Zikmund Winter

[ 1846 — 1912 ]

Bibliografie


 

1869

1869a   „V noci 17. ledna 1623“, (báseň o Jiřím z Poděbrad, incipit: "Praha ve snách ponořena“), in: Almanah českého studentstva. Akademickým čtenářským spolkem v Praze vydaný na památku jeho dvacetiletého trvání. Uspořádali Otakar Hostinský, Svatopluk Čech a Vácslav Šolc. Praha, Nákladem akad. čten. spolku, Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze, 1869, str. 262-264.

Pseudonym: V. Zikmund.

Srv.: V. Brožová (1996a, 47): V posledních úpravách "Pamětí" pro sebrané spisy Winter báseň začlenil do jejich textu s názvem "Jiří Poděbradský" a s podtitulem "17. ledna 1623 jezuita Ferus s alumny zničili sochu Jiřího Poděbradského a kalich kostela týnského".

Reprint: 1912ch

Online: ndk.cz.

Ѡ

1873

1873a   „Zdálo se mi“ (báseň o ušlapané růži), in: Ruch. Almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Sestavili Jos. Dürich, Jos. Kálal, Jul. R. Nejedlý. V Praze, Nakladatel: Knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1973, str. 252-253.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1874

1874a   Vzkázání. „Postůjte, vy hvězdy bílé“. Jarosl. Mayr [nápěv]. Zikm. Winter [slova]. In: Zpěvní přílohy k Hudebním listům za první půlletí 1874. V Praze, Ad. Christoph & W. Kuhe (Kněhtiskárna C. L. Klaudy-ho v Praze), 1874, 32 cm, 1 partitura (5 stran).

Ѡ

1878

1878a   „Slova hymnu na Karla IV.“, nápěv od Janáka, předneseno 24. listopadu 1878 v Rakovníce.

Ѡ

1878b   „O Karlu, králi Českém“, řeč slavnostní z 24. listopadu 1878, tištěná; zmínka v programu rakovnické reálky.

Ѡ

1880

1880a   „Golgatha. Kulturní obrázek z archivu rakovnického“ (nakreslil dr. Sigm. Winter), Světozor XIV, 1880, č. 14 (22. října), str. 507, 509-511.

Nově zpracováno pod názvem „Pozdě“ (1911h).

Ѡ

1880b   „Z lesů křivoklátských. Obrázky dob minulých“ (Podává z archivu rakovnického dr. Sigmund Winter), Feuilleton, Národní Listy XX, 1880, č. 135 (v sobotu 5. června), str. 1.

Reprint: 1888b, 1987a.

Online: kramerius.kr-olomoucky.cz.

Ѡ

1880c   „O Rakovníce a jeho obyvatelstvu v l. 1515—1590“. Přednáška, konaná 18. dubna 1880 ve prospěch škol reálných. (Pozvání v pozůstalosti)

O stavbách, řádech městských, soudech, církevní správě, řemeslech, obyčejích a mravech, jménech.

Ѡ

1881

1881a   „Ze staré rodinné kroniky“ (Sigmund Winter), Lumír IX, 1881, č. 32 (20. listopadu), str. 505-508.

Reprint: 1888c, 1912b; 1937c, 1941c, 1950e.

Ѡ

1881b   „Proslov při oslavě sňatku kor. prince Rudolfa 10. května“. (Program v pozůst.)

Ѡ

1882

1882a   „Jiřík z Kozlan, odpovědník a škůdce zemský“ (Obrázek ze 16. století nakreslil dr. Sigmund Winter), Světozor XVI, 1882, č. 3 (13. ledna), s. 31, 33-34; č. 4 (20. ledna), s. 43-46; č. 5 (27. ledna), s. 54-55; č. 6 (3. února), s. 70; č. 7 (10. února), s. 78-79.

Reprint: 122.

Ѡ

1882b   „Rakovnický primator. Historické obrázky ze 16. století“ od dra. Sigmunda Wintera, Světozor XVI, 1882, č. 16 (14. dubna), s. 187, 189-190; č. 17 (21. dubna), s. 201-202; č. 18 (28. dubna), s. 211, 213-214; č. 19 (5. května), s. 226; č. 20 (12. května), s. 235, 237-238; č. 21 (19. května), s. 247, 249-250; č. 22 (26. května), s. 259, 261-262; č. 23 (2. června), s. 271, 273-274; č. 24 (9. června), s. 283-286; č. 25 (16. června), s. 295-298; č. 26 (23. června), s. 308-310; č. 27 (30. června), s. 318-319; č. 28 (7. července), s. 332, 334; č. 29 (14. července), s. 343, 346; č. 30 (21. července), s. 354-355.

Reprint: 1888, 1912, 1936, 1941, 1950.

Ѡ

1882c   „Bitva v Hodyni“ (Venkovský obrázek ze XVI. stol. od dra. S. Wintera), Světozor XVI, 1882, č. 46 (10. listopadu), str. 543-544; č. 47 (17. listopadu), str. 555-558.

Reprint: 60.

Ѡ

1882d   „Galanthomme z předešlého století“, České noviny dříve Posel z Prahy (Fr. Šimáček), feuill. čís. 271 z 11. listopadu.

Reprint: 462.

Ѡ

1882e   „Rakovník a jeho archaeologické památky“ (Napsal Dr. Sigmund Winter, prof. při vyšší reálce v Rakovníku), Method. Časopis věnovaný umění křesťanskému VII, 1882, č. 3, str. 28-29; č. 5, 49-55; č. 6, 63-69; č. 7, 77-81.

Rubrika: Zodpovídané „otázky archaeologické“. 81.

Online: s. 28: ndk.cz; s. 49: ndk.cz; s. 63: ndk.cz; s. 77: ndk.cz.

Ѡ

1882f   „Provolání ke sbírkám na opravu chrámu rakovnického“, .../??/

Ѡ

1883

1883a   „Nezbedný bakalář. Rakovnické obrázky ze století 16.“ od dra. Sig. Wintera, in: Světozor XVII, 1883, č. 16 (13. dubna), s. 177-178; č. 17 (20. dubna), s. 190-191; č. 18 (27. dubna), s. 202-203, 205; č. 19 (4. května), s. 214-215; č. 20 (11. května), s. 230-231; č. 21 (18. května), 243-245; č. 22 (25. května), s. 254-255; č. 23 (1. června), s. 266-268; č. 24 (8. června), s. 279-280; č. 25 (15. června), s. 291-292; č. 26 (22. června), s. 302-203; č. 27 (28 června), s. 314-315.

Reprint: 1886, 1911, 1915, 1921, 1922, 1936, 1937, 1941, 1950, 1963a, 1984a.

Ѡ

1883b   „O rozvoji školství rakovnického“, (díl sestavil, díl sepsal prof. Dr. Sigmund Winter). Rakovník, 1883, str. 5-57.

Obsah: 1. Rakovnická škola superior. II. Rakovnická škola triviální. III. Vznik hlavní školy; léta 1829. IV. Nejstarší reálná škola v Čechách. V. Osnova učebná a nové reálky řád. VI. Nesnáze reálné školy. Otcové řehole pobož. škol odcházejí. VII. Vznikne reálka nižší. VIII. Žalostné desetiletí rakovnické reálky (1851—1861). IX. Rakovnická reálka utrakvistickou. X. Reálka rakovnická zmítá se znova. XI. Rakovnická reálka konečně na rovni se státními školami. XII. Rozvoj ostatního školstva rakovnického. Škola hlavní; škola hospodářská. Epilog.

Ѡ

1883c   „Příspěvek k dějinám lékařským. Drobty kulturní“ nasbíral v archivu rakovnickém dr. Sigm. Winter, in: Lumír XI, 1883, č. 17 (10. června), str. 265-267; č. 19 (1. července), s. 297-299; č. 20 (10. července), s. 313-315; č. 21 (20. července), s. 327-330; č. 22 (1. srpna), s. 344-345; č. 23 (10. srpna), s. 360-362.

Obsah: I. Doktoři /265-267/. — II. Nemoci přirozené /297-299/. — III. Neduhy ze svévole /313-315/. — IV. Nemoci z čar, nemoci strojené a morní /327-330, 344-345/. — V. Zdravotnictví a léky /360-362/.

Reprint: 106.

Ѡ

1883d   „Rakovník století šestnáctého“, Časopis Musea království Českého 1883, str. 449.

Reprint: Pokračování v roč. 1884 a 1885.

Ѡ

1883e   „Inventář chrámových věcí Rakovnického kostela sv. Bartoloměje z r. 1636“, Method. Časopis věnovaný umění křesťanskému IX, 1883, č. 2, str. 14-15.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1884

1884a   „Co povídá nejstarší kniha rakovnická? Kulturní třísky“ (sebral dr. Sigm. Winter), in: Lumír XII, 1884, č. 29, (10. října), s. 458-460; č. 30 (20. října), s. 468-470. — Viz 106.

Kniha z roku 1380, nalezena roku 1884; kšaftovní a trhové zápisy v latině.

Ѡ

1884b   „Člověk zmařený. Ze starých rakovnických obrázků“, Štěpnice, příl. čas. Škola a Život XXX, 2.

Reprint: 1886a, 1888a, 1911c, 1917c, 1922d, 1937b, 1956c.

Ѡ

1884c   „Démon ctižádostný“ (Z rakovnických obrázků podává dr. Zikmund Winter), in: Světozor XVIII, 1884, č. 38 (5. září), s. 450-451; č. 39 (12. září), s. 462-463; č. 40 (19. září), s. 475; č. 41 (26. září), s. 487; č. 42 (3. října), s. 498-500.

Reprint: 122.

Ѡ

1884d   „Do zeleného pokoje“, in: Osvěta XIV, 356 a d.

Reprint: 184, 457.

Ѡ

1884e   „K dějinám němčiny v Čechách“ (Příspěvky z archivu Rakovnického podává Z. Winter), in: Lumír XII, 1884, č. 21 (20. července), 329-332; č. 22 (1. srpna), s. 339-343.

Ѡ

1884f   „K dějinám poběhlé žebroty v Čechách“, in: Pokrok, feuil. č. 307-8 z 5.–6. XI. 1884.

Ѡ

1884g   „O pivovarnictví Rakovnickém za dávných dob“, Pivovarské listy II, 303 a d. (pokrač. v III, 28 a d.).

Ѡ

1884h   „Rakovnická půda“, in: Věstník hospodářský ??

Ѡ

1884ch   „Slavíku ty z lesů našich“, báseň tištěná na uvítanou Irmy Reichovy 18. dubna v Rakovníce. (V pozůst.)

Ѡ

1884i   „Slovo z Rakovníka o Rakovníku“, Feuilleton, Český Včelař. Časopis věnovaný zájmům a pokroku českého včelařství XVIII, 1884, č. 7, str. 95-101.

Podepsáno: Dr. S. Winter.

Online: dk.uzei.cz.

Ѡ

1884j   „Umělci na žebrotě. Drobty ze života literátův a umělců“ (Nasbíral v archivu rakovnickém S. Winter), Ruch VI, 1884, č. 21, str. 344-345; č. 22, 359-361; č. 23, 367-371.

Reprint: 1888a.

Online: s. 344: ndk.cz; s. 359: ndk.cz; s. 367: ndk.cz.

Ѡ

1885

1885a   „Blázni a pošetilí“ [1539], in: Květy 1885.

Ѡ

1885a   „Diarium kněze Bartoloměje Zelenky“, Památky archeologické XIII/1, 1885, 25—35.

Ѡ

1885a   „Divná snídaně“ (Doplněk historický od dra. Sigmunda Wintra), Ruch, roč. 7, 1885, č. 15, str. 242-244.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1885b   „Hlas s makovice“, in: Pokr. č. ??

Ѡ

1885c   „K dějinám vpádu Pasovského“, in: Sborník histor. (Rezkův) III, 266.

Ѡ

1885d   „Kdo s koho. Kulturní obrázky“, in: Osvěta XV, 774 a d. — Viz 184, 457.

Ѡ

1885e   „Komu rakovnické pivo chutnalo, komu nic?“ (Z archivu podává dr. Zikmund Winter), in: Světozor XIX, 1885, č. 19 (24. dubna), s. 291; č. 20 (s. d.), s. 306–307; č. 21 (8. května), s. 323; č. 22 (15. května), s. 342–343.

Ѡ

1885f   „Křivoklát za vpádu lidu kurfiřtského r. 1631“, Památky archeologické XIII/1, 1885, 125—132.

Ѡ

1885g   „Kterak hájili Pražané pivo své“, Pivovarské listy III, 229.

Ѡ

1885h   „O chmeli rakovnickém“, Pivovarské listy III, 246.

Též otisk. zvl.: Dr. Sigmund Winter, O chmeli Rakovnickém, Praha, 1885, 4 str.

Ѡ

1885ch   „O život“ (Z obrázků rakovnických podává dr. Sigm. Winter), in: Lumír XIII, 1885, č. 7 (1. března), 98–101; č. 8 (10. března), s. 115–117; č. 9 (20. března), s. 133–137. — Viz 122.

Ѡ

1885i   „Pod svícnem. Z rakovnických obrázků jeden kratochvilný“ (od dra Sig. Wintra), Ruch VII, 1885, č. 1, str. 4-6; č. 2, 31-33.

Reprint: 1888.

Online: s. 4: ndk.cz, s. 31: ndk.cz.

Ѡ

1885j   „Poslední písmáci před soudnou stolicí (1750—81)“, in: Květy VII, (I) 449. — Viz 106.

Ѡ

1885k   „Rok 1785“, in: Pokr. č. ??

Ѡ

1885l   „U sladovníka pražského před třemi sty lety“, Pivovarské listy III, 357.

Ѡ

1885m   „Zlý duch Arrathan (1774)“, Národní Listy feuill. č. 140. — Viz 106, 106, 396, 474, 565, 587, 593.

Ѡ

1885n   „Žena. Historická črta“ (od Dra. Sigmunda Wintra), Ruch VII, 1885, č. 33-36, str. LXIII-LXVII.

Reprint: 122.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1885o   „Sobek Fr., Všeob. dějepis pro nižší třídy škol středních. — Všeob. zeměpis pro 1. tř. škol stř.Všeob. zeměpis pro 2. tř. škol. stř. Oznámení“, Časopis Musea království Českého 1885, 414.

Ѡ

1886

1886a   Starobylé obrázky z Rakovnicka. V Praze, nákladem Vladimíra Čecha, Král. Vinohrady, 1886, VI + 207 str.

Obsah: Člověk zmařený (1884b) /1-16/. — Bitva v Hodyni (1882) /17-33/. — Příšera /35-95/. — Osudné slovo /97-110/. — Nezbedný bakalář (1883) /111-207/.

Viz 1888c („řada druhá“).

Online: ndk.cz. — onb.ac.at.

Ѡ

1886b   „Jak drahá bývala smrt“ (Z počtů 16. století vyčítá dr. Zigmund Winter), in: Lumír XIV, 1886, č. 26 (10. září), s. 407–410; č. 27 (20. září), s. 424–426; č. 28 (1. října), s. 441–443. — Viz 229, 472.

Ѡ

1886c   „Kousky staročeského přírodopisu“ (sebral a podává dr. Zikmund Winter), Ruch VIII, č. 16, str. 246-248; č. 17, 263-265; č. 18, 283-286; č. 19, 295-298.

Online: s. 246: ndk.cz; s. 263: ndk.cz; s. 283: ndk.cz; s. 295: ndk.cz.

Ѡ

1886d   „Kupci, kramáři, šmejdíři a šmukýři ve staré Praze“ (Kousek dějin kulturních od dra. Z. Wintra), Zlatá Praha III, 1886, č. 18, str. 275-278; č. 19, 295-; č. 20, 311-; č. 21, 327-; č. 22, 343-; č. 23, 359-; č. (24), 375-; č. 25, 391-; č. 26, 408-; č. 27, 423-; č. 28, 439-; č. 29, 455-; č. 30, 475-; č. 31, 487-; č. 31, 507-; č. 32, 523-; č. 33, 539-; č. 34, 552-; č. 35, 563-; č. 36, 579-; č. 37, 595-.

I. Kupci. -- ...

Ѡ

1886e   „Město a kraj Rakovnický za vojny třicetileté“, Časopis Musea království Českého 1886, 225. (Pokračování v r. 1887—9).

Ѡ

1886f   „Nový příspěvek k dějinám tiskárny Veleslavínovy“, Časopis Musea království Českého 1886, 139.

Ѡ

1886g   „O dětech, jako byly v 16. stol“, in: Osvěta XVI, 481. — Viz 462.

Ѡ

1886h   „O robotě, kteraká bývala před sto léty“, in: Kalendář Ústř. M. Šk. II, 122.

Ѡ

1886ch   „O selském posvícení obzvláště r. 1786“ (Zpráva od dra. Sigmunda Wintra), Ruch VIII, 1886, č. 1, str. 7-10; č. 2, 22-23.

Reprint: 1888.

Online: s. 7: ndk.cz; s. 22: ndk.cz.

Ѡ

1886i   „O zrádných cedulích a pamfletech“, Národní Listy č. 142 a 144.

Ѡ

1886j   „Pokojníci staropražští r. 1608“, in: Květy VIII, 650 a d.

Ѡ

1886k   „Staré památky pivovarství českého“, Pivovarské listy IV, 195 a d.

Ѡ

1886l   „Staročeští advokáti v ouřadě i doma“, in: Sv XX, 18 a d. — Viz 229.

Ѡ

1886m   „Štědrý večer na radnici staroměstské (1612)“, Národní Listy feuill. č. 353. — Viz 106.

Ѡ

1886n   „U pana mistra Daniele Adama z Veleslavína“, in: Lumír XIV, 1886, č. 1 (1. ledna), s. 13–14; č. 2 (10. ledna), s. 29–31.

Reprint: 1890, 472.

Ѡ

1886o   „Zač bylo živobytí před třemi sty lety?“ (Počítá Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XX, 1886, č. 25 (28. května), s. 387; č. 26 (4. června), s. 406; č. 27 (11. června), s. 419-421; č. 28 (18. června), s. 434-435; č. 29 (25. června), s. 451-453; č. 30 (2. července), s. 467-468, 470; č. 31 (9. července) [č. 16. a), 16. července], s. 482-483; č. 32 (16. července) [č. 16 b)], s. 503. — Viz 130, 472.

Ѡ

1887

1887a   „Alžběta Lidmila svobodná paní z Lisova“ (Na poznanou lidí a doby napsal Dr. Zikm. Winter), in: Lumír XV, 1887, č. 2 (10. ledna), s. 26–28; č. 3 (20. ledna), s. 38–40; č. 4. (1. února), s. 56–59. — Viz 229, 462.

Ѡ

1887b   „Kšaft Jak. Fikara z Vratu“, Hlas Národa (Nedělní l.) 5. VI. 1887

Ѡ

1887c   „Kterak se počátkem 16. věku uměla chasa sladovnická práti“, Pivovarské listy V, 156.

Ѡ

1887d   „Nádobí stolu staročeského“ (Píše Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXI, 1887, č. 17 (18. března), s. 258; č. 18 (25. března), s. 274–275; č. 19 (1. dubna), s. 291; č. 20 (8. dubna), s. 311. Viz 205.

Ѡ

1887e   „Námluvy a svatby staročeské“ (Ze studií dra. Zikmunda Wintera), in: Lumír XV, 1887, č. 33 (20. listopadu), s. 459–461; č. 34 (1. prosince), s. 472–474; č. 35 (10. prosince), s. 484–486; č. 36 (20. prosince), s. 498–502. — Viz 229, 462.

Ѡ

1887f   „Na příkopech pražských“, Hlas Národa, feuill. č. 178 z 30. VI. 1887

Ѡ

1887g   „Na rybím trhu v Praze“, Zlatá Praha IV, [1886—]1887, č. 6 (5. ledna 1887), s. 83–86; č. 7 (9. ledna 1887), s. 103–106. — Viz 240.

Ѡ

1887h   „Na Turka“, Národní Listy, feuill. č. 63 z 5. III. 1887. — Viz 106.

Ѡ

1887ch   „O českém kuchařství za starodávna“ (přednáška 2. III. v Měšťanské Besedě), Hlas Národa, 1887, č. 62. — Viz 205.

