Vladimír Šmilauer

[ 1895—1983 ]

Bibliografie


Toto je opravovaná verze. Novou kompletní bibliografii sestavila Eliška Kudláčková-Doležalová (2015).1919

  „Škola v názorech Nerudových“, Pedagogické rozhledy 29, 1919, s. 186–204.

BVŠ (Bibliografie Vladimíra Šmilauera 2015) 1 (č).

1921

  „Jana Ev. Purkyně korespondence I. Vydal dr. Jar. Jedlička. V Praze. Nákladem Unie 1920, 249 stran s podobiznou (za 35 K)“ (Úvahy), Listy filologické 48, 1921, str. 54–57.

BVŠ 2 (r).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Dr. Jar. Jedlička: Jana Ev. Purkyně korespondence I (Vyd. J. Jedlička. Praha, nákladem Unie 1920)“, Naše doba 28, 1921, s. 63–65.

BVŠ 3 (r).

  „Z dějin české literatury. Sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků (J. Laichter, 1920)“, Listy filologické 48, 1921, s. 304–309.

BVŠ 4 (r).

Online: Kramerius.lib.cas.

1923

  „Rozprávateľské umenie Kalinčiakovo v Reštavrácii“, in: Sborník Matice slovenskej 1, 1923, s. 129–136.

BVŠ 5 (č).

1927

  „Dvoje Trávníčkovy příspěvky (Fr. Trávníček, Příspěvky k českému hláskosloví, Brno 1926. Týž, Příspěvky k dějinám českého jazyka. Brno 1927)“, Bratislava (Časopis Učené společnosti Šafaříkovy) 1, 1927, s. 256–274.

BVŠ 6 (r).

  „O českém a slovenském přízvuku“, Bratislava 1, 1927, s. 320.

BVŠ 7 (r).

1928

  „K sporu o Trávníčkovy příspěvky“ (Odpověď), Bratislava 2, 1928, s. 223–226.

BVŠ 8 (z).

  „Památka Juraja Rohonyiho... (J. Kabelík, Sborník filologický 8, 104–147)“, Bratislava 2, 1928, s. 242–243.

BVŠ 9 (z).

  „ΜΝΗΜΑ. Sborník Zubatého, Praha 1926“, Bratislava 2, 1928, s. 276–278.

BVŠ 10 (r).

  „A. Petrov, Sborník Fr. Pestyho“, Bratislava 2, 1928, s. 278–280.

BVŠ 11 (r).

  „O pravlasti a stěhováni Slovanů (J. J. Mikkola, »Samo und sein Reich« Archiv für slavische Philologie 42, 1928, 77–97)“, Bratislava 2, 1928, s. 847–848.

BVŠ 12 (r).

  „Předmaďarští obyvatelé Uher (E. Moór, Eine Vorrichtung der ungarischen Sperrfischerei, Festschrift Szinnyei“, Bratislava 2, 1928, s. 870.

BVŠ 13 (r).

  „Etymologisující diletanti (A. Šín, Tajemství řeči)“, Bratislava 2, 1928, s. 870–871.

BVŠ 14 (r).

  „Filologie na výstavě soudobé kultury“, Bratislava 2, 1928, s. 871–873.

BVŠ 15 (z).

  „K sporu o Trávníčkovy příspěvky“ (z redakce), Bratislava 2, 1928, s. 507.

BVŠ 16 (z).

1929

  „Jan Baudouin de Courtenay“ (nekrolog), Bratislava 3, 1929, s. 1105–1108.

BVŠ 17 (n).

  „K naší vědecké organizaci“, Bratislava 3, 1929, s. 155–157.

BVŠ 18 (z).

  „Práce lingvistické sekce I. sjezdu slovanských filologů v Praze“, Bratislava 3, 1929, str. 1131–1137.

BVŠ 19 (z).

  „J. Melich o poměru češtiny a slovenštiny“, Bratislava 3, 1929, s. 1124–1126.

J. Melich, »Ueber die Halbvokale im Slovakischen«, ZslPh 5, 1929, 319–339.

BVŠ 20 (z).

  „Jméno Spiše a Popradu (J. Melich, »Szepes és Poprad«, Magyar nyelv 25, 1929, 34)“, Bratislava 3, 1929, s. 1126–1127.

BVŠ 21 (z).

  „Karpathenland (Vierteljahrschrift für Geschichte, Volkskunde und Kultur der Deutschen in den nördlichen Karpathenländern 1, 1928)“, Bratislava 3, 1929, s. 343–346.

BVŠ 22 (z).

  „Jméno Košic“, Bratislava 3, 1929, s. 152–153.

BVŠ 23 (z).

  „Dva nové atlasy“, Bratislava 3, 1929, s. 1127.

BVŠ 24 (z).

1930

  Poloha přívlastku v Kronice pražské Bartoše písaře. (La position de l'attribut dans la Kronika pražská de Bartoš Písař.) Práce z vědeckých ústavů filosofické fakulty Karlovy university, sv. XXVIII.   Praha, Filosofická fakulta University Karlovy, 1930, 8°, VI + 255 + (1) str.

BVŠ 25 (k).

  Slovenské střídnice jerové a změna e, ě > a, o. Práce Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, svazek 1. Praha, Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, 1930, 71 str.

BVŠ 26 (k).

 

  „Bohatství lidové řeči“, Bratislava 4, 1930, s. 196.

BVŠ 27 (z).

  „Vědecká aktivita středoškolských profesorů“, Bratislava 4, 1930, s. 194–195.

BVŠ 28 (z).

  „A. E. Boutelje, Zwei Gemermundarten (Věstník KČSN, tř. filos.-hist.-jazyk, roč. 1928, č. 1, Praha 1929, 122 s.)“, Bratislava 4, 1930, s. 460–465.

BVŠ 29 (r).

  „Karpathenland (Vierteljahrschrift für Geschichte, Volkskunde und Kultur der Deutschen in den nördlichen Karpathenländern 2, 1929)“, Bratislava 4, 1930, s. 183–186.

BVŠ 30 (r).

  „Dvě etymologie: Riava, meru. (J. Melich, Archiv für slavische Philologie 42, 1929)“, Bratislava 4, 1930, s. 195–196.

BVŠ 31 (z).

  „Befulci — Byvolьci? (Th. Mayer, Redlichův sborník, 1929)“, Bratislava 4, 1930, s. 500.

BVŠ 32 (z).

  „Úřední názvy obcí na Slovensku“, Bratislava 4, 1930, s. 195.

BVŠ 33 (z).

  „Jazykový zeměpis moravský. (O podnětu Al. Gregora)“, Bratislava 4, 1930, s. 194.

BVŠ 34 (z).

  „Jazykový atlas rakouský“, Bratislava 4, 1930, s. 194.

BVŠ 35 (z).

  „Jazykový atlas slovenský“, Bratislava 4, 1930, s. 194.

BVŠ 36 (z).

  „Rejstřík k Slovenským Pohľadům“, Bratislava 4, 1930, s. 194.

BVŠ 37 (z).

1931

  „Maďarské vlivy na filologii Kollárovu“, in: Slovenská miscellanea 1931, s. 180–182.

BVŠ 38 (r).

 

  Bibliografie československých prací linguistických a filologických za rok 1930. Část 1. Linguistika obecná, indoevropská, slovanská a česká. (S pomocí V. Machka, J. Mukařovského, Fr. Oberpfalcera a Vl. Šmilauera sestavil B. Havránek.)   Praha, Nákl. Čes. akademie, 1931, 64 str.

BVŠ 39 (b).

1932

  Vodopis starého Slovenska. Práce Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, sv. 9. Praha a Bratislava, 1932, XLIII + 564 str. + 3 přílohy.

BVŠ 41 (k).

  Československá literatúra v prehľadoch. Príručka pre učiteľov, kandidátov uč. a žiactvo stredných škôl. Knižnica Našej školy. Sv. XIV.   V Prahe, Štátne nakladateľstvo, 1932, 8°, 136 str. + 4 tab.

BVŠ 40 (k).

 

  „K Novákově kritice »Slovenských střídnic jerových« (Bratislava 5, 1931, s. 634–680)“, Bratislava 6, 1932, s. 164–168.

Ľudovít Novák, »K otázce jerových střídnic a kontrakce v střední slovenštině«, Bratislava 5, 1931, 634–680. Též samostatně: K otázce jerových střídnic a kontrakce v střední slovenštině. Práce Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, Sv. 8. V Bratislavě, Učená Společnost Šafaříkova, 1932, 54 str.

BVŠ 42 (r).

1933

  „Jazykový materiál slovenských listin do r. 1300“, Listy filologické 60, 1933, str. 126–149.

BVŠ 43 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Studentské přezdívky z Bratislavy“, Naše řeč 17, 1933, č. 5, str. 134–138, č. 6-7 (Ostatek), str. 185–190.

BVŠ 45 (č).

Online: [č. 5:] Kramerius.lib.cas. [č. 6-7:] Kramerius.lib.cas.

  „Bol Spiš v XIII. st. polský?“, in: Pavlovi Bujnákovi ctitelia, priatelia, žiaci. Usporiadala Alžbeta Göllnerová. Bratislava, Nakladateľstvo Academia, 1933, str. 28–33.

BVŠ 46 (č).

 

  „Osídlení a nářečí Liptova. (J. Stanislav, Liptovské nárečia. Turč. Sv. Martin, nákl. Matice slovenské, 1932)“, Bratislava 7, 1933, s. 321–329.

BVŠ 47 (r).

  „Odpověď Šmilauerova“ (K diskusi o osídlení středního Slovenska), Bratislava 7, 1933, s. 511–514.

BVŠ 48 (z).

  „(Odpověď D. Rapantovi)“, Prúdy 17, 1933, s. 231–233.

BVŠ 49 (z).

  „K článku prof. Škultétyho (Slovenské Pohľady 50, 1933, s. 91–94)“, Bratislava 7, 1933, s. 514.

Jozef Škultéty, »Slovensko 'liduprázdne' do 13. stoletia«, Slovenské Pohľady 50, 1933, s. 91–94.

BVŠ 50 (z).

 

  Bibliografie československých prací linguistických a filologických za r. 1931. Část 1. Linguistika obecná, indoevropská, slovanská a česká. (S pomocí J. M. Kořínka, V. Machka, J. Mukařovského, Fr. Oberpfalcera a Vl. Šmilauera sest. B. Havránek.) Praha, Nákl. Čes. akademie, 1933, 75 str.

BVŠ 44 (b).

1934

  „II. mezinárodní sjezd slavistů (slovanských filologů) v Polsku 23.—30. září 1934“, Bratislava 8, 1934, s. 420–431.

Spolu s Václavem Vážným.

BVŠ 53 (z).

  „Bielske či Belanské Tatry“, Krásy Slovenska 13, 1934, s. 182.

BVŠ 52 (z).

 

  Bibliografie československých prací linguistických a filologických za r. 1932. Část 1. Linguistika obecná, indoevropská, slovanská a česká. (S pomocí B. Havránka, V. Machka, J. Mukařovského, Fr. Oberpfalcera a Vl. Šmilauera sest. J. M. Kořínek.) Praha, Nákl. Čes. akademie, 1934, 90 str.

BVŠ 51 (b).

1935

  „Osídleni a národnosti Spiše. (Fekete Nagy Ant., A Szepesség területi és társadalmi kialakulása, Budapest 1934)“, Bratislava 9, 1935, s. 154–173.

BVŠ 55 (r).

  „Z maďarské slavistiky (Práce I. Kniezsi týkající se valašské otázky a míst. jmen na Slovensku)“, Bratislava 9, 1935, s. 583–587.

BVŠ 56 (z).

  „K vzniku Bratislavy a jejího jména (H. Zatschek, »Die Entstehung des Namens Pressburg« ZslPh 12, 1935, 78–94)“, Bratislava 9, 1935, s. 201.

BVŠ 57 (z).

  „O významu pomístních jmen (k maď. diskusi)“, Bratislava 9, 1935, s. 592.

BVŠ 58 (z).

  „Bodovice v Turci. (Otisk listiny, Nemzeti kultúra 3, 248–249)“, Bratislava 9, 1935, s. 592.

BVŠ 59 (z).

  „Bibliografie Bratislavy (J. Kertész, »Bibliografie Bratislavy« Nemzeti kultúra 3, 78–96, 177–191)“, Bratislava 9, 1935, s. 592.

BVŠ 60 (z).

  „Karpaty (J. Pokorny, »Substrattheorie und Urheimat der Indogermanen«, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 66, 1936)“, Bratislava 9, 1935, s. 592.

BVŠ 61 (z).

  „Gemer (L. Rásonyi, Ungarische Jahrbucher 15, 548)“, Bratislava 9, 1935, s. 592–593.

BVŠ 62 (z).

  „D. a H. Stál (G. Bárczi, Magyar nyelv 32, 90)“, Bratislava 9, 1935, s. 593.

BVŠ 63 (z).

  „K výkladu Anonyma (D. Pais, Magyar nyelv 32, 124–126)“, Bratislava 9, 1935, s. 593–594.

BVŠ 64 (z).

 

  Bibliografie československých prací linguistických a filologických za r. 1933. Část 1. Linguistika obecná, indoevropská, slovanská a česká. (S pomocí B. Havránka, V. Machka, J. Mukařovského, Fr. Oberpfalcera a Vl. Šmilauera sest. J. M. Kořínek.)   Praha, Nákl. Čes. akademie, 1935, 76 str.

BVŠ 54 (b).

1936

  „Vojenské názvosloví ručních střelných zbraní a kulometů“ (Psáno pro jubilejní sborník NŘ., věnovaný univ. prof. E. Smetánkovi k šedesátým narozeninám), Naše řeč 20, 1936, č. 2-3, str. 25–44, č. 4-5 (Ostatek), str. 77–99.

Též zvláštní otisk: Praha (nákladem vlastním) 1936, 41 + (1) str.

BVŠ 67 (č).

Online: [č. 2-3:] Kramerius.lib.cas. [č. 4-5:] Kramerius.lib.cas.

  „Co se změnilo za padesát let v českém pravopise?“, Časopis pro moderní filologii 22, 1936, č. 2, str. 120–132, č. 3, str. 225–239.

Též zvláštní otisk: Co se změnilo v českém pravopise za padesát let. Praha, Státní nakladatelství, 1936, 32 str.

BVŠ 70 + 66 (č).

Online: [č. 2:] Kramerius.lib.cas. [č. 3:] Kramerius.lib.cas.

  „Seznam slov, v nichž se změnil český pravopis v posledních padesáti letech“, Rejstřík k článku »Co se změnilo za padesát let v českém pravopise«. Sestavil Vladimír Šmilauer, Časopis pro moderní filologii 22, 1936, č. 4, str. 332–335.

BVŠ 71 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Česko-německá příjmení“, Naše řeč 20, 1936, č. 2-3, str. 49–52.

Ernst Führlich, „Bemerkungen zur Familienforschung“, Deutsche Heimat. Sudetendeutsche Monatshefte, 11, 1935, s. 178 n.

BVŠ 68 (r).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Příspěvky k slovenské onomastice (I. Kniezsa, Archiv Europae centroorientalis 2, 84–178, rozbor knihy Draganovy: Românii în vea curile IX.—XIV. pe baza toponimici şi a onomasticei)“, Bratislava 10, 1936, s. 485–486.

BVŠ 72 (z).

  „Původ spišských Němců (J. Lux, »Westdeutschostmitteldeutschbairische Volkstumsmischung in Dobschau – Dobsina«, Teuthonista 12, 1936, 149–168)“, Bratislava 10, 1936, s. 487.

BVŠ 73 (z).

  „Vigan; doboška (Zs. Szendrey, »Személynevek mint köznevek« Magyar nyelv 32, 248)“, Bratislava 10, 1936, s. 487.

BVŠ 74 (z).

  „Cikáni (D. Pais, Magyar nyelv 32, 1936, 224)“, Bratislava 10, 1936, s. 487.

BVŠ 75 (z).

  „Kolbas = Bořivoj (L. Rásonyi, Magyar nyelv 32, 1936, 266)“, Bratislava 10, 1936, s. 487.

BVŠ 76 (z).

  „Herbář Daniela Slobody“, Bratislava 10, 1936, s. 487.

BVŠ 77 (z).

  „Tvary jména »Slovák« (Z. Stieber, »Slowak i Slowiak«, Język polski 21, 111)“, Bratislava 10, 1936, s. 488.

BVŠ 78 (z).

  „Jánošík (J. Krzyźanowski, Przegląd wspólczesny 1936, seš. 170, 109n. a seš. 171, 69n.)“, Bratislava 10, 1936, s. 488.

BVŠ 79 (z).

  „Lurč“ (Drobnosti), Naše řeč 20, 1936, s. 264.

BVŠ 69 (z).

 

  Bibliografie československých prací linguistických a filologických za r. 1934. Část 1. Linguistika obecná, indoevropská, slovanská a česká. (S pomocí B. Havránka, V. Machka, J. Mukařovského, Fr. Oberpfalcera a Vl. Šmilauera sest. J. M. Kořínek.)   Praha, Nákl. Čes. akademie, 1936, 82 str.

BVŠ 65 (b).

1937

  „Výklady slov“, Naše řeč 21, 1937, č. 4, str. 98–102, č. 5, str. 128–133, č. 6, str. 167–169, č. 7, str. 188–192, č. 8, str. 223–232, č. 9 (Ostatek), str. 257–265.

[č. 4:] Banda a bandita. Bas. Bašta. Béž. Biřic. Demižon. Ghetto. Mandarinky. Rým. Tanec, šance, kadence. — [č. 5:] Alois. Cicvár, citvar. Čabraka. Čáry. Džentry. Kolonáda. Napoleon. Španělsko. Mamlas. — [č. 6:] Kelim a kelímek. Hurikán, orkán, a uragan. Skalp. Spilberg = specula = špeluňka. Slovinská slova v češtině (Anton Breznik, Časopis za zgodovino in narodopisje 32, 1937, s. 213 n.). — [č. 7:] Úklej, ouklej. Francouzská jména ovoce. Hajduk. Škrapa. Bouda, budova, budovati. Mangold. Příjmení Molenda. — [č. 8 a 9:] KA—. K heslům kábakazamírový Slovníku jazyka českého.

BVŠ 82 (č).

Online: [č. 4:] Kramerius.lib.cas. [č. 5:] Kramerius.lib.cas. [č. 6:] Kramerius.lib.cas. [č. 7:] Kramerius.lib.cas. [č. 8:] Kramerius.lib.cas. [č. 9:] Kramerius.lib.cas.

  „Elektronka nebo elektronovka?“, Naše řeč 21, 1937, č. 4, str. 88–90.

BVŠ 83 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Magnetisovati – magnetovati“, Naše řeč 21, 1937, č. 6, str. 159–161.

BVŠ 84 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Průteplivost a průzvučnost“, Naše řeč 21, 1937, č. 9-10, str. 241–242.

BVŠ 85 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

 

  „Příspěvek k dějinám kolonisace středního Slovenska (L. Zolnay, »Studie o rodu Madáchů a Kürtősiů«, Turul 50, 1936, 19–29)“, Bratislava 11, 1937, s. 100–101.

BVŠ 97 (z).

  „Kosmův Bánov, Lucko a Belin (F. Bozák, »K topografii některých zpráv u Kosmy«, Hlídka 54, 1937, 12–18)“, Bratislava 11, 1937, s. 447–448.

BVŠ 98 (z).

  „Spišský Štvrtok a bůh Donnar (K. Haesert, »Zum Ortsnamen Donnersmark in der Zips«, Ungarische Jahrbücher 16, 1937, 284–285)“, Bratislava 11, 1937, s. 448.

BVŠ 99 (z).

  „Jazykové zeměpisné atlasy (L. Spitzer, Modern language notes 52, 1937, 270, recenze knihy G. Bottiglioniho: Atlante linguistico etnografico italiano della Corsica)“, Bratislava 11, 1937, s. 449.

BVŠ 100 (z).

  „Rodina mistra Donče (L. Zolnay, »Donch mester és Balassák ősei«, Turul 51, 1937, 22–39)“, Bratislava 11, 1937, s. 449–450.

BVŠ 101 (z).

  „Přejímání maďarských osadních jmen do slovenštiny v nepřímých pádech (I. Kniezsa, Magyar nyelv 32, 1937, 37)“, Bratislava 11, 1937, s. 450.

BVŠ 102 (z).

  „Konyha (Cs. Sebestyén K., Magyar nyelv 33, 1937, 25–31)“, Bratislava 11, 1937, č. 6, str. 450.

BVŠ 103 (z).

  „Letecké názvosloví“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 21, 1937, č. 6, str. 169–172.

Červený–Řehořovský, Technický průvodce pro inženýry a stavitele. Sešit šestnáctý. Letecký průvodce. Díl I. Názvosloví. — Tabulky. — Ovzduší. Česká matice technická, 1937.

BVŠ 88 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Technikovy jazykové poznámky“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 21, 1937, č. 6, s. 172–173.

Vladimír List, „Poznámky jazykové“, Zprávy Československé společnosti normalisační, 1937, č. 3 (únor), str. 15-16.

BVŠ 86 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Pojem a definice zemědělství“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 21, 1937, č. 6, str. 173–174.

BVŠ 87 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Jak se dívá Němec na přednosti a těžkosti češtiny“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 21, č. 7, 1937, str. 198–199.

Karl Achtnich, Neuphilologische Monatsschrift 6, s. 461.

BVŠ 89 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „V čem se bude měnit český pravopis“, Spirála. Magazín XX. století 2, 1937, str. 165–168.

BVŠ 81 (z).

  „Zlonice“ (Z našich časopisů), Naše řeč 21, 1937, č. 4, str. 106–108.

BVŠ 90 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „O tendencích odborného jazyka...“ (Z našich časopisů), Naše řeč 21, 1937, s. 274-275.

BVŠ 91 (z).

  „Česká slova v německých nářečích jihomoravských“ (Z našich časopisů), Naše řeč 21, 1937, s. 276-279.

BVŠ 92 (z).

  „Vratič“ (Drobnosti), Naše řeč 21, 1937, s. 284.

BVŠ 93 (z).

  „O stáří našich osad“ (Z našich časopisů), Naše řeč 21, 1937, s. 280.

BVŠ 94 (z).

  „Vsetínský-vsatský“ (Drobnosti), Naše řeč 21, 1937, č. 4, str. 111–112.

Tvary starší, kratší, zůstávají omezeny na nejbližší okolí jednotlivých míst a na jazyk lidový a hovorový: starojičínský-starojický, pardubický-pardubský, čelákovický-čelákovský.

BVŠ 95 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Zák. chrán. – zák. chráň“ (Drobnosti), Naše řeč 21, 1937, č. 4, str. 112.

BVŠ 96 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

 

  Bibliografie československých prací filologických za r. 1935. Část 1. Jazyk. (S pomocí B. Havránka, V. Machka, J. Mukařovského, Fr. Oberpfalcera a Vl. Šmilauera sest. J. M. Kořínek.)   Nákl. Čes. akademie, Praha 1937, str. 110.

BVŠ 80 (b).

1938

  „Substantiva tvořená příponou -ina“, Naše řeč 22, 1938, č. 8, str. 225–236.

BVŠ 104 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Výklady slov“, Naše řeč 22, 1938, č. 1, str. 16–20, č. 2, str. 48–52, č. 3, str. 86–91, č. 4, str. 114–118, č. 5, str. 142–147, č. 6-7, str. 208–214, č. 8, str. 241–246, č. 9, str. 270–275.

[č. 1:] Ceremonie. Demobilisace. Hora, jež pětkrát změnila své jméno. Veterinář. Smaragd a Esmeralda. Stát — etat — statistika — statista. Smrk — Tafelfichte. Tágo. Slovo „zlato“ v místních jménech. — [č. 2:] Háv a zlatohlav. Kliment, klimák. Loktibrada — Langobard. Marod. Martinská husa. Onapaní a onavládka. — [č. 3:] Passionál, pašije, pase. Rudé a Černé moře. Újezd. Čamara. Su navalené jako kanón. Kublati se, kbel, pol. kubek, pohár. Zip. Leyter. Plánička. — [č. 4:] Vyšín. Apponyi–Oponice. Babylon. Kravařsko. Místní jména typu Třebovle. — [č. 5:] April. Banjo (bandžó). Basalt. Kráľov obraz. Slezsko. Germánský bůh Wotan a Vodňany. Čechoslováci — Bulhaři. Smutný rekord (nejmenujeme autora). O studiu osobních jmen. — [č. 6-7:] Kanon, kánon, kaňon. Kupadlo — koupadlo. O sto šest. Překládání příjmení v XVIII. století. Rabuše — rováš. Štít a štítiti se. — [č. 8:] Ahoj! Italský, vlašský, taliánský. Mopslík, pes rokokový. Nekraš, nikoli Královka. Okovitka. Zelotové, žárlivci a žaluzie. — [č. 9:] Barok, baroko. Maďarská slova slovanského původu. Pláž. Polír. Slaměná vdova (Strohwitwe). Třasořitka.

BVŠ 112 (č).

Online: [č. 1:] Kramerius.lib.cas. [č. 2:] Kramerius.lib.cas. [č. 3:] Kramerius.lib.cas. [č. 4:] Kramerius.lib.cas. [č. 5:] Kramerius.lib.cas. [č. 6-7:] Kramerius.lib.cas. [č. 8:] Kramerius.lib.cas. [č. 9:] Kramerius.lib.cas.

 

  „Jan Gebauer“ (vzpomínka), 22, 1938, č. 9, str. 257–258.

BVŠ 105 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Marie Pujmanová o jazyku svého románu“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 22, 1938, č. 6-7, str. 218–220.

Marie Pujmanová, »Spisovatel a doba«, Studentský časopis 17, 1938, č. 8, s. 203–206.

BVŠ 106 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „O vojenském názvosloví“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 22, 1938, č. 5, str. 151–155.

J. V. Sedlák, „O vojenském názvosloví“ (Předneseno v branném semináři SČD), Vojenské rozhledy 18, 1937, č. 10 (říjen), s. 881–888.

BVŠ 107 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Zajímavý typ slovníku“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 22, 1938, č. 3, str. 93–94.

Polyglot Dictionaries based on the One-Language System. General technical terms. 1937, 218 str.

BVŠ 108 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Museum rumunského jazyka v Cluji (Kluži)“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 22, 1938, č. 6-7, str. 220.

BVŠ 109 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Kolísavost českého pravopisu?“ (Z našich časopisů), Naše řeč 22, 1938, č. 5, str. 156.

Národní listy, 25. prosince 1937: blíká, krašší, cennina, míhotá.

BVŠ 110 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Zájem o češtinu v Jugoslavii“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 22, 1938, č. 6-7, str. 220.

BVŠ 111 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Kliďaský, keťaský atd.“ (Z našich časopisů), Naše řeč 22, 1938, č. 2, str. 60.

Nikoliv: kliďasský - kliďasští.

BVŠ 113 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Plachtění, plachtařství“ (Z našich časopisů), Naše řeč 22, 1938, č. 2, str. 61.

Technik 7, 1937, s. 68. — Podle Leteckého průvodce I, 86. — Plachtaření, plachtař.

BVŠ -- [113a] (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Propadná lhůta“ (Drobnosti), Naše řeč 22, 1938, č. 3, str. 94–96.

BVŠ 114 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Výslovnost slova departement“ (Drobnosti), Naše řeč 22, 1938, č. 3, str. 96.

BVŠ 115 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Prof. Dr. Ján Stanislav: Československá mluvnica pre odborných učiteľov a vysokoškolákov. — Praha–Prešov, Unie, 1938; str. 236, 19 obrázků a mapek v textu, jedna mapová příloha, brož. 30 Kč, váz. 40 Kč“ (Úvahy), Časopis pro moderní filologii 24, 1938, č. 4 (květen), str. 421–425.

