František Trávníček

[ 1888—1961 ]

Bibliografie1911

1.   „Příspěvek k otázce přehlásky a—ě v nářečích moravských“, in: LF 38, 1911, č. 1, s. 21–28.

2.   „Kak naučit'sja po češski? Češskaja grammatika s chrestomatijej i slovarem. (A. Sirotinin, Varšava 1910)“, in: ČMF 1, 1911, č. 2, s. 160–161.

3.   „Oldřich Hujer, Slovanská deklinace jmenná (Praha 1910)“, in: ČMF 1, 1911, č. 4. s. 344–347.

4.   „Cestopis t.zv. Mandevilla, český překlad pořízený Vavřincem z Březové. K vyd. připravil, úvodem a slovníkem opatřil F. Šimek, Praha 1911“, in: ČMF 1, 1911, č. 5, s. 439–442.

1912

5.   „K otázce české kvantity za raženou intonací praslovanských dlouhých vokálů pod přízvukem“, in: ČMF 2, 1912, č. 1, s. 3–9; č. 2, s. 100–104; č. 3, s. 196–201.

6.   „Několik poznámek o vidu slovenského slovesa“, in: Prúdy 3, 1912, č. 8, s. 298–303.

7.   „S. Agrell, Aspektänderung und Aktionsartbildung beim polnischen Zeitworte (Lund 1908)“, in: ČMF 2, 1912, č. 3, s. 260–262.

8.   „Sborník filologický (roč. 2, 1911)“, in: ČMF 2, 1912, č. 5, s. 456–460.

1913

9.   Země národa československého. (Mapa). Hranice národnostní zakreslil A. Boháč, dialektické F. Trávníček.   Společnost Národopisného musea, Praha 1913, 1 list.

10.   „Iterativní dvojice sypati a sýpati“, in: ČMF 3, 1913, č. 4—5, s. 292–297.

11.   „Adolf Patera ...“ (nekrolog), in: ČMF 3, 1913, č. 1, s. 86–87.

12.   „Jos. Straka, Původní tvořivost českého jazyka příponou -ovo- (Tábor 1910—1912)“, in: ČMF 3, 1913, č. 1, s. 70–71.

13.   „A. Kotík, Hořicko a Novopacko 1. Řeč lidu na Novopacku a Hořicku (Nová Paka 1912)“, in: ČMF 3, 1913, č. 1, s. 71–12.

1914

14.   „Josef Truhlář (1840—1914)“ (nekrolog), in: Časopis Musea království Českého 88, 1914, č. 2, s. 224–226.

15.   „F. F. Fortunatov letos zesnulý“ (narozen r. 1848), in: Časopis Musea království Českého 88, 1914, č. 4, s. 454–455.

16.   „J. Kubín, Lidomluva Čechů kladských. Příspěvek k české dialektologii (Praha 1913)“, in: Časopis Musea království Českého 88, 1914, č. 3, s. 332–335.

17.   „T. Torbiörnsson, Kritische Bemerkung zur slawischen Laut- und Akzentlehre (Uppsala 1914)“, in: Časopis Musea království Českého 88, 1914, č. 4, s. 441–442.

18.   „Franz Spina, Die altčechische Katharinenlegende der Stockcholm-Brünner Handschrift (Prag 1913)“, in: ČMF 4, 1914/15, č. 2, s. 144–146.

19.   „E. Smetánka, Tschechishe Grammatik (Berlin 1914)“, in: ČMF 4, 1914/15, č. 3, s. 248–249.

20.   „J. Hayer, K obohacování slovníku, zejména českého (Brno 1913—1914)“, ČMF 4, 1914/15, č. 5, s. 467.

21.   „V. Mostecký, Tvorba některých kmenů jmenných v češtině staré (Jindřichův Hradec 1912—1913)“, in: ČMF 4, 1914/15, č. 5, s. 467.

22.   „J. Soukup, Příspěvky a výklady ke slovníku českému (Rakovník 1913—1914)“, in: ČMF 4, 1914/15, č. 5, s. 466–467.

23.   „Materiały i prace komisyi językowej Akademii umijętności w Krakowie (Tom 6, 1913)“, in: ČMF 4, 1914/15, č. 5, s. 465–466.

1915

24.   „Fonetická povaha a historický vývoj souhlásky »v« ve slovanštině (A. Frinta, Praha 1916)“, in: Česká věda 2, 1915—1918. s. 79–81.

25.   „Slov. *stergo, *sterkti, *storža atd. — Slov. vęzati. — Výraz pro rodiče v jazycích indoevropských. — Drobnosti gramatické. (Oldřich Hujer, Listy filologické 41, 1914; 42, 1915; 43, 1916; 44, 1917; 45, 1918)“, in: Česká věda 2, 1915—1918, s. 81–82.

26.   „Josef Karásek, Příspěvek k dějinám bible boskovské a kostela boskovského (Olomouc 1918)“, in: Česká věda 2, 1915—1918, s. 380.

27.   „K. Anderle, Králi slavný, Kriste dobrý“ (Tábor 1912), in: ČMF 4, 1914/15, č. 3, s. 264–265.

1919

28.   „Čes. vzhůru“, in: LF 46, 1919, č. 3—4, s. 177–181.

29.   „K štítenskému traktátu O bojování hřiechóv s šlechetnostmi“, in: Časopis Musea království Českého 93, 1919, č. 3, s. 209–218; 94, 1920, č. 1, s. 9–21.

30.   „1. Opatrovati co či čeho. — 2. Povolánu býti. — 3. Kouknouti, koukati“, in: 3, 1919, č. 8, s. 234–239.

31.   „Pružné sloveso“, in: Zrání 1, 1919, č. 3, s. 37–38.

32.   „Ruští bolševici a duchovní kultura“, in: Cesta 1, 1919, č. 41, s. 1125–1128.

33.   „K výkladu některých slov: 1. S'bož'ie, s'čest'je. — 2. Čsl. onuška, čsl. onuce atd. — 3. Čepice (Oldřich Hujer, Listy filologické 46, 1919)“, in: Naše věda 3, 1919/20, č. 4, s. 75–76.

34.   „F. Obelpfalcer, J. A. Komenského milý a milostný jazyk otcovský (Praha 1921) — F. Bílý, J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce (Brno 1919)“, in: Naše věda 3, 1919/20, č. 5—7, s. 121–123.

35.   „A. Frinta, Náboženské názvosloví československé (Praha 1918)“, in: Naše věda 3, 1919/20, č. 5—7, s. 123–127.

36.   „Prace lingwisticzne ofiorowane Janowi Baudouinowi de Courtenya dle uczenia jego działności naukowej 1868—1921 (Václav Vondrák, „K výkladu tak zv. podružného i v slovanštině a polského tvaru dziś, stpol. dzińśs“. — Miloš Weingart, „3. pl. praes. verbi *esmi ve slovanštině“. — Oldřich Hujer: „Latinské nonne v biblických překladech staročeských a staropolských“. — Josef Zubatý: „Předložky v', s', k'“. — A. Frinta: „Přemístění českého přízvuku“. Krakow 1921)“, in: Naše věda 3, 1919/20, č. 1O, s. 217–219.

37.   „G. A. Il'jinskyj, Praslavjanskaja grammatika (Nežin 1916)“, in: ČMF 7, 1919/20, č. 2, s. 121–122.

1920

38.   „Poznámky o jmenné větě v češtině“, in: LF 47, 1920, č. 1, s. 22–27.

39.   „K traktátu o sedmi hlavních hříších v pařížském rukopise Řečí besedních“, in: Z dějin české literatury, Jan Laichter, Praha 1920, s. 76–87.

40.   „Ztroskotati“, in: 4, 1920, č. 3, s. 72–73.

41.   „Příspěvek k mluvě naší sibiřské armády“, in: 4, 1920, č. 6—7, s. 203–209.

42.   „Z ruské jazykozpytné literatury v době války“, in: LF 47, 1920, č. 3—4, s. 255–256.

43.   „Slovenština u nás (V. Ertl, Stručná mluvnice česko-slovenská Praha 1919)“, in: Národní listy, 14. 5. 1920, s. 2.

44.   „Československý rozkol. Príspevky k dejinám slovenčiny (M. Hodža, Turč. Sv. Martin 1920)“, in: ČMKČ 94, 1920, č. 2, s. 156–161.

45.   „Nabljudenija nad kolebanijem udarenija v russkom glagol' (S. Agrell, Archives d'études orientales Vol. 12, Stockholm 1917)“, in: LF 47, 1920, č. 3—4, s. 238–240.

46.   „Slovenština u nás (K. Suchý, Slovenská mluvnice, Praha 1919)“, in: Národní listy, 14. 5. 1920, s. 2.

1921

47.   „Příspěvek k slovenskému nářečí v Oravě“, in: Národopisný věstník českoslovanský 15, 1921, s. 59—67.

48.   „K nauce o jmenné větě v češtině“, in: LF 48, 1921, č. 3, s. 239—249.

49.   „Ke kvantitě mužských kmenů na -o-, -jo- a -u v češtině“, in: LF 48, 1921, č. 2, s. 104—111.

50.   „O kvantitě dvouslabičných ã a jã- kmenů s původním přízvukem na koncovce a s praslovanskými dlouhými vokály“, in: ČMF 7, 1921, č. 1, s. 14—18; č. 2, s. 73—76; č. 3, s. 150—152.

51.   „De la quantité tchèque“, in: Revue des études slaves 1, 1921, s. 204—227.

52.   „K voprosu o češskom količestve glasnych pered praslavjanskim udarenijem“, in: Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Rossijskoj akademii nauk 23, 1921, T. 2, s. 9—5.

53.   „Stč. stúpiti a sstúpiti“, in: ČMF 7, 1921, č. 4, s. 200—204.

54.   „Zodpověděti, zodpovídati, in: 5, 1921, č. 3, s. 65—71.

55.   „O jedné stránce slovesa v našem písemnictví“, in: 5, 1921, č. 7, s. 193—210.

56.   „O pravopise“, in: Mladé Slovensko 3, 1921, s. 68—70, 106—108, 225—226.

57.   „O slovenčine“, in: Slovenská zem 1, 1921, s. 76—81.

58.   „Stč. sníti světa, s světa“, in: ČMF 8, 1921/22, č. 1, s. 8—13.

59.   „Akcenatske studije (A. Belić, Bělehrad 1914)“, in: LF 48, 1921, č. 1, s. 46—52.

60.   „O prasławianskiej metatonji (T. Lehr-Spławinski, Krakow 1918)“, in: LF 48, 1921, č. 1, s. 47—52.

61.   „Ze studjów nad akcentem słowiańskim (T. Lehr-Spławinski, Krakow 1917)“, in: LF, 1921, č. 1, s. 46—52.

1922

62.   „K vokalisaci předložek a předpon v češtině“, in: ČMF 8, 1922, č. 2, s. 101—105, č. 3, s. 198—202.

63.   „Ke kvantitě některých koncovek v češtině“, in: LF 49, 1922, č. 2, s. 101—110.

64.   „Čeho je třeba spisovné slovenštině“, in: Prúdy 6, 1922, č. 1, s. 42—46.

65.   „O t.zv. slovacitě Velké Moravy“, in: Prúdy 6, 1922, č. 4, s. 261—265.

66.   „Příspěvek k slovenskému nářečí v Oravě“, in: Naše věda 4, 1921/22, č. 7—8, s. 150—155.

67.   „Vliv revoluce na ruský jazyk (Roman Jakobson, Praha 1921)“, in: LF 49, 1922, č. 244—246.

68.   „Lexique de la guerre et de la révolution en Russie (1914—1918) (André Mason, Paris 1920)“, in: LF 49, 1922, s. 244—246.

69.   „O jménech pomístních, jich významu a sbírání (Antonín Profous, Praha 1920)“, in: Naše věda 5, 1922/23, č. 7—9, s. 138—142.

70.   „K chronologii některých staročeskýoh jevů mluvnických (F. Bergmann, Listy filologické 48, 1921). — Prasl. e v slabice -ev- jmen místních v češtině (F. Bergmann, LF 50, 1923) — Příspěvky k české historické dialektologii (F. Bergmann, ČMM 46, 1922)“, in: Naše věda 5, 1922/23, č. 10, s. 201—211.

71.   „Příruční mluvnice jazyka českého. Sv. 1. Skloňování (A. Gregor, Brno 1923)“, in: Naše věda 5, 1922/23, č. 10, s. 238—239.

1923

72.   K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce, Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně č. 2, Filosofická fakulta, Brno 1923, 30 str.

73.   Studie o českém vidu slovesném. Praha, Česká akademie věd a umění 1923, 16, 342 str.

74.   Учебникь чешскаго языка для русских (самоучитель) — Učebnice českého jazyka pro Rusy (pro samouky). Praha, J. Otto 1923, 164 str.

75.   „[Bohdan Jedlička] Dne 3. října r. 1923 zemřel v Praze ...“, in: Naše věda 5, 1922/23, č. 16, s. 241—242.

76.   „Novočeské napadlo mi a pod.“, in: ČMF 9, 1923, č. 1, s. 1—7.

77.   „Slovesa typu očistiti čeho, ot čeho v češtině“, in: Slovanský sborník věnovaný jeho Magnificenci prof. Františku Pastrnkovi k sedmdesátým narozeninám, Klub moderních filologů, Praha 1923, s. 97—104.

78.   „Poznámky o Blahoslavově Grammatice“, in: Sborník Blahoslavův (1523—1923), Výbor pro postavení pomníku Blahoslavova, Přerov 1923, s. 202—216.

79.   „K otázce o poměru mezi slovenštinou a češtinou“, in: Prúdy 7, 1923, č. 3, s. 148—155.

80.   „Poznámky o novočes. napadlo mi a pod.“, in: ČMF 9, 1923, č. 3, s. 202—209.

1924

81.   O českém jazyce, Praha, Melantrich 1924, 120 str.

Ref.: Bohuslav Havránek, Střední škola 5, 1925, č. 5, s. 277—278; Quido Hodura, Naše řeč 9, 1925, č. 10, s. 300—311; Alois Gregor, Naše věda 8, 1926/27, č. 3—4, s. 53—59.

82.   Příspěvky k nauce o české přízvuku, Filosofická fakulta, Brno 1924, 52 str.

Ref.: Jan Mukařovský, Naše věda 9, 1927/28, č. 1—2, s. 4—11.

83.   „K Bartošovu brusičství“, in: Časopis Matice moravské 48, 1924, s. 434—439.

84.   „Gramatické drobnosti. 1. Jihočes. ščasnej atpod. — 2. Blíziti sě komu atp. — 3. Svévolný, svávolný atp. 4. Jihočes. žebrajce, hlejte atp.“, in: ČMF 11, 1924/25, č. 1, s. 100—105, č. 3—4, s. 208—218.

85.   „Slovanský sborník věnovaný jeho Magnificenci prof. Františku Pastrnkovi k sedmdesátým narozeninám (Bohumil Havránek: „Neasimilované párové souhlásky znelé a neznělé v staré češtině“. — Vilém Mathesius: „Pronominální podmět v hovorové češtině“. — F. Oberpfalcer: „K souhláskovým změnám v českých nářečích“. — J. Húsek: „Hrtanové hlásky a h v moravsko-slezském nářečí Nové Vsi u Uher. Ostrohu“. Praha 1923)“, in: Naše věda 6, 1924, č. 5—7, s. 106—120.

86.   „Náš jazyk mateřský (Václav Flajšhans, Praha 1924)“, in: Naše věda 6, 1924, č. 10, s. 194—205.

1925

87.   Příruční mluvnice jazyka českého, Napsal Jan Gebauer, Upravil F. Trávníček. 3. vyd. Praha, Unie 1925, 494 str.

88.   „K vývoji české kvantity“, in: Sborník prací věnovaných profesoru dru. Janu Máchalovi k sedmdesátým narozeninám. 1855—1925, Klub moderních filologů, Praha 1925, s. 349—357.

89.   „Prof. Emil Smetánka“, in: NO, 14. 10. 1925, s. 5.

90.   „Poznámky ke Královu spisu O prosodii české (Josef Král, Praha 1923)“, in: Morava 1, 1925, č. 5, s. 136—141.

91.   „O původu jména Žižka (Karel Titz, Brno 1924)“, in: Naše věda 7, 1925/26, č. 3—5, s. 72—78, č. 8—10, s. 218—221.

92.   „O vývoji české konjugace (Karel Rocher, Praha 1926)“, in: Naše věda 7, 1925/26, č. 6—7, s. 127—132.

1926

93.   Moravská nářečí. S dialektickou mapou Moravy. Národopisná společnost českoslovanská, Praha 1926, 4°, pp. 21 + (3) + mapa.

Ref.: Alois Gregor, Naše věda 8, 1926/27, č. 7—8, s. 139—144.

Obsah:

Předmluva (24. října 1924), 3—4

Úvod, 5—6

1. Dělení nářečí českého jazyka na větší skupiny

2. Roztřídění moravských nářečí na čtyři skupiny

I. Nářečí moravskočeské, 6—8

4. Hlavní znaky jeho

5. 1. Hranice jeho

5. 2. Rozsah části severní, západní a východní

II. Nářečí hanácké, 8—13

6. Hlavní znaky jeho

7. Nářečí horské

8. Nářečí čuhácké

9. 1. Bartošovo dělení nářečí

9. 2. Hranice

III. Nářečí slovenské, 14—18

10. Hlavní znaky jeho

11. Nářečí dolské

12. Nářečí kolem Kleče

13. Nářečí kopaničářské

14. Mluva poslovenštěných Charvátů a mluva ve Valticích

15. Bartošovo dělení slovenských nářečí

16. Hranice

IV. Nářečí lašské, 18—19

17. Rozsah a hlavní znaky jeho

18. Mluva Přerova, Lipníka nad Bečvou a Valašského Meziříčí

Seznam prací o moravských nářečích, 20—21

94. Příspěvky k českému hláskosloví, Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně č. 16, Filosofická fakulta, Brno 1926, 169 str.

Ref.: V. Šmilauer: „Dvoje Trávníčkovy příspěvky“, Bratislava 1, 1927, č. 2, s. 256—274.

95.   „K postavení příklonek ve větě“, in: MNHMA. Sborník vydaný na paměť čtyřicetiletého učitelského působení ... Josefa Zubatého na universitě Karlově 1885—1925, Jednota českých filologů, Praha 1926, s. 302—316.

96.   „Gramatické drobnosti. 5. Nominativ sing. u-kmenů. 6. K střídnicím za pračes. é, 'é, v laštině. — 7. Českomor. a moravskočs. řívat, řivat. — 8. Pokútní, pokútně“, in: ČMF 12, 1926, č. 2, s. 97—103.

97.   „Voľakto, voľačo“, in: Prúdy 10, 1926, č. 1, s. 27—32.

98.   „K otázce o vývoji slovenštiny“, in: Prúdy 10, 1926, č. 7, s. 435—441.

99.   „Náš jazyk mateřský (Václav Flajšhans, Praha 1924)“, in: Zeitschrift für slawische Philologie 3, 1926, Doppelheft 3—4, pp. 471—478.

1927

100. Příspěvky k dějinám českého jazyka, Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně č. 19, Filosofická fakulta, Brno 1927, 126 str.

Ref.: V. Šmilauer: „Dvoje Trávníčkovy příspěvky“, Bratislava 1, 1927, č. 2, s. 256—274; J. Menšík, Časopis pro moderní filologii 13, 1927, č. 3—4. s. 276—282; R. Kolarič, Slavia 6, 1927/28, č. 2—3, s. 485—489.

101.   „Gramatické drobnosti. 9. Obávati sě. — 10. Staročes. oblo hltati. — 11. Hornoostravs. osełka. — 12. Naznak a pod. — 13. Ščípati. — 14. K vývoji souhlásek v a f v češtině“, in: ČMF 13, 1927, č. 1, s. 20—24, č. 3—4, s. 210—215.

102.   „Prothese či hiát?“, in: Symbolae grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski 2. Krakow 1927, s. 139—151.

103.   „[V. Vondrák] Řeči promluvené o vzpomínkovém večeru zesnulého prof. Dra Václava Vondráka dne 14. října 1925 v universitní aule“, in: Slavnostní inaugurace rektora 22. listopadu 1926. Studijní rok 1926/27, Masarykova univ., Brno (1927), s. 61—67.

104.   „O V. Vondrákovi“, in: Ročenka Masarykovy university. Rok 1926/1927, Masarykova univ., Brno 1927, s. 61—73.

105.   „Jan Gebauer. (8. 10. 1838—25. 5. 1907)“, in: NL, 26. 5. 1927, s. 1.

106.   „Jubileum Naší řeči“, in: NL, 30. 6. 1927, s. 1.

107.   „Nejstarší brus českého jazyka“, in: NL, 24. 9. 1927, s. 1.

108.   „K reformě českého pravopisu“, in: NL, 4. 11. 1927, s. 1.

109.   „Vývoj současného jazyka spisovného (Václav Vondrák, Brno 1926)“, in: Zeitschrift für slawische Philologie 4, 1927, Doppelheft 3—4, s. 471—475.

110.   „Starobylé rysy mluvy jihočeského lidu (J. Mrázek, Jihočeský přehled 2, 1927)“, in: Naše věda 9, 1927/28, č. 5—7, s. 143—144.

1928

111.   „Gramatické drobnosti. 15. Staročes. lok. plur. na -as, -ach. — 16. K otázce československých prvků v círk. slovanštině. — 17. Slovens. dvaja, obaja, traja, štyrja“, in: ČMF 14, 1928, č. 3—4, s. 208—218.

112.   „Česká fonetika“, in: Mateřská škola. Sborník přednášek o škole mateřské. Svaz učitelek mateřských škol, Praha 1928, s. 203—210.

113.   „K otázce mluvnice na škole obecné“, in: Československá škola a výchova, Sborník České pedagogické společnosti v Brně; Nakl. České pedagogické spol., Brno 1928, s. 36—43.

114.   „K otázce o Husově rodišti“, in: Naše věda 9, 1927/28, č. 8—10, s. 160—165.

115.   „K otázce českého jazyka na obecných školách“, in: Nové školy 2, 1927/28, č. 1—2, s. 161—176, č. 7—10, s. 241—247; 3, 1928/29, č. 3—4, s. 81—88.

116.   „Pravopis a jazyk“, in: NL, 26. 1. 1928, s. 1.

117.   „Vznik nářečí českého jazyka“, in: NL, 25. 10. 1928, s. 1.

118.   „Česká kvantita, melodie a přízvuk (J. Chlumský, Praha 1928)“, in: Naše věda 10, 1928/29, č. 3—6, s. 76—97, č. 7—10, s. 199—210.

1929

119.   Historická mluvnice jazyka českého. Díl 4. Skladba. Autor Jan Gebauer. K vydání upravil F. Trávníček. Praha, Česká akademie 1929, 763 str.

Ref.: André Mazon, Revue des études slaves (Paris) 9, 1929, f. 1—2, pp. 164; J. Zubatý, Naše řeč 13, 1929, č. 5. s. 110—114; A. Beer: „Gebauerova skladba“, Naše věda 11, 1930, č. 1—3, s. 1—5.

120.   „Samostatné části věty v češtině“, in: Slavia 7, 1928/29, č. 4, s. 808—818.

121.   „Ant. Vašek“, in: Bratislava 3, 1929, č. 5, s. 1095—1098.

122.   „Jan Pelikán ...“, in: Naše věda 10, 1928/29, č. 7—10, s. 247.

123.   „Poznámky o valašské mluvě“, in: Naše Valašsko 1, 1929/30, č. 2, s. 56—59.

1930

124.   Jazyk a národ. Sbírka přednášek a rozprav. Jednota československých matematiků a fysiků, Praha 1930, 79 str.

Ref.: Tho (J. Thon), Národní listy 12. 2. 1931, s. 10; Václav Machek, Naše řeč 15, 1931, č. 7, s. 159—163; Alois Gregor, Naše věda 12, 1931, č. 7—10, s. 229—230; A. Obrdlík, Sociologická revue 2, 1931, č. 4, s. 523—524; M. W. (Miloš Weingart), Časopis pro moderní filologii 17, 1931, č. 4, s. 393—394; K. Janáček, Časopis Matice moravské 56, 1932, č. 1—2; s. 193—198.

125.   Gebauerova Příruční mluvnice jazyka českého pr učitele a studium soukromé. Upravil F. Trávníček. 4., přeprac. vyd. Praha, Unie 1930, 479 str.

Ref.: Alois Gregor, Naše věda 11, 1930, č. 8—9, s. 219—222; N. Černý, Komenský 58, 1930/31, č. 2, s. 93; J. Haller, Listy filologické 58, 1931, č. 4—5, s. 342—352.

126.   Neslovesné věty v češtině. Brno, Filosofická fakulta 1930—1931. 2 sv.

Díl 1. Věty interjekční, 1930, 254 str.

Díl 2. Věty nominální, 1931, 222 str.

Ref.: J. Haller, Naše řeč 14, 1930, č. 9—10, s. 210—212; A. G. (Alois Gregor), „Vynikající dílo o české skladbě“, Lidové noviny, 6. 12. 1931, s. 9; Bohuslav Havránek: „Aus der slavistischen Linguistik im Jahre 1930“, Slavische Rundschau 4, 1932, Nr. 1, pp. 47—48; I. Lekov, B'lgarski pregled' (Sofia), 2, 1933, s. 129.

127.   „K vývoji novější spisovné češtiny“, in: Studie a vzpomínky (K 50. narozeninám A. Nováka), F. Obzina, Vyškov 1930, s. 56—59.

128.   „Slovenský lokál plur. f Turach“, Časopis pro moderní filologii 16, 1930, č. 2, s. 117—123.

129.   „Ten Olomouc či ta Olomouc?“, in: Časopis Matice moravské 54, 1930, s. 453—454.

130.   „K otázce původu laštiny“, in: Slavia 9, 1930/31, č. 1, s. 36—47.

131.   „Materiał jezykowy czeski w Kronice Czechów kanonika praskiego Kosmy (H. Batowski, Slavia occidentalis 9, 1930)“, in: ČMM 54, 1930, s. 256—257.

1931

132.   Spisovná řeč a nářečí na škole. Praha, Státní nakl. 1931, 39 str.

Ref.: J. Haller, Naše řeč, 15, 1931, č. 10, s. 232—234; V., Věstník pedagogický 9, 1931, č. 4, s. 178.

133.   Mluvnické vyvučování, (autoři) F. Trávníček, V. Komárek. Společnost pedagogického musea, Brno 1932, 192 str.

Ref.: J. Schwarz, Naše řeč 17, 1933, č. 5, s. 154—159; K. J. Topinka, Škola měšťanská 35, 1933, č. 7. s. 236.

134.   „Slovans. gnetǫ/gńetǫ a pod.“, in: Prace filologiczne 15/2, (Warszawa) 1931, pp. 163—170.

135.   „Josef Zubatý“ (Řeč promluvená na slavnostní schůzi, pořádané 7. května 1931 filosofickou fakultou Masarykovy university k uctění památky zesnulého čestného doktora jejího Jos. Zubatého), in: Ročenka Masarykovy umversity, Roč. 12, 1930—1931. Masarykova Universita, Brno 1931, s. 63—75.

136.   „Josef Zubatý“, in: Naše věda 12, 1931, č. 7—10, s. 143—148.

137.   „J. M. Slavičínský“, in: Naše Valašsko 2, 1931, č. 2, s. 95—96.

138.   „Úvod do české fonetiky“, in: Škola vysokých studií pedagogických v Brně (1921—1931), Českosl. obec učitelská, Brno b.r., s. 345—359.

139.   „Jan Misárek Slavičínský“, in: LN, 20. 3. 1931, s. 7.

140.   „Dílo Jos. Zubatého“, in: LN, 22. 3. 1931, s. 5.

1932

141.   Úvod do české fonetiky. Praha, Unie 1932, 122 str.

Ref.: jk., Tvořivá škola 7, 1931/32, č. 9, s. 203; A. G. (Alois Gregor), Lidové noviny 12. 6. 1932, s. 9; J. Chlumský, Listy filologické 58, 1932, č. 4—5, s. 287—306; A. Frinta, Slavia 14, 1936/37, č. 1—2, s. 176—180.

142.   „Zum slav. mož'“, in: Mélanges de philologie offerts à M. J. J. Mikkola ..., Helsingfors, t. Druck. A. G. d. Finn. Literaturges 1932, pp. 313—316.

143.   „Dialaktologie — Dialekty“ (s mapkou), in: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky. Díl 2, sv. 1, J. Otto, Praha 1932, s. 96—100.

145.   „Česko-slovenský poměr po stránce jazykové“, Přednáška pořádaná Osvětovým svazem na Slovensku a Literárním odborem Umělecké besedy slovenské a proslovená 20. února t.r., in: Bratislava 7, 1933, č. 3, s. 217—234.