Ѡ

1887i   „O českých prstenech“ (Vypravuje dr. Zikmund Winter), in: Lumír XV, 1887, č 19 (1. července), s. 293–295; č. 20 (10. července), s. 305–307. — Viz 364.

Ѡ

1887j   „Okolo kolleje Karlovy. Obrázek ze staré Prahy 16. věku“, Národní Listy č. 177. — Viz 364.

Ѡ

1887k   „O křižovnickém zboží před válkou třicetiletou“, (Předn. v král. Č. spol. náuk 24. ledn.), Památky archeologické XIV, 25 a d.

Ѡ

1887l   „O staročeské posteli“, Zlatá Praha IV, 1887, č. 24 (6. května 1887), s. 378; č. 25 (13. května), s. 393–394; č. 26 (20. května), s. 403, 406. — Viz 472.

Ѡ

1887m   „O staročeském hodokvase“ (Píše Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXI, 1887, č. 34 (15. července), s. 531, 534–535; č. 35 (22. července), s. 547, 549–550; č. 36 (29. července), s. 563–566; č. 37 (5. srpna), s. 579–582; č. 38 (12. srpna), s. 600–602. — Viz 205.

Ѡ

1887n   „O staročeských pannách a paních“, in: ČP č. 294.

Ѡ

1887o   „O staročeských paních a pannách“, předn. 22. X. 1887 v besedě Barák na Žofíně.

Ѡ

1887p   „Pan dr. Kopp“, Hlas Národa (NL 15. V. 1887)

Ѡ

1887q   „Právě před sto lety“, Hlas Národa (NL 3. IV. 1887)

Ѡ

1887r   „Pražské muziky“ (Z bývalého života Pražského vypravuje Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXI, 1887, č. 1 (3. prosince 1886), s. 3, 6; č. 2 (10. prosince 1886), s. 25–26; č. 3 (10. prosince 1886), s. 38–39; č. 4 (17. prosince), s. 55, 58. — Viz 106.

Hudba veřejná ouřední, šumařská a cechovní a hudba v domech soukromých koncem 16. století.

Ѡ

1887s   „Pro Žižku“ (Feuilleton), in: Lumír XV, 1887, č. 13 (1. května), s. 208; č. 14 (10. května), s. 223–224. — Viz 106.

Bitka mezi Litoměřickými a Ousteckými roku 1516, neboť »Vašek Řepnice se před Ouštskými dělal Žižkou«.

Ѡ

1887t   „Rodiče místra Petra Kodicilla z Tulechova“, Časopis Musea království Českého 1887, 258.

Ѡ

1887u   „Staročeská kuchyně“, in: Osvěta XVII, 427 a d. — Viz 205.

Ѡ

1887v   „Staročeští medikové o kuchyni“, in: Osvěta XVII, 891. — Viz 205.

Ѡ

1887w   „Starodávný hlas o rovném právě žen“ (Sděluje Dr. Zikmund Winter)), Ruch IX, 1887, č. 18, str. 276-278.

Reprint: 1911: Starodávný hlas o rovnosti žen s muži.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1887x   „Tři vlastnosti české“, in: Za praporem sokolským, 29.

Ѡ

1887y   „Ve škole Sv. Mikuláše“, Národní Listy, feuill. č. 158 z 11. VI. 1887. — Viz 106.

Ѡ

1887z   „Ve vinárně“, in: Květy 1887, ... — Viz 240.

Ѡ

1887aa   „Vezdejší chléb denní“ (Píše Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXI, 1887, č. 27 (27. května), s. 419; č. 28 (3. června), s. 435, 438. — Viz 205.

Ѡ

1887bb   „V úkropě sladovnickém“, Hlas Národa 18. XII. 1887. — Viz 106.

Ѡ

1887cc   „Z českých chaloupek“ (Příspěvek k dějinám selským od Dra. Zikm. Wintra), Zlatá Praha IV, 1887, č. 34 (15. července), s. 538–539; č. 35 (22. července), s. 551–552, 554; č. 36 (29. července), s. 563, 566; č. 37 (5. srpna), s. 583–584, 586; č. 38 (12. srpna), s. 605–606; č. 39 (19. srpna), s. 619, 622; č. 40 (26. srpna), s. 627, 630.

Ѡ

1887dd   „Z Hor Kuten“, Národní Listy č. 326 z 26. XI. 1887.

Ѡ

1887ee   „Z knih purkmistrových“, in: Květy IX, 14 a d.

Ѡ

1887ff   „Z kněžských kšaftů starodávních“, Národní Listy č. ?? — Viz 106.

Ѡ

1887gg   „Z kšaftů píseckých“, in: Památník Heydukovy nadace v Písku. — Viz 472.

Ѡ

1887hh   „Zprávy o ‘statcích špitálských konec mostu v Starém Městě Pražském’“, Památky archeologické XIV/1—3, 1887, 25—30, 81—86, 131—138. — Viz 76.

Ѡ

1888

1888a   Člověk zmařený. Starobylý obrázek z Rakovnicka. Druhé vydání. Urbánkova ústřední knihovna pro českou mládež. Redaktor: František Hrnčíř. Číslo 7. Praha, Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knihkupec pro literaturu paedag. i hud. a pomůcky učebné, 1888, 24 str.

Viz (1884b).

Online: digitalniknihovna.cz/mlp.

Ѡ

1888b   Malé historie ze života staročeského. Moravská bibliotheka č. 33. Ve Velkém Meziříčí, Nakladatel J. F. Šašek, knihkupec, 1888, 397 + (3) str.

Obsah: Štědrý večer v radnici staroměstské (62). — Lounské figurky (104). — V úkropě sladovnickém. — Pro Žižku (84). — Co povídá nejstarší kniha rakovnická (20). — Pražské muziky (83). — Na Turka (72). — Umělci na žebrotě (1884). — Zlý duch Arrathan (45). — Ve škole sv. Mikuláše (1587). — Z kněžských kšaftů starodávných. — Žebráci. — Z lesů křivoklátských (1880b). — Poslední písmáci před soudnou stolicí (41). — Čaroději (r. 1739). — Blázni (r. 1539) (461?). — O selském posvícení, obzvláště r. 1786 (55). — Příspěvek k dějinám lékařským (18). — Nymburský písař (112).

Online: archive.org.

Ѡ

1888c   Rakovnické obrázky. Řada druhá. Praha, F. Šimáček, 1888, 237 str.

Obsah: Z rodinné kroniky (10). — Jiřík z Kozlan, odpovědník a škůdce zemský (13). — O život (39). — Pod svícnem (1885). — Rakovnický primator (15). — Žena (46). — Démon ctižádostný (22).

Viz 1886a („řada první“).

Online: onb.ac.at.

Ѡ

1888d   „Beneš z Loun, jeho erb a rod“, Památky archeologické XIV/5, 1888, 243—244.

Ѡ

1888e   „Dvě zhynulá řemesla (punčochářství a parukářství)“, Národní Listy feuill. č. 268 až 269.

Ѡ

1888f   „Hospodářství na císařském a Wachtl z Pantenova“, in: Sborník děj. prací býv. žáků W. W. Tomka, 63—73.

Ѡ

1888g   „Kšaft mistra Kollina z Chotěřiny“, Časopis Musea království Českého 1888, 461—464.

Ѡ

1888h   „Lounské figurky (1577)“, Národní Listy feuill. č. 152, příl. č. 157. — Viz 106.

Ѡ

1888ch   „Lounští advokáti kterak sobě mluvili“, Národní Listy feuill. č. 358—359.

Ѡ

1888i   „Manželky a jejich slabosti“, Zlatá Praha V, 1887, 203--; 214--. — Viz 229.

Ѡ

1888j   „Manželové a jejich hříchy“, Zlatá Praha V, 1888, 67--; 86--; 137--; 147--. — Viz 229.

Ѡ

1888k   „Manželství zdárná. Tchánové a tchyně“, Zlatá Praha V, 1888, 349--. — Viz 229.

Ѡ

1888l   „Mistr Šud se soudí s českou universitou“, Národní Listy feuill. č. 358—359.

Ѡ

1888m   „Na paláci staročeském“ (Líčí dr. Zikm. Winter), in: Lumír XVI, 1888, č. 6 (20. února), s. 66–67; č. 7 (1. března), s. 78–79. — Viz 462.

Ѡ

1888n   „Nymburský písař“ (Miniatura od Dra. Zikm. Wintera), in: Světozor XXII, 1888, č. 25 (11. května), s. 385–386; č. 26 (18. května), s. 403. — Viz 106.

Noční poprava notariusa »limburského« v pondělí po Veliké noci roku 1530.

Ѡ

1888o   „O babách“, in: Domácí hospodyně (Olomouc) V, 1888 (1. 4.—15. 5.), č. 8, 9, 10, 11, s. 115—116, 133—135, 147—149, 167—168. — Viz 462.

Ѡ

1888p   „O manželstvech nezdárných“, Zlatá Praha VI, 1888, 7--; 19--. — Viz 229.

Ѡ

1888q   „O nejdávnějších obchodnících v Praze“, in: Památník obch. spol. Merkur, 1888, s. 5—7.

Ѡ

1888r   „O poměru šlechty k městům v XVI. stol.“, (Předn. v král. č. spol. náuk 29. října).

Ѡ

1888s   „O rozvodech manželských“, Zlatá Praha V, 1888, 275--. — Viz 229.

Ѡ

1888t   „O staročeském milování“ (Studie kulturní od Dra. Zikmunda Wintera), in: Světozor XXII, 1888, č. 1 (25. listopadu 1887), s. 3; č. 2 (2. prosince 1887), s. 23, 26; č. 3 (9. prosince 1887), s. 38–39; č. 4 (16. prosince 1887), s. 50; č. 5 (23. prosince 1887), s. 74; č. 6 (30. prosince 1887), s. 83; č. 7 (6. ledna 1888), s. 106; č. 8 (13. ledna), s. 115–116; č. 9 (20. ledna), s. 129–130; č. 10 (27. ledna), s. 151–153. — Viz 1911.

Ѡ

1888u   „Pan Šejnoch“ (Vypravuje Dr. Zikm. Winter), in: Lumír XVI, 1888, č. 30 (20. října), s. 351–353; č. 31 (1. listopadu), s. 368–369.

Páni ze Schönaichu, počeštěně Šejnochové; generál Matiáš Šejnoch šidí s žoldem, polovina 16. století.

Ѡ

1888v   „Rhadamantys“, NL, č. ??, 1888.

Ѡ

1888w   „Řády českých malířů“ (Srovnal dr. Zikm. Winter), Method XIV, 1888, č. 7, str. 77-80; č. 8, 89-91; č. 9, 99-101.

Online: s. 77: ndk.cz; s. 89: ndk.cz; s. 99: ndk.cz.

Ѡ

1888x   „Staročeské kuchařky“, in: Osvěta XVIII, 251. — Viz 205.

Ѡ

1888y   „Staročeské truhly, skříně a život v nich“, in: Květy X, 147 a d. — Viz 472.

Ѡ

1888z   „Týnský pan farář“, Zlatá Praha V, 1888, 579--; 595--; 611--. (Předn. v král. Č. spol. náuk 11. června). — Viz 240.

Ѡ

1888aa   „V lázni. Starodávný život“ (líčí Dr. Zikmund Winter), Ruch X, 1888, č. 1, str. 9-11; č. 2, 19-24; č. 3, 39-42; č. 4, 56-59; č. 5, 71-75.

Online: s. 9: ndk.cz; s. 19: ndk.cz; s. 39: ndk.cz; s. 56: ndk.cz; s. 71: ndk.cz.

Ѡ

1888bb   V měšťanské světnici starodávné. Kulturní studie o patnáctém a šestnáctém století. Sepsal Dr. Zikmund Winter professor cís. král. akademického gymnasia v Praze a s náčrtky od Hanuše Schwaigera. V Praze, v impressi a nákladem Al. Wiesnera, 1888, II + 147 str.

Reprint: 1895.

Online: ndk.cz. — archive.org.

Ѡ

1888cc   „V pražských ulicích za starodávna“, in: Osvěta XVIII, 669 a d.

Ѡ

1888dd   „V šermířské škole. Obrázek z kulturních dějin“, in: Literární Premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888, ed. Josef Holeček, Umělecká beseda, J. Otto, Praha 1888, s. 29–40. — Viz 240.

Ѡ

1888ee   „Zač bylo živobytí za starodávna“, in: Přítel Domoviny IV, č. 3, (otisk. č. 56). — Viz 472.

Ѡ

1888ff   „Zbraně honosné“, Hlas Národa č.? — Viz 472.

Ѡ

1888gg   „Ze smolné knihy“ (Vypsal Dr. Zikmund Winter), Ruch X, 1888, č. 33, str. 533-535.

Smolná čili černá kniha archivu lounského (signat. 1. C. 27.).

Online: ndk.cz.

Ѡ

1888hh   „Ze žalářů Pardubských“ (Historické zprávy Dra. Zikmunda Wintera), in: Světozor XXII, 1888, č. 46 (5. října), str. 723-724; č. 47 (12. října), 739, 742; č. 48 (19. října), 755-756, 758; č. 49 (26. října), 775-778; č. 50 (2. listopadu), 794-795; č. 51 (9. listopadu), 807-808.

Ѡ

1888chch   „Z knih města Hradce Jindřichova“, Zlatá Praha V, 1888, 732--; 746--; 759--; 776--; 792--; 803--; 819--.

Ѡ

1888ii   Zpráva jednatelská Histor. spolku, před. 12. března.

Ѡ

1889

1889a   „Kterak měšťané krále ctili (1538)“, Hlas Národa č. 57.

Ѡ

1889b   „Kterak sedláci prali pány“, Hlas Národa, č. ??, 1889. — Viz 229.

Ѡ

1889c   „Kterak Židé založili jesuitský konvikt v Praze“ (Z pražského archivu vypravuje dr. Zikm. Winter), in: Lumír XVII, 1889, č. 35 (10. prosince), s. 411–412. — Viz 252 („Židé podporují jesuity“).

Smlouva z pražské radnice roku 1622 o založení konviktu z peněz židovských.

Ѡ

1889d   „Listy Netolických“, Památky archeologické XIV/12, 1888—1889, 629—632.

Ѡ

1889e   „Martin Kuthen a jeho nakladatel“ (Literární obrázek od Dra. Zikm. Wintera), in: Lumír XVII, 1889, č. 3 (20. ledna), s. 31–33..

Ѡ

1889f   „Mělnické historie“, in: Květy XI, (1) 118 a d.

Ѡ

1889g   „Městský rychtář. Dle archiv. pram“, in: Osvěta XIX, 757. Viz i příl. HN z 11. dubna.

Ѡ

1889h   „Měšťané a urození páni“, in: Vesna (Brno) 1889, .... — Viz 478.

Ѡ

1889ch   „Nové zprávy o Táborském“ (Sděluje dr. Zikm. Winter), in: Lumír XVII, 1889, č. 13 (1. května), s. 147–149. — Viz 252.

Jan Táborský z Klokotné Hory († 1572), písař, malíř, horologista.

Ѡ

1889i   „O budějovickém hospodářství“, Hlas Národa, č. 344 z 13. XII. 1889.

Ѡ

1889j   „O p. rychtáři městském v XV. a XVI. stol.“, předn. ve spol. č. filos., Hlas Národa, č. 100, z 11. IV. 1889.

Ѡ

1889k   „O měšťanském stavitelství v XVI. stol.“, (Přednáška 7. května v Jednotě ku povzbuzení průmyslu.)

Ѡ

1889l   „O válečné hotovosti měšť. českých v XVI. stol.“, (Předn. 4. dubna v král. Č. spol. nauk).

Ѡ

1889m   „Panna Mandelina z Hradce. Histor. obrázek“, in: Ženské listy XVII, feuill. 13 a d.

Reprint: 364, 462.

Ѡ

1889n   „Pekaři“, Národní Listy feuill. č. 92, 94.

Ѡ

1889o   „Pod městskými hradbami“, in: Světozor XXIII, 135.

Ѡ

1889p   „Řezníci, jak bývali“, Národní Listy feuill. č. 108, 109.

Ѡ

1889q   „Úmluvci či ubrmani. Kousek života soudního za starých časů v Čechách“, Zlatá Praha VI, 1889, č. 46 (4. října 1889), s. 543, 546.

Ѡ

1889r   „Vojenské řády starodávné“, in: Voj. listy VII, 1889, 129, 133.

Ѡ

1889s   (Zprávy drobné), Památky archeologické XIV, 1888—1889:

Mince v Čechách právě r. 1450. – O velkém ohni v Mostě. – Komu též bývalo o pražskou čistotu starati se, 106. – Čech a Němec. – Plat kněžský bídný. – Čáry znamenité. – Vzdělaný zeman. – Čechové, velikomocný a silný národ. – Ležení pro dluhy. – Alchymie a krejčí. – Palmare nymburského advokáta r. 1561. – Kšaft člověka hrdla odsouzeného, 164—5. – Král kmotrem, 270. – Spisovatelské honoráře, 476. – Poštovský pacholík, poštovský pán, 672.

Ѡ

1889t   „Aloise Jiráska Sebrané spisy“, oznámení (šifra W), Časopis Musea království Českého 63, 1889, sv. 2, 479.

Ѡ

1889u   Zpráva jednatelská Histor. spolku 21. března.

Ѡ

1890

1890a   Historické arabesky. Kubešova bibliotéka Moravská. Dílo I. V Třebíči, Nakladatel J. F. Kubeš knihtiskárna, [1890], 181 + (1) str.

Obsah: U pana mistra Daniele z Veleslavína /5/. Pan Šejnoch /23/. O staročeském milování /39/. O prstenech /103/. V lázních /123/. Panna Mandelína z Hradce /177/.

Online: kramerius.kr-olomoucky.cz.

Ѡ

1890b   Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl první. Život veřejný v mezi r. 1420—1620. Novočeská bibliothéka číslo XXIX. Spisů musejních čís. CLXIII. Praha, vyd. nákl. Musea království Českého, Matice Česká, František Řivnáč, 1890, XVI + 796 str. — 206

O městech a jich obyvatelstvu. O městské obraně a vojsku. Zevnějšek města. Ouřady a obec.

Viz II. díl 1892b.

Ref.: -e-, Památky archeologické 15/3, 1890, pp. 187-188.

Online: onb.ac.at.

Ѡ

1890c   „Bitva ve škole Sv. Štěpána“, Zlaté mládí. Časopis pro naši mládež V, 1890, str. 115.

Ѡ

1890d   „Boj o pivo pivem“ (Z archivních pamětí líčí Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXIV, 1890, č. 39 (22. srpna), 459--461; č. 40 (22. srpna?), s. 470; č. 41 (5. září), s. 484-486; č. 42 (5. září?), s. 503; č. 43 (19. září), s. 509-510. — Viz 252.

I. V nové oboře. – II. Pražští nákladníci. – III. Zápas. – IV. Nový boj, staré zbraně. – V. Vítězství a kozí vrátce. – VI. Válečné outraty.

Ѡ

1890e   „Bouře v Olomouci“ (Dle pramenů z c. k. archivu místodržitelského v Praze líčí Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXIV, 1890, č. 1 (29. listopadu 1889), s. 6-7; č. 2 (29. listopadu 1889), s. 14--15. — Viz 229.

Ѡ

1890f   „Děvečky“ (podepsáno Z. W.), Památky archeologické XV/2, 1890, str. 127. — Viz 188, 475.

Ѡ

1890g   „Dluhy Melantrišské“, Časopis Musea království Českého 1890, 279—281.

Ѡ

1890h   „Doktor okulista“ (Obrázek starodávného lékařství od dra. Z. Wintera), in: Světozor XXIV, 1889—1890, č. 18 (21. března 1890), s. 206--207.

Ѡ

1890ch   „Klání o děvče. Historický obrázek“ (od prof. Zikm. Wintra), Zlatá Praha VII, 1889--1890, č. 1 (22. listopadu 1889), s. 3; č. 2 (29. listopadu 1889), s. 18--19. — Viz 229, 338.

