Zíbrtova Bibliografie české historie, díl V.*

Jan Amos Komenský

č. 17.324—30.638 (str. 325—930)

(1912)

- 325 -

b) Jan Amos Komenský.*)

(* 1592, † 1670).

I. Literární činnost Jana Amosa Komenského.

 

A.

17324. Abissinii, překlad habešský: Janua linguarum, viz zprávu Komenského v Seidelově vydání Janua linguarum, otištěném v úvodní stati s. v. Janua linguarum.

17325. Abrahamus patriarcha scena representatus. Anno 1641 in Januario, sub examen Scholae publicum. Amstelaedami, ex officina Petri van den Berge, in vico de Weeregracht sub signo montis Parnassi, anno 1661. Viz J. A. Comenii Fortunae faber, Amstelaedami, 1662 a Diogenes cynicus redivivus, vyd. 1662. — Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 273, č. 54: Sepsáno 1640. Komenský zmiňuje se o něm, „quod drama paratum habetur“ Opera didactica omnia III., 50. Osoby školní této hry jsou: Abraham, Hlas Boží (Dei vocem exprimens), Sara, Thara, Lot, Nachor, Milca, Eliezer, čeleď Abrahamova, Farao egyptský, Tathanes kníže, jiný kníže, družina králova; cizinec, vypovídající válku; posel vítězství, Melchisedek, Bera, král sodomský; Agar, anděl, andělé tři u Abrahama, Ismael, Isaak. Srv. Müller, č. 50. — Chystané vydání: Abrahamus patriarcha. Viz J. A. Komenského Veškeré Spisy svazek VI. (prospekt 1910), s. v. Spisy. — Srv. s. v. Divadlo.

17326. Abriss der Volksschule, viz německý překlad (Beeger Jul.) s. v. Delineatio scholae vernaculae.

17327. Absurditatum Echo. Viz Echo absurditatum. Srv. č. 17354.

*) Z událostí roku 1670 nejvýznamnější jest smrt slavného paedagoga, posledního biskupa Bratří Českých, J. A. Komenského, jehož rozsáhlá činnost ve vlasti i zvláště pak ve vyhnanství zasahovala do všech oborů tehdejšího života, týkajíc se politických zjevů, kulturního vývoje, poměrů náboženských, oprav a nových směrů ve výchově a školství, snah filosofických atd. Postava J. A. Komenského převyšuje všecky tehdejší vrstevníky a vyčnívá nejen v historii české v nejširším slova smyslu nade všecky tehdejší události a osobnosti, nýbrž i v dějinách lidstva zajištěna Čechovi Komenskému trvalá, věčná a vděčná paměť. Když jsme zařadili do Bibliografie České Historie v bibliografii českého povstání a války třicetileté zprávy o osobách vynikajících v bouřlivých těchto časích, zvláště všecko, co souvisí s dějinami českých exulantů (jejichž seznam zvláštní jsme připojili), káže důslednost (a právem každý by to hledal v tomto díle), aby exulantovi nejdůležitějšímu, tenkráte jistě nejušlechtilejšímu a nejvzdělanějšímu synu národa českého, divně a bolestně zmítanému na pouti životní, Komenskému, bylo v Bibliografii České Historie vykázáno místo čestné a podle velikých zásluh jeho a podle rozsáhlé činnosti místo také rozsáhlejší než exulantům ostatním. Pravda, že by část této odborné bibliografie podle původního rozvrhu příslušela do dílu VI. (Kulturní historie česká), do dílu VII. (Církevní dějiny, 7. Čeští bratří), do dílu VIII. Dějiny školství). Obraz velebné postavy Komenského není však možná roztříštiti na mechanické výstřižky podobné. Čin-

- 326 -

Komenský: Abschied-Lied-A dextris.

Č. 17328-35

17328. Abschied Lied, viz s. v. Lied.

17329. Academia, cum quatuor supremis Facultatibus suis, literataque Studiosorum peregrinatione et erudita conversatione repraesentantur. Viz: Schola ludus, V. — Akademie křesťanská světová. Viz Zoubek v oddílu: Komenský filosof.

17330. Acta conventus Thoruniensis, viz s. v. Colloquium Thoruniense.

ADAGIA

17331. Adagia. Viz Praxis Atrii linguarum comica.

17332. Adagia Bohemica. Viz s. v. Thesaurus linguae Bohemicae.

17333. Adagiorum Bohemicorum farrago, viz: Moudrost starých Čechů.

17334. Ad amicos Lesznae in Polonia agentes. Viz Noviny z Londýna. — Viz též Ad amicos, s. v. Clamores Eliae. Ad Atheos, ibid.

