Πλάτων Platón Plato


Chronological bibliography

 

 

 

 

Editions

1450

1484

Ficinus

  sign   [Platonis opera omnia]. [Platonis opera a Marsilio Ficino traducta.] [Florentia, Laurentius Venetus et apud s. Jacobum de Ripolis], [1484], [1124] pp.

sign Incipit: „Prohemium Marsilii Ficini Florentini in libros Platonis ad Laurentium Medicem virum magnificum.“

sign Colophon: „Impressum Florentie per Laurentium Venetum.“

sign Translator: Marsilius Ficinus / Marsilio Ficino (1433—1499)

Online: MDZ.

 

 

1500

 

1513

Aldina

editio
princeps

 

  sign   Ἅπαντα τὰ τοῦ Πλάτωνος — Omnia Platonis opera. (Venetia 1513), 2°, 488 fols. // (16) fol. + 502 pp. + (1) fol. + 439 pp.

sign [Contents part I:] (dedicatio) /III-V/. Index librorum Platonis per nonem quaternitates secundum Thrasyllum, ut Laertius scribit /VI/. Μ. Μουσούρου ... /VII-X/. Πίναξ τῶν Πλάτωνος διαλόγων κατὰ Θράσυλλον, ὡς ἱστορεῖ Διογένης εἰς ἐννέα τετραλογίας διῃρημένων /XI-XII/. Πλάτωνος βίος κατὰ Λαέρτιον Διογένη /XIII-XXX/. Εὐθύφρων, ἤ περὶ ὁσίου· πειραστικός /1-8/. Σωκράτους ἀπολογία· ἠθικός /9-22/. Κρίτων, ἢ περὶ πρακτοῦ· ἠθικός /22-29/. Φαίδων, ἢ περὶ ψυχῆς /29-63/. Κρατύλος, ἢ περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος, λογικός /63-92/. Θεαίτητος, ἢ περὶ ἐπιστήμης, πειραστικός /93-129/. Σοφιστὴς, ἢ περὶ τοῦ ὄντος, λογικός /129-157/. Πολιτικὸς, ἢ περὶ βασιλείας, λογικός /157-197/. Παρμενίδης, ἢ περὶ ἰδεῶν /197-209/. Φίληβος, ἢ περὶ ἡδονῆς, ἠθικός /209-239/. Συμπόσιον, ἢ περὶ ἔρωτος· ἠθικός /239-265/. Φαῖδρος, ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, ἠθικός /266-292/. Ἀλκιβιάδης πρῶτος, ἢ περὶ φύσεως ἀνθρώπου· μαιευτικός /292-309/. Ἀλκιβιάδης δεύτερος, ἢ περὶ προσευχῆς, μαιευτικός /309-316/. Ἵππαρχος, ἢ φιλοκερδής· ἠθικός /316-320/. Ἐρασταὶ, ἢ περὶ φιλοσοφίας /320-324/. Θεάγης, ἢ περὶ σοφίας· μαιευτικός /324-329/. Χαρμίδης, ἤ περὶ σωφροσύνης /330-342/. Λάχης, ἢ περὶ ἀνδρείας· μαιευτικός /342-354/. Λύσις, ἢ περὶ φιλίας· μαιευτικός /354-364/. Εὐθύδημος, ἢ ἐριστικός /364-383/. Πρωταγόρας, ἢ σοφισταί· ἐνδεικτικός /383-411/. Γοργίας, ἢ περὶ ῥητορικῆς· ἀνατρεπτικός /411-452/. Μένων, ἢ περὶ ἀρετῆς· πειραστικός /453-468/. Ἱππίας μείζων, ἢ περὶ τοῦ καλοῦ· ἀνατρεπτικός /468-481/. Ἱππίας ἐλάττων, ἢ περὶ τοῦ ψεύδους· ἀνατρεπτικός /482-488/. Ἴων, ἢ περὶ Ἰλιάδος /489-494/. Μενέξενος, ἢ ἐπιτάφιος /495-502/.

sign [Contents part II:] Πλάτωνος πολιτειῶν, πρώτη /1-15/. Πλάτωνος, πολιτειῶν δευτέρα /15-29/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου τρίτος /29-45/. Πλάτωνος πολιτειῶν, τετάρτη /46-59/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος πέμπτος /60-75/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος ἕκτος /76-90/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος ἕβδομος /90-103/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος ὄγδοος /104-117/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος ἔνατος /117-128/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος δέκατος /128-141/. Πλάτωνος Τίμαιος, ἢ περὶ φύσεως /142-180/. Κριτίας, ἢ Ἀτλαντικός /180-188/. Μίνως, ἢ περὶ νόμου /189-193/. Πλάτωνος νόμων, ἢ περὶ νομοθεσίας λόγος α' /194-206/. Πλάτωνος νόμων, ἢ περὶ νομοθεσίας, δεύτερος /207-218/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, τρίτος /218-231/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, τέταρτος /232-242/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, λόγος πέμπτος /242-254/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, ἕκτος /254-272/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, λόγος ἕβδομος /273-292/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, λόγος ὄγδοος /293-305/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, ἔννατος /305-321/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, λόγος δέκατος /321-335/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, λόγος ἑνδέκατος /336-349/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, δωδέκατος /350-365/. Ἐπινομὶς ἢ φιλόσοφος, λόγος τρισκαιδέκατος /365-375/. Τιμαίω τῶ Λοκρῶ περὶ ψυχᾶς κόσμω καὶ φύσιος [Τιμαίου τοῦ Λοκροῦ περὶ φύσιος, δωριστί] /375-381/. Πλάτωνος διάλογοι, οἱ νοθευόμενοι· Ἀξίοχος, ἢ περὶ θανάτου /381-386/. Περὶ δικαίου, νοθευόμενος /386-387/. Περὶ ἀρετῆς, εἰ διδακτόν, νοθευόμενος /388-390/. Δημόδοκος, ἢ περὶ τοῦ συμβουλεύεσθαι, νοθευόμενος /390-393/. Σίσυφος, ἢ περὶ τοῦ βουλεύεσθαι· νοθευόμενος /393-396/. Ἐρυξίας, ἢ περὶ πλούτου /396-405/. Κλειτοφῶν, ἢ προτρεπτικός /405-407/. Ὅροι /407-411/. Ἐπιστολαί --- /411-439/. τέλος /439/.

sign Colophon (part II, p. 239): „Venetiis in aedib. Aldi, et Andreae Soceri mense septembri M.D.XIII.“

sign The text is based mostly on the MSS Venetus 184 (E), 186 and 187.

sign Printer: Aldus Pius Manutius / Aldo Pio Manuzio († 1515).

sign Printer: Andreas Torresanus de Asula.

sign Editor: Markos Musuros / Μάρκος Μουσοῦρος / Marcus Musurus / Marco Musuro († 1517).

sign Lit. The Aldine Press. Catalogue of the Ahmanson-Murphy Collection of Books by Or Relating to the Press in the Library of the University of California, Los Angeles, 2001, p. 108; Staikos, Konstantinos Sp., The Greek Editions of Aldus Manutius and his Greek Collaborators, 2016.

Online: Books.Google. — Books.Google (part II). — ONB. — ONB. — ONB. — Hathitrust. — e-rara.ch.

1523

Martens / Martinus

  sign   Πλάτωνος Κρατύλος ἢ περὶ ὀνομάτων ὀρθότητοσ. Platonis Cratylus, sive de recta nominum ratione. Lovanii, apud Theodoricum Martinum Alostensem An. M. D. XXIII. (1523), (80) pp.

sign Printer's mark (p. 80): Theodo. Martin. Excudebat. Ἡ ἱερὰ ἄγκυρα — Sacra ancora. Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια· πολλάκισ ἐν οἴνου κύμασιν τις ναυαγεῖ.

sign Printer / editor: Dirk Martens / Thierry Martens / Martinus Theodoricus Alostensis (1450—1534).

Online: MDZ. — Books.Google.

1531

Gravius

  sign   Πλάτωνος Μίνως, ἢ περὶ νόμου. Νόμων, ἢ περὶ νομοθεσίας, λόγοι δώδεκα. Ἐπινομὶς, ἢ φιλόσοφος. — Platonis Minos sive de lege. De legibus, seu de legum latione, libri XII. Appendix legum, vel philosophus. Venundantur Louanii a Bartholomeo Grauio, sub Sole aureo [1531], 232 ff.

sign Colophon: „Louanii ex officina Rutgeri Rescii, pridie Cal. April. An. M. D. XXXI. Sumptibus eiusdem Rescii, & Bartholomaei Grauii.“

Online: Books.Google.

1532

  sign   Πλάτωνος Τίμαιος, ἢ περὶ φύσεως. — Platonis Timaeus, sive de natura dialogus. Parisiis, Excudebat Christianus Wechelus, sub scuto Basileinsi, in vico Iacobeo, Anno M. D. XXXII. (1532), 91 + (1) pp.

Online: Hathitrust.

1534

Basileiana / Valderiana / Valder / Walder

  sign   Ἅπαντα Πλάτωνος μεθ' ὑπομνημάτων Πρόκλου εἰς τὸν Τίμαιον, καὶ τὰ πολιτικὰ, θεσαυροῦ τῆς παλαιᾶς φιλοσοφίας μεγίστου. — Platonis Omnia Opera Cum Commentariis Procli In Timaeum & Politica, thesauro veteris Philosophiae maximo. Προστέθειται δὲ καὶ εἰς τὰ τοῦ Πλάτωνος ἅπαντα, γνώμων καὶ ὀνομάτων ἀξιομνημονεύτων, Ἔλεγχος. Adiectis etiam est in Platonis omnia, sententiarum & verborum memorabilium, Index. Basileae Apud Ioan. Valderum, Mense Martio, Anno M. D. XXXIIII. (1534), 38 fol. + 690 pp. + (part II:) 1 fol. + 433 pp.

sign [Contents part I:] (dedicatio) Ioanni Moro Simon Grynaeus S. /5-11/. Πλάτωνος βίος κατὰ Λαέρτιον Διογένου /12-24/. Μ. Μουσούρου ... /25-28/. Πίναξ τῶν Πλάτωνος διαλόγων κατὰ Θρασύλλου, ὡς ἱστορεῖ Διογένης εἰς ἐννέα τετραλογίας διῃρημένων /29-30/. Εἰς τὰ τοῦ Πλάτωνος ἅπαντα λέξεών τε καὶ γνώμων ἔλεγχος /31-77/. Εὐθύφρων, ἤ περὶ ὁσίου· πειραστικός /1-6/. Σωκράτους ἀπολογία· ἠθικός /7-17/. Κρίτων, ἢ περὶ πρακτοῦ· ἠθικός /17-22/. Φαίδων, ἢ περὶ ψυχῆς /22-47/. Κρατύλος, ἢ περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος, λογικός /47-68/. Θεαίτητος, ἢ περὶ ἐπιστήμης, πειραστικός /69-95/. Σοφιστὴς, ἢ περὶ τοῦ ὄντος, λογικός /95-116/. Πολιτικὸς, ἢ περὶ βασιλείας, λογικός /116-138/. Παρμενίδης, ἢ περὶ ἰδεῶν /138-154/. Φίληβος, ἢ περὶ ἡδονῆς, ἠθικός /154-175/. Συμπόσιον, ἢ περὶ ἔρωτος· ἠθικός /176-195/. Φαῖδρος, ἢ περὶ καλοῦ /195-214/. Ἀλκιβιάδης πρῶτος, ἢ περὶ φύσεως ἀνθρώπου· μαιευτικός /215-227/. Ἀλκιβιάδης δεύτερος, ἢ περὶ προσευχῆς, μαιευτικός /227-232/. Ἵππαρχος, ἢ φιλοκερδής· ἠθικός /233-235/. Ἐρασταὶ, ἢ περὶ φιλοσοφίας /235-238/. Θεάγης, ἢ περὶ σοφίας· μαιευτικός /238-242/. Χαρμίδης, ἤ περὶ σωφροσύνης /242-251/. Λάχης, ἢ περὶ ἀνδρίας· μαιευτικός /252-260/. Λύσις, ἢ περὶ φιλίας· μαιευτικός /261-268/. Εὐθύδημος, ἢ ἐριστικός /268-282/. Πρωταγόρας, ἢ σοφισταί· ἐνδεικτικός /283-302/. Γοργίας, ἢ περὶ ῥητορικῆς· ἀνατρεπτικός /303-333/. Μένων, ἢ περὶ ἀρετῆς· πειραστικός /334-345/. Ἱππίας μείζων, ἢ περὶ τοῦ καλοῦ· ἀνατρεπτικός /345-355/. Ἱππίας ἐλάττων, ἢ περὶ τοῦ ψεύδους· ἀνατρεπτικός /355-360/. Ἴων, ἢ περὶ Ἰλιάδος /360-364/. Μενέξενος, ἢ ἐπιτάφιος /364-370/. Πλάτωνος πολιτειῶν, πρώτη /371-381/. Πλάτωνος, πολιτειῶν δευτέρα /381-391/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου τρίτος /391-403/. Πλάτωνος πολιτειῶν τετάρτη /403-413/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος πέμπτος /413-424/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος ἕκτος /425-435/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος ἕβδομος /435-445/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος ὄγδοος /445-454/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος ἔνατος /455-462/. Πλάτωνος πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου λόγος δέκατος /463-473/. Πλάτωνος Τίμαιος, ἢ περὶ φύσεως /473[!]-501/. Πλάτωνος Κριτίας, ἢ Ἀτλαντικός /501-508/. Μίνως, ἢ περὶ νόμου /508-510/. Πλάτωνος νόμων, ἢ περὶ νομοθεσίας λόγος α' /510-520/. Πλάτωνος νόμων, ἢ περὶ νομοθεσίας, δεύτερος /520-429[529]/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, τρίτος /429[529]-539/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, τέταρτος /539-546/. Νόμων ἢ νομοθεσίας λόγος πέμπτος /547-555/. Νόμων, ἢ νομοθεσίας, ἕκτος /555-563/. Νόμων, ἢ νομοθεσίας, λόγος ἕβδομος /563-583/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, λόγος ὄγδοος /583-591/. Νόμων ἢ νομοθεσίας ἔννατος /592-603/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, λόγος δέκατος /603-614/. Νόμων ἢ νομοθεσίας, λόγος ἑνδέκατος /614-624/. Νόμων, ἢ νομοθεσίας, δωδέκατος /624-535[635]/. Ἐπινομὶς ἢ φιλόσοφος, λόγος τρισκαιδέκατος /535[635]-624[642]/. Τιμαίω τῶ Λοκρῶ περὶ ψυχᾶς κόσμω καὶ φύσιος /643-647/. Πλάτωνος διάλογοι, οἱ νοθευόμενοι· Ἀξίοχος, ἢ περὶ θανάτου /647-650/. Περὶ δικαίου, νοθευόμενος /650-651/. Περὶ ἀρετῆς, εἰ διδακτόν, νοθευόμενος /652-653/. Δημόδοκος, ἢ περὶ τοῦ συμβουλεύεσθαι, νοθευόμενος /653-656/. Σίσυφος, ἢ περὶ τοῦ βουλεύεσθαι· νοθευόμενος /656-658/. Ἐρυξίας, ἢ περὶ πλούτου /658-664/. Κλειτοφῶν, ἢ προτρεπτικός /664-666/. Ὅροι /666-669/. Ἐπιστολαὶ Πλάτωνος. Δίων Διονυσίω εὖ πράττειν. Α. /669/. Τῶ ἀυπῶ [αὐτῶ]. Δευτέρα /669-671/. Τῶ αὐτῶ, τρίτη /671-673/. Πλάτων Δίωνι Συρακουσίω εὖ πράττειν. Τετάρτη /673/. Πλάτων Περδίκκα, εὖ πράττειν. Πέμπτη /674/. Πλάτων Ἑρμεία, καὶ Ἐράστω, καὶ Κορίσκω, εὖ πράττειν. Ἕκτη /674/. Πλάτων τοῖς Δίωνος οἰκείοις τὲ καὶ ἑταίροις, εὖ πράττειν. Ἑβδόμη /675-685/. Πλάτων τοῖς Δίωνος οἰκείοις τὲ καὶ ἑταίροις, ἐῦ [εὖ] πράττειν. Ὀγδώη /685-687/. Πλάτων, Ἀρχύτᾳ Ταραντίνῳ ἐῦ [εὖ] πράττειν. Ἐνάτη /687/. Πλάτων Ἀριστοδώρω ευ [εὖ] πράττειν. Δεκάτη /688/. Πλάτων Λαοδάμαντι ευ [εὖ] πράττειν, ἐνδεκάτη /688/. Πλάτων Ἀρχύται Ταραντίνῳ ευ πράττειν. Νοθεύεται. Δωδεκάτη /688/. Πλάτων Διονυσίῳ τυράννῳ Συρακουσῶν, εὖ πράττειν. νοθεύεται. τρισκαιδεκάτη /688-690/. Τῶν τοῦ Πλάτωνος ἁπάντων τέλος /690/.

sign [Half-title page part II:] Εἰς τῶν τοῦ Πλάτωνος Τίμαιον ὑπομνημάτων Πρόκλου βιβ. ε. ἁπάσης φιλοσοφίας τῆς παλαιᾶς θησαυρός. Καὶ εἰς τῆν τοῦ αὐτοῦ Πολιτίκην χαλεποτέρων ζητημάτων ἁπάντων ἐξήγησις. Ἔργον ὑπέροχον. — In Platonis Timaeon Commentariorum Procli Libri quinque, totius veteris Philosophiae thesaurus. Et in eiusdem Politicen Difficiliorum quaestionum omnium enarratio. Opus excellens.

sign [Contents part II:] Πρόκλου Διαδόχου εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος βίβλιον α. /1-63/. Πρόκλου Διαδόχου εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος, βίβλιον δεύτερον /63-139/. Πρόκλου Διαδόχου εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος, βίβλιον τρίτον /139-238/. Πρόκλου Διαδόχου, εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος, βίβλιον δ /238-289/. Πρόκλου Διαδόχου, εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος, βίβλιον πέμπτον /289-348/. Πρόκλου Λυκιου Πλατωνικοῦ Διαδόχου περὶ τοῦ τινὰ /349-433/.

sign Colophon (part II, p. 433): „Ἐτυπώθη ἐν Βασιλέιᾳ αὐαλώμασι καὶ ἐπιμελέιᾳ Ἰωάννου Βαλδέρου, ἔτει τῷ ἀπὸ τῆς εὐσάρκου οἰκονομίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ τριακοστῷ τετάρτῳ, θαργηλιῶνος τρισκαιδεκάτῃ.“

sign Printer: Ioannes Valderus / Johann Walder († 1541?).

sign Editor: Simon Griner / Grynaeus (1493—1541).

sign Editor: Johannes Oporinus / Herbster / Herbst (1507—1568).

Online: Archive.org (part I). — Archive.org (part II). — MDZ. — MDZ (parts I-II). — ONB. — Books.Google.

1538

Sturmius

  sign   Δύο Πλάτωνος διάλογοι. Αλκιβιάδης δεύτερος ἢ περὶ προσευχῆς. Μενέξενος ἢ ἐπίταφιος. Duo Platoni dialogi. Alcibiades posterior vel de voto Et Menexenus sive Epitaphius. Argentorati apud Vundelinum Rihelium. Anno M. D. XXXVIII. Mense Augusto (1538), 16 fol.

sign Editor: Johannes Sturm / Johannes Sturmius / Jean Sturm (1507—1589).

Online: ubl.

1540

Sturmius

  sign   Platonis Apologia Socratis graece. Argentorati apud Vundelinum Rihelium. Anno M. D. XXXVIII. Mense Augusto (1540), 4°, xx fol.

Online: ---

1541

Sturmius

  sign   Platonis Gorgias, aut de rhetorica, Socratis apologia, Crito, aut quid faciendum sit. Graece cum praefatio Ioh. Sturmii de ratione interrogandi atque collocandi dialectica, ad Jacobum Bonerum. Argentorati apud Wendelinum Rihelium. Anno M. D. XXXXI. 1541, 4°, xx fol.

Online: ---

1543

  sign   Πλάτωνος Συμπόσιον, ἢ περὶ ἔρωτος, διάλογος ἠθικός — Platonis convivium, aut de amore, colloquium morale. Parisiis, Ex officina Christiani Wecheli, 1543, 4to, 62 pp.

Online: ---

1544

  sign   Ἐπιστολαί Πλάτωνος — Epistolae Platonis. [a M. Ficino translatae] Parisiis, apud Jacobum Bogardum, 1544, 4to, 34 fol.

Online: ---

1548

Wechelus

  sign   Ἐπιστολαί Πλάτωνος — Epistolae Platonis. Parisiis, excudebat Christianus Wechelus, sub Pegaso, in vico Bellouacensi, Anno salutis M.D.XLVIII. (1548), 66 + (2) pp.

Online: Books.Google. — Books.Google.

1553

Turnebus

  sign   Πλάτωνος Φαίδων, ἢ περὶ ψῦχης. Platonis Phaedo, sive de animo. Parisiis, M. D. LIII. Apud Adr. Turnebum typographum regium, 1553, 80 pp.

Online: Books.Google.

1553

  sign   Τὸ τοῦ Πλάτωνος Συμπόσιον, ἢ περὶ Ἔρωτος. Διάλογος ἠθικός — Platonis Convivium, seu de amore. Dialogus moralis.. Salmanticae, Excudebat Andreas à Portonariis, primus ab Academia condita Graecarum literarum Typographus, Anno M. D. LIII (1553), 34 ff.

Online: Hathitrust.

1556

Basileiana / Hopperiana / Hopper

  sign   Ἅπαντα Πλάτωνος πρὸς τὰ παλαιότατα ἀρχέτυπα μετὰ πάσης ἀκριβείας ἐπανορθώμενα — Platonis Omnia Opera, ex vetustissimorum exemplarium collatione multo nunc quam antea emendatiora. Basileae apud Henrichum Petri [1556], 33 cm, 6 fol. + 690 pp. + 23 fol.

sign Printer: Henricus Petrus (1508—1579)

sign Editor: Marcus Hopper († 1564)

Online: MDZ.

1558

  sign   Ἐπιστολαί Πλάτωνος — Epistolae Platonis. Parisiis, apud Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico Bellovaco, 1558, 4°, 63 pp.

Online: ---

1573

Lufft

  sign   Πλάτωνος Σωκράτους ἀπολογία — Platonis pro Socrate oratio. [Wittenberg, 1573], (28) ff.

sign Colophon: „VVitebergae excudebat Iohannes Lufft. Anno M. D. LXXIII.“

sign Printer: Johannes / Hans Lufft (1495—1584).

Online: numelyo.

 

1578

Stephaniana / Stephanus / Estienne

editio vulgata

ϛ

 

  sign   Πλάτωνος ἅπαντα τὰ σωζόμενα. Platonis opera quae extant omnia. Graece et Latine. Ex Nova Ioannis Serrani Interpretatione, perpetuis eiusdem notis illustrata: quibus & methodus & doctrinae summa breviter & perspicuè indicatur. Henr. Stephanus de quorundam locorum interpretatione iudicium, & multorum contextus Graeci emendatio. Excudebat Henr. Stephanus, cum privilegio Caes. Maiest. [Parisiis] 1578.

sign Editor / printer: Henri Estienne / Henricus (Henericus) Stephanus (1528/1531—1598).

sign Translator: Jean de Serres / Joannes Serranus (1540—1598).

[Contents:]

tom. συζ.
I. i. Εὐθύφρων
Euthyphro
2 A—16 A
Ἀπολογία Σωκράτους
Apologia Socratis
17 A—42 A
Κρίτων
Crito
43 A—54 E
Φαίδων
Phaedo
57 A—118 A
ii. Θεάγης
Theages
121 A—131 A
Ἀντερασταί
Amatores
132 A—139 A
Θεαίτητος
Theaetetus
142 A—210 D
Σοφιστής
Sofista
216 A—268 B
Εὐθύδημος
Euthydemus
271 A—307 C
Πρωταγόρας
Protagoras
309 A—362 A
Ἱππίας ἐλάττων
Hippias minor
363 A—376 C
 
iii. Κρατύλος
Cratylus
383 A —440 E
Γοργίας
Gorgias
447 A—527 E
Ἴων
Io
530 A—542 B
II. iv. Φίληβος
Philebus
11 A—67 B
Μένων
Meno
70 A—100 B
Ἀλκιβιάδης
Alcibiades I.
103 A—135 E
Ἀλκιβιάδης δεύτερος
Alcibiades II.
138 A—151 C
Χαρμίδης
Charmides
153 A—176 D
Λάχης
Laches
178 A—201 C
Λύσις
Lysis
203 A—223b
Ἵππαρχος
Hipparchus
225 A—232 C
Μενέξενος
Menexenus
234 A—249 E
Πολιτικός
Civilis (Politicus)
257 A—311 C
Μίνως
Minos
313 A—321 D
Πολιτεία
De republica
327 A—621 D
Νόμοι
De legibus
624 A—969 D
Ἐπινομίς
Epinomis
973 A—992 E
 
III. v. Τίμαιος
Timaeus
17 A—92 C
Περὶ ψυχᾶς κόσμω
De anima mundi
93 A—105 A
Κριτίας
Critias
106 A—121 C
Παρμενίδης
Parmenides
126 A—166 C
Συμπόσιον
Convivium
172 A—223 D
Φαῖδρος
Phaedrus
227 A—279 C
Ἱππίας μείζων
Hippias maior
281 A—304 E

 
vi.
Ἐπιστολαί / Epistolae
Πρώτη
Prima
309 A—310 B
Δευτέρα
Secunda
310 B—315 A
Τρίτη
Tertia
315 A—319 E
Τετάρτη
Quarta
320 A—321 C
Πέμπτη
Quinta
321 C—322 C
Ἕκτη
Sexta
322 C—323 D
Ἑβδόμη
Septima
323 D—352 A
Ὀγδόη
Octava
52 B—357 D
Ἐνάτη
Nona
357 D—358 B
Δεκάτη
Decima
358 B—358 C
Ἑνδεκάτη
Undecima
358 D—359 C
Δωδεκάτη
Duodecima
359 C—359 E
Τρισκαιδεκάτη
Decimatertia
360 A—363 E
Ἀξίοχος
Axiochus
364 A—372 A
Περὶ δικαίου
De justo
372 A—375 D
Περὶ ἀρετῆς
De virtute
376 A—379 D
Δημόδοκος
Demodocus
380 A—386 B
Σίσυφος
Sisyphus
387 B—391 D
Ἐρυξίας
Eryxias
392 A—406 A
Κλειτοφῶν
Clitopho
406 A—410 E
Ὃροι
Definitiones
411 A—416 A
 
 

Online: [Tomus primus:] archive.org. — Books.Google. — Hathitrust.

Online: Tomus secundus: archive.org. — Books.Google.

Online: Tomus tertius: archive.org. — Books.Google. — Hathitrust.

 

1586

Beurer

  sign   Epistolae Platonis graece et latine: Eruditissimis notis logicis, ethicis, et politicis distinctae, & illustratae, & Machiavellismo oppositae. Opera et Studio, Ioannis Iacobi Beureri Saccingensis, in Archigymnasio Friburgensi Latinarum literarum Professoris. Basileae, per Sebastianum Henricpetri, [1586], 8°, (8) foll. + 148 pp. + (1) fol.

sign Colophon: „Basileae, per Sebastianum Henricpetri, anno à Christo nato M D XXCVI. Mense Septembri.“

sign Printer: Sebastian Henricpetri (1546—1627).

sign Editor: Johann Jacob Beurer († 1604).

Online: e-rara.ch. — MDZ. — Books.Google.

1590

Lugduniana / Laemariana / Laymarie

  sign   Τοῦ θείου Πλάτωνος ἅπαντα τὰ σωζόμενα — Divini Platonis Opera omnia quae exstant. Marsilio Ficino interprete. Adiectus est Index rerum omnium locupletissimus. Lugduni [Genève] apud Franciscum le Preux M. D. XC. (1590), 2°, (28) + 849 + (30) pp.

sign [Contents:] Hipparchus /1/. Amatores /4/. Theages /7/. Meno /12/. Alcibiades Primus /24/. Alcibiades Secundus /38/. Minos /44/. Euthyphro /47/. Parmenides /54/. Philebus /72/. Hippias Maior /95/. Lysis /106/. Theaetetus /114/. Ion /143/. Sophista /148/. Politicus /169/. Protagoras /192/. Euthydemus /214/. Hippias Minor /229/. Charmides /235/. Laches /245/. Clitopho /255/. Cratylus /257/. Gorgias /281/. Convivium /315/. Phaedrus /336/. Apologia Socratis /358/. Crito /369/. Phaedo /375/. Menexenus /402/. De Republica Libri X /409/. Timaeus /522/. Timaei Locri de Anima Mundi /553/. Critias /558/. De Legibus Libri XII /565/. Epinomis /697/. Epistolae /705/. Dialogi Nothi /728/.

sign Colophon: „Excudebat Guillelmus Laemarius, cal. augusti M. D. XC.“

sign Printer: Franciscus / François Le Preux (1546—1614).

sign Printer / editor: Guillelmus Laemarius / Guillaume de Laymarie / Laimarie (1533—1598).

Online: Archive.org. — e-rara.ch.

 

 

1600

1602

Wecheliana / Francofurtana

  sign   Τοῦ θείου Πλάτωνος ἅπαντα τὰ σωζόμενα — Divini Platonis Opera omnia quae exstant. Marsilio Ficino interprete. Graecus contextus quàm diligentissimè cum emendatioribus exemplaribus collatus est: Latina interpretatio à quam-plurimis superiorum editionum mendis expurgata. Argumentis perpetuis, & commentariis quibusdam eiusdem Marsilii Ficini, iisque nunc multo emendatius quàm antehac editis, totum opus explanatam est atque illustratum. Adiectus est Index rerum omnium locupletissimus. Francofurti, Apud Claudium Marnium, & haeredes Ioannis Aubrii M. DCII (1602), 36 + 1355 + (27) pp.

sign [Contents:] Euthyphro /1/. Apologia Socratis /11/. Crito /32/. Phaedo /41/. Theages /87/. Amatores /95/. Theaetetus /101/. Sophista /153/. Euthydemus /187/. Protagoras /213/. Hippias Minor /251/. Cratylus /261/. Gorgias /302/. Ion /350/. Philebus /369/. Meno /408/. Alcibiades Primus /428/. Alcibiades Secundus /451/. Charmides /460/. Laches /478/. Lysis /495/. Hipparchus /510/. Menexenus /515/. Politicus /526/. Minos /563/. De Republica Libri X /569/. De Legibus Libri XII /766/. Epinomis /1000/. Timaeus /1016/. Timaei Locri de Anima Mundi /1089/. Critias /1097/. Parmenides /1108/. Convivium /1137/. Phaedrus /1208/. Hippias Maior /1243/. Epistolae /1261/. Dialogi Nothi /1303/.

sign Printer: Claudius Marnius / Claude de Marne († 1610).

sign Printer: Johannes Aubrius / Jean d'Aubry († 1601?).

sign Andreae Wecheli Heredes = Ioann Aubry & Claude de Marne.

sign Printer: Andreas Wechelus / André Wechel (1510—1581).

Online: ONB. — Books.Google. — Hathitrust.

1673

  sign   Platonis de Rebus Divinis Dialogi Selecti Graece & Latine, Socratis Apologia — De Religine, Crito — De Justo, Phaedo — De Animae Immortalitate, E Libb. Legum Decimus — De Dei Existentia, Alcibiades Secundus — De Precibus. In commodas sectiones dispertiti; Annexo ipsarum Indice. Cantabrigiae, Ex officina Joann. Hayes, Celeberrimae Academiae Typographi, Impensis Joann. Creed, Bibliopolae Cantab., 1673, 16 + 248 pp.

Online: Hathitrust.

 

 

1700

1713

Massey
I

  sign   Πλάτωνος Πολιτειών ἢ περὶ δικαίου, βίβλοι ι. Platonis de republica sive de justo libri X. [Tom. I.] Versionem Emendavit Notasque adjecit Edmundus Massey, Trin. Coll. Cantab. A. B. Cantabrigiae, Typis Academicis. Apud Tho. Webster, Cantab. & R. Wilkins, in Coemeterio Div. Pauli Londini Prostant Venales, 1713, X + 407 pp.

Online: MDZ. — Hathitrust.

1713

Massey
II

  sign   Πλάτωνος Πολιτειών, ἢ, περὶ δικαίου, Διάλογος ἕκτος. Tom. II. [Libri VI.–X.] [Cantabrigiae, 1713,] 359 pp.

Online: MDZ. — Hathitrust.

1728

Thomson

  sign   Παρμενίδης, ἢ περὶ ἰδεῶν. — Parmenides sive de Ideis et uno rerum omnium principio Platonis dialogus. Studio Joh. Gul. Thomson Ex Aula Sti Edmundi Oxon. Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1728, IV + XXXIII + 101 + (2) pp.

sign Editor: Johannes Guilielmus / John William Thomson (1704—1732).

Online: Books.Google. — ONB.

1745

Forster

  sign   Πλάτωνος διάλογοι ε' — Platonis dialogi V. Recensuit, Notisque illustravit Nath. Forster, A.M. C.C.C. Socius. Oxonii, E Typographeo Clarendoniano, Impensis Jac. Fletcher Bibliopolae, 1745, (8) + 403 + (19) pp.

sign [Contents:] Ἐρασταί. Εὐθύφρων. Ἀπολογία Σωκράτους. Κρίτων. Φαίδων. Notae et variae lectiones. Index.

sign Editor: Nathaniel Forster (1718—1757).

sign See 2nd ed. 1752. — 3rd ed. 1765. — 4th ed. 1800.

Online: ONB. — Books.Google.

1758

Fischer
Wolf

  sign   Axiochus. Graece. Recensuit notis illustravit indicemq. verborum locupletis cum Hier. Volfii versione Latina notisq. uberioribus adiecit Ioh. Frieder. Fischerus. Lipsiae, Ex officina Langenhemia, A. C. MDCCLVIII (1758), II + 1 plate + 118 + (119-158) pp.

sign [Contents:] (engraving: Socrates Apud Ant: Augustinum in gemma). (dedicatio) /III/. Praefatio /V-XXII/. Ἀξίοχος ἢ περὶ θανάτου: Argumentum Axiochi auctore Hier. Volfio /3-4/. Ἀξίοχος ἢ περὶ θανάτου /5-32/. Axiochus in latinam linguam conversus notisque illustratus ab Hieronymo Volfio — Axiochus sive De morte dialogus incerti auctoris Hieronymo Volfio interprete /33-48/. Hieronymi Volfii in Axiochum sive De morte dialogum incerti auctoris annotationes /49-118/. Index verborum graecorum /119-157/.

Online: Hathitrust.

1760

Fischer

  sign   Platonis dialogi quatuor Euthyphro, Apolog. Socratis, Crito, Phaedo. Graece e recensione Henrici Stephani. Varietate lectionis animadversionibusque criticis brevibus illustrati ab Ioh. Frider. Fischero. Lipsiae, sumtu Ioh. Christi. Langenhemii, 1760, XL + 224 pp.

sign [Contents:] ...

sign See 2nd ed. 1770. — 3rd ed.1783.

Online: SLUB.

1765

Forster

  sign   Πλάτωνος διάλογοι ε' — Platonis dialogi V. Recensuit, notisque illustravit Nath. Forster, A.M. C.C.C. Socius. Editio tertia. Oxonii, E typographeo Clarendoniano, Impensis Jac. Fletcher Bibliopolae, 1765, (8) + 400 + (20) pp.

sign [Contents:] Ἐρασταί. Εὐθύφρων. Ἀπολογία Σωκράτους. Κρίτων. Φαίδων. Notae et variae lectiones. Index.

sign See 1st ed. 1745.

Online: Hathitrust. — Books.Google.

1770

Fischer

  sign   Platonis dialogi duo Cratylus et Theaetetus. Graece e recensione Henrici Stephani varietate lectionis animadversionibusque criticis brevibus illustrati ab Ioh. Frider. Fischero. Lipsiae, sumtu Ioh. Frid. Langenhemii, 1770, XII + 212 pp.

Online: MDZ.

1770

Fischer

  sign   Platonis dialogi quatuor Euthyphro, Apologia Socratis, Crito, Phaedo. Graece iterum edidit recensuit varietatem lectionis animadversionesque breves adiecit Ioh. Frider. Fischerus. Lipsiae, sumtu Ioh. Frider. Langenhemii, 1770, (XII) + XLVI + 331 pp.

sign [Contents:] Praefatio editionis secundae (Mars 1770) /I-X/. Olympiodori scholia in Phaedonem /XI-XII/. Praefatio editionis primae (September 1759) /III-XXII/. Olympiodori Vita Platonis e recensione Mer. Casauboni /XXIII-XXXII/. Hesychii Milesii Vita Platonis e recensione Ioh. Meursii /XXXIII-XXXVIII/. Ἀλβίνου ἐισαγωγή εἰς τοῦς Πλάτωνος διαλόγους /XXXVIIII-XXXXVI/. Εὐθύφρων /1-34/. Ἀπολογία Σωκράτους /35-106/. Κρίτων /107-140/. Φαίδων /141-304/. Defensio locorum quorundam Platonicorum ab emendandi libidine Henr. Stephani aliorumque auctore Ioh. Frid. Fischero /305-324/. Index I. Scriptorum veterum qui in notis laudantur illustrantur emendantur /325-327/. Index II. Verborum quae in notis illustrantur explicantur et a librariis permutata notantur /328-331/.

sign See 1st ed. 1760.

Online: MDZ. — MDZ. — Archive.org. — Hathitrust.

1771

Etwall

  sign   Πλάτωνος διάλογοι γ' — Platonis Dialogi III. Quibus praefiguntur Olympiodori Vita Platonis, et Albini In dialogos Platonis introductio. Opera et studio Guil. Etwall, A.B. e Coll. Magd. Oxonii, e Typographeo Clarendoniano, Impensis J. & J. Fletcher Bibliopolarum, 1771, XIV + 157 + (1) + II + 32 + II + (158) pp.

sign [Contents:] (dedicatio) /III/. Praefatio /V-XIV/. Ὀλυμπιοδώρου Πλάτωνος βίος — Platonis vita ab Olympiodoro /1-12/. Ἀλβίνου ἐισαγωγή εἰς τοῦς Πλάτωνος διαλόγους — Albini introductio in Platonis dialogos /13-23/. Πλάτωνος Ἀλκιβιάδης πρῶτος ἢ περὶ φύσεως ἀνθρώπου — Platonis Alcibiades primus sive de natura humana /25-105/. Πλάτωνος Ἀλκιβιάδης δεύτερος ἢ περὶ προσευχῆς — Platonis Alcibiades secundus sive de precatione /106-138/. Πλάτωνος Ἵππαρχος ἢ φιλοκερδής — Platonis Hipparchus sive lucri studiosus /139-157/. • Notae et variae lectiones /I-II + 1-32/. • Indices V. /I-II/. I. Locutionum singularium, sive Idiotismorum, qui in hac nostra Editione occurrunt |var.:| Locutionum quarundam singularium quae in hoc opere occurrunt /1-4/. II. Verborum fere omnium, quae in Platonis Vita ab Olympiodoro scripta occurrunt /5-11/. III. Verborum fere omnium, quae in Albini Introductione in Platonis Dialogos occurrunt /12-17/. IV. Verborum fere omnium, quaae in Alcibiade primo & secundo, atque Hipparcho occurrunt /18-58/. V. Verborum fere omnium, quae in Dialogis a Cl. Forster editis Oxon. 1745. 1752. 1765. occurrunt /59-158/.

sign Editor: William Etwall († 1778).

Online: Archive.org. — ONB.

1774

Fischer

  sign   Platonis dialogi tres Sophista, Politicus, Parmenides. Graece e recensione Henrici Stephani animadversionibus criticis illustrati ab Ioh. Frider. Fischero. Lipsiae, sumtu Ioh. Frider. Langenhemii, 1774, XVI + 274 + (6) pp.

Online: MDZ. — MDZ. — numelyo.

1776

Fischer

  sign   Platonis dialogi duo Philebus et Symposium. Graece e recensione Henr. Stephani varietate lectionis animadversionibusque criticis illustrati ab Ioh. Frider. Fischero. Lipsiae, sumtu Ioh. Frider. Langenhemii, 1776, XII + 204 + (8) pp.

Online: MDZ.

1780

Biester

  sign   Platonis Dialogi IV. Meno, Crito, Alcibiades uterque. Cum animadversionibus virorum clarissimorum Gedike, Gottleber, Schneider priorumque editorum. Curavit Biester. Berolini, Sumptibus Augusti Mylii, 1780, VI + 173 pp.

sign Editor: Johann Erich Biester (1749—1816).

sign See: 2nd ed. 1790. 3rd ed. 1811. 4th ed. 1822. 5th ed. 1830.

Online: ---

1781

Bipontina
vol. I.

  sign   Πλάτων. — Platonis philosophi quae exstant. Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa. Cum Marsilii Ficini interpretatione. Praemittuntur L. III Laertii de vita et dogm. Plat. cum notitia literaria. Accedit varietas lectionis. [Volumen primum.] Studiis societatis Bipontinae. Biponti, ex Typographia societatis, 1781, (16) + 267 pp.

sign [Contents:] Platonis vita. Euthyphro. Apologia Socratis. Crito. Phaedo.