Ref.: Prúdy 17, 1933, č. 1—3, s. 115—116.

146.   „České dativy (lokály) tobě, sobě a tebě, sebě“, in: Sbornik' v češt' na prof. L. Miletič za sedemdesetgodišnidata ot roždenisto mu (1863—1933), Izd. Makedon. naučen institut, Sofia 1933, pp. 259—267.

147.   „Mahenova básnická mluva“, in: Mahenovi. Sborník k padesátinám, Uspoř. F. Halas a J. Žantovský, Družstevní práce, Praha 1933, s. 64—71.

148.   „Odpověd Chlumskému na kritiku mého Úvodu do české fonetiky“, in: LF 60, 1933, č. 1, s. 66—73.

149.   „K reformě českého pravopisu“, in: Kolo, 1933, č. 2, s. 23—25.

1933

150.   „Klinika prof. Petřivaldského a český jazyk“, in: Časopis lékařů českých 72, 1933, č. 46—47, s. 1632.

151.   „Nejistý osud slov (o významovém vývoji)“, LN, 5. 1. 1933, s. 1.

152.   „Československá jednota“, in: LN, 29. 4. 1933, s. 11.

153.   „Fonetika“, in: LN, 14. 5. 1933, s. 11.

154.   „Změny jazykového studia na filosofických fakultách“, in: LN, 16. 6. 1933, s. 7.

155.   „Nový úsudek o jazyce čes. baroku“ (J. Vašica), in: LN, 2. 7. 1933, s. 9, 10.

156.   „O Masarykovu universitu“, in: LN, 24. 7. 1933, s. 5.

157.   „Čeština na středních školách“, in: LN, 25. 10. 1933, s. 9.

158.   „Rod jmen v češtině“, in: LN, 28. 12. 1933, s. 9.

159.   "Naše dialektologie (J. Haller: Popis a rozbor lidové mluvy v pěti podřipských obcích, Praha 1932; J. Stanislav: Liptovske nárečia, Turč. Sv. Martin 1933)", in: LN, 17. 3. 1933, s. 9.

160.   "Branické nářečí (F. Steuer, Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 45, 1932)", in: LN, 18. 3. 1933, s. 9.

161.   "Československá jednota (V. Chaloupecký, »Další slovenská falsa z doby obrození«, Bratislava 6, 1932)", in: LN, 29. 4. 1933, s. 11.

162.   "Jak nejstarší Slované vystupovali v okruh evropské kultury (J. Janko, ČČH 39, 1933)", in: LN, 17. 5. 1933, s. 9.

163.   "Einführung in die historische Grammatik der tschechischen Sprache (F. Liewehr, Brno 1933)", in: LN, 8. 6. 1933, s. 9.

164.   "Nový úsudek o jazyce českého baroku (B. H. Bílovský: Církevní Cherubín aneb slavný, a stálý v ohni, a mukách víry a svaté spovědi zástupce Jan Sarkander, do tisku připravil J. Vašica, Olomouc 1933)", in: LN, 2. 7. 1933, s. 9, 10.

165.   "Je čeština přeložená nemčina? (Pavel Eisner: »Experiment s jazykem«, Lumír 59, 1933)", in: LN, 8. 7. 1933, s. 9.

166.   "O slovosledu v češtině" (Vl. Cettl), in: LN, 17. 8. 1933.

167.   "Vlastivěda mostecká. Jazykový výklad místních jmen v okrese mosteckém (J. Mrázek, Most 1933)", in: LN, 12. 11. 1933, s. 12.

168.   "Výslovnost srbochorvátských hlásek (Branko Miletić). — Základy spisovné výslovnosti slovenské. (B. Hála). — K popisu pražské výslovnosti. — Artikulace českých zvuků. (B. Pollanda)", in: LN, 21. 11. 1933, s. 10.

169.   "Spisovná čeština a jazyková kultura (B. Havránek — K. Weingart, Praha 1932)", in: Naše Věda 14, 1933, č. 9—10, s. 215—226.

1934

170.   Mluvnice na škole národní nižšího i vyššího stupně a na nižším stupni školy střední. Praha, Státní nakl. 1934, 40 str.

Ref.: Koh., Tvořivá škola 9, 1933/34, č. 9, s. 211; J. Schwarz, Naše řeč 18, 1934, č. 6—7, s. 207—210.

171.   „Dětská řeč“, in: Pátý sjezd (první slovanský) pro výzkum dítěte v Brně 28.—31. října 1933. Stálý výbor pro pořádání sjezdů pro výzkum dítěte, Brno 1934, s. 144—151.

172.   „Gramatické drobnosti. 18. Chronologie stahování. — 19. Středoslovenské dobrõ, dobrô“, in: ČMF 20, 1934, č. 3—4, s. 225—232.

173.   „O globální metodě elementárního čtení“, in: Pražské školství 6, 1934, č. 6, s. 127—128, č. 7, s. 147—149.

174.   „Globální metoda čtení“, in: Nová škola mateřská 4, 1934, č. 4, s. 59—62.

175.   „Globální metoda čtení“, in: LN, 9. 1. 1934, s. 7.

176.   „Jsou jména našich řek cizí?“ (E. Schwarz, Al. Brückner), in: LN, 13. 1. 1934, s. 9.

177.   „Žižka a žižka“, in: LN, 28. 2. 1934, s. 8.

178.   „O globální metodu čtení“, in: LN, 14. 4. 1934, s. 9.

179.   „Český jazyk v přítomnosti“, in: LN, 21. 4. 1934, s. 9.

180.   „Slovenský purismus“, in: LN, 1. 6. 1934, s. 7.

182.   „Staré Slovensko a Praslovensko“, in: LN, 2. 6. 1934, s. 9.

183.   „Bude se vám to hodit?“, in: LN, 23. 8. 1934, s. 7.

184.   „Pana ministra Barthou či Barthoua?“, in: LN, 28. 12. 1934, s. 7.

185.   „Československá vlastivěda. Díl 3. Jazyk. (Praha 1934)“, in: Bratislava 8, 1934, č. 5, s. 538—541.

Oldřich Hujer, „Vývoj jazyka československého“; Bohuslav Havránek, „Nářečí česká“; František Oberpfalzer, „Argot a slang“; Jan Mukařovský, „Obecné zásady a vývoj novočeského verše“; Roman Jakobson, „Verš staročeský“; G. Gerovskij, „Jazyk Podkarpatské Rusi“; E. Schwarz, „Jazyk německý na území ČSR“.

186.   „Václava Hájka z Libočan Kronika česká IV. (vyd. Václav Flajšhans, Praha 1933)“, in: LN, 6. 1. 1934, s. 9.

187.   „O původnosti díla Rod jmen v češtině (F. Oberpfalcer, Rod jmen v češtině, Praha 1933)“, in: LN, 12. 1. 1934, s. 9.

188.   „Pokus o český slovník etymologický (J. Holub, Stručný slovník etymologický jazyka čeeskoslovenského, Praha 1933)“, in: LN, 2. 2. 1934, s. 9.

189.   „O vojenské češtině v 19. stol. (Karel Titz, Ohlasy husitství v Evropě, Praha 1922 — K. Titzt, „O vojenské češtině v 19. století“, Vojenský historický sborník, roč. 2, sv. 2. 1933)“, in: LN, 24. 2. 1934, s. 9, 10.

190.   „Drobnosti exegetické (B. Ryba, LF 60, 1933)“, in: LN, 28. 2. 1934, s. 8.

191.   „O názvu Slezsko (B. Horák — J. Profous, Sborník Československé společnosti zeměpisné 40)“, in: LN, 20. 4. 1934, s. 9.

192.   „Český jazyk v přítomnosti (M. Weingart, Praha 1934)“, in: LN, 21. 4. 1934, s. 9.

193.   „Dvě nové práce ze srovnávacího jazykozpytu (J. M. Kořínek, Studie z oblasti onomatopoje, Praha 1934. — Václav Mechek, Recherches dans la domaine du lexique balto-slave, Brno 1934), in: LN, 17. 5. 1934, s. 9.

194.   „Le slave commun (Antoine Meillet)“, in: LN, 15. 6. 1934, s. 9.

195.   „O slovosledu v češtině (V. Cettl, Praha 1934)“, in: LN, 17. 8. 1934, s. 9.

196.   „Hus a vývoj spisovné češtiny (K. Novák, Slovník k českým spisům Husovým, Praha 1934)“, in: LN, 24. 11. 1934, s. 9.

197.   „Zbytky rukopisného a tištěného staročeského kancionálu ... (Paul Diels)“, in: LN, 6. 12. 1934, s. 9.

1935

198.   Historická mluvnice československá. Praha, Melantrich (1935), 445 str.

Ref.: Ľ. Novák, Prúdy 19, 1935, č. 9—10, s. 568—570; André Mazon, Revue des études slaves (Paris), 15, 1935, f. 3—4, pp. 268—269; B. N. (B. Novák), „Nová mluvnice jazyka československého“, Věda a život 2, 1935/36, č. 4, s. 191; Bohuslav Havránek: „Nová základní práce o jazyce československém“, Lidové noviny 12. 12. 1935, s. 9; R. J. (R. Jakobson), „Ein Grundwerk zur tschechoslovakischen Sprachgeschichte“, Prager Presse 5. 1. 1936, s. 10; Ľ. Novák, Sborník Matice slovenskej 14, 1936, č. 1, s. 215—218; S. Petřík, „K otázkam prízvuku a intonácie“, Sborník Matice slovenskej 14, 1936, č. 1, s. 219—221; Václav Flajšhans, Slavia 14, 1936/37, č. 1—2, s. 180—186; Václav Flajšhans, Český časopis historický 43, 1937, č. 1, s. 112—114; Alois Gregor, Naše věda 18, 1937, č. 1, s. 21—24.

199.   Správná česká výslovnost. Brno, Zemské divadlo 1935, 64 str.

Ref.: A. G. (Alois Gregor), Lidové noviny 3. 4. 1935, s. 9; Bohuslav Havránek, „K otázce normalisování české spisovné výslovnosti“, Slovo a slovesnost 3, 1935, č. 3, s. 182—183; A. S., Rozhledy po literatuře a umění 4, 1935, č. 13, s. 108; J. Chlumský, Listy filologické 63, 1936, č. 2, s. 166—174.

200.   „Slovenské a staročeské nie“, in: Sborník Matice slovenskej, Roč. 13, 1935. Jazykoveda. č. 1. Matica slovenská, Turč. Sv. Martin 1935, s. 39—43.

Ref.: V. Vážný, Bratislava 9, 1935, č. 3—4, s. 447.

201.   „Vztah slovenštiny k češtině“, in: Věda a život 1, 1935, příl.: Vědecký svět, č. 1, s. 7—9.

202.   „Ke sporným otázkám slovenského hláskosloví. 1. Suum cuique“, in: ČMF 21, 1935, č. 2, s. 215—216.

203.   „Záporky ve spisovné češtině“, in: 19, 1935, č. 6—10, s. 315—320.

204.   „Lipenský či lipnický?“, in: Záhorská kronika. Vlastivědný sborník Záhoří a Pobečví, Roč. 12, 1935, č. 4. A. Fröhlich, Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou 1935, s. 97.

205.   „Vyvolávám ducha doby zapadlé!“ (J. Haller, , 1933, č. 1.), LN, 31. 1. 1935, s. 9.

206.   „J. M. Rozwadowski“, (úmrtí), in: LN, 21. 3. 1935, s. 9.

207.   „Začátky našeho písemnictví“, in: LN, 26. 3. 1935, s. 9.

208.   „Josef Zubatý. 20. 4. 1855—21. 3. 1931“, in: LN, 20. 4. 1935, s. 9.

209.   „Jistebnický či jistebský?“, in: LN, 1. 12. 1935, s. 9.

210.   „Československá vlastivěda, Díl 3. Jazyk. (Praha 1934)“, in: LN, 10. 1. 1935, s. 7.

211.   „Argot a slangy (F. Oberpfalcer, Čsl. vlastivěda, Díl 3, Jazyk, Praha 1934)“, in: LN, 20. 1. 1935, s. 9.

212.   „Slovo a slovesnost (Roč. 1, č. 1)“, in: LN, 16. 2. 1935, s. 9.

213.   „Příruční slovník jazyka českého (Red. O. Hujer, E. Smetánka a M. Weingart, Praha 1935—1937)“, in: LN, 26. 3. 1935, s. 9.

214.   „První česko-církevněslovanská legenda o svatém Václavu. Rozbor filologický (Miloš Weingart, Praha 1934)“, in: LN, 26. 3. 1935, s. 9.

215.   „Jazyk knih černých, jinak smolných (František Oberpfalcer, Praha 1935)“, in: LN, 17. 10. 1935, s. 9.

1936

216.   Jistebský či jistebnický? Disput vedený v Lidových novinách mezi drem Františkem Trávníčkem ... a mezi Petrem Bezručem, Pokorný a spol., Brno 1936, 58 str.

217.   Gebauerova Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. Upravil F. Trávníček, Unie, Praha 1936 (5. vyd.), 479 str.

218.   „Maloměsto a malé město“, in: Slovo a slovesnost 2, 1936, č. 1, s. 21—25.

219.   „Slovenská spojka -kým“, in: Sborník Matice slovenskej, roč. 14, 1936, Jazykoveda, č. 1, Matica slovenská, Turč. Sv. Martin, 1936, s. 154—157.

220.   „Dětská řeč v předškolním věku“, in: Sborník přednášek kursu pro vyšší pedagogické vzdělání učitelek mateřských škol, pořádaného Jednotou učitelek mateřských škol v Brně ve školním roce 1934—1935 v Brně. Jednota učitelek mateřských škol, Brno 1936, s. 35—42.

221.   „Slavnost vyřadění?“, in: LN, 4. 8. 1936, s. 9.

222.   „Záporka nic (V. Flajšhans, LF, 1936)“, in: LN, 11. 8. 1936, s. 9.

223.   „Pozor na brusiče“, in: LN, 18. 8. 1936, s. 9.

224.   „Co se změnilo v českém pravopise na padesát let?“, in: LN, 26. 8. 1936, s. 9.

225.   „O původu a skloňování polského jména Rydz-śmigły“, in: LN, 17. 10. 1936, s. 9.

226.   „Obrat v Naší řeči“, in: LN, 1.11. 1936, s. 9.

227.   „Utiskovaná slova“, in: LN, 25. 12. 1936, s. 11, 12.

228.   „Makedonski pregled (Roč. 10)“, in: LN, 30. 4. 1936, s. 9.

229.   „Ľ. Novákovo pojetí Štúrovy literární odluky“, in: LN, 6. 6. 1936, s. 9.

Zpráva o přdnášce Ľ. Nováka v Brně.

230.   „Vědecké základy slovenského nacionalismu. (Ľ. Novák, Jazykovedné glosy k československej otázke, Turč. Sv. Martin 1935)“, in: LN, 3. 10. 1936, s. 9.

1937

231.   Pavel Váša — František Trávníček: Slovník jazyka českého, F. Borový, Praha 1937 (1. vyd.), 2 sv.

Sv. 1:   Stručná mluvnice česká. — A—K, 891 str.

Sv. 2:   L—S, 893—1747 str.

Sešitové vydání z let 1934, 1935.

Ref.: V. Černý, Časopis pro dějiny venkova 21, 1934, č. 4, s. 181; J. Janko, Časopis pro moderní filologii 21, 1935, č. 1, s. 101; K. Juda, Střední škola 15, 1935, č. 1, s. 30—32; -pl (Eugen Rippl): „Zwei Wörterbücher der tschechischen Sprache“, Slavische Rundschau, 7, 1935, Nr. 6, pp. 405—406.

232.   „Základy českého slovosledu“, in: Slovo a slovesnost 3, 1937, č. 2, s. 78—86.

233.   „Rukopisy po stránce jazykové“, in: Věda a život 3, 1937, č. 4, s. 158—162; č. 5, s. 196—204.

234.   „František Bartoš (1837—1906)“, in: Časopis Matice moravské 61, 1937, č. 2, s. 145—151.

235.   „Stručná mluvnice česká“, in: Váša, P. — Trávníček, F.: Slovík jazyka českého 1, F. Borový, Praha 1937, s. 11—75.

236.   „O poměru mezi češtinou a slovenštinou“, in: Střední škola 18, 1937/38, č. 1, s. 26—28.

237.   „[Hesla:] český jazyk, dialekty, gramatika, fonetika, jazyk spisovný, patro ad., in: Pedagogická encyklopedie, Novina, Praha 1937—1939, díl 1: ss. 1, 74, 157, 168, 187, 197, 297, 335, 387, 408, 430, 443, 458, 499, 516, 536, 541, 542, 544, 557, 581;
díl 2: ss. 37, 38, 79, 85, 139, 157, 198, 297, 305, 456, 499, 520, 530, 541, 568, 586, 620;
díl 3: ss. 42, 81, 120, 146, 220, 304, 309, 312, 351.

238.   „Menšina, menšinář, menšinový“, in: LN, 3. 3. 1937, s. 7.

239.   „Fr. Bartoš jako jazykozpytec“, in: LN, 16. 3. 1937, s. 9.

240.   „Pravda o Rukopisech“, in: LN, 4. 4. 1937, s. 9.

241.   „K boji o Rukopisy (Adresováno prof. Fr. Marešovi), in: LN, 12. 6. 1937, s. 7.

242.   „Ševcovské starosti“, in: LN, 23. 6. 1937, s. 1.

243.   „Stanovisko a stanoviště“, in: LN, 10. 8. 1937, s. 7.

244.   „Lidská tvář Petra Bezruče“, in: LN, 12. 9. 1937, s. 1, 2.

245.   „Bezručova básnická mluva“, in: LN, 15. 9. 1937, s. 8.

246.   „Vespolné zástavní právo“, in: LN, 7. 11. 1937, s. 9.

247.   „Simultánní zástavní právo“, in: LN, 1. 12. 1937, s. 7.

248.   „Trenčanský a trenčínský“, in: LN, 15. 12. 1937, s. 1, 2.

249.   „Ředitel či řiditel?“, in: LN, 19. 12. 1937, s. 9.

250.   „Přeji Vám veselé vánoce“, in: LN, 25. 12. 1937, s. 9.

251.   „Mourovatý kocour a poplatník“, in: LN 28. 12. 1937.

252.   „Etymologický slovník československý (J. Holub, Stručný slovník etymologický, 2. vyd. Praha 1937)“, in: LN, 18. 2. 1937, s. 9.

253.   „Strach z pravdy (F. Mareš, Praha 1937)“, in: LN, 16. 7. 1937, s. 7.

254.   „Bulharský hlas o slovenštině (Ivan Lekov, Věstník Bulharské akademie, sv. 55)“, in: LN, 17. 8. 1937, s. 7.

255.   „Z kroniky rodu Bezručova (Vít Šedivec, Brno 1937)“, in: LN, 19. 9. 1937, s. 10.

256.   „Kniha o Bezručově básnické mluvě (K. Rektorisová, Bezručova básnická řeč, Brno 1937)“, in: LN, 26. 9. 1937, s. 9, 10.

257.   „Petr Bezruč na Hané, (Josef Koudelák, Uničov 1937)“, in: LN, 3. 10. 1937, s. 9.

258.   „Strážce pokladu. K poctě sedmdesátých narozenin Petra Bezruče (Fr. Horečka, Praha 1937)“, in: LN, 17. 10. 1937, s. 10.

259.   „Slezsko Bezručovi (Hrabyně 1937)“, in: LN, 24. 10. 1937, s. 10.

260.   „Bezručovská žeň“, in: LN, 20. 11. 1937, s. 9.

261.   „O Petru Bezručovi (Zd. Bár, Opava 1937)“, in: LN, 19. 12. 1937, s. 10.

1938

262.   „Germanismy v staročeském Tkadlečkovi?“, Slovo a slovesnost 4, 1938, č. 1, s. 59—60.

263.   „Není pravdou, že ... (Odpověď Bittnerovi)“, in: Slovo a slovesnost 4, 1938, č. 2. s. 117—124.

264.   „Umíme správně česky?“, in: Komenský 65, 1937/38, č. 9, s. 329—334.

265.   „Pád jazykového purismu“, in: Přítomnost 15, 1938, č. 38, s. 600—604.

266.   „Záporový genitiv v češtině“, in: Slovo a slovesnost 4, 1938, č. 3, s. 129—138.

267.   „Poznámky k vyučování mateřštině na školách obecných“, in: Komenský 66, 1938/39, č. 2—3, s. 62—67; č. 4—5, s. 111—120; č. 6—7, s. 176—182, č. 8, s. 241—248.

268.   „Beiträge zur Erläuterung der alttschechischen Alexandreis“, in: Slawische Rundschau 10, 1938, pp. 24—31.

269.   „Mluvnický a psychologický podmět“, in: Psychologie 4, 1938, č. 4, s. 264—266.

270.   „Elektromateriál, radioobchod atp.“, in: Radioobchod 4, 1938, s. 241.

271.   „Zlatá bulla československé jednoty“, in: LN, 1. 1. 1938, s. 5.

272.   „Cejchovní úřad“, in: LN, 14. 1. 1938, s. 1.

273.   „Strach před zájmenem ten a tento“, in: LN, 23. 1. 1938, s. 9.

274.   „Televise — rozjev“, in: LN, 30. 1. 1938, s. 9.

275.   „Ohlasy moravského jazykového separatismu“, in: LN, 4. 2. 1938, s. 7.

276.   „Ing. a inž“, in: NL, 12. 2. 1938, s. 5.

277.   „O spisovnou mluvu Podkarpatské Rusi. Poznámky k plesbicitu o učebnicích“, in: LN, 16. 2. 1938, s. 7.

278.   „Jednadvacet a dvacetjeden“, in: LN, 13. 2. 1938, s. 9.

279.   „Anna Karenina či Kareninová?“, in: LN, 20. 2. 1938, s. 9.

280.   „Vsatsko, Vsatsan či Vsacko, Vsacan?“, in: LN, 27. 2. 1938, s. 9.

281.   „Pustevny — Pustevně“, in: LN, 6. 3. 1938, s. 9.

282.   „Stříbřeč a pestřec“, in: LN, 20. 3. 1938, s. 9.

283.   „Celoroční“, in: LN, 27. 3. 1938, s. 9.

284.   „Slečna a paní“, in: LN, 1. 4. 1938, s. 1.

285.   „Stříbřeč“, in: LN, 3. 4. 1938, s. 9.

286.   „Milostpaní“, in: LN, 7. 4. 1938, s. 1.

287.   „Karvínský či karvinský“, in: LN, 10. 4. 1938, s. 9.

288.   „Velikonoce“, in: LN, 17. 4. 1938. s. 9.

289.   „Dvě stati filologické. Slavnostní vyřadění? — Bratří Mrštíkovi či Mrštíkové“, in: LN, 21. 4. 1938, s. 7.

290.   „Milostpán“, in: LN, 24. 4. 1938, s. 9.

291.   „Český koňak“, in: LN, 28. 4. 1938, s. 7.

292.   „Pan Věchet“, in: LN, 1. 5. 1938, s. 9.

293.   „Dnešní doba a jazyk“, in: LN, 6. 5. 1938, s. 7.

294.   „Kabrňák“, in: LN, 8. 5. 1938, s. 9.

295.   „Masarykiana“, in: LN, 12. 5. 1938, s. 7.

296.   „Hlasatel národní jednoty“ (B. Pavlů — úmrtí), in: LN, 14. 5. 1938, s. 5.

297.   „Doufejme v sebe samy“, in: LN, 15. 5. 1938, s. 9.

298.   „Pálenka = koňak?“, in: LN, 21. 5. 1938, s. 9.

299.   „Olaf Broch u nás“, in: LN, 22. 5. 1938, s. 9.

O. Broch prof. slovanské jazykovědy na universitě v Oslu — přednášky v Brně.

300.   „Dra Nováka — dr. Nováka“, in: LN, 29. 5. 1938, s. 9.

301.   „Nájem a pronájem“, in: LN, 5. 6. 1938, s. 9.

302.   „Zkratky a řeč. Ještě dra Nováka — dr. Nováka. Pí a Dr“, in: LN, 11. 6. 1938, s. 7.

303.   „Němka — Němkyně?“, in: LN, 12. 6. 1938, s. 9.

304.   „Stadion“, in: LN, 15. 6. 1938, s. 7.

305.   „Hitlerovský“, in: LN, 19. 6. 1938, s. 9.

306.   „Tituly a jazyk. Doktorka Nováka — doktor Nováková. — Slečna a paní doktorka či jen paní doktorka?“, in: LN, 26. 6. 1938, s. 9.

307.   „Obohod potravinami“, in: LN, 2. 7. 1938, s. 9.

308.   „Volný a volní“, in: LN, 3. 7. 1938, s. 9.

309.   „Co Čech, to sokol“, in: LN, 5. 7. 1938, s. 9.

310.   „Týž, tentýž a tenže“, in: LN, 10. 7. 1938, s. 9.

311.   „Aby se bylo vyvarováno“, in: LN, 15. 7. 1938, s. 7.

312.   „Jedno Vám řeknu“, in: LN, 17. 7. 1938, s. 9.

313.   „Řeknu Vám dvojí“, in: LN, 24. 7. 1938, s. 9.

314.   „Najisto postaviti“, in: LN, 31. 7. 1938, s. 9.

315.   „Král Petar a Oplenac“, in: LN, 7. 8. 1938. s. 9.

316.   „Harrachovský velkostatek“, in: LN, 14. 8. 1938, s. 9.

317.   „Reforma pravopisu“, in: LN, 17. 8. 1938, s. 7.

318.   „Kežmarok, Ružomberok“, in: LN, 21. 8. 1938, s. 9.

319.   „Psané i a y“, in: LN, 26. 8. 1938, s. 7.

320.   „Ružomberok a Ružomberk“, in: LN, 28. 8. 1938, s. 9.

321.   „V Napajedlích“, in: LN, 4. 9. 1938, s. 9.

322.   „Fonetický pravopis“, in: LN, 7. 9. 1938, s. 7.

323.   „Let se létá?“, in: LN, 11. 9. 1938, s. 9.

324.   „Manželé Novákovi a Novotných“, in: LN, 18. 9. 1938, s. 9.

325.   „Je pravda, je správné, že...“, in: LN, 25. 9. 1938, s. 9.

326.   „Pravopis bez čárek?“, in: LN, 29. 9. 1938, s. 6.

327.   „Je pravda, pravdou...“, in: LN, 2. 10. 1938, s. 9.

328.   „Sto let od narození Jana Gebauera“, in: LN, 8. 10. 1938, s. 6.

329.   „Krasko, Vančo“, in: LN, 9. 10. 1938, s. 9.

330.   „Jazyková správnost a dnešní doba“, in: LN, 16. 10. 1938, s. 9.

331.   „Ztracené sídlo Bezručovo“, in: LN, 22. 10. 1938, s. 3.

332.   „Děkuji Vám za laskavost mně projevenou“, in: LN, 23. 10. 1938, s. 9.

333.   „Úkoly vysokoškolského studenstva“, in: LN, 29. 10. 1938, s. 1.

334.   „Čekatelné a čekané“, in: LN, 30. 10. 1938, s. 9.

335.   „Co, coby, jako, jakoby“, in: LN, 6. 11. 1938, s. 9.

336.   „Orientace duchovních věd“, in: LN, 9. 11. 1938, s. 1.

337.   „Pažská zoo či pražské zoo?“, in: LN, 13. 11. 1938, s. 9.

338.   „Tiso, Krno“, in: LN, 20. 11. 1938, s. 9.

339.   „Babylon a česká Kubice“, in: LN, 27. 11. 1938, s. 1.

340.   „Hospodařme ve věde!“, in: LN, 29. 11. 1938, s. 1.

341.   „Čech a Lech, Lach“, in: LN, 2. 12. 1938, s. 7.

342.   „Nový název našeho státu. Jak se má správně psáti Česko-Slovensko“, in: LN, 4. 12. 1938, s. 5.

343.   „Stavějme, stavme, postavme!“, in: LN, 4. 12. 1938, s. 9.

344.   „Hrazen, hražen, hraděn, sedění, sezení“, in: LN, 11. 12. 1938, s. 9.

345.   „Autostráda či dálnice“, in: LN, 18. 12. 1938, s. 2.

346.   „Počešťovat, nepočešťovat?“, in: LN, 25. 12. 1938. s. 9, 10.

347.   „O moravské Slovensko“ (Odpověd na článek H. Bartka v Slovenské reči), in: LN, 25. 12. 1938, s. 5.

348.   „Novoroční Bezruč (Petr Bezruč, Lolo a druhové, Brno 1938)“, in: LN, 9. 1. 1938, s. 9.

349.   „Sborník Matice slovenské (roč. 15)“, in: LN, 28. 1. 1938, s. 7.

350.   „Glossarium Bohemoslavicum (Václav Vážný, Bratislava 1937)“, in: LN, 2. 2. 1938, s. 7.