BVŠ 116 (r).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Příruční slovník jazyka českého. Vydává třetí třída České akademie věd a umění. Díl I. A—J. 1935—1937. Stran XVIII + 1252. || P. Váša—Fr. Trávníček: Slovník jazyka českého. Díl I. A—K. Díl II. L—Ž. 1934—1937. Stran LXXX + VIII + 1750“ (Literatura), Český časopis historický 44, 1938, str. 346–351.

BVŠ 117 (r).

Online: Kramerius.lib.cas.

1939

  „Přídavná jména na -ský“, Naše řeč 23, 1939, č. 4-5, str. 99–115.

BVŠ 120 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Obyvatelská jména v -ec, -an, -án, -ák“, Naše řeč 23, 1939, č. 1, str. 3–6.

BVŠ 121 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Výklady slov“, Naše řeč 23, 1939, č. 1, str. 10–16, č. 2, str. 46–50, č. 3, str. 78–82, č. 4-5, str. 142–149, č. 6, str. 175–178, č. 9-10, str. 274–283.

[č. 1:] Bauxit. Česká slova v slovinštině. Haluzna. Harlekýn. Kolibřík. Lány. Motol — Motoly. — [č. 2:] Břinkovka; palice; kaliti; kvačiti. Člověk. Čokl. Paša, baša, harambaša, bimbaša, bašibozuci. Portáši. — [č. 3:] Lán. Okurka. — [č. 4-5:] Bravo, bravura. Českomoravská vysočina. Štítary. Zlatnice. Kanaan, Féničané, a fénix. Kulturní názvy místní. Mrtvol a mrtvola. Nové slovanské etymologie. — [č. 6:] Myriatomba neboli jak vznikají slova. Předválečné studentské přezdívky. Překlady a komolení příjmení. „Vedlejškost“? Víte již, že Pchery (Vlastivědný sborník školního okresu slánského a kladenského XVI, s. 133, 156). — [č. 9-10:] Ocas a ocún. Pachole, chlap, chaluha, chalupa. Pero — kapraď — pratať sa — práce — prták. Středověk. Uher - maďar. O spolupráci jazykozpytu a kulturního zeměpisu. Fotografie. Husaři. Úrasen — uraziti. Estonci. Několik příjmení (1. Čerkauerové. 2. Falc, Falclík, Falcník. 3. Ludikarové. 4. Minibergrové. 5. Tibitanzlové. ). Levoča a Liptov. Dotaz: a) lohoť, b) holan, c) žahour, d) dřez.

BVŠ 118 (č).

Online: [č. 1:] Kramerius.lib.cas. [č. 2:] Kramerius.lib.cas. [č. 3:] Kramerius.lib.cas. [č. 4-5:] Kramerius.lib.cas. [č. 6:] Kramerius.lib.cas. [č. 9-10:] Kramerius.lib.cas.

  „Čtení matematických značek a výrazů před 85 lety“ (Drobnosti), Naše řeč 23, 1939, s. 29.

BVŠ 122 (č).

  „Dálnice“, Naše řeč 23, 1939, s. 29-30.

BVŠ 123 (č).

  „Tryska“, Naše řeč 23, 1939, s. 30-31.

BVŠ 124 (č).

  Glosa k článku: „C. Horáček st., Prosba k jazykozpytcům (NŘ 23, 1939, s. 161-162)“, Naše řeč 23, 1939, s. 162.

BVŠ 125 (č).

 

  „Theoretický podklad Příručního slovníka jazyka českého. (K dokončení 2. dílu K–M, 1024 s.)“, Časopis pro moderní filologii 25, 1939, s. 376–379.

BVŠ 126 (r).

  „Jazyk Máchův (B. Havránek ve sb. Torso a tajemství Máchova díla. Praha 1938, 279–331)“, Časopis pro moderní filologii 25, 1939, s. 373.

BVŠ 127 (z).

  „Kollárova Rozprava o slovanské vzájemnosti a její osudy (Slovanská vzájemnost 1836—1936. Sb. prací k 100. výročí vydání Kollárovy Rozpravy o slovanské vzájemnosti. Usp. J. Horák. ČA a Slovanský ústav, 1938, 428 s.)“, Časopis pro moderní filologii 25, 1939, s. 374–375.

BVŠ 128 (z).

  „Přehledy české vědecké práce z oboru historicko-filologických“, Časopis pro moderní filologii 25, 1939, s. 372.

BVŠ 129 (z).

  „Problémy slovanské kolonisace v světle toponomastiky (S. Rospond, Kwartalnik historyczny 52, 1938, 353–373)“, Naše řeč 23, 1939, s. 91–92.

BVŠ 119 (z).

  „Husův pravopis a jazykové zvláštnosti (K. Novák, »O Husově pravopise a zvláštnostech hláskoslovných a tvaroslovných«, Sborník filologický 11, 1939, 103–138)“, Časopis pro moderní filologii 25, 1939, s. 373.

BVŠ 130 (z).

  „Husova betlemská kázání (Mag. Io. Hus, Sermones in Betlehem 1410—1411. Vyd. V. Flajšhans. Věstník KČSN č. 3, 1938, XIV + 114 s.)“, Časopis pro moderní filologii 25, 1939, s. 373.

BVŠ 131 (z).

  „Učení M. Jana Rokycany (F. Šimek, Rozpravy ČA 3, 77, 1938, 296 s.)“, Časopis pro moderní filologii 25, 1939, str. 373–374.

BVŠ 132 (z).

  „Vznik slovanského počátečního ch- (V Machek, Untersuchungen zum Problem des anlautenden ch- im Slavischen, Slavia XVI, 1939, s. 161 až 219)“, Časopis pro moderní filologii 25, 1939, str. 378–379.

BVŠ 133 (z).

  „Příruční slovník jazyka českého, díl II., K—M, (1937—1938)“ (Literatura), Český časopis historický 45, 1939, str. 498–499.

BVŠ 134 (r).

1940

  „Věta“, „Pořádek slov“, „Slovesný vid a způsob slovesného děje“, „Tvoření slov“ (Vladimír Šmilauer), in: Hovory o českém jazyce. Soubor přednášek jazykového kursu »Spisovná čeština«, který uspořádal Kruh přátel českého jazyka od ledna do června 1940. Do tisku je dal A. Opravil. Praha, Vytiskl a vydal Prometheus, 1940 (1. vydání).

Obsah:

Věta.

„Věta“, str. 5–14.

„Pořádek slov“, str. 39–51.

„Slovesný vid a způsob slovesného děje“, str. 65–79.

Slovo.

„Tvoření slov“, str. 103–124.

BVŠ 135 + 136 + 137 + 138 (č) [Viz 188, 247].

  „Česká jména ptáků v Klaretově Fysiologiáři“, Listy filologické 67, 1940, str. 383–394.

BVŠ 140 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Jak se vyvíjelo české názvosloví zoologické. Čeleď kachnovitých“, Naše řeč 24, 1940, č. 5-6, str. 129–138.

BVŠ 141 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Výklady slov“, Naše řeč 24, 1940, č. 2, str. 53–56, č. 3, str. 84–89, č. 4, str. 118–120, č. 5-6, str. 172–177, č. 7, str. 209–213, č. 9-10, str. 281–288.

[č. 2:] Čeřiti. — [č. 3:] Dřez, holan atd. Kamelie. Ráj. Výňatek — vyňatek, ústrojenec — ustrojenec? — [č. 4:] Elektroúdržbář. Klepna. — [č. 5-6:] Česká vlastní jména z kmene sěm-. V lívách, Livina, Levce, Levín, Leveč, Levonice. „Řásný obor světa“. Stírka. — [č. 7:] Ze starého českého přírodopisu (František Šír, Krátký přírodopis, 1835). — [č. 9-10:] Opuchnouti, zpejchnouti, pyšný, vypuklý atd. Palačinka. Alambík. Vítod, výtod. Maškrtný, paškrtný. Kšandy. Hanenský (hanácký).

BVŠ 142 (č).

Online: [č. 2:] Kramerius.lib.cas. [č. 3:] Kramerius.lib.cas. [č. 4:] Kramerius.lib.cas. [č. 5-6:] Kramerius.lib.cas. [č. 7:] Kramerius.lib.cas. [č. 9-10:] Kramerius.lib.cas.

  „Podletí a podjeseň“ (Z pracovních večerů Kruhu přátel českého jazyka), Naše řeč 24, 1940, č. 8, str. 241–246.

BVŠ 143 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Tvoření slov suffixem -ule“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 193–201.

BVŠ 145 (č).

 

  „Jankův sborník“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 24, 1940, č. 1, s. 21–28.

K sedmdesátinám jako první číslo XXVI. ročníku Časopisu pro moderní filologii (296 stran).

BVŠ 144 (r).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Arne Novák“ (nekrolog), Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 393–394.

BVŠ 146 (n).

  „Publikace linguistické sekce III. sjezdu slovanských filologů v Bělehradě, 18.—25. září 1939“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 589–602.

BVŠ 147 (z).

  „Ad. Kellner, Štramberské nářečí, Brno 1939, VIII + 126 s.“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 382–384.

BVŠ 148 (r).

  „Vydání Díla K. J. Erbena“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 490–492.

BVŠ 149 (z).

  „V. Nestorův letopis ruský“ (Zprávy), Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 492.

BVŠ 150 (z).

  „Lyrika českého obrození (1750—1850) (Uspoř. V. Jirát, České obrození sv. 1, 210 s.)“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 488–489.

BVŠ 151 (z).

  „Lidová slovesnost v českém vývoji literárním (B. Václavek, Svazky, č. 12, 40 s.)“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 489–490.

BVŠ 152 (z).

  „Polono-slavica“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 397–398.

BVŠ 153 (z).

  „B. Indra, Havlíčkovy práce o verši české lidové písně (Studie PLK, č. 2, Praha 1939)“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 395–396.

BVŠ 154 (z).

  „Husova betlemská kázání II. (Vyd. V. Flajšhans, Věstník KČSN č. 1, Praha 1939, 266 s.)“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 486–487.

BVŠ 155 (z).

  „Rejstřík ke korespondenci Čelakovského“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 396.

BVŠ 156 (z).

  „Stopy češtiny v latinských kronikách husitských (K. Titz, »Poznámky k charakteristice středověké latiny husitských kronik«, Sborník filologický 11, 139–172)“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 396.

BVŠ 157 (z).

  „Transliterace cyrilského písma do latinky (B. Havránek, Slavia XVII, s. 317-320)“ (Zprávy), Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 485-486.

BVŠ 158 (z).

  „Bibliografie našich styků s Jiboslovany (O. Berkopec, Česká a slovenská literatura, divadlo, jazykozpyt a národopis v Jugoslavii. Bibliografie od r. 1800 až 1935. Praha, Slov. ústav, 1940, 402 s.)“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 486.

BVŠ 159 (z).

  „Rada všelikých zviřat“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 487.

BVŠ 160 (z).

  „Nejstarší literární památky maďarské“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 492.

BVŠ 161 (z).

  „Nové vydání Tkadlečka (Tkadleček, Hádka milence se zosobněným neštěstím. Přepsal F. Šimek. Praha 1940)“, Časopis pro moderní filologii 26, 1940, s. 602.

BVŠ 162 (z).

 

  Jan A. Komenský, Labyrint světa a ráj srdce. Dozor nad tiskem měl a poznámky připojil prof. dr. Vladimír Šmilauer. Praha, Šolc a Šimáček, 1940, 170 + (6) str. + 24 obrazových příloh.

Poznámky, str. 151-168. Slovníček častěji se vyskytujících slov, str. 169. Zpráva o vydání, str. 170.

BVŠ 139 (e) [Viz 539].

1941

  „Výklady slov“, Naše řeč 25, 1941, č. 1, str. 11–17, č. 2, str. 46–49, č. 3, str. 86–91, č. 4, str. 112–118, č. 5-6, str. 176–182, č. 8, str. 242–247, č. 9-10, str. 277–282.

[č. 1:] Hujerův sborník. — [č. 2:] Aristoteles, lokomotiva a automobil. Harlekýn. Labe. — [č. 3:] O jménech meruněk. Populární výklady etymologické (biliár, Benátky, Bečva, Hážovka). — [č. 4:] Feudum a fiskus. Kalifornie. Mandel. Rdesno a rdest. Česká vlastní jména z kmene chot(ě)-. — [č. 5-6:] Návní kost, laská kost. Burian, překotipole, šater. Vihorlát. Ledabylo a ledabylý. Pokládka, pokos, hrst, řada; kejše. Střítež. — [č. 8:] Bekaný, kakaný. Dýmějový mor. Strop. Barák. Hormony a vitamíny. Jména jihoamerických ssavců. Zebra. Kulihrášek. Čertův kopec, kámen, Čertova brázda. — [č. 9-10:] Zerav. Slova středomořského původu. Poučení z islandských osadních jmen.

BVŠ 163 (č).

Online: [č. 1:] Kramerius.lib.cas. [č. 2:] Kramerius.lib.cas. [č. 3:] Kramerius.lib.cas. [č. 4:] Kramerius.lib.cas. [č. 5-6:] Kramerius.lib.cas. [č. 8:] Kramerius.lib.cas. [č. 9-10:] Kramerius.lib.cas.

  „Ruské vlivy na češtinu“ (Předneseno v rozhlase dne 15. ledna 1941), Naše řeč 25, 1941, č. 3, str. 65–69.

BVŠ 164 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Bleskorychlý — bleskurychlý“ (Drobnosti), Naše řeč 25, 1941, č. 9-10, str. 291–292.

„...slovo bleskurychlý je tedy zcela isolováno, a proto je nelze pokládati za správné“ [!]

BVŠ 166 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

 

  „V. Mostecký, Dějiny bývalého královského města Vodňan I—III. 860 s., 20 obr. příloh. 1940“, Naše řeč 25, 1941, s. 121–122.

BVŠ 165 (z).

  „Johann Melich, »Über den Namen Brünn«, Archivum Europae centroorientalis 6, 1940, 185–207“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 386–389.

BVŠ 167 (r).

  „F. Svěrák, Boskovické nářečí, Brno 1941“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 389–393.

BVŠ 168 (r).

  „R. L. Rudolfa a jiných »Studie o přejímání slov« v Acta linguistica slovaca I, II, 27)“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 191–193.

BVŠ 169 (r).

  „K. Svoboda, »Zvuková stránka slovesného díla«, Sborník filologický 11, 1939, s. 173–198“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 298–300.

BVŠ 170 = 178 (r).

  „K. Groh, Výtah z práce »Výklad slovanského imperfekta«“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 80–82.

BVŠ 171 (r).

  „B. Ryba, »K latinsko-českým mamotrektům« (Zvl. otisk z Listů filologických 67, 1940, 1–68)“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 203–204.

BVŠ 172 (z).

  „J. Dobrovský, Podrobná mluvnice jazyka českého v redakcích z r. 1809 a 1819. (Spisy a projevy J. Dobrovského 9. Nákladem komise pro vyd. spisů J. Dobrovského při KČSN. 1940, 994 s.)“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 205–206.

BVŠ 173 (z).

  „Jazyková soustava Henrika Beckra v ohlášené jeho Deutsche Sprachkunde“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 297–298.

BVŠ 174 (z).

  „Acta Eruditae societatis slovacae: Linguistica slovaca I—II. 1939—40, 400 s.“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 79–80.

BVŠ 175 (z).

  „Jan Vilikovský, Staročeská lyrika (Odkaz minulosti české, Praha, Melantrich, 1940, 208 s.)“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 77–79.

BVŠ 176 (z).

  „Soupis vědecké a kritické činnosti Arne Nováka. (Vydal s podporou ČA Pražský linguistický kroužek, 1940)“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 407–408.

BVŠ 177 (z).

  „V. Bitnar, Zrození barokového básníka. (Anthologie z přírodní lyriky českého baroku, Jitro, sv. 1. 1940, 624 s.)“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 300–301.

BVŠ 179 (z).

  „Adama Zalužanského Methodi herbariae libri tres, vyd. K. Pejml“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 300.

BVŠ 180 (z).

  „J. Volf a F. M. Bartoš, Dopisy J. Dobrovského s Augustinem Helfertem. (Spisy a projevy J. Dobrovského 22. Nákladem komise pro vyd. spisů J. Dobrovského při KČSN, 1941, 180 s.)“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 300.

BVŠ 181 (z).

  „A. Grund, Cestopis Bedřicha z Donína (Odkaz minulosti české sv. 3, Praha, Melantrich)“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 204.

BVŠ 182 (z).

  „A. J. Zima, Oldřich a Božena (Vyd. M. Hýsek, fotolitografický otisk, Česká akademie 1940)“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 204–205.

BVŠ 183 (z).

  „Husova betlemská kázání III. (Vyd. V. Flajšhans. Věstník KČSN, 1940, vyšlo 1941, 260 s.)“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 407.

BVŠ 184 (z).

  „Nejstarší české hry divadelní. (Vyd. Konservatoř hudby, Literárně-historická společnost a Lidové divadlo, 1941)“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 407.

BVŠ 185 (z).

  „Z publikačního programu České akademie“, Časopis pro moderní filologii 27, 1941, s. 79.

BVŠ 186 (z).

1942

  Co nového v Pravidlech českého pravopisu 1941?   Praha, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1942, 76 str.

BVŠ 187 (k).

 

  „Věta“, „Pořádek slov“, „Slovesný vid a způsob slovesného děje“, „Tvoření slov“ (Vladimír Šmilauer), in: Hovory o českém jazyce. Soubor přednášek jazykového kursu »Spisovná čeština«, který uspořádal Kruh přátel českého jazyka od ledna do června 1940. Do tisku je dal A. Opravil. Praha, Vytiskl a vydal Prometheus, 1942 (2. vydání).

Obsah: Věta. „Věta“, str. 5–14. „Pořádek slov“, str. 39–51. „Slovesný vid a způsob slovesného děje“, str. 65–79. Slovo. „Tvoření slov“, str. 103–124.

BVŠ 188 + 189 + 190 + 191 (č) [Viz 135].

  „Jména našich stromů“ (Ze studií o českém názvosloví přírodovědeckém, konaných s podporou Národní rady badatelské), Naše řeč 26, 1942, č. 6, str. 162–172, č. 7, str. 193–197, č. 8, str. 217–222.

[č. 6:] Úvod. Přehled pramenů. I. Doba praslovanská a obecně slovanská. A: Stromy lesní. 1. Jména stromů s příbuzenstvím indoevropským. 2. Jména stromů jen slovanská, ev. baltoslovanská. 3. Jména přejatá. B. Stromy ovocné. 1. Jména domácí. 2. Jména přejatá. Poznámka. — [č. 7:] II. Starší doba česká (do r. 1780). A. Jména domácí. [č. 8:] B. Jména přejatá.

BVŠ 199 (č) [Viz 246].

Online: [č. 6:] Kramerius.lib.cas. [č. 7:] Kramerius.lib.cas. [č. 8:] Kramerius.lib.cas.

  „Rozptýlené kapitoly z české mluvnice“, Theorie i praxe 6, 1941/42, s. 62–78, 87–99, 118–124.

BVŠ 202 (č).

  „O vyučování mluvnici a pravopisu“ (Z didaktického odboru „Kruhu přátel českého jazyka“), Naše řeč 26, 1942, č. 1, str. 1–5.

BVŠ 196 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Výklady slov“, Naše řeč 26, 1942, č. 2, str. 51–53.

Benzin. Chachar. Kamenice. Obr a olbřím. Raroh.

BVŠ 195 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „K novému vydání Pravidel českého pravopisu“, Theorie i praxe 6, 1941/42, s. 148–154.

BVŠ 203 (č).

  „Jednotné školní názvosloví mluvnické“, Theorie i praxe 6, 1941/42, s. 39–49.

BVŠ 204 (č).

  „Pohádky“, Úhor. Kritická revue literatury pro mládež, 30, 1942, s. 105–108, 121–123.

BVŠ 192 (č).

  „Nová Pravidla českého pravopisu“, Komenský 69, 1941/42, s. 304–306, 355–360.

BVŠ 205 (č).

  „Příspěvky k vyučování jazyku českému ve vyšších třídách středních škol“, Věstník českých profesorů 49, 1942, s. 94–118 (s kolektivem).

BVŠ 193 (č).

 

  „Jak rozlišiti pojem onemocnění, choroba, neduh, nemoc“, Naše řeč 26, 1942, č. 7, str. 211.

Dr. J. Říha, Praktický lékař 22, 1942, s. 183-184.

BVŠ 200 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „3. mezinárodní sjezd“ (Drobnosti), Naše řeč 26, 1942, s. 29.

BVŠ 201 (z).

  „Miloš Weingart“ (nekrolog), Naše věda 21, 1942, s. 184–187.

BVŠ 194 (n).

  „F. Horečka, Nářečí na Frenštátsku (Vlastivěda Frenštátska, sv. 2, 182 s.)“, Časopis pro moderní filologii 28, 1942, s. 217–220.

BVŠ 212 (r).

  „Legenda o sv. Kateřině. Úvodem a poznámkami doprovodil J. Hrabák. (Odkaz minulosti české 8, Praha, Melantrich, 1941, 148 s.)“, Časopis pro moderní filologii 28, 1942, s. 326–328.

BVŠ 213 (r).

  „Tři ročníky balkanologické revue (Revue internationale des études balkaniques, 1934—1938)“, Časopis pro moderní filologii 28, 1942, s. 99–107.

BVŠ 214 (z).

  „Acta Eruditae societatis slovacae I: Linguistica slovaca, sv. 3, 1941, 176 s.“, Časopis pro moderní filologii 28, 1942, s. 221–226.

BVŠ 215 (r).

  „Názvosloví zemních prací“, Naše řeč 26, 1942, č. 7, str. 208–211.

Sborník České akademie technické 15, 1941, 231–245; Vl. Hájek, Slovník zemního názvosloví, 1. část; 16, 215–246, 2. část.

BVŠ 198 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „F. Trávníček, Stručná mluvnice česká, Praha 1941“, Časopis pro moderní filologii 28, 1942, s. 236–237.

BVŠ 211 (z).

  „Ing. dr. V. Kosík, Slovník lidových názvů rostlin. Školní nakladatelství 1941, str. 140, 18 K.“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 26, 1942, č. 3, str. 90–93.

BVŠ 197 (r).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Jan Gebauer, Stati literárně dějepisné I. (Vyd. A. Novák — S. Petíra. Praha, Česká akademie, 1941, 372 s.)“, Časopis pro moderní filologii 28, 1942, s. 238.

BVŠ 206 (z).

  „Traktát M. Jana Rokycany O přijímání krve. (Vyd. Fr. Šimek. Věstník KČSN 1940, 56 s.)“, Časopis pro moderní filologii 28, 1942, s. 237–238.

BVŠ 207 (z).

  „Husova účast na překladu bible (F. M. Bartoše Počátky české bible. Praha, Kalich, 1941, 32 s.)“, Časopis pro moderní filologii 28, 1942, s. 332–335.

BVŠ 208 (z).

  „Věstník České akademie věd a umění 49, 1940, 69–136. (Zpráva o činnosti ČA v 2. pol. r. 1940)“, Časopis pro moderní filologii 28, 1942, s. 107.

BVŠ 209 (z).

  „Věstník České akademie věd a umění 50, 1941, 1–22. (Zpráva o činnosti ČA)“, Časopis pro moderní filologii 28, 1942, s. 238–239.

BVŠ 210 (z).

1943

  Co nového v Pravidlech českého pravopisu 1941? Druhé vydání. Praha, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1943, 8°, 76 str.

BVŠ 216 (k).

 

  „Adnominální genitiv partitivní“, Český časopis filologický 1, 1942/43, str. 14–19.

BVŠ 219 (č).

  „Slovesný čas“ (Předneseno v Kruhu přátel českého jazyka), Naše řeč 27, 1943, č. 8, str. 169–179, č. 9, str. 193–197.

BVŠ 225 (č).

Online: [č. 8:] Kramerius.lib.cas. [č. 9:] Kramerius.lib.cas.

  „Výklady slov“, Naše řeč 27, 1943, č. 4, str. 83–87, č. 6, str. 129–133.

[č. 4:] Jarva. Mour. Ochechule. Modřín - břinka. — [č. 6:] Geverec. Chacharyna. Kalanda, galanda; kalanteřička, kalandeřička.

BVŠ 224 (č).

Online: [č. 4:] Kramerius.lib.cas. [č. 6:] Kramerius.lib.cas.

  „Druhy i názvy rozličných spojení slov“, Naše řeč 27, 1943, č. 9, str. 197–207.

Citát, floskule, formule, formulka, fráze, klišé, obrat, pořekadlo, průpověď, průpovídka, přísloví, rčení, skupina slov, sousloví, syntagma, úsloví, vazba, vazby přchodníkové, vazby slovesné, větná dvojice, větné členy, výraz.

Výklad vznikl z písemné diskuse J. V. Bečky, Vl. Šmilauera a Jiřího Hallera.

BVŠ 226 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „O staročeských jménech rostlin“, Vesmír 22, 1943, č. 3, str. 53–56.

BVŠ 218 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Jednotné školní názvosloví mluvnické“, Komenský 70, 1942/43, s. 440–448.

BVŠ 220 (č).

  „V úctě, s úctou, v hluboké úctě“, Naše řeč 27, 1943, č. 6, str. 133–136.

BVŠ 228 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

 

  „K. Krejčí, »Latinské ozdoby v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol« (Sborník filologický 12, 36 s.)“, Český časopis filologický 1, 1942/43, 47–48.

BVŠ 221 (z).

  „A. Škarky »Nové kapitoly ze staré české hymnologie« (Sborník filologický 12, 37–114)“, Český časopis filologický 1, 1942/43, s. 132–133.

BVŠ 222 (z).

  „Husova betlemská kázání IV. (Vyd. V. Flajšhans. Věstník KČSN, 1941, 352 s.)“, Český časopis filologický 1, 1942/43, s. 47.

BVŠ 223 (z).

 

  Příruční slovník jazyka českého. Vydává třetí třída České akademie věd a umění. Díl IV. Část 1. (P—Průsvitněti)   Praha, Školní nakladatelství, 1941/43, 1334 str. (Spolu s B. Havránkem a E. Smetánkou od seš. 141.)

BVŠ 217 (e).

1944

  České normalizované jednotné školní názvosloví mluvnické. Praha, Šk. nakl. pro Čechy a Moravu, 1944, 34 str.

Spolu s Bohuslavem Havránkem.

BVŠ 238 (k).

 

  „Skloňování cizích jmen na -i (-y)“, Naše řeč 28, 1944, č. 5, s. 101–106.

BVŠ 235 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Výklady slov“, Naše řeč 28, 1944, č. 4, str. 82–84.

Jána. — Přípony -ch a -š v našich příjmeních. — Skorbut. — Slovanská svatba [ref. o Machkově „Aus der slavischen Hochzeitsterminologie“].

BVŠ 236 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Etymologická procházka po škole“ (Předneseno v Kruhu přátel českého jazyka), Naše řeč 28, 1944, č. 1, str. 1–8, č. 2 (Ostatek), str. 21–34.

[č. 1:] I. Škola. II. Lidé ve škole. [č. 2:] III. Místnosti ve škole. IV. V třídě. V. Závěr.

BVŠ 237 (č).

Online: [č. 1:] Kramerius.lib.cas. [č. 2:] Kramerius.lib.cas.

 

  „Padesátka krátkých zpráv“, Český časopis filologický 2, 1943/44, s. 116–124.

BVŠ 228 (z).