17335. A dextris et sinistris. Hoc est: Pro fide in Christum Deum-Hominem, Cum Marcionitis deliriis (Humanitatem Christi abnegantibus) lucta. Quae Johan-Amos Comenio fuit. Amsterdami, 1662, 16°, str. 96. Dedikace: Nobilissimo Viro D. Henrico von Schöllen, Strenuo Christi Athletae, Omne animi Robur, et de omnibus fidei hostibus virtute Christi Victoriam. Eximie Amicorum . . .   Amsterd. Calendis Junii 1661 (str. 3-9). In nomine Christi, qui est ex Patribus secundum carnem super omnia Deus benedictus in secula Amen. Nobilissime Domine

nost Komenského v každém z uvedených oborů souvisela hned s oborem dalším a splývaly často v jedno, tak že zhola nemožno rozebírati je v jednotlivé částečné skupiny, škatulky, do nichž by se ucelený, ladný obraz rozplýval po kusech. Má podepsaný ještě další obavu, aby se celek ten nerozptýlil. Pomocí spolehlivého, věrného a oddaného pomocníka p. skriptora Dra Jos. Volfa pracuje podepsaný, pokud není zaměstnán úředními pracemi bibliothekářskými v Museu, přednáškami na universitě a dvojí povinností redaktorskou (Český Lid, Časopis Musea království Českého), bez oddechu, s napjetím (smím říci) až horečným, vysilujícím, aby životní toto dílo moje, Bibliografie České Historie, postupovalo za obětavého, neskrblivého nákladu slavné I. třídy České Akademie rychlým krokem ku předu. Chtěli jsme k roku 1670 zařaditi jen výčet bibliografický o spisech a článcích, věnovaných Komenskému. Methoda již provedená v seznamu exulantů ostatních nutkala k úvaze, když u každého jiného exulanta vyjmenovali jsme jeho spisy, znázornili jeho činnost, že každý, kdo chce čerpati z Bibliografie, právem bude hledati výčet spisů u exulanta nejslavnějšího, u Komenského. Aby se ušetřilo místa, chtěli jsme odložiti zevrubný výčet spisů Komenského podle uvedených odborů (školství, církevní dějiny, filosofie, filologie a pod.) do dílů chystaných budoucích. Tuto jsme chtěli pouze podati seznam hotových již dnes bibliografií a monografií o literární činnosti Komenského a pokračovati raději v celkovém pásmu historie české, abychom dospěli v brzku k zakončeni letopočtem 1900. Palacký, Hanuš, Zoubek, Šmaha, Klika, Müller, Novák, Kvačala, Jarník, Skalský a jiní vykonali práci záslužnou svými studiemi a výčty spisů Komenského. Bylo nutno roztroušené tyto i jiné práce srovnávati. Práce ta při vzrůstajících nynějších vědomostech o Komenském hlavně v jubilejním roce 1892 a při nových stále ještě objevech archiválních a bibliothečních, z původních záznamů a zápisků z knih nových, „z druhé ruky“ vždy neuspokojovala co do výsledku, vlastně nesrovnalostí i přímých rozporu mezi jednotlivými údaji i co do přesnosti a bibliograficky nezbytného mechanismu při hledání a čerpání. Vážíme si upřímně všech jmenovaných Komeniologů a vděčně jsme použili ovoce jejich dlouholeté píle a důkladnosti vědecké. Zželelo se nám však, odkládati materiál, vytěžený po společné naší dlouhé a napínavé práci nejen z uvedených studií tištěných, nýbrž přímo ze zdroje prvotního, z knih a rkp. Komenského, v knihovnách domácích i cizích (již na tomto místě děkujeme pp. bibliothekáři Dr. Anderssonovi v Upsale, Dr. J. Melichovi v Pešti, prof. Dr. Fr. Krčkovi ve Lvově, správám archivů a knihoven v Lešně, v Ochranově, v Žitavě, ve Vratislavi, v Karlsruhe, zejména ředitelství král. knihovny v Berlíně, p. vl. radovi Dr. R. Kukulovi, řediteli universitní bibliotheky v Praze, p. bibliothekáři Cyrillovi Strakovi na Strahově, p. cís. radovi Dr. W. Schramovi, řediteli Zemské bibliotheky v Brně atd. atd.). Zželelo se materiál, tak pečlivě a pracně nastřádaný, když pak byl sestaven v lad a sklad, přehled, odkládati do příštích dílů, roztříštěně. Zželelo se ponechati úhorem a bez užitku všechen rukopisný výsledek posavadních, více nežli pouze suchých, bibliografických studií o titulech knih, kdy často snaha po zjištění rozporu u jednotlivých údajů a snaha po autopsii u jednotlivých spisů vyžadovaly více než stručný opis pouhého názvu z tištěných již seznamů nových. Často než se název zjistil, než se z dedikací a z předmluv, návodů vybíraly nezbytné vysvětlivky, vznikala bezděky celá samostatná úvaha a monografie takřka nová, z niž pro Bibliografii může se zužitkovati toliko prostý výčet

