Karel Horálek

[ 1908—1992 ]

Bibliografie


( Sestaveno s použitím dostupných soupisů *)


1939

Ref.: B. Havránek, Časopis Matice moravské 63/64, 1940, 190-191.

1941

V. Chaloupecký, Prameny X. století legendy Kristiánovy o svatém Václavu a svaté Ludmile. Svatováclavský sborník II, 2. J. Vašica, Slovanská bohoslužba v českých zemích. Praha 1940.

1942

Srov. též résumé přednášky o témž thematě v Slově a slovesnosti 7, 1941, 224.

Emil Georgiev, Произведенията, приписвани на св. Кирил, Sofija 1939. Die italienische Legende, Sofija 1939.

Nad Karafiátovými Broučky. Sborník k 50. jubilejnímu vydání Broučků. Uspořádal L. Baleár. Praha 1941.

E. Georgiev, Proizvedenijata pripisivani na sv. Kirila I. — V. Velčev, Konstantin-Kiril i Metodij v starobălgarskata knižnina.

1943

Résumé přednášky.

K tomu: Josef Vajs, „Řecká předloha staroslověnského textu evangelijního“, Naše věda 24, 1946, 45-49.

Antonín Škarka, Nové kapitoly ze staré české hymnologie, Praha 1942.

1944

K tomu: Josef Vajs, „Řecká předloha staroslověnského textu evangelijního“, Naše věda 24, 1946, 45-49.

1945

A. Boecklund, Das Stockholmer Abecedarium. Uppsala Universitets Arsskrift 9, 1942, 115-148.

1946

Ref.: Julie Nováková, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, 148-152. V. Kochol, Slovo a tvar I, 1947, 58-60. Tr. Ionescu-Nişcov, Romanoslavica I, 1948, 180-181.

1947

K tomu srov. Josef Kurz ibidem 31, 1948, 66-68, a K. Horálek ibidem 31, 1948, 233.

I. Lekov Vl. Georgiev L'. Andrejčin, Pravopisen rečnik na balgarskija knižoven ezik, Sofija 1945; Pravopisen i pravogovoren naračnik, Sofija 1945.

1948

Ref.: I. Lekov, Ezik i literatura 4, 1948/9, 239. Vladimír Šmilauer, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, 131-132. Antonín Dostál, Philologica 6, 1951, 54-56. Fr. Grivec, Slovo (Zagreb) 2, 1953, 47-49. Josef Vašica, Slavia 26, 1957, 116-130.

Ref.: J. Závada, Lidové noviny 1948, 26/ 9. Vladimír Šmilauer, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, 162.

Ref.: F. V. Mareš, Slavia 19, 1949/50, 528-530. – Résumé Horálkovy přednášky o tomto thematu srov. Časopis pro moderní fildologii 29, 1946, 78-79.

Nekrolog.

Nekrolog.

Písně o moři, přel. J. Kadlec, Praha 1945.

O českém překladu Julie Novákové, Praha 1945, a ruském překladu F. A. Petrovského, zejména po stránce metrické.

I. P. Jeremin, Učen. zapiski Leningradskogo universiteta, ser. filol. nauk 1945, s. 3-18.

F. L. Čelakovský, Slovanské národní písně. Vyd. K. Dvořák, Praha 1946.

Ezik i literatura.

N. Melniková-Papoušková, Lubek neboli ruské lidové tisky, Praha 1946.

A. V. Florovskij, Čechi i vostočnyje slavjane. Praha 1947.

Mj. o překladu Petra Křičky, Ruské byliny, Praha 1947, a I. Hálka, Krylovovy bajky, Praha 1947.

S. P. Obnorskij, Itogi naučnogo izučenija russkogo jazyka, Učen. zapiski Moskovskogo universiteta, sv. 106; V. V. Vinogradov, Russkaja nauka o russkom literaturnom jazyke, tamtéž aj.

K. Orlík-Ohnesorg, „Hlásky t a k v řeči dětské“, LF 71, 1947, 15-19.

„Dodatek“, Slavia 18, 494-495.

K článku A. Gerada: „Novější bulharské mluvnice“, Slavia 18, 1947/8, 485-494.

O několika dalších bulharských mluvnicích: N. Kostova, D. Popova, L'. Andrejčina, A. Teodorova-Balana.

1949

Kritické poznámky k pracím: 1. Bohumil Hála, Úvod do fonetiky, Praha 1948. 2. František Daneš, „Fonetika a fonologie“, Slovo a slovesnost 11, 1948/9, 80-85. 3. L. R. Zinder, Voprosy fonetiki, Leningrad 1948.

K tomu: Alena Skaličková, „Fonetika a fonologie“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, 186-187.

(Příspěvek k diskusi o otázce B): Enquête linguistique. Actes du sixième Congrès International des Linguistes, Paris, s. 548-549.