Ѡ

1890i   „O kšaftě a pozůstalosti M. Koldína“, Časopis Musea království Českého 1890, 580. — Viz 472.

Ѡ

1890j   „O mamoně. Z kult. dějin českých“, in: Květy XII (1. 7.) 452. — Viz 229, 472.

Ѡ

1890k   „O stávkách 15. a 16. stol.“, in: Květy XII (2.) 72. — Viz 229.

Ѡ

1890l   „O vedení pří na soudech městských v XVI stol.“, (Předn. 2. června v král. č. spol. náuk). — Viz 206.

Ѡ

1890m   „O veřej. bezpečnosti v 16. stol.“, in: Vesna (Brno) X, 1890, 148.

Ѡ

1890n   „Pan mistr Kodicill doma“ (Feuilleton), in: Lumír XVIII, 1890, č. 3 (20. ledna), s. 35-36. — Viz 252.

Mistr Petr Kodicill (Codicill) († 1589), rektor a profesor pražské university; o krádeži z jeho „aumary“.

Ѡ

1890o   „Polský Don Juan“, in: Zábav. listy XII, 1890, 169. — Viz 279.

Ѡ

1890p   „Pošta před třemi věky“, in: Světozor XXIV, 1890, č. 13 (21. února 1890), s. 147–149.

Ѡ

1890q   „Praha spojená“, Hlas Národa, č. ?, 1890.

Ѡ

1890r   „Staroměstští v bouři r. 1618“, Časopis Musea království Českého 1890, 179. — Viz 240 („V těžké bouři“)

Ѡ

1890s   „Šimon Proxenus ze Sudetu“ (Z knih kšaftovních vypsal Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXIV, 1890, č. 9 (24. ledna 1890), s. 99, 102.

Reprint: 279, 217.

Ѡ

1890t   „Učení na školách městských v 15. a 16. stol.“, in: Osvěta XX, 289.

Ѡ

1890u   „Vandalství v kostele sv. Václava nad Zderazem“ (Zpráva od dra. Zikm. Wintra), Method XVI, 1890, č. 3, str. 25-26.

Z rukopisu univ. knihovny, 17. E. 24.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1890v   „V soukromé škole“ (Historický obrázek), in: Světozor XXIV, 1889—1890, č. 4 (13. prosince 1889), s. 39.

Ѡ

1890w   „V staročeském špitále“, in: Vlast VII, 113.

Ѡ

1890x   Zpráva jednatelská Histor. spolku 20. března.

Ѡ

1891

1891a   Dva obrázky Rakovnické. Kulturně historické novely. Salonní biblioteka. Číslo LXXII. V Praze, Nakladatelství J. Otto knihtiskárna, 1891, 231 str. — Viz 457.

Kdo s koho? (29). — Do zeleného pokoje (23).

Online: ndk.cz. — hathitrust.org.

Ѡ

1891b   „Brána“, Ottův Slovník naučný.

Ѡ

1891c   „Branní“, Ottův Slovník naučný.

Ѡ

1891d   „Francouzská královna v pražské šatlavě“ (Historický štipec, vypsaný z pražského archivu od Dra. Zikm. Wintera), in: Světozor XXV, 1890--1891, č. 1 (28. listopadu 1890), s. 3. — Viz 240.

Ѡ

1891e   „Ingenium na vinici pražské“, in: Světozor XXV, 1891, č. 15 (6. března), s. 171, 174. — Viz 240, 462.

Ѡ

1891f   „Módy románské v Čechách“, in: Květy XIII, (1) 79. — Viz 233.

Ѡ

1891g   „O děvečkách za starodávna“ (Z archivů městských vypsal Dr. Zikmund Winter), in: Lumír XIX, 1891, č. 19 (1. července), s. 222--224; č. 20 (10. července), s. 235--236. — Viz 462.

Ѡ

1891h   „Požáry a paličové v Čechách“, Zlatá Praha VIII, 1890—1891, 474-; 492-; 498-; 507-.

Ѡ

1891ch   „Prokurátor Joachim z Těchenic“, Časopis Musea království Českého 1891, 224.

Ѡ

1891i   „Učitelstvo latinských škol městských v 16. věku“, in: 27. program akad. gymnasia v Praze.

Zvláštní otisk, 29 stran.

Ѡ

1891j   „Zdravotnictví šestnáctého století v Čechách“, Zlatá Praha VIII, 1890—1891, 255-; 274-; 283-; 298-; 303-.

Ѡ

1891k   „Ženská hlava v XV. věku“, in: Osvěta XXI, 19. — Viz 233, [1913?].

Ѡ

1891l   „Zpráva histor. spolku, 15. června“, Památky archeologické XV, 297.

Ѡ

1892

1892a   Kuchyně a stůl našich předků. Líčení dějepisné ze XVI. století. Všeobecná zajímavě poučná knihovna číslo III. Praha, Dr. Frant. Bačkovský, knihkupec, 1892, 8°, 192 str. — Viz 241?, 462.

Dedikace: „Své malé dceři Pepičce připisuji.“

Obsah: „Vstup“ /7–10/ — „Ráz české kuchyně a knihy kuchařské“ /11–64/ (86). — „Medikové o kuchyni“ /65–82/ (87). — „Nádobí stolu staročeského“ /83–102/ (59). — „Vezdejší chléb denní“ /103–116/ (92). — „Hodokvas“ /117–162/ (78). — „Staročeské kuchařky“ /163–192/ (123).

Online: hathitrust.org.

Ѡ

1892b   Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl druhý. Život veřejný mezi r. 1420—1620. Novočeská bibliothéka číslo XXIX. Spisů musejních čís. CLXIII. Praha, Matice česká, František Řivnáč, 1892, XII + 902 str.

O správě policejní. O správě finanční. O městském soudě.

Viz I. díl 1890b.

Online: onb.ac.at.

Ѡ

1892c   Ze starodávného života. Ottova laciná knihovna národní. Spisy pro zábavu a poučení. Číslo spisu 104. V Praze, Tiskem a nákladem J. Otty na Karlově náměstí 34, [1892], (2) + 315 + (1) str. — Viz 462.

Obsah: Klání o děvče /1-16/ (136). — Bouře v Olomouci. Dle pramenů z c. k. archivu místodržitelského v Praze /17-29/ (133). — Alžběta Lidmila svobodná paní z Lisova /30-66/ (57). — O mamoně /67-86/ (139). — O stávkách v 15. a 16. století /87-119/ (140). — Staročeští advokáti v ouřadě i doma /120-141/ (53). — Kterak sedláci prali pány. Ze smolné čili černé knihy lounské /142-153/ (139). — Námluvy a svatby staročeské /154-191/ (60). — O staročeském manželství /192-280/ (88, 89, 90, 95). — Co stála smrt /281-315/ (41).

Ѡ

1892d   „Cech“, in: Ottův slovník naučný 5. C–Čechůvky. V Praze, J. Otto, 1892, 260-262.

Podepsáno šifrou —ter.

Online: digitalniknihovna.cz.

Ѡ

1892e   „Cechovní zřízení“, in: Ottův slovník naučný 5. C–Čechůvky. V Praze, J. Otto, 1892, 262-263.

Podepsáno šifrou —ter.

Online: digitalniknihovna.cz.

Ѡ

1892f   „Co se líbí na kostýmech žen v 16. stol.“, in: Kal. paní a dívek ??, 1892.

Ѡ

1892g   „K místopisu Nového města Pražského“, Památky archeologické XV, 685.

Ѡ

1892h   „Kantor sv.-Janský“ (Školská črta z dob nedávno minulých od dra. Z. Wintera), (Feuilleton), in: Lumír XX, 1892, č. 29 (10. října), s. 347--348.

Ѡ

1892ch   „Kolik směl nákladník bráti na var“, Pivovarské listy X, 74.

Ѡ

1892i   „Kolik varů směl nákladník v starých časech svařiti“, Pivovarské listy X, 14.

Ѡ

1892j   „Kterak konšelé za starých časů hospodařili. Kus historie kulturní z 15. a 16. věku“, in: Květy XIV, (1) 77—95.

Ѡ

1892k   „Kterak vypadalo husitské vojsko“ (Se zřetelem k divadlu našemu píše Dr. Zikm. Winter), in: Lumír XX, 1892, č. 18 (20. června), s. 205--206; č. 19 (1. července), s. 223--224.

Ѡ

1892l   „Kterak vznikl ostrov Rohanský v Praze?“, Památky archeologické XV/4, 1890, 241—244.

Ѡ

1892m   „Matiáš Hutský od Křivoklátu“, Památky archeologické XV/10, 1892, 627—629.

Ѡ

1892n   „Městské solnice z XVI. věku“, Památky archeologické XV/7—8, 1891, 455—462.

Ѡ

1892o   „Měšťanské libráře v XV. a XVI. stol.“, (Předn. ve spol. musejní 15. pros. 1891), Časopis Musea království Českého 1892, 65, str. 128—156. — Viz 472.

Ѡ

1892p   „Nespravedlnost“, in: Divadelní kalendář na rok 1892 10(?), 1892.

Ѡ

1892q   „O veliké noci v staré Praze. Dvě historické scény“ (Jidáš. Židovské koláče), Zlatá Praha IX, 1891--1892, 243--, 255--. — Viz 240.

Ѡ

1892r   „Pásy ženské v šestnáctém věku“, in: Domácí hospodyně (Olomouc), VIII, 97. — Viz 233.

Ѡ

1892s   „Po bitvě na Bílých Horách“, Zlatá Praha IX, 1891--1892, 603--; 619--. — Viz 252.

Ѡ

1892t   „Poctivý Jidáš. Z pražských obrázků“, in: Osvěta XXII, 625. — Viz 252.

Ѡ

1892u   „Pravovárečníci v starých časech“, Pivovarské listy X, 62.

Ѡ

1892v   „Pražské obrázky. Na základě archivnich dokladů“, Květy XIV (1), 704.

Pro tu lásku. — Malý Faust. — Z tiché domácnosti. — Mluvte česky.

Viz 279, 252.

Ѡ

1892w   „Protekce r. 1534“, Památky archeologické XV/7—8, 1891, 477.

Ѡ

1892x   „Pýcha stavovská v šatech“, in: Světozor XXVI, 1892, č. 44 (16. září), s. 518; č. 45 (23. září), s. 534.

Ѡ

1892y   „Starodávný šenk piva, šenkéři a výčepníci“, Pivovarské listy X, 98, 108.

Ѡ

1892z   „Strach Táborů“ (Historický obrázek), in: Světozor XXVI, 1892, č. 26 (13. května), s. 302--303; č. 27 (20. května), s. 315.

Ѡ

1892aa   „Svědectví mrtvého“, Český lid I, 1892, str. 155-160.

Online: kramerius.lib.cas.cz.

Ѡ

1892bb   „Škůdcové chrámoví“ (Zpráva od dra. Zikm. Wintra), Method XVIII, 1892, č. 6, str. 64.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1892cc   „Štítného systém živočichů“, Památky archeologické XV/7-8, 1891, 477.

Ѡ

1892dd   „Takoví jsou“, in: Sirotám příbramským, 1892.

Ѡ

1892ee   „Vesnické idylly“, in: Lumír XX, 1892, č. 10 (...), s. 110-112. — Viz 252 („Z okolí pražského“).

Ѡ

1892ff   „Vodní věž a střevíc“, Památky archeologické XV, 686.

Ѡ

1892gg   „Vlaský král a česká švadlí. Pražský obrázek historický“ (od dra. Zikm. Wintera), Zlatá Praha IX, 1891--1892, č. 1 (..), s. 7--8, 10; č. 2, s. 15, 18; . — Viz 240, 294.

Ѡ

1892hh   „Zpráva Historického spolku, 9. prosince“ (nepodepsáno), Památky archeologické XV/12, 1892, 781—783.

Ѡ

1892chch   „Zřízení společnosti a bratrstva nákladníkův“, Pivovarské listy X, 62.

Ѡ

1892ii   „Schultz Alwin, Deutsches Leben im XIV. und XV. Jh.“, (Ref.), Časopis Musea království Českého 1892, 138.

Ѡ

1893

1893a   Dějiny kroje v zemích českých od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy. II. Illustrace od Vojtěcha Krále z Dobrévody a j.   V Praze, Knihtiskárna F. Šimáček, nakladatelé, 1893 (4 svazky, 1893—1894), 8°, 670 + 2 str.

První díl zpracoval Čeněk Zíbrt.

Online: onb.ac.at.

Ѡ

1893b   Pražské obrázky. Historické kresby a novelly. S 10 illustracemi Mikuláše Aleše. V Praze, Nakladatelství Jan Otto knihtiskárna, 1893, 223 + (1) str. — Viz 462.

Dedikace: „Příteli Aloisovi Jiráskovi připsáno“.

Obsah: Judith zlé paměti. Z knih pražského archivu (..) //. — V šermířské škole (129). — Vlaský král a česká švadlí (228). — Na rybím trhu v Praze (71). — Pro tu lásku (216). — Umělec z vinice (186). — Mluvte česky (216). — Francouzská královna v pražské šatlavě (185). — Polský don Juan (173). — V soukromé škole (179). — Týnský pan farář (125). — Ve vinárně (91). — O veliké noci v Staré Praze (211). — Šimon Proxenus (176). — V těžké bouři (175).

Online: ndk.cz.

Ѡ

1893c   (Čechy): mlynářství, řemesla, česká kuchyně, in: Ottův Slovník naučný 1893.

Ѡ

1893d   „Dlouhý muž“ (Z Pražských obrázků historických od dra. Z. Wintera), Zlatá Praha X, 1892–1893, č. 3, s. 30–31. — Viz 252.

Ѡ

1893e   „Kámen filosofský. Praž. obrázek“, in: Květy XV (1), 63. — Viz 252.

Ѡ

1893f   „Kulturně historické zprávy z panského archivu jindřichohradeckého“, (Předn. 20. února v král. č. spol. náuk).

Ѡ

1893g   „Nepřátelský vpád“, in: Světozor XXVII, 6 a d. — Viz 252.

Ѡ

1893h   „Přepych uměleckého průmyslu v měšťanských domech XVI. věku“ (Předneseno v umělecko průmyslovém museu), Časopis Musea království Českého 1893, s. 46. — Viz 472.

Též zvláštní otisk: z Časopisu Musea král. českého (Musejníku), Museum království českého, Praha 1893, str. 61 + (3).

Ѡ

1893ch   „Lumír. I—XX“, (ref.), Časopis Musea království Českého 67, 1893, sv. 2, 465—470.

Ѡ

1893i   „Mistru Jaroslavovi, Cechmistru cechu poetného a z bratřiny literátské přednímu k laskavému dodání. Poslu od cesty zaplaceno“, Zlatá Praha X, č. 13–14, s. 148.

Dopis Jaroslavu Vrchlickému ke 40. narozeninám: „Psáno den sv. Anežky panny léta 1893. Celý Váš Zikmund Winter, bakalář při škole latinské v Starém Městě Pražském.“

Ѡ

1894

1894a   Ze Staré Prahy. Historické obrázky (dedikace: „Professoru Antonínu Truhlářovi, svému starému příteli“), Jan Otto, Praha 1894, str. 227 + [1].

Kámen filosofský (235). — V kolleji Rečkově (251). — Malý Faust (216). — Poctivý Jidáš (214). — Boj o pivo pivem (I. V nové oboře. II. Zápas. III. Vítězství s kozími vrátci.) (161). — Nezdárná disputace (243). — Z tiché domácnosti 216. — Psi ve Psářích. — Nepřátelský vpád (239). — Židé podporují jesuity (140). — Umělec, literát a professor (I: Jan Táborský. II: Martin Kuthen a jeho nakladatel. III: Mistr Kodicill) (146, 142, 172). — Dlouhý muž (234). — Po bitvě na Bílých Horách (213). — Z okolí pražského (226).

Ѡ

1894b   „Mistrovské kusy starodávných řemeslníkův“, Časopis Musea království Českého 1894, 495.

Ѡ

1894c   „Nezdárná disputace“, in: Světozor XXVIII, 2. — Viz 252.

Ѡ

1894d   „O důchodech kněžských v 16. věku“, Přednáška 2. července v král. české společnosti nauk. — Viz 268.

Ѡ

1894e   „O gradě bakalářském“, in: 31. program akademického gymnasia, Praha 1895, 8°. — Viz 318.

Ѡ

1894f   „O kollatořích a kněžstvu v 16. stol.“, Přednáška 21. května. — Viz 268.

Ѡ

1894g   „O pražské konsistoři pod obojí v XVI. století“, Přednáška 30. dubna v král. české společnosti náuk.)

Ѡ

1894h   „Staří Čechové v kostele“ (Kulturní studie od Zikm. Wintera), in: Lumír XXIII, 1894—1895, č. 16 (1. března 1895), s. 182--184.

Ѡ

1894ch   „Šat smutku a smrti u starých Čechův. Zprávy ze XVI. stol.“ (Podává Dr. Zikmund Winter), Český lid III, 1894, str. 6-7.

Online: kramerius.lib.cas.cz.

Ѡ

1894i   „V kolleji Rečkově“ (Studentský obrázek od dra. Zikm. Wintera), Zlatá Praha XI, 1893—1894, č. 1, s. 3; č. 2, s. 18–19; č. 3, s. 27, 29. — Viz 252.

Ѡ

1894j   „Z chrámovych inventářů“ (Vypsal dr. Zikmund Winter), Method XX, 1894, č. 11, str. 121-123.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1894k   „Tomek, Děj. města Prahy, díl X“, (ref.), Časopis Musea království Českého 1894, 588—593.

Ѡ

1894l   „Zpráva jednatelská Historického spolku, přednesená 28. února“, Památky archeologické XVI/6, 1893, 407—410.

Ѡ

1895

1895a   V měšťanské světnici starodávné. Kulturní studie o patnáctém a šestnáctém století. Sepsal Dr. Zikmund Winter professor cís. král. akademického gymnasia v Praze a s náčrty od Hanuše Schwaigera. Sborník učitelský. Svazek VIII. Druhé vydání. V Praze, nakladatel Al. Wiesner, knihtiskárna, 1895, (4) + 147 str.

Rejstřík: Dvéře /1/. Stěny /5/. Okna /12/. Záslony /16/. Stropy /18/. Podlahy /20/. Kamna /22/. Nářadí /28/. Postele /45/. Truhly /64/. Knihy a obrazy /95/. Rohy čili parohy /113/. Rohatiny, mříže, římsy, police /114/. Zrcadla /117/. Svícny /120/. Zbraně /121/. Hodiny /134/. Drobnosti a klenoty /140/. Pokoj celkem /144/.

Viz: 1888.

Reprint: 1912.

Online: ndk.cz. — hathitrust.org.

Ѡ

1895b   Život církevní v Čechách. Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století I, (Zvláštní výtisk pro Matici Českou, Spisů musejních č. 158), Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. ...), Praha 1895, str. XII + 496. — Viz 281.

I: O zápasech náboženských. II: O správě církevní.

Autoref.: Zikmund Winter, Věstník České akademie věd a umění 4, 1895, č. 6 (červen), s. 333—334.

Ѡ

1895c   „Bál na Malém rynku pražském. Obrázek z r. 1610“, Zlatá Praha XII, 78 a d. — Viz 279, 327, 594.

Ѡ

1895d   „Břetislav a Jitka. Episoda z universitního života starodávního“, in: Světozor XXIX, 279 a d. — Viz 279.

Ѡ

1895e   „Jak se mínil pan bakalář oženiti“ (před. na výstavě národopisné), Zlatá Praha XII, 219. — Viz 279.

Ѡ

1895f   „Mistra Bacháčka kollejní počty“, Časopis Musea království Českého 1895, 387.

Ѡ

1895g   „Oldřicha Prefáta z Vlkánova pře o dědictví“, Časopis Musea království Českého 1895, 114.

Ѡ

1895h   „Povšechný dojem Staré Prahy a život v ní“, in: Národopisná výstava českoslovanská, 1895, 403—408.

Ѡ

1895ch   „V konsistoři pod obojí přijímajících“, in: Světozor XXIX, 3 a d. — Viz 279.

Ѡ

1895i   „Vrať mi dítě“, in: Květy mládeže I, díl 1, 3.

