Josef Polišenský

[ 1915—2001 ]

Bibliografie


( Podle soupisu Jiřiny Urbanové )


1937

•   „Z činnosti Národního svazu španělského studentstva“, in: Právo lidu 1937, 6. VI.

1939

•   Neodborné dějepisectví jako slovesný typ v literaturách západoevropských. Dizertace. Praha 1939, 81 s. — Universita Karlova. Fakulta filosofická. (Archiv Univerzity Karlovy — sign. 2125).

1940

•   Doba Jiřího z Poděbrad. Praha, Petr 1940, 30 s. — Svazky úvah a studií. Č. 30.

•   „České válečnictví na sklonku středověku“, in: Vládní vojsko 1940, č. 6.

•   „Poznámka o machiavelismu a Machiavellim“, in: Kritický měsíčník 3, 1940, s. 240—242.

1941

•   Doba Rudolfa II. Praha, Petr 1941, 34 s. — Svazky úvah a studií. Č. 61.

•   Paprocký z Hlohol, Bartoloměj: Zrcadlo Čech a Moravy. Vyd. J. Polišenský, dosl. K. Krejčí. Praha, Evropský literární klub 1941, 260 s. — Národní klenotnice. Sv. 19.

•   Michelangelo Buonaroti: Titan a člověk. Uspoř. Josef Šup za spolupráce Josefa Bukáčka, Jaromíra Pečírky, Josefa Polišenského a Donáta Šajnera. Praha, Evropský literární klub 1941, 258 s., 16 s. obr. příl.

•   „Čeští vojáci na počátku novověku“, in: Vládní vojsko 1941,

•   „Láska v gotické poesii“, in: Literární noviny 14, 1941, č. 1, s. 100—108, 112.

•   „Praz, M.: Storia della letteratura inglese. Firenze, Sansoni 1937, 416 s.“ (rec.), in: Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 195—197.

•   „Tvář antiky“, in: Literární noviny 14, 1941, č. 1, s. 14—15

1944

•   Učebný text angličtiny pro 6. třídu reálných gymnasií a pro 2. ročník obchodních akademií. Zprac. Jiřina Dunovská, Josef Polišenský. Praha, Stát. nakl. 1944, 23, 31, 23 s. Sešitové vydání. (Dotisk v roce 1946).

•   „Čtení o Valaších a valašských rebeliích“, in: Svět, 1944, č. 7.

•   „Svědectví o kratochvilnosti starých Čechů“, in: Svět, 1944.

•   „Tomáš Burian“, in: Vládní vojsko 1944, č. 2.

1945

•   17th November 1939. A report on the Persecution of Czech Students, the Closing down of Universities, and Czech Students' Resistance to Nazism. Prague, Orbis 1945, 40 s. (též Le 17 Novembre 1939, 17go Nojabrja 1939.)

•   „Mezi výročími tohoto památného roku 1945. (Jan Jeník z Bratřic 1756—1845)“, in: Kritický měsíčník 6, 1945, s. 213—215.

•   „Mládí a dějiny“, in: Mladá fronta 1945, 27. VI.

•   „Poznámky k historii vztahů československo-sovětských“, in: Vzkaz Sovětskému svazu k 7. XI. 1945. Praha, Orbis 1945, s. 42—48.

•   „Slavjanskije tradicii češskoj istorii“, in: Ruskim bratjam, 1945.

1946

•   England and Czechoslovakia. Prague, Orbis 1946, 28 s.

•   „Hospodářské a sociální dějiny na anglických univerzitách“, in: Sborník pro hospodářské a sociální dějiny 1, 1946, s. 232—234.

•   „Známost Čech ve staré Anglii“, in: Literární noviny 15, 1946, s. 145—146.

1947

•   Anglie a my. Esej o dějinách anglických styků. Praha, Petr 1947, 73 s. — Svazky úvah a studií. Č. 101 a 102.

•   Jeník z Bratřic, Jan: Z mých pamětí. Upravil a vybral Josef Polišenský. Dosl. naps. Miloslav Novotný. Praha, Evropský literární klub 1947, 224 s., obr. příl. — Národní klenotnice. Sv. 26.

•   „Gallants to Bohemia“, in: The Slavonic Review 25, 1947, pp. (391)—404.

•   „Krofta, Kamil: Dějiny československé. Praha, Sfinx 1946. 914 s.“ (recenze), in: Kritický měsíčník 8, 1947, s. 374—376.

•   „550 let města Zlína“, in: Naše Valašsko 10, 1947, s. 155—160, 4 obr.

•   „Prague. The Last Ten Years“, in: Modern languages 28, 1947, Nr. 2.

•   „The Present State of Czechoslovak Archives“, in: Bulletin of the Institute for Historical Research (London University). 1947, May—November, pp. 23—26.

•   „Starosti anglických učitelů“, in: Národní obrození 1947.

•   „Šedesát let Karla Stloukala“, in: Naše Valašsko 10, 1947, s. 130—131.

•   „Valaši a Valašsko v anglických pramenech v 17. století“, in: Naše Valašsko 10, 1947, s. 101—107.

1948

•   History of Czechoslovakia in Outline. Preface by R. R. Betts. (A Course of Lecture on Czechoslovak History Delivered at the Czechoslovak Institute in London in November and December 1946.) Prague, Sphinx Publ. Ltd. 1948, 142 s.

•   Kniha o bolesti a smutku. Výbor z moravských kronik 17. století. Uspoř. a pozn. naps. Josef Polišenský. Úvod naps. Kamil Bednář. Praha, Evropský literární klub 1948, 204 s., obr. příl. — Národní klenotnice.

•   „Anglická Jednota bratrská a její pomoc Moravě r. 1806“, in: Časopis Matické moravské 68, 1948, s. 93—97.

•   „Český rok 1648“, in: Literární noviny 17, 1948, s. 82—83.

•   „Čeští státníci 15. až 17. věku“, in: Hrdinové a věštci českého národa. Přerov, Společenské podniky 1948, s. 292—300.

•   „O budoucnosti našich kulturních styků se Západem“, in: Směr 1, 1948, č. 15, s. 11—12.

•   „The Present State of Czechoslovak Archives“, in: The American Archivist 1948, pp. 223—226 (reprint článku z r. 1947).

•   „Six Centuries of Prague University“, in: Czechoslovak Life 1948, nr. 7, pp. 9—12, 7 obr.

•   „Mark Twain aneb podstata amerického humoru“ (Úvod), in: Twain, Mark, Příhody Frantíka Finna. Praha, Kmoch 1948, s. 7—11.

•   „Jazykový materiál a historikova práce“ (Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od května 1944 do února 1945), Slovo a slovesnost 10, 1948, str. 128.

Cp. Petr Čermák et al., Pražský lingvistický kroužek v dokumentech, 2012, str. 312-313.

Online: Kramerius.lib.cas.

1949

•   Anglie a Bílá hora. Praha, Filosofická fakulta University Karlovy 1949, 245 s., 10 obr. příl. — Práce z vědeckých ústavů. Sv. 57.

•   Katalog výstavy uspořádané na paměť českého historika Františka Lützowa v zrcadlové síni Klementina v Praze v březnu-dubnu 1949. Praha, 1949.

•   Dunovská, Jiřina W.: Učebnice anglického jazyka pro první třídu gymnasií. Spoluprac. Josef Polišenský. Praha, Stát. nakl. 1949 126 s.

•   „Komenský, anděl míru a dnešní doba“ (Doslov), in: Apoštol míru J. A. Komenský. Výbor z díla Jana Amose Komenského. Uspoř. Radovan Krátký a Václav Stejskal. Praha, Československý spisovatel 1949, s. 223—226.

•   „Francis Lützow 1849—1916“, in: The Slavonic and East European Review 28, 1949, p. 171.

•   „Pokrokové tradice moravského studentstva“, in: Hlas lidu 1949, 14. XI.

•   „Prague Essays“, in: Central European Observer 1949, 9. IV.

•   „Tradiční obraz staré Anglie“, in: Lidové noviny 1949, 24. VII., s. 6.

Recenze: G. N. Trevelyan, Jak žila Anglie. Praha, Práce 1949, 779 s.

1950

•   Dějiny světových revolucí. Praha, ÚSČsS 1950, 37 s.

•   „Dvojí tvář osvícenského dějepisectví: Jan Jeník z Bratřic. Slovesná věda, 1950, s. 147—153.

•   „Nový obraz Bílé hory“, in: Stráž lidu 1950, 4. XII.

•   „Nucené přesídlení Zlíňanů na Lomnici v letech 1667—1671“, in: Naše Valašsko 13, 1950, č. 1—2, s. 7—11.

•   „Tradice odbojových hnutí na Valašsku“, in: Dolina Urgatina 3, 1950, č. 3—4, s. 49—51.

1951

•   „O prázdninové praxi posluchačů historie“, in: Lidové noviny 1951, 12. X.

•   „Současný stav bádání o Bílé hoře“, in: Časopis Matice moravské 70, 1951, s. 1—25.

1952

•   „Historické spisování M. F. Kerneria a dějepisná próza pobělohorská“, in: Slovesná věda 4, 1952, s. 222—226.

•   „K počátkům českého proletářského internacionalismu. Česká sekce I. internacionály v New Yorku 1870—1872“, in: Slezský sborník 50, 1952, s. 186—196.

•   „Korespondence morovského osvícence Maxe Lamberga s J. F. Opizem o francouzské revoluci“, in: Časopis Matice moravské 71, 1952, s. 140—148.

•   „Materiály a dokumenty k dějinám prostějovského masakru 26. dubna 1917“ (Spolu s L. Hosákem, R. Stunou), in: Časopis Matice moravské 71, 1952, s. 338—350.

•   „O úloze lidových hnutí na východní Morově v období pozdního feudalismu“, in: Český lid 39, 1952, č. 1/2, s. 10—15.

•   „Velikost J. A. Komenského a společnost jeho doby“, in: Slovesná věda 5, 1952, Č. 3/4, s. 147—156.

1953

•   Základy studia dějepisu. (Aut.) L. Hosák, D. Krandžalov, Z. Kristen, F. Kutnar, J. Polišenský, M. Trapl, V. Žáček. Praha, Stát pedag. nakl. 1953, 131 s. — Učební texty vysokých škol. Palackého universita v Olomouci.

•   „Bohemia, the Turk and the Christian Commonwealth (1462—1620)“, in: Byzantinoslavica 14, 1953, pp. 82—108.

•   & Josef Kollmann: „Edice pramenů k dějinám předbělohorských a bělohorských Čech“, in: ČsČH 1, 1953, s. 449—497.

Pešák, V.: Berní rejstříky z roku 1544 a 1620. Praha, Nakl. ČSAV 1953, 229 s.; Protokoly české státní rady z let 1602—1610. Zprac. Václav Pešák. Praha, Stát. pedag. nakl. 1952. 224 s.; Regesta fondu Militare archivu ministerstva vnitra ČR v Praze. Díl 3. 1618—1625. K vyd. připr. V. Líva. Praha, Naše vojsko 1951. 873 s.

•   „Akademik Bedřich Hrozný — český orientalista“, in: Společenské vědy ve škole 8, 1953, s. 1953, s. 143—144.

•   „Komenský a jeho doba“, in: Historický sborník 1, 1953, s. 214—235. Rés. rus. s. 245—246, franc. s. 257—258.

•   „Kosminskij, E., »K voprosu ob obrazovanii anglijskoj nacii«. Voprosy istorii, 1953, No. 9, s. 43—55“ (recenze), in: ČsČH 1, 1953, s. 89—91.

•   „Obermann, Karl: Die deutschen Arbeiter in der ersten burgerlichen Revolution. Berlin, Dietz-Verlag 1950. 328 s.“ (recenze), in: Časopis pro moderní filologii 1, 1953, s. 47—48.

•   „Noviny ne každému známé o starém Čechu a jiné příspěvky k ideologii předbělohorských Čech“, in: Český lid 40, 1953, s. 251—255.

•   „O nové pojetí historické vlastivědy“ (Aut.:) L. Hosák, D. Krandžalov, F. Kutnar, J. Polišenský, in: Časopis přátel starožitností 61, 1953, s. 65—72.

•   „Sedmdesát pět let Zdeňka Nejedlého“, in: Společenské vědy ve škole 8, 1953, s. 49—51.

•   „Viléma Slavaty relace o jednání v příčině knížectví Opavského 1614 a 1615“, in: Slezský sborník 49, 1953, s. 488—489.

•   „Současný stav bádání o počátcích kapitalismu v Anglii a anglické revoluci 17. století“, in: ČsČH 1, 1953, s. 242—246.

•   & V. Vomáčková: „Stávka železničních dělníků před Prahou 8. VII. 1844. První srážka českého proletariátu se státní mocí“, in: ČsČH 1, 1953, s. 417—437.

•   „Velikost J. A. Komenského a společnost jeho doby“, in: Slovesná věda 5, 1953, s. 147—156.

1954

•   Dejepis. Učebné texty pre 9. postupný ročník všeobecno-vzdelávacích škol. (Aut.) J. Polišenský, M. Pravdová, J. Varcl, B. Zástěrová. Bratislava, Slov. pedag. nakl. 1954, 264 s.

•   Naše národní minulost v dokumentech. Chrestomatie k dějinám Československa. Díl 1. Do zrušení nevolnictví. Vydal V. Husa za spolupráce V. Vojtíška, J. Václavkové, P. Ratkoše, J. Polišenského. Praha, ČSAV 1954, 563 s. 15 s. obr. příl.

•   Základy studia dějepisu. (Sest.) L. Hosák, D. Krandžalov, Z. Kristen, F. Kutnar, J. Polišenský, M. Trapl, V. Žáček. 12. přeprac. a rozš. vyd. Praha, stát. pedag. nakl. 1954, 300 s. — Učební texty vysokých škol. Vysoká škola pedagogická v Olomouci.

•   & Z. Šambergr: „Brněnská diskuse o současném stavu a úkolech pomocných věd historických“, in: ČsČH 2, 1954, s. 179—180.

•   „České povstání 1618—1620. Příspěvek k novému výkladu“, in: Dějepis ve škole 1, 1954, s. 145—153.

•   „K počátkům českého proletářského internacionalismu. Česká sekce I. internacionály v Novém Yorku 1870—72“, in: Slezský sborník 50, 1954, s. 186—196.

•   „Několik prací německých pokrokových historiků“ (Aut.) M. Hroch, J. Navrátil, J. Polišenský, in: ČsČH 2, 1954, s. 749—757.

•   & J. Petráň: „Nové práce k dějinám poddanského lidu v období pozdního feudalismu“, in: ČsČH 2, 1954, s. 295—300.

•   & L. Nesvadbík: „Nový příspěvek k dějinám protihabsburských povstání 17. stol.“, in: ČsČH 2, 1954, s. 737—738.

Wittman, Tibor: Bethlen Gábor. Budapest, Müvelt Náp Könyvkiadó 1952. Wittman, Tibor: Bethlen Gábor mint hadszervezö. Századok, 85, 1951/52, pp. 254—390.

•   „Otázky studia obecných dějin a sovětská učebnice novověkých dějin“ (Aut.:) J. Polišenský, D. Krandžalov, F. Kutnar, J. Navrátil, V. Žáček“, in: Sovětská historie 4, 1954, s. 247—253.

Novaja istorija. T. I. 1640—1789. Pod red. V. V. Birjukoviča, B. F. Poršneva, S. D. Skaskina. Gospolitizdat 1951. 471 s., mp.).

•   „Počátky českého a slovenského dělnického hnutí v Americe“, in: Slovanský přehled 40, 1954, s. 109—111.

•   „Politika nizozemské buržoazie a české povstání 1618—20“, in: Sborník historický 2, 1954, s. 113—139. Rés. rus. s. 239—240, franc. 251—253.

•   „Sovětské studium agrárních dějin středověké Anglie“, in: Sovětská historie 4, 1954, s. 708—712.

•   „The Thirty Years' War“, in: Past and Present 6, 1954, pp. 31—43.

•   „Vznik raně feudálních států v západní Evropě“, in: Dějepis ve škole 1, 1954, s. 400—403.

•   „Vznik národních států v západní Evropě“, in: Dějepis ve škole 1, 1954, s. 449—452.

•   „Z histórie robotníckého hnutia amerických Slovákov“, in: Slovanský přehled 40, 1954, s. 253—255.

•   „Zpráva o prázdninové archivní praxi posluchačů historie na Palackého universitě 1950—53“, in: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci 1, 1954, s. 110—112.

1955

•   Dějiny starověku a středověku. Učební text dějepisu pro 9. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. (Aut.) J. Polišenský, L. Varcl, M. Pravdová, B. Zástěrová. Praha, Stát. pedag. nakl. 1955, 262 s., 24 s. obr. příl., 12 mp.

Vyšlo též slovensky, maďarsky, ukrajinsky.

2. vyd. 1956

3. vyd. 1957

•   Texty ke kursu dějin dějepisectví. (Díl) 1. Praha, Stát. pedag. nakl. 1955, 120 s. — Učební texty vysokých škol. Karlova universita v Praze. Fakulta filosoficko-historická.

•   „Anglická buržoazní revoluce v 17. století“, in: Sovětská historie 5, 1955, s. 75—77.

Anglijskaja buržuaznaja revoljucia 17. veka. T. 1—2. Pod red. E. A. Kosminskogo i J. A. Levickogo. Moskva, Institut istorii AN SSSR 1954. 494 + 384 s.

•   „České dějiny a anglická buržoazní revoluce 17. století“, in: Dějepis ve škole 2, 1955, s. 49—54.

•   „Dejatel'nost komissii istorikov Čechoslovakii i Germanskoj demokratičeskoj respubliki“, in: Voprosy istorii 1955, No. 11, pp. 184—185.

•   „Dějiny italského hnutí odporu“, in: ČsČH 3, 1955, s. 345—346.

Bataglia, Roberto: Storia della Resestenza italiana. 2. přeprac. vyd. Torino, Einaudi Editore 1953, pp. 623.

•   & B. Baďura: „Falešný obraz Bílé hory“, in: ČsČH 3, 1955, s. 647—649.

Chudoba, Bohdan: Spain and the Empire 1519—1643. The University of Chicago Press 1952, pp. 299.

•   „Komenský, milovník pravdy a míru“, in: Dějepis ve škole 2, 1955, s. 386—392.

•   „Loďstvo admirála Ušarkova před Anconou 1799. (Příspěvek k dějinám počátků italského risorgimenta)“, in: Sovětská historie 5, 1955, s. 58—66.

•   „Od Bílé Hory k Masaniellovu povstání roku 1647. Příspěvek k dějinám lidových hnutí v jižní Itálii 17. stol.“, in: Sborník historický 3, 1955, s. 144—165. Rés. rus., s. 185—186, franc. 195—196.

•   „Nové práce z nizozemských dějin“, in: ČsČH 3, 1955, s. 534—535.

•   „Práce k dějinám pozdního středověku ve IV. svazku sborníku Srednije veka“, in: Sovětská historie 5, 1955, s. 484—487.

Srednije veka. Vyp. 4. Moskva, 1953, 286 s.

•   & J. Valenta: „První methodologická konference polských historiků“, in: ČsČH 3, 1955, s. 317—322.

Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia — referaty — dyskusja. T. 1, 2. Warszawa 1953, pp. 636 + 585.

