /67-69/

Dobrovolnické sbory (1866) /70-72/

Všeobecné odpočívání — Deset na jednoho — Nesmrtelný vepř — Satira na nás — Prach do očí — Český národ bude již zase chudší! (1866) /73-75/

Tajní členové rodin — Domácí výjevy pro strach pruský — Šlechtic "z groše" — Kasya a nekasířské vtipy — Autonomie v moratoriích (1866) /76-78/

Vídeňská žurnalistika a česká pověst (1866) /79-81/

Říšské jablko a naše budoucnost — Naše historické maléry — Bída a hodinky, česká faleš a norimberská vejce — Surogát českých národních písní — Žánrový obraz — Jak se oznamuje (1866) /82-84/

Demimonde v okupaci (1866) /85-88/

O tom povětří — Pláč české koruny — Lutrie a sny — Proč roste obilí — Páteři jezovité (1866) /89-91/

Černé časy — Česky nález — Malum omen nebo reflex zašlosti? — Jaký je rozdíl mezi dánštinou a češtinou? — Zahradnické naučení (1866) /92-94/

Okupační arabesky (1866) /95-122/

Dona nobis pacem! — Klub šachovní a hyperbolický vtip — Pêle-mêle příčin a výsledků, Garibaldi a vdova, hříšníci a divadelní referenti (1866) /123-125/

Procházka po Karlově mostě (1866) /126-128/

Nové hádky (1866) /129-131/

My a peníze — Školy v očistci — Přátelství na Vyšehradě — Nová válka a suché švestky — Zmařené i nové naděje (1866) /132-134/

Chvílka v sněmovně (1866) /135-137/

Přesrok je mír — Ženský ruch — Pražské bezkrinolenky — Nový asyl pro poesii — Jesuitské dárky vánoční — Něco pro Vyšehrad (1866) /138-140/

Život ve sněmu — Národní pruské odměny, pressjudové čili les juifs errants littéraires a meklenburská vzdělanost — Z jižních Čech (1866) /141-143/

Národní múdrosloví — Ve Španělích — Program českého autodafé — Finis Čechiae (1866) /144-146/

1867:

Rok nemá pojmu — o nás — Jak se vede vyhozeným — Husí ouroda — Smrt na věži — Staré nové heslo (1867) /147-149/

"Mezi branci", scéna z moderního Nevaldštýnova táboru (1867) /150-153/

Čepice a čikoš — Poněmčené krupařství — Mladá Čechie v kněhkupectví — Epigramy a písničky — Nabízejí i hledají se odpustky (1867) /154-156/

Z loňska přesunutá polemika (1867) /157-160/

Samomluvy sněmem posud nepotvrzeného brance (1867) /161-166/

Selský vtip (1867) /167-169/

Nastává práce v cizině! (1867) /170-172/

Po volbách — Nový harlekýn — "Posel z Prahy" cestuje co fotograf (1867) /173-176/

To jsme rádi, že jsme zase prohráli! — Amerika a Německo — Tatík Poinz a kmotr Wiegand — Ve prospěch jesuitů už slovo poslední — Kanovnické nadávky (1867) /177-180/

Nastalo jasno — Florenc na Vltavě — Donner d'avance — Stará píseň o nebohé češtině — Čeština divadelní (1867) /181-183/

Kniha Josue v nevulgárním německém vydání — Zapáchající geniové — Revolver a klacek — Ztratíme slečnu Malou! — Výroční strašidla (1867) /184-186/

Ze sněmovních oblaků. I. Při první schůzi. II. Mrtvá schůze. III. Mezi blesky a poškleby. IV. Den jasné situace (1867) /187-198/

Těžké panování — Maďarsko-slovensko-německá nomenklatura — Epigramy vídeňské — Glinka — Telefon — Ruské neštěstí (1867) /199-201/

Stesk po oblacích — První mje řeč ve sněmovně — Slavný večer únorový — Zatmění slunce a úpadek Napoleona (1867) /202-204/

V čerstvém vzduchu — Češi, Deutschösterreichrové a Indiáni — Tajuplné návštěvy — Perly v slonových hlavách — Není materiálu! (1867) /205-208/

K volebnímu reji (1867) /209-211/

Triumf vtipu — Masný extrakt ze žamberecké kravičky — Němec a Turek — My přejem každému (1867) /212-214/

Jsme tak zralí, že nám radost ani nesluší — Česky tenor — Mezi sty jeden — Časová otázka — Za Litavou (1867) /215-217/

Jsou porovnání a řečnické obrazy ... (1867) /218-220/

Naše škody — Noví Marcelové — Na basových strunách — Radost v Translajtánii — Zakysalý konec (1867) /221-223/

První hřímání — Od Rýnu k nám — Vzpomínka na pruské zastaveníčko — Naše politická nevzdělanost a noví civilisátoři (1867) /224-226/

Ze sněmovních oblaků. V dubnu l. p. 1867. I. Sněm "českého" království. II. Na galerii. III. Hluchota a majorita. IV. Mosaika sněmovní (1867) /227-239/

Vandrování Čechů "z kněh" — Trochu rademachriády a trochu víc — Nový druh Slovanů — Ve světě a u nás (1867) /240-242/

Národní slavnosti (1867) /243-245/

Chudá Evropa (1867) /246-248/

Vesele se bijem v prsa — Irské paralely — Bohemie konečně něco tuší — Bohatá doba — Velké udalosti naše — Nebezpečný měšťanosta (1867) /249-251/

Všeněmecká výstava národopisní (1867) /252-254/

Apotheosa štíra — Z koncertu zvířat — Tajná revoluce — Pohřeb humoru — Květen či říjen či listopad? (1867) /255-257/

Mastné sny a geologické probuzení — Obec, p. Steffek, přestárlé sbory — Nové mutování — Z Říma (1867) /258-260/

Nechte mne mluvit! — Výroční radosti — Venkované měli něco radosti, ale my víc — Finanční operace — Sibířské počasí — O německé věrnosti (1867) /261-264/

Z bažanta ke kůrce — Nemoc velkých dětí — Na provázku — Doma, v Paříži a v Moskvě — Briganti po cestách našich (1867) /265-268/

O čem se nechce a nemůže psát — Jinde je živěji — Vojna Čechům — Zalitavské přívozy — Atentát a Pařižané (1867) /269-271/

Jsme na širém moři slovanském (1867) /272-274/

Z dvou věcí zvolil věc třetí — Naše klidnost — Triumf lidského ducha — Konduktor a omnibus — Evropské ladění — Umění a satira (1867) /275-277/

Kde vlastně jsme? — Blízká cizina — Zbraň a hračka — Prostá udalost (1867) /278-280/

Výroční vzpomínky — Zapomenuté naučení — My a Francouzové — Psovská nadávka a inteligence in partibus infidelium — Ouřadní anekdota — Dobře, že nemáme Homéra! (1867) /281-283/

Zasycháme! — Pravá míra v české kuchyni — Živá cizina — Splynutí se Sionem — O nás jinde (1867) /284-286/

Turecká hymna — Kousky cestopisů pařížských — Jiné cestopisy zajímavé — Lučební rozklad lišáka (1867) /287-289/

Výroční paměť dobročinnosti (1867) /290-292/

Dobré jitro! — My doma jsme se nezměnili — Ostatní lidstvo nezmoudřilo — Takty z tureckých hymen — Tatáž fasona! (1867) /293-295/

Halelujah! — Smluvme se — ale s velkým výdělkem! — Místo na Litoměřice do Budějovic — Naši hosté — Dvě měřítka, pokutovaný kuplet a podivný snílek (1867) /296-298/

Stráže bezpečnosti (1867) /299-301/

Ouřady v ohni — Mry dobří Slované! — Ruská anekdota — S češtinou hotov "jednou provždy" — Pan Lužický — Tajný Slovan (1867) /302-305/

Náš pan Špulák — Mezera v policejním zařízení — Němcům nebylo nic do toho! — Belvederský dialog (1867) /305-307/

Mrzutý monolog — Fráze a skutečnosti — Neomylný recept proti dluhům — Konečně kousek opravdové rovnoprávnosti (1867) /308-310/

Odročená cesta a nepřijatá náhrada — Z doby Päumannovy — Ruble nejdou — Která je lepší — Zábavy na nebi i na zemi (1867) /311-313/

Josef Podlipský (1867) /314-317/

Některé osobnosti (1867) /318-320/

Podnební změny — Ruští hosté a divadlo — Něco o rybářích — Naše obecní stráž a zdvořilost — Tagesbote, tabulky a rozličné výklady (1867) /321-323/

Z římských osudů (1867) /324-326/

Ve Vídni si pomohli — Nová výstava — Pro i proti konkordátu — Nový zpěvácký spolek — Národ filologů (1867) /327-329/

Že nejsme Řekové? (1867) /330-332/

Ragout a muzika — Krásná mela a náš hlad — Vytištěná upřímnost — Ragout v Rakousku a v Praze — Páně Steffkova muzika (1867) /333-335/

Holandský příklad — Druhé jaro a kvítí jeho — Hubička do Pardubic — Knězstvo a Bílá hora — Kupletní příběh (1867) /336-338/

Dva pohřby — "Někde jinde" — Svoboda na komando a svoboda naše — Ouřadní časopisy, sůl a cigára (1867) /339-341/

Borovýády (1867) /342-344/

Následky pokroků ženského pohlaví — Dohry bělohorské — Pan Forster a jeho tajné příčiny — Mostecká zkouška (1867) /345-347/

Staří domácí páni (1867) /348-351/

Tajná spiknutí česká (1867) /352-354/

Hračky české — Dělatelé a posuzovatelé — Revoluce v českém orchestru — Miláček můj pan Dedera (1867) /355-357/

1868:

Při novoročním cigaretu (1868) /358-361/

Kralovražda se nezdařila — Mezi elegantními — Otázky k primátorským cylindrům, jazykům a familiím — Moje náděje — Čeho žádá vzdělanost na lutristkách (1868) /362-365/

Jsme chudší o jednu zábavu — Novověká restaurace středověkých dětských tažení křížáckych — Nemravnost v soudní síni i mimo ni — Slavnost našeho Musea (1868) /366-368/

"Po revoluci" (1868) /369-371/

Odkrytá pravda — Úkol geniů — Krev, trpící nevinnost a pokání — Nejnovější hudebniny — Lechtají se strachem (1868) /372-374/

Týden čekatelů — Můj pan Dedera — Němci a Češi "na handl" — Náš karneval — Umřem dozajista, do Silvestra (1868) /375-378/

Pro papežské zuávy — Drobnější zábavy šlechty — Sláva panu Steffekovi! — Úžasná rychlost dra Klaudyho — Palacký se nezavděčil — Žánr manželský — Štilfríd (1868) /379-382/

Loyálnost na cestách — Ze světa diplomatického — V německé Walhalle — Nové demonstrace — Jeden už jel — Sláva českému umění! (1868) /383-386/

Odněkud z Kapitólu — Rouhání se českému národu — Příští bursa — Nově vynalezený cynismus (1868) /387-390/

Dvě polemiky beze mne! — Naše literární "něco" — Pro husarskou lásku — O kroji nenárodním a o té Schlaraffii — Milodary (1868) /391-393/

Prádlo a veřejné mínění — Nebohý výbor slavnostní — Osobní bolesti — Samovražedné myšlénkv — Pasivní barikády (1868) /394-396/

Eminencní náhledy o svobodě, svobodomyslnosti a jiných špatných nebo alespoň pološpatných věcech (1868) /397-400/

Nová výstava — Scarabaeus conservativus veterobohemicus — Dva podchrobáci — Dost slušný návrh k svatojanské slavnosti (1868) /401-404/

Opsaný úvod — Z vás nebude už nikdy nic — Luciper a páter Moufang — Řím co pečivo — Malířské autogramy — Stran nového salonního kroje (1868) /405-407/

Chybné názory — Vždyť není tak zle a mohlo by být zcela dobře, kdybyste atd. — Dohráli jste v šalbách svých! — "Kostnice" a "dr. Borový" se nerýmuje (1868) /408-411/

Dnešní "Hvězda" čili slavné ouřady nemají proti této národní slavnosti ani "toho nejmenšího" (1868) /412-314/

Politicka prostituce (1868) /415-417/

Tajuplny feuilleton o novém hnoji naší budoucnosti, o rozličných obličejích, zralých děvčatech a zralém právu, pak také o něčem ještě jiném (1868) /418-420/

Rozhled s břehu — Udělal se sám — Hubička je věc zcela nevinná — Šicům bylo volno — Německá kultura zpívá (1868) /421-423/

Kamarádská odpověď — Benátské zrcadlo — Jindy a nyní — Národ a žurnalista — oba nepolepšitelni! (1868) /424-426/

Ze žurnalistické lóže (1868) /427-443/

V době mely (1868) /444-446/

Sobotní rozprávka v redakci (1868) /447-449/

A opět jednou před sněmovnou (1868) /450-452/

Turniket na hranicích — Letošní houby — Nový autonomista — Ty děti — ty děti! — Mír ani nemůže být! (1868) /453-455/

Nové proudy nadávek — Oktávní vzpomínky — Historická spravedlnost — Čeští kmenové (1868) /456-458/

Vyšlo si neštěstí — Hořovický Simerink — Scéna z volebního divadla — Antigona a jiné hry pro děti (1868) /459-461/

Důkladná zpráva o historické noci a velkém v ní váženém předsevzetí — Další zpráva, a sice o jedné nekrkolomné petici (1868) /462-464/

O tom velkém větru, o husách, miasmech a zlodějích — Siamský cop a český cop — Bolestné napomenutí (1868) /465-467/

1869:

Nový rok smutně se začíná (1869) /468-470/

Otroctví staré a novější, "moderní" — Hamburský baryton — Pokrok také v bídě (1869) /471-473/

Heslo "pumpa" — Tajnosti hole — A nebude vojna! — Bájky, morálka a osm kufrů poesie (1869) /474-476/

Slovinská pohádka — Pravé a nepravé — Nerovnost lidská — Nerovnost v galantnosti — Rytíř za odstranění všech rozdílů (1869) /477-479/

Chladná měšťanská úvaha — Proč jsem nešel — Česká spravedlnost — Tropy v kůlně — Akt mé piety (1869) /480-482/

Již budou! — Jeden upřímný — "Husitismus" na Moravě — Několik neupřímných — Člověče, přestaň myslit! (1869) /483-485/

Vzpomínky z výminku (1869) /486-490/

My se mýlíme — Květiny, slavíci, vrabci a "kosové" — Emancipace a poroty — Příklady naivního vypravování pro školské čítánky — Milujem tak nešťastně! (1869) /491-493/

16. květen (1869) /494-496/

Uznání Turkům — Z germánského humbugu — Konec světa — Posud neznámý darebák — Kasární příjemnosti (1869) /497-499/

Dnešní slavnost — Vzpomínka na nepostavený pomník — Lublaňské rány — Udávejme trochu! (1869) /500-502/

Obecná kuchyně (1869) /503-505/

Lež a pravda (1869) /506-508/

Čím varhany v koncertu nástrojů, tím dr. Chleborád ve věnci českých výtečníků — Jedovaté ouklady — Policejní a jinak oficielní (1869) /509-511/

Je po válce! — Nový děkan českých doktorů — Heinův stesk — Před osmi lety a nyní (1869) /512-514/

Jubilejní dar (1869) /515-517/

Pomník Fügnerovi! (1869) /518-520/

Odbor studentský (1869) /521-523/

Thé z lípového květu — Některá skromná přáníčka (1869) /524-526/

Porotní myšlénky a návrhy (1869) /527-529/

Boj o čest — Dny radosti — Výprasky a dva tajně kajícní — Volební popěvky — Dva čekající — Mravné naučení (1869) /530-532/

"Strašná agitace" proti židům — Vzdechy p. Davida Kuha — Co se všechno ještě státi — nemůže — Trh — Letošní dary svatováclavské — Petr Maixner (1869) /533-535/

Pětikostelské (1869) /536-549/

Událost na Příkopech — Ne, to je — Schütz! — Koho strkali — Zbožné přání — Reklama kvůli zakončení (1869) /550-552/

Nový pamflet Höflerův — O Rebeko! — Obtíže translátorské — Vzpomínka na muže — Několik hloupých otázek, pak interpelace k Přemyslu Otakaru II. (1869) /553-555/

Věčné mládí — Smyčec už to spraví — Naši vlastenci — Národní doktor (1869) /556-558/

Společenský náš život, který není, a české salony, které také nejsou (1869) /559-561/

Ediční poznámky /563-564/

Vysvětlivky /565-626/

Doslov (Josef Polák) /627-639/

Seznam obrazových příloh /640/

Obrazové přílohy /za str. 640/

  Balady a romance. Zpěvy páteční. K vydání připravil, doslov a vysvětlivky napsal Felix Vodička. Mimočítanková četba (Pro 10. postupné ročníky všeobecně vzdělávacích škol, pro 2. ročníky pedagogických škol a pro školy odborné). SNDK, Praha 1956 (2. vyd. v SNDK), 21 cm, str. 85 + (3) + 1 obr. příloha (Frontispice: Max Švabinský).

  Povídky malostranské. Mimočítanková četba. K vydání připravili Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Ilustroval Karel Müller. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1956 (2. vyd. v SNDK, 1. vyd. v knižnici Mimočítankové četby), 20 cm, str. 286 + 16 barevných obr. příloh.

  Povídky malostranské. K vydání připravili Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Ilustroval Karel Müller. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1956 (3. vyd. v SNDK, 2. barevně il.), 21 cm, str. 286 + 16 barevných obr. příloh.

  Povídky malostranské. Text k vydání připravil, doslov a vysvětlivky napsal Karel Polák. Ilustroval Václav Sivko. Grafická úprava Antonín Dvořák. SNKLHU, Praha 1956 (2. vyd., 1. ilustrované), str. 324.

  Prosté motivy. Doslov napsal Miloslav Novotný. Mědirytiny Cyril Bouda. Československý spisovatel, Praha 1956 (3. vyd. v Čs. spis.), 8°, str. 104 + (2). — Viz 1883.

  Trhani. K vydání připravil Jaroslav Zima. Doslov Karel Polák. Ilustrace Václav Sivko. Edice ilustrovaných novel, sv. 5. Československý spisovatel, Praha 1956 (x. vyd. v Čs. spis., náklad 15 000 výt.), 8°, str. 66 + (2) + 4 barevné obr. přílohy. — Viz 1888.

  Zpěvy páteční. Pro tisk připravil a doslovem opatřil František Nečásek. Květy české poesie 46. Mladá fronta, Praha 1956 (2. vyd. v MF), 12°, str. 42 + (4) (Frontispice: Ladislav Krám).

  Žerty, hravé i dravé. Doslov napsal Stanislav Budín. Národní klasikové sv. 28.   Mladá Fronta, Praha 1956 (1. vyd. v MF, náklad 15 400 výt.), 8°, str. 305.

1957

  Balady a romance. Zpěvy páteční. K vydání připravil, doslov a vysvětlivky napsal Felix Vodička. Mimočítanková četba pro školy všeobecně vzdělávací. SNDK, Praha 1957 (3. vyd. v SNDK), 8°, str. 85 + (3) + 1 obr. příloha (Frontispice: Max Švabinský).

  Literatura I. Svazek připravil Jan Thon. Spisy Jana Nerudy 11. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1957 (1. vyd., náklad 3000 výt.), str. 621 + (7) + 16 obr. příloh.

Obsah:

1857:

Normalien-Nachschlagebuch für Lehrer und Direktoren der österreichischen öffentlichen Gymnasien (1857) /7-8/

Leipziger illustrierte Zeitung (1857) /9-10/

Gustav Pfleger Moravský, Dumky (1857) /11/

J. P. Koubek's Gesammelte Schriften in Vers und Prosa (1857) /12-13/

Die klassische Periode der deutschen Nationalliteratur im achtzehnten Jahrhunderte, in einer Reihe von Vorlesungen dargestellt von J. G. Findel (1857) /14-15/

Wörterbuch der slavischen Sprache in den sechs Hauptdialekten: russisch, bulgarisch, kirchenslawisch, serbisch, böhmisch und polnisch, von Josef Franta Šumavský (1857) /16-18/

1858:

U nás (1858) /19-45/

Böhmische Granaten (1858) /46-47/

1859:

Večerní písně (1859) /48-50/

Nyní (1859) /51-57/

Böhmische Granaten (1859) /58/

Zora (1859) /59/

Poznámka k článku J. Valdemara Jaroše Samoukové české poesie (1859) /60/

První a poslední slovo panu J. Malému (1859) /61-67/

Žití básnické (1859) /68-69/

Františka Jana Jezbery obrana . . . (1859) /70-71/

Život a působení Václava Matěje Krameriusa (1859) /72-74/

Gustav Pfleger (1859) /75-85/

Alfred Waldau, České národní tance* (1859) /86-87/

Pozvání ku předplacení (1859) /88-89/

Škodlivé směry (1859) /90-99/

Pan Vyšínský (1859) /100-102/

Kytice (Almanach) (1859) /103-108/

Tajemné psaní (1859) /109/

Nezabudky (1859) /110-111/

Básně Adolfa Heyduka (1859) /112-113/

Máj (1859) /114-116/

Poznámky k studii Vítězslava Hálka básnictví české v poměru k básnictví vůbec* (1859) /117-118/

Něco o "posledním" slově (1859) /119-123/

Mejrima a Husejn (1859) /124-129/

Jaroslava (1859) /130/

Krotké znělky (1859) /131/

Výbor básní Alexandra Puškina (1859) /132/

Poznámka k úvaze J. Ž."Z Moravy"* (1859) /133-134/

Sebrané spisy (1859) /135-139/

Václav Klement Klicpera (1859) /140-142/

Jasoň (1859) /143-144/

Českomoravská pokladnice (1859) /145-146/

Básně Anny Vlastimilv Růžičkové (1859) /146-148/

Smíření (1859) /149-153/

Pan Vyšínský (1859) /154-155/

České národní tance* (1859) /156/

Čtenářům Obrazů života (1859) /157-159/

1860:

Na volšanském hřbitově (1860) /160-168/

Krakonoš (1860) /169-172/

České granáty — Böhmische Granaten* (1860) /173-174/

B. Stanislav Jansa (1860) /175-176/

Jan Krejčí, Geologie* (1860) /177-178/

O školství (1860) /179-183/

Spiknutí Fieska v Janově (1860) /184-185/

Babinský žije!* (1860) /186/

Hrad (1860) /187/

Láska k básníkovi — O krejčíkově Anežce (1860) /188-190/

Máj (1860) /191-193/

Růže (1860) /194-195/

Obrazy života (1860) /196-197/

Literatura v době nastávajícího politického ruchu* (1860) /198-200/

Nadhrobek Honoraty z Wiśniowských-Zapové (1860) /201/

Ze vzduchu (1860) /202-206/

Josef Svátek, Anna z Kunštátu* (1860) /207-208/

Josef Junghans, Otakar II. v Samlandu* (1860) /209/

Jen tři léta (1860) /210/

Českomoravská pokladnice (1860) /211/

České romány (1860) /212-213/

Upomínka na V. K. Klicperu (1860) /214-216/

Karel Hynek Mácha (1860) /217-219/

Císař Josef II. (1860) /220-221/

1861:

Váceslav Hanka (1861) /222-240/

Josef František Smetana (1861) /241-242/

Pavel Josef Šafařík (1861) /243-252/

Václav Krolmus (1861) /253-258/

Z české žurnalistiky (1861) /259-262/

Výbor básní (1861) /263-266/

Drobné klepy (1861) /267-270/

Máj (1861) /271-278/

Nová doba — Nová růže stolistá — Písně z hladu (1861) /279-282/

1862:

Božena Němcová (1862) /283-286/

První Češka (1862) /287-290/

Victor Hugo, Bídníci* (1862) /291/

Drobné klepy (1862) /292-294/

Nestoudná knížečka (1862) /295/

Karel Hynek Mácha (1862) /296-297/

Alexander Balcárek (1862) /298/

Almanah k památce Havlíčkově* (1862) /299/

Karel Vladislav Zap, Českomoravská kronika (1862) /300/

Knihopis československý (1862) /301/

Almanah k památce Havlíčkově* (1862) /302/

Obrazy života (1862) /303/

Přehled žurnalistiky české (1862) /304-306/

Stagnace literární* (1862) /307-309/

Jindřich Dvořák, Poetické lístky* (1862) /310-314/

Básně Alexandra Balcárka* (1862) /315-318/

Josef Frič, Libušin soud* (1862) /319-321/

Pan J. E. Sojka, posel míru (1862) /322-325/

Ferdinand B Mikovec (1862) /326-330/

"Velmi málo se píše a ještě méně čte!"* (1862) /331-333/

Upomínka z roku 1859 (1862) /334-337/

Karel Smrt, Arnošt* (1862) /338-340/

Jiljí Vratislav Jahn, Růženec* (1862) /341-344/

1863:

Lumír (1863) /345/

Originální geniové a česká literatura (1863) /346-348/

Rodinná kronika (1863) /349-350/

Lumír (1863) /351/

Při slavnosti skutečské (1863) /352-354/

Zvíkov (1863) /355-357/

Pan Jan Erazim Sojka a maršál Pélissier (1863) /358-360/

Program Rodinné kroniky (1863) /361-362/

Karel Sladkovský (1863) /363-367/

Václav Hanka (1863) /368/

Z české literatury (1863) /369-370/

Humorista a humor — Monumentálnost v Slovníku náučném — Páně Svobodova Beseda (1863) /371-373/

Vincenc Vávra (1863) /374-379/

Beseda Čechů v Paříži žijících (1863) /380/

František Prokop (1863) /381/

Kytice ze španělských romancí (1863) /382-384/

1864:

Nový titul Pražských novin (1864) /385-388/

Vincenc Furch (1864) /389-390/

Básně Boleslava Jablonského (1864) /391-392/

Časopis Besedy umělecké (1864) /393-396/

Vuk Stefanović Karadžić (1864) /397/

Veleslavín, časopis typografický (1864) /398-400/

Karla Viktora Hansgirga Liederbuch für Deutsche in Böhmen (1864) /401-405/

Bedřich Moser (1864) /406-408/

Těžké věci — Něco z domácí industrie — A opět Hansgirg, nebohý Hansgirg! — Romeo a Enšpigl, smutek a humor (1864) /409-411/

Z literatury románů (1864) /412-414/

Poslední slovo umírajícího (1864) /415-417/

Prokop Chocholoušek (1864) /418-420/

Václav Kremla (1864) /421/

Josef Richard Vilímek (1864) /422-423/

Nový spis (1864) /424-425/

Nové epos: Jan Talafús z Ostrova (1864) /426-428/

Novořecké národní písně (1864) /429-431/

Váženému čtenářstvu a odběratelstvu Rodinné kroniky 1 (1864) /432-433/

Návšteva u dokonávajícího (1864) /434-436/

Vedle osiřelého stolku — Pierot politicko-literární — Vymáhání se rovnoprávnosti (1864) /437-439/

Důležitý spis německý — Victor Hugo a hlas německé kritiky — Dlužníci a dlužník (1864) /440-442/

Žofie Podlipská (1864) /443-444/

Nebeský Václav Bolemír (1864) /445-4č6/

Krolmusovo rodiště v Březince (1864) /447/

K čtenářstvu Rodinné kroniky (1864) /448/

Pražský feuilleton (1864) /449-450/

Goar (1864) /451-454/

Odhalení pomníku Mikovcova (1864) /455-457/

Victor Hugo, Chrám Matky Boží v Paříži (1864) /458/

Krátký nekrolog — Náš John Leech — Učitelský humor — Příležitost k satiře (1864) /459-461/

Čeho je potřebí, aby byl člověk žurnalistou (1864) /462-464/

Řeč starosty Svatoboru (1864) /465-467/

Dr Legis-Glückselig a rukopis Kralodvorský (1864) /468-470/

Nový ruch literární (1864) /471-473/

Heydukovy nové básně (1864) /474-477/

"Der Geist, sein Entstehen und Vergehen" — Příští potopa — Pomník Smetanovi (1864) /478-480/

1865:

František Bozděch (1865) /481/

Od pohřbu Bozděchova (1865) /482-484/

Pražský feuilleton (1865) /485-487/

Prémie členům Umělecké besedy na rok 1864 (1865) /488-489/

Karel Zelinka (1865) /490-495/

Ivan Mazepa (1865) /496-502/

Richard Lev a templáři angličtí (1865) /503-505/

Chrám Matky Boží v Paříži (1865) /506-507/

Dýka (1865) /508/

List "stého" exempláru české knihy k otci spisovateli (1865) /509-512/

České písemnictví za posledních dnů (1865) /513-514/

Rudolf Mayer (1865) /515-518/

1866:

Také literatura! (1866) /519-523/

Rozmluvy s hrubiánem (1866) /524-527/

K redakcím časopisů moravských (1866) /528/

I. L. Kober (1866) /529-531/

Pro lid (1866) /532-534/

Dopisy redakční (1866) /535-549/

Ctěnému spolupracovnictvu našemu! (1866) /550/

Obrazové přílohy /za str. 550/

Ediční poznámky /551-556/

Vysvětlivky /557-621/

Seznam obrazových příloh /622/

  Podobizny IV. K vydání připravil Miloslav Novotný. Spisy Jana Nerudy 32. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1957 (1. vyd. v SNKLHU, náklad 3000 výt.), str. 322 + (6) + 140 str. obr. příloh.