(Příspěvek k diskusi o otázce C:) Statistique linguistique. Actes du sixième Congrès International des Linguistes, Paris, s. 566-567.

I. I. Meščaninov.

Ref. o těchto pracích:

1. Roman Jakobson, Moudrost starých Čechů. New York 1943.

2. Kamil Krofta, Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života. Praha 1947.

3. Rudolf Urbánek, Legenda t. zv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmilských a václavských a její autor. Díl I, sv. 1; díl II, sv. 1. Praha 1947.

4. Záviš Kalandra, České pohanství, Praha 1948.

Referát o těchto pracích:

1. R. I. Avanesov – V. N. Sidorov, Očerk grammatiki russkogo literaturnogo jazyka 1. Fonetika i morfologija. Moskva 1945.

2. L. R. Zinder, „Susčestvujut-li zvuki reči“, Izvestija AN SSSR, otd. literatury i jazyka 7, 1948, 293-302.

3. P. S. Kuznecov, „O fonologičeskoj sisteme serbo-chorvatskogo jazyka“, Izvestija AN SSSR, otd. literatury i jazyka 7, 1948, 125-140.

K statím J. Závady: „Problematika rytmického řádu Máchova“, Kytice 2, 1947; „Rytmický řád Slezských písní“, Bezručův sborník 1947; „Rytmická zákonitost Slezských písní“, Kytice 2, 1947; „O reformu českého verše“, Kvart 5, 1947.

Slovanství v českém národním životě, Brno 1947.

1950

Antoine Vaillant, Manuel du vieux slave 1. Paris 1948. Stručně též o dalších pracích: A. Vaillant, Manuel du vieux slave II. Textes et glossaire, Paris 1948. — St. Romanski, Starobalgarski ezik v obrazci, Sofija 1949. — J. Hamm, Gramatika starocrkvenoslavenskog jezika, Zagreb 1947. — J. Hamm, Čitanka starocrkvenoslavenskog jezika s rječnikom, Zagreb 1947. — M. Małecki, Najstarszy literacki język Slowian, Kraków 1947.

Cvetana Vranská, Češko-bălgarski rečnik. 1. vyd. Sofija 1947, 2. vyd. tamtéž 1949.

Etimologičeskij slovar' russkogo jazyka, t. III. Trudy Instituta russkogo jazyka I, 1949, 7-144.

1951

Résumé přednášky.

Jakoubek ze Stříbra: Betlemská kázání z roku 1416. K vyd. připr. K. Sita. Praha, Blahoslav, 148 s.

Spolupráce na edici.

M. Dłuska, Prozodia języka polskiego, Kraków 1947. – S. Furmanik, Podstawy wersyfikacji polskiej, Warszawa – Kraków 1947.

O sovětských jazykovědných diskusích z oboru fonologie; A. N. Gvozdev, O fonologičeskich sredstvach russkogo jazyka, Moskva – Leningrad 1949.

Matyáš Murko, Paměti. Praha 1949.

J. Strnadel, Dva strnadle, Praha 1948.

1952

Fr. L. Čelakovský, Mudrosloví národa slovanského v příslovích, 3. vyd. Do tisku připravil K. Dvořák. Praha 1949.

O překladu Petra Denka, který po stránce jazykové revidoval M. Rumerskirch, Praha 1952.

S. B. Bernštejn, K voprosu o periodizacii istorii bolgarskogo jazyka, Izvestija AN SSSR, otd. literatury i jazyka 9, 1950, 108-118.

B. Letz, Gramatika slovenského jazyka. Bratislava 1950.

Nedostatky v několika nových překladech.

Putování ruského kupce Afanasije Nikitina přes tři moře v 15. století do Indie, k vydání připravil Vincenc Lesný, Praha 1951.

Spolu se Zdeňkou Horálkovou.

1953

Ref.: Z. Tyl, Naše řeč 37, 1954, 179-183.

Josef Dobrovský: Rossica. Spisy a projevy J. Dobrovského, sv. XIII. Praha, Nakladatelství ČSAV, 160 s. + 8 příl.

Edice spolu s M. Heřmanem.

Ref.: B. Beneš, Sovětská jazykověda 4, 1954, 81-82. J. Vávra, Sovětská historie 3, 1953, 853-859.

2. oprav. vydání. Praha, SPN 1954. 109 s. (rozmnož.).

Referát na konferenci o srovnávací slovanské jazykovědě v Olomouci 1953.

Závěr diskuse ibidem 346.

Srov. též Horálkův článek v Rudém právu 30. 1. 1953.

K překladu Ažajevova románu od Sergeje Machonina, rev. V. Gaja, Praha 1952.

A. G. Rudnev, „Gramatické kategorie s hlediska Stalinových prací o jazykovědě“, Sovětská věda – Jazykověda 3, 1953, 193-204.