•   „Slezsko a válka třicetiletá“, in: Česko-polský sborník vědeckých prací. (Sv.) 1. Red. M. Kudělka. Praha, Stát. pedag. nakl. 1955, s. 311—334. Rés. polsky, rus.

•   „Vznik národních států v západní Evropě“, in: Dějepis ve škole 2, 1955, s. 14—19.

1956

•   Boj dělníků na stavbách našich prvních železnic. (Aut.) J. Polišenský, K. Novotný, V. Vomáčková. Praha, Stát. nakl. polit. lit. 1956, 136 s., 8 s. obr. příl.

•   Benjamin Franklin a první americká revoluce. Praha, Orbis 1956, 39 s. — Knihovna Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. Sv. 133. Společenské vědy. Sv. 42.

•   Dějiny starověku a středověku. Učební text dějepisu pro 9. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol a školy pedagogické. (Aut.) Josef Polišenský, Ladislav Varcl, Marie Pravdová, Bohumila Zástěrová. 2. vyd. Praha, Stát. pedag. nakl. 1956, 262 s., obr. příl.

•   Dejepis. Učebný text pre 9. postupný ročník všeobecno-vzdelávacích škol. (Aut.) Josef Polišenský, Ladislav Varcl, Marie Pravdová, Bohumila Zástěrová. 2. vyd. Bratislava, Slov. pedag. nakl. 1956, 239 s.

•   Történelem Az ókor és a középkor történelme. Tanulmónyi szöveg a czehszlov-magyar tannyelvü, általános müvelt séget nyújtó iskolák 9. évfolyama számára. 2. přeprac. vyd. Bratislava, Slov. pedag. nakl. 1956, 256 s., 24 obr. příl., 12 mp.

•   Chrestomatie k světovým dějinám. (Sv.) 1. Feudalismus. (Aut.) D. Krandžalov, J. Polišenský, Z. Kristen, L. Hosák, V. Žáček, F. Kutnar, M. Trapl. Praha, Stát. pedag. nakl. 1956, 494 s. — Učební texty vysokých škol. Vysoká škola pedagogická v Olomouci.

•   Metodický průvodce k Dějinám starověku a středověku pro 9. postupný ročník škol všeobecně vzdělávacích. (Spolu s A. Chocholovou a L. Podmelem). Praha, Stát. pedag. nakl. 1956, 85 s.

•   Dějepis — Ústava ČSR a SSSR — Psychologie. Poznámky k vyučování ve školách všeobecně vzdělávacích. Šk. r. 1956/57. Sest. pod ved. J. Polišenského V. Čapek, B. Machoč... Praha, Stát. pedag. nakl. 1956, 31 s. — Pomocné knihy pro učitele.

•   Přehled dějin ČSR v epoše feudalismu. (Sv.) 3. (1526—1781). (Aut.) F. Kavka, F. Kutnar, J. Polišenský. Praha, Stát pedag. nakl. 1956, 347 s. — Učební texty vysokých škol.

•   Úvod do dějin středověku. (Část) 2. Pozdní středověk. Praha, Stát. pedag. nakl. 1956, 142 s.

•   Úvod do studia dějin novověku. Praha, Stát. pedag. nakl. 1956, 69 s. — Učební texty vysokých škol. Vysoká škola pedagogická v Olomouci.

•   „Čtení o valašských rebeliích 17. věku“, in: Naše Valašsko 1956, č. 11, s. 161—162.

Recenze: Fr. Dostál, Valašské povstání za třicetileté války, Praha, Naše vojsko 1956, 237 s., 20 obr. příl.

•   „Benjamin Franklin a boj amerických osad za nezávislost“, in: Dějepis ve škole 3, 1956, s. 193—197.

•   „Prof. Dr. Václav Husa padesátníkem“, in: Dějepis ve škole 3, 1956, s. 320—321.

•   „K současnému stavu historické vědy“, in: Dějepis ve škole 3, 1956, s. 289—296.

•   „Práce o českých manufakturách 17. a 18. století“, in: Dějepis ve škole 3, 1956, s. 277—281.

Klíma, Arnošt: Manufakturní období v Čechách. Praha, ČSAV 1955, 524 s., 20 s. obr. příl.

•   „Klimeš, Vladislav, Počátky českého a slovenského novinářství. Praha, Orbis — Novinářský studijní ústav 1955, 189 s.“ (recenze), in: Novinářský sborník 1, 1956, s. 85—88.

•   „Měšťanští historikové českého stavovského povstání“, in: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Historie 3, 1956, s. 95—122. Res. rus., něm.

•   „Nové cesty k poznání života a díla Komenského“, in: Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského, 16. 1. 1956, s. 13—17.

•   „Nové práce k dějinám zemědělské výroby v zemích západní Evropy v 16.—18. století“, in: Sborník Čs. akademie zemědělských věd. Historie a musejnictví, 29, 1956, s. 93—100.

•   „Pochybní hrdinové »Pozlaceného věku«“, in: Brdečka, Jiří: Kolty, bez pozlátka. Praha, Mladá fronta 1956, s. 7—13.

•   „Rembrandt a nizozemská společnost 18. století“, in: Dějepis ve škole 3, 1956, s. 437—442.

Štech, V. V., Rembrandt Harmensz von Rijn. Praha, Orbis 1956, 28 s., 16 obr. příl. — Rembrandtovy kresby a grafika. Vyd. V. V. Štech. Praha, Stát. nakl. krásné lit., hudby a umění 1955, 48 s., 55 obr.

•   „Základní problémy slezských dějin v období přechodu od feudalismu ke kapitalismu“ (Spolu s V. Žáčkem), in: K otázkám dějin Slezska. Diskuse a materiály z konference. Uspoř. A. Grobelný. Ostrava, Krajský národní výbor 1956, s. 36—46.

1957

•   Jan Amos Komenský a jeho doba. Praha, Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí 1957, 46 s. — Knihovna Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. Sv. 159. Společenské vědy. Sv. 49.

•   Otázky studia obecných dějin. (Sv. 1.) Praha, Stát. pedag. nakl. 1957, 129 s. — AUC Historia. 1957.

•   Úvod do studia dějin středověku. (Sv.) 1. Raný a rozvitý středověk. Praha, Stát. pedag. nakl. 1957, 138 s. Učební texty vysokých škol. Universita Karlova v Praze.

•   Dějepis pro devátý ročník všeobecně vzdělávacích škol. Pokusná učebnice. (Část) 2. Stát. pedag. nakl. 1957, 138 s.

•   Dejepis. Pokusné učebné texty pre 9. roč. všeobecno-vzdelavacích škol. Část 2. Bratislava, Slov. pedag. nakl. 1957, 144 s.

•   Dějiny starověku a středověku. Učební text dějepisu pro 9. post. ročník všeobecně vzdělávacích škol a školy pedagogické. Praha, Stát. pedag. nakl. 1957, 266 s., 28 obr. příl., 12 map.

•   Dějiny středověku. Díl 1. Red. J. A. Kosminskij, S. D. Skazkin. Čes. vyd. upravil F. Kavka, J. Polišenský. Praha, Stát. nakl. polit. lit. 1957, 742 s., 10 barev. mp.

•   „Az egyetemes törtenet müvelése Csehszlovákiában es a csehországi lovéltárak magyar vonatkozású kútföi“, in: Századok 91, 1957, pp. 800—812.

•   „Cromwellovská Anglie a Čechy v době Komenského“ (Doslov), in: Barg, M. A.: Oliver Cromwell a jeho doba. Praha, Naše vojsko 1957, s. 245—266.

•   „Česká otázka, habsburská politika a anglická revoluce 17. století“, in: Sborník historický 5, 1957, s. 175—202. Rés. rus., angl.

•   „Der gegenwärtige Stand und die Aufgabender Geschichtswissenschaft in der ČSR“, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 5, 1957, s. 353—363.

•   „K některým otázkám historické práce“ (Spolu s L. Hrabovou), in: ČsČH 5, 1957, s. 139—144.

•   „Kilka uwag o czechoslovackich studiach i materialach w zakresie historii powszechnei“, in: Sobótka, 12, 1957, pp. 339—359.

•   „Comenius und seine Zeit. Neue Wege zur Erkenntnis des Lebens und Wirkens von Comenius“ (Vortrag gehalten vor den Studierenden der Fachrichtung Geschichte am 28. V. 1957), in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu Berlin. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 6, 1957, Hf. 3, pp. 207—213.

•   „Komenského snahy o smíření a sjednocení lidstva“, in: Dějepis ve škole 4, 1957, s. 434—442.

•   „J. A. Komenský a dnešek“, in: LD 1957, 6. I.

•   „Komenský a počátky české publicistiky“, in: Novinářský sborník 2, 1957, s. 510—516.

•   „Letošní oslavy Komenského“, in: Dějepis ve škole 4, 1957, s. 277—278.

•   „Lidé a jejich problémy“ (Doslov), in: Placht, Otto: Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.—18. století. Praha, Nakl. ČSAV 1957, s. 359—366.

•   „Možnosti, které čekají“, in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16, 1957, č. 1. s. 13—17.

•   „Několik maďarských prací k dějinám 17. století“, in: ČsČH 5, 1957, s. 181—182. (J. P.)

•   „Německé práce k dějinám třicetileté války“, in: ČsČH 5, 1957, s. 99—109.

•   „Nové práce o husitském revolučním hnutí“, in: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Historie 4, 1957, s. 99—109. Res. rus., něm.

•   „Nuovi studi cechi sul movimento rivoluzionorio hussito“, in: Societa 13, 1957, pp. 102—111.

•   „Nowe czeskie prace o husyckim ruchu rewolucionyjnym“, in: Odrodzenie i reformacja w Polsce 2, 1957, pp. 215—221.

•   „Pracovní konference českých a polských historiků“ (Spolu s J. Novotným), in: ČsČH 5, 1957, s. 808—810.

•   „Revanšistické tendence v západoněmeckém dějepisectví“, in: Nová mysl 1957, s. 89—91.

Kuhn, Walter: Geschichte der deutschen Ostsiedlung in der Neuzeit. Bd. 1. Köln-Graz, Böhlau Verlag 1955, pp. 272.

•   „Současný stav a problémy bádání o životě a díle Petra Payna“, in: Historia, 3, Universitas Carolina, 1957, No. 1, s. 65—79.

•   „Studium historie ve V. Británii, Nizozemí a ve Francii“ (Spolu s F. Šmahelem), in: Dějepis ve škole 4, 1957, s. 111—115.

•   „Súčasný stav historickej vedy vo Veľkej Británii“ (Spolu s E. IlIingovou), in: Historický časopis 5, 1957, s. 239—246.

•   „Ve smyslu odkazu Jana Amose Komenského“, in: Literární noviny 6, 1957, č. 40, s. 6—7.

1958

•   Historická věda a dnešek. Praha, Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí 1958, 9 s. — Studijní materiály pro lektory. Společenské vědy.

•   Nizozemská politika a Bílá hora. Praha, Nakl. ČSAV 1958, 357 s.

•   Dějiny starověku a středověku. Učební text dějepisu pro 9. ročník všeobecně vzdělávacích škol a školy pedagogické. (Aut.) J. Polišenský, L. Varcl, M. Pravdová, B. Zástěrová. 4. upravené vyd. Praha, Stát. pedag. nakl. 1958, 229 s., (24) s. fot. příl., 13 barev. mp.

•   Přehled československých dějin. Díl 1. Do roku 1848. Maketa. Aut. kol. Praha, Nakl. ČSAV 1958, s. 335—360, 407, 447.

•   „Buchlovická diplomatická schůzka roku 1908“, in: Buchlovice. Státní zámek a okolí. 2. rozš. vyd. Praha, Stát. tech. lit. 1958, s. 12—17.

•   „Historické pozadí k fulneckým létům Jana Amose Komenského“, in: Jan Amos Komenský ve Fulneku. Ostrava. Krajské nakl. 1958, s. 7—12.

•   „Historický úvod“, in: Scott, Walter: Srdce Edinburku. Praha, Mladá fronta 1958, s. 7—18.

•   „K čemu je vlastně historie?“, in: Dějepis ve škole 5, 1958, s. 193—198.

•   „Comenius et son temps“, in: La Pensée, 1958, No. 77, s. 17—34; No. 79, pp. 89—102.

•   „Mezinárodní konference o životě a díle J. A. Komenského“, in: ČsČH 6, 1958, s. 177—178.

•   „Mezinárodní spolupráce“, in: Zprávy ČsHS 1, 1958, s. 80—82.

•   „Mezinárodní vědecké zasedání k 20. výročí Mnichova“, in: Zprávy ČsHS 1, 1958, s. 87—90.

•   „Norský příspěvek k problematice tzv. krize feudalismu“ (Spolu s M. Hrochem), in: ČsČH 6, 1958. s. 578—581.

Schreiner, Johan: Pet og prisfall i senmiddelalderen, et problem i norsk historie. Oslo, Avhandlingor utgitt av Det Norske Videnskaps Akademi. 1948.

•   „Obor historie na pražské univerzitě“, in: Sborník k poctě 75. narozenin akademika Václava Vojtíška, AUC — Phil et hist 1958, f. 2, s. 113—130.

•   „Oslavy J. A. Komenského ve Švédsku“, in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17, 1958, s. 41—42.

•   „František Palacký a naše historická věda“, in: Zprávy ČsHS 1, 1958, s. 33—38.

•   „Princ Eugen a životaschopnost Rakouska“ (Doslov), in: Fischer, Ernst — Fischer, Luise: Princ Eugen. Praha, Stát. nakl. krás. lit., hudby a umění 1958, s. 513—526.

•   „Karel Stloukal, 1887—1957“, in: ČsČH 6, 1958, s. 406—(408).

•   „Turecká otázka a veřejné mínění předbělohorských Čech“, in: Dějepis ve škole 5, 1958, s. 241—250.

•   „Die Universität Jena und der Aufstand der böhmischen Stände in den Jahren 1618—1620“, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena 7, 1957—1958, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Hf. 4, pp. 441—447.

•   „Ústřední sekce historie Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí“, in: Zprávy ČsHS 1, 1958, s. 48—49.

•   „Zur Problematik des Dressigjährigen Krieges und der Wallensteinfrage“, in: Aus 500 Jahren deutsch-tschechoslowakischer Geschichte, Hrsg. von Karl Obermann und Josef Polišenský. Berlin, Rütten u. Loening 1958, pp. 98—135.

1959

•   Dějepis pro devátý ročník všeobecně vzdělávacích škol. (Část) 2. 2. vyd. Praha, Stát. pedag. nakl. 1959, 138 s.

•   Történelem. Kísérleti tonayag az általános iskoléik 10. évfolyama számára. (Spolu s L. Varclem). Bratislava, Slov. pedag. nakl. 1959, 290 s.

•   „Archives in Czechoslovakia and the Study of World History. Historica. 1, 1959, s. 267—277.

•   „28. říjen a 15. a 17. listopad 1939, persekuce českého studentstva“, in: Sedmnáctý listopad. Příspěvek k historii perzekuce české mládeže za okupace. Red. Bohdan Rossa. Praha, Naše vojsko 1959, s. 33—46.

•   „Letní škola slovanských studií v Praze 1959“, in: Slovanský přehled 45, 1959, s. 295—296, 1 obr.

•   „VIII. zasedání komise historiků ČSR a NDR“, in: ČsČH 7, 1959, s. 203.

•   „IX. zasedání komise historiků ČSR a NDR“, in: Zprávy ČsHS 2, 1959, s. 146.

•   „Prameny ke komeniologickému studiu v městském archivu v Amsterodamu“, in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 18, 1959, č. 1, s. 114—116.

•   „Sjezd Slovenské historické společnosti“, in: Zprávy ČsHS 2, 1959, s. 139—142.

•   „Švédská politika a české stavovské povstání 1618—1620“ (Spolu s M. Hrochem), in: Sborník historický 7, 1959, s. 157—190. Rés. rus., franc.

•   „Turecké války, uherské povstání a veřejné mínění předbělohorských Čech“, in: Historický časopis 1, 1959, s. 74—103.

•   „Z činnosti ČsHS a Slovenské historické společnosti“, in: Zprávy ČsHS 2, 1959, s. 142—144.

•   „Z histórie robotnického hnutia amerických Slovákov“, in: Slovanský přehled 45, 1959, s. 259-296.

1960

•   Třicetiletá válka a český národ. Praha, Naše vojsko 1960, 238 s., 9 s. mp., 16 s. obr. příl. Živá minulost. Sv. 43.

•   Dejepis. Pokusné učebné texty pre 10. ročník dvanácťročnej strednej školy. (spolu s L. Varclem). 3. vyd. Bratislava, Slov. pedag. nakl. 1960, 197 s.

•   Dějepis pro devátý ročník všeobecně vzdělávacích škol. (Spolu s L. Varclem). 4. nezm. vyd. Praha, Stát. pedag. nakl. 1960, 219 s.

•   Istorija. Podrobnyj pizučnyk dlja 9. klassu zahalno osvitnoj školy. Bratislava. Slov. pedag. nakl. 1960, 170 s.

•   „Anglická a jiná svědectví o bitvě na Bílé hoře“, in: Časopis Společnosti přátel starožitností 68, 1960, s. 203—208.

•   „Bohemika v archívech a knihovnách Německé demokratické republiky“, in: ČsČH 8, 1960, s. 228—230.

•   „Die Böhmische Frage und die politischen Beziehungen zwischen dem europäischen Westen und Osten zur Zeit des Dreissigjährigen Krieges“ (Spolu s M. Hrochem), in: Probleme der Ökonomie und Politik in den Beziehungen zwischen Ost- und Westeuropa vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Berlin, 1960, pp. 23—55.

•   „Česká otázka a politické vztahy mezi evropským západem a východem v době třicetileté války“, in: Acta Comeniana 19, 1960, s. 125—140.

•   „Comenius and His Time“, in: Journal of World History 6, 1960, pp. 45—77.

•   „Jan Amos Komenský, učitel národů“, in: Svobodné slovo 1960, 20. XI., s. 5.

•   „Prameny ke komeniologickému studiu v městském archivu v Amsterodamu“, in: Acta Comeniana 19, 1960, příl. 246 s.

•   „Problémy zahraniční politiky Jiřího z Poděbrad“, in: Sborník prací historických 1, 1960, s. 107—125. — Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas philosophica 1, Historica 1.

•   „Rudokožci a bílé tváře v americkém pohraničí“ (Doslov), in: Cooper, James Fen.: Lovec jelenů. Praha, Stát. nakl. dětské knihy 1960, s. 491—(494).

1961

•   Dějepis pro devátý ročník. (Spolu s L. Varclem). 5. vyd. Praha, Stát. pedag. nakl. 1961, 219 s. Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy.

•   „Bocskaiovy vpády na Moravu r. 1605 a jejich ohlas ve veřejném mínění“ (Spolu s J. Hrubešem), in: Historické štúdie 7, 1961, s. 133—159. Res. něm.

•   „Jablonský a jeho doba“, in: Paměti Daniela Arnošta Jablonského. — Acta Comeniana, 20, 1961, zvl. příl. k č. 2.

•   „K politické činnosti Jana Jesenského-Jesenia“, in: AUC — HUCP 2, 1961, f. 2, s. 87—128. Rés. rus., angl.

•   „Komeniologické příspěvky Leonarda Forstera“, in: Acta Comeniana 20, 1961, s. 244—245.