  „Třicítka krátkých zpráv“, Český časopis filologický 2, 1943/44, s. 190–198.

BVŠ 229 (z).

  „Karel Pekárek, Starozlínské pověsti a lidové povídky (Zlín, B. Siegel, 1942, 278 s.)“, Český časopis filologický 2, 1943/44, s. 28–30.

BVŠ 230 (r).

  „Fenclova Radda zhovadilých zvieřat a ptactva z r. 1528. (Vyd. a úvod napsal V. Flajšhans. Archiv pro bádání o životě a díle J. Dobrovského 5, 1942, 174 s.)“, Český časopis filologický 2, 1943/44, s. 116.

BVŠ 231 (z).

  „F. M. Bartoš, Ze spisovatelských počátků Husových. Věstník České akademie věd 52, 1943, s. 29-46“, Český časopis filologický 2, 1943/44, s. 123–124.

BVŠ 232 (z).

  „Pravidla pro vědecký přepis dialektických zápisů. Zprac. B. Hála a V. Vážný. Věstník České akademie věd 52, 1943, s. 63-68“ (Drobné zprávy), Český časopis filologický 2, 1943/44, s. 124.

BVŠ 233 (z).

  „K textilnímu názvosloví“, Textilní obzor, 20. 3. 1944, s. 147–148.

BVŠ 234 (z).

1945

  Základní pojmy mluvnické při vyučování českému jazyku. Praha, Státní nakladatelství, 1945 (1. vydání), 36 str. — Viz 1947.

BVŠ 243 (k).

 

  „Lidské typy v lidovém jazyce“ (Předneseno v rozhlase), Naše řeč 29, 1945, č. 1, str. 5–9.

Abatyše, babinskej, bambula, bebloň, bečadlo, bedelija, bedefija, brblák, brusnoha, buchtáč, canybol, čahuda, čava, čumbál, čumbulák, čumprdum, dacan, dalida, drčna, drbajzna, drmola, drnohrejz, dudlák, falut, fikanec, fikulka, filuta, fintář, figlář, fištrón, fiškus, filek, filištín, fijón, (míti) filipa (fištron), frflák, ganef, grázl, hadice potkanová, herdekbaba, heródyja, hipa, hluchant, hojná Beta, hojná Mařa, hryzikůrka, hřeblo, chebzatý Jan (t.j. surovec), chytrous, iškariot, jambora, jidáš, kalibán, kaňour, klámpa rozklámpaná, klampač, klanica, kníkal, konsistoř, kopyto, kostelník pálený (mazaný, mastný), košilán, krupohryz, kujon, litopéř, mameluk, mamlas, mamloň, mamral, markolt, megera, mezulán, Mojžíš prkenný, mořkobylka, Móžiš škrobený (zmačkaný), moták, motýl, ňuhňala, otlúk, oťápek, pajtášek, paripa, paryta, pičumpajdum, počífka hříchu, prchloun, předběhčert, rajstajbl, rapita, ravašol, remunda, Samsón, satoryje, sekyra, senohrejzek, suchajda, šiksla, škapa, škormajzlik, šmaděra, šmudlík, šmurcek, šuspajtl, trdlo, ťululum, tutimuti, vajda, vdávanda, vembloud, vobližhuba, vydřihost, zeměhryz, zvon, zvun, žamputář.

BVŠ 244 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Jména našich stromů“ (Viz NŘ. XXVI, 162 n., 193 n., 217 n.), Naše řeč 29, 1945, č. 9-10, str. 193–206.

III. Nová doba česká (od r. 1780). A. Jména lidová. B. Jména vytvořená uměle. C. Jména přejatá ze slovanských jazyků. 1. Ruská. 2. Polská. 3. Jihoslovanská. 4. Lužickosrbské(?). D. Jména přejatá z jiných jazyků (hlavně jména mezinárodní). 1. Řecká a latinská. 2. Mimoevropská. 3. Tvořená z vlastních jmen.

BVŠ 246 (č) [Viz 199].

Online: Kramerius.lib.cas.

  „(Přídělce) — přídělník; (nasídlenec) — osadilec“ (Drobnosti), Naše řeč 29, 1945, č. 7-8, s. 191–192.

BVŠ 245 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

 

  „Padesátka krátkých zpráv“, Český časopis filologický 3, 1944/45, s. 33–41.

BVŠ 239 (z).

  „Čtyřicítka krátkých zpráv“, Český časopis filologický 3, 1944-45, s. 167–176.

BVŠ 240 (z).

  „Věstník České akademie věd a umění 52, 1943, č. 2 a 53, 1944, č. 1)“, Český časopis filologický 3, 1944/45, s. 207–208.

Autor neuveden.

BVŠ 241 (z).

  „J. M. Kořínek, »Die Herkunft des Karpatennamens und was damit zusammenhängt« (Acta Academiae scientiarum et artium Slovacae 10, Bratislava, 1943/4, 145–194)“, Český časopis filologický 3, 1944/45, s. 212–215.

BVŠ 242 (r).

1946

  „Věta“, „Pořádek slov“, „Slovesný vid a způsob slovesného děje“, „Tvoření slov“ (Vladimír Šmilauer), in: První hovory o českém jazyce. První soubor přednášek Kruhu přátel českého jazyka. Uspořádal Antonín Opravil. Knižnice Kruhu přátel českého jazyka. Vydal Kruh přátel českého jazyka. Praha, Ing. Mikuta, 1946 (3. vydání).

Obsah: „Věta“, str. 7–18. „Pořádek slov“, s. 48–63. „Slovesný vid a způsob slovesného děje“, s. 80–97. „Tvoření slov“, s. 126–151.

BVŠ 247 + 248 + 249 + 250 (č) [Viz 135].

  „O jménech našich řek“ (Předneseno v rozhlase), Naše řeč 30, 1946, č. 9-10, str. 161–165.

BVŠ 255 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Ministra“, Naše řeč 30, 1946, č. 9-10, str. 179.

Ministr – ministryně, mistr – mistryně, obr – obryně.

BVŠ 257 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Viděti, zříti, hleděti, dívati se, patřiti, koukati“, Naše řeč 30, 1946, s. 21–25.

BVŠ 254 (č).

  „Několik pravopisných pokynů“, Naše řeč 30, 1946, s. 43–45.

BVŠ 256 (č).

  „Отдел славистики журнала »Časopis pro moderní filologii« (Журнала по современной филологии) и »Český časopis filologický« (Чешского шурнала по филологии) во время войны“, Philologica 1 (Recensní cizojazyčná příloha 28. ročníku Časopisu pro moderní filologii), 1946, č. 1 (leden), str. 11–16, č. 2 (červen), str. 31–32.

I. Богемистика. II. Прочие отделы славистики.

BVŠ 251 (z).

Online: [č. 1:] Kramerius.lib.cas. [č. 2:] Kramerius.lib.cas.

  „Bojar (S. E. Malov, IzvAN SSSR, 1946, č. 5, 137)“, Naše řeč 30, 1946, s. 177–178.

BVŠ 258 (z).

  „Nové vydání Pravidel českého pravopisu 1946“, Naše řeč 30, 1946, s. 7.

Spolu s E. Smetánkou.

BVŠ 259 (z).

  „Dymokury“ (Z našich časopisů), Naše řeč 30, 1946, s. 176–177.

BVŠ 260 (z).

  „Německá příjmení českých rodin jihočeských“ (Z našich časopisů), Naše řeč 30, 1946, s. 177.

BVŠ 261 (z).

  „J. Dobrovský, Podrobná mluvnice jazyka českého v redakcích z r. 1809 a 1819, Praha 1940“, in: ČČH 47, 1946, s. 401–402.

BVŠ 252 (z).

  „Věda o Slovanech v moskevské Akademii věd“, Časopis pro moderní filologii 29, 1946, č. 1, str. 84–85.

Zpráva podle Valentina Ditjakina v 2. čísle časopisu Slavjane, 1945.

BVŠ 263 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Osmdesátiny prof. V. Flajšhanse“, Časopis pro moderní filologii 29, 1946, č. 3, str. 255–256.

(V obsahu: zde a dále V. Š. [= 255–258].)

BVŠ 268 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „J. Filip–J. Eisner: Výhledy do pravěku evropského lidstva (Zatímní učebné texty pro profesory a učitele dějepisu. Prehistorický ústav Karlovy university, 1945, 48 str. 14 Kčs)“, Časopis pro moderní filologii 29, 1946, č. 3, str. 256.

BVŠ -- (268a) (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „The Slavonic and East European Review“, Časopis pro moderní filologii 29, 1946, č. 3, str. 256.

BVŠ -- (268b) (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „O polské slavistice za války a po válce“, Časopis pro moderní filologii 29, 1946, č. 3, str. 257.

O přednášce St. Urbańczyka ve Společnosti pro slovanský jazykozpyt v Praze 4/4 1946.

BVŠ 264 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Zbytky polabštiny“, Časopis pro moderní filologii 29, 1946, č. 3, str. 257.

Max Vasmer, ZslPh 19, 1944, s. 74–75. Molaitsche »malina« z polab. *moleinća (malinica) a Serwaitsche »klikva, žoravina«, t. j. polab. *žeravića.

BVŠ 265 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Směrnice pro vydávání starých rukopisů tiskem. (Věstník ministerstva školství 2, 1946, 138)“, Časopis pro moderní filologii 29, 1946, č. 3, str. 257.

BVŠ 266 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „F. Šimek, »O pramenech Rokycanova českého výkladu na evangelium sv. Lukáše« (Sborník filologický 12, 1946, 115–152)“, Časopis pro moderní filologii 29, 1946, č. 3, str. 257–258.

BVŠ 262 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Benešovským nářečím...“, Časopis pro moderní filologii 29, 1946, č. 3, str. 258.

Jaromír Jech, »Několik charakteristických znaků mluvy na Benešovsku« (Ročenka městského musea v Benešově 1939—1945, s. 51–63. Též zvl. otisk, 16 str.

BVŠ 267 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Slovenské dendrologické názvosloví“, Časopis pro moderní filologii 29, 1946, č. 3, str. 258.

Juraj Brižický, Dendrologická nomenklatúra slovenskej flóry (Nomina dendrologica florae slovakiae). Spisy prírodovedeckého odboru Matice slovenskej v Turčianskom sv. Martine. Sväzok 1. Vydala Matice slovenská, 1943, 39 str.

BVŠ -- (267a) (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „O jménech drahokamů“, in: Československý zlatník 1, 1946, s. 55–56.

BVŠ 253 (z).

1947

  Novočeská skladba. První část nové mluvnice moderního českého jazyka. Knižnice Kruhu přátel českého jazyka, svazek 5. Vydal Kruh přátel českého jazyka. Praha, Ing. Rudolf Mikuta (Tiskl Prometheus), 1947 (1. vydání, náklad 3000 výtisků), 472 str.

V tiráži uvedeno: 4. svazek Knižnice Kruhu.

Obsah online: obalkyknih.cz/file/toc/333933/pdf.

BVŠ 269 (k).

  Uvedení do historického hláskosloví českého. Spolek posluchačů filosofie. Praha, 1947, 58 str. (rotaprint?)

BVŠ 276 (k).

  Základní pojmy mluvnické. Spolek posluchačů filosofie. Praha, 1947. (rotaprint?)

BVŠ 277 (k).

  Základní pojmy mluvnické při vyučování českému jazyku. Pro tisk upravil univ. prof. Dr. Vladimír Šmilauer. V Praze, Státní nakladatelství, 1947 (2. vydání), 38 + (2) str. — Viz 1945.

BVŠ 278 (k).

 

  „Organisace věty a promluvy“, „Elipsa (úspora slovního výrazu)“, „Sloveso a přísudek“, „Slovesný čas“, „Slovesný způsob“, „Slovesný rod“ (Vladimír Šmilauer), in: Druhé hovory o českém jazyce. Druhý soubor přednášek „Kruhu přátel českého jazyka“ uspořádal Antonín Opravil. Knižnice „Kruhu přátel českého jazyka“. Svazek 3. Praha, Nakladatel Ing Mikuta (Tiskl Prometheus), 1947 (1. vydání, náklad 4400 výtisků).

Obsah: Výklady o české větě a jejích částech. Větné celek. „Organisace věty a promluvy“, str. 9–22. „Elipsa (úspora slovního výrazu)“, str. 43–49. Větné členy. „Sloveso a přísudek“, str. 71–85. O českém slovese. „Slovesný čas“, str. 149–165. „Slovesný způsob“, str. 166–183. „Slovesný rod“, str. 184–195.

BVŠ 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275 (č).

  „Výklady slov“, Naše řeč 31, 1947, č. 7-8, str. 143–145; č. 9-10, str. 165–167.

[č. 7-8:] Šišák. — [č. 9-10:] Skromný — skrovný (Stan. Urbańczyk, „Polskie skromny“, Język polski 26, 1946, 5–11). — Voničky za domy v Kateřinicích (Valentin Pospíšil, Naše Valašsko 10, 1947, 57–58). — Dívčí křestní jména v Libni (Fr. Sklenář-Rott, »Dívčí jména ve škole«. Škola a kultura 2, 1947, 177–179).

BVŠ 282 + 283 + 284 (č).

Online: [č. 7-8:] Kramerius.lib.cas. [č. 9-10:] Kramerius.lib.cas.

  „Works on the Czech Language from May 1945 to May 1947“, in: Philologica 2, 1947, s. 31–36.

BVŠ 279 (č).

  „O jazykovou správnost“, in: Oběžník KPČJ 1, 1947, č. 1, s. 2–3.

BVŠ 280 (č).

  „Proč mluvnice na III. stupni škol?“, in: Zprávy pro češtináře 2, 1947, č. 3–4, s. 25–28.

BVŠ 281 (č).

 

  „Jan Vilikovský“ (nekrolog), Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 164.

BVŠ 285 (n).

  „Třicítka krátkých zpráv“ (Zprávy), Časopis pro moderní filologii 30, 1947, č. 2 (březen), str. 165–168.

[Obsah:] I. O slavistických studiích v Leningradě. — Ivan Iv. Meščaninov. — Členy ženevské linguistické školy. — Terminologický slovník J. Marouzeaua. — Bibliografii francouzské linguistiky. — Germanistickou bibliografii. — Francouzský linguistický atlas. — Válečný argot francouzský z let 1939–1940. — Příbuzenstvím jazyků indoevropských s hamitosemitskými. — Chronologií slovanštiny. — Organisace onomastické práce. — Francouzská příjmení. — Anglickými křestními jmény. — Úvod do švýcarské toponomastiky. — Předpokládaná slova jako pramen přejatých slov. — »Nevděk světem vládne.« Středověkou pověst o Ahasverovi. — II. Velkou mluvnici dnešní slovenštiny. — Pravidlo o přízvukování předložek v slovenštině. — Rytmický zákon slovenský. — Epenthetické l v místních jménech slovenských. O rozdělovacích znaméncích. — Klasifikace českého slovesa. — Dvojice místních jmen. — Věcný slovník dialektický. — Dnešní stav bádání o moravské laštině. — Vlastivěda moravská. — Středověká přísloví česká. — J. A. Komenský se narodil. — Slovenským novinářstvím v XIX. stol.

BVŠ 286 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Třicítka krátkých zpráv“ (Zprávy), Časopis pro moderní filologii 30, 1947, č. 3 (květen), s. 247–252.

[Obsah:] 1. »Soupis prací Viléma Mathesiusa«. — Erasmus. Speculum scientiarum. — Aristotelovy názory na lidskou řeč. — Vid slovesný. — Mužská jména pro ženy. — Další zprávy o francouzském linguistickém atlase. — Přípravy k maďarskému jazykovému atlasu. — Z prací o lexikálních vlivech. — »O literárních druzích.« — 2. Vendové a Antové. — Slovanské vlivy v Rumunsku. — Slavistika v Polsku před druhou světovou válkou a po ní. — 3. Tvarosloví hovorové češtiny. — »Poznámky o mizení nářečí«. — »České mluvě myslivecké«. — »Jassarfjoll = Jeseníky.« — Počátky slovanského osídlení našich zemí. — Vlastivědnou literaturu. — 4. »Stručné dějiny literatury české«. — Tomáše ze Štítného »Barlaama a Josafata«. — Husovskou literaturu 1938–1946. — Kdo byl Petr Chelčický? — »Ráj duše«. — O Blahoslavově Novém zákonu. — Rukopis Královédvorský a Zelenohorský. — »Polská účast v českém národním osvobození.« — 5. Slovenská menšina v Nyíregyháze. — Onomatopoická citoslovce v slovenštině. — Jména nově získaných obcí u Bratislavy. — Zbehy – ergastulum civitatis. — Věstník České akademie věd a umění.

BVŠ 287 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Słownik staropolski“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 65–66.

BVŠ 288 (z).

  „Slovník spisovného jazyka slovenského (Sost. A. Jánošík a E. Jóna. Soš. 1—3. Turč. Sv. Martin, Matica slovenská, 1946)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 67–73.

BVŠ 289 (z).

  „O. Hujer, Úvod do dějin jazyka českého (3. vyd. péčí V. Machka. Praha, Jednota čes. filologů, 1946, 100 s.)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 83.

BVŠ 290 (z).

  „M. Vey, Morphologie du tchèque parlé. (Collection linguistique 50, Paris, Société linguistique de Paris — Klincksieck, 1946)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 248–249.

BVŠ 291 (z).

  „Nedostatek měkkých retnic (A. Kellner, Východolašská nářečí I. Moravská a slezská nářečí, sv. 3. Brno, dialektologická komise při Matici moravské, 1946)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 86–87.

BVŠ 292 (z).

  „A. Kellner, »Vývoj a stav nářečí na Hlubčicku, Ratibořsku a Kozelsku« (Naše země, náš lid — Hlubčicko, Ratibořsko, Kozelsko. Slezská knihovna, sv. 2. Opava 1946, 75–94)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 85–86.

BVŠ 293 (z).

  „A. Kellner, »Slezsko po stránce jazykové« (Slezsko, český stát a česká kultura. Opava, Matice moravská, 1946, 92–113. Též zvl. otisk, 22 s.)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 85–86.

BVŠ 294 (z).

  „L. Novák, »Stopy nepřehlasovaného praslovanského o v opavském nářečí« (Slezský sborník 43, 1945 [1946], 148–159)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 85.

BVŠ 295 (z).

  „J. Holt, Études d'aspect, 1943“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 247.

BVŠ 296 (z).

  „J. Bělič, »Poznámky o mizení nářečí« (VVM 1, 1946, 193–202)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 248.

BVŠ 297 (z).

  „I. Malina, Slovník nářečí mistřického (Archiv pro lexikografii a dialektologii č. 10, Praha, Česká akademie věd a umění, 165)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 87.

BVŠ 298 (z).

  „G. Nandris, »The Beginnings of Slavonic Culture in the Roumanian Countries« (Slavonic Review 24, 1948, 160–171)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 248.

BVŠ 299 (z).

  „V. Bubrich, »O nazvanijach anty i svjazannych s nimi nazvanijach« (IzvAN SSSR 5, 1946, 478–483)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 248.

BVŠ 300 (z).

  „Soupis prací Viléma Mathesiusa. (K druhému výročí úmrtí svého zakladatele vydal anglický seminář KU a PLK. Praha 1947, 16 s. + 1 příloha)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 247.

BVŠ 301 (z).

  „J. Menšík, »K českým překladům Ráje duše« (Sborník filologický 12, 1946, 345–456)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 250.

BVŠ 302 (z).

  „L. V. Kopeckij, Písemný a slohový výcvik v ruštině I. Ruský pravopisný systém. (Praha, Melantrich, 1946, 147 s.)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 65–67.

BVŠ 303 (z).

  „First Courses in Czechoslovak Studies in the Columbia University“, in: Philologica 2, 1947, s. 31.

BVŠ 304 (z).

  „Ústav ruského jazyka při Akademii věd SSSR“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 84–85.

BVŠ 305 (z).

  „J. Eisner, Počátky slovanského osídlení našich zemí“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 249.

BVŠ 306 (z).

  „Slovenská menšina v Nyíregyháze. (A. Mihály, A bokortányak népe, 1943)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 251.

BVŠ 307 (z).

  „Jména nově získaných obcí u Bratislavy. (J. Stanislav, Slovenská reč 12, 1946, 242–250)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 251–252.

BVŠ 308 (z).

  „Dvojice místních jmen (Istv. Kniezsa, A párhuzamos helynévadás, 1944)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, str. 167–168.

BVŠ 309 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „K. Svoboda, Zvuková stránka slovesného díla. (Praha 1944)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 248.

BVŠ 310 (z).

  „K. Svoboda, »Tropy a figury«. (Naše řeč 31, 1947, 4–12; 21–29)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 248.

BVŠ 311 (z).

  „K. Svoboda, O literárním slohu. (Praha 1943)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 248.

BVŠ 312 (z).

  „K. Svoboda, O literárních druzích. (Praha 1947)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 248.

BVŠ 313 (z).

  „K syntaktickémn vývoji dětských prací. (Zpráva o seminární práci L. Klimeše)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 88.

BVŠ 314 (z).

  „Frekvence předpon a přípon v nové češtině. (Zpráva o seminární práci V. Hrudkové)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 252–254.

BVŠ 315 (z).

  „M. Úlehlová-Tilschová, Česká strava lidová. (Praha, Družstevní práce, 1945, 640 s.)“, Časopis pro moderní filologii 30, 1947, s. 87.

BVŠ 316 (z).

1948

  Dnešní stav zkoumání češtiny. Sborník obchodního školství. Přednášky na vzdělávacích kursech 12, 1948, 12 str. (rotaprint).

BVŠ 317 (k).

  „Od Adama k Švejkovi“ (Předneseno v rozhlase), Naše řeč 32, 1948, č. 1, str. 1–5.

BVŠ 333 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Jankův odkaz bohemistice“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 1, str. 10–14.

BVŠ 336 (č).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Mandel výkladů slov“, in: Oběžník KPČJ 2, 1948, č. 10, s. 2–5.

BVŠ 318 (č).

  „Výklady slov“, in: Oběžník KPČJ 2, 1948, č. 11, s. 4–5.

BVŠ 319 (č).

  „Padesát krátkých výkladů slov“, in: Oběžník KPČJ 2, 1948, č. 12, s. 4–5.

BVŠ 320 (č).

 

  „Několik pokynů pro kritika“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 2, str. 145–148.

K posudku Fr. Kopečného o Druhých hovorech o českém jazyce, SaS 10, 1947/48, 119–121.

BVŠ 337 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Stovka krátkých zpráv“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 1, str. 58–66, č. 2, str. 135–145.

    [Obsah:] [č. 1:] I. Methodické otázky. — Školy a směry. Vyhlídky filologie. — Nebezpečí velkorysých řešení. — Plodné chyby v spekulaci. — Theorie zásadné překonané. — Nejednotnost v terminologii. — Desetinné třídění. — Rozdíl linguistiky mladogramatické a linguistiky XX. století. — Leo Spitzer. — Nástin Marrova učení.

    II. Obecná linguistika. Italský úvod do jazykozpytu. — Polský úvod do obecného jazykozpytu. — Lidské jazyky. — Vývoj lidské řeči. — Stáří lidské řeči. — Stabilita a změna. — K. Krejčího »Jazyk ve vývoji společnosti«. — Substrát, superstrát, adstrát. — Substrátové bádání. — Problémem jazykových hranic. — Mezinárodní jazyk. — Rozdíl mluvy a zpěvu. — Příčiny hláskových změn. — Pronikání hláskových změn za hranice jazyků. — Pravopisná norma. — Rozdíl mezi morfologií a skladbou. — Psychologie sémantiky. — Největší slovník »zvláštních jazyků«. — Slohová statistika. — Filosofické základy sémiotiky.

    III. Indoevropské jazyky. O poměru hethitštiny k indoevropským jazykům. — »Otec – pətēr«. — Vztažné zájmeno qu̯i-. — Vědecké mluvnice latiny. — Cikánské pohádky z Oslavan.

    IV. Slovanská filologie. »Dějepisectví evropského východu«. — Vznik hlaholice. — Největší staroslověnskou chrestomatií. — Přehled ruské jazykovědy. — Úkoly ruské linguistiky za pětiletky. — Sborník A. A. Šachmatova. — Gogolovu Revisoru. — Zápisků v bohoslužebných knihách řeckokatolických far. — Knihovna Ossolinea. — »Kultura prapolska«. — Słownik staropolski. — [č. 2:] Fonetické psaní cizích vlastních jmen. — Italských slov v polštině. — Srbocharvátskou fonetikou. — Ezik a literatura. — Poměr Slovanů a Rumunů.

    V. Česká filologie: organisace; dějiny; vyučování; osudy jazyka; obecné práce. Slovanský ústav za války. — A. V. Šemberovi. — Jagić o poměrech za rukopisných bojů. — Janu Frčkovi. — Osnova češtiny na universitě v Lipsku. — Češtinu ve Velké Britannii. — Češtinou v koncentračním táboře buchenwaldském. — »Slovanství v českém národním životě.« — Česko-ruské vztahy od 15. do 18. století.

    VI. Český jazyk, stará čeština, nová čeština, nářečí. »Slovníček staré češtiny«. — Sovětské slovníky češtiny. — Malý slovník českých synonym. — Slovník šestiletého dítěte. — Překládání příjmení. — Obecný zápor v angličtině a v češtině. — Nářeční text z Heřmanic u Rouchovan. — »Hláskosloví obce Nechvalina u Kyjova«. — Isoglossu »pšenica – žito«. — »Krásou mluvy valašského lidu«. — Obyvatele Hranicka. — Lašský přízvuk. — Polská nářečí na Těšínsku. — Národopisnou literaturu z Moravy za léta 1939—1943.

    VII. Starší česká literatura. Otázka Kristiánovy legendy. — Český veršovaný passionál z doby kolem 1304. — M. Klaret. — Klaretův Fysiologiář. — Jan Milíč z Kroměříže. — Bibliografii díla J. E. Sedláka. — Domnělý »Zápis Alexandra Velikého Slovanům«. — K rovnici Petr Chelčický = Petr Záhorka. — O původu OlMüll. — Oldřicha Prefáta z Vlkanova »Cesta z Prahy... do Palestiny«. — O černých knihách buchlovských. — Knihy černé jinak smolné. — Komeniana. — J. Třanovský. — Olomouckou »Societas incognitorum«. — Jeník z Bratřic. – Havlíčkova Cesta na Rus.

    VIII. Slovenská filologie. Slovenskou jazykovědnou produkci v letech 1939—1945. — Doplňky k Riznerově »Bibliografii písomníctva slovenského«. — »Valaši na Slovensku«. — Otázce o jazykové příslušnosti obyvatel severní Oravy. — Hudební stránka slovenské věty. — Přízvuk na penultimě v slovenštině. — Vokalisací předložek v slovenštině. — Slov. baňa z něm. Bann. — Literární Levoča. — Stovku slovenských knih.

    IX. Neindoevropské jazyky. Sovětský výzkum drobných národů.

BVŠ 338 (z).

Online: [č. 1:] Kramerius.lib.cas. [č. 2:] Kramerius.lib.cas.

  „Stovka zpráv“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 3, str. 215–233.

    [Obsah:] [č. 1:] I. Methodické otázky. »Úvod do akademického studia«. — Desetinné třídění.

