Vladimír Skalička

[ 1909—1991 ]

Bibliografie


( Sestavil Claudio Poeta )


1931

1931a   „Mikhaïl Mikhaïlov: Matériaux sur l'argot et les locutions populaires turc-otomans. Leipzig 1930“ (recenze v němčině), Archiv orientální 3, 211–212. — Viz česky SD I 26.

Online: Kramerius.lib.cas.

1932

1932a   Funkce ablativu v jazycích permských. Disertační práce. Universita Karlova, 1932, (2) + 33 str. (Rukopis.)

Posuzovali Pavel Bujnák a Jan Rypka.

1933

1933a   „Zur Phonologie der finnischen Schriftsprache“, Archiv orientální 5, 91–95. — Viz česky SD I 28.

Poznámky k výkladům Trubeckého o fonologickém systému finštiny — Nikolaj Trubetzkoy, „Zur allgemeinen Theorie der phonologischen Vokalsysteme“, in: Travaux du Cercle Linguistique de Prague I, 1929, 39–67.

Online: Kramerius.lib.cas.

1933b   „D. A. Rasovskij: Pečenegi, torki i berendeji na Rusi i v Ugrii. Prag 1933“ (recenze v němčině), Archiv orientální 5, 320. — Viz česky SD I 33

Расовский, Дмитрий Александрович, Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Угри / Pétchénegues, torks et béréndés en Russie et en Hongrie. (Separatum). Seminarium Kondakovianum. Recueil d'études. Archéologie. Histoire de l'art. Études byzantines VI., 1933, pp. 1–66. Institut Kondakov, Praha.

Online: Kramerius.lib.cas.

1934

1934a   „Zur Charakteristik des eurasischen Sprachbundes“, Archiv orientální 6, 272–274. — Viz česky SD I 35.

Několik poznámek ke studiím Romana Jakobsona „K charakteristike evrazijskogo jazykogo sojuza“ (Pariž 1931) a „Über die phonologischen Sprachbünde“, Travaux du cercle Linguistique de Prague IV, Praha 1931, 234–240; o tomto posledním, ref. A. Meillet, BSL 32, 3, 1931, 12.

Online: Kramerius.lib.cas.

1935

1935a   Zur ungarischen Grammatik. Práce z vědeckých ústavů 39. Praha: Facultas Philosophica Universitatis Carolinae Pragensis, 68 str. — Viz 1979ab.

Německý psaná habilitační monografie. Český překlad publikovaný v SD I 37 je částečně revidovanou verzí překladu z roku 1975.

Recenze německy psaného originálu: Vilém Mathesius: „Pokus o theorii strukturální mluvnice“, Slovo a slovesnost 2, 1936, 47–54.

1935b   Zur ungarischen Grammatik. Práce z vědeckých ústavů 39. Praha: Facultas Philosophica Universitatis Carolinae Pragensis, 68 str.

Dotisk s dodatkem na s. 67. Nevíme, jestli k vytištění tohoto dotisku vedlo vyprodání původního nákladu. Zřejmě ne. Sám prof. Skalička vysvětloval, že teprve text tohoto dotisku je psán korektní němčinou revidovanou rodilým mluvčím.

1935c   „K problému věty“, Slovo a slovesnost 1, 212–215. — Viz SD I 92.

1935d   „K otázkám fonologických protikladů“, Slovo a slovesnost 1, 254.

Výtah z přednášky konané v PLK 4. 2. 1935. Není jasné, zda tyto výtahy byly pro SaS psány samotnými autory přednášek či pořizovány redakčně. K plnému znění viz 1936b.

1935e   „Asymetrický dualismus jazykových jednotek“, Naše řeč 19, 296–303. — Viz SD I 97.

1935f   „Zur mitteleuropäischen Phonologie“, Časopis pro moderní filologii 21, 151–154. — Viz SD I 104.

Ruský překlad viz 1967.

1935g   „Notes sur la declinaison des langues eurasiatiques“, Archiv orientální 7, 351–354. — Viz SD I 107.

Online: Kramerius.lib.cas.

1935h   „Z cizí linguistiky“, Slovo a slovesnost 1, 133–134. — Viz SD I 111

Recenze maďarské monografie: Gyula Laziczius, Bevezetés a fonológiába. Budapest 1932.

1935i   „Maďarsko. Jazyk“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, III–2, 1362–1363 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1289.

1936

1936a   „La fonction de l'ordre des éléments linguistiques“, Travaux du Cercle linguistique de Prague 6 (Études dédiés au quatrième congrès de linguistes), 129–133. — Viz česky SD I 112.

1936b   „K otázkám fonologických protikladů“, Listy filologické 63, 133–139. — Viz 1972b, SD I 116. Srv. 1983a.

Text přednášky konané v PLK 4. 2. 1935; viz též 1935d.

1936c   „Notes sur le redoublement“, Sborník Matice Slovenskej 14, 19–22. — Viz česky SD I 123.

1936d   „Z otázek fonologických“, Slovo a slovesnost 2, 193–194. — Viz SD I 128.

Recenze článků: Gy. Laziczius, „Probleme der Phonologie“, Ungarische Jahrbücher 15, 1935, 193–208. || J. Vachek, „Several thoughts on several statements of the phoneme theory“, American Speech 10, 1930, 243–255.

1936e   „Mansikka Viljo Johannes“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–1, 44 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1287.

1936f   „Margalits Ede“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–1, 55 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1288.

1936g   „Melich János“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–1, 168 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1288.

1936h   „Mongolské jazyky“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–1, 308–309 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1288.

1936i   „Mordvini“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–1, 337–338 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1289.

1936l   „Munkácsi Bernard“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–1, 385 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1290.

1936m   „Negroafrické jazyky“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–1, 489–490 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1290.

1936n   „Németh Julius“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–1, 541–542 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1291.

1936o   „Nieminen Eino“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–1, 574 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1292.

1937

1937a   Čech mezi Maďary (Maďarsky). Brána jazyků. Rychlé kursy jazyků. Sv. 5. Pořádá H. Siebenschein. Praha: Orbis, 132 str.

Učebnice a konverzační příručka maďarštiny "na cesty". Pro její ryze prakticko-pedagogický charakter a též z důvodů prostorových nebyla pojata do SD.

1937b   „Promluva jako linguistický pojem“, Slovo a slovesnost 3, 163–166. — Viz SD I 131.

1937c   „Studie o maďarských výrazech onomatopoických“, Sborník filologický 11, č. 2, 1936–1939, 75–102. — Viz SD I 136.

1937d   „Bemerkungen zur Kongruenz“, Sborník Matice Slovenskej 15, 35–38. — Viz česky SD I 168.

1937e   „Osťáci“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–2, 792 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1292.

1937f   „Osťáci Jenisejští“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–2, 792–793 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1293.

1937g   „Paasonen Heikki“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–2, 826 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1294.

1937h   „Päivärinta Pietari“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–2, 835 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1294.

1937i   „Paleoasijské jazyky“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–2, 842–843 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1294.

1937l   „Pápay József“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–2, 877 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1296.

1937m   „Papuánské jazyky“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–2, 881 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1296.

1937n   „Pečeněgové“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–2, 951–952 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1296.

1937o   „Permjaci“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–2, 1000 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1297.

1937p   „Pipping Hugo“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, IV–2, 1076 (fotoreprint 2001). — Viz SD III 1298.

1938

1938a   „Poznámky o pádosloví“, Slovo a slovesnost 4, 128.

Résumé přednášky v Pražském lingvistickém kroužku dne 26. 10. 1937. K těmto výtahům z přednášek viz poznámku k 1935d. K plnému znění této přednášky viz 1950a.

1938b   „Linguistické poznámky k studii psychologické“, Slovo a slovesnost 4, 189–190. — Viz SD I 172.

Recenze monografie: Otakar Glos, Studie z psychologie myšlení, Praha 1937.

1938c   „Ramstedt Gustaf John“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, V–1, 405 (fotoreprint 2002). — Viz SD III 1298.

1938d   „Rapola Martti Olavi“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, V–1, 410 (fotoreprint 2002). — Viz SD III 1298.

1938e   „Reuter Julio Natanael“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, V–1, 590 (fotoreprint 2002). — Viz SD III 1298.]

1939

1939a   „Bemerkungen über die Entstehung der Phonologie“, Travaux du Cercle linguistique de Prague 8, 79–82. — Viz česky SD I 175.

1939b   „O pojem morfému“, Sborník Matice Slovenskej 16–17, 1938–1939, č. 1–2, 4–12. — Viz SD I 179.

1939c   „Ohlasy fonologie v jazykovědě romanské a ugrofinské“, Slovo a slovesnost 5, 61–63. — Viz SD I 189.

Recenze následujících prací: Lauri Hakulinen, „Mikä on luonteenomaista suomen kielen äännerakenteelle? (Was ist kennzeichnend für die lautliche Struktur der finnischen Sprache?)“, Virittäjä 3, 1938. || Wolfgang Steinitz: Der Vokalismus des Sosva-Wogulischen, Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1937. || Wolfgang Steinitz: Ostjakische Texte. Commentationes litterarum societatis esthonicae 31, 1938. — Text byl uveřejněn pod společným názvem „Ohlasy fonologie v jazykovědě románské a ugrofinské“ spolu se statí Stanislava Lyera o fonologii v románské jazykovědě, která je zase recenzí následujících prací: M. Grammont: „La neophonologie“, Français moderne 6, 1938, 205–211. || A. Martinet: „La phonologie“, Français moderne 7, 1939, 33–37.

1939d   „Ohlasy "pražské školy" v Anglii a v Estonsku“, Slovo a slovesnost 5, 111–112. — Viz SD I 191.

1939e   „Rusz Rózsika“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, V–2, 918 (fotoreprint 2002). — Viz SD III 1299.

1939f   „Samojedský jazyk“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, V–2, 990–991 (fotoreprint 2002). — Viz SD III 1299.

1939g   „Sebestyén Gyula“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, V–2, 1062 (fotoreprint 2002). — Viz SD III 1300.

1939h   „Sechehaye Charles Albert“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, V–2, 1079 (fotoreprint 2002). — Viz SD III 1300.

1939i   „Setälä Eemil Nestor“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, V–2, 1128 (fotoreprint 2002). — Viz SD III 1300.

1939j   „Schmidt József“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, V–2, 1174 (fotoreprint 2002). — Viz SD III 1301.

1939k   „Simonyi Zsigmond“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, V–2, 1240 (fotoreprint 2002). — Viz SD III 1301.

1940

1940a   „O jazykové subsumaci“, Časopis pro moderní filologii 26, č. 1, 24–29. — Viz SD I 193.

1940b   „O dimensích v jazyce“, Listy filologické 66, 169–173. — Viz SD I 199.

1940c   „Bemerkungen zur Negation“, Sborník Matice Slovenskej 18, 8–12. — Viz česky SD I 204.

1940d   „Morfologické problémy“, Slovo a slovesnost 6, 1940, 240.

Résumé přednášky v Pražském lingvistickém kroužku dne 18. 3. 1940. K těmto výtahům z přednášek viz poznámku k 1935d.

1940e   „Solymossy Sándor“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, VI–1, 112 (fotoreprint 2003). — Viz SD III 1301.

1940f   „Svahili“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, VI–1, 511 (fotoreprint 2003). — Viz SD III 1301.

1940g   „Szinnyei József“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby, VI–1, 673 (fotoreprint 2003). — Viz SD III 1301.

1941

1941a   Vývoj české deklinace. Studie typologická. Studie Pražského linguistického kroužku. Sv. 4. (Vydáno s podporou Českého badatelského fondu při Národní radě badatelské v Praze.) Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 44 str. — Viz 1982ci, SD I 209. Srv. 1979ac.

Obsah: obalkyknih.

Recenze: J. Bečka in: Časopis pro moderní filologii 28, 1942, 322–326. || K. Janáček in: Naše věda 22, 1943, 116–121. || Poulsen in: Acta Linguistica. Revue internationale de linguistique structurale (Copenhague) IV 1944 [1948], 42–44 || J. Vachek in: Slovo a Slovesnost 8, 1942, 160–161.