•   „Komenský v Amsterodamu“, in: Acta Comeniana 20, 1961, s. 83—103. Rés. rus., franc.

•   „Morava a vztahy mezi evropským Východem a Západem 1626—1627“, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 10, 1961, C 8, s. 251—265. Rés. rus., angl.

•   „A Poetic Idyll and Historical Reality“ (Doslov), in: Jirásek, Alois: Gaudeamus igitur. Prague, Artia 1961, pp. 149—160.

•   „Pokrok a bída v Anglii v době průmyslové revoluce“ (Doslov) in: Harper, Frederick: Hrnčířova pole. Praha, Stát. nakl. krásné lit. hudby a umění 1961, s. 279—287.

•   „Politická a literární činnost slovenského humanisty Petra Fradelia ze Štiavnice“, in: Historický časopis 9, 1961, s. 602—616.

•   „Poznámky k metodologii studia písemnictví doby feudalismu“, in: Václavkova Olomouc 1960. — Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Faculta philosophica. Suppl. 2.

•   „Quellen zur deutschen Geschichte in den tschechischen Archiven und Bibliotheken“, in: Archivmitteilungen 11, 1961, pp. 170—176.

•   „Šedesát let Johna D. Bernala“, in: Acta Comeniana 20, 1961, s. 254.

•   „Výstava Naši krajané v Náprstkově muzeu“, in: Časopis Národního muzea 130, 1961, oddíl společ. věd, č. 1, s. 111—112.

1962

•   Opavský kongres roku 1820 a evropská politika let 1820—1822. Ostrava, Krajské nakl. 1962, 196 s., (21) s. obr. a mp. příl. Rés. rus., ital. — Publikace Slezského ústavu ČSAV v Opavě. Sv. 45.

•   Chrestomatie k světovým dějinám feudalismu. (Díl) 1. Zprac. (kol. za ved.) D. Krandžalova, 2. vyd. Praha, Stát pedag. nakl. 1962, 463 s. — Učební texty vysokých škol. Universita Palackého v Olomouci. (Spoluautorství)

•   Školní atlas světových dějin. Učební pomůcka pro školy 1. a 2. cyklu. Zprac. Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Praha, Ústřední správa geodézie a kartografie 1962, 16, 23 s., 52 barev. mp. (Spoluautorství).

•   Základy studia dějepisu. Praha, Stát. pedag. nakl. 1962, 219 s. — Učební texty vysokých škol. Filosofická fakulta University Palackého v Olomouci. (Spoluautorství).

•   „Denmark-Norway and the Bohemian Cause in the Early Part of the Thirty Years War“, in: Festgabe für L. L. Hammerich. Kopenhagen 1962, pp. 215—228.

•   „Dnešní stav a problémy japonské historiografie“, in: Zprávy ČsHS 5, 1962, s. 136—137.

•   „Doslov“, in: Davidson, Basil: Objevení staré Afriky. Praha, Mladá fronta 1962, s. 343—361.

•   „K počátkům velmocenské politiky rakouské. (Boj o Sicílii 1719—1721 a místokrál Schrattenbach)“, in: Sborník historický 10, 1962, s. 169—195. Rés. franc.

•   „Komeniologické práce Eduarda Wintra“ (Spolu s A. Císařovou-Kolářovou), in: Acta Comeniana 21, 1962, s. 64—67.

•   „Komenský a zánik Lešna — nové hodnocení“, in: Acta Comeniana 21, 1962, s. 73.

Kersten, Adam: Chłopi polscy w walce z najazdem szwedzkim 1655—1656. Warszawa, Państwowe wydawnictwo naukove 1958, pp. 244.

•   „Kroniky a historické vyprávění staré Francie“ (Předmluva), in: Staré francouzské kroniky. Ze starofranc. orig. vybr., přel., komentářem a pozn. v textu opatřil Václav Černý. Praha, Stát. nakl. krásné lit a umění 1962, s. 7—31.

•   „Kroměřížské prameny k počátkům rakouské velmocenské politiky. (Boj o Sicílii 1719—1721 a místokrál Schrattelnbach)“, in: Věstník muzea v Kroměříži 1962, č. 14, s. 227—228.

•   „Londýn ve staletí revoluce“, in: DaS 4, 1962, č. 8, s. 42—48.

•   „Nové pramene k dejinám objavných ciest“, in: Historický časopis 10, 1962, s. 563—568. Rés. něm.

•   „Opavský kongres a evropská politika 1820—1822“, in: Sborník historický 9, 1962, s. 299—315. Rés. franc.

•   „Pouť za neznámým Casanovou“, in: DaS 4, 1962, č. 11/12, s. 66—67.

•   „Rakouská merkantilní politika a Ostendská společnost“, in: Nový Orient 17, 1962, s. 136—137.

•   „José Rizal, Ferdinand Blumentritt and the Philippine Struggle for Independence“, in: Nový Orient 17, 1962, s. 33—34.

•   „Společnost a péče o dítě u nás od konce feudalismu do dneška“ (Spolu s R. Kubátem), in: Československá pediatrie 17, 1962, s. 1112—1114.

•   „Svět jako labyrint“, in: Acta Comeniana 21, 1962, s. 199—200.

Hocke, G. R.: Die Welt als Labyrint. Hamburg, Rowohlt 1957, pp. 252; Hocke, G. R.: Manierismus in der literatur. Hamburg, Rowohlt 1959, pp. 339.

•   „Zwiazki Jana Jessenskiego z Wroclaviem“, in: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka 17, 1962, pp. 151—164.

1963

•   Jan Amos Komenský. Studie s ukázkami z díla Komenského. Praha, Svobodné slovo 1963, 175 s., (24) s. obr. příl. — Odkazy pokrokových osobností naší minulosti.

•   Otázky studia obecných dějin. Díl 2. Prameny k obecným dějinám v českých archivech a knihovnách. Praha, Stát. pedag. nakl. 1963, 77 s. Rés, rus. něm“, in: AUC — Phil et hist 1963, f. 3, Otázky studia obecných dějin 2.

•   Úvod do studia dějin a kultury Nizozemí. (spolu s O. Krijtovou). Praha, Stát pedag. nakl. 1963, 119 s. — Učební texty vysokých škol.

•   Úvod do studia dějin a kultury Španělska a Latinské Ameriky. Praha, Stát. pedag. nakl. 1963, 114 s. — Učební texty vysokých škol.

•   Dejepis. Pokusné učebné texty pre 1. ročník strednej všeobecnovzdelávacej školy. (spolu s L. Varclem). 4. vyd. Bratislava, Slov. pedag. nakl. 1963, 197 s.

•   Dějepis pro 1. ročník střední všeobecně vzdělávací školy. (Spolu s L. Varclem). 6. nezm. vyd. Praha, Stát. pedag. nakl. 1963, 219 s.

•   Přehled dějin Československa v epoše feudalismu. (Sv.) 3. (1526—1740). (Aut.) František Kavka, Josef Polišenský, František Kutnar. 2. opravené vyd. Praha, Stát. pedag. nakl. 1963, 218 s. — Učební texty vysokých škol. (s. 59—172).

•   „Blumentritt a Filipíny mezi španělským kolonialismem a americkým imperialismem“, in: ČsČH 11, 1963, s. 145—164.

•   „České dějepisectví předbělohorského období a pražská akademie“, in: AUC — HUCP 4, 1963, f. 2, s. 115—137. Rés. něm.

•   „Češskij vopros i političeskije vzaimootnošenija zapadnoj i vostočnoj Jevropy v pervyj period tridcatiletnej vojny“, in: Srednije veka 1963, nr. 24, pp. 240—258.

•   „Dosavadní ohlas založení a činnost Komise“, in: Bulletin Komise pro dějiny krajanů Čechů a Slováků v zahraničí, 1963, č. 1, s. 6—7.

•   „Congresso di Opava e la politica europea degli anni 1820—1822 nei fondi degli archivi cechi“, in: Studi storici 4, 1963, pp. 293—301.

•   „M. Jana Kampana kalendář dobrodiní, prokázaných pražské Akademii“ (Spolu s J. Vobrátilovou), in: AUC — HUCP 4, 1963, f. 1, s. 67—95. Rés. rus., něm.

•   „Komenský a české dějepisectví bělohorského období“, in: Acta Comeniana 22, 1963, s. 61—83. Rés. angl.

•   „Komenský v Amsterodamě, rok 1663“, in: LD 1963, 5. VI, s. 2.

•   „La Guerra Hispano-cubano-americana de 1898 y la Opinion Pública Checa“, in: Historica 7, 1963, pp. 99—113 (též Universidad de La Habana 159, 1963, pp. 109—128).

•   „Nové pokusy o výklad Anglické revoluce 17. století“, in: ČsČH 11, 1963, s. 768—775.

•   „Novější práce k dějinám Latinské Ameriky“, in: ČsČH 11, 1963, s. 81—85.

•   „Poznámka“ (Doslov), in: Presser, Jacob: Noc girondistů. Praha, Stát. nakl. krásné lit. a umění 1963, s. 82—86.

•   „Poznámka k současnému stavu latinsko-amerického dějepisectví“, in: ČsČH 11, 1963, s. 531—535.

•   „Problematika českého a slovenského vystěhovalectví do Vídně“, in: Bulletin Komise pro dějiny krajanů, Čechů a Slováků v zahraničí ČSAV, 1963, s. 18.

•   „José Rízal, Ferdinand Blumentritt a filipinský boj za nezávislost“, in: Nový Orient 18, 1963, s. 142—144.

•   „Nový stav bádání o »španělské odchylce« či »úpadku Španělska« v 16.—17. století“, in: ČsČH 11, 1963, s. 341—352.

1964

•   Historie o válce české 1618—1620. Výbor z historického spisování Ondřeje z Habernfeldu a Pavla Skály ze Zhoře. Výbor sest., pozn. opatřil a úvod naps. Josef Polišenský. Praha, Stát. nakl. krásné literatury a umění 1964, 443 s., (9) s. fot. příl. — Živá díla minulosti. Sv. 35.

•   Stručné dějiny Kuby. Praha, Nakl. politické literatury 1964, 221 s.

•   Dejepis. Pokusné učebné texty pre 1. ročník SVVŠ. (Spolu s L. Varclem). Bratislava, Slov. pedag. nakl. 1964, 302 s.

•   Történelem ... (Spolu s L. Varclem). 4. vyd. Bratislava, Slov. pedag. nakl. 1964, 289 s.

•   Základy studia dějepisu. Red. D. Krandžalov. 5. přeprac. vyd. Praha, Stát. pedag. nakl. 1964, (s. 184—213, 273—281, 335—342).

•   „Anglie a Čechy v době Shakespearově“, in: Philologica Pragensia 7, 1964, s. 365—374. Rés. angl.

•   „Americká práce o kubánské socialistické revoluci“, in: ČsČH 12, 1964, s. 256—258.

Morray, J. P.: The Second Revolution in Cuba. New York, Monthly Review Press 1962, pp. 176.

•   „El Naturalista Tadeo Haenke y los Orígenes del Interés Moderno Checo sobre América Latina“, in: Historica 8, 1964, pp. 65—87.

•   „K 500. výročí mírových návrhů českého krále Jiřího z Poděbrad“, in: Muzejní a vlastivědné práce 2. 1964, s. 65—70.

•   „La guerra hispanica-cubano-americana de 1898 y la opinion pública centro-europa“, in: La expansión imperial de los paéses Industriales europeos durante el siglo diecinuevo. Montevideo, Catédro de Historia Contemporanea 1964, pp. 10.

•   „Místo předmluvy“, in: Sedm století zemědělských Kozlovic na Ostravsku. Kozlovice, Osvětová beseda 1964, s. 3—4.

•   „Eine neue Quelle zur zweiten Indienfahrt Vasco de Gama“ (Spolu s P. Ratkošem), in: Historica 9, 1964, pp. 53—67.

•   „Nová práce k novějším dějinám Rakouska“ (Spolu s K. Görnerem), in: ČsČH 12, 1964, s. 774—776. (K. Gö — J. P.)

•   „Od Opavského kongresu do sjednocení Itálie“, in: Časopis Slezského muzea, Ser. B., 13, 1964, s. 23—31.

•   „Práce k dějinám prvních buržoazních revolucí“, in: ČsČH 12, 1964, s. 769—771. (J. P.)

•   „Prameny a problémy dějin československo-mexických vztahů“ (Spolu s Estelou Roldán Románou), in: ČsČH 12, 1964, s. 893—897.

•   „Quelleen zur österreichischen Geschichte in tschechoslowakischen Archiven und Bibliotheken“, in: Österreichische Osthefte 6, 1964, pp. 537—544.

•   „Quellen zur deutschen Geschichte in slowakischen Archiven und Bibliotheken“, in: Archivmitteilungen 14, 1964, pp. 19—21.

•   „Social and Economic Change and the European-Wide War“, in: The Thirty Years' War. Ed. Th. K. Rabb. Boston, Heath 1964, pp. 35—42.

•   „Společenské předpoklady vzniku opavského muzea“, in: 150 let Slezského muzea 1814—1964. Red. J. Duda. Ostrava, Krajské nakl. 1964, s. 9—18.

•   „Średniowieczna a OZN (Orgonizacia Narodów Zjednocznonych)“, in: Mówie wieki 7, 1964, nr. 10, pp. 18—21.

1965

•   Desarrolo social y político de Europa Central. Buenos Aires — Montevideo, Editorial Palestra 1965, pp. 114.

•   The Growth of Modern Europe — The Case of Britain. A Comparative Synopsis. Prague, University of 17th Novembre 1965, pp. 24.

•   Jan Jesenský-Jesenius. Studie s ukázkami z díla. Praha, Svobodné slovo 1965. 160 s., (16) s. fot. příl. — Odkazy pokrokových osobností naší minulosti.

•   Istorija dlja 1. klasu serednoji zahalnoosvitnoj školy. Bratislava, Slov. pedag. nakl. 1965, 256 s.

•   „Alžbeta I. Čas anglické velikosti“, in: DaS 7, 1965, č. 9, s. 11—15.

•   „Daleký Západ — legenda a skutečnost. (Doslov.) In: Hamman, Joe: Po stopách Divokéhi Západu. Praha, Stát. nakl. krásné lit. a umění 1965, s. 187—191.

•   „XII. mezinárodní kongres historických věd“, in: Vysoká škola 14, 1965—1966, č. 3. s. 116—118.

•   „Fuentes existenses en Checoslovaquia para la historia de América Latina“, in: Anales de la Universidad de Chile 123, 1965, pp. 171—182

•   „Karel V.“, in: DaS 7, 1965, č. 8, s. 4—8.

•   „Latinská Amerika dneška“, in: Nová mysl 1965, s. 774—779.

•   „La tradicion de los relaciones entre la Europa Central y América Latina I.“, in: Perspectivas de la UNESCO, Paris 1965, No. 455, pp. 7—11.

•   „81. výroční zasedání Spolku pro dějiny hanzy v Magdeburku“, in: ČsČH 13, 1965, s. 795—796.

•   „Přírodovědec Tadeáš Haenke a počátky českého novodobého zájmu o Latinskou Ameriku“, in: AUC — HUCP 6, 1965, f. 2, s. 5—46.

•   „Současný stav a perspektivy kubánské historiografie“, in: ČsČH 13, 1965, s. 881—884.

•   „Statečný a moudrý rytíř Joinville a jeho doba“ (Předmluva), in: Joinville, Jean de: Paměti křižákovy. Praha, Stát. nakl. krásné lit. a umění 1965, s. 7—25.

•   „Svět vzpomíná Carlose J. Finlaye“, in: Mír 1965, č. 11, s. 11, 1 obr.

•   „Vilém III., místodržící a král“, in: DaS 7, 1965, č. 10, s. 14—18.

•   „Ze světového kongresu historiků“ (Připr. Mikoletzky... J. Polišenský), in: Nová mysl 1965, s. 1215—1219.

1966

•   Britain and Czechoslovakia. A Study in Contacts. Prague, Orbis 1966, pp. 96, (24) tab.

•   Úvod do studia dějin kultury Španělska a Latinské Ameriky. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha, Stát. pedag. nakl. 1966, 187 s. — Učební texty vysokých škol.

•   Dejepis. Pokusné učebné texty pre 1. ročník SVVŠ. 7. vyd. Bratislava, Slov. pedag. nakl. 1966. 197 s.

•   Ci conosciamo da undici secoli. (Aut.) Cyrill Kříž, collaboratore Josef Polišenský. Praga, Orbis 1966, 146 s., (24) s. fot. příl.

•   „Ani císař, ani král — aneb irské povstání v r. 1916“, in: DaS 8, 1966, č. 8, s. 30—34.

•   „Bohemia y la crísis politica española de 1590—1620“, in: Historica 13, 1966, pp. 157—169.

•   „Cervantes a Čechy“ (Spolu s J. Hrubešem), in: DaS 8, 1966, Č. 10, s. 14—15.

•   „Doslov historika“, in: Zweig, Stefan: Marie Stuartovna. Praha, Stát. nakl. krásné lit. a umění. 1966, s. 355—(362).

•   „England and Bohemia in Shakespeare's Day“, in: Charles University on Shakespeare. Essays edited by Zdeněk Stříbrný... Praha, Univerzita Karlova 1966, pp. 65—81.

•   „Historie hovoří k dnešku“, in: LD 1966, 28. IX., s. 1.

•   „Jessenius, Frodelius und die späthumanistische Bildung in Mitteleuropa“, in: Studien zur Geschichte Osteuropas 3, 1966, pp. 141—149. — Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropa 5.

•   „La »problème tchèque« et la France de 1789 à 1848. Bilan historique-bibliographique“, in: AUC — Phil et hist 1966, f. 3, Otázky studia obecných dějin 4, pp. 75—94.

•   „Kristino Švédská, žena s mnoho obličeji“, in: DaS 8, 1966, č. 11, s. 10—14.

•   „Kubánská válka za nezávislost 1895—98 a Češi a Slováci“, in: ČsČH 14, 1966, s. 426—432.

•   „Návštěva z Filipín“, in: DaS 8, 1966, č. 5, s. 4—6.

•   „O velkých ženách starověku“, in: DaS 8, 1966, č. 4, s. 13—17.

•   „O ženách, milenkách, matkách a ženách na hranici“, in: DaS 8, 1966, č. 5, s. 17—22.

•   „Očima historika“, in: Student 2, 1966, č. 21, s. 1 a 5.

•   „Portrét současného historika: Jakub Presser“, in: DaS 8, 1966, č. 9, s. 8—9.

•   „Problémy univerzit v Latinské Americe“, in: Vysoká škola 14, 1965—1966, č. 8, s. 293—299.

•   „Ernesto Ragionieri a jeho práce o vztazích italského dělnického hnutí ke střední Evropě“, in: ČsČH 14, 1966, s. 568—588.

•   „Bohumil Sobotík 1905—1966“, in: Časopis Národního muzea, 135, 1966, č. 1, s. 78—79.

•   „Societo e culturo nella Boemia del Barocco“, in: L'Arte del Barocco in Boemia. Prezentazione di Lino Montagne. Saggi introduttinidi Josef Polišenský, Oldřich J. Blažíček, Pavel Preiss, Dagmar Hejdová, Milano, Pallazo Reale, aprile — maggio 1966. Milano, Branante ditrice 1966, pp. 1—12.

•   „Úloha ženy v dějinách“, in: DaS 8, 1966, č. 3, s. 19—21.