Št. Peciar, „K diskusii o triedení slovenských slovies“, Jazykovedný sborník 5, 1951, 30-57.

1954

Ref.: J. Vašica, Slavia 26, 1957, 116-130. – J. Jahn, Byzantinoslavica 18, 1957, 300-305. – V. též: J. Vajs – J. Vašica – B. Havránek, Věstník ČAVU 55, 1946, 62-63. – Jiřina Smrčková, Romanoslavica 1958, sv. 3, 290-291.

Kapitola z chystaného Úvodu do studia slovanských jazyků.

Spolu se Zd. Tylem).

Fr. Trávníček. O jazykovém slohu, Praha 1953.

Kritické poznámky k práci Bohuslava Hály, Fonetika polštiny, Praha 1954.

A. Dostál, Vývoj duálu v slovanských jazycích, zvláště v polštině, Sborník filologický II, č. 1, 1954.

1955

Ref.: J. Kuchař, Praha–Moskva 5, 1955, č. 12, s. 88-89. – M. Vey, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 51, 1955, sv. 2, s. 131-132. – L. Řeháček, Slovanský přehled 42, 1956, 55-56. – J. Jahn, Slovo a slovesnost 17, 1956, 222-226. – J. Bauer, Časopis ČSI 1, 1956, 674-678. – I. Lekov, Bălgarski ezik 6, 1956, 82-85. – L. Dvonč, Ľud (Bratislava) 1956, 17/5. – I. Esih, Život (Sarajevo) 5, 1955, 712. – Zd. Tyl, Naše řeč 40, 1957, 176-179. – W. K. Matthews, The Slavonic and East European Review 36, 1957, 216-218. – O. N. Trubačev, Voprosy jazykoznanija 7, 1958, č. 1, s. 134-137. – P. Olteanu, Romanoslavica 1958, 3, 305-307.

K článku Jaroslava Kudrny, „Několik poznámek ke kritice jazykového strukturalismu“, Filosofický časopis 3, 1955, 76-89.

Referuje jednak o programových statích S. B. Bernštejna „Osnovnyje zadači, metody i principy sravnitel'noj grammatiki slavjanskich jazykov“, Voprosy Jazykoznanija 3, 1954, č. 2, s. 49-67 a „Voprosy izučenija slavjanskich jazykov v svete trudov I. V. Stalina“, Učen. zapiski Instituta slavjanovedenija 3, 1951, 5-38, jednak o pracích A. Vaillanta, T. Lehra-Splawińského, Wl. Kuraszkiewicze, Fr. Sławského aj.

1. K. Mirčev, Istoričeska gramatika na bălgarski ezik za učitelskite instituti, Sofija 1953.

2. S. Stojkov, Bălgarska dialektologija za 1 kurs na učitelskite instituti, Sofija 1953.

3. L. Andrejčin – K. Popov – M. Ivanov, Săvremenen bălgarski ezik. Učebnik za 1 kurs na učitelskite instituti, Sofija 1953.

4. A. Teodorov-Balan, Nova bălgarska gramatika za vsjakogo I, Sofija 1954.

5. Fr. Sławski, Gramatyka języka bulgarskiego, Warszawa 1954.

Bohuslav Hála, Podstata českého jambu s hlediska fonetického. Věstník Král. čes. společnosti nauk, tř. filos.-hist.-filologická, roč. 1952, č. V.

K tomu: B. Hála, „Odpověď prof. Horálkovi“, Slovo a slovesnost 17, 1956, 249-251. K. Horálek, „Doslov kritikův“, tamtéž, s. 251-252.

Souborná zpráva o pracích K. Mirčeva, S. Stojkova aj.

A. S. Puškin, Povídky a poemy. Praha 1954; spolu s K. Koževnikovou a S. Porákovou.

Ref. o příručce K. Adama – V. Jaroše – J. Holuba, 1. vyd. Praha 1953; spolu s Fr. Váhalou.

1956

Příspěvek do ankety.

Spolu se Zd. Horálkovou.

Společně se Zd. Horálkovou.

Spolu se Zd. Horálkovou.

K souboru statí Ivana Olbrachta O jazyce a literatuře, Praha 1953.

K článku Františka Trávníčka „Ke kritice strukturalismu“, Slovo a slovesnost 15, 1954, 143-144.

Jan Mukařovský, „Dobrovského "Česká prosodie" a prosodické boje jí podnícené“, Česká literatura 2, 1954, 1-29. – Bedřich Václavek – R. Smetana, České světské písně zlidovělé I. Písně epické. Praha 1955 a j.

Linda Sadnik – Rudolf Aitzetmüller, Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten, Heidelberg 1955.

1957

F. V. Mareš, „Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty“, Slavia 25, 1956, 443-495.

Vznik a počátky Slovanů I, Praha 1956.