Obsah:

1889

540   Ignacy Jan Paderewski (4. ledna 1889) /9-10/

541   Karel Škreta (11. ledna 1889) /10-11/

542   František Levstik (18. ledna 1889) /12-13/

543   Jindřich Kàan z Albestu (25. ledna 1889) /13-15/

544   František Fáček (1. února 1889) /15-16/

545   Petr Miloslav Veselský (8. února 1889) /16-17/

546   Bohumil Benoni (15. února 1889) /18/

547   Jan Tomáš Pešina z Čechorodu (22. února 1889) /19-20/

548   Emanuel Chvála (1. března 1889) /20-21/

549   Petr Jan Prantl (8. března 1889) /22-23/

550   Taras Hryhorovič Ševčenko (15. března 1889) /23-25/

551   Vladislav Florjanski (22. března 1889) /26-/

552   Ignác Víteček (29. března 1889) /26-27/

553   Šimon Lomnický z Budče (5. dubna 1889) /27-29/

554   Dr Zikmund Winter (12. dubna 1889) /29-30/

555   Ferdinand Hulek (19. dubna 1889) /30-31/

556   Charles Stewart Parnell (26. dubna 1889) /32/

557   Dr Vladislav Šír (3. května 1889) /33-34/

558   Dr Karel Houška (10. května 1889) /34-35/

559   Vilík Heš (16. května 1889) /35-36/

560   Antonín H. Sokol (24. května 1889) /37-38/

561   Jan Šubić (31. května 1889) /38-39/

562   Med. Dr Anna Bayerova (7. června 1889) /39-41/

563   Vincenc Vávra Haštalský (14. června 1889) /41-43/

564   Janko Jurković (21. června 1889) /43-44/

565   Josef Kounický (28. června 1889) /45-46/

566   Jan Marek (5. července 1889) /46-48/

567   Ludmila Šimáčková (12. července 1889) /48-49/

568   Viktor Oliva (19. července 1889) /49-51/

569   Jan Stöhr (26. července 1889) /51-52/

570   Jakub Malý (2. srpna 1889) /52-54/

571   Dr Jan K. Dvořáček (9. srpna 1889) /54-55/

572   Eduard Jelínek (16. srpna 1889) /56-57/

573   Augustin Berger, Zdeňka Štemberova, Marie Zieglerova, Františka ze Schöpfů (23. srpna 1889) /58-59/

574   Vincenc Prasek (30. srpna 1889) /60-61/

575   Čeněk Melichárek (6. září 1889) /61-62/

576   Antonín Konstantin Viták (13. září 1889) /62-63/

577   Dr Jan Kozánek (20. září 1889) /64-65/

578   Dr Jaroslav Hlava (27. září 1889) /65-66/

579   Emanuel Bozděch (4. října 1889) /67-68/

580   Karel Weis (11. října 1889) /68-70/

581   Dr Josef Konstantin Jireček (18. října 1889) /70-72/

582   Fedor Michajlovič Dostojevský (25. října 1889) /72-74/

583   František Neruda (1. listopadu 1889) /74-75/

584   Vincenc D. Bíba (8. listopadu 1889) /75-77/

585   Charles Darwin (15. listopadu 1889) /77-78/

586   Berta Foersterová, rozená Lautererova (22. listopadu 1889) /78-79/

587   Lev Tolstoj (29. listopadu 1889) /79-81/

588   Jan Ferdinand Brokov (6. prosince 1889) /81-82/

589   Dr Jiří Pražák (13. prosince 1889) /83/

590   Hrabě Josef Emanuel Canal (20. prosince 1889) /84-85/

591   Josef Alois Ticháček (27. prosince 1889) /85-86/

1890

592   JUDr František Čížek (3. ledna 1890) /89-90/

593   Bedřich Ladislav Lašek (10. ledna 1890) /90-91/

594   Josef Boleslav Podstránský (24. ledna 1890) /92-94/

595   František Syřínek (31. ledna 1890) /94-96/

596   Jiří Benda (7. února 1890) /96-97/

597   Václav Hollar (14. února 1890) /97-99/

598   Jan Ladislav Dušek (21. února 1890) /99-100/

599   Čeněk Ryzner (28. února 1890) /101-102/

600   Josef Mikuláš Boleslavský (7. března 1890) /103-105/

601   Josef Klička (14. března 1890) /105-106/

602   Ota Pinkas (21. března 1890) /106-107/

603   Jan Píšek (28. března 1890) /108-109/

604   Dr Moric Baštýř (4. dubna 1890) /109-111/

605   František Hergesel a Antonín Procházka (11. dubna 1890) /111-113/

606   Soňa Šechavcova (18. dubna 1890) /113-144/

607   Dr Václav Steffal (25. dubna 1890) /114-115/

608   Marie Nikolajevna Muromceva-Klimentová (2. května 1890) /116-117/

609   Harrieta Elisabeth Beecher-Stoweová (9. května 1890) /117-119/

610   František Tuma (15. května 1890) /119-120/

611   Dr Otomar Novák (23. května 1890) /120-121/

612   Bedřich Moser (30. května 1890) /122-123/

613   Alois Sedláček (6. června 1890) /123-125/

614   Jan Zdeněk Veselý (13. června 1890) /125-126/

615   Adam Mickiewicz (20. června 1890) /126-128/

616   Henry Morton Stanley (27. června 1890) /128-131/

617   Matěj Mikšíček (4. července 1890) /132-133/

618   Vojtěch Lešetický (11. července 1890) /133-134/

619   MUDr Vladimír Tomsa (18. července 1890) /135-136/

620   Dr Karel Kořistka (25. července 1890) /136-137/

621   Josef Šolín (1. srpna 1890) /137-138/

622—623   Slovanští poslanci slezští (8. a 14, srpna 1890) /139-143/

624   Josef Rank (21. srpna 1890) /143-145/

625   Václav Juda Novotný (29. srpna 1890) /145-147/

626   Dr Jan Janda (5. září 1890) /147-148/

627   Ivan Mažuranić (12. září 1890) /148-150/

628   Bohdan Kaminský (19. září 1890) /150-152/

629   Jan Heřman (26. září 1890) /152-153/

630   Dr František Sláma (3. října 1890) /153-155/

631   Karel Bohuš Kober (10. října 1890) /155-157/

632   Dr Emerich Maixner (17. října 1890) /157-158/

633   Ludvík Kuba (24. října 1890) /158-160/

634   Josef František Hurdálek (31. října 1890) /160-162/

635   Antonín Jaroslav Vrťátko (7. listopadu 1890) /162-163/

636   Prof. Dr Karel Vrba (14. listopadu 1890) /163-165/

687   Alžběta Johanna Vestonie (21. listopadu 1890) /165-166/

638   Dr Robert Koch (28. listopadu 1890) /167-168/

639   Kilián Ignác Dientzenhofer (5. prosince 1890) /169-170/

640   František Dvorský (12. prosince 1890) /171-172/

641   Jan František Beckovský (19. prosince 1890) /172-173/

642   Josef Bohuslav Foerster (24. prosince 1890) /173-17ř/

1891

643   Jiří Poděbrad (2. ledna 1891) /179-180/

644   Ferdinand August Homolka (9. ledna 1891) /180-182/

645   Prokop Diviš (16. ledna 1891) /182-183/

646   Karel Stecker (23. ledna 1891) /184-185/

647   Beneš Krabice z Vaitmile (30. ledna 1891) /185-186/

648   Dr Hugo Toman (6. února 1891) /186-188/

649   Dr Bohuslav Raýman (13. února 1891) /188-190/

650   Karel Knittl (20. února 1891) /190-191/

651   Hana Kubešova (27. února 1891) /191-192/

652   Antonín Wiehl (6. března 1891) /193-194/

653   Josef Kuchař (13. března 1891) /194-195/

654   Jan Kupecký (20. března 1891) /196-197/

655   Josef Krasoslav Chmelenský (27. března 1891) /198-199/

656   Helena Modrzejewská (3. dubna 1891) /200-202/

657   Marie Riegrová (10. dubna 1891) /202-203/

658   Bedřich Münzberger (17. dubna 1891) /204-205/

659   Jiljí Sadeler (24. dubna 1891) /205-206/

660   Karel B. Dvořák (1. května 1891) /207-208/

661   Emanuel Vávra (8. května 1891) /209-210/

662   Karel Max Zedtwitz (15. května 1891) /211-212/

663   Emanuel Vašák (22. května 1891) /212-213/

664   Vojtěch Velflík (29. května 1891) /213-215/

665   Antonín Machek (5. června 1891) /215-216/

666   Alois Jelen (12. června 1891) /216-217/

667   Pavel Václav Mnouček (19. června 1891) /218-219/

668   Antonín Rezek (26. června 1891) /220-222/

669   Prof. Dr August Seydler (3. července 1891) /222-223/

670   Josef J. Pihert (10. července 1891) /223-224/

671   Dr Čeněk Zíbrt (17. července 1891) /225-226/

672   Raimund A. Smekal (24. července 1891) /226-227/

673   Jaroslav Goll (31. července 1891) /228-229/

674   Arnošt Muka (7. srpna 1891) /229-231/

675   Růžena Jesenská (14. srpna" 1891) /231-232/

676   Emanuel S. Petr (21. srpna 1891) /232-233/

Obrazová část (čís. 540–676) /za str. 234/

Obrazové přílohy: Nerudův rukopis podobizny Marie Riegrové a ukázka nové úpravy titulní strany Humoristických listů počínajíc 3. lednem 1890 /za str. 240/

Ediční poznámky /235-236/

Vysvětlivky /237-272/

Jmenný rejstřík (k I.–IV. dílu Podobizen) /273-323/.

  Povídky malostranské. Mimočítanková četba. Pro školy všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné. K vydání připravili Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Doslov Josef Štefánek. Frontispice Karel Müller. SPN, Praha 1957 (2. vyd., v SPN 1. vyd.), 8°, str. 254 + (2).

  Prosté motivy. Doslov napsal František Buriánek. Květy poesie sv. 48. Mladá fronta, Praha 1957 (1. vyd. v MF), 12°, str. 87. — Viz 1883.

  Studie, krátké a kratší II. Doslov Felix Vodička. Národní knihovna, sv. 53. SNKLHU, Praha 1957 (1. vyd. v Národní knihovně, náklad 25 000 výt.), 8°, str. 398 + (5).

Obsah: .

1958

  Balady a romance. Zpěvy páteční. K vydání připravil, doslov a vysvětlivky napsal Felix Vodička. Mimočítanková četba pro školy všeobecně vzdělávací. SNDK, Praha 1958 (4. vyd. v SNDK, dotisk 2. vyd.), 8°, str. 85 + (3) + 1 obr. příloha (Frontispice: Max Švabinský).

  České divadlo IV. K vydání připravili Julie Štěpánková, Jarmila Sirotková a Břetislav Štorek. Spisy Jana Nerudy 17. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1958 (1. vyd. v SNKLHU, náklad 2000 výt.), str. 468 + (8).

Obsah:

Milada (1868) /7-10/

Jan Hus (18) /10/

Svatojanská pouť (1868) /10-12/

Podivínové (1868) /12-13/

Na kovárně (1868) /13/

Žádný muž a tolik děvčat — Dvě vdovy — Který má zemřít? (1868) /14-15/

Jiříkovo vidění (Slečna Fekterová) (1868) /15-16/

Pst! — Slečna manželka (1868) /16-17/

Othello (1868) /17-18/

Chce byt aristokratem — Jen mimochodem (První vystoupení slečny Slánské) (1868) /19-20/

Svéhlavost — Pohovím si — Faust a Markétka — Jockey (1868) /20-21/

Sudí zalamejský — Sen v noci svatojanské (1868) /21-23/

Doktor Žvanil (1868) /23/

Donna Diana (1868) /23-26/

Doktor Fousek a Markytka (1868) /26-27/

Inserát (1868) /27/

Přemysl Otakar II. (1868) /28/

Nepatrný člověk (1868) /28-29/

Orfeus v podsvětí (1868) /29/

Český dobrovolník a francouzská selka — Krejčové z Východu — Hříšná láska (1868) /30-31/

Hra dětí* (V Betlémě — Učitel ve francouzském zajetí) (1868) /31-32/

Vilém Tell — Pan strýček — Don César a spanilá Magelona (1868) /32-34/

Druhá hra dětí (1868) /34/

Loď v přístavu — Neznámý dobrodinec (1869) /34-35/

Cesty veřejného mínění — Baron Goertz — Musí na venek (1869) /36/

Had v růžích.* Činohra v pěti jednáních. Sepsal Bernard Guldener (1869) /36-39/

Růžena (1869) /40-41/

Dychánek — Bratří sokové (1869) /41-42/

Další hra dětí (Slepá babička — Učitel ve francouzskem zajetí) (1869) /42/

Šamberkův návrat (1869) /43/

Sálický zákon — Brejle a vousy (1869) /43-44/

Milada (1869) /44-45/

Pitt a Fox (1869) /45-46/

A přece! — Zajatá — Tři ženy najednou (1869) /46-47/

Carevič Alexej (1869) /47/

Dvě vdovy — Z komára velbloud — Mám pravdu či nemám (1869) /48-49/

Má hvězda (1869) /49-50/

Lazaroni neapolští (1869) /50-51/

Básník bez látky (1869) /51-52/

Výnosné místo (1869) /52-55/

Život pouhý sen (1869) /56-57/

Fabienna (1869) /58/

Nevyvolávám žádnou novou národní slavnost* (1869) /59-61/

Studentská hra* (Žižkova smrt) (1869) /61-62/

Aréna zemského divadla* (1869) /62-64/

Poslední český pierot* (1869) /65-67/

Samá ženidla (1869) /67-68/

O panu Krumlovském (1869) /68/

Na baště* (1869) /69-71/

Česká komedie v Olympu — Průvod s pochodněmi (1869) /71-72/

Souboj v Krči (1869) /72/

O letním repertoáru (1869) /73/

Kabát, vesta i kalhoty (1869) /74/

Frašky* I-III (1869) /74-83/

Dejte mi čamaru! (1869) /83-84/

Bratranec (1869) /84-85/

Smrt Valdštýnova (1869) /85-87/

Národní hospodář* (1869) /87-90/

Vicomte z Letorièru (Josefina Čermáková) — Dráteník (Anna Frankovská) (1869) /90-91/

Kněžna z Ostrogu (Julie Šamberková) (1869) /91-92/

Kytice (1869) /92/

Macbeth (1869) /93/

Mlynář a jeho dítě (1869) /94-95/

Gringoire — Milostpaní šla spat (1869) /95-96/

Panenské sliby (1869) /96-97/

Orfeus v podsvětí (1869) /97/

Lišák a Smola (1869) /98/

Arria a Paetus (1869) /98-100/

Levoboček (1869) /100-102/

Theatralia — dětinská* (Král liliputánský — Matčina píseň) (1869) /102-103/

Faust — Dryáčnictví (1869) /103-104/

Gavaut, Minard a spol. (1869) /104-105/

Epilog v pekle (1870) /106/

Romeo a Julie (1870) /106-107/

Sardouova Vlast* I-III (1870) /107-111/

Povahy Sardouovy Vlasti* I-II (1870) /112-116/

Šašek Jiříka z Poděbrad (1870) /116-117/

Pro a proti (1870) /117-118/

Veřejné mínění (1870) /118-119/

Vlast (1870) /119/

Jidáš od roku 1741 (1870) /120/

Lékař své cti (1870) /120-123/

Snědl jsem svého přítele (1870) /123-124/

Don Gutierre, lékař své cti — Sen v noci svatojanské (1870) /124-125/

Opět Ostrovský* (1870) /125-128/

Skeptikové* (1870) /128-130/

Barvíř a jeho blíženec — Srdce a duch (1870) /130-131/

Ve dnech feriálních* (1870) /131-134/

Pražští studenti na prázdninách — Jenom ne písemně! (1870) /134-135/

Kocour a kočka — Zde je žebrota zapovězena (1870) /135-138/

Bandité (1870) /138-140/

Divadelní* (1870) /140-142/

Tři doby země České v Komárově (1870) /143-144/

Zatknut — Bandité (1870) /145/

Krasné Gruzinky (1870) /145/

Černý Petr (První vystoupení slečny Vetterlové) (1870) /146/

Šantala (1870) /147-148/

Libuše (1870) /148-150/

Libuše — Růžena a Růženka (Slečna Vetterlová) (1870) /150-151/

Nepraví poctivci (1870) /151-152/

Smrt Valdštýnova (1870) /152-153/

Tak jest to na tom světě! (18) /154/

Služebník svého pána (1870) /154-158/

Zchudlý šlechtic (1870) /158/

Fernanda (1870) /159-161/

Panna Orleánská — Douška (1871) /162-163/

Novoroční dar divadelního intendanta (1871) /163/.

Otec Guérin (1871) /163-165/

Dr Lumbe a dekorace — Divadlo, špína a intendance — "Národ sobě" — Tagesbote v maškaře, pravda a lež na Poříčí* (1871) /166-168/

Della Rosa — Vlast (1871) /168-169/

Della Rosa (1871) /169-170/

Farář z Podlesí (1871) /170-173/

Škoda té zábavy! — Cukrové obecenstvo, divadlo a balet — Zkažená slavnost — Kronika v baladním tónu* (1871) /174-176/

Černý Petr (Slečna Růžičková a pan Strnad) — V dobách pokušení (1871) /176-177/

Nepochopitelná váhavost pražského divadelního ředitelstva* (1871) /177-180/

Ženský boj (Julie Šamberková) — Zrzavé vlasy (Slečna Květenská) (1871) /180-181/

Vlasta (1871) /181-182/

Pomsta (1871) /182-183/

Krásná Genovefa z Brabantu — Růžoví ďáblové — Krakonoš (1871) /183-184/

Princezna trebizondská (1871) /184-185/

Kříž u potoka (Aréna na Smíchově) (1871) /186/

Ženit nebo neženit (1871) /186-187/

Domácnost a romantika — Vlci v ovčinci — Pařížské zelenářky (1871) /187-188/

Panna jezerní — Změnil dátum (1871) /188-189/

Zlatohlav a tvrdohlavá žena (1871) /189/

Švihák a dělník (1871) /189-190/

O problémech divadelní správy — "Domácnost a romantika" (1871) /190-192/

Ženský boj (První vystoupení Boženy Mrázkové) (1871) /192-193/

Macbeth — Ženit nebo neženit (1871) /93/

Obecné blaho (1871) /194-195/

Mrak na nebi — U klavíru (1871) /195-196/

Láska bez úcty (1871) /196-198/

Pražský žid (1871) /198-201/

Zapovězené ovoce (1871) /201-202/

Husička z Podháje (Božena Mrázková) (1872) /202/

Poručník — Princezna trebizondská (1872) /202-204/

Adrienna Lecouvreur (1872) /204-205/

Stávka Julie Šamberkové (1872) /206/

Bandité — Princezna trebizondská (1872) /206-207/

Coriolanus, vojevůdce římský (1872) /207-208/

Zakročení nové divadelní správy (1872) /208/

Chodí pozdě domů (1872) /209/

Poděbradovna* (1872) /209-212/

Žena z lidu (Marie Horská) (1872) /212-213/

Slaměné srdce — Pas de deux — Ostří hoši (1872) /213-214/

Deborah (První vystoupení Heleny Veverkové) (1872) /214-216/

Mezi sezónami* (1872) /216-218/

Deborah (Druhé vystoupení Heleny Veverkové) (1872) /219-220/

Nejlíp se směje, kdo se směje naposled — Není vše zlato, co se třpytí (1872) /220-222/

Sněhulák — Český dobrovolník a francouzská selka (1872) /222-224/

Z otcovské lásky — Veselohra na mostě (1872) /224/

Tři páry střevíců (1872) /225-226/

Jmenovci (1872) /226/.

Sklenářová-Malá* (1872) /227-229/

Svůj k svému (1872) /229-230/

Kdo nás baví* (1872) /230-232/

Romeo a Julie — Richard III. — Milada — Jen moudře (1872) /232-233/

Kolár mladší* (1872) /233-235/

Královna a její milostník (Helena Veverková) (1872) /236-238/

Aesop (1872) /238-239/

Fernanda (Helena Veverková) (1872) /239-241/

Svéhlavost (Slečna Skálová) — Deborah (Helena Veverková) (1872) /241-242/

Žebráci (1872) /242-244/

Zkouška státníkova (1872) /244-247/

Sen v noci svatojanské (1872) /247-248/

Občanský sňatek (1873) /248-251/

Dvé krásných očí (1873) /251-254/

Doktor Robin (První vystoupení Marie Boubínové) — Na rozcestí (1873) /255/

Rostem do krásy (1873) /256-258/

O repertoáru a hercích českého divadla — Helena Veverková v Panně Orleánské (1873) /258-261/

Tři páry střevíců (Slečna Šebelová) (1873) /262/

Rozkřičený dům (1873) /262-263/

Představení Akademického spolku (Julius Caesar) (1873) /263-264/

Agentura Tricoche a Cacolet (1873) /264-266/

Eliška Přemyslovna — Dříve poznat než milovat — Vychovatel (1873) /266-268/

Adrienna Lecouvreur — Zkouška státníkova — Montjoye (1873) /268-269/

Milada — Mnoho povyku pro nic za nic — Velkovévodkyně z Gerolsteinu (1873) /269-270/

Článek 213 občanského zákoníku — Sálický zákon (1873) /271-272/

Christiana* (1873) /272-276/

Fernanda (První vystoupení Leopoldiny de Pauli) (1873) /277/

Diblík — Cesty veřejného mínění (První vystoupení Adély Volfové) (1873) /278-279/

Hrabě Essex (1873) /279-280/

Povídky královny navarrské — Deborah (Helena Veverková) (1873) /280-282/

Dvě svatby pana Darimona (1873) /282-283/

Žena Claudova.* Tříaktová činohra Dumasa mladšího I-II (1874) /283-287/

Andrea.* Hra v šesti jednáních od V. Sardoua I-II (1874) /288-293/

Již zase hoří!* (1874) /294-298/

Shakespeare co — medik* (1874) /298-302/

Magelona (1874) /302-303/

Vicomte z Letorièru (Helena Veverková) (1874) /303-304/

Egmont (Helena Veverková) (1874) /304-305/

Farář z Podlesí (První pohostinská hra Josefa Šmahy) (1874) /305-306/

Šlechta ducha — Mezi dveřmi (1874) /307-309/

Služebník svého pána (Druhé vystoupení Josefa Šmahy) (1874) /309-310/

Vlast (1874) /310/

Obrana české činohry a opery (1874) /311-314/

Coriolanus, vojevůdce římský — Zrzavé vlasy (Paní Čapková) (1874) /315-317/

Jediná dcera (1874) /317/

Valná hromada sboru Národního divadla (1874) /318-320/

Představení ochotníků Prahy, předměstí a okolí* (1874) /320-321/

Faust (První pohostinská hra J. J. Kolára) (1874) /322-323/

Kristus a Hus na jevišti* I-II (1874) /323-331/

Othello (Pohostinská hra E. Rossiho) (1874) /331-333/

Ludvík XI. (Pohostinská hra E. Rossiho) (1874) /333-335/

Montjoye (Ernesto Rossi) (1874) /336/

Pytláci (1874) /336-337/

Hlavní trefa v čepici (1874) /337/

České divadlo do Vídně (1874) /338-340/

Pan farář a jeho kostelník (1874) /340-341/

Diblík (pohostinské vystoupení Josefiny Čermákové) (1874) /341-342/

Mazeppa (1874) /342-344/

Modrovous (1874) /344-347/

Oslava památky Klicperovy (1874) /347-350/

Salamandr (1874) /350-351/

Čert na zemi (1874) /351/

Sedlák milostpán (1874) /351-352/

Kandidát Papignol (1874) /353/

Ultimo (1874) /353-354/

Angot (Aréna na Smíchově) (1874) /354-355/

Pešť v Praze (1874) /355-356/

Eliška Pešková* (1874) /356-359/

Soběslav, selský kníže (1874) /360/

Ze zápasů o divadlo I-II (1874) /360-366/

Romeo a Julie (Návrat Sklenářové-Malé) (1874) /366-367/

Kupec benátský (Pohostinská hra J. J. Kolára) (1874) /367-368/

První den po svatbě — Husička z Podháje (První vystoupení slečny Zeiskové) (1874) /368-369/

Diblík (Druhé vystoupení slečny Zeiskové) (1874) /370/

Na kolbišti literárním* (Veselohra ve třech jednáních. Napsal J. O. Veselý) (1874) /370-377/

Bodří venkované (Pohostinská hra J. J. Kolára a Josefiny Čermákové) (1874) /377-378/

Dalila (1874) /379-382/

Faust (Pohostinská hra J. J. Kolára) (1874) /382-384/

Othello (Pohostinská hra J. J. Kolára) (1874) /384-385/

Divadlo* (1874) /385-389/

Obrazové přílohy /za str. 389/

Ediční poznámky /391-395/

Vysvětlivky /396-467/

Seznam obrazových příloh /468/.

  Drobné klepy I. K vydání připravila Věra Vrzalová. Spisy Jana Nerudy 26. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1958 (1. vyd. v SNKLHU, náklad 4000 výt.), str. 508 + (8) + 8 obr. příloh.

Obsah:

Zlatá ulička na Hradčanech (1860) /7-11/

Praha se blámla!* (1861) /12-15/

Praha o svatém Janě* (1861) /16-20/

Ostrostřelecký sbor — Biřmování českého národa — Nová píseň — Paní Thoméova a pan Wildt — Büdinger opustí Rakousko* (1861) /21-24/

Prápor na Koňské bráně — Školní rada Mareš — Kleidsame Tracht — Rovnoprávnost v české Praze* (1861) /25-28/

Parný a perný feuilleton (1861) /29-32/

Zápisky králíka policinellova (1861) /33-36/

Kolportéři nesmyslu (1861) /37-41/

Siluety (1861) /42-45/

Co se děje ve Vídni — Podzimní trampoty — Na srdce našemu studentstvu — Nová školní čítánka* (1861) /46-49/

Nemám vtipu — O holích — Učme se německy — Žurnalistický sňatek* (1861) /50-53/

Kousek "staré Prahy" (1861) /54-58/

Die Leiden des jungen Lindenhain — Studenti v Praze — Manévr městských sborů* (1861) /59-61/

Čas nezahynul — O svatém Václavu* (1861) /62-65/

Podzimní feuilleton* (1861) /66-68/

Žurnalistické klepy (1861) /69-72/

O Dušičkách (1861) /73-75/

Na dychánku (1861) /76-79/

Feuilleton svatebnický (1861) /80-83/

Společná hostina ve Vídni — Zábavy v Praze — Benefice českých herců — Historka svatebnická* (1861) /84-87/

Jsme o rok starší* (1861) /88-90/

Stručný zeměpis a dějepis Čech (1861) /91-108/

Nový David — Lýra sionská — Masopostní přípravy* (1862) /109-112/

Nový byt, nové nehody — Masopůst začíná* (1862) /113-115/

Vtipy pražské reduty — Chudý život* (1862) /116-119/

Smutná romantika (1862) /120-123/

Na redutě (1862) /124-127/

Konec masopůstu — Bojím se o svou budoucnost — Máme rovnoprávnost — Patentová slavnost* (1862) /128-130/

Jsem nešťasten — Ad verbum Mottl! — Galantnost Prager Morgenpostu — Reményi* (1862) /131-133/

Ze starých hospůdek (1862) /134-145/

"Zle, matičko, zle!"* (1862) /146-148/

Feuilleton vzpomínek (1862) /149-155/

Výhry národní loterie (1862) /156-158/

Výlety a koupele — Svatodušní svátky roku 1848 — Tabáčnické krámy — Zmařená zlatka* (1862) /159-161/

"Vlasatice" od Morgenpostu — Několik slov o divadelních hrách* (1862) /162-164/

Navštěvujte uvězněné! — Mnohá pohroma stíhá národ náš — V mechanickém kabinetu — Tiskové chyby* (1862) /165-167/

S klasickou objektivností troubím na svět* (1862) /168-170/

Procházky po Praze (1862) /171-176/

Stěhování se pražských ostrostřelců — Brockhaus a dějepis Sokolu — Spolkům daří se dobře* (1862) /177-179/

Půl hodinky feuilletonního filosofování (1862) /180-187/

Tak zvaní "lufťáci" (1862) /188-190/

Podzimek je již zde — Facková aféra pana Janky — "Malí študující"* (1862) /191-193/

Schopenhauer stává se u nás módou — Zmatek nad zmatek — Volební listiny Sokolu* (1862) /194-197/

Paragraf pátý prošel!* (1862) /198-201/

O Dušičkách (1862) /202-204/

Paříž a Praha — Dvě ilustrace Prager Morgenpostu — Nový český tanec — Druhá půlhodinka feuilletonního filosofování* (1862) /205-207/

Taneční hodiny* (1862) /208-210/

Až bude Náučný slovník ukončen* (1862) /211-213/

Dramatická facka — Morální rána — Veliké výdaje — Vše se raduje* (1862) /214-216/

Strach hyénní — Ježíšek bude mít letos velkou práci* (1862) /217-219/

V den štědrovečerní (1862) /220-222/

Přídavek ku kronice roční (1862) /223-225/

Na počátku postu (1863) /226-228/

Hloupé vzpomínky — Perly bolu — Někdo a Bohemie — Emauzská pouť — České a německé počasí — Cena češtiny (1863) /229-231/

Výlet do Mnichova — Cestování — Třetí most pražský (1863) /232-234/

Výroční články — Drůbež lidská — Povodeň čamarová a čamara co anděl strážce (1863) /235-237/

Obyčejný a neobyčejný žid — Feuilletonní skoky, ustřice a mravenci — "De mortuis nil bene!" — Půl tuctu mravného naučení (1863) /238-240/

Všeobecná spokojenost — Slepý mládenec — Národní vláda — v Praze (1863) /241-243/

Nový kolega můj a jeho introdukce — Zrcadlo a studie — Kostymní ples a dědic Hankův — Přivěsek časový (1863) /244-246/

K Štědrému večeru (1863) /247-249/

Novoroční myšlénky (1864) /250-252/

Obšírný úvod — k ničemu — Věřitelé v činnosti a zlatky na vandru — Zimní květy — Rozdílná stanoviska (1864) /253-255/

Vzdělaný jazyk náš — Fotografie co námluvčí — Masopostní předslov — Slova Furchova (1864) /256-258/

Společenský život pražský (1864) /259-263/

Všeobecné tlachání — Pan Höfler objednal sobě přednášku — Album Besedy umělecké (1864) /264-266/