1967

•   Canada and Czechoslovakia. Praha, Orbis 1967, pp. 60.

•   La Canada et la Tchécoslovaquie. Prague, Orbis 1967, pp. 58.

•   Přehled dějin Československa v epoše feudalismu. (Díl) 3. (Aut.) F. Kavka, J. Polišenský, F. Kutnar. 2. vyd. Praha, Stát. pedag nakl. 1967, 218 s. — Učební texty vysokých škol.

•   „Comentarios sobre la geografia histórica de Chile“, in: I-APr 1, 1967, pp. 67—90.

•   „Condiciones actuales de historiografia Checoslovace sobre América Latina“, in: I-APr 1, 1967, pp. 175—179.

•   „IV. sjezd československých historiků v Brně, 27.—29. září 1966“ (Spolu s F. Kavkou), in: ČsČH 15, 1967, s. 165—169.

•   „Další práce o životě a díle Tadeáše Haenkeho“ (Spolu s D. Šrýtrovou), in: ČsČH 15, 1967, s. 401—404.

•   „Gesellschaft und Kultur des barocken Böhmens“, in: Österreichische Osthefte 9, 1967, pp. 112—129.

•   „Edward Hallet Carr — netypický typ historika“ (Doslov), in: Carr, Edward Hallet: Co je historie. Praha, Svoboda 1967, s. 159—(168).

•   „Historical Documents about Belgium, the Netherlands and Luxemburg conserved in Czechoslovakia“, in: Mémoirés et Publications Vol. 81, 1967, pp. 1—5.

•   „Histoire juive, histoire économique et histoire génerale“, in: Juidaica Bohemiae, 3, 1967, nr. 1, pp. 3—6.

•   „Izučenije istorii Latinskoj Ameriki v Čechoslovakiji“, in: Novaja i novejšaja istorija, 1967, pp. 178—179.

•   „K teorii historického vědění“ (Spolu s F. Miresem), in: ČsČH 15, 1967, s. 901—902.

Maravall, J. A.: Teoría del sober histórico. Madrid 1967, pp. 310.

•   „Komenský, Anděl míru a Evropa roku 1667“, in: DaS 9, 1967, č. 9, s. 23—25.

•   „Komenský, Anděl míru a Evropa roku 1667“, in: LD 1967, 20. VIII., s. 5.

•   „Kniha o amerických Indiánech“ (Spolu s M. Svobodou), in: ČsČH 15, 1967, s. 418—420.

Stingl, Miloslav: Indiáni bez tomahavků. Praha, Svoboda 1966, 613 s.

•   „Kubánský boj za nezávislost a Češi a Slováci“, in: RP 1967, 29. 1., s. 5, 1 obr.

•   „Moderní zahraniční práce k dějinám Třicetileté války“, in: ČsČH 15, 1967, s. 594—596.

•   „Nové poznatky o Komenského rodišti a rodě“, in: Listy filologické 90, 1967, s. 404—410. Rés. něm.

•   „Otázky studia obecných dějin“, in: K metodologickým problémům společenských věd. Praha, Univerzita Karlova 1967, s. 58—63.

•   „Praha a Amsterdam 17. a 18. století. (Demografické změny a hospodářský vývoj dvou měst)“ (Spolu s S. Hartem), in: ČsČH 15, 1967, s. 827—846. Rés. angl.

•   „Present State of Casanova Studies in Czechoslovakia“, in: Casanova Gleanings. Vol. 10, Nice 1967, pp. 10—13.

•   „Rakousko, Prusko a Německo 1850—1866“, in: ČsČH 15, 1967, s. 249—262. Rés. něm.

•   „Rassegna delle fonti per la storia e la cultura italiana in Cecoslovachia“, in: Historica 14, 1967, pp. 271—278.

•   „Roberto Rosselini a jeho film o státním převratu Ludvíka XIV“, in: DaS 9, 1967, č. 1, s. 18—19.

•   „Sto let po rakouskouherském vyrovnání“, in: DaS 9, 1967, č. 12, s. 4—6.

•   „Španělsko roku 1936 — zrcadlo a štít doby“, in: DaS 9, 1967, č. 3, s. 20—22.

•   „The Thirty Years' War: Problems of Motive, Extent and Effect“, in: Historica 14, 1967, pp. 77—90.

•   „1066 a všechno ostatní (bitva u Hastings)“, in: DaS 9, 1967, č. 2, s. 10—14.

•   „Vztah Jesenia a Fradelia ke Slovensku“, in: Humanizmus a renezancia na Slovensku v 15. a 16. storočí. Red. L. Holotík a A. Vantuch. Bratislava, Vyd. SAV 1967, s. 321—331. Rés. něm.

•   „Z Čech až na konec světa“, in: RP 1967, 30. VII, s. 5.

1968

•   Britain and Czechoslovakia. A Study in Contacts. 2. revised edition. Prague, Orbis 1968, pp. 98.

•   Bílá Hora, národní kulturní památka. Aut. kol.: F. Kutnar, J. Pánek, J. Pavel, J. Polišenský, M. Vorlíčková. Praha, Olympia 1968, 63 s.

•   „Dějiny nejsou legendy ani mýty“, in: LD 1968, 7. IV., s. 5.

•   „Historie muzejnictví a Národní muzeum“, in: 150 let Národního muzea v Praze. Sborník příspěvků k jeho dějinám a významu. Praha, Orbis 1968, s. 7—14.

•   „Činnost Čs. historické společnosti v roce 1966—1967“, in: Zprávy ČsHS 10, 1968, s. 3—4.

•   „Informe acerca de las Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1967“ (spolu s O. Běličem), in: I-APr 2, 1968, pp. 237—240.

•   „Comenius and All-embracing Education“ (spolu s. J. Kyráškem), in: Convergence 1, 1968, nr. 4, pp. 80—86.

•   „Literatura o válce roku 1866, práce k stému výročí“, in: ČsČH 16, 1968, s. 64—66.

•   „La Ibero-Americanística en la Europa Occidental, la Unión Soviética y los Paísses Socialistas (1964—1967)“ (Spolu s J. Vebrem), in: I-APr 2, 1968, pp. 227—233.

•   „Padesát let Československa“, in: Mír 15, 1968, č. 10, s. 3.

•   „Stará Evropa v agónii a nové práce o ní“, in: ČsČH 16, 1968, s. 403—404.

•   „XIII. mezinárodní kongres historických věd — Moskva 1970“, in: Zprávy ČsHS 10, 1968, s. 30—32.

•   „The Thirty Years's War and the Crisis and Revolutions of Seventeenth-Century Europe“, in: Past and Present 1968, Nr. 39, pp. 34—43.

•   „Úpadek a pád říše rakouské“, in: Kulturní tvorba 6, 1968, č. 3, s. 3.

•   „Zpráva o činnosti Čs. historické společnosti při ČSAV za rok 1967“, in: Zprávy ČsHS 10, 1968, s. 23—27.

•   „Casanova a společnost jeho doby“, in: Giacomo Casanova, Historie mého života. Výbor z pamětí literárních a odborných prací a z koresponcence. Z franc. orig. přel. Jindřich Pokorný a kol. Výbor připravil, obrazovou přílohu vybral, předmluvu a poznámku napsal Josef Polišenský. Praha, Odeon, 1968, str. 7-32.

1969

•   El naturalista Tadeo Haenke y los orígines del interés moderno sobre América latina. Potosí, Univ. Tomás Frías 1969, pp. 30.

•   „České svědectví“, in: 17. listopadu 1939. Okupace. Archivy mluví. Praha, Stát. pedag. nakl. 1969, s. 12—20, 27—40, 43—44.

•   „Češi a Irové — minulost a současnost“, in: LD 1969, 1. V., s. 2.

•   „El Centro de Europa y el Siglo de Oro de España“, in: I-APr 3, 1969, s. 151—162.

•   „Historické ztráty, nálezy a objevy“, in: LD 1969, 15. III., s. 3, 1 obr.

•   „Historik a sociální a individuální psychologie“, in: Věda a život 1969, č. 8, příl. s. 115—116.

•   „Informe acerca de las Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga en el año 1968“ (Spolu s F. Vrhelem), in: I-APr 3, 1969, pp. 277—281.

•   „Comenius and the Development of European Thought“, in: Acta Comeniana 1 (25), 1969, s. 241—243.

Hill, Ch.: Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford 1965. Trevor-Roper, H.: Religion of the Reformation and Social Change. London 1967.

•   „Comenius and the so-called Scientific Revolution of the Seventeenth Century“, in: Acta Comeniana 1 (25), 1969, pp. 251—252.

•   „Comenius, the Angel of Peace and the Netherlands in 1667“, in: Acta Comeniana 1 (25), 1969, pp. 59—66. Rés. čes.

•   „Komenský a svět, ve kterém žijeme“, in: Krajanský kalendář 1970. Praha, Orbis 1969, s. 18—21.

•   „La Bohême et Napoleón“, in: Europe No. 470. Paris, Mai 1969, pp. 228—231.

•   „Los problemas históricos de las relaciones lationo-americano-centroeuropeas“, in: Historica 16, 1969, pp. 249—260.

•   „Muž a žena“, in: Květy, 1969, (10), s. 47.

•   „Mýty a pravda o Komenském“, in: LD 1969, 26. IV.

•   „Noticka o historických ztrátách, nálezech a objevech“, in: LD 1969, 19. IV.

•   „Nuevos Trabajos y Nuevos Aspectos de la »Edad de Oro« de España“, in: I-APr 3, 1969, pp. 267—269.

•   „O papá Dumasovi, dobrodruzích, šarlatánech a Velké revoluci“ (Předmluva), in: Dumas, Alexander: Josef Balsamo. (Sv.) 1. Praha, Svoboda 1969, s. 5—21.

•   „Pohraničí v dějinách střední Evropy“, in: Jižní Morava — brána a most. Přednášky a diskusní příspěvky 1. symposia československých a rakouských historiků v Mikulově 29. až 30. IV. 1969. Mikulov, Okresní archiv 1969, s. 8—17.

•   „Pohraničí v dějinách střední Evropy“, in: Jižní Morava — brána a most. K prvnímu setkání československých a rakouských historiků v Mikulově v dubnu 1969. Sest. Metoděj Zemek. Mikulov, Okresní archív 1969, s. 5—9.

•   „Sbírka Tomáše Čapka ve washingtonské Kongresové knihovně“, in: Bulletin Komise pro dějiny Čechů a Slováků v zahraničí, 1968—1969, č. 6—7, s. 28—31.

•   „Styky Čechů a Slováků s koloniálni Amerikou“, in: Bulletin Komise pro dějiny Čechů a Slováků v zahraničí, 1968—1969, č. 6—7, s. 1—8.

•   „Wallenstein“, in: Protagonisti della Storia Universale... Milano 1969, pp. 197—224.

1970

•   Komenský v Amsterodamu. (Spolu s Niccolette Mout). Praha, Stát. pedag. nakl. 1970, 150 s. (20) s. fot. příl. Rés. rus., angl.

•   The Social and Scientific Revolutions of the 17th Century. Moskva, Nauka 1970, pp. 17. — XIII. International Congress of Historical Sciences, Moscow, August 16—23, 1970.

•   Třicetiletá válka a evropská krize 17. století. Praha, Svoboda 1970, 284 s., (48) s. fot. příl.

•   „Aby Komenský promlouval i v budoucnu“, in: LD 1970, 31. XII., s. 3.

•   „Actividades acerca del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1969", (Aut.:) J. Polišenský, F. Vrhel, J. Hrubeš, in: I-APr 4, 1970, pp. 285—287.

•   „America and the Beginning of Modern Czech Political Thought“, in: Czech Renascence of the Nineteenth Century. Toronto 1970, pp. 215—223.

•   „America's Western Coast in Czechoslovak Sources“, in: I-APr 4, 1970, pp. 268—271.

•   „Die Auflösung des Habsburgerreiches im Herbst 1918 nach den Briefen des Ackerbauministers Silva-Tarouce“, in: Die Auflösung des Habsburgerreiches. Zusammenbruch und Neuorientierung im Donauraum. Wien. Verlag für Geschichte und Politik 1970, pp. 131—138.

•   „Byl Komenský v Itálii?“, in: LD 1970, 16. V., s. 5.

•   „Culture and Society in Baroque Bohemia“, in: Barocco europeo, barocco italiano — barocco salentino. Lucce 1970, pp. 107—111.

•   „Češi a chicagské oslavy Prvního máje“, in: LD 1970, 1. V., s. 3.

•   „Češi a irský boj za nezávislost“, in: LD 1970, 27. III., s. 2.

•   „Český podíl na předhistorii Prvního máje. Čeští dělníci a masakr v Chicagu roku 1886“, in: Začiatky českej a slovenskej emigrácie v USA v období I. Internacionály. Zborník statí. Bratislava, Vyd. SAV 1970, s. 163—185.

•   „Čeští cestovatelé u kolébky španělské Kalifornie“, in: LD 1970, 20. VI., s. 3.

•   „Doslov“, in: Hughes, Henry Stuart: Historie jako umění a jako věda. Praha, Svoboda 1970, s. 150—158.

•   „Benjamin Franklin a české výrobky ve Filadelfii“, in: Československý svět 25, 1970, č. 16, s. 8.

•   „Fuentes para la historia de España y Portugal en los archivos Checoslovacos“, in: I-APr 4, 1970, s. 262—267.

•   „Historikové sněmovali v Moskvě“, in: LD 1970, 8. IX., s. 5.

•   „Humanismus, reformace a společenská změna“ (Doslov), in: Zweig, Stefan: Triumf a tragika Erasma Rotterdamského. Svědomí proti násilí. Praha, Odeon, 1970, s. 301—309.

•   „Comenius and the 17th Century Social and Scientific Revolution“, in: Acta Comeniana 2 (26), 1970, s. 139—145. Rés. čes.

•   „Komenský a intelektuální počátky anglické revoluce“, in: Acta Comeniana 2 (26), 1970, s. 251—252.

Hill, Christopher: Intelectual Origins of the English Revolution. Oxford, Clarendon Press 1965, pp. 333.

•   „Komenský a soudobá politická Evropa“, in: Dějepis ve škole 18, 1970—1971, s. 2—5.

•   „J. A. Komenský a svět poslední třetiny 20. století“, in: Věda a život 15, 1970, č. 9, s. 526—528.

•   „Komenský a vysoké školy“, in: Vysoká škola 19, 1970—1971, s. 107—110.

•   „Komenský — knihtiskař v Nizozemí“, in: Z Kralické tvrze 4. Kralice nad Oslavou 1970, s. 19—23. Rés. angl.

•   „Komenský — myslitel politický“, in: Nová mysl 24, 1970, s. 1390—1395.

•   „Komenský — náš čestný současník. (Projev na mezinárodní komeniologické konferenci. Praha, 8—11, IX.)“, in: Věstník ČSAV 79, 1970—1971, č. 4, s. 49—50.

•   „Komenský — politická osobnost a humanistický myslitel“, in: RP 1970, 8. IX., s. 3.

•   „Komenský málo známý“, in: Tvorba 1970, č. 47, s. 3 a 14.

•   „Jana Amose Komenského pokrokovost a aktuálnost“, in: Pedagogika 20, 1970, s. 693—702. Rés. rus., něm.

•   „La Obra Americanista de Tadeo Haenke y su Momoria sobre los Ríos Navegables“, in: I-APr 4, 1970, s. 199—208.

•   „Moravané a jiní češti vystěhovalci v Pensylvánii“, in: Československý svět 25, 1970, č. 13, s. 8.

•   „Mikulovský esej o výročích 1619, 1849“, in: JM 6, 1970, s. 76—79. Rés. rus., něm.

•   „Na konci jubilejního roku (J. A. Komenského)“, in: Učitelské noviny 20, 1970, s. 1513—1522.

•   „Od indiánských mohyl k českému ostrůvku u St. Louis“, in: LD 1970, 7. III., s. 1, 1 obr.

•   „Počátky české dělnické emigrace a česká sekce I. internacionály ve Spojených státech amerických“ (Spolu s J. Staňkem), in: Začiatky českej a slovenskej emigrácie do USA. Česká a slovenská robotnícka emigrácia v USA v období I. internacionály. Bratislava, Vyd. SAV 1970, s. 97—124. Rés. angl.

•   „Podivuhodná historie o Královnině náhrdelnílku“ (Předmluva), in: Dumas, Alexander: Královnin náhrdelník. (Sv.) 1. Praha, Svoboda 1970, s. 5—9.

•   „Po stopách Učitele národů v Polsku“, in: LD 1970, 21. III., s. 3, 1 obr.

•   „Současný stav vědomostí o pramenech k dějinám českého a slovenského vystěhovatelství“, in: Začiatky českej a slovenskej emigrácie do USA. Česká a slovenská robotnícka emigrácia v USA v období I. Internacionály. Bratislava, Vyd. SAV 1970, s. 307—313.

•   „Společenská a vědecká revoluce 17. století“, in: ČsČH 18, 1970, s. 383—396. Rés. angl.

•   „Studnice moudrosti nevyčerpatelná“, in: LD 1970, 16. IX., s. 5.

•   „Tradiční a netradiční pohled na dějiny“, in: Vztah národních a regionálních dějin. Praha, ČSAV 1970, s. 10—18.

•   „Um Estudo Novo sobre as Viagens de Descubrimento Portuguessas“, in: I-APr 4, 1970, s. 272.

Hammann, Günther: Die Eintritt der südlichen Hemisphäre in die europäische Geschichte. Graz-Wien-Köln, Böhlaus Nachf. 1968, pp. 477.

•   „V českých stopách u řeky Missisippi“, in: LD 1970, 17. 1., s. 8.

•   „Valtice a rozmach lichtenštejnské moci“, in: Valtice. Brno, Muzejní spolek 1970, s. 151—155.

•   „Význam vinného hospodaření na jižní Moravě na začátku 17. století“, in: II. mikulovské sympozium — J. A. Komenský a jižní Morava. Břeclav — Mikulov, Okresní archiv 1970, s. 15—18.

•   „Založení Tábora“, in: Vlasta 1970, č. 24, s. 15—17, 8 obr., 1 mp.

1971

•   Der Krieg und die Gesellschaft in Europa 1618—1648. Praha, Academia 1971, 237 s., (17) s. fot. příl. — Documenta Bohemica bellum tricennale illustrantia. T. 1.

•   Napoleon a srdce Evropy. Praha, Svoboda 1971, 277 s., (24) s. fot. příl.

•   The thirty Years War. London, Berkeley, Batsford, University of California Press 1971, pp. 305.

•   Úvod do studia dějin a kultury Velké Británie a Spojených států amerických. (Díl) 1. Praha, Stát. pedag. nakl. 1971, 114 s. — Učební texty vysokých škol.

•   Pařížská komuna (1871—1971). Sborník materiálů ze semináře, uspořádaného k 100. výročí Komuny ve dnech 27.—28. 5. 1971 v Liblicích. (Zprac.) Jan O. Fischer, Jan Kovářík, Miroslav Mudra, Bedřich Šindelář, Václav Peša, Josef Polišenský. Praha, Horizont 1971, 120 s.

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1970“ (Spolu s F. Vrhelem), in: I-APr 5, 1971, pp. 229—233.

•   „Der Ausgleich als historiographisches Problem“, in: Der österreichisch-ungarische Ausgleich 1867. Bratislava, Vyd. SAV 1971, pp. 14—23.