O stejnojmenné knize J. Hrabáka, Praha 1957.

Gerta Hüttl-Worth, Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert, Wien 1956.

A. Graf, 6000 deutsche und russische Sprichwörter, Halle/Saale 1956.

1958

Spolu se Zdeňkou Horálkovou.

Spolu se Zdeňkou Horálkovou.

Russkoje poetičeskoje tvorčestvo, 2. vyd., Moskva 1956.

A. S. Puškin, Pohádka o zlatém kohoutkovi, přel. Fr. Nechvátal. Otázka nahrazování dobrých překladů překlady novými, popř. jejich adaptací.

Odpověď na otázku č. 1 "Каковы основные задачи и проблемы типологии славянских языков?", Сборник ответов на вопросы по языкознанию (к IV Международному съезду славистов), Москва 1958, s. 7-9.

Odpověď na otázku č. 6 "Каковы принципы составления словаря современных славянских языков?", ibidem, s. 45.

Odpověď na otázku č. 7 "Что нового внесла структурная лингвистика в историчесное и сравнительно-историчесное изучение славянских языков?'', ibidem, s. 50-53.

Otištěno též ve Вопросы языкознания 7, 1958, č. 2, s. 40-42.

S Bohuslavem Havránkem, Vladimírem Skaličkou a Pavlem Trostem.

Odpověď na otázku č. 9 „Применим ли сравнительно-историческии метод при реконструкции синтаксыческих явлений язына дописьменного периода?“, ibidem, s. 74.

Odpověď na otázku č. 15 "Каковы общие и частные закономерности v развития глагольной системы в славянских языках?", ibidem, s. 118.

Odpověď na otázku č. 19 "Каковы основные задачи сравнительного изучения интонации предложения в славянских языках?", ibidem, s. 144-145.

Odpověď na otázku č. 23 "Какова роль отдельных балканских языков в формировании южнославянских языков?", ibidem, s. 198-199.

Odpověď na otázku č. 32 "Каковы достижения сравнительного изучения славянских литератур? Методы и проблемы дальнейших исследований в этой области", ibidem, s. 245-247.

Odpověď na otázku č. 35 "Что может дать сравнительно-историческое изучение фольклора славянских народов для построения истории народного творчества славян?", ibidem, s. 268-271.

Diskusní příspěvek k ref. R. Jakobsona „Typological Studies and Their Contribution to Historical Comparative Linguistics“, Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists, Oslo 1958, s. 30-31.

Diskusní příspěvek k ref. A. Martineta „The Indo-European Laryngeal Theory“, ibidem, s. 58-59.

Diskusní příspěvek k ref. H. Spang-Hanssena „Typological and Statistical Aspects of Distribution as a Criterion in Linguistic Analysis“, ibidem, s. 199-200.

„Е. Георгиев, Кирил и Методий, основоnоложници на славяnскuте литeратури (София 1956)“, Byzantinoslavica 19, 1958, s. 319-322.

1959

Dokumenty: F. L. Čelakovský, Slovanské národní písně III, čes. oddíl č. 4, vyd. 1946, str. 295. ♦ K. J. Erben, Písně národní v Čechách II, 1843, č. 154: „Zavedený ovčák“ (Čel. III. 14); vyd. 1864, s. 471, č. 6. ♦ V. Krolmus (V. S. Sumlork), Staročeské pověsti, zpěvy, slavnosti... II, Praha 1847, str. 50: „Stádo ztracené“.

„Ю. С. Маслов, Очерк болгарской грамматики (Москва 1956)“, International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2, 1959, s. 298-300.

1960

Se Zdeňkou Horálkovou.

S Františkem Danešem a Bohuslavem Havránkem.

1961

S Antonínem Dostálem a Josefem Kurzem.

Redakční a autorská spolupráce.

Poznámka ke studii Vladimíra Karbusického „Nové cesty naší folkloristiky“ Český Lid 1960, č. 2.

1962

Obsah:

Předmluva

I. MEZISLOVANSKÉ SOUVISLOSTI

Česko-polská vzájemnost v lidové poezii /11/

Několik mezislovanských souvislostí a paralel /48/

Ukrajinská píseň o vojvodovi Štefanovi a novodobé písni příbuzné /88/

K otázce jihoslovanských paralel písně o Siládim a Hadmázim /111/

Zachovaly se zbytky staré lužickosrbské epiky? /120/

II. PŘÍSPĚVKY K POETICE SLOVANSKÉ LIDOVÉ PÍSNĚ

Verš a strofika v slovanské lidové poezii /126/

Členění verše a přízvuková rytmizace /170/

Historická poetika a studium lidových písní /191/

Od variability k výbrusu /211/

III. MEZI LITERATUROU A LIDOVOU SLOVESNOSTÍ

K textové kritice Kollárovy sbírky slovenských lidových písní /247/

K námětu balady "Vnislav a Běla" /272/

Z básnické dílny F. L. Čelakovského: /279/

  I. K básnickým počátkům F. L. Čelakovského /278/

  II. K Čelakovského písni "Zavedený ovčák" /288/

  III. Verš Čelakovského překladů a ohlasů ruské lidové poezie /296/

Bibliografická poznámka

S Josefem Kurzem a Antonínem Dostálem.