- 327 -

Komenský: A dextris et sinistris

Č. 17335

Stolci, amice in Christo Jesu dilecte . . .   Dabam Lesznae 6. Maji, Anno ab incarnato Verbo, et manifestato in carne Deo, 1639. Tibi in Domino, sincerissime favens amicus et frater Johan-Amos Comenius (str. 10-38). Reverendo, Clarissimo, et Doctissimo Viro, D. Johanni Amos Comenio, Theologo eximio, et Fraternitatis Bohemicae seniori meritissimo, Domino et Amico meo in Christo. Jesu dilectissimo. Doctissime Comeni, Amice in Christo Jesu dilectissime . . .   Dabam properanter ex Arce Riesenburgensi Borussiae 5. Junii, Anno Salutis nostrae 1640. P. S. Lubenti animo hac occasione Copecii nuperrimos contra me insultus, measque defensiones, et super hoc judicium Felgenhaweri, nec non alia quamplurima ejusdem generis, Tibi transmisissem, sed ob ingentia negotia, quibus distractus teneor, transcribere nequeo. Authoris ad Tua responsum fuit mihi oblatum, a curationibus domum reverso 19. Maji: transmitto per Thorunium 5. Junii. Tu vide, quo tempore ad te perveniet, ne avidi Tui responsi nimis diu

názvu, s obsahem naznačeným. Kdož ví (uvažovali jsme), jak by kdo po letech a letech rozuměl i nerozuměl našim výpiskům, našemu postupu, naší methodě! Kdož ví, zda by někdo třeba podnikal, nevěda o našem materiálu, znova tuto práci již od nás hotovou a snad nikoli tak dosti úplnou, jak přese všechnu sice skromnost a vědomí, že bibliografie naše o Komenském úplná ještě není, troufáme si nepokrytě prohlásiti! Proto tedy ku přehledu spisů životopisných a článků monografických o Komenském předesíláme napřed přehled literární činnosti Komenského a zjevů s ní souvislých (polemik, vydavatelů, překladatelů atd.). Kde jsme všude mohli, tam jsou záznamy z autopsie a podrobné. Nikde nepolemisujeme a starší pracovníky neopravujeme, uznávajíce odkazy s povděkem, co kdo záslužného vykonal. Tam, kde přese všecku snahu, nemohli jsme se přesvědčiti z autopsie o knize, jako pouzí zpravodajové otiskujeme, často doslova a v uvozovkách, co kdo z posavadních horlivých pěstitelů studií o Komenském vybádali a zajistili svým jménem. Snad někdo šťastnější nebo ti kteří autorové v budoucnu doplní svoje kusé, úryvkovité a zběžné náčrtky, jež i v této nejasné někdy a zlomkovité formě přísluší do bibliografie naší. Dlouho jsme také rozvažovali na rozcestí, kde kynula cesta pořádku chronologického a cesta pořádku abecedního. Po delším váhání a po úradě s p. dv. radou prof. Drem J. Kalouskem, jenž byl podepsanému ustanoven od sl. I. třídy České Akademie za rozhodčího v otázkách záhadných, zvolen byl při výčtu literární činnosti Komenského podle osvědčených vzorů cizích pořádek abecední, nejpohodlnější pro okamžitou orientaci, nejrychlejší při hledání odborníkovi i začátečníkovi, s mechanismem provedeným až do krajností, pokud se týče prvních slov titulních (třeba ne vždy podstatných jmen), s odkazy všestrannými, se jmény vydavatelů i v starší době tiskařů a kde důležitost vyžadovala, i jmen, vybraných z dedikací zvláště pozoruhodných. Přesvědčili jsme se totiž nejednou, že pod rozmanitými, neurčitými názvy kolují vědomosti o knihách Komenského. Někdy jsou názvy knih zkráceny a zkomoleny, že z titulů vybrané ukázky daly vznik ku představám o několika knihách domnělých s odchylnými názvy. Někdy se uvádí kniha pod jmény, kterých se nikdo nedopátrá, ani v úvodě, ani v předmluvě, ani na konci, jen podle dohadů o vydáních v témž městě a u téhož tiskaře. Někdy se uvádí kniha v souvislosti se jmény vydavatelů, překladatelů, doplňovatelů, jindy tiskařů, jindy těch, kterým byla věnována, a z toho všeho zmatek nad zmatek, všecko všudy sem tam se točí, zmítá, kolotá . . . .   Proto jsme i proti obvyklým a předepsaným pravidlům o pořadu abecedního výčtu názvů, proti ustáleným zvyklostem o zkracování titulů přihlíželi jen ku potřebě a užitku praktickému, nešetříce odkazů, svazujíce pro úplnost číslo k číslu u hesel jednotlivých hojnými vysvětlivkami, revokacemi, srovnávajíce podle známé záliby Komenského názvy shodné, oblíbené k sobě, upozorňujíce u čísel jednotlivých odkazem, jaký jest poměr ku vydání a zpracování předchozímu i dalšímu. Tu neplatí: Omne nimium vertitur in vitium. Ze zkušenosti bibliothečních úředníků víme a příklady můžeme posloužiti, jak i podobné podrobnosti přijdou vhod, třeba někdy i znalci a odborníkovi. Podáváme tedy nejdříve abecední přehled prací Komenského a zjevů s nimi souvislých. Zkratky, citace autorů bibliografických posavadních přehledů, jsou uvedeny podrobně s. v. Spisy: Bibliografie. Kde nebylo zvláště nutno, dovolávati se předchůdců, kde autopsie nahradila a někdy opravila cizí zápis a výpisek, tam nic nepřipojujeme, aby se neplýtvalo místem . . .   Poznámka tato vyrostla mimoděk z míry, ale upřímnost kázala, než kdo bude používati této Bibliografie, aby se obeznámil s tímto předdomím, úvodem a návodem, kde projeviti svoje stanovisko a zřetelné důvody pro otištění první části této bibliografie, bylo nejen naším právem, nýbrž i naší povinností.