1941b   „Problémy stylu“, Slovo a slovesnost 7, 191–197. — Viz SD I 248.

Překlady

1941c   Järventaus, Arvi: Tichá země. Román. Světová žeň. Sv. 16. Praha: Jos. R. Vilímek; 167 s.

Překlad z finského originálu Maan hiljaiset. Žádný ze Skaličkových překladů není v SD přetištěn.

1941d   Järventaus, Arvi: Opuštěná ves. Román z Laponska. Živé knihy. Sv. 197. Praha: Družstevní práce; 244 s.

Překlad z finského originálu Hyljätty kylä.

1941e   Kivi, Alexis: Sedm bratří. Praha: Topič; 273 s.

Překlad z finského originálu Seitsemän veljestä.

1941f   Waltari, Mika: Cizinec přichází. Praha: Světový literární klub; 144 s.

Překlad z finského originálu Vieras mies tuli taloon.

1942

Překlady

1942a   Konttinen, Aili: Studentka Annikki. Praha: Dědictví Komenského; 259 s.

Překlad z finského originálu Koulun reiluin luokka.

1942b   Manninen, Eero Niilo: Hory hrozí. Román z Laponska. Praha: Literární a umělecký klub; 204 s.

Překlad z finského originálu Tunturi uhkaa.

1942c   Móricz, Zsigmond: „Sedm krejcarů“. In: Modlitby rukou. Povídky a balady o práci a dělném člověku. Red. J. Nečas. Praha: Plzákovo nakladatelství. Str. 29–35.

Překlad z maďarského originálu "Het krajcar"; údaj o autorství Skaličkova překladu je na straně 77; obálka podle návrhu Toyen.

1943

1943a   „Problém druhého slovesa“, Český časopis filologický 1, 1942—1943, 9–14. — Viz SD I 256. Srv. 1979ad.

1943b   „Typologie jazyků“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby VI–2, 1295–1296 (fotoreprint 2003). — Viz SD I 262.

1943c   „O trvalých odchylkách řeči u epileptiků“, Časopis lékařů českých 82, č. 12, 313–316; 82, č. 13, 352–355. — Viz SD I 264.

Spoluautorkou článku je Skaličkova sestra MUDr. Olga Skaličková; obsah článku byl částečně přednesen ve schůzi Purkyňovy společnosti 1939.

1943d   „Cíle a cesty morfologické typologie“, Slovo a slovesnost 9, 1943, 55.

Résumé přednášky v Pražském lingvistickém kroužku dne 2. 11. 1942. K těmto výtahům z přednášek viz poznámku k 1935d.

1943e   „Typologie jazyků bantuských“, Slovo a slovesnost 9, 1943, 167–168.

Résumé přednášky v Pražském lingvistickém kroužku dne 7. 6. 1943. K těmto výtahům z přednášek viz poznámku k 1935d. K plnému znění této přednášky viz 1945a.

1943f   „Talvio Maila“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby VI–2, 971 (fotoreprint 2003). — Viz SD III 1302.

1943g   „Tegengren Jacob August“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby VI–2, 1006 (fotoreprint 2003). — Viz SD III 1302.

1943h   „Tunguzové“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby VI–2, 1266 (fotoreprint 2003). — Viz SD III 1302.

1943i   „Turkotatarské jazyky“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby VI–2, 1288 (fotoreprint 2003). — Viz SD III 1303.

1943j   „Ugrofinské jazyky“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby VI–2, 1303 (fotoreprint 2003). — Viz SD III 1303.

1943k   „Uraloaltajské jazyky“ (slovníkové heslo), in: Ottův slovník naučný nové doby VI–2, 1346 (fotoreprint 2003). — Viz SD III 1304.

Překlady

1943l   Sillanpää, Frans Eemil: Srpen. Praha: Topič; 124 s.

Překlad z finského originálu Elokuu.

1943m   Talvio, Maila: Lesy hoří. Román. Křižovatky. Praha: Nakladatelství Národní práce; 143 s.

Překlad z finského originálu Yölintu.

1944

1944a   „[příspěvek bez titulu]“, Naše věda 23, 98–100. — Viz SD I 279.

Text byl uveřejněn bez názvu v oddílu Diskuse časopisu Naše věda. Jde o odpověď na recenzi Karla Janáčka, „Vladimír Skalička: Vývoj české deklinace“, in: Naše věda 22, 1943, 116–121. Hned za Skaličkovou odpovědí je otištěna Janáčkova reakce, in: Naše věda, 23, 1944, 100–102.

Překlady

1944b   Manninen, Eero Niilo: Hory hrozí. 2. vydání. Praha; 204 s.

Překlad z finského originálu Tunturi uhkaa.

1945

1945a   „Über die Typologie der Bantusprachen“, Archiv orientální 15, 1946, Nr. 1-2 (Dezember 1944), 93–127. — Viz 1979af, česky SD I 284. Srv. 1943e.

Online: Kramerius.lib.cas.

1946

1946a   „Sur la typologie de la langue chinoise parlée“, Archiv orientální 15, 1946, Nr. 1-2 (June 1946), 386–412. — Viz česky SD I 316. Srv. 1947b, 1979ae.

Online: Kramerius.lib.cas.

1946b   „Přednášky v Pražském lingvistickém kroužku“, Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, 255.

Zmínka o Skaličkově přednášce „Analogie a anomálie“ v Pražském lingvistickém kroužku dne 25. 11. 1946. K těmto výtahům z přednášek viz poznámku k 1935d. K plnému znění této přednášky viz 1949b.

1947

1947a   „Essayistická kniha o češtině“, Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, 50–53. — Viz SD I 340.

Recenze knihy: Pavel Eisner: Chrám i tvrz. Kniha o češtině. Praha 1946.

1947b   „O gramatické stavbě čínštiny“, Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, 64.

Résumé přednášky v Pražském lingvistickém kroužku dne 13. 3. 1944. K těmto výtahům z přednášek viz poznámku k 1935d. K plnému znění této přednášky viz 1946a.

1947c   „J. Růžička: Z problematiky slabiky a prozodických vlastností. K vývinu hornoněmeckého slova. Bratislava 1947“ (recenze), Slovo a tvar 1, 57–58. — Viz SD I 345.

1948

1948a   „Problém jazykové různosti“, Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, 80–95. — Viz SD I 347.

1948b   „Kodaňský strukturalismus a "pražská škola"“, Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, 135–142. — Viz SD I 367.

Také v odpověď na Н. С. Чемоданов (N. S. Čemodanov), „Структурализм и советское языкознание“ (Strukturalizm i sovetskoje jazykoznanije), in: Известия Академии наук ССР, Отделение литературы и языка (IzvAN) VI 1947, 115–125; další reakce: Šmilauer, ČMF XXXI, 1947—1948, 56–58; další články Čemodanova ve stejném duchu: „В борьбе за марксистско-ленинскую науку в языке“ (V bor'be za marksistsko-leninskuju nauku v jazyke), Иностранные Языкы (Inostrannyje Jazyky) 1948, č. 1, 6–18; „Университетский курс "Введение в языкознание" в свете задач современности“ ( Universitetskij kurs "Vvedenije v jazykoznanije" v svete zadač sovremennosti), Вестник высшей школы (Vestnik vysšej školy) 1948, č. 7, 30–35.

Ruský překlad viz 1960, 1965.

1948c   „Sur le rôle de la flexion interne dans la langue“, Linguistica Slovaca 4–6, 1946—1948, 13–22. — Viz česky SD I 376.

1948d   „The Need for a Linguistics of La Parole“, Recueil linguistique de Bratislava 1, 21–38. — Viz 1964d, česky SD I 385.

1948e   „Slovo a tvar“, Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, 121. — Viz SD I 399.

Prezentace slovenského časopisu Slovo a tvar. Revue pre jazykovedu, štylistiku a slovesnosť 1, 1947, č. 1–2.

1948f   „Polský přehled obecné jazykovědy“, Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, 186–187. — Viz SD I 400.

Recenze knihy T. Milewski: Zarys językoznawstwa ogólnego. Cz. 1. Teoria językoznawstwa, Lublin—Kraków 1947.

1948g   „Retrográdní slovník“, Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, 191. — Viz SD I 402.

Recenze knihy Ernst Locker: Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache. Göttingen 1944.

1948h   „Soubor statí Viléma Mathesia“, Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, 244–245. — Viz SD I 403.

Recenze knihy V. Mathesius: Čeština a obecný jazykozpyt. Soubor statí. Praha 1947.

1948i   „Věda pro život?“, Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, 253. — Viz SD I 405.

Recenze článku V. M. Wurm, „Unajua kiswahili?“, Věda a život 13, č. 11–12, 1947, 530–534.

1948j   „Teória pádov“, Slovo a tvar 2, 1948, 64.

Résumé přednášky v Bratislavském lingvistickém kroužku dne 4. 3. 1948. I zde platí asi poznámka k 1935d. Navíc v tomto případě se asi jedná o obměnu přednášky citované v 1938a. K plnému znění je i v tomto případě odkaz na 1950a.

Překlady

1948k   Konttinen, Aili: Studentka Annikki. Praha: Dědictví Komenského. 2. vydání.

Překlad z finského originálu Koulun reiluin luokka; 177 s.

1949

1949a   „Vyučování jazykům na vysokých školách“, Slovo a slovesnost 11, 1948—1949, 29–31. — Viz SD I 407.

1949b   „O analogii a anomalii“, Slovo a slovesnost 11, 1948—1949, 145–162. — Viz SD I 411. Srv. 1946b, 1994c.

1950

1950a   „Poznámky k theorii pádů“, Slovo a slovesnost 12, 134–152. — Viz SD I 434.

1950b   „The Structure of Languages of the Ancient Orient“, Archiv orientální 18, No. 1-2 (May 1950), 485–488. — Viz česky SD I 456.

Online: Kramerius.lib.cas.

1950c   „Stalinův článek a naše jazykovědná tradice“, Tvorba 19, 718. — Viz SD I 460.

1950d   „Jan Urban Jarník a albanologie“, in: Dr. Jan Urban Jarník, profesor Karlovy university v Praze (25. 5. 1848—12. 1. 1923). Praha: Společnost československo-albánského přátelství, str. 16–18. — Viz SD I 463.

1951

1951a   Typ češtiny. Slovanské jazykovědné příručky. Sv. 4. Rejstřík sestavil Josef Jungwirth. Praha: Slovanské nakladatelství. 99 str. — Viz 1975, 1982, SD II 475. Srv. 1979aa.

Obsah:

Předmluva /5–6/

Co je to typ češtiny /7–8/

Proč píši tuto studii? /8–9/

Jazykové typy /10–13/

I. Typ isolační (vzor: franština) /14–27/

podstatná jména /14/, přídavná jména /20/, příslovce /20/, číslovky /21/, zájmena /21/, slovesa /23/

II. Typ aglutinační (vzor: turečtina) /28–38/

podstatná jména /28/, přídavná jména /34/, číslovky /35/, zájmena /35/, slovesa /36/

III. Typ flexivní (vzor: latina) /39–49/

podstatná jména /39/, přídavná jména /44/, číslovky /45/, zájmena /45/, slovesa /46/

IV. Typ introflexivní (vzpr: arabština) /50–55/

podstatná jména /51/, ostatní slovní druhy /52/

Typologie češtiny /56–91/

podstatná jména /56/

skloňování /56/, thema /60/, rozdělení deklinací /61/, alternace /66/, tvoření podstatných jmen /68/

přídavná jména /69/

příslovce, číslovky /72/

zájmena, příklonky /73/

slovesa /76/

prvky modifikující /76/, prvky vyjadřující čas a způsob /80/, prvky vyjadřující osobu a číslo /82/, konjugační rozdíly /84/, alternace /87/, sloveso ve větě /88/

Celkový typologický obraz češtiny /92–93/

Rejstřík /95–97/

Recenze: M. Vey, BSL XLVIII (137) 1952, 100.