351.   „Lebendes Tschechisch (Paul Eisner, Prag 1937)“, in: LN, 6. 2. 1938, s. 9.

352.   „Místní jména na Ivančicku, (Lad. Vašek, Ivančice 1938)“, in: LN, 29. 5. 1938, s. 9, 10.

353.   „Šemberova mapa Moravy a Slezska (B. Horák, Praha 1938)“, in: LN, 2. 6. 1938, s. 7.

354.   „Vynikající české dílo ze slovanské skladby (Bohuslav Havránek, Genera verbi v slovanských jazycích II, Praha 1937)“, in: LN, 8. 6. 1938, s. 7.

355.   „Vývoj současného spisovného jazyka na Podkarpatské Rusi (Fr. Tichý, Praha 1938)“, in: LN, 17. 6. 1938, s. 7.

356.   „Staronový Bezruč. (P. Bezruč, Studie z Café Lustig, Uspoř. a úvod V. Martínek, Kunčičky u Ostravy 1938)“, in: LN, 26. 6. 1938, s. 9.

357.   „Radiografie francouzských samohlásek a polosamohlásek (J. Chlumský, A. Pauphilet, B. Polland, Praha 1938)“, in: LN, 15. 7. 1938, s. 7.

358.   „Příležitostný Bezruč (P. Bezruč, Veselý stařeček redivivus. 1861—1931, Místek 1938)“, in: LN, 4. 9. 1938, s. 9.

359.   „Čechové, Slováci, Čechoslováci (E. Chalupný)“, in: LN, 21. 9. 1938, s. 7.

360.   „O prosodii české. Část 2. O přízvučném napodobení starověkýoh rozměrů časových (J. Král, Praha 1938)“, in: LN, 22. 9. 1938, s. 7.

361.   „Ohlasy husitského válečnictví v Evropě (K. Titz, Praha 1922)“, in: LN, 30. 9. 1938, s. 6.

362.   „Rukověť jazyka staroslověnského (Miloš Weingart, Praha 1938)“, in: LN, 1. 10. 1938, s. 6.

363.   „O původu moravských Valachů (Dumitru Crânjală, Rumunské vlivy v Karpatech se zvláštním zřetelem k Moravskému Valašsku, Praha 1938)“, in: LN, 12. 10. 1938, s. 6.

364.   „Mistra Jana Husi Vzkazy věrným Čechům (J. Hus, Vzkazy věrným Čechům, Výběr výroků ze spisů Husových k poznání osobnosti reformátorovy v jejím významu pro dnešní Čechy. Sest. F. Žižka, Praha 1938)“, in: LN, 14. 10. 1938, s. 6.

365.   „Staroslověnská chrestomatie (Miloš Weingart, Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského, Praha 1938)“, in: LN, 5. 11. 1938, s. 7.

366.   „Vydavatelská činnost Královské české společnosti nauk“, in: LN, 19. 11. 1938, s. 7.

367.   „Písemnosti občanského života (Hugo Sáňka, Praha 1938)“, in: LN, 22. 11. 1938, s. 7.

368.   „Stručná mluvnice slovenská pro Čechy (Václav Vážný, Bratislava 1938)“, in: LN, 22. 12. 1938, s. 7.

1939

369.   Jan Gebauer, Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé, Upravil F. Trávníček. Unie, Praha 1939 (6. vyd.), 479 str.

370.   „Pasivum ve spisovné češtině“, in: Slovo a slovesnost 5, 1939, č. 1, s. 13—24.

371.   „Slovosled při důrazu“, in: Slovo a slovesnost 5, 1939, č. 3, s. 131—144.

372.   „Upravovat staré texty?“ (Anketa), in: Hovory o knihách 3, 1939, č. 18, s. 5.

373.   „Vzteklý, vzteknouti se, vztek“, in: ČMF 26, 1939/40, č. 1, s. 205—208.

374.   „Duch českého jazyka. — In Memoriam K. Čapka“, in: LN, 1. 1. 1939, s. 5.

375.   „Elektromateriál, radioobchod atp“, in: LN, 3. 1. 1939, s. 7.

376.   „Hrdina vědy“ (Prof. MUDr. J. Šimon — úmrtí 3. 1. 1939), in: LN, 6. 1. 1939, s. 7.

377.   „Pravopis některých vlastních jmen. (Republika Československá; Moravsko-slezská země; Praha-Jih)“, in: LN, 6. 1. 1939, s. 7.

378.   „Česko“, in: LN, 8. 1. 1939, s. 9.

379.   „Vykřičník“, in: LN, 15. 1. 1939, s. 9, 10.

380.   „Na Růžku, V tůních...“, in: LN, 22. 1. 1939, s. 9.

381.   „Staronové Česko“, in: LN, 25. 1. 1939, s. 7.

382.   „Dvě školské novoty (republika Česko-Slovenská — Republika česko-slovenská; státní reálka — česká reálka)“, in: LN, 28. 1. 1939, s. 7.

383.   „Od pěti let“, in: LN, 29. 1. 1939, s. 9.

384.   „Cementárna a cementovna“, in: LN, 5. 2. 1939, s. 9.

385.   „O vědecký dorost“, in: LN, 7. 2. 1939, s. 1.

386.   „Na Vidrholci“, in: LN, 12. 2. 1939, s. 9.

387.   „Firma, inserát, reklama...“, in: LN, 17. 2. 1939, s. 7.

388.   „Šaty pro jaro?“, in: LN, 19. 2. 1939, s. 9.

389.   „Jazyková poradna (od něj; spropitné; srážky s platu; nadchnouti — nadšen, prodchnouti — prodchnut)“, in: LN, 22. 2. 1939, s. 7.

390.   „Muž mnoha jmen“, in: LN, 26. 2. 1939, s. 9.

391.   „Na míru — podle míry“, in: LN, 5. 3. 1939, s. 9.

392.   „Míti obchodního ducha“, in: LN, 12. 3. 1939, s. 9.

393.   „Vysílač a vysílačka“, in: LN, 19. 3. 1939, s. 9.

394.   „Určitý“, in: LN, 26. 3. 1939, s. 90

395.   „Jedno nové slovo (prostor)“, in: LN, 29. 3. 1939, s. 1, 2.

396.   „Porada se uzavírá“, in: LN, 2. 4. 1939, s. 9.

397.   „Opravme jazyk našich učebnic!“, in: LN, 5. 4. 1939, s. 7.

398.   „Vzkříšení a život. Velikonoce v našem životě a v jazyce“, in: LN, 9. 4. 1939, s. 5.

399.   „Bezpečný a jistý“, in: LN, 16. 4. 1939, s. 9.

400.   „Nábor, náborový“, in: LN, 23. 4. 1939, s. 9.

401.   „Akce“, in: LN, 28. 4. 1939, s. 1.

402.   „Vedoucí a vůdce“, in: LN, 30. 4. 1939, s. 9, 10.

403.   „Jistě, zajisté, zajistě, dozajista, najisto“, in: LN, 7. 5. 1939, s. 9.

404.   „Myslivecká mluva“, in: LN, 11. 5. 1939, s. 1, 2.

405.   „O své újmě“, in: LN, 14. 5. 1939, s. 9.

406.   „Soukmenovci a soukmenovkyně“, in: LN, 21. 5. 1939, s. 9, 10.

407.   „Odpovědnost za mateřský jazyk“, in: LN, 23. 5. 1939, s. 1.

408.   „Někdo a kdosi“, in: LN, 28. 5. 1939, s. 9, 10.

409.   „Však nechci, aby slova šuměla. — In memoriam Jiřího Mahena“, in: LN, 29. 5. 1939, s. 4.

410.   „Výroba strojů a továrna na stroje“, in: LN, 4. 6. 1939, s. 9, 10.

411.   „Spisovatelé, jazyk a jazykozpyt“, in: LN, 5. 6. 1939, s. 3.

412.   „Řečnická otázka“, in: LN, 11. 6. 1939, s. 9, 10.

413.   „Celá řada“, in: LN, 18. 6. 1939, s. 9, 10.

414.   „Sokol“, in: LN, 25. 6. 1939, s. 10.

415.   „Nabídnutí k sňatku“, in: LN, 2. 7. 1939, s. 9, 10.

416.   „Co činiti a čeho nechati“, in: LN, 8. 7. 1939, s. 7.

417.   „Novákovi (Novákovic) a Novákové“, in: LN, 9. 7. 1939, s. 9.

418.   „Novotných a Novotní“, in: LN, 16. 7. 1939, s. 9.

419.   „Krejčí, Krejčích, Krejčovic, Krejčovi“, in: LN, 23. 7. 1939, s. 9.

420.   „Ne, to je novina!“, in: LN, 30. 7. 1939, s. 9.

421.   „Zapojiti“, in: LN, 6. 8. 1939, s. 9.

422.   „Svršky“, in: LN, 13. 8. 1939, s. 9.

423.   „Otupený jazykový cit“, in: LN, 16. 8. 1939, s. 2.

424.   „Zlínský příklad. Úspěch školského pokusnictví“, in: LN, 22. 8. 1939, s. 7.

425.   „Česká náhrada za weekend“, in: LN, 27. 8. 1939, s. 4.

426.   „Na věky slavný“, in: LN, 2. 9. 1939, s. 9.

427.   „Pan J. Nový či Panu J. Novému?“, in: LN, 10. 9. 1939, s. 6.

428.   „Ke kořenům jazyka“, in: LN, 14. 9. 1939, s. 7.

429.   „Pan Patovi Brně“, in: LN, 21. 9. 1939, s. 7.

430.   „Umím česky?“, in: LN, 24. 9. 1939, s. 9.

431.   „Nebezpečí smrti či života?“, in: LN, 8. 10. 1939, s. 6.

432.   „Beskydy“, in: LN, 15. 10. 1939, s. 6.

433.   „Brání mu, aby to nedělal“, in: LN, 22. 10. 1939, s. 6.

434.   „Protěžovaní současníci“, in: LN, 24. 10. 1939, s. 7.

435.   „Mrtvá mateřština. K novým učebním osnovám českého jazyka na obecných a měšťanských školách“, in: LN, 27. 10. 1939, s. 7.

436.   „Čechové a Moravané“, in: LN, 28. 10. 1939, s. 1.

437.   „Provoz“, in: LN, 29. 10. 1939, s. 6.

438.   „Moravan obhájcem národní jednoty“ (František Palacký), in: LN, 4. 11. 1939. s. 1.

439.   „Místopřísežně prohlásiti“, in: LN, 5. 11. 1939, s. 6.

440.   „Jeden z nejstaršího pokolení“ (J. Máchal), in: LN, 11. 11. 1939, s. 7.

441.   „Přehlédnouti, přehlížeti, přehlídka“, in: LN, 12. 10. 1939, s. 10.

442.   „Jazyk a národ“, in: LN, 19. 11. 1939, s. 1.

443.   „Místopřísežne a přísežně“, in: LN, 19. 11. 1939, s. 6.

444.   „Arne Novák — mistr slova“ (nekrolog), in: LN, 27. 11. 1939, s. 3.

445.   „Pane, hřivna tvá deset hřiven získala“ (o A. Novákovi), in: LN, 28. 11. 1939, s. 3.

446.   „Přitakání a zápor“, in: LN, 3. 12. 1939, s. 6.

447.   „No jestli“, in: LN, 10. 12. 1939, s. 4.

448.   „Anketa o úpravě starých textů“, in: LN, 12.12.1939, s. 7.

449.   „Starší díla v novém rouše?“, in: LN, 16. 12. 1939, s. 2.

450.   „Celkový a celostní“, in: LN, 17. 12. 1939, s. 6.

451.   „Nechceme podrývati úctu k jazykozpytcům, ale...“, in: LN, 22. 12. 1939, s. 7.

452.   „Nám, nám narodil se...“, in: LN, 24. 12. 1939. s. 5.

453.   „Je mi jíti“, in: LN, 28. 12. 1939, s. 3.

454.   „Šťastný Nový rok!“, in: LN, 31. 12. 1939, s. 5.

455.   „Naše Valašsko (roč. 4, č. 4)“, in: LN, 7. 1. 1939, s. 7.

456.   „Slovníkářovy zásluhy (J. Sterzinger, Německočeský slovník, Praha b.r.)“, in: LN, 12. 1. 1939, s. 7.

457.   „Z kroniky rodu Bezručova (Vít. Šedivec, Brno 1937—1938)“, in: LN, 16. 1. 1939, s. 4.

458.   „Beskydy v písni ještěrské. Psáno před truchlivým říjnem 1938 (P. Bezruč, Brno 1930)“, in: LN, 5. 2. 1939, s. 9.

459.   „Vzpomínky ze života Jana Gebauera (M. Gebauerová, Praha 1938)“, in: LN, 6. 2. 1939, s. 4.

460.   „Polština v čínské výslovnosti (A. Obrębska-Jabłońska, Věstník Polského jazykovědného sdružení 7, 1939)“, in: LN, 24. 3. 1939, s. 7.

461.   „Husova Betlemská kázání (J. Hus, Mag. Io. Hus Sermones in Bethlem 1410—1411, Vyd. V. Flajšhans, Praha 1938—1939)“, in: LN, 1. 4. 1939, s. 7.

462.   „Slavia (roč. 16, č. 2—3)“, in: LN, 8. 4. 1939, s. 7.

463.   „Slovo a slovesnost (roč. 5, č. 1)“, in: LN, 15. 4. 1939, s. 7.

464.   „Posmrtné dílo Trubeckého (N. S. Trubeckoj, Grundzüge der Phonologie, Prague 1939)“, in: LN, 15. 4. 1939, s. 7.

465.   „Slovenská reč (roč. 7, č. 3—4)“, in: LN, 16. 4. 1939, s. 10.

466.   „Naše Valašsko (roč. 5, s. 1)“, in: LN, 18. 4. 1939, s. 7.

467.   „Akademický slovník (Příruční slovník jazyka českého, Praha 1937—1938)“, in: LN, 1. 5. 1939, s. 3.

468.   „Kniha o slohu (J. V. Bečka, Technika slohu, Praha 1939)“, in: LN, 22. 5. 1939, s. 4.

469.   „Z Časopisu pro moderní filologii (roč. 25, č. 3—4)“, in: LN, 16. 6. 1939, s. 7.

470.   „K otázce české cyrilice (Karel Horálek, LF 66, 1939)“, in: LN, 21. 6. 1939, s. 7.

471.   „Z německé slavistiky (Heinz Brauner, Die tschechische Lexikographie des 16. Jahrhunderts, Breslau 1939)“, in: LN, 22. 6. 1939, s. 7.

472.   „O akademický slovník (Příruční slovník jazyka českého, Praha 1935—1938, 2 sv.)“, in: LN, 26. 6. 1939, s. 4.

473.   „Slovo a slovesnost (roč. 5, č. 2)“, in: LN, 28. 6. 1939, s. 7.

474.   „Polská slavistická bibliografie (Rocznik slawisticzny, T. 14)“, in: LN, 29. 6. 1939, s. 7.

475.   „Z polské slavistiky (J. Tarnacki, Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie — Mozowsze), Warszawa 1939)“, in: LN, 11. 7. 1939, s. 1.

476.   „Technika mluveného slova (MUDr Jiří Říha, Biologické listy 3, 1939)“, in: LN, 12. 8. 1939, s. 7.

477.   „Makedonski pregled (roč. 11, č. 3—4)“, in: LN, 15. 8. 1939, s. 7.

478.   „Slavistika bez češtny (J. Kurz, »Práce prof. Miloše Weingarta z církevní slovanštiny a ze slovanského jazykozpytu«, ČMF 25, 1939)“, in: LN, 17. 8. 1939, s. 7.

479.   „Naše Valašsko (roč. 5, s. 2)“, in: LN, 22. 8. 1939, s. 7.

480.   „Významná dialektologická práce (Ad. Kellner: Štramberské nářečí, Brno 1939)“, in: LN, 30. 8. 1939, s. 7.

481.   „Z dějin zápasu o básnickou mluvu (P. J. Šafařík: Básnické spisy, vyd. Jan Vilikovský, Bratislava 1938)“, in: LN, 6. 9. 1939, s. 7.

482.   „Básnická řeč (Jan Mukařovský, SS 5, 1939)“, in: LN, 9. 9. 1939, s. 7.

483.   „Památce N. S. Trubeckého (Travaux du Cercle Linguistique de Prague 8)“, in: LN, 9. 9. 1939, s. 7.

484.   „Jazyk mluvený a jazyk psaný. (Jos. Vachek, K problémům psaného jazyka, Práce Pražského lingvistického kroužku, sv. 8)“, in: LN, 10. 9. 1939, s. 9.

485.   „K bělehradskému sjezdu (Sdělení a referáty k 3. sjezdu slavistů), in: LN, 10. 9. 1939, s. 9.

486.   „Chodská vesnice“ (Fr. Roubík — F. Michl, vyd. J. Hofman, Domažlice 1939), in: LN, 13. 9. 1939, s. 7.

487.   „Přehled jazykového učiva pro druhou obecnou třídu. (B. Miliěč: Přehled učiva mluvnického a pravopisného ve druhém postupném ročníku obecných škol, Praha 1939)“, in: LN, 20. 9. 1939, s. 7.

488.   „K dějinám naší vzdělanosti (F. Kop, Založení Karlovy university v Praze, Praha 1939)“, in: LN, 4. 10. 1939, s. 7.

489.   „Slovo a slovesnost (roč. 5, č. 3)“, in: LN, 21. 10. 1939, s. 7.

490.   „Nově nalezené dílko Komenského (Ant. Škarka: Nový komeniologický nález: Kázání pohřební nad knězem Pavlem Fabriciem, Praha 1938)“, in: LN, 28. 10. 1939, s. 7.

491.   „Sborník na počest profesora Janka (ČMF 26, 1939/40)“, in: LN, 12. 11. 1939, s. 9.

492.   „Pověsti z kraje básníka F. S. Procházky (J. Koudelák — J. Váca, Olomouc 1939)“, in: LN, 25. 11. 1939, s. 7.

493.   „Olomoucký osvětový sbor (zpráva o činnosti)“, in: LN, 6. 12. 1939, s. 7.

494.   „Vliv češtiny na latinu a latiny na češtinu (Karel Titz, Poznámky k charakteristice středověké latiny husitských kronik, Praha 1939)“, in: LN, 8. 12. 1939, s. 7.

495.   „Spisovná čeština a nářečí“, in: Kalendář středoškolského studentstva 1939/40, roč. XVI.

496.   „Hruškův Chodský slovník“, in: Chodsko a jeho připojená část k Německu: 24. listopad, Hofman, Domažlice 1939, str. 55—58.

497.   „Poučení z jazyka“, in: LN, 12. 12. 1939.

1940

498.   Nástroj myšlení a dorozumění. Hrst úvah o spisovné češtině. Praha, F. Borový 1940, 231 str.

Ref.: L. Boček, Sociologická revue 11, 1940, s. 315—316; N. Černý, Komenský 68, 1940/41, č. 3, s. 122.

499.   Nástroj myšlení a dorozumění. Hrst úvah o spisovné češtině. Praha, F. Borový 1940 (2. vydání), 231 str.

27. Spisovná česká výslovnost, Zemské divadlo, Brno 1940 (2. vydání), 63 str. — Viz 1954.

Ref.: Alois Gregor, Střední škola 20, 1940, č. 5, s. 251—253; B. Hála, ČČF 1, 1942/43, č. 4, s. 167—171.

500.   „Ke vzniku složených jmen typu zemětřesení a trestuhodný“, in: Slovo a slovesnost 6, 1940, č. 1, s. 28—33.

501.   „K jazyku Vančurových Obrazů z dějin národa českého“, in: Slovo a slovesnost 6, 1940, č. 3, s. 145—153.

502.   „František Pastrnek (4/10 1853—17/2 1940)“, in: Naše Valašsko 6, 1940, č. 3—4, s. 129—133.

503.   „K obchodní a hospodářské češtině“, in: Věstník ústavu pro vnitřní obchod v Praze 4. 1940, č. 5, s. 1—3.

504.   „Milý a milostný jazyk otcovský“, in: Panorama 18, 1940, č. 4, s. 57.

505.   „Slovo — nástroj myšlení“, (Anketa o cizích slovech v naší řeči), in: HL, 25. 12. 1940, s. 11.

506.   „Do nového roku“, in: LN, 2. 1. 1940, s. 1.

507.   „Pracovati na románě či o románě“, in: LN, 6. 1. 1940, s. 6.

508.   „Jíti okolo, kolem domu“, in: LN, 14. 1. 1940, s. 4.

509.   „Smysl sjednocení“, in: LN, 18. 1. 1940, s. 1.

510.   „Třeskutá zima“, in: LN, 21. 1. 1940, s. 4.

511.   „Hráti čím, hráti (si) s kým, s čím“, in: LN, 28. 1. 1940, s. 5.

512.   „Konvoj“, in: LN, 30. 1. 1940, s. 7.

513.   „I pochoval je“, in: LN, 31. 1. 1940, s. 7.

514.   „Přesný a nepřesný význam slov“, in: LN, 4. 2. 1940, s. 6.

515.   „Erben strážcem jazyka“, in: LN, 10. 2. 1940, s. 7.

516.   „Ústrojenec a ustrojenec“, in: LN, 11. 2. 1940, s. 5.

517.   „Milý a milostný jazyk otcovský. K Vančurovým Obrazům z dějin národa českého“, in: LN, 15. 2. 1940, s. 7.

518.   „Škola a život“, in: LN, 18. 2. 1940, s. 1.

519.   „Profesor Frant. Pastrnek zemřel“, in: LN, 18. 2. 1940, s. 3, 4.

520.   „Výňatek a vyňatek“, in: LN, 18. 2. 1940, s. 6.

521.   „Krok a Krak“, in: LN, 19. 2. 1940, s. 5.

522.   „Pomoc knize a tisku“, in: LN, 25. 2. 1940, s. 1.

523.   „Svislý a kolmý“, in: LN, 25. 2. 1940, s. 4.

524.   „Slovesné umění Čapka-Choda“, in: LN, 26. 2. 1940, s. 3, 4.

525.   „Tryzna místo jubilea“ (o Arne Novákovi), in: LN, 29. 2. 1940, s. 7.

526.   „Nedožité šedesátiny“ (Arne Novák), in: LN, 2. 3. 1940, s. 1, 2.

527.   „Úkol mladých“, in: LN, 3. 3. 1940, s. 1.

528.   „Tatínek, tatíček a otec“, in: LN, 3. 3. 1940, s. 6.

529.   „Čeřiti“, in: LN, 6. 3. 1940, s. 7.

530.   „Dějiny v jazyce“, in: LN, 10. 3. 1940, s. 1.

531.   „Na svatého Dyndy“, in: LN, 10. 3. 1940, s. 6.

532.   „Slovesný umělec historikem jazyka“ (o Aloisu Jiráskovi)“, in: LN, 12. 3. 1940, s. 1.

533.   „Katastrální obec Brno“, in: LN, 17. 3. 1940, s. 6.

534.   „Písemnictví a slovesnost“, in: LN, 20. 3. 1940, s. 7.

535.   „Se srdcem divno hrát“, in: LN, 28. 3. 1940, s. 7.

536.   „Nic a ničeho“, in: LN, 31. 3. 1940, s. 11.

537.   „Věda v přístupém rouše“, in: LN, 3. 4. 1940, s. 1.

538.   „Překvapující a překvapivý“, in: LN, 7. 4. 1940, s. 6.

539.   „Škola a básnictví“, in: LN, 7. 4. 1940, s. 1.

540.   „Celek a jednotlivci“, in: LN, 14. 4. 1940, s. 1.

541.   „Právem či neprávem“, in: LN, 14. 4. 1940, s. 6.

542.   „V duchu křestanském a národním“, in: LN, 21. 4. 1940, s. 1.

543.   „Do Berouna — do Brodu“, in: LN, 21. 4. 1940, s. 6.

544.   „Co je to za člověka?“, in: LN, 28. 4. 1940, s. 9.

545.   „Hudebnost naší mateřštiny“, in: LN, 5. 5. 1940, s. 8.

546.   „Jak je to jen možné?“, in: LN, 5. 5. 1940, s. 4.

547.   „Věda a život“, in: LN, 5. 5. 1940, s. 2.

548.   „Na pospas, napospas“, in: LN, 12. 5. 1940, s. 5.

549.   „Nemám peněz a nemám peníze“, in: LN, 19. 5. 1940, s. 5.

550.   „Gelasius Dobner (1719—1790). K vývoji našeho duchového a národního života“, in: LN, 24. 5. 1940, s. 7.

551.   „Kluk darebák a milá brachu“, in: LN, 28. 5. 1940, s. 7.

552.   „Čiplenka“, in: LN, 2. 6. 1940, s. 5, 6.

553.   „Na závěr hudebního máje“, in: LN, 2. 6. 1940, s. 2.

554.   „Rozeznávati mezi čím“, in: LN, 9. 6. 1940, s. 5.

555.   „Je chudák nemocen“, in: LN, 16. 6. 1940, s. 5.

556.   „Jan Václav Pohl. K bludným cestám našeho jazykozpytu“, in: LN, 23. 6. 1940, s. 9.

557.   „Nemá žádné starosti“, in: LN, 23. 6. 1940, s. 5.

558.   „Borovička a jalovcová“, in: LN, 26. 6. 1940, s. 7.

559.   „Vendulka“, in: LN, 27. 6. 1940, s. 5.

560.   „Odpověděti obratně“, in: LN, 29. 6. 1940, s. 7.

561.   „Rodák z malé vesničky studoval v Praze“, in: LN, 30. 6. 1940, s. 5.

562.   „Uzavříti smlouvu“, in: LN, 4. 7. 1940, s. 7.

563.   „Odešel neznámo kam“, in: LN, 7. 7. 1940, s. 5.

564.   „Doznati změn, zklamání“, in: LN, 9. 7. 1940, s. 7.

565.   „Dostatek a sdostatek“, in: LN, 13. 7. 1940, s. 5.

566.   „Vývěsek a vývěska“, in: LN, 19. 7. 1940, s. 7.

567.   „Roentgenový snímek“, in: LN, 21. 7. 1940, s. 6.

568.   „Zdvořilá žádost a laskavá odpověď“, in: LN, 23. 7. 1940, s. 7.

569.   „Skloňování a pravopis místních jmen“, in: LN, 28. 7. 1940, s. 5, 6.

570.   „Ráčiti“, in: LN, 31. 7. 1940, s. 7.

571.   „Dne 15. května“, in: LN, 6. 8. 1940, s. 7.

572.   „Ne, že bych vás nerad viděl“, in: LN, 9. 8. 1940, s. 7.

573.   „Rádsetoulal“, in: LN, 11. 8. 1940, s. 6.

574.   „Šlo vidět přes zeď“, in: LN, 18. 8. 1940, s. 5.

575.   „Výrostek“, in: LN, 21. 8. 1940, s. 7.

576.   „Dovolávati se a odvolávati se“, in: LN, 25. 8. 1940, s. 5, 6.

577.   „Krejčovský mistr a krejčovská?“, in: LN, 28. 8. 1940, s. 7.

578.   „Na andělce, Na václavce“, in: LN, 1. 9. 1940, s. 5.

579.   „Spisovná česká výslovnost“, in: LN, 2. 9. 1940, s. 3.

580.   „Dělá, co lze“, in: LN, 4. 9. 1940, s. 7.

581.   „Kdyby, když by a kdy by“, in: LN, 8. 9. 1940, s. 5.

582.   „Písemnictví a jazyk“, in: LN, 9. 9. 1940, s. 3.

583.   „Ještě vysílač a vysílačka“, in: LN, 12. 9. 1940, s. 7.

584.   „Zaknihovati“, in: LN, 15. 9. 1940, s. 5.

585.   „Marie Macků a Macková“, in: LN, 18. 9. 1940, s. 7.

586.   „Čeřiti a čiřiti“, in: LN, 22. 9. 1940, s. 9.

587.   „Hudebnost verše“, in: LN, 23. 9. 1940, s. 3.

588.   „Oslyšeti někoho, něčí prosbu“, in: LN, 26. 9. 1940, s. 7.

589.   „Antonín Jaroslav Puchmajer (7. 1. 1769—29. 9. 1820). K začátkům novočeského básnictví“, in: LN, 29. 9. 1940, s. 9.

590.   „Má to být pěkné a laciné“, in: LN, 1. 10. 1940, s. 7.

591.   „Reklama“, in: LN, 4. 10. 1940, s. 7.

592.   „Rozlišovati, rozeznávati, rozeznati mezi kým, čím“, in: LN, 6. 10. 1940, s. 9.

593.   „Básnické dílo“, in: LN, 7. 10. 1940, s. 3.

594.   „Ještě čeřiti a čiřiti“, in: LN, 9. 10. 1940, s. 7.

595.   „Napadlo mi, mně, mě, mne“, in: LN, 13. 10. 1950, s. 5.