Redakční a autorská spolupráce.

S Lubošem Řeháčkem.

Diskusní příspěvek k ref. E. Georgieva "Основные вопросы возникновения старославянской (древнеболгарской) литературы и старославянского (древнеболгарского) литературного языка, in: IV Международный съезд славистов, Материалы дискуссии I, Москва 1962, s. 118.

„Типы славянского стиха · в связи с nросодическими различиями славянских языков“, ibidem, s. 541-542.

Diskusní příspěvek k ref. "Славянское стиховедение", ibidem, s. 622-623.

„Принципы и задачи научного изучения славянскuх языков“, in: IV Международный съезд славистов, Материалы дискуссии II, Москва 1962, s. 26-27.

Diskusní příspěvek k ref. F. V. Mareše, E. Petroviciho, P. Iviće, S. K. Šaumjana, ibidem, s. 310-312.

„Няколко бележкu за лuтературоведскuя структуралuзъм“, Език и литература 17, 1962, č. 3, s. 84-86.

1963

Odpověď na otázku č. I/5 "Каква е ролята на двуезичието в историята на славянските литературни езици (като се има предвид славянско-неславянското двуезичие)?", in: Славянска филология I, София 1963, s. 25.

Odpověď na otázku č. I/8 "В какво се сътои типологическата разлика между съвременните славянски литературни езици? Отличават ли се проблемите на типологията на славянските литературни езици от проблемите на типологията на славянските диалекти? Какво е съотношението между славянските литературни езици и диалeктите им?", ibidem, s. 44.

Odpověď na otázku č. III/1 ""Какво е отношението между методите на типологическите изследвания на славянските езици и принципите на приложно езикознание?", ibidem, s. 181.

Odpověď na otázku č. III/2 "Как се класифицират днес славянските езици според фонологическите си модели?", ibidem, s. 183.

Odpověď na otázku č. IV/2 "Съществувал ли е единен балкански субстрат (или субстрати) и възможно ли е въз основа на анализа на балканизмите да се възстановят чертите на този субстрат (тези субстрати)?", ibidem, s. 309.

Odpověď na otázku Лит.-лингв. пробл. č. 1 "Какво е отношението на поетиката към славянското езикознание и литературознание?", in: Славянска филология II, София 1963, s. 212.

Odpověď na otázku Лит.-лингв. пробл. č. 16 "Какви са общите и различителните черти на ритъма в стихотворната реч на отделните славянскИ литератури?", ibidem, s. 243.

Odpověď na otázku Лит.-лингв. пробл. č. 18 „С какви средства трябва да се предава локалният и архаичен колорит при художествения превод от славянски на славянски и от неславянски на славянски езици?", ibidem, s. 246.

Odpověď na otázku Народ. Поет. творч. č. 4 "Какво значение има проучването на географското разпространение на приказните сюжети в славянските страни?", ibidem, s. 255.

Odpověď na otázku Народ. Поет. творч. č. 16 "Какво е отношението на фолклора на славянските народи към фолклора на техните съседи?", ibidem, s. 279-280.

„Българскuят фолклор u чешката фолклорuстuка“, in: Чехословакия и България през вековете, София 1963, s. 391-414.

S Františkem Danešem.

1964

Obsah:

I. Srovnávácí studium lidových pohádek /9/

II. Slovanské pohádky, celkový ráz a oblastní diference /53/

III. Bulharské a makedonské pohádky /109/

IV. Lidová dramatisace pohádek /159/

V. Bibliografie literatury o pohádkách /185/

Obsah:

Předmluva /3/

Orientální vlivy v balkánské pohádkové tradici /5/

K typologii pohádek sbírky Vuka St. Karadžiće /26/

České lidové pohádky a knížky lidového čtení /37-76/

Studie o staroegyptské pohádce o dvou bratřích

I. Přehled dosavadní literatury /77/

II. Balkánské varianty /110/

III. Asijské varianty /133/

IV. Africké varianty/161/

V. Příloha (další texty) /179/

Diskusní příspěvek k ref. H. Glinze "Worttheorie auf strukturalistischer und inhaltsbezogener Grundlage", ibidem, s. 1064-1065.

Die balkanischen Texte des Märchentyps 'Anup und Bata'.

S Eugenem Paulinym.

1965

Diskusní příspěvky, ibidem, s. 366, 401, 415, 509.