    II. Obecná linguistika. »Lingua«. — Myšlenka mezinárodního jazyka. — O vývoji dětské řeči a o její fonetice. — Dětská slova v germánských jazycích. — Poutní místa jakožto činitel nivelisující nářečí. — Z metodiky jazykového zeměpisu. — Sovětský jazykový zeměpis. — Interpunkce. — Vývoj syntaktických theorií v sovětském Rusku. — Syntaxí odstavce. — Význam dokladů pro slovník. — Vztah mezi frekvencí, stářím a délkou slova. — Absolutní a relativní frekvence slov. — Archaismy. — Dějiny venkovského života ve Francii. — Typ »matěj« – zajíc. — Theoretické základy ethnogenetických zkoumání. — Drak hlídající poklad.

    III. Indoevropské jazyky. Indoevropské chrestomatie. — Původ indoevropské deklinace. — Jméno Dunaje. — Sbírka pramenů o Skythech. — Hethitskou čítanku. — Tocharštině.

    IV. Slovanská filologie: 1. Obecná. Úmrtí německých slavistů. — Études slaves et roumaines. — La revista de estudios eslavos. — Jména slovanských bohů. — ]méno Striboga. — Veneti. — Slovanskými jmény ptáků. — Puška. — Původ slovanské vidové soustavy. — Slovanské slangy v koncentračních táborech. — Jar. Böhm o původu a vzniku Slovanů. — A. D. Udaĺcov o původu Slovanů. — Rozpravy z oboru slovanského národopisu. — 2. Stará slověnština. Otázkám Velké Moravy. — Pražské zlomky. — 3. Ruština a ukrajinština. Vyučování ruskému jazyku na sovětské škole. — Proč se Američané učí rusky? — Přehled dnešních názorů a prací o ruském spisovném jazyce. — Výslovnost ruštiny. — O stavu ruského dialektického atlasu. — Cvičebnice k historické mluvnici ruštiny. — Ruský frekvenční slovník. — Předložky v ruštině. — Původ jména Rus. — Zádonština. — Pořádkem slov v staré ukrajinštině. — 4. Západní a jižní jazyky slovanské. Chronologie hláskových jevů západoslovanských. — Polská transkripce češtiny. — Orthoepická pravidla polská. — Lexikálni shody česko-polské. — Společné kulturní prvky česko-polské. — O místních jménech polabských Slovanů. — Arkona. — Rukopisnou dolnolužickou mluvnici. — Sofijskému studentskému jazyku. — Řecká slova v jihoalbánských slovanských nářečích.

    V. Česká filologie: organisace, dějiny. Věstník České akademie věd a umění. — Oddělení starých tisků v knihovně Národního musea. — Vzájemná korespondence J. Konst. Jirečka a Hermeneg. Jirečka.

    VI. Česká filologie: jazyk. Expresivnost češtiny. — Zemědělský jazyk. — Dialektologické práce o Slezsku. — »Hlas, řeč a sluch«. — Místní jména v Čechách. — O prvopočátcích Prahy. — Místní názvosloví v Mor. Krasu. — Canburg. — Otázka Gebauerova Staročeského slovníku. — »Lidová rčení«. — Kapitoly z české poetiky I.

    VII. Česká literatura. »Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života«. — Kosmas (psal cum ira et studio). — O legendu Kristiánovu. — »Latinské kořeny naší středoveké literární osvěty«. — Alexandreida. — Český text ze XIV. stol. — Staročeské zpracování Postilly studentů svaté university pražské Konráda Waldhausera. — »Nejstarší český výbor sentencí z církevních Otců«. — O Podlahově rukopisu Rokycanovy Postily. — Středoveké rukopisy archivu vodňanského. — První český slabikář z r. 1547. — Komeniana. — Jungmannovu Historii literatury české. — Ant. Markovi. — Polský romantismus v českém duchovním životě. — Zeyerův Vít Choráz.

    VIII. Slovenská filologie. Cenné příspěvky k slovenské mluvnici. — Chronologie slovenské palatalisace d t n (před e, ě, i...) v ď ť ň. — Liptovskou toponymii do r. 1300. — Bardejovské katechismy. — »Danielovo Sinapiovo Horčičkovo Neo-Forum Latino-Slovenicum«.

    IX. Maďarština. »Jazyková struktura Podunají«. — Maďarsko-slovanské jazykové vztahy. — Vztahům maďarsko-rumunským.

BVŠ 339 (z).

Online: [č. 3:] Kramerius.lib.cas.

  „Čtyřicítka krátkých zpráv“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 4, str. 305–312.

    [Obsah:] I. Situace jazykovědy. — Využití poznatků linguistických pro vyučování cizím jazykům.

    II. Úvod do jazykovědy. — Převrat v linguistice? — Mluvnice normativní a popisná. — Jazykověda vývěsních štítů. — Frekvence významů. — Definicí věty. — Úřední sloh.

    III. Předřecká linguistika.

    IV. 1. »Bibliografie prací ze slovanské jazykovědy ze léta 1946—1947.« — Alternaci ǫ : u v slovanských jazycích. — Společná slovní zásoba slovanských jazyků. — Třídění slovanských jmen místních. — Relacja Ibrāhīma ibn Jaءḳūba. — Idrisi. — 2. L. V. Kopeckého »Ruština«. — Moskevský stát a vývoj ruských jazyků. — Dialektologický věstník ruský. — Ruské »nudnyj«. — Zádonština. — 3. Dopisy V. Hanky. — H. J. Mejsnar jako překladatel N. A. Nekrasova. — Vliv ruského národopisu na Čechy. — 4. Říční jména v Poodří a Povislí. — V. »Národopisný věstník českoslovanský«. — Rodokmen prof. Jaroslava Vlčka.

    VI. Obecná a hovorová čeština. — »Mluvnice spisovné češtiny«. — Pravidla českého pravopisu z r. 1941. — »Úvod do české stylistiky«.

    VII. Autor satirických básní Hradeckého rukopisu. — Originál »Zjevení sv. Brigidy«. — »Promoční promluvy mistrů artistické fakulty Mikuláše z Litomyšle a Jana z Mýta na universitě Karlově z let 1386 a 1393.« [383a] — »Literární činnost m. J. Husi« F. M. Bartoše. — Schaffhausenská bible. — Kapitoly z české poetiky II. — Autorem loutkových her. — Čechové a Poláci roku 1848. [383b] — Jazykem Jiráskových »Psohlavců«. — Jazykové tabu. [366]

BVŠ 340 (z).

Online: [č. 4:] Kramerius.lib.cas.

  „František Trávníček: Mluvnice spisovné češtiny. (Grammaire de la langue tchèque I.). Melantrich, Prague, 1948. Pp. 592“, Philologica 3, 1948, č. 3, s. 26.

Část 1. Hláskosloví — tvoření slov — tvarosloví.

BVŠ 324 (z).

  „J. Mašín — J. Bečka, Malý slovník českých synonym. (Knižnice KPČJ, sv. 4, Praha, R. Mikuta, 1947, 144 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 138.

Též: „J. Mašín and J. V. Bečka: A Short Dictionary of Czech Synonyms“, Philologica 3, 1948, č. 2, s. 20.

BVŠ 325 [bis] (z).

  „Svatopluku Čechovi. (In Memory of Svatopluk Čech). Published by Jednota Svat. Čecha on the occasion of the hundreth anniversary of the poet's birthday. Editors: J. Borecký, A. Pražák, F. Strejček. Prague 1946, pp. 880“, Philologica 3, 1948, č. 2, str. 20–21.

BVŠ -- (325a) (z).

  „Petr Bezruč's eightieth birthday“, Philologica 3, 1948, č. 2, str. 22.

Pět studií o Petru Bezručovi (J. L. Fischer, O. Králík, J. Š. Kvapil, K. Horálek, J. Bělič), Olomouc, Velehrad 1947.

BVŠ -- (325b) (z).

  „Antonín Profous: Místní jména v Čechách. (Noms de lieu en Bohême.) Leur origine, sens primitif et changements. I. A—H. L'Academie tchèque, Prague, 1947. Pp. 728“, Philologica 3, 1948, č. 3, s. 26–27.

BVŠ 326 (z).

  „Češsko-russkij slovar'. (Pod red. P. G. Bogatyreva. S priloženijem kratkogo Grammatičeskogo očerka češskogo jazyka sostavlennogo S. B. Bernštejnom. Soderžit 30000 slov. Moskva, Gosud. izdatefstvo inostrannych slovarej, 1947, 432 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 138.

BVŠ 341 (z).

  „K. Krejčí, Jazyk ve vývoji společnosti. (Studie ze sociologie spisovného jazyka. Praha, J. Podroužek, 1947, 107 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, 60–61.

BVŠ 342 (z).

  „Fr. Šimek: Slovníček staré češtiny (Short Dictionary of Old Czech). Matice česká, Praha 1947, 238 pp.“, Philologica 3, 1948, č. 2, str. 18–19.

BVŠ 327 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Slovníček staré češtiny“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 2, str. 138.

Fr. Šimek, Slovníček staré češtiny. (Vydala Matice česká jako dodatek k »Památkám staré literatury české«) Praha, Matice česká, Orbis, 1947, 238 str., 85 Kčs.

BVŠ 389 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Původ indoevropské deklinace (F. Specht, Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen 1944)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 219.

BVŠ 343 (z).

  „T. Milewski, Zarys językoznawstwa ogólnego (Lublin 1947)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 59.

BVŠ 344 (z).

  „O poměru hethitštiny k indoevropským jazykům (O diskusi v americké lingvistice)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 63.

BVŠ 345 (z).

  „J. Vachek, Obecný zápor v angličtině a v češtině (Příspěvky k dějinám řeči a literatury anglické — Prague Studies in English — sv. 6. Práce z vědeckých ústavů sv. 51. Praha, KU, 1947)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 139.

BVŠ 346 (z).

  „Maďarsko-slovanské jazykové vztahy (I. Kniezsa, A magyarság és a szlávok, 1942)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 232–233.

BVŠ 347 (z).

  „V. Machek, »Essai comparatif sur la mythologie slave« (RÉS 23, 1947, 48–65)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 220–221.

BVŠ 348 (z).

  „J. Bělič, Hláskosloví obce Nechvalina u Kyjova (Praha, Slovanský ústav, 1947, 36 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 139.

BVŠ 349 (z).

  „J. Zaorálek, Lidová rčení (Praha, F. Borový, 1947)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 229.

BVŠ 350 (z).

  „Two important textbooks of the Czech language: 1. Jar. Jelínek and J. Haller, Jazyk mateřský. Textbook of the Czech language for upper-elementary and secondary schools. Vols. I—III, 1945—47.   2. F. Pátek and V. Medonos, Kurs českého jazyka (with special reference to spelling), 348 pp.“, Philologica 3, 1948, č. 2, str. 20.

BVŠ 329 + 328 (z).

  „V. Polák, Bibliografie prací ze slovanské jazykovědy za léta 1946—1947 (Praha, Seminář pro slovanskou filologii KU, 1948, 116 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 307.

BVŠ 351 (z).

  „Sovětská kritika strukturalismu“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 1, str. 56–58.

N. S. Čemodanov, »Strukturalizm i sovetskoje jazykoznanije« IzvAN SSSR, otd. lit. i jaz. (Izv RJS) 6, 1947, 115–125.

BVŠ 352 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Pramen sborníku t. ř. Ráje duše“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 1, str. 58.

Latinskou předlohu objevil prof. Fr. Ryšánek. Prvenství mu nikdo neupírá.

BVŠ -- (352a) (z) [Viz 287].

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Ruština (Zpracoval L. V. Kopeckij za pomoci B. Havránka a K. Horálka. Praha, Melantrich, 1947, 600 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 309.

BVŠ 353 (z).

  „Přehled dnešních názorů a prací o ruském spisovném jazyce. (Výtah z čl. F. P. Filina v IzvAN SSSR, otd. lit. i jaz. 6, 1947, 409–415)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 224.

BVŠ 354 (z).

  „Vývoj syntaktických theorií v sovětském Rusku (Podle čl. S. I. Abakumova v čas. Russkij jazyk v škole 8, 1947, č. 5, 10–12)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 271.

BVŠ 355 (z).

  „A. Kellner, »Dialektické prolínání češtiny a slovenštiny se slovanskými jazyky«. Slovanství v českém národním životě (Brno 1947, 133–150)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 137, 140–141.

BVŠ 356 (z).

  „J. Bělič, »Hranice žito–pšenica v oblasti dolských nářečí« (VVM 2, 1947, 122–126; doplňky na s. 204)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 140.

BVŠ 357 (z).

  „F. Jančíková, »Krása mluvy valašského lidu« (Podřevnicko 3, 1946/7, 45–54)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 140.

BVŠ 358 (z).

  „H. Sáňka — J. Skutil, »Místní názvosloví v Mor. Krasu« (Český lid 2, 1947, 162 n.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 229.

BVŠ 359 (z).

  „Chronologie slovenské palatalisace d, t, n (před e, ě, i...) v d, f, ň (I. Kniezsa, »Notes sur l'histoire des consonnes palatales du slovaque«. Études slaves et roumaines 1, 1948, 2–6)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 232.

BVŠ 360 (z).

  „V. Polák, »Zo štúdií o slovenskom slovníku etymologickom 1. Baňa a príbuzné slová« (Slovenská reč 13, 1941, 44–51)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 144–145.

BVŠ 361 (z).

  „S. Petřík, Dva príspevky k hudobnej stránke slovenskej vety. — L. Petříková, K hudobnej stránke nárečia abaujského (Praha, Slovanský ústav, 1947, 148 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 144.

BVŠ 362 (z).

  „T. Lehr-Spławiński, »Dědičné kulturní svazky polsko-české« (ČNM 116, 1947, 26–37)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 226–227.

BVŠ 363 (z).

  „Puška. (A. A. Demenťjev, Russkij jazyk v škole 8, 1947, č. 1, 39–40)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 221.

BVŠ 364 (z).

  „Vztah mezi frekvencí, stářím a délkou slova (G. K. Zipf, Modern Language Notes 62, 1947, 522–530)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 218.

BVŠ 365 (z).

  „Jazykové tabu (W. Havers, »Neuere Literatur zum Sprachtabu«, Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-hist. Klasse 1946, 223–225)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 4, str. 312–315.

BVŠ 366 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „B. Unbegaun, »Les argots slaves des camps de concentration« (Mélanges 5, 1945. Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strassbourg 1, 108, 177–193)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 221–222.

BVŠ 367 (z).

  „G. Straka, »L'argot tchèque du camp de Buchenwald« (RÉS 22, 1946, 105–116)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 137.

Georges Straka, Revue des Études Slaves (online: Persée).

BVŠ 368 (z).

  „F. Horečka, »Kosy zapadajú« ( 32, 1948, 99)“, Naše řeč 32, 1948, s. 100.

BVŠ 334 (z).

  „Některé druhy shody v češtině (Zpráva o seminární práci Z. Houškové)“, Naše řeč 32, 1948, s. 118–120.

BVŠ 335 (z).

  „V. Polák, »Zemědělský jazyk« (Věstník České akademie zemědělské 21, 1947, 424–428)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 228.

BVŠ 369 (z).

  „J. K. Makeš, »Svatba našich dědečků a babiček v Heřmanicích u Rouchovan« (VVM 2, 1947, 153–160)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 139.

BVŠ 370 (z).

  „Ústav pro jazyk český (Věstník ČA 55, 1946, 1948)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 227–228.

BVŠ 371 (z).

  „J. V. Bečka, Úvod do stylistiky (Knižnice KPČJ, sv. 6. Praha, KPČJ — R. Mikuta, 1948, 470 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 311.

Též: „Introduction into Czech Style“, Philologica 3, 1948, s. 43.

BVŠ 372 [bis] (z).

  „Felix Vodička: Počátky krásné prózy novočeské (Les commencements de la prose tchèque moderne.) Melantrich 1948. Pp. 366“, Philologica 3, 1948, č. 3, str. 25–26.

Počátky krásné prózy novočeské. Příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Praha, Melantrich, 1948, 366 s.

BVŠ 329 (z).

  „Jan Mukařovský: Kapitoly z české poetiky. Díl I. Obecné věci básnictví (2. vyd. doplněné. Praha, Svoboda, 1948, 350 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 229–230.

Též: „Quelques chapitres sur la poétique tchèque. I. Questions générales de la poesie. Svoboda 1948. Pp. 352“, Philologica 3, 1948, č. 3, s. 26.

BVŠ 373 [bis] (z).

  „Jan Mukařovský: Kapitoly z české poetiky. Díl II. K vývoji české poesie a prózy (2. vyd. doplněné. Praha, Svoboda, 1948, 446 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 312.

Též: „Chapters from Czech Poetry II. About the Development of Czech Poetry and Prose“, Philologica 3, 1948, č. 4, s. 43.

BVŠ 374 [bis] (z).

  „J. Frček, Zádonština. Staroruský žalozpěv o boji Rusů s Tatary. (Rozprava literárně dějepisná. Kritické vydání textů.) (Práce Slovanského ústavu, sv. 18. Praha, Slovanský ústav, 1948, 258 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 225.

Též: „Jan Frček: Zádonština. Elégie en vieux russe sur le combat entre les Russes et les Tatars en 1380. L'Institut slave. Prague, 1948. Pp. 200“, Philologica 3, 1948, č. 3, str. 27.

BVŠ 375 [bis] (z).

  „Alexandreida. Matice česká et Orbis 1947. Pp. 216“, Philologica 3, 1948, č. 3, s. 27.

Podle zachavaných sedmi zlomků k vydání připravil a úvodem — spolu s A. Pražákem — i poznámkami doprovodil V. Vážný. (Památky staré literatury české, řada A, sv. 4. Praha, Matice česká — Orbis, 1947.

BVŠ 330 (z).

  „Dodatek“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 4, str. 297–299.

K recenzi Františka Šimka (Staročeské satiry, vyd. J. Hrabák, Matice česká, 1947) na s. 296-197 připojuje V. Š. část ze své nezveřejněné recenze o vydání: J. Vilikovský, Staročeské satiry (Praha, Vyšehrad 1942, 98 str.).

BVŠ 376 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Staročeské zpracování Postily studentů svaté university pražské Konráda Waldhausera (K vyd. upravil F. Šimek. Sbírka pramenů českého hnutí náboženského ve stol. XIV. a XV., sv. 20. Praha, ČAVU; 1947, XVIII + 146 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 230–231.

BVŠ 377 (z).

  „Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny. . ., kteraužto cestu vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXVI (Vydání upravil K. Hrdina. Praha, Vesmír, 1947, 379 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 142.

Též: „Czech Book of Travels to the Palestine of 1546“, Philologica 3, 1948, č. 2, s. 19.

BVŠ 378 [bis] (z).

  „Slabikář český a jiných náboženství počátkové: kterýmžto věcem dítky křesťanské hned z mladosti učeny býti mají. MDXLVII (Ke čtyřstému výročí vydání nejstaršího českého slabikáře napsal J. Kubálek. Prostějov, MNV a MRO, 1947, 123 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 231.

BVŠ 379 (z).

  „Vavřince Křičky z Bitýšky Návod k lití a přípravě děl, kulí, hmoždířů, zvonů, konví ke zvedání vody, k vodotryskům a pod. četnými kresbami opatřený. (Mathesis Bohemica. Technické knihkupectví a nakladatelství 1947. VIII str. + 53 listů + 50 str., 110 Kčs)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 2, str. 126–127.

Autor úvodu a dovětku: Prof. Ing. Dr. mont. František Píšek. Autor závěru: Ing. Josef B. Stránský. Autor historie rukopisu: Ing. arch. Stanislav Sochor. Upravovatel starého textu: Prof. Dr. František Šimek. Tříbitel jazykový: Prof. Max. Kolaja. — Historická knihovna technická, řada pramenů, sv. I, 1. Vydáváno spolkem čs. inženýrů.

Též: „Mathesis Bohemica“, Philologica 3, 1948, č. 2, str. 19–20.

BVŠ 380 [bis] (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Vzájemná korespondence J. Konstantina Jirečka a Hermenegilda Jirečka (K vyd. připravil, životopisným úvodem a poznámkami opatřil J. Páta. Do tisku upravil A. Frinta. Praha, ČAVU, 1947)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 228.

Též: „Vzájemná korespondence J. Konst. Jirečka a Hermenegilda Jirečka. (Correspondence entre J. K. J. et H. J.) L'Academie tchèque 1947. Pp. 168; 28 hors-textes“, Philologica 3, 1948, č. 3, s. 27.

BVŠ 381 [bis] (z).

  „K. Krofta, Naše staré legendy a počátky našeho duchovního života (Praha, J. Laichter, 1947)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 230.

BVŠ 382 (z).

  „F. M. Bartoš, Literárni činnost M. Jana Husi (Sbírka pramenů k poznání literárního života československého. Řada III, sv. 10. Praha, ČAVU, 1948, 138 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 311–312.

Též: „The Literary Activities of Master Jan Hus“, Philologica 3, 1948, č. 4, s. 43.

BVŠ 383 [bis] (z).

  „Promoční promluvy mistrů artistické fakulty Mikuláše z Litomyšle a Jana z Mýta na universitě Karlově z let 1386 a 1393“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 4, str. 311.

Též: „Boh. Ryba: Promoční promluvy mistrů artistické fakulty Mikuláše z Litomyšle a Jana z Mýtu na univ. Karlově z let 1386 a 1393. (Graduation Speeches of the Masters of the Faculty of Arts Nicholas of Litomyšl and John of Mýto in the Caroline University in the years 1386 and 1393). Prague, Academy of Sciences and Arts, 1948. Pp. 64 and supplm.“, Philologica 3, 1948, č. 4, s. 43–44.

BVŠ -- (383a) [bis] (z).

  „Čechové a Poláci roku 1848. Studie k novodobým politickým stykům česko-polským. Práce Slovanského ústavu, sv. XXII, 320 str., 160 Kčs“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 4, str. 312.

Též: „Václav Žáček: Čechové a Poláci r. 1848. (Czech and Poles in 1848. A Contribution to Modern Political Czech-Polish Relations I.) Prague, Institute of Slavonic Studies. Pp. 320“, Philologica 3, 1948, č. 4, s. 44.

BVŠ -- (383b) [bis] (z).

  „New Czech Philological Journals“, Philologica 3, 1948, č. 1, str. 17.

Byzantinoslavica IX, 1947/8. — Slavia XVIII. — Slovo a slovesnost X.

BVŠ 331 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „A. V. Florovskij, Čechi i vostočnyje slavjane (Očerki po istorii češsko-russkich otnošenij X—XVII vv., sv. 2. (Práce Slovanského ústavu v Praze, sv. 20. Praha, Slovanský ústav, 1947)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 137–138.

BVŠ 384 (z).

  „Slovanství v českém národním životě. (Sborník úvah profesorů Masarykovy university redigoval prof. dr. J. Macůrek. Brno 1947, 254 str., 90 Kčs)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, č. 2, str. 137.

Též: „The Slavonic Idea in Czech National Life“, Philologica 3, 1948, č. 2, s. 17–18.

BVŠ 385 [bis] (z).

  „V. Chaloupecký, Valaši na Slovensku (Praha, Slovanský ústav, 1947, 120 s.)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 143.

BVŠ 386 (z).

  „V. Vojtíšek, O prvopočátcích Prahy (Sb. pro hosp. a sociální dějiny 2, 1947)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 229.

BVŠ 387 (z).

  „A. D. Udaľcov o původu Slovanů (Sovetskaja etnografija 6/7, 1947, 3–13)“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 222–223.

BVŠ 388 (z).

  „Otázka Gebauerova Staročeského slovníku“, Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 229.

BVŠ 390 (z).

 

  V. Pavlín, Praha. Názorný plán vnitřního města a úplný seznam všech pražských ulic, tříd, náměstí, nábřeží, sadů a mostů. (Textovou část po stránce jazykové upravil V. Šmilauer.)   Mladá fronta, Praha 1948.

BVŠ 322 (e).

  Nejnovější seznam všech ulic, tříd, náměstí, nábřeží, sadů a mostů hlavního města Prahy. (Uspořádal A. Pešek, po jazykové stránce přezkoušel a upravil V. Šmilauer.)   Praha, Mladá fronta (pro KPČJ), 1948.

BVŠ 323 (e).

  Příruční slovník jazyka českého. Vydává třetí třída České akademie věd a umění. Díl IV. Část 2. (Průsvitnětí — Ř).   Státní nakladatelství, Praha 1944/48, str. 1172. (Spolu s B. Havránkem a E. Smetánkou.)

BVŠ 321 (e).

1949

  Česká mluvnice v kvintě a sextě. Praha, 1949, 44 str. (rotaprint?)

BVŠ 391 (k).

  Přínos Asie do evropského kulturního slovníku. Praha, Kruh přátel českého jazyka, 1949, 29 cm, 20 l.

Předneseno dne 7. října 1949 v pražské odbočce Kruhu přátel českého jazyka.

BVŠ 397 (k).

 

  „Mandel výkladů slov“, in: Oběžník KPČJ 2, 1949, č. 10, s. 2–5.

BVŠ 392 (č).

  „Výklady slov“, in: Oběžník KPČJ 2, 1949, č. 11, s. 4–5.

BVŠ 393 (č).

  „Padesát krátkých výkladů slov“, in: Oběžník KPČJ 2, 1949, č. 12, 4–5.

BVŠ 394 (č).

  „O některých názvech typografických“, Typografia 51, 1949, str. 80–81.

Josef Dyntar, Technologie pro základní odborné školy grafické, Praha, Státní nakladatelství, 1949.

BVŠ 395 (z).

  „Profesor Emil Smetánka“ (nekrolog), Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 105–108.

BVŠ 399 (n).

  „Z pracovních večerů Kruhu přátel českého jazyka“, Jazykové okénko 51 (samost. příloha Pravopisné pokyny) 1949, s. 13–16.

BVŠ 396 (č).

  Bohumil Ryba, „Posudek o práci J. Menšíka, České glossy k Richardu Rollovi“, in: Věstník ČA 58, 1949, s. 44–46. (K tomu koreferát V. Šmilauera na str. 46.)

BVŠ 398 (r).

  „Stovka zpráv“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 17–29, 70–74.

BVŠ 400 (z).

  „Šedesátka zpráv“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 129–132, 157–164.

BVŠ 401 (z).

  „Sedmdesátka zpráv“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 164–175.

BVŠ 402 (z).

  „P. Eisner, Čeština poklepem a poslechem (Praha, J. Podroužek, 1948)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 174–175.

BVŠ 403 (z).

  „B. Hála, Úvod do fonetiky (Svět vědy a práce, sv, 9. Praha, Melantrich, 1948)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 19.

BVŠ 404 (z).

  „K. L. Pike, The Intonation of American English (1946)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 166–167.

BVŠ 405 (z).

  „A. Belić, Vukova borba za narodni i književni jezik (Beograd 1948, 280 s.)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 173.

BVŠ 406 (z).

  „Jednoslabičnost indoevropských kořenů (Th. J. Maurer, »Unity of the Indo-European Ablaut System: the Dissylabic Roots«, Language 23, 1947, s. 1–22)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 169–170.

BVŠ 407 (z).

  „J. Pelikán, Účty hradu Karlštejna z let 1423—1434 (Praha, Státní ústav historický, 1948)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 55–57.

BVŠ 408 (z).

  „V. Polák, Bibliografie prací ze slovanské jazykovědy za r. 1948. (Slavistická bibliografie semináře pro slovanskou filologii KU v Praze), I. Praha, Společnost I. pro slovanský jazykozpyt, 1949, 144 s.)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 170.

BVŠ 409 (z).

  „E. Bayer — S. Hrabě — K. Kostroň — J. Zavřel, Zásady českého zoologického názvosloví (Brno, Vysoká škola zemědělská, 1948, 56 s.)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, 70-71.

BVŠ 410 (z).

  „K. Horálek, Význam »Savviny knigy« pro rekonstrukci stsl. překladu evangelia. (Věstník KČSN, tř. filos.-hist.-fil., 1946 (1948), č. 3, 1–128. Též zvl. otisk)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 131–132.