Ѡ

1895j   „Z české rodiny“, in: Květy mládeže I, díl 2, 134. — Viz 364, 462.

Ѡ

1895k   „Hynek Mejsnar“ (1837—1895), (nekrolog), in: Program akademického gymnasia, 1895.

Ѡ

1895l   „K životopisu dvou českých umělců“ (Polirár, Táborský), Památky archeologické XVI/9, 1895, 553—556.

Ѡ

1895m   „Stará Praha“, referát z národop. výstavy českoslovanské“, in: Osvěta XXV, 618.

Ѡ

1896

1896a   Staropražské novelly ze XVI. a XVII. věku. Salonní bibliotéka č. 95. Praha, Jan Otto, 1896, 238 str.

Obsah: Kterak se mínil pan bakalář oženiti (222). — Bál na malém rynečku (220). — Břetislav a Jitka (221). — V konsistoři podobojí přijímajících (228). — Pro čest řemesla (238). — Pan otec Tomáš Soběslavský (236.)

Online: ndk.cz.

Ѡ

1896b   Život církevní v Čechách. Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století II, (Zvláštní výtisk pro Matici Českou, Spisů musejních č. 158), Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Otto), Praha 1896, str. 500—1026. — Viz 268.

III: O životě kněžském. IV: O služebnostech božích.

Autoref.: Zikmund Winter, Věstník České akademie věd a umění 5, 1896, č. 5 (květen), s. 336—337.

Ѡ

1896c   „Karlova akademie za bouře stavovské“, Časopis Musea království Českého 70, 1896, sv. 3, 385—419.

Ѡ

1896d   „Mikuláš Albert z Kaménka“, Časopis Musea království Českého 1896, 126.

Ѡ

1896e   „O dívčích školách v XVI. věku“, in: Časopis učitelek III, str. 3. (Předn. ve spolku českých učitelek).

Ѡ

1896f   „O požárech“, in: Kalendář hasičský ??, 1896.

Ѡ

1896g   „Pan otec Tomáš Soběslavský“, Zlatá Praha XIII, 3 a d. — Viz 279.

Ѡ

1896h   „Podivná podroušení“, Pivovarské listy XIV, feuill. str. 136.

Ѡ

1896ch   „Pro čest řemesla“, in: Sv XXX, 1 a d. — Viz 279.

Ѡ

1896i   „Staročeský doklad o znamenání na vrubě“ (Podává Dr. Zikmund Winter), Český lid V, 1896, str. 157-158.

Online: kramerius.lib.cas.cz.

Ѡ

1896j   „Vzpomínka“, in: Lublani, 1896.

Ѡ

1896k   „Hraše, Dějiny Náchoda 1“, (ref.), Časopis Musea království Českého 1896, 498—500.

Ѡ

1896l   „Jirásek doma“, in: Kniha, 1896.

Ѡ

1897

1897a   Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409—1622). Zvláštní výtisk pro Matici Českou. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Al. Wiesner), 1897, 8°, (8) + 230 str.

Autoref.: Winter, Zikmund: Věstník České akademie věd a umění 6, 1897, č. 9 (prosinec), s. 551-553.

Rec.: Kalina, Tomáš: ČČH 7, 1901, č. 4, s. 463-465. — Viz 344.

Ѡ

1897b   „Kolomaz, krmička zlá“, in: Světozor XXI, 6 ad. — Viz 315.

Ѡ

1897c   „Konec samostatnosti university Karlovy“, Časopis Musea království Českého 3 ad. (Přednáška v král. české spol. náuk. 26. října a 30. listopadu 1896.)

Ѡ

1897d   „Letohrádek králové“, in: Belvedere, vydáno na pamět divadelní slavnosti v letohrádku královny Anny na Hradčanech, Praha 1897, str. 2—3.

Ѡ

1897e   „Některé starodávné ceny“, in: Zemědělské listy (Red. Kolárský) II, feuill., 1897, str. 112, 120.

Ѡ

1897f   „O cestování našich předků“, Zlatá Praha XIV, 6 a d. — Viz 315.

Ѡ

1897g   „Oldřicha Prefáta z Vlkánova poslední vůle“, Časopis Musea království Českého 1897, 82.

Ѡ

1897h   „O professorech university Karlovy v XVI. věku“, Zlatá Praha XIV, 181 a d.

Ѡ

1897ch   „O vyučování na akademii Karlově v 16. věku“, (Předn. 27. listopadu v král. č. spol. náuk).

Ѡ

1897i   „Řeči professorů“ (Historické zprávy z XVI. století od Z. Wintra), in: Lumír XXVI, [1897—]1898, č. 27 (20. června 1898), s. 320; č. 28 (1. července 1898), s. 330--332.

Ѡ

1897j   „Rector universitatis“, in: Osvěta XXVII, 320.

Ѡ

1897k   „Zvonařové z Cinperka, nové zprávy o nich“, Památky archeologické XVII/5, 1897, 443—450.

Ѡ

1897l   „Vlaský král“ (přetisk č. 193), in: Besedy lidu V, 61 a d.

Ѡ

1897m   „Dojmy moravské“, in: Morava svým Maticím, 1897.

Ѡ

1897n   „Levý, Dějiny král. města Rakovníka“, (ref.), Památky archeologické XVII, 271.

Ѡ

1897o   „Tomek, Dějepis města Prahy XI“, (ref.), Časopis Musea království Českého 1897, 151.

Ѡ

1898

1898a   Otevřený list slovutnému pánu dr. T. G. Masarykovi, redaktoru »Naší Doby«. Praha, nákladem vlastním, Tiskem J. Otty, 1898, 8°, 8 str.

Obrana Života církevního (1896) proti kritice dr. Jindř. Vančury (1855—1936). (Online: books.google: J. V. Řehnický, „K našemu vývoji církevnímu a náboženskému“, Naše doba 5, 1898, str. 1-10, 109-119, 220-231, 330-339, 421-430, 506-517, 620-632, 706-716, 810-819, 892-901, 993-1008, 1079-1087).

Online: ndk.cz.

Ѡ

1898b   „Bitý nebitého nese. Historická povídka“ (od Zikm. Wintera), Zlatá Praha XV, č. 1, str. 3 + 6, a dále.

Reprint: 1899a, 1916b, 1938a, 1973a.

Online: digitalniknihovna.cz.

Ѡ

1898c   „Karolinum“, in: Česká mládež ??, 1898.

Ѡ

1898d   „Na kathedře v Karolinum“, Časopis Musea království Českého 1898, 12.

Ѡ

1898e   „Některé zvyky XVI. věku“ (Kusé zprávy od Dra. Zikm. Wintera), Český lid VII, 1898, str. 1-4.

Online: kramerius.lib.cas.cz.

Ѡ

1898f   „O vkusu a umění při pražských slavnostech v XVI. věku“, Zlatá Praha XV, 302 a d. — Viz 315.

Ѡ

1898g   „Student pražské university v XVI. věku“, in: Světozor XXXII, 6. — Viz 315.

Ѡ

1898h   „Zemské cechy“, in: Česká revue I. (2. půll.), 98.

Ѡ

1898ch   „Ze života českého umělce. Útržky z listů“ podává Z. Winter, in: Divadelní kalendář na rok 1899 18, (1899), str. 3-7.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1898i   „Kancléř university“, in: Ottův Slovník naučný.

Ѡ

1898j   „Kollej“, in: Ottův Slovík naučný.

Ѡ

1898k   „Památce velikého Čecha“, (Palackého), Zlatá Praha XV, 365.

Ѡ

1898l   „Pozdrav V. V. Tomkovi ke dni 31. května 1898“, Časopis Musea království Českého 1898, 209.

Ѡ

1899

1899a   Miniatury. Humoresky a studie historické, Jan Otto, Praha s. a. [1899/1900?], 8°, str. 191 + (1).

Dedikace:   „Josefu Thomayerovi, učenci a umělci, připisuje přítel a ctitel Z. Winter.“

Obsah:   „Kolomaz, krmička zlá. Humoreska“ /7-36/ (1897). — „»Bitý nebitého nese« (Staročeské přísloví) Povídka“ (1898b) /37-78/. — „Student pražské university v XVI. věku. Obrázek“ /79-113/ (1898). — „O pražských slavnostech v XVI. věku. Studie“ /114-168/ (1898). — „O cestování za starodávna. Črta“ /169-191/ (1897).

Ѡ

1899b   O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV. a XVI. století, Novočeská bibliothéka XXXII, Spisů musejních č. 167, Matice Česká a Jubilejní fond Královské české společnosti nauk, Praha 1899, str. XIII + 614.

Oudové akademie a její správa. Fakulty a činnost v nich.

Rec.: Tomáš Kalina, ČČH 7, 1901, č. 4, s. 463–465. — Viz 344.

Ref.: K. Wotke, „Zikmunda Wintra O životě na vysokých školách Pražských knih dvoje“, Zeitschrift des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens 3, 1899, p. 231.

Ѡ

1899c   „Český rektor a německá škola“, in: Světozor XXXIII.

Ѡ

1899d   „Hospodářství v pražské radnici“, Zlatá Praha XVI, 315 a d.

Ѡ

1899e   „Literní domy. Studie a školství“, in: Světozor XXXIII, 294 a d.

Ѡ

1899f   „Mistr Koldín a židé“, Časopis Musea království Českého 1899, 78.

Ѡ

1899g   „O staročeských slavnostech. I. Beánie (slavnost studentská)“ (Ze studií Dr. Z. Wintera), Český lid VIII, 1898, str. 28-30, 85-87. — Viz 315.

Online: s. 28: kramerius.lib.cas.cz; s. 85: kramerius.lib.cas.cz.

Ѡ

1899h   „Počet obyvatel v Praze r. 1594“, Časopis Musea království Českého 1899, 322.

Ѡ

1899ch   „Schovanice staročeské“, in: Ženské listy ??. — Viz 364, 462.

Ѡ

1899i   „Vinní obchod v Staré rychtě“, Zlatá Praha XVI, 99 a d.

Ѡ

1899j   „Zkoušky na latinských školách XVI. stol.“, in: Věstník čes. professorů VII, 1899.

Ѡ

1899k   „Život v pražském Ungeltě r. 1597“, Časopis Musea království Českého 1899, 14. — Viz 358.

Ѡ

1899l   „F. Ledvinka“, (nekrolog), in: Progr. akad. gymn., 1899.

Ѡ

1899m   (texty k obrazům), in: Letem českým světem 1899, č. 285: Belvedere; č. 292: Vys. brána v Rakovníce; č. 361: Fontána v královské zahradě.

Ѡ

1900

1900a   „Almanach mistra Mik. Šuda“, Časopis Musea království Českého 1900, 257.

Ѡ

1900b   „Bacchus a školní officiálové“, Zlatá Praha XVII, 43.

Ѡ

1900c   „Koledy a drobné příjmy žákovské“, Zlatá Praha XVII, 268. — Viz 364.

Ѡ

1900d   „Kšaft malíře Bartolom. Šprangera“, Památky archeologické XVIII, 271.

Ѡ

1900e   „Methody latinského jazyka ve školách XVI. stol.“, in: Program akadeického gymnasia v Praze. Praha, 1900.

Ref.: anon., ČČH 7, 1901, č. 1, s. 106–107.

Ѡ

1900f   „Odkud měli scholárové XVI. věku živobytí“, Zlatá Praha XVII. — Viz 364.

Ѡ

1900g   „O kollegialnosti starodávných učitelů“, Zlatá Praha XVII, 80.

Ѡ

1900h   „Platy a důchody učitelské v XVI. věku“, Časopis Musea království Českého 1900, 1.

Ѡ

1900ch   „Professorové městských škol, kterak milovali a se ženili“, Zlatá Praha XVII, 7 a d.

Ѡ

1900i   „Správka Betlémské kaple“, Památky archeologické XVIII, 639.

Ѡ

1900j   „Strach o Karmel. Z pamětí českobratrských“, in: Česká revue III, (I. půll.), 146. — Viz 358.

Ѡ

1900k   „Školní officiálové v obci“, Zlatá Praha XVII, 87 ad.

Ѡ

1900l   „Drobné historické a kulturní zprávy“, Method XXVI, 1900, č. 3-4, str. 35.

Incip.: Z archivních drobtů...

Online: ndk.cz.

Ѡ

1900m   „Ein Ball am Prager Kleinen Ring. Eine Altprager Geschichte“, Feuilleton, Politik 39, 11. 3. 1900, č. 69, pp. 1-5.

Von Sigismund Winter. — Česky: „Bál na Malém rynku pražském“ (1896). — Uebersetzt von J. R.

Viz 255

Online: kramerius.nm.cz.

Ѡ

1900n   „Das Tournier um die Maid“, Feuilleton, Politik 39, 28. 9. 1900, nr. 268, pp. 1-4.

Aus dem Böhmischen des Dr. Z. Winter. („Ze starodávného života.“) — Česky: „Klání o děvče“ (1890). — Uebersetzt von V. R.

Viz 136.

Online: kramerius.nm.cz.

Ѡ

1901

1901a   Doktoři a lékaři v XVI. věku v Čechách. Zprávy Zikmunda Wintra. Lidové rozpravy lékařské II, č. 4, běžné č. 16. V Praze, Tiskem České grafické společnosti Unie, Nákladem J. Otty, 1901, 8°, 42 str.

Obsah: I. Doktoři /3-20/. II. Lékaři /20-42/.

Reprint: Srv. Liter. hlídku N. Listů č. I.

Reprint: 1902.

Ѡ

1901b   Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století. Kulturně-historický obraz, (Zvláštní výtisk pro Matici Českou, Spisů musejních č. 158), Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Al. Wiesner), Praha 1901, str. VIII + 821.

Rozvoj škol nižších. O škole a jejích offíciálech. Žáci. Učení.

Autoref.: Zikmund Winter, Věstník České akademie věd a umění 10, 1901, č. 1 (leden), s. 58.

Ref.: anon., ČČH 7, 1901, č. 1, s. 242.

Ѡ

1901c   „Krátký jeho svět“, Zvon 1901, 1 a d. — Viz 358, 452.

Ѡ

1901d   „Nová dráha vodní v XVII. věku“, in: Česká revue V, (1. půll.), 289.

Ѡ

1901e   „Proti pánům“, Zlatá Praha XVIII, 231 a d. — Viz 358.

Ѡ

1901f   „Řemesla dle národnosti v Starém městě Pražském 1526—1622“, Časopis Musea království Českého 1901, 401.

Ѡ

1901g   „Aloisu Jiráskovi a o něm“, (jubileu), Zlatá Praha XVII, 495—499.

Ѡ

1901h   „Odpověď“, Časopis Musea království Českého 1901, s. 555.

Obrana č. 282 a 318 proti kritice Tomáše Kaliny v ČČH.

Ѡ

1902

1902a   Staré listy. Historické novelly a studie. Salonní bibliotéka. Svazek 106. V Praze, Nakladatel J. Otto knihkupec, 1902, (6) + 211 str.

Obsah: Krátký jeho svět (342). — Proti pánům (*298). — V kupeckém Týně (*278). — Doktoři a lékaři naši v XVI. věku (*294). — Strach o Karmel (*289).

Ref.: -alfa- (Jaroslav Kamper), „Vom Büchertische“, Politik 41, 11. 1. 1902, nr. 10, p. 1—2.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1902b   Pražské ghetto. Společnou prací Ignáta Herrmanna, Dra Jos. Teige a Dra Z. Wintra. Kresby Adolf Kašpar. Praha, Nákladem České grafická společnosti Unie, 1902, příč. 4°, (4) + 146 + (3) str.

Obsah: Zikmund Winter: „Čásť kulturně hisorická“. „Hřbitov“ /3-14/; „Z dějin“ /15-48/; „Ze života“ /49-74/. — Ignát Herrmann, „Ze života páté čtvrti“ /75-86/. — Josef Tiege, „Procházka židovským městem“ /90-146/.

Viz německy 1903a.

Online: archive.org.

Ѡ

1902c   Z české minulosti. Dějepisné lístky, dospělejší mládeži naší v kytici svázal Dr. Zikmund Winter. Pokladnice mládeže. Sbírka spisů pro mládež. Svazek 90. V Praze, Nákladem Aloisa Hynka, knihkupce, 1902, 8°, 108 str, 4 obr.

Žáci žebráčkové a jejich koledy (281) /1-17/. — Bitva ve škole u sv. Štěpána /17-22/. — Karlova Kollej Veliká (64) /22-31/. — Z české domácnosti (316) /31-40/. — Panna Mandalena z Hradce (125) /42-52/. — Schovanice staročeské (275) /53-59/. — Denní stůl staročeský /60-69/. — O prstenech (63) /71-82/. — Staří Čechové v kostele /82-88/. — Na příkopech pražských r. 1617 /88-97/. — Robota /97-108/.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1902d   „Amnestie na chvilku (1562)“, Zvon II, 1902 (1901?), č. 4, 45. — Viz 384.

Ѡ

1902e   „Královna francouzská Alžběta“, Method XXIX, 1902, str. 108.

Ѡ

1902f   „Kterak se rozumělo rovnoprávnosti němčiny po bitvě bělohorské (1635)“, Zvon II, 402.

Ѡ

1902g   „Literatura na kornouty (1589)“, Zvon II, 520.

Ѡ

1902h   „Nekulturní list z historie kulturní“, Zvon II, 591 a d. — Viz 384.

Ѡ

1902ch   „Pasovští ve Vořechu“, Památky archeologické XIX, 429.

Ѡ

1902i   „Příspěvek k episodě passovské r. 1611“, Památky archeologické XIX, 575.

Ѡ

1902j   „S hlaholem trub“, Zlatá Praha XIX, 385 a d. — Viz 384.

Ѡ

1902k   „V kupeckém Týně“, in: Mladý Čech 1901, s. ...

Ѡ

1902l   „Vojačka“, Zvon II, 1902, č. 16, str. 215-216; a d.

Reprint: 1904, 1913, 1952, 2009a.

Lit.: Urválková, Zuzana: „Romantická stopa ve Wintrově novelistické povídce Vojačka“, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická, 2007, vol. 56, s. 145-157 (online: phil.muni.cz).

Online: s. 215: ndk.cz; s. 232: ndk.cz; .

Ѡ

1902m   „Vojačka proti králi Fridrichovi z Falce“, Zvon II, 1902, str. 100.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1902n   „Zájezd p. Karáska ze Lvovic do kotců plátěnejch (1553)“, Zvon II, 280.

Ѡ

1902o   „Brdlík Fr., Průvodce po dějinách věku starého, středního a nového, 3. vyd.“, (ref.), Časopis Musea království Českého 1902, 551.

Ѡ

1902p   „Tomáš V. Bílek“, (nekrolog), in: Program (38.) akad. gymnasia.

Ѡ

1903

1903a   Das Prager Ghetto. Unter Mitwirkung von Ignát Herrmann, Josef Teige und Zikmund Winter. Zeichnungen von Adolf Kašpar. Verlagsbuchhandlung der böhmischen graphischen Gesellschaft Unie in Prag, 1903, příč. 4°, (4) + 172 + (4) pp.

Viz česky 1902b.

Ѡ

1903b   „Bezbožnice“, Zlatá Praha XX, 217.

Viz 1904a, 1904ch.

Ѡ

1903c   „Dvě košile“, Zlatá Praha XX, 157. — Viz 384.

Ѡ

1903d   „Kněz Matouš Philonomus“, Časopis Musea království Českého 1903, 183.

Ѡ

1903e   „Královské město Rakovník“, in: Ottovy Čechy XI, str. 12—31.

Ѡ

1903f   „Mistr Bartoloměj Havlík Srnovec z Varvažova“, Časopis Musea království Českého 1903, 184.

Ѡ

1903g   „Nešlechetní Balouni“, Národní Listy 1903, č. 7. — Viz 384.

Ѡ

1903h   „Rozina sebranec“, Zvon III, 1 a d.

Viz 1905a.

Lit.: (anon.): „Jak napsal Zikmund Winter svůj román Rozina Sebranec“, Národní práce, č. 223, 16. 8. 1943, s. 3. (Pobídl ho k tomu Josef Thomayer, když stáli jednou v tichém dvoře kláštera svaté Anežky na Františku).