1951b   „Stalinův článek a naše jazykovědná tradice“ in: Ohlas článků J. V. Stalina "O marxismu v jazykovědě" na našich vysokých školách. Praha: Rovnost. 48–50. — Viz SD I 460.

1951c   „Ke kritice strukturalismu“, Tvorba 20, č. 42, 1011–1012. — Viz SD II 537, srv. 2005a.

1951d   „Ke kritice tzv. typologie jazyků“, Tvorba 20, č. 49, 3. strana obálky. — Viz SD II 542.

Odpověď na kritiku: František Trávníček: „Strukturalistická typologie jazyková“, Tvorba 20, 1951, č. 47, 1125–1126.

1952

1952a   „Indoevropský srovnávací jazykozpyt v novém světle“, Slavia 21, 37–41. — Viz SD II 545.

1952b   „Stalinovy jazykovědné stati a česká jazykověda“, Slovanský přehled 38, 201–203. — Viz SD II 550.

1952c   „Co s mezinárodními jazyky?“, Praha—Moskva 7, č. 8, 83–86. — Viz SD II 554.

1953

1953a   Úvod do jazykozpytu. Učební texty vysokých škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 52 str. — Viz 1954a (2. vyd.), 1963a (3. vyd.), SD II 825.

První vydání vysokoškolských skript. V SD je přetištěno poslední vydání z roku 1963.

1953b   „Les travaux de J. V. Staline sur la linguistique et la linguistique orientale“, Archiv orientální 21, No. 1, 1–7. — Viz česky SD II 560.

Online: Kramerius.lib.cas.

1953c   „W. K. Matthews: Languages of the U. S. S. R., Cambridge 1951“ (recenze), Slavia 22, 145. — Viz SD II 566.

1954

1954a   Úvod do jazykozpytu. Učební texty vysokých škol. 2. opravené vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 69 str. — Viz 1953a, 1963a, SD II 825.

1954b   „Jazyky Sovětského svazu“, Nový Orient 9, č. 10, 150–152. — Viz SD II 568.

1954c   „Po sjezdu KSČ“, Sovětská jazykověda 4, 389–390. — Viz SD II 574.

1954d   „Vývoj dialektů a společenský řád“, in: Studie a práce lingvistické. Sv. 1. K šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 308–316. — Viz 1960ac.

Přetištěno v SD jako jedna ze statí knihy Vývoj jazyka.

1954e   „Odpověď na kritiku typologie“, Slovo a slovesnost 15, 72–77. — Viz SD II 577.

Odpověď na článek: F. Trávníček: „Stalinská epocha jazykovědy“, Naše řeč 36, 1953, 129–139; replika F. Trávníčka in: Slovo a slovesnost 15, 1954, 77–87.

1954f   „Konference na paměť Josefa Dobrovského“ (diskusní příspěvek), Slavia 23, 229–266.

Jedná se o zápis z diskuse na konferenci, ve které vystoupil i Vladimír Skalička. Autorem textu není Skalička — jeho příspěvek je navíc reprodukován přibližně a zkráceně — proto není v SD obsažen (na rozdíl od diskusních příspěvků jiných, jež jsou přímým zápisem Skaličkova vystoupení).

1955

1955a   Úvod do jazykozpytu.

Dotisk druhého vydání vysokoškolských skript 1954a.

1955b   „Sur les langues polysynthétiques“, Archiv orientální 23, 10–28. — Viz česky SD II 584.

Online: Kramerius.lib.cas.

1955c   „Zákony vývoje jazyka“, Sovětská jazykověda 5, č. 2, 81–94. — Viz 1960af. Srv. 1979ai.

Přetištěno v SD jako jedna ze statí knihy Vývoj jazyka.

1955d   „O konkrétnosti a abstraktnosti při tvoření slov“, Universitas Carolina, Philologica 1, č. 1, 75–84. — Viz 1960ai.

Přetištěno v SD jako jedna ze statí knihy Vývoj jazyka.

1955e   „О фонетической редукции“ (O fonetičeskoj redukcii), in: Pražská universita Moskevské universitě. Sborník k výročí 1755—1955. Red. Julius Dolanský et al. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 261–269. — Viz česky 1960ah. Srv. 1979aj.

Česká verze přetištěna v SD jako jedna ze statí knihy Vývoj jazyka.

1955f   „O změnách v jazyce“, in: Sbornik v čest na akademik Aleksandăr Teodorov-Balan po slučaj devedeset i petata mu godišnina. Sofija, 353–355. — Viz 1960ad.

Přetištěno v SD jako jedna ze statí knihy Vývoj jazyka.

1956

1956a   „O fonémech základních a zvláštních“, Universitas Carolina, Philologica 2, č. 1, 41–53. — Viz 1960aj.

Přetištěno v SD jako jedna ze statí knihy Vývoj jazyka.

1957

1957a   Úvod do jazykozpytu.

Dotisk druhého vydání vysokoškolských skript 1954a. Viz též 1955a.

1957b   „Vztah morfologie a syntaxe“, Slovo a slovesnost 18, 65–71. — Viz SD II 603. Srv. 1978c, 1979ak.

1957c   „Komplexnost jazykových jednotek“, Universitas Carolina, Philologica 3, č. 1, 15–25. — Viz SD II 612.

Titul uveden též rusky a německy: Сложность языковых единиц, Die Komplexität der sprachlichen Einheiten.

1957d   „Über die sog. Primitivsprachen“, Lingua Posnaniensis 6, 84–89. — Viz česky 1960ab.

Česká verze přetištěna v SD jako jedna ze statí knihy Vývoj jazyka.

Recenze na německou verzi: Roman Stopa, „Kritische Bemerkungen zu dem Aufsatz: "Über die sog. Primitivsprachen" von V. Skalička“, in: Lingua Posnaniensis 7, 1959, 318–322.

1957e   Владимир Скаличка, „О переносных значениях в грамматике“ (O perenosnych značenijach v grammatike), in: Езиковедски изследвания в чест на академик Стефан Младенов (Ezikovedski izsledvanija v čest na akademik Stefan Mladenov). Red. V. Georgiev et al. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata Akademija na naukite, 515–521. — Viz česky SD II 621.

1957f   „Cesta za marxistickou jazykovědou. Kritický referát o čtyřech úvodech do jazykovědy“, Slovo a slovesnost 18, 175–178. — Viz SD II 629.

Recenze na knihy: Géza Bárczi: Bevezetés a nyelvtudományba, Budapest 1953. || Aleksandr Aleksandrovič Reformatskij: Vvedenije v jazykoznanie, Moskva 1955. || Alexandru Graur: Studii de linguistică generală, Bucureşti 1955. || Gertrud Pätsch: Grundfragen der Sprachtheorie, Berlin 1956.

1957g   „Jazyk jako nadstavba“, Slovo a slovesnost 18, 232–233. — Viz SD II 634.

Recenze na W. B. Lockwood: „Sprachen als ideologischer Überbau“, in: Wissenschaftliche Annalen 5, 1956, 927–939.

1958

1958a   „O současném stavu typologie“, Slovo a slovesnost 19, 224–232. — Viz SD II 635. Srv. 1963e, 1979am.

1958b   „Typologie slovanských jazyků, zvláště ruštiny“, Československá rusistika 3, č. 2–3, 73–84. — Viz 1960ak. Srv. 1979ag

Přetištěno v SD jako jedna ze statí knihy Vývoj jazyka.

1958c   „O příčinách jazykových změn“, in: O vědeckém poznání soudobých jazyků. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 70–74. — Viz 1960ae.

Přetištěno v SD jako jedna ze statí knihy Vývoj jazyka.

1958d   „Infinitiv“, in: Sborník slavistických prací věnovaných IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě. Praha, 3–10. — Viz SD II 647.

1958e   „Jaké jsou základní úkoly a problémy typologie slovanských jazyků?“, in: Сборник ответов на вопросы по языкознанию к IV международному съезду славистов (Sbornik otvetov na voprosy po jazykoznaniju k IV meždunarodnomu s'ezdu slavistov). Moskva. 9–10. — Viz SD II 657.

Odpověď na otázku č. 1: „Каковы основные задачи и проблемы типологии славянских языков? / Quels sont les principaux problèmes de typologie des langues slaves?)“ (Kakovy osnovnyje zadači i problemy tipologii slavjanskich jazykov?) ve sborníku.

1958f   „Co nového přinesla strukturální lingvistika do historického a historicko-srovnávacího studia slovanských jazyků?“, in: Сборник ответов на вопросы по языкознанию к IV международному съезду славистов. Moskva. 50–53. — Viz SD II 659.

Odpověď na otázku č. 7: „Что нового внесла структурная лингвистика в историческое и сравнительно-историческое изучение славянских языков? / Qu'a apporté de nouveau dans les études historiques et comparatives des langues slaves la linguistique structurale?“ (Čto novogo vnesla strukturnaja lingvistika v istoričeskoje i sravnitel'no-istoričeskoje izučenije slavjanskich jazykov?) ve sborníku; odpovídají společně Bohuslav Havránek, Karel Horálek, Vladimír Skalička, Pavel Trost.

1958g   „Что нового внесла структурная лингвистика в историческое и сравнительно-историческое изучение славянских языков?“ (Čto novogo vnesla strukturnaja lingvistika v istoričeskoje i sravnitel'no-istoričeskoje izučenije slavjanskich jazykov?), Вопросы языкознания (Voprosy jazykoznanija) 1958, č. 2, 40–42.

Ruský překlad 1958f.

1959

1959a   Úvod do jazykozpytu. Učební texty vysokých škol. 2. upravené vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 80 str.

Ve skutečnosti třetí vydání vysokoškolských skript 1953a. Viz též 1954a, 1955a, 1957a. Viz přepracované vydání 1963a.

1959b   „Der Zufall in der Sprache“, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1, 1–7. — Viz česky 1960ag.

Česká verze přetištěna v SD jako jedna ze statí knihy Vývoj jazyka.

1959c   „Über die Transposition“, Acta Universitatis Carolinae, Philologica Suppl., Slavica Pragensia 1, 45–52. — Viz česky SD II 662.

1959d   „Komenský jako lingvista“, Acta Comeniana 18, 92–99. — Viz SD II 669. Srv. 1978b.

1959e   „K diskusi o pokusných učebnicích českého jazyka“, Český jazyk a literatura 9, 262–264. — Viz SD II 679.

1960

1960a   Vývoj jazyka. Soubor statí. Recenzovali akad. Bohuslav Havránek, dr. Karel Horálek a dr. A. V. Isačenko. Edice Učebnice vysokých škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 111 + (1) str. — Viz SD II 682–773.

Obsah:

aa   „Úvod“ /3–5/ (SD II 682)

ab   „O tzv. jazycích primitivních“ /6–11/ — viz 1957d (SD II 685)

ac   „Diferenciace a integrace dialektů a společenský řád“ /12–22/ — viz 1954d (SD II 691)

ad   „O změnách v jazyce“ /23–27/ — viz 1955f (SD II 700)

ae   „Příčiny jazykových změn“ /28–32/ — viz 1958c (SD II 705)

af   „Zákonitost ve vývoji jazyka“ /33–51/ — viz 1955c (SD II 709)

ag   „Náhoda v jazyce“ /52–59/ — viz 1959b (SD II 725)

ah   „Fonologická redukce“ /60–70/ — viz 1955e (SD II 732)

ai   „Konkrétnost a abstraktnost při tvoření slov“ /71–80/ — viz 1955d (SD II 741)

aj   „O fonémech základních a zvláštních“ /81–92/ — viz 1956a (SD II 749)

ak   „Typologie slovanských jazyků, zvláště ruštiny“ /93–110/ — viz 1958b (SD II 759)

Recenze: I. I. Revzin in: Issledovanija po strukturnoj tipologii. Otv. Red. T. N. Mološnaja, Moskva, Izd. AN SSSR (Inst. Slavjanovedenija), 1963, 280 p., 240–242; J. Popela in: Naše Řeč XLIV 1961, 295–300; B. V. [B. Valehrach]: „O vývoji jazyka“, in: Otázky marxistickej filozofie 16, 1961, 243; L. Pokorný, „Nová studie o vývoji jazyka“, ČJL 11, 1961, 282–283.