596.   „Básnická řeč“, in: LN, 14. 10. 1940, s. 3.

597.   „Marie Macků-ová a Ryba-ová“, in: LN, 20. 10. 1940, s. 10.

598.   „Nejvyšší cena“, in: LN, 23. 10. 1940, s. 7.

599.   „Jsem starší tebe“, in: LN, 27. 10. 1940, s. 10.

600.   „Aranžér“, in: LN, 30. 10. 1940, s. 7.

601.   „Tvrdá je řeč tato“, in: LN, 31. 10. 1940, s. 7.

602.   „V autě či na ježdíku?“, in: LN, 3. 11. 1940, s. 5.

603.   „Mouřenín“, in: LN, 10. 11. 1940, s. 5.

604.   „Prostá venkovská žena“, in: LN, 17. 11. 1940, s. 10.

605.   „Nedožité padesátiny. Památce dr. Miloše Weingarta“, in: LN, 21. 11. 1940, s. 7.

606.   „Učenec a básník. Sedmdesát let od smrti Karla Jaromíra Erbena“, in: LN, 21. 11. 1940, s. 7.

607.   „Já mít peníze“, in: LN, 24. 11. 1940, s. 4.

608.   „Různění spisovného jazyka“, in: LN, 25. 11. 1940, s. 3.

609.   „To prší a ono prší“, in: LN, 28. 11. 1940, s. 7.

610.   „Vzalo to za své, zasvé“, in: LN, 1. 12. 1940, s. 9.

611.   „Mezi tisíc lidmi“, in: LN, 4. 12. 1940, s. 7.

612.   „To jsem se najedl“, in: LN, 8. 12. 1940, s. 10.

613.   „Antonín Vašek. Šedesáté výročí smrti vynikajícího filologa“, in: LN, 13. 12. 1940, s. 7.

614.   „Bylo tam kopa vajec“, in: LN, 15. 12. 1940, s. 5.

615.   „Maniny — Manina“, in: LN, 22. 12. 1940, s. 5.

616.   „To jsem blázen“, in: LN, 29. 12. 1940, s. 5.

617.   „Šťastný Nový rok a nový rok“, in: LN, 31. 12. 1940, s. 7.

618.   „Novoroční laština (F. Horečka: Jak se mluví pod Radhoštěm, Praha 1939)“, in: LN, 4. 1. 1940, s. 7.

619.   „Novoroční laština (R. F. Šimek: Kdo bez viny, Ostrava 1939)“, in: LN, 4. 1. 1940, s. 7.

620.   „Naše Valašsko (roč. 5, č. 3—4)“, in: LN, 5. 1. 1940, s. 7.

621.   „Zvuková stránka slovesného díla (Karel Svoboda, Praha 1939)“, in: LN, 11. 1. 1940, s. 7.

622.   „Vrchlického Středověká píseň ponocného (J. Vrchlický: Středověká píseň ponocného, vyd. J. Hofman, Domažlice 1940)“, in: LN, 16. 1. 1940, s. 1.

623.   „Livrej a mundur (K. Titz, 24, 1940)“, in: LN, 3. 2. 1940, s. 7.

624.   „Erben vypraveč. Na okraj souborného vydání díla K. J. Erbena. (Vyd. A. Grund)“, in: LN, 4. 2. 1940, s. 9.

625.   „Hanácké pověsti (J. Koudelák — J. Váca — J. Vrbka: Pověsti z kraje básníka F. S. Procházky, 2. vyd. Olomouc 1940)“, in: LN, 8. 2. 1940, s. 7.

626.   „Památce Josefa Dobrovského (Rada všelikých zvířat a ptactva)“, in: LN, 10. 2. 1940, s. 7.

627.   „O národní výchově (J. Hendrich, Komenský 67, 1939/1940)“, in: LN, 11. 2. 1940, s. 9.

628.   „Romantická tvár Slovenska. Příspěvek k správnému porozumění slovenským věcem. (M. Chorvát, Praha 1939)“, in: LN, 14. 2. 1940, s. 7.

629.   „Z prostějovského kulturního života“, in: LN, 15. 2. 1940, s. 7.

630.   „Husova Betlemská kázání (J. Hus: Sermones in Bethlem 1410—1411, Kn. 1, 2. Vyd. V. Flajšhans, Praha 1938—1939)“, in: LN, 21. 2. 1940, s. 7.

631.   „Valašské písně (Jan Nepomuk Polášek — Arnošt Kubeša: Vałaské pěsničky, Milotice n. Bečvou 1939—1940)“, in: LN, 23. 2. 1940, s. 7.

632.   „Lidová mluva ještědská (Mil. Vajs, ČMF 26, 1940)“, in: LN, 25. 2. 1940, s. 9.

633.   „Z časopisu Komenský (roč. 62, č. 6)“, in: LN, 3. 3. 1940, s. 9.

634.   „Nový časopis pro mládež (Moravěnka)“, in: LN, 5. 3. 1940, s. 9.

635.   „Zkouška češtiny (Zpěvy staré Číny, přebásnil Bohumil Mathesius, Praha 1939)“, in: LN, 15. 3. 1940, s. 7.

636.   „Slovenská učená spoločnosť“, in: LN, 15. 3. 1940, s. 7.

Zpráva k činnosti.

637.   „Carpatica“, in: LN, 16. 3. 1940, s. 7.

638.   „Chodské pohádky (K. J. Erben — J. Š. Baar — J. F. Hruška, red. Fr. Krčma, Praha 1940)“, in: LN, 21. 3. 1940, s. 7.

639.   „Počátky naší vzdělanosti (V. Chaloupecký, Prameny 10. století. Legendy Kristiánovy o svatém Václavu a svaté Ludmile, Praha 1939)“, in: LN, 27. 3. 1940, s. 7.

640.   „Z dějin slabikáře (J. Hendrich, Věstník pedagogický, 1940)“, in: LN, 29. 3. 1940. s. 7.

641.   „Zpřístupněný staročeský Tkadleček (Tkadleček. Staročeský text novodobým pravopisem vydal Fr. Šimek, Praha 1940)“, in: LN, 1. 4. 1940, s. 4.

642.   „Literární hanáčtina (F. Křemela: Hanáckó kolajó, Brno 1940)“, in: LN, 6. 4. 1940, s. 7.

643.   „O reformě vyučovacího jazyka (O. Horák, Komenský 67, 1939/40)“, in: LN, 19. 4. 1940, s. 7.

644.   „Ruské slovo. Učebnice pro školu a dům (A. I. Bém — V. Melichar — J. Varšavskij, Praha 1940)“, in: LN, 20. 4. 1940, s. 7.

645.   „Naše mládež a naše školy (J. Hendrich, Praha 1940)“, in: LN, 24. 4. 1940, s. 7.

646.   „Tomáš ze Štítného, učitel života (J. Jančík, Brno 1940)“, in: LN, 27. 4. 1940, s. 7.

647.   „Význam Palackého jako historika (V. Chaloupecký: »Palackého Dějiny národu českého a jejich význam pro minulost a přítomnost«, ve: F. Palacký, Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě, sv. 6, Praha 1939)“, in: LN, 3. 5. 1940, s. 7.

648.   „Naše Valašsko (roč. 6, č. 1)“, in: LN, 5. 5. 1940, s. 9.

649.   „Slovo a slovesnost (roč. 6, č. 1)“, in: LN, 9. 5. 1940, s. 8.

650.   „Staročeská lyrika (Jan Vilikovský, Praha 1940)“, in: LN, 13. 5. 1940, s. 4.

651.   „Český klasický rým (B. Jurek, Praha 1940)“, in: LN, 18. 5. 1940, s. 7.

652.   „Regionalismus a český jazyk (Bohuslav Havránek, SS 6, 1940)“, in: LN, 21. 5. 1940, s. 7.

653.   „Spisy filosofické fakulty bratislavské university (V. A. Pogorelov, Karpatorusskije etjudy, Bratislava 1939)“, in: LN, 23. 5. 1940, s. 7.

654.   „Ohrožená Krásná zem (roč. 14, č. 3)“, in: LN, 1. 6. 1940, s. 7.

655.   „Názory o hrdinství v životě společenském (J. Tvrdý, Praha 1940)“, in: LN, 5. 6. 1940, s. 7.

656.   „Na paměť Jiřího Wolkra (Kulturní zprávy, 1940, č. 6 a 7)“, in: LN, 6. 6. 1940, s. 7.

657.   „Časopis Matice moravské (roč. 64—64)“, in: LN, 8. 6. 1940, s. 7.

658.   „Strukturální vědy (OSNND)“, in: LN, 8. 6. 1940, s. 7.

659.   „Nové vydání mluvnice Dobrovského (Josef Dobrovský: Podrobná mluvnice jazyka českého v redakcích z roku 1809 a 1819, Praha 1940)“, in: LN, 14. 6. 1940, s. 7.

660.   „Zakladatel českého musejnictví na Moravě (Dr. Jan Khündel, Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci)“, in: LN, 14. 6. 1940, s. 7.

Životopis prof. Jana Havelky, 1839—1886.

661.   „Ročenka prostějovského musea (roč. 17)“, in: LN, 18. 6. 1940, s. 7.

662.   „Psychologie (roč. 5, č. 3—4)“, in: LN, 22. 6. 1940, s. 7.

663.   „Časopis pro moderní filologii (roč. 26, č. 4)“, in: LN, 23. 6. 1940, s. 9.

664.   „Školní výchova v národním duchu (Č. Štěpánek, Komenský 67, 1939/40)“, in: LN, 25. 6. 1940, s. 7.

665.   „Radost z překladu (S. A. Jesenin, Modravá Rus, překl. a pořad. B. Mathesius, Praha 1940)“, in: LN, 26. 6. 1940, s. 7.

666.   „Sborník Matice slovenskej (roč. 16—17)“, in: LN, 29. 6. 1940, s. 7.

667.   „Bolesti kulturní Moravy. (Kolo)“, in: LN, 4. 7. 1940, s. 7.

668.   „Z časopisu Komenský (roč. 68, č. 10)“, in: LN, 4. 7. 1940, s. 7.

669.   „K husitskému vlivu na slovenštinu (J. Garaj, Sborník Matice slovenskej, sv. 16—17)“, in: LN, 5. 7. 1940, s. 76

670.   „K cyrilometodějské slovanské bohoslužbě (J. Vašica: Slovanská bohoslužba v českých zemích, Praha 1940), in: LN, 6. 7. 1940, s. 7.

671.   „O původu jména Čech (J. Koranda, SS)“, in: LN, 9. 7. 1940, s. 7.

672.   „O původu jména Čech (V. Martínek, LN 24. 7. 1940)“, in: LN, 24. 7. 1940, s. 7. [-tk]

673.   „Tisíciletý kulturní vývoj (F. Oberpfalcer, Kalendář středoškolského studenstva, 1940—1941)“, in: LN, 28. 7. 1940, s. 9.

674.   „Karabáč na moravský tartarus (J. Ferd. Hertod; přel. Jar. Ludvíkovský, Luhačovické lázeňské zprávy 1940)“, in: LN, 3. 8. 1940, s. 7.

675.   „Ze slovenského vědeckého života (Linguistica Slovaca 1—2)“, in: LN, 6. 8. 1940, s. 7.

676.   „Pribinovi velmoži (Ján Stanislav, Linguistica Slovaca 1—2)“, in: LN, 8. 8. 1940, s. 7.

677.   „O starém pohřebním obřadu u nás (R. Turek, ČNM 1940)“, in: LN, 9. 8. 1940, s. 7.

678.   „Slovensko-české styky v 16. století (A. Dubay, Kremnické listy z r. 1564—1569)“, in: LN, 10. 8. 1940, s. 7.

679.   „Dobrovský a Arne Novák (R. Habřina, Setkání Arna Nováka s Josefem Dobrovským, Brno 1940)“, in: LN, 11. 8. 1940, s. 9.

680.   „Vliv kazatelství na staročeskou prózu (Jan Vilikovský, Řád 1940)“, in: LN, 15. 8. 1940, s. 7.

681.   „Antal Stašek a Ivan Olbracht (Výbor z díla Ant. Staška, vyd. I. Olbracht, Praha 1940)“, in: LN, 20. 8. 1940, s. 7.

682.   „Porozumění slovům. Z rozhraní mezi jazykovědou a psychologií. (A. Libor, Psychologie)“, in: LN, 31. 8. 1940, s. 7.

683.   „Věstník Královské české společnosti nauk (r. 1939)“, in: LN, 3. 9. 1940, s. 7.

684.   „Moravěnka (roč. 2, č. 1)“, in: LN, 5. 9. 1940, s. 7.

685.   „Literatura na Ostravsku (Z. Bár, Ročenka Kulturní rady pro širší Ostravsko, 1940)“, in: LN, 10. 9. 1940, s. 7.

686.   „Prostějovské kulturní zprávy“, in: LN, 29. 9. 1940, s. 9.

687.   „Z časopisu Komenský (roč. 69, č. 1)“, in: LN, 1. 10. 1940, s. 7.

688.   „Staročeské mamotrekty (vyd. Bohumil Ryba, LF 67, 1940)“, in: LN, 13. 10. 1940, s. 9, 10.

689.   „Z kulturního života slovenského (Slovenská reč 7, 1940, č. 8—10)“, in: LN, 31. 10. 1940, s. 7.

690.   „Dobrovský a Komenský (J. Ludvíkovský, Archiv pro bádání o životě a spisech Jana Amose Komenského, sv. 15, Brno 1940)“, in: LN, 6. 11. 1940. s. 7.

691.   „O jazyce básnickém (Jan Mukařovský, SS 6, 1940)“, in: LN, 9. 11. 1940, s. 7.

692.   „Proč se nedaří vyučování mateřskému jazyku? (Ad. Čondl, Komenský 68, 1940/41)“, in: LN, 15. 11. 1940, s. 7.

693.   „Předbraní J. A. Komenského. (B. Ryba: »Komenského trojí zpracování Vestibula«, Brno 1940; Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského, sv. 15)“, in: LN, 24. 11. 1940, s. 9.

694.   „Julius Pavel Vychodil (J. Tvrdý, Praha 1940)“, in: LN, 27. 11. 1940, s. 7.

695.   „Svatojakubská legenda (Bohumil Ryba, Věda a život 7, 1940)“, in: LN, 29. 11. 1940, s. 7.

696.   „Nejstarší české pověsti (Ivan Olbracht, Ze starých letopisů, Praha 1940)“, in: LN, 16. 12. 1940, s. 7.

697.   „Pedagogický časopis Komenský (roč. 68, č. 3)“, in: LN, 24. 12. 1940, s. 7.

698.   „Dialog a monolog (Jan Mukařovský, LF 67, 1940)“, in: LN, 25. 12. 1940, s. 9.

699.   „Luhačovický a luhačovský“, in: Lázeňský zpravodaj luhačovský XIII, 19. 5. 1940.

700.   „V ložiskách — v ložiskách?“, in: LN, 20. 12. 1940.

1941

701.   V. Komárek — František Trávníček: Mluvnické vyučování, Knihovna společnosti Pedagogického musea v Brně sv. 4; Společnost pedagogického musea, Brno 1941 (2. vydání), 179 str.

Ref.: M. R. (M. Rostohar), Psychologie 6, 1941, s. 96.

702.   Pavel Váša — František Trávníček: Slovník jazyka českého, F. Borový, Praha 1941 (2. přepracované a doplněné vydání), XCI + 1671 str.

703.   Stručná mluvnice česká, F. Borový, Praha 1941 (1. vydání), 194 str.

Ref.: Č. N. (N. Černý), Komenský 69, 1941/42, č. 5, s. 236—237.

704.   „Předmluva“, in: František Horečka, Nářečí na Frenštátsku, Přehlédl a úvodem opatřil Dr. František Trávníček; Vlastivěda Frenštátska sv. II.; Okresní osvětový sbor, Frenštát pod Radhoštěm 1941, s. 5 (str. 180).

705.   „Funkce českého přízvuku“, in: Slovo a slovesnost 7, 1941, č. 1, s. 17—27.

706.   „Žena a jazyk“, in: Moravanka, 1941, č. 18, s. 10.

707.   "K původu jména Rakovník", in: Rakovnické noviny, 31. 1. 1941.

708.   „To, toť = ano, zde, nedávno, nyní“, in: LN, 5. 1. 1941, s. 5.

709.   „Jazykozpytec a národopisec Emanuel Kovář (11. 1. 1861—14. 7. 1898)“, in: LN, 11. 1. 1941. s. 7.

710.   „Ještě Maniny a Manina“, in: LN, 12. 1. 1941, s. 6.

711.   „Bude to pravda“, in: LN, 19. 1. 1941, s. 10.

712.   „Bude to pravda a je prý to pravda“, in: LN, 26. 1. 1941, s. 6.

713.   „Zdůli či zdůly?“, in: LN, 29. 1. 1941, s. 7.

714.   „Přechodníky“, in: LN, 2. 2. 1941, s. 5.

715.   „Domažlice — Taus“, in: LN, 6. 2. 1941, s. 7.

716.   „Užívání přechodníků“, in: LN, 9. 2. 1941, s. 5.

717.   „S Bohem, sbohem“, in: LN, 16. 2. 1941, s. 5.

718.   „Rodiče a prarodiče“, in: LN, 21. 2. 1941, s. 7.

719.   „Kdyby už bylo jaro!“, in: LN, 23. 2. 1941, s. 5.

720.   „Neandrtálský člověk“, in: LN, 26. 2. 1941, s. 7.

721.   „Václav Zikmund. K dějinám českého mluvnictví“, in: LN, 1. 3. 1941, s. 7.

722.   „Kdekdo, kdeco, kdejaký, kdekterý“, in: LN, 2. 3. 1941, s. 5.

723.   „Aso, ASO“, in: LN, 5. 3. 1941, s. 7.

724.   „Pískovna, pískoviště“, in: LN, 9. 3. 1941, s. 5.

725.   „Jeden nese česnek, druhý nese pepřek“, in: LN, 12. 3. 1941, s. 7.

726.   „Bráti, vzíti v potaz, v úvahu“, in: LN, 16. 3. 1941, s. 5.

727.   „Josef Zubatý. Na paměť prvního desítiletí jeho smrti“, in: LN, 21. 3. 1941, s. 7.

728.   „Jihočesko“, in: LN, 23. 3. 1941, s. 5.

729.   „Ještě pepřek“, in: LN, 27. 3. 1941, s. 7.

730.   „V Praze, do Prahy — na Smíchově, na Smíchov“, in: LN, 30. 3. 1941, s. 5.

731.   „Tak říkajíc a takřka“, in: LN, 6. 4. 1941, s. 5.

732.   „Máňa“, in: LN, 9. 4. 1941, s. 8.

733.   „Vodovod, plynovod...“, in: LN, 13. 4. 1941, s. 10.

734.   „Podstata jevištní řeči“, in: LN, 16. 4. 1941, s. 7.

735.   „Novověk, starověk...“, in: LN, 20. 4. 1941, s. 10.

736.   „O výslovnosti jména Zeyer“ (Z. Kadlecová -tk), in: LN, 24. 4. 1941, s. 7.

737.   „Výrazové prostředky jevištní mluvy“, in: LN, 25. 4. 1941, s. 7.

738.   „Vynésti rozsudek“, in: LN, 27. 4. 1941, s. 10.

739.   „Nechval prší“, in: LN, 4. 5. 1941, s. 10.

740.   „Básnivina a tesklivina“, in: LN, 11. 5. 1941, s. 8.

741.   „Usnesení“, in: LN, 18. 5. 1941, s. 8.

742.   „Vynésti rozsudek“, in: LN, 21. 5. 1941, s. 7.

743.   „Zapříčiniti něco“, in: LN, 24. 5. 1941. s. 7.

744.   „Jak se dělá slovník. Rozhovor s prof. dr. Fr. Trávníčkem“, in: LN, 25. 5. 1941, s. 10.

745.   „Ještě básnivina a tesklivina“ (I. Blatný -tk.), in: LN, 28. 5. 1941, s. 7.

746.   „Šmahel — Šmahla, Šmahela“, in: LN, 6. 6. 1941, s. 7.

747.   „Svár či nesvár“, in: LN, 8. 6. 1941, s. 7.

748.   „Hostinství a hostinec“, in: LN, 13. 6. 1941, s. 7.

749.   „Co je to povinnost?“, in: LN, 15. 6. 1941, s. 7.

750.   „Odrušiti stroj“, in: LN, 22. 6. 1941, s. 7.

751.   „Královo Pole — královopolský“, in: LN, 27. 6. 1941, s. 7.

752.   „To ocení jen, kdo tomu rozumí“, in: LN, 29. 6. 1941, s. 7.

753.   „Václav Flajšhans pětasedmdesátníkem“, in: LN, 1. 7. 1941, s. 7.

754.   „Železnice vydá příjemci zboží, zaplatil-li přirážku“, in: LN, 2. 7. 1941, s. 7.

755.   „Žďár“, in: LN, 6. 7. 1941, s. 7.

756.   „Podléhati dani“, in: LN, 11. 7. 1941, s. 7.

757.   „Příští neděli“, in: LN, 13. 7. 1941, s. 8.

758.   „Prvý, první, po prvé, po první“, in: LN, 19. 7. 1941, s. 7.

759.   „Státi se netrpělivý — dobrým učitelem“, in: LN, 20. 7. 1941, s. 8.

760.   „X.Y., vynikající pracovník, se dožívá šedesáti let“, in: LN, 23. 7. 1941, s. 7.

761.   „Nandat, přendat, sundat, vyndat, zandat“, in: LN, 25. 7. 1941, s. 7.

762.   „Slíbil, že přijde, než nepřišel“, in: LN, 3. 8. 1941, s. 7.

763.   „Četník“, in: LN, 9. 8. 1941, s. 7.

764.   „Ječmenný a ječný“, in: LN, 17. 8. 1941, s. 7.

765.   „Koně klusali či klusaly?“, in: LN, 20. 8. 1941, s. 7.

766.   „Knihkupec a knihkupcová“, in: LN, 31. 8. 1941, s. 7.

767.   „Žili svůj život“, in: LN, 7. 9. 1941, s. 7.

768.   „Předem“, in: LN, 14. 9. 1941, s. 7.

769.   „Neruda Jan“, in: LN, 5. 10. 1941, s. 4.

770.   „Píši, píší a píšu, píšou“, in: LN, 12. 10. 1941, s. 10.

771.   „Režírovati“, in: LN, 19. 10. 1941, s. 9.

772.   „Zmeškalé zásilky“, in: LN, 2. 11. 1941, s. 9.

773.   „Říditi se kým, čím“, in: LN, 23. 11. 1941, s. 5.

774.   „Chytati ryby na udici, udicí“, in: LN, 14. 12. 1941, s. 3.

775.   „Štědrý den, vánoce a Nový (nový) rok“, in: LN, 25. 12. 1941, s. 7.

776.   „Českobratrský společenský katechismus (J. Strejc — A. Šturma z Hranic — M. Konečný, Mravy ctnostné mládeži potřebné. K vyd. připrav. J. B. Čapek a A. Kolářová-Císařová, Praha 1940)“, in: LN, 3. 1. 1941, s. 7.

777.   „Moravské novoroční tisky“, in: LN, 7. 1. 1941, s. 7.

778.   „O české slovesné baroko. (J. B. Čapek, Z kulturních dějin českých 17. a 18. století, Praha 1941)“, in: LN, 13. 1. 1941, s. 3.

779.   „Prvouka zpěvu a výřečnosti ((8. sv. Společnosti pedag. musea v Brně, A. Hromádka, Brno 1940)“, in: LN, 22. 1. 1941, s. 7.

780.   „Hovory o českém jazyce (uspořádal Kruh přátel čes. jazyka, Praha 1940)“, in: LN, 16. 2. 1941, s. 9.

781.   „Slovo a slovesnost (roč. 6, č. 4)“, in: LN, 21. 2. 1941, s. 9.

782.   „Na pamět Fr. Táborského (Naše Valašsko 6, 1940)“, in: LN, 23. 2. 1941, s. 9.

783.   „Slovníkářovo mládí (J. Franta Šumavský, Mé mládí, Klatovy 1940)“, in: LN, 26. 2. 1941, s. 7.

784.   „Tiskárna bratří Habrovanských v Lulči u Vyškova (V. Procházka, Vyškov 1941)“, in: LN, 28. 2. 1941, s. 7.

785.   „Tvůrčí Morava (F. Pražák, Praha 1941)“, in: LN, 2. 3. 1941, s. 10.

786.   „Slovenská reč (roč. 8, č. 4)“, in: LN, 6. 3. 1941, s. 7.

787.   „Staročeský Pasionál a Život Krista Pána (J. Vilikovský, Řád 6, 1940)“, in: LN, 6. 3. 1941, s. 7.

788.   „Zrcadlo marnotratných (vyd. J. Vašica, Praha 1940)“, in: LN, 13. 3. 1941, s. 7.

789.   „K našim nejstarším osobním jménům (J. Svoboda, ČMF 27, 1940)“, in: LN, 18. 3. 1941, s. 7.

790.   „Nový pramen poznání Josefa Dobrovského (Dopisy Josefa Dobrovského s Augustinem Helfertem, vyd. J. Voit a F. M. Bartos, Praha 1941)“, in: LN, 24. 3. 1941, s. 3, 4.

791.   „Staronový Komenský (J. A. Komenský: Orbis pictus, vyd. F. Oberpfalcer, Praha 1941)“, in: LN, 28. 3. 1941, s. 7.

792.   „Významné dílo o české poetice (Jan Mukařovský Kapitoly z české poetiky, Díl 1. Obecné věci básnioké, Praha 1941)“, in: LN, 14. 4. 1941, s. 4.

793.   „Staročeská legenda o svaté Kateřině (Legenda o svaté Kateřině, staročes. text přepsal a studií doprovodil Jan Vilikovský, Praha 1941)“, in: LN, 21. 4. 1941, s. 3.

794.   „Prostějovské kulturní zprávy (březen 1941)“, in: LN, 25. 4. 1941, s. 7.

795.   „Jazyková norma a jazyková kultura (Václav Polák, Praha 1941)“, in: LN, 28. 4. 1941, s. 4.

796.   „Z pedagogického časopisu Komenský (roč. 68, č. 7)“, in: LN, 30. 4. 1941, s. 7.

797.   „K dějinám našeho písma (J. Vašica: Obrana slovanského písma, Brno 1941)“, in: LN, 4. 5. 1941, s. 9.

798.   „Krajová příslušnost děl bratří Mrštíků (Informace osvětových sborů na Kroměřížsku, č. 7 a 8)“, in: LN, 8. 5. 1941, s. 7.

799.   „Z našich vědeckých časopisů (Časopis Matice moravské, roč. 63—64, č. 3—41; Časopis pro moderní filologii, roč. 27, č. 31; Listy filologické, roč. 68, č. 61; Naše věda, roč. 20, č. 3—4)“, in: LN, 14. 5. 1941, s. 7.

800.   „Husova Betlemská kázání (J. Hus: Sermones in Bethlem 1410—1411, Kn. 3. Vyd. V. Flajšhans, Praha 1940)“, in: LN, 15. 5. 1941, s. 3.

801.   „Úřední jazyk (A. Opravil, Naše řeč 25, 1941)“, in: LN, 16. 5. 1941, s. 7.

802.   „Nové dílo z Moravské dialektologie (Fr. Svěrák, Boskovické nářečí. Moravská a slezská nářečí, Brno 1941)“, in: LN, 10. 6. 1941, s. 7.

803.   „Václav Klejch Lažanský (J. Páta, Reformační sborník)“, in: LN, 3. 7. 1941, s. 3.

804.   „K reformě našeho pravopisu (A. Sochor, Komenský 68, 1940/41)“, in: LN, 4. 7. 1941, s. 7.

805.   „Z vědeckých časopisů (Naše vědaListy filologické)“, in: LN, 4. 7. 1941, s. 7.

806.   „Nářečí na Frenštátsku (Fr. Horečka, Frenštát pod Radhoštěm, 1941)“, in: LN, 8. 7. 1941, s. 7.

807.   „Vyprávění či předčítání (k rozpravě o slovesné výchově nejmenších dětí rozhlasem)“, in: LN, 27. 8. 1941, s. 7.

808.   „Naše Valašsko (roč. 7, č. 1—2)“, in: LN, 29. 8. 1941, s. 7.

809.   „Slovo a slovesnost (roč. 7, č. 2)“, in: LN, 6. 9. 1941, s. 7.

810.   „Staročeská kateřinská legenda v novém rouše (Legenda o svaté Kateřině, vyd. J. Hrabák, Praha 1941)“, in: LN, 14. 12. 1941, s. 3.

811.   „Památce velikého filologa (Jan Gebauer: Stati literárně-dějepisné, sv. 1, Praha 1941)“, in: LN, 21. 12. 1941, s. 6.