Ѡ

1903ch   „Vlasy do rulíku spletané u lidí selských“, Český lid XIII, 1904, str. 110.

Online: kramerius.lib.cas.cz.

Ѡ

1903i   „Jaroslavu Vrchlickému ku dni 17. února 1903 družina Zvonu“, Zvon III, 281.

Ѡ

1903j   „Karel Pánek“, (nekrolog), in: Progr. (39) akad. gymnasia.

Ѡ

1903k   „Knihy.“ Památce Riegrově. (Hora Kutná) ??, 1903.

Ѡ

1903l   „Přednáška o starých řemeslech a živnostech“, (v klubu novoměstském, zpráva), Národní Listy č. 37.

Ѡ

1904

1904a   Povídky a obrázky historické. Salonní bibliotéka č. 109. Praha, Jan Otto, 1904, 177 str.

Vojačka (313). — S hlaholem trub (310). — Bezbožnice (1903b). — Dvě košile (318). — Nešlechetní Balouni (324). — Amnestie na chvilku (301). — Nekulturní list z kulturní historie (306). — V pasti (336).

Ref.: –α– (Jaroslav Kamper): „Vom Büchertische“, Politik 43, 4. 6. 1904, nr. 153, pp. 1-2. (Online: kramerius.nm.cz.)

Ѡ

1904b   „Český obchod ve XIV. věku“, in: Nová česká revue I, 551—572.

Ѡ

1904c   „Kolik obyvatel měla Praha v XVI. věku“, Zvon IV, 541.

Ѡ

1904d   „Peklo“, Zvon IV, 5 a d. — Viz 408.

Ѡ

1904e   „Pražské řemeslo české“, in: Vlastní silou. Pamětní list u přilež. slavnosti řemesl. a živnost. čes., 1904.

Ѡ

1904f   „První cechy řemeslné v Čechách, (předn. 7. března v král. čes. spol. náuk), Časopis Musea království Českého I, 1904, 191

Zvláštní otisk: První cechy řemeslné v Čechách, b.m., n., r., str. 36.

Ѡ

1904g   „V pasti“, Zlatá Praha XXI, 13 a d. — Viz 384.

Ѡ

1904h   „Zprávy drobné“, in Zvon IV. — Historické třísky:

Nová zpráva (o Mik. Šúdovi) 1522, 156. – Český jazyk a bavorský vévoda (1515), 212. – ? Litoměřická měst. rada (1611), 224, 252. – Němci v Kadani (1578), 268. – Česká práce (1560), 280. – Za víno zůstal dlužen kr. Jiří, 296. Škola dívčí (1546), 308. – České chalupy (1366), 336. – Kaple Svatováclavská (1341), 352. – Poplatná síla českých měst (1621), 392. – V službách krále Jiřího (1467), 408. – Emauzská pouť (1599), 420. – K staročeské statistice (1585), 448. – Německá država (1614—6), 476. – Prach, aby nebouchal (1608), 504. – Polák husita (1480), 520. – „Raut“ na radnici pražské (1429), 532. – Nejstarší papírna v Čechách (1499), 576. – Český blázen (1530), 604. – Nepoctivý karbaník (1592), 632. – Domácí páni a nájemníci (1617), 644. – Zbožnost naivní (1464), 660. — Za rok varhaníkem (1591), 672. – Jak odpovídali na požadavky dělnictva (1667), 688. – Horka (r. 1479), 700.

Ѡ

1904ch   „Das gottlose Weib. Ein ländliches Bildchen“, Feuilleton, Politik 43, 11. 12. 1904, Nr. 342, pp. 1-4.

Česky: „Bezbožnice“ (1903b).

Online: kramerius.nm.cz.

Ѡ

1904i   „Pravidla pro vydávání Bibliothéky filosofické“, in: Věstník České akademie věd a umění 13, 1904, č. 5 (květen), s. 402—403.

Ѡ

1904j   „Josef Havránek. Slovo na rozloučenou“ (nekrolog), in: Progr. (40.) akad. gymnasia, 1904, str. 25—26.

Ѡ

1904k   „Nejedlý Zd., Dějiny města Litomyšle“, (ref.), Zvon IV, 42.

Ѡ

1905

1905a   Rozina sebranec. Historická povídka. Salonní bibliotéka číslo CXIII. Praha, Jan Otto, 1905, 210 str.

Viz 1903h.

Ref.: –α– (Jaroslav Kamper): „Vom Büchertische“, Politik 44, 30. 11. 1905, nr. 330, pp. 1-2. (Online: kramerius.nm.cz.)

Online: ndk.cz.

Ѡ

1905b   „Slavný Jamnicer Pražan?“, Zvon V, 589.

Ѡ

1905c   „Socialní heslo rovnosti v organisacích řemeslných XV. věku“, Zvon V, 273 a d.

Ѡ

1905d   „Zlý duch. Strašidelná historie“, Malý čtenář. Kniha české mládeže XXIV, 1905, č. 1, str. 2-4; č. 2, str. 21-22.

Online: ndk.cz; č. 2: ndk.cz.

Ѡ

1905e   „Zprávy drobné“, Zvon V:

První stopy renesance stavitelské v Praze (1501) 16. — Nájem Střeleckého ostrova v Praze r. 1550, 48. — Te Deum laudamus (1528) 80. — Chomutovští Němci stojí o vrchnost českou a o sv. Václava (1466) 96. — Neslušný veršovec (1547) 112. — Mělnický jarmark r. 1609, 128. — Právo mlýnu dané 160 (otisk v ČL XIV, 202). — Drahá láska (1402) 176. — Úklad králi Václavovi IV. (1402) 256. — Vina a trest (1451) 272. — Selhalo (1561) 320. — Kterak byl lékař opálen o honorář 336. — Romantika na vsi (1469) 368. — Opavští a čeština (1459) 384. — Advokáti (1532) 400. — Vzácná žena (1458) 448. — Jak kronikář Hájek nalez] schovance (1532) 454. — Dárky králi Václavu IV. (1412) 496. — Ženské modely v XV. stol. 528. — Chudé nevěsty (1449) 544. — Domy jindy a nyní (1448) 560. — Divný ortel (1516) 576. — Panny měly právo choditi prostovlasy (1515) 592. — Bdilý magistrát (1591) 608. — Trest boží (1478) 650. — Tis (1523) 696. — Instrumenty k mučení (1516) 708. — Marná naděje (dluhy arc. Konráda 1461) 744. — Idylla (1511) 768. — Dlužní úpis husitského vojevůdce (1435) 784. — Zajímavý odkaz (1505) 800.

Ѡ

1905f   „Nešťastná instituce“, in: Sborník klinický VI, 1905, 157.

Ѡ

1905g   „Chytil K. Umění v Praze za Rudolfa II.“, (ref.), Zvon V, 590.

Ѡ

1905h   „Tomek Václav Vladivoj“, Zvon V, 638.

Ѡ

1906

1906a   Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Spisů musejních č. 170 (Zvláštní výtisk pro Matici Českou). Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Wiesner),1906, 8°, VII + 976 str.

Rozvoj českého řemesla a obchodu do konce doby přemyslovské. Průmysl a obchod v době lucemburské. Řemeslo a obchod doby husitské.

Ref.: anon., ČČH 12, 1906, č. 2, s. 246.

Ref.: -e-, ČČM 80, 1906, s. 378–382.

Ref.: Josef Wolf, Památky archeologické 22/1–2, 1906, pp. 133.

Autoref.: Zikmund Winter, Věstník České akademie věd a umění 15, 1906, č. 3 (březen), s. 298—299.

Ѡ

1906b   „Mistr Kampanus. Historický obraz“, Zvon VI, 1906, č. 1 (15. září 1905), str. 1-2, 25, 40, 50, 70, 88, 104, 113, 133, 152, 164, 182, 199, 216, 232, 248, 258, 278, 297, 308; 329, 342, 359, 373, 386, 409, 418, 440, 460, 465, 490, 497, 523, 530, 546, 571, 582, 593, 617, 625, 643, 657, 676.

Pokračování (2. část): 1907b.

Viz 1. knižní vydání: 1909a.

Online: č. 1: ndk.cz.

Ѡ

1906c   „Nešťastné děti“, Malý čtenář. Kniha české mládeže XXV, 6, 1906, 18.

Ѡ

1906d   „O pivě a pivovarství v XIV. a XV. věku“, Pivovarské listy XXIV, 80 a d. — (Vlastní zprac. dle č. 344.)

Ѡ

1906e   „Střelectví za starodávna“, in: Za myšlénkou střeleckou, Pamětní list. Národní jednota českých střelců na Smíchově. Smíchov, Nár. jednota čes. střelců, 1906, str. 5-6.

Ѡ

1906f   „Zprávy drobné“, Zvon VI:

České Ustí nad Labem (1608) 16. — Husitské šípy (1429) 32. — Česká tvrdohlavost (1505) 81. — Německá věda 95.*) — Král Vladislav s vlněným kloboukem (1400) 96. — Urážka na cti (1549) 112. — Rovné právo žen (1536) 144. — Kuřátka františkánům (1494) 176. — Divná wertheimka (1408) 192. — Kterak Husité odůvodňovali konfiskace statků kněžských (1511) 256. — Kdo byl horší (1448) 288. — Obrazy u Krocínů (1620) 320. — Které víno je lepší, červené či bílé (1513) 336. — Zapověděné ovoce (1593) 352. — Malba u sv. Martina v Praze (1604) 368. — Příjem českého krále 344. — Ze smutných dob (1624) 400. — Meč krále Jiřího 416. — Neučili se naši všemu z Němec (1457) 432. — Malířský konkurs za starých časů (1604) 448. — Žídkové (1464) 464. — Kanonýři vojnou nadšení (1634) 480. — Na bílou sobotu (1571) 496. — Pro plagiát seděl (1571) 528. — Diplom chirurgův (1615) 544. — Mistrovský kus malířů (1730) 576. — Křesťanští hrdinové (1604) 592. — Život ženy za deset kop (1594) 608. — Neznámý pán (1578) 624. — »Mistr Prahy« v XVI. stol. (1599) 640. — Pro děvče (1595) 655. — Pastorek Avostalisův (1583) 672. — Strýčkovo nekalé „šafování“ (1589) 684. — Slabé pohlaví (1588) 696. — (?) Zkušeb. taxy medické (1750) 708. — Český bratr v Praze (1593) 720. — Laciný muzikant (1599) 732. — Císařská armáda je vis major (1620) 756. — Čeští bratří na Táboře (1586) 768.

*) Není jisto, zda od Wintra. (Pozn. J. V. Šimák.)

Ѡ

1906g   „Pozdrav dr. Jar. Čelakovskému ke dni 21. března 1906“, (předn. ve val. schůzi Histor. spolku).

Ѡ

1907

1907a   Bouře a přeháňka. Dvě novelly z historie pražské, Salonní bibliotéka sv. 119, Jan Otto, Praha 1907, 8°, str. 234.

Peklo (383). — Panečnice (409).

Ѡ

1907b   „Mistr Kampanus. Historický obraz“ (část II.), Zvon VII, 1907, č. 1, str. 1-4; 24, 40, 49, 72, 87, 97, 113, 132, 145, 168, 178, 193, 217, 228, 241, 264, 283, 289, 314, 324, 337, 360, 372, 385, 407, 421, 433, 456, 469, 487, 497, 519, 534, 548, 561, 580, 599, 619, 631, 643, 653, 669, 678, 697, 701.

Viz 431, 384.

Autoref.: Zikmund Winter, Věstník České akademie věd a umění 17, 1908, č. 8 (listopad), s. 458.

Viz 1. knižní vydání: 1909a.

Online: č. 1: ndk.cz.

Ѡ

1907c   „Bankrot kupecký. Historická zpráva ze života pražského obchodu“, Zlatá Praha XXIV, 1906/1907, č. 2, s. 17--18.

Ѡ

1907d   „Panečnice“, Zlatá Praha XXIV, 1906/1907, č. 7, s. 77--78; č. 8, s. 94--95; č. 9, s. 101--102; č. 10, s. 119--120; č. 13, s. 150; č. 14, s. 163, 165--166; č. 15, s. 173--175; č. 16, s. 186--187; č. 17, s. 202--203; č. 18, s. 212, 214; č. 19, s. 227; č. 20, s. 234--235; č. 21, s. 247, 250; č. 22, s. 259; č. 23, s. 270--271; č. 24, s. 283--284; č. 25, s. 294. — Viz 406.

Ѡ

1907e   „Řemeslo v Čechách v XVI. věku“, in: Osvěta XXXVII, 714.

Ѡ

1907f   „U chirurga r. 1636“, in: Sborník klinický VIII, 1907, str. 152—153.

Též zvláštní otisk: Praha 1907, str. 2.

Ѡ

1907g   „Ze zpráv zemského archivu“, Zvon VII, 95.

Ѡ

1907h   „Zprávy drobné“, Zvon VII:

Český arcibiskup, jeho čeleď a dluhy 16. — Nic nového (1608) 48. — Popis Prachatic r. 1585, 64. — M. Brikcí z Licka (1541) 80. — „Mdlý oud“ 96. — Numismatik (1622) 112. — Zápas mistrů pěvců na Košíku (1573) 128. — Všední starosti Kašpara Lehmanna (1604) 144. — Na perníkářském krámě (1641) 160. — Virgule (1590) 176 (otisk v ČL XVI, 249). — Odkud drahota masa (1623) 208. — Proti přepychu (1686) 224. — I chomutovští Němci uměli česky (1614) 240. — Parlament (1588) 256. — Slavnostní nálada (1716) 272. — Rozšafné mučení (1615) 288. — Starosti o dcery (1613) 304. — Verš z knih m. Dubu (1591) 304. — Vzácná zvěř v Čechách (1563) 333. — Letory a zaměstnání 352. — Když šli od sportu (1595) 368. — Mlynářské funusy (1668) 394. — W. a V. (1570) 400. — (O podvod. úpise 1573) 416. — Kadaňští Němci horují pro korunu českou (1545) 432. — Pudivítr (1569) 446. — Žid mstitel P. Marie (1613) 464. — Advokáti čili řečníci (1655) 496. — Ženatý učedník (1524) 512. — Nestálý ženich (1596) 528. — Židovské věno (1581) 544. — Biskup přísný (1584) 560. — Muzika je zaměstnání neřádné (1621) 592. — M. Pavel Christian z Koldína (1565) 608. — U cukráře r. 1626, 624. — Sedláci a oslice (1556) 640. — Zmařená pomsta (1574) 652. — Právní zvyky (1567—79) 664. — Trestní právo jindy a dnes (1599) 676. — Pražské ovoce (1568) 688. — Výnos polní (1596) 700. — Ženy a lvi (1564) 712. — Rakovnický chmel (1525) 724. — Náhubek psí (1568) 750. — Komíny na N. Městě (1596) 768. — Ďáblové v povětří lítali (1589) 782. — Z poděbradské obory (1545) 797.

Ѡ

1907ch   „Referát o listinném archivu král. věn. města Dvora Králové nad Labem“, in: Záboj (Králův Dvůr), č. 48, ze dne 23. listopadu.

Ѡ

1907i   „Taky gratulace“ (proti stati Ar. Nováka v Přehledu), Zvon VII, 320.

Ѡ

1907j   „Der Ant. Truhlářs Museum“, (zpráva), Zvon VII, 29.

Ѡ

1908

1908a   Dva dni na staroměstském domě radním. Mladým i starým vypravuje Dr. Zikmund Winter. Osení, knihy mladých čtenářů č. 8. Praha, F. Topič, 1908 (1. vydání), 8°, 87 str. — Viz [1938].

Online: archive.org.

Ѡ

1908b   „Apatykáři XVI. věku“, in: Osvěta XXXVIII, 889.

Ѡ

1908c   „Karbaník veliký“, Zvon VIII, 165.

Ѡ

1908d   „Knihtiskaři pražští v XVI. věku“ (Studie z archivu -- Věnováno pražskému arciknihtlačiteli panu Kanu Ottovi), Zlatá Praha XXV, 1907/1908, č. 24 (6. března), s. 278; č. 26 (20. března), s. 302; č. 27 (27. března), s. 314–315; č. 28 (3. dubna), s. 326–327; č. 29 (10. dubna), s. 331—333; č. 30 (17. dubna), s. 347.

Ѡ

1908e   „Malíři pražští XVI. věku“, Zvon VIII, 4 a d.

Ѡ

1908f   „Obrazy v pražských domech v XVII. věku“, Zlatá Praha XXV, 1907/1908, č. 1, s. 6--7. — Viz 472.

Ѡ

1908g   „O stávkách“, in: Kalendář učitel. ??, 1908.

Ѡ

1908h   „Ševci a krejčí v XVI. věku“, Zvon VIII, 655 a d.

Ѡ

1908ch   „Začátky germanisace našich měst“, Zvon VIII, 1908, č. 24--25, s. 373--, 386--.

Ref.: anon., ČČH 14, 1908, č. 2, s. 255.

Ѡ

1908i   „Zvonaři čeští v XVI. věku. Historické zprávy“, Zlatá Praha XXV, 1907/1908, č. 47, s. 515--516, č. 49, s. 535--536; č. 50, s. 543--544; č. 51, s. 554.

Ѡ

1908j   „Zprávy drobné“, Zvon VIII:

Štiky na rathouze (1615) 16. — Laskavy pán (1604) 48. — „Jsme svoji“ (1578) 64. — Ze židovského mudrosloví (1553) 80. — Vlaská brána na N. Světě v Praze (1631) 96. — Hledání pokladu (1592) 112. — Zdvořilý poddaný (1467) 128. — Lékárníci a odplata budoucí (1578) 144. — Herbář Mathiolův (1559—62) 160. — První fajfky (1622) 176. — Mlsný žid (1610) 192. — Alchymie urážkou (1568) 210. — Unflot (1561) 256. — Pí. Mariana, ženské pohlaví mdlé 272. — Vlastním nákladem (1588) 288. — Kejklíři v Kolíně (1638) 304. — V Chebu česky uměli (1541) 336. — Protekce a jistota (1609) 352. — V masopustě od neděle do středy (1591) 368. — Kdy Němci uměli výborně česky (1598) 384. — Veliký dar (Fr. Stupeckého) 384. — Nesolidní řemeslník 400. — Veliký Meysl (1581) 614. — Cesta z Vídně do Prahy (1609) 432. — V Norimberce francouzská práce (1565) 448. — Opilstvo žádné čáry (1543) 464. — Radostná událost (1624) 480. — Student směru positivního a reálního (1606) 496. — Drahota řezníků (1605) 512. — Spečetěné myši 544. — Berounská keramika (1616) 560. — Dobrý důvod (1616) 576. — Chtěla bez muže býti (1586) 592. — Stříleti do mračen (1582) 608. (Otiskl ČL XVIII, 111). — Ves bez rychtáře (1543) 648. — Lovy v Chuchli (1586) 660. — ? Nač byl petrolej 672. ? — Předkům nynějších fiakristů (1724) 684. — Ze staré kuchyně (1583) 748. — Cikáni v Domažlicích (1627) 764. — Nejstarší zpráva o matrice svateb (1620) 780.

Ѡ

1908k   „Antonín Truhlář“, (nekrolog), Zvon VIII, 778.

Ѡ

1908l   „Lehner F., Dějiny umění národa Českého, 3 sv.“, (ref.), Zvon VIII, 108.

Ѡ

1909

1909a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1909 (1. vydání), 4°, (VI) + 284 + 292 + (2) str.

Viz 354 a 384.

Ref.: Václav Flajšhans, „Wintrův Kampanus“, Národní listy 49, 21. 12. 1909, č. 351, s. 1-2.