Všeobecný půst — Úžasně rozmnožené jmění — Vlastenectví pod vestou (1864) /267-269/

Sněmovní poklid — Loterie v životě a v literatuře — Nesmysl o sobě (1864) /270-272/

Honba na klobouky (1864) /273-275/

Myšlénky kloboučnické (1864) /276-279/

Zmítání se studentův — Generál Morin — Le roi est mort, vive le roi! — Ponížená suplika (1864) /280-282/

Jaro, samovraždy a zasláno — Mexická terna a mexický krajan — "Aby tě foršt neviděl" (1864) /283-285/

Pohřben za živa — Nejposlednější představení — Máme komponisty! (1864) /286-288/

"Slepý mládenec" a kousek pražské pověsti — Smutek a radost — Vlašťovky z ciziny, domácí pomníky a jiné maličkosti (1864) /289-291/

Nastávající zlaté časy naše — Čestný člen — Hosté naši v Berlíně — Krejčovský vynález (1864) /292-294/

Národní slavnosti za Koňskou branou (1864) /295-298/

"Pijavice nevzdělané" — Nepřátelé dlouhé chvíle — Panu Höflerovi kritika "ubližuje" (1864) /299-301/

Dle předpisu — Na procházce — Myšlénky o svobodě, o krátkém bašiku a šlápnutí na nohu — Ku konci zakončení (1864) /302-304/

Konfusní počátek, uprostřed Plzeň a pak divadelní koneček (1864) /305-307/

Posvícenský šafrán — Praha v zítřejší den — Vymírající národové — Svatobor na posvícení (1864) /308-310/

Vídeňský provazník — Nová zkušební komise — Černohorský zákoník — Několik menších událostí (1864) /311-313/

Chvála bláznovství — Hvězdy "národní" besedy — Máchovo rodiště — Prosba k divadlu vůbec (1864) /314-316/

První hodina česká (1864) /317-320/

Zimní introdukce — Demme-Trümpy — Loupežník černohorský — Rozličná dobrodiní — Kupletní konec (1864) /321-323/

Rytíř Gluck, baron Homér a někdo z Rámájany — Insert o šlechtice — Dodatek k pohřbu Androvu (1864) /324-326/

Jedno pium desiderium a pak ještě mnohá pia desideria — Za příležitosti Nového roku (1865) /327-329/

Liliputané v kraji — Platonická revoluce — Obrana bezvtipných maškar — Výdělek na redutě (1865) /330-333/

Návrh k laskavému uvážení — Z národní besedy — Demme a Trümpy v rouše německé romantiky (1865) /334-336/

Zabočení do obyčejnosti — Gomora a zimní aréna — Ústav vyučovací — Led a industrie (1865) /337-339/

Z vypravování misionáře Stelziga (1865) /340-342/

Obligátní mrzoutství — Ze zastavárny (1865) /343-345/

Věž na Petříně — Malby v Svatovítském chrámě — Tresty na český národ — Svatojánský bazar (1865) /346-348/

Na výletu (1865) /349-351/

Oposice proti přírodě — Rodinné zvyky — Pražská "L'entreprise des pompes funèbres" — Úšklebek dějin (1865) /352-355/

Vybídnuti k tanci — Berlínská poesie — Prostředek proti vlastenectví (1865) /356-358/

Doslov "placeného" feuilletonisty (1865) /359-361/

Česká společnost pro rozšířování politických traktátů — Ještě jednou Karel Zelinka — Spolky a udavačstvo — Divadelní nesmysl par excellence (1865) /362-365/

Návštěva u somnambuly — Zbytečné otázky a rovnající se jim odpovědi — Bdění je lepší než snění — Nebohý Rogeard! (1865) /366-369/

Ministerské choutky — Praha jde na ferie — Historie z průchodního domu — Proces Máchovi — Neklomínkové (1865) /370-373/

Nesmysl v parnu bující — Vyvařování českých divadelních abonentů — Repertoár a divadelní padavky — Reményiho národní kroj — a náš cylindr — Langue d'ano a langue de jo — Česká strike (1865) /374-377/

Kéž je máj! — Drážďany a litoměřické pivo — Stentzschovy verše o Hvězdě (1865) /378-380/

Po domech a z domů — Některé příklady rajské nevinnosti — Německá agitace ve prospěch českého divadla — Hádanka ředitelská — Německé písně (1865) /381-384/

Velmi vtipný návrh stran "třetího" — Bílý prapor — Komika na varhanické škole a jinde ještě — Tagesbote má myšlenku z Romanzera (1865) /385-387/

Kdy as se bude jednat o rovnoprávnosti! — Tagesbote to nemá rád, když se mluví česky — Hradčany nejsou historické — Národní divadlo a tlama medvědí — Z divadla (1865) /388-390/

Prix de sagesse — Satira ze zlata — Blechy vůbec a česká blecha zvlášť — Komické dítě — Máme iluminovat či nemáme? (1865) /391-393/

Mezinárodní zábavy — Den v Čechách — "I u nás" — Máme ho! — Bratrovi ve vysokém B — Nová rubrika, kterou se hercům zajisté zavděčím (1865) /394-396/

V podzimní mze — Potomek humoristův — Humor a my — Blondin, umění, hrdinství, tenor a rovnoprávnost — Český žurnalista (1865) /397-400/

Karbanické exordium — O jedné babičce — Vražda a humor — O Silvestra o půlnoci — Na ledě — O jednom, který se učil klouzat, a o jiném, který se učil psát (1865) /401-403/

Vánoční dialog (1865) /404-406/

Ani na klepy nemá člověk času! — Astronomické hodiny se bijou — Diškrece a obchodní soud — Do gruntovních kněh frankfurtských! — Smetanova opera (1866) /407-409/

Předčasná poupata — Jaro poetické — Kohoutek na střeše a český samolet — Německá deklamace na české konservatoři — Naši elévové (1866) /410-412/

Několik tuctů lidských jazyků — Duma o jediné maškaře — V německém kasině bylo veselo — Mirza-Schaffy (1866) /413-415/

Konečně zazvonilo stříbro — České nehty — Poesie v německém kasině — Evropská sláva — Filosofie a délka — Ženské slabosti (1866) /416-418/

Zmařený zázrak — Fürst, Merelli a jiní impresariové — Plačtivá scéna v německém kasině — Boj dámský — Smetana je vším vinen — Jak v Poděbradech tesají — Malherbe kdysi mluvil (1866) /419-422/

Přes Šumavu — Černí myslivci — Zmoklý klobouk a dienstmann v ohni — Drobné klípky — Pryč s přírodozpytem! (1866) /423-425/

Vychladlé myšlénky — Nový plyn a noví advokáti — Roger — Pomluvy Oslí kůže (1866) /426-428/

Zkamenělý smích — Tři aforismy — Anekdota Seldova — Bismarckova největší vina — Konec lidstva i trpělivosti (1866) /429-431/

Letošní kaleidoskop — Kostymní telegramy — Několik set šťastných — Ukradené berlínské ypsilon (1866) /432-434/

Dušičky bez dušiček — Pepř ctižádosti — Kamenná šněrovačka a zkamenělé sobectví — Či Půst či Palmer? — Marný strach (1866) /435-437/

Monte-Christo na Sinai — Stará modla a nový korán — K objasnění politické situace — Smrt pradlen (1866) /438-440/

Jsme v bahně — Kus rákosu a kousky poesie — Hradby jsou vlastně již pryč — Neviditelní koncertisté — Po smrti (1866) /441-443/

Dary, dárci, darování a braní (1866) /444-447/

Obrazové přílohy /za str. 448/

Ediční poznámky /449-452/

Vysvětlivky /453-507/

Seznam obrazových příloh /508/

(* Hvězdičkou jsou označeny redakcí doplňované tituly)/

  Jak se časopisy dělají. Výbor pořídil, doslovem „Novinář Jan Neruda“ a vysvětlivkami opatřil Stanislav Budín. Edice Novinářského studijního ústavu. Orbis, Praha 1958 (nákl. 3000 výt.), 8°, str. 174 + (5).

Obsah:

  Pařížské obrázky. K vydání připravil, doslovem a poznámkami opatřil Miloslav Novotný. Lepty vyzdobil Kamil Lhoták. Ráj knihomilů, sv. 23. Vydal Spolek českých knihomilů. Československý spisovatel, Praha 1958 (1. vyd. v ČsS, náklad 700 výt.), 8°, str. 141. — Viz 1864.

Srv. Jan Neruda v Paříži, SČB, Praha 1977. Tři lepty Kamila Lhotáka jsou variacemi graf. prací pro knihu Pařížské obrázky z roku 1958. Karel Sýs k nim z podnětu Kamila Lhotáka napsal báseň. Vydáno k Lhotákovým 65. narozeninám. Redakčně připravili Karel Cvejn a František Dvořák.

  Povídky malostranské. Mimočítanková četba. K vydání připravili Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Doslov Josef Štefánek. Frontispice Karel Müller. SPN, Praha 1958 (3. nezm. vyd. v SPN), 21 cm, str. 253.

  Studie, krátké a kratší II. K vydání připravil Jaroslav Zima. Spisy Jana Nerudy 6. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1958 (1. vyd., náklad 5000 výt.), str. 504 + (8). — Viz 1876.

Obsah:

Články různé

Michelangelo Buonarroti (1875) /9-20/

Moderní člověk a umění (1867) /21-30/

"Pro strach židovský." Politická studie (1869) /31-46/

Z kněhkupeckého života (1874) /47-59/

"Či" (1874) /60-62/

Neděle (1874) /63-68/

O vychování děvčat. Masopustní rozprava v trochu masopustním formě (1868) /69-72/

Mužatky (1874) /73-76/

Myšlénky tak o ledačem:

I. Nevynalezený vynález (1869) /77-79/

II. Pokrok (18) /79-82/

Věčný žid (1874) /83-86/

Naivnosti (18..) /87-94/

Pláč a smích (1869) /95-97/

Růže (1875, 1875) /98-105/

Dvě posvícenská slova o huse (1874, 1875) /106-111/

Na vánočním bukále (1869) /112-118/

O Silvestra (1875) /119-122/

Hodiny a hodinářství (1874) /123-127/

Soudy lásky (1875) /128-137/

Káva a čaj (1874) /138-143/

Labužnické listy

I. Ve výstavě kuchyňské (1873) /144-147/

II. Řeč k českému jinochu (1873) /147-150/

III. Vidlička a civilisace (1874) /150-152/

IV. O českém slohu (1874) /153-156/

V. O politickém banketu (1874) /156-159/

VI. Stran jídla na jevišti (1875) /159-162/

Studie výstavní (1873)

Slovo všeobecné /165-168/

Z Japanu /169-194/

Persie /195-209/

Kuriosity /210-215/

Hugh! /216-219/

Dítě /220-225/

Žena /226-231/

Perly, démanty, zlato atd. /232-238/

Italské sochy /239-242/

Bible /243-245/

Pluh /246-250/

Na nohu a na hlavu /251-256/

Pro dopravu /257-262/

Není libo si zahrát? /263-265/

Hudební dozvuky /266-275/

Výstavní paběrky

I. Pro tvrdé i pro měkké srdce /276-281/

II. Vesnické domy /281-287/

O dvě leta později (1875) /288-291/

Dodatky

Z kněhkupeckého světa (1867) /295-297/

Kláštery (1869) /298-315/

Jak se tedy časopisy dělají

Předmluva (1872) /316-318/

Administrace (1872) /319-326/

Expedice (1873) /327-329/

U strojů (1873) /329-332/

V sazárně — na příklad v pondělí odpoledne (1873) /332-336/

Na příklad zas v pondělí odpoledne (1873) /336-343/

Feuilleton (1873) /344-346/

Sůl (1873) /347-351/

Dodatky k Studiím výstavním

Všeobecné slovo o vídeňské výstavě Světové II (1873) /352-355/

Pro pohodlí obecenstva (1873) /356-358/

Češi na Světové výstavě (1873) /359-372/

Řemesla

Ševci (1878) /373-376/

Kněhtiskaři (1878) /376-380/

Pekaři (1878) /380-383/

Holiči (1878) /383-387/

Řezníci (1878) /387-390/

Kováři (1879) /390-393/

Knihaři (1879) /394-397/

Hrnčíři (1879) /397-403/

Letní rozprávka o zámcích, klíčích atd. (1879) /404-407/

„Báby“ i „baby“ (1879) /408-438/

Ediční poznámky /439-458/

Vysvětlivky (Jaroslav Zima) /459-504/.

1959

  Balady a romance. Zpěvy páteční. K vydání připravil, doslov a vysvětlivky napsal Felix Vodička. Mimočítanková četba pro školy všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné. SPN, Praha 1959 (4. vyd., v SPN 3., nezměněné vyd.), 8°, str. 85 + (3) + 1 obr. příloha (Frontispice: Max Švabinský).

  Balady a romance. K vydání připravil a vysvětlivkami opatřil Felix Vodička. Doslov: Jindřich Hilčr: Básník nejmilejší. Ilustrace Václav Karel. Studánka Sv. 8. SNDK, Praha 1959 (2. vyd. v SNDK), 8°, str. 75 + (3).

  České divadlo I. K vydání připravila Anna Karasová. Spisy Jana Nerudy 14. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1959 (1. vyd. v SNKLHU, náklad 3000 výt.), str. 355 + (13).

Obsah:

Bezděčná cesta okolo světa (1857) /7-8/

Jan, král anglický (1857) /8-9/

Don Carlos, infant španělský (1857) /9-11/

Bratři v Archangelsku (1857) /11-12/

Listy o ledačem* I-II (1859) /12-19/

České divadlo I* (Přehled českých her ve Stavovském divadle v zimní sezóně 1858) (1859) /20-23/

České divadlo II* (Egmont — Kryštof a Renáta aj.) (1859) /23-24/

České divadlo III* (Darebák — Hána — Dimitr — Matka a syn aj.) (1859) /25-27/

Josef Chauer zemřel (1859) /27/

České divadlo IV* (Král Jindřich IV. — Duch času — Katynka heilbronská aj.) (1859) /28-29/

Sirotek lowoodský (První pohostinská hra Elly Kolínské) (1859) /30-31/

Břetislav a Jitka (Pohostinská hra Arnoštky Libické) (1859) /31-33/

Loupežníci (1859) /33-34/

České divadlo V* (Představení v budově Novoměstského divadla) (1859) /34-36/

Kat Hinko (1859) /36-39/

Preciosa (Pohostinská hra Arnoštky Libické) (1859) /39-40/

Marie Tudorovna (1859) /41/

České divadlo VI* (Ďáblův cop — Loupežníci — Strakonický dudák aj.) (1859) /42-44/

Bankrotář a kramářka (1859) /45-46/

Syn pouště (1859) /46-48/

České divadlo VII. (Královna a její milostník — Bankrotář a kramářka — Deborah aj.) (1859) /48-51/

Obležení Prahy od Švédů (1859) /51-52/

Isidor a Olga (1859) /53/

České divadlo VIII. (Čech a Němec — Český dobrovolník a francouzská selka aj.) (1859) /54-56/

Talisman (1859) /56-57/

České divadlo IX. (Pražská děvečka a venkovský tovaryš aj.) (1859) /57-58/

České divadlo X. (Jaroslav Šternberk — Anežka Bernaurova aj.) (1859) /58-60/

Divadlo pražské I* (Svatopluk) (1860) /60-62/

Ceny Fingerhutovy (1860) /62/

Divadlo pražské II* (Roderigo a Isabela — Angelo, tyran padovánský aj.) (1860) /63/

Divadlo pražské III* (Ladislav Hunyady aj.) (1860) /64/

Divadlo pražské IV* (1860) /64-65/

Eliška Pešková* (1860) /65-67/

Divadlo pražské V* (Vláda a láska — Mejrima — Loupežníci) (1860) /68/

Divadlo pražské VI* (Sládkova dcera — Čestmír aj.) (1860) /69/

Divadlo pražské VII* (1860) /69-70/

Carevič Alexej (1860) /70-71/

Král Václav a jeho kat (1860) /71-72/

Fiesko (1860) /72-74/

Čtyři páni na jednom statku (1860) /74/

Sen v noci svatojanské (1860) /75/

Mlynář a jeho dítě (1860) /76/

Paní Marjánka, matka pluku (1860) /76-77/

Záviš Vítkovec, pán z Růže (1860) /78/

Orlice a kříž (1860) /79-81/

Záviš z Falkenštejna I-II (1860) /81-84/

Faust (První pohostinské vystoupení paní Kautské) (1860) /84-85/

Rozina Ruthardová (1860) /85-86/

Růžena a Růženka (1860) /86-87/

Ruy Blas (1861) /87-89/

Vychovatel v čepci — Sňatek z násilí — Český dobrovolník a francouzská selka — Poskakující ženich v nesnázi (1861) /89-90/

Čarodějnice v Šárce (1861) /91/

Eliška, poslední Přemyslovna (1861) /92-93/

My a divadlo* I-II (1861) /93-101/

Svatopluk, zhoubce Vršovců (1861) /102-104/

Ona mě miluje — Rekrutýrka v Kocourkově (1861) /104-105/

Hadrník pařížský (1861) /106/

Zvoník notredamský (1861) /106-107/

Panna orleánská (Paní Kautská) (1861) /107-108/

Mlýn na ženy (1861) /109-110/

Smrt Valdštýnova (1861) /110-112/

Ženichové (1861) /113-114/

Vlásenka čili Vychovatel v čepci — Rekrutýrka v Kocourkově (1861) /114-115/

O divadelní censuře* (1861) /115-119/

Miláček Štěstěny (1861) /119-121/

Kupec benátský (1861) /122-123/

Čechové u Milána (1861) /123-124/

Divadlo a konservatoř — Vše pro vlast a národ! — Ze Svaté Hory* (1861) /124-128/

Egmont (První pohostinská hra Albíny Heintzové) (1861) /128-130/

Panna orleanská (Druhá pohostinská hra Albíny Heintzové) (1861) /131-132/

Syn pouště (Třetí pohostinská hra Albíny Heintzové) (1861) /132-134/

Filipína Welsrová (Čtvrtá pohostinská hra Albíny Heintzové) (1861) /134-135/

Povídky královny navarrské (Pátá pohostinská hra Albíny Heintzové) (1861) /136-137/

Marie Stuartka (Albína Heintzová se loučí) (1861) /137-139/

Sňatek z násilí — Zapovězené ovoce (1861) /140/

Kdo z nás byl nejhloupější? (1861) /140-141/

Deborah (Vystoupení Marie Körschnerové, Josefíny Čermákové a paní Fišerové) (1861) /141-143/

Záhuba rodu přemyslovského (1861) /143-144/

Starý a nový věk — Hloupá a učená — Rohovín Čtverrohý (1861) /144-145/

Karla XII. navrácení se do vlasti (1861) /145-146/

České divadlo* (1861) /146-149/

Fraška* (1861) /149-152/

Starý manžel (1861) /152-153/

Jan Slepý, hrdinský král Čechů (1861) /154/

Lesní panna (1861) /154-155/

Kněz a voják (1861) /155-156/

Panoš šibal — Katynka heilbronská (1861) /157-158/

Carevič Alexej (1861) /158-159/

České divadlo* (Polemika o české divadlo) (1861) /160-163/

Paní hospodská (První pohostinské vystoupení pana Wilhelma) (1861) /163-164/

Česke divadlo* (Představení v Novoměstském divadle) (1861) /164-167/

Uriel Akosta (1861) /168-170/

Pan Studnička* (1861) /171-174/

Kožíšek, perle a kamna (Komikové Josef Sekyra a Jindřich Wilhelm) (1861) /174-175/

Loupežníci (1861) /175-176/

Sirotek lowoodský (Marie Körschnerová) — Záviš z Falkenštejna (1861) /176-179/

Záhuba rodu přemyslovského (1861) /179-182/

Taras Bulba (1861) /182-184/

Hamlet (1861) /184-186/

Fejeton z roku 1871 (1861) /187-189/

Slepý mládenec (1861) /190/

Víra, naděje a láska (1861) /190-192/

Kryštof a Renáta — Převržená slánka (1861) /192-193/

Malý Richelieu na prvním potýkání — Politika v lese — Žena panovnice (1861) /193-195/

Magelóna (1861) /195-196/

Strakonický dudák (1861) /197-198/

Diblík z hor (1862) /198/

Poslední Rožmberk I-II (1862) /199-203/

Darebák (1862) /204/

Obrázky divadelní* (1862)

  I. Kolibri (1862) /204-208/

  II. V neděli odpůldne (1862) /208-211/

  III. Za dne (1862) /212-216/

Ona mne miluje — Politika v lese (1862) /216-217/

Veselohra — Veselý pohřeb — Útěk do Afriky (1862) /217-218/

Maria Stuartka (Pohostinská hra Arnoštky Libické) (1862) /219-220/

Lesní panna (1862) /220-221/

On nežárlí — Černý Petr — Řemeslnická merenda (1862) /221-223/

Ouklady a láska (Pohostinská hra Arnoštky Libické) (1862) /223-224/

Boj o trůn (1862) /224-226/

Drobné klepy* (1862) /226-229/

Zapečetěný měšťanosta — Outěk do Afriky (1862) /229/

Zlý duch Lumpacivagabundus (1862) /230/

Boleslav Ryšavý I-II (1862) /231-234/

Tajemné psaní — Veselohra na mostě — Sitala (1862) /234-235/

Uriel Akosta (1862) /236/

Ženský boj (1862) /236-237/

Jiříkovo vidění (1862) /237/

Pátý akt — Pozvu si majora! — Sňatek z násilí — Karla XII. navrácení se do vlasti (1862) /238-240/

Ďáblova podšívka (1862) /240/

Loupežníci (1862) /240-241/

Při piketu — Chórista (1862) /241-242/

Faust (1862) /242-243/

Paňác a jeho rodina (1862) /244-245/

Chudý písničkář (1862) /245-246/

Škaredá sestra (1862) /247-249/

Okolo světa (1862) /249-250/

Dráteník (1862) /250-251/

Vězení (1862) /251-252/

Ruy Blas (1862) /252-253/

Fiesko (1862) /253-254/

Valdštýnův tábor — On nežarlí (1862) /254-255/

Obležení Prahy od Švédů — Hrabě z Letorièru (1862) /255-256/

Král Jindřich IV. (1862) /256/

Sklenice vody (1862) /257/

Valdštýnův tábor — Ženský pláč (1862) /258/

Bengálský tygr — Převržená slánka — Český dobrovolník a francouzská selka (1862) /258-259/

Chyba lávky (První pohostinské vystoupení Jindřicha Mošny) (1862) /260-261/

České divadlo* ("Stesky na nynější divadlo české...") (1862) /261-263/

Růžena a Růženka (1862) /264/

Pražský flamendr (1862) /265/

Něco o českých kriticích divadelních* (1862) /265-269/

Narcis (1862) /270-271/

Kupec benátský — Kniha III, kapitola I (1862) /271-272/

Noc a jitro (1862) /272/

Malíř v nesnázích — Klobouk (1862) /272-273/

Nevolníci aneb Isidor a Olga (1862) /273-274/

České divadlo (Vychovatel v čepci — Pavel Švanda dramaturgem) (1862) /274-276/

Břetislav a Jitka (1862) /276-277/

Pravzor Tartuffa (1862) /277/

Venkovský poslanec (1862) /278/

Katynka Heilbronská (1862) /278-279/

Faust (První vystoupení slečny Borovské) (1862) /279-281/

Loupežníci (1862) /281/

Ouklady a láska (Druhé vystoupení slečny Borovské) (1862) /282-283/

Pražský flašinetář a jeho rodina — Manžel bez ženy — Žena panovnice (1862) /283-284/

Egmont (Třetí vystoupení slečny Borovské) (1862) /284-285/

Z divadelních osudů* (Albina di Rhona) (1862) /285-288/

Pověst světem vládne (1862) /288-289/

Monika (1862) /289-290/

Mlynář a jeho dítě (1862) /290-291/

Loupežníci aneb Maškary v nesnázích (1862) /291-292/

Götz z Berlichingů, rytíř s železnou pěstí (1862) /292-293/

Dodatky

Die Haushälterin — Die eifersüchtige Frau (1857) /297-298/

Der Taubstumme oder Der Abbé de l'Epée (1857) /298-299/

Něco o Národním divadle (Dva dodatky redakce) (1861) /299-300/

Panu Augustu Markordtovi* (Zasláno) (1861) /300-302/

Druhý "list o divadle" (Dodatek redakce) (1862) /302-303/

Obrazové přílohy /za str. 304/

Ediční poznámkv /305-310/

Vysvětlivky /311-356/

Seznam obrazových příloh /357/.

  Drobné klepy II. K vydání připravily Věra Vrzalová a Jarmila Sirotková. Spisy Jana Nerudy 27. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1959 (1. vyd. v SNKLHU, náklad 4000 výt.), str. 410 + (8) + obr. přílohy.

Obsah:

Špatná příroda — Masopostní mrzutosti — Irvingiáni a divadelní cedule — Na vídenské silnici (1867) /7-9/

Vzpomínka mimochodem — Gramatikální proud — Recept pro básníky — Quiproquo — Sjezd slavíků (1867) /10-12/

Věčné umírání a jistý hrobník — Ouřadní obohacení slovanštiny — Slovanská symfonie instrumentována — Čeští franklinovci a kapusta (1867) /13-15/

Filiálky Prahy — Vypravování přítele přírody — Pozor na fíky! (1867) /16-18/

Velevážený a mimo to i velectěnný pane a pane redaktore fejetonu, p. t. (1867) /19-22/

Nová okupace (1867) /23-25/

Où est Lambert? — Lampářská otázka — Divadelní kavárna — Divadlo a obecenstvo — Nové kanály (1867) /26-28/

Skoro — či polo — Rozlíčné druhy veseloherních figur (1867) /29-31/

Nekazatelské rozpravy o starém a novém manželství I, II (1867) /32-37/

Dodatek k nekazatelským rozpravám o starém a novém manželství (1867) /38-40/

Dva Musejníky — Zajímavost německého divadla — Snížení klasiků — Něco o pomnících dohry bělohorské (1867) /41-43/

Japonica (1867) /44-46/

Týden spokojenosti — Dvě zimní květiny — Pláč cizincův — Nejdřív německy a pak zas německy — My a Maďaři (1867) /47-49/

Utíkáme se před historií — Stará Drahomíra a mladý Tagesbote — Člověk musí být kladivem nebo kovadlinou, hřebenem nebo hlavou — Drataři, české krejcary, ruské ruble, dvě policie, sebraný lid a pražský deník — Proti starým mládencům (1867) /50-53/

Ve vánočním vzduchu (1867) /54-56/

Principielní mrzout — Neodbytnost dojmů — Přání z onoho světa — Koneček roku — Vyběh a ozval se (1867) /57-59/

Novoroční stesky — Odlesk kultury pařížské, třídy lidstva a věčně jen "peníze" — Co dostal český národ, já, Hradec; měšťané a Cislajtánie — Smutný kopeček (1868) /60-63/

Myšlénkové nestvůrky (1868) /64-67/

Novinkářství (1868) /68-71/

Pravda, že to škoda! — Pasivnost ilustrovaná — Nové tajné spolky — Možné daně, které budou už brzy nemožné — Kamenní hosté (1868) /72-74/

Jinde komedie, u nás jen zlomky — Pouť do Říma — Postní kuchyň — Kuchař v nesnázích — Ta Praha — U hrobů (1868) /75-78/

Museální, miniaturní a časová vzpomínka — Mosaika z kamínků — První radost nad třetím mostem — Ani u hrobu! — Máj, Mácha a pan Sejček (1868) /79-82/

Alespoň vyhlídka — Čisté boty — Ten pan Schreckinger — A co teď s dluhy? — Skromná myšlenka o loupežnících, kultuře, kriminálu atd. (1868) /83-86/

Ať je z toho polemika! — Přetýkající zdravotní studeň — Nová myšlénka pro drožkáře — Nová košťata Debatty, divy pražské zmalátnělosti a poslední útulek skribentovy fantasie (1868) /87-89/

Plácačky na zabíjení dlouhých večerů — Olympický žánr — Co mne hněte — Povídka o jedné perle (1868) /90-92/

Z kalendářnictví I, II (1868) /93-98/

Jsem pro vyrovnání! — Marné čekání — Milión krásy v samých drobných — K budoucnosti masopůstu a k historii lásky — Poprava v Římě (1868) /99-101/

Žurnalistické filhelénství — Zlost po témdni — Záhadný turnaj dvou doktorů, jednoho známého a druhého ne — Novoroční a štědrovečerní žebrota (1868) /102-104/

Štědrý večer (1868) /105-107/

Poslední slovo v roce tomto (1868) /108-110/

Fejeton takovy, jaky už vic nepřijde (1869) /111-113/

Proč jsem měl dne 1. a 2. ledna roku 1869 zlost (1869) /114-117/

Mráz, až Sejčkovi oči pláčou — Mor a pieta k němu — Kioski redivivi — Žurnalistické "šimly" — Život a pračky (1869) /118-120/

Ve vysokých botách — Šedá poesie — Kostnická vlašťovka — Co dál? — "Nedotknutelně" bolavé místo (1869) /121-123/

Kapitola poetická — Kapitola skákavá — Kapitola na dvou kolečkách — Kapitola zcela prozaická (1869) /124-127/

Z nároží pražských (1869) /128-131/

Nejnovější naše kuriosity (1869) /132-134/

Popeleční středa, zázraky, půst, volové a apisové, lásky, parohy a jiné maličkosti (1869) /135-137/

Jednou tak a podruhé zase jinak — Vídeňský názor o stvoření světa — Stráž u mříže nebo naopak — 20. únor — Dies fasti et nefasti (1869) /138-140/

Šťastně prorokováno a zcela upřímně řečeno — Nebezpečné pokroky v mravnosti — České jaro — Arény, divadlo, kostel a kostelně-divadelní (1869) /141-144/