1960b   „Syntax promluvy (enunciace)“, Slovo a slovesnost 21, 241–249. — Viz SD II 774.

1960c   „Agrammatismus und Grammatismus“, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2, Slavica Pragensia 2, 3–6. — Viz česky SD II 786.

1960d   „Über die besonderen Formen der Syntax“, in: Rusko-české studie. Věnováno prof. L. V. Kopeckému k pětašedesátým narozeninám. (Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze. Jazyk a literatura. Díl 2.) Praha, 37–42. — Viz česky SD II 789.

1960e   „Das Wesen des Satzes“, in: Ezikovedsko-etnografski izsledvanija v pamet na akademik Stojan Romanski. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata Akademija na naukite, 17–20. — Viz česky SD II 795.

1960f   „Копенгагенский структурализм и «Пражская школа»“ (Kopengagenskij strukturalizm i "Pražskaja škola"), in: Владимир Андреевич Звегинцев (составитель), История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях II, Moskva, Učpedgiz, str. 92–99. — Viz 1948b.

1960g   „Z nové typologické literatury“, Slovo a slovesnost 21, 41–43. — Viz SD II 799. Srv. 1979an.

1960h   „Magyar hangtani dolgozatok. (Abhandlungen über die ungarische Phonetik. Red. Loránd Benkő. Nyelvtudományi értekezések 17, Budapest 1958)“ (recenze), in: Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft 13, č. 1, 78–80. — Viz česky SD II 803.

1961

1961a   „Text, Kontext, Subtext“, Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Slavica Pragensia 3, 73–78. — Viz česky SD II 806.

1961b   „[Odpověď na otázky ankety a diskusní příspěvky]“, in: Zeichen und System der Sprache. Berlin. 228–233. — Viz česky SD II 819.

Materiály ze stejnojmenného sympozia v Erfurtu v r. 1959.

1962

1962a   „Poznámky o obecné češtině“, Slovo a slovesnost 23, 201–205. — Viz SD II 820.

1962b   „Vztah vývoje jazyka k vývoji společnosti“, in: Problémy marxistické jazykovědy. Praha. 285–291. — Viz SD II 812 (omylem datováno do r. 1961).

1962c   „K výkladu syntaktických změn“, in: Otázky slovanské syntaxe, Sborník brněnské syntaktické konference 17.—21. IV. 1961. Praha, 297–298.

Opět se jedná o zápis vystoupení na konferenci. Zápis není autorský a proto není v SD obsažen.

1963

1963a   Úvod do jazykovědy. Učební texty vysokých škol. Přepracované vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 86 str. — Viz SD II 825.

Poslední vydání vysokoškolských skript.

1963b   „Evokace jako problém jazyka a literatury“, Slovo a slovesnost 24, 20–24. — Viz SD II 891.

1963c   „Das Wesen der Morphologie und der Syntax“, Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Slavica Pragensia 4, 1962, 123–127. — Viz česky SD II 896.

1963d   „Typologie a komparatistika“, in: Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. Red. B. Havránek. Praha: Československá akademie věd. 41–45. — Viz SD II 901.

1963e   „О современном состоянии типологии“ (O sovremennom sostojanii tipologii), in: Новое в лингвистике (Novoje v lingvistike) III. Moskva. 19–35.

Ruský překlad článku 1958a. Ref. O. Leška, in: Československá rusistika VIII, 1963, 213–214.

1963f   „Типология и тождественность языков“ (Tipologija i toždestvennosť jazykov), in: Исследования по структурной типологии (Issledovanija po strukturnoj tipologii). Red. T. N. Mološnaja. Moskva: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR. 32–34. — Viz česky SD II 908.

1963g   „О типологии языков банту“ (O tipologii jazykov bantu), Перевод с немецкого Е. Н. Мячиной, in: Африканское языкознание. Сборник статей (Afrikanskoje jazykoznanije. Sbornik statej). Red. D. A. Ol'derogge. Moskva: Izdatel'stvo inostrannoj literatury. 144–188.

Ruský překlad článku 1945a.

1963h   „Poznámky k otázce sjednocování slovanské lingvistické terminologie“, in: Славянска лингвистична терминология. Сборник статии (Slavjanska lingvistična terminologija. Sbornik statii). Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata Akademija na naukite, 1962, 53–56. — Viz SD II 912.

1963i   „[Diskusní příspěvek k tématu "Zásady jazykovej kultúry"]“, Jazykovedné štúdie 7, 43–44. — Viz SD II 917.

Původně bez názvu.

1963j   „[Diskusní příspěvek k tématu "Spisovný jazyk"]“, Jazykovedné štúdie 7, 113. — Viz SD II 918.

Původně bez názvu.

1963k   „[Diskusní příspěvek k tématu "O jazyku současné české literatury"]“, Jazykovedné štúdie 7, 176. — Viz SD II 919.

Původně bez názvu.

1964

1964a   „Konsonantenkombinationen und linguistische Typologie“, in: Travaux linguistiques de Prague 1, 111–114. — Viz 1979al, česky SD III 931.

1964b   „Typologie a konfrontační lingvistika“, Československá rusistika 7, 1962—1964, 210–212. — Viz SD III 935.

1964c   „Morphem und Sema“, in: Vachek, Josef (ed.) A Prague School reader in linguistics. Bloomington: Indiana University Press. 320–328.

Výtah a překlad do angličtiny části 1935a.

1964d   „The need for a linguistics of "la parole"“, in: Vachek, Josef (ed.) A Prague School reader in linguistics. Bloomington: Indiana University Press 1964. 375–390. — Viz 1948d.

1964e   „The contribution of structural linguistics to historical and comparative studies of Slavic. In: Vachek, Josef (ed.) A Prague School reader in linguistics. Bloomington: Indiana University Press. 463–467.

Anglický překlad textu 1958f.

1964f   „Structural linguistics in Czechoslovakia during the war“, in: Acta Linguistica, Revue internationale de linguistique structurale, Copenhague, VIII 1960 [1964], 61–63. — Viz česky SD III 940.

1965

1965a   „Типология и грамматика“ (Tipologija i grammatika), Slavia 34, č.3, 412–414. — Viz česky SD III 943.

1965b   „Über die Bedeutung der grammatischen Elemente“, Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Slavica Pragensia 7, 9–11. — Viz česky SD III 946.

1965c   [Havránek, Bohuslav — Daneš, František — Horálek, Karel — Leška, Oldřich — Sgall, Petr — Skalička, Vladimír — Trost, Pavel:] „Postavení jazykovědy v dnešní společnosti“, Literární noviny 14, č. 21, 6–7. — Viz SD III 949.

1965d   „Wortschatz und Typologie“, in: Asian and African studies I. Bratislava, 152–157. — Viz česky SD III 954.

1965e   „Die Situation und ihre Rolle in der Sprache“, in: Omagiu lui Alexandru Rosetti la 70 de ani. Bucureşti: Academia Republicii Socialista România. 839–841. — Viz česky SD III 960.

1965f   „Über die absurden Einheiten der Sprachen“, in: Prague Studies in English XI, 1965, 63–67. — Viz česky SD III 963.

1965g   „Копенгагенский структурализм и «Пражская школа»“ (Kopengagenskij strukturalizm i "Pražskaja škola"), Сокращенный перевод с чешского А. Г. Широковой, in: Владимир Андреевич Звегинцев (составитель), История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях II, Moskva, Prosveščenije (Издание третье, дополненное), str. 147–154. — Viz 1948b.

Třetí vydání textu 1960f.

1965h   „Pokus o systematiku v jazyce“, Jazykovědné aktuality 2, č. 2–3, 57. — Viz SD III 967.

Recenze na knihu Luis Jorge Prieto: Principes de noologie: Fondements de la théorie fonctionnelle du signifié. The Hague 1964.

1965i   „Nově vyšlý Jespersen“, Jazykovědné aktuality 2, č. 2–3, 56. — Vz SD III 968.

Recenze na knihu Otto Jespersen: Language, its Nature, Development and Origin, New York 1964.

1965j   „Úvod do jazykovědy“, Jazykovědné aktuality 2, č. 2–3, 58–59. — Viz SD III 969.

Recenze knihy Simeon Potter: Modern Linguistics, New York: Norton & Co. 1964.

1965k   „Approaches to Semiotics, edited by T. A. Sebeok, A. S. Hayes, M. C. Bateson. Janua Linguarum, Series maior, XV. The Hague, Mouton & Co., 1964. 294pp.“ (recenze), Linguistics 15, 81–83. — Viz česky SD III 971.

1966

1966a   „Ein "typologisches Konstrukt"“, Travaux linguistiques de Prague 2, 157–163. — Viz 1979ao, česky 1979ag, SD III 973. Srv. 1976d.

1966b   „К вопросу о типологии“ (K voprosu o tipologii), Вопросы языкознания (Voprosy jazykoznanija). 22–30. — Viz česky SD III 979.

1966c   „Morfologičeskaja tipologija i problema klassifikacii jazykov [Морфологическая типология и проблема классификации языков]. Moskva 1965“ (recenze), Jazykovědné aktuality 3, č. 1, 19. — Viz SD III 990.

1966d   „B. A. Uspenskij: Strukturnaja tipologija jazykov [Структурная типология языков]. Moskva 1965“ (recenze), Jazykovědné aktuality 3, č. 1, 20. — Viz SD III 991.

1966e   „T. Milewski: Językoznawstwo. Warszawa 1965“ (recenze), Jazykovědné aktuality 3, č. 1, 21–21. — Viz SD III 993.

1966f   „Evropská lingvistická společnost“ (zpráva), Jazykovědné aktuality 3, č. 2, 46. — Viz SD III 995.

1966g   „A. Graur & L. Wald: Scurtă istorie a lingvisticii. 2. vyd. Bucureşti 1965“ (recenze), Jazykovědné aktuality 3, č. 4, 8–9. — Viz SD III 996.

1966h   „II. ugrofinistický kongres“, Jazykovědné aktuality 3, č. 4, 23–24. — Viz SD III 997.

1966i   „Hungaristický kongres“, Jazykovědné aktuality 3, č. 4, 28–29. — Viz SD III 999.

1966j   „L. J. Prieto: Principes de noologie: Fondement de la théorie fonctionnelle du signifié. The Hague 1964“ (recenze), Linguistics 21, 112–113. — Viz česky SD III 1000.

1966k   „S. Potter: Modern Linguistics. New York: Norton & Co. 1964“ (recenze), Linguistics 22, 120–121. — Viz česky SD III 1002.

1966l   „Otto Jespersen: Language, its Nature, Development and Origin. New York, Norton & Co., 1964. 448 pp.“ (recenze), Linguistics 24, 120–121. — Viz česky SD III 1004.

1966m   „R. H. Robins: General Linguistics: An Introductory Survey. London, Longmans, 1964. XII + 390 pp.“ (recenze), Linguistics 24, 121–123. — Viz česky SD III 1006.

1967

1967a   „O kontinuitě slov“, Slovo a slovesnost 28, 355–359. — Viz SD III 1008.

1967b   „Die phonologische Typologie“, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia, 73–78. — Viz česky SD III 1014.

1967c   „Sprachtypologie und Sprachentwicklung“, in: To honor of Roman Jakobson. The Hague. 1827–1831. — Viz česky SD III 1019. Srv. 1976c.

1967d   „О фонологии языков центральной Европы“ (O fonologii jazykov central'noj Jevropy), in: Пражский лингвистический кружок (Pražskij lingvističeskij kružok). Moskva. 84–87.

Ruský překlad textu 1935f.

1967e   „Асимметрический дуализм языковых единиц“ (Asimmetričeskij dualizm jazykovych jedinic), in: Пражский лингвистический кружок. Moskva. 119–127.