•   „The Best Known Czech personality: J. A. Comenius“, in: Československý svět 26, 1971, č. 4, (angl. příl.) Czechoslovakia Today, p. 1.

•   „Cesta na severozápad po třiceti letech“ (Doslov), in: Roberts, Kenneth Lewis: Cesta na severozápad. Praha, Odeon 1971, s. 597—(599).

•   „Čtvrt století Palackého university v Olomouci“, in: Domov 1971, č. 1, s. 15—16.

•   „Exkurs (J. A. Komenskéno první a poslední domov — Morava-Amsterodam)“ (Spolu s Z. Vorlovou), in: Uherský Brod. Připr. M. Zemek. Brno, Blok 1971, s. 343—359.

•   „Komenský a jeho doba“, in: Komenský a jeho doba. Praha, Socialistická společnost pro vědu a techniku 1971. Texty konference z 12.—13. V. 1970.

•   „Jan Amos Komenský a jeho doba“, in: Přednášky 14. běhu letní školy slovanských studií v roce 1970. Praha, Stát. pedag. nakl. 1971, s. 361—375.

•   „Komeniána v poznaňském Státním archivu“, in: Pamiatnik Slowianski 21, 1971, s. 265—271.

•   „Komeniána v poznaňském Státním archívu“, in: Česká literatura 19, 1971, s. 528—531.

•   „Comenius, Huygens and Newton, or: The Social and Scientific Revolution of the 17th Century“, in: Jan Amos Comenius. Geschichte und Aktualität 1670—1970. Bd. 1. Glasshütten im Taunus, Auvermann 1971, pp. 187—199.

•   „Komenský, university, akademie a kolegia“, in: Universita Karlova J. A. Komenskému 1670—1970. Praha, Universita Karlova 1971, s. 45—59. Rés. rus., angl.

•   „Komenský, Morava a Itálie jeho doby“, in: Otázky dějin střední a východní Evropy. Uspoř. F. Hejl. Brno, Universita J. E. Purkyně 1971, s. 161—168.

•   „Labe a český obchod se západní Evropou v 18. století“, in: Historie plavby a obchodu po Labi. Sborník příspěvků z 1. mezinárodního symposia o dějinách labské plavby v Děčíně 1969. Praha, Národní technické muzeum 1971, s. 149—159.

•   „Krize španělské koloniální společnosti a agrární otázka“, in: ČsČH 21, 1971, s. 231—240. Rés. angl.

•   „Léto Komenského v Sárospataku“, in: LD 1971, 18. XI, s. 5.

•   „Listář k dějinám naší státnosti“, in: Minulost našeho státu v dokumentech. Praha, Svoboda 1971, s. 5—10.

•   „Od husitských válek do Bílé hory“, in: Uherský Brod. Připr. M. Zemek. Brno, Blok, 1971, s. 65—107.

•   „Od Márie Uhorskej k Márii Stuartovej“, in: Zweig, Stefan: Mária Stuartová. Bratislava, Obzor 1971, s. 323—330.

•   „Pád Bastily aneb první rok svobody“ (Předmluva), in: Dumas, Alexander: Pád Bastily. (Sv.) 1. Praha, Svoboda 1971, s. 5—(13).

•   „Poznámky k nové komeniologické produkci“, in: Česká literatura 19, 1971, s. 341—344.

•   „Pozadí třicetileté války a evropská krize“, in: LD 1971, 20. II., s. 5, 1 obr.

•   „Michael Sabel a počátky amerického obchodu s českým sklem“, in: Jihočeský sborník historický 40, 1971, s. 84—92. Rés. něm.

•   „Miguel Sabel y Orígines del Comercio Americano con el Vidrio de Bohemia“ (Spolu s L. Vebrem), in: I-APr 5, 1971, s. 93—115.

•   „Společnost pobělohorských Čech a barokní umění“, in: Přednášky 14. běhu letní školy slovanských studií v roce 1970. Praha, Stát. pedag. nakl. 1971, s. 355—360.

1972

•   Historia y cultura de España y América Latina. Introducción. Praha, Stát. pedag. nakl. 1972, pp. 210. — Učební texty vysokých škol. Univerzita 17. listopadu v Praze.

•   Ženy v dejinách ľudstva. Z čes. rukopisu prel. Hana Šufliarska. Edice Postavy a osudy. Bratislava, Obzor 1972, 243 s., 32 s. příl.

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1971“ (Spolu s F. Vrhelem), in: I-APr 6, 1972, pp. 215—219.

•   „Bilance a perspektiva bádání o životě a díle J. A. Komenského“, in: Společenské vědy ve škole 1971—1972, s. 270—271.

•   „Cesta z Prahy do Moskvy roku 1589“ (Spolu s L. Šindelářovou), in: LD 1972, 30. XII., s. 5, 1 obr.

•   „Doslov k Zúbkově románové biografii Jana Jessenia — Jesenského“, in: Zúbek, Ľudo: Doktor Jesenius. Praha, Albatros 1972, s. 475—478.

•   „Bejamin Franklin, američtí Moravané a čeští čtenáři“ (Doslov), in: Sos, E.: Spoutané blesky. Praha, Mladá fronta, 1972, s. 315—322.

•   „Hispanica mikulovské ditrichštejnské knihovny z roku 1614“, in: JM 8, 1972, s. 157—160.

•   „Hispanica de 1614 en la Biblioteca de los Dietrichstein de Mikulov“, in: I-APr 6, 1972, pp. 199—203.

•   „Historik mezinárodního významu“ (J. B. Novák), in: LD 1972, 28. XI., s. 5.

•   „Jak se vytváří historie“, in: RP Haló sobota, 1972, 17. II.

•   „Comenius, Magyarország és oz európai politika a XVII. században“, in: Magyar Pedagogia 1972, nr. 2, pp. 179—184.

•   „Comenius — notre contemporain d´honneur“, in: Acta Comeniana 3 (27). 1972, s. 21—31. Rés. čes.

•   „Komenský a intelektuální počátky novodobé evropské společnosti“ (Úvodní stať), in: Komenský, J. A.: Vybrané spisy. Sv. 6. Spisy historické a politické. Připr. kol. za red. Josefa Polišenského a Josefa Brambory. Praha, Stát. pedag. nakl. 1972, s. 5—24.

•   „J. A. Komenský mluví k dnešku“, in: J. A. Komenský. Sborník studií. Red. St. Králík. Praha, Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV 1972, s. 1—15.

•   „Komeniána v Hartlibově pozůstalosti“, in: Pedagogika 22, 1972, s. 83—90.

•   „Wenceslao Link y su Dierio del Viaje hacia el Norte la Península de California“ (Spolu s J. Opatrným), in: I-APr 6, 1972, pp. 173—183.

•   „Metodologické a metodické problémy studia dějin Moravy v 16.—19. století“, in: Časopis Matice Moravské 91, 1972, s. 22—27.

•   „Mikulovský český kopiář kardinála Dietrichsteina z let 1621—24“, in: JM 8, 1972, s. 63—66. Rés. rus., něm.

•   „Na okraj románu Hraběnka de Charny“, in: Dumas, Alexandr: Hraběnka de Charny. Praha, Svoboda 1972, s. 5—8.

•   „Náboženství a politika v Anglické revoluci 17. století“, in: Stud Com et Hist 2, 1972, č. 3, s. 89—90.

Morton, A. L.: The World of the Ranters. London, Lowrence and Wishart 1970, pp. 224.

•   „Petr I. a 15 miliónu“, in: Mladá fronta 1972, 10. VI., s. 3.

•   „Rediscovering Latin America“ (Spolu s L. Vebrem), in: I-APr 6, 1972, s. 203—206.

•   „Some New Light on Tadeo Haenke's Activities in Alto Perú“, in: I-APr 6, 1972, s. 185—189.

•   „Středisko ibero-amerických studií University Karlovy“, in: AUC — Phil et hist 1972, f. 1, Studia ethnographica 1, s. 89—91.

•   „Uno Gran Síntesis de la historia de América Latina“, in: I-APr 6, 1972, s. 206—207.

Wittmann, Tibor: Latin America története. Budapest, Gondolat 1971, pp. 504.

•   „Válka o Mikulov v letech 1619—1620“, in: JM 8, s. 30—44. Rés, rus., něm.

•   „Miloslav Volf, historik předbělohorských a bělohorských Čech“, in: Miloslav Volf, 1902 až 1972. Praha, Historický klub 1972, s. 1—7.

1973

•   Jan Amos Komenský. Studie s ukázkami z díla. 2. přeprac. vyd. Praha, Melantrich 1973, 273 s., (30) s. fot. příl. — Odkazy pokrokových osobností naší minulosti. Sv. 9.

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1972", (spolu s F. Vrhelem), in: I-APr 7, 1973, s. 213—219.

•   „Dějinné předpoklady revoluce v Chile“, in: Společenské vědy ve škole 30, 1973—1974, s. 34—38.

•   „Desetiletá válka 1868—1878 a formování kubánské revoluce“, in: AUC — Phil et hist 1973, 1973, f. 3—4, Studia historica 9—10, s. 17—20.

•   „Doslov“, in: Grigulevič, I. R.: Dějiny inkvizice. Praha, Svoboda 1973, s. 357—(367).

•   „Dvojí pouť jižní Moravou na jaře a na podzim 1848“, in: JM 9, 1973, s. 71—77. Rés. rus., něm.

•   „Genealogie, rodopis v její dnešní podobě“, in: JM 9, 1973, s. 265—270.

•   „Josef Jungmann a společenské kořeny“, in: Josef Jungmann dnešku (1773—1973). Beroun-Praha, Stát. pedag. nakl. 1973, s. 33—40.

•   „Kde bydlel J. A. Komenský v Amsterodamu“, in: LD 1973, 2. XI., Neděle s LD, č. 44, s. 10.

•   „Comenius, Hungary and European Politics in the 17th Century“, in: Comenius and Hungary. Budapest, Akadémiai Kiadó 1973, pp. 19—24.

•   „Konec monarchie, obrana revoluce“ (Předmluva), in: Dumas, Alexandre: Rytíř de Maison-Rouge. (Sv.) 1, Praha, Svoboda 1973, s. 5—(12).

•   „La Iberoamericanística en la República Democrática alemana, y en la Polonia, 1965—1972“, in: I-APr 7, 1973, pp. 197—202.

•   „Literatura y revolución: Juan Marinello, 1898—1973“, in: Philologica Pragensia 16, 1973, pp. 201—209.

•   „Los principios del Nuevo mundo y la »otra Europa«“, in: Casa de los Américas (La Habana), 1973, No. 76, pp. 112—114.

•   „Los Supuestos Históricos y los Problemas Actuales de la Revolution Chilena“, in: I-APr 7, 1973, pp. 203—205.

•   „František Lützow a Praha, 1902—1911“ (Spolu s Ch. Mikellem), in: Sborník Národního muzea. Řada C. 18, 1973, s. 71—85. Rés. angl.

•   „Nuevas Fuentes para el Estudio de la Historia y la Cultura Iberoamericanas“, in: I-APr 7, 1973, pp. 179—184.

•   „Obecní šenk pražského Starého města 1618—1622“, in: Studie o rukopisech 12, 1973, s. 131—139.

•   „Obecní šenk Starého města pražského“, in: Vinohradnictví. Brno, Blok 1973, s. 261—269.

•   „Otakar Odložilík (1899—1973)“, in: Stud Com et hist 3, 1973, č. 6, s. (147)—155. Rés. franc.

•   „Palackého nehynouci dílo“, in: LD 1973, 10. III., s. 5.

•   „Pochybný vitěz nad Robespierrem a Napoleonem: Josef Fouché“ (Doslov), in: Zweig, Stefan: Josef Fouché. Praha, Odeon 1973, s. 247—253.

•   „Prameny k boji kubánského a španělského lidu za svobodu“ (spolu s F. Hrbatou), in AUC — Phil et hist 1973, f. 3—4, Studia historica 9—10, s. 215—219. Rés. špan.

•   „Prameny ke studiu dějin a kultury národů SSSR v československých archívech, knihovnách a muzeích“, in: Slovanský přehled 59, 1973, s. 231—238.

•   „Raně feudální společnost a kultura 11.—13. století“, in: Velká Morava — feudální společnost v 9.—13. století se zřetelem k jižní Moravě. Soubor přednášek ze IV. mikulovského sympozia ve dnech 17.—18. října 1972. Mikulov 1973, s. 265—269.

•   „Relace o poselství z Prahy do Moskvy roku 1589“, in: Československo-sovětské vztahy 2, 1973, s. 21—26. Rés. rus.

•   „Relación sobre uno Misión de Praga a Moscú de 1589“ (Spolu s L. Šindlerovou), in: I-APr 7, 1973, pp. 145—151.

•   „Současný stav bádání o Komenském a společnosti jeho doby“, in: Stud Com et hist 3, 1973, č. 6, s. (9)—13. Rés. franc.

•   „Společensko-politické předpoklady díla J. A. Komenského". Praha, Pedagogický ústav J. A. Komenského. Praha, Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV 1973, s. 89—101.

•   „Španělsko roku 1936 — zrcadlo a štít doby“, in: AUC — Phil et hist 1973, f. 3—4, Studia historica 9—10, s. 119—122.

•   „Umění a společnost pobělohorských Čech“, in: Barok v Čechách. Praha, Obelisk 1973, s. 9—12.

1974

•   Fidel Castro a Univerzita Karlova. Praha, Univerzita Karlova 1974, 40 s.

•   The Thirty Years War. London, New English Library 1974, pp. 314. (Též v americké řadě Mentor Books).

•   Historické předpoklady kubánské a chilské revoluce. Uspoř. Josef Polišenský a Lubomír Vebr. Praha, Univerzita Karlova 1974, 135 s. — Učební texty vysokých škol.

•   „Tradice chilsko-československého přátelství“, in: LD 1973, 19. V., Neděle s LD, s. 2, 1 obr.

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1973“ (Spolu s F. Vrhelem), in: I-APr 8, 1974, pp. 211—216.

•   „Dějiny Žďáru nad Sázavou a světové dějiny“, in: Dějiny Žďáru nad Sázavou. (Díl) 3. Brno, Muzejní spolek 1974, s. 327—336.

•   „Doslov“, in: Sain-Laurent, Cécil: Oheň a láska. Praha, Svoboda 1974, s. 450—(455).

•   „Genealogie, rodopis v její dnešní podobě“, in: Listy genealogické a heraldické společnosti 1974, č. 1, s. 3—7.

•   „Jazykový materiál a dějiny moravsko-slovenské hranice“, in: Břeclav—Trnava. K vyd. připr. Metoděj Zemek a Jozef Šimončič. Brno, Blok 1974, s. 198—208.

•   „Comenio e l'Italia del suo tempo“, in: Comenio o della pedagogia. Roma, Editori Riuniti 1974, pp. 69—82.

•   „La política de España y la Europa central en los años 1621—1625“, in: I-APr 8, 1974, pp. 69—84, 4 tab.

•   „Los Casas a Komenský“, in: Stud Com et hist 4, 1974, č. 8—9, s. 57—69.

•   „Václav Link a jeho Deník z cesty na sever Kalifornského poloostrova“, in: JM 10, 1974, č. 2, s. 95—102. Rés. rus., něm.

•   „Pokrokové tradice sovětské Ibero-amerikanistiky“, in: AUC — Phil et hist 1974, č. 5, Studia ethnographica 2, s. 169—174.

•   „Poválečná rakouská historiografie“ (Spolu s I. Hlaváčkem), in: Historický časopis 22, 1974, s. 245—260.

•   „Rapsód sladké Francie“ (Doslov), in: Jules, Michelet: Rekové a rebelové sladké Francie. Praha, Odeon 1974, s. 373—(376).

•   „Severočeské poznámky k historické geografii Chile“, in: Z minulosti Děčínska 2, 1974, s. 42—64. Rés. něm.

•   „Un poco de polémica sobre los actividades de Miguel Sabel“ (Spolu s L. Vebrem), in: I-APr 8, 1974, s. 194—197.

1975

•   Poselství z Prahy do Moskvy 1589. La Misión de Praga a Moscú 1589. Praha, Univerzita Karlova 1975, 128 s. Ibero-Americana Pragensia. Supplem. 1.

•   Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848. Praha, Svoboda 1975, 285 s., (28) s. fot. příl.

•   Už víckrát ne! Hirošima—Nagasaki 1945—1975. Praha, Pressfoto ČTK 1975, 128 s., 16 s. fot. příl.

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1974", (Spolu s F. Vrhelem), in: I-APr 9, 1975, s. 241—249.

•   „Archivy v Nizozemí“, in: Archivní časopis 1975, s. 75—81.

•   „Codex Bratislaviensis y el Descubrimiento de América“ (Spolu s P. Ratkošem), in: I-APr 9, 1975, s. 155—165.

•   „J. F. Cooper a americká revoluce 18. století“ (Doslov), in: Cooper, James Fenimore: Vyzvědač. Praha, Svoboda 1975, s. 300—303.

•   „K dvoustému výročí vydání robotního patentu v roce 1775“, in: JM 11, 1975, č. 2, s. 9—15. Rés. rus. něm.

•   „L'Espagne de »l'Age d'or« de l'Espagne réele“, in: I-APr 9, 1975, s. 225—227.

•   „Bartolomé de Las Casas: Nuestro Contemporáneo de Honor. (Homenaje con motivo de 500 años del nacimiento)“, in: I-APr 9, 1975, pp. 9—27.

•   „Machiavelli, machiavellismus a Florentské letopisy“ (Doslov), in: Machiavelli, Nicollò: Florentské letopisy. Praha, Odeon 1975, s. 431—447.

•   „(Doslov)“, in: Macken, W.: Mlčící lid. Praha, Svoboda 1975, s. 298—303.

•   „Moderní práce o genezi Latinské Ameriky“, in: ČsČH 23, 1975, s. 273—274.

•   „Na okraj studie o sociální otázce v moravském tisku do poloviny 19. století“ (Předmluva), in: Vitula, Jiří: Průkopníci. Sociální otázka v moravském tisku do poloviny 19. století. Praha, Vyšehrad 1975, s. 5—(11).

•   „Nové perspektivy bádání o Komenského vztahu k Polsku“, in: Pedagogika 25, 1975, s. 199—205. Rés. rus., angl.

•   „Nové perspektivy bádání o Komenského vztahu k PolsKu“, in: Jan Amos Komenský a Polsko. Referáty přednesené na čs.-polském semináři uspořádaném k 30. výročí vzniku Polské lidové republiky ve dnech 29.—30. listopadu 1974 v Praze. Praha, Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV 1975, s. 127—138.

•   „Objev závažného dokumentu Jakuba Casanovy silvestrovské noci roku 1753“, in: LD 1975, 31. XII., s. 5, 1 obr.

•   „Pohledem historika“ (Doslov), in: Cabot, José T.: Popravčí četa. Praha, Odeon 1975, s. 177—(185).

•   „Puškinovi přátelé u nás“, in: Československo-sovětské vztahy 4, 1975, 194—196. (Spolu se S. Ostrovskou).

Rajevskij, N. A.: Portréty zagovorili, Alma-Ata 1974, pp. 408.

•   „Travoux modernes sur la génése de l'Amérique Latine“ (Spolu s L. Vebrem), in: I-APr 9, 1975, pp. 223—225.