Je po dobrých časech! — O těch malinkých, kteří byli velcí — Naše ztráty — Belvederský návrh (1869) /144-146/

Moje kazatelské nadání — Však já tomu rozumím! — Tábor smířlivých — Ženské, židovky, Šalomoun atd. — Trochu upřímné slovíčko (1869) /147-149/

Seznam udalostí a velmi slušné poznámky k nim (1869) /150-152/

Po dvou egyptských nedělích — Fogarašská fantasie — Výsledky portugýského čtení — Revise, ale nepovedené — Bruska v doušce (1869) /153-155/

Proč má vzít lutrie za své — Bývalé výhry a nynější — Návrh, který se bohužel snad nepřijme (1869) /156-158/

Tête de veau čili hlava telecí (1869) /159-161/

Lidská práva — Kam to svoboda, kam reformace a kam emancipace přivedly — Historické drobnosti, nadávky, vousy a nová lávka přes Vltavu (1869) /162-164/

A nestal se jím! — Tisíc a jedna noc v Čechách — Lady Macbeth — Pokrok světa — Plán můj a ještě někoho (1869) /165-167/

Pod horami a na nich — Bokelcům je zle — Po mezkovém oktávu — Učené příspěvky k historii oslů — Až zjara! (1869) /168-170/

Otec Radecký — Moje svátky — Zázraky — Nový Adam — Pletení čivů — Dozvíme se (1869) /171-173/

Novoroční* (1870) /174-176/

Silvestrovské dozvuky (1870) /177-180/

Nedělní rozprava pro nás děvčata, pro dnešek "o barvičkách" (1870) /181-184/

Druhá rozprava pro nás děvčata, a sice ještě "o barvičkách" (1870) /185-188/

O tom prvním českém adamantu (1870) /189-191/

Moderní mánie (1870) /192-195/

Na táčkách u sebe (1870) /196-199/

Nejnovější pařížská móda — Krása jde spat — O dobrých kravičkách a zlých neštovicích — Nový vyrovnávací faktor — Figaro ci, figaro la . . . (1870) /200-203/

Letošně velkonoční próza a poesie (1870) /204-207/

Proroci na jarmarce (1870) /208-210/

Podzimní teskno — Zdrcující udalost, přednáška o nosech a prosba k historii — Naše duha míru a nevděčnost polská, přičemž problyská tajný žal, že žádná duha netrvá dlouho (1870) /211-213/

Náděje na zábavu — "Mitbürger!" — Až budou v Praze Němci pány! — Filharmonická odpověď (1870) /214-216/

Myši I, II (1870) /217-221/

Věrný otisk řeči, kterou jsem dnes o půlnoci neměl (1871) /222-224/

Ženská msta — Portýr, domovnice a hrabě — Večer tříkrálový — Duch páně Dornauův (1871) /225-227/

Masopostní rozprava, jacíže jsme chlapíci, a několik jiných zbytečných poznámek a otázek (1871) /228-230/

Nebeská půjčka — Neomylnost na dluh — Židovští papeži — Paříž se pobaví, Vídeň se vztekla! (1871) /231-233/

Poetické jaro — Trochu spletené vtipy jarní — Program pro pašije, až do Říma odletí zvony, které letos po prvé nepotřebují tam pasu (1871) /234-236/

Něco z příkopní fadesy (1871) /237-239/

Jsme už dva, já a pak ten druhý — Pytlík — Začátek nějakého životopisu — Budu mít náramně mnoho peněz! — My šlechtici (1871) /240-242/

Upřímné nabídnutí k sňatku — V době vaření škrobu — Příjemnost villegiatury (1871) /243-245/

Suchá procházka po mokré Praze (1871) /246-248/

Vzteklá doba — Příkladové strachu — Jubilea po celém světě — Dědičná neomylnost — Čestné panny (1871) /249-251/

Poslání do Krakova — Patriarcha a flanel — O některých houslistech — My, zima, vánoce, masopůst (1871) /252-154/

Před Štědrým večerem (1871) /255-257/

Zmotané myšlenky na konci zmotaného roku (1871) /258-260/

Sociálně-politicko-nesmyslná mosaika (1872) /261-263/

Židé překážejí všude — Chvála pražských luceren — Nápady dle času a lidí — O ženitbách, nevěstách, také něco o starých mládencích (1872) /264-266/

Pohřbívání v Praze I, II, III (1872) /267-275/

Moderní collegium logicum — Příklad — Příklady — Kometa — Panteon a mecenáši — Návrh stran nového osvětlení v divadle (1872) /276-278/

Stran toho strachu před letošní kometou (1872) /279-281/

Rok 1872 co rok upomínek (1872) /282-284/

Francouzský snář minulého věku I, II, III (1872) /285-292/

Chladno až do duše — "Čas trpkých zkoušek" — Učitel musí něco umět! (1872) /293-295/

Musím dnes psát o pivě* (1872) /296-298/

Až přijde ta kometa I, II* (1872) /299-304/

Hodný domácí a švec — František Orfeus Pivoda* (1872) /305-307/

Celý svět je nemocen — Mám dělat kšaft?* (1872) /308-310/

Vyrovnání dřívější viny na lékařích* (1872) /311-313/

Nebylo "světlejší stodoly"* (1872) /314-316/

Ženitba kněží* (1872) /317-319/

Na slunci děje se velká revoluce — Nebohá země! — Škoda té zábavy!* (1872) /320-322/

Facka u Kominíčků* (1872) /323-325/

Epidemie, očkování a polemika — Štěstí, že máme tu dráhu!* (1872) /326-328/

Nač číst knihy! — Němci se chovají k nám rytířsky! — Divný život má ten Smetana náš! — Hvězdy co topivo — Sutiny na Senovážném náměstí* (1872) /329-331/

Máme vánoce* (1872) /332-334/

V zimním času* (1873) /335-337/

Album pražských ostrostřelců — "Dvé krásných očí"* (1873) /338-340/

Jaro je již zde — "Selské nářečí" — Radost za radost — Papež se uzdravuje* (1873) /341-343/

"Vem si ho!" — Hrabě fotografem — S naší šlechtou jsem spokojen — Perský šach v Berlíně a ve Vídni — Oltář Achtermannův* (1873) /344-346/

Pročpak by se páteři jednou nepobavili!* (1873) /347-349/

Roderich Benedix — Procesí zpátečnické* (1873) /350-352/

Don Juan — Pokynutí trámem — Krásné mystérie — Urbánkův výborně ilustrovaný Čechoslovan* (1873) /353-355/

Listopad, měsíc samovrahů — Šalomoun II* (1873) /356-358/

Odpočiňme si! — Poslední volič — Daň ze psů"* (1873) /359-361/

Roční kronika* (1873) /362-364/

Hezky ten nový rok začal!* (1874) /365-367/

Stran toho spalování mrtvol* (1874) /368-370/

Špenátový týden — Dvě vdovy — Postní kázání dr. Riegra — Samé stroje — Japanská komise utonula!* (1874) /371-373/

Samovraždy "z lásky" — Jan z Nepomuku je muž zámožný — Neštěstí nechodí nikdy samo — Zrádce vlasti — Stará pohádka* (1874) /374-376/

První máj — Jules Janin — Pokrok a Politik* (1874) /377-379/

Ženské pohlaví je v zoufalství!* (1874) /380-382/

Sluníčko přec zvítězilo — Ženské módy — Finanční mizérie — Letní divadlo — "Pod výminkou!"* (1874) /383-385/

Vraždy a samovraždy z lásky — Zemřel Vincenc Vecko — Jenerál Koller se loučí* (1874) /386-388/

My se ještě perem!* (1874) /389-392/

Petrarka a slavnost arkvánská — Ubozí milionáři — Praha by snesla mnoho mecenášů — Procházky — poesie města* (1874) /393-395/

Drobné inzertky — Šlechtický kulečník a Bazaine — Události začínají kapat* (1874) /396-398/

Že prý v Praze není dost vzduchu! — Pomník Jungmannův — U vesty Bazainovy* (1874) /399-402/

Dušičky* (1874) /403-405/

Londýnská mlha v Praze — Už zase je mela — Kdyby se Smetana byl narodil s drzým čelem (1874) /406-408/

Obrazové přílohy /za str. 408/

Ediční poznámka /409-410/

Vysvětlivky /411-468/

Seznam obrazových příloh /469/

(* Hvězdičkou jsou označeny redakcí doplňované tituly.)

  Obrazy života chudých a utiskovaných. Výbor z próz. Doslov "Přítel lidu" a vysvětlivky napsal Josef Brambora. Frontispice a kresba na titulním listě od Vlastimila Rady. Mimočítanková četba. Určeno pro školy odborné. SPN, Praha 1959 (1. vyd., náklad 20 220 výt.), 8°, str. 132 + (2).

Obsah: Trhani . . .

  Písně kosmické. Doslov: Jiří Šotola. S kresbami Ivana Urbánka. Československý spisovatel, Praha 1959, 12°, str. 81 + (4).

.

  Povídky malostranské. Mimočítanková četba pro školy všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné. K vydání připravili Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Doslov Josef Štefánek. Frontispice Karel Müller. SPN, Praha 1959 (4. nezm. vyd. v SPN, v tiráži uvedeno 3. vyd.), 8°, str. 253 + (3) + 1 obr. příloha.

  Povídky malostranské. Pro čtenáře od 11 let. Text k vydání připravil, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřil Rudolf Skřeček. Ilustrace Karel Müller. SNDK, Praha 1959 (4. vyd. v SNDK, v tiráži uveden rok vydání 1960), 8°, str. 284 + (3) + 16 barevných obr. příloh.

  Svatováclavská mše. Ilustroval Václav Sivko. Vánoční tisk. Neprodejné. Lidová demokracie, Praha 1959 (2. vyd., v LD 1. vyd.), 8°, str. 20 + (1). — Viz 1876.

1960

  Česká společnost III. Svazek připravil František Stýblo. Doslov napsal Aleš Haman. Spisy Jana Nerudy 23. Knihovna klasiků. SNKLHU, Praha 1960 (1. vyd. v SNKLHU, náklad 1600 výt.), str. 582 + (10) + 8 obr. příloh.

Obsah:

1870:

"Vlast", ta Sardouova a ta naše (1870) /7-9/

Kanóny, kletby, jezovité, strašidla atd. (1870) /10-13/

"Rausch ne a Rausch ano" (1870) /14-16/

Evoe jaro! — Captatio benevolentiae femininae — Jsem blažen ve víře, a v jaké! — Už bude neomylným! (1870) /17-19/

Päumann † Mladočeši proti Riegrovi a Rieger proti husám — Slzy do hrobu, trochu také všelijak veršované — Návrh smíru (1870) /20-23/

Nedělní kázání o tom pomlouvání a nactiutrhání (1870) /24-27/

"Zasláno" panu J. S. Skrejšovskému (1870) /28-31/

Předposlední scéna před Skotskou branou (1870) /32-35/

Naši arestanti (1870) /36-38/

Dialog z doby oblomovské (1870) /39-42/

Miluj mne zase! (1870) /43-45/

Dva přátelé ve Vídni a jeden pan Wittmann — Linder a šibenice — Naši amnestovaní (1870) /46-48/

Můj milý Otakárek — Vzor sobě odfukujících a nový klub — Odkrytá "Čechem" hanebnost a několik punktů, kteréž následují (1870) /49-52/

Pobožně časové rozjímání nedělní à la Zschokke (1870) /53-55/

Lenivost těles — Boje bez myšlénky — Češi vyhozeni z Říma — Devorscek — Drobnosti pompejánské, fiorentinské a české . . . (1870) /56-58/

Další kopnutí — Šlechetné a šlechtické — Šibenice en gros et en détail — Rozličné mýlky (1870) /59-61/

O lidské chvástavosti vůbec a pruském jazyku zvlášť (1870) /62-64/

Prosím za odpuštění, ale: dnešní den náleží mému příteli! (1870) /65-67/

V sněmovních oblacích (1870) /68-70/

Napoleon Petitový (1870) /71-73/

Parisiana et Pragensiana (1870) /74-76/

Skromný návrh punktace, jakou bych ve jmenu mírnějších Němců navrhl válčícím stranám (1870) /77-79/

Dává se příklad vzorné mlčelivosti, přičemž se vyloží několik stanovisk s řádným a obšírným odůvodněním (1870) /80-82/

Sv. otec — Viva l'Italia! — Čestní a jiní Bavoráci — Něco nevyrovnaného o všeobecné rovnosti (1870) /83-86/

Pohozená huba — Potřeba lží — Vpašované "zasláno" — Jasnost a krása adresy katolické Jednoty — "Ode všeho zlého, amen!" (1870) /87-89/

Correspondenz-Karte (1870) /90-92/

Něco z biografie meho anděla strážce — Severní návštěva — Komety a kroniky — Dr. Kreutzberg † — Událost liberecká (1870) /93-95/

Tragedie a morálka (1870) /96-98/

Zajíci, volby a jiná zvěřina — Dr. Čížek co informator bez platu — Čímže se musí blbost vykázat — Na stráži (1870) /99-101/

Číslo 372 a číslo 222 — Karlíčkův dopis (1870) /102-104/

Bude banket — Co všechno se stane při jídle a pití 21. prosince — Žofín — Naši ženiši (1870) /105-107/

Citát z bible, srdnatost, bláto, obrazky z ulice, opatrnost městských otců a několik maličkostí, jako na příklad Tedesco nebo Kuh (1870) /108-110/

1871:

Veřejné přednášky (1871) /111-116/

Pětadvacítiletá beseda — Řečníci větší a menší — Při zmrzlině — Za císaře a krále — Už ho máme zas! (1871) /117-119/

Lékařský turnaj — Kytice hřbitovního kvítí — Veteráni a masopust — Půst a masopust náš (1871) /120-122/

Protilyrické naladění — U sousedů jde to od podlahy — Několik slovo bohatství — Jak sobě tenór nezpěvné jmeno Grillparzer přizpůsobil — Zločin z dlouhé chvíle (1871) /123-125/

Dvě pravdy — Zlost na českou zlost — Ta naše dobrota — "Moltke" a Šamberk — Ještě jednou pět miliard (1871) /126-128/

Program prusofilské slavnosti — Žive obrazy — Co bych psal o Ajvazovském? — Konec bych psal! (1871) /129-131/

"Ťal do živého" čili "der Hieb sitzt fest" — "Francesca di Rimini" — Konec světa — A bas la phrase, vive l'argent! (1871) /132-134/

"Ecco ridente il cielo!" — . . . (1871) /135-137/

Proč bychom se neprali! (1871) /138-140/

Tón a takt — Velky Kotz — Sněmovní vzpomínka — Německé zábavy — Ta naše radost česká (1871) /141-143/

O tichého génia míň! — Géniove vůbec — "Od tebe to nebolí!" — Saison morte, ale ne v divadle (1871) /144-146/

Úkazy nevšímavosti, zároveň potěšitelné důkazy národní zralosti — Radost do budoucnosti — Podle obrazu božího (1871) /147-149/

Na táčkách (1871) /150-152/

Nepochopitelné idyly při velmi pochopitelných rvačkách — Přítel a symbol — Chystejme si prádlo! — Jistý neoželený (1871) /153-155/

Stěhování se do zaslíbené země pruské — Šli, kdo přijde místo nich? — Pěvec "Černé země" (1871) /156-158/

O ničem a o všem, také o ústavácích a o nás (1871) /159-161/

Naivnost v Teplicích — Herbstové šli na flám — Paliči, energie, Janeček a balet — Pobožné přání, pak prosba k otcům (1871) /162-164/

Zlatá doba německé plodnosti — Německé citáty — Můj Tagesbot — Děsné sny, démon Hohenwart, umrlčí komora a jiné hrůzy (1871) /165-167/

Za nás odpověděl prorok! (1871) /168-170/

Před a po snídaní — Všeobecná radost — Starý dobrý stav — Proroctví (1871) /171-173/

První taneček, a jak už veselý a podařený! — Pokrok všude! — Známky pro veřejné bezpečí — "Vlast" v podzimku a podzim ve vlasti (1871) /174-176/

Beust plakal! — Co plakal? — Čerstvý hrob — Anna pláče, Anna se směje — Český spisovatel Schütz (1871) /177-179/

Ze seznamu "čestných občanů" pražských (1871) /180-183/

Veřejné hlasy — Nebohá mateřština — Platonická říkadla a naši pražští zloději — Nač se ještě divit, když to neslouží (1871) /184-187/

Četl jsem dnes nešťastnou náhodou . . . (1871) /188-191/

1872:

Řeč, kterou jsem dle svého zvyku o silvestrovske půlnoci již opět neměl (1872) /192-194/

Místo pěti miliónů — Velmi srozumitelný politický katechismus 195

Přítel nad zlato! — Proč má mít redaktor kuráž — Úřady jsou přáteli lidu — Dobré svědomí a dobré spaní (1872) /198-200/

Turnaj v Římě (1872) /201-203/

Stran toho v zemských deskách zapsaného Žampachu — Zemětřesení, nejnovější pochoutka (1872) /204-206/

Rozervané povinné myšlenky o tom jaru (1872) /207-209/

Nejnovější idea lidstva (1872) /210-212/

Kaplanská (1872) /213-215/

Můj Schmerling o mém Windischgrätzi — Pletu se Schmerlingovi do toho — Neslaná, nemastná mozaika politická — Jezovité a na konec Němci (1872) /216-218/

Letošní naše pašije (1872) /219-221/

Janečkova odysea — Konečně šťastná vlast! — Konečně peníze v Čechách! — Zase to obligátní jaro, pak jeden svatý, pak Darwin a pak funus (1872) /222-224/

V nynějším bursovním postrachu mluveno vedle nároží "U Špinků" (1872) /225-227/

Za všeobecneho poklidu — Žádné samovraždy! — Volby a zase volby — Hrdý volič — O jedné huse, která byla hloupá (1872) /228-230/

Kázání na text z Vídně (1872) /231-233/

Vzorně nevinné šplechty na základě Kuhových epigramů (1872) /234-236/

Zázrak svatojanský (1872) /237-239/

Bonus Homerus franco-gallicus etiam dormitavit (1872) /240-242/

Mrak a duha (1872) /243-245/

Naše chudina (1872) /246-248/

Mým prstům je dnes tak po německu . . . (1872) /249-251/

Předevčírem myslím alespoň, že to bylo . . . (1872) /252-254/

Kterýže národ je duševně chorý (1872) /255-262/

Světe, ti by nás mohli napálit . . . (1872) /263-265/

Máme v rodině již zase pohřeb! . . . (1872) /266-268/

Česká brošura (1872) /269-275/

Teprv dnes jsem našel pravý rozmar . . . (1872) /276-279/

Prosím vás, přestaňte mně už . . . (1872) /280-282/

Uhodil blesk z jasného nebe . . . (1872) /283-285/

Teď abych uměl jednou tváří se smát . . . (1872) /286-288/

1873:

Škoda, že nemáme tolik časopisů co Němci . . . (1873) /289-291/

"Tvář Napoleonova má vážný, bolestný výraz." — . . . (1873) /292-294/

Běda člověku, kterému je škodlivá petrolejová lampa již milejší . . . (1873) /295-297/

Pašijný den pražských žebráků (1873) /298-300/

"Jak se dovídáme, budou se pořádati . . ." (1873) /301-303/

Zákoník černohorský (1873) /304-306/

Skutečně je jaro už zde! . . . (1873) /307-309/

Osvíceným Japánům českým vykládat . . . (1873) /310-312/

Smrtelné ouzkosti jsem vystál . . . (1873) /313-316/

Hubovali jste na nového pana finančního komisaře . . . (1873) /317-319/

Když už i slavík oněměl . . . (1873) /320-323/

Prahou hemží se hosté . . . (1873) /324-326/

Konečně nastala nám fejetonistům doba trochu veselá! . . . (1873) /327-329/

"Trefil-li bys na vola . . ." (1873) /330-332/

Chtěl jsem mít na dnešek . . . (1873) /333-336/

Co se mne týče, mohu říci . . . (1873) /337-339/

A již zase přinášejí pražské časopisy zprávu . . . (1873) /340-342/

Dr. Martin Luther bláznem (1873) /343-346/

V lůně Abrahamově (1873) /347-349/

Hlavičky z moravské sněmovny (1873) /350-359/

1874:

Nebojte se, nebudu mít dlouhé kázání . . . (1874) /360-362/

Tentokrát ještě nikdo "z druhé strany" neřekl . . . (1874) /363-365/

Já mu to pravil hned o Štědrý večer . . . (1874) /366-368/

Vždycky, když jsem se tak zadíval . . . (1874) /369-372/

Těžke byly ty rány, které seslal bůh na Egyptské . . . (1874) /373-375/

Za žádnou cenu nechtěl bych . . . (1874) /376-380/

Tenhleten F. A. Urbánek je přec . . . (1874) /381-384/

Loňský rok byl neskonale příjemný . . . (1874) /385-387/

Je mrtev, starý František Pěkný . . . (1874) /388-390/

Chodí (v množném počtu) zas po Praze . . . (1874) /391-393/

Smím se trochu pochválit? . . . (1874) /394-396/

Kus zelené budoucnosti (1874) /397-399/

Čtvrt století — jak málo a zas jak mnoho! . . . (1874) /400-402/

Čechové v lázních a "český pomník" v Grafenberku (1874) /403-405/

To si pamatujte, kdykoli se vám spílá . . . (1874) /406-408/

Sedíme dnes pohromadě . . . (1874) /409-411/

Když přijdeš do Frankfurtu, navštívíš zajisté . . . (1874) /412-414/

Je to divný, osudný den, ten den 15. září! . . . (1874) /415-417/

Volby jsou zde — zaplať pánbůh! . . . (1874) /418-421/

Volební polonéza je u konce . . . (1874) /422-424/

Kdykoliv se podívám na levou stranu . . . (1874) /425-428/

Bylo to několik děsných neděl . . . (1874) /429-432/

Poděkovací list panu Václavu Tříštkovi, alias J. S. Skrejšovskému, že se v článku Eine Hetzjagd vřele ujal i pochvalně zastal pana J. S. Skrejšovského, alias Václava Tříštky (1874) /433-436/

Štědrý večer popsat dovede každý . . . (1874) /437-439/

1875:

Rrrr — bum bum! Harašení a bubnování . . . (1875) /440-443/

Led odešel, voda splaskla, je po povodni . . . (1875) /444-446/

Povídám — byla právě řeč . . . (1875) /447-450/

Všechny ctěné pány vlastence české . . . (1875) /451-454/

Bylo mně v posledních letech . . . (1875) /455-457/

"Ty jsi tak hloupý, že tě může kdo chce prodat . . ." (1875) /458-460/

Může-li pak být větší smůla! . . . (1875) /461-463/

Chci být dnes hrubiánem . . . (1875) /464-466/

"Přilož ucho k prsoum národa . . ." (1875) /467-469/

Je ticho v životě českem . . . (1875) /470-473/

Jedna věc mne rozhodně trápí . . . (1875) /474-476/

"Dvě děti vypadly z vagónu." . . . (1875) /477-479/

Nad hrobem Jindřicha Fügnera (1875) /480-483/

Upřímně se musil tyto dny potěšit . . . (1875) /484-486/

Dodatky

Zasláno (1871) /489/

Panu J. S. Skrejšovskému, majiteli Politiky (1874) /490/

Panu J. S. Skrejšovskému, majiteli Politiky a Brousku (1874) /491-492/

Panu J. S. Skrejšovskému, majiteli Politiky a Brousku (1874) /493/

Panu J. S. Skrejšovskému, majiteli Politiky a Brousku (1874) /494-495/

Obrazové přílohy /za str. 495/

Ediční poznámky /497-498/

Vysvětlivky /499-572/

Aleš Haman: Nerudovy politické fejetony v první polovině let sedmdesátých /573-581/

Seznam obrazových příloh /582/.

  Povídky malostranské. Určeno jako mimočítanková četba pro školy všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné. K vydání připravili Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Doslov Josef Štefánek. Ilustrace, obálka a vazba Karel Müller. SPN, Praha 1960 (4. nezm. vyd. v SPN), 8°, str. 253 + (3) + 1 obr. příloha.

1961

  Divadelní hry. Svazek připravila Anna Karasová. Doslov napsal Miloš Pohorský. Spisy Jana Nerudy 10. Knihovna klasiků. SNKLU, Praha 1961 (1. vyd. v SNKLU, náklad 1500 výt.), pp. 262 + (6). — Viz 1896.

Obsah:

Ženich z hladu. Veselohra v jednom jednání (1859) /7–26/

Prodaná láska. Veselohra v jednom jednání (1859) /27–50/

Nevěsta. Dramatický žertík pro jednu osobu (1860) /51–60/

Francesca di Rimini. Tragédie v třech jednáních (1860) /61–109/

Žena miluje srdnatost. Veselohra ve třech jednáních. Látka částečně dle francouské anekdoty (1860) /111–156/

Merenda nestřídmých. Dramatické capriccio o jednom jednání (1860) /157–182/

Já to nejsem. Veselohra v jednom jednání dle Schückingovy novely (1863) /183–207/

Stará hra. Scéna (1864) /209–222/

Dodatky:

Dva epilogy k cizím hrám:

Závěr dramatické básně Břetislav Bezejmenný /225/

Závěr dramatu Jaroslav ze Šternberka aneb Porážka Mongolů u Holomouce /227–233/

„Zlomek veselohry“ (1861) /227–233/

Ediční poznámky /235–249/

Vysvětlivky /250–251/

Miloš Pohorský, „Nerudova tvorba dramatická“ /235–263/

Obrazové přílohy /za str. 264/

Seznam obrazových příloh /264/

  Literatura II. Svazek připravil Jan Thon. Spisy Jana Nerudy 12. Knihovna klasiků. SNKLU, Praha 1961 (1. vyd. v SNKLU, náklad 2000 výt.), str. 363 + (9).

Obsah:

1867:

Nový pracovník na národa roli dedičné: Matice lidu (1867) /7-9/

Z literatury zbytečné (1867) /10-13/

Z epigonské literatury (1867) /14-17/

Austria polyglotta (1867) /18-20/

Památka Rukopisu kralodvorského (1867) /21-23/

Z literární činnosti Besedy umělecké (1867) /24-26/

Matice lidu (1867) /27-29/

Album pařížské (1867) /30-33/

1868:

Něco všeobecného o vzdělanosti a něco zvláštního o českých časopisech ilustrovaných (1868) /34-37/

1869:

Prvosenky. Básně Václava Šolce (1869) /38-40/

Český román vesnický a jeho tvůrkyně (1869) /41-43/

Almanah českého studentstva (1869) /44-46/

1870:

Ruch. Almanah omladiny českoslovanské (1870) /47-49/

Z nynější časové literatury velkoněmecké (1870) /50-53/

Karel Jaromír Erben (1870) /54-56/

1871:

Vzpomínka na Václava Šolce (1871) /57-60/

Básně Alexandra Petöfiho (1871) /61-64/

Jan z Dubé. Báseň Otakara Červinky (1871) /65-68/

1872:

Francouzové jsou na mysli pomateni (1872) /69-73/

Starý měsíc vysloužil (1872) /74-76/

1873:

Korespondence Prokopa Chocholouška (1873) /77/

1874:

Františka Vymazala Slovanská poesie (1874) /78-81/

Matice lidu. Kus "boucharónské" činnosti (1874) /82-84/

Básně Svatopluka Čecha (1874) /85-88/

Z nových kněh (1874) /89-93/

O Petrarkovi (1874) /94-97/

Goll a Dörfl (1874) /98-103/

Jules Verne (Příhody kapitána Hatterasa, Země kožešin, Cesta do středu Země, Dvacet tisíc mil pod mořem) (1874) /104-129/

Našim kosmopolitům (1874) /130-134/

Pohádky z naší vesnice Vítězslava Hálka (1874) /135-138/

Jules Verne (Příhody tří Rusů a tří Angličanů, Děti kapitána Granta) (1874) /139-151/

Robinsonády (1874) /152-155/

1875:

Nové básně (Otakar Červinka: Jan Žižka z Kalichu, Jar. Vrchlický: Z hlubin, Jos. V. Sládek) (1875) /156-173/

Le Chancellor. Od Jules Verna (1875) /174-179/

Nové knihy (Boh. Čermák, Jos. Wenzig) (1875) /180-183/

Písně Bérangerovy (1875) /184/

Gusle (Siegfried Kapper) (1875) /185-188/

Gustav Pfleger Moravský (1875) /189-192/

Thet Oera Linda Bok (1875) /193-196/

Jules Verne a jeho román Tajuplný ostrov (1875) /197-202/

O libretu Webrova Čarostřelce (1875) /203-206/

Ondřej Černyšev. Román od Jul. Zeyera (1875) /207-211/

1876:

Nové básně. Cymbál a husle. Od Adolfa Heyduka (1876) /212-219/

Cymbál a housle (1876) /220-221/

George Sand (1876) /222-225/

Nové knihy (Jar. Vrchlický: Epické básně, Kar. Světlá, Boh. Havlasa) (1876) /226-233/

Cyranova cesta do Měsíce (1876) /234-238/

Ada Christenova (1876) /239/

Jih. Román od Prokopa Chocholouška (1876) /240-243/

Carův kurýr. Nejnovější román od Julia Verna (1876) /244-249/

1877:

Antonín Marek (1877) /250-252/

Alois Vojtěch Šembera (1877) /253-255/

Almanah na oslavu Aloise Vojtěcha Šembery (1877) /256-257/

Román z českých dějin (Aus König Poděbrads' Tagen. Von W. Annaschj) (1877) /258-262/

Světová výstava časopisů a rukopisů (1877) /263-269/

Černá Indie. Román Jules Verneův (1877) /270-272/

František Šimeček a jeho verše (1877) /273-276/

Revanche! (1877) /277-282/

Jana Nerudy Povídky malostranské (1877) /283-285/

K otázce spisovatelské (1877) /286-290/

Servadac. Román Jules Verna (1877) /291-294/

Milostivá paní! (1877) /295-298/

Vlastencové z Boudy. Napsal J. J. Stankovský (1877) /299-302/

Dodatky /303-304/

Dopisy redakční /305-317/

Ediční poznámka /319-320/

Vysvětlivky /321-364/.