1942

812.   „O jazykové správnosti“, in: Čtení o jazyce a poesii, Družstevní práce, Praha 1942, s. 103—228.

Ref.: N. Černý, Komenský 70, 1942/43, č. 7, s. 335.

813.   „K netázacím vedlejším větám s -li, jestliže a jestli“, in: Slovo a slovesnost 8, 1942, č. 3, s. 124—130.

814.   „Opakování slov ve větě“, in: Slovo a slovesnost 8, 1942, č. 4, s. 176—181.

815.   „O vyučování slohu“, in: Komenský 69, 1941/42, č. 6, s. 247—250; č. 7, s. 306—311, č. 8, s. 351—354, č. 9, s. 393—397, č. 10, s. 443—444; 70, 1942/43, č. 1, s. 9—11, č. 3, s. 104—110, č. 5, s. 210—215, č. 6, s. 258—263.

816.   „Adjektivní dvojice typu obecný a obecní“, in: Český časopis filologický 1, 1942/43, č. 1, s. 19—24.

817.   "Komenský zprostředkovatelem moravského slova zavazadlo", in: Luhačovské listy XV, č. 3—5 (březen), 1942.

818.   „Nastupovati na koho“, in: LN, 4. 1. 1942, s. 6.

819.   „Skelný, sklený, skleněný“, in: LN, 11. 1. 1942, s. 6.

820.   „Pokládati, považovati a míti někoho za někoho (něco zač)“, in: LN, 18. 1. 1942, s. 6.

821.   „Čtverák“, in: LN, 25. 1. 1942, s. 6.

822.   „Filolog a básník“, in: LN, 1. 2. 1942, s. 7.

823.   „Elektrika a elektřina“, in: LN, 7. 2. 1942, s. 7.

824.   „Ještě čtverák“, in: LN, 14. 2. 1942, s. 7.

825.   „Léčebný fond“, in: LN, 21. 2. 1942, s. 6.

826.   „Dřevěný plyn“, in: LN, 1. 3. 1942 ~ 3. 3. 1942 (venkovsk‚ vyd.).

827.   „Viditelný“, in: LN, 10. 3. 1942, s. 7.

828.   „Ještě dřevěný plyn“, in: LN, 14. 3. 1942, s. 7.

829.   „Guinea a idea“, in: LN, 21. 3. 1942, s. 7.

830.   „Spolupráce a spolupracovati“, in: LN, 31. 3. 1942, s. 7.

831.   „Možný“, in: LN, 11. 4. 1942, s. 6.

832.   „611 + 68 = 679“, in: LN, 9. 5. 1942, s. 4.

833.   „Napěťový rozdíl“, in: LN, 23. 6. 1942, s. 4.

834.   „Současně a zároveň“, in: LN, 30. 6. 1942, s. 4.

835.   „Srážka s čeho či z čeho“, in: LN, 15. 7. 1942, s. 4.

836.   „Josefinský, rudolfinský, karolinský“, in: LN, 18. 7. 1942, s. 4.

837.   „Na obklady a k obkladům“, in: LN, 25. 7. 1942, s. 4.

838.   „Čes-ký či če-ský“, in: LN, 31. 7. 1942, s. 4.

839.   „Prodejní, prodejný a prodejový“, in: LN, 28. 8. 1942, s. 4.

840.   „Matěj Václav Štajer“, in: LN, 6. 9. 1942, s. 4.

841.   „Na trh a do trhu“, in: LN, 19. 9. 1942, s. 4.

842.   „Jdu na ryby a pro ryby“, in: LN, 26. 9. 1942, s. 4.

> > > > Jazykové zákampí

843.   „Nařečí v písních (J. Poláček, Slovácké pěsnički, sv. 1—2, Brno 1940—1941)“, in: LN, 20. 1. 1942, s. 7.

844.   „K vývoji české poesie a prózy (Jan Mukařovský, Kapitoly z české poetiky, sv. 2. K vývoji české poesie a prózy, Praha 1941)“, in: LN, 18. 2. 1942, s. 7.

845.   „Autoři a knihtiskárny, korektury, rukopisy a jiné svízele (V. Šafář, Brno 1941)“, in: LN, 3. 3. 1942, s. 7.

846.   „Slovenská reč (roč. 9, č. 1)“, in: LN, 13. 3. 1942, s. 6.

847.   „Zemní názvosloví (vyd. Čes. akademie technická, Praha 1942)“, in: LN, 25. 3. 1942, s. 7.

848.   „Valašské pěsničky (J. N. Polášek — A. Kubeša, Milotice n. Bečvou 1939—1941)“, in: LN, 10. 5. 1942, s. 5.

849.   „Lidová četba v 16. a 17. století (Historie utěšené a kratochvílné, člověku všelikého věku i stavu k čtení veli užitečné, Praha 1941)“, in: LN, 10. 5. 1942, příl. Literární neděle, č. 19, s. 1.

850.   „Husova Betlemská kázání (J. Hus, Sermones in Bethlem 1410—1411, Kn. 4. Vyd. V. Flajšhans, Praha 1941)“, in: LN, 21. 5. 1942, s. 3.

851.   „Slovo a slovesnost (roč. 8, č. 2)“, in: LN, 27. 6. 1941, s. 4.

852.   „Věstník Královské české společnosti nauk (rok 1941)“, in: LN, 2. 7. 1942, s. 4.

853.   „Z duchovní dílu Josefa Dobrovského (Josefa Dobrovského vydání Rady zvířat a Feclova Radda zhovadilýyh zvierat a ptactva. Vyd. a úvod napsal V. Flajšhans, V. sv. Archivu Jos. Dobrovského, Praha 1942)“, in: LN, 25. 11. 1942, s. 4.

1943

854.   O vyučování slohu, Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, Brno 1943, 46 str.

Ref.: N. Černý, Komenský, 70, 1942/43, č. 10, s. 468.

855. Stručná mluvnice česká, F. Borový, Praha 1943 (2. opravené vydání), 194 str.

856.   „Věty se spojkou aniž“, in: Slovo a slovesnost 9, 1943, č. 1, s. 13—19.

857.   „Rozvážný účet Jazykového zákampí“, in: LN, 5. 12. 1943, s. 1, 2.

> > > > Jazykové zákampí

858.   „Husova Betlemská kázání (J. Hus, Sermones in Bethlem 1410—1411, Kn. 5. Vyd. V. Flajšhans, Praha 1942)“, in: LN, 5. 2. 1943, s. 4.

859.   „Překlad Platonova Faidona (Platon, překlad F. Novotný, Praha 1941)“, in: LN, 30. 3. 1943, s. 4.

860.   „Z našich filologických časopisů (Slovo a slovesnost, roč. 8, č. 4; Český časopis filologický, roč. 1, č. 4; Naše řeč, roč. 17; Psychologie, roč. 8, č. 1)“, in: LN, 31. 3. 1943, s. 4.

861.   „Nové jméno mistra Klareta (B. Ryba, Věstník Královské české společnosti nauk, 1943)“, in: LN, 25. 7. 1943, s. 4.

862.   „Ze slovenské filologie (E. Pauliny, Štruktúra slovenského slovesa, Bratislava 1943. — A. V. Isačenko, Jazyk a pôvod frizinských pamiatok, Bratislava 1943)“, in: LN, 28. 9. 1943, s. 4.

863.   „K poznání staročeského Klareta. (B. Ryba, ČMF 2, 1943)“, in: LN, 23. 11. 1943, s. 4.

864.   „Slovo a slovesnost (roč. 9, č. 2—3)“, in: LN, 18. 12. 1943, s. 4.

1944

865.   „Rok“, in: LN, 1. 1. 1944, s. 3 ~ 3. 1. 1944 (venkov. vyd.).

866.   „Pásli ovce Valaši“, in: LN, 23. 1. 1944, s. 1, 2.

867.   „Obsah slov“, in: LN, 2. 4. 1944, s. 1, 2.

868.   „Lepanec“, in: LN, 23. 4. 1944, s. 1, 2.

869.   „Národ filologů“, in: LN, 30. 7. 1944, s. 1, 2.

870.   „77“, in: LN, 17. 9. 1944, s. 4.

871.   „Šotek“, in: LN, 19. 11. 1944, s. 1.

> > > > Jazykové zákampí

872.   „Slovácké pěsničky (J. Poláček, sv. 3, Brno 1943)“, in: LN, 9. 4. 1944, s. 4.

873.   „Přednáška o jevištní řeči (Jiří Frejka, Řeč jevištní a verš tragedie, Praha 1944)“, in: LN, 26. 7. 1944, s. 4.

874.   „Z nové české filologie (J. Bělič, Časopis Matice moravské. — Věstník Královské české společnosti nauk)“, in: LN, 29. 12. 1944, s. 4.

875.   „Z nové české filologie (L. Petříková, Intonace ve spisovné češtině, Praha 1944)“, in: LN, 29. 12. 1944, s. 4.

1945

876.   Lad. Świrk — František Trávníček: Ruská abeceda a výslovnost, Rovnost, Brno 1945, 16 str.

Ref.: B. Novák, „Nové učebnice ruštiny“, Slovo a slovesnost 10, 1947/48, č. 3, s. 186.

877.   Stručná mluvnice česká, F. Borový, Praha 1945 (3. opravené vydání), 210 str.

Ref.: M. Vey, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 44, 1947/48, n. 2, pp. 166—168.

878.   „Jevištní řeč a herec“, in: Program. Čtrnactideník pro kulturní politiku a umění 1, 3. 10. 1945/46, č. 1, s. 13—14.

879.   „Jazyk a doba“, in: Program. Čtrnáctideník pro kulturní politiku a umění 1, 1945/46, č. 3, s. 4—5.

880.   „Národ a jazyk“, in: SN, 6. 6. 1945, s. 1.

881.   „Nová mluvnice spisovné češtiny. Rozhovor s jejím autorem prof. dr. Františkem Trávníčkem“, in: SN, 24. 6. 1945, s. 3.

882.   „Vysokoškolské studenstvo“, in: SN, 29. 7. 1945, s. 1.

883.   „Nová slova pro nové věci (osídlenec)“, in: SN, 11. 8. 1945, s. 3.

884.   „Další drobné výklady o jazykové správnosti. Kolaborant — přisluhovač“, in: SN, 15. 8. 1945, s. 3.

885.   „K školské reformě“, in: SN, 26. 8. 1945, s. 3.

886.   „78 »Petře Bezruči...«“, in: SN, 16. 9. 1945, s. 3.

887.   „Slezsko jazykově“, in: SN, 23. 9. 1945. s. 3.

888.   „Nic nového pod sluncem (automat — samopal)“, in: SN, 10. 10. 1945, s. 3.

889.   „Profesor E. Smetánka sedmdesátníkem“, in: SN, 14. 10. 1945, s. 3.

890.   „Národní výbor“, in: SN, 19. 10. 1945, s. 3.

891.   „Izvěstia“, in: SN, 4. 11. 1945, s. 3.

892.   „Revoluce, řeč a právo“, in: SN, 14. 11. 1945, s. 1.

893.   „Šmelina, šmelinář“, in: SN, 2. 12. 1945, s. 4.

894.   „O Petru Bezručovi“, in: SN, 30. 12. 1945, s. 5.

895.   „Památce Bedřicha Vaclavka“, in: R 10. 6. 1945, s. 2.

896.   „Mistr Jan Hus“, in: R 6. 7. 1945, s. 1.

897.   „Velká Morava“, in: R 22. 7. 1945, s. 2.

898.   „Příspěvky k česko-ruským stykům. Mir a ljubov“, in: R 29. 7. 1945, s. 2.

899.   „Příspěvky k česko-ruským stykům. Všeslovanská modlitba“, in: R 12. 8. 1945. s. 2.

900.   „Příspěvky k česko-ruským stykům. Ten arcibiskup Rusín bieše“, in: R 31. 8. 1945, s. 2.

901.   „Příspěvky k česko-ruským stykům. Češskoje vlijanije“, in: R 16. 9. 1945, s. 2.

902.   „Příspěvky k česko-ruským stykům. Dobrovský a Vostokov“, in: R 30. 9. 1945, s. 3.

903.   „Vl. Groh — první Heydrichova oběť v Brně“, in: R 30. 9. 1945, s. 4.

904.   „Příspěvky k česko-ruským stykům. Česká a ruská slavistika v osobních stycích“, in: R 14. 10. 1945, s. 3.

905.   „Příspěvky k česko-ruským stykům. Pouť do Moskvy“, in: R 7. 11. 1945, s. 7.

906.   „Díky Vám!“ (k 1. světovému kongresu studenstva), in: R 25. 11. 1945, s. 1.

907.   „A. A. Šachmatov (1864—1920)“, in: R 2. 12. 1945, s. 3.

> > > > Jazykové zákampí

908.   "O Petru Bezručovi (Z. Bár, Moravská Ostrava 1945)", in: SN, 30. 12. 1945, s. 5.

909.   "První česká mluvnice po osvobození (J. Kaňka — J. Vachek, Česká mluvnice a cvičebnice pro obchodní akademie a pro obchodní školy, Praha 1945)", in: SN, 4. 12. 1945, s. 4.

1946

910.   Příspěvky k česko-ruským stykům, Knihovna Rovnosti sv. 7; Rovnost, Brno, 1946 (1. vydání), 47 str.

Ref.: J. Kurz, Listy filologické 70, 1946, č. 4—5, s. 221; J. Batušek, Akord 13, 1946/47, s. 197—198; hjk (Z. Hájek), Svobodné noviny 4. 5. 1946, s. 5; Z. H., Český časopis historický 47, 1946, č. 1—4, s. 350—351.

911.   Pavel Váša — František Trávníček: Slovník jazyka českého, F. Borový, Praha 1946 (3. přepracované [opravené?] a doplněné vydání), XV + 1765 str.

Ref.: V. Fridrichová, „Slovo o slově“, Rovnost 3. 11. 1946, s. 6; Sn (F. Snítil), Svobodné noviny 10. 11. 1946, s. 5; J. Ort (Pavel Eisner), „Trávníček“, Svobodné noviny 12. 1. 1947, s. 6; Pavel Váša: „Trávníček?“, Slovo národa (Brno), 9. 2. 1947, s. 4.

912.   „Proč jsem komunistou“, in: Dnešek 1, 1946, č. 6, s. 103—104.

913.   "Jazyk a doba", in: Program — čtrnáctideník pro kulturní politiku a umění I, č. 3 (z 15/1), str. 4—5.

914.   „Země mluví“, in: List Sdružení moravských spisovatelů 1, 1946, č. 5—6, s. 189—190.

915.   „O umělecké mluvě“, in: List Sdružení moravských spisovatelů 1, 1946, č. 9—10, s. 272—277.

916.   „Slovenské otecko a strýko“, in: Jazykovedný sborník 1—2, 1946/47, č. 1—2, s. 62—63.

917.   „Mateřština ve škole“, in: SN, 1. 1. 1946, s. 5.

918.   „Filosofická fakulta v Olomouci“, in: SN, 20. 1. 1946, s. 4.

919.   „Sbohem, milostpaní!“, in: SN, 23. 1. 1946. s. 1, 2.

920.   „New York a Nový York“, in: SN, 29. 1. 1946, s. 3.

921.   „Význačný host Masarykovy university“ (Dr. Witold Klinger), in: SN, 7. 3. 1946, s. 5.

922.   „Poslední léta T. Zielińského“, in: SN, 15. 3. 1946, s. 3.

923.   „Stadion, stadia“, in: SN, 28. 3. 1946, s. 4.

924.   „Náměstek a náměstkyně“, in: SN, 16. 4. 1946, s. 3.

925.   „Fotbal, volejbal, kriket, tenis a hokej“, in: SN, 8. 5. 1946, s. 5.

926.   „Nejlepší dobrodružství“ (o J. Mahenovi), in: SN, 22. 5. 1946, S. 4.

927.   „Předávat“, in: SN, 4. 8. 1946, s. 7.

928.   „Atomický a atomový“, in: SN, 28. 9. 1946, s. 4.

929.   „Nová slovenština“, in: SN, 10. 11. 1946, s. 5.

930.   „Z kongresistova zápisníku“, (dojmy ze Slovanského sjezdu v Bělehradě r. 1946), in: SN, 22. 12. 1946, s. 2.

931.   „Naše slova z ruštiny“, in: R 24. 1. 1946, s. 5.

932.   „Za profesorem dr. Vladimírem Grohem“, in: R 27. 1. 1946, s. 3.

933.   „Studenstvo a brněnské události“, in: R 15. 2. 1946, s. 1.

934.   „První máj druhdy a dnes“, in: R 1. 5. 1946, s. 3.

935.   „Jak splníme dvouletý plán“ (Anketa), in: R 27. 10. 1946, s. 5—7.

936.   „Češství a slovanství“, in: R 27. 11. 1946. s. 6.

937.   „První jazykozpytná žeň (F. Oberpfalcer, Krásná, čistá, svatá řeč mateřská, Praha 1945. — A. Opravil, Nikoli ..., nýbrž ... Kopa hříchů proti dobré mateřštině, Praha 1945. — J. Zubatý, Studie a články, sv. 1. Výklady etymologické a lexikální, Praha 1945)“, in: SN, 26. 1. 1946, s. 3.

938.   „Listy filologické (roč. 10, č. 1)“, in: SN, 24. 2. 1946, s. 5.

939.   „Význačný host Masarykovy university“ (Dr Witold Klinger), in: SN, 7. 3. 1946.

940.   „Poslední léta T. Zieliêského“, in: SN, 15. 3. 1946.

941.   „Ze slovenského jazykozpytu (E. Pauliny, Dve kapitoly o spisovnom jazyku a nárečí. — A. V. Isačenko, Drevně-russkije etjudy. — A. V. Isačenko, Zametki ke Slovu o polku Igorove)“, in: SN, 14. 4. 1946, s. 5.

942.   „Těšínsko po jazykové stránce (A. Kellner: Východolašské nářečí, sv. 1, Brno 1946)“, in: SN, 11. 8. 1946, s. 5.

943.   „Ze sovětské jazykovědy. (I. I. Meščaninov: Členy predloženija i časti reči, Moskva 1945. — S. P. Obnorskij: Očerki po istoriji russkogo literaturnogo jazyka staršego perioda, Moskva 1946. — V. V. Vinogradov: Velikij russkij jazyk, Moskva 1945)“, in: SN, 29. 12. 1946, s. 5.

1947

944.   Lidská tvář Petra Bezruče, F. Borový, Praha 1947 (1. vydání), 29 str.

Ref.: drjd. (J. Doležal), „Bezruč a o Bezručovi“, Národní osvobození 3. 10. 1947, s. 41; V. F. (V. Ficek), Slezský sborník 45, 1947, č. 2, s. 191—192; Rudolf Havel, „Jubilejní literatura k osmdesátým narozeninám Petra Bezruče“, Slovo a slovesnost 10, 1947/48, s. 240; J. Janů, „Bezručiana 1947“, Kritický mesíčník 9, 1948, č. 5—6, s. 130—134, K. Polák: „Nová literatura bezručovská“, Naše věda 26, 1948/49, č. 9—10, s. 288.

945.   Umělecká mluva, Přednášky a diskuse sv. 9; Orbis, Praha 1947 (1. vydání), 30 str.

Ref.: jb, Práce 21. 6. 1947, s. 4; M. O. (Mojmír Otruba), Časopis pro moderní filologii 30, 1947, č. 3, s. 265, V. Tichý: „O mluvě umělecké“, Kulturní politika 2, 1947, č. 45, s. 6; -tch, Česká osvěta 40, 1947, č. 9—10, s. 525—526; jka (A. Jedlička): „Dvě knížky o básnickém jazyce“, List Sdružení moravských spisovatelů 2, 1947/48, č. 1—2, s. 55—57, A. Pranda, Slovenská reč 13, 1947/48, č. 9—10, s. 311—314; K. Růžička, Kritický mesíčník 9, 1948, č. 1—2, s. 35—36; A. P. (A. Pranda): „O umeleckom jazyku v skratke“, Národná obroda 4, 15. 4. 1948, s. 4; Jo-Za (J. Zahradníček), Akord 14, 1948, č. 3—4, s. 157—158.

946.   Úvod do českého jazyka, Sbírka vysokoškolských přednášek sv. 5; Komenium, Brno 1947 (1. vyd.), 50 str. (Tištěno jako rukopis, určený výhradně pro posluchače vysokých škol.)

947.   „Podstata a úkony pravopisu“, in: Slovo a slovesnost 10, 1947/48, č. 1, s. 23—30.

948.   „Slovanské základy spisovné češtiny“, in: Slovanství v českém národním životě. Sborník úvah profesorů Masarykovy university v Brně, Rovnost, Brno 1947, s. 79—92.

949.   „Ústrojnost výrazových prostředků“, in: Oběžník Kruhu přátel českého jazyka 1, 1947/48, č. 2, s. 1.

950.   „Pedagogické fakulty“, in: Školství a osvěta 2, 1947, č. 5, s. 57—58.

951.   „Latina“, in: Dnešek 2, 1947, č. 7, s. 105—107.

952.   „Jazyková správnost“, in: Čeština v životě a ve škole, Cyklus rozhlasových přednášek, Zemská školní rada, Praha 1947, s. 10—15.

953.   „Studium českého jazyka na mateřskoškolském odboru pedagogických fakult“, in: Předškolní výcohova 1, 1946/47, č. 9—10, s. 7—9.

954.   „O nejcennější národní poklad“, in: Reklama to dokáže, Reklamní klub československý, Brno 1947, s. 44—45.

955.   „Srdečný národ“ (k udělení čestného doktorátu ak. Tarlemu), in: SN, 11. 6. 1947, s. 5.

956.   „Čachtická sednica“, in: SN, 10. 8. 1947, s. 5.

957.   „Ve službách celku“ (o Petru Bezručovi), in: SN, 14. 9. 1947, s. 5.

958.   „Josef Jungmann (1773—1847)“, in: SN, 14. 11. 1947, s. 5.

959.   „Ministryně“, in: SN, 30. 11. 1947, s. 4.

960.   „Opravdu ministryně?“, in: SN, 7. 12. 1947, s. 5.

961.   „V jedné ruce rádlo, v druhé ruce květ“ (Anketa), in: R 1. 5. 1947, s. 12.

962.   „Velký Brňan“ (Petr Bezruč), in: R 14. 9. 1947, s. 3.

963.   „Osmadvacátý říjen a český jazyk“, in: R 28. 10. 1947, s. 5.

964.   „Postila o českém jazyce (Pavel Eisner, Chrám i tvrz. Kniha o češtině, Praha 1946)“, in: SN, 9. 2. 1946, s. 1.

965.   „Srdečný národ. (K udělení čestného doktorátu ak. Tarlemu)“, in: SN, 11. 6. 1947.

966.   „Babička v charvátštině“ (Božena Němcová, Bakica)“, in: SN, 16. 3. 1947, s. 5.

967.   „Jazykovedný sborník (roč. I—II, č. 1—2)“, in: SN, 6. 4. 1947, s. 7.

968.   „Nevážnost ke spisovné mluvě“ (kritika Hálova článku »Rozhlas a výslovnost«, Rozhlasová práce I, 2, 1947)“, in: SN, 5. 7. 1947, s. 8.

969.   „Pět studií o Petru Bezručovi“ (Sborník filosofické fakulty v Olomouci, uspořádali Oldřich Králík a Karel Horálek, Olomouc 1947)“, in: SN, 10. 9. 1947, s. 5.

970.   „Slovenský překlad Slova o pluku Igorově (Slova o pluku Igorově, přel. a koment. A. V. Isačenko, Bratislava 1947)“, in: SN, 22. 11. 1947, s. 5.

971.   „Pohádky pro děti a dospělé (V. Martínek, U jasného pramene, Brno 1946)“, in: SN, 27. 11. 1947, s. 5.

1948

972.   Úvod do českého jazyka. Český jazyk jako celost, Komenium, Brno 1948 (1. vydání), 86 str.

Ref.: Hk, Komenský 72, 1947/48, č. 7, s. 354; Alois Gregor, „Dvě významné práce o českém jazyce“, List Sdružení moravských spisovatelů 2, 1947/48, č. 9—10, s. 272–274; A. Pranda, Národná obroda 25. 3. 1948, s. 4; bč (Jaroír Bělič), Národní osvobození 27. 3. 1948, s. 5; V. Pech, Školství a osvěta 3, 1948, č. 13, s. 232; I. Lekov, Ezik i literatura (Sofia) 3, 1948, pp. 307–308; A. Jedlička, SaS 11, 1948/49, s. 138–139; A. Pranda, Slovenská reč 14, 1948/49, č. 3—4, pp. 121–123.

973.   Mluvnice spisovné češtiny, Část I. Hláskosloví — tvoření slov — tvarosloví. Melantrich. Praha 1948. Str. 592. — Viz 1949.

974.   „Účast Moravy ve vývoji spisovné češtiny“, in: Morava v českém státě, Družstvo Moravského kola spisovatelů, Brno 1948, s. 25–38.

975.   „Proč jsem pro jednotnou školu“, in: Tvorba 17, 1948, č. 2, s. 24.

976.   „Jak si představuji pedagogickou fakultu“, in: Tvorba 17, 1948, č. 3, s. 48–49.

977.   „Jednotná škola a latina“, in: Tvorba 17, 1948, č. 6, s. 107.

978.   „Rudý karafiát s československou stužkou“, in: Tvorba 17, 1948, č. 20, s. 382.

979.   „Glosy Jagićovy a svatořehořské“, in: Slovanské studie. Sbírka statí věnovaných prelátu univ. profesoru Dr. Josefu Vajsovi k uctění jeho životního dÍla, Vyšehrad, Praha 1948, s. 164–168.

980.   „Významotvorný úkon hlásek v češtině“, in: Recueil linguistique de Bratislava 1, 1948, pp. 173–178.

981.   „Péče o mateřský jazyk na národních školách“, in: Komenský 72, 1947/48, č. 10, s. 492–503.

982.   „Poslání Svobodných novin“, in: SN, 11. 2. 1948, s. 3.

983.   „Lidová demokracie“, in: SN, 12. 3. 1948, s. 3.

984.   „Ruština a naše kultura“, in: SN, 24. 3. 1948, s. 1.

985.   „1945—1948“, in: SN, 24. 4. 1948, s. 1, 2.

986.   „Československá kultura mezi západem a východem“ (Anketa), in: LD 1. 1. 1948. s. 6.

987.   „[Literární a jazykové zhodnocení]“, in: Zápisník zmizelého, redigoval a ediční poznámkou opatřil Adolf Kroupa. Vyd. Dr. Václav Tomsa v Praze ve 350 neprodejných výtiscích. Vytiskla Rovnost. Brno 1948, str. 21—29. (Obsah: František Trávníček, Audebert Korečko, Bohumír Štědroň.)

988.   „Československo-sovětské přátelství“, in: R, 4. 4. 1948.

> > > > Jazykové zákampíLidové noviny

989.   „Otázka změn názvů“ (Ján Stanislav, Národní obroda, 18. 12. 1947), in: SN, 1. 1. 1948, s. 2.

990.   „Vzácná bibliofilie“ (Jan Günther, Slabikář český, Prostějov 1947), in: SN, 1. 1. 1948, s. 5.

991.   „Místní jména v Čechách“ (Antonín Profous, díl 1., Praha 1947), in: SN, 8. 4. 1947, s. 5.

1949

992.   Mluvnice spisovné češtiny, Melantrich, Praha 1948—1949 (1. vyd.), 2 sv.

Část 1: Hláskosloví — Tvoření slov — Tvarosloví, 1948, 591 str.

Část 2: Skladba, 1949, 871 str.

Ref.: Alois Gregor: „Dvě významné práce o českém jazyce“, List Sdružení moravských spisovatelů 2, 1947/48, č. 9—10, s. 272—274; J. O., Svobodné slovo 7. 3. 1948, s. 4; V. Tichý, „Mluvnice moderní češtiny“, Kulturní politika 30. 4. 1948, s. 10; A. JedliČka, Zprávy pro češtináře 3, 1948, č. 1—2, s. 59—60; M. N. (M. Novotný), „Dvě knihy za dva měsíce“, Literární noviny 17, 1948, č. 7—8, s. 110; V. Šmilauer, Philologica, Recensní cizojazyčná příloha Časoposu pro moderní filologii 3, 1948, č. 3, s. 26; epy (Eugen Paulíny), „Dve syntetické práce o modernej češtine, Slovo a tvar 2, 1948, č. 3, s. 98; J. Haller, „Dvě nové knihy o českém jazyce“, Naše řeč 32, 1948, č. 4-5, s. 95, č. 6—7, s. 134; jšk (J. Š. Kvapil), Naše doba 55, 1948/49, č. 1, s. 43—44; František Kopečný, „Trávníčkova Mluvnice spisovné češtiny“, Slovo a slovesnost 11, 1949, č. 4, s. 170—182; Bohuslav Havránek, „Významné dílo o naší mateřštině“, Rudé právo 4. 12. 1948, s. 5; V. Šmilauer, „Skladba Františka Trávníčka“, Časopis pro moderní filologii 33, 1950, č. 2, s. 74; A. Kellner, Listy filologické 74, 1950, č. 2—3, s. 133—139; Š. Peciar, Jazykovedný sborník 5, 1951, s. 303—308.