Č. Z.

- 328 -

Komenský: A dextris. — Admonitio.

Č. 17335-45

detineamur. Vale, Deo imprimis, postea vero triplici isti íilo Ariadnes, quod ipse proposuisti, commendatus: quo Te facilius et felicius ex errorum Meandris et Labyrinthis, una cum omnibus Veritatem amantibus, extrices. Tui amantissimus et observantissimus Amicus et Frater, Daniel Stolcius (str. 39-44). Nobilissimo atque Experientissimo Vire, D. Danieli Stolcio, Medico Hermetico, Riesenburgi in Borussia commoranti, dentur. Salvere Te jubeat salus nostra Christus Jesus, mi amantissime Stolci! . . .   Dabam Lesznae 28. Junii 1640. Tuus, in quantum Tu Christi nostri, sincero affectu, Johan-Amos Comenius. P. S. . . .   Vale iterum, ut valeat anima Tua. Hacc adscripsi 7. Julii, cum postridie abiturus erat, cui has Thorunium perferendas committere decrevi. Faxit Deus, ut Te recte inveniant, Tu autem rectiviam! Finis (str. 45-96). — Jsou dva listy v prosinci r. 1661 ještě nevydané, o nichž Komenský se zmiňuje v listě k Montanovi: Ad versus Marcioniticum a P(aulo) Felgenhauero resuscitatum delirium (humanitatem Christi veram exinanientium) epistolae duae ad Dan. Stolcium Medicum. Ineditae, quia medicus ad mentem sanam (Dei et medicinae hujus ope) redierat. Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 272, č. 53; Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, 111., str. 115; Müller č. 49. — Srv. s. v. Polemiky: Felgenhauer. — Srv. č. 17350. — Viz též s. v. Korrespondence Patera Kvačala.

17336. Ad fratres presbyterianos. Viz s. v. Regna: Animae sanctae aeterna regna.

ADMONITIO.

17337 Ad Christianos admonitio, viz s. v. Admonitio tertia, 1662. — Viz též: Ad milites, s. v. Clamores Eliae.

17338. Admonitio de conditionibus pacis. Viz s. v. Irenica.

17339. Admonitio: De Irenico Irenicorum, hoc est, Conditionibus Pacis a Socini Secta reliquo Christiano Orbi oblatis. Viz s. v. Irenica.

17340. Admonitio de iterato Sociniano irenico iterata ad Christianos, 1661, viz: De Iterato Sociniano Irenico. s. v. Irenica. Srv. Adversus Socinianos.

17341. Admonitio de scenographia operis pansophici. Viz s. v. Pansophiae diatyposis 1645.

17342. Admonitio facta De iterato Sociniano Irenico ad Christianos. Viz Admonitio de iterato Sociniano Irenico iterata ad Christianos.

17343. Admonitio fraterna ad Sam. Maresium de zelo sine scientia et charitate 1669. Müller č. 111. Maresius vydal proti Komenského Lux in tenebris Dissertatio theologica contra haeresin Chiliastorum. Viz s. v. Maresius. Srv.: O andělích. — Obsah její viz Menčík, Komenského obrana chiliasmu. Světozor 1880, str. 620-2: De zelo sine scientia et charitate, admonitio ad Samuelem Maresium, pro minuendis odiis et ampliandis favoribus. Amstelodami. Amstelodami, Joh. Jansonius, 1669. — Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 287, č. 131; Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III., str. 118. — Český překlad: O horlivosti. Bez umění a lásky. Napomenutí Bratrské od Jana A. Komenského k D. Samueli Maresiovi: Profess. Acad. Groningské. Pro umenšení nenávisti a k rozšíření přízně. Mat. 15. v. 15. Zhřešil-li by proti tobě Bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým: uposlechl-li by tebe, získal si bratra svého. Rom. 10. 2. Majíť horlivost, ale ne podle umění. Jakub 3, v. 13. 14. Kdo jest moudrý a umělý mezi vámi? Ukažiž dobrým obcováním skutky své, v krotké moudrosti. Pakli máte hořkou závist a dráždění v srdci svém, nechlubte se a neklamejte proti pravdě. Z Tim. 1. 7. Nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci a milování, a mysli způsobné. Vytlačeno v Amsterodamě, u Jana Janssonia, Anno 1669. B. — Rukopis bibliotheky Musea král. Českého, sign. V. F. 11, 4°, 6 l. Rub 6. listu psán rukou Mik. Drabíka.