  Menší cesty. K vydání připravil Aleš Haman. Doslov napsal Felix Vodička. Spisy Jana Nerudy 9. Knihovna klasiků. SNKLU, Praha 1961 (1. vyd. v SNKLU, náklad 3000 výt.), 8°, str. 527 + (6).

Obsah:

Jinde

Pařížské obrázky (1863)

I. Z Notre Dame /9-12/

II. Flâneur a ouvrier /13-18/

III. Mosaika lidu a života /18-24/

IV. Půdorys obrázků dálších /24-27/

V. Jak oznamují a jak prodávají obchodníci pařížští /27-36/

VI. Povozy /37-40/

VII. Restaurace a kavárny /41-49/

VIII. Slované v Paříži /49-53/

IX. Divadla /53-66/

X. Paříž v kostelích /67-69/

XI. Vojsko /70-73/

XII. Polosvět /73-79/

XIII. Na hřbitovech /80-87/

Berlín (1875) /88-107/

Dvě hanzovní města (1875) /108/

I. Hamburk /109-116/

II. Přes Glinskou step /116-120/

III. Brémy /120-126/

Helgoland (1875) /127-144/

Roku 1873 ve Vurstlprátru (1873) /145-149/

Doma

Severozápadní lázně naše (1872)

I. Jen kratičký úvod /153-155/

II. Lázeň zbožných /155-158/

III. Teplice /158-163/

IV. U hrobu básníkova /163-166/

V. Karlovy Vary /167-175/

VI. Kysibel /175-178/

VII. Lázně Františkovy /178-183/

VIII. Ve vagónu /183-185/

IX. Lázně Mariánské /185-187/

X. Kousek novelety mariolázeňské /187-190/

XI. Český doslov /190-193/

Liberec (1865) /194-198/

Výlet do kraje bídy (1866) /199-204/

Eklogy (1871) /205-218/

Dodatky

Jinde

Dodatky k Pařížským obrázkům

1. Stesk — Quartier Latin — Madame Lacour — On a Ona — Móda — Politické volby — Moniteur zdarma (Δ V Paříži 29. května [1863]) /223-227/

2. Volby a Moniteur — Fysiognomie města — Opět "candidat humain" — O Hodžovi — Domptér Herrmann a jeho medvěd (Δ V Paříži 2. června [1863]) /227-230/

3. K volbám — Saison morte — Výstava fototgrafií — Fotografie barevné — Fotoskulptura (Δ V Paříži 16. června [1863]) /230-233/

Čechové na Père-Lachaise [1864] /233-236/

Návštěva u "svobodných zedníků" [1866] /236-239/

Na okamžik do Paříže (Δ V Praze 72. května [1871]) /239-242/

Cestopisné obrázky

I. Mnichov (Δ [1863]) /243-253/

II. Stuttgart /253-257/

III. Řezno /257-260/

IV. Augšpurk /260-263/

V. Do Štraspurku /263-266/

Frankfurt nad Mohanem. Vzpomínka z cesty (Δ [1863]) /266-269/

Z Drážďan. Cestopisný obrázek [1863] /269-271/

Auerbachův sklep v Lipsku [1864] /271-277/

Z česke koruny "vypadlý drahokam" (Δ [1877]) /277-280/

Z Vídně

Ze železnice (Poněkud opozděno) (Δ [1861]) /281-284/

Na hřbitově markském — Kollárův hrob (Δ Z Vídně 24. června [1861]) /284-288/

Sněmovna poslanců (Δ Z Vídně [1861]) /288-291/

Jindy a nyní (Δ Z Vídně [1861]) /291-295/

Der Volkssänger (Δ Z Vídně [1861]) /296-300/

Schönbrunn (Δ [1861]) /300-304/

Na burse (Δ [1861]) /304-308/

Cestovní zápisky mrzutého

  I. Jen tak kvůli začátku (Δ [1868]) /308-311/

  II. "Něco o Vídni." Pečivo a etnografie, trikot a vládní starosti — Vzpomínka s výložkami — Bude smutný "Heuriger" — Jsme moderní — Některé drobnosti /311-314/

  III. Hodinku na návštěvě /314-317/

  IV. Pensianopolis /317-320/

Stávka drožkářů (My Vídeňáci máme hec...) (Δ Ve Vídni 29. dubna [1873]) /320-322/

Při zahájení Světové výstavy (První květen je pro Vídeňáka...) (Δ Ve Vídni 2. května [1873]) /322-325/

Pohroma na burse — výstavní paběrky (Konečně je nebe dost laskavo...) (Δ Ve Vídni 9. května [1873]) /325-328/

Figurky z bursy (Schottenring připomíná...) (Δ Ve Vídni 16. května [1873]) /328-330/

Portrét Vídeňáka (Proplavil jsem se zas jednou...) (Δ V Praze 2. srpna [1873]) /330-333/

Japanská čajovna (Δ [1873]) /333-336/

Krásy Vídně (Myslím, že jsem konečně přišel...) (Δ Ve Vídni 23. března [1877]) /336-339/

Časová studie o Vídni (Přivstal jsem si na Vídeň...) (Δ Ve Vídni 20. září [1878]) /339-343/

"Prag—Wien" (O Muso cestopisná...) (Δ Ve Vídni 6. října [1879]) /343-346/

Průvodce po Vídni (Vídeň, latinsky Vindobona...) (Δ Ve Vídni 10. října [1879]) /346-348/

Vídeňský kaleidoskop (Shora až po kotník samý sníh...) (Δ Ve Vídni 17. října [1879]) /349-351/

Doma

Česká města

Drobné klepy od Labe (Δ Z Nymburka 23. srpna [1861]) /355-358/

Dráha pražsko-plzeňská (Δ [1862]) /358-361/

Dráha pražsko-plzeňská (Šikovná reklama) [1862] /361-363/

Konec cesty — Plzeň — Plzeňská rapsódie — Sekvenc — Tyl, Smetana, Zöllner — "Kde domov můj?" (Δ Z Plzně 1. května [1863]) /364-368/

Do Plzně — Město bud — Trh svatebčanů — Židovské nevěsty — V divadle a na hřbitově (Δ V Plzni 4. července [1863]) /368-371/

Chrudim a Pardubice — Pardubice a Chrudim (Δ [1865]) /371-373/

Přes Heřmanův Městec. Obrázek v letu (Δ [1866]) /374-376/

Příbram (Δ [1878]) /377-387/

V českém přístavě (Δ 24. července [1879]) /388-390/

Český venkov

Fejetony z venkova

  I. Na obžinkách v české vsi (Δ 21. srpna [1861]) /391-395/

  II. Čeští venkované (21. srpna) /395-399/

  III. Český představený (21. srpna) /399-401/

Národní slavnost na Kuněticích. Počátky kunětické slavnosti (Δ Z Pardubic 27. července, 27. července večer [1862]) /402-410/

Slavnost hoříněvská (Δ [1862]) /410-418/

Výlet do kraje bídy (dokončení) (Δ [1866]) /419-421/

Nové výlety Pražanů (Δ [1868]) /421-425/

O letních výletech (Δ [1870]) /425-427/

Na venkově (Δ [1876]) /428-440/

V Rezku (Δ V Rezku 26. července, Ale v Rezku 3. srpna [1877]) /441-446/

Hodinka v krkonošské restauraci (Δ [1877]) /446-450/

Za deště ve venkovském hotelu (Δ [1879]) /450-452/

V lesích (Δ 11. července, 18. července [1879]) /453-459/

Na horách (Δ 5. srpna, 12. srpna [1881]) /459-466/

Ediční poznámka /467-481/

Vysvětlivky (Aleš Haman) /482-513/

Felix Vodička: Nerudův výbor z fejetonů /515-528/.

1962

  Drobné klepy III. K vydání připravila Jarmila Víšková. Spisy Jana Nerudy 28. Knihovna klasiků. SNKLU, Praha 1962 (1. vyd. v SNKLU, náklad 3500 výt.), str. 426 + (6) + 8 obr. příloh.

Obsah:

Vyjma některé z nejvyšších našich hodnostářů pražských ... (1875) /7-9/

Mozaika pražského života je zase o kamínek chudší ... (1875) /10-12/

Již aby byl ten masopůst pryč! ... (1875) /13-15/

Jen tři řádky! ... (1875) /16-18/

Jak je to hezké a povznášející, mít bližního svého za blázna! ... (1875) /19-21/

Kdybych řekl, že jsme měli již několik krásných jarních dnů ... (1875) /22-24/

Dovolte, abych zde slavil dnes jubileum ... (1875) /25-27/

Slastná dobo poutí a marcipánu, již jsi zase zavítala k nám! ... (1875) /28-30/

Můj slavný patron, svatý Jan Nepomucký ... (1875) /31-33/

Ach, toužím po pravdě ... (1875) /34-36/

A žádná naděje dostat se nějak z těch psích dnů! ... (1875) /37-39/

A dešť srči a srčí ... (1875) /40-43/

Promluvil tyto dny přítel ke mně ... (1875) /44-47/

George Vasey, Angličan a spisovatel, vydal teď knihu o smíchu ... (1875) /48-50/

Čtu v kalendáři: "do 19. hezké dny" ... (1875) /51-53/

Předevčírem, dne 4. listopadu, odhalili kdesi v Sasku pomník ... (1875) /54-56/

Komický lid, ti Francouzové! ... (1875) /57-60/

Již se neuprositelně blíží Štědrý večer... (1875) /61-63/

Ještě několik hodin a je po všem výročním šumu a hluku ... (1875) /64-67/

Co to bývalo radosti z Nového roku! ... (1876) /68-70/

S Vltavou má slavný magistrát kříž ... (1876) /71-73/

Smutna je duše má .... (1876) /74-76/

Ty zvony se dnes ukrutně mýlí! ... (1876) /77-79/

Jak tak lidé vyhazují peníze! ... (1876) /80-82/

Ti Máchové a Heinové a Hálkové letos dostali výprask! ... (1876) /83-85/

Četl jsem, že v Čičovicích zabil hlídač louky malého hocha ... (1876) /86-88/

Pražské "dámy" jsou pobouřeny ... (1876) /89-91/

Skoro se mně zdá, že jsem už přišel o radost ... (1876) /92-95/

Co je to všechno platno! ... (1876) /96-98/

Za deset minut jsou čtyry ... (1876) /99-102/

Bůh vi, že je mně pánaboha někdy líto ... (1876) /103-106/

Já mám kupodivu vzácnou plastickou sílu v sobě ... (1876) /107-110/

Také by bylo například velmi laškovnou zábavou ... (1876) /111-114/

Jen několik slov, nemám dnes mnoho času ... (1876) /115-118/

Letos dáme svatováclavským poutníkům ... (1876) /119-122/

Mám tu čest upozornit ctěné dámy ... (1876) /123-126/

Bylo mně nějak teskno tyto dny ... (1876) /127-129/

U příležitosti nových "korešpondenčních lístků" (1876) /130-133/

Podzimní sezóna vešla bez zaklepání ... (1876) /134-137/

Upozorňuju lidi nesmírně rád ... (1876) /138-141/

Měl jsem pořád nějaké tušení ... (1876) /142-145/

Myslím, když má být zima, tedy ať je! ... (1876) /146-148/

Mně se zdá, že veškerá krásná a vzácná poučení ... (1876) /149-152/

S pánembohem počínám, s pánembohem dokonám ... (1876) /153-156/

Jsem jak náleží spokojen s našimi časopisy ... (1877) /157-159/

Už nebude moci člověk brzy být ani živ ... (1877) /160-163/

"A já jsem ta sobota ..." (1877) /164-167/

Ne, co ti lidé všechno nevidí! ... (1877) /168-171/

Předpokládám totiž, že každý velký turecký státník ... (1877) /172-174/

U nás je teď ticho tichounko ... (1877) /175-177/

Příspěvek k nynější mozaice samovražd (1877) /178-182/

Chtěl jsem se už zlobit ... (1877) /183-185/

Je velmi příjemno psát ... (1877) /186-188/

Pakli se tuze nemýlím ... (1877) /189-191/

Jen dediné slůvko .... (1877) /192-194/

Konečně jsme se dočkali ledu! ... (1877) /195-197/

Přírodopisné pozorování měšťákovo, například o kočce (1877) /198-203/

"A ku konci se vzali za ruce ..." (1877) /204-206/

Nastaly měsíce s "r" a jím raky ... (1877) /207-210/

Sedím zase v příjemné Praze ... (1877) /211-213/

Teď ale už co nejdříve očekávám v novinách zcela novy druh inzertů ... (1877) /214-216/

To je radosti po ulicích pražských! ... (1877) /217-220/

Velmi pěkná myšlenka, takováhle hospodářská výstava ... (1877) /221-223/

Zcela podle Meče a kalichu ... (1877) /224-226/

Mám přítele, který také někdy myslí ... (1877) /227-229/

Válečná doba měla svůj vliv i na svatováclavské posvícení ... (1877) /230-232/

Z kapitoly o událostech děsných (1877) /233-235/

Můj duch teď lítá nad Dunajem ... (1877) /236-238/

Vážená čtenářka si myslí ... (1877) /239-242/

Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali ... (1877) /243-246/

Mám, nemám? Ale ne, nač se rozmýšlet ... (1877) /247-249/

Takový český fejetonista je šťastný člověk ... (1877) /250-252/

Tolik se mně zdá dnes už jisto ... (1877) /253-255/

"Největší ozdobou ženy je její ctnost" ... (1877) /256-258/

Konečně! "To to" trvalo ... (1877) /259-261/

"Můžete mně veřit, velebníčku" ... (1878) /262-264/

Hluboce uražen chápu se péra ... (1878) /265-267/

Nevím ani jak a už stojím uprostřed sálu ... (1878) /268-271/

Dr. Klaudy minulý týden šel a žaloval dr. Šolce ... (1878) /272-274/

Abych se přiznal — já nevím, jak dnes začít ... (1878) /275-278/

Je teď zase nová rvačka o památky staročeského písemnictví ... (1878) /279-282/

Uplynulo již plných pět dní ... (1878) /283-287/

Přemýšlím o zatknutém bankéři Grundovi ... (1878) /288-291/

Jen kdybychom konečně už na to přišli ... (1878) /292-294/

Nemohu se ani dočkat ... (1878) /295-297/

Někdy přijde v novinách slovo ... (1878) /298-300/

Alfrédu Meißnerovi musí srdce radostí v těle skákat! ... (1878) /301-304/

Pražský Sokol vykonal výlet ... (1878) /305-307/

Mám dlouhou chvíli ... (1878) /308-310/

Tak si myslím, že Náprstkovo průmyslové muzeum nestačí ... (1878) /311-313/

Domníval jsem se, že jsou Němci teď velmi šťastným národem ... (1878) /314-317/

"V době růží." ... (1878) /318-320/

Já být Vojtou Náprstkem, vezmu teď na sebe nedělní frak ... (1878) /321-324/

Mám přítele, který je nesmírně vtipný ... (1878) /325-327/

Nechte mne — mne bolí srdce! ... (1878) /328-331/

To mi nikdo nevymluví ... (1878) /332-334/

Kdyby bylo každý měsíc jednou svaté Anny ... (1878) /335-337/

Nechci se chlubit, nechci být pyšen ... (1878) /338-340/

Zaznamenávám: léto pokročilo ... (1878) /341-344/

Jak to vydržím, nevím ... (1878) /345-347/

Zplnomocňuju vás, abyste přímo a určitě vyvrátili všechny zprávy ... (1878) /348-351/

Konečně! To to trvá ... (1878) /352-355/

"Tyto dny byla manželka generála Ignatěva překvapena ..." (1878) /356-359/

Známky blížící se zimy se potěšitelně množí ... (1878) /360-363/

"V ten den bude dráha z Egypta do Asýrie ..." (1878) /364-366/

Prosím, aby se snad nikdo nedomníval ... (1878) /367-369/

To je velice potěšitelné! ... (1878) /370-372/

Historie není mstitelkou ... (1878) /373-376/

Znalci tažného ptactva tvrdí ... (1878) /377-379/

Ihned vysvětlím, z čeho je ta chmura ... (1878) /380-383/

Obrazové přílohy /za str. 383/

Ediční poznámka /385-386/

Vysvětlivky /387-425/

Seznam obrazových příloh /426/.

  Prosté motivy. K vydání připravil a ediční poznámku napsal Felix Vodička. Vyzdobil Karel Hruška. SNKLU, Praha 1962 (3. vyd. v SNKLU), 12°, str. 115 + (5) (kolibří vydání). — Viz 1883.

  Výtvarné umění a hudba. Svazek připravil Dalibor Holub. Doslov napsal Luděk Novák. Spisy Jana Nerudy 20. Knihovna klasiků. SNKLU, Praha 1962 (1. vyd. v SNKLU, náklad 2000 výt.), str. 512 + (8).

Obsah:

„České národní tance“ (1859) /7–20/

„Z umělecké výstavy“ (1861) /21–31/

„Z umělecké výstavy“ (1862) /32–50/

„Jaroslava Čermáka »Razia« . . .“ (1863) /51–52/

„Návštěva umělecké výstavy“ (1863) /53–66/

„Lessingův obraz »Jan Hus před hranicí«“ (1863) /67–70/

„Výstava obrazů v Klementinum“ (1863) /71–72/

„Z umělecké výstavy“ (1864) /73–82/

„Podobizny od Jaroslava Čermáka“ (1865) /83–85/

„Praha kraluje — Umění a politika — České drobty — Baronky Pfeffersové ve francouzském písemnictví — »Za vlasy přitažený« konec“ (1866) /86–88/

„Ze žofínské výstavy“ (1867) /89–101/

„Po provedení oratoria Hus“ (1867) /102–104/

„Na Svatovítském chrámě“ (1867) /105–107/

„Několik slov o diletantismu či ochotnictví“ (1867) /108–118/

„Operní libreta“ (1867) /119–124/

„Ze žofínských salónů“ (1868) /125–133/

„Něco pro »Palečky« a jich milovníky — Miláčkové obecenstva — Stydlivý pohled do budoucnosti“ (1868) /134–136/

„Vídenská nová opera“ (1869) /137–139/

„Z letošní umělecké výstavy“ (1869) /140–145/

„Hudební a plastická akademie dne 16. května“ (1869) /146–148/

„Svatý Mikuláš a Umělecká beseda“ (1869) /149–152/

„Matejkova »Unie lubelská«“ (1870) /152–157/

„Jmena místo reflexí. Operní vzpomínky“ (1870) /158–160/

„Salóny žofínské“ (1870) /161–168/

„Sochař Levý“ (1870) /169–172/

„Karel Svoboda“ (1870) /173–175/

„Petrohradské časopisy a Smetanova Prodaná nevěsta“ (1871) /176–178/

„Výstava akvarelů a výkresů od ruky“ (1871) /179–181/

„Výstava Umělecké besedy“ (1871) /182–186/

„Lela Ricci“ (1871) /187–189/

„Josef Mánes“ (1871) /190–192/

„Salóny žofínské“ (1872) /193–206/

„Bedřich Smetana“ (1872) /207–209/

„Rozlom si hlavu — nás Čechy nepochopíš! . . .“ (1872) /210–213/

„Gustave Courbet“ (1873) /214–217/

„Matejkův »Báthory«“ (1873) /218–220/

„Věkoslava Ress-Blažková“ (1873) /221–223/

„Brožíkova »Svatá Iria«“ (1873) /224–226/

„Ze salónů žofínských“ (1874) /227–239/

„Z umělecké výstavy“ (1875) /240/

„Nevíte, komuže mistr Smetana v Čechách překáží? . . .“ (1875) /241–244/

„Ze salónů žofínských“ (1875) /245–256/

„Z pražské akademie“ (1875) /257–258/

„Z uměleckých kruhů“ (1875) /259–260/

„Prémie Umělecké besedy na rok 1876“ (1875) /261–262/

„Sochař Myslbek zhotovuje . . .“ (1875) /263–264/

„Z výstavy Lehmannovy“ (1875) /265–266/

„»Kristus křísí dceru Jajrovu« — »Ahasver u mrtvoly dítěte«. Nové obrazy od Gabriela Maxa“ (1875) /267–270/

„Ze salónů žofínských“ (1876) /272–285/

„Že prý jen proto jsou ryby němy . . .“ (1876) /286–288/

„V Lehmannově stálé výstavě“ (1876) /289–290/

„Já vím vtip . . .“ (1876) /291–294/

„Z německého »Zeleného trhu«“ (1876) /295–298/

„Myslbekův Žižka“ (1877) /299–300/

„Pašijové obrazy“ (1877) /301–303/

„Výstava v Umělecké besedě“ (1877) /304–306/

„Výstava Umělecké besedy“ (1878) /307–309/

„Ze žofínských salónů“ (1878) /310–326/

„Na dorozuměnou“ (1878) /327/

„Prémie Umělecké besedy na rok 1879“ (1878) /328–329/

„Nová výstava Umělecké besedy“ (1878) /330–332/

„Návrh — na dobrou uváženou!“ (1878) /333–335/

„Humór vánoční“ (1878) /336–343/

„Výstava Umělecké besedy“ (1878) /344–345/

„Výstava konkurujících malířských prací pro Národní divadlo“ (1879) /346–349/

„Sochař pan Myslbek dokončil model náhrobku . . .“ (1879) /350/

„Ze salónů žofínských“ (1879) /351–366/

„Gabriela Maxa »Svatá Cecílie«“ (1879) /367–368/

„Henryk Siemiradzki a jeho »Živé pochodně Neronovy«“ (1879) /369–375/

„Závěrkem akademie Spolku českých žurnalistů . . .“ (1879) /376/

„Za doby mariánské“ (1879) /377–380/

„Ježíš — Ježíšek. Lístek z dějepisu umění“ (1879) /381–384/

„Opony pro Národní divadlo“ (1880) /385–389/

„Doslov k umělecké výstavě“ (1880) /390–394/

„Dvacet let Besedy umělecké“ (1883) /395–399/

„Petr Maixner“ (1884) /400–404/

„Tiché jubileum“ (1884) /405–408/

„Chce-li pánbůh letos to dělat jako vloni . . .“ (1885) /409–412/

„Báli jste se ve středu . . .“ (1885) /413–416/

„Hudbo! Sladká hudbo! . . .“ (1886) /417–421/

„Nesmíte se proto na mne hněvat . . .“ (1888) /422–425/

„Královničky — královničky — . . .“ (1889) /426–430/

„Toto dnešní moje moteto je věnováno svaté Cecílii . . .“ (1890) /431–435/

„Něco zcela postního — . . .“ (1891) /436–440/

„Dvě slovíčka včas o národní písni“ (1891) /441–450/

Ediční poznámka /451–452/

Vysvětlivky /453–482/

Rejstřík výtvarných umělců /483–496/

Doslov (Luděk Novák) /497–513/

1963

  Dopisy I. K vydání připravil Miloslav Novotný. Spisy Jana Nerudy 37. Knihovna klasiků. SNKLU, Praha 1963 (1. vyd. v SNKLU, náklad 2000 výt.), str. 691 + (5) + 4 obr. přílohy.

Obsah: Korespondence.

  Povídky malostranské. Česká klasická próza. Ilustrace Karel Müller. Obálku a vazbu s použitím kresby ilustrátora navrhl Vladimír Šmerda. SNKLU, Praha 1963 (5. vyd. v SNKLU), 8°, str. 245 + (4) + 12 barevných obr. příloh.

1964

  Česká společnost IV. Text připravil Břetislav Štorek. Doslov Aleš Haman. Spisy Jana Nerudy 24. Knihovna klasiků. SNKLU, Praha 1964 (1. vyd. v SNKLU, náklad 1100 výt.), str. 542 + (2) + 8 obr. příloh.

Obsah:

1876:

Když se roznesla zpráva ... (1876) /7-10/

Bylo to smutné podívání! ... (1876) /11-14/

Krásné, teplé dny! ... (1876) /15-18/

Nikdy teď nepíšu ... (1876) /19-21/

Již píšem konec dubna ... (1876) /22-24/

To bylo vidět, ... (1876) /25-28/

Stojíme pořád na prstech ... (1876) /29-31/

Za naší paměti to bylo, ... (1876) /32-35/

Především vřelé díky Vám, pane anonyme ... (1876) /36-39/

Poněkud jinak to jde, ... (1876) /40-43/

Řeknu-li, že kdo nečte, ... (1876) /44-46/

Pamětní večer Purkyňův ... (1876) /47-50/

1877:

Pražští posluhové (1877) /51-54/

Že prý je nás Čechů sedm miliónů .... (1877) /55-57/

Rád bych věděl, ... (1877) /58-60/

V témdni krejčí a ševců (1877) /61-67/

Pomozme si! ... (1877) /68-70/

"Starý Dunaji! Slovanská řeko!" ... (1877) /71-74/

Jen kdyby řeka už alespoň zamrzla! ... (1877) /75-77/

Nadšení se nedá vynutit, ... (1877) /78-80/

Dnes dopoledne svítilo slunce ... (1877) /81-84/

V tom se lidská tvář hlavně liší ... (1877) /85-87/

Je pravda, vysoce ctěná ... (1877) /88-91/

Hej, šenkýři, teď víno sem — ... (1877) /92-94/

Já a pan páter Nykles ... (1877) /95-97/

Cože je poezie? — ... (1877) /98-100/

Pio Nono má malér. ... (1877) /101-103/

Člověk věru neví, ... (1877) /104-106/

"Je ku podivu, ..." (1877) /107-109/

Aman ekmek! (1877) /110-112/

1878:

Z prorockých zápisků Trojanových (1878) /113-115/

Jsme v rozpacích. ... (1878) /116-118/

Římané jsou skrz naskrz nevděčný národ! ... (1878) /119-121/

Tato cedulka náleží pánu a panu Jáchymovi, toho času Lvu XIII. v Římě ve Vatikánu v povědomosti (1878) /122-125/

Mír tam dole je už uzavřen — ... (1878) /126-128/

"Národ skutečně volný" (1878) /129-131/

Pražané už začínají zase okna otvírat. ... (1878) /132-135/

Čeští žurnalisté mají tento týden, ... (1878) /136-138/

Dořečněno, dozpíváno, ... (1878) /139-141/

Pokládám za svou povinnost ... (1878) /142-144/

Tak je mně nějak smutno. ... (1878) /145-148/

Jedno—dvě—tři jubilea ... (1878) /149-152/

Jak asi muselo si včera radostně poskočit srdce ... (1878) /153-156/

České matičky, sestřičky, ... (1878) /157-159/

Slabnu. ... (1878) /160-162/

1879:

Ať jak chci napravo šíře hledím ... (1879) /163-165/

Dvě věci, ovšem vedlejší ... (1879) /166-169/

Těším se už na zejtřejší noviny. ... (1879) /170-173/

Se zvláštním zalíbením sleduju ... (1879) /174-176/

Jsou teď dvě strany, ... (1879) /177-180/

"Řádná rodina přijme ..." (1879) /181-183/

Bylo to minulou středu, ... (1879) /184-187/

Začíná se deváté sese schůze první. ... (1879) /188-190/

Jen několik minut schází ... (1879) /191-193/

Také se tomu říká "bankl" ... (1879) /194-196/

Napořád ještě kniha Genesis, ... (1879) /197-200/

Lhal bych, kdybych řekl, ... (1879) /201-203/

Když chce člověk vidět ... (1879) /204-206/

Bůh ví, nejsem neskromný, ... (1879) /207-209/

Ne, příjemno zde člověku není. ... (1879) /210-212/

Prosím snažně, ... (1879) /213-216/

Takováhle suchá zima ... (1879) /217-220/

1880:

Abych vám řekl, ... (1880) /221-224/

Už je zde, ... (1880) /225-228/

Lidstvo se teď dělí ... (1880) /229-232/

Zima, ta věrná, ba nejvěrnější družka naše, ... (1880) /233-236/

Napsal jsem před osmi dny ... (1880) /237-239/

Co mám psát o Sladkovském!? ... (1880) /240-243/

Týden tam už leží. ... (1880) /244-246/

Dva dopisy (1880) /247-251/

Už zase z některé věže ... (1880) /252-255/

Letošní jaro začíná ... (1880) /256-260/

Rád bych se dnes zeptal ... (1880) /261-264/

Fuj, jaro, ... (1880) /265-268/

Byla by z toho celá "malostranská povídka", ... (1880) /269-271/

Povzdech v letním parnu: ... (1880) /272-275/

Nesmějte se mi, ... (1880) /276-279/

Prosím, nemluvte mně už proti diurnistům — ... (1880) /280-283/

Vím, srdnatost je pěkná věc. ... (1880) /284-287/

Dostal jsem krásně vyvedené pozvání ... (1880) /288-291/

Já mu to řekl, ... (1880) /292-295/

Ne, nezačnu zase s biblí! ... (1880) /296-299/

Věru jsem se už doopravdy bál ... (1880) /300-303/

1881:

Jinochu čechoslovanský! ... (1881) /304-306/

Prší na mne opravy. ... (1881) /307-310/

Velice by se mýlil, ... (1881) /311-314/

Myslím, že je na mně už zdaleka vidět, ... (1881) /315-318/

Je veselo jako v Macbethu: ... (1881) /319-322/

Trvat tohleto rozechvění déle ... (1881) /323-326/

Nevím musím se jednou přesvědčit — ... (1881) /327-329/

Je dovoleno ohlédnout se ... (1881) /330-333/

Kdybych zde teď mluvit chtěl ... (1881) /334-336/

Jako na vlnách pohybuje se letošek celý! ... (1881) /337-340/

Ano — o čem psát! ... (1881) /341-344/

Sbohem, brčálový Špicberku, ... (1881) /345-348/

Podzim je zde, ... (1881) /349-352/

První zatopení v kamnech ... (1881) /353-356/

Berlín je v rozčilení, ... (1881) /357-360/

Umí-li někdo líp hubovat než já, ... (1881) /361-364/

Kámen se mi svalil z prsou ... (1881) /365-368/

1883:

Upomínka zcela droboulinká (1883) /369-373/

Obdrželi jsme dnes následující přípis: ... (1883) /374-378/

Přiznám se, byl jsem trochu rozmrzen ... (1883) /379-382/

Máme to neveselé velkonoce ... (1883) /383-386/

Bojím se, že čtenář ... (1883) /387-390/

V době, kdy nebe je plno ... (1883) /391-394/

Boj, nic než boj! ... (1883) /395-400/

Nechte mne, ať se vypláču, ... (1883) /401-405/

Bývají k tomu různé dny. ... (1883) /406-410/

Kdo si teď navykl vstávat ... (1883) /411-415/

Nebudu už hubovat! ... (1883) /416-420/

"Prosím, musíte si koupit ..." (1883) /421-425/

To musel být v české sněmovně okamžik velebný! ... (1883) /426-430/

Co dělat — ... (1883) /431-434/

Už to nebylo k vydržení. ... (1883) /435-438/

Pomník bratří Veverkových, ... (1883) /439-442/

Achich — kéž už píšeme rok 1900! ... (1883) /443-446/

Smutná je duše má! ... (1883) /447-450/

Jakmile řeknu, s čímže dnes chci začít, ... (1883) /451-456/

Jako sen přeletěly ty národní dny ... (1883) /457-461/

Ediční poznámka /463/

Vysvětlivky /464-531/

Doslov (Aleš Haman) /533-541/

Seznam obrazových příloh /542/

Obrazové přílohy /za str. 532/

1965

  Dopisy III. K vydání připravil Miloslav Novotný. Spisy Jana Nerudy 39. Knihovna klasiků. SNKLU, Praha 1965 (1. vyd. SNKLU, náklad 800 výt.), str. 654 + (6).