Online: UB-Frankfurt. — Hathitrust. — Hathitrust.

1782

Bipontina
vol. II.

  sign   Πλάτων. — Platonis philosophi quae exstant. Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa. Cum Marsilii Ficini interpretatione. Accedit varietas lectionis. Studiis societatis Bipontinae. Volumen secundum. Biponti, ex Typographia societatis, 1782, II + 2 + XII + 2 + 368 pp.

sign [Contents:] Theages. Amatores. Sophista. Variae lectiones in Platonis dialogos octo priores.

Online: UB-Frankfurt. — Hathitrust. — Hathitrust. — Hathitrust.

1782

Bipontina
vol. III.

  sign   Πλάτων. — Platonis philosophi quae exstant. Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa. Cum Marsilii Ficini interpretatione. Accedit varietas lectionis. Studiis societatis Bipontinae. Volumen tertium. Biponti, ex Typographia societatis, 1782, II + 4 + VII + 370 pp.

sign [Contents:] Euthydemus. Protagoras. Hippias. Cratylus. Variae lectiones.

Online: UB-Frankfurt. — Hathitrust.

1782

Wolf

  sign   Πλάτωνος Συμπόσιον — Platons Gastmahl: ein Dialog. hin und wieder verbessert, und mit Kritischen und erklärenden Anmerkungen herausgegeben von Friedrich August Wolf. Leipzig, im Schwickertschen Verlage, 1782, XCIV + (II) + 119 + (1) pp.

sign Editor: Friedrich August Wolf (1759—1824).

sign See next ed. 1828.

Online: Uni-Halle. — Hathitrust. — Hathitrust.

1782

Gottleber

  sign   Platonis Menexenus et Periclis Thucydidei oratio funebris. Recensuit et animadversionibus illustravit Io. Chr. Gottleber, AA. M. et illustris collegii provincialis misenensis rector. Lipsiae, Sumt. E. B. Schwickerti, 1782, XVI + 122 + (6) pp.

sign [Contents:] Μενέξενος ἢ ἐπιτάφιος /15-65/. Periclis epitaphius. Apud Thucyd. l. II. c. XXXV—XLVI. /73-108/. Index graecitatis /112-122/.

Online: Hathitrust. — Books.Google. — MDZ.

1782

Müller

  sign   Platonis dialogus Io sive De furore poëtarum. Ad fidem codicis Venetiani veterumque editionum revocatus una cum Serrani interpretatione latina editus et animadversionibus illustratus a Marco Guilielmo Müller, illustris gymnasii altonani subrector. Hamburgi, sumtibus Caroli Ernesti Bohn, [1782], XXII + 127 + (3) pp.

sign [Contents:] Praefatio /III-XXII/. Ἴων ἢ περὶ Ἰλιάδος — Io seu de Iliade /1-127/. Index /128-129/.

sign Editor: Markus Wilhelm Müller (1753—1785).

Online: GDZ. — Books.Google. — digi-hub.

1783

Bipontina
vol. IV.

  sign   Πλάτων. — Platonis philosophi quae exstant. Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa. Cum Marsilii Ficini interpretatione. Accedit varietas lectionis. Studiis societatis Bipontinae. Volumen quartum. Biponti, ex Typographia societatis, 1783, II + 2 + VI + 390 pp.

sign [Contents:] Gorgias. Io. Philebus. Meno.

Online: UB-Frankfurt. — Hathitrust.

1783

Fischer

  sign   Platonis Euthyphro, Apologia Socratis, Crito, Phaedo. Graece. Ad fidem codd. mss. Tubing. August aliorumque et librorum editorum veterum recensuit, emendavit, explicavit Ioh. Frider. Fischerus. Lipsiae, sumtu Engelh. Beni. Suicquerti librarii, 1783, XXII + 220 + 539 + (46) pp.

sign [Contents:] Q. B. V. (Praefatio editionis tertiae) /III-XXII/. (Praefatio editionis secundae) /1-8/. (Praefatio editionis primae) /9-27/. Vita Socratis auctore Diogene Laertio e recensione Marci Meibomii /29-39/. Diogenis Laertii Vita Platonis e recensione Marci Meibomii /41-72/. Hesychii Milesi Vita Platonis /73-74/. Olympiodori Vita Platonis /75-82/. Vita Platonis e Suida /83/. Ἀλκίνου Φιλοσόφου εἰς τὰ τοῦ Πλάτωνος δόγματα Εἰσαγωγή ex altera recensione Dan. Heinsii /85-123/. Ἀλβίνου ἐισαγωγή εἰς τοῦς Πλάτωνος διαλόγους /125-131/. Excerpta ex Athenaei Dipnosophistarum lib. XI. cap. XV. e recensione Isaaci Casauboni /132-137/. Excerpta e Sam. Petiti miscellaneorum lib. IIII. cap. II. de ordine librorum Platonis /138-140/. De Platone et eius scriptis atque interpretibus dissertatio Ioh. Alb. Fabricii biblioth. graecae lib. III. cap. I. /141-175/. I. Elenchus codicum mss. Platonis eiusque interpretum e Montefalconi biblioth. bibliothecarum codd. mss. nova /176-190/. II. Auctarium elenchi Montefalconiani codicum mss. Platonis eiusque interpretum /190-210/. III. Auctarium elenchi Fabriciani editionum Platonis /203-210/. Sententiae et iudicia auctorum quorundam veterum utriusque sermonis de Platone eiusque oratione et libris /211-220/. Εὐθύφρων ἤ περὶ ὁσίου /1-56/. Ἀπολογία Σωκράτους /57-163/. Κρίτων /165-216/. Φαίδων ἢ περὶ ψυχῆς /217-499/. Olympiodori scholia in Phaedonem /501-507/. Scholia quaedam graeca in Euthyphr. Apol. Criton Phaedonem excerpta e codd. mss. biblioth. Laurentianae atque edita ab Ang. Mar. Bandino /509-512/. Excerpta ex litteris Lud. Kusteri ad Ioh. Alb. Fabricium in eius vita p. CCLXXXIIII. ss quibus loci quidam Phaedonis Platonici explicantur /513-518/. Defensio locorum quorundam Platonicorum ab emendandi libidine Henr. Stephani aliorumque auctore Ioh. Frid. Fischero /519-539/. Index primus scriptorum veterum quorum loci in notis ad dialogos Platonis laudantur illustrantur emendantur /541-551/. Index secundus verborum grr. quae in notis illustrantur explicantur et a librariis permutata notantur /552-580/. Index tertius rerum maxime memorabilium quae in dialogis Platonis attinguntur /581-586/. Addenda et corrigenda /587/

sign See 1st ed. 1760.

Online: Hathitrust. — Books.Google.

1784

  sign   Platonis Dialogi IV. Meno, Alcibiades Primus, Phaedo, Phaedrus. Graece ad editionem Henrici Stephani expressi. Viennae, Typis Joannis Thomae Nobilis De Trattnern, Sac. Caes. Reg. Aul. Typogr. et Bibliop., 1784, 290 + (5) pp.

sign [Contents:] Μένων /3-47/. Ἀλκιβιάδης πρῶτος /49-96/. Φαίδων /97-192/. Φαῖδρος /193-266/. Variae lectiones in Platonis dialogos. Variae lectiones in Menonem. Collectae ex Codice Augustissimae Bibliothecae Caesareae Vindobonensis, qui est inter Codices philosophicos graecos Num. XXI. /269-271/. Variae lectiones in Alcibiadem primum /272-275/. Variae lectiones in Phaedonem /276-282/. Variae lectiones in Phaedrum. Collectae ex Codice Augustissimae Bibliothecae Caesareae Vindobonensis, qui est inter Codices philosophicos graecos Num. CXXVI. /283-290/.

Online: SLUB.

1784

Bipontina
vol. V.

  sign   Πλάτων. — Platonis philosophi quae exstant. Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa. Cum Marsilii Ficini interpretatione. Accedit varietas lectionis. Studiis societatis Bipontinae. Volumen quintum. Biponti, ex Typographia societatis, 1784, 359 pp.

sign [Contents:] Alcibiades primus. Alcibiades secundus. Charmides. Laches. Lysis. Hipparchus. Menexenus. Variae lectiones.

Online: UB-Frankfurt.

1784

Bipontina
vol. VI.

  sign   Πλάτων. — Platonis philosophi quae exstant. Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa. Cum Marsilii Ficini interpretatione. Accedit varietas lectionis. Studiis societatis Bipontinae. Volumen sextum. Biponti, ex Typographia societatis, 1784, II + 380 + IV pp.

sign [Contents:] Politicus. Minos. De republica I–IV.

Online: UB-Frankfurt. — Hathitrust.

1784

Routh

  sign   Platonis Euthydemus et Gorgias. Recensuit, vertit, notasque suas adjecit, Martinus Josephus Routh, A. M. Collegii D. Mariae Magd. Oxon. Socius. Oxonii, e Typographeo Clarendoniano, 1784, XX + 575 + (5) pp.

Online: Archive.org. — ONB. — Hathitrust.

1785

Bipontina
vol. VII.

  sign   Πλάτων. — Platonis philosophi quae exstant. Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa. Cum Marsilii Ficini interpretatione. Accedit varietas lectionis. Studiis societatis Bipontinae. Volumen septimum. Biponti, ex Typographia societatis, 1785, II + 424 pp.

sign [Contents:] De republica V–X. Variae lectiones.

Online: UB-Frankfurt. — Hathitrust.

1785

Bipontina
vol. VIII.

  sign   Πλάτων. — Platonis philosophi quae exstant. Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa. Cum Marsilii Ficini interpretatione. Accedit varietas lectionis. Studiis societatis Bipontinae. Volumen octavum. Biponti, ex Typographia societatis, 1785, 442 pp.

sign [Contents:] De legibus I–VIII. Variae lectiones.

Online: UB-Frankfurt.

1786

Bipontina
vol. IX.

  sign   Πλάτων. — Platonis philosophi quae exstant. Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa. Cum Marsilii Ficini interpretatione. Accedit varietas lectionis. Studiis societatis Bipontinae. Volumen nonum. Biponti, ex Typographia societatis, 1786, 437 pp.

sign [Contents:] De legibus IX–XII. Dialogus decimustertius. Vocatur autem & Epinomis. Timaeus.

Online: UB-Frankfurt.

1787

Bipontina
vol. X.

  sign   Πλάτων. — Platonis philosophi quae exstant. Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa. Cum Marsilii Ficini interpretatione. Accedit varietas lectionis. Studiis societatis Bipontinae. Volumen decimum. Biponti, ex Typographia societatis, 1787, 390 + VIII pp.

sign [Contents:] Timaei Locri De anima mundi. Critias. Parmenides. Convivium. Phaedrus.

Online: UB-Frankfurt.

1787

Bipontina
vol. XI.

  sign   Πλάτων. — Platonis philosophi quae exstant. Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa. Cum Marsilii Ficini interpretatione. Accedit varietas lectionis. Studiis societatis Bipontinae. Volumen undecimum. Biponti, ex Typographia societatis, 1787, 483 + XII pp.

sign [Contents:] Hippias maior. Platonis epistolae. Axiochus. De iusto. De virtute. Demodocus. Sisyphus. Eryxias. Clitopho. Definitiones. Variae lectiones.

Online: UB-Frankfurt.

1790

Tiedemann

  sign   Platonis Phaedon. In usum scholarum. Halae, typis Io. Chr. Hendelii, 1790, II + 160 pp.

sign Dieterich Tiedemann (1748—1803).

Online: Books.Google. — Books.Google. — Uni-Halle.

1790

Biester

  sign   Platonis Dialogi IV. Meno, Crito, Alcibiades uterque. Cum animadversionibus virorum clarissimorum Gedike, Gottleber, Schneider priorumque editorum curavit Biester. Editio altera emendatior auctior. Berolini, Sumptibus Augusti Mylii, 1790, VIII + 204 pp.

sign See 1st ed. 1780.

Online: Archive.org. — SLUB.

1796

Findeisen

  sign   Platonis Gorgias. Graece ad fidem codd. mss. August. et Meermann. versionisque Ficini recensuit, emendavit, explicavit indicemque verborum Graecorum copiosissimum adiecit Christi. Godofr. Findeisenius, A.A.M. Gothae apud C. W. Ettingerum / Amstelodami apud de Esveld Holtross et soc., 1796, XVI + 624 pp.

Online: MDZ. — MDZ. — Hathitrust. — Books.Google. — SLUB.

1796

Nürnberger

  sign   Platonis Alcibiades I et II. E cod. ms. bibliothecae D. Marci emendati et cum versione Ficini adnotationibus clariss. interpretum suisque editi a M. Car. Nürnberger, prof. philosoph. et prorect. archigymn. tremoniens. Lipsiae, sumptibus Breitkopfii et Haertelii, 1796, IV + 186 pp.

Online: SLUB.

1797

Hörstel

  sign   Πλάtωνος Γοργίας ἠ περὶ ῥητορικῆς — Platons Gorgias oder von der Redekunst worin Plato zeigt, daß Sokrates das Sittengesetz gegen die Volksführer bis zum Tode behauptet und geübt hat; mit einem Kommentar nebst Anhange worin die Vorrede des Olympiodoros zu den Scholien über den Gorgias, und die brauchbarsten Anmerkungen aus Routh mitgetheilt sind; herausgegeben von Ludwig Hörstel der Weltweisheit Doktor und ordentlicher Lehrer am Katharineum zu Braunschweig. Göttingen, bey Johann Christian Dieterich, 1797, 264 + (3) pp.

sign Editor: Ludwig Hörstel (1765—1828).

Online: Göttingen SUB. — Hathitrust.

 

 

1800

1800

Ruhnken

  sign   Σχόλια εἰς Πλάτωνα. — Scholia in Platonem. Ex codicibus mss. multarum bibliothecarum primum collegit David Ruhnkenius. Lugduni Batavorum, apud Sam. et Joann. Luchtmans, 1800, IV + 256 pp.

sign Editor: David Ruhnken / Ruhnkenius (1723—1798).

Online: Books.Google. — Books.Google. — Hathitrust. — MDZ.

1800

Forster

  sign   Πλάτωνος διάλογοι ε' — Platonis dialogi V. Recensuit, notisque illustravit Nathaniel Forster, A.M. C.C.C. socius. Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1800, VIII + 437 + (2) pp.

sign [Contents:] Ἐρασταί. Εὐθύφρων. Ἀπολογία Σωκράτους. Κρίτων. Φαίδων. Notae et variae lectiones. Index. Corrigenda.

sign See 1st ed. 1745.

Online: Hathitrust.

1802

Heindorf

  sign   Platonis dialogi quatuor. Lysis. Charmides. Hippias maior. Phaedrus. Annotatione perpetua illustravit Lud. Frid. Heindorfius. Berolini, e Libraria Nauckiana, 1802, VIII + 371 pp.

sign Editor: Ludwig Friedrich Heindorf (1774—1816).

sign [Series:] Platonis dialogi selecti. Cura Lud. Frid. Heindorfii. Volumen I.

sign See: Editio Secunda. 1827.

Online: Archive.org. — MZD.

1805

Heindorf

  sign   Platonis dialogi duo. Gorgias et Theaetetus. Emendavit et annotatione instruxit Lud. Frid. Heindorfius. Accedit auctarium animadversionum Philippi Buttmanni. Berolini, e Libraria Nauckiana, 1805, 569 pp.

sign [Series:] Platonis dialogi selecti. Cura Lud. Frid. Heindorfii. Volumen II.

See: Editio Secunda. 1825, 1829.

Online: MZD. — MDZ.

1805

Heindorf

  sign   Platonis libri quatuor. Gorgias, Apologia Socratis, Charmides, Hippias Maior. Scholarum in usum edidit L. F. Heindorfius. Praefixa est annotatio critica in Apologiam Socratis. Berolini, sumptibus C. Nauckii, 1805, XXVIII + 263 pp.

sign See next ed. 1825.

Online: Pomorska Biblioteka Cyfrowa – Uniwersytet Gdañski.

1806

Heindorf

  sign   Platonis dialogi tres. Cratylus. Parmenides. Euthydemus. Emendavit et annotatione instruxit Lud. Frid. Heindorfius. Berolini, E Libraria Hitzigii, 1806, 431 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis dialogi selecti. Cura Lud. Frid. Heindorfii. Volumen III.

Online: Archive.org. — MZD. — MDZ.

1806

Stutzmann

  sign   Plato De republica. — Πλάτωνος Πολιτεία. Graece et latine cum animadversionibus criticis et exegeticis multis, librorum argumentis, atque commentationibus de totius operis argumento, ingenio, partibus, codicibus, scriptis etc. edidit D. Joann. Josua Stutzmann. Erlangae. Apud Gredy et Breuning, 1806, II + 142 pp.

sign Editor: Johann Josua Stutzmann (1777—1816).

Online: Books.Google. — MDZ.

1806

Stutzmann

  sign   Plato De philosophia, vel dialogus, qui inscribitur Ἐρασταί sive Amatores. In usum praelectionum ac scholarum graece et latine cum animadversionibus criticis et exegeticis, atque Commentationes de ingenio philosophiae Platonicae edidit D. Joann. Jos. Stutzmann. Erlangae, apud Gredy et Breuning, 1806, II + 85 pp.

sign See next ed. 1818.

Online: Books.Google. — MDZ.

1810

Heindorf

  sign   Platonis dialogi tres. Phaedo. Sophistes. Protagoras. Emendavit et annotatione instruxit Lud. Frid. Heindorfius. Berolini, E Libraria Hitzigii, 1810, 664 + (2) pp.

sign [Series:] Platonis dialogi selecti. Cura Lud. Frid. Heindorfii. Volumen IV.

Online: MZD. — MDZ.

1810

Heindorf

  sign   Platonis Phaedo. Scholarum in usum seorsum cum annotatione perpetua edidit L. F. Heindorfius. Berolini, e libraria Hitzigii, 1810, 266 pp.

Online: Books.Google.

1810

Wyttenbach

  sign   Πλάτωνος Φαίδων. Platonis Phaedo. Explanatus et emendatus prolegomenis et annotatione Danielis Wyttenbachii. Lugduni—Batavorum, apud Haakios et Honkoopios, 1810, LXIII + 366 pp.

sign Editor: Daniel Albert Wyttenbach (1746—1820).

sign See ed. 1825, 1830.

Online: MDZ. — Hathitrust. — Books.Google.

1811

Biester
Buttmann

  sign   Platonis Dialogi IV. Meno, Crito, Alcibiades uterque. Cum virorum doctorum animadversionibus. Curaverunt J. E. Biester et Ph. Buttmannus DD. Editio tertia emendatior auctior. Berolini, Sumptibus Augusti Mylii, 1811, VIII + 243 pp.

sign Editor: Philipp Karl Buttmann (1764—1829).

sign See 1st ed. 1780.

Online: ---

1812

Wolf

  sign   Platonis dialogorum delectus. Pars I. Euthyphro, Apologia Socratis, Crito. Ex recensione et cum Latina interpretatione Frid. Aug. Wolfii. In usum praelectionum. Berolini, Apud G. C. Nauckium, 1812, XII + 131 + (1) pp.

Online: Hathitrust.

1813

Tauchnitz-
iana / Beck
I.

  sign   Platonis Opera. Ex recensione Henr. Stephani passim emendata adiectis scholiis et nott. critt. edidit Christ. Dan. Beck. Tomus I. Platonis Eythyphro, Apologia Socratis, Crito, Phaedo, Theages, Amatores, Theaetetus. Lipsiae, Sumtibus et typis Caroli Tauchnizii, 1813, XVI + 474 pp.

sign [Contents:] Praefatio /V-VIII/. Editionum aliorumque praesidiorum adhibitorum index /IX-XVI/. Olympiodori Vita Platonis /1-8/. Ἀλβίνου ἐισαγωγή εἰς τοῦς Πλάτωνος διαλόγους /9-15/. Εὐθύφρων /16-39/. Ἀπολογία Σωκράτους /40-79/. Κρίτων /80-99/. Φαίδων /100-198/. Θεάγης /199-215/. Ἐρασταί /216-226/. Θεαίτητος /227-332/. Σχόλια εἰς Πλάτωνα /333-369/. Animadversiones /370-474/.

sign Editor: Christian Daniel Beck (1757—1832).

sign See 2nd ed. 1818, 1829.

Online: ONB. — MDZ. — BL. — Hathitrust.

1814

Tauchnitz-
iana / Beck
II.

  sign   Platonis Opera. Ex recensione Henr. Stephani passim emendata adiectis scholiis et nott. critt. edidit Christ. Dan. Beck. Tomus II. Platonis Sophista, Euthydemus, Protagoras, Hippias minor, Cratylus. Lipsiae, Sumtibus et typis Caroli Tauchnizii, 1814, X + 469 pp.

sign [Contents:] Index editionum dialogorum singulorum huius voluminis aliorumque scriptorum ad Platonem spectantium /V-X/. Σοφιστής /1-79/. Εὐθύδημος /80-135/. Πρωταγόρας /136-215/. Ἱππίας (ἐλάττων) /216-235/. Κρατύλος /236-318/. Σχόλια εἰς Πλάτωνα /319-329/. Animadversiones /330-469/.

sign See 2nd ed. 1819, 1829.

Online: ONB. — MDZ. — BL. — Hathitrust.

1814

Ast

  sign   Platonis Leges et Epinomis. Ad optimorum librorum fidem emendavit et perpetua adnotatione illustravit D. Fridericus Astius. Tomus primus. Lipsiae, In libraria Weidmannia, 1814, VIII + 520 + (2) pp.

sign Editor: Georg Anton Friedrich Ast (1778—1841).

Online: Archive.org. — Archive.org. — Books.Google.

1814

Ast

  sign   Platonis Leges et Epinomis. Ad optimorum librorum fidem emendavit et perpetua adnotatione illustravit D. Fridericus Astius. Tomus secundus. Friderici Astii Animadversiones in Platonis Leges et Epinomida. Accedit index rerum ac verborum. Lipsiae, In libraria Weidmannia, 1814, 643 pp.

Online: Books.Google. — Books.Google. — Hathitrust.

1816

Bekkeriana / Bekker
I–1

  sign   Platonis dialogi graece et latine. Partis primae volumen prius. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolini, impensis Ge. Reimeri / Oxoniae apud I. Parker, 1816, XIV + 384 pp.

sign [Contents:] Index codicum ab editore collatorum /V-XIV/. Platonis dialogorum pars prima /XV/. Phaedrus. Lysis. Protagoras. Laches. Charmides. Euthyphro.

Online: Books.Google. — Books.Google. — Books.Google. — Hathitrust.

1816

Bekker
I–2

  sign   Platonis dialogi graece et latine. Partis primae volumen alterum. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolini, impensis Ge. Reimeri / Oxoniae apud I. Parker, 1816, 298 pp.

sign [Contents:] Parmenides. Appendix: Apologia Socratis. Crito. Io. Hippias minor. Hipparchus. Minos. Alcibiades secundus.

Online: Books.Google.

1816

Tauchnitz-
iana / Beck
III.

  sign   Platonis Opera. Ex recensione Henr. Stephani passim emendata adiectis scholiis et nott. critt. edidit Christ. Dan. Beck. Tomus III. Platonis Gorgias, Ion, Philebus, Menon. Lipsiae, Sumtibus et typis Caroli Tauchnizii, 1816, VIII + 408 pp.

sign [Contents:] Editionum quatuor dialogorum hoc vol. comprehensorum aliorumque libellorum index /V-VIII/. Γοργίας /1-123/. Ἴων /124-142/. Φίληβος /143-228/. Μένων /229-274/. Σχόλια εἰς Πλάτωνα /275-311/. Adnotationes /312-408/.

sign See 2nd ed. 1829.

Online: Archive.org. — Archive.org. — ONB. — BL. — Hathitrust. — Hathitrust.

1817

Bekker
II–1

  sign   Platonis dialogi graece et latine. Partis secundae volumen primum. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolini, impensis Ge. Reimeri / Londini apud L. Black et fil., Th. Boosey et F. H. Bothe / Oxoniae apud I. Parker, 1817, 463 pp.

sign [Contents:] Gorgias. Theetetus. Meno. Euthydemus.

Online: Books.Google.

1817

Bekker
II–2

  sign   Platonis dialogi graece et latine. Partis secundae volumen secundum. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolini, impensis Ge. Reimeri / Londini apud L. Black et fil., Th. Boosey et F. H. Bothe / Oxoniae apud I. Parker, 1817, 463 pp.

sign [Contents:] Cratylus. Sophista. Politicus. Convivium.

Online: Books.Google.

1817

Bekker
II–3

  sign   Platonis dialogi graece et latine. Partis secundae volumen tertium. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolini, impensis Ge. Reimeri / Londini apud L. Black et fil., Th. Boosey et F. H. Bothe / Oxoniae apud I. Parker, 1817, 474 pp.

sign [Contents:] Phaedo. Philebus. Appendix: Theages. Amatores. Alcibiades I. Menecenus. Hippias maior. Clitophon.

Online: Books.Google. — Books.Google.

1817

Bekker
III–1

  sign   Platonis dialogi graece et latine. Partis tertiae volumen primum. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolini, impensis Ge. Reimeri / Londini apud L. Black et fil., Th. Boosey et F. H. Bothe / Oxoniae apud I. Parker, 1817, 516 pp.

sign [Contents:] De republica lib. I–X.

Online: Books.Google. — Books.Google.

1817

Bekker
III–2

  sign   Platonis dialogi graece et latine. Partis tertiae volumen secundum. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolini, impensis Ge. Reimeri / Londini apud L. Black et fil., Th. Boosey et F. H. Bothe / Oxoniae apud I. Parker, 1817, 516 pp.

sign [Contents:] Timaeus. Critias. De legibus, lib. I–VI.

Online: Books.Google. — Books.Google.

1818

Bekker
III–3

  sign   Platonis dialogi graece et latine. Partis tertiae volumen tertium. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolini, impensis Ge. Reimeri / Londini apud L. Black et fil., Th. Boosey et F. H. Bothe / Oxoniae apud I. Parker, 1818, 578 pp.

sign [Contents:] De legibus, lib. VII–XII. Epinomis. Timaeus Locrus. Epistolae I–XIII. Axiochus. De justo. De virtute. Demodocus. Sisyphus. Eryxias. Definitiones.

Online: Books.Google. — Books.Google.

1818

Tauchnitz-
iana / Beck
I.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus I. Insunt: Eythyphro, Apologia Socratis, Crito, Phaedo, Theages, Amatores, Theaetetus. Lipsiae, ex officina Car. Tauchnitii, 1818, IV + 364 pp.

sign [Var. tit.:] Πλάτωνος τὰ σωζόμενα. Σὺν πλείστη ἀκριβεία στερεοτύπως ἐκδοθέντα. Τόμος α'. Ἐν Λιψία, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Καρ. τοῦ Ταυχνιζίου, 1818.

sign See 1st ed. 1813.

Online: Archive.org.

1818

Tauchnitz-
iana
IV.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus IV. Insunt: Alcibiades uterque, Charmides, Laches, Lysis, Hipparchus, Menexenus, Politicus, Minos. Lipsiae, ex officina Car. Tauchnitii, 1818, IV + 328 pp.

sign [Var. tit.:] Πλάτωνος τὰ σωζόμενα. Σὺν πλείστη ἀκριβεία στερεοτύπως ἐκδοθέντα. Τόμος δ'. Ἐν Λιψία, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Καρ. τοῦ Ταυχνιζίου, 1818.

sign See 2nd ed. 1829.

Online: ONB. — BL. — Archive.org.

1818

Tauchnitz-
iana
V.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus V. Platonis De Republica sive de Iusto libri decem. Lipsiae, ex officina Car. Tauchnitii, 1818, IV + 436 pp.

sign [Var. tit.:] Πλάτωνος τὰ σωζόμενα. Σὺν πλείστη ἀκριβεία στερεοτύπως ἐκδοθέντα. Τόμος ε'. Ἐν Λιψία, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Καρ. τοῦ Ταυχνιζίου, 1818.

sign See 2nd ed. 1829.

Online: ONB. — Archive.org.

1818

Stutzmann

  sign   Plato De philosophia, vel dialogus, qui inscribitur Ἐρασταί sive Amatores. In usum praelectionum ac scholarum graece et latine cum animadversionibus criticis et exegeticis, atque Commentationes de ingenio philosophiae Platonicae edidit D. Joann. Jos. Stutzmann. Editio secunda. Erlangae, apud C. Heyder, 1818, II + 85 pp.

sign See 1st ed. 1806.

Online: ---

1819

Ast

  sign   Platonis quae exstant opera. Accedunt Platonis quae feruntur scripta. Ad optimorum librorum fidem recensuit in linguam latinam convertit annotationibus explanavit indicesque rerum ac verborum accuratissimos adiecit Fridericus Astius. Tomus primus Protagoram, Phaedrum, Gorgiam et Phaedonem continens. Lipsiae, in libraria Weidmannia 1819, VIII + 619 + (1) pp.

Online: Archive.org.

1819

Tauchnitz-
iana / Beck
II.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus II. Insunt: Sophista, Euthydemus, Protagoras, Hippias minor, Cratylus. Lipsiae, ex officina Car. Tauchnitii, 1819, IV + 451 pp.

sign [Var. tit.:] Πλάτωνος τὰ σωζόμενα. Σὺν πλείστη ἀκριβεία στερεοτύπως ἐκδοθέντα. Τόμος β'. Ἐν Λιψία, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Καρ. τοῦ Ταυχνιζίου, 1819.

sign See 1st ed. 1814.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1819

Tauchnitz-
iana
VI.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus VI. Platonis De legibus libri XII. et Epinomis. Lipsiae, ex officina Car. Tauchnitii, 1819, IV + 534 pp.

sign [Var. tit.:] Πλάτωνος τὰ σωζόμενα. Σὺν πλείστη ἀκριβεία στερεοτύπως ἐκδοθέντα. Τόμος ϛ'. Ἐν Λιψία, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Καρ. τοῦ Ταυχνιζίου, 1819.

sign See 2nd ed. 1829.

Online: ONB. — Archive.org. — Hathitrust.

1819

Tauchnitz-
iana
VII.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus VII. Platonis Timaeus, Timaei Locri de anima mundi, Critias, Parmenides et Symposion. Lipsiae, ex officina Car. Tauchnitii, 1819, [IV] + 307 pp.

sign [Var. tit.:] Πλάτωνος τὰ σωζόμενα. Σὺν πλείστη ἀκριβεία στερεοτύπως ἐκδοθέντα. Τόμος ζ'. Ἐν Λιψία, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Καρ. τοῦ Ταυχνιζίου, 1819.

sign See 2nd ed. 1829.

Online: ONB. — Archive.org. — Hathitrust.

1819

Tauchnitz-
iana
VIII.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus VIII. Platonis Phaedrus, Hippas maior, epistolae, dialogi nothi et definitiones. Lipsiae, ex officina Car. Tauchnitii, 1819, [IV] + 303 pp.

sign [Var. tit.:] Πλάτωνος τὰ σωζόμενα. Σὺν πλείστη ἀκριβεία στερεοτύπως ἐκδοθέντα. Τόμος η'. Ἐν Λιψία, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Καρ. τοῦ Ταυχνιζίου, 1819.

sign [Contents:] Φαῖδρος. Ἱππίας μείζων. Ἐπιστολαί. Πλάτωνος διάλογοι οἱ νοθευόμενοι: Ἀξίοχος. Περὶ δικαίου. Περὶ ἀρετῆς. Δημόδοκος. Σίσυφος. Ἐρυξίας. Κλειτοφῶν. Ὃροι. Σχόλια εἰς Πλάτωνα.

sign See next ed. 1821, 1829.

Online: BL. — Archive.org.

1820

Ast

  sign   Platonis quae exstant opera. Accedunt Platonis quae feruntur scripta. Ad optimorum librorum fidem recensuit in linguam latinam convertit annotationibus explanavit indicesque rerum ac verborum accuratissimos adiecit Fridericus Astius. Tomus secundus Theaetetum, Sophistam, Virum civilum continens. Lipsiae, in libraria Weidmannia 1820, II + 526 + (2) pp.

Online: Archive.org.

1820

Stallbaum

  sign   Platonis Philebus. Recensuit, prolegomenis et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. magister schol. Thom. Lips. coll. IV. Accesserunt Olympiodori scholia in Philebum nunc primum edita. Lipsiae, Sumtibus librariae Hinrichsii, 1820, CVIII + 298 pp.

sign Editor: Gottfried Stallbaum (1793—1861).

Online: MDZ.

1821

Ast

  sign   Platonis quae exstant opera. Accedunt Platonis quae feruntur scripta. Ad optimorum librorum fidem recensuit in linguam latinam convertit annotationibus explanavit indicesque rerum ac verborum accuratissimos adiecit Fridericus Astius. Tomus tertius Parmenidem, Cratylum, Philebum et Convivium continens. Lipsiae, in libraria Weidmannia 1821, II + 548 + (2) pp.

Online: ONB.

1821

Stallbaum
I.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. IV. Tomus I. Euthyphronem, Apologiam Socratis, Critonem, Phaedonem, Theagen, Amatores et Theaetetum continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1821, VI + 277 pp.

Online: Hathitrust. — Books.Google. — Books.Google. — Books.Google.

1821

Stallbaum
II.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. IV. Tomus II. Sophistam, Euthydemum, Protagoram, Hippiam minorem et Cratylum continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1821, II + 280 pp.

Online: Hathitrust. — Books.Google. — Books.Google.

1821

Schmidt

  sign   Platons Parmenides als dialektisches kunstwerk. Dargestellt von Theod. Carl Schmidt, Doctor der Philosophie, Lehrer am koenigl. Gymnasio zu Erfurth, der lateinischen und mineralogischen Gesellschaft zu Jena Mitglied. Berlin, Gedruckt und verlegt bei G. Reimer, 1821, VIII + 188 pp.

Online: Hathitrust.

1821

Tauchnitz-
iana
VIII.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus VIII. Phaedrus, Hippas maior, epistolae, dialogi nothi, et definitiones. Lipsiae, ex officina Car. Tauchnitii, 1821, [IV] + 303 pp.

sign [Var. tit.:] Πλάτωνος τὰ σωζόμενα. Σὺν πλείστη ἀκριβεία στερεοτύπως ἐκδοθέντα. Τόμος η'. Ἐν Λιψία, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Καρ. τοῦ Ταυχνιζίου, 1819.

sign See 1st ed. 1819.

Online: Hathitrust.

1822

Ast

  sign   Platonis quae exstant opera. Accedunt Platonis quae feruntur scripta. Ad optimorum librorum fidem recensuit in linguam latinam convertit annotationibus explanavit indicesque rerum ac verborum accuratissimos adiecit Fridericus Astius. Tomus quartus Politiae Lib. I–VIII. continens. Lipsiae, in libraria Weidmannia 1822, II + 492 + (2) pp.

Online: ONB.

1822

Ast

  sign   Platonis quae exstant opera. Accedunt Platonis quae feruntur scripta. Ad optimorum librorum fidem recensuit in linguam latinam convertit annotationibus explanavit indicesque rerum ac verborum accuratissimos adiecit Fridericus Astius. Tomus quintus Politiae Lib. IX–X. Timaeum et Critiam continens. Lipsiae, in libraria Weidmannia 1822, II + 317 + (2) pp.

Online: Archive.org. — ONB. — HAAB.

1822

Buttmann

  sign   Platonis dialogi IV. Meno. Crito. Alcibiades uterque. Cum annotatione critica et exegetica curavit Philippus Buttmannus Dr. Editio quarta. Berolini, Sumptibus Augusti Mylii, 1822, VIII + 238 pp.

sign See 1st ed. 1780.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1822

Nitzsch

  sign   Platonis dialogus Ἴων. Prolegomenis vindicavit et brevi annotatione, explicuit Greg. Guil. Nitzsch, lycei viteberg. conrect. Accedit De comparativis graecae linguae modis ad submovendam enallages opinionem commentatio. Lipsiae, sumtibus Io. Conradi Hinrichs, 1822, VI + [1] + 85 pp.

sign Editor: Gregor Wilhelm Nitzsch (1790—1861).

Online: Hathitrust. — Hathitrust.

1822

Stallbaum
III.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. IV. Tomus III. Gorgiam, Ionem, Philebum et Menonem continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1822, II + 244 pp.

Online: Hathitrust. — Books.Google.

1822

Stallbaum
IV.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. III. Tomus IV. Alcibiadem I. et II., Charmidem, Lachetem, Lysin, Hipparchum, Menexenum, Politicum et Minoem continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1822, II + 273 pp.

Online: Hathitrust.

1823

Ast

  sign   Platonis quae exstant opera. Accedunt Platonis quae feruntur scripta. Ad optimorum librorum fidem recensuit in linguam latinam convertit annotationibus explanavit indicesque rerum ac verborum accuratissimos adiecit Fridericus Astius. Tomus sextus Legum Lib. I–VI. continens. Lipsiae, in libraria Weidmannia 1823, II + 398 pp.

Online: Archive.org. — ONB.

1823

Stallbaum
V.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. III. Tomus V. Libros de republica continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1823, II + 290 pp.

Online: Hathitrust. — Books.Google.

1823

Stallbaum

  sign   Platonis Euthyphro. Prolegomenis et commentariis illustravit Godofr. Stallbaumius. Accesserunt Scholia graeca ex Codice Bodleiano aucta cum annotatione Ruhnkenii. Lipsiae, e libraria Hartmanni, 1823, VIII + L + 124 + (2) pp.

Online: Hathitrust.

1823

Dindorf

  sign   Platonis Convivium. In usum scholarum. Curavit Guilielmus Dindorfius. Lipsiae, Apud Carolum Cnoblochium, 1823, 59 pp.

sign Editor: Guilielmus Dindorfius / Karl Wilhelm Dindorf (1802—1883).

Online: MDZ. — Books.Google.

1823

Bekker
(IV–1)

  sign   Immanuelis Bekkeri in Platonem a se editum commentaria critica. Accedunt scholia. Tomus prior. Berolini, typis et impensis Ge. Reimeri, 1823, XIV + 474 pp.

sign [Contents:] Index codicum ab editore collatorum continuatus /III-XIV/. Commentaria critica /1-474/.

sign [Series:] [Platonis dialogi graece et latine.]

Online: Books.Google. — Books.Google. — Books.Google. — Hathitrust. — Hathitrust.

1823

Bekker
(IV–2)

  sign   Immanuelis Bekkeri in Platonem a se editum commentaria critica. Accedunt scholia. Tomus alter. Berolini, typis et impensis Ge. Reimeri, 1823, II + 473 pp.

sign [Contents:] (Commentaria critica) /1-466/. Index /467-473/.

sign [Series:] [Platonis dialogi graece et latine.]

Online: Books.Google. — Books.Google. — Books.Google. — Hathitrust. — Hathitrust.

1824

Ast

  sign   Platonis quae exstant opera. Accedunt Platonis quae feruntur scripta. Ad optimorum librorum fidem recensuit in linguam latinam convertit annotationibus explanavit indicesque rerum ac verborum accuratissimos adiecit Fridericus Astius. Tomus septimus Legum Lib. VII–XII. continens. Lipsiae, in libraria Weidmannia 1824, II + 435 pp.

Online: Archive.org. — ONB.

1824

Wyttenbach

  sign   Platonis Phaedo. Ex recensione H. Stephani cum prolegomenis Wyttenbachii. Ed. in usum scholarum. Lipsiae, Hartmann, 1824, 110 pp.

sign The same title as 1825?

Online: --- ???

1824

Stallbaum
VI.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. III. Tomus VI. Libros de legibus et Epinomida continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1824, II + 406 pp.

Online: Hathitrust.

1824

Stallbaum
VII.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. III. Tomus VII. Timaeum, Critiam, Parmenidem et Convivium continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1824, II + 228 pp.

Online: Hathitrust. — Books.Google.

1824

Stallbaum
IX.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. III. Tomus IX. Varias lectiones in Euthyphronem, Apologiam Socratis, Critonem, Phaedonem, Theagem, Amatores, Theaetetum et Sophistam continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1824, XII + 394 pp.

Online: Books.Google. — Books.Google.

1824

Stallbaum
X.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. III. Tomus X. Varias lectiones in Euthydemum, Protagoram, Hippiam min., Cratylum, Gorgiam, Ionem, Philebum et Menonem continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1824, IV + 399 pp.

Online: Books.Google. — Books.Google.

1824

Loers

  sign   Platonis Menexenus. Recensuit, e graeco in latinum convertit et commentariis illustravit Vitus Loers, graecc. et latt. litt. in gymnasio trevirensi magister. Inest de Fr. Astii sententia, Menexenum non a Platone scriptum esse, commentatio. Coloniae ad Rhenum, apud M. DuMont-Schauberg, 1824, XIV + 196 pp.

sign Editor: Vitus Loers (1792—1862).

Online: ONB. — Books.Google.

1825

Bekker

  sign   Πλάτωνος Φαίδων. — Platonis Phaedo. Ad codicem fidem recensuit et commentariis criticis illustravit Immanuel Bekkerus. Annotationibus Serrani, Stephani, Heindorfii, Wyttenbachiique, integris: adjiciuntur Forsteri, Gottleberi, Fischeri, Heusdii, Beckii et aliorum selectae. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., sumtu Ricardi Priestley, 1825, 299 pp.