S Františkem Danešem, Bohuslavem Havránkem aj.

1966

Obsah:

Polívka a Tille. Příspěvek k dějinám srovnávací slovanské folkloristiky /5/

Lidová epika v písních /33/

Mezislovanské vztahy v baladice /45/

Příspěvky k typologii českých pohádek /51/

Antické tradice v slovanské lidové slovesnosti /92/

Byzantské a orientální prvky v slovenských lidových písních a povídkách o ženské nevěře /129/

Poetika motivů a syžetů /169/

Příspěvek k textologii orientálních pohádek /195/

K novému vydání katalogu mezinárodnich pohádek /207/

Význam srovnávacího studia lidové slovesnosti pro mezinárodní kulturní spolupráci /222/

Orientální pohádky v sovětských publikacích /226/

O rytmu české lidové písně /237/

Dodatek o Erbenově verši /247/

Doslov k odpovědi Levého, Slovo a slovesnost 27, 1966, s. 53-56.

„Текстологическое замечание к сказкам Вука Караджича“, Београдски универзитет·– Анали филолошког факултета 1964, св. 4. Београд 1966, s. 419-421.

Antwort auf Diskussionsbemerkungen. Das Grossmährische Reich. Tagung der wissenschaftlichen Konferenz ..., Brno – Nitra 1.-4. 10. 1963 (Praha 1966), 416-417.

1967

1968

Spolu s Emilií Bláhovou.

AT 707: Die neidischen Schwestern.

(Pozdravný projev na slavnostním shromáždění na paměť 1050. výročí smrti Klimenta Ochridského v Sofii 1966), in: Kliment Ochridski. Materiali za negovoto čestvuvane ... (Sofija 1968), 85.

Teze přednášky.

Cours de linguistique générale, vyd. R. Engler, Wiesbaden 1967.

Kultur und Zivilisation. Europäische Schlüsselwörter 3. München 1967.

1969

Květa Sgallová, Český deklamační verš v obrozenské literatuře, Praha 1967.

Rozhovor; připravil O. Bartoš.

1970

1. Epická věta. – 2. Epické slovo. – 3. Epická struktura.

(Diskusní příspěvky k referátům předneseným na VI. mezinár. sjezdu slavistů v Praze 1968), in: VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 1 (Praha 1970), 24, 120-121.

K ref. Vladimira Georgieva a Romana Jakobsona.

(Diskusní příspěvek k tématu: Srovnávací studium slovanské lidové epiky), in: VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 2 (Praha 1970), 24, s. 497.

(Zasedání komise pro studium slovanského folklóru při VI. mezinár. sjezdu slavistů v Praze 1968), in: VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 2 (Praha 1970), 24, 600-601.

Ch. Morris Signification and significance, Cambridge, Mass. 1964.

Kritický referát: Bohuslav Palek, „Type-token a lingvistika“, Slovo a slovesnost 30, 1969, 263-268.

R. L. Miller, The linguistic relativity principle and Humboldtian ethnolinguistics. The Hague 1968.

Emil Staiger, Základní pojmy poetiky. Přeložili Miloš Černý a Otakar Veselý. Dílna, sv. 33. Československý spisovatel, Praha 1969.

Zpráva o stejnojmenné publikaci; přel. M. Grygar, Praha 1969.

1971

1. Poměr staroslověnského evangeliáře a tetra. — 2. K charakteristice prvotní staroslověnštiny.

Teze přednášky.

Substance and structure of language, Berkeley – Los Angeles 1969.

F. Miko Text a štýl. K problematike literárnej komunikácie, Bratislava 1969.

Překlad literárního díla, Praha 1970.

1972

Teze přednášky.

Teze přednášky.

Teze přednášky.

1973

Vysokoškolský učební text.

Teze přednášky.

1974

Spolu s J. Horeckým.

Vyšlo též v časopise Slovenská reč 39, 286-290.

Kritika odb. vyjadřování v knize: J. V. Bečka, Jazyk a styl novin, Praha 1973.

K článku: P. Sgall, „K situaci v algebraické jazykovědě“, Jazykovědné aktuality 11, 77-81.

Teze přednášky.

Teze přednášky.

Ch. S. Hardwick, Language learning in Wittgenstein's later philosophy, The Hague – Paris 1971.

1975

„Diskusní poznámky“, Slovo a slovesnost 36, 47-48. — Online.

Ke kolektivní stati: „Teoretické základy synchronní mluvnice spisovné češtiny“, Slovo a slovesnost 36, 18-46.

(Poznámky ke zprávě J. Kořenského o zasedání komise pro studium mluvnické stavby slovanských jazyků v Olomouci 1975.) Jazykovědné aktuality 12, s. 199.

Teze přednášky.

Teze přednášky.

Teze přednášky.