993.   Mluvnice spisovné češtiny. Část 1. Hláskosloví — Tvoření slov — Tvarosloví, Melantrich, Praha 1949 (2. vyd.), 581 str.

994.   „Jazyk ve světle vědeckého socialismu“, in: Theorie i praxe 9, 1948/49, č. 6, s. 161—166.

995.   „Jazyk ve světle vědeckého socialismu“, in: Komenský 73, 1948/49, č. 7, s. 336—340.

996.   „Jazyk a myšlení“, in: Psychologie 11, 1949, č. 3—5, s. 106—107.

997.   „Jazyk a společnost“, in: Věda a život 15, 1949, č. 2, s. 45—48.

998.   „O ruském jazyce“, in: Lidová kultura 5, 1949, č. 11—12, s. 122.

999.   „Výrazová mohutnost ruštiny“, in: Tvorba 18, 1949, č. 45, s. 1061.

1000.   „Stalin klasikem ruského jazyka“, in: Nový život 1, 1949, č. 11—12, s. 157—159.

1001.   „Kdo byl autorem Zápisníku zmizelého?“, in: Naše Valašsko 12, 1949, č. 1—2, s. 18—24.

1002.   „Novinářská mluva“, in: Za pravdu a socialismus 1, 1949/50, č. 1. 40—45.

1003.   „Novinářská mluva a jazyková správnost“, in: Za pravdu a socialismus 1, 1949/50, č. 3—4, s. 224—230.

1004.   „Naše věda chce sloužit lidu. Projev rektora Masarykovy university prof. dr. Trávníčka“, in: LN, 31. 5. 1949, s. 3.

1005.   „Ruština světovým jazykem pokroku a míru“, in: LN, 8. 10. 1949, s. 1.

1006.   „Veliký ruský jazyk“ (V. V. Vinogradov, Praha 1948, přel. Z. Havránková), in: LN 8. 5. 1949, s. 7.

> > > > Jazykové zákampíLidové noviny

1950

1007.   Травничек, Франтишек: Грамматика чешского литературного языка (Grammatika češskogo literaturnogo jazyka), Часть I. Фонетика — словообразование — морфология, перевод с чешского и словарь А. Г. Широковой; Под редакцией Н. А. Кондрашова; Издательство иностранной литературы, Москва (Moskva) 1950, 466 pp.

Ref.: K. Hausenblas: „Trávníčkova Mluvnice spisovné češtiny v ruském překladu“, Naše řeč 34, 1950, č. 7—8, s. 157—158.

1008.   „Akademik Marr a jeho směr v jazykozpytě“, in: 34, 1950, č. 1, s. 1—6.

1009.   „[Poznámka k článku Václava Machka: »Drobné výklady o jménech rostlin: potměchuť«, Naše řeč 34, 1950, č. 1—2, s. 19—21“, in: 34, 1950, č. 1—2, s. 21.

1010.   „Stalinova stať a česká jazyková kultura“, in: Tvorba 19, 1950, č. 34. s. 820.

1011.   „K vazbám byl jsem se koupat“, in: 34, 1950, č. 3—4, s. 49—57.

K článku M. Dokulila, 33, 1949, 81–92.

1012.   „O užívání cizích slov“, in: Tvorba 19, 1950, č. 41, s. 990—991.

Přetištěno též ve sborníku Zlepšujeme vyučování mateřštině, Praha 1951.

1013.   „Novinářská mluva a jazyková správnost“, in: Za pravdu a socialismus 1, 1950, s. 224—230.

1014.   „Třicet let sovětské psychologie“, in: Tvorba 19, 1950, č. 7. s. 168.

1015.   „Stalinovo osvobozující učení“ (J. V. Stalin, O marxismu v jazykovědě), in: LN, 29. 6. 1950, s. 5.

1016.   „Jazyk je spisovatelovým nástrojem“, in: LN, 19. 8. 1950, s. 7.

1017.   „Naše mateřština na jednotné škole“, in: LN, 4. 10. 1950, s. 1.

1018.   „O nutnosti dbát nad jazykovou stránkou díla“, in: LN, 28. 10. 1950, příl., s. 2.

Příspěvek k diskusi Svazu čs. spisovatelů.

1019.   „Stalinovy stati o jazyce a jazykověda“, in: Mladá fronta, 19. 11. 1950.

1020.   „Demokratisace pravopisu“, in: LN, 3. 12. 1950, s. 5.

1021.   „Sovětská rozprava o jazykovědě“, in: LN 27. 5. 1950, s. 4.

> > > > Jazykové zákampíLidové noviny

1951

1022.   Český jazykozpytný strukturalismus ve světle Stalinova učení o jazyce. Slovanské jazykovědné příručky, sv. 8.   Slovanské nakladatelství, Praha 1951 (1. vyd.), str. 32.

1023.   Mluvnice spisovné češtiny. Slovanské jazykovědné příručky, sv. 1—2.   Slovanské nakladatelství, Praha 1951 (3., ve Slovanském nakladatelství 1. opravené a doplněné vyd.), 2 svazky.

Část 1:   Hláskosloví — Tvoření slov — Tvarosloví, str. 611.

Část 2:   Skladba, str. 617–1497.

Ref.: jka (A. Jedlička), Český jazyk 2, 1951/52, č. 3, s. 93–94.

1024.   „O užívání cizích slov“, in: Zlepšujeme vyučování mateřštině, Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951, s. 27–31.

1025.   „Úvod“, in: Sovětská diskuse o základních otázkách jazykovědných. Soubor diskusních statí z listu Pravda a časopisu Bol'ševik, Rovnost, Praha 1951, s. 7–15.

1026.   „Národní povaha jazyka“, in: Ohlas článku J. V. Stalina »O marxismu v jazykovědě« na našich vysokých školách. Stenografický záznam diskuse o článku J. V. Stalina ... konané 29. června 1950 na filosofické fakultě Karlovy university v Praze. Rovnost, Praha 1951, s. 38–41.

1027.   „Strukturalismus — nepřítel naší jazykovědy“, in: Tvorba 20, 1951, č. 37, s. 893–894.

Ref.: jel (J. Jelínek), Český jazyk 2, 1951/52, č. 3, s. 92.

1028.   „Vyučování mateřštině ve světle Stalinových statí o jazykovědě a jazyce“, in: Český jazyk 1, 1950/51, č. 5—6, s. 129–136.

1029.   „O básnickém jazyce“, in: Nový život 3, 1951, č. 8, s. 1247–1253.

1030.   „K podstatným jménům na -ivo“, in: 35, 1951, č. 9—10, s. 161–169.

K článku F. Svěráka, „Výrazivo a jiná jména na -ivo“, 34, 1950, 161–164.

1031.   „Vnitřní zákony vývoje jazyka“, in: LN, 7. 1. 1951, s. 4.

1032.   „Vyučování matěřštině těžištěm práce národních škol“, in: LN, 22. 7. 1951, s. 6.

1033.   „Význam slov“, in: LN, 9. 12. 1951, příl., s. 4.

1034.   „Strukturalistická typologie jazyková“, in: Tvorba 20, 1951, č. 47, s. 1125–1126.

Posudek: Vladimír Skalička, Typ češtiny, Praha 1951.

1035.   „Strukturalistická jazyková typologie a marxistická jednota theorie a praxe“, in: 35, 1951, č. 9—10, s. 172–175.

Dokončení diskuse z Tvorby.

1036.   „Sovětská věda — jazykověda 1, 1951, č. 3/4“ (zpráva), in: LN 2. 9. 1951.

> > > > Jazykové zákampíLidové noviny

1952

1037.   Proč mluví lidé různými jazyky. Knihovna Socialistické akademie, sv. 47.   Osvěta, Praha 1952 (1. vyd.), 8°, str. 18.

1038.   Pavel Váša — František Trávníček: Slovník jazyka českého, Slovanské nakl., Praha 1952 (4. přepracované a doplněné vydání), 8°, str. XVI + 1801.

Ref.: Karel Horálek, „Poučení ze sovětské lexikografie“, Sovětská věda — Jazykověda 3, 1953, s. 81–86; F. Raban: „Technik a jazykový slovník. Kritický příspěvek k novému vydání Slovníku jazyka českého prof. Dr. F. Trávníčka“, Technická kniha 2, 1953, č. 8, s. 253–261.

1039.   Úvod do českého jazyka. Edice Dědictví Komenského, kn. 520.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1952 (1. vyd.), 8°, str. 105.

Ref.: Š. Peciar, Jazykovedný sborník 5, 1952, s. 301–303; A. Jedlička, 36, 1953, č. 7—8, s. 229–232.

1040.   „Slovanské jazyky ve světle Stalinových statí“, in: Slavia 21, 1952, č. 1, s. 45–49.

1041.   „(Poznámka k článku Vladimíra Skaličky »Ke kritice strukturalismu«, Tvorba 20, 1951, 1011–1012“, in: Tvorba 21, 1952, č. 1, obálky s. 3.

1042.   „Objektivismus a kosmopolitismus v naší jazykovědě“, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, roč. 1, 1952, Řada jazykovědná (A), č. 1, Filosofická fakulta, Brno 1952, s. 12–28.

Ref.: B. Ilek — I. Poldauf, „Jazykověda v brněnském sborníku“, SaS 15, 1954, č. 3, s. 128–131.

1043.   „Projev rektora brněnské university prof. dr. Trávníčka na závěrečném dni 1. ideologické konference vysokoškolských vědeckých pracovníků v Brně“, in: Marxisticko-leninskou ideovostí a stranickostí protí kosmopolitismu a objektivismu ve vědě. Sborník dokumentů 1. ideologické konference ... 27. února—1. března 1952. Naše vojsko, Praha 1952, s. 389–400.

1044.   „První ideologická konference v Brně“, in: ČMM 71, 1952, č. 1—2, s. 1–3.

1045.   „O poměru mezi češtinou a slovenštinou s hlediska marxismu“, in: Tvorba 21, 1952, č. 7, s. 165–166.

1046.   „Umělecký jazyk ve světle Stalinových jazykových statí“, in: O jazyce literárních děl. Překlady vybraných sovětských statí, Nakl. Československo-sovětského institutu, Praha 1952, s. 5–13.

1047.   „Dialekt a hovorová čeština v uměleckém jazyce“, in: LtN 1, 1952, č. 11, s. 4.

1048.   „Nový úkol naší inteligence“, in: LtN 1, 1952, č. 21, s. 1.

1049.   „Novinářská čeština“, in: Československý novinář 4, 1952, č. 3, s. 2–4.

1050.   „Úvodní slovo“, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, roč. 1, 1952, Řada jazykovědná (A), č. 1, Filosofická fakulta, Brno 1952, s. 3–4.

Filosofická fakulta obnovuje tímto sborníkem svou bohatou publikační činnost, začatou v r. 1923 a vydávanou s názvem Spisy Filosofické fakulty brněnské university.

1051.   „Príspevok akademika Fr. Trávníčka“ (překlad z češtiny), in: Slovenská reč 18, 1952/53, č. 11—12, s. 366—367. (Diskusní příspěvek na aktivu o nové úpravě slovenského pravopisu v Bratislavě v červnu 1953.)

1052.   „Prívet akademika Františka Trávníčka“ (překlad z češtiny), in: Slovenská reč 18, 1952/53, č. 11—12, s. 341—342. (Úvodní projev na aktivu o nové úpravě slovenského pravopisu v Bratislavě v červnu 1953.)

1053.   „Můj učitel ruštiny“, in: RP 6. 1. 1952, s. 3.

K 70. narozeninám Ivana Olbrachta.

> > > > Jazykové zákampí — Lidové novinyLiterární noviny

1054.   „Komunistická strana Československa“, in: LtN č. 1, 1952, s. 8.

1055.   „Gorkovský, gorkiovský, gorkijovský“, in: LtN č. 3, 1952, s. 8.

1056.   „O přítrž — opřítrž“, in: LtN č. 4, 1952, s. 9.

1057.   „Výborová schůze a zpráva“, in: LtN č. 7, 1952, s. 6.

1058.   „Bakteriologická válka“, in: LtN č. 13, 1952, s. 10.

1059.   „Vítat námitkami“, in: LtN č. 17, 1952, s. 7.

1060.   „Naše rodná strana“, in: LtN č. 24, 1952, s. 10.

1953

1061.   Nauka o slovní zásobě. (Vysokoškolský učební text.)   Státní pedagogické nakl., Praha 1953 (1. vyd.), str. 67.

1062.   O jazykovém slohu. Pedagogické aktuality, sv. 46.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1953 (1. vydání), str. 69.

Ref.: J. Kopáč, Komenský 78, 1953/54, č. 2, s. 153–154; J. Bečka, Český jazyk 4, 1954, č. 2, s. 77–80; Milan Jelínek, SaS 15, 1954, č. 3, s. 118–121; Quido Hodura, 37, 1954, č. 7—8, s. 224–228; Karel Horálek: „Česká práce o marxistickém pojetí slohu a stylistiky“, Sovětská jazykověda 4, 1954, s. 83–85.

1063.   „Projev akademika Trávníčka“, in: Ruský jazyk 3, 1953, č. 1, s. 17–21. (Projev na celostátní konferenci o významu ruského jazyka v Praze v listopadu 1952.)

1064.   „Projev akademika Fr. Trávníčka“, in: Sovětská věda — Jazykověda 3, 1953, č. 1, s. 13–17.

Projev na celostátní konferenci o významu ruského jazyka v Praze v listopadu 1952.)

1065.   „Dnešní význam Josefa Dobrovského“, in: Slavia 22, 1953, č. 2—3, s. 169–176.

1066.   „Význam Josefa Dobrovského pro český národní jazyk“, in: Josef Dobrovský. 1753—1953. Sborník studií k dvoustému výročí narození, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1953, s. 89–96.

1067.   „Dobrovský a ruština“, in: Sovětská věda — Jazykověda 3, 1953, č. 4, s. 350–353.

1068.   „Historik českého jazyka Jan Gebauer“, in: Zdeňku Nejedlému Československá akademie věd. Sborník prací k sedmdesátým pátým narozeninám, Nakl. Československé akademie věd, Praha 1953, s. 610–620.

1069.   „O jazyce“, in: Kniha o překládání. Příspěvky k otázkám překladu z ruštiny, Nakl. Československo-sovětského institutu, Praha 1953, s. 51–67.

1070.   „O rytmu řeči“, in: Kniha o překládání. Příspěvky k otázkám překladu z ruštiny, Nakl. Československo-sovětského institutu, Praha 1953, s. 175–178.

1071.   „Stalinská epocha jazykovědy“, in: 36, 1953, č. 5—6, s. 129–139.

1072.   „Stalinská epocha jazykovedy“, in: Věstník Československé akademie věd 62, 1953, č. 7—8, s. 176–182.

1073.   „O slohu“, in: Slavia 22, 1953, č. 2—3, s. 231–234.

1074.   „Závěrečné slovo Františka Trávníčka“, in: Slavia 22, 1953, č. 2—3, s. 239–240.

Záverečné slovo k diskusi o slohu na konferenci o srovnávací slovanské jazykovědě v Olomouci 1953.

1075.   „Vzájemný vztah mezi češtinou a slovenštinou ve světle Stalinových jazykovědných statí“, in: 36, 1953, č. 1—2, s. 28–34.

1076.   „Význam Stalinových statí o jazyce pro slovníkářství“, in: Lexikografický sborník, Vyd. Slovenské akadémie vied, Bratislava 1953, s. 51–59.

1077.   „O jazyce naší nové prózy“, in: LtN 2, 1953, č. 4, s. 5–6.

1078.   „K překladu Stalinových »Ekonomických problémů socialismu v SSSR«“, in: LtN 2, 1953, č. 6, s. 2, č. 7, s. 6.

1079.   „Síla a krása Gottwaldova slova“, in: 36, 1953, č. 5—6, s. 139–147.

1080.   „Výroba zboží a zbožní výroba“, in: LtN 2, 1953, č. 14, s. 10.

K diskusnímu příspěvku J. Vaňka, „Zbožní výroba“, LtN 2, 1953, č. 8, s. 10.

1081.   „Síla a krása Gottwaldova slova“, in: LtN 2, 1953, č. 17, s. 3–4.

1082.   „Doslov k diskusi o výrobě zboží a zbožní výrobě“, in: LtN 2, 1953, č. 24, s. 10.

1083.   „O jazyce umělecké prózy“, in: Literatura ve škole 1, 1953, č. 6, s. 163–170.

1084.   „Ortodont nebo ortodontista?“, in: Československá stomatologie 53, 1953, č. 6, s. 368.

1085.   „Esperanto a ruština“, in: Klub 2, 1953, č. 3, s. 3.

1086.   „Krása a bohatství ruského jazyka“, in: Za lepší vyučování jazyku Lenina a Stalina. Sborník dokumentů celostátní konference o významu ruského jazyka v Praze 22. a 23. listopadu 1952, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1953, s. 31–35. — Též: Sovětská věda — jazykověda 3, 1953, s. 13–17; Ruský jazyk 3, 1953, 17–21.

Projev na celostátní konferenci o významu ruského jazyka v Praze v listopadu 1952.

1087.   „Z diskuse“, in: Lexikografický sborník, Vyd. Slovenské akadémie vied, Bratislava 1953, s. 59–62.

1088.   „Zdeněk Nejedlý pětasedmdesátníkem“, in: Časopis Matice moravské 72, 1953, č. 1—2, s. 3–7.

1089.   „Technik a jazykový slovník“, in: Technická kniha 2, 1953, č. 9, s. 304–306.

Odpověď F. Rabanovi, Technická kniha, s. 253–261.

1090.   „K metodologii vědecké práce“ (Projev na vědecké konferenci brněnské university 19.—20. února 1954), in: Vysoká škola 2, 1953/54, č. 5—6, s. 119–129.

1091.   „Jazyk nové české prózy očima filologa“, in: LD 8. 11. 1953, s. 5.

1954

1092.   O jazyce naší nové prózy. Knihovna čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, sv. 78.   Orbis, Praha 1954 (1. vyd.), 31 str.

Ref.: M. Komárek, 38, 1955, č. 5—6, s. 181–183.

1093.   Phonetik der tschechischen Schriftsprache. Tr. H. Rössel. Slawistische Bibliothek, Nr. 3.   Max Niemeyer Verlag, Halle/Saale 1954, 8°, pp. 53 + (3). — Viz 1940.

Ref.: J. Knobloch, „Slawistische Bibliothek ... Bd. 3“, Wiener slavistiches Jahrbuch 6, 1957/58, pp. 179–180.

1094.   Úvod do marxistické jazykovědy. (Vysokoškolský učební text.) Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1954 (1. vyd.), 86 str.

1095.   „Slovo a věta ve světle Stalinova učení o jazyce“, in: Studie a práce linguistické 1, K šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka, Nakl. Československé akademie věd, Praha 1954, s. 43–54.

1096.   „K novéu slovenskému pravopisu", in: Naša věda, J... 1954, č. 1, s. 22–23.

1097.   „Úkoly naší inteligence", in: HdD 1, 1954, č. 1, s. 4–6.

1098.   [Zásadní referát na zasedání sekce jazyka a literatury na valném shromáždění ČSAV v dubnu 1954], in: SaS 15, 1954, č. 3, s. 109–115.

1099.   „Poznámky ke Skaličkově odpovědi“, in: SaS 15, 1954, č. 2, s. 77–87.

K článku Vladimíra Skalička: „Odpověď na kritiku typologie“, SaS 15, 1954, č. 2, s. 72–77.

1100.   „Ke kritice strukturalismu“, in: SaS 15, 1954, č. 3, s. 143–144.

1101.   „Význam Josefa Dobrovského pro vytváření národního jazyka“, in: Slavia 23, 1954, č. 2—3, s. 101–106.

1102.   „Z diskuse“, in: HdD 1, 1954, č. 4, s. 220—221, 236.

Diskusní příspěvek na konferenci k všeobecným otázkám o normě spisovného jazyka.

1103.   „K předmětovému infinitivu“, in: 37, 1954, č. 3—6, s. 71–73.

1104.   „10. sjezd KSČ“, in: HdD 1, 1954, č. 7, s. 290–291.

1105.   „Smíšená a přechodná nářečí“, in: Adolfu Kellnerovi. Sborník jazykovědných studií, Slezský ústav, Opava 1954, s. 31–33.

1106.   „Češskij i russkij jazyki“, in: Slavjane (Moskva) 1954, n. 4, pp. 29–32.

1107.   „Antonín Zápotocký v zcadle jazykového slohu“, in: HdD 1, 1954, č. 12, s. 532–534.

1108.   „K umělecké charakterisaci“, in: HdD 1, 1954, č. 6, s. 263–265.

Na příkladu díla Jana Otčenáška, Plným krokem.

1109.   „Jak překládáme z ruštiny“, in: HdD 1, 1954, č. 3, s. 134–135.

1110.   „K naší jazykovědné tradici“, in: Sovětská věda — jazykověda 4, 1954, č. 3, s. 283–284.

Odpověď na článek Karla Horálka, „Česká práce o marxistickém pojetí slohu a stylistiky“, SVJ, 1954, 83–85.

1111.   „»Vy jste všichni moji synové«. Vzpomínka na Erevan (říjen 1954)“, in: HdD 1, 1954, č. 12, s. 565–566.

1112.   „Za pravdivou vysoce ideovou a uměleckou literaturu“ (Příspěvky T. Svatopluka, Ivana Kříže a Františka Trávníčka přednesené na aktivu odbočky Svazu čs. spisovatelů v Brně)“, in: R 6. 2. 1954, s. 6.

1113.   „Zachráněné vzácné kulturní dědictví“ (Z. Nejedlý, Staré pověsti české jako historický pramen. Praha 1953), in: HdD 1, 1954, č. 1—2, s. 40–41.

1114.   „J. Uher, Dílo“, in: HdD 1, 1954, č. 9, s. 413–415.

Poznámky k předluvě K. Poláka: J. Uher, Dílo, Praha 1953.

1115.   „Poznámky ke knížce O mluveném slově“, in: 37, 1954, č. 9—10, s. 292–299.

František Daneš — Bohuslav Hála — Alois Jedlička — Milan Romportl: O mluveném slově, Praha 1954.

Jazykové zákampíHost do domu

1116.   „Na stránkách našeho časopisu“, in: HdD 1, 1954, s. 24—25.

1117.   „Odsouhlasit něco“, in: HdD 1, 1954, s. 79.

1118.   „Ještě odsouhlasit a nově sesouhlasit“, in: HdD 1, 1954, s. 272—273.

1119.   „Z domácí kuchyně“, in: HdD 1, 1954, s. 333—334.

O jazykových nedostatcích v HdH 1954, č. 6.

1955

1120.   „Český a slovenský jazyk“, in: Věstník Československé akademie věd 64, 1955, č. 5—6, s. 226–231.

1121.   „Naše mateřština v osvobozené vlasti“, in: Český jazyk 5, 1954/55, č. 5, s. 129–134.

1122.   „Josef Zubatý“, in: Věstník Československé akademie věd 64, 1955, č. 7—8, s. 362–368.

1123.   „Josef Zubatý jako bohemista (20. 4. 1855—21. 3. 1931)“, in: 38, 1955, č. 5—6, s. 158–164.

1124.   „Závěrečný projet k dialektologické konferenci“ (v Brně 1954), in: SaS 16, 1955, č. 3, s. 174–178.

1125.   „K 10. výročí našeho osvobození“, in: HdD 2, 1955, č. 4, s. 146–149.

1126.   „K otázkám jazykové normy“, in: Slovenská reč 20, 1955, č. 4, s. 205–208.

Též diskusní příspěvky na str. 220–221, 236.

1127.   „K diskusi o infinitivě“, in: ČMF 37, 1955, č. 4, s. 236–238.

1128.   „Básnické slovo S. K. Neumanna“, in: HdD 2, 1955, č. 7, s. 313–317.

1129.   „V zajetí černého umění“, in: Dar přátelství. Sborník k poctě československých polygrafů vydaný u příležitosti výstavy Vývoj české knihy 1868—1955, ke Dni tisku v jubilejním roce desátého výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou, Krajský národní výbor, Olomouc 1955, s. 88—90.

1130.   „Ještě k postavení bohatěji rozvinutého přívlastku“, in: 38, 1955, č. 5—6, s. 187–191.

K článku L. Doležela, „K postavení bohatěji rozvinutého přívlastku“, in: 38, 1955, č. 1, s. 58–60.

1131.   „Slovesné umelecké tvoření a umělecká mluva“, in: HdD 2, 1955, č. 11, s. 493–496.

K referátům na stylistické konferenci 1954 a k referátu M. Komárka, 38, 1955, č. 5—6, s. 181–183.

1132.   „Za konkrétnost' kritiky“, in: Kultúrny život 10, 1955, č. 25, s. 3, 8.

Z diskuse na celostátní konferenci o poesii.

1133.   „O přesný a krásný jazyk kritiků“, in: HdD 2, 1955, č. 9, s. 427–428.

K článku J. Skaličky, „Stanislav Kostka Neumann v dnešních dnech“, HdD, 254–257.

1134.   (Poznámka k čl. J. Schieszla: „Co je s vědeckou pozůstalostí Gebauerovou?“), in: 38, 1955, č. 3—4, s. 106.

1135.   „Kritika a poesie Pavla Kohouta“, in: HdD 2, 1955, č. 3, s. 114–117.

1136.   „Kdo za to odpovídá“, in: HdD 10, roč. 2, 1955, s. 448—452; 12, s. 545—546.

F. Rachlík, Pozdrav pámbu, pane Randák, Praha 1955, 6. vydání.

1956

1137.   Historická mluvnice česká (Díl) 3. Skladba, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1956 (1. vyd.), 199 str.

Ref.: J. Bauer: „Vysokoškolská učebnice staročeské skladby“, 44, 1958, č. 1—2, s. 36–43; M. Grepl, Sborník prací filosofické fakulty brněnská university, roč. 7. 1958. Řada jazykovědná (A). č. 6, s. 131—135; J. Hošková, Český jazyk 7, 1957, č. 1, s. 36—37; V. T. Kolomijec — A. S. Mel'ničuk, Voprosy jazykoznanija 6, 1957, č. 5, pp. 145—151; František Kopečný, „Trávníčkova staročeská skladba“, SaS 19, 1958, č. 3, s. 200—211; M. Vey, Bulletin de la société de linguistique de Paris 53, 1958, n. 2, pp. 192–193.

1138.   „Nekotoryje zamečanija o značenii slova i ponjatii“, in: Voprosy jazykoznanija 4, 1956, n. 1, pp. 74–76.

1139.   „Zametki o »kategorii sostojanija«“, in: Voprosy jazykoznanija 5, 1956, n. 3. pp. 46–53.

1140.   „K otázce slovních druhů v češtině“, in: SaS 17, 1956, č. 1, s. 6–18.

Kritický rozbor článku M. Komárka: „K otázce predikativa (kategorie stavu) v češtině“, in: Sborník vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1954, s. 7–25.

1141.   „K návrhu nových učebních osnov pro český jazyk“, in: LtN 5, 1956, č. 38, s. 7.

1142.   „Do třetího ročníku“, in: HdD 3, 1956, č. 1, s. 2.

1143.   „K článku »Slovesné umělecké tvoření a umělecká mluva« v 11. č. Hosta do domu“, in: HdD 3, 1956, č. 1, s. 48.

Poznámky k dopisu Karla Hausenblase.

1144.   „Před sjezdem“, in: HdD 3, 1956, č. 4, s. 145–146.

K druhému sjezdu čs. spisovatelů.

1145.   „Co bylo, nebylo a je“, in: HdD 3, 1956, č. 6, s. 255–256.

Hodnocení II. sjezdu čs. spisovatelů.

1146.   „Kritika a úcta k práci“, in: HdD 3, 1956, č. 10, s. 467–468.

Poznámky k článku M. Blahynky: „Dialog o Tomanovi čili básnický paradox“, HdD 3, 1956, č. 8, s. 355–358.

1147.   „Zápisník zmizelého jako slovesné dílo“, in: Zápisník zmizelého. Sborník s textem Z pera samoukova a se statěmi F. Trávníčka, B. Štědroně a L. Kundery. Krajské nakl., Brno 1956, s. 21–28.

1148.   „Jak zlepšíme výuku na brněnské universitě“, in: MF 21. 6. 1956. s. 4.

Rozhovor s rektorem brněnské university akademikem Fr. Trávníčkem.

1149.   „K článku L. Klimeše »K vazbám některých substantiv, zvláště dě;jových«“, in: 39, 1956, s. 1—2, s. 18–23.