Ѡ

Přehled vydání

  |1905|   — —   |časopisecký otisk| |000|

  |1909|   J. Otto, Praha   |1. vyd.| |001|

  |1911|   J. Otto, Praha   |2. vyd.| |002|

  |1915|   Slavie, Chicago   |neoznačeno| |003|

  |1916|   J. Otto, Praha   |3. vyd.| |004|

  |1918|   J. Otto, Praha   |4. vyd.| |004|

  |1920|   J. Otto, Praha   |5. vyd.| |005|

  |1921|   J. Otto, Praha   |6. vyd.| |006|

  |1924|   J. Otto, Praha   |7. vyd.| |007|

  |1925|   J. Otto, Praha   |8. vyd.| |008|

  |1926|   J. Otto, Praha   |8. vyd.| |008|

  |1928|   J. Otto, Praha   |10. vyd.| |011|

  |1933|   J. Otto, Praha   |11. vyd.| |012|

  |1936|   J. Otto, Praha   |12. vyd.| |013|

  |1937|   Kvasnička a Hampl, Praha   |13. vyd.| |014|

  |1939|   Kvasnička a Hampl, Praha   |14. vyd.| |015|

  |1940|   Kvasnička a Hampl, Praha   |15. vyd.| |016|

  |1940|   Kvasnička a Hampl, Praha   |16. vyd.| |017|

  |1946|   Kvasnička a Hampl, Praha   |17. vyd.| |018|

  |1947|   Kvasnička a Hampl, Praha   |18. vyd.| |019|

  |1948|   Kvasnička a Hampl, Praha   |19. vyd.| |020|

  |1950|   Orbis, Praha   |20. vyd.| |021|

  |1952|   Vyšehrad, Praha   |21. vyd.| |022|

  |1956|   Naše Vojsko, Praha   |22. vyd.| |023|

  |1956|   SNKLHU, Praha   |23. vyd.| |024|

  |1964|   SNKLU, Praha   |24. vyd.| |025|

  |1974|   ČsS, Praha   |25. vyd.| |026|

  |2002|   Levné knihy KMa, Praha   |neoznačeno| |026|

Ѡ Ѡ Ѡ

Ѡ

1909b   Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách 1526—1620, (Zvláštní výtisk pro Matici Českou, Spisů musejních č. 172), Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Al. Wiesner), Praha 1909, str. VII + 749.

...

Ref.: Václav Vojtíšek, „K nové knize Wintrově“, in: Národní listy 49, 16. 7. 1909, č. 194, s. 1.

Ref.: Josef Pekař (-J. P.-), ČČH 15, 1909, č. 3, s. 381–382.

Ѡ

1909c   „Kterak se rytíři na ulici prali“, in: Památník pardubský ??, 1909.

Ѡ

1909d   „Matka pokladnice. Obrázek finanč. hospodářství v organisacích XVI. věku“, in: Květy XXXI, (1), 601.

Ѡ

1909e   „Rakovnické obrázky“ (S kresbami J. Krále), Zlatá Praha XXVI, 1908/1909, č. 44, s. 523—525.

Ѡ

1909f   „Zlatníci pražští XVI. věku“ (Přednáška v Umělecko-průmysl. museu pražském), Zlatá Praha XXVI, 1908/1909, č. 22, s. 253--254; č. 23, s. 267--268; č. 24, s. 282--283; č. 25, s. 291, 293--294.

Ѡ

1909g   „Zprávy drobné“, Zvon IX:

Dobrý recept 16. — Plavba z Litoměřic do Prahy (r. 1600) 32. — Litoměřičtí s Němcem nemluví 48. — Bez frásí 64. — ? Pouliční bouře na Kutných Horách (1564) 96. — My vás naučíme (1548) 112. — Naivnost (1550) 144. — Rozhněvaný švec (1563) 160. — Apatykář a švec (1617) 176. — Veselý kriminál (1598) 208. — Doktor práv zahradníkem (1539) 224. — Divná moda (1614) 240. — Don Juan v Bělé (1672) 256. — Dobrý příklad (1588) 272. — Nespravedlnost (1606) 288. — Jak se časy mění (1602) 304. — Tři ženy z velké nouze (1621) 320. — Císaře by rádi vítali, ale... (1571) 336. — Doktor a fušer (1585) 352. — Dobrý anatom (1602) 368. — Také ozdoba (1525) 384. — Surovec (1579) 400. — Až kusy kožicha lítaly (1592) 416. — Český šlechtic v době nejčeštější (1492). — Biskup dlužen krejčímu (1577) 448. — Lidská kůže vydělaná (1588) 480. — Horáci (1576) 496. — Poesie sladovnická (1692) 512. — Ševci a Němci (1557) 544. — Prapodivná nadávka (1548) 560. — Jak drahé byly pomeranče (1598) 576. — Před bitvou bělohorskou (1618) 592. — Česky, ale ne hezky (1622) 608. — Praž. zpěvácký spolek (1616) 624. — Příspěvky (1606) 660. — Sladovníci novoměstští a rejthar (1608) 672. — Nechtěl se ženit (1546) 684. — Němci ve Dvoře Král. (1506) 696. — Musí se ženiti. — Divní svatí (1630) 720. — Bible místo honoráře (1586) 732. — Židé a kožešníci (1567—71) 744. — Tři kopy (1596) 758. — Denuncianti (1560) 774. — W. a V. (1570) 788. — Paragraf 788.

Ѡ

1909h   „Paměti ze života dvou přátel“, Zvon IX, 1908—09, č. 1—11 /3 a d.?/

Ѡ

1909ch   „Vzpomínka na Smetanu“, in: Dalibor XXXI, 262.

Ѡ

1909i   „Procházka Fr. [Serafin], Lučina, hříčky a písničky“, (ref.), Zvon IX, 157.

Ѡ

1909j   „Tvůrce kašny Krocínovy“, Zvon IX, 305, 603. — (Spor s Maudrem.)

Ѡ

1910

1910a   „Čest řemeslníků. Studie z XVI. stol.“, in: Květy XXXII, 29—37.

Ѡ

1910b   „Dřevníci a plavci v Podskalí“, in: Dr. Čeněk Zíbrt, Praha se loučí s Podskalím. Pamětní list slavnosti, pořádané od místního odboru Ú. M. Š. pro Král. Vyšehrad a okolí. Praha, Nákladem místního odboru Ústřední matice školské pro Král Vyšehrad a okolí, 1910, str. 24-26.

Online: digitalniknihovna.cz/mlp.

Ѡ

1910c   „Nezabiješ“, Malý čtenář. Kniha české mládeže XXIX, 1910, 113.

Ѡ

1910d   „Rovnost organisovaných. Studie histor. ze života XVI. věku“, in: Osvěta XL, 302.

Ѡ

1910e   „Společnost a řemeslníci v XVI. věku. Historická studie“, Zlatá Praha XXVII, 1909/1910, č. 19, s. 217--218; č. 20, s. 231--232; č. 21, s. .

Ѡ

1910f   „Valné hromady řemeslnické“, Zvon X, 4 ad.

Ѡ

1910g   „Ze života učedníků v šestnáctém věku“, Zvon X, 293 a d.

Ѡ

1910h   „Zprávy drobné“, Zvon X:

Nedelikátní přání /96/. — „Kantor“ pes (1585) /128/. — V Přerově řezníci (1599) /160/.

Ѡ

1911

1911a   Krátký jeho svět. Pražského života kus. Světová knihovna č. 901–902. Praha, J. Otto, b.r. [1911], 16°, 138 str. — Viz 342.

Ѡ

1911b   Mistr Kampanus. Historický obraz. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1911 (2. vydání), 4°, 284 + 292 str.

Ѡ

1911c   Rakovnické obrázky. Řada prvá. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 1. Praha. Jan Otto, 1911, 388 str.

Obsah: Předmluva. Kdo s koho? (1885d). — Člověk zmařený (1884b). — Nezbedný bakalář (1883a). — Do zeleného pokoje (1884d, 1891a).

Ѡ

1911d   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století. Řada první. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 2. Praha, Jan Otto, 1911 (1. vydání), str. 384.

O staročeském milování (118). — Námluvy a svatba (60, 194). — O manželství (88—90). — Starodávný hlas o rovnosti žen s muži (1887). — Alžběta z Lisova (57, 194). — Panna Mandelina (125, 316). — O dětech v XVI. stol. (47). — Z řádu dobrého chování. — Galanthomme (13). — Z české rodiny (230, 316). Schovanice staročeské (275, 316). Umělec z vinice (155, 205). — O čeledii ženské (157). — O babách (94). — Na paláci staročeském (92). — V kuchyni (172).

Ѡ

1911e   „Domácí páni a podruzi“, Zvon XI, 465 a d.

Ѡ

1911f   „Domy a hospody v Praze r. 1653“, Zvon XI, 212 a d.

Ѡ

1911g   „Kterak našim starým chutnalo“ (Nové studie kulturní), Zlatá Praha XXVIII, 1910/1911, č. 27, str. 318-319; .

Ѡ

1911h   „Pozdě. Historický obrázek“, Zlatá Praha XXVIII, č. 1, s. 2-3; č. 2, s. 15, 18; č. 3, s. 27-29; č. 4 (14. října), s. 39-42; č. 5 (21. října), s. 49-51.

Původní název: „Golgatha“ (1880a).

Ѡ

1911ch   „Zprávy drobné“ Zvon XI:

S jaké výše shozeni byli místodržící r. 1618, 16. — Hledali nos (1601) 32. — Platejz 48. — První podvlíkačky 64 (1619). — (O kládách r. 1620) 80. — Praž. apachové (1598) 96. — Krejčí pražští a židé (1610) 112. — Purkyně 1611, 128. — Za pac 192. — Až do světa skonání (1587) 224. — Rozdělení Čech (1547) 240. — „Certifikatista“ z roku 1601, 256. — Protekce (1606) 272. — Něžný tatík (1595) 288.

Ѡ

1911i   „Políčeno. Z pražského života starodávného“, Malý čtenář. Kniha české mládeže XXXI, 1911—1912, č. 7, str. 98-100.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1911j   „Rytíři. Humoreska z r. 1602“, Zvon XI, 1911, č. 1, str. 1-3, a násl.

Reprint: 1922c, 1938c, 1973a

Online: ndk.cz.

Ѡ

1911k   „Nejedna zajímavost z korrespondence Vinařického“, Zvon XI, 1911, s. 287.

Ѡ

1911l   „Jirásek“ (k šedesátinám), Zlatá Praha XXVIII, 1910/1911, č. 48, s. 570.

Ѡ

1911m   (Vzpomínka), in: Almanah Národních Listů, 1911, str. 69.

Ѡ

1911n   „Před mnohými lety jeden z pražských nakladatelů...“ (Z jubilejních vzpomínek a projevů), in: Seznam knih, časopisů, hudebnin a děl uměleckých, kteréž vlastním nákladem vydal J. Otto v Praze, Karlovo nám. 34 1871. 1911. (Praha, J. Otto) 1911, str. LI-LII.

Online: digitalniknihovna.cz/mlp.

Ѡ

1911o   „Z korrespondence Čelakovského“, Zvon XI, 1911, s. 417.

Ѡ

1912

1912a   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století. Řada druhá. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií sv. 3. Praha. Jan Otto, 1912 (1. vydání), 370 + (2) str.

Ve světnici (105). — O staročeské posteli (66). — O staročeských truhlách a jarmarách (102b). — Měšťanské knihovny v XVI. věku (176). — Obrazy v domech (367). — Zbraně honosné (109). — Přepych uměl. průmyslu v měšťan. domech v 16. věku (206). — U mistra Daniele z Veleslavína (55). — Kolik stálo živobytí za starodávna (56, 108). — O mamoně (139, 194). — Z kšaftů píseckých (79). — Z pozůstalosti, mistra Koldína (138). — Z kněžských kšaftů (87). — Jak drahá byla smrt (41, 194). — Historické třísky.

Ѡ

1912b   Rakovnické obrázky. Řada druhá. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 4. Praha. Jan Otto, 1912 (1. vydání), 407 + (1) str.

O život (1885) /7-44/. – Z rodinné kroniky (1881) /45-84/. – Démon ctižádostný (1884) /85-113/. – Osudné slovo (1883) /115-130/. – Příšera (1882) /131-195/. Bitva v Hodyni (1882) /197-215/. – Jiřík z Kozlan, odpovědník a škůdce zemský (1882) /217-250/. – Rakovnický primátor (1882) /251-346/. – Žena (1887) /347-362/. – Golgota (1882, 1910) /363-407/.

Ѡ

1912c   „Kratochvíle panny Filipiny. Zpěvohra ve dvou dějstvích s předehrou“, Zvon XII, 1912, č. 9, str. 131-133; č. 10, 145-147; č. 11, 166-168; č. 12, 179-182; č. 13, 195-198; č. 14-15, 215-220; č. 16, 246-248; č. 17, 259-262.

Online: č. 9: ndk.cz; č. 10: ndk.cz; č. 11: ndk.cz; č. 12: ndk.cz; č. 13: ndk.cz; č. 14-15: ndk.cz; č. 16: ndk.cz; č. 17: ndk.cz.

Ѡ

1912d   „Očarovaný švec“, in: Kalendář paní a dívek českých 1912, ročník XV. Rediguje Růž. Zelenská. Vydal J. Otto v Praze, 1912, str. 75-79.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1912e   „Ochladlý žár. Obrázek ze života starodávného“, Zlatá Praha XXIX, 1911/1912, č. 8, 86--97; č. 9, s. 99, 102; č. 10, s. 113--115; č. 11, s. 121--123; č. 12, s. 133--134; č. 13, s. ??.

Ѡ

1912f   „Kterak král Matiáš bojoval proti drahotě v Praze“, Zvon XIII, 1912, č. 2, str. 28.

Uvozeno zprávou, že dvě drobnosti z pozůstalosi zaslala pí Marie Wintrová.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1912g   „Drzý Němeček“, Zvon XIII, 1912, č. 3, str. 44.

Nepodepsáno. Viz č. předchozí.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1912h   „Pravidla o zaviněných korrekturách autorských“, in: Věstník České akademie věd a umění 21, 1912, č. 1 (leden), s. 64.

Ѡ

1912ch   „V noci 17. ledna 1623“, Zvon XII, 1912, č. 43, str. 669.

Viz 1869.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1912i   „Studenti z Čech v universitě krakovské“, (ref. o Archivu do dziejów literatury XII. krak. Akademie), Zvon XII, 1912, č. 4, str. 60.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1912j   „Těžká kniha“ (Literatura), Zvon XIII, 1912, č. 28, str. 446.

Josef Teige, Základy starého místopisu Pražského (1437—1620), díl I., Staré město. Nákladem obce královského hlavního města Prahy, 1910, 829 str.

Online: ndk.cz.

Ѡ

 

 

Ѡ Ѡ Ѡ

 

1913

1913a   Český průmysl a obchod v XVI. věku. Vydal Josef Vítězslav Šimák. Spisů musejních č. 174 (zvláštní výtisk pro Matici Českou). Praha, Nákl. České akademie cís. Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Alois Wiesner), 1913, 8°, XII + 682 str.

Ref.: anon., ČČH 19, 1913, č. 4, str. 509-510.

Ref.: Z. W., Památky archeologické 25/3, 1913, s. 187.

Ѡ

1913b   Pražské obrázky, Řada první. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 6. Praha, Jan Otto, 1913 (1. vydání), 379 + (1) str.

Břetislav a Jitka (). – V pasti (). – Student pražské university (). – Judith zlé paměti (). – S hlaholem trub (). – Vojačka (). – Jak se mínil bakalář oženiti (). – Po bitvě na Bílých Horách (). – Z okolí pražského vesnické idylly (). – Kterak sedláci prali pány (). – Kolomaz, krmička zlá (). – Políčeno (). – Zlý duch Arathan ().

Ѡ

1913c   Šat, strava a lékař v XV. a XVI. věku. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 5. Praha, Jan Otto, 1913 (1. vydání), 413 + (3) str.

Obsah: Kroje u nás v XV. věku (198). — Podoba Husova (198/405a?). — Kterak vypadalo husitské vojsko (170). — Mody v Čechách v století XVI. (156?). — Pýcha stavovská v šatech (184). — Strojení ženské hlavy v XVI. a XVII. věku (163?). — O prstenech (63). — Český kroj (198). — Kterak našim starým chutnalo (394). — Divná snídaně (464). — V pražských sklepích vinných (75a?). — Doktoři a lékaři v XVI. věku (294). — Doktor Kopp (417). — Doktor okulista (135). — Rakovnické příspěvky k dějinám lékařství (18). — Blázni a pošetilí (461). — Apatykáři XVI. věku (361).

Historické drobnosti:   U chirurga (449). – Zač byl pomeranč – Český šlechtic v době nečeštější – Děvečky – Král Vladislav s vlněným kloboukem – První podvlíkačky – Které víno je lepší, červené nebo bilé? – Židovské víno – Panny měly právo chodit prostovlasy – Jak se časy mění – Pražské ovoce – Rakovnický chmel – Podroušení divoká (237) – Vzácná zvěř v Čechách – Na pernikářském krámě – Lovy v Chuchli – U cukráře r. 1626 – Doktor a fušer – Z poděbradské obory – Kterak byl lékař opálen o honorář – Nač byl petrolej – Zápis ďábla – Místo honoráře – Diplom chirurgův – Lékárníci a odplata budoucí.

Online: archive.org.

Ѡ

1913d   Zlatá doba měst českých. Předmluva Alois Jirásek. Česká knihovna zábavy a poučení. Vydává Ústřední spolek českých professorů. Pořádá Jan Satranský. Číslo 30. V Praze, Vydal J. Otto, 1913, 8°, 263 + (2) str. (86 obr.).

Obsah: Zlatá doba měst českých /7/. I. Město jako hrad /21/. II. V ulicích /33/. III. Náměstí /68/. IV. V radním domě /88/. V. V kostele /117/. VI. Škola /159/. VII. Řemeslo /193/. VIII. Mrav a zvyk /221/. Rejstřík (Sestavil dr. J. V. Šimák) /244/. Seznam vyobrazení /261/. Opravy /266/.

Reprint: 1991a.

Online: digitalniknihovna.cz. — archive.org.

Ѡ

1914

1914a   Pražské obrázky, Řada II, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 8. Praha, Jan Otto, s.a. [1914/1915 ?] (1. vydání), 305 + (1) str.

Obsah: Rozina sebranec (). — Mistr Kodicill (). — Bál na malém rynku Pražském (). — Pro čest řemesla (). — V soukromé škole ().

Ѡ

1914b   V ohradě měst a městských zdech, Řada první, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 7. Praha, Jan Otto, 1914 (1. vydání), 8°, 278 + (2) str.

Obsah: Pod hradbami (127). — V pražských ulicích za starodávna (106). — Na příkopech pražských r. 1617 (413). — Pražské muziky (69). — V kupeckém Týně (312a). — Na rybím trhu v Praze (61). — Ve vinárně (75a). — V lázních (82). — Kolik obyvatel měla Praha v XVI. věku (330). — Domy a hospody v Praze r. 1653 (Historicko-statistický článek) (391). — Společnost a řemeslníci v 16. věku (386). — Měšťané a urození páni (145).

Ѡ

1915

1915a   Mistr Kampanus. Historický obraz z doby bělohorské. Díl I. II. Chicago, Ill., Tiskem a nákl. Slavie, 1915 (x. vydání), 8°, sv. I: 309 + (1) str.; sv. II: 323 + (1) str.

Online: I: hathitrust.org. — II: hathitrust.org (chybí konec?).

Ѡ

1915b   Nezbedný bakalář. Rakovnický obrázek z XVI. století, Světová knihovna 1215—1216. Praha, Jan Otto, b. r.? [1915], 16°, 117 str.

Viz 16.

Ѡ

1915c   V ohradě měst a městských zdech. Řada druhá. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 9. Praha, Jan Otto, 1915 (1. vydání), 323 + (1) str.

Kterak se rytíři v XVI. století na ulicích právali (451). — Germanisace našich měst v XVI. věku (369?). — Domácí páni a podruzi (390). — Pokojníci staropražští r. 1608 (50). — O pražských slavnostech v XVI. věku (262). — Na Turka (414). — O divadle v Praze (přednáška 1899/?/). — O cestování za starodávna (247). — Pošta a poslové před třemi věky (143). — Pražští židé (308).