BVŠ 411 (z).

  „Působení sv. Konstantina a Metoděje na Slovensku; památky Frisinské (T. Lehr-Spławiński, Rocznik slawistyczny 16, 1948, 116–138)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 24–25.

BVŠ 412 (z).

  „A. V. Isačenko, »Začiatky vzdelanosti vo Velkomoravskej ríši«, JazSb 1–2, 1946/7, 137–178, 265–317)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 72.

BVŠ 413 (z).

  „F. Svěrák, »Rýmová tradice ve staročeských skladbách« (Ročenka ped. fak. MU v Brně 1, 1947, 177–191)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 161–162.

BVŠ 414 (z).

  „K. Horálek, Staré veršované legendy a lidová tradice (Studie PLK, sv. 6. Praha, Svoboda, 1948, 78 s.)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 162.

BVŠ 415 (z).

  „Stáří Slované v našich zemích (J. Zbořil, »Ptolemaiova východná Germánia« a »Praslovanské osidlenie Slovenska«, Hist. sborník 5, 1947/8, 261–295, 398–405)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 159.

BVŠ 416 (z).

  „Dokumenty k istorii slavjanovedenija v Rossii (1850—1912). (Pod redakcijej akad. B. D. Grekova. Moskva–Leningrad, IzdAN SSSR, 1948, XII + 407 s.)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, č. 4, str. 158.

BVŠ 417 (z).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „K. Groh, »Soupis prací Václava Flajšhanse« (Věstník KČSN, tř. filos.-hist.-fil., 1947 (1950), 3, 1–48. Též zvl. otisk)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 158.

BVŠ 418 (z).

  „M. Hájek, »Hornická řeč« (Slezský sborník 46, 1948, 103–105)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 71.

BVŠ 419 (z).

  „J. Skulina, »Oblast hranická a kelecká po stránce jazykové« (Záhorská kronika 16, 1948/9, 49–53)“, Časopis pro moderní filologii 32, 1949, s. 174.

BVŠ 420 (z).

1950

  „O oslu a jeho příbuzenstvu“, in: Oběžník KPČJ 3, 1950, č. 13, s. 5–6;

BVŠ 421 (č).

  „Exotická slova v češtině“, in: Oběžník KPČJ 3, 1950, č. 15–16, s. 4–5.

BVŠ 422 (č).

  „Tác a tác jsou dva táce (1), táci (?), tácy (?)“, in: Oběžník KPČJ 3, 1950, č. 14, s. 1.

BVŠ 423 (č).

  „Nové učení o jazyce (marrismus)“, Časopis pro moderní filologii 33, č. 3, 1950, str. 97–103;

Sovětská jazykověda. Překlady vybraných studií. Orbis 1949, 164 str., 52 Kčs.

BVŠ 425 (r).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Jan Menšík“ (nekrolog), Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 70.

BVŠ 426 (n).

  „Stopadesátka zpráv“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, č. 1, str. 27-38, č. 2. str. 70-81, č. 3, str. 125-127.

BVŠ 427 (z).

Online: [č. 3:] Kramerius.lib.cas.

  „Šedesátka zpráv“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, č. 3, str. 127–137, č. 4, str. 174–178.

BVŠ 428 (z).

Online: [č. 3:] Kramerius.lib.cas.

  „Drobné zprávy“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 178–185.

BVŠ 429 (z).

  „F. Trávníček, Mluvnice spisovné češtiny. Část II. Skladba (Praha, Melantrich, 1949, 871 s.)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 74.

BVŠ 430 (z).

  „Z. Stieber, Toponomastyka Łemkowszczyzny. I. Nazwy miejscowości. II. Nazwy terenowe. (Łódź 1948, 1949)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 182–183.

BVŠ 431 (z).

  „Slavonic Encyclopaedia (Red. J. Rouček, New York 1949)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 179–180.

BVŠ 432 (z).

  „M. Weingart, Československý typ cirkevnej slovančiny (Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení, 1949, 134 s.)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 36.

BVŠ 433 (z).

  „Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského (Vyd. M. Weingart. Druhé, revidované vydání nově upravil J. Kurz. Praha, Slovanský seminář KU, 1949, 238 s.)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 133.

BVŠ 434 (z).

  „Lingvističeskij atlas rajona ozera Seliger (Vyd. M. D. Maľcev a F. P. Filin. Moskva–Leningrad 1949)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 133–134.

BVŠ 435 (z).

  „Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka I. A—B. (Moskva 1950)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 155–156.

BVŠ 436 (z).

  „A. N. Nilsson, Die Apollonius Erzählung in den slavischen Literaturen (Uppsala 1949, 172 s.)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 176–177.

BVŠ 437 (z).

  „A. Kellner, Východolašská nářečí II. (Moravská a slezská nářečí, sv. 4. Brno, dialektologická komise při Matici moravské, 1949)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 71.

BVŠ 438 (z).

  „V. Vážný, Stručná mluvnice slovenská pro Čechy. 2. vyd. (Praha, Komenium 1948, 191 s.)“, in: Philologica 5, 1950, s. 49.

BVŠ 424 (z).

  „Jazykový koutek Československého rozhlasu (První výběr. Red. B. Havránek, A. Jedlička, F. Váhala. Knižnice Rozhlasové práce, sv. 3. Praha, Čs. rozhlas — Orbis, 1. vyd. 1949, 2. vyd. nezměněné, 1950, 293 s.)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 136–137.

BVŠ 439 (z).

  „Základní zákon sémantického vývoje. — Základní protiklady ve slovotvorbě (W. Doroszewski, Język Teodora T. Jeża. Warszawa 1949. — Týž, »Kontaminacja a derywacja«, Biul. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 9, 1949, 96–99)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 178–179.

BVŠ 440 (z).

  „V. Davídek, »O názvech a jménech Těšínska« (S rejstříkem jmen z urbářů z let 1577, 1621, 1692, 1755. Minulost kraje, sv. 3. Opava, Slezský studijní ústav, 1949, 143 s.)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 73.

BVŠ 441 (z).

  „Nářečí na Ratibořicku a Hlubčicku (K. Dejna, Język polski 29, 1949, 206–215)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 135–136.

BVŠ 442 (z).

  „L. Hosák, »Poznámky k místnímu názvosloví Moravy«, ČSPStar 57, 1947, 129–139)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 175–176.

BVŠ 443 (z).

  „J. Skutil, »O Českomoravských Vrážích« (Český lid 4, 1949, 49–53)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 73.

BVŠ 444 (z).

  „V. Mazlová, Výslovnost na Zábřežsku. Fonetická studie z moravské dialektologie (Práce z vědeckých ústavů, sv. 56. Praha, filos. fak. UK, 1949, 202 s.)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 71.

BVŠ 445 (z).

  „V. Machek, »Étymologies slaves« (Recueil linguistique de Bratislava 1, 1948, 93–116)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 34–35.

BVŠ 446 (z).

  „V. Machek, »Origine des thèmes nominaux en -ęt- du slave« (Lingua Posnaniensis 1, 1949, 87–98)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 132.

BVŠ 447 (z).

  „Räsänen Martti, »Beiträge zu den altaisch-slavischen Berührungen« (Commentationes Fenno-ugricae in honorem Y. H. Toivonen. Memoires de la Société Finno-ougrienne, XCVIII, 1950, 125–131)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 181–182:

BVŠ 448 (z).

  „V. Machek, »Hittito-slavica« (Archiv orientální XVII, 1949, 131–141)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 181.

BVŠ 449 (z).

  „E. Pauliny, Slovenské časovanie (Bratislava 1949)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 79–80.

BVŠ 450 (z).

  „Místní jména slovenská (J. Stanislav, Slovenská reč 15, 1949, 74–81, 134–137)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 185.

BVŠ 451 (z).

  „Jugoslavismy v střední slovenštině (I. Kniezsa, Études slaves et roumaines 1, 1948, 139–147)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 78.

BVŠ 452 (z).

  „Rekonstrukce dákoslovanského slovníku (P. Skok, »Leksikologijske studije«, Rad 272, Zagreb, 1948, 49–78)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 135.

BVŠ 453 (z).

  „V. Vážný, Z mezislovanského jazykového zeměpisu (Příspěvky k dokumentární hodnotě díla: M. Malecki i K. Nitsch, Atlas językowy polskiego Podkarpacia. Kraków 1934). Praha, Slovanský ústav, 1948, 260 s.“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 79.

BVŠ 454 (z).

  „J. Vajs, Najstariji hrvatskoglagolski misal. (Djela Jugoslavenske Akademiji znanosti i mnjetnosti, sv. 38. Zagreb 1948)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 30.

BVŠ 455 (z).

  „Legenda o blahoslavené Anežce. Chebské zlomky (K vyd. připravila M. Mladějovská. Žikešovy kulturně historické špalíčky, sv. 4. Praha, V. Žikeš, 1948)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 75.

BVŠ 456 (z).

  „Urbář z roku 1378 a účty kláštera třeboňského z let 1367—1407. Historický archiv (Vyd. I. třída ČAVU, č. 52. Vydal A. L. Krejčík. Praha, Česká akad. věd a umění, 1949)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 176.

BVŠ 457 (z).

  „Dopisy Josefa Dobrovského s Janem Petrem Cerronim (Vyd. F. M. Bartoš. Spisy a projevy J. Dobrovského, sv. 23. Praha, komise pro vyd. spisů J. Dobrovského při KČSN, 1948)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 77.

BVŠ 458 (z).

  „Staročeská přehláska o v ě (Zpráva o seminární práci S. Krajníka)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 72.

BVŠ 459 (z).

  „Křestní jména v Sobotce 1780—1848 (Zpráva o seminární práci S. Balcara)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 174–175.

BVŠ 460 (z).

  „O polských překladech z ruštiny (W. Jakubowski, Język polski 29, 1949, 155 n.)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 134–135.

BVŠ 461 (z).

  „A. Zaręba, »Nazwy barw niebieskich w dialektach i historii języka polskiego« (Język polski 30, 1950, 11–31)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 183.

BVŠ 462 (z).

  „Soupis etymologií profesora Jos. Janka“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 73–74.

BVŠ 463 (z).

  „V. Polák, »Les travaux onomastiques tchécoslovaques publiés en 1939—1945« (Revue Internationale d'Onomastique I, 1949, 129–142)“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, s. 137.

BVŠ 464 (z).

1951

  Zásoba slovní a význam slov. Vyd. Karlova universita v Praze pro posluchače filosofické fakulty. Praha, Státní nakladatelství učebnic, 1951, 86 str. (rotaprint).

BVŠ 465 (k).

  „Několik zajímavých jmen našich ptáků“, in: Oběžník KPČJ 4, 1951, č. 17, s. 2–3.

BVŠ 466 (č).

  „Výklady slov“, in: Oběžník KPČJ 4, 1951, č. 18, s. 2–3.

BVŠ 467 (č).

  „Drak a jeho příbuzenstvo“, in: Oběžník KPČJ 4, 1951, č. 19, s. 3–4.

BVŠ 468 (č).

  „Pojednání o bleše“, in: Oběžník KPČJ 4, 1951, č. 20, s. 2–4.

BVŠ 469 (č).

  „Reforma slovenského pravopisu“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 37–38.

BVŠ 474 (z).

  „Sedmdesátka zpráv“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 27–37.

BVŠ 475 (z).

  „Třicítka zpráv“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 82–86.

BVŠ 476 (z).

  „Stovka zpráv“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 136–144, 173–178.

BVŠ 477 (z).

  „Čtyřicítka zpráv“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 178–187.

BVŠ 478 (z).

  „E. Schwarz, Deutsche Namenforschung I. Ruf- und Familiennamen (Göttingen 1949)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 161–164.

BVŠ 479 (z).

  „Pravopisná komise ČAVU“, in: Věstník ČA 60, 1951, s. 188.

BVŠ 472 (z).

  „T. Milewského přehled jazyků na zemi (T. Milewski, Rozmieszczenie języków. Prace etnologiczne I. Lublin–Kraków 1948)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 86–89.

BVŠ 480 (z).

  „Indoevropská jména činitelská a dějová (E. Benveniste, Noms d'agent et noms d'action. Paris 1948)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 82–83,

BVŠ 481 (z).

  „M. Romportl, K tónovému průběhu v mluvené češtině (Věstník KČSN, tř. filos.-hist.-fil., roč. 1950 (1951), č. 3, 76 s.)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 182–183.

Online: Kramerius.lib.cas.

  „G. R. A. de Gray, Guide to the Slavonic Languages (London 1951)“, Časopis pro moderní filologii 34. 1951, s. 157–158.

BVŠ 482 (z).

  „Změny v botanickém názvosloví (J. Dostál, Květena ČSR a ilustrovaný klíč k určení všech cévnatých rostlin, na území Československa planě rostoucích nebo běžně pěstovaných. Sbírka příruček Československé botanické společnosti. Praha, Přidovědecké nakladatelství, 1948/50, 2270 s.)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 173–174.

BVŠ 483 (z).

  „J. Čermák, »Geografická jména na našich mapách« (Věstník Masarykovy akademie práce 17, 1950, s. 111–118)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 175.

BVŠ 484 (z).

  „Roman Jakobson, »O stichotvornych reliktach rannego srednevekov'ja v češskoj literaturnoj tradicii« (Slavistična revija Ljubljana, 3, 1950, 267–273)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 175.

BVŠ 485 (z).

  „Ohlas Stalinových článků v sovětské vědě“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 58–60.

BVŠ 486 (z).

  „Ľ. Ďurovič, »K otázke neohybných čiastok reči v slovenčine« (Jazykovedný sborník IV, Bratislava 1950)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 185–186.

BVŠ 487 (z).

  „L. A. Bulachovskij, »K dějinám vzájemných vztahů slovanských spisovných jazyků« (SovJaz 1, 1951, č. 3/4, 39–51)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 140.

BVŠ 488 (z).

  „F. Trávníček, »Strukturalistická typologie jazyková« (Tvorba 20, 1951, 1125—1126)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 182.

BVŠ 489 (z).

  „Původ východoslovenských nářečí (Z. Stieber, Svojina 4, 1950, 57–71)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 85.

BVŠ 490 (z).

  „I. Paňkevyč — J. Svoboda: (S. Hrabec, Nazwy geograficzne Huculszczyzny. Kraków 1950)“, in: Slavia 20, 1951, 430–438“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 32.

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Slovenská vlastní jména v maďarském prostředí (V. Blanár, Príspevok ku štúdiu slovenských osobných a pomiestnych mien v Maďarsku. Bratislava 1950)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 186–187.

BVŠ 491 (z).

  „Třetí funkce předpon (J. Trypućko, »O pewnej nie dostrzeżonej funkcji przedrostków czasownikowych w języku rosyjskim«, Slavistična revija 3, 1950, 327–342)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 140.

BVŠ 492 (z).

  „Wiener slavistisches Jahrbuch I, 1950“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 29.

BVŠ 493 (z).

  „Marko Polo, Milion. (Památky staré literatury české, sv. 8, Praha 1950)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 35.

BVŠ 494 (z).

  „F. L. Čelakovský, Mudrosloví národa slovanského v příslovích. (3. vyd., Praha 1949)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 185.

BVŠ 495 (z).

  „F. M. Bartoš, Přehled předhusitských postil. (JčSbH 17, 1950, 1–6)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 35.

BVŠ 496 (z).

  „V. Janouch, O poměru Alexandreidy staročeské k Ulrichovi von Eschenbach. (Věstník KČSN, tř. filos.-hist.-fil., roč. 1950 (1951), č. 8, 35 s.)“, Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 183–184.

BVŠ 497 (z).

  „Výrazy smíchu u Karla Poláčka. (Ze seminární práce V. Patkové)“, in: Oběžník KPČJ 4, 1951, č. 19, s. 3.

BVŠ 473 (z).

 

  Příruční slovník jazyka českého. Vydává třetí třída České akademie věd a umění. Díl V. (S—S)   Státní nakladatelství učebnic, Praha 1948—51, str. XVI + 1213. (Spolu s B. Havránkem a E. Smetánkou, od seš. 201 s B. Havránkem a Al. Získalem.)

BVŠ 470 (e).

  Bibliografie české historie za léta 1937—1941. Sestavila S. Jonášová-Hájková.   Historický klub, Praha 1951, str. XXX + 390. Recensi jazykovědného materiálu provedli J. Kurz (stsl., hlaholice, cyrilice) a V. Šmilauer (ostatní).

BVŠ 471 (b).

1952

  Větný rozbor na národní a střední škole. Sokolov, Kroužek českého jazyka při OPS v Sokolově, 1952, 12 str. (rotaprint).

BVŠ 498 (k).

  „Sjednotíme psaní cizích zeměpisných jmen“, Literární noviny, 1952, č. 26, s. 9; č. 27, s. 9.

BVŠ 499 (č) [Viz 505].

Online: [č. 26:] ucl.cas. [č. 27:] ucl.cas.

  „Zpráva o bibliografii českých prací jazykovědných“, Věstník ČA 61, 1951, s. 19–20.

BVŠ 500 (z).

1953

  Zásoba slovní a význam slov. Učební texty vysokých škol. Dotisk 1. vyd. Praha, SPN, 1953, 86 str. (rotaprint).

BVŠ 501 (k).

  Obohacování slovní zásoby. Praha, KPČJ při Státním ústavu jazykovém, 1953, 55 str. (rotaprint).

BVŠ 502 (k).

  „Grafická metoda a soustavný rozbor jazykový“, Český jazyk 3, 1953, s. 24–28.

BVŠ 503 (č).

  „K Šmilauerově článku »Grafická metoda...«“, Český jazyk 3, 1953, s. 62–63.

BVŠ 504 (č).

  „Sjednotíme psaní cizích zeměpisných jmen“, in: Zeměměřictví 3, 1953, č. 2-3 (únor-březen), str. 41–43.

BVŠ 505 (č) [Viz 499].

Online: uazk.cuzk.cz.

  „Antonín Profous“ (nekrolog), Český jazyk 3, 1953, s. 159–160.

BVŠ 507 (n).

  „Etymologický slovník jazyka českého“ (Rozhledy), Slovo a slovesnost 14, 1953, str. 124–131.

Josef Holub — Frant. Kopečný: Etymologický slovník jazyka českého. 3., přepracované vydání. Praha, Státní nakladatelství učebnic, 1952, 576 stran, 330 Kčs, váz. 360 Kčs.

BVŠ 508 (r).

Online: Kramerius.lib.cas.

 

  Příruční slovník jazyka českého. Sestavil Ústav pro jazyk český. Díl VI. (T—vůzek) Praha, SPN, 1951—1953, str. XVI + 1264. (Spolu s B. Havránkem a Al. Získalem.)

BVŠ 506 (e).

1954

  České historické tvarosloví s přídavkem skladebním. Učební texty vysokých škol. Vydala Karlova Universita v Praze pro posluchače fakulty filologické. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1954 (1. vydání), 100 str. (litograf.).

BVŠ 509 (k).

  „Co je předmět?“, Český jazyk 4, 1954, s. 21–22.

BVŠ 510 (č).

  „K větným dvojicím“, Český jazyk 4, 1954, s. 296–297.

BVŠ 511 (č).

  „Druhý díl sovětského úvodu do jazykovědy (L. A. Bulachovskij, Vvedenije v jazykoznanije 2. Moskva 1953)“, Slovo a slovesnost 15, 1954, s. 173–178.

BVŠ 512 (r).

  „R. Fischer, Probleme der Namenforschung an Orts- und Flurnamen im westlichen Böhmen und in seiner Nachbarschaft (Leipzig, VEB, Bibliographisches Institut, 1952, 59 s.)“, Časopis pro moderní filologii 36, 1954, s. 104–105.

BVŠ 513 (z).

  „R. Fischer, »Zur Frühgeschichte Böhmens. Wo lag die Canburg des Jahres 805?« (Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Geselschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 1, 1951/2, 67–68)“, Časopis pro moderní filologii 36, 1954, 105.

BVŠ 514 (z).

  „R. Fischer, »Namen aus Böhmen. Die Orstnamen des Bezirkes Elbogen« (Beiträge zur Namenforschung 3, Heidelberg 1951/2, 310–321)“, Časopis pro moderní filologii 36, 1954, s. 105–106.

BVŠ 515 (z).

1955

  Technika filologické práce. Pro posluchače fakulty filologické. Vysokoškolský učební text. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1955, 68 str.

BVŠ 516 (k).

  Učebnice větného rozboru. Vysokoškolský učební text. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1955, 196 str.

BVŠ 517 (k) [Viz 527, 527, 541, 550, 641, 693, 755, 823].

  Novočeská skladba. Obecná část. Na pomoc učiteli. Knižnice pro další vzdělávání učitelů. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1955, str. 11–83.

(Další část publikace:) Josef V. Bečka, Zvuková a citová stránka věty.

BVŠ 518 (č).

  Čeština odborných učebnic. Sborník přednášek z aktivu autorů učebnic pro odborné školy. Praha, 1955, 11 str. (rotaprint).

BVŠ 519 (k).

  „Rozlišování předmětu a příslovečného určení“, Český jazyk 5, 1955, s. 269–273. (K diskusi o předmětu.)

BVŠ 520 (č).

  Metodika přednášení a zkoušení, Oběžník ROH filosofické fakulty Karlovy university, 1955.

BVŠ 523 (k).

  Poznámka redakce [V. Š.] k článku P. Trost, „O skloňování litevských a lotyšských vlastních jmen osobních v českých textech (Návrh normování)“, Naše řeč 38, 1955, str. 202–204 [s. 204].

BVŠ 522 (p).

Online: Kramerius.lib.cas.

 

  Příruční slovník jazyka českého. Sestavil Ústav pro jazyk český ČSAV. Díl VII. (Vy—zapytlačiti)   SPN, Praha 1953/55, str. XVI + 1172. (Spolu s B. Havránkem a Al. Získalem.)

BVŠ 521 (e).

1956

  Technika filologické práce. Vysokoškolský učební text. Praha, SPN, 1956, str. 75. (dotisk.)

BVŠ 524 (k).

  „Tvoření přídavných jmen na -ský ze jmen zeměpisných“, Naše řeč 39, 1956, s. 187–214.

BVŠ 525 (č).

  „Nové české názvosloví zoologické. (Soustava a jména živočichů. Podle zásad I. sjezdu čs. zoologů v Opavě 1951 zpracovali J. Kratochvél a E. Bartoš za spolupráce 60 čs. zoologů. Studie a prameny. Sekce biologická, sv. 11, Praha, Nakl. ČSAV, 1954, str. 544)“ (Posudky a zprávy), Naše řeč 39, 1956, s. 84–92.

BVŠ 526 (z).

1957

  Učebnice větného rozboru. Vysokoškolský učební text. Praha, SPN, 1957, 1964. (dotisk)

BVŠ 527 (k) [Viz 517].

  „O pozorování jazyka“, in: Sborník jazykových přednášek pro učitele odborných škol. Praha, Studijní a informační ústav odborného školství, sv. 106, 1957, s. 1–13. — Též v Pedagogických zprávách soustavy dalšího vzdělávání učitelstva. Praha, Ústřední ústav pro další vzdělávání učitelů a školských pracovníků, 1957, s. 2–14.

BVŠ 529 (č).

  „Revize českých pomístních jmen“, Naše řeč 40, 1957, s. 260–277.

BVŠ 537 (č).

  „Vývoj a obohacování slovní zásoby“, Český jazyk 7, 1957, s. 52–67.

BVŠ 528 = 536 (č).

  František Daneš, „Pécs, nebo Pětikostelí?“, Naše řeč 40, 1957, s. 110–111.

Na str. 111–112 je připojena poznámka V. Šmilauera, kde formuluje stanovisko Názvoslovné komise kartografické k této otázce.

BVŠ 538 (p).

  „K diskusi o nových pravidlech českého jazyka“, Zprávy KPČJ 1957, s. 1-3.

BVŠ 530 (č).

 

  Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, Nakladatelství ČSAV, 1957, 627 str.

Vědeckým redaktorem slovníku je Vl. Šmilauer. Jeho kritické poznámky, doplňky a vlastní výklady jsou v textu vyznačeny zkratkami Š., Šm., případně celým jménem.

BVŠ 532 (e).

  Hlavní pomístní názvy kraje Karlovarského. Podle stavu ke dni 1. ledna 1955. Sest. Názvoslovná komise kartografická pod ved. Vl. Šmilauera.   SNTL, Praha 1957, str. 111.

BVŠ 533 (e).

  Hlavní pomístní názvy kraje Ústeckého. Podle stavu ke dni 31. srpna 1955. Sest. Názvoslovná komise kartografická pod ved. Vl. Šmilauera.   SNTL, Praha 1957, str. 102.

BVŠ 534 (e).

  Hlavní pomístní názvy kraje Libereckého. Podle stavu ke dni 1. ledna 1956. Sest. Názvoslovná komise kartografická pod ved. Vl. Šmilauera.   SNTL, Praha 1957, str. 101.

BVŠ 535 (e).

  Příruční slovník jazyka českého. Sestavil Ústav pro jazyk český ČSAV. Díl VIII. (Zaráběti–žžonka.) SPN, Praha 1955—1957, str. XVI + 1120. (Spolu s B. Havránkem a Al. Získalem.)

BVŠ 531 (e).

1958

  Technika filologické práce. Určeno pro posluchače fakulty filologické. Vysokoškolský učební text. Praha, SPN, Praha 1958 (2. doplněné vydání), str. 78.

BVŠ 540 (k).

  Učebnice větného rozboru. Pro posluchače fakulty filologické, VŠP, VŠRJL. Učební texty vysokých škol. Karlova universitav Praze. Fakulta filologická.   SPN, Praha 1958 (3. vydání), str. 183. (dotisk.)

BVŠ 541 (k) [Viz 517].

 

  „Metoda »malých typů« v toponomastice“, in: Sborník slavistických prací věnovaných IV. mezinár. sjezdu slavistů v Moskvě. Red. K. Horálek a J. Kurz. Vyd. KU v Praze. SPN, Praha 1958, s. 44–50.

BVŠ 543 (č).

  „Od skladby ke slohu“, Český jazyk 8, 1958, s. 47–62.

BVŠ 542 (č).

  „Tvarosloví v školních Pravidlech českého pravopisu“, Naše řeč 41, 1958, s. 138–149, 177–190.

Spolu s Aloisem Jedličkou.

BVŠ 549 (č).

  „Bibliographia onomastica 1956—1957. Tchécoslovaquie“, Onoma 8, 1958/1959 (1960), pp. 150–154.

Spolu s Janem Svobodou.

BVŠ 544 (b).

  „Alois Gregor jazykovědec“, in: Rodné zemi. (Sborník prací k 70. výročí trvání Musejního spolku v Brně a k 70. nar. jeho předsedy doc. dr. A. Gregora. Red. R. Fukal a M. Kopecký.)   Musejní spolek, Brno 1958, s. 20–22.

BVŠ 545 (č).

  „České polygrafické názvosloví. Knihy, časopisy, noviny. (ČSN 880129. Praha, Státní úřad pro vynálezy a normalizaci, 1958)“, in: Zaměstnanec v tisku 1958, 30/12. (Dále viz Z. Tyl, Bibliografie české lingvistiky 1956—1960. Nakl. ČSAV, Praha 1963, č. 3070—3087.)

BVŠ 547 (z).

  „Příruční slovník jazyka českého“, Vysoká škola 6, 1958, č. 2, s. 3. — Též Věstník ČSAV 67, 1958, s. 565–570.

BVŠ 548 (z).