Obsah: Korespondence.

  Obrázky. Výběr z Nerudových próz uspořádal a ediční poznámku napsal Felix Vodička. Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Miroslav Habr. Klub čtenářů, sv. 211. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1965 (náklad 53 000 výt.), str. 275.

Obsah: Pražské arabesky. Pražské obrázky. Různí lidé. Trhani.

  Povídky malostranské. Klub mladých čtenářů. K vydání připravil a vysvětlivky napsal Rudolf Skřeček. Doslov Josef Štefánek (na volné příloze). Ilustrace Karel Müller. SNDK, Praha 1965 (4. vyd. v SNDK), 8°, str. 271 + (4) + 15 barevných obr. příloh + 8 str. příloh.

  Vším jsem byl rád. Uspořádal a studii "Básnická cesta Jana Nerudy" napsal Vilém Závada. Předmluva F. X. Šalda "Alej snu a meditace ku hrobu". Životopisnou a bibliografickou poznámku sestavil Aleš Haman. Foto Dagmar Hochová. Kresby Jiří Trnka. Klub přátel poezie. Ročník 5, Základní řada, sv. 5. Československý spisovatel, Praha 1965 (1. vyd., náklad 25 000 výt.), 8°, str. 139 + (6) + 2 mikrodeska.

Výbor z poezie, výňatky z korespondence a fejetonů.

1966

  České divadlo V. Text a ediční poznámky připravila Milada Chlíbcová. Vysvětlivky Dalibor Holub. Spisy Jana Nerudy 18. Knihovna klasiků. Odeon, Praha 1966 (1. vyd., náklad 1000 výt.), str. 497 + (7).

Obsah:

Rabagas I-II (1875) /7-12/

Katinka heilbronská — Musí na venek (J. V. Slukov) (1875) /12-13/

Angot, dítě pařížské tržnice (1875) /13-15/

Monika (Helena Veverková) (1875) /15-16/

Česke divadlo — do rukou německých* (18) /16-20/

Princezna Georges a Alexandr Dumas syn* I-II (1875) /20-30/

Don Carlos (1875) /30-33/

Zášť (1875) /33-38/

Giroflé-Girofla (1875) /38-40/

Můj Vojtíšek (1875) /40-42/

Nejnovější otázka divadelní (1875) /42-45/

Pohostinské hry Josefíny Čermákové — Rázná žena (1875) /45-46/

Německá truchlohra o naší Vlastě* (1875) /46-50/

Malíři (1875) /50-52/

Dvorské divadlo na cestách* (1875) /53-57/

Adriena Lecouvreurová (1875) /57-59/

Sofonisba* (1875) /59-64/

Pan Alfons (1875) /64-69/

Macbeth (1875) /69-70/

Okamžitá stagnace . . . (1875) /70-71/

Slavnost založení (1875) /71-73/

Fernanda (1875) /74-75/

Carevič Alexej (1875) /75-76/

Cokoli chcete (1875) /77-78/

"Nesmrtelný" Mayer (1875) /78-80/

Arria a Messalina* I-II (1876) /81-86/

Před sňatkem (1876) /87-89/

Faust (1876) /89-90/

Dva sirotci* (1876) /90-94/

O nevěrnosti ženské, o francouzských dramaticích a o Gondinetově komedii Le Panache* (1876) /94-98/

Froufrou (1876) /98-99/

"Vyhladovění" I-II (1876) /100-106/

Gracchus, tribun lidu (1876) /106-107/

Světa pán v županu* (1876) /107-112/

Marino Falieri* (1876) /112-116/

Pan Mayer se loučí* (1876) /116-119/

A byla to novinka!* (Eliška Přemyslovna) (1876) /119-122/

Nejnovější skandál* (1876) /122-125/

Bankrot* (1876) /125-128/

O sedmi havranech a o věrné sestře (1876) /128-131/

Ferréol* I-II (1876) /131-135/

Zlatohlávek* (1876) /135-137/

Služky dramatu a nová hra Ku Měsíci!* (1876) /138-141/

Po dobrém či po zlém (Marie Jirsáková) (1876) /141-144/

Egmont (Ludvika Rottová) (1876) /144-146/

Služebník svého pána — Žurnalisté (1876) /147-149/

Daniševi* (1876) /149-153/

Dramata husitská* (1876) /153-156/

Velko- a maloměšťáci (1876) /157-158/

Hlasité tajemství (1876) /159-162/

František Karel Kolár* (1876) /162-180/

Cizinka* (1877) /180-184/

Fromont junior & Risler senior (1877) /185-189/

Ollanta. Původní peruánské drama z doby Inků* (1877) /189-192/

Fučík (1877) /193-195/

Dona Diana (Jiří Bittner) (1877) /195-196/

Romeo a Julie (Otýlie Sklenářová-Malá) (1877) /196-198/

Husitská dramata* (1877) /198-200/

Maškary pod střechou — Nápady — Dvě postele v jednom pokoji — Tintíšek (Jindřich Mošna) (1877) /201/

Král Mrkvička (1877) /202-203/

Pan Měsíček, obchodník (1877) /203-204/

Jací jsou naši muži (1877) /205-206/

U černé kočky (1877) /206-207/

Vikomt z Letorièru (Anna Turková) (1877) /207-208/

Fru Inger til Östraat* (1877) /208-211/

Dobrý český dědeček — Kdo s koho, ten s toho aneb Dobrodiní souží — Dva dragouni (1877) /212-214/

Zvonky (1877) /214/

On nežárlí (Anna Turková) — Brute, pusť Caesara! (Karel Lier) (1877) /215/

Dva mužové sandybarští* (1877) /216-218/

Bernard Guldener* (1877) /219-221/

Hypochondr (1877) /222-223/

Dcera hráčova (1877) /223-224/

Narcis (Karel Šimanovský a Gabriela Exová) (1877) /224-225/

Faidra (1877) /225-227/

Páni doktoři (1877) /227-228/

Cokoli chcete (1877) /228/

Nové drama* (1877) /229-233/

Černé duše* (1877) /233-235/

Paní Caverletová (1878) /236-237/

Opisovač — Otec Palacký — Ostří hoši — Sklenice vody (1878) /237-238/

Dcery pana Zajíčka (1878) /238-239/

Ratnávalí čili Šňůra perlová. Drama indické* (1878) /240-242/

Srdce kamenná (1878) /243-245/

Dvě nové divadelní hry* (Nová láska — Podpory společnosti) I-II (1878) /245-251/

Povídky královny navarské (Anna Turková) (1878) /251/

Vzdor navzdory — Telefon (1878) /252-253/

Bodří venkované — Cizinka (Emílie Bekovská) (1878) /253-254/

Matróna efeská (1878) /254-255/

Don César a spanilá Magelóna (Emílie Bekovská) (1878) /255-256/

Syn člověka* (1878) /256-260/

Petr jako Pavel (1878) /260-261/

Podpory společnosti (1878) /261-262/

Ředitel prásknul do bot — Přezdívky (1878) /263-264/

Panna orleánská (Otýlie Sklenářová-Malá) (1878) /264-265/

Potrhlý švec (1878) /265-266/

Rozvedené manželství (1878) /267-268/

Arria a Messalina (1878) /268/

Zuzančin "pan kaprál" (1878) /269-270/

Kurýr lyonský (1878) /270-271/

Růžová domina (1878) /272-273/

Jen chytře — Trampoty chóristovy — Pan Herkules — Řemeslnická merenda — Ohňostroj (Jindřich Mošna) (1878) /274-275/

Nebožka zesnulému (1878) /275-276/

Mořem i vzduchem (1878) /276-279/

Chudý komediant (1878) /280/

Malí velikáni (1878) /281-282/

Klášterní selka (1878) /283/

Ztracená čest (1878) /283-285/

Herci majninkští* (1878) /285-289/

Cora* (1878) /289-294/

Také osada dušiček* I-II (1878) /294-300/

Dnes jsem spáchal vraždu . . . (1878) /300-301/

Zlatohlávek — Arria a Messalina (1878) /301-302/

Komorná (1878) /302-305/

Kupec benátský (1878) /305-306/

Eliška Přemyslovna (1878) /307/

Tak jsme my (1878) /307-308/

Pokoutní písař — Hastroš — Pouť do Mekky (Jindřich Mošna) (1878) /309/

Nevinně odsouzen* (1879) /310-312/

Žena Claudova (Emílie Bekovská) (1879) /312-313/

Měšťáci z Pont-Arcy* I-II (1879) /313-319/

Niniche* (1879) /319-322/

Doktor Klaus* I-II (1879) /323-325/

Hrabě Essex (1879) /325-326/

Zákrejsův Král svého lidu (1879) /327-328/

Rodina Fourchambaultů* I-II (1879) /328-333/

Dobytí Sarajeva aneb Zuzančin rezervník (1879) /334-335/

Coco (1879) /335-336/

Dóra (Gabriela Valtrová) (1879) /337/

Společnost atlanticko-pacifická anebo Poctivý šejdíř (1879) /338-339/

Manžel debutantky (1879) /339-340/

Mazepa (1879) /340-342/

Venkované v Paříži (1879) /342-344/

Nájemníci pana domácího čili Čeho všeho, jaké hromady děje a mnoho-li zápletek je dnešního dne už zapotřebí, aby se obecenstvu líbil nový divadelní kus* (1879) /344-437/

Naši hoši* (1879) /347-350/

Třicet let* (1879) /350-352/

Farizejci* (1879) /353-356/

Bulhar — Ženichové (1879) /356-357/

Sen svatojanské noci (Marie Pospíšilová) (1879) /358-359/

Veselý — Vlček — Staňkovský* (1879) /359-361/

Julie — Markéta* (Marie Deryngová) (1879) /362-365/

Záhuba rodu přemyslovského (1879) /365-367/

Dobročinné paní* (1880) /367-370/

Strýc Brůžek (1880) /371-373/

Tatínkova ženuška (1880) /373-375/

Příbuzní (1880) /376-377/

Tchán a zeť (1880) /377-378/

Záviš z Falkenštejna (1880) /378-379/

Ostrovského Výnosné místo* (1880) /379-381/

Zkrocení zlé ženy (Vendelín Budil) (1880) /381-382/

Jen po proudu (1880) /383-384/

Dítky kapitána Granta (1880) /384-386/

Daniel Rochat* (1880) /386-388/

Kukačka (1880) /389-390/

Králevič Marko* (1880) /390-393/

O živých. obrazech a ještě o něčem* (1880) /393-397/

Tři Angličané čili Honba za člověkem (Komikové Phoites) (1880) /398-399/

Rozpravy divadelní* I-IV (1880) /399-414/

Dítě čili Honba na redaktora (1880) /414/

Smlouva s lichvářem* (1880) /415-416/

Gringoire — Nápady (Jiří Bittner) (1880) /416-417/

O českosti našich herců. Dramaturgický lístek* (1881) /418-426/

F. F. Šamberka Karel Havlíček Borovský* (1883) /426/

Šamberk — Lohengrin (1885) /427-431/

Zaražení penzijního spolku a ústřední jednoty herecké (1885) /431-435/

"Naturalistický" směr na jevišti (1888) /435-439/

Hry odpolední (1888) /439-444/

Ediční poznámky /445-469/

  Nepodepsané texty:

Byrokraté (1875) /445-446/

Madame l'Archiduc (1875) /446-447/

Princezna trebizonská (1875) /447/

Kde je dítě? (1876) /447/

Povídky královny navarské (1876) /447-448/

Princezna trebizonská (1876) /448/

Pěnkava a čížek (1876) /448-449/

Cesta kolem světa v osmdesáti dnech I-II (1876) /449-451/

Hamlet (1876) /451-452/

Sen noci svatojanské (1877) /452-453/

Záviš z Falkenštýna (1877) /453/

Carův kurýr (1877) /453-454/

Od stolu a lože (1877) /454-455/

Stará panna (1877) /455-456/

Indická princezna (1877) /456/

Tři měsíce a dato (1877) /456-457/

Sirotci (1877) /457/

Pravidelně se stává . . . (1877) /457/

Cizinka (1877) /458

Nové drama (1877) /458/

Milada (1878) /458/

Syn člověka (1878) /458-459/

Krupařovic Pepička (1878) /459/

Boccaccio, komická opereta (1879) /459-462/

V. Kl. Klicpera jako dramatik (1879) /462-464/

Redaktor (1879) /464-467/

Marie Stuartka (1880) /467/

Společnost amerických komiků (1880) /467/

Slečna Emílie Bekovská mrtva (1882) /467-468/

Vysvětlivky /470-498/.

  Literatura III. Svazek připravil Jan Thon. Doslov napsal Jan Mukařovský. Spisy Jana Nerudy 13. Knihovna klasiků. SNKLU, Praha 1966 (1. vyd. v SNKLU, náklad 1000 výt.), str. 390 + (6).

Obsah:

1878:

Duch a svět. Básně Jaroslava Vrchlického (1878) /7-15/

Literární listy

  I. Slavnostní řeči dr. Karla Sladkovského (1878) /16-18/

  II. Starý pán z Domašic, povídka Ferdinanda Schulze (1878) /9-22/

Nedokončený obraz. Román Antala Staška (1878) /23-26/

Patnáctiletý kapitán. Román Jules Verna (1878) /27-32/

Symfonie. Básně Jaroslava Vrchlického (1878) /33-39/

1879:

Zprávy z Nikdes (1879) /40-48/

"Gratuluju!" (1879) /49-52/

Siegfried Kapper (1879) /53-59/

Kdy zemřel? . . . (1879) /60-63/

Jan Bohumil Ceyp z Peclinovce (1879) /64-67/

Dědův odkaz. Báseň Adolfa Heyduka (1879) /68-72/

Jiskry na moři. Básně Josefa V. Sládka (1879) /73-77/

Dva nové spisy Jules Vernovy

  I. Pět set miliónů begumy (1879) /78-80/

  II. Číňanovo utrpení v Číně (1879) /81-85/

Eklogy a písně. Básně Jaroslava Vrchlického (1879) /86/

Povídky, novely a arabesky Berty Mühlsteinoyy. Svazek první (1879) /87/

Balady Goethovy (1879) /88/

Imortely. Básně Irmy Geisslovy (1879) /89/

Mýty. Básně Jaroslava Vrchlického. Cyklus druhý (1879) /90-91/

1880:

Josefa V. Friče Sebrané spisy veršem a prózou (1880) /92-93/

Mně je to naprosto lhostejno . . . (1880) /94-97/

Vyšehrad. Od Julia Zeyera (1880) /98-102/

František Klinkáček (1880) /103-108/

Národ sobě (1880) /09-113/

Nové spisy naše

  I. Nová sbírka veršovaných prací Sv. Čecha (1880) /114-117/

  II. Příroda a lidé. Od R. E. Jamota (1880) /118-120/

Je Dušiček . . . (1880) /121-124/

Eklogy a písně. Básně Jaroslava Vrchlického (1880) /125-130/

Mýty. Básně Jaroslava Vrchlického. Cyklus druhý (1880) /131-136/

Imortely. Básně Irmy Geisslovy (1880) /137/

1881:

Poslední z těch pěvců našich starých . . . (1881) /138-141/

Ještě několik slov . . . (1881) /142-144/

Calderón de la Barca (1881) /145-151/

Poutí k Eldorádu. Básně Jaroslava Vrchlického (1881) /152-156/

Jules Vernův nejnovější román Jangada (1881) /157-160/

Básně

  I. Nové básně epické Jaroslava Vrchlického — Pohádky o hloupém Honzovi Ladislava Quise — Světlou stopou J. V. Sládka — Básně humoristické a satirické Antonína Koukla (1881) /161-178/

  II. Jihočeské Melodie Otakara Mokrého — Z hor. Básně Rudolfa Pokorného — Epigramy Josefa Košína — Slavia (1881) /179-184/

  III. Verše Karla Legera (1881) /185-186/

1883:

Literární listy

  I. U nás je teď literární plození velmi živé . . . (1883) /187-189/

  II. Chladem a teplem. Básně F. X. Svobody (1883) /190-193/

  III. Na prahu ráje. Znělky J. V. Sládka (1883) /194-197/

Kéraban Tvrdošijný. Román Jules Verna (1883) /198-203/

1884:

Amerling — Doucha — Tyrš . . . (1884) /204-208/

1885:

Rozmanitosti o Adolfu Heydukovi (1885) /209-221/

1886:

Já nenutím nikoho . . . (1886) /222-226/

Zima je tedy opravdu již pryč . . . (1886) /227-231/

Všeobecné slovo v záležitosti Rukopisu královédvorského (1886) /232-236/

Jako konec obrovského ohňostroje . . . (1886) /237-241/

Ferdinand Břetislav Mikovec (1886) /242-247/

1887:

Už si ji odbyl, tu svou "mrtvých stráž" . . . (1887) /248-253/

Sluncem a stínem. Básně Jos. V. Sladka (1887) /254-255/

1890:

Josef Frič dobásnil . . . (1890) /256-260/

Je Praha poetická? . . . (1890) /261-267/

Poetické besedy

1883:

Podepsaní hodlají . . . (1883) /268-269/

Jan Neruda (1883) /270/

Adolf Heyduk (1883) /271-272/

Svatopluk Čech (1883) /273-274/

Jaroslav Vrchlický (1883) /275-276/

Ladislav Quis (1883) /277-278/

Julius Zeyer (1883) /279-280/

Karel Leger (1883) /281/

František Chalupa (1883) /282/

František Kvapil (1883) /283/

Eliška Krásnohorská (1883) /284/

Redakcím časopisů (1883) /285-286/

1884:

Josef Václav Sládek (1884) /287/

Antal Stašek (1884) /288-289/

Otakar Červinka (1883) /290/

Svetozár Hurban Vajanský (1883) /291/

1885:

František S. Procházka (1885) /292/

Jaroslav Vrchlický (1885) /293/

Otakar Mokrý (1885) /294/

Rudolf Pokorný (1885) /295/

Emanuel Miřiovský (1885) /296/

1886:

Václav Bolemír Nebeský (1886) /297-299/

1889:

Růžena Jesenská (1889) /300/

1890:

Vypisujeme tímto pro Poetické besedy . . . (1890) /301/

1890:

Loňského roku v dubnu vypsali jsme cenu . . . (1890) /302/

Ediční poznámky /303-304/

Vysvětlivky /305-334/

Jmenny rejstřík ke sv. I—III /335-358/

Jan Mukařovský: Jan Neruda jako kritik české literatury (Doslov) /359-390/.

  Povídky malostranské. Mimočítanková četba pro školy všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné. K vydání připravili Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Doslov Josef Štefánek. Ilustrace, obálka a vazba Karel Müller. SPN, Praha 1966 (5. nezm. vyd. v SPN), 8°, str. 253 + (3) + 1 obr. příloha.

1967

  Drobné klepy IV. K vydání připravila Zina Trochtová. Spisy Jana Nerudy 33. Knihovna klasiků. Odeon, Praha 1967 (1. vyd. v Odeonu, náklad 1000 výt.), str. 480 + (8).

Obsah:

Rozumím, proč jste změnili hlavičku Národních listů ... (1879) /7-9/

O masopostním zvířeti (1879) /10-13/

Skláníme nehodnou šíji svou ... (1879) /14-16/

Nic není v těch novinách ... (1879) /17-19/

Už dávno nezajalo mysle našeho obecenstva ... (1879) /20-22/

U pana Kabuňky vypadá dnes všechno ... (1879) /23-26/

Proto má lidský pokrok takovou cenu ... 27-30/

Začínám sám už věřit v léčivou moc ... (1879) /31-33/

V českých šibřinkách se objevil průvod koček ... (1879) /34-37/

Dr. Gray, autorita, praví ... (1879) /38-40/

Nerad teď chodím po ulicích, velmi nerad ... (1879) /41-44/

Zima již pominula ... (1879) /45-47/

Jen kdybych nechtěl být ... (1879) /48-51/

Léta a léta jsou tomu ... (1879) /52-55/

Nejdříve jsem "se slavnostně vlnil" ... (1879) /56-59/

Německá Vierzeilige má přece pravdu ... (1879) /60-63/

Teď přicházíte, když má Praha ... (1879) /64-67/

Ve čtvrtek 108, včera 360 ... (1879) /68-70/

Jsme v "prosebních dnech" ... (1879) /71-73/

Z "janských" slavností ten měsíc už nevylezem ... (1879) /74-77/

Těš se, lidstvo! ... (1879) /78-80/

V červnu není o jubilea žádná nouze ... (1879) /81-83/

Když jsem to uvážil včera všestranně ... (1879) /84-86/

On — princ "Lulu" — si to už odbyl ... (1879) /87-89/

Tyto dny začaly hodiny na dominikánské věži ... (1879) /90-92/

Vlastně jsem doufal, že budu datovat ... (1879) /93-95/

Řeč k mému starému cestovnímu vaku, k tomu olivově zelenému (1879) /96-98/

Ano, poradím vám, milostivá anonymko ... (1879) /99-102/

Prosím slavné obecní zastupitelstvo města Prahy ... (1879) /103-106/

Dnes mně to není příjemno, že mne vytrhujete ... (1879) /107-109/

Ubezpečí-li tě lékař tvůj ... (1879) /110-113/

Zejtra je neděle, pozejtří pondělek ... (1879) /114-117/

Buďto — ale ne, ne! ... (1879) /118-120/

Pravou rukou držím péro ... (1879) /121-124/

Také jsou — upozorňuju naši zdravotní policii na to — ... (1879) /125-127/

Budiž pochváleno jmeno svatého Martina ... (1879) /128-131/

Nemýlím-li se ve vševědoucnosti své ... (1879) /132-135/

O jednom zvířátku (1879) /136-141/

Zaplaťpánbůh, že zejtra už začíná prosinec ... (1879) /142-145/

Studie o svaté Barboře (1879) /146-149/

Jenom jsem ondy o statistiku zavadil ... (1879) /150-153/

Štědrovečerní dary (1879) /154-158/

Někteří lidé si k Novému roku vzájemně posílají kartičky ... (1880) /159-161/

Je to dnešního dne kříž s abonenty ... (1880) /162-164/

Na tohle pánbůh nepřišel! ... (1880) /165-167/

Ne, ne — vy jste se zmýlil, milý pane ... (1880) /168-171/

To jsem si včera pochutnal na pobožnosti ... (1880) /172-174/

Zámecké naše hodiny odbily si šestou ... (1880) /175-178/

Skvělé vítězství lidské vůle! ... (1880) /179-182/

Jdu lesem šumivým a úsměvným jdu polem ... (1880) /183-186/

Už nám svatojanští venkovští hosté z Prahy zase odjeli ... (1880) /187-190/

Domnívám se, že je tomu už alespoň pět neděl ... (1880) /191-194/

Hodné obecenstvo, hezké obecenstvo! ... (1880) /195-198/

Letní šplechty (1880) /199-202/

Vlastně — snad je to ode mne neopatrnost ... (1880) /203-206/

Čtyřicet studentů jisté americké university se usneslo ... (1880) /207-210/

Já jsem náramně prohnaný! ... (1880) /211-214/

Vyzdvihuju levý ukazováček do výše — .,. (1880) /215-218/

Komu se letošní Dušičky líbily ... (1880) /219-222/

Teď je tomu už několik neděl ... (1880) /223-226/

Jsem po večeři a dívám se na kliku ... (1880) /227-230/

Víš co, panebože, dělej si roku 1881, co sám chceš! — ... (1881) /231-234/

Snad nám už pánbůh hříchy minulého roku spáchané ... (1881) /235-238/

Škoda, že Národní listy pořád ještě nevycházejí s ilustracemi! ... (1881) /239-241/

Ó! — Ó! — ó! — Tluče to do mne ... (1881) /242-245/

Co je to platno, Praha je přec jen "hnízdo" ... (1881) /246-249/

Je veselo — jako v Macbethu ... (1881) /250-253/

Obdržel jsem velmi lichotivý přípis ... (1881) /254-256/

Kdybych chtěl, mohl bych teď čtenáře ... (1881) /257-259/

Kdybych se netřás zlostí! ... (1881) /260-262/

Doufám pevně, že je všechno v nejlepším pořádku ... (1881) /263-265/

Ubezpečuju čtenáře, že kdyby čtenář ... (1881) /266-268/

Celé dopoledne mluvil dnes do mne kněhkupec Dattel ... (1881) /269-272/

Letos se svatý Jan na Prahu nezaškaredil ... (1881) /273-275/

Včera mně řekl šéf ... (1881) /276-279/

Držím právě teď "královnu" ve své demokratické ruce ... (1881) /280-283/

Praštil jsem jídelním lístkem o stůl ... (1881) /284-288/

Totiž v Praze, to se rozumí — ... (1881) /289-192/

Stál jsem uprostřed Příkopů ... (1881) /293-296/

Ó dobo švestek — dobo kyselých okurek — ó — ... (1881) /297-300/

Jakož jsem už minule řekl ... (1881) /301-304/

"Na podzim lžíce vody a konev bláta" — ... (1881) /305-308/

Čím se bavit! ... (1881) /309-312/

Četl jsem tyto dny o pařížské schůzi ateistů ... (1881) /313-316/

Ať se slavná městská správa pražská nebojí ... (1881) /317-320/

Tyhlety dny řekl kdosi velmi trefně ... (1881) /321-324/

Adama a Evy (1882) /325-330/

Tedy k novému roku (1882) /331-334/

Telegram je zde ... (1883) /335-338/

Domnívám se, že můžete být od Nového roku ... (1883) /339-342/

Odpusť, panebože, ale teď věru nemohu ... (1883) /343-346/

Velectěný hříšníku, vroucně milovaná hříšnice! ... (1883) /347-350/

Čtenářstvo mně odpustí ... (1883) /351-354/

Tyto dny jsem si vzpomněl na nebožtíka Karla Zelinku ... (1883) /355-358/

Už to víte, že je v Praze mor? ... (1883) /359-363/

Znamení jara. Včera hned po poledni ... (1883) /364-367/

Že prý byl mně ze Ženilkova zaslán ... (1883) /368-372/

Chcete několik hanebně perných ... (1883) /373-377/

Jarní noviny (1883) /378-382/

Počínaje letošním Novým rokem ... (1883) /382-386/

Nebojte se. A kdyby mně berlínští drožkáři ... (1883) /387-390/

Ani za milión, milostivá paní! ... (1883) /391-395/

Rád já chodím lučinami, bývá po nich milá chůze ... (1883) /396-400/

Nakreslil jsem co nejpečlivěji starobylý svůj trojhran ... (1883) /401-404/

Psáno po slavnosti pražských sládků (1883) /405-408/

Psáno na počátku památné doby kyselých okurek (1883) /409-412/

Cholera a dluhy — o jiném se teď v novinách nepíše ... (1883) /413-416/

Podával mně již zdaleka obě ruce ... (1883) /417-420/

Praha už nám sotva stačí ... (1883) /421-425/

Pana Jana Rambouska, soukromníka ... (1883) /426-429/

Nejsme již děti — škoda! ... (1883) /430-433/

Nebe jako by lehalo až k samé zemi ... (1883) /434-437/

Hu! To byla předevčírem o Všechny svaté ... (1883) /438-441/

Nám, kteří o Nový rok smíme spropitné dávat ... (1883) /442-445/

Nejbohatší dáma ve světě ... (1883) /446-449/

Ediční poznámka /450/

Vysvětlivky /451-481/.

1968

1969

  Drobné klepy V. K vydání připravila Jarmila Víšková. Spisy Jana Nerudy 34. Knihovna klasiků. Odeon, Praha 1969 (1. vyd. v Odeonu, náklad 1000 výt.), str. 543 + (7).

Obsah: Fejetony z let 1884—1887.