Ruský překlad textu 1935e.

1967f   „О грамматике венгерского языка“ (O grammatike vengerskogo jazyka), in: Пражский лингвистический кружок. Moskva. 128–195.

Ruský překlad textu 1935a.

1967g   „Исследования венгерских звукоподражательных выражений“ (Issledovanija vengerskich zvukopodražatel'nych vyraženij), in: Пражский лингвистический кружок. Moskva. 277–316.

Ruský překlad textu 1937c.

1967h   „Az ige alaktana“, in: Az ige grammatikája es szemantikája. Budapest. 72–76. — Viz SD III 1060.

V obsahu sborníku příspěvek z námi nezjištěných důvodů figuruje se správnou paginací (s. 72), ale s německým názvem „Die Komplexität der grammatischen Einheiten und die Aspektfrage“. Text je totožný s textem 1968g, na jehož základě je také pořízen český překlad.

1967i   „A magyar nyelv tipológiája“, in: A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus olőadásai (1966. augusztus 24—28). Red. Imre S. & Szathmári I. Nyelvludományi értekezések. 58 sz. Budapest: Akadémiai Kiadó. 296–299. — Viz česky SD III 1024. Srv. 2002a.

1967j   „O. S. Achmanova: Slovar' lingvističeskich terminov [Словарь лингвистических терминов]. Moskva 1966“ (recenze), Jazykovědné aktuality 4, č. 2, 17–18. — Viz SD III 1029.

1967k   „Akademik Ivan Ivanovič Meščaninov“, Československá rusistika 12, 1967, č. 3, s. 187. — Viz SD III 1031.

1968

1968a   „Die Inkorporation und ihre Rolle in der Typologie“, Travaux linguistiques de Prague 3, 275–279. — Viz česky SD III 1033.

1968b   „Překlad jako pronikání kódů“, Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury 12, 137–140. — Viz SD III 1038.

1968c   „Problém syntaktické typologie“, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1–3, Slavica Pragensia 10, 137–142. — Viz SD III 1042.

1968d   „Über die Typologie der Balkansprachen“, Les Études balkaniques tchécoslovaques 3, 37–44. — Viz česky SD III 1048.

1968e   „История изучения славянского языкознания в пражском университете с начала до 1918 года“ (Istorija izučenija slavjanskogo jazykoznanija v pražskom universitete s načala do 1918 goda), in: Slovanská filologie na Universitě Karlově. Red. J. Kurz, F. Vodička & Z. Havránková. Praha: Universita Karlova. 35–51. — Viz česky 1970c s drobnými odlišnostmi (SD III 1103).

1968f   „Zum Problem des Donausprachbundes“, Ural-altaische Jahrbücher 40, č. 1–2, 1–9. — Viz česky SD III 1053.

1968g   „Az ige alaktana“, Nyelvtudományi Közlemények 70, 2. — Viz česly SD III 1060.

1968h   „Über die Typologie der finnisch-ugrischen Sprachen“, in: Congressus secundus internationalis fenno-ugristorum I. Helsinki. 494–498. — Viz 1979ah, česky SD III 1065.

1968i   „K. Horálek: Filosofie jazyka. Praha 1967“ (recenze), Jazykovědné aktuality 5, č. 2, 20–21. — Viz SD III 1069.

1969

1969a   „Zakladní otázky typologie“, Jazykovědné aktuality 6, č. 3–4, 15–16. — Viz SD III 1071.

Teze přednášky v Jazykovědném sdružení 23. 4. 1969.

1969b   „Probleme der Panglottie“, Acta Comeniana 1, č. 25, 179–181. — Viz česky SD III 1072.

1969c   „Finnougrisch und Indogermanisch“, Ural-altaische Jahrbücher 41, 335–343. — Viz česky SD III 1075.

1969d   „W. Schlachter: Studien zum Wachstum des Wortschatzes an skandinavischen und finnischen Lehnadjektiva“ (recenze), OLZ 64, č. 5–6, 236. — Viz česky SD III 1085.

1969e   „Selected Writings of Gyula Laziczius, edited with an Introduction by Thomas A. Sebeok, Ianua Linguarum. Series Minor. Nr. LV; Mouton & Co., Den Haag. 1965“ (recenze), Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationforschung 22, 415–416. — Viz česky SD III 1087.

Spoluautorkou recenze je Alena Skaličková.

1969f   „Rédei (Radanovics), Károly: Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen. Übers. v. I. Biró. Budapest: Akadémiai Kiadó 1962. 224 S. gr. 8°“ (recenze), OLZ 64, č. 9/10, 508. — Viz česky SD III 1089.

1970

1970a   „Hyposyntax“, Slovo a slovesnost 31, 1–6. — Viz SD III 1091.

1970b   „Komenský-lingvista“, Slovo a slovesnost 31, 289–292. — Viz SD III 1098.

1970c   „Slovanská filologie na Karlově universitě“, in: Práce z dějin slavistiky 1, 26–32. — Srv. 1968e. Viz SD III 1103.

1970d   „Die Typologie der Lautsysteme“, in: Proceedings of the 6th International Congress of Phonetic Sciences. Held at Prague 7—13 September 1967. Ed. B. Hála, M. Romportl & P. Janota. Prague: Academia. 829–831. — Viz česky SD III 1113.

1971

1971a   „Robert L. Miller, The Linguistic Relativity Principle and Humboldtian Ethnolinguistics: A History and Appraisal, (= Janua Linguarum, series minor, 67). The Hague, Mouton, 1968. 127 pp.“ (recenze), Linguistics 65, 114–115. — Viz česky SD III 1118.

1971b   „Fernand Brunner, Walter Frei, Olof Gigon, Siegfried Heinimann, Georges Redard, Theodor Spoerri, Paul Zinsli, Vom Wesen der Sprache. Bern/München, Francke, 1967. 119 pp.“ (recenze), Linguistics 66, 121–123. — Viz česky SD III 1115.

1972

1972a   „Über die typologische Eingliederung der Balkansprachen“, Les Études balkaniques tchécoslovaques 4, 27–33. — Viz česky SD III 1120.

1972b   „K otázkám fonologických protikladů“, in: Z klasického období pražské školy 1925—1945. Praha. 41–47. — Viz 1936b, SD I 116.

Reprint článku s poznámkami editora Josefa Vachka.

1973

1973a   „O tzv. vnitřním modelu v jazyce“, Slovo a slovesnost 34, 21–26. — Viz SD III 1124.

1973b   „Modalita a jazyková různost“, in: Otázky slovanské syntaxe III. Sborník sympozia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích, Brno 27.—30. 9. 1971", Brno, 99–101. — Viz SD III 1132.

1974

1974a   „Jazyk a společnost“, Slovo a slovesnost 35, 85–87. — Viz SD III 1135.

1974b   „Typologischer Vergleich der Balkansprachen“, Les Études balkaniques tchécoslovaques 5, 5–14. — Viz česky SD III 1139.

Recenze: A. Graur: „Un studiu merituos“, România literară 10, 1977, č. 39, 8.

1974c   „A magyar nyelvtudomány lehetőségei“, in: Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica 25, Bratislava, 245–249. — Viz česky SD III 1145.

Možnosti maďarské lingvistiky.

1974d   „Analýza gramatiky afrického jazyka hausa“, Slovo a slovesnost 35, 341–342. — Viz SD III 1150

Recenze knihy P. Zima: Problems of categories and word classes in Hausa. Praha 1972.

1974e   „Slovník nostratických jazyků“ (recenze), Jazykovědné aktuality 11, č. 1, 22–24. — Viz SD III 1152.

1974f   „Typologie, zvláště češtiny“. In: Přednášky v XVI. a XVII. běhu Letní školy slovanských studií v r. 1972 a 1973. (Jaroslav Porák za kolektiv.) Fakulta filosofická, Universita Karlova v Praze. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974, str. 44-49.

1975

1975a   Lingvistické čítanky III: Typologie. Svazek 1. Sestavil Bohumil Palek. Překlad cizojazyčných prací Gero Fischer. Universita Karlova v Praze. Fakulta filosofická. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 144 str. — Viz 1982c.

Obsah:

aa   „K maďarské gramatice“ (český překlad textu 1935a) /5–48/

ab   „Asymetrický dualismus jazykových jednotek“ (1935e) /49–54/

ac   „Typ češtiny“ (1951a) /55–108/

ad   „Typologie slovanských jazyků, zvláště ruštiny“ (1958b) /109–121/

ae   „Odpověď na otázku: Jaké jsou základní úkoly a problémy typologie“ (1958e; titul zkrácen) /123–125/

af   „Kombinace konsonantů a lingvistická typologie“ (překlad 1964a) /127–130/

ag   „"Typologický konstrukt"“ (překlad 1966a) /131–136/

ah   „Inkorporace a její úloha v typologii“ (překlad 1968a) /137–141/

1975b   „Hranice sociolingvistiky“, Slovo a slovesnost 36, č. 2, 110–115. — Viz SD III 1156.

1975c   „Starší střední doba české lingvistiky“, in: Práce z dějin slavistiky 2. Red. M. Kvapil. Praha: Univerzita Karlova, 61–67. — Viz SD III 1164.

1975d   „Lehnwörter und Typologie“, Revue roumaine de linguistique 20, č. 4, 409–412. — Viz česky SD III 1169.

1975e   „Über die Typologie des Estnischen“, in: Congressus tertius internationalis fennougristorum Tallinnae habitus, Talinn. 369–373. — Viz česky SD III 1174.

1975f   „A finnugor nyelvek tipológiájáról“, in: A vízi-madarak népe. Budapest. 339–351. — Viz česky SD III 1065.

1975g   „Éva Korenchy, Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. Budapest 1972“ (recenze), Archiv orientální 43, č. 4, 376–377. — Viz česky SD III 1188.

Online: Kramerius.lib.cas.

1975h   „A. Juilland & P. M. H. Edwards: The Rumanian Verb System. Den Haag / Paris 1971“ (recenze), Linguistics 143, 85–88. — Viz česky SD III 1190.

1975i   „Altmann, G. & Lehfeldt, W.: Allgemeine Sprachtypologie. München 1973“ (recenze), Linguistics 144, 125–128. — Viz česky SD III 1193.

1975j   „Valter Tauli, Standard Estonian Grammar, Part 1, Phonology, morphology, word-formation (Acta universitatis Upsaliensis, Studia Uralica et Altaica Upsaliensia 8). 237 S. (Almquist & Wicksell)“ (recenze), Archiv orientální 43, č. 3, 266–267. — Viz česky SD III 1197.

Online: Kramerius.lib.cas.

1975k   „L. I. Lucht: Sravnitel'no-sopostavitel'naja grammatika romanskich jazykov: Rumynskij jazyk“ [Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков: Румынский язык] (recenze), Linguistics 156, 95–97. — Viz česky SD III 1206.

1976

1976a   „Konstrukt-orientierte Typologie“, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 5, Linguistica generalia 1, 1974, Praha, 17–23. — Viz česky SD III 1199.

1976b   „Die Notwendigkeit einer Linguistik der "Parole"“, in: Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege I. Hrsg. J. Scharnhorst, E. Ising. mit K. Horálek & J. Kuchař. Berlin: Akademie Verlag, 296–309.

Německý překlad článku 1948d.

1976c   „Tipologia linguistica e sviluppo linguistico“, in: Ramat, Paolo (ed.) La tipologia linguistica. Bologna, 109–114.

Italský překlad článku 1967c.

1976d   „Un costrutto tipologico“, in: Ramat, Paolo (ed.) La tipologia linguistica. Bologna, 303–310.

Italský překlad článku 1966a.

1977

1977a   „Africká jazyková kultura“, Slovo a slovesnost 38, 75–76. — Viz SD III 1208.

1977b   „Čes. pofidérní/pofiderní "špatný, pochybný"“, in: Václavek, L. (ed.) Prof. PhDr. Pavlu Trostovi k sedmdesátinám. Sborník prací moderních filologů. Olomouc. 62–63. — Viz SD III 1210.