Online: Archive.org. — Books.Google. — Hathitrust.

1825

Wyttenbach

  sign   Πλάτωνος Φαίδων. Platonis Phaedo. Explanatus et emendatus prolegomenis et annotatione Danielis Wyttenbachii. Accesserunt supplementa Wyttenbachii notatio critica editoris Germani et scholia Graeca. Lipsiae, sumtibus C. H. F. Hartmanni, 1825, XXXIV + 349 pp.

sign See first ed. 1810.

Online: MDZ. — MDZ.

1825

Ast

  sign   Platonis quae exstant opera. Accedunt Platonis quae feruntur scripta. Ad optimorum librorum fidem recensuit in linguam latinam convertit annotationibus explanavit indicesque rerum ac verborum accuratissimos adiecit Fridericus Astius. Tomus octavus Epinomidem, Euthyphronem, Apologiam Socratis, Critonem, Alcibiadem utrumque, Hipparchum, Rivales, Theagem, Charmidem, Lachetem et Lysidem continens. Lipsiae, in libraria Weidmannia 1825, II + 581 pp.

Online: ONB.

1825

Engelhardt

  sign   Platonis dialogi quattuor. Laches. Euthyphro. Apologia Socratis. Menexenus. Adnotatione perpetua illustravit Frid. Guil. Engelhardt Dr. Berolini, typis et impensis G. C. Nauckii, 1825, XI + 315 pp.

sign Editor: Friedrich Wilhelm Engelhardt.

Online: Books.Google. — Books.Google. — Hathitrust. — Hathitrust.

1825

Reynders

  sign   Platonis Symposium. Ad optimorum librorum fidem edidit, atque interjectis D. Wyttenbachii animadversionibus, adnotatione instruxit P. A. Reynders, phil. theor. magist. lit. hum. doctor gymnasii groningani praeceptor. Groningae, apud J. Römelingh, 1825, 75 + 176 pp.

sign Editor: Petrus Adrianus Reijnders / Pieter Adriaan Reijnders / P. A. Reynders (c. 1798—1827).

Online: Hathitrust. — MDZ. — Books.Google.

1825

Heindorf

  sign   Platonis libri quattuor. Gorgias, Apologia Socratis, Charmides, Hippias Maior. Scholarum in usum edidit L. F. Heindorfius. Praefixa est annotatio critica in Apologiam Socratis. Editio secunda ope Bekkerianorum codicum emendatior. Berolini, sumptibus C. Nauckii, 1825, XXIX + 263 pp.

sign See first ed. 1805.

Online: Books.Google. — Hathitrust.

1825

Stallbaum
VIII.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. III. Tomus VIII. Phaedrum, Hippiam mai., Epistolas, Axiochum, Dialogum de iusto, Dialogum de virtute, Demodocum, Sisyphum, Eryxiam, Clitophontem et definitiones continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1825, II + 243 pp.

Online: Hathitrust. — Books.Google.

1825

Stallbaum
XI.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. III. Tomus XI. Varias lectiones in Alcibiadem I. et II., Charmidem, Lachetem, Lysin, Hipparchum, Menexenum, Politicum, Minoem et Libros de republica continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1825, IV + 460 pp.

Online: Books.Google. — Books.Google.

1825

Stallbaum
XII.

  sign   Platonis quae supersunt opera. Textum ad fidem codicum florentt. pariss. vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum, philosoph. doctor et AA. LL. magister schol. Thom. Lips. coll. III. Tomus XII. Varias lectiones in Leges, Epinomida, Timaeum, Critiam, Parmenidem, Symposium, Phaedrum, Hippiam maiorem, Epistolas et Clitophontem continens. Lipsiae, sumtibus J. A. G. Weigelii / Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 1825, XII + 504 pp.

Online: Books.Google. — Books.Google.

1825

Loewe

  sign   Platonis Crito Graece. Cum commentario perpetuo et pleno in usum iuventutis scholasticae edidit Eduardus Loewe. Lipsiae, Kayser, 1825, VIII + 71 pp.

sign Editor: Eduardus Loewe / Gottlob Eduard Leo (1803—1881).

sign See next ed. 1833.

Online: ---

1826

Bekker
I.

  sign   Platonis et quae vel Platonis esse feruntur vel Platonica solent comitari Scripta Graece Omnia ad codices manuscriptos recensuit variasque inde lectiones diligenter enotavit Immanuel Bekker. Annotationibus integris Stephani, Heindorfii, Heusdii, Wyttenbachii, Lindavii, Boeckhiique adjiciuntur modo non integrae Serrani, Cornarii, Thompsoni, Fischeri, Gottleberi, Astii, Butmanni, et Stalbaumi, necnon ex commentariis aliorum curiose excerpta. Vol. I. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., Sumptibus Ricardi Priestley, 1826, XVI + CLX + 372 pp.

sign [Contents:] Lectori /III/. Dialogorum Platonicorum ordo alphabeticus /IX/. Conspectus eorum quae in hac editione continentur /XI/. Diogenis Laertii Vita Platonis e recensione Marci Meibomii /I/. Vita Platonis e Suida /XXXV/. Hesychii Milesii Vita Platonis /XXXVII/. Olympiodori Vita Platonis /XL/. Sententiae et Judicia Auctorum quorundam Veterum utriusque Sermonis de Platone ejusque Oratione et Libris /XLVII/. De Platone et ejus scriptis atque interpretibus dissertatio Jo. Alb. Fabricii, Biblioth. Graecae lib. III. cap. i. /LIX/. I. Elenchus codicum mss. Platonis ejusque interpretum e Montefalconii biblioth. bibliothecarum codicum mss. nova /CI/. II. Auctarium elenchi Montefalconiani codicum mss. Platonis ejusque interpretum /CXIX/. III. Auctarium elenchi Fabriciani editionum platonis /CXXXIV/. Excerpta e Sam. Petiti Miscellaneorum lib. IV. cap. ii. de Ordine librorum Platonis /CXLIII/. Index Codicum ab Immanuele Bekkero collatorum /CXLVII/. Φαῖδρος /1/. Λύσις /207/. Πρωταγόρας /249/.

sign [Series:] Platonis scripta graece omnia. Vol. I.

Online: Books.Google. — Books.Google.

1826

Bekker
II.

  sign   Platonis et quae vel Platonis esse feruntur vel Platonica solent comitari Scripta Graece Omnia ad codices manuscriptos recensuit variasque inde lectiones diligenter enotavit Immanuel Bekker. Annotationibus integris Stephani, Heindorfii, Heusdii, Wyttenbachii, Lindavii, Boeckhiique adjiciuntur modo non integrae Serrani, Cornarii, Thompsoni, Fischeri, Gottleberi, Astii, Butmanni, et Stalbaumi, necnon ex commentariis aliorum curiose excerpta. Vol. II. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., Sumptibus Ricardi Priestley, 1826, III + 471 pp.

sign [Contents:] Λάχης /1/. Χαρμίδης /41/. Εὐθύφρων /93/. Παρμενίδης /169/. Ἀπολογία Σωκράτους /273/. Κρίτων /367/. Ἴων /423/.

sign [Series:] Platonis scripta graece omnia. Vol. II.

Online: Books.Google. — Books.Google. — MDZ.

1826

Bekker
III.

  sign   Platonis et quae vel Platonis esse feruntur vel Platonica solent comitari Scripta Graece Omnia ad codices manuscriptos recensuit variasque inde lectiones diligenter enotavit Immanuel Bekker. Annotationibus integris Stephani, Heindorfii, Heusdii, Wyttenbachii, Lindavii, Boeckhiique adjiciuntur modo non integrae Serrani, Cornarii, Thompsoni, Fischeri, Gottleberi, Astii, Butmanni, et Stalbaumi, necnon ex commentariis aliorum curiose excerpta. Vol. III. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., Sumptibus Ricardi Priestley, 1826, IV + 568 pp.

sign [Contents:] Ἱππίας ἐλάττων /1/. Ἵππαρχος /27/. Μίνως /43/. Ἀλκιβιάδης δεύτερος /85/. Γοργίας /127/. Θεαίτητος /377/.

sign [Series:] Platonis scripta graece omnia. Vol. III.

Online: Books.Google. — MDZ.

1826

Bekker
IV.

  sign   Platonis et quae vel Platonis esse feruntur vel Platonica solent comitari Scripta Graece Omnia ad codices manuscriptos recensuit variasque inde lectiones diligenter enotavit Immanuel Bekker. Annotationibus integris Stephani, Heindorfii, Heusdii, Wyttenbachii, Lindavii, Boeckhiique adjiciuntur modo non integrae Serrani, Cornarii, Thompsoni, Fischeri, Gottleberi, Astii, Butmanni, et Stalbaumi, necnon ex commentariis aliorum curiose excerpta. Vol. IV. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., Sumptibus Ricardi Priestley, 1826, IV + 583 pp.

sign [Contents:] Μένων /1/. Εὐθύδημος /89/. Κρατύλος /185/. Σοφιστής /329/. Πολιτικός /479/.

sign [Series:] Platonis scripta graece omnia. Vol. IV.

Online: Books.Google. — Books.Google. — MDZ.

1826

Bekker
V.

  sign   Platonis et quae vel Platonis esse feruntur vel Platonica solent comitari Scripta Graece Omnia ad codices manuscriptos recensuit variasque inde lectiones diligenter enotavit Immanuel Bekker. Annotationibus integris Stephani, Heindorfii, Heusdii, Wyttenbachii, Lindavii, Boeckhiique adjiciuntur modo non integrae Serrani, Cornarii, Thompsoni, Fischeri, Gottleberi, Astii, Butmanni, et Stalbaumi, necnon ex commentariis aliorum curiose excerpta. Vol. V. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., Sumptibus Ricardi Priestley, 1826, IV + 624 pp.

sign [Contents:] Συμπόσιον /1/. Φαίδων /115/. Φίληβος /413/.

sign [Series:] Platonis scripta graece omnia. Vol. V.

Online: Books.Google. — Books.Google. — MDZ.

1826

Bekker
VI.

  sign   Platonis et quae vel Platonis esse feruntur vel Platonica solent comitari Scripta Graece Omnia ad codices manuscriptos recensuit variasque inde lectiones diligenter enotavit Immanuel Bekker. Annotationibus integris Stephani, Heindorfii, Heusdii, Wyttenbachii, Lindavii, Boeckhiique adjiciuntur modo non integrae Serrani, Cornarii, Thompsoni, Fischeri, Gottleberi, Astii, Butmanni, et Stalbaumi, necnon ex commentariis aliorum curiose excerpta. Vol. VI. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., Sumptibus Ricardi Priestley, 1826, IV + 560 pp.

sign [Contents:] Θεάγης /1/. Ἐρασταί /21/. Ἀλκιβιάδης μείζων /41/. Μενέξενος /137/. Ἱππίας μείζων /183/. Κλειτοφῶν /241/. Πολιτεία Α, Β, Γ, Δ, Ε /251/.

sign [Series:] Platonis scripta graece omnia. Vol. VI.

Online: Books.Google. — Books.Google. — MDZ.

1826

Bekker
VII.

  sign   Platonis et quae vel Platonis esse feruntur vel Platonica solent comitari Scripta Graece Omnia ad codices manuscriptos recensuit variasque inde lectiones diligenter enotavit Immanuel Bekker. Annotationibus integris Stephani, Heindorfii, Heusdii, Wyttenbachii, Lindavii, Boeckhiique adjiciuntur modo non integrae Serrani, Cornarii, Thompsoni, Fischeri, Gottleberi, Astii, Butmanni, et Stalbaumi, necnon ex commentariis aliorum curiose excerpta. Vol. VII. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., Sumptibus Ricardi Priestley, 1826, IV + 566 pp.

sign [Contents:] Πολιτεία ϛ, Ζ, Η, Θ, Ι /1/. Τίμαιος /231/. Κριτίας /375/. Νόμοι Α, Β /403/.

sign [Series:] Platonis scripta graece omnia. Vol. VII.

Online: Books.Google. — Books.Google. — MDZ.

1826

Bekker
VIII.

  sign   Platonis et quae vel Platonis esse feruntur vel Platonica solent comitari Scripta Graece Omnia ad codices manuscriptos recensuit variasque inde lectiones diligenter enotavit Immanuel Bekker. Annotationibus integris Stephani, Heindorfii, Heusdii, Wyttenbachii, Lindavii, Boeckhiique adjiciuntur modo non integrae Serrani, Cornarii, Thompsoni, Fischeri, Gottleberi, Astii, Butmanni, et Stalbaumi, necnon ex commentariis aliorum curiose excerpta. Vol. VIII. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., Sumptibus Ricardi Priestley, 1826, IV + 640 pp.

sign [Contents:] Νόμοι Γ, Δ, Ε, ϛ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ /1/.

sign [Series:] Platonis scripta graece omnia. Vol. VIII.

Online: Books.Google. — Books.Google. — MDZ.

1826

Bekker
IX.

  sign   Platonis et quae vel Platonis esse feruntur vel Platonica solent comitari Scripta Graece Omnia ad codices manuscriptos recensuit variasque inde lectiones diligenter enotavit Immanuel Bekker. Annotationibus integris Stephani, Heindorfii, Heusdii, Wyttenbachii, Lindavii, Boeckhiique adjiciuntur modo non integrae Serrani, Cornarii, Thompsoni, Fischeri, Gottleberi, Astii, Butmanni, et Stalbaumi, necnon ex commentariis aliorum curiose excerpta. Vol. IX. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., Sumptibus Ricardi Priestley, 1826, IV + 294 + 130 + 151 pp.

sign [Contents:] Ἐπινομίς /1/. Τιμαίω τῶ Λοκρῶ περὶ ψυχᾶς κόσμω καὶ φύσιος /45/. Ἐπιστολαί /67/. Ἀξίοχος /159/. Περὶ δικαίου /200/. Περὶ ἀρετῆς /206/. Δημόδοκος /215/. Σίσυφος /225/. Ἐρυξίας /233/. Ὅροι /263/. Thrasylli tetralogiae /275/ Appendix. Appendix notarum praetermissarum /279-294/. • Τιμαίου Σοφιστοῦ λέξικον περὶ τῶν παρὰ Πλάτωνι λέξεων — Timaei Sophistae Lexicon vocum platonicarum. Ex codice ms. sangermanensi nunc primum edidit, atque animadversionibus illustravit David Ruhnkenius /1/. Scholia collata ad codices 𝔄ABFΞ /2-124/. Index in scholia /125-130/. • Dedicatio /1/. Praefatio /3/. Τιμαίου Σοφιστοῦ ἐκ τῶν τοῦ Πλάτωνος λέξεων /11-146/. Index scriptorum veterum /147/. Index rerum et verborum quae extra ordinem literarum explicantur /149/.

sign [Series:] Platonis scripta graece omnia. Vol. IX.

Online: Books.Google. — Books.Google. — MDZ.

1826

Bekker
X.

  sign   Platonis dialogi latine juxta interpretationem Ficini aliorumque. Vol. X. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., Sumptibus Ricardi Priestley, 1826, 532 pp.

sign [Contents:] Phaedrus /1/. Lysis /30/. Protagoras /41/. Laches /70/. Charmides /83/. Euthyphro /97/. Parmenides /106/. Apologia Socratis /131/. Crito /147/. Ion /155/. Hippias Minor /162/. Hipparchus /170/. Minos /174/. Gorgias /187/. Theaetetus /232/. Meno /271/. Euthydemus /288/. Cratylus /308/. Sophista /340/. Politicus /368/. Convivium /398/. Phaedo /427/.

sign [Series:] [Platonis scripta graece omnia. Recensuit Immanuel Bekker] Vol. X.

Online: Books.Google. — Books.Google. — MDZ.

1826

Bekker
XI.

  sign   Platonis dialogi latine juxta interpretationem Ficini aliorumque. Vol. XI. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M., Sumptibus Ricardi Priestley, 1826, 532 pp.

sign [Contents:] Philebus /1/. Theages /31/. Amatores /37/. Alcibiades I. /41/. Menexenus /59/ Hippias Major /68/. Clitophon /82/. De Republica, lib X. /85/. Timaeus /237/. Critias /277/. De Legibus, lib. XII /286/. Epinomis /451/. Timaeus Locrus /462/. Epistolae XIII. /470/. Axiochus /502/. De Justo /508/. De Virtute /510/. Demodocus /512/. Sisyphus /516/. Eryxias /519/. Definitiones /528/.

sign [Series:] [Platonis scripta graece omnia. Recensuit Immanuel Bekker] Vol. XI.

Online: Books.Google. — Books.Google. — MDZ.

1827

Stallbaum
I–1

  sign   Platonis Apologia Socratis. Platonis Crito. Recensuit et commentariis in usum scholarum instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumtibus Guil. Hennings, 1827, LII + 146 pp.

sign [Series:] Platonis dialogos selectos. [Platonis opera omnia.] Vol. I. Sect. I. Continens Apologiam Socratis et Critonem.

sign See 2nd ed. 1833, 3rd ed. 1846, 4th ed. 1858, 5th ed. 1877 (new ed. Wohlrab).

Online: MDZ.

1827

Stallbaum
I–2

  sign   Platonis Phaedo. Recensuit et commentariis in usum scholarum instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumtibus Guil. Hennings, 1827, (II) + 210 pp.

sign [Series:] Platonis dialogos selectos. [Platonis opera omnia.] Vol. I. Sect. II. Continens Phaedonem.

sign See 2nd ed. 1834. — 3rd ed. 1850. — 4th ed. 1866 (Wohlrab). — 5th ed. 1875 (Wohlrab).

Online: MDZ.

1827

Stallbaum
I–3

  sign   Platonis Symposium. Recensuit et commentariis in usum scholarum instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumtibus Guil. Hennings, 1827, (II) + 202 pp.

sign [Series:] Platonis dialogos selectos. [Platonis opera omnia.] Vol. I. Sect. III. Continens Symposium.

sign See 2nd ed. 1836. — 3rd ed. 1852.

Online: MDZ. — MDZ (some vacant pages).

1827

Stallbaum

  sign   Platonis Meno. Prolegomenis et commentariis illustravit Godofr. Stallbaum. Accesserunt scholia graeca. Lipsiae, e libraria Hartmanni, 1827, 156 + LX + (1) pp.

sign [Contents:] Μένων /1-143/. Σχόλια in Menonem /144-145/. Index graecus /146-151/. Index latinus /152-156/. Disputatio de Menone Platonico /I-LX/.

Online: MDZ.

1827

Ast

  sign   Platonis quae exstant opera. Accedunt Platonis quae feruntur scripta. Ad optimorum librorum fidem recensuit in linguam latinam convertit annotationibus explanavit indicesque rerum ac verborum accuratissimos adiecit Fridericus Astius. Tomus nonus Hippiam Maiorem, Menexenum, Euthydemum, Menonem, Hippiam Minorem, Ionem, Clitophontem, Minoem, Axiochum, De justo, De virtute scripta, Demodocum, Sisyphum, Eryxiam, Epistolas, Timaeum Locrensem et Definitiones continens. Lipsiae, in libraria Weidmannia 1827, II + 683 pp.

Online: Archive.org. — ONB. — numelyo.

1827

Heindorf

  sign   Platonis dialogi quatuor. Lysis. Charmides. Hippias maior. Phaedrus. Emendavit et annotatione instruxit Lud. Frid. Heindorfius. Ad apparatum I. Bekkeri lectionem denuo emendavit Philippus Buttmannus. Editio secunda. Berolini, e Libraria Nauckiana, 1827, XVI + 396 + (3) pp.

sign [Series:] Platonis dialogi selecti. Cura Lud. Frid. Heindorfii. Volumen I.

sign See: 1st ed. 1802.

Online: MZD.

1828

Stallbaum
II–1

  sign   Platonis Gorgias. Recensuit et commentariis in usum scholarum instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumtibus Guil. Hennings, 1828, 268 pp.

sign [Series:] Platonis dialogos selectos. [Platonis opera omnia.] Vol. II. Sect. I. Continens Gorgiam.

sign See 2nd ed. 1840; 3rd ed. 1861.

Online: MDZ.

1828

Stallbaum
II–2

  sign   Platonis Protagoras. Recensuit et commentariis in usum scholarum instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumtibus Guil. Hennings, 1828, 194 pp.

sign [Series:] Platonis dialogos selectos. [Platonis opera omnia.] Vol. II. Sect. II. Continens Protagoram.

sign See 2nd ed. 1840. — 3rd ed. 1865 (Kroschel). — 4th ed. 1882 (Kroschel).

Online: MDZ.

1828

Lindau

  sign   Platonis Timaeus. Optimarum nunc editionum textus recognovit, adnotatione continua illustrabat, indice instruxit Aug. Fred. Lindau, A. M. Prof. reg., Gymn. olsn. collega. Lipsiae, sumptibus Frid. Christ. Guil. Vogelii, 1828, VIII + 176 + 154 pp. + 1 pl.

sign [Contents:] (dedicatio) /III/. Praefatio /V-VIII/. Πλάτωνος Τίμαιος [— Platonis Timaeus] /1-176/. Commentarius in Platonis Timaeum /1-144/. In Timaeum index /145-152/. Corrigenda /153-154/. + Compages mundi Platonica (1. pl.).

Online: Hathitrust.

1828

Grosse

  sign   Πλάτωνος Φαίδων — Platons Phädon. Mit kritischen und erklärenden Anmerkungen von Dr. Georg Friedrich Wilhelm Grosse, evangelischem Pfarrer von Schorau, Moritz und Töppel. Halle, Im Hendelschen Verlage, 1828, XIV + 362 pp.

Online: Hathitrust.

1828

Wolf

  sign   Πλάτωνος Συμπόσιον — Platons Gastmahl: ein Dialog. Hin und wieder verbessert und mit kritischen und erklärenden Anmerkungen herausgegeben von Friedrich August Wolf. Neue, nach dem vorhandenen Hülfsmitteln durchgänging verbesserte Ausgabe. Leipzig, bei E. B. Schwickert, 1828, LXXIV + 136 pp.

sign See 1st ed. 1782.

Online: Hathitrust.

1829

Heindorf

  sign   Platonis dialogi duo. Gorgias et Theaetetus. Emendavit et annotatione instruxit Lud. Frid. Heindorfius. Ad apparatum I. Bekkeri lectionem denuo emendavit Philippus Buttmannus. . Berolini, E Libraria Nauckiana, 1829, 531 pp.

sign [Series:] Platonis Dialogi selecti. Volumen II. Editio Secunda.

sign See first ed. 1805.

Online: Archive.org.

1829

Rückert

  sign   Πλάτωνος Συμπόσιον — Platonis Convivium. Recensuit illustravit L. I. Rückert. Lipsiae, Sumptibus C. H. F. Hartmanni, 1829, XII + 336 pp.

sign Editor: Leopold Immanuel Rückert (1797—1871).

Online: Hathitrust.

1829

Tauchnitz-
iana (2)
I.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus I. Insunt: Euthyphro, Apologia Socratis, Crito, Phaedo, Theages, Amatores, Theaetetus. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1829, II + 453 pp.

sign [Contents:] Olympiodori Vita Platonis /1-8/. Ἀλβίνου ἐισαγωγή εἰς τοῦς Πλάτωνος διαλόγους /9-15/. Εὐθύφρων /16-39/. Ἀπολογία Σωκράτους /40-79/. Κρίτων /80-99/. Φαίδων /100-198/. Θεάγης /199-215/. Ἐρασταί /216-226/. Θεαίτητος /227-332/. Σχόλια εἰς Πλάτωνα /333-364/. Animadversiones /365-453/.

sign See 1st ed. 1813.

sign Ladenpreis 8 Groschen.

Online: Books.Google. — Books.Google. — Archive.org. — Hathitrust.

1829

Tauchnitz-
iana (2)
II.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus II. Insunt: Sophista, Euthydemus, Protagoras, Hippias minor, Cratylus. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1829, II + 451 pp.

sign See 1st ed. 1814.

sign Ladenpreis 8 Groschen.

Online: Books.Google. — Hathitrust. — Hathitrust.

1829

Tauchnitz-
iana (2)
III.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus III. Insunt: Gorgias, Ion, Philebus, Menon. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1829, II + 408 pp.

sign [Contents:] Editionum quatuor dialogorum hoc vol. comprehensorum aliorumque libellorum index /V-VIII/. Γοργίας /1-123/. Ἴων /124-142/. Φίληβος /143-228/. Μένων /229-274/. Σχόλια εἰς Πλάτωνα /275-311/. Adnotationes /312-408/.

sign See 1st ed. 1816.

sign Ladenpreis 8 Groschen.

Online: Books.Google. — Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1829

Tauchnitz-
iana (2)
IV.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus IV. Insunt: Alcibiades uterque, Charmides, Laches, Lysis, Hipparchus, Menexenus, Politicus, Minos. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1829, II + 328 pp.

sign See 1st ed. 1818.

sign Ladenpreis 8 Groschen.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1829

Tauchnitz-
iana (2)
V.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus V. Insunt: De Republica sive de Iusto libri decem. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1829, II + 436 pp.

sign See 1st ed. 1818.

sign Ladenpreis 8 Groschen.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1829

Tauchnitz-
iana (2)
VI.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus VI. Insunt: De legibus libri XII. et Epinomis. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1829, II + 534 pp.

sign See 1st ed. 1819.

sign Ladenpreis 8 Groschen.

Online: Hathitrust.

1829

Tauchnitz-
iana (2)
VII.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus VII. Insunt: Timaeus, Timaei Locri de anima mundi, Critias, Parmenides et Symposion. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1829, II + 307 pp.

sign See 1st ed. 1819.

sign Ladenpreis 8 Groschen.

Online: Books.Google. — ONB. — Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust.

1829

Tauchnitz-
iana (2)
VIII.

  sign   Platonis Opera. Cum scholiis a Ruhnkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Tomus VIII. Insunt: Phaedrus, Hippas maior, epistolae, dialogi nothi et definitiones. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1829, II + 303 pp.

sign See 1st ed. 1819.

sign Ladenpreis 8 Groschen.

Online: Hathitrust. — Hathitrust.

1829

Stallbaum
III–1

  sign   [Platonis Politia — Πλάτωνος Πολιτεία.] Recensuit et commentariis in usum scholarum instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumtibus Guil. Hennings, 1829, LXXVIII + (II) + 405 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis dialogos selectos. [Platonis opera omnia.] Vol. III. Sect. I. Continens Politiae libr. I.–V.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XIII. Sect. I. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See 2nd ed. 1858.

Online: Hathitrust.

1830

Stallbaum
III–2

  sign   [Platonis Politia — Πλάτωνος Πολιτεία.] Recensuit et commentariis in usum scholarum instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumtibus Guil. Hennings, 1830, IV + 417 + (3) pp.

sign [Series:] Platonis dialogos selectos. [Platonis opera omnia.] Vol. III. Sect. II. Continens Politiae libr. VI.–X.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XIII. Sect. II. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See 2nd ed. 1859.

Online: Hathitrust.

1830

Schneider
I.

  sign   Platonis opera Graece. Recensuit et adnotatione critica instruxit Car. Ern. Christoph. Schneider, Litt. ant. prof. Vratisl. Volumen primum. Civitatis lib. I.–IIII. continens. Lipsiae, sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1830, LXXXII + 430 pp.

sign Editor: Carolus Ernestus Christophorus / Karl Ernst Christoph Schneider (1786—1856).

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust. — Hathitrust. — Hathitrust.

1830

Wyttenbach

  sign   Πλάτωνος Φαίδων. Platonis Phaedo. Explanatus et emendatus prolegomenis et annotatione Danielis Wyttenbachii. Editio auctior. Lugduni-Batavorum, Apud H. W. Hazenberg, Juniorem, 1830, LXIII + 394 pp.

sign See 1st ed. 1810.

Online: Hathitrust.

1830

Buttmann

  sign   Platonis dialogi IV. Meno. Crito. Alcibiades uterque. Cum annotatione critica et exegetica curavit Philippus Buttmannus Dr. Editio quinta. Berolini, Sumptibus Augusti Mylii, 1830, VIII + 236 pp.

sign See 1st ed. 1780.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1831

Schneider
II.

  sign   Platonis opera Graece. Recensuit et adnotatione critica instruxit Car. Ern. Christoph. Schneider, Litt. ant. prof. Vratisl. Volumen secundum. Civitatis lib. V. VI. VII. continens. Lipsiae, sumptibus B. G. Teubneri et F. Claudii, 1831, XXXVIII + 354 pp.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust. — Hathitrust. — Hathitrust.

1832

Stallbaum
IV–1

  sign   Platonis Phaedrus. Recensuit et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumptibus Guil. Hennings, 1832, IV + XXVI + 199 pp.

sign [Series:] Platonis dialogos selectos. [Platonis opera omnia.] Vol. XIX. Sect. I. Continens Phaedrum.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XIX. Sect. I. Continens Phaedrum.

sign See 2nd ed. 1857.

Online: Hathitrust. — Hathitrust.

1833

Schneider
III.

  sign   Platonis opera Graece. Recensuit et adnotatione critica instruxit Car. Ern. Christoph. Schneider, Litt. ant. prof. Vratisl. Volumen tertium. Civitatis lib. VIII. VIIII. X. et indicem adnotationis ad omnes continens. Lipsiae, sumptibus B. G. Teubneri et F. Claudii, 1833, II + CXXVIII + 359 pp.

sign [Contents:] Praefatio editoris /I-CXXVIII/. Πλάτωνος Πολιτεία. Λόγος ὄγδοος /1-106/. Λόγος ἔνατος /107-189/. Λόγος δέκατος /190-305/. Errata /306/. Index. A) Codices a) nominatim, b) omnino, quae omittant, c) quae interpolata habeant, d) quae confusa /309-316/. B) Ficinus /316/. C) Editiones veteres a) Ald. b) Bas. a. c) Bas. b. d) Steph. e) omnino /316-333/. D) Res ad grammaticam pertinens /333-339/. E) Res aliae /339-340/. F) Vocabula /340-352/. G) Scriptores vel a Platone respecti vel in adnotatione emendati vel illustrati /352-359/. Erratum in indice /359/.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust (no index). — Hathitrust. — Hathitrust.

1833

Stallbaum
IV–2

  sign   Platonis Menexenus, Lysis, Hippias maior, Hippias minor, Io. Recensuit et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumptibus Guil. Hennings, 1833, 340 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. IV. Sect. II. Continens Menexenum, Lysidem, Hippiam utrumque, Ionem.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XIX. Sect. II. Continens Menexenum, Lysidem, Hippiam utrumque, Ionem.

sign See 2nd ed. 1857.

Online: Hathitrust. — Hathitrust.

1833

Stallbaum
I–1

  sign   Platonis Apologia Socratis. Platonis Crito. Recensuit et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumtibus Guil. Hennings, 1833, LII + 169 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. I. Sect. I. Continens Apologiam Socratis et Critonem. Editio auctior et emendatior.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XI. Sect. I. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See 1st ed. 1827.

Online: Hathitrust. — Books.Google. — Books.Google.

1833

Stallbaum

  sign   Πλάτωνος Φαίδων. — Platonis Phaedo. Ad optimorum codicum fidem recensuit, varietate lectionis, prolegomenis, et commentario perpetuo in usum scholarum illustravit Godofredus Stallbaum. Londini, Excudebat A. J. Valpy, A. M. Sumtibus Johannis B. Priestley, 1833, XV + 192 pp.

sign See Stallbaum's 1st ed. 1827.

Online: Archive.org.

1833

Winckelmann

  sign   Platonis Euthydemus. Recensuit prolegomenis et commentariis illustravit adparatum criticum digessit scholia excursum et indices adjecit Augustus Guilielmus Winckelmann, philosophiae doctor, prof. litt. graec. in gymnasio turicens. des. Accessit Aristotelis liber De sophisticis elenchis. Lipsiae, Sumtus fecit C. H. F. Hartmann, 1833, XLVIII + 227 pp.

sign [Contents:] Praefatio /VII-XIV/. Prolegomena in Platonis Euthydemum /XV-LXVIII/. Πλάτωνος διάλογος Εὐθύδημος ἢ ἐριστικός /1-152/. Scholia in Platonis Euthydemum cum brevi adnotatione et excursus ad locum Euthydem. pag. 302 C de Jove πατρῴῳ /153-168/. Ἀριστοτέλους περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων /169-212/. Indices rerum, vocabulorum et scriptorum /213-222/. Addenda et corrigenda /223-227/.

sign [Series:] Platonis dialogi selecti. Edidit Augustus Guilielmus Winckelmann. Volumen primum continens Euthydemum.

Online: Hathitrust.

1833

Leo / Loewe

  sign   Platonis Crito Graece. Cum commentario perpetuo in usum scholarum edidit Aenotheus Eduardus Leo, AA. liberal. mag., ad aedem Petrinam, quae Lipsiae est, concionator vespertinus, scholae civicae praeceptor ordinarius et societatis historico-theologicae sodalis. Editio secunda auctior et emendatior. Lipsiae, in libraria Ch. G. Kayseri, 1833, VIII + 80 pp.

sign See 1st ed. 1825.

Online: Books.Google.

1834

Stanford

  sign   ΠΛΑΤΩΝ — Plato's Apology of Socrates, Crito, and Phaedo, from the text of Bekker: with the Latin version of Ficinus; and Notes by Charles Stuart Stanford. Dublin, Printed at the University Press for William Curry, Jun., and Company; Simpkin and Marshall, London, 1834, XXXVI + 306 + LXXVII pp.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — New ed. (1900?).

1834

Stallbaum
V–1

  sign   Platonis Laches, Charmides, Alcibiades primus, Alcibiades secundus. Recensuit et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumptibus Guil. Hennings, 1834, IV + 361 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. V. Sect. I. Continens Lachetem, Charmidem, Alcibiadem utrumque.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XX. Sect. I. Continens Lachetem, Charmidem, Alcibiadem utrumque.

sign See 2nd ed. 1857.

Online: Hathitrust. — Books.Google. — MDZ. — MDZ.

1834

Stallbaum
I–2

  sign   Platonis Phaedo. Recensuit et commentariis in usum scholarum instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumtibus Guil. Hennings, 1834, (II) + 262 + (2) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. I. Sect. II. Continens Phaedonem. Editio auctior et emendatior.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XI. Sect. II. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See 1st ed. 1827.

Online: Hathitrust. — Books.Google.

1834

Hommel

  sign   Πλάτωνος Συμπόσιον. — Platonis Convivium. Recensuit, emendavit, illustravit Alexander Hommel, doctor philosophiae. Lipsiae, Sumptibus Friderici Fleischeri, 1834, XLVI + 420 pp.

Online: Hathitrust.

1835

Stallbaum
V–2

  sign   Platonis Cratylus. Recensuit et commentariis in usum scholarum instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumptibus Guil. Hennings, 1835, IV + 245 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. V. Sect. II. Continens Cratylum.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XX. Sect. II. Continens Platonis Cratylum.

Online: Books.Google. — Books.Google. — Books.Google. — Hathitrust. — MDZ. — MDZ.

1836

Stallbaum
VI–1

  sign   Platonis Euthydemus. Recensuit et prolegomenis, atque commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumtibus Guil. Hennings / Londini apud Black et Armstrong, 1836, 209 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. VI. Sect. I. Continens Euthydemum.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org. — Books.Google. — Books.Google.

1836

Stallbaum
VI–2

  sign   Platonis Meno et Euthyphro itemque incerti scriptoris Theages, Erastae et Hipparchus. Recensuit et prolegomenis, atque commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumptibus Guil. Hennings / Londini apud Black et Armstrong, 1836, 341 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. VI. Sect. II. Continens Menonem, Euthyphronem, Theagem, Erastas, Hipparchum.

sign See 2nd ed. 1885 (Fritzsche).

Online: Archive.org. — Archive.org. — MDZ. — MDZ.

1836

Stallbaum
I–3

  sign   Platonis Symposium. Recensuit et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumptibus Guil. Hennings / Londini apud Black et Armstrong, 1836, 280 + (2) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. I. Sect. III. Continens Symposium. Editio secunda auctior et emendatior.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XI. Sect. III. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See 1st ed. 1827.

Online: Hathitrust.

1838

Stallbaum
VII

  sign   Platonis Timaeus et Critias. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Accessit varietas lectionis praestantissimi codicis Parisini accuratissime enotata. Gothae et Erfordiae, sumptibus Guil. Hennings / Londini apud Black et Armstrong, 1838, IV + 511 + (3) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. VII. Continens Timaeum et Critiam.

Online: Books.Google. — Books.Google. — Hathitrust.

1838

Turici
vol. I.

  sign   Platonis Euthyphro, Apologia Socratis, Crito. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guilielmus Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1838, VI + 77 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. I.

sign See next ed. 1839.

Online: Archive.org (editio altera 1839). — Hathitrust (editio altera 1839).

1838

Turici
vol. II.

  sign   Platonis Phaedo. Item incertorum auctorum Theages et Erastae. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guilielmus Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1838, VI + 109 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. II.

Online: Archive.org (editio altera 1839).

1839

Stallbaum

  sign   Platonis Parmenides. Cum quattuor libris prolegomenorum et commentario perpetuo. Accedunt Procli in Parmenidem commentarii nunc emendatius editi. Cura Godofr. Stallbaumi. Lipsiae, e libraria Lehnholdiana, 1839, VI + 1025 + (1) pp.

sign See next ed. 1848.

Online: MDZ. — Books.Google.

1839 / 1842

Turici [Zürich]:
Baiter /
Orelli /
Winckel- mann

  sign   Platonis opera quae feruntur omnia. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guilielmus Winckelmannus. Accedunt integra varietas lectionis Stephanianae, Bekkerianae, Stallbaumianae, scholia et nominum index. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri & filiorum, 1839[—1842] (issued in 9 parts), 4to, VIII + 1073 + (3) pp.

sign Hoc volumine continentur: Praefatio /VII/. Dialogi: Euthyphro /1/. Apologia /10/. Crito /23/. Phaedo /30/. Theages /59/. Amatores /65/. Theaetetus /69/. Sophista /105/. Euthydemus /135/. Protagoras /153/. (Simonidi carmen) /176/. Hippias minor /177/. Cratylus /185/. Gorgias /213/. Io /254/. Philebus /261/. Meno /294/. Alcibiades primus /311/. Alcibiades secundus /331/. Charmides /339/. Laches /350/. Lysis /362/. Hipparchus /372/. Menexenus /377/. Politicus /385/. Minos /415/. Res publica /421/. Leges /541/. Epinomis /695/. Timaeus /704/. Timaeus Locrus /737/. Critias /743/. Parmenides /751/. Convivium /769/. Phaedrus /793/. Hippias maior /818/. Epistolae /831/. Axiochus /859/. De Justo /864/. De Virtute /866/. Demodocus /868/. Sisyphus /872/. Eryxias /875/. Clitophon /882/. Definitiones /885/. Scholia /889/. Glossarium Platonicum /969/. Onomasticum Platonicum sive Index nominum quae et apud Platonem et in scholiis leguntur /1011/. Index scriptorum /1061/. Index codicum ab I. Bekkero collatorum /1067/. Dialogorum Platonicorum Ordo alphabeticus /1074/.

sign Editor: Johann Georg Baiter (1801—1877).

sign Editor: Johann Caspar von Orelli (1787—1849).

sign Editor: August Wilhelm Winckelmann (1810—1875).

Online: Books.Google. — Books.Google. — Hathitrust. — MDZ. — MDZ (pp. 1-104). — Archive.org.

1839

Turici
vol. III.

  sign   Platonis Theaetetus. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guilielmus Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1839, VI + 99 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. III.

Online: Archive.org.

1839

Turici
vol. IV.

  sign   Platonis Sophista. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guilielmus Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1839, VI + 80 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. IV.

Online: Archive.org. — MDZ.

1839

Turici
vol. V.

  sign   Platonis Euthydemus et Protagoras. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guilielmus Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1839, VI + 112 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. V.

sign See 2nd ed. 1852.

Online: Archive.org.

1839

Turici
vol. VI.

  sign   Platonis Cratylus item incerti auctoris Hippias minor. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guilielmus Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1839, VI + 101 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. VI.

Online: Archive.org.

1839

Turici
vol. VII.

  sign   Platonis Gorgias item incerti auctoris Io. Recognoverunt Io. Caspar Orellius & Io. Georgius Baiterus, professores turicenses. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1839, VIII + 133 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. VII.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1839

Turici
vol. VIII.

  sign   Platonis Philebus. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1839, XVI + 67 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. VIII.

Online: Archive.org.

1839

Turici
vol. IX.

  sign   Platonis Meno item incerti auctoris Alcibiades I. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1839, XII + 101 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. IX.

Online: Archive.org.

1839

Turici
vol. X.

  sign   Platonis Charmides et Laches item incerti auctoris Alcibiades II. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Accessit Hermanni Sauppii ad Io. Georgium Baiteri epistola critica. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1839, XVI + 88 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. X.

sign See next ed. 1851.

Online: Archive.org.

1839

Turici
vol. XI.

  sign   Platonis Lysis et Menexenus item incerti auctoris Hipparchus. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1839, VIII + 61 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XI.

Online: Archive.org.