•   „Un estudio comparado de los sistemos coloniales Español y Británico en los siglos XVI y XVII“, in: I-APr 9, 1975, pp. 227—228.

•   „Výstava Půlstoletí spolupráce se sovětskou vědou“ (Spolu s J. Opatrným), in: Československo-sovětské vztahy 4, 1975, s. 201—203.

•   „Victor-Lucien Tapié (1900—1974)“, in: I-APr 9, 1975, s. 248.

1976

•   Der Kampf des Hauses Habsburg gegen die Niederlande und ihre Verbündeten (1621—1625). (Ed.) M. Kouřil. Praha, Academia 1976, pp. 476, příl. — Documento Bohemica bellum tricennale illustrantia. T. 3. (spolupráce na edici).

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1975“ (Spolu s F. Vrhelem), in: I-APr 10, 1976, pp. 251—255.

•   „Anna Bantiová a její historická freska“ (Doslov), in: Banti, Anna: Spálená košile. Praha, Odeon 1985, s. 277—(284).

•   „Codex Bratislavensis a jeho zprávy o objevení Ameriky“ (Spolu s P. Ratkošem), in: Historický časopis 24, 1976, s. 397—407.

•   „Činnost střediska ibero-amerických studií, 1974—1975“ (Spolu s F. Vrhelem), in: AUC Phil et hist 1976, f. 2, Studia ethnogrophica, s. 123—124.

•   „Dnešní cíl a povaha místních a regionálních dějin“ (Předmluva), in: Okresní archív Břeclav se sídlem v Mikulově. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Praha, TEPS 1976, s. 7—12.

•   „La emigración checoslovaca a América Latina 1699—1945“, in: Problemas y fuentes. Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinoamerikas 13, 1976, pp. 56—72.

•   „Las Relaciones Ruso-Latinoamericanas en la Costa Americana del Pacífico“, in: I-APr 10, 1976, pp. 262—265.

•   „Hrubeš, Jiří: Politické a náboženské rozpory v Evropě v dobové publicistice 1590—1617. AUC Phil et Hist, Monographia, 52, 1974, 155 s.“ (rec.), in: AUC — Phil et Hist, 1976, f. 2, Studia ethnographica 3, s. 126—127.

•   „Hrušovská skupina sudetoněmeckých velkostatkářů a A. J. Toynbee“ (Spolu s Z. Ouřadovou), in: JM 12, 1976, s. 69—74.

•   „Irové ve střední Evropě a Univerzita Karlova“ (Spolu s Ludvíkem Schmidem), in: AUC — HUCP, 16, 1976, f. 2, s. 53—66. Rés. angl.

•   „Jan Amos Komenský v Sheffieldu“, in: LD 1976, 11. XII., s. 5

•   „Literární okruh Marie Dobrženské a její styky s českými spisovateli“ (Spolu se Zdeňkem Šollem), in: Studie o rukopisech 15, 1976, s. 83—98. Rés. něm.

•   „František Lützow a 4. olympiáda v Londýně roku 1908“, in: Teorie a praxe tělesné výchovy 24, 1976, č. 10, s. 624—627.

•   „František Palacký a naše kulturní dědictví“, in: Strahovská knihovna 11, 1976, s. 5—16. Rés. angl.

•   „Precursor de la Independencia de América Latina en Praga y Bratislava“, in: Archiv orientální 44, 1976, pp. 325—330. Rés. angl.

•   „Problemas del Orígen, Transcurso y Resultados de la Lucha de Independencia en la América Hispánica“, in: I-APr 10, 1976, pp. 256—262.

•   „Předchůdce nezávislosti Latinské Ameriky v Praze a v Bratislavě“, in: Strahovská knihovna 11, 1976, s. 214—218.

•   „Předmluva“, in: Dumas, Alexandre: Královna Margot. Praha, Svoboda 1976, s. 5—10.

•   „Rektor Jan Jesenius v boji proti Habsburkům“, in: Čtení o Univerzitě Karlově. Praha, Univerzita Karlova 1976, s. 61—68.

Polišenský, J.: Jan Jesenský — Jesenius. Praha 1965, s. 59—61, 79—85.

•   „Revolution und Kontrarevolution in Österreich 1848. (Ein Beitrag zum vergleichenden Revolutionsverständnis)“, in: Rolle und Formen der Volksbewegung im bürgerlichen Revolutionszyklus. Hrsg. von Manfred Kossok. Berlin, Akademie-Verlag 1976, pp. 182—189.

•   „Slovo historika“, in: Zúbek, L.: Doktor Jesenius. Bratislava, Mladé letá 1976, s. 390—391.

•   „Současný stav bádání o Komenském a společnosti jeho doby“, in: Stud Com et hist 6, 1976, č. 14, s. 46—56. Rés. angl., rus.

•   „Španělská a česká města v ikonografickém díle J. Hoefnagela“ (Spolu s J. Kozákem), in: Umění 24, 1976, s. 523—535.

•   „Úvod“ (Spolu s M. Kouřilem), in: Der Kampf des Hauses Habsburg gegen die Niederlande und ihre Verbündeten. Praha, Academia 1976, s. 5—19. Documenta Bohemia Bellum tricennale illustrantia. T. 3.

•   „Válka Severu proti Jihu“ (Doslov), in: Souček, Ludvík: Rakve útočí. Praha, Albatros 1976, s. 199—(202).

•   „Velikost J. A. Komenského a jeho odkazu“, in: LD 1976, 27. III., s. 5.

•   „Vyzrálá knížka o lidovém buditeli“, in: LD 1976, 17. IX., s. 5.

1977

•   Der schwedische Krieg und Wallensteins Ende. Quellen zur Geschichte der Kriegsereignisse der Jahre 1630—1635. (Ed.) M. Toegel. Praha, Academia 1977, pp. 488, 16 s. obr. — Documenta Bohemica bellum tricennale illustrantia. T. 5. (spolueditor).

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1976“ (Spolu s F. Vrhelem), in: I-APr 11, 1977, pp. 241—244.

•   „Casanova v Čechách“ (Spolu s Vl. Budilem), in: Sborník Národního muzea. Řada C, 1977, Sv. 22, s. 89—94. Rés. rus., angl.

•   „Centros de Estudios sobre Ibero-Américo en Moscu“, in: I-APr 11, 1977, pp. 213—217.

•   „Cesta z Anglie do předbělohorských Čech“, in: Moryson, Fynes — Taylor, John: Cesta do Čech. Z angl. orig. vybral a přel. Alois Bejblík, Verše J. Taylora přel. G. Francl a A. Bejblík; Ilustr. Jiří Běhounek. Klasické cestopisy; Sv. 8.   Praha, Mladá fronta 1977 (1. vyd.), s. 203—214.

•   „Evropa v agónii a cesty za oceán“ (Doslov), in: Zweig, Stefan: Amerigo, Magellan. Z něm. originálů přel. Věra Macháčková-Riegerová. Praha, Odeon 1977 (1. vyd.), s. ..—.. (Dílo. Sv. 7.)

•   „Europocentrismus a odpovědnost historiků“, in: Umění a řemesla 1977, č. 2, s. 3—5, 3 obr. Rés. rus., angl., franc., něm.

•   „Francie před třemi stoletími“, in: LD 1977, 3. XII., s. 5.

•   „Hemmingovo netradiční podání conquisty“ (Doslov), in: Hemming, John: Dobytí říše Inků. Praha, Odeon 1977, s. 437—(443).

•   „Chudák Casanova — chudák Fellini“, in: LD 1977, 12. II., s. 5

•   „Ještě jednou o Casanovovi“, in: LD 1977, 22. III., s. 5.

•   „Komeniána v Hartlibově pozůstalosti“, in: Pedagogika 27, 1977, s. 229—233.

•   „Komenský, Descartes a Richelieu“, in: LD 1977, 26. III., s. 3.

•   „La ibero-americanista soviética de hoy“ (Spolu s F. Vrhelem), in: Archiv orientální 45, 1977, pp. 344—347.

•   „Las Ciudades Españolas y Checos en la Obra Iconográfica de Joris Hoefnage“, in: I-APr 11 1977, pp. 113—128.

•   „Pár řádek doslovu“, in: Lewis, Norman: Útěk z temného vrchu. Praha, Svoboda 1977, s. 267—271.

•   „Portréty promluvily“ (Spolu s S. Ostrovskou), in: LD 1977, 23. IV., s. 5.

•   „Problemática de las relaciones ruso-latinoamericanas en la costa pacifica del continente americane“, in: Archiv orientální 45, 1977, nr. 2, pp. 122—131. Rés. angl.

•   „První český tisk o Mexiku. Tradice čs.-mexických kulturních vztahů“, in: LD 1977, 7. V., s. 5.

•   „Rakouské práce z místních dějin“ (Spolu s O. Polišenským), in: JM 13, 1977, s. 231—235.

•   „Světový systém a jeho krize v XVII. století“, in: Stud Com et hist 7, 1977, č. 17, s. 73—83.

•   „Turecká otázka v evropské politice v 16.—17. století“, in: Osmanská moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.—17. století. Sborník prací z vědeckého zasedání československo-jugoslávské komise v Brně 3.—5. 11. 1975. Sv. 1, Praha, Československo-sovětský institut ČSAV 1977, s. 266—286.

•   „Další edice Komenského korespondence“, in: Pedagogika 27, 1977, s. 492—493.

Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freunde 1641—1661. Kastellaun, Hem Vlg. 1976, pp. 161.

•   „Webster, Charles: The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626—1690. London, Duckworth 1975, 630 s.“ (rec.), in: Pedagogika 27, 1977, s. 512—513.

1978

•   Der grosse Kampf um die Vormacht in Europa. Die Rolle Schwedens und Frankreichs. Quellen zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges 1635—1643. (Ed.) B. Baďura. Praha, Academia 1978, pp. 536, 11 tab. — Documenta Bohemica bellum tricennale illustrantia. T. 6. (spolupráce na odici).

•   Historia y cultura de España y América Latina. Introducción. 2. přeprac. vyd. Praha, Stát. nakl. pedag. lit. 1978, 187 s. — Učební texty vysokých škol.

•   War and Society in Europe 1618—1648. (Spoluautor F. Snider). Cambridge—London—New York—Melbourne, Cambridge University Press 1978, pp. 261. (Reprint z roku 1970).

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1977“ (Spolu s F. Vrhelem), in: I-APr 12, 1978, pp. 261—270.

•   „Jaromír Bělič (1914—1977)“, in: JM 14, 1978, s. 269.

•   „Casanova e la società del suo tempo“, in: İtalyan Filolojisi 10, 1978, pp. 83-96.

Překlad předmluvy k výboru Historie mého života z roku 1968.

•   „Centros de Estudios sobre Iber-América en Moscu“, in: I-APr 11, 1978, pp. 213—217.

•   „Centro de Europa, Portugal e a América que Leva o Nome do Brasil“, in: I-APr 12, 1978, pp. 9—18.

•   „Codex Bratislavensis e as suas Notícias sobre as Viagens Portuguesas para a India nos Anos de 1502 a 1517“ (Spolu s P. Ratkošem), in: I-APr 12, 1978, pp. 173—196.

•   „Covello, Sergio Carlos: Cronologia de Comenius. 8. Semana Comeniana. São Paulo, Ed. Sejac 1976. 31 s.“ (rec.), in: I-APr 11, 1978, pp. 235—236.

•   „Činnost střediska ibero-amerických studií Univerzity Karlovy v roce 1977“ (Spolu s F. Vrhelem), in: AUC — Phil et Hist 1978, f. 3, Studia ethnographica 4, s. 193—194.

•   „Doba, dílo, osobnost. Velikost českého krále a císaře“, in: 100 a 1 zajímavostí, 1978, č. 18, s. 27—29.

•   „Dvojí jubileum Čs. červeného kříže“, in: LD 1978, 1. VIII.

•   „Jižní Morava ve svědectví cestovatelů 16.—17. století“, in: JM 14, 1978, s. 213—215.

•   „Komenský, Hartlib a anglická revoluce 17. století“, in: ČsČH 26, 1978, s. 228—248. Rés. rus., angl.

•   „Kronikář Froissart a společnost jeho doby“, in: Froissart, Jean: Kronika Stoleté války. Praha, Mladá fronta 1978, s. 219—231.

•   „Las Ciudades Españolas y Checas en la Obra Iconográfico de Joris Hoefnagel“ (Spolu s J. Kozákem), in: I-APr 11, 1978, pp. 113—128, (10) tab.

•   „Nejtajuplnější rukopis na světě“, in: LD 1978, 17. VI., S. 5.

•   „Od Márie Uherskej k Márii Stuartovej“ (Doslov), in: Zweig, Stefan: Márie Stuartova. 2. vyd. Bratislava, Obzor 1978, s. 357—365.

•   „Podivuhodné osudy potomků A. S. Puškina“ (Spolu s S. Ostrovskou), in: LD 1978, 27. 1., s. 5.

•   „The Turkish Question in European Policy of the 16th and 17th Centuries“, in: Ottomann Rule in the Middle Europe and Balkan in the 16th and 17th Centuries. Praha, Academia 1978, pp. 215—231.

•   „Uma Desconhecida Descricão de Praga e da Universidade de Praga do Ano de 1707“, in: I-APr 12, 1978, pp. 197—202.

•   „Jana Urbana z Domanína Deník z břeclavské služby roku 1605“ (Spolu s O. Polišenským), in: JM 14, 1978, s. 158—163. Rés. rus., něm.

•   „Velký géz a Nizozemská revoluce očima historika“ (Doslov), in: Fabricius, Johan: Velký géz. Praha, Odeon 1978, s. 469—476.

•   „Významné kulturně historické památky v opavském Státním oblastním archivu. (Z literární pozůstalosti Mechtildy Lichnowské)“, in: Studie o rukopisech 17, 1978, s. 89—128. Rés. něm.

1979

•   Dějiny latinské Ameriky. Naps. Josef Polišenský a kol. Praha, Svoboda 1979, 829 s.

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga“ (Spolu s O. Kašparem), in: I-APr 13, 1979, pp. 289—291.

•   „Analýza přerovské knihy svatebních smluv do 1621“, in: Moravské bratrské školství a jeho protějšky v 16.—18. století. Přerov, 1979, s. 114—118.

•   „Casanova en Bohême“, in: Philologica Pragensia 22, 1979, s. 188—193.

•   „Comenius' självbiografi. Comenius about himself. Ed. W. Sjöstrand, Sting Nordström. Stockholm 1975, 296 pp.“ (rec.), in: The Slavonic and East European Rewiew 57, 1979, Nr. 1, pp. 126—128.

•   „Dr. O. Dorazil devadesátníkem“, in: LD 1979, 19. III., s. 5.

•   „Ekonomická a sociální struktura Zlína na přelomu 16. a 17. století“, in: Gottwaldovsko (1), 1979, s. 105—129.

•   „Mout, M. E. H. N.: Bohemen en de Nederlanden in do zestiende eeuw. Leiden, Universitaire 1975, 206 s.“ (rec.), in: Acta Comeniana 4 (28), 1979, s. 460—461.

•   „Neznámý popis Prahy a pražské univerzity z r. 1707“, in: Pocta Dr. Emmě Urbánkové. Praha, Státní knihovna ČSR 1979, s. 255—265.

•   „Otázka německého osídlení jižní Moravy a ustálení moravsko-rakouských hranic v německém dějepisectví“, in: VIII. mikulovské sympozium, konané ve dnech 8.—9. listopadu 1978 k tématu Nejstarší osídlení jižní Moravy v historické epoše do konce 13. století. Praha, TEPS 1979, s. 76—80.

•   „Politika Komenského Clamores Eliae“, in: Pedagogika 29, 1979, s. 165—172.

•   „Poznámky k metodologii a metodice genealogie“, in: JM 15, 1979, s. 196—203. Rés. rus., něm.

•   „Průkopnické práce z etnolingvistiky“ (Spolu s F. Vrhelem), in: Univerzitní zprávy 1977—1978, č. 11, s. 26—27.

•   „John Reed a Mexická revoluce 1910—1917“ (Předmluva), in: Reed, John: Vzbouřené Mexico. Praha, Panorama 1979, s. 7—(17).

•   „Román o Napoleonových synech a napoleonské legendě v Polsku“ (Doslov), in: Dackiewicz, Jadwiga: Napoleonovi synové. Praha, Svoboda 1979, s. 629—(647).

•   „The Social and Political Premises on the Work of J. A. Comenius“, in: Acta Comeniana 4, (28) 1979, s. 5—27. Rés. čes.

•   „Hudec, Gustav: Studentstvo v boji proti válce, fašismu a za mír. Bibliografie k dějinám československých vysokých škol a pokrokového studentského hnutí z let 1934—1937. Část 2. Praha, Univerzita Karlova 1978. 16, 615 s.“ (recenze), in: Vysoká škola 27, 1978 1979, č. 5, s. 237—239.

•   „Victor-Lucien Tapié (1900—1974)“, in: Acta Comeniana 4 (23), 1979, s. 415—416.

•   „Tereziánská reforma z r. 1774 a její vztah k Moravě“, in: Moravské bratrské školství a jeho protějšky v 16.—18. století. Brno, 1979, s. 112—113.

•   „Válka severu proti jihu ve Francii 13. stol.“ (Doslov), in: Cartier, Jean Pierre: Válka proti Albigenským. Praha, Odeon 1979, s. 283—(291).

•   „Tibor Wittman (1923—1972)“, in: Acta Comeniana 4 (28), 1979, s. 417—419.

1980

•   Aristocrats and the Crowd in the Revolutionary Year 1848: A Contribution to the History of Revolution and Counter-Revolution in Austria. Albany, State University of New York Press 1980, pp. IX + 245.

Tr. F. Snider from Czech Revoluce o kontrarevoluce v Rakousku.

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1979“ (Spolu s O. Kašparem), in: I-APr 14, 1980, pp. 225—228.

•   „A cseh háború és az európai Kelet és Nyugatközötti politikai kapcsolátok“, in: Világtörténet 1980, 12, s. 15—27.

•   „Conferencia sobre Politico y Culturo en América Latina. (9.—10. října 1979, Praha)“ (Spolu s O. Kašparem), in: I-APr 14, 1980, pp. 228—230.

•   „Čtení o Komenském“, in: LD 1980, 15. XI., s. 3.

•   „Izobraženije gorodov SSSR v ikonografičeskom atlase Civitatis Orbis Terrarum“ (Spolu s J. Kozákem), in: Russkij gorod, 1980, No. 3, pp. 84—94.

•   „Ekonomický a sociální vývoj Zlína v první polovině 17. století“, in: Gottwaldovsko od minulosti k současnosti 2, 1980, s. 99—136.

•   „Jan Kepler a jeho doba“ (Doslov), in: Schuder, Rosemarie: Syn čarodějnice v ďáblově mlýně. Praha, Svoboda 1980, s. 437—439.

•   „Kdo objevil pátý kontinent“, in: LD 1980, 7. XI., s. 10, 1 obr.

•   „Komenského odkaz stále živý“, in: LD 1980, 28. III., s. 5.

•   „La Crisis de la Sociedad Colonial Española y el Problema Agrario“, in: I-APr 14, 1980, pp. 55—67.

•   „Obraz měst SSSR v ikonografickém souboru Civitates Orbis Terrarum“ (Spolu s J. Kozákem), in: Československo-sovětské vztahy 9, 1980, s. 161—178, 7 s. fot. příl. Rés. rus.