1884:

Jarní módy (Púvodní zpráva Národních listů) (1884) /7-11/

Snědli jsme tedy na Škaredou středu krajáč míchaných vajec ... (1884) /12-16/

"Recipe: Dříví dubového dvanáct polen ..." (1884) /17-21/

List Vojtíška Čahouna, nemluvněte v Praze, Francínkovi Melounkovi, nemluvněti v Čáslavi (1884) /22-26/

Ještě včera obešli jednou ... (1884) /27-30/

Nebyli byste celí ustrnulí ... (1884) /31-35/

Týnynka, moje černooká sestřenička ... (1884) /36-40/

Ať si můj kolega zde pod čarou hubuje ... (1884) /41-45/

Teď, když tak mnohý ... (1884) /46-50/

Kdybych věděl, že se to nebude považovat ... (1884) /51-54/

Račte chvilku počkat ... (1884) /55-60/

Vysoce ctěná! Píšu Vám vzdor nebezpečí ... (1884) /61-65/

To je teď už děsná nejistota ... (1884) /66-69/

List Δ = fejetonisty redaktoru Humoristického kalendáře (1884) /70-80/

Ne — nás českých žurnalistů není teď zapotřebí! ... (1884) /81-85/

Neprodávám uhlí ani dříví ... (1884) /86-89/

Odpusť, svatý Martine ... (1884) /90-94/

"Je to zvláštní, že s některým jmenem mužským..." (1884) /95-99/

Teď věru nevím — je už zima? ... (1884) /100-104/

O českém granátu (1884) /105-110/

Nemám-li někdy pranic co dělat ... (1884) /111-115/

Svatá Lucie noci upije ... (1884) /116-120/

1885:

Šálek polívky — dejte mi šálek polívky! ... (1885) /121-124/

Bylo to minulý úterý ... (1885) /125-129/

"Jděte si svou Prahou od Řetězového mostu ... (1885) /130-134/

Ono je to přece tedy pravda ... (1885) /135-138/

Člověk snad jen zlaté hvězdy ... (1885) /139-143/

Necítíte již jaro? ... (1885) /144-148/

Jen kdyby pámbíček dal ... (1885) /149-152/

Pámbíček je hezounký ... (1885) /153-156/

Kdybych zrovna chtěl ... (1885) /157-161/

Čtu s hlubokým žalem listy pařížské ... (1885) /162-165/

Protož volám polem lesem ... (1885) /166-170/

Vždycky, když teď ráno probírám časopisy ... (1885) /171-174/

Pojď tedy sem, hochu, a uč se ... (1885) /175-178/

Kdyby takhle laskavý čtenář dovolil ... (1885) /179-182/

Nepíšu teď rád ... (1885) /183-186/

Myslím, že nejhorší už jsem letos přestál ... (1885) /187-91/

Především prosím milé své kolegy z redakce ... (1885) /192-195/

Přicházíme ted' na pole ... (1885) /196-200/

Chce-li zima, může už přijít ... (1885) /201-205/

"Minulou neděli zval jste zimu ..." (1885) /206-209/

Nebudu ani svou tvář po příkladu "všech svatých" ... (1885) /210-213/

Jsem hluboce zarmoucen ... (1885) /214-217/

1886:

Bože, to ten čas utíká! ... (1886) /218-222/

Máme bazary ... (1886) /223-227/

Milý strýčku! — — — — Rozhodla jsem se ... (1886) /228-231/

Den 13. února! ... (1886) /232-236/

Když se tak na čtenáře podívám ... (1886) /237-240/

Nadešel půst ... (1886) /241-245/

Pozor! Nastává "strastný týden" ... (1886) /246-250/

Myslím, že budu pozítří ... (1886) /251-255/

Budeme zde mít tedy spolek ... (1886) /256-260/

Je studený máj ... (1886) /261-265/

Už aby bylo v Praze letně prázdno! ... (1886) /266-269/

Co je mně po tom, že dne 21. června slunce vstupuje ... (1886) /270-274/

Pozor — ať nás to nepřekvapí! ... (1886) /275-279/

"Poslouchej," řekl jsem si včera odpoledne ... (1886) /280-284/

Tak o čempak máám tedy dnes plácat? ... (1886) /285-289/

Kam s ním? (1886) /290-295/

Ach — že nejsem alespoň dnes ženat! ... (1886) /296-300/

Hu-u-u! — Zaplať pánbůh ... (1886) /301-305/

"Jakže se bavím?" ... (1886) /306-310/

Krátké dny, dlouhé večery ... (1886) /311-315/

Opět uplynulo do moře věčnosti osm dní ... (1886) /316-320/

Děkuju za poptávku: mám rýmu ... (1886) /321-325/

Rozprávka nynější doby ... (1886) /326-330/

Byl bych pramizerný týdenní kronikář ... (1886) /331-335/

Přemýšlím o hlubné, záhadné a nevyzpytatelné přírodě ... (1886) /336-340/

Nejlepším dárkem štědrovečerním je bez odporu ... (1886) /341-345/

Mám dnes tuze těžké postavení ... (1886) /346-350/

1887:

Svatý Jiří, patróne kavalérie ... (1887) /351-355/

Miluju obchodníky ... (1887) /356-361/

Včera bych byl na ulici brzy padl ... (1887) /362-366/

Bylo to hluku a šumu! ... (1887) /367-371/

Zimní rozjímání o pivě I-V (1887) /372-395/

"Nemáš dnes žádného zvláštního přání? ..." (1887) /396-401/

Tady leží! .... (1887) /402-406/

Rozkošný čas! ... (1887) /407-411/

Je to rozkoš! ... (1887) /412-415/

Jen co je pravda — tuze pěkný sníh! ... (1887) /416-420/

Nevídáno — to jsou štráchy! ... (1887) /421-425/

Četl jsem dnes kdesi, že prý jsem "týdenní kronikář" ... (1887) /426-431/

Protož volám polem lesem ... (1887) /432-435/

Všeobecný jde teď stesk po novinách ... (1887) /436-441/

Lenosti — ach jak měkké je tvoje rámě ... (1887) /442-446/

Nebudu psát pražádný svatojanský fejeton ... (1887) /447-451/

Hlubokým zármutkem je zajisté teď naplněn ... (1887) /452-456/

Tak k čemu tedy pro to dnešní plácání sáhnout!? ... (1887) /457-461/

Pan "— a", můj kolega co do redakce ... (1887) /462-467/

Doba růží! ... (1887) /468-473/

Byl jednou jeden český spisovatel ... (1887) /474-478/

Mlask-mlask — hubička ... (1887) /479-484/

Byl jsem za branou ... (1887) /485-490/

Letos je tomu tedy zrovna padesáte let ... (1887) /491-495/

Padl "šedivý mor" na mouchy ... (1887) /496-500/

Zima je tedy už zde! ... (1887) /501-505/

To jsme si letos pochutnali na Dušičkách! ... (1887) /506-510/

Prosím čtenáře, aby se nedomníval ... (1887) /511-515/

Nu ano, ano, dělat se to může ... (1887) /516-520/

Od západu valí se k nám staronová móda ... (1887) /521-525/

Já se vsázím ... (1887) /526-531/

Ještě je sice celý týden do vánoc ... (1887) /532-536/

Poezie — ach ano, poezie! ... (1887) /537-542/

Ediční poznámka /543-544/

Vysvětlivky /545-579/.

1970

  Povídky malostranské. Mimočítanková četba pro školy všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné. Frontispice, obálka a vazba Karel Müller. SPN, Praha 1970 (6. vyd. v SPN), 8°, str. 235 + (1).

  Povídky malostranské. Klub mladých čtenářů. Text k vydání připravil a vysvětlivkami opatřil Rudolf Skřeček. Doslov Josef Štefánek. Frontispice, obálka a vazba Karel Müller. Albatros, Praha 1970 (6. vyd. v Albatrosu, v Klubu mladých čtenářů 2. vyd.), 8°, str. 274 + (4) + 16 barevných příloh.

1971

  Česká společnost V. Svazek připravil František Stýblo. Doslov napsal Aleš Haman. Spisy Jana Nerudy 25. Knihovna klasiků. Odeon, Praha 1971 (1. vyd. v Odeonu, náklad 1000 výt.), str. 634 + (8).

Obsah:

1884:

Byl první máj. ... (1884) /7-10/

Vždycky, když svlíknu zase kožich, ... (1884) /11-15/

"Nové padesátky rakouské..." (1884) /16-20/

Navrhoval jsem to už před lety, ... (1884) /21-25/

"Z ovocné burzy pražské" ... (1884) /26-30/

Kdybych psal dnes o něčem jiném... (1884) /31-34/

Čteme v novinách z Klämestorpu... (1884) /35-38/

Stýská se mi — ... (1884) /39-43/

Kdybych se chtěl stát otcem, ... (1884) /44-47/

Milý andělíčku strážce můj, ... (1884) /48-51/

Podzim je zde: ... (1884) /52-56/

Snad nebylo v Praze jediného člověka, ... (1884) /57-60/

Zdali prý můžeme míti ... (1884) /61-64/

Zdalipak ta biblická služka ... (1884) /65-70/

Od včerejšího rána již tíhne ... (1884) /71-75/

Básník Björnson nazval ... (1884) /76-79/

1885:

Fi! — a tomu se říká v Praze "silvestr"! ... (1885) /80-84/

Už kdyby bylo po masopustě — ... (1885) /85-88/

Výborná to byla myšlénka, ... (1885) /89-93/

Vlahé jaro už dýše rovinami, ... (1885) /94-98/

Povídám, že se teď v Čechách píše ... (1885) /99-103/

Nastala volební doba ... (1885) /104-107/

Vidíte — mohl bych teď napsat: ... (1885) /108-111/

Tedy už honem jen volte — ... (1885) /112-115/

Od minulé neděle je po chladu, ... (1885) /116-119/

Před několika nedělemi zavděčil jsem se ... (1885) /120-124/

Že prý abych mu ty Amerikány hodně dobře popsal, ... (1885) /125-128/

Jakož jsem to všechno o tom parnu a té žízni řekl ... (1885) /129-132/

Pomalu — Pomaloloučku zdvihám zase hlavu ... (1885) /133-137/

Nemohu teprve pronést zbytečnou otázku, ... (1885) /138-141/

Nebyl jsem na Střeleckém ostrově, ... (1885) /142-146/

Někdy už od března opakuje se ... (1885) /147-150/

Vím, že spanilé čtenáře moje nezajímá ... (1885) /151-154/

1886:

25 let od založení Národních listů (1886) /155-159/

Hřbitůvek Národních listů (1886) /160-164/

Prohlašuju tímto veřejně ... (1886) /165-168/

Slovíčko o služkách (1886) /169-177/

Rozepisuju: třetího. ... (1886) /178-182/

Svatý Jene! . ... (1886) /183-187/

Že prý, když pánbůh na nás se jarně usmívá, ... (1886) /188-192/

Velevážená čtenářka a skoro stejne vážený čtenář ... (1886) /193-197/

"Poslouchej — chtěl bych být Apollo belvedérský!" ... (1886) /198-201/

Kdybych řekl, ... (1886) /202-206/

Vidím, jak oko tvé dychtivostí plane, ... (1886) /207-211/

1887:

To je snad chyba, ... (1887) /212-216/

Vlastně je teď líp nepsat ... (1887) /217-221/

Kdo by náhodou nevěděl, ... (1887) /222-225/

Nono — jenom si hned nezoufat! ... (1887) /226-230/

Člověk trne! ... (1887) /231-235/

Někdy rozkvétá v mém srdci ... (1887) /236-240/

"Čertví co to je," praví ... (1887) /241-245/

Nemám štěstí. ... (1887) /246-251/

Musím tedy také už oznámit, ... (1887) /252-257/

Teď nás takhle pustit na nepřítele ... (1887) /258-262/

Trochu, trošičku jsem se tedy přece jednou zase potěšil. ... (1887) /263-266/

S onou nepředložeností, která označuje novinářstvo ... (1887) /267-271/

Já nejsem prorok. ... (1887) /272-275/

1888:

Jako když neodbytná melodie člověku sedí na mozku, ... (1888) /276-280/

Domnívám se, že je mou povinností, ... (1888) /281-285/

Kdybyste vyšli z Prahy branou Strahovskou ... (1888) /286-289/

1889:

Už jsem měl strachy. ... (1889) /290-293/

Byl to zvláštní dojem, ... (1889) /294-297/

Napsal jsem to dátum ... (1889) /298-301/

Což o to, bylo by to hezké, ... (1889) /302-305/

Něco dnes zbytečného, protože opravdového — ... (1889) /306-310/

Už je ta zima věru nekonečna! ... (1889) /311-316/

Boulanger utek. ... (1889) /317-321/

I nestojí to praprazanic ... (1889) /322-325/

Je po pražských slavnostech jarních: ... (1889) /326-329/

Vydám teď nejspíš mapu. ... (1889) /330-334/

Jsem mrzut. ... (1889) /335-338/

Je to ode mne prohnanost — ... (1889) /339-343/

Brrrr — listopad! ... (1889) /344-347/

Lístek. ... (1889) /348-352/

Tedy — návrh 269: ... (1889) /353-356/

Jak známo, baví se lidstvo ... (1889) /357-361/

Píšu již: Přešel 6. prosinec, ... (1889) /362-365/

1890:

Bože všemohoucí — vždyť jsem to povídal! ... (1890) /366-369/

Byl to leden! ... (1890) /370-373/

Ach — kdyby čtenář dovolil, ... (1890) /374-377/

"Pozdrav pánbůh!" ... (1890) /378-382/

Předevčírem odpoledne, o 4 hod. 30 minut, ... (1890) /383-387/

Holčičky, a zvláště vy, ... (1890) /388-392/

Konečně! Čtyřicet dní se postit — ... (1890) /394-397/

Už to praská! ... (1890) /398-402/

Dne 16. dubna t. r., ... (1890) /403-407/

"Proslulý" svými proroctvími dr. Falb ... (1890) /408-411/

"Byl první máj ..." ... (1890) /412-415/

Nevím věru, jakže dnes začít! ... (1890) /416-421/

Svatojanský jazyk hyne. ... (1890) /422-427/

Teď skutečně snad už ani není možno ... (1890) /428-432/

Když 1. května t. r. "dělnické bataillony" vřaďovaly se ... (1890) /433-437/

Když teď podzimní vítr hraje ... (1890) /438-442/

Chmury nad námi ... (1890) /443-447/

1891:

Pozoruju, že čtenářovi ... (1891) /448-452/

Biskup v Chestru je znamenitý řečník ... (1891) /453-456/

Jedna, druhá, třetí — ... (1891) /457-461/

Kéž jsem s dnešním psaním už hotov! ... (1891) /462-466/

"Zdalipak byste věřil, ..." (1891) /467-470/

"Něco bych za to dal, ..." (1891) /471-475/

Mně se ty volby nelíbily. ... (1891) /476-479/

Sděluju čtenářům ... (1891) /480-484/

Minulou středu stál na tomto místě ... (1891) /485-489/

Nové orientační tabulky ... (1891) /490-494/

Teď, když už nebe usmívá se ... (1891) /495-499/

Kloním se svému ostrovtipu. ... (1891) /500-504/

Otázka: Které jest desatero přikázání výstavních? ... (1891) /505-509/

Už jsme v ní, ... (1891) /510-514/

Tatíčku svatý Jene, ... (1891) /515-520/

Navštívil jsem tedy ... (1891) /521-525/

Ediční poznámka /527-528/

Vysvětlivky /529-595/

Aleš Haman: Nerudovy fejetony z let osmdesátých /597-606/

Jmenný rejstřík ke svazkům Česká společnost I-V /607-635/.

  Balady a romance. Ilustrace Karel Müller. Prstýnek. Československý spisovatel, Praha 1971 (32. vyd.), 12°, str. 67 + (7) (Frontispice).

  Povídky malostranské. K vydání připravil Josef Špičák. Ilustrace, předsádky, obálka a vazba Jiří Šlitr. Melantrich, Praha 1971 (2. vyd. v Melantrichu), 8°, str. 240 + (3).

1972

  Drobné klepy VI. K vydání připravila Jarmila Víšková. Spisy Jana Nerudy 35. Knihovna klasiků. Odeon, Praha 1972 (1. vyd. v Odeonu, náklad 800 výt.), str. 504 + (4).

Obsah:

1888:

Slavná policie, slavné státní návladnictví ... (1888) /7-10/

Už je zde, už je v největším květu ... (1888) /11-14/

P. T. Ctěný pán, pan Jinoch Český ... (1888) /15-19/

Kdo by pohlédl teď na mou líci ... (1888) /20-22/

Konečně mohu obecenstvu také jednou sdělit ... (1888) /23-27/

Něco takhle dnes napolo lehčího ... (1888) /28-32/

Já miluju půst ... (1888) /33-36/

Pročže se zove druhá neděle postní "Vymetačka?" ... (1888) /37-40/

Čtenáři, jenž jsi manželem, miluješ mne? ... (1888) /41-44/

Tak tedy jak jsem již řekl, bratři básníci! ... (1888) /45-49/

Nemohu již déle odkládat ... (1888) /50-54/

Kdežto jsem ve fejetonu "Nemohu-již-déle-odkládat" mohl dáti výraz nadšení ... (1888) /55-59/

Tedy jste už zase tady ... (1888) /60-65/

Už si pomlaskávám! ... (1888) /66-70/

Ono se to řekne ... (1888) /71-75/

"Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím" ... (1888) /76-79/

O jednu věc žádám čtenářku snažně ... (1888) /80-84/

Neračte se horšit ... (1888) /85-89/

Co prý jsem tím posléz myslil ... (1888) /90-94/

Ba, už se vánoce blíží! (1888) /95-99/

Vidíte, vidíte, co máme teď z těch svých zvyklých posměchů ... (1888) /100-103/

1889:

I ty můj bože — vždyť ono je zítra věru už Svatých 3 králů! ... (1889) /104-107/

Jenom bych dnes tak pro sebe si trošičku porozmlouval ... (1889) /108-111/

Pořád ještě bych chtěl býti teď na venkově! ... (1889) /112-115/

Odedávna bývá obyčejem ... (1889) /116-119/

Kdyby se nás někdo zeptal ... (1889) /120-123/

Kdykoliv se mně poštěsti zasmát se upřímně ... (1889) /124-127/

Dáváte si ještě někdy topit? ... (1889) /128-132/

Doba výletů letních, 1/2, 1/1, 1 1/2 denních se blíží ... (1889) /133-137/

Nemohu — nemohu si pomoci! ... (1889) /138-143/

Musím přece jednou čtenářovi upřímně říci ... (1889) /144-148/

I vždyť my ti to už věříme ... (1889) /149-153/

Jaký to rozkošný, lahodný vzduch! ... (1889) /154-158/

To už nám sem napršelo zase "lufťáků" ... (1889) /159-163/

Největší mravokárci čeští, Štítný stejně jako Augusta ... (1889) /164-168/

Jsem věru rád, že nám vydal pan Brandejs ... (1889) /169-173/

Jsem dnes tak šťasten ... (1889) /174-177/

Zejtra si řeknem: Už máme po svatováclavském posvícení! ... (1889) /178-182/

Zaplať pánbůh, že už je neděle ... (1889) /183-187/

Co platno — už se nám vánoce šeří! ... (1889) /188-192/

Řeknu to zcela upřímně: ... (1889) /193-198/

"Vy humoristé &x8212;" ... (1889) /199-203/

Jsem ještě pořád smuten ... (1889) /204-208/

Branami přijíždějí formani ... (1889) /209-213/

"A je-li nepříjemný listopad jakoby zimní duben..." (1889) /214-218/

Kdyby se postavil pod vánoční strůmek ... (1889) /219-222/

1890:

Ještě 24 hodin, a veškerý náš svět vstoupí do znamení "panny" ... (1890) /223-226/

Domnívám se: kdyby byla žena tvořila svět ... (1890) /227-231/

Kráčel jsem zamyšlen a smuten ... (1890) /232-235/

"Cožpak je tobě," říkají "moji známí" ... (1890) /236-241/

Milí křesťané! Hrajte si v lutriji! ... (1890) /242-246/

Kdykoli nadejde čtvrtá neděle postní ... (1890) /247-251/

Kdyby bylo vůbec ještě zapotřebí dokazovat ... (1890) /252-256/

"A není to věru maličkostí ..." (1890) /257-261/

Výroční, červnový obraz: ... (1890) /262-266/

Pomohlo to! Měli valnou schůzi ... (1890) /267-271/

Kyselo-okurkovo-časový fejeton číslo 1 (1890) /272-276/

Neračte se proto na mne horšit ... (1890) /277-282/

To dnešní moje říkání patřilo by vlastně do doby zimní ... (1890) /283-287/

Upřímně potěšen důvěrou slavné redakce ... (1890) /288-292/

Referát o příští jubilejní výstavě. Článek už II. (1890) /293-297/

To je těžké psaní nedělního fejetonu! ... (1890) /298-300/

Nakreslil jsem trojhránek ... (1890) /301-305/

Referát o příští jubilejní výstavě. Článek podívejme se už III. (1890) /306-309/

Nemíval jsem svatého Václava ve zvláštní lásce ... (1890) /310-315/

Referát o příští jubilejní výstavě. Článek IV. (1890) /316-321/

Plácejme trochu ... (1890) /322-326/

To byla rozkošná půlhodinka ... (1890) /327-331/

Předevčírem vypadala příroda ještě jako tušová kresba ... (1890) /332-336/

Na den svaté panny Barbory ťápala husa blátem ... (1890) /337-340/

Něco časového! Chodíváte někdy dopoledního času ... (1890) /341-346/

Zrovna tak ještě zavčas letos se Ježíšek narodí ... (1890) /347-351/

Právě jsem teď povstal tamhle od malého stolku ... (1890) /352-355/

1891:

Poněvadž je fejetonistovým svatým právem napsat si o Novém roce ... (1891) /356-360/

Věřím děvčátkům, že masopostu mají už zrovna dost ... (1891) /361-364/

"Když jsme se vraceli z Frankrajchu," ... (1891) /365-369/

Kdyby mě někdo ve středu spatřil na Fidlovačce ... (1891) /370-375/

"I. tah 15. října 1891 ..." (1891) /376-380/

A kdyby bylo sto jubilejních výstav ... (1891) /381-385/

Ne ale, prosím, se hněvat! ... (1891) /386-390/

Pane sazeči! Kdybyste byl náhodou dnes trošičku roztržitý ... (1891) /391-394/

Mne už výstava netěší ... (1891) /395-399/

Já už vím, jaké to bude! ... (1891) /400-405/

Žádná vzpomínka z mládí nežije marně ... (1891) /406-411/

Přece to byla jen jedna, jediná řádka! ... (1891) /412-416/

Ediční poznámka /417-420/

Vysvětlivky /421-460/

Rejstřík /461-501/

1973

  České divadlo VI. Svazek připravila Anna Karasová. Spisy Jana Nerudy 19. Knihovna klasiků. Odeon, Praha 1973 (1. vyd., náklad 1000 výt.), str. 281 + (7). — Viz 1881

Obsah:

Divadelní táčky. Uvádí a svádí Δ. Večer první.

I. „Činoherní recenzent Δ praví“ /9–11/

II. „Pan J. L. Turnovský vypravuje“ /12–16/

III. „Starý pamětník pan Boleslav Jablonský vypravuje“ /17–21/

IV. „Ředitel pan J. N. Maýr vypravuje“ /22–27/

V. „Pan Jakub Slukov vypravuje“ /28–31/

VI. „Bývalý kočující herec pan V. Ž. Donovský vypravuje“ /32–44/

VII. „Nakladatel dramatických děl pan Jaroslav Pospíšil vypravuje“ /45–47/

VIII. „Překladatel Marty, setník a profesor pan Ferdinand Čenský vypravuje“ /48–51/

IX. „Paní Eliška Pešková vypravuje“ /52–54/

X. „Pan Josef Frankovský píše svůdci“ /55–58/

XI. „Pan Josef Lev vypravuje“ /59–61/

XII. „Kapelník pan Adolf Čech vypravuje“ /62–65/

XIII. „Slečna Leopoldina de Pauli vypravuje“ /66–67/

XIV. „Slečna Marie Laušmanova vypravuje“ /68–70/

XV. „Slečna Josefína Čermákova (paní hraběnka z Kouniců) vypravuje“ /71–73/

XVI. „Pan Arnošt Grund vypravuje“ /74–76/

XVII. „Pan Jindřich Mošna vypravuje“ /77–79/

XVIII. „Ředitelka slečna Arnošta Libická vypravuje“ /80–87/

XIX. „Recenzent operní pan Emanuel Chvála vypravuje“ /88–92/

XX. „Slečna Marie Sittova vypravuje“ /93–94/

XXI. „Slečna Emílie Bekovská vypravuje“ /95–97/

XXII. „Slečna z Ehrenbergů vypravuje“ /98–99/

XXIII. „Slečna Jindřiška Slavinská (rozená z Rittersbergů) vypravuje“ /100–105/

XXIV. „Pan Antonín Vávra vypravuje“ /106–107/

XXV. „Pan Vendelín Budil vypravuje“ /108–110/

XXVI. „Režisér Městského divadla v Plzni pan Josef Šmaha vypravuje“ /111–113/

XXVII. „Druhý přítel divadla vypravuje“ /114/

XXVIII. „Pan Ferdinand Koubek vypravuje“ /115–116/

XXIX. „Tajemník divadelního družstva pan Josef Sklenář miní“ /117/

XXX. „Paní Otýlie Sklenářová-Malá vypravuje“ /118–120/

XXXI. „Pan Antonín Šrůt, divadelní kasír, vypravuje“ /121–124/

XXXII. „Přítel divadla pan Ferdinand Dattel vypravuje“ /125–128/

Dodatky

XXXIII. „Pan Leopold Želina vypravuje z ochotnických kruhů čáslavských“ /131–132/

XXXIV. „Pan dr. Jan Strakatý vypravuje“ /133–137/

XXXV. „Paní Anna Turnovská-Rajská vypravuje“ /138–144/

XXXVI. „Vypravuje Jiří Bittner, člen divadla Viktoria v Berlíně“ /145–146/

XXXVII. „Dramaturg dr. Viktor Guth vypravuje“ /147–148/

XXXVIII. „Paní Terezie Seifertová vypravuje“ /149–152/

XXXIX. „Ředitel pan František Pokorný vypravuje“ /153–156/

XL. „Pan Jakub Seifert vypravuje“ /157–164/

XLI. „Slečna Marie Pospíšilova vypravuje“ /165–167/

XLII. „Chórista vypravuje“ /168–169/

XLIII. „Pan Josef Mikuláš-Boleslavský, vydavatel Divadelního ochotníka, vypravuje“ /170–174/

XLIV. „Pan Karel Šimanovský vypravuje“ /175–178/

Ediční poznámky /179–184/

„Čeština na českém jevišti“ (1881) /182–183/

„Divadelní hrdina“ (1881) /184/

Vysvětlivky /185–212/

Rejstřík osob /213–256/

Rejstřík dramatických prací a jiných literárních děl /257–282/

  Balady a romance. Zpěvy páteční. Ilustrace Vladimír Tesař. Obálka: Zdeněk Mlčoch. Klub mladých čtenářů. Albatros, Praha 1973 (3. vyd. v Albatrosu), 8°, str. 85 + (3).

  Arabesky. Medailón o autorovi napsal Bohumil Svozil. Slunovrat. Velká řada, Sv. 18. Československý spisovatel, Praha 1973, 8°, str. 349 + (3).

1974

  Binokl na očích, v ruce hůl. Výbor z díla Jana Nerudy. Výbor sestavil, životopisnou studii a doslov napsal Zdeněk Pešat. Ilustrovala Eva Hašková. Máj, sv. 232. Mladá fronta, Praha 1974 (náklad 19 500 výt.), str. 341 + (7) + 8 listů obr. příloh.

Obsah: Hřbitovní kvítí. Knihy veršů. Písně kosmické. Balady a romance. Prosté motivy. Zpěvy páteční. Povídky malostranské.

  Zpěvy páteční. Ilustroval Karel Svolinský. Edice Bohemia. Československý spisovatel, Praha 1974 (1. samostatné vyd. v ČsS, náklad 4000 výt.), 4°, str. 39 + (4).

Obsah: Moje barva červená a bílá. Anděl strážce. Matka sedmibolestná. Ecce homo. V zemi kalichu. Ukolébavka vánoční. Za srdcem! Láska. Ve lví stopě. Ku vzkříšení! Jen dál!

Publikace přejímá text z 13. svazku edice Odkaz (Československý spisovatel 1956), opírající se o kritické vydání v Knihovně klasiků.

1975

  Povídky malostranské. Ilustrace, obálka a vazba Radomír Kolář. Odeon, Praha 1975 (6. vyd. v Odeonu), 8°, str. 211 + (4).

1976

  Aforismy a dodatky. K vydání připravil Aleš Haman. Spisy Jana Nerudy 36. Knihovna klasiků. Odeon, Praha 1976 (1. vyd. v Odeonu, náklad 2000 výt.), str. 457 + (7).

Obsah:

Aforismy

Skromné myšlénky /9-39/

Dodatky k Skromným myšlénkám

A. Odložené z Čecha 1864/5 a z Květů 1864/5 /43-46/

B. Otištěné v Lumíru 1873 a 1874 a v Švandu dudákovi 1887 /47-57/

C. Rukopisné /58-64/

D. Mrzuté masopůstní aforismy veselého člověka /65-68/

E. Překlady

  Aforismy z Bedřicha Spielhagena /69-70/

  Dramaturgické aforismy /71-75/

Kalendářík lidstva

Leden /79-84/.

Únor /84-90/.

Březen /90-97/.

Duben /98-105/.

Květen /105-111/.

Červen /111-116/.

Červenec /116-123/.

Srpen /123-128/.

Září /128-134/.

Říjen /134-140/.

Listopad /140-145/.

Prosinec /145-150/.

Pamětní dny roku 1878 /151-154/.