Teze přednášky.

Je. D. Polivanov, Selected Works. Articles in General Linguistics. Red. A. A. Leont'jev (The Hague 1974).

L. M. Hyman, Phonology, Theory and Analysis, New York 1975.

D. E. Rozentaľ – M. A. Telenkova, Spravočnik lingvističeskich terminov, Moskva 1972.

1976

Překlad stati otištěné ve sborníku Problémy marxistické jazykovědy, Praha 1962.

Otištěno též v Slovo a slovesnost 37, 81-85.

(Odpověď Milanu Romportlovi na „Poznámku k redakční poznámce“, Slovo a slovesnost 37, 252-253.) Slovo a slovesnost, 253.

K recenzi Romportlových „Studies in phonetics“ od Z. F. Oliveria.

Teze přednášky.

Teze přednášky.

Teze přednášky.

R. Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva na 8 jezika ..., Zagreb 1969.

1977

Vysokoškolský učební text.

K článku Karla Hausenblase, „O různých přístupech k výkladu věty a jevů styčných“, Slovo a slovesnost 18, 43-50.

K tomu další polemické poznámky: „Věta a výpověď“, Slovo a slovesnost 18, 173-174.

Teze přednášky.

Rozhovor; připravila E. Kunovská.

1978

1979

Obsah:

Několik slov úvodem /5/

I. Tradice slovesné komparatistiky /5/

II. Folklór, světová slovesnost a historická poetika /5/

III. Folklór a světová literatura /5/

1. K teorii světové literatury /5/

2. Folklórní paralely k Hamletovi /5/

3. K faustovým legendám a pověstem u Slovanů /5/

4. K pramenům Puškinových pohádek /5/

5. Folklórní prvky v Čapkově Krakatitu /5/

IV. Orientální a antické legendy v slovanské tradici /5/

1. K celkové situaci /5/

2. Legendy o kajícím se zbojníkovi /5/

3. Bohatec a jeho zeť (Chráněnec osudu) /5/

4. K legendám a povídkám o předurčení smrti /5/

5. Slovanské legendy s oidipovským námětem /5/

6. K antické báji o Meleagrovi /5/

V. Staroegyptská pohádka o dvou bratřích (Anup a Batu) a její novodobé folklórní paralely I–III /174/

Autorovy práce s příbuznou tematikou /216/

Ref.: Oldřich Sirovátka, Slavia 49, 1980, 417-419.

Slovník literární teorie (SLT), Československý spisovatel 1977.

Kritiky a referáty: Słownik terminologii językoznawczej (1968). Enzcyklopedja wiedzy o języku polskim (1978). Dzieje językoznawstwa w zarysie (1978).

Kritiky a referáty: 1. Sborník paremiologických studií: Paremiologičeskij sbornik [Паремиологический сборник. Пословица. Загадка (структура, смысл, текст)], Moskva 1978. Srv. Jan Mirosław Kasjan, Poetyka polskiej zagadki ludowej, Toruń 1976. ♦ 2. Přehled dějin charvátské lidové slovesnosti: Maja Boškovićová-Stulli, Usmena književnost, Zagreb 1978. ♦ 3. Poetika bulharských pohádek: Ľubomira Purpulovová, Bălgarskite vălšebni prikazki. Văvedenie v poetikata [Любомира Парпулова, Българските вълшебни приказки. Въведение в поетиката] (1978). ♦ 4. Slovenský příspěvek k teorii lidové prózy: Viliam Marčok, O ľudovej próze, Bratislava 1978. ♦ 5. Slovansko-kavkazské folklórní souvislosti: Isidor Levin Märchen aus Kaukasus, Düsseldorf–Köln 1978.

1980

Kritiky a referáty: Dionýz Ďurišin, Dejiny slovenskej literárnej komparatisiky. Príspevok k vývinu slovenskej literárnej vedy, Bratislava, Veda (SAV) 1979.

Zprávy: Milan Loos, Dualist Heresy in the Middle Ages, Praha, Academia 1974.

Materiály a diskuse: Michail Viktorovič Panov, Sovremennyj russkij jazyk — Fonetika [Панов, Современный русский язык — Фонетика], Moskva 1979.

Kritiky a referáty: ...

1981

Materiály a diskuse: ...

K chystanému cyklu o dnešním stavu „teorie spisovného jazyka, a to hlavně se zřetelem k bádání o soudobých spisovných jazycích slovanských“.

1982

Materiály a diskuse: ...

1983

K článku J. Horeckého „Semiotické výskumy v československej jazykovede“, SaS 43, 1982, s. 134-138.

Zprávy: Kulturní dualismus latinský západ—řecko-byzantský východ.

Kritiky a referáty: Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká I. Evangelia, Praha 1981.

Materiály a diskuse: ...