1840

Turici
vol. XII.

  sign   Platonis Politicus item incerti auctoris Minos. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1840, XII + 98 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XII.

Online: Archive.org.

1840

Turici
vol. XIII.

  sign   Platonis Res publica. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1840, VIII + 316 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XIII.

sign See: Editio secunda 1847. Editio tertia 1858. Editio quarta 1874.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1840

Stallbaum
VIII–1

  sign   Platonis Theaetetus. Recensuit et prolegomenis, atque commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumptibus Guil. Hennings / Londini apud Black et Armstrong, 1840, IV + 290 + (3) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. VIII. Sect. I. Continens Theaetetum.

sign See 2nd ed. 1869 (Wohlrab).

Online: Hathitrust.

1840

Stallbaum
VIII–2

  sign   Platonis Sophista. Recensuit, prolegomenis et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumptibus Guil. Hennings / Londini apud Black et Armstrong, 1840, 242 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. VIII. Sect. II. Continens Sophistam.

sign See 2nd ed. 1897 (Apelt).

Online: Hathitrust. — Books.Google.

1840

Stallbaum
II–1

  sign   Platonis Gorgias. Recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Editio secunda multis partibus aucta atque emendata. Gothae, sumptibus Fridericae Hennings / Londini apud Black et Armstrong, 1840, 323 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. II. Sect. I. Continens Gorgiam. Editio secunda multis partibus aucta et emendata.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XII. Sect. I. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See first ed. 1828.

Online: Books.Google. — Hathitrust.

1840

Stallbaum
II–2

  sign   Platonis Protagoras. Recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Editio secunda multis partibus aucta et emendata. Gothae, sumptibus Fridericae Hennings / Londini apud Black et Armstrong // Londini Asher & Socii, 1840, 220 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. II. Sect. II.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XII. Sect. II. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See first ed. 1828.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — MDZ. — Books.Google. — Books.Google.

1840

Smith

  sign   Πλάτων. The Apology of Socrates, the Crito, and part of the Phaedo. With notes from Stallbaum and Schleiermacher's introductions. London, Taylor Walton and Maberly, 1840, XIX + 208 + IV + CLXV pp.

sign [Contents:] Preface (William Smith) /V-VI/. Contents /VII/. Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους /IX/. Schleiermacher's introduction to the Apology of Socrates /XI-XIX/. Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους /1-55/. Πλάτωνος Κρίτων /57/. Schleiermacher's introduction to the Crito /69-63/. Πλάτωνος Κρίτων /65-90/. Notes [translated for this edition by Mr. Gillespie, A.M. of Trinity College, Dublin] /91/. Notes on the Apology of Socrates /93-145/. Notes on the Crito /147-180/. Appendix /181/. Πλάτωνος Φαίδων /183-191/. Notes on the Phaedo /193-208/. A Life of Socrates /I/. Contents /III/. Life of Socrates (by Wiggers) /III-CXVII/. ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΕΡΤΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΒΙΟΣ (Life of Socrates by Diogenes Laertius) /CXIX-CXXVIII/. Schleiermacher on the Worth of Socrates as a Philosopher /CXXIX-CLV/. Index to the Life of Socrates /CLV-CLXV/.

sign Editor: William Smith (1813—1893).

sign See next ed. 1852, 1858, 1863, 1876.

Online: Archive.org.

1841

Stallbaum
IX–1

  sign   Platonis Politicus et incerti autoris Minos. Recensuit, prolegomenis et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Gothae, sumtibus Fridericae Hennings / Londini apud Black et Armstrong, 1841, IV + 394 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. IX. Sect. I. Continens Politicum et Minoem.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Books.Google. — Books.Google. — Books.Google. — Hathitrust.

1841

Schneider

  sign   Platonis Civitas graece. Recensuit et scholia addidit Car. Ern. Christoph. Schneider, Litt. ant. prof. Vratislav. Vratislaviae, apud Georg. Phil. Aderholz (Typis excudit Ph. Reclam jun.), 1841, IV + 220 pp.

sign [Contents:] Editor lectori /III-IV/. Πλάτωνος Πολιτεία I.–X. /1-179/. Scholia /181-220/.

Online: Hathitrust.

1841

Turici
vol. XIV.

  sign   Platonis De legibus libri XII. item incerti auctoris Epinomis. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1841, XVI + 439 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XIV.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1841

Turici
vol. XV.

  sign   Platonis Timaeus et Critias item Timaeus Locrus de anima mundi et natura. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1841, X + 125 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XV.

Online: Archive.org. —

1841

Turici
vol. XVI.

  sign   Platonis Parmenides. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1841, XII + 51 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XVI.

Online: Archive.org. —

1841

Turici
vol. XVII.

  sign   Platonis Symposium. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Accessit A. S. Vogelini ad I. G. Baiterum epistolae criticae. Pars prior. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1841, X + 77(?) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XVII.

sign See: Editio altera 1863.

Online: Archive.org (missing pages).

1841

Turici
vol. XVIII.

  sign   Platonis Phaedrus. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Accessit A. S. Vogelini ad I. G. Baiterum epistolae criticae. Pars altera. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1841, XVI + 88 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XVIII.

Online: Archive.org. —

1841

Turici
vol. XIX.

  sign   Platonis Hippias maior item Epistolae. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1841, VIII + 111 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XIX.

Online: Archive.org. —

1841

Turici
vol. XX.

  sign   Platonis dialogi spurii. Axiochus. De Justo. De Virtute. Demodocus. Sisyphus. Eryxias. Clitophon. Definitiones. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1841, XVI + 92 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XX.

Online: Archive.org. —

1841

Turici
vol. XXI.

  sign   Scholia ad Platonem auctiora et emendatiora. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus, Io. Caspar Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, successorum Ziegleri et filiorum, 1841, VIII + 245 pp.

sign [Contents:] Scholia /1-230/. Index ad scholia /231-243/. Paginarum editionis Bekkeri et nostrae comparatio /244-245/.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XXI.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1841

Engelmann
I.

  sign   Platons Gastmahl. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1841, XLIV + 148 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Erster Theil. Das Gastmahl.

sign See 2nd ed. 1853.

Online: MDZ.

1842

Woolsey

  sign   The Gorgias of Plato, chiefly according to Stallbaum's Text; With notes by Theodore D. Woolsey, Professor of Greek in Yale College. Boston, James Munroe & Company, 1842, LV + 232 pp.

sign Editor: Theodore Dwight Woolsey (1801—1889).

Online (1842): Archive.org. — Hathitrust.

Online (new editions, with additions): Hathitrust (1848). — Hathitrust (1848). — Archive.org (1848). — Archive.org (1854). — Hathitrust (1854). — Archive.org (1856). — Hathitrust (1858). — Hathitrust (1860). — Hathitrust (1869). — Archive.org (1877). — Hathitrust (1877).

1842

Engelmann
II.

  sign   Platons Phädon. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1842, XXXVI + 211 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Zweiter Theil.

sign See 3rd ed. 1852.

Online: Books.Google.

1842

Stallbaum
IX–2

  sign   Platonis Philebus. Recensuit, prolegomenis et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Gothae, sumtibus Fridericae Hennings / Londini apud Black et Armstrong, 1842, IV + 405 pp.

sign [Contents:] Prolegomena in Philebum. Cap. I.-VIII. Codices manu scripti. Editiones Philebi. Versiones operis /3-90/. Φίληβος /91-383/. Indices. Index graecus /387-397/. Index latinus /398-405/.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. IX. Sect. II. Continens Philebum.

Online: Archive.org. — Books.Google. — Books.Google.

1843

Engelmann
III.

  sign   Platons Vertheidigung des Sokrates. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1843, XIV + 83 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Drittter Theil. Vertheidigung des Sokrates.

sign See next ed. 1850, 1853, 1863.

Online: ---

1843

Engelmann
IV.

  sign   Platons Euthyphron und Kriton. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1843, XII + 110 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Vierter Theil. Euthyphron und Kriton.

sign See 2nd ed. 1850, 3rd ed. 1855.

Online: ---

1843

Leprévost

  sign   Platon, Le premier Alcibiade. Expliqué, traduit et annoté par M. C. Leprévost, Professeur au Collége royal de Bourbon. Paris, Librairie de L. Hachette, 1843, IV + 196 pp.

sign [Series:] Les auteurs grecs expliqués d'après une méthode nouvelle par deux traductions françaises l'une littérale et juxtalinéaire présentant le mot à mot français en regard des mots grecs correspondants l'autre correcte et précédée du texte grec avec des sommaires et des notes par une société de professeurs et d'hellénistes.

Online: gallica.bnf.fr.

1845

Engelmann
V.

  sign   Platons Laches und Charmides. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1845, XVI + 168 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Fünfter Theil. Laches und Charmides.

sign See 2nd ed. 1854.

Online: MDZ.

1845

Lewis

  sign   Plato contra atheos. Plato against the atheists, or, the Tenth book of the dialogue on laws, accompanied with critical notes, and followed by extended dissertations on some of the main points of the Platonic philosophy and theology, especially as compared the the Holy scriptures by Tayler Lewis, LL.D., professor of the Greek language and literature in the University in the city of New-York. New-York, published by Harper & Brothers, 1845, XXIII + 378 pp.

sign Mašíbl?

Online: Hathitrust. — Hathitrust.

1846

Schneider

  sign   ΠΛΑΤΩΝ. Platonis Opera. Graece et latine cum scholiis et indicibus. Volumen secundum. Ex recensione C. E. CH. Schneideri. Parisiis, Editore Ambrosio Firmin Didot, Instituti regii Franciae typographo, 1846, VII + 598 pp.

sign [Contents:] Varietas codicis Parisini denuo excussi /IV/. Civitas /1/. Timaeus /196/. Critias /250/. Leges /264/. Epinomis /502/. Epistolae /517/. Dialogi subditivi: Axiochus /557/. De justo /563/. De virtute /566/. Demodocus /569/. Sisyphus /475/. Eryxias /579/. Clitophon /592/. Definitiones /596/.

sign See next ed. 1862, 1877, 1880, 1900.

sign Scriptorum graecorum bibliotheca. — Collection des auteurs grecs avec la traduction latine en regard et les index. Gr. in-8°, à 2 colonnes.

Online: MDZ. — Hathitrust.

1846

Engelmann
VI.

  sign   Platons Phädros. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1846, XVI + 179 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Sechster Theil. Phädros.

sign See 2nd ed. 1877.

Online: ---

1846

Stallbaum
I–1

  sign   Platonis Apologia et Crito. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae, sumptibus Fridericae Hennings / Londini apud D. Nutt, 1846, LVI + 203 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. I. Sect. I. Continens Apologiam et Critonem. Editio tertia superioribus multo auctior et emendatior.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Jacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XI. Sect. I. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See 1st ed. 1827.

Online: Hathitrust.

1847

Engelmann
VII.

  sign   Platons Menexenos. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1847, XXXV + 88 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Siebenter Theil. Menexenos.

sign See: Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage 1877.

Online: MDZ.

1847

Sommer

  sign   Phédon. Dialogue sur l'immortalité de l'âme. Par Platon. Traduction française de F. Thurot, complétée avec celle de Dacier et publiée avec le texte grec en regard et un choix de notes par M. Sommer. Ancien élève de l'École Normale. Agrégé des classes supérieures des lettres. À Paris / À Alger, L. Hachette et Cie, Librairie de l'Université royale de France, 1847, IV + 159 pp.

sign Editor: Édouard Sommer (1822—1866).

sign See next ed. 1887, 1894, 1911, 1914.

Online: Gallica.

1848

Stallbaum

  sign   Platonis Parmenides. Cum quatuor libris prolegomenorum et commentario perpetuo. Accedunt Procli in Parmenidem commentarii nunc emendatius editi. Cura Godofr. Stallbaumi. Editio viliore pretio parabilis. Lipsiae, Sumptibus Im. Tr. Woelleri, 1848, 1025 pp.

sign See previous ed. 1839.

Online: Hathitrust. — MDZ. — Books.Google.

1848

--

  sign   Platonis Menexenus. From the text of Bekker, carefully revised. London, John W. Parker, West Strand, 1848, 22 pp.

sign See next ed. 1861.

Online: Archive.org. — Books.Google.

1849

Engelmann
VIII.

  sign   Platons Hippias I. II. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1849, VIII + 130 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Achter Theil. Hippias I. II.

Online: Books.Google. — MDZ. — Hathitrust.

1849

Engelmann
IX.

  sign   Platons Lysis. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1849, XII + 63 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Neunter Theil. Lysis.

Online: Archive.org. — Books.Google. — Hathitrust.

 

 

1850

1850

Stallbaum

  sign   Platonis Opera omnia uno volumine comprehensa. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis Graecis emendatius edidit Godofredus Stallbaumius, prof. lips. et gymnasii Thomani rector. Editio stereotypa. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii / Londini apud David Nutt, 1850, XV + 725 + (3) pp.

sign [Contents:] Εὐθύφρων /1/. Ἀπολογία Σωκράτους /7/. Κρίτων /16/. Φαίδων /21/. Θεάγης (Incerti auctoris Theages) /44/. Ἐρασταί (Incerti auctoris Amatores) /48/. Θεαίτητος /51/. Σοφιστής /76/. Εὐθύδημος /94/. Πρωταγόρας /107/. Ἱππίας ἐλάττων /126/. Κρατύλος /131/. Γοργίας /151/. Ἴων /179/. Φίληβος /184/. Μένων /204/. Ἀλκιβιάδης πρῶτος /215/. Ἀλκιβιάδης δεύτερος (Incerti auctoris Alcibiades II.) /227/. Χαρμίδης /232/. Λάχης /241/. Λύσις /249/. Ἵππαρχος ἢ φιλοκερδής (Incerti auctoris Hipparchus) /257/. Μενέξενος /260/. Πολιτικός /266/. Μίνως (Incerti auctoris Minos) /286/. Πολιτεία /289/. Νόμοι /384/. Ἐπινομίς (Incerti auctoris Epinomis) /498/. Τίμαιος /505/. Τιμαίω Λοκρῶ περὶ ψυχᾶς κόσμω καὶ φύσιος (Timaei Locri de anima mundi) /530/. Κριτίας /534/. Παρμενίδης ἢ περὶ ἰδεῶν /540/. Συμπόσιον ἢ περὶ ἔρωτος /555/. Φαῖδρος /573/. Ἱππίας μείζων /591/. Ἐπιστολαί /560/. Διάλογοι οἱ νοθευόμενοι (Incerti auctoris opera): Ἀξίοχος /619/. Περὶ δικαίου /622/. Περὶ ἀρετῆς /623/. Δημόδοκος /625/. Σίσυφος /628/. Ἐρυξίας /630/. Κλειτοφῶν /636/. Ὅροι /638/. Scholia /641/. Index historicus in Platonem (* Repetitus est ex T. Mitchelli Indice Graecit. Platonic. Oxon. 1832. 8.) /709/. Tabula indicans consensum paginarum editionis Steph. cum paginis Lugdunensi et Francofurtanae editionum /717/. Catalogus dialogorum Platonis iuxta distributionem Ioannis Serrani, ed. H. Steph. 1578 /726/. Tabula dialogorum Platonis ex editione Aldina /727/. Ordo dialogorum Platonis in editione Francofurtana /728/. Ordo dialogorum Platonis in editione Lugdunensi /728/.

sign See next ed. 1867, 1881, 1899.

Online: Hathitrust. — Books.Google.

1850

Stallbaum
I.

  sign   Platonis opera omnia. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis graecis emendatus edidit Godofredus Stallbaumius, prof. lips. gymnasii Thomani rector. Nova editio stereotypa. Tomus I. Euthyphro. Apologia. Crito. Phaedo. Theages. Erastae. Theaetetus. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1850, V + 324 pp.

Online: Hathitrust.

1850

Stallbaum
II.

  sign   Platonis opera omnia. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis graecis emendatus edidit Godofredus Stallbaumius, prof. lips. gymnasii Thomani rector. Nova editio stereotypa. Tomus II. Sophista. Euthydemus. Protagoras. Hippias minor. Cratylus. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1850, II + 302 pp.

Online: Hathitrust. — Hathitrust.

1850

Stallbaum
III.

  sign   Platonis opera omnia. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis graecis emendatus edidit Godofredus Stallbaumius, prof. lips. gymnasii Thomani rector. Nova editio stereotypa. Tomus III. Gorgias. Io. Philebus. Meno. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1850, II + 290 pp.

Online: Hathitrust.

1850

Stallbaum
IV.

  sign   Platonis opera omnia. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis graecis emendatus edidit Godofredus Stallbaumius, prof. lips. gymnasii Thomani rector. Nova editio stereotypa. Tomus IV. Alcibiades I., II. Charmides. Laches. Lysis. Hipparchus. Menexenus. Politicus. Minos. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1850, II + 311 pp.

Online: Hathitrust.

1850

Stallbaum
V.

  sign   Platonis opera omnia. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis graecis emendatus edidit Godofredus Stallbaumius, prof. lips. gymnasii Thomani rector. Nova editio stereotypa. Tomus V. Republica sive de Iusto libri decem. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1850, II + 410 pp.

Online: Hathitrust.

1850

Stallbaum
VI.

  sign   Platonis opera omnia. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis graecis emendatus edidit Godofredus Stallbaumius, prof. lips. gymnasii Thomani rector. Nova editio stereotypa. Tomus VI. De legibus libri XII et Epinomis. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1850, II + 499 pp.

Online: Hathitrust.

1850

Stallbaum
VII.

  sign   Platonis opera omnia. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis graecis emendatus edidit Godofredus Stallbaumius, prof. lips. gymnasii Thomani rector. Nova editio stereotypa. Tomus VII. Timaeus. Timaei Locri lib. de anima mundi. Critias. Parmenides. Symposion. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1850, II + 319 pp.

Online: Hathitrust.

1850

Stallbaum
VIII.

  sign   Platonis opera omnia. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis graecis emendatus edidit Godofredus Stallbaumius, prof. lips. gymnasii Thomani rector. Nova editio stereotypa. Tomus VIII. Phaedrus. Hippias maior. Epistolae. Dialogi subditivi. Definitiones. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1850, II + 286 pp.

Online: Hathitrust.

1850

Stallbaum
I–2

  sign   Platonis Phaedo. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Editio tertia multis partibus auctior et emendatior. Gothae, sumtibus Bernh. Hennings, 1850, 254 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. I. Sect. II. Continens Phaedonem. Editio tertia superioribus multo auctior et emendatior.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Jacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XI. Sect. II. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See 1st ed. 1827.

Online: Archive.org. — Archive.org. — MDZ. — Hathitrust.

1850

Engelmann
III.

  sign   Platons Vertheidigung des Sokrates. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Zweite verbesserte Auflage. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1850, XV + 86 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Drittter Theil. Vertheidigung des Sokrates.

sign See previous ed. 1843.

Online: Hathitrust.

1850

Engelmann
IV.

  sign   Platons Euthyphron und Kriton. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Zweite verbesserte Auflage. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1850, 128 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Vierter Theil. Euthyphron und Kriton.

sign See first ed. 1843.

Online: MDZ.

1850

Engelmann
XI.

  sign   Platons Ion. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1850, VIII + 51 + (1) pp.

sign [Series:] Platons Werke. Elfter Theil. Ion.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1850

Engelmann
XII.

  sign   Platons Euthydemos. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1850, XI + 112 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Zwölfter Theil. Euthydemos.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1851

Hermann
I.

  sign   Platonis Dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Vol. I. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. Lipsiae, Sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1851, XXXII + 503 pp.

sign [Contents:] Euthyphron. Apologia Socratis. Crito. Phaedo. Cratylus. Theaetetus. Sophistes. Politicus.

sign Editor: Carl / Karl Friedrich Hermann (1805—1855).

sign Countless reprints and reeditions.

Online: MDZ.

1851

Hermann
II.

  sign   Platonis Dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Vol. II. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. Lipsiae, Sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1851, XXXII + 503 pp.

sign [Contents:] Parmenides. Philebus. Symposium. Phaedrus. Alcibiades I. Alcibiades II. Hipparchus. Amatores sive Erastae. Theages.

sign Countless reprints and reeditions.

Online: MDZ.

1851

Hermann
III.

  sign   Platonis Dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Vol. III. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. Lipsiae, Sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1851, XXVIII + 464 pp.

sign [Contents:] Charmides. Laches. Lysis. Euthydemus. Protagoras. Gorgias. Meno. Hippias major. Hippias minor. Io. Menexenus. Clitophon.

sign Countless reprints and reeditions.

Online: Books.Google.

1851

Engelmann
X.

  sign   Platons Alkibiades I. II. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1851, XXXII + 225 + (1) pp.

sign [Series:] Platons Werke. Zehnter Theil. Alkibiades I. II.

Online: Archive.org. — MDZ. — Hathitrust.

1851

Engelmann
XIII.

  sign   Platons Protagoras. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1851, XVI + 154 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Dreizehnter Theil. Protagoras.

sign See next ed. 1877.

Online: MDZ.

1851

Engelmann
XIV.

  sign   Platons Menon. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1851, 118 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Vierzehnter Theil. Menon.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1852

Hermann
IV.

  sign   Platonis Dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Vol. IV. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. Lipsiae, Sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1852, XXXII + 455 pp.

sign [Contents:] Respublica. Timaeus. Timaeus Locrus. Critias. Minos.

sign Countless reprints and reeditions.

Online: MDZ.

1852

Hermann
V.

  sign   Platonis Dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Vol. V. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. Lipsiae, Sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1852, XXVIII + 442 pp.

sign [Contents:] Leges. Epinomis.

sign Countless reprints and reeditions.

Online: Books.Google. — MDZ. — Archive.org (1858).

1852

Schneider

  sign   Platonis opera. Graece et latine cum scholiis et indicibus. Ex recensione C. E. Ch. Schneideri. Volumen secundum. Pars II. Parisiis, Editore Ambrosio Firmin Didot, 1852, 263-598 pp.

sign [Contents:] Leges. Epinomis. Epistolae. Axiochus. De justo. De virtute. Demodocus. Sisyphus. Eryxias. Definitiones.

Online: BNF.

1852

Engelmann

  sign   Platons Phädon. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1852, XXXVI + 211 + (2) pp.

sign [Series:] Platons Werke. Zweiter Theil. Phädon.

See 1st ed. 1842.

Online: Books.Google. — Hathitrust.

1852

Smith

  sign   Πλάτων. The Apology of Socrates, the Crito, and part of the Phaedo. With notes from Stallbaum and Schleiermacher's introductions. A life of Socrates, and Schleiermacher's Essay on the worth of Socrates as a philosopher. Second edition revised. London, Taylor Walton and Maberly, 1852, XIX + 208 + IV + CLXV pp.

sign See 1st ed. 1840.

Online: Archive.org.

1852

Stallbaum
I–3

  sign   Platonis Symposium. Recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Editio tertia multis partibus auctior et emendatior. Gothae, sumptibus Bernh. Hennings, 1852, LXXVIII + (II) + 230 + (2) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. I. Sect. III. Continens Symposium. Editio tertia auctior et emendatior.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XI. Sect. III. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See 1st ed. 1827.

Online: Hathitrust. — Books.Google. — Archive.org.

1853

Hermann
VI.

  sign   Platonis Dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Vol. VI. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. Lipsiae, Sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1853, XXXVIII + 434 pp.

sign [Contents:] Epistolae. Definitiones. De iusto. De virtute. Demodocus. Sisyphus. Alcyon. Eryxias. Axiochus. Albini Isagoge. Alcinoi Didascalicus. Olympiodori Vita Platonis. Prolegomena Philosophiae Platonicae. Scholia. Timaei Glossarium. Onomasticon Platonicum. Index scriptorum in dialogis et appendice laudatorum. Dialogorum Platonicorum ordo alphabeticus.

sign Countless reprints and reeditions.

Online: Books.Google. — MDZ.

1853

Engelmann

  sign   Platons Timäos und Kritias. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1853, XXVIII + 304 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Fünfzehnter Theil. Timäos und Kritias.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1853

Engelmann

  sign   Platons Gastmahl. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Zweite, verbesserte Auflage. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1853, XLII + 180 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Erster Theil. Das Gastmahl.

sign See 1st ed. 1841.

Online: MDZ. — Hathitrust.

1853

Hirschig

  sign   Platonis Apologia Socr., Crito et Phaedo. Accedit emendationis specimen in nonnulis reliquorum dialogorum. Edidit R. B. Hirschig. Trajecti ad Rhenum, apud Kemink et filium, typogr., 1853, VIII + 130 pp.

sign Editor: Rudolph Bernhard Hirschig.

Online: Books.Google.

1854

Wayte

  sign   Platonis Protagoras. The Protagoras of Plato. The Greek text revised, with an analysis and English notes by William Wayte. Cambridge, John Deighton / London, George Bell / Eton, E. P. Williams, 1854, XVI + 96 pp.

sign See next ed. 1871, 3rd ed. 1880, 6th ed. 1890.

Online: Archive.org. — Books.Google.

1854

Ludwig

  sign   Platons Apologie des Sokrates und Kriton. Mit Einleitung und erklärenden Anmerkungen für den Schulgebrauch herauszugegeben von A. Ludwig. Wien, Druck und Verlag von Carl Gerold und Sohn, 1854, XX + 86 pp.

sign See 2nd ed. 1857. 5th ed. 1872.

Online: Archive.org. — ONB.

1854

Engelmann

  sign   Platons Parmenides. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1854, XXVI + 130 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Sechzehnter Theil. Parmenides.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1854

Wagner

  sign   Platons Gesetze Erster Band. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. (Vorrede von F. W. Wagner.) Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1854, XL + 451 + (1) pp.

sign [Series:] Platons Werke. Siebzehnter Theil. Gesetze I. Buch 1—6. [Herausgegeben von Friedrich Wilhelm Wagner.]

sign Editor: Friedrich Wilhelm Wagner (1814—1857).

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1854

Engelmann

  sign   Platons Kratylos. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1854, XV + 172 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Neunzehnter Theil. Kratylos.

Online: MDZ. — Hathitrust. — Hathitrust.

1855

Engelmann

  sign   Platons Theätetos. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1855, XXVI + 240 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Zwanzigster Theil. Theätetos.

Online: MDZ. — Hathitrust.

1854

Engelmann

  sign   Platons Laches und Charmides. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1854, 182 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Fünfter Theil. Laches und Charmides.

sign See first ed. 1845.

Online: MDZ. — Hathitrust.

1855

Wagner

  sign   Platons Gesetze. Zweiter Band. . Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1855, 580 + (4) pp.

sign [Contents:] Vorwort /5/. Νόμοι /7-495/. Ἐπινομίς — Anhang zu den Gesetzen /497-549/. Anmerkungen /550-580/. Verzeichnis der von Bekker benutzen Handschriften /581/. Berichtigungen und Nachträge /582-584/.

sign [Series:] Platons Werke. Achtzehnter Theil. Gesetze II. Buch 7—12. Epinomis. [Herausgegeben von Friedrich Wilhelm Wagner.]

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1855

Engelmann

  sign   Platons Euthyphron und Kriton. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Dritte verbesserte Auflage. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1855, 115 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Vierter Theil. Euthyphron und Kriton.

sign See first ed. 1843.

Online: Books.Google. — Hathitrust.

1855

Badham

  sign   Platonis Philebus. With introduction and notes by Charles Badham D.D., head master of Birmingham and Edgbaston proprietary school. London, John W Parker and son, 1855, XX + 103 + (1) pp.

sign See 2nd ed. 1878.

Online: Archive.org.

1856

Hirschig

  sign   ΠΛΑΤΩΝ. Platonis Opera. Graece et latine. Volumen primum cum indicibus. Ex recensione R. B. Hirschigii. Parisiis, Editore Ambrosio Firmin Didot, Instituti imperiali Franciae typographo, 1856, XXVI + 757 pp.

sign [Contents:] Praefatio ad prius volumen /V/. Index emendationum /IX/. Euthyphro /1/. Apologia Socratis /14/. Crito /34/. Phaedo /44/. Theages /94/. Amatores /103/. Theaetetus /109/. Sophista /163/. Euthydemus /203/. Protagoras /232/. Hippias minor /272/. Cratylus /283/. Gorgias/326/. Io /388/. Philebus /398/. Meno /442/. Alcibiades primus /466/. Alcibiades secundus /492/. Charmides /503/. Laches /522/. Lysis /540/. Hipparchus /556/. Politicus /574/. Minos /618/. Parmenides /626/. Convivium /658/. Phaedrus /698/. Hippias major /738/.

sign See next ed. 1880, 1891, 1915.

Online: Gallica. — MDZ.

1856

Wagner

  sign   Platons Sophist. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Herausgegeben von Dr. Fr. Wilhelm Wagner. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1856, XXXII + 190 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Zweiundzwanzigster Theil. Der Sophist.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1856

Wagner

  sign   Platons Staatsmann. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Herausgegeben von Dr. Fr. Wilhelm Wagner. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1856, XL + 183 + (1) pp.

sign [Series:] Platons Werke. Dreiundzwanzigster Theil. Der Staatsmann.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1857

Wagner

  sign   Platons Philebos. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Herausgegeben von Dr. Fr. Wilhelm Wagner. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1857, XLII + 209 + (1) pp.

sign [Series:] Platons Werke. Vierundzwanzigster Theil. Philebos.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1857

Ludwig

  sign   Platons Apologie des Sokrates und Kriton. Mit Einleitung und erklärenden Anmerkungen für den Schulgebrauch herauszugegeben von Alfred Ludwig. Zweite Auflage. Wien, Druck und Verlag von Carl Gerolds Sohn, 1857, XXII + 86 pp.

sign See 1st ed. 1854.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Books.Google.

1857

Jahn

  sign   Platon's Protagoras. Mit Einleitung und Anmerkungen von Eduard Jahn. Wien, Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn, 1857, LII + 126 pp.

sign See 2nd ed. 1864.

sign Editor: Otto Jahn (1813—1869).

Online: Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust.

1857

Engelmann

  sign   Platons Gorgias. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1857, XXXVI + 271 + (3) pp.

sign [Series:] Platons Werke. Einundzwanzigster Theil.

Online: Hathitrust. — BBC.

1857

Wagner

  sign   Platon's Theages, die Nebenbuhler, Hipparchos, Minos und Kleitophon. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Herausgegeben von Dr. Fr. Wilhelm Wagner. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1857, VII + 184 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Sechsundzwanzigster Theil.

Online: Books.Google. — Hathitrust.

1857

Stallbaum
IV–1

  sign   Platonis Phaedrus. Recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Editio secunda multis partibus auctior et emendatior. Gothae et Erfordiae, sumptibus Hennings / (Londini D. Nutt), 1857, CXL + 223 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. IV. Sect. I. Continens Phaedrum. Editio secunda.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum. Vol. XIX. Continens Platonis opera omnia vol IV.

sign See 1st ed. 1832.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Books.Google. — Books.Google. — Books.Google.

1857

Stallbaum
IV–2

  sign   Platonis Menexenus, Lysis, Hippias maior, Hippias minor, Io. Recensuit et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Editio secunda plurimum emendata et locupletata. Gothae et Erfordiae, sumptibus Hennings / (Londini D. Nutt), 1857, 406 + (2) pp.

sign [Contents:] Platonis Menexenus /5/. Prolegomena ad Menexenum /7/. Index codicum ad Menexenum collatorum /28/. Μενέξενος /31-90/. Platonis Lysis /91/. Prolegomena ad Lysidem /93/. Codices /118/. Λύσις /119-172/. Platonis Hippias maior /173/. Prolegomena ad maiorem Hippiam /175/. Codicum elenchus /192/. Ἱππίας μείζων /193-264/. Platonis Hippias minor /265/. Praefatio ad Hippiam minorem /267/. Codices /275/. Ἱππίας ἐλάττων /277-315/. Io Platonis dialogus /317/. Prolegomena ad Ionem /319/. Codicum elenchus /342/. Ἴων /343-378/. Indices. Index graecus /381/. Index latinus /397/. Corrigenda /407/.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. IV. Sect. II. Continens Menexenum, Lysidem, Hippiam utrumque, Ionem. Editio secunda plurimum emendata et locupletata.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Doctorum virorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XIX. Sect. II.

sign See 1st ed. 1833.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org. — Books.Google. — Books.Google. — Books.Google. — Books.Google.

1857

Stallbaum
V–1

  sign   Platonis Laches, Charmides, Alcibiades primus, Alcibiades secundus. Recensuit et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumptibus Guil. Hennings / (Londini Dulau & comp.), 1857, 394 + (2) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. V. Sect. I. Continens Lachetem, Charmidem, Alcibiadem utrumque. Editio secunda. Multo auctior et emendatior.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XX. Sect. I. Continens Lachetem, Charmidem, Alcibiadem utrumque.

sign See 1st ed. 1834.

Online: Archive.org. — Books.Google. — Books.Google. — Books.Google. — MDZ.

1857

Cron

  sign   Platons Vertheidigungsrede des Sokrates und Kriton. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Christian Cron, Gymnasialprofessor in Augsburg. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1857, XIV + 132 + (2) pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Erster Theil.

sign See: Zweite Auflage. 1861. — 3. Aufl. 1865. — 4. Aufl. 1868. — 5. Aufl. 1872. — 6. Aufl. 1875. — 7. Aufl. 1878. — 8. Aufl. 1882. — 9. Aufl. 1888. — 10. Aufl. 1895. — 11. Aufl. 1901. — 12. Aufl. 1912. — 13. Aufl. 1929.

Online: Archive.org. — Books.Google.

1857

Sauppe

  sign   Protagoras. Erklaert von Hermann Sauppe. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1857, XXIV + 108 pp.

sign [Series:] Platons ausgewaehlte Dialoge. Zweites Baendchen.

sign See next ed. 1873, 1884.

Online: Hathitrust.

1857

Wildauer

  sign   Platon's Protagoras. Mit Einleitung und Anmerkungen zum Schul- und Privatgebrauche von Dr. T. Wildauer. Innsbruck, Verlag Wagner'schen Buchhandlung, 1857, IV + XLVIII + 123 + (1) pp.

sign Editor: Tobias Wildauer, Ritter von Wildhausen (1825—1898).

Online: Hathitrust.

1857

Le Rond

  sign   Platon, Apologie de Socrate. Texte grec. Nouvelle édition contenant des notes historiques, littéraires et grammaticales et précédée d'une introduction par M. Louis Le Rond. Paris, Librairie classique Eugène Belin, (1857), VIII + 58 pp.

sign Nouvelles éditions de classiques grecs.

sign See next ed. 1875, 1888, 1893, 1910.

Online: ---

1858

Stallbaum
I–1

  sign   Platonis Apologia et Crito. Recensuit et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Editio quarta superioribus aliquanto auctior et emendatior. Gothae et Erfordiae, sumptibus Hennings, 1858, LXXII + 252 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. I. Sect. I. Continens Apologiam et Critonem. Editio quarta aliquanto auctior et emendatior.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XI. Sect. I. Continens Platonis dialogos selectos. Editio quarta.

Online: MZD. — Hathitrust. — Books.Google. — Books.Google.

1858

Stallbaum
III–1

  sign   Platonis Politia sive De republica libri decem. Recensuit, prolegomenis et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Volumen primum. Libros quinque priores continens. Editio secunda plurimis locis aucta et emendata. Gothae et Erfordiae, sumptibus Guil. Hennings / (Londini Dulau & comp. / Londini Dav. Nutt), 1858, CXXXVI + 479 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. III. Sect. I. Continens Politiae libr. I.–V. Editio nova plurimum aucta et emendata.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XIII. Sect. I. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See 1st ed. 1829.

Online: Hathitrust. — Hathitrust. — Books.Google. — Books.Google.

1858

Smith

  sign   Πλάτων. The Apology of Socrates, the Crito, and part of the Phaedo. With notes from Stallbaum, Schleiermacher's introductions, and his Essay on the worth of Socrates as a philosopher. Edited by William Smith, LL.D., editor of the “Dictionary of Greek and Roman Antiquities,” etc. Third edition, corrected and emproved. London, Walton and Maberly, 1858, 239 pp.

sign See 1st ed. 1840.

Online: Books.Google.

1859

Stallbaum
X–1

  sign   Platonis Leges et Epinomis. Volumen primum. Recensuit prolegomenis et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumptibus Hennings / Londini apud David Nutt, 1859, CLXXV + 467 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Recensuit et perpetua annotatione illustravit Godofredus Stallbaum. Vol. X. Sect. I. Continens Legum libros priores.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Books.Google. — Books.Google.

1859

Stallbaum
X–2

  sign   Platonis Leges et Epinomis. Volumen secundum. Recensuit prolegomenis et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumptibus Hennings / Londini apud David Nutt, 1859, CIX + 484 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Recensuit et perpetua annotatione illustravit Godofredus Stallbaum. Vol. X. Sect. II. Continens Legum libros quintum, sextum, septimum et octavum.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1859

Stallbaum
III–2

  sign   Platonis Politia sive De republica libri decem. Recensuit prolegomenis et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Volumen secundum. Libros quinque posteriores continens. Editio secunda plurimis locis aucta et emendata. Gothae et Erfordiae, sumptibus Hennings / (Londini Dav. Nutt), 1859, 515 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. III. Sect. II. Continens Politiae libr. VI.–X. Editio secunda. Plurimis locis aucta et emendata.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XIII. Sect. II. Continens Platonis opera. Vol. III. Editio secunda.

sign See 1st ed. 1830.

Online: Hathitrust. — Hathitrust. — Books.Google.

1859

Jahn

  sign   Platon's Gorgias. Mit Einleitung und Anmerkungen von Eduard Jahn. Wien, Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn, 1859, LXVIII + 215 pp.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust.

1859

Deuschle

  sign   Platons Gorgias. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Julius Deuschle. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1859, XII + 240 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Zweiter Theil.

sign See: Zweite Auflage 1867 (Cron). — 3. Aufl. 1876 (Cron). — 4. Aufl. 1886. — 5. Aufl. 1909 (Nestle).

Online: Archive.org.

1860

Stallbaum
X–3

  sign   Platonis Leges et Epinomis. Volumen tertium. Recensuit prolegomenis et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Gothae et Erfordiae, sumtibus Hennings / Londini apud David Nutt, 1860, 581 + (3) pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Recensuit et perpetua annotatione illustravit Godofredus Stallbaum. Vol. X. Sect. III. Continens Legum libros quatuor postremos et Epinomidem.

sign [Contents:] Argumentum libri noni /5-9/. Θ (IX.) /11-111/. Argumentum libri decimi /113-124/. Ι (X.) /125-242/. Argumentum libri undecimi /243-245/. ΙΑ (XI.) /247-330/. Argumentum libri duodecimi /331-336/. ΙΒ (XII.) /337-439/. De Epinomidis vulgo Platoni adscriptae fide et auctoritate /441-470/. Codices ad hunc librum collati hi sunt /471/. Ἐπινομίς / Incerti autori Epinomis /473-538/. Indices. Conspectus rerum in prolegomenis tractatum /541-544/. Index graecus /545-569/. Index latinus /570-581/.

Online: Archive.org. — Books.Google. — Books.Google. — MDZ.

1860

Tyler

  sign   Plato's Apology and Crito. With notes. By W. S. Tyler. New York, D. Appleton and Company / London, 16 Little Britain, 1860, 180 pp.

sign Editor: W. S. (William Seymour) Tyler (1810—1897).

sign See revised ed. 1887.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust. — Other editions: Hathitrust (1861). — Hathitrust (1866). — Archive.org (1867). — Hathitrust (1867). — Hathitrust (1872). — Archive.org (1873). — Hathitrust (1873). — Hathitrust (1874). — Hathitrust (1877). — Hathitrust (1880?).

1860

Cron

  sign   Platons Laches. Für den Schulgebrauch erklärt von Christian Cron. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1860, XIV + 132 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Für den Schulgebrauch erklärt von Christian Cron und Julius Deuschle. Dritter Theil.

Online: Books.Google (2. Aufl. 1868.

1860

Poste

  sign   The Philebus of Plato. With a revised text and English notes, by Edward Poste. Oxford, At the University Press, 1860, IX + 179 pp.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1861

Stallbaum
II–1

  sign   Platonis Gorgias. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Editio tertia plurimum aucta atque emendata novisque prolegomenis instructa. Gothae, Sumptibus Hennings / Londini apud Dulau & Co. / D. Nutt / Williams & Norgate / New-York apud B. Westermann & Co. / Athenae apud K. Wilberg, 1861, 346 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. II. Sect. I. Continens Gorgiam.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. — B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XII. Sect. I. Continens Platonis dialogos selectos.

sign See 1st ed. 1828.

Online: Archive.org. — Archive.org. — ONB.— Books.Google. — Books.Google. — Books.Google. — Books.Google.

1861

Campbell

  sign   The Theaetetus of Plato with a revised text and English notes by Lewis Campbell. Oxford, At the university press, 1861, LXXXVII + 227 pp.

sign Editor: Lewis Campbell (1830—1908).

sign See next ed. 1883. Reprinted: New York, Arno Press, 1973.

Online: Archive.org. — Books.Google. — Hathitrust.

1861

Deuschle

  sign   Platons Protagoras. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Julius Deuschle. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1861, VIII + 127 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Vierter Theil.

sign See 2. Aufl. 1871. — 3. Aufl. 1877. — 4. Aufl. 1884. — 5. Aufl. 1895 (Bochmann). — 6. Aufl. 1910 (Nestle). — 7. Aufl. 1931. — 8. Aufl. 1978.