Dodatky

Básně

Věrné lásce (1876) /159/

Čin milosrdenství (1876) /160/

Suchá myrta (1884) /161/

Hoj, vždyť každý, každý pěvec český ... (18xx) /162/

Překlady

Szózat (Výzva). Od Vörösmarty (1860) /163-164/

Úryvky překladů z básní S. Petöfiho otištěné v článku Básník maďarský (1863) /165-168/

Der Lügensang (18xx) /169-170/

Das Mittagsweibchen. Aus dem böhmischen des Karl Jaromir Erben (1857) /171-172/

Das Waisenlied. Nach einer volkstümliche Ballade (1857) /173-176/

Eine Handvoll Weizen. Von Władisław Syrokomla (1857) /177-182/

Der Schäfer. Von Petöfi (1857) /183/

Die Schwester als Giftmischerin (1858) /184-186/

Povídky

1890. Spravedlivá povídka. V nejmodernějším slohu vynalezena od Antonína Barborky (1878) /189-204/

Julius a David. Spravedlivá židovská povídka, kterouž rodičům i dětem pro příklad sepsal Antonín Barborka (1879) /205-207/

"Zlochař." Spravedlivě poetická povídka od Antonína Barborky (1879) /208-210/

"Ó, jak špatní lidé jsou na světě!" Spravedlivá ouřadnicko-řeznická povídka od Antonína Barborky (1879) /211-212/

Překlady

Z kalmuckých pohádek Siddhi-Kürových (Dle Jülgova spisu: Die Maerchen des Siddhi-kür)

    Jak se vedlo synu bohatcovu (1865) /215-218/

    Události Slunozářovy a mladšího jeho bratra (1865) /219-223/

    Jak kouzelník magik chána přemohl (1865) /223-225/

    Povídka o chánu s rozumem dětským (1865) /226-227/

Studie, krátké a kratší

Obrázky divadelní

Muž v profilu (1865) /231-233/

Žena dohližitelka (1865) /234-236/

Ošumělé existence I-II (1865) /237-243/

Pražští žebráci (1865) /244-246/

Menší cesty

Fantazie v plzeňském sklepě (1864) /249-251/

Žena Latinské země (1865) /252-255/

Česká společnost

Dopisy jednoho blazírovaného Číňana I-IV (1859) /259-266/

Turek z pražského mostu blazeovanému Číňanu v Humoristických listech P. T. panu Laotseovi (1859) /266-269/

Schillerova slavnost v Hongkongu (Telegrafická zpráva) I-IV (1859) /270-277/

Nedělní rozprávky pro nás (1865) /278-291/

Dálší práce (1868) /292-294/

Odbyli jsme si svatý týden ... (1873) /295-297/

Drobné klepy

Fotografie Lisztovy, Stromovka, Vecko a jiná ještě stanoviska — Antiboucharóni omlouvají se, že nejsou křiklouni — Ze světa divadelního — Jan Amos Komenský a podučitel (1865) /301-304/

Pražský fejeton I-II (1865) /305-311/

Literatura

Björnstjerne Björnson (1866) /315-317/

Fromont jeune & Risler aîné (Fromont mladší & Risler starší) (1876) /318-330/

Báje Šošany od Julia Zeyera. Ottovy Salónní bibliotéky č. XV (1880) /331-334/

Divadlo

Magelóna (1867) /337/

České divadlo a dramaturgie (1867) /337-342/

Herectví či umění. Dramaturgická stať I-II (1867) /343-349/

O kupletu — slovo včas? Dle Hugona Müllera od Anonyma Druhého (1873) /350-354/

Otýlie Malá. Umělecká upomínka (1873) /355-361/

Umění a hudba

Výstava v Umělecké besedě (1877) /365-366/

Dopisy 1-25 (1863—1890) /367-380/

Ediční poznámky /381-443/

Vysvětlivky /445-458/.

1977

1978

  Povídky malostranské. Slunovrat. Ilustrovaná řada. Ilustroval Petr Dillinger. Československý spisovatel, Praha 1978 (3. vyd. v ČsS), 8°, str. 428 + (4).

Vydání je zároveň určeno pro nakladatelství Albatros, Klub mladých čtenářů.

1979

  Písně kosmické. Doslov Miloš Pohorský. Ilustrace Emil Filla. Československý spisovatel, Praha 1979 (2. vyd.), 30 cm, str. 38 + il.

.

1980

1981

  Povídky malostranské. Ilustroval Radomír Kolář. Obálka a vazba Milan Hegar. Chudožestvennaja literatura, Moskva — Odeon, Praha 1981 (16. vyd.), 25 cm, str. 268.

1982

1983

  Prosté motivy. Poznámku napsal Jiří Kutina. Ilustrace, vazba a předsádky Klára Trnková. Lyra Pragensis Sv. 56. Supraphon, Praha 1983 (1. vyd. v Supraphonu), 12° (7 cm), str. 133 (kolibří vydání). — Viz 1883.

  Obrázky z domova i ciziny. Vybral, uspořádal a doslov napsal Bohumil Svozil. Edičně připravila a vysvětlivkami opatřila Jarmila Víšková. Edice Klenotnice. Obálku s použitím kresby Josefa Liera navrhl Oldřich Pošmurný. Československý spisovatel, Praha 1983, 20 cm, str. 614. — Viz x.

1984

  Povídky malostranské. (Četba pro žáky základních a středních škol.) Slunovrat. Ilustrovaná řada. Ilustroval Cyril Bouda. Typografie Rostislav Vaněk. Československý spisovatel, Praha 1984 (4. vyd. v ČsS), 17 cm, str. 430.

1985

  Co se v Praze všecko děje. Výbor z fejetonů Jana Nerudy. Výbor uspořádala Zuzana Ceplová. Doslov Otakar Chaloupka. Ilustroval Zdeněk Mlčoch. Klub mladých čtenářů. Bezplatná prémie. Albatros, Praha 1985 (1. vyd., náklad 160 000 výt.), 8°, str. 206.

1986

1987

  Povídky malostranské. (Četba pro žáky základních a středních škol.) Slunovrat. Ilustrovaná řada. Ilustroval Cyril Bouda. Typografie Rostislav Vaněk. Československý spisovatel, Praha 1987 (5. vyd. v ČsS), 17 cm, str. 430.

1988

1989

1990

1991

1992

1993

  Povídky malostranské. Obrázky od Josefa Weniga. Grafoprint-Neubert, Praha 1987 (91. vyd., v Grafoprint-Neubert 1. vyd.), 25 cm, str. 251.

1995

1996

  Prosté motivy. Ilustrace Karel Štěch. Zahrada krásné poezie sv. 5. Vilém Šmidt, Praha 1996, 15 cm, str. 76. — Viz 1883.

1998

  Knihy básní, ed. Aleš Haman, Česká knižnice, NLN, Praha 1998, pp. 482 + (2).

Obsah: Hřbitovní kvítí. Knihy veršů. Písně kosmické. Balady a romance. Prosté motivy. Zpěvy páteční.

1999

  Písně kosmické. Aulos, Praha 1999, 39 cm, str. (58) (barev il.).

Bibliofilská edice, sv. 26. — Sedm serigrafií. Zdeněk Sýkora ; [typografie] Zdeněk Ziegler ; [autorská spolupráce Lenka Sýkorová ; k vydání připravil Zdeněk Křenek ; redaktorka Eva Horáčková ; sazbu z písma Gill Sans a Bodoni zhotovil David Fírek ; tisk textu a serigrafií Antonín Komárek a René Řebec.

  Povídky malostranské. Unholy cathedral, Praha 1999 (1. vyd.), 22 cm, str. 236.

  Summer recollections, a Malá Strana feuilleton. Translated by Alice Bauerová with the assistance of Zachary T. Cohn. Original illustrations by Adolf Kašpar. One Third Publishing, Praha 1999, 15 cm, str. (85).

Přetisk původního vyd. z r. 1923.

2000

2003

  Dvě balady, [Adolf Born je doprovodil barevným leptem, který vytiskli Pavel a Milan Dřímalovi ; text z písma Kolektiv vysadil a vytiskl podle vlastní grafické úpravy Jan Juránek ; knihařsky zpracoval ateliér Krupka v Úvalech u Prahy]. Bonaventura, [Praha] 2003, 22 cm, str. 12, ilustrace.

Obsah: Balada májová -- Balada rajská. Bibliofilii na ručním papíru Král Předklášteří vydal Vladimír Beneš v nakl. Bonaventura.

2004

  Povídky malostranské. Doslov Aleš Haman. Vysvětlivky Petr Lachmann. Ilustrace Kateřina Bittmanová. ARSCI, Praha 2004 (1. vyd.), 21 cm, str. 284.

Vydání rozšířeno o povídku „Pan Zeiler“.

2005

2007

  Písně kosmické. Tribun EU, Brno 2007, 15 cm, str. 60.

  Zpěvy páteční. Ilustrovala Lucie Holoušová. Tribun EU, Brno 2007, 15 cm, str. 48.

  Povídky malostranské. Doslov Aleš Haman. Ilustrace Kateřina Bittmanová. ARSCI, Praha 2007 (2. vyd.), 21 cm, str. 284.

Vydání rozšířeno o povídku „Pan Zeiler“.

  Povídky malostranské. Tribun, Brno 2007 (1. vyd.), 21 cm, str. 290.

  Povídky malostranské. Doslov Aleš Haman. Vysvětlivky Petr Lachmann. Ilustrace Kateřina Bittmanová. ARSCI, Praha 2004 (1. vyd.), 21 cm, str. 288.

2008

  Povídky malostranské. XYZ, Praha 2008, 22 cm, str. 295.

Jazykově aktualizováno! Terminologický slovník.

  Povídky malostranské. Tribun EU, Brno 2008 (2. vyd.), 21 cm, str. 202.

2009

  Písně kosmické. Ilustrace Lucie Holoušová. Tribun EU, Brno 2009 (2. vyd.), 15 cm, str. 70, ilustrace.

  Balady a romance. Ilustrace Lucie Holoušová. Tribun EU, Brno 2009 (1. vyd.), 15 cm, str. 54.

  Povídky malostranské. Ilustroval Jaromír František Fumas Palme. Albatros, Praha 2009 (V této podobě 1. vyd.), 25 cm, str. 267.

  Povídky malostranské. Ilustroval Petr Urban. Fragment, Praha 2009 (1. vyd.), 24 cm, str. 220.

2010

  Prosté motivy. Ilustrovala Johana Proislová. Tribun EU, Brno 2010 (1. vyd. v Tribunu EU), 15 cm, str. 118. — Viz 1883.

  Povídky malostranské. Ilustrovala Petra Kadrnožková. Tribun EU, Brno 2010 (3. vyd. v Tribunu EU), 21 cm, str. 230.

2011

  Fejetony. Díla českých klasiků. Fragment, Praha 2011, 21 cm, str. 135.

Obsah: Fejeton. Procházky po Praze. Ze starých hospůdek. Výlet do kraje bídy. Žebráctvo. Dialog z doby oblomovské. Nedělní rozprava pro nás děvčata, pro dnešek "o barvičkách". Na záduší. Facka u kominíčků. Lékařky, kněžky, právničky. Nejnovější idea lidstva. Pohřbívání v Praze. Popel! Pražští hokynáři. "Kam to dojde?" Hodinka v krkonošské restauraci. Tři králové. Za deště ve venkovském hotelu. Obrázek pražský. Kam s ním? "Malostranská procesí." "Byl první máj 1890!" "Fin de siècle." "Jubilejní." Zlatá ulička na Hradčanech.

2012

  Arabesky. Povídky malostranské. Ediční příprava Václav Vaněk. Komentář Marie Moravcová a Václav Vaněk. Vysvětlivky Václav Vaněk. Česká knižnice. Host, Brno 2012, str. 509 + (3).

  Verše humorné a satirické. Kniha epigramů. Letní vzpomínky. Ilustroval Vladimír Ben Beneš. Knihovnicka.cz. Tribun EU, Brno 2012, 15 cm, str. 129.

  „Pro strach židovský“, in: Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty. Edd. Michal Frankl — Jindřich Toman. Filip Tomáš — Akropolis, Praha 2012, s. 151–170. — Viz 1869.

Výběrově komentovaný text s předeslanými návodnými studiemi.

 

 

 

 

Feuilletony Jana Nerudy
(1876—1879)

Feuilletony Jana Nerudy 1876—1879 (5 svazků). Nákladem knihkupectví Dra Grégra a Ferd. Dattla v Praze.

  I. Studie, krátké a kratší I. (1876).

  II. Studie, krátké a kratší II. (1876).

  III. Žerty, hravé i dravé (1877).

  IV. Menší cesty (1877).

  V. Obrazy z ciziny (1879).

Sebrané spisy Jana Nerudy (1892—1904)

Sebrané spisy Jana Nerudy 1892—1904 (13 svazků). Pořádá Ignát Herrmann. V Praze, F. Topič. Tisk Al. Wiesnera. První vydání.

  I. Drobné klepy I. (1892).

  II. Drobné klepy II. (1892).

  III. Drobné klepy III. (1893).

  IV. Arabesky (1893).

  V. Obrazy z ciziny (1893).

  VI. Menší cesty (1894).

  VII. Studie, krátké a kratší I. (1894).

  VIII. Studie, krátké a kratší II. (1894).

  IX. Žerty, hravé i dravé (1895).

  X. Povídky malostranské (1895).

  XI. Divadelní hry (1896).

  XII. Básnické spisy (1898).

  XIII. Proti srsti — feuilletony (1904).

Sebrané spisy Jana Nerudy (1907—1915)
Druhé vydání

Sebrané spisy Jana Nerudy 1907—1915 (41 svazků). Druhé vydání. — Řada I. Svazky 1–14 pořádá Ignát Herrmann. Svazky 15–16 pořádá Ladislav Quis. Svazky 17–31 pořádá Karel Rožek. — Řada II. 8 svazků. Pořádá Ladislav Quis.

Spisy přestaly za I. světové války vycházet, takže nejsou kompletní.

Řada 1. Spisy belletristické

  I. Básnické spisy 1. (1907).

  II. Básnické spisy 2. (1907).

  III. Arabesky (1908).

  IV. Povídky malostranské (1908).

  V. Divadelní hry (1909).

  VI. Obrazy z ciziny (1909).

  VII. Menší cesty (1910).

  VIII. Studie, krátké a kratší 1. (1911).

  IX. Studie, krátké a kratší 2. (1910).

  X. Žerty hravé i dravé (1910).

  XI. Drobné klepy 1. (1911).

  XII. Drobné klepy 2. (1911).

  XIII. Drobné klepy 3. (1910).

  XIV. Proti srsti (1911).

  XV. Povídky, arabesky a Pražské pověsti. Studie a vzpomínky (1911).

  XVI. Z domova i z ciziny. Za války r. 1866 (1911).

  XVII. Kronika satirou a vtipem 1. (1911).

  XVIII. Kronika satirou a vtipem 2. (1911).

  XIX. Kronika satirou a vtipem 3. (1911).

  XX. Kronika satirou a vtipem 4. (1911).

  XXI. Politik pod čarou. (1912).

  XXII. Satiry 1. (1912).

  XXIII. Satiry 2. (1912).

  XXIV. Praha (1912).

  XXV. Pro české divadlo. Divadelní táčky (1912).

  XXVI. Studie vážné i humoristické 1. (1912).

  XXVII. Studie vážné i humoristické 2. (1912).

  XXVIII. Žertem do pravdy 1. (1912).

  XXIX. Žertem do pravdy 2. (1913).

  XXX. Žertem do pravdy 3. (1913).

  XXXI. Nekrology a feuilletony časové (1913).

  XXXII. Zbytek veršů. Aforismy. Různé. Překlady (1913).

  XXXIII. Podobizny a karikatury (1915).

Řada 2. Spisy kritické

  I. Divadlo 1. (1907).

  II. Divadlo 2. (1908).

  III. Divadlo 3. (1908).

  IV. Divadlo 4. (1909).

  V. Divadlo 5. (1910).

  VI. Literatura 1. (1910).

  VII. Literatura 2. (1911).

  VIII. Umění (1911).

Vybrané spisy Jana Nerudy (1921)

Uspořádal univ. prof. dr. Arne Novák.

  I.   Výbor z děl básnických (1921).

  II.   Výbor z povídek (1921).

  III.   Výbor z feuilletonů (1921).

  IV.   Kritické a smíšené spisy (1921).

Dílo Jana Nerudy (1923—1925)

Dílo Jana Nerudy 1923—1925 (25 svazků). — Uspořádal Dr. Miloslav Novotný. Typograficky upravil V. H. Brunner. Nakladatelé Kvasnička a Hampl v Praze.

Edice nebyla dokončena (podle poznámky v 25. svazku byla snad právě v polovině) a obsahuje texty, u nichž editor Nerudovo autorství sice dokazuje, nebo se za něj tak trochu přimlouvá, nepanuje na tom ale shoda.

  I. Básně (1923).

  II. Arabesky (1923).

  III. Drobná prósa (1923).

  IV. Povídky malostranské (1923).

  V. Obrazy z ciziny (1923).

  VI. Druhá kniha básní (1924).

  VII. Menší cesty (1923).

  VIII. Studie, krátké a kratší I. (1923).

  IX. Studie, krátké a kratší II. (1923).

  X. Žerty, hravé i dravé (1923).

  XI. Drobné klepy (1924).

  XII. Feuilletony z let 1863 a 1864 (1924).

  XIII. Z „Hlasu“ do „Národních Listů“ (1924).

  XIV. Válečný rok 1866 (1924).

  XV. Léta persekuce I. Kniha feuilletonů z r. 1867 (1925).

  XVI. Psáno pro jeviště (1924).

  XVII. Povídky a studie (1924).

  XVIII. Léta persekuce II. Kniha feuilletonů z r. 1868 (1925).

  XIX. Léta persekuce III. Kniha feuilletonů z r. 1869 (1925).

  XX. Divadelní studie a referáty I. (1924).

  XXI. Divadelní studie a referáty II. (1925).

  XXII. Divadelní studie a referáty III. (1925).

  XXIII. Divadelní studie a referáty IV. (1925).

  XXIV. Literatura I. Do konce let šedesátých (1925).

  XXV. Vážně i vesele (1925).

Perly z díla Jana Nerudy (1927)

Uspořádali Q. M. Vyskočil a V. Vitinger. Deset svazků. L. Mazáč, Praha 1927 (2. vyd. 1928, 3. vyd. 1929).

  I. Malostranské povídky (1927).

  II. Studie krátké a kratší (1927).

  III. Týdenní táčky, výbor feuilletonů z let 1863—1865 (1927).

  IV. Drobné klepy (1927).

  V. Žerty hravé i dravé (1927).

  VI. Výbor básní Jana Nerudy (1927).

  VII. Povídky a studie (1927).

  VIII. Arabesky (1927).

  IX. Doma a v cizině (1927).

  X. Ve službách českého divadla (1927).

Dílo Jana Nerudy (1941)

Jubilejní vydání 1891—1941. Nakladatel Antonín Dědourek, Třebechovice pod Orebem 1941.

  1. Knihy básní (1941).

  2. Arabesky (1941).

  3. Povídky malostranské (1941).

Z básnického díla Jana Nerudy (1941)

K padesátému výročí básníkovy smrti. Za redakce Bedřicha Beneše Buchlovana. Vilém Šmidt, Praha 1941.

  1. Hřbitovní kvítí (1941).

  2. Písně kosmické (1941).

  3. Balady a romance (1941).

  4. Prosté motivy (1941).

Výbor z díla Jana Nerudy (1941)

Uspořádal Jan Šnobr. Nakladatel Jan Voves, Praha 1941.

  1. Povídky malostranské (1941).

  2. Různí lidé. Výbor z arabesek a jiných próz (1941).

  3. Domov a svět. Výbor z feuilletonů, studií a žertů (1941).

  4. Světla. Výbor ze studií a kritik (1941).

  5. Za srdcem. Výbor z básní (1941).

Spisy Jana Nerudy
Knihovna klasiků
(1950—1976)

Spisy Jana Nerudy I—XXXIX. Vydáváno za redakce Ústavu pro českou literaturu České akademie věd a umění / Československé akademie věd. Hlavní redaktor Jan Mukařovký. Redakčnl rada: František Nečásek, Miloslav Novotný, Albert Pražák, Felix Vodička. Výkonní redaktoři Karel Polák a Rudolf Skřeček. Typografickou úpravu, obálku a vazbu navrhl František Muzika. — Knihovna klasiků. Československý spisovatel — Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Odeon, Praha 1950—1976.

  I.   Básně I. (1951).

  II.   Básně II. (1956).

  III.   Arabesky (1952).

  IV.   Povídky malostranské (1950).

  V.   Studie, krátké a kratší I. (1955).

  VI.   Studie, krátké a kratší II. (1958).

  VII.   Žerty, hravé i dravé (1954).

  VIII.   Obrazy z ciziny (1950).

  IX.   Menší cesty (1961).

  X.   Divadelní hry (1961).

  XI.   Literatura I. (1957).

  XII.   Literatura II. (1961).

  XIII.   Literatura III. (1966).

  XIV.   České divadlo I. (1959).

  XV.   České divadlo II. (1951).

  XVI.   České divadlo III. (1958).

  XVII.   České divadlo IV. (1958).

  XVIII.   České divadlo V. (1966).

  XIX.   České divadlo VI. (1973).

  XX.   Výtvarné umění a hudba (1962).

  XXI.   Česká společnost I. (1951).

  XXII.   Česká společnost II. (1956).

  XXIII.   Česká společnost III. (1960).

  XXIV.   Česká společnost IV. (1964).

  XXV.   Česká společnost V. (1971).

  XXVI.   Drobné klepy I. (1958).

  XXVII.   Drobné klepy II. (1959).

  XXVIII.   Drobné klepy III. (1962).

  XXIX.   Podobizny I. (1951).

  XXX.   Podobizny II. (1952).

  XXXI.   Podobizny III. (1955).

  XXXII.   Podobizny IV. (1957).

  XXXIII.   Drobné klepy IV. (1967).

  XXXIV.   Drobné klepy V. (1969).

  XXXV.   Drobné klepy VI. (1972).

  XXXVI.   Aforismy a dodatky (1976).

  XXXVII.   Dopisy I. (1963).

  XXXVIII.   Dopisy II. (1954).

  XXXIX.   Dopisy III. (1965).

  XXXX.   Rejstříky, bibliografie a životopisná data (dosud nevyšlo).

 

 

Korespondence

  Dopisy I–III. SJN XXXVII–XXXIX, Praha 1963, 1954, 1965.

  Jan Neruda a Anička Tichá. Text napsal a k vydání připravil Alois Hůlka. Vysvětlivkami doplnil Karel Pletzer. Ilustrace Cyril Bouda. Krajská knihovna, České Budějovice 1978, 8°, str. 40.

Vydáno k 100. výročí prvního vydání Písní kosmických.

  Karolina Světlá ve stycích s Janem Nerudou. Úvodem a poznámkami opatřila Anežka Čermáková-Sluková. J. Otto, Praha 1912, 8°, str. 120.

  Listy Jana Nerudy Terezii Marii Macháčkové 1864—1865. Redigoval V. Tille. (S.V.U. Mánes svým členům na rok 1907.) SVU Mánes, Praha 1907, 4°, 14 listů.

¶ Sáňka 265.

  Listy Jana Nerudy Aničce Tiché. Uspořádal Miloslav Novotný. Spolek českých bibliofilů, Praha 1926, 8°, 88 + (2) str.

¶ Sáňka 1807.

  Neruda v dopisech. Sestavil Albert Pražák. Grafická úprava, obálka a vazba František Muziky. Umění a život, sv. 4. Fr. Borový, Praha 1941, str. 620 + 28 obr. příloh.

Místa potlačená nacistickou censurou byla otištěna až ve 2. vyd.

  Neruda v dopisech. Sestavil Albert Pražák. Československý spisovatel, Praha 1950 (2. přepracované a rozšířené vyd.), str. 700 + 28 obr. příloh.

  Z listáře Jana Nerudy. Uspořádal Miloslav Novotný. Publikace Společnosti pro postavení pomníku Jana Nerudy, 2. Společnost pro postavení pomníku Jana Nerudy, Praha 1932 (náklad 6000 výt.), 29 cm, str. 52.

  Wagner, Jan: „Neznámá korespondence Jana Nerudy“, in: Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 11/12 (1976—1977), Praha 1981, s. 111-182.

 

Redakční činnost

  Obrazy života

  Rodinná kronika

  Květy

  Lumír

  Národní Listy

  .

 

 

 

 

Prameny

  BBB (Bedřich Beneš Buchlovan): „Jan Neruda a česká bibliofilie. K výročí 22. VIII. 1891“, in: Bibliofil 8, 1931, č. 5–6 (květen-červen), str. 139–144.

  Brambora, Josef: Bibliografie života a díla Jana Nerudy. Dvěma dřevoryty vyzdobil František Kobliha. Typograficky upravil Rudolf Hála. Zvláštní otisk ze sborníku Český bibliofil XIII. (Český bibliofil věnovaný Janu Nerudovi 1942. Sborník Spolku českých bibliofilů, Svazek II., sešit 3–4, str. 74–88.) Vytiskla knihtiskárna Orbis, Praha 1942, str. 15.

I. Nerudovy knihy, pokud vyšly do konce jeho života (uspořádání chronologické). II. Soubory Nerudových děl. III. Knihy a monografické publikace o Nerudovi (uspořádání chronologické). IV. Příspěvky k Nerudovu životopisu a vzpomínky na něho v knihách i časopisech (chronologicky).

  Bubla, František: Československé bibliofilské tisky V. 1945—1970. Doplněk k IV. dílu a rejstřík k dílu I.—V. Bibliografický katalog ČSSR. České knihy. Ročník 1971. Zvláštní sešit č. 4. Státní knihovna — Národní knihovna, Praha 1971, str. 536.

  Čermák, B.: (biograficko-bibliografická studie), in: Květy 1895, 1897 (biograficko-bibliografická studie sahá jen do r. 1869).

  Kuncová, Julie: Praha v životě a díle Jana Nerudy. Výběrová bibliografie, Metodické texty a bibliografie Městské knihovny v Praze, Praha 1974, str. 130 + (2).

  Mocná, Dagmar: Záludný svět Povídek malostranských, Academia, Praha 2012, str. 196.

  Novotný, Miloslav: Život Jana Nerudy. Dopisy — Dokumenty I. Básník Hřbitovního kvítí (Do roku 1857). Uspořádal a poznámkami opatřil Miloslav Novotný. Československý spisovatel, Praha 1951, str. 294 + (6).

  Novotný, Miloslav: Život Jana Nerudy. Dopisy — Dokumenty II. Mladistvé zápasy (1857—1859). Uspořádal a poznámkami opatřil Miloslav Novotný. Československý spisovatel, Praha 1953, str. 342 + (6).

  Novotný, Miloslav: Život Jana Nerudy. Dopisy — Dokumenty III. Do rozchodu s Karolinou Světlou (1860—1862). Uspořádal a poznámkami opatřil Miloslav Novotný. Československý spisovatel, Praha 1954, str. 519 + (7).

  Novotný, Miloslav: Život Jana Nerudy. Dopisy — Dokumenty IV. Arabesky — Rodinná kronika — Pařížské obrázky (1. ledna 1863 — 30. září 1864). Uspořádal a poznámkami opatřil Miloslav Novotný. Československý spisovatel, Praha 1956, str. 566 + (6).

  Pohlei, Pavel — Šmel'kovová, I. A. / Поглей, Павел — Шмелькова, И. А.: Jan Neruda. Bibliografie / Ян Неруда. Биобиблиографический указатель. Portrét nakreslil ak. mal. P. Lisý. Všesvazová státní knihovna zahraniční literatury, nositelka řádu Rudého praporu práce / Всесоюзная государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека иностранной литературы, Moskva / Москва 1984, str. 216.

Základní data života a díla Jana Nerudy Díla Jana Nerudy a literatura o něm. Díla Jana Nerudy v češtině. Sebrané spisy. Vybrané spisy. Výbory z díla, sbírky a jednotlivá díla. Korespondence. Literatura o životě a díle Jana Nerudy v češtině a slovenštině. Bibliografie a příručky. Knihy. Články v knihách a v periodikách. Beletristické zpracovaní života a díla Jana Nerudy. Výběr z basní, napsaných k poctě Jana Nerudy. Příloha: Jan Neruda a hudba. Jan Neruda v hudbě. Výběr. Výběr z Nerudových zhudebněných textů. Překlady Nerudových děl do ruštiny a jiných jazyků národů SSSR Literatura o životě a díle Jana Nerudy v ruštině a v jiných jazycích národů SSSR. Rejstříky.

Základní data života a díla Jana Nerudy a soupis děl v češtině sestavil Pavel Pohlei.

  Sáňka, Arno: České bibliofilské tisky [I.] St. Kočí, Brno 1923, str. 183.

  Sáňka, Arno: České bibliofilské tisky II. [1922—1926.] St. Kočí, Brno 1927, str. 227.

  Sáňka, Arno: České bibliofilské tisky III. [1926—1929.] Brno 1931, str. 325.

  Sáňka, Arno: České bibliofilské tisky IV. 1929—1945. Zpracoval František Bubla. Doslov Pravoslav Kneidl. Bibliografický katalog ČSSR. České knihy. Roč. 1967. Zvláštní sešit 8. Státní knihovna ČSSR — Národní knihovna, Praha 1967, str. 681.

  Spisy Jana Nerudy I—XXXIX (1950—1976). — Online Spisy Jana Nerudy ve formátu pdf volně ke stažení (Ústav pro českou literaturu AV ČR).

 

 

 

 

 

Připomínky a zpřesnění jsou vítány.
Kontakt: info(at)comenius-bibl.wz.cz

 

( Poslední aktualizace 1. IV. 2016 )

 

 

 

 

 

Seznam zkratek:

 

DJN — Dílo Jana Nerudy I–XXV (Kvasnička & Hampl, 1923–1924).

HLHumoristické listy (Vilímek).

NLNárodní listy.

NNNárodní noviny.

SJN — Spisy Jana Nerudy v Knihovně klasiků (1950–1976).

SsJN — Sebrané spisy Jana Nerudy I–XLI (F. Topič, 1907–1913).

SNKLHU — Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

SNKLU — Státní nakladatelství krásné literatury a umění.

ŽJNMiloslav Novotný, Život Jana Nerudy.
J. N. Jan Neruda
roku 1862


J. N. Jan Neruda
v Paříži roku 1863


J. N. Jan Neruda
kolem roku 1890