L. Klimeš, 38, 1955.

1957

1150.   Pravidla českého pravopisu. Zprac. pravopisná komise vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV s kolektivem prac. tohoto ústavu za vedení Bohuslava Havránka a Františka Trávníčka. Československá akademie věd, Praha 1957 (1. vyd.), 477 str.

Ref.: ha (Karel Hausenblas), „Nová Pravidla českého pravopisu“, Slovanský přehled 44, 1958, č. 1, s. 31; P. Váhala, „Nové vydání Pravidel českého pravopisu“, Na še řeč 41, 1958, č. 1—2, s. 43—45; S. E. Mann, The Slavonic and East European Review 37, 1958, pp. 319—320; E. Nonnenmacher(ová), Die Welt der Slaven 3, 1958, s. 326—327; S. Stati, Studii şi cercetári lingvistice (Bucureşti), 9, 1958, n. 3, pp. 427—429; Š. Peciar: „Nové vydanie Pravidiel českého pravopisu“, Slovenská reč 24, 1959, č. 1, s. 49—53; R. Fischer, Zeitschrift für Slawistik 4, 1959, Ht. 1, pp. 129—131, W. Appel, Wiener slavistisches Jahrbuch 7, 1959, pp. 218—219; M. Vey, Bulletin de la Société de linguistique de Paris 54, 1959, n. 2, pp. 222—223.

1151.   Pravidla českého pravopisu, Zprac. kolektiv za vedení Bohuslava Havránka a Františka Trávníčka. 2. vyd. Praha, Československá akademie věd, 1957, 477 str.

1152.   „Lidská tvář“, in: Kultura 1, 1957, č. 37, s. 3, 4.

K 90. výročí narození básníka Petra Bezruče, přetisk tří kapitol ze stejnojmenné knížky.

1153.   „K vyučování mateřštině“, in: Komenský 82, 1957/58, č. 7, s. 388–391; č. 19, s. 583–586.

1154.   „O slovo se přihlásil akademik Fr. Trávníček“, in: R 11. 6. 1957, s. 4.

Příspěvek do diskuse o názvu Pavlovských vrchů.

1155.   „K jazykovému okénku o Palavě“, in: R 21. 7. 1957, s. 5.

Doslov k diskusi.

1156.   „Odmítáme hromadné ničení přírody, lidí, výsledků jejich práce“, in: RP 29. 11. 1957, s. 1.

K Manifestu míru.

1958

1157.   Nauka o slovní zásobě. (Vysokoškolský učební text.) Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1958 (2. zcela přepracované vydání), 8°, str. 83.

1158.   Úvod do českého jazyka, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1958 (2. vyd.), 112 str.

1159.   „K českým opsaným tvarům slovesným“, in: SaS 19, 1958, č. 1, s. 1–18.

Kritický rozbor článku F. Kopečného: „Problém českého »příčestí minulého činného« v historii českého mluvnictví“, in: Sborník v čest na akad. A. Teodorov-Balan, Sofia 1955, pp. 293–300.

1160.   „Mezi svými“, in: Učitelské noviny 8, 1958, č. 13, s. 1.

Vzpomínky ke Dni učitelů.

1161.   „Význam historického studia pro vědecké poznání soudobých jazyků“, in: O vědeckém poznání soudobých jazyků, Nakl. Československé akademie věd, Praha 1958, s. 47–57.

1162.   „Zásady monografického popisu jednotlivých slovanských lidových dialektů“, in: Československé přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě, Nakl. Československé akademie věd, Praha 1958, s. 209–214.

1163.   „Vlastní substantiva“ (Věnováno IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě), in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, roč. 7, 1958, řada jazykovědná (A), č. 6. Státní pedagogické nakl., Praha 1958, s. 5–9.

1164.   „Brno“, in: Rodné zemi. Sborník prací k 70. výročí trvání Musejního spolku v Brně a k 70. narozeninám jeho předsedy doc. dr. Aloise Gregora.   Musejní spolek, Brno 1958, s. 302–307.

1165.   „Setkání slavistů“, in: HdD 5, 1958, č. 10, s. 461–462.

Ze IV. mezinárodního slavistického sjezdu v Moskvě.

1166.   „Ex oriente lux. (O Františku Táborském)“, in: Valašsko 7, 1958, č. 1—2, s. 6–7.

1167.   „Před tváří celého světa (18.—22. června)“, in: HdD 5, 1958, č. 7, s. 289–291.

O významu 11. sjezdu KSČ pro literaturu.

1168.   „Spolupráce českých a slovenských vysokých škol“, in: Vysoká škola 6, 1958, č. 8—9, s. 233–236.

1959

1169.   „Náboženství a pravda“, in: VaŽ, 1959, č. 1, s. 1–2.

Diskusní příspěvek proslovený 25. 11. 1958 na krajské konferenci učitelů vysokých škol v Brně.

1170.   „K postavení stálých příklonek po přestávce uvnitř věty“, in: 42, 1959, č. 3—4, s. 65–76.

1171.   „Slovosled stálých příklonek typu smát se“, in: 41, 1959, č. 5—6, s. 129–148.

1172.   „Zpráva o učebnicích Český jazyk pro 2.—4., 6.—7., 9—10. ročník“, in: ČJL 9, 1958/59, č. 3, s. 110–124.

1173.   „Spojení dvou substantiv“, in: ČJL 9, 1958/59, č. 7, s. 294–299; č. 8, s. 348–358.

1174.   „Tvůrčí uživatelé socialistické kultury“, in: HdD 6, 1959, č. 8, s. 363–364.

Po sjezdu socialistické kultury.

1175.   „Po stopách naší kultury“, in: HdD 6, 1959, č. 10, s. 478.

Nález pozůstatků bratrské tiskárny v bývalé tvrzi Jana St. ze Žerotína v Kralicích u Námeště nad Oslavou.

1176.   „Není v dějinách obdoby“, (21. sjezd KSSS), in: OL 8. 2. 1959, s. 4.

1177.   „Ještě k českým opsaným tvarům slovesným“, in: SaS 20, 1959, s. 80.

Odpověď Františku Kopečnému.

1178.   „O jazyce“, in: HdD 6, 1959, s. 176.

Z diskuse na konferenci Svazu spisovatelů, březen 1959.

Jazykové zákampíHost do domu

1179.   „Dům či dúm?“, in: HdD 6, 1959, s. 566.

1180.   „Od noci k ránu“, in: HdD 6, 1959, s. 510.

1181.   „Vykoupat řeč“, in: HdD 6, 1959, č. 3, s. 118.

Glosa k apelu Jarmily Glazarové, aby tvůrčí pracovníci nezanedbávali estetickou funkci jazyka.

1960

1182.   Slovník spisovného jazyka českého, Díl 1. A—M.

Za vedení Bohuslava Havránka (hl. redaktora), J. Běliče, M. Helcla, A. Jedličky, V. Křístka a F. Trávníčka zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk jazyk český ČSAV. Praha, Československá akademie věd 1960, str. 1311.

Sešitové vydání.

Ref.: M. Helcl: „Nový slovník spisovné češtiny“, Naše řeč 41, 1958, č. 1—2, s. 45–48; Milan Jelínek, „Nový slovník spisovné češtiny“, Rovnost 22. 5. 1958, s. 5; A. Kamiš, „Nový slovník spisovné češtiny“, Učitelské noviny 1958, č. 31—32, s. 5; J. Novotný, Český jazyk 8, 1958, č. 7, s. 275–279; František Daneš, Literární noviny 7, 1958, č. 45, s. 2; hs (Karel Hausenblas), Slovanský přehled 44, 1958, s. 224; M. Vey, Bulletin de la Société de linguistique de Paris 54, 1959, n. 2, pp. 220–222; Ivan Poldauf, SaS 20, 1959, č. 3, s. 210–216; Rudolf Havel: „Sloupek o Slovníku jazyka českého“, Tvorba 25, 1960, č. 44, s. 1053.

Ref. o 1. dílu: rd., „Vyšel 1. díl Slovníku spisovného jazyka českého“, 1960, č. 9—10, s. 292–294; P. Cuřín, ČJL 11, 1960/61, č. 9, s. 428–429; Milan Jelínek, „První díl Slovníku spisovného jazyka českého“, 44, 1961, č. 1—2, s. 32–42; M. Vey, Bulletin de la Société de linguistique de Paris 56, 1961, n. 2, pp. 212–213; S. E. Mann, The Slavonic and East European Review 40, 1961, pp. 247–248; Antonín Dostál, Slavia 30, 1961, č. 4, s. 326–330, Š. Peciar, Slovenská reč 27, 1962, č. 2, s. 108–114.

1183.   „Několikaslovná vlastní jména“, in: SaS 21, 1960, č. 2, s. 95–110.

1184.   „Spojení typu Já nešťastný!“, in: 43, 1960, č. 7—8, s. 193–199.

1185.   „K českým a ruským určitým tvarům slovesným“, in: Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze. Jazyk a literatura. Sv. 2. Rusko-české studie. Věnováno prof. L. V. Kopeckému k pětasedmdesátým narozeninám. Státní pedagogické nakl., Praha 1960, s. 69–72.

1186.   „Jazykový cit“, in: HdD 7, 1960, č. 1, s. 14–15. — Viz 1961

1187.   „Obsah a jazyk slovesného díla“, in: HdD 7, 1960, č. 1, s. 35–38.

Druhá část referátu na konferenci o dětské literatuře, pořádané 19. října 1960 v brněnské pobočce Svazu československých spisovatelů.

1188.   „Doprava řízená světly“, in: Tvorba 25, 1960, č. 19, s. 453.

1189.   „Lidská tvář L. Dolanského“, in: Ladislav Dolanský. 1857—1910, Státní pedagogické nakl., Praha 1960, s. 7–8.

1190.   „Vzpomínka na L. Dolanského...“, in: Literární noviny 9, 1960, č. 30, s. 4.

1191.   „Za marxistickou jazykovědu“, in: Tvorba 41, roč. 25, 1960, s. 979–980.

A. S. Čikobava: Problema jazyka kak predmeta jazykoznanija, Moskva 1959.

1192.   „Slovník spisovné slovenštiny“ (Slovník slovenského jazyka. Diel 1. Bratislava 1959), in: HdD 3, roč. 7, 1960, s. 103.

1193.   „Maršálovo slovo“, Praha 1960), in: HdD 11, roč. 7, 1960, s. 511–512.

A. I. Jeremenkov, Proti falšování dějin druhé světové války.

Jazykové zákampíHost do domu

1194.   „Dva dny“, in: HdD 7, 1960, s. 86–87. — Viz 1961

1195.   „Snědl a sežral“, in: HdD 7, 1960, s. 130. — Viz 1961

1196.   „Pilovat a řezat“, in: HdD 7, 1960, s. 185. — Viz 1961

1197.   „První a prvý“, in: HdD 7, 1960, s. 185. — Viz 1961

1198.   „Nejlepší zlepšovatel potravinářů“, in: HdD 7, 1960, s. 232. — Viz 1961

1199.   „Hasič a požárník“, in: HdD 7, 1960, s. 279. — Viz 1961

1200.   „Prodaná neěsta a Reportáž psaná na oprátce“, in: HdD 7, 1960, s. 330. — Viz 1961

1201.   „Tak zvaná demokratisace jazyka“, in: HdD 7, 1960, s. 373–374. — Viz 1961

1202.   „Několik málo let“, in: HdD 7, 1960, s. 428. — Viz 1961

1203.   „Pojď, (pojďtě), prohlédneme si to“, in: HdD 7, 1960, s. 469.

1204.   „Kávožitovka“, in: HdD 7, 1960, s. 512. — Viz 1961

1205.   „Tak zvaná demokratisace jazyka“, in: HdD 7, 1960, s. 512. — Viz 1961

1961

1206.   Jazykové zákampí. Vybor statí o naší mateřštině. Edice Hosta do domu, svazek 1.   Krajské nakladatelství v Brně, Brno 1961 (1. vydání), str. 133.

Obsah: Předmluva /7—9/; I. Původ slov. Čirý /13—14/, Doklamona /14—16/, Chlapčipoušek, chlapčipouček /16—17/, Lechníček /17—18/, Lepanec, lebanec /18—19/, Ment (menet), do menta, mentem /20—21/, Menetnější /22—23/, Mentina /23—24/, Nechval prší /25—26/, Nicohlav /27/, Palava (Pálava) /27—31/, Paluda, paludovat (se) /32/, Pohostinské podniky a pohostinství /33—34/, Skolek /34—35/, Tejcet, tejcit /35—36/, Tejkat /36—37/, Zápačí /37—39/, Zavazadlo /39—42/, Zedřít koho /42—43/, Zmetek /43—44/, Žďár /44—45/, Žmýt /45—46/.
II. Ze slovní zásoby socialistického budování. Den horníka či horníků? /49—50/, Dikobraz /50—51/, Doprava řízená světly /51—53/, Estráda, estrádní /54—55/, Jeselní, jeselský, jeslový lékař (pracovník) /55—56/, Hasič a požárník /56—58/, Kávožitovka (žitokávovka) /59/, Lidová demokracie /60—61/, Ministryně /61—63/, Mír /63—64/, Mládežník a mládežnictví /65—66/, Mučednická ulice /66—67/, Nadhodnota, nadpráce, nadvýrobek /68—69/, Nahlásit ... /70—71/, Nanášet ... /71—72/, Nejlepší zlepšovatel potravinářů /72—74/, Několik málo let /74—77/, Novátor a novotář /77—79/, Pažravý imperialismus /79—81/, První a prvý /81—82/, Socialism a socialismus /82—84/, Stavař a stavbař /84—85/, Užitná hodnota /86—87/, V cíli (u cíle), do cíle (k cíli) /87—89/.
III. Slova a jazyková kultura. Dům či dúm? /93—95/, Dva dny /96—97/, Jazykový cit /98—100/, Jevištní řeč a herec /101—104/, Leninský a stalinský /104—105/, Nemá žádné starosti /105—108/, Obsah a jazyk slovesného díla /108—116/, Pilovat a řezat /116—117/, Prodaná nevěsta a Reportáž psaná na oprátce /117—119/, Snědl a sežral /120—122/, Tak zvaná demokratisace jazyka /122—125/, Seznam slov /127—130/.

Ref.: A. Vašek, „Nad Jazykovým zákampím Františka Trávníčka“, Slezský sborník 60, 1962, č. 3. s. 425—426.

1207.   Pravidla českého pravopisu. Zprac. kolektiv za vedení Bohuslava Havránka a F. Trávníčka. 3. vyd. Praha, Československá akademie věd 1961, 477 str.

1208.   „K otázce obecné češtiny a jejího poměru k češtině spisovné“, (Autoři) Jaromír Bělič, Bohuslav Havránek, Alois Jedlička, Fr. Trávníček, in: Slovo a slovesnost 22, 1961, č. 2, s. 98–107.

1209.   „K voprosu ob »obichodno-razgovornom« češskom jazyke i jego otnošeniji k literaturnomu češskomu jazyku“, (Autoři: J. Bělič, B. Havránek, A. Jedlička, ...), in: Voprosy jazykoznanija 10, 1961, n. 1, pp. 44–51.

1210.   „O tak zvaném aktuálním členění větném“, in: Slovo a slovesnost 22, 1961, č. 3, s. 163–171.

1211.   „Nezvratná přivlastňovací zájmena místo zvratného“, in: 44, 1961, č. 1—2, s. 1–7.

1212.   „Až spáč procitne. (Politické vyznání)“, in: HdD 8, 1961, č. 5, s. 194.

1213.   „Diskuse k článku Fr. Daneše o správnosti výrazů typu Doprava řízená / řízena světly“, in: 44, 1961, č. 3—4, s. 81–84.

1214.   „Tak zvaný jmenovací nominativ“, in: 44, 1961, č. 7—8, s. 200–207.

1215.   „Nad čem rabotajut učenyje“, in: Voprosy jazykoznanija 10, 1961, n. 3, p. 146.

Akademik Trávníček o své přítomné práci a o plánech do budoucna.

1216.   „Poznámky ke školní praxi“, in: ČJL 12, 1961/62, č. 4. s. 140–148.

Poznámky k čl. „K vyučování skladbě v 7. a 8. ročníku základních škol“ a k rubrice „Dotazy“ v ČJL 11, 1961, č. 8, s. 371–377.

1216.   „Péče o slovenštinu (Slovník slovenského jazyka Díl 2, Bratislava 1960)“, in: HdD 2, roč. 8, 1961, s. 93.

1217.   „Péče o slovenštinu (O. Kajanová, Jazyková poradňa 2, Bratislava 1960)“, in: HdD 2, roč. 8, 1961, s. 93.

1218.   „Jde o věc. Rozhovor s akademikem Františkem Trávníčkem“, in: ČJL 12, 1961, s. 5–10.

Dne 24. května 1961 zaznamenal Jaroslav Jelínek.

Jazykové zákampíHost do domu

1219.   „Rodiče“, in: HdD 8, 1961, s. 44.

1220.   „Koulelo se, koulelo červené jablíčko“, in: HdD 8, 1961, s. 92.

1221.   „Největší stavba belgických dějin“, in: HdD 8, 1961, s. 139.

1222.   „Jazykovědný strukturalismus“, in: HdD 8, 1961, s. 188.

1223.   „Prodejna rybami, zvěřinou a drůbeží“, in: HdD 8, 1961, s. 237.

1224.   „Je (není) pravdou“, in: HdD 8, 1961, s. 285.

1225.   „Barevna a barvírna“, in: HdD 8, 1961, s. 233.

Poslední jazykové zákampí.

1962

1226.   Historická mluvnice česká   3. Skladba. (Za zesnulého akad. Trávníčka k vydání připravil Antonín Vašek.)   Státní pedagogické nakl., Praha 1962 (2. částečně přepracované vydání), str. 201.

1227.   „Principy monografičeskogo opisanija otdelьnych slavjanskich dialektov“, in: IV. meždunarodnyj sьjezd slavistov. Materialy diskusii. Tom 2. Problemy slavjanskogo jazykoznanija, Izdat. Akademii nauk SSSR, Moskva 1962, pp. 392–394.

1228.   „Syntaktické a lexikální významy a prostředky. Jejich stránka poznávací“, in: Problémy marxistické jazykovědy, Nakl. Československé akademie věd, Praha 1962, s. 185–199.

1229.   „Postavení skladby v nauce o jazyce“, in: Otázky slovanské syntaxe. Sborník brněnské syntaktické konference, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1962, s. 15–22.

Referát na brněnské syntaktické konferenci 17.—21. 4. 1961.

Diskusní příspěvky k referátu: F. Daneš, K. Hausenblas, K. Horálek, Z. Klemensiewicz, N. S. Pospelov, in: Otázky slovanské syntaxe, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1962, s. 23—24, 31.

1230.   „Poznámky k diskusi o základních otázkách syntaxe“, in: Otázky slovanské syntaxe, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1962, s. 36–38.

1231.   „Poznámka k referátu Prof. Lekova“, in: Otázky slovanské syntaxe, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1962, s. 58.

1232.   „Ke vztahu jazyka a myšlení a k vývoji jazyka“, in: Otázky slovanské syntaxe, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1962, s. 299–300.

1963

1233.   „Mluvnické významy a prostředky“, in: Prace Filologiczne 18, 1963, cz. 1, pp. 145–147.

Ke cti prof. dr. W. Doroszewského.

1234.   „Tak zvaná modální slova“, in: (Sborník vydaný k 75. narozeninám profesora Stjepana Ivšice Záhřeb), 1963, pp. ...–...

1235.   „Slovo — slovočettnije — prodloženije“, in: Cercetări de linguistică III (Sborník k šedesátým narozeninám profesora dr. Emila Petrovici), Kluj 1958, pp. ...–...

1966

1236.   Pravidla českého pravopisu. Zprac. pravopisná komise vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV s kolektivem prac. tohoto ústavu za vedení Bohuslava Havránka a F. Trávníčka. 4. vyd. Praha, Academia 1966, 499 str.

1969

1237.   Pravidla českého pravopisu. Zprac. pravopisná komise vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV s kolektivem prac. tohoto ústavu za vedení Bohuslava Havránka a F. Trávníčka. 5. vyd. Praha, Academia 1969, 499 str.

1974

1238.   Pravidla českého pravopisu. Zprac. pravopisná komise vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV a kolektivem prac. tohoto ústavu za vedení Bohuslava Havránka a F. Trávníčka. 6. vyd. Praha, Academia 1974, 499 str.

1977

1239.   Pravidla českého pravopisu. Zprac. pravopisná komise vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV a kolektivem prac. tohoto ústavu za vedení Bohuslava Havránka a F. Trávníčka. 7. vyd. Praha, Academia 1977, 499 str.

*
Jazykové
zákampí
*

Jsou zde v abecedním pořadí zachyceny všechny podepsané články (někdy jen poznámky) prof. Trávníčka, otištěné v Lidových (Svobodných) novinách v rubrice zvané »Jazykové zákampí«, od roku 1942 do roku 1952 (znak ~ odděluje brněnské a venkovské vydání).
Rubrika pokračovala v Literárních novinách (1952) a Hostu do domu v letech 1954, 1959, 1960, 1961.

„aktivace a aktivisace“, 25/12 1949.

„ale“, 6/11 1943, 13/11 1943, 1/12 1943.

„babník“, v. „bamník“.

„badlata, kadlata“, 2/3 1945, 9/3 1945, 13/4 1945 (též bedliti).

„bamník, babník“, 1/9 1943.

„barjaký“, 20/11 1942.

„bedla“, v. „bel“.

„bedliti“, v. „badlata“.

„bel, bela, bedlivý, Dzbel a pod.“, 29/8 1944, 22/9 1944, 2/11 1944, 1/12 1944 (též korbel, troubel, bedla), 14/12 1944, 4/1 1945 ~ 5/1 1945, 17/1 1945 ~ 19/1 1945.

„beleše a pod.“, 14/8 1943.

„belík“, 25/1 1945 ~ 26/1 1945.

„belivý“, v. „bel“.

„bestrejtka, bezkrejtka a pod.“, 28/10 1942.

„betelný“, 16/10 1943.

„bratranec“, v. „druhý“.

„brněnský kraj“, 20/2 1949.

„Brno a Drda v ruské výslovnosti“, 9/4 1950.

„brutvan“, 17/7 1943; srov. též „vandlík“.

„brykule“, 8/5 1943.

„břítenka, břítevnice, břítelnice, břetenice a pod.“, 19/5 1943, 2/6 1943.

„bystrejtka“, v. „bestrejtka“.

„cabit (se), cébit“, 7/1 1944.

„cahota“, 9/9 1942.

„calta“, 23/1 1943.

„cejprat“, v. „cerpat“.

„ceknout“, 1/10 1943.

„ceprat“, v. „cerpat“.

„ceráty, ciráty“, 15/1 1944, 18/4 1944.

„cerpat, cimprat a pod.“, 13/12 1942.

„cídit“, v. „cúdit“.

„ciráty“, v. „ceráty“.

„citó“, 2/12 1942, 9/1 1943, 24/1 1943.

„cúdit, cídit, códit“, 25/3 1944.

„cumploch“, 9/8 1942.

„časopis Dopravních podniků města Brna, komunální podnik“, 2/7 1950.

„čečan“, 6/4 1943.

„čepek, čepák“, 21/11 1942.

„červenka“ (o mnohovýznamnosti slov), 28/1 1951.

„Česko“, 10/7 1949.

„Česko a Slovensko“, 9/8 1949.

„Česko a Tschechei“, 31/7 1949.

„Česko, Češsko a Čechie“, 21/8 1949.

„čeština vzala za její“, 21/11 1948.

„četina“, 13/6 1942.

„čmarykovat, čmarovat, čmárat“, v. „šmarykovat“.

„čuháci, čohácky“, 4/12 1942.

„čunat, čundat“, 9/2 1943.

„debrecíny a maršál“, 11/7 1948.

„delechtnější“, 7/11 1942; srov. též „menetnější“.

„demokracie, lidová demokracie“, 30/5 1948.

„demokratisace pravopisu“, 3/12 1950.

„den horníka či horníků?“, 23/9 1951.

„dikobraz“, 22/1 1950.

„diskutovat něco a o něčem“, 12/11 1950.

„dogmenta“, v. „ment“.

„do čtvrtka a do roka“, 10/9 1950.

„do Karlových Var a Varů“, 29/8 1948, 20/3 1949.

„do klamona...“, v. „klamol“.

„dobře to myslil, ale špatně se vyjádřil“ (o poměru řeči a myšlení), 11/2 1951.

„dokazovat“, 9/6 1943.

„domeček“, v. „dům“.

„domenta“, v. „ment“.

„dosáhnouti, užívati, požívati co a čeho“, 28/10 1951.

„drchmat a pod.“, 20/9 1944, 17/10 1944.

„drichmat“, 29/8 1944.

„druhý bratranec“, 28/7 1943.

„drychmat, drychňat“, v. „drchmat“.

„dům, domeček“, 31/5 1944, 9/6 1944.

„dutati, ani nedutal“, 20/5 1944.

„Dzbel“, v. „bel“.

„esperanto“, 2/10 1949.

„esperanto a světový mír“, 1/1 1950.

„estráda, estrádní“, 4/3 1951.

„etymologie“, 25/9 1949.

„facka“, 14/6 1944, 27/6 1944.

„faka“, 4/10 1942.

„fidibus“, 25/12 1942.

„fortelný“, 23/10 1943.

„frýzek, frysek“, 19/5 1944.

„galanda, galánka“, v. „kalanda“.

„geverec, keverec, gevírek a pod.“, 9/3 1943, 12/3 1943, 24/4 1943, 17/8 1943.

„Gottwaldova a gottwaldovská pětiletka“, 1/7 1951.

„grýčný“, 3/2 1943.

„guča“, 1/12 1944.

„hadlíz“, 27/5 1942.

„hajný a hájemství“, 13/2 1949.

„hakaráše“, v. „beleše“.

„haluzna“, 2/4 1943.

„Hana“, 21/II 1944.

„Harusák, Harusovec“, 11/11 1942.

„hastrlíz“, 15/10 1943.

„hen, henka, henkaj a pod.“, 24/6 1944.

„Heršínka“, 3/7 1942.

„hlavina“, 1/11 1942.

„hnipat, vohnipka“, 11/5 1943.

„hodilo to se mnou“, 26/11 1950.

„hospodařit a šetřit čím, s čím“, 24/12 1950.

„houvar“, v. „ouvar“.

„hrátky, hratky“, 15/1 1943; v. též „hratva“.

„hrany, zvoniti hrany“, 17/2 1943.

„hratva“, 6/12 1942, 22/12 1942 („hrátky“).

„hréto, zahrejtilý“, 4/8 1943.

„hrůzka“, v. „růzka“.

„hřbitov“, v. „krchov“.

„hubno“, 7/12 1943.

„hulovatý“, 1/12 1944.

„hyd“, 27/7 1943, 16/2 1945 (též „zhyd“).

„hyn“, v. „hen“.

„chacharina“, 13/7 1943, 3/8 1943 (též „chichrdla“).

„chatrný“, 25/1 1945 ~ 26/1 1945.

„chichrdla“, v. „chacharina“.

„chřest“, 7/12 1944.

„chlapčipoušek, chlapčipouček“, 14/11 1942.

„chtí a chtějí“, 26/6 1949.

„chvostismus“, 6/3 1949.

„chyba něčeho, na chybu“, 4/4 1948.

„icnik“, v. „jícník“.

„internacionalismus a kosmopolitismus“, 21/12 1949.

„Jan Neruda a Neruda Jan“, 1/5 1948.

„jána“, 25/8 1943, 7/9 1943 (též jánka).

„jančary“, 20/1 1943.

„jánka“, v. jána.

„je jazyk nadstavba?“, 9/7 1950.

„je na tom dobře a je to s ním zlé“, 19/2 1950.

„jeden ze zastánců“, 15/8 1948.

„jednou tolik a dvakrát tolik“, 4/6 1950.

„jednoznačný“, 14/8 1949.

„jepínka“, 6/7 1943, 14/7 1943.

„jeselní, jeselský, jeslový lékař“, 14/10 1951.

„jícník, icnik“, 15/8 1942.

„jirský a Jura“, 12/5 1943.

„jsme vděčni našemu presidentovi“, 7/11 1948.

„kabiš, Kabuš, kaboš, kabich“, 6/10 1943.

„kabrňák“, 1/5 1943.

„Kacimberk“, v. Kanciborek.

„kadlata“, v. badlata.

„kalanda, na kalandu“, 6/1 1943, 19/2 1943 (též galanda, galánka).

„kalandeřička, kalanteřička“, 19/1 1943, 29/1 1943, 21/2 1943.

„kaldon, kalton“, 7/9 1944.

„kalut“, v. talut.

„Kanciborek a pod.“, 10/5 1942.

„káně, kaňa, kaňka“, 11/1 1944, 22/3 1944.