Spoluautorem článku je Sáva Heřman.

1977c   „P. Trost sedmdesátníkem“, Slovo a slovesnost 38, 257–258. — Viz SD III 1211.

1978

1978a   „Psychika v jazyce“, Slovo a slovesnost 39, č. 3–4, 205–209. — Viz SD III 1214.

1978b   „Comenius als Linguist“, in: J. A. Comenius: Methodus linguarum novissima und andere seiner Schriften zur Sprachlehrforschunglehr. Konstanz, 191–207.

Německý překlad článku 1959d.

1978c   „Отношение между морфологией и синтаксисом“ (Otnošenije meždu morfologiej i sintaksisom), in: Языкознание в Чехословакии. Сборник статей 1956—1974 (Jazykoznanije v Čechoslovakii. Sbornik statej 1956—1974). Pod redakcej A. G. Širokovoj, Moskva, Progress, 1978, 69–79.

Ruský překlad článku 1957b.

1978d   „Lieselotte Schiefer, Phonematik und Phonotaktik des Vach-Ostjakischen“ (recenze), Archiv orientální 46, 365–366. — Viz česky SD III 1221.

Online: Kramerius.lib.cas.

1979

1979a   Typologische Studien. Mit einem Beitrag von Petr Sgall. Hrsg. von Peter Hartmann. Schriften zur Linguistik, Band 11. Braunschweig—Wiesbaden: Viewegh. 344 str.

Obsah:

aa   „Das Erscheinungsbild der Sprachtypen“ (první část 1951a)

ab   „Zur ungarischen Grammatik“ (1935a).

ac   „Die Entwicklung der tschechischen Deklination“ (1941a)

ad   „Das Problem des zweiten Verbs“ (1943a)

ae   „Über die Typologie des gesprochenen Chinesisch“ (1946a)

af   „Über die Typologie der Bantusprachen“ (1945a)

ag   „Zur Typologie der slawischen Sprachen, insbesondere des Russischen“ (1958b).

ah   „Über die Typologie der finnisch-ugrischen Sprachen“ (1968h)

ai   „Die Gesetzmässigkeit in der Entwicklung der Sprache“ (1955c)

aj   „Die phonologische Reduktion“ (1955e)

ak   „Die Beziehung zwischen Morphologie und Syntax“ (1957b)

al   „Konsonantenkombinationen und linguistische Typologie“ (1964a)

am   „Über den gegenwärtigen Stand der Typologie“ (1958a)

an   „Aus der neuen typologischen Literatur“ (1960g)

ao   „Ein "typologisches Konstrukt"“ (1966a)

Recenze: Pavel Novák, Jazykovědné aktuality 17, 1980, 79–80; G. A. Klimov, Vja 1982/6, 132–133; K. H. Schmidt, Kratylos 24, 1979 (1980), 9–12; L. Dezsö, Folia Linguistica (The Hague) 19, 1985, 249–252.

1981

1981a   „Das Problem der Sprachentwicklung“, in: Logos semantikos. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu 1921—1981. Horst Geckeler; Brigitte Schlieben-Lange; Jürgen Trabant; Harald Weydt (eds.). Vol. V. Geschichte und Architektur der Sprachen. Historia y arquitectura de las lenguas. Histoire et architecture des langues. History and variation in languages. Brigitte Schlieben-Lange (ed.). Berlin: de Gruyter—Madrid: Gredos 1981, str. 99–104. — Viz česky SD III 1223.

1982

1982a   „Ergativita a její relevance v typologii jazyků“, Jazykovědné aktuality 19, 103–104. — Viz SD III 1229. Srv. 1983b.

1982b   „Formalität und Semantik in der Sprachtypologie“, Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 35, 454–455. — Viz česky SD III 1230.

1982c   Lingvistické čítanky III: Typologie. Sv. 1. Sestavil Bohumil Palek. 2., přepracované vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1981. 176 str. — Viz 1975a.

Obsah:

ca   „K maďarské gramatice“ (1975aa).

cb   „Asymetrický dualismus jazykových jednotek“ (1975ab).

cc   „Typ češtiny“ (1975ac).

cd   „Typologie slovanských jazyků, zvláště ruštiny“ (1975ad).

ce   „Odpověď na otázku: Jaké jsou základní úkoly a problémy typologie“ (1975ae).

cf   „Kombinace konsonantů a lingvistická typologie“ (1975af).

cg   „"Typologický konstrukt"“ (1975ag).

ch   „Inkorporace a její úloha v typologii“ (1975ah).

ci   „Vývoj české deklinace“ (1941a).

1982d   „K současné problematice našeho jazykovědného bádání v hungaristice a ugrofinistice ze srovnávacího hlediska“, in: Současný stav a úkoly československé hungaristiky: materiály I. čs. hungaristického sympozia: Brno, 2.—4. 10. 1978. Red. František Hejl, Richard Pražák. — Spisy Filozofické fakulty UJEP. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1982 (1985), str. 289–291. — Viz SD III 1232.

1983

1983a   „On questions of phonological oppositions“ in: Vachek, Josef (ed.) Praguiana. Some basic and less known aspects of the Prague Linguistic School. An anthology of Prague School papers. Praha 1983. 187–197.

Anglický překlad článku 1936b.

1983b   „Ergativity and its relevance in the typology of languages“, in: Faust, M. et al. (Hrsg.) Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Textlinguistik. Festschrift für Peter Hartmann. Tübingen. 281–283.

Anglický překlad článku 1982a. Referát o této anglické verzi: K. P. Lange, Lingua 62/1, 1984, 97–102.

1983c   „László Honti, Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe. Akadémiai Kiadó, Budapest 1982, 189 S., Preis nicht angegeben“ (recenze), Archiv orientální 51, č. 2, 202–203. — Viz česky SD III 1236.

Online: Kramerius.lib.cas.

1984

1984a   „Die Ergativität und die Typologie“, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1, 1981, Linguistica generalia 3. Praha, 59–63. — Viz česky SD III 1237.

1985

1985a   „Péter Hajdú — László Honti, Studien zur phonologischen Beschreibung der uralischen Sprachen. Bibliotheca Uralica 7; Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984“ (recenze), Archiv orientální 53, č. 4, 380–381. — Viz česky SD III 1242.

Online: Kramerius.lib.cas.

1986

1986a   „Typologie“, Jazykovědné aktuality 23, 86–87. — Viz SD III 1243.

1986b   „Ist eine Typologie möglich?“, Folia linguistica 20, 81–86. — Viz česky SD III 1245.

1987

1987a   „Bemerkungen zur Typologie“, in: Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung. Bd. 14. Probleme und Perspektiven der Satz- und Textforschung. Red. E. Hajičová, J. Povejšil & P. Sgall. Praha: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 1987. 31–37. — Viz česky SD III 1249.

1987b   „Esperanto jako pomocný jazyk“, in: Problémy interlingvistiky: zborník materiálov z interlingvistikého seminára: Vysoké Tatry, 20.—22. 5. 1987. Red. Stanislav Košecký. — Bratislava: Slovenský esperantský zväz — Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1987, 162–164. — Viz SD III 1253.

1988

1988a   „Energeia und Entwicklung“, in: Energeia und Ergon II. Das sprachtheoretische Denken Eugenio Coseriu's in der Diskusion 1. Hrsg. Jörn Albrecht, Jens Lüdtke & Harald Thun. Tübingen. 105–107. — Viz česky SD III 1255.

Kompletní bibliografický údaj Festschriftu Eugenia Coseria: Energeia und Ergon: sprachliche Variation — Sprachgeschichte — Sprachtypologie: studia in honorem Eugenio Coseriu. Hrsg. von Jörn Albrecht, Jens Lüdtke, Harald Thun. Bd. I: Schriften von Eugenio Coseriu (1965—1987). Eingeleitet und hrsg. von Jörn Albrecht; II: Das sprachtheoretische Denken Eugenio Coseriu's in der Diskusion (1). Eingeleitet und hrsg. von Harald Thun; III: Das sprachtheoretische Denken Eugenio Coseriu's in der Diskusion (2). Eingeleitet und hrsg. von Jens Lüdtke. Tübingen: Narr, 1988, pp. XLV + 417; XIV + 578; VIII + 535.

1988b   „Typologie und Klassifikation“, in: Energeia und Ergon III. Das sprachtheoretische Denken Eugenio Coseriu's in der Diskusion 2. Hrsg. J. Albrecht, J. Lüdtke & H. Thun. Tübingen. 39–40. — Viz česky SD III 1258.

1989

1989a   „Slovo úvodem“, in: Ferdinand de Saussure, Kurs obecné lingvistiky, Praha: Odeon 1989, s. 13. — Viz 1996, SD III 1260, 2007.

1989b   Blažek, Václav: „Lexica nostratica: addenda et corrigenda I“, Archiv orientální 57, 1989, No. 3, 201–210.

Dodatky a opravy k jazykovému materiálu in: Nostratic dictionary, vol. 2, 3 (1976 a 1984) V. M. Illyče-Svityče. Doplňky a opravy shromážděny za účasti 30 lingvistů. Zúčastnění čeští lingvisté: Karel Petráček, Pavel Poucha, Vladimír Skalička, Jaroslav Vacek, Petr Vavroušek, Petr Zima, M. Čejka, Arnošt Lamprecht, Petr Peňáz. Autorem článku je Václav Blažek a z toho důvodu článek není v SD přetištěn. Uvádíme ovšem bibliografický údaj jako důležité svědectví o Skaličkově činnosti na poli nostratickém. Viz též 1990c.

Online: Kramerius.lib.cas.

1990

1990a   „Jak dál v české lingvistice“, Reportér 5, č. 4, 21. — Viz SD III 1262.

1990b   „Исследования венгерских звукоподражательных выражений“ (Issledovanija vengerskich zvukopodražatel'nych vyraženij), in: S. V. Voronin, Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании. Очерки и извлечения (Fonosemantičeskije idei v zarubežnom jazykoznanii. Očerki i izvlečenija.) Leningrad 1990, 109–125.

Ruský překlad studie 1937c; přetisk 1967g.

1990c   Blažek, Václav: „Lexica nostratica: addenda et corrigenda II“, Archiv orientální 58, 1990, No. 3, 205–218.

Dodatky a opravy k jazykovému materiálu in: Nostratic dictionary, vol. 2, 3 (1976 a 1984) V. M. Illyče-Svityče. Doplňky a opravy shromážděny za účasti 30 lingvistů. Zúčastnění čeští lingvisté: K. Petráček, P. Poucha, V. Skalička, J. Vacek, P. Vavroušek, P. Zima, M. Čejka, A. Lamprecht, P. Peňáz. Autorem článku je V. Blažek a z toho důvodu článek není v SD přetištěn. Uvádíme ovšem bibliografický údaj jako důležité svědectví o Skaličkově činnosti na poli nostratickém. Viz tež 1989b.

Online: Kramerius.lib.cas.

 

 

1994

1994a   „Praguian typology of languages“, in: Luelsdorff, Philip A. (ed.) The Prague School of structural and functional linguistics: a short introduction. Amsterdam: John Benjamins, vii, 385pp.; 333–357.

Spoluautorem článku je Petr Sgall; český překlad SD III 1265.

1994b   „On Case Theory“, in: Praguiana 1945—1990. Edited by Philip A. Luelsdorff, Jarmila Panevová and Petr Sgall. Amsterdam: John Benjamins. 45–70.

Anglický překlad článku 1950a.

1994c   „On Analogy and Anomaly“, in: Praguiana 1945—1990. Edited by Philip A. Luelsdorff, Jarmila Panevová and Petr Sgall. Amsterdam: John Benjamins. 147–170.

Anglický překlad článku 1949b.

1996

1996a   „Slovo úvodem“, in: Ferdinand de Saussure, Kurs obecné lingvistiky, Praha: Academia 1996 (2. vyd., repr. 1989 — 2007, 3. vyd.), 13. — Viz 1989a, 2007.