Online: ---

1861

--

  sign   Platonis Menexenus. From the text of Bekker, carefully revised. London, William Tegg, 1861, 22 pp.

sign See previous ed. 1848.

Online: Archive.org. — Books.Google.

1861

Waddington

  sign   Platon. Le Criton. Expliqué littéralement, traduit en français et annoté par M. Waddington-Kastus. Professeur agrégé de philosophie à la Faculté des Lettres de Paris. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1861, IV + 87 pp.

sign Editor: Charles Tzaunt Waddington-Kastus (1819—1914).

sign [Series:] Les auteurs grecs expliqués d'après une méthode nouvelle par deux traductions françaises l'une littérale et juxtalinéaire présentant le mot à mot français en regard des mots grecs correspondants l'autre correcte et précédée du texte grec avec des sommaires et des notes par une société de professeurs et d'hellénistes.

sign See next ed. 1885.

Online: Books.Google.

1863

Baiter

  sign   Platonis Symposium. Recognovit Io. Georgius Baiterus. Accessit Hermanni Sauppii De consilio Symposii dissertatio. Editio altera. Turici, impensis Meyeri & Zelleri, 1863, XII + 64 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XVII.

sign See: 1st ed. 1841.

Online: Hathitrust.— Books.Google.

1863

Geddes

  sign   Platonis Phaedo. The Phaedo of Plato. Edited with introduction and notes by W. D. Geddes, M. A., professor of Greek in the University of Aberdeen. London / Edinburgh, Williams and Norgate, 1863, XXXIV + 282 pp.

sign The text, which has been mainly followed, is that of the Leipsic Edition by K. F. Hermann. (p. V)

sign See next ed. 1885 (Macmillan, XXXVIII + 302 pp.).

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1863

Engelmann

  sign   Platons Vertheidigung des Sokrates. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Vierte vielfach verbesserte Auflage. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1863, XVI + 73 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Drittter Theil. Vertheidigung des Sokrates.

sign See first ed. 1843.

Online: Hathitrust.

1864

Smith

  sign   Πλάτων. The Apology of Socrates, the Crito, and part of the Phaedo. With notes from Stallbaum, Schleiermacher's introductions, and his Essay on the worth of Socrates as a philosopher. Edited by William Smith, LL.D., editor of the “Dictionary of Greek and Roman Antiquities,” etc. Fourth edition, corrected. London, Walton and Maberly, 1863, 242 pp.

sign See 1st ed. 1840.

Online: Books.Google.

1864

Jahn

  sign   Platon's Protagoras. Mit Einleitung und Anmerkungen von Eduard Jahn. Zweite, umgearbeitete Auflage. Wien, Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn, 1864, LVIII + 182 + (1) pp.

sign See 1st ed. 1857.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1864

Kratz

  sign   Platons Gorgias. Erklärt von Heinrich Kratz. Stuttgart, Verlag der J. B. Metzler'schen Buchhandlung, 1864, VIII + 175 pp.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1864

Jahn

  sign   Platonis Symposium. In usum scholarum edidit Otto Jahn. Bonnae, Apud Marcum, 1864, VI + 104 pp.

sign See 2nd ed. 1875.

Online: Hathitrust.

1864

Sommer

  sign   Platon. Gorgias. Expliqué littéralement et annoté par E. Sommer, agrégé des classes supérieures, docteur ès letters. La traduction en français est celle de F. Thurot. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1864, IV + 507 + (1) pp.

sign [Series:] Les auteurs grecs expliqués d'après une méthode nouvelle par deux traductions françaises l'une littérale et juxtalinéaire présentant le mot à mot français en regard des mots grecs correspondants l'autre correcte et précédée du texte grec avec des sommaires et des notes par une société de professeurs et d'hellénistes.

sign See next ed. 1877. — Similar ed. 1872.

Online: Archive.org.

1865

Stallbaum
II–2
Kroschel

  sign   Platonis Protagoras. Recognovit et cum Godofredi Stallbaumi suisque annotationibus edidit Dr. J. S. Kroschel, in Gymnasio Stargardiensi superiorum ordinum praeceptor. Lipsiae, in aedibus B.G. Teubneri, 1865, VI + 195 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. II. Sect. II. Continens Protagoram. Editio tertia multis partibus aucta et emendata.

sign [Series title page:] Bibliotheca graeca. Virorum doctorum opera recognita et commentaria instructa curantibus Fr. Iacobs et V. Chr. Fr. Rost.

sign See 1st ed. 1828.

Online: Archive.org. — Books.Google.

1865

Badham

  sign   Platonis Euthydemus et Laches. Praefixa est epistola ad senatum Lugdunensem Batavorum. Auctore Carolo Badham. Jenae, Fr. Frommann / Londini, item Edinae Williams et Norgate, 1865, LIV + 100 pp.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1865

Lecrocq

  sign   Πλάτωνος Κρίτων — Platon. Le Criton. Nouvelle édition, précédée d'une introduction et d'un sommaire analytique, et accompagnée de notes philologiques et littéraires en français par M. Lecrocq, agrégé de l'Université, censeur des études au lycée d'Orléans. Paris, Librairie classique d'Eugène Belin, [1865], xi + 35 pp.

sign Editor: Auguste-Henri Lecrocq (1820—1886).

sign Nouvelles éditions de classiques grecs imprimées en gros caractères.

Online: Books.Google.

1866

Stallbaum
I–2
Wohlrab

  sign   Platonis Phaedo. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Editio quarta. Superioribus aliquanto auctior et emendatior quam curavit Martinus Wohlrab, in schola Dresdensi quae est ad aedem St. Crucis praeceptor. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1866, VI + 310 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. I. Sect. II. Continens Phaedonem. Editio quarta. Superioribus aliquanto auctior et emendatior.

sign See 1st ed. 1827.

Online: Hathitrust. — Books.Google.

1866

Badham

  sign   Platonis Convivium. Cum epistola ad Thompsonum. Edidit Carolus Badham. Londini et Edinae apud Williams et Norgate / Jenae, Fr. Frommann, 1866, XXVIII + X + 58 pp.

Online: Archive.org.

1867

Campbell

  sign   The Sophistes and Politicus of Plato, with a revised text and English notes, by the Rev. Lewis Campbell. Oxford, At The Clarendon press, 1867, XC + 192 + LIX + 191 pp.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust.

1867

Stallbaum

  sign   Platonis Opera omnia uno volumine comprehensa. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis Graecis emendatius edidit Godofredus Stallbaumius, prof. lips. et gymnasii Thomani rector. Editio stereotypa C. Tauchnitiana. Nova impressio. Lipsiae, sumptibus Ottonis Holtze, 1867, XV + 725 + (3) pp.

sign See 1st ed. 1850.

Online: Books.Google.

1867

Deuschle / Cron

  sign   Platons Gorgias. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Julius Deuschle, verst. Professor am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Berlin. Zweite Auflage. Neu bearbeitet von Dr. Christian Wilhelm Joseph Cron, Prof. an dem K. Gymnasium bei St. Anna in Augsburg. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1867, VIII + 224 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Zweiter Theil. Gorgias. Zweite Auflage.

sign See 1st ed. 1859.

Online: Books.Google.

1868

Thompson

  sign   The Phaedrus of Plato. With English notes and dissertations by W. H. Thompson, D.D., Master of Trinity College, Cambridge, and Late Regius professor of Greek. Bibliotheca Classica. London, Whittaker & Co. / George Bell, 1868, XXVIII + 203 pp.

sign Editor: William Hepworth Thompson (1810—1886).

sign Reprinted 1973.

Online: Hathitrust. — Hathitrust. — Hathitrust.

1869

Stallbaum
VIII–1
Wohlrab

  sign   Platonis Theaetetus. Recognovit prolegomenis et commentariis instruxit Martinus Wohlrab, in schola Dresdensi quae est ad aedem St. Crucis praeceptor. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1869, VIII + 211 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. VIII. Sect. I. Continens Theaetetum. Editio altera.

sign See 1st ed. 1840.

Online: MDZ. — Archive.org.

1869

Wagner

  sign   Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους καὶ Κρίτων — Plato's Apology of Socrates and Crito, with notes critical and exegetical, introductory notices and a logical analysis of the Apology by Wilhelm Wagner Ph.D. Cambridge, Deighton, Bell, and Co., / London, Bell and Dandy, 1869, VIII + 119 + (1) pp.

sign Editor: Wilhelm Wagner (1843—1880).

sign See next ed. 1876 and 1892.

Online: Archive.org. — Books.Google. — Books.Google.

1870

Saska

  sign   Platonùv Kritón. Pro školu upravil Leo Frant. Saska. V Praze, Tisk a náklad Karla Bellmanna, 1870, 43 str.

1870

Cholava

  sign   Platónùv Lachés. Ku potøebì škol vydal Štìpán Cholava, profesor gymnasia v Jihlavì. V Praze, Tiskem a nákladem dra. Ed. Grégra, 1870, XIV + 54 str.

1870

Cholava

  sign   Platónùv Euthyfrón. Ku potøebì škol vydal Štìpán Cholava, profesor gymnasia v Jihlavì. V Praze, Tiskem a nákladem dra. Ed. Grégra, 1870, XXI + 41 str.

1870

Wagner

  sign   Πλάτωνος Φαίδων. — Plato's Phaedo. With notes critical and exegetical, and an analysis. By Wilhelm Wagner, Ph.D. Cambridge, Deighton, Bell, and Co. / London, Bell and Daldy, 1870, VIII + 197 pp.

sign See next ed. 1894.

Online: Archive.org. — Books.Google.

1871

Wayte

  sign   Platonis Protagoras. The Protagoras of Plato. The Greek text revised, with an analysis and English notes by William Wayte. Second edition. Cambridge, Deighton, Bell, and Co., / London, Bell and Daldy, 1871, XII + 154 pp.

sign See 1st ed. 1854.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1871

Deuschle / Cron

  sign   Platons Protagoras. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Julius Deuschle. Zweite Auflage neu bearbeitet von Dr. Christian Wilhelm Joseph Cron. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1871, VIII + 127 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Vierter Teil.

sign See first ed. 1861.

Online: Hathitrust.

1871

Thompson

  sign   The Gorgias of Plato. With English Notes, Introduction, and Appendix by W. H. Thompson, Master of Trinity College, Cambridge, and Late Regius professor of Greek. Bibliotheca Classica. London, Whittaker & Co. / George Bell, 1871, XII + XX + 201 pp.

sign See next ed. 1894, 1905.

Online: Archive.org. — Archive.org (2001).

1872

Schanz

  sign   Platonis Euthydemus. Ad codices denuo excussos edidit Martinus Schanz. Accessit simulacrum libri Clarkiani. Wirceburgi, Impensis Adalberti Stuberi, 1872, XXX + 84 + (4) pp. + 1 tab.

sign [Contents:] Praefatio /III/. Prolegomena /V/. Πλάτωνος Εὐθύδημος /1/. Scholia /68/. Testimonia veterum scriptorum Euthydemum illustrantia /71/. Index verborum vel formarum /85/. Index nominum /86/. Errata /87/.

sign Martin Schanz (1842—1914).

Online: Books.Google. — Hathitrust.

1872

Ludwig

  sign   Platons Apologie des Sokrates und Kriton. Mit Einleitung und Anmerkungen für den Schulgebrauch von Alfred Ludwig. Fünfte von neuem durchgesehene Auflage. Wien, Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn, 1872, XXVI + 92 pp.

sign See 1st ed. 1854.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1872

Sommer

  sign   Πλάτωνος Γοργίας — Gorgias dialogue de Platon. Édition classique, publiée avec des arguments et des notes en français par E. Sommer. Agrégé des classes supérieures, docteur ès lettres. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1872, VIII + 191 pp.

sign See: Cinquième édition (18??/1946?). — See similar previous ed. 1864.

Online: Hathitrust. — Archive.org.

1873

Sauppe

  sign   Protagoras. Erklärt von Hermann Sauppe. Dritte Auflage. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1873, 147 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Dialoge. Zweites Bändchen.

sign See 1st ed. 1857.

Online: Archive.org (corrupted scan). — Hathitrust. — Hathitrust.

1873

Wohlrab

  sign   Platons Euthyphron. Für den Schulgebrauch erklärt von Martin Wohlrab. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1873, VI + 42 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Für den Schulgebrauch erklärt von Christian Cron und Julius Deuschle. Dritten Theiles Zweites Heft.

sign See 2nd ed. 1880, 3rd ed. 1887, 4th ed. 1900.

Online: MDZ.

1873

Hirschig

  sign   Platonis Gorgias. Syllogismo socratico una cum grammatica duce emendatus atque illustratus nec non prolegomenis et indice instructus in usum studiosae juventutis. Edidit R. B. Hirschig. Trajecti ad Rhenum, apud Kemink et filium, typogr., 1873, XL + 164 pp.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1873

Hunziker
Dübner

  sign   ΠΛΑΤΩΝ. Platonis Opera. Argumenta dialogorum cum indice nominum et rerum necnon indice philosophico absolutissimus condidit J. Hunziker. Accedunt prolegomena et scholia graeca in Platonem ex recensione Fr. Dübneri. Volumen tertium. Parisiis, Editore Ambrosio Firmin-Didot, Instituti Franciae typographo, 1873, IV + II + 350 pp.

sign [Contents:] Praefatio /I/. Argumenta dialogorum alphabetico ordine disposita /1/. Index nominum et rerum /127/. Index philosophicus /189/. Prolegomena graeca in Platonem: Albini introductio in Platonis dialogos /225/. Alcinoi institutiones de Platonis doctrina /228/. Olympiodori prolegomena in Platonis philosophiam /259/. Scholia graeca in Platonem /377/. Index generalis /349/.

sign Editors: Jakob Hunziker (1827—1901). — Friedrich Dübner (1802—1867).

sign See next ed. 1882.

Online: MDZ.

1874

Schanz

  sign   Platon's Euthydemos. Für den Schulgebrauch erklärt von Martin Schanz, A. O. Professor an der kgl. Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Würzburg, Stuber's Buchhandlung, 1874, XI + 72 pp.

Online: MDZ.

1874

Baiter

  sign   Platonis Res publica. Recognovit Io. Georgius Baiterus. Stuttgardiae, impensis Meyeri & Zelleri, 1874, LXXX + 346 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. XIII.

sign See 1st ed 1840.

Online: Hathitrust.

1874

Aubé

  sign   Platon, République. (Septième livre.) Texte grec. Précédée d'une introduction comprenant 1° objet de la République de Platon, 2° analyse des dix livres de la République, 3° essai sur la théorie des idées et accompagné des notes en français par B. Aubé, Docteur ès lettres, professeur du philosophie au lycée Fontanes. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1874, CV + 77 pp.

sign [Collection:] Classiques grecs.

Online: Gallica. — Gallica.

1875

Schanz

  sign   Platonis Euthyphro, Apologia, Crito, Phaedo. Edidit Martinus Schanz. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1875, XII + 187 pp.

sign [Series:] Platonis opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. I.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1875

Stallbaum
I–2
Wohlrab

  sign   Platonis Phaedo. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Martinus Wohlrab, in schola Dresdensi quae est ad aedem St. Crucis professor. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1875, VI + 241 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. I. Sect. II. Continens Phaedonem. Editio quinta.

sign See 1st ed. in the series: 1827.

Online: MDZ. — MDZ. — ONB. — Hathitrust.

1875

Jahn

  sign   Platonis Symposium. In usum scholarum edidit Otto Jahn. Editio altera ab H. Usenero recognita. Bonnae, Apud Marcum, 1875, X + 128 pp.

sign See first ed. 1864.

Online: Hathitrust. — Hathitrust.

1875

Rettig

  sign   Platonis Symposium. In usum studiosae iuventutis et scholarum cum commentario critico edidit Georg. Ferd. Rettig. Halis, in libraria Orphanotrophei, 1875, VI + 86 pp.

sign Editor: Georg Ferdinand Rettig (1803—1897).

Online: Hathitrust. — Hathitrust.

1876

Deuschle / Cron

  sign   Platons Gorgias. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Julius Deuschle, verst. Professor am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Berlin. Dritte Auflage von Dr. Christian Wilhelm Joseph Cron, Prof. an dem K. Gymnasium bei St. Anna in Augsburg. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1876, VI + 226 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Zweiter Theil.

sign See 1st ed. 1859.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1876

Wagner

  sign   Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους καὶ Κρίτων — Plato's Apology of Socrates and Crito, with notes critical and exegetical, introductory notices and a logical analysis of the Apology by W. Wagner Ph.D., Professor at the Johaneum, Hamburg. Cambridge, Deighton, Bell, and Co., / London, G. Bell and Sons, 1876, VIII + 119 + (1) pp.

sign See previous ed. 1869.

Online: Archive.org.

1876

Hug

  sign   Platons Symposion. Erklärt von Arnold Hug. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1876, LXII + 222 + (1) pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Fünfter Teil.

sign See 2. Aufl. 1884. — 3. Aufl. 1909.

Online: Hathitrust.

1876

Smith

  sign   Πλάτων. The Apology of Socrates, the Crito, and part of the Phaedo. With notes from Stallbaum, Schleiermacher's introductions, and his Essay on the worth of Socrates as a philosopher. Edited by William Smith, D.C.L, L.L.D. Sixth edition. London, John Murray, 1876, VI + 242 pp.

sign See 1st ed. 1840.

Online: Hathitrust.

1877

Riddell

  sign   The Apology of Plato, with a revised text and English notes, and a digest of Platonic idioms, by the Rev. James Riddell, M.A., fellow and tutor of Balliol College, Oxford. Oxford, At the University Press, 1877, I-XLII + 43-252 pp.

sign [Contents:] Advertisement (Edwin Palmer) /V-VII/. Introduction /IX-XLII/. Abbreviations in textual commentary /XLII/. Ἀπολογία Σωκράτους /43-108/. Appendix A: Τὸ δαιμόνιον /109-117/. Appendix B: Digest of idioms /118-252/.

sign Editor: James Riddell (1823—1866).

sign See reprint: A digest of Platonic idioms. Amsterdam, A. M. Hakkert, 1967.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust.

1877

Schanz

  sign   Platonis Cratylus. Edidit Martinus Schanz. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1877, X + 90 pp.

sign [Series:] Platonis opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. II. Fasciculus prior.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1877

Schneider

  sign   ΠΛΑΤΩΝ. Platonis Opera. Graece et latine cum scholiis et indicibus. Volumen secundum. Ex recensione C. E. Ch. Schneideri. Parisiis, Editore Ambrosio Firmin-Didot, Instituti Franciae typographo, 1877, VII + 602 pp.

sign See first ed. 1846.

Online: Archive.org (1877). — Books.Google (1877).

1877

Engelmann

  sign   Platons Phädros. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Zweite verbesserte Auflage. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1877, XVII + 183 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Sechster Theil. Phädros.

sign See first ed. 1846.

Online: Books.Google. — Hathitrust. — Hathitrust.

1877

Engelmann
VII.

  sign   Platons Menexenos. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1877, XXXV + 103 + (1) pp.

sign [Series:] Platons Werke. Siebenter Theil. Menexenos.

sign See 1st ed. 1847.

Online: Hathitrust.

1877

Engelmann

  sign   Platons Protagoras. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Zweite verbesserte Auflage. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1877, XVI + 154 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Dreizehnter Theil. Protagoras.

sign See previous ed. 1851.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1877

Stallbaum
I–1
Wohlrab

  sign   Platonis Apologia et Crito. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Martinus Wohlrab, Scholae dresdensis quae est ad aedem St. Crucis conrector. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1877, VIII + 208 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Martinus Wohlrab. Vol. I. Sect. I. Apologia et Crito.

sign See 1st ed. 1827.

Online: Hathitrust. — ONB. — Books.Google. — Books.Google.

1877

Aubé

  sign   Platon, République. Septième livre. Expliqué littéralement, traduit en français et annoté par B. Aubé, Docteur ès lettres, professeur du philosophie au lycée Fontanes. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1877, IV + 173 pp.

sign [Series:] Les auteurs grecs expliqués d'après une méthode nouvelle par deux traductions françaises l'une littérale et juxtalinéaire présentant le mot à mot français en regard des mots grecs correspondants l'autre correcte et précédée du texte grec avec des sommaires et des notes par une société de professeurs et d'hellénistes.

Online: gallica.bnf.fr.

1877

Sommer

  sign   Platon. Gorgias. Expliqué littéralement et annoté par E. Sommer, agrégé des classes supérieures, docteur ès letters. La traduction en français est celle de F. Thurot. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1877, IV + 507 + (1) pp.

sign See previous ed. 1864.

Online: Gallica.

1878

Badham

  sign   The Philebus of Plato, with introduction, notes and appendix; together with a critical letter on the Laws of Plato, and a chapter of paelographical remarks; by Charles Badham, D.D., professor in the University of Sydney, New South Wales. Second edition, revised and enlarged. London, Williams and Norgate, 1878, XXVI + 154 + (1) pp.

sign See 1st ed. 1855.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1879

Wohlrab

  sign   Platons Phaedon. Für den Schulgebrauch erklärt von Martin Wohlrab. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1879, VI + 156 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Für den Schulgebrauch erklärt. Sechster Theil. &8212; Griechische und lateinische Klassiker. Schulausgaben mit Anmerkungen.

sign See 2nd ed. 1884. — 3. Aufl. 1895. — 4., verb. Aufl. 1908. — 4. verbesserte Auflage, unveränderter anastatischer Nachruck. 1925. — 4. verb. Aufl., 3. unveränd. Abdr. 1933.

Online: Archive.org. — MZD.

1879

Schanz

  sign   Platonis Leges et Epinomis. Pars I. Sex priores libros Legum complectens. Accesserunt quaestiones grammaticae. Edidit Martinus Schanz. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1879, XX + 197 pp.

sign [Series:] Platonis Opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. XII.

Online: Archive.org. — Books.Google. — MDZ.

1880

Schanz

  sign   Platonis Theaetetus. Edidit Martinus Schanz. Accesserunt quaestiones grammaticae. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1880, XVI + 106 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. II. Fasciculus posterior.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1880

Schanz

  sign   Platonis Euthydemus, Protagoras. Edidit Martinus Schanz. Accesserunt quaestiones grammaticae. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1880, XVI + 119 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. VII.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1880

Wayte

  sign   Platonis Protagoras. The Protagoras of Plato. The Greek text revised, with an analysis and English notes by William Wayte. Third edition. Cambridge, Deighton, Bell, and Co., 1880, XI + 156 pp.

sign See 1st ed. 1854.

Online: ---

1881

Schanz

  sign   Platonis Symposion. Edidit Martinus Schanz. Accesserunt quaestiones grammaticae et criticae. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1881, XIV + 73 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. V. Fasciculus prior.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1881

Schanz

  sign   Platonis Gorgias, Meno. Edidit Martinus Schanz. Accesserunt quaestiones grammaticae. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1881, X + 165 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. VIII.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1881

?

  sign   Platons Staat Erster Band. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1881, XXV + 391 pp.

sign [Series:] Platons Werke. Fünfundzwanzigster Theil. Der Staat I. Buch 1—15.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1881

?

  sign   Platons Staat Zweiter Band. Griechisch und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1881, IV + 427 + (1) pp.

sign [Series:] Platons Werke. Fünfundzwanzigster Theil. Der Staat II. Buch 6—10.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1881

Kennedy

  sign   The Theaetetus of Plato, with Translation and Notes. By Benjamin Hall Kennedy. Cambridge, At the University Press, 1881, XVI + 235 pp.

sign See next ed. 1894.

Online: Archive.org.

1881

Wells

  sign   The Euthyphro of Plato. With an introduction and notes by George Henry Wells, M.A. London, George Bell and Sons, 1881, VIII + 69 pp.

sign Editor: George Henry Wells.

sign See next ed. 1884.

Online: Archive.org.

1881

Sihler

  sign   The Protagoras of Plato. With an introduction and critical and explanatory notes by E. G. Sihler, Ph.D., sometime fellow in Greek in the Johns Hopkins University, Baltimore. Harper Classical Series for schools and colleges. New York, Harper & Brothers, 1881, XVII + 140 pp.

sign Editor: Ernest Gottlieb Sihler (1853—1942).

sign See next ed. 1892.

Online: Hathitrust. — Hathitrust.

1881

Graves

  sign   The Euthyphro and Menexenus of Plato. Edited for the use of schools by C. E. Graves. London, Macmillan and Co. 1881, VIII + 131 pp.

sign See next ed. 1883, 1891, 1896.

Online: Archive.org.

1881

Stallbaum

  sign   Platonis Opera omnia uno volumine comprehensa. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis Graecis emendatius edidit Godofredus Stallbaumius, prof. lips. et gymnasii Thomani rector. Editio C. Tauchnitii stereotypa. Novis chartis impressa. Lipsiae, sumptibus Ottonis Holtze, 1881, XV + 725 + (3) pp.

sign See 1st ed. 1850.

Online: Archive.org.

1882

Schanz

  sign   Platonis Phaedrus. Edidit Martinus Schanz. Accesserunt quaestiones grammaticae et criticae. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1882, XVI + 78 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. V. Fasciculus posterior.

Online: Archive.org.

1882

Schanz

  sign   Platonis Alcibiades I. et II., Amatores, Hipparchus, Theages. Edidit Martinus Schanz. Accessit quaestio grammatica. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1882, XII + 114 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. VI. Fasciculus prior.

Online: Archive.org.

1882

Stallbaum
II–2
Kroschel

  sign   Platonis Protagoras. Cum prolegomenis et commentariis iterum edidit Dr. J. S. Kroschel, Gymnasii Arnstadiensis director. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1882, VIII + 211 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. II. Sect. II. Continens Protagoram. Editio quarta emendatior.

sign See 1st ed. 1828.

Online: Archive.org.

1882

Schmelzer

  sign   Phädrus. Erklärt von C. Schmelzer, Gymnasialdirektor in Hamm in Westfalen. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1882, 96 pp.

sign [Series:] Platos ausgewählte Dialoge. [Erster Band.]

sign Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign Editor: Carl Heinrich Theodor Schmelzer (1834—1898).

sign Note: Without Stephanus' pagination!

Online: Archive.org.

1882

Schmelzer

  sign   Symposion. Erklärt von C. Schmelzer, Gymnasialdirektor in Hamm in Westfalen. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1882, 98 pp.

sign [Series:] Platos ausgewählte Dialoge. [Fünfter Band.]

sign Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign Note: Without Stephanus' pagination!

sign See: Zweite Auflage 1915 (Harder).

Online: Archive.org.

1882

Cron

  sign   Platons Verteidigungsrede des Sokrates und Kriton. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Christian Cron. Achte Auflage. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1882, VIII + 149 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Erster Teil.

sign See 1st ed. 1857.

Online: Archive.org.

1882

Maguire

  sign   Πλάτωνος Παρμενίδης — the Parmenides of Plato. With introduction, analysis, and notes by Thomas Maguire. Dublin, Hodges, Figgis, & co., 1882, XXXII + 104 pp.

sign Editor: Thomas Maguire (1831—1889).

sign Nachdruck: 2017.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org.

1882

Wells

  sign   The Republic of Plato. Books I. and II. With an introduction, notes, and the argument of the dialogue by G. H. Wells, M.A., of St. John's College, Oxford, Assistant master at Cranbrook grammar school. London, George Bell and sons, 1882, VI + 292 pp.

sign See: 3rd ed. 1887; 4th ed. 1894; 6th ed. 1906.

Online: Archive.org.

1883

Schanz

  sign   Platonis Charmides, Laches, Lysis. Edidit Martinus Schanz. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1883, VIII + 90 + (1) pp.

sign [Series:] Platonis opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. VI. Fasciculus posterior.

Online: Archive.org.

1883

Campbell

  sign   The Theaetetus of Plato. With a revised text and English notes by Lewis Campbell, M.A., LL.D., Professor of Greek in the University of St. Andrews. Second edition. Oxford, At the Clarendon press, 1883, LXXI + 284 pp.

sign See previous ed. 1861. — Reprinted 1980.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1883

Archer- Hind

  sign   Πλάτωνος Φαίδων. — The Phaedo of Plato. Edited with introduction notes and appendices by R. D. Archer-Hind. London, Macmillan and Co., 1883, VI + 199 pp.

sign Editor: Richard Dacre Archer-Hind (1849—1910).

sign See 2nd ed. 1894.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust.

1883

Schmelzer

  sign   Gorgias. Erklärt von C. Schmelzer, Gymnasialdirektor in Hamm in Westfalen. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1883, 183 pp.

sign [Series:] Platos ausgewählte Dialoge. Zweiter Band.

sign Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign Note: Without Stephanus' pagination!

Online: Archive.org. — Archive.org.

1883

Schmelzer

  sign   Phädo. Erklärt von C. Schmelzer, Gymnasialdirektor in Hamm in Westfalen. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1883, 118 pp.

sign [Series:] Platos ausgewählte Dialoge. Dritter Band.

sign Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign Note: Without Stephanus' pagination!

Online: Archive.org.

1883

Schmelzer

  sign   Apologie. Krito. Erklärt von C. Schmelzer, Gymnasialdirektor in Hamm in Westfalen. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1883, 92 pp.

sign [Series:] Platos ausgewählte Dialoge. Vierter Band.

sign Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign Note: Without Stephanus' pagination!

sign See: Zweite Auflage 1912 (Petersen).

Online: Archive.org. — Archive.org.

1883

Schmelzer

  sign   Menon. Euthyphron. Erklärt von C. Schmelzer, Gymnasialdirektor in Hamm in Westfalen. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1883, 111 pp.

sign [Series:] Platos ausgewählte Dialoge. Sechster Band.

sign Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign Note: Without Stephanus' pagination!

Online: ---

1883

Graves

  sign   The Euthyphro and Menexenus of Plato. Edited for the use of schools by C. E. Graves. London, Macmillan and Co. 1883, VIII + 131 pp.

sign See 1st ed. 1881.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1884

Deuschle / Cron

  sign   Platons Protagoras. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Julius Deuschle. Vierte Auflage bearbeitet von Dr. Christian Wilhelm Joseph Cron. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1884, VI + 140 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Vierter Teil.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1884

Hug

  sign   Platons Symposion. Erklärt von Arnold Hug. Zweite Auflage. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1884, LXVII + 232 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Für den Schulgebrauch erklärt von Christian Cron und Julius Deuschle. Fünfter Teil.

sign See 1st ed. 1876.

Online: Archive.org.

1884

Wohlrab

  sign   Platons Phaedon. Für den Schulgebrauch erklärt von Martin Wohlrab. Zweite Auflage. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1884, VI + 156 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Für den Schulgebrauch erklärt. Sechster Teil.

sign See 1st ed. 1879.

Online: Archive.org.

1884

Schmelzer

  sign   Der Staat. Erklärt von C. Schmelzer, Gymnasialdirektor in Hamm in Westfalen. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1884, 203 + 260 pp.

sign Platos ausgewählte Dialoge. Siebenter Band. Erste Abteilung. Zweite Abteilung.

sign Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1884

Schmelzer

  sign   Charmides. Lysis. Erklärt von C. Schmelzer, Gymnasialdirektor in Hamm in Westfalen. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1884, 80 pp.

sign Platos ausgewählte Dialoge. Ächter Band.

sign Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign Note: Without Stephanus' pagination!

Online: ---

1884

Schmelzer

  sign   Laches. Ion. Erklärt von C. Schmelzer, Gymnasialdirektor in Hamm in Westfalen. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1884, 80 pp.

sign Platos ausgewählte Dialoge. Neunter Band.

sign Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign Note: Without Stephanus' pagination!

Online: Archive.org.

1884

Sauppe

  sign   Protagoras. Erklärt von Hermann Sauppe. Vierte Auflage. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1884, 148 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Dialoge. Zweites Bändchen.

sign See 1st ed. 1857.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1884

Wells

  sign   The Euthyphro of Plato. With an introduction and notes by George Henry Wells, M.A. Third edition revised. London, George Bell and Sons, 1884, VIII + 72 pp.

sign See previous ed. 1881.

Online: Archive.org.

1884

Aubé

  sign   Platon, République. Huitième livre. Expliqué littéralement, traduit en français et annoté par M. B. Aubé, professeur de rhétorique au lycée de Condorcet. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1884, IV + 173 + (1) pp.

sign [Series:] Les auteurs grecs expliqués d'après une méthode nouvelle par deux traductions françaises l'une littérale et juxtalinéaire présentant le mot à mot français en regard des mots grecs correspondants l'autre correcte et précédée du texte grec avec des sommaires et des notes par une société de professeurs et d'hellénistes.

Online: Gallica.

1885

Schanz

  sign   Platonis Hippias maior, Hippias minor, Io, Menexenus, Clitopho. Edidit Martinus Schanz. Accesserunt quaestiones criticae. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1885, XXIV + 103 pp.

sign [Series:] Platonis opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. IX.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1885

Král

  sign   Platonis Apologia et Crito. Accedunt Phaedonis c. LXIV–LXVII. Scholarum in usum edidit Iosephus Král. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum. Pragae, F. Tempský, 1885, XV + 57 pp.

sign Editor: Josef Král (1853—1917).

sign See next ed. 1890.

1885

Waddington

  sign   Platon. Criton ou Le devoir du citoyen. Texte grec. Accompagné d'une introduction, d'un argument analytique et de notes en français par Ch. Waddington, Correspondant de l'Institut, Professeur agrégé à la Faculté des lettres de Paris. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1885, 56 pp.

Online: Hathitrust.

1885

Waddington

  sign   Platon. Criton. Expliqué littéralement et traduit en français par M. Ch. Waddington, Professeur à la Faculté des Lettres de Paris. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1885, IV + 79 pp.

sign See previous ed. 1861.

Online: Hathitrust. — Gallica.

1885

Stallbaum
VI–2
Fritzsche

  sign   Platonis Meno et Euthyphro. Incerti scriptoris Theages, Erastae, Hipparchus. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Ad. Richardus Fritzsche, gymnasii regii chemnitiensis collega. Editio II. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1885, VIII + 347 pp.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. VI. Sect. II. Continens Menonem, Euthyphronem, Theagem, Erastas, Hipparchum.

sign Editor: Adolf Richard Fritzsche (1851—??).

sign See 1st ed. 1838 (Stallbaum).

sign Reprinted: Preservation facsimile 2005.

Online: Books.Google.

1885

Huit

  sign   Platon. Criton. Nouvelle édition par C. Huit, Docteur ès lettres, Professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris. Nouvelle collection de classiques. Paris / Bruxelles / Genève, Société générale de libraire catholique, Victor Palmé, directeur général, 1885, 16°, VIII + 32 pp.

sign Editor: Charles Huit (1845—1914).

Online: Gallica.

1886

Král

  sign   Platonis Protagoras. Scholarum in usum edidit Iosephus Král. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum. Vindobonae, Carolus Fromme / Pragae, F. Tempsky / Lipsiae, G. Freytag (Reichenbergenses, typis Expresserunt Fratres Stipel), 1886, VI + 69 pp.

sign See next ed. 1905.

1886

Dyer

  sign   Plato. Apology of Socrates and Crito. Edited on the basis of Cron's edition by Louis Dyer. College Series of Greek Authors. Boston, Published by Ginn & Co., 1886, IV + 204 pp.

Online: Archive.org.

Other editions: 1885 (Text edition). 1888. 1890. 1893. 1895. 1897. 1898.

Revised ed. 1908.

1886

Adam

  sign   Platonis Apologia Socratis. Edited with introduction notes and appendices by J. Adam. Pitt Press Series. Edited for the syndics of the University press. Cambridge, University Press, 1886, XXXII + 136 pp.

sign Editor: James Adam (1860—1907).

Online: --- — Reprinted: 1889, Archive.org (1891 New ed.), 1894, 1897, 1939.

1887

Hermann / Wohlrab

  sign   Platonis Dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Vol. I. Post Carolum Fridericum Hermannum recognovit Martinus Wohlrab. Lipsiae, In aedibus B. G. Teubneri, 1887, XLII + 555 pp.

sign [Contents:] Euthyphron. Apologia Socratis. Crito. Phaedo. Cratylus. Theaetetus. Sophistes. Politicus.

See first ed. 1851.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1887

Schanz

  sign   Platonis Sophista. Edidit Martinus Schanz. Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1887, IX + 92 pp.

sign [Series:] Platonis opera quae feruntur omnia. Ad codices denuo collatos. Vol. III. Fasciculus prior.

Online: ...

1887

Schanz

  sign   Platonis Euthyphro. Sammlung ausgewählter Dialoge Platos mit deutschem Kommentar veranstaltet von Prof. M. Schanz. Erstes Bändchen. Leipzig, Verlag von Bernard Tauchnitz, 1887, 69 pp.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1887

Stock

  sign   The Apology of Plato. With introduction and notes by St. George Stock, M. A. Part I: Introduction and text. Part II: Notes. Oxford, At the Clarendon Press, 1887.

sign Editor: St. George William Joseph Stock (1850-).

sign See next ed. 1890, 1899. — Reimpression: 1961.

Online: ---

1887

Stock

  sign   The Meno of Plato. With introduction and notes by St. George Stock, M. A., Pembroke College. Part I: Introduction and text. Part II: Notes. Oxford, At the Clarendon Press, 1887, 80 + 39 pp.

sign See 3rd ed. 1904.

Online: Archive.org.

1887

Tyler

  sign   Plato's Apology and Crito. With notes. By W. S. Tyler, Williston professor of Greek in Amherst College, with the assistance by H. M. Tyler, professor of Greek in Smith College. Revised edition. New York, D. Appleton and Company, 1886, 180 pp.

sign Co-editor: Henry M. Tyler (1843—1931).

sign See first ed. 1860.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1887

Sommer

  sign   Platon. Phédon. Dialogue sur l'immortalité de l'âme. Expliqué littéralement et annoté par E. Sommer, agrégé des classes supérieures, docteur ès letters. La traduction en français est celle de Fr. Thurot. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1887, IV + 404 pp.

sign [Series:] Les auteurs grecs expliqués d'après une méthode nouvelle par deux traductions françaises l'une littérale et juxtalinéaire présentant le mot à mot français en regard des mots grecs correspondants l'autre correcte et précédée du texte grec avec des sommaires et des notes par une société de professeurs et d'hellénistes.

sign See previous ed. 1847.

Online: Gallica.

1888

Král

  sign   Platonis Laches. Scholarum in usum edidit Iosephus Král. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum. Vindobonae et Pragae, F. Tempsky / Lipsiae, G. Freytag, 1888, XI + 36 pp.

sign See next ed. 1892, 1905.

1888

Archer- Hind

  sign   Πλάτωνος Τίμαιος. — The Timaeus of Plato. Edited with introduction and notes by R. D. Archer-Hind. New York / London, Macmillan and Co., 1888, VII + 358 pp.

sign Reprinted 1973.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1888

Adam

  sign   Platonis Crito. Edited with introduction notes and appendices by J. Adam. Pitt Press Series. Cambridge, Univ. Press, 1888, XVII + 87 pp.

See 2nd ed. 1891, 1893, 1896 (stereotyped edition), 1903, 1908, 1913.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1888

Schanz

  sign   Krito. Sammlung ausgewählter Dialoge Platos mit deutschem Kommentar veranstaltet von Prof. M. Schanz. Zweites Bändchen. Leipzig, Verlag von Bernard Tauchnitz, 1888, 68 pp.

Online: ---

1888

Tatham

  sign   The Laches of Plato. With introduction and notes by M. T. Tatham, M.A., of Balliol College, Oxford. Classical series. New York, St. Martin's Pres / Oxford, London, Macmillan and Co., 1888, XXVI + 99 pp.

sign This edition is based on the Zurich text of 1851.

sign Editor: Meaburn Talbot Tatham (1858—1937).

sign See reprints: 1891, 1896, 1908, 1917, 1921, 1966.

Online: ---

1888

Warren

  sign   The Republic of Plato. Books I.–V. With introduction and notes, by T. Herbert Warren, M.A., President of St. Mary Magdalen College, Oxford. Classical Series. London and New York, Macmillan and co., 1888, II + LXXV + 324 pp.

sign [Contents:] Preface /V/. Errata and addenda /I/. Introduction /XIII-LXXV/. Πλάτωνος Πολιτεία (Text) /1-152/. Notes /153-324/.

sign Editor: T. Herbert Warren (1853—1930).

sign Reprints: 1892, 1897, 1901, 1906, 1913.

Online: Hathitrust. — Hathitrust. — Archive.org (1892). — Archive.org (1901). — Archive.org (1913).

1889

Schulz

  sign   Platónova Obrana Sókrata a Kritón s posledními kapitolami z Faidóna. Ku potøebì školní upravil Jaroslav Gustav Schulz, c. k. gymn. professor a dùstojník domobrany v Brnì. S podobiznou Sókratovou. V Praze a ve Vídni, Nákladem Fr. Tempského, knihkupce cís. akademie vìd ve Vídni, 1889, XVIII + 77 str.

Online: Kramerius NKP.

1889

Sauppe / Towle

  sign   Plato. Protagoras. With the commentary of Hermann Sauppe. Translated with additions by James A. Towle. College series of Greek authors. Boston / London, Ginn & Company 1889, IV + 172 pp.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org.