„káňata“, 8/2 1944.

„kašket, kašketa, kašketit se“, 19/6 1943.

„kata“, 22/7 1942.

„kazamirák, kazimirák“, 10/7 1943.

„keverec“, v. geverec.

„klacek“, 20/10 1944; srov. kloc.

„kláda, klát“, 28/10 1944.

„klamol, do klamola, do klamona (-ny), do klamora“, 4/11 1942, 28/11 1942.

„Klement a Kliment“, 20/6 1948.

„klevit se“, 27/6 1942.

„klícet, klícit se“, 22/12 1944.

„kloc, klůcek“, 9/9 1944, 20/10 1944, 28/10 1944, 17/11 1944, 4/1 1945 ~ 5/1 1945.

„klomeň, klomínek“, 21/7 1943, 25/8 1943.

„kloník“, 27/8 1943.

„klůcek“, v. kloc.

„klůča“, v. kuča.

„knutel“, 2/2 1943.

„koberec“, 24/4 1943 (keverec).

„Kočičina“, v. Kanciborek 10/5 1942.

„kohát“, 24/9 1943, 29/10 1943, 24/11 1943.

„kolem (okolo) míru“, 11/3 1951.

„korbel“, 1/12 1944 (bel, troubel, bedla), 2/2 1945.

„Korea“ (o skloňování), 3/9 1950.

„korejhnit, korejnit, korenit“, 29/8 1942.

„kormidlo, nuž ke kormidlu!“, 3/6 1944.

„kotyzovat, kotyzat“, 3/12 1943, 24/12 1943.

„kouzeň, kouzně a pod.“, 26/8 1944, 23/9 1944 (též „kuznák“).

„krabuše, rabuše“, 19/5 1942, 6/6 1942.

„kráčina“, 8/8 1942.

„krahový, krahová voda“, 14/12 1944, 13/1 1945.

„kraj“, 1/1 1949.

„královopolský či královopolní?“, 1/8 1948.

„krb, krbec, krbek, krbík“, 1/8 1944, 22/8 1944.

„krdel“, 6/4 1945, 10/4 1945; srov. třída.

„krchov a hřbitov“, 31/7 1943.

„krohnit a pod.“, 5/3 1943.

„krompele, krompeláky“, 10/1 1943.

„kroňhat“, v. krohnit.

„krosna“, v. skrosmat.

„krpadla“, v. krpík.

„krpět“, 24/5 1944.

„krpík a krpadla“, 27/5 1944.

„kruhnit“, v. krohnit.

„kruchta“, 26/5 1944.

„krůsnit se“, v. skrosmat.

„křica, křeca“, v. skřica.

„křpít“, 30/6 1944.

„kšica“, v. skřica.

„kuča 1“, v. „kučkat“.

„kuča“ 2, „kuťa“, 7/7 1943, 6/8 1943, 7/8 1943 („jít na kutě“), 21/8 1943 (též „kluča“).

„kučit, kučka“, v. „kučkat“.

„kučkat a pod.“, 25/5 1943, 1/6 1943 (též „kučit, kyčkat“).

„kulivále“, 8/7 1944.

„kunat, kunal“, 2/5 1942.

„kurati a kuranda“, 27/1 1943.

„kula“, v. „kuča“ 2.

„kuzňa, kuznák“, v. „kouzeň“.

„kyčkat“, v. „kučkat“.

„Kyzivát“, 7/7 1942.

„kyžlen“, 9/2 1945 ~ 14/2 1945.

„lacl, laclík“, 20/6 1943.

„lazykovat (lazygovat), lazikovat a pod.“, 10/11 1943, 12/11 1943.

„lechníček, lechtníček“, 18/11 1942, 1/12 1942 (též „lichní, lichovní“), 20/12 1942.

„lemech“, 4/9 1942.

„lepanec, lepák a pod.“, 21/3 1944, 7/4 1944, 5/7 1944.

„letadlo, letoun“, 16/5 1943.

„lička“, 10/11 1942.

„lid a národ“, 6/6 1948.

„lidospráva“, 12/3 1950.

„lidová demokracie“, 30/5 1948.

„lichní, lichovní“, v. lechníček.

„lichý, lichota“, 1/12 1944; lichotka, lichotit 9/11 1944.

„limb, býti v limbu“, 1/12 1944.

„lipanec“, v. lepanec.

„liša“, 16/3 1945, 20/3 1945; „páliti lišu, líšu“ 6/4 1945, 10/4 1945.

„lohot, lohoť“, 5/6 1942.

„lounek“, 9/3 1945.

„loyalita“, 7/10 1951.

„lunzoch, lunzochovitý“, 4/9 1943.

„magaliga“, 30/10 1943.

„magaše“, v. beleše.

„majškrtný“, v. maškrtný.

„mamaliga“, 4/1 1944.

„maně, maní“, 8/10 1943.

„manžel, manželka, manželství“, 14/1 1944, 22/1 1944, 29/1 1944, 22/2 1944.

„Maři“, 5/2 1944.

„maškrtný, paškrtný a pod.“, 23/2 1944, 25/2 1944 ~ 26/2 1944, 14/3 1944.

„Menec (příjmení)“, 11/12 1942.

„menetnější, menechtnější“, 7/11 1942.

„ment, mentem, mentina, do mentiny, mentinou a pod.“, 12/9 1942, 15/9 1942 [sloupek vyšel v LN v době, kdy bylo slovo »ruština« nepřípustné, proto je používán opis »místy ve slovanštině«], 13/10 1942.

„merák a pod.“, 4/2 1944, 12/5 1944.

„městská porážka“, 4/12 1949.

„metáčky“, 9/8 1944.

„milí tramvajáci“ (o slově tramvaják), 8/8 1948.

„minulý a předešlý (předcházející) rok“, 13/5 1951.

„mír“, 22/8 1948.

„mír, vesmír a svět“, 22/4 1951.

„mírové hnutí a boj za mír“, 11/11 1951.

„Mistra Jana Husa a Husi“, 18/7 1948.

„mitvem, mitmem“, 23/2 1945.

„mládežník a mládežnictví“, 31/10 1948.

„Mnichovan a mnichovák“, 9/10 1949.

„Mohapel, Mohapl“, 2/7 1942, 7/7 1942.

„Moravus (příjmení)“, 25/4 1942.

„mrholit“, 26/4 1944.

„moštění“, 20/8 1943.

„mučednická ulice“, 6/2 1949.

„musíme zabránit, aby se to neopakovalo“, 24/7 1949.

„muž osmi tváří a žen“, 12/9 1948.

„mycna“, v. zmýcet.

„myslivec“, 14/3 1943.

„myš, mokrý jako myš“, 26/6 1942.

„na, nate“, 10/6 1944, 28/6 1944.

„na školách, na závodech“, 15/1 1950.

„nádba, mít v nádbě“, 8/1 1944.

„nadhodnota, nadpráce a nadvýrobek“, 17/9 1950.

„nadplán“, v. protiplán.

„nadplánovaný a nadplánový zisk“, 22/7 1951.

„nadstavba“, 24/4 1949.

„nahlásit“, 16/9 1951.

„nanášet“, 5/12 1948.

„nánec, nánce“, 16/3 1945, 20/3 1945.

„národ a národnost“, 26/8 1951.

„Narpa, Kovomat, Tesla...“, 17/4 1949.

„naščavěli mlíko“, 13/4 1945.

„naštítrop“, 21/9 1944.

„natrapírovat, natrapovat“, 5/8 1942.

„něco ho zašlo“, 1/5 1949, 15/5 1949.

„neduh“, 4/9 1949.

„nekvašená a nezkvašená ovocná šťáva“, 8/10 1950.

„nemocnost“, 27/2 1949.

„není to k pití a není to k dostání“, 31/12 1950.

„nepravděpodobný a pravděnepodobný“, 19/3 1950.

„Neruda Jan“, v. Jan Neruda.

„netúz“, 9/3 1945.

„neurčitý způsob“, 27/3 1949.

„nevěsta“, 29/12 1943.

„nicohlav“, 30/3 1945, 2/4 1945.

„Nováková a Novákova“, 23/10 1949.

„novátor a novotář“, 20/5 1951.

„novorozeně a novorozenec“, 19/12 1948.

„numismat a numismatik“, 27/8 1950.

„objezný, objezdný“, 5/9 1942, 17/10 1942; srov. pojícný.

„obluda“, 28/3 1944, 31/3 1944.

„obojámo“, 9/2 1944.

„obrtlík“, 29/5 1943.

„obrtně, na obrtních“, 13/11 1942.

„obstrlíz“, 2/10 1943.

„obšťastnitelka“, 21/3 1943.

„od srdce a z plic, od plic“, 5/9 1948.

„oddávat“, v. sezdávat.

„ogar“, 9/4 1943.

„ohumno, ohumný“, 28/8 1943.

„ochechule“, 27/3 1943, 13/4 1943.

„oklapoušený“, 23/3 1945.

„oklók, otluk“, 8/12 1942, 17/1 1943.

„okřín, okřínek“, 16/7 1943, 10/8 1943.

„okyť, okyď“, 16/3 1945, 20/3 1945.

„olovrant“, 18/9 1949.

„omydlík“, 2/6 1944; srov. spěrek.

„opeslý“, 7/8 1942.

„oplan“, 21/10 1942.

„opyšky, opišky“, 23/3 1943, 3/4 1943.

„orgáf“, 12/1 1943.

„orkaf, vorkaf“, 20/10 1942, 24/11 1942, 9/12 1942.

„oselka, osilka“, 30/4 1943, 15/5 1943.

„oslíz“, v. ostrlíz.

„osmek“, 22/8 1942.

„osmyk, pod osmykem (vosmykem)“, 22/1 1943, 6/2 1943 (pod osmikem?).

„ostelezovat“, 13/10 1943.

„ostrlíz, ostrlejz a pod.“, 10/9 1943, 22/9 1943.

„osvobozenecký boj“, 30/10 1949.

„ošplh“, 8/8 1942.

„oštyliř“, 5/10 1943.

„otluk“, v. oklók.

„otrapa“, 18/8 1943.

„ouvar (houvar, souvar), ouvor, ouvárek a pod.“, 8/9 1944, 16/8 1944, 16/9 1944, 4/10 1944, 10/10 1944.

„ozora, ozera“, 25/6 1943.

„pabiánka“, 16/2 1945, 2/3 1945.

„pacidlo a pod.“, 23/4 1943, 21/5 1943.

„páčí duší“, 9/2 1945 ~ 14/2 1945.

„páj, paj, pájový, pajový“, 7/10 1942.

„palouleň“, 1/8 1942.

„paluda“, 31/10 1942, 17/11 1942.

„pancí ženich, nevěsta, panců kříž“, 4/1 1945 ~ 5/1 1945, 17/1 1945 ~ 19/1 1945.

„parkán, park“, 8/11 1942, 5/2 1943.

„partyzánština“, 5/11 1950.

„paškrtný“, v. maškrtný.

„paták, patáček“, 1/3 1944.

„pavéza, pavuza“, v. póza.

„pažravý kapitalismus“, 27/1 1952.

„pecedlo, pecidlo“, v. pacidlo.

„pekelec“, 23/8 1944, 25/8 1944 (též pékýlek, pekýlko, petýlek, petýlko, peklík, peklo), 13/9 1944 (též peklo).

„pernica, pernička“, 24/3 1943, 18/5 1943, pernice 8/6 1943.

„pešuňk“, 3/7 1942.

„Petrohrad — Leningrad — Stalingrad“, 10/12 1950.

„petýlek, petýlko“, v. pekelec.

„pěry“, 1/4 1944, 25/4 1944, 29/4 1944, 3/5 1944, 12/7 1944; srov. tašky.

„pisk, piskor, piskoř“, 3/10 1944, 13/10 1944.

„píštět“, 9/11 1944.

„pitancie“, 20/4 1943; v. ještě Pitanec.

„Pitanec a pod.“, 12/2 1943, 23/2 1943, 3/3 1943 (též pitantia), 13/3 1943.

„plejtvý, plýtvý“, 29/12 1942.

„plevný, plevná husa“, 17/1 1945, 19/1 1945.

„plnotučný a celokovový“, 22/5 1949.

„plucar“, 4/5 1943.

„plynární a tovární“, 26/9 1948.

„plynární ulice“, 25/7 1948.

„plytký, plýtký“, 8/1 1943.

„po staru se žít nedá“, 16/1 1949.

„podlíště“, v. podnýště.

„podmítat“, 9/11 1944, 7/12 1944; srov. podvrhnout.

„podmítka“, 12/10 1944, 9/11 1944.

„podnýště, podlíště“, 28/9 1943.

„podvrhnout“, 9/11 1944, 7/12 1944; srov. podmítat.

„podzemka“ (název pro podzemní dráhu), 3/6 1951.

„pohostinské podniky“, 14/1 1951.

„pohříchu“, 29/5 1949.

„pojícný“, 5/9 1942.

„Polevoj, Dikij a Jurij“ (o skloňování ruských příjmení v češtině), 18/6 1950.

„poludovati se“, 5/12 1942.

„pomůcka“, 7/3 1943, 30/3 1943.

„porčený“, 28/5 1943.

„potměluta“, 13/1 1943.

„pouza“, v. póza.

„povískat“, v. vískat.

„póza a pod.“, 28/2 1943.

„Práci čest! či Čest práci!“, 5/10 1948.

„pracovní úderka“, 19/9 1948.

„práskava, prejskava, prejskavka“, v. sprejsknout.

„president a předseda“, 13/6 1948.

„proč Velká Praha a stověžatá Praha?“, 16/12 1951.

„proplatit, prověřit, prověrka“, 25/3 1951.

„prosíme o prominutí našeho nedopatření“, 17/10 1948.

„protiplán“, 18/4 1948, 9/5 1948 (též nadplán).

„předat, předávat“, 28/3 1948.

„předčasné, rané, uspíšené ... splnění pětiletky“, 12/2 1950.

„předčasně splnit pětiletku“, 29/1 1950, 5/3 1950.

„předejíti čemu“, 23/5 1948.

„předestřít“, 19/11 1950.

„přenášení významu“, 3/2 1952.

„přistavné či přístavné?“, 26/3 1950.

„půldne a půlden“, 1/10 1950.

„putec“, 14/5 1943.

„putování po Sovětském svazu“, 8/1 1950.

„Pytanec“, v. Pitanec.

„rabátko, rabato“, 26/6 1943, 13/6 1944.

„rabuše“, v. krabuše.

„radvanec“, 31/8 1943.

„Redaktor“, 27/6 1948.

„Reylek (příjmení)“, 16/1 1943.

„Rež (příjmení)“, 14/2 1943.

„režim“, 5/6 1949.

„rozsatonit, rozsatanit“, 20/3 1943, 18/4 1943.

„ručka“, v. růždka.

„Růzha (příjmení)“, 15/9 1943, 31/8 1944 (též Růzka).

„růzka, hrůzka a pod.“, 26/7 1944, 12/8 1944; v. také příjmení Růzka 31/8 1944.

„růždka, ručka“, 14/11 1944.

„růžtka“, 24/10 1944.

„Sáčí“, 10/1 1945 ~ 13/1 1945, 2/2 1945.

„sednice“, v. světnice.

„sejří“, v. siří.

„seknice“, v. světnice.

„Sekoř a pod.“, 16/2 1943.

„Sendraž (Sendráš)“, 2/8 1942, 12/8 1942, 29/9 1942

„sezdávat, oddávat“, 25/4 1948.

„schůze začíná a končí“, 23/4 1950.

„siří a pod.“, 11/7 1944.

„skaličit“, 2/2 1944, 12/2 1944.

„skolek“, 30/12 1942.

„skrosmat, skrosnat a pod.“, 28/6 1942.

„skřica, skřeca, křica, křeca“, 12/12 1942, 19/12 1942.

„slenice, nuž k slenici!“, 3/6 1944.

„slonbidlo“, 13/4 1945.

„sničky“, 14/4 1943.

„Sobotka (příjmení)“, 26/1 1943, 10/2 1943.

„socialism a socialismus“, 4/7 1948, 10/4 1949.

„sokol a duch“ (skloňvání), 27/5 1951.

„Soudka—Soutka“, 18/9 1942.

„soutěž a soutěžit“, 17/12 1950.

„souvar“, v. ouvar.

„spěrek“, 2/6 1944; v. též špěrek.

„spichnout, spejchnout“, 30/8 1944.

„spirek“, v. špěrek.

„sprejsknout (sprésknót)“, 10/3 1944, 12/4 1944, 21/4 1944 (též prejskava,práskava, prejskavka).

„sroňka“, 29/6 1943, 20/7 1943.

„stalinská ústava“, 23/1 1949.

„stanovisko a stanoviště“, 1/4 1951.

„stavař a stavbař“, 17/7 1949.

„stéblo“, v. zbla.

„stejcet“, 13/5 1942, 15/5 1942, 30/5 1942 (též tejcit, tejkat).

„stírka, stěrka“, 1/1 1943.

„strbél, strboul“, 2/3 1945.

„stříle“, 30/3 1945, 2/4 1945.

„Studénka — studenecký, studénský“, 28/8 1949.

„sudánek (sudýnek), suden, sudník“, 15/12 1943, 28/12 1943.

„svazák“, 11/9 1949.

„světnice, svěknice a pod.“, 22/4 1944, 17/6 1944, 20/6 1944, 21/7 1944.

„Sýkoř, Na Sýkoři“, v. Sekoř.

„syří“, v. siří.

„šarleje“, 10/10 1942, 4/12 1943.

„ščica“, v. štica.

„Ščudlov, ščudlek“, 14/8 1942.

„šířeji a šíře“, 25/6 1950.

„šít“, 22/12 1944, 25/1 1945 ~ 26/1 1945.

„škarpa, škarbal, škrambal, škrbál“, 25/8 1942.

„škobrunek“, 26/5 1943.

„Šmahe1“, 22/5 1942.

„šmarykovat a pod.“, 27/10 1942.

„šnědám“, 29/9 1944.

„šotek“, 27/10 1944, 14/12 1944, 9/2 1945 ~ 14/2 1945.

„šouf, šoufek“, 30/6 1943.

„špěrek, špírek a pod.“, 23/5 1944.

„špinďura, špindíra“, 26/10 1943, 3/11 1943.

„štica, ščica“, 2/2 1943.

„štítroba, na štítrobu (na šutrovu)“, 25/11 1942, 23/12 1942.

„šufánek“, v. žufánek.

„šutrova, na šutrovu“, v. štítroba.

„švidrat, švidřík“, 22/7 1944.

„švidrati“, 7/7 1944.

„švidravý, švidratý“, 11/8 1944.

„švidřík“, v. švidrat.

„táč“, 16/2 1944, 3/3 1944, 15/3 1944, táčky 28/1 1944, 16/2 1944.

„talut, taluta a pod.“, 2/7 1943.

„tarmak (tarmark)“, 7/2 1943, 27/2 1943, 14/3 1943.

„tašky“, 29/4 1944, 3/5 1944; srov. pěry.

„tejcit, tejkat“, v. stejcet.

„tenisko“, 17/4 1943.

„TOKO a TOS“ (o značkových názvech), 15/10 1950.

„traláž, treláž“, 5/1 1943.

„tratoliště“, 30/3 1945, 2/4 1945.

„treláž“, v. traláž.

„troubel“, v. bel.

„trpaslík“, 7/12 1944.

„třída“, 6/4 1945, 10/4 1945; srov. krdel.

„tůně“, 6/10 1944.

„učednice a učnice“, 8/4 1951.

„úderník a úderkář“, 12/6 1949.

„udeřit“, 3/7 1949.

„uhranouti; uhrančivý“, 26/2 1943.

„uklídati se, muž se uklídá za džbánky“, 19/4 1944, 5/5 1944.

„úlich, úlicha, úlišný“, 24/8 1944, 1/9 1944.

„umírák“, v. merák.

„umýcat“, v. zmýcet.

„upomínka a vzpomínka“, 16/10 1949.

„úzký profil a průřez“, 28/11 1948.

„užitná hodnota“, 5/2 1950.

„vahan“, 24/7 1943.

„vajdlín, vajlink a pod.“, 10/1 1945 ~ 13/1 1945, 25/1 1945 ~ 26/1 1945.

„Valaši“, 25/2 1944 ~ 26/2 1944.

„valašský“, v. vlašský.

„válečný štváč“, 11/6 1950.

„vampala, vampole, vampule“, 8/9 1943.

„vandlík“, 17/7 1943; srov. brutvan.

„vandlín“, v. vajdlín.

„vašniti se“, 23/3 1945.

„včil“, 9/5 1943.

„vejvar“, v. ouvar.

„Velká Praha a Velký Prostějov“, 28/5 1950.

„Velký vědecký a národní čin“ (Z. Nejedlý, Dějiny národa českého. Díl první. Starověk, Praha 1949), 30/10 1949.

„veskrejtka“, v. bestrejtka.

„vétka, výtka“, 25/7 1944, 17/8 1944.

„většetnější“, 7/11 1942; srov. též menetnější.

„vískat, povískat“, 16/5 1944, 6/6 1944, 7/6 1944 (iskat), 23/6 1944.

„vítězná a revoluční třída“, 12/12 1948.

„vkrosnat“, v. skrosmat.

„vlastní silou“, 14/11 1948.

„vlašský a valašský“, 13/5 1944.

„vnitřní zákony vývoje jazyka“, 7/1 1951.

„vodojem“, 16/4 1950.

„vohnipka“, v. hnipat.

„vorkaf“, v. orkaf.

„voštice, vožtice“, 18/8 1942.

„vřetenka, vřitenka“, v. břítenka.

„všeobecná daň“, 30/1 1949.

„vůdce“, 9/1 1949.

„výmok, výmol“, 2/3 1943, 4/4 1943.

„vypouště“, 23/7 1943.

„výpověď muže vyslýchaného jako svědek“, 8/5 1949.

„výskytiště“, 13/3 1949.

„vyslýchali ho jako svědka — výpověď člověka vyslýchaného jako svědek“, 26/2 1950.

„vyšisovaný“, 1/7 1942.

„výtka“, v. vétka.

„vývařisko, vývařiště“, 26/10 1944.

„vyzáblý“, 14/12 1944.

„význam slov“, 9/12 1951.

„vyzour, vyzuna“, 7/12 1944, 2/2 1945, 23/2 1945.

„zabřesklé, zavřísklé mléko“, 23/3 1945.

„zajremačit“, 9/11 1943.

„zahata, zahať“, 8/9 1942, 16/9 1942.

„zahrejtilý“, v. hréto.

„Zajíc, Zajíček“, 18/9 1943.

„zákampí, jazykové zákampí“, 19/4 1942, 9/10 1943, 27/10 1943.

„zakrosnat“, v. skrosmat.

„zápačí“, 5/5 1942.

„zápis a zápisek“, 10/6 1951.

„zaplatit po obdržení knihy“, 25/2 1951.

„zastydnout se“, 6/3 1943, 31/3 1943.

„zavazadlo“, 11/4 1948, 15/5 1949.

„záviset na čem, od čeho a odviset od čeho“, 4/2 1951.

„zavřísklý“, v. zabřesklý.

„zbel“, v. bel.

„zbla a pod.“, 25/1 1945 ~ 26/1 1945.

„zdouvěřit, zdůvěřit“, v. zhouvěřit.

„zedřít, nemožu ho zedřft“, 30/10 1942.

„zemědělec — zemědělka“, 3/4 1949.

„zemědelský závod“, 2/4 1950.

„zglýňat, zgrýňat, zgréňat“, 11/7 1942.

„zgruňat“, 11/8 1942.

„zhlaví“, 8/8 1942, 1/11 1942.

„zhouvěřený, zouvěřený“, 17/5 1944.

„zhouvěřit, zhověřit, zdouvěřit a pod.“, 10/5 1944, 16/6 1944, 24/12 1944, 30/12 1944.

„zhyd“, v. hyd.

„zkvaknout, zcvaknout“, 28/3 1943, 10/4 1943.

„zludařit se, zludračit“, 29/9 1943, 12/10 1943.

„zmetati“, v. zmetek.

„zmerák“, v. merák.

„zmetek, zmetati (zmatati)“, 22/12 1944, 10/1 1945, 13/1 1945, 22/10 1950.

„zmícet, zmícít“, 2/8 1944.

„zmola“, 11/2 1944.

„zmýcet, zmýcít, umýcat, mycna“, 2/8 1944, 14/9 1944.

„znít“, 10/3 1944.

„zoun“, 21/3 1943.

„zouvěřený“, v. zhouvěřený.

„zouvěřit, zuvířit“, v. zhouvěřit.

„zřídlo“, 15/9 1944.

„zůstala dlouho mlčet“, 30/4 1950.

„zvír“, v. ouvar.

„žahour“, 28/7 1944.

„žímat“, v. žmu.

„žmen“, 22/12 1944.

„žmolit, žmoulat“, 21/10 1944, 17/11 1944.

„žmu, žmout, žímat“, 19/10 1944, 17/11 1944.

„žmýt, žmůla“, 28/9 1944, 21/10 1944.

„žudr, žudro“, 1/9 1942.

„žufánek, šufánek“, 18/6 1943.

„žvanec“, 19/8 1944.

 


 

 

Činnost redaktorská

Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. Od roku 1927.

Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, řada jazykovědná. Člen redakčního kruhu od roč. 1, 1952.

Moravská a slezská nářečí. Vydává dialektologická komise při Matici moravské v Brně. Od roku 1939.

Lidové noviny (Jazykové zákampí). Od roku 1942.

J. V. Stalin, Marxismus a otázky jazykovědy. Přeložili členové komise jazykovědného oddělení ČSI za redakce Vladimíra Skaličky. Nakladatelství ČSAV, Praha 1955. (Spolupráce na překladu.)

O jazyce literárních děl. Překlady vybraných sovětských statí. Nakladatelství ČSI. Praha 1952. Člen redakčního kruhu.

Památky staré literatury české. Vydává Matice česká v Praze. Člen redakční rady od roku 1946.

Pravidla českého pravopisu. Vedoucí spoluredaktor.

Slovník spisovného jazyka českého. A—M. Vedoucí spoluredaktor.

Soustava a jména živočichů. Podle zásad I. sjezdu čs. zoologů v Opavě 1951, zpracovali J. Kratochvíl a E. Bartoš. Nakladatelství ČSAV, Praha 1954. (Jazyková spolupráce.)

Host do domu. Člen redakční rady od roč. 1, 1954.

Naše řeč. Člen redakční rady od roč. 33, 1934.

Prameny

Kellner, Adolf: „Soupis prací Františka Trávníčka za léta 1938—1948“, in: Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi, Slovanský seminář Masarykovy university v Brně, Komenium, Brno 1948, str. 485–532.

Kubíček, Jaromír: [„František Trávníček“], in: Bibliografie okresu Blansko, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1987, str. 181–182.

Soupis prací Františka Trávníčka a Franka Wollmana k jejich padesátce, Pražský linguistický kroužek, Praha 1938 (květen), str. 19.

Tyl, Zdeněk: „Soupis prací akademika Františka Trávníčka za léta 1948—1958“, in: Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám akademika Františka Trávníčka. Filosofická fakulta university v Brně. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1958, str. 469–476.

Vašek, Antonín: „Bibliografie. Soupis prací akademika Františka Trávníčka za léta 1958—1962“, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 11, 1962; řada jazykovědná A; č. 10.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1962, str. 231–234.

Večerka, Radoslav (rv): „Trávníček, František“, in: Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník, ed. Milan Kudělka — Zdeněk Šimeček a kol., Edice Slovanské knihovny, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1972, str. 476–479.

Ullrichová, Jana: František Trávníček 17. 8. 1888—6. 6. 1962. Personální bibliografie, Státní vědecká knihovna, Brno 1988, str. 158.

 

 

 

 

František Trávníček Frant. Trávníček
v roce 1948


František Trávníček Frant. Trávníček
v roce 1958

 

Seznam zkratek:

ČČFČeský časopis filologický, Praha.

ČJLČeský jazyka a literatura, Praha.

ČMFČasopis pro moderní filologii, Praha.

ČMMČasopis Matice moravské, Brno.

HdDHost do domu, Brno.

LDLidová demokracie, Praha.

LFListy filologické, Praha.

LNLidové noviny, Brno.

LtNLiterární noviny.

NLNárodní listy, Praha.

NONárodní osvobození, ...

Naše řeč, Praha.

NVNaše věda, Praha–Brno.

OSNNDOttův Slovník naučný nové doby — Dodatky, Praha.

R / RovRovnost, Brno.

RPRudé Právo, Praha.

SaSSlovo a slovesnost, Praha.

SN / SvNSvobodné noviny, Brno.

TCLPTravaux du Cercle linguistique de Prague, Pražský lingvistický kroužek, Praha.

VaŽVěda a život.

 


 

 


 

Poslední aktualizace 20. srpna 2006

 

< < < < < <