2002

2002a   „Die Typologie des Ungarischen“, in: Prague Linguistic Circle Papers / Travaux du cercle linguistique de Prague (nouvelle serie), Volume 4, Edited by Eva Hajičová, Petr Sgall, Jiří Hana and Tomáš Hoskovec. Amsterdam: John Benjamins. 101-108.

Německý překlad článku 1967i.

2005

2005a   „Ke kritice strukturalismu“, in: Roman Jakobson, Formalistická škola a dnešní literární věda ruská — Brno 1935. Editor Tomáš Glanc. Praha: Academia, 230–231.

K neznámé práci Romana Jakobsona z roku 1935 je přiřazeno a vydáno i několik textů dalších, včetně nížeji uvedeného článku 1951c. Skaličkův článek je ovšem v Glancově vydání arbitrárně a tendenčně zkrácen.

. . . .

 

 

 


Souborné dílo

Souborné dílo, I. díl (1931—1950), edd. František Čermák a kol.   Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2004, str. (4) + 1–466.

Obsah:

Ediční poznámka (Editoři; jaro 2002) /7–8/

„Hledač podstaty jazyka Vladimír Skalička“ (František Čermák) /9–25/

„Mikhaïl Mikhaïlov Matériaux sur l'argot et les locutions populaires turc-otomans, 1930“ (překlad Edita Gebauerová) (1931) /26–27/

„K fonologii spisovné finštiny“ (překlad Alena Šimečková) (1933a) /28–32/

„D. A. Rasovskij Pečenegi, torki i berendeji na Rusi i v Ugrii, 1933“ (překlad Edita Gebauerová) (1933b) /33/

„K charakteristice euroasijského jazykového svazu“ (překlad Alena Šimečková) (1934a) /34–36/

„K maďarské gramatice“ (překlad Gero Fischer) (1935a-b, 1975aa) /37–91/

„K problému věty“ (1935c) /92–96/

„Asymetrický dualismus jazykových jednotek“ (1935e) /97–103/

„K středoevropské fonologii“ (překlad Alena Šimečková) (1935f) /104–106/

„Poznámky o skloňování v eurasijských jazycích“ (překlad Vanda Vybíralová) (1935g) /107–110/

„Laziczius Gyula Bevezetés a fonológiába, 1932“ (1935h) /111/

„Funkce pořádku jazykových jednotek“ (překlad Vanda Vybíralová, revize překladu František Čermák) (1936a) /112–115/

„K otázkám fonologických protikladů“ (1936b) /116–122/

„Poznámky o reduplikaci“ (překlad Vanda Vybíralová, revize překladu František Čermák) (1936c) /123–127/

„J. Laziczius Probleme der Phonologie, 1935; J. Vachek: Several Thoughts on Several Statements of the Phoneme Theory, 1935“ (1936d) /128–130/

„Promluva jako linguistický pojem“ (1937b) /131–135/

„Studie o maďarských výrazech onomatopoických“ (1937c) /136–167/

„Poznámky ke kongruenci“ (překlad Alena Šimečková) (1937d) /168–171/

„Linguistické poznámky k studii psychologické“ (1938b) /172–174/

„Poznámky o vzniku fonologie“ (překlad Alena Šimečková) (1939a) /175–178/

„O pojem morfému“ (1939b) /179–188/

„Ohlasy fonologie v jazykovědě [románské a] ugrofinské“ (1939c) /189–190/

„Ohlasy "pražské školy" v Anglii a v Estonsku“ (1939d) /191–192/

„O jazykové subsumaci“ (1940a) /193–198/

„O dimensích v jazyce“ (1940b) /199–203/

„Poznámky k negaci“ (překlad Alena Šimečková) (1940c) /204–208/

„Vývoj české deklinace. Studie typologická“ (1941a) /209–247/

„Problémy stylu“ (1941b) /248–255/

„Problém druhého slovesa“ (1943a) /256–261/

„Typologie jazyků“ (1943b) /262–263/

„O trvalých odchylkách řeči u epileptiků“ (spolu s MUDr. Olgou Skaličkovou) (1943c) /264–278/

„Odpověď na Janáčkovu recenzi Skaličkova Vývoje české deklinace“ (1944a) /279–283/

„O typologii bantuských jazyků“ (překlad Vít Dovalil) (1945a) /284–315/

„O typologii mluvené čínštiny“ (překlad Vanda Vybíralová) (1946a) /316–239/

„Essayistická kniha o češtině“ (1947a) /340–344/

„Jozef Růžička Z problematiky slabiky a prozodických vlastností. K vývinu hornonemeckého slova, 1947“ (1947c) /245–246/

„Problém jazykové různosti“ (1948a) /347–366/

„Kodaňský strukturalismus a "pražská škola"“ (1948b) /367–376/

„O roli vnitřní flexe v jazyce“ (překlad Vanda Vybíralová) (1948c) /376–384/

„Potřeba parolové lingvistiky“ (překlad Jan Čermák) (1948d) /385–398/

„Slovo a tvar“ (1948e) /399/

„Polský přehled obecné jazykovědy“ (1948f) /400–401/

„Retrográdní slovník“ (1948g) /402/

„Soubor statí Viléma Mathesia“ (1948h) /403–404/

„Věda pro život?“ (1948i) /405–406/

„Vyučování jazykům na vysokých školách“ (1949a) /407–410/

„O analogii a anomálii“ (1949b) /411–433/

„Poznámky k theorii pádů“ (1950a) /434–455/

„Struktura jazyků dávného Východu“ (překlad Jan Čermák) (1950b) /456–459/

„Stalinův článek a naše jazykovědná tradice“ (1950c) /460–462/

„Jan Urban Jarník a albanologie“ (1950d) /463–464/

 

Souborné dílo, II. díl (1951—1963), edd. František Čermák a kol.   Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2004, str. (4) + 471–919 + (3).

Obsah:

Ediční poznámka /473–474/

„Typ češtiny“ (1951a) /475–536/

„Ke kritice strukturalismu“ (1951c) /537–541/

„Ke kritice t. zv. typologie jazyků“ (1951d) /542–544/

„Indoevropský srovnávací jazykozpyt v novém světle“ (1952a) /545–549/

„Stalinovy jazykovědné stati a česká jazykověda“ (1952b) /550–553/

„Co s mezinárodními jazyky?“ (1952c) /554–559/

„Práce J. V. Stalina o jazykovědě a o orientální jazykovědě“ (překlad Vanda Vybíralová) (1953b) /560–565/

„W. K. Matthews Languages of the U. S. S. R., 1951“ (recenze) (1953c) /566–567/

„Jazyky Sovětského svazu“ (1954b) /568–573/

„Po sjezdu KSČ“ (1954c) /574–576/

„Odpověď na kritiku typologie“ (1954e) /577–583/

„O polysyntetických jazycích“ (překlad Vanda Vybíralová) (1955b) /584–602/

„Vztah morfologie a syntaxe“ (1957b) /603–611/

„Komplexnost jazykových jednotek“ (1957c) /612–620/

„O přenesených významech v gramatice“ (překlad Renata Blatná) (1957e) /621–628/

„Cesta za marxistickou jazykovědou“ (1957f) /629–633/

„Jazyk jako nadstavba“ (1957g) /634/

„O současném stavu typologie“ (1958a) /635–646/

„Infinitiv“ (1958d) /647–656/

„Jaké jsou základní úkoly a problémy typologie slovanských jazyků?“ (1958e) /657–658/

„Co nového přinesla strukturální lingvistika do historického a historicko-srovnávacího studia slovanských jazyků?“ (1958f) /659–661/

„O transpozici“ (překlad Alena Šimečková) (1959c) /662–668/

„Komenský jako lingvista“ (1959d) /669–678/

„K diskusi o pokusných učebnicích českého jazyka“ (1959e) /670–681/

„Vývoj jazyka“ (1960a) /682–773/

„Úvod“ (1960aa) /682–684/

„O tzv. jazycích primitivních“ (1960ab) /685–690/

„Diferenciace a integrace dialektů a společenský řád“ (1960ac) /691–699/

„O změnách v jazyce“ (1960ad) /700–704/

„Příčiny jazykových změn“ (1960ae) /705–708/

„Zákonitost ve vývoji jazyka“ (1960af) /709–724/

„Náhoda v jazyce“ (1960ag) /725–731/

„Fonologická redukce“ (1960ah) /732–740/

„Konkrétnost a abstraktnost při tvoření slov“ (1960ai) /741–748/

„O fonémech základních a zvláštních“ (1960aj) /749–758/

„Typologie slovanských jazyků, zvláště ruštiny“ (1960ak) /759–773/

„Syntax promluvy (enunciace)“ (1960b) /774–785/

„Agramatismus a gramatismus“ (překlad Alena Šimečková) (1960c) /786–788/

„O zvláštních formách syntaxe“ (překlad Edita Gebauerová a František Čermák) (1960d) /789–794/

„Podstata věty“ (překlad Vít Dovalil) (1960e) /795–798/

„Z nové typologické literatury“ (1960f) /799–802/

Magyar hangtani dolgozatok (Pojednání o maďarské fonetice)“ (překlad Edita Gebauerová) (1960g) /803–805/

„Text, kontext, subtext“ (překlad Alena Šimečková) (1961a) /806–811/

„Vztah vývoje jazyka k vývoji společnosti“ (1962b) /812–818/

„Diskusní příspěvek k tématu "Definice"“ (název editora) (překlad Edita Gebauerová) (1961b) /819/

„Poznámky o obecné češtině“ (1962a) /820–824/

„Úvod do jazykovědy“ (1963a) /825–890/

„Evokace jako problém jazyka a literatury“ (1963b) /891–895/

„Podstata morfologie a syntaxe“ (překlad Vít Dovalil) (1963c) /896–900/

„Typologie a komparatistika“ (1963d) /901–907/

„Typologie a totožnost jazyků“ (překlad Renata Blatná) (1963f) /908–911/

„Poznámky k otázce sjednocování slovanské lingvistické terminologie“ (1963h) /912–916/

„Diskusní příspěvek k tématu "Zásady jazykovej kultury"“ (1963i) /917/

„Diskusní příspěvek k tématu "Spisovný jazyk"“ (1963j) /918/

„Diskusní příspěvek k tématu "O jazyku současné české literatury"“ (1963k) /919/

 

Souborné dílo, III. díl (1964—1994). Dodatky. Bibliografie, edd. František Čermák, Jan Čermák, Petr Čermák, Claudio Poeta.   Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, str. (4) + 925–1401 + (1).