1890

Adam

  sign   ΕΥΘΥΦΡΩΝ. Platonis Euthyphro. With introduction and notes by J. Adam. Pitt Press Series. Edited for the syndics of the University press. Cambridge, Univ. Press, 1890, XXXIV + 113 pp.

sign Reprinted: 1902 (stereotyped edition), 1910 (corrected errors and misprints).

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Archive.org (repr. 1902).

1890

Král

  sign   Platonis Apologia et Crito. Scholarum in usum edidit Iosephus Král. Vindobonae et Pragae, F. Tempský / Lipsiae, G. Freytag, 1890, XIII + 57 pp.

sign See 1st ed. 1885.

1890

Schulz

  sign   Platónùv Euthyfron. Pro potøebu školní upravil Jaroslav Gustav Schulz. V Praze, Nákladem Fr. Tempského, 1890, XV + 35 str.

1890

Christ

  sign   Platons Gorgias. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. Mit einem Titelbild. Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum. A, Scriptores graeci. Wien und Prag, F. Tempsky / Leipzig, Verlag von G. Freytag, 1890, XXIV + 163 pp.

sign [Contents:] Vorrede /III-VI/. Einleitung /VII-XXIV/. (Text) /1-140/. Namenverzeichnis /141-154/. Gliederung des Dialoges /155-163/.

sign Editor: Augustin Theodor Christ (1856—1918).

Online: Archive.org.

1890

Christ

  sign   Platons Euthyphron. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. [Mit einem Titelbild.] Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum. A, Scriptores graeci. Wien und Prag, F. Tempsky / Leipzig, Verlag von G. Freytag, 1890, XVI + 35 pp.

sign [Contents:] Vorrede /V-VI/. Einleitung /VII-XVI/. (Text) /1-27/. Namenverzeichnis /28-32/. Gliederung des Dialoges /33-35/.

See Zweite, unveränderte Auflage 1894, 1899.

Online: Archive.org.

1890

Lodge

  sign   Plato. Gorgias. Edited on the basis of Deuschle–Cron's edition by Gonzalez Lodge, Professor in Bryn Mawr College. College Series of Greek Authors. Boston, U.S.A., and London, Boston / New York / Chicago / London, Ginn & Company, [1890], IV + 308 pp.

sign See next ed. 1896.

Online: Hathitrust. — Archive.org (1891, text edition).

1891

Christ

  sign   Platons Apologie des Sokrates und Kriton nebst Schluszcapiteln des Phaidon. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. Mit einem Titelbild. Wien und Prag, F. Tempsky, 1891, XVIII + 77 pp.

See 2nd ed. 1900, 1905 (3rd ed.), 1908 (5th ed.).

1891

Adam

  sign   Platonis Crito. With introduction notes and appendix by J. Adam M.A., Fellow and tutor of Emmanuel College Cambridge. Edited for the syndics of the University Press. Pitt Press Series. Second edition. Cambridge, At the University Press, 1891, XVII + 87 pp.

See 1st ed. 1888.

Online: ---

1891

Stock

  sign   The Crito of Plato. With introduction and notes by St. George Stock, M. A., Pembroke College. Part I: Introduction and text. Part II: Notes. Clarendon Press Series. Oxford, At the Clarendon Press, 1891, 31 + 43 pp.

Online: Archive.org.

1891

Turner

  sign   The Protagoras of Plato. Edited by B. D. Turner, M.A. London, Percival and Co., 1891, VII + 234 pp.

Online: Archive.org.

1891

Fearenside
Kerin

  sign   Plato: Phaedo. With introduction, notes, and appendices. By C. S. Fearenside, M.A., Oxon., First-class honour man in final classical exam., and R. C. B. Kerin, B.A., Lond., First in first-class honours in classics. Univ. Corr. Coll. Tutorial Series. London, W. B. Clive & Co., Univ. Corr. College Press Warehouse, [1891], XXIV + 166 pp.

sign [Series:] University Correspondence College Tutorial Series. Bachelor of Arts. 1891.

Online: Archive.org.

1892

Král

  sign   Platonis Laches. Scholarum in usum edidit Iosephus Král. Vindobonae et Pragae, F. Tempský / Lipsiae, G. Freytag, 1892, XI + 36 pp.

sign See 1st ed. 1888.

1892

Wagner

  sign   Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους καὶ Κρίτων — Plato's Apology of Socrates and Crito, with notes critical and exegetical, introductory notices and a logical analysis of the Apology by the late W. Wagner Ph.D., Professor at the Johaneum, Hamburg. Revised and corrected (1876). Cambridge, Deighton, Bell, and Co., / London, George Bell and Sons, 1892, VIII + 119 + (1) pp.

sign See 1st ed. 1869 and previous ed. 1876.

Online: Archive.org.

1892

Sihler

  sign   The Protagoras of Plato. With an introduction and critical and explanatory notes by E. G. Sihler, Ph.D., sometime fellow in Greek in the Johns Hopkins University, Baltimore, professor in Concordia College, Milwaukee. Harper Classical Series for schools and colleges. New and revised edition. New York, Harper & Brothers, 1892, XVII + 140 pp.

sign See 1st ed. 1881.

Online: Hathitrust.

1892

Hermann

  sign   Platonis dialogi VI. Ex recensione C. F. Hermanni. Harper's Greek and Latin Texts. Novi Eboraci, Apud Harperos fratres, 1892, VI + 327 pp.

sign [Contents:] Euthyphron /1/. Apologia Socratis /23/. Crito /55/. Phaedo /72/. Gorgias /151/. Protagoras /264/.

sign See original Hermann's ed.

Online: Hathitrust.

1893

Adam

  sign   Platonis Protagoras. With introduction, notes and appendices by J. Adam and A. M. Adam. Pitt Press Series. Edited for the syndics of the University Press. Cambridge, at the University Press, 1893, XXXVIII + 213 pp.

Repr. 1905 (corrected errors and misprints), 1921, 1928, 1940, 1953, 1957, 1962, 2013.

Online: Archive.org (1893). — Archive.org (repr. 1921).

1893

Adam

  sign   Platonis Crito. With introduction notes and appendix by J. Adam M.A., Fellow and tutor of Emmanuel College Cambridge. Second edition. Pitt Press Series. Cambridge, At the University Press, 1893, XVII + 87 pp.

See 1st ed. 1888.

Online: Hathitrust.

1893

Wohlrab

  sign   Platons Staat. Erstes Buch. Erklärt von Martin Wohlrab. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1893, VI + 62 + (1) pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Für den Schulgebrauch erklärt von Christian Cron, Julius Deuschle, Arnold Hug und Martin Wohlrab. Siebenter Teil.

sign [Parent series:] Griechiche und lateinische Klassiker. Schulausgaben mit Anmerkungen.

Online: Archive.org.

1893

Schanz

  sign   Apologia. Sammlung ausgewählter Dialoge Platos mit deutschem Kommentar veranstaltet von Prof. M. Schanz. Drittes Bändchen. Leipzig, Verlag von Bernard Tauchnitz, 1893, 215 pp.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org.

1894

Archer- Hind

  sign   Πλάτωνος Φαίδων. — The Phaedo of Plato. Edited with introduction, notes, and appendices by R. D. Archer-Hind. Second edition. New York / London, Macmillan and Co., 1894, XLVIII + 169 pp.

See 1st ed. 1883. — Reprinted as facsimile: 2000.

Online: Archive.org.

1894

Campbell / Jowett

  sign   Plato's Republic. The Greek text. Edited, with notes and essays by the late B. Jowett and Lewis Campbell. In three volumes. Oxford, At the Clarendon Press, 1894.

Vol. I. Text. With a facsimile. XVI + 490 pp.

Vol. II. Essays. XXXVIII + 356 pp.

Vol. III. Notes. 512 pp.

Online: I. Archive.org. — Archive.org.

Online: II. Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

Online: III. Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1894

Kennedy

  sign   The Theaetetus of Plato, with Translation and Notes. By Benjamin Hall Kennedy. Cambridge, At the University Press, 1894, XVI + 235 pp.

See next ed. 1881.

Online: Archive.org.

1894

Wagner

  sign   Πλάτωνος Φαίδων. — Plato's Phaedo. With notes critical and exegetical, and an analysis. By Wilhelm Wagner, Ph.D. Revised by Willard K. Clement, Ph.D., University of Idaho. Boston and Chicago, Allyn and Bacon, [1894], IV + 195 pp.

sign See previous ed. 1870; next ed. 1896.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust (1896).

1894

Christ

  sign   Platons Phaidon. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. [Mit einem Titelbild.] Zweite, unveränderte Auflage. Wien und Prag, F. Tempsky / Leipzig, Verlag von G. Freytag, 1894, XVI + 102 pp.

1894

Christ

  sign   Platons Euthyphron. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. [Mit einem Titelbild.] Zweite, unveränderte Auflage. Wien und Prag, F. Tempsky / Leipzig, Verlag von G. Freytag, 1894, XVI + 35 pp.

See first ed. 1890.

1894

Smith

  sign   Platonis Hippias maior. Edited for the upper forms of schools by George Smith. Formerly scholar of Trinity college, Oxford. Assistant master at Rugby school. London, Rivington, Percival & Co., 1894, XIII + 87 pp.

Online: ---

1894

Waddell

  sign   Πλάτωνος Παρμενίδης — The Parmenides of Plato. After the paging of the Clarke manuscript with introductions, facsimiles, and notes William Wardlaw Waddell, M.A., Glasgow and Oxford. Glasgow, James Maclehose and sons, Publisher to the university, 1894, 7 + (1) + (IV) + CXXV + 182 pp. + facsim.

sign Editor: William Wardlaw Waddell (1848—1903).

sign Reprinted 1975.

Online: Archive.org. — Archive.org.

[1894]

Plaistowe

  sign   Plato: Gorgias. A Translation. With Test Papers. Ed. by F. G. Plaistowe. London, Published by University Correspondence College Press, [1894], pp.

sign Editor: Francis Giffard Plaistowe.

sign [Series:] The University Tutorial Series.

Online: ---

1895

Deuschle / Bochmann

  sign   Platons Protagoras. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Julius Deuschle, weil. Professor am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Berlin. Fünfte Auflage bearbeitet von Dr. Emil Bochmann, Oberlehrer am königl. Gymnasium zu Dresden. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1895, 98 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Vierter Teil.

sign See 1st ed. 1861.

Online: ---

1895

Krsek

  sign   Platonùv Kriton. (A Faidona hl. lxvi.-lxvii.) Ku potøebì gymnasií upravil F. Krsek. V Praze, A. Storch syn, 1895, 30 str.

Poznámky k èetbì Platonova Kritona a Faidona hl. lxiv.-lxvii.

sign Viz další vydání 1910.

1895

Smith

  sign   Platonis Ion et Hippias minor. For the upper forms of schools edited by George Smith M.A., Assistant master at Rugby school, formerly scholar of Trinity college, Oxford. London, Rivington, Percival & Co., 1895, XLVII + 130 pp.

Online: Archive.org.

1896

Lodge

  sign   Plato. Gorgias. Edited on the basis of Deuschle–Cron's edition by Gonzalez Lodge, Professor in Bryn Mawr College. College Series of Greek Authors. Boston, U.S.A., and London, Published by Ginn & Company, 1896, IV + 308 pp.

sign See previous ed. 1890.

Online: Archive.org.

1896

Krsek

  sign   Platonùv Laches. Ku potøebì gymnasií upravil Dr. Fr. Krsek. V Praze, Nakladatel A. Storch syn, knihkupec (Tisk a papír Aloisa Wiesnera), 1896, 43 str.

sign Viz další vydání 1912.

1896

Tatham

  sign   The Laches of Plato. With introduction and notes by M. T. Tatham, M.A., of Balliol College, Oxford. Classical series. New York / London, Macmillan and Co., 1896, XXIV + 99 pp.

sign See 1st ed. 1888.

Online: Archive.org.

1896

Couvreur

  sign   Platon. Phédon. Texte grec. Revu d'après les travaux les plus récents et publié avec une introduction et des notes par Paul Couvreur; Élève de l'École normale supérieure et de l'École pratique des Hautes Études. Deuxième édition. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1896, LI + 144 pp.

Online: ---

1896

Graves

  sign   The Euthyphro and Menexenus of Plato. Edited for the Use of Schools by C. E. Graves, M.A. Fellow and lecturer of St. John's College, Cambridge. Elementary Classics. Revised with Additional Notes. London, Macmillan and Co., and New York, 1896, II + VIII + 131 pp.

sign See 1st ed. 1881.

Online: Hathitrust.

1896

Petersen

  sign   Apologie. Kriton. Nebst Abschnitten aus anderen Schriften. Text und Anmerkungen. Erklärt von Prof. Dr. Hans Petersen, Oberlehrer am Gymnasium in Flensburg. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1896, VIII + 115 + 39 pp.

sign [Contents:] Aus dem Worwort zur ersten Auflage /III-IV/. Worwort zur Zweiten Auflage. /IV-V/. Abweichungen von der Ausgabe von Burnet (Oxford 1905) /V-VI/. I. Materialien zur Charakteristik des Sokrates /1-17/. II. Apologie (Die Verteidigungsrede des Sokrates) /18-49/. Krito /50-84/. III. Abschnitte aus anderen Dialogen Platons /67-110/. IV. Anhang, enthaltend einige Stellen zur Illustration der Apologie und des Kriton /111-115/. Anmerkungen /1-39/.

sign [Series:] Platons ausgewählte Dialoge. Erster Teil.

sign Griechische und lateinische Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign See 2nd ed. 1910. — 3rd rd. 1919.

Online: ---

1897

Stallbaum
VIII–2
Apelt

  sign   Platonis Sophista. Recensuit prolegomenis et commentariis instruxit Otto Apelt. Lipsiae, In aedibus B. G. Teubneri, 1897, VIII + 217 pp.

sign [Contents:] (dedicatio) /V/. Praefatio /VII/. Prolegomena: I. Argumentum dialogi /1/. De consilio dialogi /19/. III. Testimonia /32/. IV. De tempore quo sophista scriptus esse videtur /37/. V. De scaena dialogi et de personis /41/. V. De codicum auctoritate et fide /43/. Notitia litararia /46/. Notarum index /48/. Sophista /49-208/. Index graecus /209/. Index latinus /214/. Addenda et corrigenda /218/.

sign [Series:] Platonis opera omnia. Vol. VIII. Sect. II. Continens Sophistam. Editio altera emendatior.

sign See 1st ed. 1840.

sign Editor: Otto Apelt (1845—1932).

Online: Archive.org.

1897

Adam

  sign   Platonis Apologia Socratis. Edited with introduction notes and appendices by J. Adam. Stereotyped edition. Pitt Press Series. Cambridge, At the University Press, 1897, XXXII + 136 pp.

sign See first ed. 1886.

Online: Hathitrust.

1897

Adam

  sign   The Republic of Plato. Edited with critical notes and an introduction on the text by James Adam, M.A., Fellow and tutor of Emmauel College, Cambridge. Cambridge, At the University Press, 1897, XXI + 329 pp.

sign See commented ed. 1902.

Online: Archive.org. — Reprinted 1900 (Stereotyped edition): Archive.org. — Archive.org.

1897

Sauppe / Gercke

  sign   Gorgias. Erklärt von Hermann Sauppe. Platons ausgewählte Dialoge. Drittes Bändchen. Herausgegeben von Alfred Gercke. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1897, LVI + 156 pp.

Online: Archive.org.

1897

Bury

  sign   The Philebus of Plato. Edited with introduction, notes and appendices by Robert Gregg Bury, M.A., formerly scholar of Trinity college, Cambridge, and late Bishop Berkeley fellow of the Owens college, Manchester. Cambridge, At the Clarendon Press, 1897, LXXXVII + 224 pp.

sign Editor: Robert Gregg Bury (1869—).

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org.

1897

Stender

  sign   Platons Phaedon. Mit Einleitung und Kommentar für die Gymnasialprima herausgegeben von Dr. J. Stender, Professor am Gymnasium zu M.-Gladbach. Halle a. S., Buchhandlung des Waisenhauses, 1897, X + 182 pp.

sign [Series:] Klassiker-Ausgaben der griechischen Philosophie. II.

Online: Archive.org.

1898

Schulz

  sign   Platonùv Laches. S úvodem, rozborem a poznámkami. Pro gymnasia èeská vydal Jaroslav Gustav Schulz, professor c. k. èeského vyššího gymnasia v Brnì. V Praze, Tiskem a nákladem J. Otty, 1898, 78 str. Váz. 50 kr.

sign Též pozdìjší vydání bez vroèení: Nákladem J. Otty, Tiskem Èeské grafické akc. spoleènosti »Unie« v Praze. Na vazbì: Cena váz. 1 K.

1898

Kitchel

  sign   Plato's Apology of Socrates and Crito and a part of the Phaedo. With introduction, commentary, and critical appendix by Rev. C. L. Kitchel, M.A., Instructor in Greek in Yale University. New York, Cincinnati, Chicago, American Book Company, 1898, 190 pp.

sign Published also as a text edition, pp. 41–116 only.

sign Editor: Cornelius Ladd Kitchel (1841—1929).

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust (text edition).

1898

Petersen

  sign   Protagoras. Text und Anmerkungen. Erklärt von Prof. Dr. Hans Petersen, Oberlehrer am Gymnasium in Flensburg. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1898, VIII + 75 + 36 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Dialoge. Zweiter Teil.

sign Griechische und lateinische Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

Online: ---

1898

Bonny

  sign   Platon. Phédon. Texte grec publié avec une introduction, un commentaire et un appendice philosophique par Charles Bonny, Professeur de Rhétorique latine à l'Athénee royal de Gand. Gand, Librarie Générale de Ad. Hoste, éditeur, 1898, LXXIII + 180 + (1) pp.

Online: ---

[1899]

Thompson
Mills

  sign   Plato: Ion. Edited by J. Thompson and T. R. Mills. London, W. B. Clive, University Tutorial Press Ld., [1899], 62 pp.

sign [Series:] The University Tutorial Series.

Online: Archive.org.

1899

Stock

  sign   The Apology of Plato. With introduction and notes by St. George Stock, M.A., Pembroke College. Part I: Introduction and text. Part II: Notes. Third edition, revised. Oxford, At the Clarendon Press, 1899, 68 + 55 + (1) .

sign See 1st ed. 1887.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1899

Christ

  sign   Platons Euthyphron. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. T. Christ. Leipzig, Verlag von G. Freytag, 1899, XVI + 35 pp.

sign [Contents:] Vorrede (Prag im November 1889) /V-VI/. Einleitung /VII-XVI/. (Text) /1-27/. Namenverzeichnis /28-32/. Gliederung des Dialoges /33-35/.

sign See previous ed. 1890.

Online: ---

1899

Luchaire

  sign   Platon, Ménexène, ou Oraison funèbre. Texte grec publié avec une notice, des notes critiques et des notes par J. Luchaire, Ancient élève de l'École Normale supérieure, Agrégé de grammaire. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1899, XVI + 63 + (1) pp.

sign Editor: Julien Luchaire (1876—1962).

Online: gallica.bnf.fr.

1899

Stallbaum

  sign   Platonis Opera omnia uno volumine comprehensa. Ad fidem optimorum librorum denuo recognovit et una cum scholiis Graecis emendatius edidit Godofredus Stallbaumius. Editio C. Tauchnitii stereotypa. Novis chartis impressa. Lipsiae, sumptibus succ. Ottonis Holtze, 1899, XV + 725 + (3) pp.

sign See 1st ed. 1850.

Online: Archive.org.

 

 

1900

1900

Burnet
I

  sign   Platonis Opera. Tomus I. Tetralogias I–II continens. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, in Universitate Andreana litterarum graecarum professor collegii Mertonensis olim docius. Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis. — Oxford classical texts. Oxonii, e typographeo Clarendoniano 1900 (not paginated, Stephanus pagination only) (pagination in later ed.: XIV + 538 pp.).

sign [Contents:] I. Euthyphro. Apologia Socratis. Crito. Phaedo. II. Cratylus. Theaetetus. Sophista. Politicus.

sign Corrected ed.: 1905. Reprinted: 1922, 1941, 1946, 1950, 1953, 1956, 1961, 1962, 1967, 1979.

sign Editor: John Burnet (1863—1928).

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org (Twentieth impressum 1992).

1900

Wohlrab

  sign   Platons Euthyphron. Für den Schulgebrauch erklärt von Martin Wohlrab. Vierte, verbesserte Auflage. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1900, VI + 154 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Für den Schulgebrauch erklärt. Dritten Teiles Zweites Heft.

sign See 1st ed. 1873.

Online: Archive.org.

1900

Christ

  sign   Platons Apologie des Sokrates und Kriton nebst Schluszcapiteln des Phaidon. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. Mit einem Titelbild. Zweite Auflage. Wien und Prag, F. Tempsky, 1900, XVIII + 77 pp.

See first ed. 1891.

1900

Newhall

  sign   The Charmides, Laches, and Lysis of Plato. Edited by Barker Newhall, Ph.D, Professor of Greek in Kenyon College. New York, Cincinnati, Chicago, American Book Company, 1900, XXIX + 139 + (1) pp.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

[1900]

Fearenside
Kerin

  sign   Plato: Phaedo. Edited by C. S. Fearenside, M.A., Oxon., Editor of Herodotus VI., Cicero De finibus I., Tacitus: Annals I. etc. and R. C. B. Kerin, B.A., Lond., Editor of Cicero Pro Plancio. London, W. B. Clive, University Tutorial Press Ld., [1900 /?/], XX + 166 pp.

sign [Series:] University Tutorial Series.

Online: Archive.org.

[1900]

Mills

  sign   Plato: Euthyphro. Edited by T. R. Mills, M.A., Oxon. Lecturer in Latin at University College, Dundee, editor of Plato's Apology, Aeschylus' Eumenides etc. London, W. B. Clive, University Tutorial Press Ld., [1900 /?/], 60 pp.

Online: Archive.org.

1900

Plaistowe
Mills

  sign   Plato: Laches. Edited by F. G. Plaistowe and T. R. Mills. London, W. B. Clive, University Correspondence College Press, [1900], 72 + 8 + 7-22 + 30 pp.

sign [Contents:] ...

sign [Series:] The University Tutorial Series.

Online: ---

1900

Stender

  sign   Platons Gorgias. Mit Einleitung und Kommentar für die Gymnasialprima herausgegeben von Dr. J. Stender, Professor am Gymnasium zu M.-Gladbach. Halle a. S., Buchhandlung des Waisenhauses, 1900, XIII + 194 pp.

sign [Series:] Klassiker-Ausgaben der griechischen Philosophie. IV.

Online: ---

1901

Burnet
II

  sign   Platonis Opera. Tomus II. Tetralogias III–IV continens. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, in Universitate Andreana litterarum graecarum professor collegii Mertonensis olim docius. Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis. — Oxford classical texts. Oxonii, e typographeo Clarendoniano 1901 (not paginated, Stephanus pagination only).

sign [Contents:] III. Parmenides. Philebus. Symposium. Phaedrus. IV. Alcibiades I. Alcibiades II. Hipparchus. Amatores.

sign Corrected ed.: 1905, 1910. Reprinted: 1914, 1935, 1960, 1967, 1979.

Online: Archive.org. — Archive.org. —

1901

Cron / Uhle

  sign   Platons Verteidigungsrede des Sokrates und Kriton. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Christian Cron. Elfte Auflage bearbeitet von Prof. Dr. Heinrich Uhle. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1901, VI + 154 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Erster Teil.

sign See 1st ed. 1857.

Online: Archive.org.

1901

Thompson

  sign   The Meno of Plato. Edited, with introduction, notes, and excursuses, by E. Seymer Thompson, M.A. (Camb. and Lond.). Fellow and late tutor of Christ's college, Cambridge. Classical series. London, Macmillan and Co., Cambridge, 1901, LXVI + 319 pp.

sign Editor: Edward Seymer Thompson (1848—1912).

sign Reprinted: 1961, 1980.

Online: Hathitrust. — Hathitrust.

1902

Adam

  sign   The Republic of Plato. Volume I. Books I–V. Edited with critical notes, commentary and appendices by James Adam, M.A., Hon. Ll.D. of Aberdeen University, Fellow and senior tutor of Emmauel College, Cambridge. Cambridge, At the University Press, 1902, XVI + 364 pp.

sign See previous non-commented ed. 1897.

sign See 2nd ed. with an introduction by D. A. Rees, 1963.

Online: Archive.org. — Reprinted 1905: Archive.org. — Archive.org.

1902

Adam

  sign   The Republic of Plato. Volume II. Books VI–X and Indexes. Edited with critical notes, commentary and appendices by James Adam, M.A., Hon. Ll.D. of Aberdeen University, Fellow and senior tutor of Emmauel College, Cambridge. Cambridge, At the University Press, 1902, VI + 532 pp.

Online: Reprinted 1907: Archive.org. — Reprinted 1921: Archive.org.

1902

Heidel

  sign   Plato's Euthyphro. With introduction and notes by William Arthur Heidel, Ph.D., Professor in Iowa College. Greek series for colleges and schools. Edited under the supervision by Herbert Weir Smyth. New York / Cincinnati / Chicago, American Book Company [1902], 115 pp.

sign Editor: William Arthur Heidel (1868—1941).

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust. — Hathitrust.

1902

Mertz

  sign   Platon, Ion. Texte grec. Publié avec une introduction, des notes critiques et des notes par M. Louis Mertz, professeur au Collége de Meaux. Deuxième édition. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1903, XXII + (II) + 43 + (2) pp.

sign [Collection:] Classiques grecs.

Online: gallica.bnf.fr.

1902

Linde

  sign   Platons Phädon. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Karl Linde, Oberlehrer am herzogl. Gymnasium zu Helmstedt. Gotha, F. A. Perthes, 1902, VI + 118 pp.

Online: ---

1903

Burnet
III

  sign   Platonis Opera. Tomus III. Tetralogias V–VII continens. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, in Universitate Andreana litterarum graecarum professor collegii Mertonensis olim docius. Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis. — Oxford classical texts. Oxonii, e typographeo Clarendoniano 1903 (not paginated, Stephanus pagination only).

sign [Contents:] V. Theages. Charmides. Laches. Lysis. VI. Euthydemus. Protagoras. Gorgias. Meno. VII. Hippias maior. Hippias minor. Io. Menexenus.

sign Corrected ed.: ??. Reprinted: 1909, 1922, 1935, 1954, 1965, 1968, 1983.

Online: Archive.org. — Archive.org. —

1903

Mertz

  sign   Platon, Ion. Expliqué littéralement, traduit en français et annoté par M. Louis Mertz, professeur au Collége de Meaux. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1903, IV + 85 pp.

sign [Series:] Les auteurs grecs expliqués d'après une méthode nouvelle par deux traductions françaises l'une littérale et juxtalinéaire présentant le mot à mot français en regard des mots grecs correspondants l'autre correcte et précédée du texte grec avec des sommaires et des notes par une société de professeurs et d'hellénistes.

Online: gallica.bnf.fr.

1904

Stock

  sign   The Meno of Plato. With introduction and notes by St. George Stock, M. A., Pembroke College. Part I: Introduction and text. Part II: Notes. Clarendon Press Series. Third edition, revised with appendix. Oxford, At the Clarendon Press, 1904, 80 + 46 pp.

sign See 1st ed. 1887.

Online: Archive.org.

1904

Williamson

  sign   Πλάτωνος Φαίδων — The Phaedo of Plato. Edited with introduction and notes by Harold Williamson, B.A., Assistant master at the Manchester grammar school; Late tutor and lecturer of Balliol College, Oxford. Classical series. London, Macmillan and Co., 1904, XXXIX + 251 pp.

sign Editor: Harold Williamson (1872—??).

sign See next ed. 1915, 1933.

Online: Archive.org. —

1905

Burnet
IV

  sign   Platonis Opera. Tomus IV. Tetralogiam VIII continens. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, in Universitate Andreana litterarum graecarum professor collegii Mertonensis olim docius. Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis. — Oxford classical texts. Oxonii, e typographeo Clarendoniano 1905 (not paginated, Stephanus pagination only).

sign [Contents:] VIII. Clitopho. Respublica. Timaeus. Critias.

sign Republic printed separately (4to with margin [?]). (Archive.org (1902).

sign Corrected ed.: ??. Reprinted: 1909, 1945, 1957, 1961, 1962, 1968, 1982.

Online: Archive.org. — Archive.org (Resp. missing?). —

1905

Christ

  sign   Platons Apologie des Sokrates und Kriton nebst Schlusskapiteln des Phaidon. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. Mit einem Titelbild. Dritte Auflage (2. Abdruck). Wien, F. Tempsky / Leipzig, G. Freytag, 1905, XVIII + 77 pp.

sign See 1st ed. 1891.

sign [Contents:] Platons Leben und Schriften /V-VII/. Die Apologie und Kriton /VIII-XVII/. Apologia /1-40/. Kriton /42-61/. Vorbemerkung zu den Schlusskapitel des Phaidon /62/. (Text. Cap. 64-67) /62-68/. Namenverzeichnis /69-74/. Anhang. Das Verfahren in öffentlichen Rechtsfällen zu Athen /75-77/.

Online: Archive.org.

1905

Thompson

  sign   The Gorgias of Plato. With English Notes, Introduction, and Appendix by W. H. Thompson, D.D., Late Master of Trinity College, Cambridge, and Regius professor of Greek. Bibliotheca Classica. New York / London, George Bell and Sons, 1905, XXXVI + 278 pp.

sign See 1st ed. 1871.

Online: Hathitrust.

1905

Watt

  sign   Plato: Crito. Edited by A. F. Watt, M.A., Oxon., Author of matriculation selections from Latin authors, the matriculation Latin construing book, joint editor of Euripides' Iphigenia in Tauris. London, W. B. Clive, University Tutorial Press Ld. (University Correspondence College Press), 1905, 56 + 24 + 16 pp.

sign [Contents:] Introduction /3-15/. Πλάτωνος Κρίτων /17-34/. Notes /37-56/. Text papers on Plato: Crito /1-7/. Vocabulary /9-24/. Plato: Crito. A translation /1-16/.

sign Editor: Arthur Fowler Watt.

sign [Series:] The University Tutorial Series. Editions of Latin and Greek Classics. Classical editor: B. J. Hayes, M.A., vice-principal of University Correspondence College.

Online: Archive.org.

1905

Gifford

  sign   The Euthydemus of Plato. With revised text, introduction, notes, and idices, by Edwin Hamilton Gifford, D.D., Honorary fellow of St. John's College, Cambridge, and formerly archdeacon of London. Oxford, The Clarendon press, 1905, VI + 52 + [60] + II + 81 + (1) pp.

sign Editor: Edwin Hamilton Gifford (1820—1905).

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org. — Hathitrust.

1905

Král

  sign   Platonis Laches. Scholarum in usum edidit Iosephus Král. Freytags Schulausgaben griechischer und römischer Klassiker. Vindobonae et Pragae, F. Tempský / Lipsiae, G. Freytag, 1905, XI + 36 pp.

sign See 1st ed. 1888.

1906

Král

  sign   Platonis Protagoras. Scholarum in usum edidit Iosephus Král. Vindobonae, F. Tempsky, 1906, 69 pp.

sign See 1st ed. 1886.

1906

Herwerden

  sign   Quinque dialogi Platonici: Euthyphro, Apologia Socratis, Crito, Phaedo, Protagoras. Recensuit et brevi adnotatione instruxit Henricus van Herwerden, Professor ord. in Universitate Rheno-Traiectina rude donatus. Bibliotheca Batava scriptorum graecorum et romanorum. Lugduni Batavorum, Apud G. F. Théonville, [1906], VIII + 206 (1) pp.

Online: Archive.org.

1906

Stawell

  sign   The Euthyphro, Apology, & Crito. With Introduction, Translations and Notes by F. M. Stawell. New York, G. P. Putnam's Sons / London, J. M. Dent & Co., 1906, XXIII + 165 + (3) pp.

Online: Archive.org.

1906

Shawyer

  sign   The Menexenus of Plato. Edited with introduction and notes by J.A. Shawyer, M.A., Assistant master in Cliffton college. Oxford, Clarendon Press, 1906, XXXI + (22) + 24 pp.

Online: ---

1907

Burnet
V

  sign   Platonis Opera. Tomus V. Tetralogiam IX, Definitiones et Spuria continens. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, in Universitate Andreana litterarum graecarum professor collegii Mertonensis olim docius. Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis. — Oxford classical texts. Oxonii, e typographeo Clarendoniano (1907 April), (not paginated, Stephanus pagination only).

sign [Contents:] IX. Minos. Leges. Epinomis. Epistulae.Definitiones. — Spuria: De iusto. De virtute. Demodocus. Sisyphus. Eryxias. Axiochus.

sign Reprinted: 1914, 1920, 1928, 1937, 1950, 1952, 1955, 1959, 1962, 1967, 1982.

Online: Archive.org (Pars I). Archive.org (Pars II). — Archive.org. —

1908

Dyer

  sign   Plato. Apology of Socrates and Crito. With extracts from the Phaedo and Symposium and from Xenophon's Memorabilia. With a vocabulary. Edited by Louis Dyer. Revised by Thomas Day Seymour. College Series of Greek Authors. Boston, Ginn & Co., 1908, IV + 246 pp.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org.

sign See 1st ed. 1886.

1908

Christ

  sign   Platons Apologie des Sokrates und Kriton nebst Schluszkapiteln des Phaidon und der Lobrede des Alkibiades auf Sokrates aus dem Symposion. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. Mit einem Titelbild. Fünfte Auflage. Wien, F. Tempsky / Leipzig, G. Freytag, 1908, 118 pp.

sign See 1st ed. 1891.

Online: Archive.org.

1908

Williamson

  sign   Plato's Apology of Socrates. Edited with introduction and notes by Harold Williamson, M.A., Assistant master at the Manchester grammar school; Late tutor and lecturer of Balliol College, Oxford. Classical series. London, Macmillan and Co., 1908, XXXIV + 115 pp.

sign See next ed. 1912, 1950, 1958, 1963, 1967.

Online: Hathitrust (1912).

1909

Groh

  sign   ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΥΘΥΦΡΩΝ — Platonùv Euthyfron. Vydal a poznámkami opatøil Dr. Frant. Groh, mø. profesor èeské university v Praze. Klassikové antiètí s poznámkami. V Praze, Nákladem Èeské grafické akc. spoleènosti »Unie«, 1909, 70 str.

sign Viz další vydání 1925 a 1942.

1909

Bury

  sign   The Symposium of Plato. Edited with introduction, critical notes and commentary by R. G. Bury. Cambrdige, W. Heffer and Sons, 1909, LXXI + 179 pp.

Online: Archive.org. — Archive.org.

1909

Nestle

  sign   Platons Gorgias. Fünfte Auflage neu bearbeitet von Dr. Wilhelm Nestle, Professor am kgl. württemb. Ev. Theol. Seminar Schöntal. Griechische und lateinische Schriftsteller. Ausgaben mit Anmerkungen. Leipzig und Berlin, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1909, VI + 194 pp.

sign Editor: Wilhelm Nestle (1865—1959).

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Für den Schulgebrauch erklärt von Christian Cron und Julius Deuschle. Zweiter Teil.

sign See: 1st ed. 1859.

Online: ---

1909

Hug / Schöne

  sign   Plato. Symposion. Erklärt von Arnold Hug. Dritte Auflage besorgt von Hermann Schöne. Leipzig und Berlin, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1909, LV + 176 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Für den Schulgebrauch erklärt von Christian Cron und Julius Deuschle. Fünfter Teil.

sign See 1st ed. 1876.

Online: ---

1909

Stock

  sign   The Euthyphro of Plato. With introduction and notes by St. George Stock. M. A., Pembroke College; Lecturer in Greek at Birmingham University. Oxford, At the Clarendon Press, 1909, XX + (23) + 20 pp.

Online: Archive.org.

1909

Stock

  sign   The Ion of Plato. With introduction and notes by St. George Stock. M. A., Pembroke College, Oxford; Lecturer on Greek in the University of Birmingham. Oxford, At the Clarendon Press, 1909, XV + (18) + 25 + (1) pp.

Online: Archive.org.

1910

Nestle

  sign   Protagoras. Neu bearbeitet von Dr. Wilhelm Nestle, Professor am Karls-Gymnasium in Stuttgart. Sechste Auflage. Leipzig und Berlin, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1910, V + 157 pp.

sign [Contents:] Vorrede /III-V/. Inhalt /VI/. Einleitung /1/. Beilagen /36/. Literatur /43/. Text und Kommentar /47/. Anhang /150/. Indices /151-157/.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Für den Schulgebrauch erklärt von Christian Cron und Julius Deuschle. Vierter Teil.

sign See 1st ed. 1861.

Online: ---

1910

Krsek

  sign   Platonùv Kriton. (A Faidona hl. lxvi.-lxvii.) Ku potøebì gymnasií upravil F. Krsek. Druhé nezmìnìné vydání. Praha, A. Storch syn, 1910, 30 str.

sign Viz první vydání 1895.

1910

Petersen

  sign   Apologie. Kriton. Nebst Abschnitten aus anderen Schriften. Text und Anmerkungen. Erklärt von Prof. Dr. Hans Petersen, Oberlehrer am Gymnasium in Flensburg. 2. Auflage. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1910, VIII + 115 + 39 pp.

sign [Contents:] Aus dem Worwort zur ersten Auflage /III-IV/. Worwort zur Zweiten Auflage. /IV-V/. Abweichungen von der Ausgabe von Burnet (Oxford 1905) /V-VI/. I. Materialien zur Charakteristik des Sokrates /1-17/. II. Apologie (Die Verteidigungsrede des Sokrates) /18-49/. Krito /50-84/. III. Abschnitte aus anderen Dialogen Platons /67-110/. IV. Anhang, enthaltend einige Stellen zur Illustration der Apologie und des Kriton /111-115/. Anmerkungen /1-39/.

sign [Series:] Platons ausgewählte Dialoge. Erster Teil.

sign Griechische und lateinische Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign See 1st ed. 1896.

Online: ---

1911

Burnet

  sign   Plato's Phaedo. Edited with introduction and notes by John Burnet. Oxford, At the Clarendon Press, 1911, LIX + (95) + 158 pp.

sign Reprinted: 1924, 1930, 1937, 1949, 1953, 1956, 1959, 1963, 1977; repr. as facsimile: 2000.

Online: Archive.org. — Archive.org. — Archive.org. — Archive.org.

1912

MacGregor

  sign   Platonis Ion. With introduction and notes by J. M. MacGregor. Pitt Press Series. Edited for the syndics of the University press. Cambridge, At the University Press, 1912, XXIII + 45 pp.

sign Editor: John Marshall MacGregor (1879—1936).

sign Reprinted 1956, 1965.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1912

Krsek

  sign   Platonùv Laches. Ku potøebì gymnasií upravil F. Krsek. Vydání druhé, nezmìnìné. Klassikové antiètí s poznámkami. V Praze, nákladem Èeské grafické spoleènosti »Unie«, 1912, 43 str.

sign Viz 1. vydání 1896.

1912

Petersen

  sign   Apologie. Krito. Zweite Auflage besorgt von Prof. Dr. Hans Petersen, Gymnasial-Direktor in Plön. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1912, IV + 84 pp.

sign [Contents:] Apologie /1-56/. Krito /57-84/.

sign [Series:] Platos ausgewählte Dialoge. Erklärt von C. Schmelzer. Vierter Band.

sign Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign See: Erste Auflage 1883 (Schmelzer).

Online: Archive.org. — Google-Books.

1912

Vollgraff

  sign   Platonis dialogus qui inscribitur Phaedrus. Ad optimorum librorum Codicis Bodeleiani praecipue fidem recognovit I. C. Vollgraff, in academia ultraiectina prof. ord. Accedunt scholia virorum doctorum coniecturae selectae appendix critica. Lugduni Batavorum, apud A. W. Sijthoff, 1912, VI + 154 pp.

sign Editor: Johann Christoph Volgraff (1848—1920).

Online: Hathitrust.

1912

Watt

  sign   Plato: Crito and Euthyphro. Edited by A. F. Watt, M.A. London, W. B. Clive, University Tutorial Press Ld., 1912, 72 + 68 pp.

sign [Contents:] ...

sign [Series:] The University Tutorial Series.

Online: ---

1914

Fowler

  sign   Plato. Euthyphro. Apology. Crito. Phaedo. Phaedrus. With an English translation by Harold North Fowler. General introduction by W. R. M. Lamb. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1914, XXII + 583 pp.

sign [Series:] Plato with an English translation, I. Loeb Classical Library 36.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, I. Loeb Classical Library 36.

sign Reprinted: 1917, 1919, 1923, 1925, 1928, 1933, 1938, 1942, 1947, 1953, 1960, 1966, 1971, 1977, 1982, 1990, 1995, 1999, 2005.

1914

Adam

  sign   Plato. The apology of Socrates. Edited by Adela Marion Adam. Cambridge Elementary Classics. Cambridge, At the Univesity Press, 1914, XX + 109 pp.

sign Reprinted: 1925, 1930, 1937, 1949, 1951, 1959, 1964.

1915

Harder

  sign   Symposion. Zweite neubearbeitete Auflage von Christian Harder. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1915, IV + 208 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Dialoge. Erklärt von C. Schmelzer. Fünfter Band.

sign Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen.

sign See: Erste Auflage 1882 (Schmelzer).