Třísky:   Domy jindy a nyní – Platejz – Lidská kůže vydělaná – Veselé bratrstvo – Hledali nos – Dobrý anatom – První fajfky – Parlament – Rozhněvaný švec – Až kusy kožichu lítaly – Předkům nynějších fiakristů a jiných povozníků – Kejklíři v Kolíně – Komíny na Novém městě – Cikáni v Domažlicích – Slavnostní nálada – Císaře by rádi vítali, ale – Zápas mistrů pěvců na košíku – Kanonýři vojnou nadšení – Všední starosti Kašpara Lehmanna – »Mistr« Prahy v XVI. století – Veliký Meysl.

...

Ѡ

1916

1916a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1916 (3. vyd.), 4°, 284 + 292 str.

Ѡ

1916b   Pražské obrázky. Řada třetí. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 10. Praha, Jan Otto, 1916, 355 + (1) str.

Bitý nebitého nese (1898b). — Nepřátelský vpád (). — Pan otec (). — Tomáš Soběslavský (). — Polský Don Juan (). — Nešlechetný Baloun (). — Strach v Karmel (). — Pro Žižku (). — Ochladlý žár (). — Krátký jeho svět ().

1917

1917a   Ze starodávných radnic. Řada první. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 11. Praha, Jan Otto, s.a. [1917] (1. vydání), 334 + (2) str.

...

Ѡ

1917b   Ze starodávných radnic. Řada druhá. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 12. Praha, Jan Otto, 1917 (1. vydání), 303 str.

...

Ѡ

1917c   Z kulturních dějin XVI. věku. — Člověk zmařený. — Kolomaz, krmička zlá. — Z „Mistra Kampana“. Upravil a poznámkami opatřil Jos. Horčička. Literární úvod napsal F. V. Krejčí. Ottovy Zlaté klasy 4. Praha, Jan Otto, 1917, 58 str.

Obsah: Životopis Zikmunda Wíntra /3/. 1. Z kulturních dějin XVI. věku: Školní budovy. — Druhy škol /7/. Staročeské hračky /11/. 2. Člověk zmařený (1884b) /15/. 2. Kolomaz, krmička zlá /32/. 3. Z Mistra Kampana /42/. Poznámky /54/.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1918

1918a   Pražské obrázky. Řada čtvrtá. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 13. Praha, Jan Otto, 1918 (1. vydání), 465 + (1) str.

...

Ѡ

1918b   Mistr Kampanus. Historický obraz. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1918 (4. vyd.), 4°, 284 + 292 str.

Ѡ

1920

1920a   Den pomsty a potupy. 21. červen 1621. Výňatek z Mistra Kampana. Naše Jaro, sbírka souvislé četby školní, č. 4. V Brně, nákladem Ústředního spolku učitelského na Moravě a ve Slezsku, 1920 [1923?], 8°, 16 str.

2. vydání — 1922.

Ѡ

1920b   Hora Bílá — hora kletá. Výňatek z Mistra Kampana. Naše Jaro, sbírka souvislé četby školní, č. 6. Brno, Ústřední spolek učitelský, 1920, 8°, 16 str.

Ѡ

1920c   Mistr Kampanus. Historický obraz. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1920 (5. vyd.), 4°, 284 + 292 str.

Ѡ

1920d   Mistr Kampanus. Historický obraz. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1920 (5. vyd.), 4°, 284 + 292 str.

Ѡ

1921

1921a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Část 1, 2. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1921 (6. vydání /?/), 4°, 284 + 292 str.

Ѡ

1921b   Nezbedný bakalář. Rakovnický obrázek z XVI. století, Světová knihovna 1215–1216. Praha, Jan Otto, 1921 (nový dotisk), 16° (m. 8°?), 117 str. — Viz 16.

Ѡ

1921c   Ze školy a z kostela. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií 14. Praha, Jan Otto, 1921 (1. vydání), 384 str.

...

Ѡ

1922

1922a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Část 1, 2. Illustroval Adolf Kašpar, Praha, Jan Otto, 1922 (6. vydání), 4°, 284 + 292 str.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1922b   Pražské obrázky, Řada první. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 6. Praha, Jan Otto, 1922 (2. vydání), 379 + (1) str.

Ѡ

1922c   Pražské obrázky, Řada 5, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 15; Jan Otto, Praha 1922 (1. vydání), str. 360.

Peklo (). — V koleji Reckově (). — Boj o pivo pivem (). — Malý Faust (1892v). — Rytíři (). — Humoreska z r. 1602 (). — Mluvte česky (). — V úkropě sladovnickém (). — Dlouhý muž (). — O veliké noci v staré Praze (). — Tanec a připití (). — Bouře v Olomouci (). — Strach na Táboře (). — Bezbožnice (). — Obrázek venkovský (). — Očarovaný švec (). — Pytláci ().

Ѡ

1922d   Rakovnické obrázky, Řada I, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 1; Jan Otto, Praha 1922 (2. vydání), str. 379 + [1].

Kdo z koho? (). — Člověk zmařený (1884b). — Nezbedný bakalář (16). — Do zeleného pokoje ().

Ѡ

1922e   Rakovnické obrázky, Řada druhá, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 4; Jan Otto, Praha 1922 (2. vydání), str. 408.

...

Ѡ

1922f   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století, Řada I. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií 2; Jan Otto, Praha 1922 (2. vydání), str. 383 + [I]. — Viz 472.

...

Ѡ

1922g   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století, Řada II. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií 3; Jan Otto, Praha 1922 (2. vydání), str. 370 + [II]. — Viz 472.

...

Ѡ

1923

1923a   Den pomsty a potupy. 21. červen 1621. Výňatek z Mistra Kampana. Dědictví Havlíčkovo. Brno, Ústřední spolek učitelský, 1923 (2. vydání), 8°, 16 str.

Ѡ

1923b   Pražské obrázky. Řada druhá. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 8. Praha, Jan Otto, 1923 (2. vydání), 305 str.

Rozina sebranec — Mistr Kodicill — Bál na malém rynku Pražském — Pro čest řemesla — V soukromé škole.

Ѡ

1923c   V ohradě měst a městských zdech. Řada první. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 7. Praha, Jan Otto, 1923 (2. vydání), 8°, 278 + (2) str.

...

Ѡ

1924

1924a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Část 1, 2. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1924 (7. vyd.), 4°, 284 + 292 str.

Ѡ

1924b   Mistr Kampanus. Historický obraz. Část 1, 2. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1924 (9. vydání /?/), 4°, (IV) + 284 + 292 + (2) str.

Ѡ

1925

1925a   Z městských živností. Řada první. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií. Svazek XVI. Praha, Nakladatelství J. Otto s r. o., 1925 (1. vyd.), 480 + (2) str.

Obsah: Mistrovské kusy starodávných řemeslníkův /5/. Zemské cechy /27/. Rovnost organisovaných /37/. Umění a řemeslo v XVI. věku /57/. Ze života učedníků /73/. Knihtiskaři pražští /103/. Martin Kuthen a jebo nakladatel /131/. Ševci a krejčí /141/. Dvě zhynulá řemesla /159/. Matka pokladnice /173/. Zlatníci pražští XVI. věku /189/. Čest řemeslnlků /217/. Malíři pražští XVI. věku /233/. K životopisu dvou českých umělců /257/. Malířské práce u nás v půlstoleti před bitvou bělohorskou /273/. Valné hromady řemeslnické /307/. O pivě a pivovarství v XIV. a XV. věku /327/. Český obchod ve XIV. věku /353/. Nová dráha vodní v XVII. věku /389/. Bankrot kupecký /403/. Život v pražském Ungeltě r. 1597 /411/. Karbaník veliký /455-460/. Třísky /461-480/.

Ѡ

1925b   V ohradě měst a městských zdech. Řada první. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 7. Praha, Jan Otto, 1925 (3. vydání), 8°, 278 + (II) str.

Ѡ

1925c   Mistr Kampanus. Historický obraz. Část 1, 2. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1925 (8. vydání), 4°, (IV) + 284 + 292 + (II) str.

Ѡ

1927

1927a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1927 (x. vyd.), 284 + 291 + (2) str.

Ѡ

1928

1928a   Rakovnické obrázky. Ze života XVI. století. Řada I. Výbor ze spisů Zikmunda Wintra sv. 1. Praha, J. Otto, 1928 (2. vydání), 8°, 388 str.

Ѡ

1928b   Mistr Kampanus. Historický obraz. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1928 (10. vydání), 291 + (2) str.

Ѡ

1928c   U mistra Daniele z Veleslavína. Ze sebraných spisů Zikmunda Wintra sv. III „Z rodiny a domácnosti staročeské“. Ku IV. bibliofilskému večeru konanému v sobotu dne 3. listopadu v Národním domě na Král. Vinohradech. V Praze, Nakladatelství J. Otto, společnost s r. o., 1928 (v nákladu 250 výtisků), 19 + (II) str.

Ѡ

1929

1929a   Pražské obrázky. Řada I, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 3. Praha, J. Otto, 1929 (3. vydání ?), 379 str.

Ѡ

1929b   Pražské obrázky. Řada II, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 4. Praha, J. Otto, 1929 (3. vydání ?), 305 str.

Ѡ

1929c   Pražské obrázky. Řada III, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 5. Praha, J. Otto, 1929 (3. vydání ?), 355 str.

Ѡ

1929d   Pražské obrázky, Řada IV, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 6. Praha, J. Otto, [1929?] (3. vydání?), 465 str.

Ѡ

1929e   Rakovnické obrázky. Ze života XVI. století. Řada II. Výbor ze spisů Zikmunda Wintra sv. 2. Praha, J. Otto, 1929 (2. vydání), 8°, 407 + (1) str.

Ѡ

1930

1930a   Pražské obrázky. Řada IV. Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 6. Praha, J. Otto, 1930 (3. vydání?), 465 str.

Ѡ

1930b   Pražské obrázky. Řada V. Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 7. Praha, J. Otto, 1930 (3. vydání?), 8°, 360 str.

Ѡ

1930c   V ohradě měst a městských zdech. Řada prvá. Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 11. Praha, Jan Otto, [1930] (x. vydání), 8°, 278 + (2) str.

Ѡ

1930d   Z městských živností. Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. X. Praha, J. Otto, s. a. [1930?] (2. vyd.), 480 + (2) str.

Mistrovské kusy starodávných řemeslníkův (207?). — Zemské cechy (266?). — Rovnost organisovaných (385). — Umění a řemeslo v XVI. věku (356). — Ze života učedníků (388). — Knihtiskaři pražští (364). — Martin Kuthen a jeho nakladatel (119). — Ševci a krejčí (368). — Dvě zhynulá řemesla (81). — Matka pokladnice (372). — Zlatníci pražští XVI. věku (380). — Čest řemeslníků (382). — Malíři pražští šestnáctého věku (366). — K životopisu dvou českých umělců (122, 223). — Malířské práce u nás v půlstoletí před bitvou bělohorskou (??). — Valné hromady řemeslnické (387). — O pivě a pivovarství v XIV. a XV. věku (346). — Český obchod ve XIV. věku (328). — Nová dráha vodní v XVII. věku (295). — Bankrot kupecký (350). — Život v pražském Ungeltě r. 1597 (278). — Karbaník veliký (363).

Třísky:   Beneš z Loun, jeho erb a rod – Česká tvrdohlavost – Vzteklý švec – Mlynářské funusy – Divní svatí – Dobrý recept – Krejčí pražští a židé – Poštovné r. 1612 – Herbář Mathiolův – Mistr Daniel z Veleslavína vyplácel hotovými – Letory a zaměstnání – Chomutovští Němci stojí o vrchnost českou a o sv. Václava – Pudivítr – V Přerově – Židé a kožešníci – Biskup dlužen krejčímu – Poesie sladovnická – Cesta z Vídně do Prahy – Nesolidní řeeslník – Plavba z Litoměřic do Prahy – Horáci – Tři kopy – Příspěvky – Denuncianti – Vlaská brána na Novém Světě v Praze – V Norimberce francouzská práce – Právo mlýnu dané – Nejstarší papírna v Čechách.

Ѡ

1930e   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století, Řada I. Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 8. Praha, Jan Otto, [1930] (3. vydání), 383 + (1) str. — Viz 472.

...

Ѡ

1930f   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století, Řada II. Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 9. Praha, Jan Otto, [1930] (3. vydání), 370 + (2) str. — Viz 472.

...

Ѡ

1931

1931a   Ze školy a z kostela. Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 13. Praha, Jan Otto, 1931 (2. vydání), 384 str.

Ѡ

1933

1933a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Jan Otto, 1933 (11. vydání), 8°, (VI) + 291 + (2) str.

Ѡ

1934

1934a   Rakovnické obrázky. Ze života XVI. století. Řada I. Praha, J. Otto, 1934 (3. vydání), 8°, 435 str.

Ѡ

1934b   Rakovnické obrázky. Ze života XVI. století. Řada II. Praha, J. Otto, 1934 (3. vydání), 8°, 217 str.

Ѡ

1934c   Rakovnické obrázky. Ze života XVI. století. Řada III. Praha. J. Otto, 1934 (3. vydání), 8°, 239 str.

Ѡ

1935

Ѡ

1936

1936a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Dílo Zikmunda Wintra. Svazek I. Uspořádal Miloslav Novotný. Úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb. Praha, Kvasnička a Hampl, 1936 (12. vydání), 492 + (5) str. + 12 hlubotiskových příl.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1937

1937a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Dílo Zikmunda Wintra, sv. I. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Kvasnička a Hampl, 1937 (13. vydání), 492 str.

Ѡ

1937b   Nezbedný bakalář a jiné rakovnické obrázky. Dílo Zikmunda Wintra, sv. II. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Kvasnička a Hampl, 1937 (4. vyd.), 316 + (4) str. + 5 obr. příl.

Obsah: Kdo s koho? /7/. Člověk zmařený (1884b) /97/. Nezbedný bakalář /113/. Do zeleného pokoje /187/.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1937c   Rakovnický primátor a jiné rakovnické obrázky. Dílo Zikmunda Wintra, sv. III. Uspořádal Miloslav Novotný. Úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb. Praha, Kvasnička a Hampl, 1937 (4. vydání), 337 + (7) str. + 5 obr. příl.

Obsah: O život /7/. Z rodinné kroniky /39/. Démon ctižádostný /73/. Osudné slovo /97/. Příšera /111/. Bitva v Hodyni /165/. Jiřík z Kozlan, odpovědník a škůdce zemský /181/. Rakovnický primátor /209/. Žena /287/. Golgota /301/.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1937d   Břetislav a Jitka a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra, sv. IV. uspořádal Miloslav Novotný. Úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb. Praha, Kvasnička a Hampl, 1937 (4. vydání), 316 + (V) str. + 5 obr. příl.

Ѡ

1937e   Rozina sebranec a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra, sv. V. Uspořádal Miloslav Novotný. Úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb. Praha, Kvasnička a Hampl, 1937 (2. vydání), 250 + (4) str. + 6 obr. příl.

Obsah: Rozina Sebranec. Mistr Kodicill. Bál na Malém rynku pražském. Pro čest řemesla. V soukromé škole.

Ѡ

1937f   Nezbedný bakalář a jiné rakovnické obrázky. Dílo Zikmunda Wintra, sv. II. Uspořádal Miloslav Novotný. Úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb. Praha, Kvasnička a Hampl, 1937 (5. vyd. /4.?/), 316 + (4) str. + 5 obr. příl.

Ѡ

1938

1938a   Krátký jeho svět a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra sv. VI. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Kvasnička a Hampl, 1938 (2. vydání), 8°, 296 + (4) str. + 5 obr. příl.

Obsah: Bitý nebitého nese (1898b) /7/. Nepřátelský vpád (1893) /45/. Pan otec Tomáš Soběslavský (1896) /57/. Polský Don Juan (1900) /127/. Nešlechetní Balouni (1903g) /137/. Strach o Karmel (1899) /149/. Pro Žižku (1887) /159/. Ochladlý žár (1912e) /169/. Krátký jeho svět (1901) /207/.

Ѡ

1938b   Panečnice a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra sv. VII. uspořádal Miloslav Novotný. Úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb. Praha, Kvasnička a Hampl, 1938 (2. vydání), 8°, 399 + (7) str. + 5 obr. příl.

Obsah: Panečnice. Kámen filosofský. Proti pánům. V šermířské škole. Psi ve Psářích. Pro tu lásku. Nezdárná disputace. Poctivý Jidáš. Dva dni na staroměstském domě radním. V konsistoři pod obojí přijímajících (r. 1593). Z tiché domácnosti. Židé zakladatelé jesuitského konviktu. Vlaský král a česká švadlí. Bitva ve škole u sv. Štěpána. Francouzská královna v pražské šatlavě. Klání o děvče. Pan Šejnoch. Nymburský písař. Dvě košile.

Ѡ

1938c   Peklo a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra sv. VIII. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Kvasnička a Hampl, 1938 (2. vyd.), 8°, 302 + (6) str. + 5 obr. příl.

Obsah: Peklo (1904d) /7/. V kolleji Rečkově /117/. Boj o pivo pivem /135/. Malý Faust (1892v) /147/. Rytíři /153/. Mluvte česky! /187/. V úkropě sladovnickém /193/. Dlouhý muž /203/. O veliké noci v staré Praze /211/. Tanec a připití /225/. Očarovaný švec /233/. Pytláci /242/. Tři obrázky venkovské: Bouře v Olomouci /269/. Strach na Táboře /279/. Bezbožnice /291/.

Online: digitalniknihovna.cz.

Ѡ

1938d   Rozina sebranec. S předmluvou Arne Nováka. Šesti jednobarevnými a čtyřmi čtyřbarevnými dřevoryty vyzdobil Karel Svolinský, který též navrhl typografickou úpravu. Edice Slavín. Praha, Evropský literární klub, 1938 (3. [kritické?] vydání), 242 + (2) str. + 10 obr. příl.

Ѡ

1938e   Dva dni na staroměstském domě radním. Blaník: výběr z písemnictví pro školy, sv. 31. Praha, Kvasnička a Hampl, 1938 (2. samostatné vydání), 8°, 72 + (II) str.

Ѡ

1939

1939a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Uspořádal Miloslav Novotný. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, 1939 (14. vydání), 585 + (VII) str.

Poprvé s otiskem závěrečné poznámky autorovy.

Ѡ

1940

1940a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Uspořádal Miloslav Novotný. Úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb. Dílo Zikmunda Wintra, sv. I. Praha, Kvasnička a Hampl, 1946 (15. vydání), 8°, 492 + (V) str. + 12 hlubotiskových příloh.

Ѡ

1940b   Mistr Kampanus. Historický obraz. Uspořádl Miloslav Novotný. Illustroval Adolf Kašpar. Praha, Kvasnička a Hampl, 1940 (16. vydání), 585 + (VII) str.

Ѡ

1940c   Ze studentských vzpomínek. Z pamětí Zikmunda Wintra vybral Miloslav Novotný. Graficky upravil Jaroslav Šváb. Kresba Alois Moravec. Praha, Kvasnička a Hampl, 1940, 8°, 26 + (VI) str.

Novoroční tisk.

Ѡ

1941

1941a   Břetislav a Jitka a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra sv. IV. Uspořádal Miloslav Novotný. Úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb. Praha, Kvasnička a Hampl, 1941 (5. vydání), 8°, 297 + (IV) str. + 5 obr. příl.

Ѡ

1941b   Nezbedný bakalář a jiné rakovnické obrázky. Dílo Zikmunda Wintra sv. II. Uspořádal uMiloslav Novotný. Úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb. Praha, Kvasnička a Hampl, 1941 (5. vyd.??), 316 + (4) str. + 5 obr. příl.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1941c   Rakovnický primátor a jiné rakovnické obrázky. Dílo Zikmunda Wintra sv. III. Uspořádal Miloslav Novotný. Úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb. Praha, Kvasnička a Hampl, 1941 (5. vydání), 337 + (4) str. + 5 obr. příl. — Viz 1946, 1996.

Ѡ

1941d   Rozina sebranec a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra sv. V. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Kvasnička a Hampl, 1941 (3. vydání), 237 + (4) str. + 6 obr. příl.

Ѡ

1946

1946a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Dílo Zikmunda Wintra, sv. I. Uspořádal Miloslav Novotný. Úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb. Praha, Kvasnička a Hampl, 1946 (17. vydání), 492 + (V) str. + 12 hlubotiskových příloh.