17344. „Admonitio Irenici“. Goll, Čas. Č. Mus. 1874, str. 276, pozn. 40. Viz s. v. Irenica. Srv. Admonitio de iterato Sociniano Irenico iterata ad Christianos. Srv. Admonitio facta de . . .

17345. Johan Amos Comenii Admonitio tertia. I. Ad D. Zwickerum, Ut impios suos adversus Christum, et Christianam fidem, triumphos temperet. II. Ad Christianos, Ut tandem evigilent. Occasione tertii Zwickeriani de suis Triumphis plausus ipsis Passionis Dominicae diebus editi Amsterdami 1662. NB. Estne qui audiat, et judicet? 12°, str. 72. Str. 3.: D. Zwickere. Studione ad me denuo inquietandum dies Hebdomadis magnae, quibus pii Christiani mysteria Redemptionis suae (Mortis Christi sacrificio partae) piis meditationibus obeunt, delegisti? An Te imprudens agmini malignorum, Christum ipsa parasceve captivantium, aggregasti? Si prius, Deus Tibi proterviam ignoscat: adhuc enim pro Te oro. Si posterius, tanto dignior videris commiseratione, quia Christus pro talibus oravit: Pater ignosce illis, nesciunt enim, quid faciant. Octiduum praeteriit, quo ad me quiddam chartis involutum, sigilloque obsignatum, cum nominis mei inscriptione misisti. Aperui, foliaque octo, typis descripta reperi, tali frontispicio: Irenomastix, iterato victus et constrictus, imo obmutescens, seu Novum et memorabile Exemplum infelicissimae pugnae.

- 329 -

Komenský: Admonitio. — Aeternarum.

Č. 17345-59.

Joh. Amos-Comenii contra Irenici Irenicorum Authorem. Ad detrahendum glaucoma obductum, ac si Victoria Adversarii esset docendumque, Conflictum inter Adversarium et Authorem de re maximi momenti intra biennii fere spatium habitum, nunc tandem optatum suum finem assequutum esse, Adversario ad tacendum adacto. Amsterodami, An. 1662 . . .   Dedi ergo animam meam quieti: repositisque laqueis tuis, meditationes meas circa Passionis Dominicae mysteria continuavi ad hanc usque diem, Paschatos tertiam, qua ad revidendum apparatum Tuum redire, simulque quicquid spiritus timoris Dei dictaverit consignare, incipio . . . (str. 3-4) . . .   Antequam ego ad Irenicomastigem Tuum responderem, misi ad Te Raymundi Sabundi Theologiam Naturalem, typis descriptam . . . (str. 24). Legite, quaeso vos, Socinismi Speculum (str. 64) . . .   Commendo item Vobis Theologiam Naturalem Raymundi Sabundi (cui ego superiori anno concisius editae Oculus fidei titulum feci) . . . (str. 65) . . . Konec (str. 72): Summa omnium haec esto: Laus Deo, Veritati Victoria, Haeresi bellum, Ecclesiae pax, Schismati schisma, Contemnentibus contemtus: Evangelico regnum, Babyloni interitus! Et omnis populus dicet, Amen! Dixi. Plus ne expecta! — Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III. str. 119; Müller, str. 51, č. 126; Kvačala, str. 87, str. 125; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 286, č. 124. Srv. Zwicker. — Č. 17349, 17351.

17346. Admonitiones J. A. Comenii ad reliquias Ecclesiae Fratrum Bohemorum et alios. Viz Lasitius.


17347. Адолфъ Андрей. Viz ruský překlad s. v. Didaktika: Didactica magna.

17348. Ad rationem ordinis et disciplinae fratrum Bohemorum annotata, viz: De Bono Unitatis.

ADVERSUS . . . *)

17349. „Adversus Atheos, Turcas, Judaeos, omnesque infideles, nominatim pseudorationalistas Socinianos, oculus fidei: hoc est, Raymundi Sabundi theologia naturalis, a tautologiis et styli scabritie liberata“ etc. Amsterdami (1661), 8°. Viz Komenský Montan., Faber, 1661, str. 94, č. III. Srv. Oculus fidei, Theologia naturalis. — Č. 17345.

17350. „Adversus Marcioniticum a P. Felgenhauero resuscitatum delirium (humanitatem Christi veram exinanientium) epistolae duae ad Danielem Stoltium, medicum. Ineditae: quia Medicus ad mentem sanam (Dei et medicinae hujus ope) redierat.“ Viz Komenský Montan., Faber, 1661, str. 94, č. IV. Srv. Stoltius Dan. Viz též č. 17335.