Online: Archive.org.

1920

Maurice Croiset

  sign   Platon. Introduction. — Hippias Mineur. — Alcibiade. — Apologie de Socrate. — Euthyphron. — Criton. Texte établi et traduit par Maurice Croiset. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1920, IV + 233 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome I.

1921

England
I.

  sign   The Laws of Plato. The text edited with introduction, notes, etc. by E. B. England, Litt.D. Late warden of Hulme hall and assistant lecturer in classics in the University of Manchester. Vol. I. Books I–VI. Manchester, At the University Press / Longmans, Green & Co., 1921, X + 640 + (1) pp.

sign Editor: Edwin Bourdieu England (1847—1936).

sign Publications of the University of Manchester. Classical series No. III.

Online: Archive.org. — Hathitrust.

1921

England
II.

  sign   The Laws of Plato. The text edited with introduction, notes, etc. by E. B. England, Litt.D. Late warden of Hulme hall and assistant lecturer in classics in the University of Manchester. Vol. II. Books VII–XII. Manchester, At the University Press / Longmans, Green & Co., 1921, VI + 668 + (1) pp.

sign Publications of the University of Manchester. Classical series No. IV.

Online: Archive.org. — Hathitrust. — Hathitrust.

1921

Alfred Croiset

  sign   Platon. Hippias majeur. — Charmide. — Lachès. — Lysis. Texte établi et traduit par Alfred Croiset. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1921, IV + 155 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome II.

Online: Archive.org.

1921

Fowler

  sign   Plato. Theaetetus. Sophist. By Harold North Fowler. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1921, VIII + 463 pp.

sign [Series:] Plato with an English translation, II. Loeb Classical Library 123.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, VII. Loeb Classical Library 123.

Reprinted: 1928, 1942, 1952, 1961, 1967.

1921

Rooyen

  sign   Platonis Crito. Met aanteekeningen voorzien door Dr. J. W. van Rooyen, rector van het gymnasium te Sneek. Leiden, Boekhandel en drukkerij voorheen E. J. Brill, 1921, IV + 23 pp.

sign [Series:] Grieksche en Latijnsche schrijvers met aanteekeningen, XXXIV.

Online: dbnl.

1923

Alfred Croiset

  sign   Platon. Protagoras. Texte établi et traduit par Alfred Croiset avec la collaboration de Louis Bodin. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1923, IV + 87 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome III. — 1re partie.

Online: Archive.org (5th ed. 1955).

1923

Diès

  sign   Platon. Parménide. Texte établi et traduit par Auguste Diès. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1923, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome VIII. — 1re partie.

Online: Archive.org.

1923

Andreae

  sign   Platons Staatschriften. Briefe. Griechisch und Deutsch. Erster Teil. Text durchgesehen und neu übersetzt, erlaütert und eingeleitet von Wilhelm Andreae. Die Herdflamme. Sammlung der gesellschafts-wissentschaftlichen Grundwerke aller Zeiten und Völker. Fünfter Band. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1923, XXVIII + 200 pp.

Online: Archive.org.

1923

Nihard

  sign   Platon, Ion. Introduction, texte & commentaire par R. Nihard, Docteur en philosophie et lettres, Professeur à l'Athénée Royal de Verviers. Liège, H. Dessain, imprimeur-éditeur, 1923, XVI + 38 pp.

sign Editor: René Nihard (1888—??).

sign Le texte de l'édition est celui de J. Burnet, sauf en quelques passages signalés par M. Nihard. (Revue des Études Grecques 1924, 37-172 p. 373.)

sign See: 2. éd. 1939; 3. éd. 1949; 4. éd. 1958. — Collection des classiques grecs.

Online: ---

1923

Howald

  sign   Die Briefe Platons. Herausgegeben von Ernst Howald. Zürich, Verlag Seldwyla, 1923, XI + 197 pp.

sign Inhaltsverzeichnis: I. Einleitung /1/. II. Text und Üebersetzung /47/. A. Die echten Briefe VI. VII. VIII. /47-127/. B. Die unechten Briefe I.-V., IX.-XIII. /128-148/. III. Kommentar /149/. IV. Register /196/.

sign See next ed. Die echten Briefe Platons. Griechisch und Deutsch. Übertragen und eingeleitet von Ernst Howald. Zürich, Artemis-Verlag, 1951.

Online: ---

1924

Alfred Croiset

  sign   Platon. Gorgias. — Ménon. Texte établi et traduit par Alfred Croiset avec la collaboration de Louis Bodin. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1924, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome III. — 2e partie.

Online: Archive.org (9th ed. 1965).

1924

Diès

  sign   Platon. Théétète. Texte établi et traduit par Auguste Diès. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1924, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome VIII. — 2e partie.

Online: Archive.org.

1924

Lamb

  sign   Plato. Laches. Protagoras. Meno. Euthydemus. By W. R. M. Lamb. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1924, XX + 508 pp.

sign [Series:] Plato with an English translation, IV. Loeb Classical Library 165.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, II. Loeb Classical Library 165.

Revised and reprinted: 1937, 1952.

1924

Burnet

  sign   Plato's Euthyphro, Apology of Socrates and Crito. Edited with notes by John Burnet. Oxford, The Clarendon press 1924, VII + (74) + II + 219 + (1) pp.

sign Reprinted: 1963, 1977.

1925

Diès

  sign   Platon. Le Sophiste. Texte établi et traduit par Auguste Diès. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1925, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome VIII. — 3e partie.

Online: Archive.org.

1925

Rivaud

  sign   Platon. Timée. — Critias. Texte établi et traduit par Albert Rivaud. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1925, IV + 274 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome X.

Sixième tirage: 1985.

1925

Lamb

  sign   Plato. Lysis. Symposium. Gorgias. By W. R. M. Lamb. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1925, XX + 558 pp.

sign [Series:] Plato with an English translation, V. Loeb Classical Library 166.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, III. Loeb Classical Library 166.

Reprinted: ..., [1983], ....

1925

Fowler / Lamb

  sign   Plato. Statesman. Philebus. Ion. By Harold North Fowler. Ion translated by W. R. M. Lamb. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1925, VIII + 470 pp.

sign [Series:] Plato with an English translation, III. Loeb Classical Library 164.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, VIII. Loeb Classical Library 164.

Reprinted: /7th printing/.

1925

Groh

  sign   ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΥΘΥΦΡΩΝ — Platonùv Euthyfron. Vydal a poznámkami opatøil Dr. Frant. Groh, profesor èeské university v Praze. Druhé, pøehlédnuté vydání. Klassikové antiètí s poznámkami. V Praze, Nákladem Èeské grafická Unie, 1925, 70 str.

Viz první vydání 1909.

1926

Robin

  sign   Platon. Phédon. Texte établi et traduit par Léon Robin. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1926, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome IV. — 1re partie.

sign See new ed. 1983 (Vicaire).

Online: Archive.org.

1926

Souilhé

  sign   Platon. Lettres. Texte établi et traduit par Joseph Souilhé. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1926, CII + 85 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome XIII. — 1re partie.

Troisième édition: 1960.

1926

Fowler

  sign   Plato. Cratylus. Parmenides. Greater Hippias. Lesser Hippias. By Harold North Fowler. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1926, VIII + 488 pp.

sign [Series:] Plato with an English translation, VI. Loeb Classical Library 167.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, IV. Loeb Classical Library 167.

Reprinted: /7th printing/.

1926

Bury

  sign   Plato. Laws. Books I–VI. By R. G. Bury. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1926, VIII + 522 pp.

sign [Series:] Plato with an English translation, IX. Loeb Classical Library 187.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, X. Loeb Classical Library 187.

Reprinted: 1942, 1952, 1961, 1967, 1984, ...

1926

Bury

  sign   Plato. Laws. Books VII–XII. By R. G. Bury. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1926, VIII + 590 pp.

sign [Series:] Plato with an English translation, X. Loeb Classical Library 192.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, XI. Loeb Classical Library 192.

Reprinted: 1942, 1952, 1961, 1968, 1984, ...

1927

Lamb

  sign   Plato. Charmides. Alcibiades I and II. Hipparchus. The Lovers. Theages. Minos. Epinomis. By W. R. M. Lamb. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1927, XX + 490 pp.

sign [Series:] Plato with an English translation, VIII. Loeb Classical Library 201.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, XII. Loeb Classical Library 201.

Reprinted: 1955, 1964.

1927

Gronau

  sign   Platons Symposion. 1. Text mit Einleitung. 2. Kommentar. Herausgegeben von Karl Gronau. Leipzig, B. G. Teubner, 1927, 87 + 43 pp.

sign Schülerausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller.

1928

Tarrant

  sign   The Hippias Major attributed to Plato. With Introductory Essay and Commentary by Dorothy Tarrant, M. A. Cambridge, At The University Press 1928, LXXXIV + 104 pp.

sign Contents: Preface /V-VI/. Introduction /IX-LXXXIV/. Text / Ἱππίας μείζων /1-29/. Abbreviations /30/. Notes /31-88/. List of books and articles /89-92/. Indexes. I. Index of Greek words /93-97/. II. General index /98-104/.

1929

Bury

  sign   Plato. Timaeus. Critias. Cleitophon. Menexenus. Epistles. By R. G. Bury. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1929, VIII + 644 pp.

sign [Series:] Plato with an English translation, VII. Loeb Classical Library 234.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, IX. Loeb Classical Library 234.

Reprinted: /8th printing/.

1929

Cron / Uhle / Struck

  sign   Platon. Verteidigungsrede des Sokrates. Kriton. Erklärt Cron–Uhle. Dreizehnte Auflage neubearbeitet von Dr. Erdmann Struck, Studienrat an der Gelehrtenschule des Johanneums zu Hamburg. Leipzig und Berlin, Verlag und Druck von B. G. Teubner, 1929, VI + 132 + (1) pp.

sign [Series:] Griechische und lateinische Schriftsteller. Ausgaben mit Anmerkungen. [Platons ausgewählte Schriften. Erster Teil.]

See first ed. 1857.

1930

František Novotný

  sign   Platonis epistulae commentariis illustratae. (Ed. & comm.) Franciscus Novotný. Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brnì / Opera Facultatis philosophicae universitatis Masarykianae Brunensis — 39. Brno. Vydává Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvìty v komisi Knihkupectví A. Píša v Brnì a s podporou Jednoty èeských filologù v Praze, 1930, VII + 319 pp.

sign Operis partes in uno conspectu positae: Praefatio /III–VIII/. Epistulae /1–48/. Conspectus locorum quibus a lectione Burnetiana recessi /49–51/. Commentarii /53–307/. Auctorum libri et commentationes /309–310/. Index rerum et hominum /311–318/.

Online: DigiLib FF MU.

1930

Robin

  sign   Platon. Le Banquet. Texte établi et traduit par Léon Robin. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1930, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome IV. — 2e partie.

sign See new ed. 1989 (Vicaire).

Online: Archive.org (2nd ed. 1938).

1930

Souilhé

  sign   Platon. Dialogues suspects. Second Alcibiade. — Hipparque. — Minos. — Les rivaux. — Théagès. — Clitophon. Texte établi et traduit par Joseph Souilhé. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1930, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome XIII. — 2e partie.

Online: Archive.org (2nd ed. 1938).

1930

Souilhé

  sign   Platon. Dialogues apocryphes. Du juste. — De la vertu. — Démodocos. — Sisyphe. — Eryxias. — Axiochos. — Définitions. Texte établi et traduit par Joseph Souilhé. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1930, 173 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome XIII. — 3e partie.

Online: Archive.org (2nd ed. 1938).

1930

Shorey

  sign   Plato. The Republic. In two volumes. I. Books I–II. With an English translation by Paul Shorey. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1930, LVI + 535 pp.

sign [Series:] [Plato with an English translation.] Loeb Classical Library 237.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, V. Loeb Classical Library 237.

Revised and reprinted: 1937, 1953, 1963, 1982, 1994, 2003, 2013.

1931

Méridier

  sign   Platon. Ion. — Ménexène. — Euthydème. Texte établi et traduit par Louis Méridier. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1931, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome V. — 1re partie.

Online: Archive.org.

1931

Méridier

  sign   Platon. Cratyle. Texte établi et traduit par Louis Méridier. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1931, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome V. — 2e partie.

Online: Archive.org.

1931

Nestle

  sign   Protagoras. Neu bearbeitet von Dr. Wilhelm Nestle. Siebente, ganzlich neubearbeitete Auflage. Leipzig und Berlin, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1931, IV + 178 pp.

sign [Series:] Platons ausgewählte Schriften. Vierter Teil.

sign See 1st ed. 1861.

1932

Chambry

  sign   Platon. La République. Livres I–III. Texte établi et traduit par Émile Chambry. Avec introduction d'Auguste Diès. Oeuvres complètes. Tome VI. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1932, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome VI.

1933

Robin

  sign   Platon. Phèdre. Texte établi et traduit par Léon Robin. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1933, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome IV. — 3e partie.

sign See new ed. 1985 (Moreschini).

1933

Chambry

  sign   Platon. La République. Livres IV–VII. Texte établi et traduit par Émile Chambry. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1933, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome VII. — 1re partie.

Online: Archive.org.

1934

Chambry

  sign   Platon. La République. Livres VIII-X. Texte établi et traduit par Émile Chambry. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1934, IV + 89-280 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome VII. — 2e partie.

Online: Archive.org.

1934

Harder

  sign   Platos Kriton. Herausgegeben von Richard Harder. Berlin, Weidmann, 1934, 73 + (1) pp.

1935

Diès

  sign   Platon. Le Politique. Texte établi et traduit par Auguste Diès. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1935, LXVIII + 89 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome IX. — 1re partie.

Online: Archive.org (2nd ed. 1950).

1935

Shorey

  sign   Plato. The Republic. In two volumes. II. Books VI–X. With an English translation by Paul Shorey. Cambridge, Mass., Harvard University Press / London, William Heineman, 1935, LXXIII + 538 pp.

sign [Series:] [Plato with an English translation.] Loeb Classical Library 276.

sign [Series:] Plato in Twelve Volumes, VI. Loeb Classical Library 276.

Reprinted: 1942, 1948, 1956, 1963, 1970, 1980, 1987, 1994, 2006, 2013.

1937

Calogero

  sign   Platone. Il Protagora. Con introduzione e commento di Guido Calogero. Firenze, G. C. Sansoni Editore, 1937, XXX + 162 pp.

sign See: 2nd ed. 1948. — Terza edizione riveduta 1958 (?), 1965 (?), 1968.

1940

Allan

  sign   Plato. Republic. Book I. Edited by D. J. Allan, Regius professor of Greek, University of Glasgow. Methuen's Classical Texts. London, Methuen and Co., 1940, XI + 130 pp.

sign Editor: Donald James Allan (1907—1978).

sign Second edition, revised: 1944. Reprinted with a new Preface: 1953. Reprinted: 1955, 1957, 1962, 1964.

1941

Diès

  sign   Platon. Philèbe. Texte établi et traduit par Auguste Diès. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1941, CXV + 97 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome IX. — 2e partie.

Online: Archive.org (2nd ed. 1950).

1942

Groh

  sign   ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΥΘΥΦΡΩΝ — Platonùv Euthyfron. Vydal a poznámkami opatøil Dr. Frant. Groh, univ. prof. v Praze (Prag). Tøetí, pøehlédnuté vydání. Klassikové antiètí s poznámkami. Prag—Praha, Nákladem Èeské grafické Unie a.s., 1942, 70 str.

sign Viz první vydání 1909.

Online: Kramerius NKP.

1943

Gigon

  sign   Platon. Apologia et Crito. Edidit Olaus Gigon. Bernae, In aedibus A. Francke, 1943, 57 pp.

sign [Series:] Editiones Helveticae, Series Graeca 1.

sign Editor: Olof Gigon (1912—1998).

sign Repr. 1956.

1943

Gigon

  sign   Platon. Phaedo. Edidit Olaus Gigon. Bernae, In aedibus A. Francke, 1943, 99 pp.

sign [Series:] Editiones Helveticae, Series Graeca 2.

1944

García Bacca

  sign   Obras completas de Platón. Banquete. — Ión. Versión directa, introducciones y notas por el Dr. Juan David García Bacca, Profesor de Filosofía en la Universidad Nacianal Autónoma de México. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1944, VIII-CLVI + 83 + 83 + I-XXIX + 21 + 21 + I-III + (3) pp.

sign Platón, obras completas.

Online: BSGRM.

1944

García Bacca

  sign   Obras completas de Platón. Eutifron. — Apología. — Critón. Versión directa, introducciones y notas por el Dr. Juan David García Bacca, Profesor de Filosofía en la Universidad Nacianal Autónoma de México. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1944, II-XXIX + 1-189 + III-LII + III-XV pp.

sign Platón, obras completas.

sign See: 2nd ed. 1965. — Online: BSGRM (1965).

1945

García Bacca

  sign   Obras completas de Platón. Hippias mayor. — Fedro. Versión directa, introducciones y notas por el Dr. Juan David García Bacca, Profesor de Filosofía en la Universidad Nacianal Autónoma de México. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1945, VIII-CLVI + 83 + 83 + I-XXIX + 21 + 21 + I-III + (3) pp.

sign Platón, obras completas.

sign See: 2nd revised ed. 1966.

Online: BSGRM.

1946

Theiler

  sign   Platonis Gorgias. Edidit Willy Theiler. Bernae, In aedibus A. Francke, 1946, 146 pp.

sign [Series:] Editiones Helveticae, Series Graeca 9.

sign 2. Aufl. 1965.

 

 

1950

1951

des Places

  sign   Platon. Les lois. Livres I–II. Texte établi et traduit par Édouard des Places. Introduction de Auguste Diès et Louis Gernet. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1951, CCXXI + 70 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome XI. — 1re partie.

Sixième tirage: 1985.

1951

des Places

  sign   Platon. Les lois. Livres I–II. Texte établi et traduit par Édouard des Places. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1951, CCXXI + 70 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome XI. — 2e partie.

1953

Verdenius

  sign   Plato's Io. Met inleiding en aantekeningen. Uitgegeven door Dr. W. J. Verdenius, Hoogleraar te Utrecht. Redux-Serie, 1. N. V. Uitgevers-Maatschapij, Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1953, 41 pp.

sign Editor: Willem Jacob Verdenius.

sign Greek text with commentary in Dutch.

1956

Diès

  sign   Platon. Les lois. Livres VII–X. Texte établi et traduit par Auguste Diès. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1956, CCXXI + 70 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome XII. — 1re partie.

1956

Diès
des Places

  sign   Platon. Les lois. Livres XI–XII. Texte établi et traduit par Auguste Diès. — Epinomis. Par Édouard des Places. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1956, 161 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome XII. — 2e partie.

1957

Ferguson

  sign   Plato. Republic. Book X. Edited by John Ferguson. Methuen's Classical Texts. London, Methuen and Co., 1957, X + 182 pp.

sign Editor: John Ferguson (1921—1989).

sign Reprinted: 1964, 1978, 2005.

1959

Dodds

  sign   Plato. Gorgias. A Revised Text with Introduction and Commentary by E. R. Dodds. Oxford, Clarendon Press, 1959, VI + 406 pp.

sign Contents: Preface. Introduction: I. The Dialogue. II. The Evidence for the Text. III. Ancient commentaries /58/. Sigla. Gorgias. Commentary. Appendix. List of Works in the Introduction and Commentary by Author's Name of Other Abbreviation. Index I. Index II. Index III.

sign Editor: Eric Robertson Dodds (1893—1979).

sign Reprinted: 1966 (from corrected sheets of the first edition). See next reprints: 1971, 1976, 1979, 1990, 2002, 2019 (online).

1959

Dirlmeier

  sign   Πλάτωνος Φαίδων — Platon Phaidon. Griechisch und deutsch. Herausgegeben von Franz Dirlmeier. Sammlung Tusculum. 2. Auflage. München, Verlag Ernst Heimeran, 1959, 288 pp.

1959

Dirlmeier
Scharold

  sign   Platon. Protagoras. Vollständige Textausgabe mit Kommentar besorgt von Franz Dirlmeier und Hans Scharold. München, Kösil-Verlag, 1959, 147 + (1) pp.

1960

František Novotný

  sign   Platonis Epinomis commentariis illustrata. (Ed. & comm.) Franciscus Novotný. Textus breves graeci et latini. Praha, Nakladatelství Èeskoslovenské Akademie vìd / Pragae, In aedibus Academiae scientiarum bohemoslovenicae, 1960, 246 pp.

sign Hoc libro continentur haec: Praefatio /7/. 1) De Epinomidis explicandae via ac ratione /7/. 2) De Epinomidis argumento atque structura /9/. 3) De Epinomidis cum Legibus cognatione /12/. 4) De Epinomidis in corpore Platonis scriptorum condicione ac loco /13/. Platonis Epinomis (Textus) / Ἐπινομίς /19/. Conspectus locorum quibus a lectione Burnetiana recendendum esse censemus /43/. Commentarii /45/. Appendix de quinque elementis in Epinomide pertractatis /232/. Auctorum in nostris commentariis adhibitorum libri et commentationes /237/. Index rerum /240/. Iindex vocabulorum /243/.

sign Rev. by Leonardo Tarán, The American Journal of Philology Vol. 83, No. 3 (Jul., 1962), pp. 313-317. JSTOR

1961

Bluck

  sign   Plato's Meno. Edited with introduction and commentary by R. S. Bluck. Cambridge, At the University Press, 1961, VIII + 474 pp.

sign Contents: Preface /VII/. Introduction: A. The argument of the Meno /1/. B. 'Recollection' in other dialogues /47/. C. Transmigration and 'recollection' before Plato /61/. D. The hypothetical method /75/. E. The date of the Meno /108/. F. The setting and the characters /120/. G. The evidence for the text /129/. Text /149/. Commentary /197/. Appendix: The Geometrical Problem at 86 e sq. /441/. Select bibliography /462/. Indexes: I. English Index /467/. II. Greek Index /471/.

sign See: 2nd Impression 1964. — Reprinted 2010.

1963

Vicaire

  sign   Platon, Lachès et Lysis. Édition, introduction et commentaire par Paul Vicaire. Paris, Presses Universitaires de France, 1963, 106 pp.

sign [Series:] Érasme. Collection de Textes Grecs Commentés. VII.

1963

Flashar

  sign   Platon. Ion. Griechisch-deutsch herausgegeben von Hellmut Flashar. Sammlung Tusculum. München, Ernst Heimeran Verlag, 1963, 71 pp.

sign Reprinted: Walter de Gruyter, 2014.

1964

Carlini

  sign   Platone. Alcibiade. Alcibiade secondo. Ipparco. Rivali. Introduzione, testo critico e traduzione a cura di Antonio Carlini. Enciclopedia di autori classici 82. Serie di testi critici. Torino, Boringhieri, 1964, 405 pp.

1966

Moreschini

  sign   Platonis Parmenides. Phaedrus. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Claudius Moreschini. Bibliotheca Athena 5. Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1966, 173 pp.

sign [Contents:] Praefatio /5-16/. Librorum index /17-18/. Testimoniorum index /19-23/. Παρμενίδης /25-83/. Φαῖδρος /85-171/.

1967

Specchia

  sign   Platone. Epinomis. Introduzione, testo critico e commento a cura di Ottorino Specchia. Quaderni di Cultura e scuola, 1. Firenze, F. Le Monnier, 1967, 138 pp.

1967

Wiehl

  sign   Platon. Der Sophist. Griechisch-deutsch. Auf der Grundlage der Übersetzung von Otto Apelt, neu bearbeitet und eingeleitet, mit Anmerkungen, Literaturübersicht und Register versehen, von Reiner Wiehl. Philosophische Bibliothek Band 265. Hamburg, Felix Meiner Verlag, [1967], XLVIII + 215 pp.

sign Der griechische Text wurde der Burnet'schen Ausgabe entnommen.

sign See next ed. 1985.

1967

Neumann

  sign   Platon: Briefe. Griechisch-deutsch herausgegeben von Willy Neumann †, bearbeitet von Jula Kerschensteiner. Tusculum Bücherei. München, Ernst Heimeran Verlag, 1967, 236 pp.

1968

Reich

  sign   Platon. Euthyphron. Griechisch-deutsch. Übersetzt, mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Klaus Reich. Philosophische Bibliothek Band 269. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1968, XVIII + 52 pp.

1968

Calogero

  sign   Platone. Il Protagora. Con introduzione e commento di Guido Calogero. Terza edizione riveduta. Firenze, G. C. Sansoni Editore, 1968, XXX + 166 pp.

sign See: Prima edizione 1937.

1970

Schrastetter

  sign   Platon. Laches. Griechisch-deutsch. Neu übersetzt und herausgegeben von Rudolf Schrastetter. Philosophische Bibliothek Band 270. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1970, XXXIX + 101 pp.

1972

Zekl

  sign   Platon. Parmenides. Griechisch-deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Hans Günter Zekl. Philosophische Bibliothek Band 279. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1972, XLIV + 240 pp.

1975

Tarán

  sign   Epinomis. In: Leonardo Tarán, Academica — Plato, Philip of Opus, and the pseudo-Platonic Epinomis. Memoirs of the American Philosophical Society, vol. 107. Philadelphia, American Philosophical Society, 1975, VIII + 416 pp.

sign Contents: Part I: (I) Plato and the Authorship of the "Epinomis". (II) Platonic "topoi" and the Structure of the "Epinomis". (III) Philip of Opus. (IV) The "Epinomis", Aristotle, and the Early Academy. (V) The Influence of the "Epinomis" on the Formation of a Platonic Dogma. Part II: The Manuscripts of the "Epinomis". The Indirect Tradition. Modern Editions. Sigla. Text. Commentary. Appendix I: Repertory of Conjectures on the "Epinomis". Appendix II: On the Greek Word "habit" in Plato, Speusippus, and Aristotle. List of Abbreviations. Bibliography. Addenda. Indices: Ancient Passages, Proper Names, Grammatical and Lexicographical. Errata.

sign Rev. by Jonathan Barnes: „The Epinomis“, The Classical Review 27, no. 2, 1977, pp. 170–171. JSTOR. — Rev. par Steel Carlos, Revue Philosophique de Louvain 29, 1978, pp. 81-83. persée.fr. — Rev. by John Dillon, The American Journal of Philology 101, No. 4 (Winter 1980), pp. 486-488. JSTOR. — See W. H. F. Altman, „Why Plato Wrote Epinomis: Leonardo Tarán and the Thirteenth Book of Plato’s Laws“, Polis The Journal for Ancient Greek Political Thought 29, nr. 1, 2012, pp. 83–107.

1975

Schmidt Osmanczik

  sign   Πλάτωνος Μένων. — Platón, Menón. Introducción, versión y notas de Ute Schmidt Osmanczik. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1975, IX-LXXVI + 43 + 43 + LXXIX-XCIX pp.

sign Índice: Introducción /IX/. ....

sign See: 2nd ed. 1986.

1978

Nestle

  sign   Protagoras. Herausgegeben und erklärt von Wilhelm Nestle. Mit Ergänzungen von Heinz Hofmann, ergänzte und korrigierter Nachdruck der 7. gänzlich neubearbeiteten Aufl. Leipzig & Berlin 1931. Achte Auflage. Stuttgart, B. G. Teubner, 1978, XXII + 178 pp.

sign [Series:] Griechische und Lateinische Schriftsteller. Ausgaben mit Anmerkungen.

sign See 1st ed. 1861.

1980

Dover

  sign   Plato. Symposium. Edited by Sir Kenneth Dover. Formerly President of Corpus Christi College, Oxford. Cambridge Greek and Latin Classics. Cambridge, Cambridge University Press, 1980, IX + 185 pp.

sign Editor: Kenneth James Dover (1920—2010).

sign Contents: Introduction /1/. 1. Eros /1/. 2. Homosexuality /3/. 3. Philosophy /5/. 4. Historical Basis /8/. 5. Date of composition /10/. 6. Symposia /11/. 7. Encomia /11/. 8. Textual Transmission /12/. Bibliography /13/. The Symposium / Συμπόσιον /15/. Commentary /77/. Disagreements with Burnets Edition /179/. Indexes: Greek words /180/. General /183/.

sign Twelfth printing 2003.

1980 / 1982

García Bacca

  sign   Platón. Obras completas I–XII. Tradución, prólogo, notas y Clave hermenéutica de Juan David García Bacca. Coedición de la Presidencia de la República y la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1980—1982, ... pp.

sign Edición bilingüe. Versión directa el texto griego de la edición “Guillaume Budé”, Societé d´Édition “Les belles Lettres”, París.

Online: Fundación Juan David García Bacca — Platón — Libros I–XII.

1983

Vicaire

  sign   Platon, Phédon. Notice de Léon Robin. Texte établi et traduit par Paul Vicaire. Paris, «Les Belles lettres», 1983, XCVIII + 123 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome IV. — 1re partie.

sign See: dernier tirage, 2002.

1983

Schmidt Osmanczik

  sign   Πλάτωνος Λάχης. — Platón, Laques. Introducción, versión y notas de Ute Schmidt Osmanczik. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1983, XXXII + 33 + 33 + XXXV-LIII pp.

sign Índice: Introducción /IX/. Textos griego y español. Λάχης ἢ περὶ ἀνδρείας — Laques /1-33/. Notas al texto griego /XXXV/. Notas al texto español /XLVII/.

Online: Archive.org. — BSGRM.

1985

Moore- Blunt

  sign   Platonis Epistulae. Edidit J. J. Moore-Blunt. Bibliotheca scriptorum graecorum et latinorum Teubneriana. Leipzig, Teubner Verlagsgesellschaft, 1985, XXIII + 66 pp.

1985

Wiehl

  sign   Platon. Der Sophist. Griechisch-deutsch. Übersetzt von Otto Apelt. Neu bearbeitet und herausgegeben von Reiner Wiehl. Zweite, durchgesehene Auflage. Philosophische Bibliothek Band 265. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1985, XLVIII + 215 pp.

sign Der griechische Text wurde der Burnet'schen Ausgabe entnommen.

sign See next ed. 1967.

1985

Moreschini

  sign   Platon, Phèdre. Notice de Léon Robin. Texte établi par Claudio Moreschini et traduit par Paul Vicaire. Paris, «Les Belles lettres», 1985, CCXXXIII + 104 pp.

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome IV. — 3e partie.

sign See: dernier tirage, 2018.

1986

Murphy

  sign   Plato's Charmides. Text and commentary. By David Jay Murphy. Thesis (Ph.D.) -- Philosophy -- Columbia University, 1986. Ann Arbor, Mi., UMI, 1986, II + 495 pp.

sign Reprint 1997.

sign See: David J. Murphy, „The Basis of the Text of Plato's "Charmides"“, Mnemosyne, Fourth Series, Vol. 55, Fasc. 2 (2002), pp. 131-158..

1987

Krautz

  sign   Platon. Protagoras. Griechisch / Deutsch. Übersetzung und kommentiert von Hans-Wolfgang Krautz. Universal-Bibliothek Nr. 1708 [3]. Stuttgart, Philip Reclam Jun., 1987, 223 pp.

sign Inhalt: Πρωταγόρας / Protagoras /4/. Anhang: Zum Text /145/. Zu einigen Aspekten des Dialogs. 1. Chronologie /146/. 2. Hauptpersonen /152/. 3. Zur Simonides-Interpretation /158/. Kommentar. 1. Exposition (309a-319a) /161/. 2. Redewettkampf über die Lehrbarkeit der Arete (319a-328d) /174/. 3. Erste Diskussion über die Einheit der Arete (328d-334c). Erstes Zwischengespräch (334c-338e) /184/. Die Simonides-Interpretation (338e-347a). Zweites Zwischengespräch (347a-348c) /194/. 5. Zweite Diskussion über die Einheit der Arete (348c-360e). Schluß /206/. Literaturhinweise /221/.

sign The Greek text is based on the Burnet's edition.

1988

Schmidt Osmanczik

  sign   Πλάτωνος Κρατύλος — Platón, Cratilo. Introducción, versión y notas de Ute Schmidt Osmanczik. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, CXX + 90 + 90 + CXXIII-CXLVII pp.

sign Índice: Introducción /VII/. Textos griego y español. Κράτυλος — Cratilo /1-90/. Notas al texto griego /CXXIII/. Notas al texto español /CXXIX/. Registro de términos técnicos /CXLI/. Bibliografía especializada /CXLV/.

Online: Archive.org. — BSGRM.

1988

Merkelbach

  sign   Platons Menon. Herausgegeben, übersetzt und nach dem Inhalt erklärt von Reinhold Merkelbach. Frankfurt am Main, Athenäum, 1988, 135 pp.

sign Reprint: Sammlung wissenschaftlicher Commentare. Leipzig, B. G. Teubner, 2018.

1989

Vicaire
Laborderie

  sign   Platon, Le Banquet. Notice de Léon Robin. Texte établi et traduit par Paul Vicaire avec le concours de Jean Laborderie. Paris, «Les Belles lettres», 1989, CXXIII + 184 pp. (1 à 92 doublées).

sign [Series:] Platon. Oeuvres complètes. Tome IV. — 2e partie.

sign See: 3e tirage, 2002.

1991

Zehn- pfennig

  sign   Platon. Phaidon. Griechisch-deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Barbara Zehnpfennig. Philosophische Bibliothek Band 431. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1991, LVII + 217 pp.

Zweite durhgesehene Auflage: 2007.

1993

Reich

  sign   Platon. Menon. Griechisch-deutsch. Auf der Grundlage der Übersetzung von Otto Apelt in Verbindung mit Else Zekl neu bearbeitet und herausgegeben von Klaus Reich. Philosophische Bibliothek Band 278. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1993, XXII + 130 pp.

1993

Rowe

  sign   Plato. Phaedo. Edited by C. J. Rowe. Cambridge Greek and Latin Classics. Cambridge, Cambridge University Press 1993, XII + 301 pp.

sign Contents: Preface /VII-IX/. Introduction /1-19/. The Phaedo / Πλάτωνος Φαίδων /23-105/. Commentary /107-296/. Indexes to the introduction and commentary. 1. General /297-298/. 2. Proper names /298-299/. 3. Greek words /300-301/.

sign Reprinted 1996.

1994

Lozza

  sign   Platone. Timeo. A cura di Giuseppe Lozza. Classici Greci e Latini 79. Testo a fronte. Milano, Oscar Mondadori, 1994, XXXIII + 175 pp.

1994

Reale

  sign   Platone. Timeo. Introduzione, traduzione, note, apparati e appendice iconografici di Giovanni Reale. Testi a fronte 9. Milano, Rusconi, 1994, 330 pp. + XVI pl.

1995

Duke et al.

  sign   Platonis opera. Tomus I. Tetralogias I–II continens. Insunt Euthyphro. Apologia Socratis. Crito. Phaedo. | Cratylus. Theaetetus. Sophista. Politicus. Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt E. A. Duke, W. F. Hicken, W. S. M. Nicoll, D. B. Robinson, J. C. G. Strachan. Oxford Classical Texts. — Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis. Oxonii, E Typographeo Clarendoniano, 1995, XXXI + 572 pp.

sign [Contents:] Praefatio /v/. Dialogorum ordo /xxiii/. Compendium auctorum et operum /xxvi/. ΕΥΘΥΦΡΩΝ. Sigla codicum /2/. Εὐθύφρων /3/. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. Sigla codicum /28/. Ἀπολογία Σωκράτους /29/. ΚΡΙΤΩΝ. Sigla codicum /66/. Κρίτων /67/. ΦΑΙΔΩΝ. Sigla codicum /86/. Φαίδων /88/. ΚΡΑΤΥΛΟΣ. Sigla codicum /188/. Κρατύλος /189/. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. Sigla codicum /278/. Θεαίτητος /279/. ΣΟΦΙΣΤΗΣ. Sigla codicum /384/. Σοφιστής /385/. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. Sigla codicum /474/. Πολιτικός /475/. Index testimoniorum /561/.

1995

Arrighetti
Puliga

  sign   Platone. Alcibiade primo. Alcibiade secondo. Texto greco a fronte. Introduzione di Graziano Arrighetti, traduzione e note di Donatella Puliga. Classici greci e latini. Milano, Biblioteca universale Rizzoli, 1995, 304 pp.

sign Burnet's text.

1996

Vankamp

  sign   Platon. Hippias Maior — Hippias Minor. Textkritisch heraugegeben von Bruno Vancamp. Palingenesia. Monographien und Texte zur klassischem Altertumswissenschaft. Band 59. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1996, 131 pp.

sign Inhaltsverzeichnis: Vorwort /5/. Einleitung. I. Die handschriftliche Überlieferung /10/. II. Die ersten Ausgaben der Renaissance /49/. Stemma codicum Hippiae maioris /56/. Stemma codicum Hippiae minoris /57/. Zur Rechtschreibung /58/. Zur Gestaltung des textkritischen Apparates /60/. Textausgaben /62/. Testimonia /64/. Conspectus siglorum /66/. Compendia /69/. Der größere Hippias — Ἱππίας μείζων /70/. Der kleinere Hippias — Ἱππίας ἐλάττων /109/. Indices /129/.

sign See: Bruno Vancamp, „La tradition manuscrite de l'Hippias majeur de Platon“, in: Revue d'histoire des textes, bulletin nr. 25 (1995), 1995, pp. 1-60. Online: persée.fr.

1998

Reale

  sign   Platone. Fedro. Testo greco a fronte. A cura di Giovanni Reale. Testo critico di John Burnet. Scrittori greci e latini. Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori Editore, 1998, LXXXIV + 322 pp.

sign Indice: Introduzione /XV/. Bibliografia /LXXIII/. Abbreviazioni bibliografiche /LXXV/. Testo e traduzione /1/. Sigla /3/. Commento /173/. Indice dei nomi delle persone e dei luoghi /279/. Indice ragionato dei principali termini connessi con le tematiche filosofiche /283/. Indice dei passi degli autori antichi citati nell'Introduzione, nell'Apparato delle fonti e nel Commento /313/.

1999

Slings

  sign   Plato. Clitophon. Edited with introduction, translation and commentary by S. R. Slings, Professor of Greek Language and Literature, Vrije Universiteit, Amsterdam. Cambridge Classical Texts and Commentaries, 37. Cambridge, Cambridge University Press, 1999, XV + 360 pp.

sign Contents: Preface /ix/. Abbreviations /xiii/. Introduction: I Prolegomena to the dialogue /1/. I.1 Introduction /1/. I.2 Summary and analysis of composition /5/. I.3 Is the Clitophon unfinished? /10/. I.4 The Clitophon as a Short Dialogue /18/. I.5 The characters of the dialogue /35/. II Meaning and authenticity /58/. II.1 Philosophical protreptic in the fourth century BCE /59/. II.2 Protreptic in the Clitophon /93/. II.3 Protreptic in Plato /127/. II.4 Elenchos in the Clitophon /164/. II.5 Justice in the Clitophon /180/. II.6 The meaning of the Clitophon /209/. II.7 Date and authenticity /215/. Text and translation /235/. Conspectus siglorum /237/. Κλειτοφῶν /240/. Clitophon /241/. Commentary /261/. Appendices: I The ending of Aristotle's Protrepticus /336/. II Note on the text /340/. Bibliography /345/. Indexes: 1 Literary and philosophical index /352/. 2 Grammatical index /353/. 3 Index of Greek words /353/. 4 Index of passages cited /355/.

 

 

2000

2000

Joyal

  sign   The Platonic Theages. An Introduction, Commentary, and Critical Edition. By Mark Joyal. Philosophie der Antike, Bd. 10. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2000, 335 pp.

sign See: Mark Joyal, „The textual tradition of [Plato], Theages“, in: Revue d'histoire des textes, bulletin nr. 28 (1998), 1999, pp. 1-54. Online: persée.fr.

2000

Cantarín
Díez

  sign   Platón. Gorgias. Edición crítica, traducción, introducción y notas de Ramón Serrano Cantarín y Mercedes Díaz de Cerio Díez. Alma Mater — collección hispanica de autores griecos y latinos. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2000, CLXXII + 303 pp.

2000

Zehn- pfennig

  sign   Platon. Symposium. Griechisch-deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Barbara Zehnpfennig. Philosophische Bibliothek Band 520. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2000, LVI + 169 pp.

sign Zweite durhgesehene Auflage 2012.

2001

Denyer

  sign   Plato. Alcibiades. Edited by Nicholas Denyer, University Lecturer in Classics, University Cambridge, and Fellow and College Lecturer in Philosophy, Trinity College, Cambridge. Cambridge, Cambridge University Press, 2001, XI + 254 pp.

sign Contents: Preface /IX/. Abbreviations and references /IX/. Introduction. 1. Alcibiades /1/. 2. οἱ Σωκρατικοὶ λόγοι and Alcibiades /3/. 3. The Alcibiades and philosophical seduction /5/. 4. Literary form and philosophical content /9/. 5. Date and motive of the Alcibiades /11/. 6. The authenticity of the Alcibiades /14/. 7. Textual transmission /26/. 8. The difference that authenticity makes /24/. 8. Select bibliography /27/. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ /33/. Commentary /83/. Indexes. 1. General /250/. 2. Proper names /251/. 3. Greek words /252-254/.

sign [Series:] Cambridge Greek and Latin Classics.