Ѡ

1946b   Vzpomínky z mládí. Z pamětí Zikmunda Wintra vybral Miloslav Novotný. Praha, Kvasnička a Hampl, 1946, 8°, 20 str. + fot. + plánky.

Vydáno k stému výročí narozenin Z. W. — 27. prosince 1946.

Viz 1941, 1996.

Ѡ

1947

1947a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Dílo Zikmunda Wintra, sv. I. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Kvasnička a Hampl, 1947 (18. vydání), 476 + (IV) str. + 12 hlubotiskových příloh.

Ѡ

1948

1948a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Praha, Kvasnička a Hampl, 1948 (19. vydání), 476 + (IV) str. + 12 obr. příloh.

Ѡ

1949

1949a   Břetislav a Jitka a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra IV. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Melantrich, 1949(?) (x. vydání), 316 + )8) str. + 5 obr. příl.

Ѡ

1949b   Krátký jeho svět a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra VI. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Melantrich, 1949 (3. vydání), 290 + (IV) str. + 5 obr. příl.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1949c   Panečnice a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra VII. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Melantrich, 1949 (3. vydání), 393 + (7) str. + 5 obr. příl.

Ѡ

1950

1950a   Krátký jeho svět a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra VI. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Melantrich, 1950 (4. vyd.), 290 + (IV) str. + 5 obr. příl.

Ѡ

1950b   Mistr Kampanus. Historický obraz. K vydání připravil František Váhala. Doslov nasal Antonín Grund. Národní knihovna, sv. 14. Praha, Orbis (vydalo Ministerstvo informací a osvěty), 1950 (20. vydání; v Orbisu 1. vyd.), 632 + (4) str.

Ѡ

1950c   Nezbedný bakalář a jiné rakovnické obrázky. Dílo Zikmunda Wintra II. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Melantrich, 1950 (6. vydání), 310 + (8) str. + 5 obr. příloh.

„Nezbedný bakalář“ (16). ...

Ѡ

1950d   Panečnice a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra VII. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Melantrich, 1950 (4. vydání), 393 + (7) str. + 5 obr. příl.

Ѡ

1950e   Rakovnický primátor a jiné rakovnické obrázky. Dílo Zikmunda Wintra III. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Melantrich, 1950 (6. vydání), 328 + (8) str. + 5 obr. příl.

„Rakovnický primátor“ (15). ...

Ѡ

1951

1951a   Rozina sebranec a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra V. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Melantrich, 1951 (4. vydání), 248 + (4) str. + 6 obr. příl.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1951b   Peklo a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra VIII. Uspořádal Miloslav Novotný. Praha, Melantrich, 1951 (x. vydání), 279 + (5) str. + 5 obr. příl.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1952

1952a   Vojačka a jiné pražské obrázky. Dílo Zikmunda Wintra, svazek 9. Uspořádal Miloslav Novotný. Obálka a vazba Jaroslava Švába. Praha, Melantrich, 1952 (1. vydání), 297 + (3) str. + 9 obr. příl.

Obsah: Břetislav a Jitka (256) /5-39/. — V pasti (388) /41-76/. — Student pražské university (308) /47-106/. — Judith zlé paměti (240?) /107-136/. — S hlaholem trub (357) /137-161/. — Vojačka (361) /163-199/. — Jak se mínil bakalář oženiti (258) /201-215/. — Po bitvě na Bílých horách (213) /217-231/. — Z okolí pražského vesnické idyly (226) /233-244/. — Kterak sedláci prali pány (139) /245-253/. — Kolomaz, krmička zlá (284) /255-279/. — Políčeno (1911) /281-287/. — Zlý duch Arrathan (45) /289-/.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1952b   Mistr Kampanus. Historický obraz. K tisku připravil a poznámku napsal Albert Vyskočil. Ilustroval Adolf Kašpar. Živý odkaz domova. Knihovna národních klasiků, sv. 13. Praha, Vyšehrad, 1952 (21. vydání, ve Vyšehradu 1.), 482 + (6) str.

Ѡ

1953

1953a   Rozina sebranec. K vydání připravil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Josef Čermák. Světová četba 73. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU), 1953 (6. vydání), 259 str.

Ѡ

1953b   Зикмунт Винтер: Магистр Кампанус (Magistr Kampanus. Istoričeskij portret), perevod s češskogo F. Bogoljubovoj; posleslovije i primečanija N. Pašajevoj. Moskva, Gosudarstvennoje izdatel'stvo chudožestvennoj literatury, 1953, 8°, 565 pp.

Ѡ

1956

1956a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Doslov Karel Krejčí. K vydání připravil František Váhala. Ilustroval Adolf Kašpar. Graficky upravil Oldřich Menhart. Svět, sv. 1. Praha, Naše Vojsko, 1956 (22. vydání; v NV 1. vyd.), 453 str.

Obsah: Doslov /421/. Vysvětlivky /427/. Ediční poznámka (Fr. Váhala) /453/.

Ѡ

1956b   Mistr Kampanus. Historický obraz. K vydání připravil a poznámkami opatřil František Váhala. Doslov napsal Antonín Grund. Ilustroval Adolf Kašpar. Nesmrtelní, sv. 29. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956 (23. vydání; v SNKLHU 1. vyd.), 540 + (III) str.

Obsah: Ediční poznámka (Fr. Váhala) /497/. Vysvětlivky /498/. Doslov /535/.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1956c   Z dávných dob. Výbor z díla. Doslov napsal Vladimír Kovařík. Výbor uspořádala a vysvětlivkami opatřila Jarmila Kabešová. Text k vydání připravila Zdeňka Sochorová. Ilustroval a obálku navrhl Václav Boukal. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1956 (1. vydání v SNDK), 309 str.

Obsah: Pro čest řemesla. Pražské obrázky II /7/. Člověk zmařený (1884b). Rakovnické obrázky I /56/. O život. Rakovnické obrázky II /71/. Osudné slovo. Rakovnické obrázky II /102/. Jiřík z Kozlan odpovědník a škůdce zemský. Rakovnické obrázky II /114/. Z okolí pražského vesnické idyly. Pražské obrázky I /141/. Dvě košile. Pražské obrázky IV /152/. Pro tu lásku. Pražské obrázky IV /158/. Proti pánům. Pražské obrázky IV /166/. Karbaník veliký. Z městských živností /195/. Žebráčkové a jejich koledy. Ze školy a z kostela /198/. Schovanice staročeské. Z rodiny a domácnosti staročeské I /211/. Panna Mandelína z Hradce. Z rodiny a domácnosti staročeské I /216/. Kolomaz, krmička zlá. Pražské obrázky I /225/. Boj o pivo pivem. Pražské obrázky V /250/. Psi ve Psárích. Pražské obrázky IV /260/. S hlaholem trub. Pražské obrázky I /272/. Doslov /297/. Vysvětlivky /302/. Vydavatelské poznámky /308/.

Ѡ

1957

1957a   Magister Kampanus. Ein historisches Gemälde. Deutsch von Alfred Dressler. Nachwort Karel Krejčí. Illustrationen von Adolf Kašpar. Prag, Artia Verlag, 1957 (Deutsche Erstausgabe), 522 pp. — Viz [2002].

Ѡ

1959

1959a   Magister Kampanus. Historický obraz. Preložili Ivan Minárik a Jozef Štefánik. Doslov napísal Milan Pišút. Vysvetlivky spracoval Jozef Nižnánsky. Návrh na prebal, väzbu, frontispice a titulný list vypracoval Jaroslav Šváb. Česká tvorba, zväzok 1. V Bratislave, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959 (1. vyd.), 8°, 523 str.

Ѡ

1962

1962a   Tři pražské novely. Výbor uspořádal a vysvětlivky napsal dr. František Stuchlý. Obálku a vazbu navrhl národní umělec Vlastimil Rada. Edice Vyšehrad. Praha, Lidová demokracie, 1962, 173 + (3) str.

Obsah: Pro čest řemesla (277) /5/. — Krátký jeho svět (342) /53/. — Proti pánům (345) /139/.

Ѡ

1963

1963a   Nezbedný bakalář. K vydání připravili, ediční poznámky a vysvětlivky napsali Dušan Jeřábek a Vlastimil Válek. Vazba, ilustrace a grafická úprava Miloslav Troup. Skvosty, sv. 35. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963 (v SNKLU 1. vyd.), 12°, 157 str.

Viz 1883a.

Ѡ

1964

1964a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Ilustroval Adolf Kašpar. Česká klasická próza. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964 (24. vydání; v SNKLU 2. vyd.), 553 str.

Obsah: Ediční poznámka (Redakce) /536/. Vysvětlivky /537/.

Ѡ

1966

1966a   Rozina sebranec a jiné prózy. Doslov napsal Dušan Jeřábek („Tři historické příběhy Zikmunda Wintra“). Text próz Krátký jeho svět a Peklo připravili, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřili Dušan Jeřábek a Vlastimil Válek. Text Roziny sebrance připravil, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřil Josef Čermák. Obálku a vazbu navrhl Miroslav Troup. Edice Česká klasická próza. Praha, Odeon, 1966 (v Odeonu 1. vydání), 373 + (3) str. + 4 barevné přílohy.

Krátký jeho svět (342). — Peklo (383). — Rozina sebranec (376).

Ѡ

1968

1968a   Rozina sebranec. postf. Zd. Heřman, ed. & com. Olga Svejkovská. Il. Jan Sládek. Klub mladých čtenářů. Praha, SNDK, 1968 (1. vydání v SNDK), 284 str.

Ѡ

1971

1971a   Rozina sebranec, medailón o autorovi napsal Zdeněk Pešat, Slunovrat — velká řada 3, il. Cyril Bouda; Československý Spisovatel, Praha 1971 (9. vydání), str. 184.

Ѡ

1972

1972a   Obrázky; ed. Jaroslava Janáčková, il. Karel Hruška; Mladá fronta, Praha 1972 (1. vyd.), str. 332.

Ѡ

1973

1973a   Rytíři a jiné povídky. Výbor uspořádala a doslov napsala dr. Alena Benešová. Text k vydání připravil, vysvětlivky a ediční poznámku napsal dr. Miloslav Sedláček. Ilustroval Václav Fiala. Edice Zlatoroh. Praha, Albatros, 1973 (1. vyd.), 345 str.

Obsah: Bitý nebitého nese (1898b, 1916b) /7/. — O život (1885) /57/. — Jiřík z Kozlan, odpovědník a škůdce zemský (1882a) /97/. — Osudné slovo (1883) /133/. — Kdo s koho (1885) /149/. — Malý Faust (1892v, 1922c) /267/. — Rytíři (1911j, 1922c) /274/. — O jedinečném spisovateli Zikmundu Wintrovi /317/. — Vydavatelská poznámka /321/. — Vysvětlivky /323/.

Online: ndk.cz.

Ѡ

1974

1974a   Mistr Kampanus. Historický obraz. Medailón o autorovi napsala Jaroslava Janáčková. Kresby Cyril Bouda. Slunovrat — velká řada, sv. 27. Typografie Oldřich Hlavsa. Praha, Československý spisovatel, 1974 (25. vydání; v ČsS 1.), 515 str.

Ѡ

1979

1979a   Panečnice. Doslov Jaroslava Janáčková. Slunovrat — prémie. Ilustroval Michael Romberg. Praha, Československý spisovatel, 1979 (5. vydání, v ČsS 1.), 139 str.

Ѡ

1981

1981a   Peklo. Medailón o autorovi napsala Jaroslava Janáčková. Portrét autora: Rudolfa Klimovič. Slunovrat — malá řada sv. 48. Il. Jan Kudláček. Praha, Československý spisovatel, 1981 (7. vyd.), 187 str.

Ѡ

1982

1982a   Třináct baladických próz. Připravila Jaromíra Nejedlá. Il. Markéta Králová. Slunovrat (Bezplatná členská préie). Praha, Československý spisovatel, 1982 (1. vyd.), 276 str.

Ѡ

1984

1984a   Nezbedný bakalář. Starobylý obrázek z Rakovnicka (1883). Pripravil Josef Špičák. Il. Miroslav Váša. Praha, Melantrich, 1984 (v Melantrichu 1. vydání), 143 str.

Viz 1883a.

Ѡ

1987

1987a   Malé historie a třísky. Uspořadala Věra Brožová, Jaroslava Janáčková ; Úvod J. Janáčková. Obálka, vazba a grafická úprava Pavel Rajský. Praha, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1987 (1. vyd.), 272 str.

Obsah: Lounské figurky (85). — Galanthomme z předešlého století (13). — Zlý duch Arrathan (38). — Doktor okulista (135). — Panna Mandelína z Hradce (125). — Divná snídaně (464). — Ve škole svatého Mikuláše (419). — Nymburský písař (93). — Podoba Husova (405a). — Student pražské univerzity v 16. věku (270). — V úkropě sladovnickém (420). — Alžběta z Lisova (57). — Čaroději (87). — Kterak sedláci prali pány (427). — Štědrý den v radnici staroměstské (54). — Boj o pivo pivem (132). — Z lesů křivoklátských (1880b).

Třísky:   Český šlechtic v době nejčeštější – Jak kronikář Hájek nabyl schovance – Doktor práv zahradníkem – Láska – Vina a trest – Divná móda – Ženatý učedník – Nespravedlnost – Česká tvrdohlavost – Dobrý recept – Pražští apačové – Dobrý příklad – Bez frází – Protekce a jistota – Mistr Daniel z Veleslavína vyplácel hotovými – Lidská kůže vydělaná – Hledali nos – Kejklíři v Kolíně – Slavnostní nálada – Císaře by rádi vítali, ale – V jedné z knih.

Ѡ

1988

1988a   Kampanus magiszter. Fordította P. Olexo Anna. Budapest, Európa Könyvkiadó / Bratislava, Madách Könyvkiadó, 1988 [1987] (1. vydání), 4°, 400 pp.

Ѡ

1991

1991a   Zlatá doba měst českých. K vydání připravil Rudolf Havel. Doslov (Historik — beletrista) Jiří Kejř. Obrazové přílohy vybral a komentář k nim napsal Jan Royt. Klub čtenářů. Praha, Odeon, 1991 (2. vyd., v Odeonu 1. vyd.), 267 str. + obr. + fot.

Viz 1913d.

Ѡ

1996

1996a   Paměti ze života dvou přátel. K vydání připravila, úvodem a poznámkami opatřila Věra Brožová. Rakovník, Rabasova galerie, 1996 (1. vydání), 55 str (3 fotografie).

Viz ...[Zvon 1908-09; 1941, 1946].

K 150. výročí autorova narození. — Vzpomínky Zikmunda Wintra na jeho přítele, právníka a sběratele umění Josefa Stupeckého (1848—1907).

Ѡ

2002

2002a   Magister Kampanus. Ein Historienbild. Tschechische Bibliothek, Deutsch von Alfred Dressler, Mit einem Essay von Peter Demetz und einem Nachwort von Eckhard Thiele. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), 2002, 878 pp. — Viz [1957].

Ѡ

2002b   Mistr Kampanus. Edice českých autorů. Praha, Levné knihy KMa, 2002 (26. vydání, v KMa 1. vyd.), 591 str.

Ѡ

2004

2004a   „Zlý duch. Strašidelná historie“, in: Kostlivec pod podlahou. Edice Thema sv. 1. Praha, Plot, 2004, str. 85–91. — Viz 1885.

Ѡ

2005

2005a   „Bál na Malém rynku pražském“, in: V zajetí alkoholu. Edice Thema sv. 3. Praha, Plot, 2005, str. 5–19. — Viz 1895.

Ѡ

2009

2009a   Povídky. Uspořádání, ediční příprava, komentář, slovníček a vysvětlivky Věra Brožová. Česká knižnice. Brno, Host, 2009, 408 str.

Obsah: Krátký jeho svět /7/. Proti pánům /93/. Vojačka /123/. Peklo /161/. Panečnice /267/. Komentář /337/. Ediční zpráva /365/. Slovníček historismů, archaismů a dobových názvů některých míst /377/. Vysvětlivky /396/.

Ѡ

2010

2010a   Rozina sebranec. Třebíč, Akcent, 2010, 222 str.

Ѡ

 

Ѡ

 

Zikmunda Wintra
Sebrané spisy z belletrie
a z kulturních studií

  1. Rakovnické obrázky - 1.

  2. Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století - 1.

  3. Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století - 2.

  4. Rakovnické obrázky - 2 (1912)

  5. Šat, strava a lékař v XV. a XVI. věku.

  6. Pražské obrázky - 1.

  7. V ohradě měst a městských zdech - 1.

  8. Pražské obrázky - 2.

  9. V ohradě měst a městských zdech - 2.

  10. Pražské obrázky - 3.

  11. Ze starodávných radnic - 1.

  12. Ze starodávných radnic - 2.

  13. Pražské obrázky - 4.

  14. Ze školy a z kostela.

  15. Pražské obrázky - 5.

  16. Z městských živností - 1. (1925a).

 

Ѡ

 

Výbor ze spisů Zikmunda Wintra

  1. Rakovnické obrázky - 1.

  2. Rakovnické obrázky - 2.

  3. Pražské obrázky - 1.

  4. Pražské obrázky - 2.

  5. Pražské obrázky - 3.

  6. Pražské obrázky - 4.

  7. Pražské obrázky - 5.

  8. Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století - 1.

  9. Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století - 2.

  10. Z městských živností.

  11. V ohradě měst a městských zdech - 1.

  12. V ohradě měst a městských zdech - 2.

  13. Ze školy a z kostela.

 

Ѡ

 

Dílo Zikmunda Wintra

  1. Mistr Kampanus (1936a)

  2. Nezbedný bakalář a jiné rakovnické obrázky (1937b)

  3. Rakovnický primátor a jiné rakovnické obrázky (1937c)

  4. Břetislav a Jitka a jiné pražské obrázky (1937d)

  5. Rozina sebranec a jiné pražské obrázky (1937e)

  6. Krátký jeho svět a jiné pražské obrázky (1938a)

  7. Panečnice a jiné pražské obrázky (1938b)

  8. Peklo a jiné pražské obrázky (1938c)

  9. Vojačka a jiné pražské obrázky (1952a)

 

Ѡ

 

Prameny

Šimák, J. V.: Zikmund Winter. Materiály k vypsání života a díla (s podobiznou a obrázkem), Společnost přátel starožitností českých (tiskem Aloisa Wiesnera), Praha 1912, str. 297–310. (Zvláštní otisk z Časopisu Společnosti přátel starožitností českých XX, 1912, 35 str.)

Zikmund Winter. Mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové vědecké konference, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Muzejním spolkem královského města Rakovníka a Okresním muzeem. Rakovník 12.–14. prosince 1996. Uspořádala a k vydání připravila Věra Brožová. Rakovník, Okresní muzeum Rakovník / [Praha], Ústav pro českou literaturu AV ČR, [1996], 226 str. (Online: ucl.cas.cz.)

 

 

Ѡ

 

( Poslední aktualizace 16. června 2006 )

 

 

 

 

 

 

Zikmund Winter Zikmund Winter
v roce 1874


Zikmund Winter Zikmund Winter
počátkem 90. let
19. století


Člověk zmařený (1888) Člověk zmařený (1888)


Z městských živností 1925 Z městských živností (1925)


Rozina sebranec 1966 Rozina sebranec (1966)

 


 

Seznam zkratek

 

ČČHČeský časopis historický, Praha.

ČČMČasopis Musea království Českého, Praha.

ČPČeská Politika, Praha.

HNHlas Národa, Praha.

Květy, Praha.

Lumír. Belletristický týdenník (později Časopis zábavný a poučný), Praha.

M / MethMethod. Časopis věnovaný umění křesťanskému, Praha.

NLNárodní Listy, Praha.

OSN   —   Ottův Slovník naučný. Praha.

Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice, Vácslav Vlček, Praha 1871–1921.

PAPamátky archeologické a místopisné, Praha.

PivLPivovarské listy, Praha.

Ruch, Wiesner, Praha.

Světozor, Šimáček, Praha.

ZlaPrZlatá Praha. Obrázkový týdenník pro zábavu a poučení, Praha.

Zvon, Praha.

 

 

  < < < < < <