17351. „Adversus Socinianos scriptum quintuplex. 1. De uno Christianorum Deo, Patre, Filio et Spiritu sancto ad Jonam Schligtingium. 2. De resurrectione Christi adversus Melch, Schefferum: quod (superiorum jussu) scriptum fuit germanice, excusumque Lesnae, anno 1638. Latinum factum et apud Jansonium excusum 1659. 3. Adversus Danielem Zwikkerum Pseudo-Irenicum (hoc est, de conditionibus pacis a Socinisecta reliquo christiano orbi oblatis) ad omnes Christianos facta admonitio. Amsterdami apud Henricum Betkium 1660, 8'. 4. De iterato Sociniano Irenico iterata ad Christianos admonitio, sive Pseudo Irenice veri autem Christomastigis, Zwikeri, superbus de Christo aeternitatis throno dejecto triumphus, virtute Dei dissipatus. 5. Socinismi speculum, uno intuitu quicquid ibi creditur aut non creditur exhibens. Ex ipsorummet propria confessione concinnatum. Amsterdami, typis Johannis Paskovii 1661.“ Viz Komenský Montan., Faber, 1661, str. 93-94, č. II. — Srv. De uno . . . Deo; Schlichtingius; De resurrectione; Scheffer; Jansonius; Zwicker; De iterato Sociniano Irenico; Socinismi speculum.

17352. Adversus (Melch.) Schefferum. Viz Adversus Socinianos; Scheffer.

17353. Adversus Transylvaniae principem Racocium machinatio. Viz s. v. Rakoci.

17354. „Adversus Valerianum Magnum Capucinum libelli duo: Echo absurditatum et De regula fidei etc. Excusi Dantisci, anno 1644 et 1645; recusi Amsterdami apud Christophorum Conradum (anno 1658) sub titulo: De regula fidei judicium duplex. 1. Qualiter a Valeriano Magno constructa fuit. 2, Qualiter ex inventione Dei et ecclesiae usu construenda venit.“ Viz Komenský Montan, Faber, 1661, str. 93, č. I. Srv. Valerianus Magnus; Echo absurditatum; De regula fidei.

17355. Adversus (Danielem) Zwikkerum. Viz: Adversus Socinianos; Zwicker.


17356. Adytum Templi Latinitatis, viz s. v. Vechner Dav.

17357. Ad Zwickerum Admonitio, viz s. v. Admonitio tertia, 1662.

17358. Aenigmata. Viz s. v. Praxis Atrii linguarum comica.

17359. Aeternarum confusionum origo. Viz: Indepedentia. ̵ Aeternitatis Atrium. Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

*) Komenský v listě Montanovi, jak známo, neuvádí všude bibliograficky správně i názvem i časovým určením svých spisů. Aby se záznamy jeho, přece jen nejdůležitější, zachovaly, otiskujeme údaje Komenského v abecedním pořadu příslušném i tam, kde pak odkaz k názvu spisu vede ku pravému bibliografickému určení.

- 330 -

Komenský: Agenda — Anchoran.

Č. 17360-89.

17360. Agenda Patakina 1650. Viz s. v. Spisy: Opera didactica omnia III. I. 61 ad. — Překlad český od Fr. J. Zoubka: Komenský o pamětních knihách. Agenda Potocká. Beseda Učit. 1878, str. 157 a d. Rukopis Zoubkův v knihovně Musea král. Českého. Srv. Novák Bibl. 1903, str. 18, č. 21. Srv. s. v. Patakinum.

17361. Agenda scholastica. I.-II. (Berlin); výtahy z Didaktiky, viz s. v. Didaktika. — Srv. s. v. Modlitby.

17362. Agricultura, Schola animata. Viz: Typographeum vivum IV.

17363. Agriculturae ad ingeniorum culturam comparatio. Viz: Cultura ingeniorum.

17364. Albecius Simon, viz s. v. Janua linguae Latinae, 1638.

17365. Albense Paedagogeum. Viz s. v. Januae linguae latinae Vestibulum.

17366. Albrechtin Dragutin. Viz chorvátský překlad s. v. Didaktika.

17367. Album Komenského. Dvacet fotografických snímků starých rytin, rukopisů a prvotisků spisů J. A. Komenského. V Praze, 1893. Viz podrobně s. v. Spisy.

17368. Ali Beg (Bobrovski) přeložil do turečtiny: s. v. Janua linguarum, 1650.

17369. Alphabeta. Viz Infundibulum Graecae linguae.

17370. Alsted Joh. Henricus. Viz s. v. Sylloge quaestionum 1613. Viz v oddílu J. Komenského vrstevníci.

17371. Amerling Karel. Viz s. v. Didaktika.

17372. Amerling K. viz s. v. Orbis pictus.

17373. Amici Lesznae agentes. Viz: Noviny z Londýna.

17374. Amphitheatrum Universitatis Rerum, viz Komenský v listu Montanovi str. 75: Concepta ego linguae patriae in splendorem deducendae spe, consilium inivi Opus principale aggrediundi: in quo Res omnes ita descriptae exstarent, ut homines nostri quacunque de re informatione opus esset, domi eam habere possent. Bibliothecarum epitome instructi. Amphitheatrum Universitatis Rerum appellavi, libris 28 adornatum. Cujus Operis supremam manum, editionemque superveniens exilium impedivit: partem vero e primariis unam (librum II. Naturalia capitibus 125 pertractantem) Lesnense abstulit excidium. Srv. též list Komenského k Figulovi z 22. května 1656. Srv. Müller č. 2; Kvačala č. 2, O názvu viz Theatrum universitatis rerum, vyd. Novák a Patera, 1897, v úvodě.