 

  Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce. Text k vydání připravil a vysvětlivkami opatřil Vl. Šmilauer, doslovem doplnila Jiřina Popelová.   Praha, Svobodné slovo–Melantrich, 1958, 188 str.

BVŠ 539 (e) [Viz 139].

  Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Podle akadem. vyd. Pravidel čes. pravopisu z r. 1957 a ve spolupráci s pravopisnou komisí věd. rady Ústavu pro jazyk český ČSAV zpracoval J. Bělič (ved. kolektivu), E. Čech, Fr. Daneš, Vl. Daníček, Al. Jedlička, A. Kamiš, J. Olivová, V. Šmilauer, Fr. Váhala.   SPN, Praha 1958, str. 391.

BVŠ 546 (e).

1959

  Učebnice větného rozboru. Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1959, str. 196. (dotisk).

BVŠ 550 (k) [Viz 517].

 

  „Západočeská místní jména na -ovo (typ Černíkovo)“, in: Slavica Pragensia 1, 1959, s. 77–86.

BVŠ 551 (č).

  „K některým otázkám české skladby. (Fr. Kopečný, Základy české skladby. Praha, SPN, 1958, 335 s.)“, in: Český jazyk a literatura 9, 1959, s. 49–61.

BVŠ 552 (r).

  Kvido Hodura, „Poznámka k etymologii místního jména Polička“, Naše řeč 42, 1959, s. 307–308.

K tomu redakční poznámka Vl. Šmilauera.

BVŠ 554 (p).

  A. Frinta, „Malý atlas světa (Příruční vydání)“, Naše řeč 42, 1959, s. 284–285.

Na str. 285–286 je připojena poznámka Vl. Šmilauera.

BVŠ 555 (p).

 

  Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Podle akadem. vyd. Pravidel čes. pravopisu z r. 1957 a ve spolupráci s pravopisnou komisí věd. rady Ústavu pro jazyk český ČSAV zpracoval J. Bělič (ved. kolektivu), E. Čech, Fr. Daneš, Vl. Daníček, Al. Jedlička, A. Kamiš, J. Olivová, Vl. Šmilauer, Fr. Váhala.   SPN, Praha 1959 (2. vyd. nezměněné).

BVŠ 553 (e).

1960

  Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl V. Dodatky k dílu Antonína Profouse. Napsal Jan Svoboda, Vladimír Šmilauer a další spolupracovníci.   Praha, Nakl. ČSAV, 1960, 673 str.

BVŠ 556 (k).

  Osídlení Čech ve světle místních jmen.   Praha, Nakl. ČSAV, 1960, 391 str. + 1 mapa.

BVŠ 557 (k) [Viz 907].

 

  „Hlavní skladební a slohové nedostatky odborného vyjadřování“, in: O češtině pro Čechy. Praha, Novinářský studijní ústav — Orbis, 1960, s. 222–246.

BVŠ 559 (č).

  „Pořádek slov“, in: O češtině pro Čechy. Praha, Novinářský studijní ústav — Orbis, 1960, s. 247–270.

BVŠ 558 (č).

  „Přednášky o vyučování slohu“, in: Sborník Kraj. ped. nakladatelství v Karlových Varech, 1960, s. 14–18.

BVŠ 560 (č).

  „Třídění pomístních jmen“, ZMK 1, 1960, s. 149–171.

BVŠ 561 (č) [Viz 765].

  „Úvod k diskusi o onomastickém atlasu slovanském“, ZMK 1, 1960, s. 127–133.

BVŠ 562 (č).

  „Jak se sbírají traťová jména“, ZMK 1, 1960, s. 285–287.

BVŠ 563 (č).

  „Pomezní oblasti vědy“, ZMK 1, 1960, s. 222.

BVŠ 564 (č).

  „I. mezinárodní onomastická konference slavistická. (Krakov, 22.—24. října 1959)“, ZMK 1, 1960, s. 10–14.

BVŠ 565 (z).

  „Ulicemi města Prahy od 14. století do dneška. (Názvy mostů, nábřeží, náměstí, ostrovů, sadů a ulic hlavního města Prahy, jejich změny a výklad. Zpracovali J. Čarek, V. Hlavsa, J. Janáček a V. Lím, Praha, Orbis, 1958)“, ZMK 1, 1960, s. 23–31.

BVŠ 566 (z).

  „Sbírka oblastních turistických průvodců. (4 svazečky sbírky: č. 7: Českobudějovicko; č. 23: Královéhradecko a Náchodsko; č. 24: Novobydžovsko; č. 27: Horní Posázaví. Praha 1959)“, ZMK 1, 1960, s. 60–86.

BVŠ 567 (z).

  „Nové soubory map. (Mapa správního rozdělení ČSSR a soubor nových turistických map)“, ZMK 1, 1960, s. 31–33.

BVŠ 568 (z).

  „Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, pars V. (1346—1355, fasc. 2. Ed. J. Spěváček, Praha, Nakl. ČSAV, 201–400)“, ZMK 1, 1960, s. 89–93.

BVŠ 569 (r).

  „Slovanské v Bavorsku. (E. Schwarz, Sprache und Siedlung in Nordostbayern. Nürnberg 1960)“, ZMK 1, 1960, s. 207–221.

BVŠ 570 (r).

  „Předhusitská německá osobní jména v Čechách. (E. Schwarz, »Sudetendeutsche Familiennamen aus vorhussitischer Zeit«, Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, sv. 3. Kölln—Graz, Bohlau 1957)“, ZMK 1, 1960, s. 115–120.

BVŠ 571 (r).

  „Zaniklé osady v Čechách. (Fr. Roubík, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Práce ČSAV — sekce historická. Studie a prameny, sv. 17. Praha, Nakl. ČSAV, 1959)“, ZMK 1, 1960, s. 172–180, 299–304.

BVŠ 572 (r).

  „J. Eršil — J. Pražák, Archiv pražské metropolitní kapituly I. (Katalog listin a listů z doby předhusitské (—1419). Praha, Archivní správa min. vnitra, 1956)“, ZMK 1, 1960, s. 18–22, 87–88.

BVŠ -- (572a) (r).

  „Plurálová (rodová) jména v jižních Čechách“, ZMK 1, 1960, s. 15.

BVŠ 573 (z).

  „Pomístní jména v kraji Ústeckém. (J. Jejkal, Na pomoc našim kronikářům. Pomístní názvy. Směr. Noviny pracujících Teplicka, Teplice 1957)“, ZMK 1, 1960, s. 15–18.

BVŠ 574 (z).

  „Některá místní jména na východním Slovensku. (B. Varsík, »O pôvode a etymológii niektorých miestnych názvov na východnom Slovensku«, Sborník fil. fak. UKo 9, 1958, 127–163)“, ZMK 1, 1960, s. 94–96.

BVŠ 575 (z).

  Jan Svoboda, „F. V. Mareš, »Názvy ulic a náměstí města Benešova«, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 2, 1958, 153–163)“, ZMK 1, 1960, s. 96.

S dodatkem od Vl. Šmilauera.

BVŠ 576 (p).

  „Dominium německých rytířů na Chomutovsku. (V. Kůrka, »Ke kolonizaci Chomutovska«, ČSPStar 68, 1960, 129–146)“, ZMK 1, 1960, s. 304–306.

BVŠ 577 (z).

  „Maďarská antroponomastika v letech 1945—1959. (Podle J. Berrárové, »Személynévkutatásunk 1945 és 1959 kozot«, Magyar nyelv 56, 1960, 267–279)“, ZMK 1, 1960, s. 223–226.

BVŠ 578 (z).

  „Osobní jména ve Slezsku. (St. Rospond, Nazwiska Ślązaków. Opole 1960)“, ZMK 1, 1960, s. 330–332.

BVŠ 579 (z).

  „Vývoj místních jmen v okrese sieradzském. (W. Śmiech, »Uwagi o rozwoju nazw miejscowych na terenie dawnego powiatu sieradzkiego«. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Rozprawy Komisji Językowej 6, 1959, 33–46)“, ZMK 1, 1960, s. 105–106.

BVŠ 580 (z).

  „Soubor prací Witolda Taszyckého. (W. Taszycki, Onomastyka. Rozprawy i studia polonistyczne I, Kraków 1958)“, ZMK 1, 1960, s. 40.

BVŠ 581 (z).

  „Dva onomastické slovníky v Polském Slezsku“, ZMK 1, 1960, s. 40–41.

BVŠ 582 (z).

  „Typ Dębe, Orło. (I. Bajerowa, »Polskie nazwy miejscowe typu Dębe, Orło«, Onomastica 3, 1957, 1–42, 293–324)“, ZMK 1, 1960, s. 41–42.

  „Vl. Georgiev, Bălgarska etimologija i onomastika (Sofija 1960)“, ZMK 1, 1960, s. 332–335.

BVŠ 583 (z).

  „Starosrbské osídlení a místní jména v oblasti lipské. (H. Walter, »Hochmittelalterliche Siedlungsnamen und Siedlungsformen im Leipziger Land«, Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig 8, 1958—1959. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Heft 4, 669–880. — E. Eichler, »Eine slawische Namengruppe im Leipziger Land«, Lětopis Instituta za serbski ludospyt 5, 1958)“, ZMK 1, 1960, s. 111–114.

BVŠ 584 (z).

  „Bulharská zeměpisná jména (I. Duridanov, Toponimijata na prvomajska okolija. Godišnik na Sofijskija univer. 52, sv. 2, 1958)“, ZMK 1, 1960, s. 107–108.

BVŠ 585 (z).

  „O metodách onomastiky (B. A. Serebrennikov, »O metodach izučenija toponimičeskich nazvanij«, VJaz 8, č. 6, 1959, 36–50)“, ZMK 1, 1960, s. 99–102.

BVŠ 586 (z).

  „Typy ruských místních jmen (V. A. Nikonov, »Geografija russkich suffiksov«, Onomastica 5, 1960, 321–345)“, ZMK 1, 1960, s. 328–329.

BVŠ 587 (z).

  „Říční jména v Dvinské zemi (N. V. Podol'skaja, »O nekotorych gruppach rečnych naimenovanij Dvinskoj zemli«, Movoznavstvo 14, 1956, 103–109)“, ZMK 1, 1960, s. 36.

BVŠ 588 (z).

  „Vladimirskaja oblasť (Administrativno-territorialnoje delenije. Moskva 1955)“, ZMK 1, 1960, s. 36–37.

BVŠ 589 (z).

  „Řecká a ruská osobní jména ve stoletích XV.—XVII. (K. V. Čičagov, »Voprosy russkoj istoričeskoj onomastiki. Ob otnošenii russkich imen k grečeskim v russkom jazyke XV-XVII vv.«, VJaz č. 6, 1957, 64–80)“, ZMK 1, 1960, s. 37.

BVŠ 590 (z).

  „Ukrajinská toponomastika“, ZMK 1, 1960, s. 38–39.

BVŠ 591 (z).

  „Kataloh ričok Ukrajiny (Kyjev 1957)“, ZMK 1, 1960, s. 39.

  „Třídění vodních jmen (hydronymů)“, ZMK 1, 1960, s. 48–49.

BVŠ 592 (z).

  „Výtěžky z prozkoumání zeměpisných jmen (O předn. E. Christmanna na onomastickém sjezdu v Mnichově 1958)“, ZMK 1, 1960, s. 49.

BVŠ 593 (z).

  „Onomastická konference v Budapešti, 25.—27. září 1958 (Podle ref. K. Mollayho, Magyar nyelv 55, 1959, 164–166 a M. Kázméra, Acta linguistica ASH 9, 1959, 385–390)“, ZMK 1, 1960, s. 49–52.

BVŠ 594 (z).

  „I. Kniesza, Chronologie slov. toponymických typů“, ZMK 1, 1960, s. 50.

BVŠ 595 (z).

1961

  „O místě onomastiky mezi humanitními vědami (Polemika s W. Taszyckým)“, ZMK 2, 1961, s. 192–194.

BVŠ 596 (č).

  „První stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 2, 1961, s. 92–133.

BVŠ 597 (z).

  „Druhá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 2, 1961, s. 225–259.

BVŠ 598 (z).

  „Zpráva o II. pracovní onomastické konferenci v Bertině“, ZMK 2, 1961, s. 311–322.

BVŠ 599 (z).

  „K Vilhumovým recenzím v SČSZ (K recenzi Osídlení Čech ve světle místních jmen)“, ZMK 2, 1961, s. 57–61.

BVŠ 600 (r).

  „K recenzím Osídlení Čech ve světle místních jmen (K recenzím D. Třeštíka, V. A. Nikonova a R. Fischera)“, ZMK 2, 1961, s. 194–197.

BVŠ 601 (r).

  „Česko-madarský slovník (L. Dobossy, Cseh-magyar szótár. Česko-madarský slovník. Praha–Budapest. Nákl. ČSAV, Akadémiai kiadó, 1960, 2 díly, 1678 s.)“, Slovo a slovesnost 22, 1961, s. 216–219.

BVŠ 602 (r).

  „Seznam sídlišť podle okresů (Místní jména v Čechách V, 341–520), Seznam obcí ČSSR podle stavu ke dni 1. července 1960 a Administrativní mapa ČSSR“, ZMK 2, 1961, s. 33–49.

BVŠ 603 (r).

  „Vl. Georgiev, La toponymie ancienne (Sofia 1961)“, ZMK 2, 1961, s. 218–223.

BVŠ 604 (r).

  „Dvě práce z lužickosrbské toponomastiky (F. Redlich, »Zur Siedlungsgeschichte und Namenkunde des Cottbuser Landes«, Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig 9, 1959—60. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 4, 587–602.   L. Hoffmann, Die slawischen Flurnamen des Kreises Löbau. Deutsch-slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte 9, 1959)“, ZMK 2, 1961, s. 50–54.

BVŠ 605 (r).

  „Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae VII, 4“, ZMK 2, 1961, s. 182–187.

BVŠ 606 (r).

  „V. Scheuchler, V. Šolc, »Topografie střední Vltavy« (Český lid 48, 1961, s. 133–165)“, ZMK 2, 1961, s. 332–335.

BVŠ 607 (r).

  F. J. Vilhum, „Osídlení Příbramska a Dobříšska“, ZMK 2, 1961, 62–64.

K tomu red. poznámka Vl. Šmilauera, s. 64–65.

BVŠ 608 (p).

  M. Frydrich, „K etymologii jména Botič“, ZMK 2, 1961, s. 307.

K tomu red. poznámka V. Šmilauera.

BVŠ 609 (p).

1962

  „Stav české onomastiky“, in: I. międzynarodowa slawistyczna konferencja onomastyczna. Księga referatów, 1962, str. 17–19.

BVŠ 610 (č).

  „Chronologie osobních a místních sufixů v českých místních jménech“, in: I. międzynarodowa slawistyczna konferencja onomastyczna. Księga referatów, 1962.

BVŠ 611 (č).

  „Třetí stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 3, 1962, s. 51–105.

BVŠ 612 (z).

  „Čtvrtá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 3, 1962, s. 231–285.

BVŠ 613 (z).

  „Pátá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 3, 1962, s. 367–413.

BVŠ 614 (z).

  „Wörterbuch der deutschen Gegenwartsprache, herausgegeben von R. Klappenbach und W. Steinitz. (Berlin 1961. Akademie Verlag)“, in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung Band 15. Akademie-Verlag, Berlin 1962, pp. 380–384.

BVŠ 615 (r).

  „Jména a nářečí v okolí Drážďan (W. Fleischer, Namen und Mundart im Raum von Dresden. Toponymie und Dialektologie der Kreise Dresden-Altstadt und Freital als Beitrag zur Sprach- und Siedlungsgeschichte I. Deutsch-slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte 11, 1961, 387 s.)“, ZMK 3, 1962, s. 167–174.

BVŠ 616 (r).

  „Předslovanská jména na území Československa podle E. Schwarze (E. Schwarz, Die Ortsnamen der Sudetenlander als Geschichtsquelle, 1931)“, ZMK 3, 1962, s. 346–354.

BVŠ 617 (r).

  „R. Fischer, K. Elbracht, Die Ortsnamen des Kreises Rudolstadt“, in: Slavia 31, 1962, s. 92–96.

BVŠ 618 (r).

  „Základy sovětské toponomastiky (Principy toponimiki)“, ZMK 3, 1962, s.333–339.

BVŠ 619 (r).

  „Etnický vývoj horního Podněpří (V. N. Toporov — O. N. Trubačev: 1) Lingvističeskij analiz gidronimov verchnego Podneprov'ja. AN SSSR, Institut slavjanovedenija, 1962, 270 s. — 2) »Baltijskaja gidronimija verchnego Podneprov'ja«, Lietuviu kalbotyros klausimai IV, 195–217)“, ZMK 3, 1962, s. 339–346.

BVŠ 620 (r).

1963

  Úvod do toponomastiky (nauky o vlastních jménech zeměpisných). Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1963 (1. vydání), 220 str.

BVŠ 622 (k).

  Příručka slovanské toponomastiky. Díl I. A—L. Připravil z uložení a za spolupráce komise pro slovanský onomastický atlas Vlad. Šmilauer. Praha, Knihtisk, 1963, (2) + 264 str.

BVŠ 621 (k).

 

  „Jak postupovalo osídlení Čech“, in: Dvacáté století, kniha o vědě, technice a kultuře 1963—1964. Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí. Praha, Orbis, 1963, str. 344–356.

BVŠ 623 (č) [Viz 646].

  „Slovanský onomastický atlas a onomastická příručka“, in: Čs. přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů. Praha 1963, s. 145–150.

BVŠ 624 (č).

  „Hlavní skladební a slohové nedostatky odborného vyjadřování“, in: O češtině pro Čechy, Praha 1963 (2. vyd.), str. 240–263.

BVŠ 625 (č).

  „Pořádek slov“, in: O češtině pro Čechy, Praha 1963 (2. vyd.), s. 264–287.

BVŠ 626 (č).

  „Cestou k slovanskému atlasu onomastickému“, in: Slawische Namenforschung, Vorträge auf der II. Arbeitskonferenz in Berlin, 1963, pp. 228–231.

BVŠ 627 (č).

  „Nad novými učebnicemi českého jazyka (6. a 7. ročník)“, in: Český jazyk a literatura 13, 1963, s. 348–354.

BVŠ 628 (r).

  „Ze zkušeností z onomastického časopisu a semináře“, in: Slawische Namenforschung, Vorträge auf der II. Arbeitskonferenz in Berlin, 1963, pp. 283–285.

BVŠ 629 (r).

  „Odpovědi na dotazy V.“ [2(355–356); 9–(372–373); 13–(388)], in: Slavjanska filologija I, Sofija 1963.

BVŠ 630 (z).

  „Šestá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 4, 1963, s. 48–102.

BVŠ 631 (z).

  „Sedmá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 4, 1963, s. 229–265.

BVŠ 632 (z).

  „Osmá stovka onomastických zpráv a poznámek: sovětská“, ZMK 4, 1963, s. 266–292.

BVŠ 633 (z).

  „Devátá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 4, 1963, s. 361–409.

BVŠ 634 (z).

  „Onomastika na V. mezinárodnim sjezdu slavistů v Sofii ve dnech 17.—23. září 1963“, ZMK 4, 1963, s. 349–359.

BVŠ 635 (z).

  „Zpráva o účasti na konferenci Osídlení a zřízení Čech v rané době ve dnech 22.—24. dubna 1963 v Stadt Allendorf, Kreis Marburg (NSR)“, ZMK 4, 1963, s. 346–347.

BVŠ 636 (z).

  „Zpráva o účasti na IX. zasedáni Deutsch-slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte dne 6. června 1963 v Lipsku“, ZMK 4, 1963, s. 348–349.

BVŠ 637 (z).

  „F. Bezlaj, Slovenska vodna imena II. (Ljubljana 1961)“, in: Slavia 32, 1963, s. 544–548.

BVŠ 638 (z).

  „Lokalizační síť ČSSR“, ZMK 4, 1963, s. 142–147.

BVŠ 639 (z).

  „Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae. (Az Árpádkori Magyárország történeti főldrajza. Györffy Győrgy. Budapest 1963)“, ZMK 4, 1963, s. 342–343.

BVŠ 640 (z).

1964

  Učebnice větného rozboru. Vysokoškolský učební text. Praha, SPN, 1964, 183 str.

BVŠ 641 (k) [Viz 517].

  Příručka slovanské toponomastiky. Díl II. M—Ž. Připravil z uložení a za spolupráce komise pro slovanský onomastický atlas Vlad. Šmilauer. Praha, Knihtisk, 1964, str. 267–538.

BVŠ 642 (k).

  „Onomastika“, in: Vývoj českého jazyka a dialektologie.   SPN, Praha 1964, s. 150–156.

BVŠ 643 (č).

  „Krusičany v Čechách a Kruswicza v Polsku“, in: Prace filologiczne XVIII, sv. 2, Warszawa 1964, pp. 299–302.

BVŠ 644 (č).

  „Die Ortsnamen mit Ne- in Böhmen“, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig 13, 1964, pp. 355–357.

BVŠ 645 (č).

  „Jak postupovalo osídlení Čech“, ZMK 5, 1964, s. 97–107.

Přetištěno z publikace Dvacáté století, kniha o vědě, technice a kultuře 1963—1964. Orbis, Praha 1963.

BVŠ 646 (č) [Viz 623].

  „Desátá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 5, 1964, s. 41–72.

BVŠ 647 (z).

  „Jedenáctá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 5, 1964, s. 157–190.

Vl. Šmilauer a druhové.

BVŠ 648 (z).

  „Dvanáctá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 5, 1964, s. 238–286.

Vl. Šmilauer a druhové.

BVŠ 649 (z).

  „J. Dobiáš, Dějiny čs. území před vystoupením Slovanů. (Praha, Nakl. ČSAV 1964)“, ZMK 5, 1964, s. 225–231.

BVŠ 650 (r).

  „Národnostní vývoj pravobřežních severních Čech (E. Schwarz, »Die volksgeschichtlichen Grundlagen Nordböhmens von der Elbe bis zum Isergebirge«, Böhemia 3, 1962, 30–111)“, ZMK 5, 1964, s. 30–34.

BVŠ 651 (r).

  „Orientační plán Prahy 1963“, ZMK 5, 1964, s. 153–154.

BVŠ 652 (z).

  „Ještě o Geographia historica Hungariae temporis stirpis Arpadianae (Odpověď na čl. O. R. Halagy »K problematike historického zemepisu arpádovského Uhorska«, ČsČH 12, 1964, 187–198)“, ZMK 5, 1964, s. 154–156.

BVŠ 653 (z).

1965

  „Tschechisierung der deutschen Ortsnamen auf -au“, in: Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Phil.-hist. Klasse Band 57, Heft 2. Berlin, Akademie-Verlag, 1965, pp. 139–147.

BVŠ 654 (č).

  „Nejstarší místní jména na území Prahy“, ZMK 6, 1965, s. 150–161.

BVŠ 655 (č).

  „Třináctá a čtrnáctá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 6, 1965, s. 61–126.

Vl. Šmilauer a druhové.

BVŠ 656 (z).

  „Patnáctá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 6, 1965, s. 220–256.

Vl. Šmilauer a druhové.

BVŠ 657 (z).

  „Šestnáctá stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 6, 1965, s. 283–322.

Přispěl M. Frydrich.

BVŠ 658 (z).

  „Henryk Batowski, Slownik nazw miejscowych Europy środkowej i wschodniej XIX i XX wieku. (Współczesne i historyczne nazwy miast i innych najwazniejszych miejscowosci w 24 językach). Warszawa 1964, XLV a 86 s.“, ZMK 6, 1965, s. 165–167.

BVŠ 659 (z).

  „J. O. Karpenko o toponomastice (J. O. Karpenko, Toponimika i jiji misce v leksyčnom skladi movy, Černivec'kyj deržavnyj universytet 1962, 23 s.)“, ZMK 6, 1965, s. 168–171.

BVŠ 660 (z).

  „Jihoslovenská příjmení z 15.—18. století (I. Kniezsa, A magyar és szlovák családnevek rendszere. Rozmnožený strojopis, 112 s., Budapest 1965)“, ZMK 6, 1965, s. 171–178.

BVŠ 661 (z).

  „Závěrečné slovo prof. Šmilauera“, in: Oslava 70. narozenin V. Šmilauera, příloha k ZMK 6, 1965, č. 5, s. 8. (stručné zhodnocení stavu české onomastiky)

BVŠ 662 (p).

  „O původu jména Slovan (Odpověď na dotaz)“, Zprávy KPČJ, duben 1965.

BVŠ 663 (p).

  „Místní jména ve vlastivědném bádání. (Typ Boleslav)“, in: Acta regionalia. Sborník vlastivědných prací (Společnost přátel starožitností) 1965, s. 180-183.

BVŠ 664 (č).

1966

  Novočeská skladba. Vysokoškolské příručky. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1966 (2. přepracované vydání), 575 str.

BVŠ 666 (k).

  Úvod do toponomastiky (nauky o vlastních jménech zeměpisných). Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1966 (2. vydání), 231 + (5) str.

BVŠ 668 (k).

 

  „Jména osad na Děčínsku“, in: Z minulosti Děčínska I. Vydal Okresní národní výbor v Děčíně ve spolupráci s pobočkou Státního archívu Litoměřice v Děčíně a s Okresním archívem v Děčíně v Severočeském nakladatelství v Liberci, 1966, s. 19–32.

BVŠ 681 (č).

  „Jak zpracovávat místní jména podle okresů“, ZMK 7, 1966, s. 293–295.

BVŠ 667 (č).

  „Sedmnáctá stovka onomastických zpráv a poznámek (2. sovětská)“, ZMK 7, 1966, s. 29–62.

BVŠ 669 (z).

  „Osmnáctá stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Vl. Šmilauer a druhové), ZMK 7, 1966, s. 114–154.

BVŠ 670 (z).

  „Devatenáctá a dvacátá stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Vl. Šmilauer a druhové), ZMK 7, 1966, s. 312–379.

BVŠ 671 (z).

  „Nad přehlídkou sovětské toponomastiky“, ZMK 7, 1966, s. 63–72.

BVŠ 672 (z).

  „Usnesení onomastické konference“, ZMK 7,1966, s. 221-222. (Text usnesení onom. Konference v Liblicích 1966 sestavil V. Šmilauer)

BVŠ 673 (č).

  „Atlas československých dějin“, ZMK 7, 1966, s. 108–110.

BVŠ 674 (z).

  „Onomastické práce. (Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám Vl. Šmilauera. Místopisná komise ČSAV 1966, 136 s.)“, ZMK 7, 1966, s. 279–280.

BVŠ 675 (z).

  „Vlastní jména v Pravidlech českého pravopisu 1966“, ZMK 7, 1966, s. 281–284.

BVŠ 676 (z).

  „Dva ruské úvody do toponomastiky (A. I. Popov, V. A. Nikonov)“, ZMK 7, 1966, s. 296–297.

Podepsáni: Ivan Lutterer — Vl. Šmilauer.

BVŠ 677 (z).

  „V. A. Nikonov, Vvedenije v toponimiku (Moskva 1965)“, ZMK 7,1966, s. 298-304.

BVŠ 678 (r).

  „Daniela Pavlů, Výklad jmen v díle Václava Klimenta Klicpery“, ZMK 7, 1966, s. 305–307.

BVŠ 680 (z).

  „Ludmila Svobodová-Špánková, Tradice a móda v křestních jménech“, ZMK 7, 1966, s. 307–311.

BVŠ 679 (z).

 

  M. Těšitelová, O morfologické homonymii v češtině. Rozpravy československé akademie věd – řada společenských věd, roč. 76, seš. 8, Praha 1966.

V. Šmilauer jako vědecký redaktor.

BVŠ 665 (věd. red.).