Obsah /925–928/

Ediční poznámka /929–930/

„Kombinace konsonantů a lingvistická typologie“ (překlad Gero Fischer) (1964a) /931–934/

„Typologie a konfrontační lingvistika“ (1964b) /935–939/

„Strukturní jazykověda ve válečném Československu“ (překlad Jan Čermák) (1964f) /940–942/

„Typologie a gramatika“ (překlad Jitka Stiessová) (1965a) /943–945/

„O významu gramatických elementů“ (překlad Alena Šimečková) (1965b) /946–948/

„Postavení jazykovědy v dnešní společnosti“ (1965c) /949–953/

„Slovní zásoba a typologie“ (překlad Edita Gebauerová a František Čermák) (1965d) /954–959/

„Situace a její role v jazyce“ (překlad Vít Dovalil) (1965e) /960–962/

„Absurdní jednotky jazyků“ (překlad Edita Gebauerová a František Čermák) (1965f) /963–966/

„Pokus o systematiku v jazyce“ (1965h) /967/

„Nově vyšlý Jespersen“ (1965i) /968/

„Úvod do jazykovědy“ (1965j) /969–970/

„Approaches to Semiotics“ (překlad Vít Dovalil) (1965k) /971–972/

„"Typologický konstrukt"“ (překlad Gero Fischer) (1966a) /973–978/

„K otázce typologie“ (překlad Veronika Mistrová) (1966b) /979–989/

Morfologičeskaja tipologija i problema klassifikacii jazykov (Moskva 1965)“ (1966c) /990/

„B. A. Uspenskij Strukturnaja tipologija jazykov (Moskva 1965)“ (1966d) /991–992/

„Tadeusz Milewski Językoznawstwo (Warszawa 1965)“ (1966e) /993–994/

„Evropská lingvistická společnost“ (1966f) /995/

„A. Graur, L. Wald Scurtă istorie a lingvisticii, 1965“ (1966g) /996/

„II. ugrofinistický kongres“ (1966h) /997–998/

„Hungaristický kongres“ (1966i) /999/

„Luis J. Prieto Principes de noologie: Fondement de la théorie fonctionnelle du signifié, 1964“ (1966j) /1000–1001/

„Simeon Potter Modern Linguistics, 1964“ (1966k) /1002–1003/

„Otto Jespersen Language, its Nature, Development and Origin, 1964“ (1966l) /1004–1005/

„R. H. Robins General Linguistics: An Introductory Survey, 1964“ (1966m) /1006–1007/

„O kontinuitě slov“ (1967a) /1008–1013/

„Fonologická typologie“ (překlad Blanka Nejdlová a František Čermák) (1967b) /1014–1018/

„Jazyková typologie a vývoj jazyka“ (překlad Kateřina Bohadlová) (1967c) /1019–1023/

„Typologie maďarského jazyka“ (překlad Gabriela Chaloupková a Evžen Gál) (1967i) /1024–1028/

„O. S. Achmanova Slovar' lingvističeskich terminov, Moskva 1966“ (1967j) /1029–1030/

„Nekrolog I. I. Meščaninova“ (1967k) /1031–1032/

„Inkorporace a její úloha v typologii“ (překlad Gero Fischer) (1968a) /1033–1037/

„Překlad jako pronikání kódů“ (1968b) /1038–1041/

„Problém syntaktické typologie“ (1968c) /1042–1047/

„O typologii balkánských jazyků“ (překlad Vít Dovalil) (1968d) /1048–1052/

„K problému dunajského jazykového svazu“ (1968f) /1053–1059/

„Morfologie slovesa“ (překlad Jiří Zeman a Evžen Gál) (1968g) /1060–1064/

„O typologii ugrofinských jazyků“ (překlad Vít Dovalil a František Čermák) (1968h) /1065–1068/

„K. Horálek Filosofie jazyka“ (1968i) /1069–1070/

„Základní otázky typologie“ (1969a) /1071/

„Problémy panglottie“ (překlad Jitka Špačková) (1969b) /1072–1074/

„Ugrofinština a indoevropština“ (překlad Vít Dovalil) (1969c) /1075–1084/

„Wolfgang Schlachter Studien zum Wachstum des Wortschatzes an skandinavischen und finnischen Lehnadjektiva, 1962“ (1969d) /1085–1086/

„Gyula Laziczius Selected writings, 1965“ (spolu s A. Skaličkovou) (překlad Vít Dovalil) (1969e) /1087–1088/

„Károly Rédei (Radanovics) Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen, 1962“ (1969f) /1089–1090/

„Hyposyntax“ (1970a) /1091–1097/

„Komenský-lingvista“ (1970b) /1098–1102/

„Slovanská filologie na Karlově universitě“ (1970c) /1103–1112/

„Typologie hláskových systémů“ (překlad Vít Dovalil) (1970d) /1113–1114/

„Fernand Brunner, Walter Frei, Olof Gigon, Siegfried Heinimann, Georges Redard, Theodor Spoerri, Paul Zinsli Vom Wesen der Sprache, 1967“ (překlad Vít Dovalil) (1971b) /1115–1117/

„Robert L. Miller The Linguistic Relativity Principle and Humboldtian Ethnolinguistics: A History and Appraisal, 1968“ (překlad Vít Dovalil) (1971a) /1118–1119/

„O typologickém zařazení balkánských jazyků“ (překlad Vít Dovalil) (1972a) /1120–1123/

„O tzv. vnitřním modelu v jazyce“ (1973a) /1124–1131/

„Modalita a jazyková různost“ (1973b) /1132–1134/

„Jazyk a společnost“ (1974a) /1135–1138/

„Typologické srovnání balkánských jazyků“ (překlad Marcela Hejtman a František Čermák) (1974b) /1139–1144/

„Možnosti maďarské lingvistiky“ (překlad Gabriela Chaloupková a Evžen Gál) (1974c) /1145–1149/

„Analýza gramatiky afrického jazyka hausa“ (1974d) /1150–1151/

„V. M. Illič-Svityč Slovník nostratických jazyků, 1971“ (1974e) /1152–1155/

„Hranice sociolingvistiky“ (1975b) /1156–1163/

„Starší střední doba české lingvistiky“ (1975c) /1164–1168/

„Výpůjčky a typologie“ (překlad Blanka Nejdlová a František Čermák) (1975d) /1169–1173/

„O typologii estonštiny“ (překlad Vít Dovalil) (1975e) /1174–1178/

„O typologii ugrofinských jazyků“ (překlad Andrea Chlumová a Evžen Gál) (1975f) /1179–1187/

„Eva Korenchy Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen, 1972“ (překlad Edita Gebauerová) (1975g) /1188–1189/

„Alphonse Juilland, P. M. H. Edwards The Rumanian Verb System, 1971“ (překlad Edita Gebauerová) (1975h) /1190–1192/

„Gabriel Altmann, Werner Lehfeldt Allgemeine Sprachtypologie, 1973“ (překlad Edita Gebauerová) (1975i) /1193–1196/

„Valter Tauli Standard Estonian Grammar, Part 1, Phonology, morphology, wordformation“ (překlad Edita Gebauerová) (1975j) /1197–1198/

„Typologie orientovaná na konstrukt“ (překlad František Čermák) (1976a) /1199–1205/

„Linda Ivanovna Lucht Sravniteľno-sopostaviteľnaja grammatika romanskich jazykov: Rumynskij jazyk, 1970“ (překlad Edita Gebauerová) (1975k) /1206–1207/

„Africká jazyková kultura“ (1977a) /1208–1209/

„Čes. pofidérní (pofiderní) "špatný, pochybný"“ (1977b) /1210/

„P. Trost sedmdesátníkem“ (1977c) /1211–1213/

„Psychika v jazyce“ (1978a) /1214–1220/

„Lieselotte Schiefer Phonematik und Phonotaktik des Vach-Ostjakischen, 1975“ (1978d) /1221–1222/

„Problém jazykového vývoje“ (překlad František Čermák a Blanka Nejdlová) (1981a) /1223–1228/

„Ergativita a její relevance v typologii jazyků“ (1982a) /1229/

„Formálnost a sémantika v jazykové typologii“ (překlad Vít Dovalil) (1982b) /1230–1231/

„K současné problematice našeho jazykovědného bádání v hungaristice a ugrofinistice ze srovnávacího hlediska“ (1982d) /1232–1235/

„László Honti Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe, 1982“ (překlad Vít Dovalil) (1983c) /1236/

„Ergativnost a typologie“ (překlad Edita Gebauerová) (1984a) /1237–1241/

„Peter Hajdú, László Honti Studien zur phonologischen Beschreibung der uralischen Sprachen, 1982“ (překlad Vít Dovalil) (1985a) /1242/

„Typologie“ (1986a) /1243–1244/

„Je typologie možná?“ (překlad Vít Dovalil) (1986b) /1245–1248/

„Poznámky k typologii“ (překlad František Čermák) (1987a) /1249–1252/

„Esperanto jako pomocný jazyk“ (1987b) /1253–1254/

„Energeia a vývoj“ (překlad Vít Dovalil) (1988a) /1255–1257/

„Typologie a klasifikace“ (překlad Vít Dovalil) (1988b) /1258–1259/

„Slovo úvodem“ (1989a) /1260–1261/

„Jak dál v české lingvistice“ (1990a) /1262–1264/

„Pražská lingvistická typologie“ (spoluautor Petr Sgall) (překlad Jan Čermák) (1994a) /1265–1285/

Dodatky /1286–1304/

Ottův slovník naučný nové doby: Díl III–2 (rok 1935): „Maďarsko: Jazyk“ /1286–1287/. Díl IV–1 (rok 1936): „Mansikka Viljo Johannes“ /1287–1288/; „Margalits Ede“ /1288/; „Melich János“ /1288/; „Mongolské jazyky“ /1288–1289/; „Mordvini“ /1289–1290/; „Munkácsi Bernard“ /1290/; „Negroafrické jazyky“ /1290–1291/; „Németh Julius“ /1291–1292/; „Nieminen Eino“ /1292/. Díl IV–2 (rok 1937): „Osťáci“ /1292–1293/; „Osťáci Jenisejští“ /1293–1294/; „Paasonen Heikki“ /1294/; „Päivärinta Pietari“ /1294/; „Paleoasijské jazyky“ /1294–1296/; „Pápay József“ /1296/; „Papuánské jazyky“ /1296/; „Pečeněgové“ /1296–1297/; „Permjaci“ /1297–1298/; „Pipping Hugo“ /1298/. Díl V–1 (rok 1938): „Ramstedt Gustaf John“ /1298/; „Rapola Martti Olavi“ /1298/; „Reuter Julio Natanael“ /1298–1299/. Díl V–2 (rok 1939): „Rusz Rózsika“ /1299/; „Samojedský jazyk“ /1299–1300/; „Sebestyén Gyula“ /1300/; „Sechehaye Charles Albert“ /1300/; „Setälä Eemil Nesto“ /1300–1301/; „Schmidt József“ /1301/; „Simonyi Zsigmond“ /1301/. Díl VI–1 (rok 1940): „Solymossy Sándor“ /1301/; „Svahili“ /1301/; „Szinnyei József“ /1301–1302/. Díl VI–2 (rok 1943): „Talvio Maila“ /1302/; „Tegengren Jacob August“ /1302/; „Tunguzové. Tunguzské jazyky“ /1302–1303/; „Turkotatarské jazyky“ /1303/; „Ugrofinské jazyky“ /1303–1304/; „Uraloaltajské jazyky“ /1304/.

„Vladimír Skalička — Bibliografie“ /1305–1337/

Jmenný rejstřík /1339–1351/

Věcný rejstřík /1353–1385/

Rejstřík jazyků, národů a národností /1387–1401/

Prameny

Čermák, Petr: Tipología del español actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička, Karolinum, Praha 2009, pp. 232.

Novák, Pavel: „Nad dílem profesora Vladimíra Skaličky“, in: SaS XL/4, 1979, str. 345–349. (Online: Kramerius.lib.cas.)

Novák, Pavel: (Soupis prací prof. dr. Vladimíra Skaličky za léta 1931—1959), (nepublikováno).

Novák, Pavel — Elšík, Viktor: (Soupis prací prof. dr. Vladimíra Skaličky za léta 1931—), (sestaveno koncem 20. století, nepublikováno).

Poeta, Claudio: „Vladimír Skalička — bibliografie“, in: Vladimír Skalička, Souborné dílo, III. díl (1964—1994). Dodatky. Bibliografie, edd. František Čermák, Jan Čermák, Petr Čermák, Claudio Poeta.   Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, str. 1305–1337.

Skaličková, Zuzana: „Soupis prací prof. dr. Vladimíra Skaličky za léta 1931—1968“, in: Slavica Pragensia XI, 1969, str. 11–17.

Smrčková, Jiřina: (Soupis prací prof. dr. Vladimíra Skaličky za léta 1931—1979), (nepublikováno).

 

 

 

 

 

( Poslední aktualizace 8. VI. 2023 )

 

 

 

Vladimír Skalička Vladimír Skalička
v roce 19..Vývoj české deklinace (1941)


Typ češtiny Typ češtiny (1951)


Vývoj jazyka Vývoj jazyka (1960)


Souborné dílo Souborné dílo (2004—2006) 

Seznam zkratek:

BSL — Bulletin de la Société de Linguistique de Paris.

SD I, II, IIISouborné dílo (2004—2006).

— .


 

 

< < < < < <