2001

Reale

  sign   Platone. Simposio. Testo greco a fronte. A cura di Giovanni Reale. Testo critico di John Burnet. Scrittori greci e latini. Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori Editore, 2001, CIV + 269 pp.

sign Indice: Introduzione /XI/. Fonti per la bibliografia sul «Symposio» e lessici Platonci /LXXXV/. Abbreviazioni bibliografiche /LXXXVII/. Testo e traduzione /1/. Sigla /3/. Commento /157/. Indice dei nomi delle persone e dei luoghi /267/.

2002

Isnardi Parente

  sign   Platone. Lettere. Testo greco a fronte. A cura di Margherita Isnardi Parente. Traduzione di Maria Grazia Ciani. Scrittori greci e latini. Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori Editore, 2002, L + 281 pp.

sign Indice: Introduzione /IX/. Abbreviazioni bibliografiche /XXXVII/. Cronologia /XLIX/. Testo e traduzione /1/. Sigla /3/. Commento /187/. Indice dei nomi delle persone e dei luoghi /279/.

sign See next ed. 2014.

2002

Jurado

  sign   Platón. Apología de Sócrates — Fedón. Edición revisada, traducción, introducción y notas de Enrique Ángel Ramos Jurado. Alma Mater — collección hispanica de autores griecos y latinos. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2002, CXXVIII + 225 pp.

2003

Slings

  sign   Platonis Rempublicam. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit S. R. Slings, in Universitate libera quae Amstelodami est professor ordinarius linguae et litterarum graecarum. Oxford Classical Texts. — Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis. Oxonii, E Typographeo Clarendoniano, 2003, XXIII + 428 pp.

sign [Contents:] Praefatio /vii/. Sigla /xxii/. Πολιτεία /1/. Index testimoniorum /411/.

sign Cp. S. R. Slings, Critical Notes on Plato's Politeia. Mnemosyne. Bibliotheca Classica Batava Supplementum. Mnemosyne Supplements 267. Edited by Gerard Boter and Jan van Ophuijsen. Leiden / Boston, Brill, 2005.

2003

Merkelbach

  sign   Platons Euthyphron. Griechisch und deutsch. Erklärt von Reinhold Merkelbach. München — Leipzig, K. G. Saur, 2003, VI + 74 pp.

sign [Inhalt:] Vorwort /V-VI/. Πλάτωνος Εὐθύφρων — Platons Euthyphron /1-71/. Nachwort /72-74/.

sign Reprint: Berlin / Boston, De Gruyter, 2013.

2004

Ferrari

  sign   Platone. Parmenide. Testo greco a fronte. Introduzione, traduzione e note di Franco Ferrari. Classici greci e latini. Milano, Biblioteca Universale Rizzoli — BUR, 2004, 365 + (2) pp.

sign Sommario: Ringraziamenti /7/. L'enigma del Parmenide /9/. Cronologia di Platone /162/. Testimonianze e giudizi critici /165/. Nota bibliografica /175/. Nota al testo /189/. Parmenide (O sulle forme) /191/.

2005

Cantarín
Díez

  sign   Platón. Protágoras. Edición crítica, traducción, introducción y notas de Ramón Serrano Cantarín y Mercedes Díaz de Cerio Díez. Alma Mater — collección hispanica de autores griecos y latinos. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2005, CCI + 238 pp.

2007

Zehn- pfennig

  sign   Platon. Phaidon. Griechisch-deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Barbara Zehnpfennig. Philosophische Bibliothek Band 431. Zweite, durchgesehene Auflage. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2007, LIX + 217 pp.

sign Erste Auflage 1991.

2007

Adorno

  sign   Platone. Protagora. Traduzione e introduzione di Francesco Adorno. Economica Laterza 91. Classici della filosofia con testo a fronte. Terza edizione. Roma-Bari, Editori Laterza, 2007, XLI + 127 + (5) pp.

sign Indice: Introduzione /V/. Cronologia della vita e delle opere di Platone /XXIX/. Elenco delle abbreviazioni /XXXIV/. Traslitterazione dei caratteri greci /XXXVI/. Nota al testo /XXXVIII/. Sommario /XXXIX/. Πρωταγόρας — Protagora /1/. Note al testo /121/.

sign Prima edizione 1996.

2008

Bayer

  sign   Platon. Protagoras. Anfänge politischer Bildung. Griechisch-Deutsch. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Karl und Gertrud Bayer. Sammlung Tusculum. Düsseldorf, Artemis & Winkler Verlag, 2008, 286 pp.

sign Inhalt: Text und Übersetzung /6/. Anhang: Gliederung /219/. Einführung /220/. Begleit-Kommentar /233/. Personenregister /272/. Sachregister /274/. Register der wichtigsten griechischen Begriffe /280/. Literaturhinweise /285/.

sign The Greek text is based on the Burnet's edition.

2009

Reale

  sign   Platone. Repubblica. Testo greco a fronte. Saggio introdutivo, saggio integrativo, bibliografia e indici di Giovanni Reale. Traduzione e note di Roberto Radice con la collaborazione per alcune parti di Giovanni reale. Lessico di Roberto Radice. Bompiani, Il Pensiero Occidentale, 2009, 1389 pp.

sign Indice generale: Saggio introdutivo /5/. Biografia e cronologia di Platone /121/. Nota editoriale /133/. Repubblica Sulla giustizia /137/. Indice dei contenuti /141/. Saggio integrativo /1077/. Bibliografia /1127/. Indice ragionato dei nomi di persona e dei luoghi citati nella Repubblica /1141/. Indice ragionato dei principali concetti e assi portanti della Repubblica /1155/. Lessico dei termini della Repubblica di Platone /1197/.

2010

Chiesara

  sign   Platone. Protagora. Testo greco a fronte. Introduzione, traduzione e note di Maria Lorenza Chiesara. Classici greci e latini. Milano, Biblioteca Universale Rizzoli — BUR, 2010, 237 pp.

sign [Sommario:] Introduzione /5/. Bibliografia /69/. Giudizi critici /87/. Protagora /89/.

2011

Ferrari

  sign   Platone. Teeteto. Testo greco a fronte. Introduzione, traduzione e commento di Franco Ferrari. Classici greci e latini. Milano, Biblioteca Universale Rizzoli — BUR, 2011, 365 + (2) pp.

sign Sommario: Ringraziamenti /7/. L’enigma della conoscenza. Un’introduzione al Teeteto /9/. Cronologia di Platone /143/. Testimonianze e giudizi critici /147/. Nota bibliografica /163/. Riassunto del dialogo /187/. Nota al testo /197/. Teeteto o sulla Conoscenza /199/.

2012

Cantarín
Díez

  sign   Platón. Timeo. Edición crítica, traducción, introducción y notas de Ramón Serrano Cantarín y Mercedes Díaz de Cerio Díez. Alma Mater — collección hispanica de autores griecos y latinos. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2012, CXCVIII + 339 pp.

2012

Zehn- pfennig

  sign   Platon. Symposium. Griechisch-deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Barbara Zehnpfennig. Philosophische Bibliothek Band 520. Zweite, durchgesehene Auflage. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2000, LVIII + 169 pp.

sign Erste Auflage 2000.

2015

Yunis

  sign   Plato. Phaedrus. Edited by Harvey Yunis. Cambridge Greek and Latin Classics. Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 284 pp.

2015

Reale

  sign   Platone. Apologia di Socrate. Testo greco a fronte. A cura di Giovanni Reale. Bompiani, Testi a fronte, 2000/2015[!?], 187 pp.

sign Indice generale: Introduzione. Struttura, concetti cardine e finalità dell' «Apologia di Socrate» /5/. Biografia e cronologia di Platone /43/. Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους — Platone Apologia di Socrate /47/. Note al testo /151/. Parole chiave /161/. Bibliografia degli ultimi cinquanti anni a cura di Vincenzo Cicero /167/. Indice dei nomi citati /183/.

2016

Denyer

  sign   Plato. Protagoras. Edited by Nicholas Denyer. Cambridge Greek and Latin Classics. Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 222 pp.

2016

/digitalisat/

  sign   Platone. Apologia di Socrate. Simposio. Testo greco a fronte. Introduzione di Martino Menghi. Traduzione e note: Angela Cerinotti. Revisione della traduzione e delle note: Luca Civitavecchia. Passepartout 6. Prima edizione digitale (marzo 2016). Giunti Demetra, 2016, 315 + (2) pp.

sign [Indice:] Martino Menghi presenta in 10 parole chiave Apologia di Socrate e Simposio: 1. Armonia. 2. Sapienza. 3. Corruzione. 4. Giustizia. 5. Morte. 6. Amore. 7. Negazione. 8. Temperazna. 9. Intero. 10. Bene /5/. Apologia di Socrate — Ἀπολογία Σωκράτους /23/. Simposio — Συμπόσιον /125/. Platone e il suo tempo /313/.

2018

Ferroni
Macé

  sign   Platon, Ion. Esquisse sur la tradition textuelle du dialogue, texte critique et notes textuelles par Lorenzo Ferroni. Introduction, traduction et commentaire par Arnaud Macé. Paris, «Les Belles lettres», 2018, LXIV + 188 pp.

sign [Series:] Commentario — Édition bilingue commentée. N° 11.

2019

Denyer

  sign   Plato. The Apology of Socrates and Xenophon The Apology of Socrates. Edited by Nicholas Denyer. Cambridge Greek and Latin Classics. Cambridge, Cambridge University Press, 2019, XI + 148 pp.

2019

Paulsen / Rehn

  sign   Platon. Phaidros. Herausgegeben von Thomas Paulsen und Rudolf Rehn. Philosophische Bibliothek Band 720. 2019.

2020

Venturelli

  sign   Platone, Ippia Minore. Introduzione, edizione critica, traduzione e commento a cura di Silvia Venturelli. Academia, 2020, 279 pp.

sign Indice: Premessa /7/. Introduzione /9/. Nota critica /43/. Conspectus siglorum /73/. ΙΠΠΙΑΣ ΕΛΑΤΤΩΝ [ἢ περὶ τοῦ ψεύδους] /75/. IPPIA MINORE [«Sul falso»] /94/. Appendix coniecturarum /110/. Commento /112/. Abbreviazioni /255/. Bibliografia /257/. Indice dei nomi e delle cose notevoli /275/. Indice delle parole greche /278/.

sign [Series:] Diotima. Studies in Greek Philology 1.

2020

Beghini

  sign   [Platone], Assioco. Saggio introduttivo, edizione critica, traduzione e commento a cura di Andrea Beghini. Academia, 2020, 395 pp.

sign Indice: Premessa /7/. Saggio introduttivo /11/. La tradizione del testo /89/. Criteri editoriali ed ortografici /159/. Conspectus siglorum /165/. ΑΞΙΟΧΟΣ /169/. ASSIOCO /185/. Commento /193/. Sigle e abbreviazioni /349/. Bibliografia /351/. Index nominum et rerum notabilium /393/.

sign [Series:] Diotima. Studies in Greek Philology 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Codices / Manuscripts

  Allen, Th. W. (preface) & de Vries, Scato (ed.): Plato. Codex Oxoniensi Clarkianus 39 phototypice editus. Praefatus est Thomas Guilelmus Allen. Lugduni Batavorum, A. W. SijthofF 1898—1899.

sign Codices Graeci et Latini photographice depicti duce Scatone De Vries. Bibliothecae Universitatis Leidensis Praefecto. Tom III. Tom IV.

Online: Pars prior: Archive.org (1898).

Online: Pars altera: Archive.org (1899).

  Brumbaugh, Robert S. — Wells, Rilon (ed.): The Plato Manuscripts. A New Index. Prepared by the Plato Project of the Yale University Library Under the Direction of Robert S. Brumbaugh and Rilon Wells. New Haven and London, Yale University Press, 1968.

  Omont, Henri Auguste (introduction): Platonis Codex Parisinus A. — Oeuvres philosophiques de Platon: Fac-similé en phototypie, à la grandeur exacte de l’original du Ms. grec 1807 de la Bibliothèque Nationale. Publié sous les auspices du Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts et de l'Institut de France (Fondation Debrousse). Tome I–II. Paris, Ernest Leroux, éditeur, 1908, folio (45 cm), Tome premier, VIII + 315 pp.; Tome deuxième, IV + 378 pp.

sign Index operum Platonis in codice Parisino A contentorum: Tomus I: 29. Clitophon /1/. 30–39. Reipublicae libri X /3/. 40. Timaeus /114/. 41. Critias /145/. 42. Minos /151 v°/. — Tomus II: 43–54. Legum libri XII /155/. 55. Epinomis /291/. 56. Epistolae XIII /299 v°/. 57. Definitiones /322/. 58. De justo /325/. 60. Demodocus /328/. 61. Sisyphus /331/. 62. Alcyon /333/. 63. Eryxias /334 v°/. 64. Axiochus /341 v°/.

Online: ---

Sigla codicum manuscriptorum

(simple overview compiled from Burnet et al.)

sign   A = cod. Parisinus graecus 1807 saec. IX.

        sign   A2 = idem post diorthosin (ab eadem manu ut videtur)

        sign   A3 = manus saeculi XII (ut videtur)

        sign   a = manus Constantini (saeculi XIV)

        sign   a2 = manus altera saeculi XIV

        sign   a3 = manus saeculi XV–XVI

sign   B = cod. Bodleianus / Clarkianus, MS. E. D. Clarke 39 = Bekkeri 𝔄

        sign   B2 = Corrections manuscrites du Bodleianus 39, sans distinction des diverses mains

sign   C = cod. Crusianus sive Tubingensis = Stallbaumii 𝔗

sign   D = cod. Venetus 185 = Bekkeri Π

sign   F = cod. Vindobonensis 55. suppl. phil. Gr. 39

sign   G = cod. Venetus Append. Class. 4, cod. 54 = Bekkeri Λ

sign   L = cod. Laurentianus 80, 17 [LXXX. 17]. = Stallb. Flor. δ

sign   M = cod. Malatestianus, plut. xxviii. 4

sign   O = cod. Vaticanus graecus 1 saec. X.

sign   O = cod. Vaticanus 796 (?) = Bekkeri Ω

sign   P = cod. Vaticanus Palatinus 173 = Bekkeri 𝔡

sign   S = cod. Venetus Marcianus 189 = Bekkeri Σ

sign   T = cod. Venetus / Marcianus, Append. class. 4, cod. I = Bekkeri t

        sign   t = Corrections du précédent manuscrit

sign   U 29 = cod. Vaticanus Urbinas 29 saec. XVII.

sign   U 132 = cod. Vaticanus Urbinas 132.

sign   V = cod. Vaticanus Graecus 1029 B saec. XII.

sign   V =Brnt= cod. Vindobonensis 109 = Bekkeri Φ

sign   W = cod. Vindobonensis 54, suppl. philos. gr. 7 = Stallbaumii Vind. I

sign   Y = cod. Vindobonensis 21 = Bekkeri Υ

sign   Z = cod. Parisinus 3009 saec. XVI.


sign   Arm. = Versio Armeniaca

sign   Ars. = Papyrus Arsinoitica a Flinders Petrie reperta

sign   Berol. = Papyrus Berolinensis 9782 (ed. Diels et Schubart 1905)

sign   Oxy. = Papyrus Oxyrhynchita (Papyri Oxyrhynchi, Grenfell et Hunt, vol. V, nr. 843, pp. 243 sqq.)

sign   Recentiores manus librorum B T W litteris b t w significantur

sign   Recentiores manus librorum AMDYF litteris amdyf significantur

sign   Hic illic citantur C = cod. Tubingensis, Θ = cod. Vat. 226

sign   S = cod. Ven. 189 = Bekkeri Σ

sign   D = codicis Veneti D apographa, praesertim Par. 1810 = Bekkeri D

sign   M = codicis Malatestiani apographa, praesertim Vat. 61 = Bekkeri 𝔪

sign   scr. recc. = lectiones librorum post litteras renatas exaratorum

sign   scr. Ven. 184 = lectiones codicis a Ioanne Rhoso in Bessarionis usum exarati = Bekkeri Ξ

sign   scr. Mon.= lectiones codicis interpolati Monacensis 237 = Bekkeri q

sign   Pr. = Proclus

sign   Ch. = Chalcidius

sign   Littera B. lectiones Burnetianae designantur.

  .

sign

Indices / Lexica

  Abbott, Evelyn: Index to the writings of Plato. In: The dialogues of Plato. Vol. 5. Translated into English by Benjamin Jowett. Third edition revised and corrected throughout. New York and London, Macmillan and co., 1892, str. 363-541.

  Abbott, Evelyn: A subject-index to the dialogues of Plato. Being an index to the matters and names contained in the dialogues of Plato according to the pages of Stephens' edition. Oxford, Clarendon Press 1875.

  Apelt, Otto: Platon-Index als Gesamtregister zu der Übersetzung in der Philosophischen Bibliothek. Zweite verbesserte Auflage. Der Philosophischen Bibliothek Band 182. Leipzig, Verlag von Felix Meiner, 1923.

  Ast, Friedrich: Lexicon Platonicum, sive, Vocum Platonicarum index. 3 vols. Lipsiae in libraria Weidmanniana, 1835—1838.

  Brandwood, Leonard: A word index to Plato. Compendia, computer-generated aids to literary and linguistic research, 8. Leeds, W.S. Maney and Son, 1976.

  Hunziker, Jakob: „Index nominum et rerum“, „Index philosophicus“, in: Platonis Opera, 1873, pp. 127-187, 189-223.

  Mitchell, Thomas: Index graecitatis Platonicae. Accedunt indices historici et geographici. Tom. I–II. Oxonii, 1832.

  Nails, Debra: The people of Plato: a prosopography of Plato and other Socratics. Indianapolis / Cambridge, Hackett Publishing Company, Inc., 2002.

  Places, Édouard des: Lexique de la langue philosophique et religieuse de Platon. I–II. Paris, Société d'édition «Les Belles lettres», 1964.

  Radice, Roberto: Plato. Lexicon. In collaboration with Ilaria Ramelli and Emmanuele Vimercati. Electronic edition by Roberto Bombacigno. Milano, Biblia, 2003.

  Wagner, Johann Jakob: Wörterbuch der Platonischen Philosophie. Göttingen, bey Johann Christian Dieterich, 1799. Online: MDZ.

 

Bibliographies

  Brisson, Luc: „Platon 1958—1975“, in: Lustrum 20, 1977 (Göttingen 1979), pp. 5-304. Online: digi20.

  Brisson, Luc, avec la collaboration d'Hélène Ioannidi: „Platon 1975—1980“, in: Lustrum 25, 1983 (Göttingen 1983), pp. 31-320. Online: digi20. — Corrigenda, Lustrum 26, 1984, pp. 205-206. Online: digi20

  Brisson, Luc, avec la collaboration d'Hélène Ioannidi: „Platon 1980—1985“, in: Lustrum 30, 1988 (Göttingen 1988), pp. 11-285. Online: digi20.

  Brisson, Luc, avec la collaboration d'Hélène Ioannidi: „Addenda à Platon 1950—1957, à Platon 1958—1975, et à Platon 1975—1980“, in: Lustrum 30, 1988 (Göttingen 1988), pp. 286-294. Online: digi20.

  Brisson, Luc, avec la collaboration d'Hélène Ioannidi: „Platon 1985—1990“, in: Lustrum 34, 1992 (Göttingen 1994), pp. 7-338. Online: digi20.

  Brisson, Luc, avec la collaboration de Frédéric Plin: Platon: 1990—1995. Bibliographie. Tradition de la pensée classique. Paris, Librarie philosophique J. Vrin, 1999.

  Brisson, Luc et Castelnérac, Benoît, avec la collaboration de Frédéric Plin: Platon: 1995—2000. Bibliographie. Tradition de la pensée classique. Paris, Librarie philosophique J. Vrin, 2004.

  Brisson, Luc: „Platon bibliography 2013—2014“, in: Études platoniciennes 11, 2014, pp. 1-33. Online: journals.openedition.

  Cherniss, Harold: „Plato 1950—1957“, in: Lustrum 4, 1959 (Göttingen 1960), pp. 5-316. Online: digi20.

  Cherniss, Harold: „Plato 1950—1957“ (continuation), in: Lustrum 5, 1960 (Göttingen 1961), pp. 321-656. Online: digi20.

  Joval, Mark: The Platonic Textual Tradition: A Bibliography (26 May 2020). Department of Classics, Faculty of Arts, University of Manitoba. Online: umanitoba.ca.

  Ledos, Eugène-Gabriel (rédigé et précédé d'un avertissement par): Catalogue des ouvrages de Platon conservés au Département des imprimés et dans les Bibliotheques Mazarine, Sainte-Genevieve, de l'Arsenal, de l'Université de Paris, de l'Institut, Victor-Cousin et de l'Ecole normale supérieure. Bibliothèque nationale. Paris, Imprimerie nationale, 1937. Online: gallica.bnf.fr.

  Saunders, Trevor J.: Bibliography on Plato's Laws. 1920—1970. With additional citations through May 1975. New York, Arno Press Inc., 1975.

  Saunders, Trevor J. & Brisson, Luc: Bibliography on Plato's Laws. Revised and completed with an additional Bibliography on the Epinomis by Luc Brisson. International Plato studies, 12. Sankt Augustin, Academia Verlag, 2000.

Collectanea

Πλάτωνος ἅπαντα τὰ σωζόμενα
Platonis opera quae extant omnia

ed. Henericus Stephanus, Paris, 1578

  I. [Tomus primus]. 1578.

  II. Tomus secundus. 1578.

  III. Tomus tertius. 1578.

 

Platonis philosophi quae exstant

Biponti, 1781—1787

  I. Euthyphro. Apologia Socratis. Crito. Phaedo. 1781.

  II. Theages. Amatores. Sophista. 1782.

  III. Euthydemus. Protagoras. Hippias. Cratylus. 1782.

  IV. Gorgias. Io. Philebus. Meno. 1783.

  V. Alcibiades primus. Alcibiades secundus. Charmides. Laches. Lysis. Hipparchus. Menexenus. 1784.

  VI. Politicus. Minos. De republica I–IV. 1784.

  VII. De republica V–X. 1785.

  VIII. De legibus I–VIII. 1785.

  IX. De legibus IX–XII. Epinomis. Timaeus. 1786.

  X. Timaei Locri De anima mundi. Critias. Parmenides. Convivium. Phaedrus. 1787.

  XI. Hippias maior. Platonis epistolae. Axiochus. De iusto. De virtute. Demodocus. Sisyphus. Eryxias. Clitopho. Definitiones. 1787.

  Dialogorum Platonis argumenta exposita et illustrata a Diet. Tiedemann. 1786.

 

Platonis dialogi selecti

ed. Heindorf, 1805—1810

  I. Lysis, Charmides, Hippias maior, Phaedrus. 1802.

  II. Gorgias et Theaetetus. 1805.

  II. Cratylus. Parmenides. Euthydemus. 1806.

  IV. Phaedo. Sophistes. Protagoras. 1810.

 

Platonis Opera

edidit Christ. Dan. Beck — Tauchnitziana 1813—1819, 18292

  I. Eythyphro, Apologia Socratis, Crito, Phaedo, Theages, Amatores, Theaetetus. 1813, 18182, 18292.

  II. Sophista, Euthydemus, Protagoras, Hippias minor, Cratylus. 1814, 18192, 18292.

  III. Gorgias, Ion, Philebus, Menon. 1816, 18292.

  IV. Alcibiades uterque, Charmides, Laches, Lysis, Hipparchus, Menexenus, Politicus, Minos. 1818, 18292.

  V. De Republica sive de Iusto libri decem. 1818, 18292.

  VI. De legibus libri XII. et Epinomis. 1819, 18292.

  VII. Timaeus, Timaei Locri de anima mundi, Critias, Parmenides et Symposion. 1819, 18292.

  VIII. Phaedrus, Hippas maior, epistolae, dialogi nothi et definitiones. 1819, 18292.

 

Platonis dialogi graece et latine

ex recensione Immanuelis Bekkeri
Berolini 1816—1818

  Pars I. vol. I. Phaedrus. Lysis. Protagoras. Laches. Charmides, Euthyphro. 1816.

  Pars I. vol. II. Parmenides. Appendix: Apologia Socratis. Crito. Io. Hippias minor. Hipparchus. Minoos. Alcibiades II. 1816.

  Pars II. vol. I. Gorgias. Theetetus. Meno. Euthydemus. 1817.

  Pars II. vol. II. Cratylus. Sophista. Politicus. Convivium. 1817.

  Pars II. vol. III. Phaedo. Philebus. Appendix: Theages. Amatores. Alcibiades I. Menecenus. Hippias maior. Clitophon. 1817.

  Pars III. vol. I. De republica lib. I–X. 1817.

  Pars III. vol. II. Timaeus. Critias. De legibus, lib. I–VI. 1817.

  Pars III. vol. III. De legibus, lib. VII–XII. Epinomis. Timaeus Locrus. Epistolae I–XIII. Axiochus. De justo. De virtute. Demodocus. Sisyphus. Eryxias. Definitiones. 1818.

  Immanuelis Bekkeri in Platonem a se editum commentaria critica. Accedunt scholia. Tomus prior. Tomus alter. 1823.

 

Platonis quae exstant opera

ed. Fridericus Astius
Lipsiae, Weidmann 1819—1824

  1. Protagoras. Phaedrus. Gorgias. Phaedo. 1819.

  2. Theaetetus. Sophistes. Vir civilis. 1820.

  3. Parmenides. Cratylus. Philebus. Convivium. 1821.

  4. Politiae Lib. I–VIII. 1822.

  5. Politiae Lib. IX–X. Timaeus. Critias. 1822.

  6. Leges Lib. I–VI. 1823.

  7. Leges Lib. VII–XII. 1824.

  8. Epinomis. Euthyphro. Apologia Socratis. Crito. Alcibiades utrumque. Hipparchus. Rivales. Theages. Charmides. Laches. Lysis. 1825.

  9. Hippias maior. Menexenus. Euthydemus. Meno. Hippias minor. Io. Clitophon. Minos. Axiochus. De justo. De virtute. Demodocus. Sisyphus. Eryxias. Epistolae. Timaeus Locrensis. Definitiones. 1827.

  10–11. Friderici Asti Annotationes in Platonis opera. 1829—1832.

 

Platonis quae supersunt opera

ed. Gottfried Stallbaum
Leipzig 1821—1825

  1. Euthyphronem, Apologiam Socratis, Critonem, Phaedonem, Theagen, Amatores et Theaetetum continens. 1821.

  2. Sophistam, Euthydemum, Protagoram, Hippiam minorem et Cratylum continens. 1821.

  3. Gorgiam, Ionem, Philebum et Menonem continens. 1822.

  4. Alcibiadem I. et II., Charmidem, Lachetem, Lysin, Hipparchum, Menexenum, Politicum et Minoem continens. 1822.

  5. Libros de republica continens. 1823.

  6. Libros de legibus et Epinomida continens. 1824.

  7. Timaeum, Critiam, Parmenidem et Convivium continens. 1824.

  8. Phaedrum, Hippiam mai., Epistolas, Axiochum, Dialogum de iusto, Dialogum de virtute, Demodocum, Sisyphum, Eryxiam, Clitophontem et Definitiones continens. 1825.

  9. Varias lectiones in Euthyphronem, Apologiam Socratis, Critonem, Phaedonem, Theagem, Amatores, Theaetetum et Sophistam continens. 1824.

  10. Varias lectiones in Euthydemum, Protagoram, Hippiam min., Cratylum, Gorgiam, Ionem, Philebum et Menonem continens. 1824.

  11. Varias lectiones in Alcibiadem I. et II., Charmidem, Lachetem, Lysin, Hipparchum, Menexenum, Politicum, Minoem et Libros de republica continens. 1825.

  12. Varias lectiones in Leges, Epinomida, Timaeum, Critiam, Parmenidem, Symposium, Phaedrum, Hippiam maiorem, Epistolas et Clitophontem continens. 1825.

 

Platonis scripta graece omnia

recensuit Immanuel Bekker
Londini 1826

  I. Phaedrus. Lysis. Protagoras. 1826.

  II. Laches. Charmides. Euthyphro. Parmenides. Apologia. Crito. Ion. 1826.

  III. Hippias minor. Hipparchus. Minos. Alcibiades secundus. Gorgias. Theaetetus. 1826.

  IV. Meno. Euthydemus. Cratylus. Sophistes. Politicus. 1826.

  V. Convivium. Phaedo. Philebus. 1826.

  VI. Theages. Amatores. Alcibiades primus. Menexenos. Hippias major. Respublica I–V. 1826.

  VII. Respublica VI–X. Timaeus. Critias. Leges I–II. 1826.

  VIII. Leges III–XII. 1826.

  IX. Epinomis. Timaeus Locrus. Epistolae. Axiochus. De justo. De virtute. Demodocus. Sisyphus. Eryxias. Definitiones. Scholia. Timaei Sophistae Lexicon vocum platonicarum. 1826.

  X. Platonis dialogi latine. 1826.

  XI. Platonis dialogi latine. 1826.

 

Platonis opera omnia /
Platonis dialogos selectos

ed. Gottfried Stallbaum (et alii)
Gotha / Leipzig 1827—1860[—1897]

  Vol. I. sect. I. Apologia Socratis et Crito. 1827, 18332, 18463, 18584, 18775.

  Vol. I. sect. II. Phaedo. 1827, 18342, 18503, 18664, 18755.

  Vol. I. sect. III. Symposium. 1827, 18362, 18523.

  Vol. II. sect. I. Gorgias. 1828, 18402, 18613.

  Vol. II. sect. II. Protagoras. 1828, 18402, 18653, 18824.

  Vol. III. sect. I. Politia. Libr. I–V. 1829, 18582.

  Vol. III. sect. II. Politia. Libr. VI–X. 1830, 18592.

  Vol. IV. sect. I. Phaedrus. 1832, 18572.

  Vol. IV. sect. II. Menexenus, Lysis, Hippias I–II, Io. 1833, 18572.

  Vol. V. sect. I. Laches, Charmides, Alcibiades I–II. 1834, 18572.

  Vol. V. sect. II. Cratylus. 1835.

  Vol. VI. sect. I. Euthydemus. 1836.

  Vol. VI. sect. II. Meno, Euthyphro, Theages, Erastae, Hipparchus. 1836, 18842.

  Vol. VII. Timaeus et Critias. 1838.

  Vol. VIII. sect. I. Theaetetus. 1840, 18692.

  Vol. VIII. sect. II. Sophista. 1840, 18972.

  Vol. IX. sect. I. Politicus et Minos. 1841.

  Vol. IX. sect. II. Philebus. 1842.

  Vol. X. sect. I. Leges. Libr. I.–IV. 1859.

  Vol. X. sect. II. Leges. Libr. V.–VIII. 1859.

  Vol. X. sect. III. Leges. Libr. IX.–XII. et Epinomis. 1860.

 

Platonis opera omnia

ed. Baiter et alii, Turici [Zürich] 1838—1841

  1. Euthyphro. Apologia Socratis. Crito. 1838, 18392.

  2. Phaedo. Theages. Erastae. 1838.

  3. Theaetetus. 1839.

  4. Sophista. 1839.

  5. Euthydemus et Protagoras. 1839, 18522.

  6. Cratylus. Hippias minor. 1839.

  7. Gorgias. Io. 1839.

  8. Philebus. 1839.

  9. Meno. Alcibiades I. 1839.

  10. Charmides et Laches. Alcibiades II. 1839, 18512.

  11. Lysis et Menexenus. Hipparchus. 1839.

  12. Politicus. Minos. 1840.

  13. Res publica. 1840, 18472, 18583, 18744.

  14. De legibus libri XII. Epinomis. 1841.

  15. Timaeus. Timaeus Locrus de anima mundi et natura. Critias. 1841.

  16. Parmenides. 1841.

  17. Symposium. 1841, 18632.

  18. Phaedrus. 1841.

  19. Hippias maior. Epistolae. 1841.

  20. Dialogi spurii: Axiochus. De Justo. De Virtute. Demodocus. Sisyphus. Eryxias. Clitophon. Definitiones. 1841.

  21. Scholia ad Platonem. 1841.

 

Platonis opera quae feruntur omnia

ed. Baiter et alii, Turici [Zürich] 1839—1842

  [1.–9.] Platonis opera quae feruntur omnia. (Issued in nine parts.) 1839—1842.

 

Platons Werke

Griechisch und Deutsch
Mit kritischen und erklärenden Anmerkungen
Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann 1841—1881

  1. Gastmahl. 1841, 18532.

  2. Phädon. 1842, 18xx2, 18523.

  3. Vertheidigung des Sokrates. 1843, 18502, 18533, 18634.

  4. Euthyphron und Kriton. 1843, 18502, 18553.

  5. Laches und Charmides. 1845, 18542.

  6. Phädros. 1846, 18772.

  7. Menexenos. 1847, 18772.

  8. Hippias I–II. 1849.

  9. Lysis. 1849.

  10. Alkibiades I–II. 1851.

  11. Ion. 1850.

  12. Euthydemos. 1850.

  13. Protagoras. 1851, 18772.

  14. Menon. 1851.

  15. Timäos und Kritias. 1853.

  16. Parmenides. 1854.

  17. Gesetze. 1854.

  18. Gesetze. Epinomis. 1855.

  19. Kratylos. 1854.

  20. Theätetos. 1855.

  21. Gorgias. 1857.

  22. Sophist. 1856.

  23. Staatsmann. 1856.

  24. Philebos. 1857.

  25. Staat. 2 vols. 1881.

  26. Theages. Die Nebenbuhler. Hipparchos. Minos und Kleitophon. 1857.

 

ΠΛΑΤΩΝ. Platonis Opera

edd. Schneider & Hirschig
Paris, Didot 1846—1872

  I. Volumen primum. 1856.

  II. Volumen secundum. 1846.

  III. Volumen tertium. 1873.

 

Platonis opera omnia cum scholiis

ed. Gottfried Stallbaum
Leipzig, Tauchnitz 1850

  1. Euthyphro. Apologia. Crito. Phaedo. Theages. Erastae. Theaetetus. 1850.

  2. Sophista. Euthydemus. Protagoras. Hippias minor. Cratylus. 1850.

  3. Gorgias. Io. Philebus. Meno. 1850.

  4. Alcibiades I., II. Charmides. Laches. Lysis. Hipparchus. Menexenus. Politicus. Minos. 1850.

  5. Republica sive de Iusto libri decem. 1850.

  6. De legibus libri XII et Epinomis. 1850.

  7. Timaeus. Timaei Locri lib. de anima mundi. Critias. Parmenides. Symposion. 1850.

  8. Phaedrus. Hippias maior. Epistolae. Dialogi subditivi. Definitiones. 1850.

  –   Platonis Opera omnia uno volumine comprehensa. 1850, 18672, 18813, 18994.

 

Platonis dialogi

Secundum Thrasylli tetralogias dispositi
ed. C. F. Hermann
Lipsiae, Teubner 1851—1853

  I. Euthyphron. Apologia Socratis. Crito. Phaedo. Cratylus. Theaetetus. Sophistes. Politicus. 1851.

  II. Parmenides. Philebus. Symposium. Phaedrus. Alcibiades I. Alcibiades II. Hipparchus. Amatores sive Erastae. Theages. 1851.

  III. Charmides. Laches. Lysis. Euthydemus. Protagoras. Gorgias. Meno. Hippias major. Hippias minor. Io. Menexenus. Clitophon. 1851.

  IV. Respublica. Timaeus. Timaeus Locrus. Critias. Minos. 1852.

  V. Leges. Epinomis. 1852.

  VI. Epistolae. Definitiones. De iusto. De virtute. Demodocus. Sisyphus. Alcyon. Eryxias. Axiochus. Albini Isagoge. Alcinoi Didascalicus. Olympiodori Vita Platonis. Prolegomena Philosophiae Platonicae. Scholia. Timaei Glossarium. 1853.

 

Platons ausgewählte Schriften

für den Schulgebrauch erklärt von Cron et al.
Leipzig, Teubner 1857—1893

  I. Verteidigunsgrede des Sokrates und Kriton. 1857, 18612, 18653, 18684, 18725, 18756, 18787, 18828, 18889, 189510, 190111, 191212, 192913.

  II. Gorgias. 1859, 18672, 18763, 18864, 19095.

  III.1. Laches. 1860, 18682.

  III.2. Euthyphron. 1873, 18802, 18873, 19004.

  IV. Protagoras. 1861, 18712, 18773, 18844, 18955, 19106, 19317, 19788.

  V. Symposion. 1876, 18842, 19093.

  VI. Phaedon. 1879, 18842, 18953, 19084, 19254, 19334.

  VII. Staat. I. Buch. 1893.

 

Platonis opera quae feruntur omnia

ed. Schanz (Kritische Ausgabe)
Leipzig, Tauchnitz 1875—1887

  I. Euthyphro, Apologia, Crito, Phaedo. 1875.

  II. fasc. 1. Cratylus. 1877.

  II. fasc. 2. Theaetetus. 1880.

  III. fasc. 1. Sophista. 1887.

  III. fasc. 2. Politicus. 0000.

  IV. —

  V. fasc. 1. Symposion. 1881.

  V. fasc. 2. Phaedrus. 1882.

  VI. fasc. 1. Alcibiades I. et II., Amatores, Hipparchus, Theages. 1882.

  VI. fasc. 2. Charmides, Laches, Lysis. 1883.

  VII. Euthydemus, Protagoras. 1880.

  VIII. Gorgias, Meno. 1881.

  IX. Hippias Major, Hippias Minor, Io, Menexenus, Clitopho. 1885.

  X. —

  XI. —

  XII. Pars I. Leges. I-VI. 1879.

  XII. Pars II. Leges. VI-XII. Epinomis. 0000.

 

Platonis Opera

ed. Ioannes Burnet
Oxonii, 1900—1907

  I. Tetralogias I–II continens. 1900, 19052.

  II. Tetralogias III–IV continens. 1901, 19052, 19103.

  III. Tetralogias V–VII continens. 1903.

  IV. Tetralogiam VIII continens. 1905.

  V. Tetralogiam IX, Definitiones et Spuria continens. 1907.

 

Plato / Plato in Twelve Volumes
[formerly: Plato with an English translation]

Loeb Classical Library
Harvard University Press 1914—1935

  I. Euthyphro. Apology. Crito. Phaedo. Phaedrus. (LCL 36) 1914.

  II [IV]. Laches. Protagoras. Meno. Euthydemus. (LCL 165) 1924.

  III [V]. Lysis. Symposium. Gorgias. (LCL 166) 1925.

  IV [VI]. Cratylus. Parmenides. Greater Hippias. Lesser Hippias. (LCL 167) 1926.

  V. The Republic. Books I–V. (LCL 237) 1930.

  VI. The Republic. Books VI–X. (LCL 276) 1935.

  VII [II]. Theaetetus. Sophist. (LCL 123) 1921.

  VIII [III]. Statesman. Philebus. Ion. (LCL 164) 1925.

  IX [VII]. Timaeus. Critias. Cleitophon. Menexenus. Epistles. (LCL 234) 1929.

  X [IX]. Laws. Books I–VI. (LCL 187) 1926.

  XI [X]. Laws. Books VII–XII. (LCL 192) 1926.

  XII [VIII]. Charmides. Alcibiades I and II. Hipparchus. The Lovers. Theages. Minos. Epinomis. (LCL 201) 1927.

 

Platon. Oeuvres complètes

Collection des Universités de France
publiée sous la patronage
de l'Association Guillaume Budé
Paris, Société d'édition «Les Belles lettres» 1920—1964

  1. Introduction. Hippias Mineur. Alcibiade. Apologie de Socrate. Euthyphron. Criton. 1920.

  2. Hippias Majeur. Charmide. Lachès. Lysis. 1921.

  3. pt. 1. Protagoras. 1923.

  3. pt. 2. Gorgias. Ménon. 1924.

  4. pt. 1. Phédon. 1926.

  4. pt. 2. Le banquet. 1930.

  4. pt. 3. Phèdre. 1933.

  5. pt. 1. Ion. Ménexène. Euthydème. 1931.

  5. pt. 2. Cratyle. 1931.

  6. La République. Livres I–III. 1932.

  7. pt. 1. La République. Livres IV–VII. 1933.

  7. pt. 2. La République. Livres VIII–X. 1934.

  8. pt. 1. Parménide. 1923.

  8. pt. 2. Théétète. 1924.

  8. pt. 3. Le Sophiste. 1925.

  9. pt. 1. Le politique. 1935.

  9. pt. 2. Philèbe. 1941.

  10. Timée. Critias. 1925.

  11. pt. 1. Les lois. Livres I–II. 1951.

  11. pt. 2. Les lois. Livres III–VI. 1951.

  12. pt. 1. Les lois. Livres VII–X. 1956.

  12. pt. 2. Les lois. Livres XI–XII. Epinomis. 1956.

  13. pt. 1. Lettres. 1926.

  13. pt. 2. Dialogues suspects. 1930.

  13. pt. 3. Dialogues apocryphes. 1930.

  14. Édouard des Places, Lexique de la langue philosophique et religieuse de Platon. 1964.

 

Platonis Opera

ed. Duke et alii, Oxford, 1995—

  I. Tetralogias I–II continens. 1995.

  ¿ Respublica. 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronologická bibliografie

Platón

 

 

 

 

 

 

( last updated on 1. April 2019 )