1967

  „Změněné a zaniklé názvy obcí a jejich částí v českých zemích v době od 1. VII. 1960 do 1. VII. 1966“, ZMK 8, 1967, s. 127–134.

BVŠ 682 (č).

  „Vysoké Kolo, Päť spišských plies, Baranie rohy, Veľká a Malá studená dolina “, Český jazyk a literatura 17, 1966/67, s. 36–37.

BVŠ 683 (č).

  „Dřížna“, ZMK 8, 1967, s. 26–28.

BVŠ 684 (č).

  „Fragen der ältesten slawischen Siedlung in Böhmen und Mähren im Lichte der namenkundlichen Forschung“, in: Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit. Wiesbaden 1967, s. 17-25.

BVŠ 685 (č).

  „Tschechisierung deutscher Personennamen im Kreise Saaz in der Steuerrolle vom Jahre 1654“, in: Onomastica Slavogermanica III. Berlin, 1967, s. 27-32.

BVŠ 686 (č).

  „21. stovka onomastických zpráv (z VIII. mezinárodního onomastického kongresu v Amsterdamu 1963)“, ZMK 8, 1967, s. 37–94.

BVŠ 687 (z).

  „22. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Vl. Šmilauer a druhové), ZMK 8, 1967, s. 155–218.

BVŠ 688 (z).

  „23. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Ivan Lutterer — Vl. Šmilauer), ZMK 8, 1967, s. 275–328.

BVŠ 689 (z).

  „24. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Vl. Šmilauer a druhové), ZMK 8, 1967, s. 494–545.

BVŠ 690 (z).

  „Jiří Kupr, Rodinná tradice a móda u křestních jmen v Lounech 1866—1965“, ZMK 8, 1967, s. 471–473.

BVŠ 691 (z).

  „Zájem o jazykovědné otázky v Maďarsku“, in: Naše řeč 50, 1967, s. 43–44.

BVŠ 692 (z).

1968

  Učebnice větného rozboru. Učební texty vysokých škol.   Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1968 (5. přepracované vydání), 183 str.

BVŠ 693 (k) [Viz 517].

 

  „Jména porostů na -í, -ina v českých místních jménech“, in: Onomastické práce 2, Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. Witolda Taszyckého. Místopisná komise ČSAV, Praha 1968, s. 193–200.

BVŠ 694 (č).

  „Česká deminutivní místní jména z apelativních základů“, in: AUC — Philologica 1–3, Slavica Pragensia X, Praha, 1968, s. 285-296.

BVŠ 695 (č).

  „Jména Múz ve staročeském Vokabuláři gramatickém (kolem roku 1360)“, ZMK 9, 1968, s. 496–498.

BVŠ 696 (č).

  „Zaniklá osada Růže u Čáslavi?“, ZMK 9, 1968, s. 635–637.

BVŠ 697 (č).

  „Osmdesátiny akademika Josefa Dobiáše“, ZMK 9, 1968, s. 459–461.

BVŠ 698 (č).

  „Sedmdesátiny dr. Ivana Honla“ (Projev na slavnostním zasedání onomastického semináře 16. ledna 1968), ZMK 9, 1968, s. 7–19.

BVŠ 699 (č).

  „Einführung in die tschechische Grammatik“, in: Česko-německý slovník — Tschechisch-deutsches Wörterbuch. Za vedení a redakce univ. prof. Hugo Siebenscheina zpracovali Eduard Beneš, Josef Fanta, Jaroslav Haupt, Zdeňka Ilková, Karel Jungwirt, Anna Siebenscheinová, Emil Skála, Vladimír Šmilauer. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1968 (1. vydání), (1. svazek: A–O), str. XIV–XLIX.

Přetištěno: 1971 (2. vyd.) — 1983 (3. vydání) — 1986 (3., přeprac. vyd.) — 1992 (4. vydání) — 1998 (5., upr. vyd.) — 2006 (1. vyd., Voznice, Leda).

BVŠ -- (699a) (č) [726 1971 (2. vyd.)] [Viz 905].

 

  „25. stovka onomastických zpráv a poznámek“, ZMK 9, 1968, s. 61–122.

BVŠ 700 (z).

  „26. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Vl. Šmilauer a druhové), ZMK 9, 1968, s. 179–238.

BVŠ 701 (z).

  „27. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Vl. Šmilauer a druhové), ZMK 9, 1968, s. 521–578.

BVŠ 702 (z).

  „28. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (s přispěním M. Novákové-Šlajsové), ZMK 9, 1968, s. 656–725.

BVŠ 703 (z).

  „Slovanská onomastika 1966—1968 (od liblické konference v září 1966 do Mezinárodního sjezdu slavistů v srpnu 1968)“, ZMK 9, 1968, s. 313–326.

BVŠ 704 (r).

  „Svědectví jazyka o vzniku Slovinců“, ZMK 9, 1968, s. 507–520.

BVŠ 705 (r).

  „O Tvoření slov v češtině“, Slovo a slovesnost 29, 1968, s. 332–340.

Podepsáni: Ján Horecký — Vl. Šmilauer.

BVŠ 706 (r).

 

  Josef Holub — Stanislav Lyer, Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1968 (1. vydání).

Recenzenti Josef V. Bečka a Vladimír Šmilauer. — Martina Šmejkalová (2015, s. 371) odkazuje na Šmilauerův rkp. „Posudek Stručného etymologického slovníku jazyka českého Jos. Holuba a St. Lyera“ z 9. června 1961 a „Posudek“ písmena P–Ž ze 14. února 1962.

BVŠ -- (706a) (věd. rec.).

1969

  Atlas místních jmen v Čechách. I. Úvod. II. Mapy. Praha, Místopisná komise ČSAV, 1969, 13 str. + 200 map.

Zvláštní příloha Zpravodaje Místopisné komise ČSAV 1968.

BVŠ 707 + 708 (k).

  Novočeská skladba. Vysokoškolské příručky. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1969 (3. vydání, v SPN 2. vyd.), 575 str.

BVŠ 710 (k).

 

  „Místní jména v okresu Česká Lípa“, ZMK 10, 1969, s. 20–39.

Podle přednášky učitelstvu okresu Česká Lípa 15. 1. 1969.

BVŠ 711 (č).

  „Rostliny a místní jména“, ZMK 10, 1969, s. 40–63.

Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka 21. 11. 1968.

BVŠ 712 (č).

  „Profil češtináře“, Český jazyk a literatura 19, 1968/69, s. 241–249.

Prosloveno na konferenci o spisovné češtině a jazykové kultuře dne 13. 11. 1968. — Přetištěno in: Kultura českého jazyka. Liberec, Severočeské nakladatelství, 1969, str. 133-140.

BVŠ 713 + 709 (č).

  „IV. konference Mezinárodní onomastické komise v Skopji v září 1969. Závěrečný projev prof. Vladimíra Šmilauera“, ZMK 10, 1969, s. 629–638.

BVŠ 714 (č).

  „Sedmdesátiletý Jan Svoboda“, ZMK 10, 1969, s. 651–659.

BVŠ 715 (č).

  „29. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Vl. Šmilauer a druhové), ZMK 10, 1969, s. 75–121.

BVŠ 716 (z).

  „30. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Vl. Šmilauer, Ivan Lutterer a druhové), ZMK 10, 1969, s. 283–340.

BVŠ 717 (z).

  „31. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Vl. Šmilauer, Marie Nováková-Šlajsová a druhové), ZMK 10, 1969, s. 565–625.

BVŠ 718 (z).

  „Hosákova Místní a pomístní jména na Moravě a ve Slezsku jako historický pramen“, ZMK 10, 1969, s. 122–132.

BVŠ 719 (z).

  „Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV (1378 dec.—1419 aug.)“, ZMK 10, 1969, s. 405–408.

BVŠ 720 (z).

  „Nové velké dílo českého slovníkářství (Hallerův Český slovník věcný a synonymický)“, Český jazyk a literatura 20, 1969/70, s. 87–94.

BVŠ 721 (z).

  „Německé prvky v české botanické nomenklatuře“, in: Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. Hans Holm Bielfedt zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Werner Krauss et al. Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik, Nr. 44. Berlin, Akademie Verlag, 1969, str. 202—211.

BVŠ 722 (č).

  „Vzácné dílo (Vychází Český slovník věcný a synonymický, zprac. J. Haller)“ (Rec.), Rudé právo 23. 7. 1969, s. 5.

BVŠ 723 (z).

1970

  Příručka slovanské toponomastiky — Handbuch der slawischen Toponomastik. Praha, Academia, 1970, 215 + (1) str.

BVŠ 724 (k).

 

  „Česká jména ptáků“, in: Přednášky ve XIII. běhu Letní školy slovanských studií v roce 1969. Praha, 1970, s. 34-54.

BVŠ 725 (č).

  „Václav Davídek“ (Polemika), ZMK 11, 1970, s. 725-733.

BVŠ 727 (r).

  „K Davídkově kritice Atlasu místních jmen v Čechách. SČSZ 75, 1970, s. 77-80.

BVŠ 728 (r).

  „Jméno Tandariáš“, ZMK 11, 1970, s. 676-677.

BVŠ 729 (č).

  „K slovanským stopám v Sedmihradech. In: Slavica Slovaca 5, 1970, s. 306-312 (sborník V. Blanára).

BVŠ 730 (č).

  „Místní jména v Posázaví“, ZMK 11, 1970, s. 31-53.

BVŠ 732 (č).

  „Mytební jména v předpolí Jizerských hor a Krkonoš“, Historická geografie 4, 1970, s. 42–51.

BVŠ 733 (č).

  „Labe a jeho rod“, ZMK XI/3, 1970, s. 404–407.

Ad: Max Bathe, „Der Name der Elbe und Verwandtes“, in: Onoma XIII, 281—301; = ProcLondon 113—133. — Bathe vychází ze základu *el-, *ol- "téci, proudit" a předpokládá ie. *albhis "tok, proud". — Stč. Labě (f.) < germ. *Albia (f.) < předgerm. Albhis (m.).

BVŠ 731 (r).

  „Poznámky k slovenské onomastice“, in: Zborník materiálov z onomastického sympózia v Nitre 22.-24. 5. 1967. Bratislava, 1970, s. 119-123.

BVŠ 735 (č).

  „St. Rospond, Słowiańskie nazwy miejscowe z sufiksem -ьsk-. Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, 434 str, 10 mapek“ (Kritiky a referáty), Slavia 39, 1970, str. 431–440.

BVŠ 736 (r).

Online: Kramerius.lib.cas.

  „Turnov“, ZMK XI/3, 1970, s. 408–409.

Vykládáno oproti Janu Gebauerovi z apelativa tur (der Auerochs) > osobní jméno Turen „silný jako tur“ > místní jméno Turnov.

BVŠ 737 (r).

  „Odpovědi na dotazy: Sudety“ (V. Š.), ZMK XI/3, 1970, s. 433–434.

Poprvé doloženo jako Σουδῆτα u Klaudia Ptolemaia v 1. stol. n. l., později užívání obnovil Filip Melanchthon (roku 1558). — Patrně z kelt. *sud-éta "les kanců".

BVŠ 734 (r).

  „Zur Namengeographie im tschechischen Sprachgebiet“, in: Beiträge zum slawischen onomastischen Atlas. Berlin, 1970, s. 57-74.

BVŠ 738 (č).

  „32. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 46 příspěvků, M. Nováková-Šlajsová, Z. Brocki a druhové), ZMK 11, 1970, s. 101-155.

BVŠ 739 (z).

  „33. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 56 příspěvků, M. Nováková-Šlajsová, Z. Brocki a druhové), ZMK 11, 1970, s. 236-291.

BVŠ 740 (z).

  „34. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Vlad. Šmilauer 68 příspěvků, Marie Nováková-Šlajsová a druhové), ZMK XI/3, 1970, s. 461–515.

BVŠ 741 (z).

  „35. stovka onomastických zpráv a poznámek (V. Šmilauer 51 příspěvků a druhové)“, ZMK 11, 1970, s. 755-811.

BVŠ 742 (z).

1971

  Novočeské tvoření slov. Učebnice pro vysoké školy. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1971 (1. vydání; náklad 4000 výtisků), 218 str.

Obsah [stručně 🙃]: Předmluva /5/. Dělení knihy /6/. Seznam nejdůležitějších zkratek /7/. Úvod /8-25/.

Oddíl první. Tvoření podstatných jmen /26-110/. *A. Příponami. I. Jména lidí. A. Ze sloves (jména činitelská). B. Z podstatných jmen. Jména podle zaměstnání (jména konatelská). Jména podle původu a příslušnosti: C. Z přídavných jmen (jména nositelů vlastnosti) D. Jiné tvoření jmen lidí. Odvozování ze jmen lidí. II. Jména zvířat. A. Původ jmen zvířat. B. Formální stránka. C. Podněty pojmenování. Odvozování ze jmen zvířat. III. Jména prostředků. A. Prostředky. B. Původ jmen prostředků. C. Odvozování jmen prostředků. D. Jednotlivé typy. Odvozování ze jmen prostředků. IV. Jména míst. A. Jména míst vzniklých lidskou činností. B. Jména přirozených míst. C. Jména relativních pojmů místních. Odvozování ze jmen míst. V. Jména jiných věcí. 1. Časové pojmy. 2. Nebeská tělesa, přírodní jevy a úkazy. 3. Nerosty. 4. Rostliny. 5. Části těla. 6. Nemoci. 7. Hmoty (materiál). 8. Pokrmy a nápoje. 9. Dávky a poplatky. 10. Právnické pojmy. 11. Řeč a písmo: AA. Jazyky. BB. Knihy, časopisy a sešity. CC. Mluvnické pojmy. 12. Vědní obory. Odvozováni ze jmen věcí. VI. Jména vlastností. VII. Jména dějů a jejich výsledků. VII. A. Jména dějů (nomina actionis). VII. B. Jména výsledků děje (nomina acti). VIII. Obměny významu. VIII. A. Přechýlená jména. AA. Ženy podle povolání, příslušnosti, vlastnosti. (I) Základem substantivum prvotní nebo přejaté. (II) Základem substantivum odvozené. BB. Manželky a dcery. Poznámky: 1. Zpodstatnělá adjektiva. 2. Feminina nepřechýlená. 3. Tvoření maskulin. VIII. B. Jména mláďat a potomků. VIII. C. Jména hromadná (kolektiva). VIII. D. Jména zdrobnělá, zveličelá, lichotná a hanlivá (deminutiva, augmentativa, laudativa, pejorativa). CC. Domácká podstatná jména (hypokoristika). III. Z podstatných jmen. A. Kvantitativní předpony. AA. Zesilující: 1. arci-. 2. vel(e)-. 3. pra-. 4. pře-. BB. Zeslabující: 5. pa-. 6. pří-. 7. leda-, lži- apod. CC. Rušící: 8. ne-. 9. bez-. B. sou-, spolu-. C. Předložkové předpony s významem místním a časovým. *C. Podstatna jména složená. Přehled. 1. "Dřevokaz". 2. "Černozem". 3. "Kazimír". 4.a. "Čtvrtlán". 4.b. "Dvojspolek". 5. "Samouk". 6. "Baltoslované". 7. "Zeměžluč". B. Jiné typy. *D. Podstatna jména jinak tvořená. Přídavek: Tvoření vlastních jmen; příjmení.

Oddíl druhý. Tvoření přídavných jmen /111-149/. I. Z podstatných jmen. A. Příponami. B. Předponami (z předložkových pádů). C. Skládáním. 1. "Černovlasý". 2. "Svatováclavský". 3. "Pražsko-duchcovský". II. Z přídavných jmen. A. Příponami. (I.) Komparativy. (II.) Zdrobňující, citově obměňující a zesilující. AA. Věcně zdrobňující (zeslabující). BB. Citově obměňující B. Předponami. (I.) Kvantitativní předpony. AA. Zesilující: 1. nej-. 2. pra-. 3. pře-. BB. Zeslabující: 4. pa-. Záporné: 5. ne-. (D.) Ostatní předpony. C. Skládáním. 1. "Černobílý". 2. "Hnědočerný, hněděčerný". 3. "Divuplný". III. Ze sloves. A. Příponami. B. Předponami. C. Skládáním. 1. "Divotvorný". 2. "Samočinný". IV. Z příslovcí. V. Dodatky A. Adjektivní sousloví. B. Přejímání cizích adjektiv.

Oddíl třetí. Tvoření sloves /150-185/. Úvod (složená slovesa, sousloví, odvozování, vzory, měkčení). I. Z podstatných jmen. 1. Vztahy. 2. Formální stránka. A. Doplňková vazba. AA. Činnost, stav: 1. "Sedlačit". 2. "Skotačit". BB. Změna stavu: 1. "(Z)otročit". 2. "(Z)bláznit se". B. Příslovečná vazba. AA. Místa: 1. "Trůnit". 2. "Křižovat". BB. Času. CC. Způsobu. DD. Příčinnosti. C. Předmětná vazba. AA. Předmět vnější. 1. "Kosit". 2. "Ozbrojit, odzbrojit". 3. "Mamonit". BB. Předmět vnitřní. a) Výsledek děje. aa) Konkréta: 1. "Zdít". 2. "Zahrotit". bb) Abstrakta: 3. "Sílit". 4. "Strašit". 5. "Smířit". 6. "Básnit". b) Obsah děje: 7. "Zářit". 8. "Žíznit". Dodatek. Tvoření ze zájmen. II. Z přídavných jmen. Vztahy. A. "Stávat se nějakým" (počínavá, inchoativní). 1. "Bohatnout". 2. "Bohatět". 3. "Černat". B. "Činit nějakým" (faktitivní). 4. "Bohatit" C. "Být nějaký, jevit se nějakým". III. Ze sloves. Úvod: (I) Vid a způsob slovesného děje. (II) Prostředky tvoření sloves ze sloves. A. Příponami. (I) Opětovací (iterativa). AA. Stránka formální. 1. "Kupovat". 2. "Vrhat". 3. "Sázet". 4. "Nosit". BB. Stránka významová. (II) Opakovací (frekventativa) "Sedávat". (III) Okamžitá (momentánní) "Vrhnout". (IV) Zdrobnělá (deminutivní). (V) Úsilná (intenzivni). (VI) Účinná (kauzativni). B. Předponami. BB. Změny vidu a způsobu slovesného děje. 1. Dokonavost (perfektivnost). (A) (1) Trvaci. (2) Opětovaci. (3) Opakovací. (B) Zdokonavující význam. (C) Imperfektiva tantum. 2. Podílnost (distributivnost). 3.-5. Fázovost. 3. Počínací (ingresívní). 4. Končicí (finitivní). 5. Omezovací (terminativní). 6.-7. Míra děje. 6. Malá míra, částečnost. 7. Velká míra. CC. Změny vazby. IV. Z příslovcí a citoslovcí. A. Z příslovcí. B. Z citoslovcí AA. Náladových a volních. BB. Zvukomalebných. Odvozování ze sloves.

Oddíl čtvrtý. Tvoření příslovcí /186-194/. I. Z podstatných jmen a zpodstatnělých slov. II. Z přídavných jmen. III. Ze zájmen (zájmenná příslovce). IV. Ze sloves. V. Z příslovcí. A. Příponami. 1. Komparativy. 2. Citově obměňující a zdrobňující. 3. Zesilující. B. Předponami. 1. Z předložkových spojení. 2. S kvantitativními předponami. C. Skládáním. 1. Zdvojené složeniny. 2. Jiné nevlastní složeniny. VI. Příslovečná sousloví. A. Z podstatných jmen. B. Z příslovcí. C. Z vět. D. Jinak.

Celý obsah online: obalkyknih.cz/file/toc/634996/pdf.

BVŠ 743 (k).

 

  „Disimilace v místních jménech typu -i-ice, -y-ice“, in: Miscellanea linguistica, Ostrava, 1971, s. 53-61.

BVŠ 744 (č).

  „Onomastika v České republice“, in: Medzunarodnaja komisija za slovenská onomastika. Skopje-Ochrid 1970. Skopje, 1971, s. 209-212.

BVŠ 745 (č).

  „Práce Z. Mirky a P. Prokopa o jménech pražských hostinců“, ZMK 12, 1971, s. 721-728.

BVŠ 746 (z).

  „Třídič onomastiky“, ZMK 12, 1971, s. 124-140.

BVŠ 747 (č).

  „Všestranné rozbory jazykové na školách 2. cyklu“, Český jazyk a literatura 21, 1970/71, č. 10, s. 443-452.

BVŠ 748 (č).

  „Z jazykové poradny“, Zprávy Kruhu přátel českého jazyka 1971, č. 1.

BVŠ 749 (č).

  „36. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 62 příspěvků, Z. Brocki a druhové), ZMK 12, 1971, s. 210-265.

BVŠ 750 (z).

  „37. a 38. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 103 příspěvků, Z. Brocki, M. Nováková-Šlajsová a druhové), ZMK 12, 1971, s. 461-603.

BVŠ 751 (z).

  „39. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 76 příspěvků a druhové), ZMK 12, 1971, s. 731-782.

BVŠ 752 (z).

1972

  Nauka o českém jazyku. Pomocná kniha pro vyučování na školách II. cyklu. (Pomocné knihy pro žáky.) Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1972 (1. vydání), 335 + (1) str.

Obsah online: obalkyknih.cz/file/toc/603917/pdf.

BVŠ 754 (k) [Viz 770, 786, 844, 855, 876].

  Učebnice větného rozboru. 6. přepracované vydání. Praha, SPN, 1972.

BVŠ 755 (k) [Viz 517].

 

  Čeština všední i nevšední. Čtvrtý výběr jazykových koutků Čs. rozhlasu z dialektologie, frazeologie a onomastiky. Kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV (a několik externích odborníků, zejména prof. Vladimír Šmilauer). Red. Jaroslav Kuchař, Slavomír Utěšený. Praha, Academia, 1972, 489 str.

„Nauka o vlastních jménech zeměpisných“, s. 403–405.

„Pomístní jména v pohraničí“, s. 414–416.

„Kdo tvoří názvy osad“, s. 416–418.

„Jak postupovalo osídlení Čech“, s. 429–432.

„Osady u vod“, s. 432–433.

„Místní jména z názvů národů a kmenů“, s. 438–440.

„Hornická jména v Krušných horách“, s. 447–450.

„Základní typy místních jmen“, s. 455–456.

„Obyvatelská jména českých míst (typ Litomeřice)“, s. 456–458.

„Přivlastňovací jména českých míst (typ Děvín)“, s. 458–462.

„Věcná jména českých míst (typ Česká Lípa)“, s. 462–468.

„Cizí jména českých míst (typ Liberec)“, s. 468–471.

„Osadní jména na území Prahy“, s. 472–477.

„Jména pražských ulic“, s. 478–484.

„Česká jména západoevropských měst“, s. 484–489.

BVŠ 753 (č).

  „Pozvání do Kruhu přátel českého jazyka“, Typografia 75, 1972, s. 317.

BVŠ 756 (z).

  „Původ jména Rechle dosud neznámý“, Svět práce, 20. 12. 1972, č. 51. (Rychle slovem i obrazem.)

BVŠ 757 (z).

  „Hrad Světlík“, Český jazyk a literatura 22, 1971/72, č. 10, s. 463.

BVŠ 758 (č).

  „Pořádek slov“, in: Vladimír Bozděch, Jazyková čítanka pro novináře. Praha, Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd a publicistiky, 1972, s. 140-147.

Přetisk ze sborníku První hovory o českém jazyce, Praha 1946.

BVŠ 759 (č).

  „Praha: pražský, Pražan, Pražák - Kravsko, Žerůtky?“, Český jazyk a literatura 23, 1972/73, č. 4, s. 184-186. (dotazy)

BVŠ 760 (z).

  „Původ jména Šemík“, Český jazyk a literatura 22, 1971/72, č. 8, s. 373. (odpověď na dotaz)

BVŠ 761 (z).

  „Rodové jméno Harant“, ZMK 13, 1972, s. 747-748.

BVŠ 762 (z).

  „Šlápl si na nohu a zvoní mi v uších“, Český jazyk a literatura 22, 1971/72, č. 9, s. 414–415.

BVŠ 763 (z).

  „Sběhnouti se – zběhnouti se“, Český jazyk a literatura 23, 1972/73, č. 1, s. 40-41.

BVŠ 764 (z).

  „Třídění pomístních jmen“, ZMK 13, 1972, s. 171-204.

Přetisk ze ZMK 1, 1960, s. 149-171.

BVŠ 765 (č) [Viz 561].

  „40. a 41. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 116 příspěvků, Z. Brocki, M. Nováková-Šlajsová a druhové), ZMK 13, 1972, s. 217-334.

BVŠ 766 (z).

  „42. a 43. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 139 příspěvků a druhové), ZMK 13, 1972, s. 521-622.

BVŠ 767 (z).

  „44. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 74 příspěvků a druhové), ZMK 13, 1972, s. 769-818.

BVŠ 768 (z).

  „Příjmení Jedlička“, Naše řeč 55, 1972, s. 63-65.

BVŠ 769 (č).

1973

  Nauka o českém jazyku. Pomocná kniha pro vyučování na školách II. cyklu. (Pomocné knihy pro žáky.) Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1973 (2. vydání), 334 str.

BVŠ 770 (k) [Viz 754].

 

  „Tadeáš Czudek a kol.: Geomorfologické členění ČSR“, ZMK 14, 1973, s. 374-380.

BVŠ 771 (r).

  „Český stylista Josef Václav Bečka (10. VII. 1903)“, Zprávy KPČJ X, 1973, s. 1-8.

BVŠ 772 (z).

  „Diplomní práce o pomístních jménech“, ZMK 14, 1973, s. 553-556.

BVŠ 773 (z).

  „Geomorfologické jednotky“, ZMK 14, 1973, s. 360-363.

BVŠ 774 (z).

  „Koncovky a přípony u slovesných tvarů“, Český jazyk a literatura 23, 1972/73, s. 227.

BVŠ 775 (č).

  „Nauka o českém jazyku. 2. vyd. Autoreferát“, Český jazyk a literatura 23, 1972/73, s. 212-218.

BVŠ 776 (z).

  „Odpovědi na dotazy“, Typografia 76, 1973, s. 194.

BVŠ 777 (z).

  „Odpovědi na několik drobných dotazů“, Český jazyk a literatura 24, 1973/74, s. 35.

BVŠ 778 (z).

  „Změněné a zaniklé názvy obcí a jejich částí v českých zemích v době od 1. VII. 1966 do 1.1.1972“, ZMK 14, 1973, s. 351-359.

BVŠ 779 (z).

  „45., 46. a 47. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 159 příspěvků a druhové), ZMK 14, 1973, s. 383-547.

BVŠ 780 (z).

  „48. a 49. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 132 příspěvků a druhové), ZMK 14, 1973, s. 769-867.

BVŠ 781 (z).

  „Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky“, ZMK 14, 1973, č. 1. (J. Svoboda, V. Šmilauer, L. Olivová-Nezbedová, K. Oliva, T. Witkowski)

BVŠ 782 (č).

  „Šedesátiny Františka Cuřína“, Naše řeč 56, 1973, s. 104-105. (Posudky a zprávy)

BVŠ 783 (z).

  „Jan Svoboda (1899-1973)“, Naše řeč 56, 1973, s. 211-214. (Posudky a zprávy)

BVŠ 784 (n).

  „Prof. dr. František Jílek-Oberpfalcer (9. 8. 1890—6. 3. 1973)“, Naše řeč 56, 1973, s. 106.

BVŠ 785 (n).

1974

  Český slovník věcný a synonymický 2. Zpracoval Jiří Haller. Přepracování dokončil Vladimír Šmilauer. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1974 (1. vyd.), 595 str.