Kritiky a referáty: I. Sovětský sborník prací o slovanském a balkánském folklóru: Slavjanskij i balkanskij folklor [Славянский и балканский фольклор: Обряд. Текст], 1981. ♦ II. Běloruský folklór v zápisech polských folkloristů a v polské literatuře: Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Litteraria Instytutu Slowianoznawstwa VII. ♦ III. Německá práce o českých pohádkách: Gudrun Langerová, Das Märchen in der tschechischen Literatur von 1790 bis 1860. Studien zur Entwicklungsgeschichte des Märchens als literarischen Gattung, Giesen 1979. ♦ IV. Osmanskoturecké elementy v jihoslovanských pohádkách: Svetlana Resselová, Orientalisch-osmanische Elemente in balkanischen Volksmärchen (Studia slavica et baltica 2), Münster 1981.

1984

Materiály a diskuse: ...

Kritiky a referáty: Třetí revidované a rozšířené vydání. — „Redakce časopisu Slavia připravovala již recenzi vydání druhého (začal ji psát dr. V. Polák, jemuž autor děkuje za kritické připomínky v předmluvě k 2. vydání), ale snaha doplnit bibliografické údaje způsobila, že se napsání recenze zdrželo — jistě ke škodě pro autora a také uživatele vydání dřívějších a rozšířeného třetího.“

Kritiky a referáty: Peter Liba, Kontexty populárnej literatury, Tatran, Bratislava 1981.

Zprávy: ...

1985

1986

1987

Zprávy: ...

Zprávy: ...

Kritiky a referáty: Narodna proza ot Blagoevgradski okrăg, Sbornik za narodni umotvorenija i na rodopis, svazek 58, 1985.

1988

Zprávy: Isidor Levin, Zarensohn am Feuerfluß: Russische Märchen von der Weißmeerküste, Kassel 1981, 218 stran. Texty byly vybrány většinou ze sbírek N. Je. Ončukova Severnyje skazki (Petrohrad 1908) a A. I. Nikoforova Severnorusskije skazki [Севернорусские сказки] podle vydání V. Ja. Proppa (Moskva–Leningrad 1961) s doplňky podle několika dalších sbírek.

1989

1990

  Studie o populární literatuře českého obrození. Kritické rozhledy. Velká řada, sv. 64. Praha, Československý spisovatel, 1990, s. 258.

Obsah:

Předmluva /7/

Osvícenské počátky /25/

Starší literatura populární v obrozenských reedicích a adaptacích /36/

Průhledy do obrozenské publicistiky /48/

K mystifikacím Hankovy družiny /103/

K populární próze K. Sabiny /127/

Úsilí J. K. Tyla o populární prózu /142/

K jazyku a stylu B. Němcové /160/

Vyprávění a reflexe v Babičce /176/

K textologii pohádek B. Němcové /194/

Pohádka B. Němcové Viktorka /205/

Folklórní základy Erbenovy básnické tvorby /211/

Z básnické dílny Karla Havlíčka Borovského /234/

Závěr /255/

Výběrová bibliografie /257/

1991

1992

 

 

❦         ❦

❦         ❦         ❦

❦         ❦

 

Prameny

  Bibliografický soupis publikační činnosti doktora filologických věd Karla Horálka, profesora Karlovy university. Sestavili prof. dr. Josef Kurz a dr. Zdeněk Tyl. Bibliografie Slovanské knihovny III, Literatura – jazykověda 4, 1958, č. 11/12, s. 224–244.

  Theodor Bešta — Milena Tylová, „Soupis prací prof. Karla Horálka za léta 1958—1967“, Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury XII, K VI. Mezinárodnímu sjezdu slavistů v Praze a k 60. narozeninám prof. Karla Horálka, člena korespondenta ČSAV, Universita Karlova, Praha, 1968, 197–208.

  Viera Gašparíková, „Horálek, Karel“, in: Enzyklopädie des Märchens 6, Sp. 1243–1245.

  Viera Gašparíková, „Karel Horálek (1908—1992)“, in: Fabula 34, 1993, 114–116.

  Václav Hrníčko. „Karel Horálek (4. 11. 1908—26. 8. 1992)“. Český lid. Časopis pro etnologická studia 80, č. 2, (1993), s. 163.

  Marta Šrámková, Česká prozaická folkloristika v letech 1945—2000 (přehled, vývoj, témata, bibliografie). Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2008.

  Milena Tylová, „Bibliografie tištěných prací profesora Karla Horálka za léta 1968—1977“. Slovo a slovesnost, ročník 39 (1978), číslo 3-4, str. 179–186. — Online.

 

 

 

 

 

(Poslední aktualizace 31. III. 2017)

 

 

 


Karel Horálek Karel Horálek
kolem roku 1968

Pohádkosloví ÷ Karel Horálek

 

 

< < < < < <