•   „Paměti z Duchcova“, in: LD 1980, 27. VI., s. 5.

•   „Poslední romány kubánského klasika“, in: LD 1980, 19. IX., s. 3.

•   „Průkopník archivní a vlastivědné práce“, in: LD 1980, 31. VII., s. 5.

•   „Příběhy Jindřicha z Chodů“, in: LD 1980, 8. III., s. 5.

•   „The Sea and the Heartland: the Case of Bohemia“, in: Problems of Continuity and Discontinuity in History. Published on the occasion of the XVth International Congress of Historical Sciences in Bucharest 1980, Praha, Ústav československých a světových dějin ČSAV 1980, pp. 151—168.

•   „Světlo v mračném čase“, in: Práce 1980, Příl., 15. XI., s. 3

•   „Tragický příběh královny Alžběty a hraběte z Essexu“ (Doslov), in: Strachey, L.: Alžběta a Essex. Praha, Odeon 1980, s. 193—(197).

•   „Vliv herbronské Vysoké školy na J. A. Komenského“, in: Pedagogika 30, 1980, s. 635—636.

•   „Úvodní studie“, in: Bernal Díaz del Castillo: Pravdivá historie dobývání Mexika. Praha, Odeon 1980, s. 7—23.

•   „Za komeniologem J. Bramborou“, in: LD 1980, 14. II., s. 5.

1981

•   Der Kampf um den besten Frieden. Quellen zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges zur Zeit der Friedensverhandlungen von Westphalen und der Ratifizierung des Friedens 1643—1649. K vyd. připr. Miroslav Toegel a kol. Praha, Academia 1981, pp. 444, 17 tab. — Documenta Bohemica bellum tricennale illustrantia. T. 7. (spolupráce na edici).

•   „Actividades del Centro de Estudias Ibero-Americanas de la Universidad Carolina de Praga, 1980. (Aut.: Josef Pališenský, Oldřich Kašpar, Hedvika Vydrová)“, in: I-APr 15, 1981, pp. 209—214.

•   „Bibliografia de Ibero-Americana Pragensia, XI—XV/1977—1981“, in: I-APr 15, 1981, pp. 299—233.

•   „Cervantes v Čechách — Shakespeare v Anglii“, in: LD 1981, 24. IV., s. 5.

•   „Cesta k historické pravdě“, in: LD 1981, 30. VII., s. 5.

•   „X Sesión Cientifica Pública de CECIA, 1980: Centro de Estudias Ibero-Americanas, 1967—1980“, in: I-APr 15, 1981, pp. 215—219.

•   „Dějiny spalečnosti a kultury v Itálii“, in: Itálie, San Marino. Praha, Institut zahraničního obchodu 1981, s. 14—35, 222—224.

•   „Pedro Fernández de Quirów y su Australia“, in: I-APr 15, 1981, s. 155—159.

•   „Tadeáš Haenke a krize španělské koloniální Ameriky“, in: Sborník Náradního muzea, Řada C 25, 1981, s. 49—76. Rés. rus., angl.

•   „J. A. Kamenský, jeho díla ve společenském dění 17. století a význam jeho díla“, in: Otázky současné komeniologie. Praha, Academia 1981, s. 11—42.

•   „La relazioni tra la Boemia e l'Italia el tempa di Giordano Bruno e Galileo Galilei“, in: Philologica Pragensia 24, 1981, pp. 6—12.

•   „Láska a smrt u Rilkeho a Hemingwaye“, in: LD 1981, 3. VII., s. 5.

•   „Ohlédnutí do historie“ (Doslov), in: Bowman, J. C.: Rubín je krví mého srdce. Praha, Odeon 1981, s. 371—374.

•   „Patentem dáno jest“, in: Práce 1981, 31. X., s. 5.

•   „Paděbrady a české stavovské povstání 1618—1620“, in: Vlastivědný zpravadaj Polabí 21, 1981, s. 102—105.

•   „Prameny a problémy dějin českého a slovenského vystěhovalectví do Latinské Ameriky“, in: Český lid 68, 1981, č. 1, s. 3—9, Rés. něm.

•   „Příspěvek k dějinám osvícenství“, in: LD 1981, 20. X. 1981, s. 5.

•   „Půl tuctu svědectví o staré Kroměříži“, in: Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1981, prosinec, s. 1—6.

•   „Reakce německého obyvatelstva jižní Maravy na Velkau říjnovou socialistickou revoluci a vznik Československa“, in: Mikulovské sympozium 1977. Velká říjnová socialistická revoluce a jižní Morava. 27.—28. října 1977. Praha, TEPS 1981, s. 45—52.

•   „Tři sta let od smrti Calderonovy“, in: LD 1981, 23. V., s. 5.

•   „Zlín po třicetileté válce“, in: Gottwaldovsko od minulosti do současnosti 3, 1981, s. 109—124.

1982

•   Dějiny Británie. Praha, Svoboda 1982, 323 s.

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanas de la Universidad Carolina 1981", (Aut.): Josef Polišenský, Hedvika Vydrová, Bohumil Zavadil, in: I-APr 16, 1982, pp. 261—266.

•   „Anglický deník Zdenka Brtnickéha“, in: LD 1982, 24. IV., s. 6.

•   „Co se na kolonce studovalo“, in: Studentská kolonie na Letné. Sborník. Uspoř. Jan Havránek. Praha, Univerzita Karlava 1982, s. 119—121.

•   „Dědictví Velké Maravy“, in: LD 1982, 2. VII., s. 5.

•   „Doslov“, in: Grigulevič, J. R.: Dějiny inkvizice. Praha, Svoboda 1982, s. 356—366.

•   „Tadeo Haenke y la Guerra de Independencia“, in: Estudias Latinoamericanas 8, 1982, pp. 103—116.

•   „Tadea Haenke and the Crisis of Spanish Colonial America“, in: Historica 21, 1982, pp. 193—220.

•   „Hospodářská a sociální skladba Zlína na přelomu 17. a 18. století. Gottwaldovsko od minulosti k současnosti, 4, 1982, s. 123—133.

•   „Kurt Konrad a jeho Španělská revoluce“, in: AUC — Phil et hist 1982, f. 2, Studia historica 24, s. 79—94.

•   „Komenský stále živý a stále nový“, in: LD 1982, 27. III., s. 5.

•   „Krásná kniha a Šporkavi“, in: LD 1982, 12. II., s. 5.

•   „Vilém Mathesius, Literary Historian and »Cultural Activist«“, in: Philologica Pragensia 25, 1982, pp. 136—149.

•   „Mrázek, R.: The US and the Indonesian Military, 1745—1765“ (rec.), in: Archiv orientální 50, 1982, pp. 341—350.

•   „O ženě Hrdiny dvou kontinentů“ (Doslov), in: Maurois, A., Adriena. Praha, Lidové nakl. 1982, s. 346—351.

•   „Pokrokové proudy na jižní Moravě v posledních 350 letech“, in: Pokrokové proudy ve výchově a vzdělání na jižní Moravě v uplynulých 350 letech. XI. mikulovské sympozium 16. a 17. října 1981. Praha, TEPS 1982, s. 23—30.

•   „Před oslavami J. A. Komenského“, in: LD 1982, 13. X., s. 5.

•   „Prameny a problémy dějin dělnického hnutí Latinské Ameriky“, in: AUC — Phil et hist 1982, f. 2, Studia historica 24, s. 167—172.

•   „Problematika studia dějin českého masového vystěhovalectví“, in: Vystěhovalectvo a život Slovákov vo svete. Martin, Matica slovenská 1982, s. 95—104.

•   „Půl tuctu svědectví o staré Kroměříži“, in: Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1982, č. 12, s. 1—6.

•   „Ruský říjen a Iberský poloostrov“ (Spolu s L. Vebrem), in: AUC — Phil et hist 1982, f. 2, Studia historica, 24, s. 117—130. Rés. špan., rus.

•   „Tři podobizny a jejich autor“ (Doslov), in: Manfred, I. L.: Tři podobizny. Praha, Mladá fronta 1982, s. 341—350.

•   „Un Sevillana en Maravia: El Poeta Alonso de Salinas (1565—1615)“ (Spolu se S. Vranichem), in: I-APr 16, 1982, pp. 161—184.

•   „Sté výročí Viléma Mathesia“, in: LD 1982, 3. VIII., s. 5.

•   „Život a smrt Zdeňka Brtnického z Valdštejna — přítele škol a akademií“, in: Stud Com et hist 12, 1982, č. 24, s. 37—44.

1983

•   Dějiny kultury. Naps. Josef Polišenský a kol. Praha–Nitra, Institut obchodní výchovy — Institut obchodu 1982, 101 s. — Učební text pro kvalifikační kursy průvodců cestovního ruchu.

•   La Guerra dei Tret´Anni. Torino, Piccolo Biblioteca Einaudi 1982, 374 pp.

•   Dejiny kultúry. Naps. Josef Polišenský a kol. Z čes. prel. Eleno Zlacká. 2. vyd. Bratislava, Erpo 1983, 86 s. — Učebný text pre kvalifikačné kurzy sprievodcov cestovného ruchu.

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1982—1983“, in: I-APr 17, 1983, pp. 329—335.

•   „Simon Bolívar a naše současnost“ (Doslov), in: Klíma, Jan: Simón Bolívar. Praha, Panorama 1983, s. 284—292.

•   „Bolívar a dějiny československo-venezuelských vztahů“, in: LD 1983, 13. VII., s. 5.

•   „Byl králem míru“, in: LD 1983, 2. III., s. 5.

•   „České země a počátky polní pošty do roku 1672“, in: Sborník Poštovního muzea 5, 1983, s. 100—126.

•   „Dovětek k rodinné kronice pánů ze Sioraku“ (Doslov), in: Merle, Robert: Dědictví otců. Praha, Odeon 1983, s. 345—(351).

•   „Jan Amos Komenský (Comenius) 1592—1670“, in: Wegbereiter der deutsch-slawischen Wechselseitigkeit. Ed. E. Winter und G. Jarosch. Berlin, Akademie-Verlag 1983, pp. 1—6.

•   „Comenius and the Revolutions of the 16th and 17th Centuries“, in: Acta Comeniana 5 (29), 1983, pp. 59—73. Rés. čes.

•   „Legenda o Doně Ráchel z Toleda“ (Doslov), in: Feuchtwanger, Lion: Židovka z Toleda. Praha, Odeon 1983, s. 516—521.

•   „Legendární osobnost baroka“, in: LD 1983, 30. III., s. 5.

•   „La Caída de Wallenstinn y la Política Española, 1633—1634“, in: I-APr 17, 1983, pp. 145—161.

•   „Los Fondos Hispánicos en los Bibliotecos de Bohemia y Moravia“ (Spolu s O. Kašparem), in: I-APr 17, 1983, pp. 221—232.

•   „Antonio Maceo »kubánský Žižka«“, in: Nový Orient 38, 1983, č. 2, s. 53—55.

•   „Juan Marinello y Checoslovaquia“, in: I-APr 17, 1983, pp. 217—219.

•   „Vilém Mathesius a počátky studia dějin anglo-americké literatury a kultury na Univerzitě Karlově“, in: AUC – HUCP 23, 1983, f. 1, s. 37–54. Rés. angl.

Online: cms.flu.cas.cz (AUC-HUCP).

•   „Mírová návštěva ve Florennes“ (Spolu s S. Ostrovskou), in: LD 1983, 17. VI., s. 4.

•   „Olomouc a problémy studia dějin 16.—17. století“, in: Historická Olomouc a její současné problémy 4, 1983, s. 17—26.

•   „Osvícenský historik“ (Doslov), in: Gibbon, Edward: Úpadek a pád římské říše. Praha, Odeon 1983, s. 397—(405).

•   „Plzeň a Plzeňsko v dějinách českého vystěhovalectví do Ameriky“, in: Minulostí Západočeského kraje 19, 1983, s. 43—46.

•   „Popularizátor českých dějin“, in: LD 1983, 19. III., s. 5.

•   „Poštovní itineráře doby předbělohorské a jejich význam pro dějiny poštovnictví českých zemí“, in: Archivní prameny k dějinám poštovnictví. Celostátní seminář archivářů a poštovních historiků, Praha 16. 11. 1983. Praha, Pobočka ČSVTS při Státním ústředním archívu 1983, s. 40—50.

•   „Prostějov — přes vzdálenost půlstoletí“, in: Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 3, 1983, č. 1, s. 1—4.

•   „Pražská veduta z 80. let šestnáctého století“ (Spolu s J. Kozákem), in: Umění 31, 1983, s. 441—443, 1 obr. Rés. angl.

•   „Sborník k dějinám vzdělanosti“, in: LD 1983, 1. VI., s. 6.

•   „Úvod“ (Spolu s O. Kašparem“, in: Kašpar, Oldřich: Soupis španělských tisků bývalé zámecké knihovny v Roudnici nad Labem nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR v Praze. Praha, Státní knihovna ČSR 1983, s. 3—27.

•   „Veduta jako historický a etnografický pramen“, in: Umění 31, 1983, s. 377—380.

•   „Velká postava českých dějin“, in: LD 1983, 20. V. s. 5.

•   „Za velkým moravským historikem“, in: LD 1983, 23. II., s. 6.

•   „Zajímavý myslitel a statečný muž“, in: LD 1983, 9. XII., s. 11.

1984

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1984“, in: I-APr 18, 1984, pp. 263—268.

•   „Bída a sláva Španělska — zrození Latinské Ameriky“ (Doslov), in: Pok, Lubor: Západ nad propastí. Praha, Mladá fronta 1984, s. 359—365.

•   „Simon Bolívar y Nuestra Actualidad“, in: I-APr 18, 1984, s. 181—189.

•   „Carpertier a dějiny české kultury“, in: LD 1984, 28. XII., s. 5.

•   „Čeští zlatokopové na Aljašce“ (Spolu s Mergancem), in: LD 1984, 13. VII., s. 4.

•   „10 let od smrti Fr. Roubíka“, in: LD 1984, 5. V., s. 5.

•   „Documentos Checoslovacos Relatívos al Movimiento de Emencipación de Hispanoamérica“, in: I-APr 18, 1984, s. 191—203.

•   „Dreyfusova aféra aneb Francie rudá a ta druhá“ (Předmluva), in: Dreyfus, Mathieu: Dreyfussova aféra, jak jsem ji zažil. Praha, Odeon 1984, s. 7—(11).

•   „Druhý zakladatel pražské univerzity“, in: LD 1984, 30. VI., s. 5.

•   „Historie a genealogie“, in: JM 20, 1984, sv. 23, s. 73—82. Rés. rus., něm.

•   „Chilská píseň bojující“, in: LD 1984, 16. XI., s. 5.

•   „Jubileum historika“, in: LD 1984, 22. IX., s. 5.

•   „J. A. Comenius and the Education towards Peaceful Cooperation“, in: Symposium Comenianum 1982. The Impact of J. A. Comenius on Educational Thinking and Practice. Ed. by M. Kyralová and J. Přívratská. Uherský Brod 1984, pp. 161—164.

•   „Prameny k dějinám portugalských objevných cest v ČSSR“ (Spolu se Simonou Binkovou), in: Sborník Národního muzea. Řada C. Sv. 29, 1984, s. 227—234. Rés. rus., angl.

•   „Problems of Studying the History of Czech Mass Emigration to the America“, in: Emigration from Northern, Central and Southern Europe. Theoretical and Methodical Principles of Research. Cracow 1984, pp. 185—194.

•   „První ochránce Komenského. (Karel starší ze Žerotína)“, in: LD 1984, 15. X., s. 5.

•   „Stať o rukopisech“, in: Kašpar, Oldřich: Soupis španělských a portugalských tisků bývalé pražské lobkovické knihovny nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR v Praze. Praha, Státní knihovna ČR 1984, s. XIV a 138.

•   „Studijní léta mladých pánů ze Sioraku“ (Doslov), in: Merle, Robert: V rozpuku mládí. Praha, Odeon 1984, s. 567—(573).

•   „Světový fond umění“, in: Svobodné slovo 1984, 13. X.

•   „Televizní film a historická skutečnost“, in: Vesmír 1984, s. 371—372.

•   „Tři sta let od bitvy u Vídně“, in: JM 20, 1984, sv. 23, s. 233—239.

•   „Valdštejnův pád“, in: LD 1984, 25. II., s. 5.

•   „Zemřel velký jazykovědec“, in: LD 1984, 23. VII., s. 4.

•   „Živý Komenský“, in: Odborná škola 31, 1983/1984, s. 97—98.

1985

•   „Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1985“ (Spolu s B. Zavadilem), in: I-APr 19, 1985, s. 277—281.

•   „Anglie v měnícím se světě“, in: Alžbětinské divadlo. Drama po Shakespearovi. Praha, Odeon 1985, s. 115—132.

•   „Básník plný protikladů a jeho cesta k velikosti“, in: Holan, Vladimír: Mušle, lastury a škeble. Praha, Československý spisovatel 1985, s. 287—297.

•   „Bohemia, Genova and the Atlantic“, in: Rapporti Genova. Mediteranea-Atlantico... Genova 1985, pp. 313—319.

•   „Filozofická fakulta UK na jaře památného roku 1945“, in: Zprávy Archivu Univerzity Karlovy 7, 1985, s. 30—34.

•   „Hr na paní věc aneb Bartolomějský masakr“ (Doslov), in: Merle, Robert: Mé dobré město Paříž. Praha, Odeon 1985, s. 544—(551).

•   „Jubileum učitele národů“, in: LD 1985, 4. XII., s. 5.

•   „Kniha o husitech a husitství. (Kejř, J.: Husité)“, in: LD 1985, 8. II., s. 5.

•   „J. A. Comenio y el mundo hispanoamericano“, in: Acta Comeniana 6 (30), 1985, s. 93—98. Rés. čes.

•   „Komenský a Balbínův Gracián“, in: LD 1985, 12. IV., s. 5.

•   „O železném a zlatém věku země české“, in: LD 1985, 29. III., s. 5.

•   „Olomouc a problémy studia dějin 17. a 18. století“, in: Historická Olomouc a její současné problémy. Sv. 5. Olomouc, Univerzita Palackého 1985, s. 11—21.

•   „Opravdový život Giacoma Casanovy“, in: LD 1985, 2. IV., s. 5.

•   „Pěkné čtení o Petru Vokovi“, in: LD 1985, 2. XI., s. 5.

•   Research Trends and Research Possibilities for the Study of US History Outside the US 1945—1980. Ed. L. Hanke. New York 1985, pp. 16—19.

Pasáž o Československu.

•   „Spor a pozůstatky Kryštofa Kolumba“, in: LD 1985, 21. VI., s. 5.

•   „Trilogie o dějinách myšlení v Anglii 17. století“, in: Stud Com et hist 15, 1985, sv. 30, s. 97—98.

•   „Zemřel I. A. Poldauf“, in: Stud Com et hist 15, 1985, sv. 30, s. 120.

1986

•   European Expansion 1494—1519. The Voyages of Discovery in the Bratislave Manuscript Lyc. 515/8. (Codex Bratislavensis). Ed. by M. Krása, J. Polišenský and P. Ratkoš. Prague, Charles University 1986, pp. 166.

•   Komenský, Jan Amos: Dílo. Sv. 15/1. Věd. red. Eva Kamínková. Praha, Academia 1986, 586 s., 24 příl. (Spolupráce na edici).