Přepracování hesel 1691–2325 na s. 364–594 V. Šmilauer.

BVŠ 791 (k).

  Nauka o českém jazyku. Pomocná kniha pro vyučování na školách II. cyklu. (Pomocné knihy pro žáky.) Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1974 (3. vydání), 334 str.

BVŠ 786 (k) [Viz 754].

 

  „Úvodem“, in: František Kopečný, Průvodce našimi jmény. Academia, Praha 1974 (1. vydání), str. 9–29.

[Obsah:]

I. Obecné poznámky. 1. Pojem rodného (křestního) jména.   2. Termín "rodné (křestní) jméno".   3. Počet rodných jmen.   4. Literatura o rodných jménech.

II. Vývoj našich rodných jmen. 1. Období do r. 1300.   2. Období 1300—1750.   3. Období 1750—1860.   4. Období 1850—1945.   5. Období od 1945.

BVŠ 787 (č) [Viz 899].

  „Jungmannův slovník česko-německý“, Slavica Pragensia, AUC — Philologica 17, 1974, s. 43-56.

BVŠ 788 (r).

  „Dr. Josef Bartůšek (1912-1974)“, ZMK 15, 1974, s. 516-521.

BVŠ 789 (n).

  „Český jazyk (Základní poučení o typech jazyka nespisovného a spisovného)“, Typografia 77, 1974, s. 435.

BVŠ 790 (č).

  „Jámař“, Český jazyk a literatura 25, 1974-75, s. 31-32.

BVŠ 792 (č).

  „Odpovědi na čtyři dotazy“, Český jazyk a literatura 24, 1973-74, s. 231-232.

BVŠ 793 (z).

  „Pohyb křestních jmen v druhé polovici 14. století“, ZMK 15, 1974, s. 196-200.

BVŠ 794 (č).

  „Problémy onomastiky. Teze přednášky v JS 8. 4. 1974“, Jazykovědné aktuality 11, 1974, s. 138-139.

BVŠ 795 (č).

  „50 stovek = 5 000 zpráv a poznámek“, ZMK 15, 1974, s. 65-66.

BVŠ 796 (z).

  „Všestranné rozbory jazykové“, in: Přednášky v XVI. a XVII. běhu Letní školy slovanských studií v r. 1972 a 1973. Praha 1974, s. 26-43.

BVŠ 797 (č).

  „Vývoj předhusitských Čech (Z. Boháč)“, ZMK 15, 1974, s. 52-55.

BVŠ 798 (r).

  „Významné antroponomastické dílo (F. Ördög)“, ZMK 15, 1974, s. 56-61.

BVŠ 799 (r).

  „50. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 77 příspěvků a druhové), ZMK 15, 1974, s. 67-121.

BVŠ 800 (z).

  „51. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 57 příspěvků a duhové), ZMK 15, 1974, s. 245-298.

BVŠ 801 (z).

  „52. a 53. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 143 příspěvků a druhové), ZMK 15, 1974, s. 553-623.

BVŠ 802 (z).

  „Burisony a raholina“, Naše řeč 57, 1974, s. 34-36.

BVŠ 803 (č).

  „Etymologický slovník slovanských jazyků“, Naše řeč 57, 1974, s. 153-155. (Posudky a zprávy)

BVŠ 804 (z).

1975

  „Fontes archivi metropolitani capituli Pragensis 2, 3“, ZMK 16, 1975, s. 483-488. (Recenze)

BVŠ 805 (r).

  „Profesor Šimon Ondruš“, ZMK 16, 1975, s. 474-482. (Polemika)

BVŠ 806 (z).

  „Stanislaw Rospond, Stratygrafia s Zowianskich nazw miejscowych I. Makrotypy nazewnicze patronimiczne naitjo“, ZMK 16, 1975, s. 493-497. (Recenze)

BVŠ 807 (r).

  „Ivan Vávra. Řezenská a norimberská cesta“, ZMK 16, 1975, s. 489-492. (Recenze)

BVŠ 808 (r).

  „Zahájení II. české onomastické konference“, ZMK 16, 1975, s. 593-594.

BVŠ 809 (z).

  „Závěrečné zhodnocení konference“, ZMK 16, 1975, s. 606-611. (Rozšířené znění)

BVŠ 810 (č).

  „Zemislaonem de Chwalenicz: ves celú pustú džbánek“, in: 700 let Chválenic 1275—1975. Zájmový náklad MNV Chválenice, okr. Plzeň-jih. Praha, Tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství, 1975, str. 14–16.

BVŠ 811 (č).

  „Žádám o laskavé vyšetření — žádám laskavě o vyšetření“, Český jazyk a literatura 25, 1974/75, s. 281-282.

BVŠ 812 (č).

  „54. a 55. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 137 příspěvků a druhové), ZMK 16, 1975, s. 505-588.

BVŠ 813 (z).

  „Čeština jako mezinárodní vědecký jazyk (A. Suski)“, Naše řeč 58, 1975, s. 52. (Recenze)

BVŠ 814 (r).

  „Před sto lety se narodil prof. Emil Smetánka (14. 10. 1875)“, Naše řeč 58, 1975, s. 211-212.

BVŠ 815 (z).

1976

  „O našich kalendářích“, ZMK 17, 1976, s. 260-264.

BVŠ 816 (z).

  „O příjmeních, zvláště českých“, in: Přednášky v XVIII. běhu Letní školy slovanských studií v r. 1974. Praha 1976, s. 50-60.

BVŠ 817 (č).

  „Třídění vlastních jmen“, (Teze) in: Zborník PF v Prešove XII, 3: Slavistika. Bratislava 1976, s. 109-111.

BVŠ 818 (č).

  „Ze staré antroponymie v Hontu“, in: Zborník PF v Prešove XII, 3: Slavistika. Bratislava 1976, s. 185-196.

BVŠ 819 (č).

  „Jiří Zeman, Nejstarší slovanské osídlení Čech“, ZMK 17, 1976, s. 519-522. (Recenze)

BVŠ 820 (r).

  „56. a 57. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 166 příspěvků a druhové), ZMK 17, 1976, s. 103-193.

BVŠ 821 (z).

  „58., 59. a 60. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 205 příspěvků a druhové), ZMK 17, 1976, s. 273-403.

BVŠ 822 (z).

1977

  Český slovník věcný a synonymický 3. Zpracoval Jiří Haller. Přepracování dokončil Vladimír Šmilauer.   Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1977 (1. vyd.), 709 str.

BVŠ 824 (k).

  Učebnice větného rozboru. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta filozofická. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1977 (7. vydání), 197 str. (ofset / skripta).

BVŠ 823 (k) [Viz 517].

 

  „Fontes archivi metropolitani capituli Pragensis 4. Bac“, ZMK 18, 1977, s. 111-117.

BVŠ 825 (r).

  „Jazykové umění J. Glazarové“, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, březen-duben 1977, s. 12.

BVŠ 826 (z).

  „Osmdesátiny J. V. Bezděky“, ZMK 18, 1977, s. 463.

BVŠ 827 (z).

  „Onomastika“, in: Vývoj českého jazyka a dialektologie. Učebnice pro pedagogické fakulty. Zpracovali František Cuřín, B. Koudele, A. Mátl, F. Svěrák a V. Šmilauer. 4. vydání. Praha, SPN, 1977, str. 150–156.

BVŠ 828 (č).

  „Změněné a zaniklé názvy obcí a jejich částí v ČSR v době od 1. 1. 1972 do 1. 1. 1977“, ZMK 18, 1977, s. 559-566.

BVŠ 829 (z).

  „61. a 62. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 93 příspěvků a druhové), ZMK 18, 1977, s. 121-235.

BVŠ 830 (z).

  „63. a 64. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 133 příspěvků a druhové), ZMK 18, 1977, s. 351-437.

BVŠ 831 (z).

  „65. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 65 příspěvků a druhové), ZMK 18, 1977, s. 605-654.

BVŠ 832 (z).

  „Krátký záznam Pestrého večera prof. V. Šmilauera ze dne 3. června 1976“, Zprávy KPČJ 1977, květen, s. 43-44.

BVŠ 833 (z).

1978

  „Cestou k novému Profousovi“, ZMK 19, 1978, s. 317-326.

BVŠ 834 (č).

  „Historický lexikon okresu Rehau (Oberfranken)“, ZMK 19, 1978, s. 539-542. (Recenze)

BVŠ 835 (r).

  „Několik poznámek. (1. Drmolení. - 2. Příčestí typu nesl a nesen. - 3. Skici /pravopis/. - 4. Zájmena a příslovce tázací a vztažná /rozlišení/)“, Český jazyk a literatura, 1977/78, s. 282-283.

BVŠ 836 (č).

  „Soupis urbářů jihočeských archivů 1378-1773“, ZMK 19, 1978, s. 543-546. (Recenze)

BVŠ 837 (r).

  „66. a 67. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 145 příspěvků a druhové), ZMK 19, 1978, s. 111-203.

BVŠ 839 (z).

  „68. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 63 příspěvků a druhové), ZMK 19, 1978, s. 549-597.

BVŠ 840 (z).

  „Vladimír Šmilauer při oslavě čtyřicetiletí Kruhu 27. IV. 1978“, Zprávy KPČJ 1978, prosinec, zvl. číslo (Vzpomínkový večer...), s. 5-6.

BVŠ 841 (z).

  „Ze vzpomínek na Kruh“, Zprávy KPČJ 1978, prosinec, zvl. číslo (Vzpomínkový večer...), s. 11-13.

BVŠ 842 (z).

  „Sedmdesát let Jaroslava Jelínka“, Naše řeč 61, 1978, s. 47-50. (Posudky a zprávy)

BVŠ 843 (z).

 

  Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní slovník. Praha, Academia 1978.

V. Š. spoluautor.

BVŠ 838 (č).

1979

  Nauka o českém jazyku. Pomocná kniha pro vyučování na školách 2. cyklu. (Pomocné knihy pro žáky.)   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1979 (4. vydání), str. 335.

BVŠ 844 (k) [Viz 754].

 

  „France Bezlaj, Etimološki slovar Slovenskem jezika I. A-J“, ZMK 20, 1979, s. 350-354. (Recenze)

BVŠ 845 (r).

  „Zdeněk Boháč, Dějiny osídlení středního Povltaví v době předhusitské“, ZMK 20, 1979, s. 342-349. (Recenze)

BVŠ 846 (r).

  „Česká rodná jména“, in: Přednášky v XIX. a XX. běhu Letní školy slovanských studií v r. 1975 a 1976. Praha, 1979, s. 14-25.

BVŠ 847 (č).

  „Fontes archivi publici Trebonensis“, ZMK 20, 1979, s. 92-105. (Recenze)

BVŠ 848 (r).

  „Giovanni Frau, Dizionario toponomastico del Friuli-Venezia Giulia. Rec“, ZMK 20, 1979, s. 587-592.

BVŠ 849 (r).

  „Kiss Lajos, Földrajzi nevek etimologiai szotára“, ZMK 20, 1979, s. 106-115. (Recenze)

BVŠ 850 (r).

  „Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ)“, ZMK 20, 1979, s. 116-118. (Recenze)

BVŠ 851 (r).

  „69. a 70. stovka onomastických poznámek“ (V. Šmilauer 125 příspěvků a druhové), ZMK 20, 1979, s. 125-217.

BVŠ 852 (z).

  „71. a 72. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 171 příspěvků a druhové), ZMK 20, 1979, s. 361-446.

BVŠ 853 (z).

  „73. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Z. Brocki, V. Šmilauer 28 příspěvků a jiní), ZMK 20, 1979, s. 605-663.

BVŠ 854 (z).

1980

  Nauka o českém jazyku. Pomocná kniha pro vyučování na školách 2. cyklu. (Pomocné knihy pro žáky.)   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1980 (5. vydání), str. 335.

BVŠ 855 (k) [Viz 754].

 

  „Auf dem Wege zum Slawischen Onomastischen Atlas“, Zeitschrift für Slawistik (Berlin) 25, 1980, s. 749-755. (s E. Eichlerem)

BVŠ 856 (č).

  „Dr. Josef Brambora zemřel (25. ledna 1980)“, Zprávy KPČJ, 1980, září, s. 1.

BVŠ 857 (n).

  „Dr. Fr. D. Bulánek v Kruhu přátel českého jazyka“, Zprávy KPČJ, 1980, březen, s. 1-2. (Nekrolog)

BVŠ 858 (n).

  „Nové knihy o češtině (Přednáška 10. 5. 1979)“, Zprávy KPČJ, 1980, březen, s. 6-27.

BVŠ 859 (č).

  „74. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (Z. Brocki, V. Šmilauer 32 příspěvků a druhové), ZMK 21, 1980, s. 89-140.

BVŠ 860 (z).

  „Vývoj českého a německého jména Příbrami“, (tabulka dokladů jména Příbram a jeho podob ve 13. a 14. stol. Příloha článku: Stanislav Polák: „Češi a Němci v historických počátcích Příbramě“, str. 39-52), in: Vlastivědný sborník Podbrdska 18, Příbram 1980, s. 51.

BVŠ 861 (č).

1981

  „Retrospektivní lexikon obcí v Československé socialistické republice 1850—1970. Díl I, II.“, ZMK 22, 1981, s. 137-150. (Recenze)

BVŠ 862 (r).

  „Z. Boháč, K metodice studia předhusitského osídlení v Čechách. Historická geografie 17, 1980, s. 3-63“, ZMK 22, 1981, s. 389-394.

BVŠ 863 (z).

  „Ing. Ivan Vávra (* 7.10.1900)“, ZMK 22, 1981, s. 9-10.

BVŠ 864 (n).

  „K. Mylius, Zur Aufgabenstellung von Rezensionen. Výtah z čl.“, ZMK 22, 1981, s. 395-396.

BVŠ 865 (z).

  „O dnešním stavu naši onomastiky (nauky o vlastních jménech)“, Zprávy KPČJ 1981, březen, s. 6-16.

BVŠ 866 (č).

  „Š. Ondruš, Slovenské rieky - pôvod mien“, ZMK 22, 1981, s. 151-156. (Recenze)

BVŠ 867 (r).

  „Původ místního jména Býchory (odpověď na dotaz)“, ZMK 22, 1981, s. 359-360.

BVŠ 868 (z).

  „Slovnyk hidronimiv Ukrajiny“, ZMK 22, 1981, s. 157-163.

BVŠ 869 (r).

  „Słownik staropolskich nazw osobowych“, ZMK 22, 1981, s. 397-401.

BVŠ 870 (r).

  „Der Wandel von -el zu -le in Ortsnamen Böhmens“, Zeitschrift für Slawistik (Berlin) 26, 1981, s. 411-413.

BVŠ 871 (č).

  „75. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 64 příspěvků a druhové), ZMK 22, 1981, s. 173-232.

BVŠ 872 (z).

  „76., 77., 78. a 79. stovka onomastických zpráv a poznámek (1. část)“ (V. Šmilauer 233 příspěvků v obou částech a druhové), ZMK 22, 1981, s. 545-628.

BVŠ 873 (z).

  „Kvantitativní lingvistika a Marie Těšitelová“, Naše řeč 64, 1981, s. 195-201. (Posudky a zprávy)

BVŠ 875 (r).

 

  Lumír Klimeš, Slovník cizích slov. Praha, SPN, 1981 (1. vyd.).

Odborný recenzent: V. Š.

BVŠ 874 (r).

1982

  Nauka o českém jazyku. Pomocná kniha pro vyučování na školách II. cyklu. (Pomocné knihy pro žáky.)   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1982 (6. vyd.), str. 336.

BVŠ 876 (k) [Viz 754].

 

  „Doc. PhDr. Josef Beneš, CSc., osmdesátiletý (* 11. ledna 1902)“, ZMK 23, 1982, s. 271-276.

BVŠ 877 (č).

  „M. Dujčák, Mikrotoponymia ukrajinských obcí východného Slovenska“, ZMK 23, 1982, s. 403-407.

BVŠ 878 (r).

  „Russisches geographisches Namenbuch I.-X“, ZMK 23, 1982, s. 408-413.

BVŠ 879 (r).

  „Toponomastika a dějiny feudální držby v předhusitských Čechách“, ZMK 23, 1982, s. 83-87.

BVŠ 880 (č).

  „76., 77., 78. a 79. stovka onomastických zpráv a poznámek (2. část)“ (V. Šmilauer a druhové), ZMK 23, 1982, s. 91-243.

BVŠ 881 (z).

  „80. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 52 příspěvků a druhové), ZMK 23, 1982, s. 451-516.

BVŠ 882 (z).

  „81. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (V. Šmilauer 60 příspěvků a druhové), ZMK 23, 1982, s. 603-659.

BVŠ 883 (z).

 

  Ivan Lutterer — Milan Majtán — Rudolf Šrámek, Zeměpisná jména Československa. Slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Malé encyklopedie sv. 11. Praha, Mladá fronta, 1982.

Recenzoval univ. prof. dr. Vladimír Šmilauer, DrSc.

BVŠ 884 (r).

1983

  „Pozdrav I. československé onomastické konferenci 1982“, in: Onomastika jako společenská věda, Praha, 1983, s. 5-6.

BVŠ 886 (č).

  „Profesor Ernst Schwarz (19.6.1895—14.4.1983)“, OZ (ZMK) 24,1983, s. 303-305.

BVŠ 887 (n).

  „Úkoly české onomastiky“, Slavica Pragensia 19, 1976 (Praha 1983), s. 25-27.

BVŠ 888 (č).

  „82. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (kolektiv onomastiků, V. Š. 33 příspěvků), OZ (ZMK) 24, 1983, s. 405-451.

BVŠ 889 (z).

  „83. stovka onomastických zpráv a poznámek“ (kolektiv onomastiků, V. Š. 17 příspěvků), OZ (ZMK) 24, 1983, s. 605-682.

BVŠ 890 (z).

  „Ho Či Minovo Město – nebo Hočiminovo město“, Naše řeč 66, 1983, s. 166-167.

Spolu s J. V. Horákem.

BVŠ 892 (č).

  „Šedesátiny prof. PhDr. Karla Hausenblase, DrSc“, Naše řeč 66, 1983, s. 261-264. (Posudky a zprávy)

BVŠ 893 (z).

 

  Dobrava Moldanová, Naše příjmení. Malé encyklopedie sv. 16. Praha, Mladá fronta, 1983.

Recenzoval univ. prof. dr. Vladimír Šmilauer, DrSc. Odborná revize materiálu.

BVŠ 891 (r).

  Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika — Osnovnaja sistema i terminologija slavjanskoj onomastiki — Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. Skopje, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Medunaroden komitet na slavistite, Komisija za slovenská onomastika, 1983, 412 str.

V. Š. spoluautor.

BVŠ 885 (e).

1984

  Slovensko-český slovník. Želmíra Gašparíková — Adolf Kamiš. 2. vyd., Praha, SPN, 1984.

V. Š. recenzent.

BVŠ 894 (r).

1985

  „Jazyk a tisk“, Typografia (Praha) 88, 1985, č. 2, 4, s. 6–12.

Spolu s H. Mendlovou, Z. Valtou.

BVŠ 895 (č).

1986

  „Jazyk a tisk“, Typografia (Praha) 89, 1986, č. 1-5, s. 8–11.

Spolu s J. V. Bečkou, H. Mendlovou, Z. Valtou.

BVŠ 896 (č).

1987

  Český slovník věcný a synonymický 4. Rejstřík k svazkům 1—3. Zpracovali Vladimír Šmilauer a Ladislav Hradský. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1987 (1. vyd.), 983 str.

BVŠ 897 (k).

1988

  Strukturtypen der slawischen Ortsnamen (anhand der westslawischen Sprachen) — Strukturní typy slovanské oikonymie (na základě západoslovanských jazyků). Im Auftrage der Subkommision für den Slawischen Onomastischen Atlas hrsg. Von E. Eichler und R. Šrámek. Připravil H. Borek, E. Eichler, M. Majtán a R. Šrámek. Brno–Leipzig, Karl-Marx-Universität, 1988, 86 str.

Poznámkami přispěl mj. V. Šmilauer.

BVŠ 898 (p).

1991

  „Úvodem“, in: František Kopečný, Průvodce našimi jmény. Praha, Academia, 1991 (2. vydání), str. 9–29.

BVŠ 899 (č) [Viz 787].

1998

  „Hezká jako obrázek — do práce jako drak“, Horácké noviny (Třebíč), 25. 9. 1998.

BVŠ 900 (č).

  „Od láterníku k pařezákům“, Horácké noviny (Třebíč), 20. 11. 1998.

BVŠ 901 (č).

  „Kytice jmen z rákosové třtiny“, Horácké noviny (Třebíč), 24. 7. 1998.

BVŠ 902 (č).

  „O pluhu a plužňatech“, Horácké noviny (Třebíč), 4. 9. 1998.

BVŠ 903 (č).

  „Bramborové nadělení“, Horácké noviny (Třebíč), 9. 10. 1998.

BVŠ 904 (č).

  „Tvoření místních jmen z apelativ“ (The Place-Names Formation from Common Nouns), Acta onomastica 38, 1997 (1998), str. 87–150.

Přetisk dosud nepublikované 3. kapitoly Šmilauerovy disertační práce z r. 1957 „Studie o místních jménech v Čechách“. (»Předmluva« Libuše Olivová-Nezbedová.)

Online: Kramerius.lib.cas.

BVŠ 906 (č).

 

  „Einführung in die tschechische Grammatik“, in: Česko-německý slovník — Tschechisch-deutsches Wörterbuch 1. A-O. Praha, 1998 (5., upravené vydání).

BVŠ 905 (č) [Viz 699a].

2015

  Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha, Academia, 2015 (2. vydání; v nakl. Academia 1. vydání), 476 str. + 1 mapa.

Obsah: Nad novým vydaním Šmilauerova Osídleni Čech ve světle místních jmen (Milan Harvalík) /9-18/.

BVŠ -- (907) (k) [Viz 557].

 

  „Krása jazyka“ (Přednáška v KPČJ z 18. 4. 1968. LA PNP, fond V. Š., karton 34), Příloha 3, in: Martina Šmejkalová, Praporu věren i ve ztraceném boji. Praha, 2015, str. 546–560.

Přednáška „Krása jazyka“, poprvé Praha 1944, poté ještě dvaadvacetkrát na různých místech mimo KPČJ.

BVŠ -- (908) [s. 619].

  „Havránek–Šmilauer“, Příloha 2, in: Martina Šmejkalová, Praporu věren i ve ztraceném boji. Praha, 2015, str. 542–545.

LA PNP, fond V. Š., karton 41.

BVŠ -- (909).

 

 


 

 


 

Prameny

Klimeš, Lumír: „Profesor Vladimír Šmilauer — vědec a učitel“, in: Jazyk a literatura XVII. Sborník katedry českého jazyka a literatury. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická. Plzeň 2000, str. 1–7 (na závěr je připojen bibliografický přehled vydaných knih).

Kudláčková-Doležalová, Eliška (zpracovala a sestavila): „Bibliografie Vladimíra Šmilauera“ [BVŠ], in: Martina Šmejkalová, Praporu věren i ve ztraceném boji. Praha, Academia, 2015, str. 564–633.

[Obsah:] Poznámka sestavovatelky /564-565/. I. Publikované práce /566-615/. II. Nepublikované práce. II/I V Kruhu přátel českého jazyka /615-619/. II/II V rozhlase /619/. II/III Veřejné mimo KPČJ /619-620/. III. Práce o Vladimíru Šmilauerovi. III/I Odkazující k jeho práci (ilustrační výběr) /620-622/. III/II Recenze a referáty o monografiích Vladimíra Šmilauera /622-626/. III/III Encyklopedická hesla /626/. III/IV Jubilea /626-629/. III/V Nekrology /629-630/. III/VI Vzpomínky a výročí /630-631/. III/VII Bibliografie /631-632/. Použité zkratky /633/.

Milavcová, Eva: „Soupis prací profesora Vladimíra Šmilauera“, in: Slavica Pragensia VIII (Věnováno prof. Vladimíru Šmilauerovi k sedmdesátinám. Uspořádalia Vladimír Barnet, Jaromír Bělič, Karel Horálek, Alois Jedlička, Milan Romportl, Zdeněk Urban), Acta Universitatis Carolinae 1966, Philologica 1—3.   Universita Karlova, Praha 1966, str. 381–413 (soupis za léta 1919—1965).

Milavcová, Eva: „Soupis prací profesora Vladimíra Šmilauera za léta 1966—1969“, in: Onomastické práce 3, Sborník rozprav k sedmdesátým pátým narozeninám univ. prof. dr. Vladimíra Šmilauera DrSc. Uspořádali Jan Svoboda a Libuše Olivová-Nezbedová.   Místopisná komise ČSAV, Praha 1970, str. 11–13.

Nováková-Šlajsová, Marie: „Soupis prací profesora Vladimíra Šmilauera za léta 1970—1974“, ZMK 16, 1975, č. 1/3, část I., str. 22–28.

Nováková-Šlajsová, Marie: „Soupis prací profesora Vladimíra Šmilauera za léta 1973—1979“, ZMK 21, 1980, č. 2/3/4/5, str. 170–183.

Nováková-Šlajsová, Marie: „Onomastika ve vědeckém díle profesora Vladimíra Šmilauera. Bibliografický soupis“, ZMK 24, 1983, č. 4/5, str. 475–506.

 

Šmejkalová, Martina: Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer — život a dílo filologa (1895—1983). Praha, Academia, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

( Verze z 5. února 2007 je z nezbytí průběžně opravována podle nové zevrubné bibliografie od Elišky Kudláčkové-Doležalové z roku 2015 )

 

  Kontakt: info(at)comenius-bibl.wz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladimír Šmilauer
v roce 1917Vladimír Šmilauer
v roce 1970Novočeská skladba (1947)Úvod do toponomastiky (1966)Nauka o českém jazyku (1980)


 


 

Seznam zkratek:

AJPhAmerican Journal of Philology

AOActa onomastica

BSLBulletin de la Société de linguistique de Paris

ČČFČeský časopis filologický

ČČHČeský časopis historický

ČJL / ČJLitČeský jazyk a literatura

ČMFČasopis pro moderní filologii.

ČMMČasopis Matice moravské.

ČNMČasopis Národního musea

ČsČHČeskoslovenský časopis historický

ČSPS / ČSPStarČasopis společnosti přátel starožitností

ÉSRÉtudes slaves et roumaines

FMLe Français moderne

HGHistorická geografie

IzvANIzvestija Akademii nauk

IzvOLJIzvestija Akademii nauk SSSR. Otdelenije literatury i jazyka

JAJazykovědné aktuality

JazSbJazykovedný sborník

JčSbHJihočeský sborník historický

JPJęzyk polski

JSHJihočeský sborník historický

KČSNKrálovská česká společnost nauk

KPČJKruh přátel českého jazyka

LFListy filologické

MLJThe Modern Language Journal.

MLNModern Language Notes.

NBLNaučnyj bjulleten’ leningradskogo gosudarstvennogo ordena Lenina universiteta.

Naše řeč.

OZOnomastický zpravodaj ČSAV, příloha ZMK.

PLKPražský lingvistický kroužek

RÉSRevue des Études slaves

RJŠRusskij jazyk v škole

SaSSlovo a slovesnost

SČSZSbornik Československé společnosti zeměpisné

SOSlavia occidentalis

SovJazSovětská věda — Jazykověda

SPNStátní pedagogické nakladatelství

VČAVěstník České akademie

VJazVoprosy jazykoznanija

VVMVlastivědný věstník moravský

ZMKZpravodaj Místopisné komise ČSAV.

ZslPhZeitschrift für slavische Philologie.

 

 

< < < < < <