AMSTERDAM.

17375. Viz Consules v dedikaci knihy (s. v.). De Iterato Sociniano Irenico Iterata ad Christianos Admonitio. — Srv. též II. oddíl: Pobyt v Amsterodamě.

17376. Viz Epistola dedicatoria. úvod Opera didactica omnia (oslava Amsterdamu, útočiště Komenského, podporovatele vědecké činnosti).

17377. Viz Latium redivivum. Opera didactica omnia IV. sloupec 81-4. S. v. Spisy. — Viz též:

17378. Amsterdamské listy J. A. Komenského. Viz s. v. Korrespondence.Amsterodamenses tabulae, viz Tabulae Amsterodamenses.


17379. Analytická didaktika. Viz s. v. Didaktika: Didaktika analytická.

17380. Anblick, Vernunft- und Kunstmässiger, der Ganzen Welt. Viz s. v. Janua: Eruditionis scholasticae Janua, německé vydání 1667.

17381. Ancoranus Joh., viz výklad Komenského o latinsko-anglicko-francouzském překladě v Seidelově vydání Janua linguarum, otištěném v úvodní stati s. v. Janua linguarum. Srv. Anchoranus.

ANDĚL (ANGELUS).

17382. Andělé 1613. Viz: O andělích. Srv. Admonitio. Maresius. Viz další: Angelus. Srv. Anjelé.

17383. Andělů boj s drakem, viz: Boj Michala.

17384. Angelus: De angelis 1615. Viz Maresius. — Müller č. 4.

17385. Angelus pacis ad Legatos pacis Anglos Belgas Bredam missus. Indeque ad omnes Christianos per Europam, et mox omnes populos per orbem totum mittendus, ut se sistant, belligerare desistant, pacisque Principi, Christo, pacem gentibus jam loquuturo, iocum faciant. Anno 1667. Mense Maio, 4°, str. 32. Viz Nachrichten von einer Hallischen Bibliothek VIII, str. 71-2; Müller č. 132. — Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III., str. 120; Kvacsala, Zeitschrift f. öst. Gymn. 1880, str. 843; týž Bibl., str. 88, č. 135; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 287, č. 129; Jarník, str. 68, č. 135. — Srv. Lux e tenebris. — Chystané vydání: Angelus pacis. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XXV. (prospekt 1910) s. v. Spisy.


17386. Angli. Viz: ad Anglos Angelus pacis minus, s. v.: Angelus pacis. — Ad Anglos: Liber de bono unitatis et ordinis . . . Viz: Historiola Ecclesiae Slavonicae.

17387. Anglicana Ecclesia, viz s. v. Paraenesis. Srv. De bono Unitatis.

17388. Anglicana Ecclesia, viz vydání (s. v.) Ratio disciplinae, 1660.

17389. Anchoran. Viz anglické vydání v Londýně (1632) (s. v.): Janua linguarum. Srv. Ancoranus. — Kvačala, Korrespondence I. 1897, str. 14, č. 8.

- 331 -

Komenský: Animadversiones. — Antiquitates.

Č. 17390-407.

17390. Animadversiones Apologeticae in aculeatum J. A. Comenii adversus ecclesiam Christi recens in Polonia afflictos libellum . . . Viz s. v. Przypkowski S., Cogitationes sacrae, 1692.

ANIMA.

17391. Animae afflictae, Dialogi cum ratione, cum fide et cum Christo. Viz s. v. Dialogi; Truchlivý. Komenský Montanovi (Faber Fortunae l. c. 77): Augescentibusque calamitatum tenebris (anno 1623) cum nulla humani auxilii spes superesse videretur, inexplicabilibus angustiis tentationibusque agitatus, nocte media (quam insomnem cum antegressis aliquot duxeram) inusitato fervore ad Deum exclamans lectuloque prosiliens et Biblia arripiens, ut si nullum humanum sufficit solatium, interiore suo ne desereret Deus, orabam. Primumque in Jesaiam incidens, continuata cum gemitu illius meos opponendaque illis divina remedia, exorientes illos discutiendis caliginibus divinos soles (sive mihi ipsi, si horrores redirent, sive aliis piis usui futuros) consignare coepi. Progressus ad alios prophetas caeterosque divini codicis libros (nullus in vita suavior fuit cibus, atque ista tunc divinorum solatiorum collectio) abunde materiarum menti in Deo tranquillandae servientium conspexi et in dialogos digerere aggressus sum. Primo Animae afflictae cum Ratione propria, variis sese solatiis erigere tentante: (haec potissimum ex Lipsii per eosdem dies frustra lectitatis de constantia libellis). Tum subveniebat Fides, Scripturae adhibens malagmata, sed et ipsa parum efficaciter. Demum superveniebat Christus, crucis suae mysteria explicans, et quam sit homini salutare in conspectu Dei affictionibus humiliari, atteri, conteri, in nihilum redigi, enarrans: perque id plenam demum tranquillitatem, solatia gaudia animae reddens.