•   „Bolívar en Czechoslovaquia“, in: Bolívar y Europe. Caracas 1986, pp. 985—1000.

•   „Fernand Braudel, 1902—1985“, in: I-APr 20, 1986, s. 250—252.

•   „4. srpen 1306 — smrt posledního Přemyslovce“, in: LD 1986, 4. VIII., s. 5.

•   „Čtyři a půl století legendy o Faustovi“, in: LD 1986, 24. V., s. 5.

•   „Dějiny společnosti a vzdělanosti“, in: Francie. Průvodce. Praha, Olympia 1986, s. 25—28.

•   „Historické romance ze 14. století“, in: LD 1986, 13. III., s. 5.

•   „Jaký byl poslední Přemyslovec?“, in: LD, 1986, 5. VIII., s. 5.

•   „K otázkám dějin českého, vystěhovalectví do Ameriky“, in: Češi v cizině. (Sv. 1.) Praha, Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV 1986, s. 17—22.

•   „Kniha o českém osvícenství“, in: LD 1986, 27. VI., s. 5.

•   „Jan Amos Komenský a Baltazar Gracián“, in: Stud Com et hist 16, 1986, č. 31, s. 123—127.

•   „Kronika šestnácti krvavých let“ (Doslov), in: Merle, Robert: Vladař na scéně. Praha, Odeon 1986, s. 623—(631).

•   „Legenda o doně Ráchel z Toleda“ (Doslov), in: Feuchtwanger, Lion: Židovka z Toleda. 6. vyd. Praha, Odeon 1986, s. 515—522.

•   „Lužice a Čechy v polovině 18. století“ (Doslov), in: Kubašec, Marje: Kantor Serbin. Praha, Svoboda 1986, s. 702—708.

•   „Machiavelli, jeho dílo a společnost, ve které žil“, in: Machiavelli, Nicoló: Úvahy o vládnutí a vojenství. Praha, Naše vojsko 1986, s. 4—13.

•   „Na rozhraní věků“, in: LD 1986, 31. 1., s. 5.

•   „Nizozemský kníže míru“, in: LD 1986, 26. IV., s. 5.

•   „Polská polemika o J. A. Kamenském“, in: Stud Com et hist 16, 1986, č. 31, s. 131—132.

•   „Poslední český král“, in: LD 1986, 20. III., s. 5.

•   „Teatrália v díle J. A. Komenského“, in: Z Kralické tvrze 13, 1986, s. 44—47.

1987

•   Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku. Výbor z díla. Výbor uspoř. a úvodní studii naps. Josef Polišenský a Vlastimil Pařízek. Praha, Stát pedag. nakl. 1987, 178 s. Z dějin pedagogiky. Sv. 30.

•   „As fontes para a História dos descombrimentos portugueses na Checoslováquia“ (Spolu se Simonou Binkovou), in: A abertura do mundo Vol. 2. Lisboa, Editorial Presenca 1987, pp. 183—189.

•   „Fernard Braudel“, in: Stud Com et hist 17, 1987, č. 34, s. 147—148.

•   „Diskuse na téma baroko“, in: Opus Musicum 19, 1987, s. 161—162, 166—167.

•   „2 minuty s historikem“, in: Tvorba příl., Kmen 1987, 25. XI., s. IV.

•   „History and anthropology. The past and present“, in: Sborník Národního muzea v Praze, Ř. B, 43, 1987, č. 2/4, s. 147—149.

•   „Komenský, Anděl míru a dnešní doba“, in: Komenský — bojovník za mír. (Prešov 1987), s. 20—28.

•   „Kroměříž v dějinách evropské kultury“, in: Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1987, č. 2, s. 1—8.

•   „Nové práce o dějinách Španělska 16. a 17. století“, in: Stud Com et hist 17, 1987, č. 34, s. 134—136.

•   „Od dona Juana Tenoria k Mozartovu D. Giovannimu“, in: LD 1987, 23. X.

•   „Paříž stojí za mši“ (Doslov), in: Merle, Robert: Horoucí láska. Praha, Odeon 1987, s. 528—(535).

•   „Pochybní hrdinové »pozlaceného věku«“ (Doslov), in: Brdečka, Jiří: Kolty bez pozlátka. Praha, Československý spisovatel 1987, s. 224—236.

•   „Práce k dějinám nizozemské kultury v 16.—17. století“, in: Stud Com et hist 17, 1987, č. 33, s. 127—128.

•   „Prostějov a česká účast na předhistorii 1. máje“, in: Štafeta 19, 1987, 1, s. 8—10.

•   „J. E. Purkyně a jeho odkaz dnešku“ (Spolu s Ludvíkem Schmidem), in: Technický magazín 1987, č. 11, s. 42—51.

•   „Rakouská »diplomatická revoluce« 18. století a moravské prameny“, in: JM 23, 1987, sv. 26, s. 51—64.

•   „Revolucionáři z Litoměřic“, in: LD 1987, 22. VII., s. 5.

•   „Sto let od návštěvy filipínského hrdiny José Rizala“, in: Nový Orient 1987, č. 9, s. 268—269.

•   „Symposium Comenianum 1982. The Impact of J. A. Comenius on Educational Thinking and Practice. Ed. by Marie Kyralová and Jana Přívratská, Uherský Brod, 1984, 198 s.“ (recenze), in: Acta Comeniana 7 (31), 1987, s. 223—227.

•   „Jindřichu Vackovi k sedmdesátinám“, in: Minulostí Západočeského kraje 23, 1987, s. 237—240.

•   „Valdštejnův pád a španělská politika“, in: Stud Com et hist 17, 1987, č. 34, s. 78—93.

•   „Ve stínu Palackého. Kdo byl Antonín Gindely?“, in: Kmen, 1988, č. 26, s. 3.

•   „Zahraniční konzuláty v Čechách do roku 1918. (Příspěvek k výzkumu bohemik v zahraničních archívech)“ (Aut.): Pavla Horská, Jiří Kořalka, Josef Polišenský“, in: Sborník archivních prací 37, 1987, s. 375—474. Rés. rus., něm.

•   „Život a smrt Jany z Arku“, in: LD 1987, 6. 1., s. 5.

1988

•   Alma mater Carolina Pragensis. Výbor svědectví cizích návštěvníků. Sest. Josef Polišenský a Marie Štemberková. Praha, Univerzita Karlova 1988, 231 s. (souběžný text rus., angl.).

•   „Brněnské motivy ve světových dějinách“ (Text přednášky přednesené 23. 4. 1987 na besedě pořádané Muzeem města Brna), in: Forum Brunense, 1988, s. 45—54. Rés. rus., něm., angl.

•   „Co číst z historické literatury“, in: Nové knihy 1988, č. 5.

•   „Ernst Denis — Česká historie a česká politika“, in: LD 1988, 31. XII.

•   „Faction, Patronage and the Arts at the Court of Rudolph II“, in: Prag um 1600. Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. Beiträge, Essen, Luca Verlag Freren, 1988, pp. 249—253.

•   „František Hrubý (1887—1983). In Memoriam“, in: JM 24, 1988, č. 27, s. 279—282.

•   „Srdce s korunou, prodknuté šípem“ (Doslov), in: Merle, Robert: Svítání. Praha, Odeon 1988, s. 546—551.

•   „Jižní Morava v programu dvou mezinárodních sympozií. (4.—5. 6. 1987, Praha; 8.—12. 6. 1987, Praha)“, in: JM 24, 1988, č. 27, s. 247—249.

•   „Král železný a zlatý“, in: LD 1988, 25. VIII.

•   „Melk. 1988“, in: Kmen 1988, č. 47, s. 8.

•   „Nehynoucí odkaz J. Dobrovského“, in: LD 1988, 16. VII., s. 5.

•   „Princ Rupert — kavalír a kapitalista?“, in: Stud Com et hist 18, 1988, č. 35, s. 148—150.

•   „Příklad historika a badatele“, in: LD 1988, 23. 1., s. 5.

•   „Starosti páně Casanovy“, in: LD 1988, 19. VIII., s. 5.

•   „Umění v rudolfínské Praze“, in: Stud Com et hist 18, 1988, č. 35, s. 150—151.

•   „Velký český historiograf“, in: LD 1988, 13. VI, s. 5.

•   „Záhady kolem husitských kronik“, in: LD 1988, 17. III., s. 5.

1989

•   Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století. Z čes., lat., něm., ital. a špan. orig. vybr. Simona Binková a Josef Polišenský. Předml. naps. Josef Polišenský. — Klub čtenářů. Sv. 603.   Odeon, Praha 1989, 493 s., 32 s. obr. příl.

•   Jan Jeník z Bratřic. Spolu s Ellou Illingovou. — Odkazy pokrokových osobností naší minulosti. Sv. 89.   Melantrich, Praha 1989, 296 s., 40 s. obr. příl.

•   „Cenná publikace: Komenský o sobě“, in: LD 1939, 21. IV., s. 11.

•   „Český příspěvek k výročí Francouzské revoluce“, in: LD 1989, 27. IX., s. 5.

•   „Francouzská revoluce ve světle vědy“, in: LD 1989, 14. VII., s. 5.

•   „Jan Jeník z Bratřic a problematika národního obrození“, in: Památky středních Čech 4, 1989, s. 73—88. Rés. rus., něm.

•   „La Révolution française et ses contemporains tchèques“, in: Philologica Pragensia 32, 1989, pp. 88—102.

•   „Pád Bastily a co přišlo po něm, 1789—1989“, in: Věda a život 1989, č. 7, s. 16—21.

•   „Plno labyrintů...“, in: Kmen 1989, č. 45, s. 5.

•   „17. listopad“, in: Kmen 1989, č. 46, s. 1, 3.

•   „The World Comenius Lived In“, in: Symposium Commenianum 1986. J. A. Comenius's Contribution to World Science and Culture. Libice, June 16—20, 1986. Academia, Praha 1989, s. 49—54.

•   „Morava a osudy humanistického školství v Evropě 17. století“, in: Studie Muzea Kroměřížska 1989, s. 4—7.

1990

•   Historie života Jakuba Casanovy, KÚSPPOP, Ústí nad Labem—Praha 1989 (vyd. 1990), 25 s.

•   „Francouzská revoluce a čtyři milióny Čechů a Moravanů“, in: Ideové a kulturní proudy Francouzské revoluce — jazyk revoluční doby. Sborník příspěvků vědecké konference k 200. výročí Velké francouzské revoluce, Kruh moderních filologů při ČSAV, Praha 1990, s. 5—10.

•   „Antonín Gindely o životě a díle J. A. Komenského“, in: Studia Comeniana et Historica 1990, č. 40, s. 19—31.

•   „Úděl českého historika. Otakar Odložilík (1899—1975)“, in: Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1990, č. 5, s. 9—12.

•   J. P., Simona Binková: „Simón Bolívar. En la Cultura Checoslovaca del Siglo XX“, in: Ibero-Americana Pragensia 22, 1988 (vyd. 1990), s. 163—172.

•   „Vznik jedné osvícenské knihovny“, in: Strahovská knihovna 20—21, 1985—1986 (vyd. 1990), s. 251—257.

1991

•   Tragic Triangle. The Netherlands, Spain and Bohemia 1617—1621, Univerzita Karlova, Praha 1991, pp. 258, tab.

•   „Od stavovského povstání k české revoluci 1618“, in: Český časopis historický 89, 1991, 1, s. 78—87.

•   „J. A. Comenius (1592—1670). A Man of Hope in the Age of Labyrinths“, in: Comenius in World Science and Culture (Contributions of Scholars from European Countries for the 17th International Congress of Historical Sciences in Madrid, August 1990.) Ed. Jaroslav Pánek.   HÚ ČSAV, Praha 1991, pp. 25—54.

•   „Gindely a Goll o životě a díle J. A. Komenského“, in: Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému, UK-Karolinum, Praha 1991, s. 56—64.

•   J. P., Simona Binková: „Dos Testimonios sobre España del Siglo XVII“, in: Ibero-Americana Pragensia 25, 1989 (vyd. 1991), s. 151—152.

•   „La Correspondencia Diplomática de A. A. J. Lobkowitz acerca de España, América y los Países Checos, 1772—1776“, in: Ibero-Americana Pragensia 25, 1991, s. 129—152.

1992

•   Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky. Díl 1. Obecné problémy dějin českého vystěhovalectví do Ameriky 1848—1914, Univerzita Karlova, Praha 1992, 56 s.

1993

•   „Comenio y el Mundo Hispano-Americano“, in: Ibero-Americana Pragensia 27, 1993, pp. 41—50.

1994

•   Úvod do studia dějin a kultury Španělska a Portugalska na přelomu 19. a 20. století, Ostravská univerzita, Ostrava 1994, 211 s.

•   „Anton Gindely und die böhmische Geschichtswissenschaft“, in: AUC Philosophica et historica 1993 (vyd. 1994), č. 5 (Studia historica 58: Problémy dějin historiografie VI.), s. 15—21.

•   „The Embarrassement of Greatness. J. A. Comenius and the Dutch Golden Age“, in: Johannes Amos Comenius: (1592—1670). Exponent of European Culture?, Ed. Pauline van Vliet & Arjo J. Vanderjagt.   Royal Academy of Arts and Sciences, Amsterdam 1994, pp. 67—72.

1995

•   J. P., Josef Kollman: Valdštejn. Ani císař, ani král, Academia, Praha 1995, 224 s. + il.

1996

•   Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky. Díl 2. Češi a Amerika, (Spoluprac. Nesvadbík, Lumír). Karolinum, Praha 1996, 119 s.

•   Komenský, muž labyrintů a naděje, Academia, Praha 1996, 218 s.

•   „Španělský vyslanec a angličtí agenti na dvoře Rudolfa II.“, in: České země a Španělsko, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 1996, s. 59—67.

1997

•   Casanova a jeho svět, Academia, Praha 1997, 185 s., obr. příl.

•   Jiří král český a jeho snahy o mír a bezpečnost v Evropě, Velcí Češi, velcí Evropané.   Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, Praha 1997, 56 s.

•   J. P., Josef Kollmann: Wallenstein. Feldherr des Dreissigjährigen Krieges. Tr. Herbert Langer. Böhlau Verlag 1997, pp. 262 + 18 tab.

•   „Úvahy o typologii rezidenčních měst“, in: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.—18. století), Muzeum Prostějovska v Prostějově, Prostějov 1997, s. 25—37.

1998

•   „Tolerance a intolerance v rudolfinské Praze“, in: Časopis Matice moravské 117, 1998 č. 1, s. 3—10.

•   „Palackého předchůdci, současníci a pokračovatelé“, in: Památník na oslavu dvoustých narozenin Františka Palackého, Repronis, Ostrava 1998, s. 25—32.

1999

•   Tisíciletá Praha očima cizinců, Academia, Praha 1999, 229 s., fot. příl.

•   J. P., Alžběta Štramberská: „Tycho Brahe a jeho pražští přátelé“, in: Studia Comeniana et Historica 29, 1999, č. 61, s. 195—198..

•   „Prameny k bádání o životě a díle jednoho moravského historika", (Otakar Odložilík) in: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám, Matice moravská, Brno 1999, s. 585—588.

•   „Komenský, Palacký, Masaryk — tři velcí Moravané“, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Historica 28 (Sborník prací historických 16), 1998 [vyd. 1999], s. 23—29.

•   „Poznámky o stavu historické vědy 1945—1953“, in: Věda v Československu v letech 1945—1953. Sborník z konference. (Praha, 18.—19. 11. 1998), Karolinum, Praha 1999, s. 373—375.

•   „Vzpomínky historika: Český historik na březích Pacifiku“. Zpravodaj Historického klubu 10/2 (1999), str. 41-46.

2000

•   Velké a malé ženy v dějinách lidstva. Josef Polišenský — Sylvia Ostrovská. Praha, Jan Krigl, 2000, 241 str. + ilustr.

•   „T. G. M. a anglo-americký svět“, in: Češi a svět. Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Pfaffa; ed. Josef Polišenský, Euroslavica, Praha 2000, s. 147—150.

2001

•   Historik v měnícím se světě. Praha, Karolinum, 2001, 352 str. + tab.

Kniha vzpomínek na osobní a profesní osudy v pohnutém 20. století stejně jako na organizaci a průběh studia ve 30. letech minulého století.

•   „Dánové na Bílé Hoře“, Zpravodaj Historického klubu, Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872), Ročník XII., číslo 1, 2001, str. 9-15.

Odkaz profesora Josefa Polišenského (Poslední přednáška v Národním muzeu v Praze konaná dne 7. prosince 2000).

2002

•   J. P., Ivo Barteček: Dějiny Iberského poloostrova (do přelomu 19. a 20. století). Olomouc, Univerzita Palackého, 2002, 177 str.

 

       

 

 

Prameny

„Bibliografía selecta de Josef Polišenský en el Campo de los Estudios Hispánicos, Lusitanos e Ibero-Americanos, 1976—1995“, in: Ibero-Americana Pragensia 29, 1995, s. 13—16.

Petr Čermák — Claudio Poeta — Jan Čermák, Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Praha: Academia 2012.

Rexová, Kristýna: „Výběrová bibliografie Josefa Polišenského od roku 1990“, in: ČČH 2, roč. 99, 2001, str. 413—414.

Urbanová, Jiřina: „Soupis prací Josefa Polišenského“, in: Studie Muzea Kroměřížska 1990, s. 9—32.

Ohlasy

Havránek, Jan: „Sedmdesát pět let života a práce Josefa Polišenského“, in: Studie Muzea Kroměřížska 1990, s. 3—8.

Hroch, Miroslav — Válka, Josef: „K sedmdesátinám profesora Josefa Polišenského“, in: Studia Comeniana et historica 30 (15/1985), s. 120--125.

Kašpar, Oldřich: „K sedmdesátinám prof. PhDr. Josefa Polišenskéha, DrSc.“, in: Univerzitní zprávy 5/85—86, s. 28—29.

Vebr, Lubomír: „J. V. Polišenský Sexagenario“, in: Ibero-Americana Pragensia 10, 1976, s. 9—17.

 

 

 

Bibliografie je převzata ze soupisu Jiřiny Urbanové s jejím svolením.
Nejsou sem zatím zahrnuty drobné zprávy o knihách a jiné příležitostné poznámky.
Za poskytnutí fotografie „mladého“ J. P. děkujeme dědicům
a zprostředkovatelce dr. Jiřině Urbanové.

Drobné opravy a připomínky poskytl Claudio Poeta.

( Poslední aktualizace 25. ledna 2024 )

 

 

 

 

 

Josef Polišenský Josef Polišenský
v době studií


Josef Polišenský Josef Polišenský
v roce 1990

 

Seznam zkratek:

AUC — HUCPActa Universitatis Carolinae — Historia Universitatis Carolinae Pragensis.

AUC — Phil et histActa Universitatis Carolinae Philosophica et Historica.

ČČHČeský časopis historický.

ČMFČasopis pro moderní filologii.

ČMMČasopis Matice moravské, Brno.

ČsČHČeskoslovenský časopis historický.

ČsHSČeskoslovenská historická společnost.

DaSDějiny a současnost.

I-APrIbero-Americana Pragensia.

JMJižní Morava.

LDLidová demokracie.

LFListy filologické, Praha.

NVNaše věda.

RPRudé právo.

Stud Com et histStudia Comeniana et Historica.

VaŽVěda a život.