17392. Animae Christianae iuventutis paradisu;, viz s. v. Spisy: Opera didactica omnia I., str. 240, Vernaculae scholae classis. Srv. Labyrinth; Libelli sex. Viz číslo další.

17393. Animae paradisus. Viz s. v. Paradisus animae. Srv. č. předchozí.

17394. Animae sanctae aeterna regna. Viz s. v. Regna. Srv. Geer Lud.

17395. Animorum Cultura Universalis. Viz s. v. Pampaedia. Srv. Consultatio Catholica.


17396. Anjelú boj s drakem, viz: Boj Michala. Srv. Andělé.

17397. Anleitung, die Lateinische und alle andere Sprachen . . . zu lernen. Viz německý překlad s. v. Janua linguarum.

17398. Annales Fratrum Bohemorum. Viz s. v. Historiola. Srv. Historia Fratrum Bohemorum.

17399. Annotata, Ad rationem ordinis et disciplinae fratrum Bohemorum, viz s. v. De Bono Unitatis.

17400. Annotationes super Grammaticam Novam Janualem. Viz s. v. Spisy: Opera didactica omnia II. sl. 431-56.

17401. Anthologie Komenského. Viz s. v. Spisy.

17402. Anti-bidellus Nicolai Arnoldi viz Vindicatio famae et conscientiae; Proroctví. Srv. s. v. Arnoldus.

ANTICHRISTUS, ANTIKRIST.

17403. Antichristus. Viz: Clypeus contra Antichristum.

17404. Antikrist. Viz: Píseň ctitelů Božích od Antikrista soužených, s. v. Proroctví: Drabík.

17405. Antikrist. Viz: Předchozí napomenutí proti Antikristovým pokušením.

17406. Antikrist. Viz Retuňk proti Antikristu s. v. Retuňk duchovní.


17407. Antiquitates Moraviae 1622. Pešina, Mars Moravicus, Bibl. Č. Hist. II, č. 2661, Pragae, 1677, str. 34, 830 píše: „Rex Svatoš in veteres Marcomannorum sedes concessit, fuitque primus, qui Velehradi resedit. Huic successit Samomír. J. A. Comenius, Moravus, de antiquis Moravis in libro manuscripto Caroli a Zierotin oblato. In cuius praefacione refert, se haec omnia delibasse ex variis M. S. codicibus ac imprimis ex libro quodam Ctiborii a Cimburg et alio Mathiae Erytraei, viri, ut ait, in historiis patriae periti, quem subinde patrio idiomate Červenkam vocat, gente Bohemum, domo Čelakovicensem.“ Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 113.; Hanuš, Sitz. Ber. Böhm. Ges. 1868, str. 86, 112. — Srv. Zoubek-Novák, Komenský 1892, str. 262, č. 9: Starožitnosti moravské. Rukopis Karlu st. z Žerotína věnovaný o 2 dílech. Komenský čerpal, jak v předmluvě položil, zprávy své z rozličných rukopisů, zvláště pak z knihy Ctibora z Cimburka a Matěje Erythraea čili Červenky Čelakovského, čímž se nejspíše míní VIII. a IX. foliant Archivu bratrského, skládaný Blahoslavem a Červenkou (Jireček, Rukověť liter. č. I, 149). D'Elvert, (Schriften, Brünn 1854, VI, 234) Píše (dle Ceroniho), že Komenský našel v bibliothece Žerotínské na Náměšti kroniku kláštera Třebíčského, z níž historii Samovu vybral. Později nalezl tu kroniku Pešina v knihovně Pernštejnské v Litomyšli. — Srv. D'Elvert, Histor. Liter. Gesch. 1850, str. 67, 68. — Viz dále Balbín, Bohemia docta, ed. Cnndidus, I, 1777, str. 209, pozn.; ed. Ungar II, 1778, str. 315, pozn. 304. — — — Knoll, Mittelpunkte der Geschichtsfor-

- 332 -

Komenský: Antiquitates. — Ars ornatoria.

Č. 17407-41

schung und Geschichtschreibung in Böhmen u. Mähren, Hormayr's Archiv, 1821, č. 1-31; též otisk, Olmütz, 1821, na str. 137.

17408. Antirheticus, viz s. v. Maresius, v oddílu Proroctví.

17409. Antizwickeriana, Viz v chystaném souborném vydání (prospekt 1910), s. v. Spisy. S. v. Zwicker.

17410. Antwort, kurtze und gründliche, auf den kurzen Bericht von der Frage: Ob Herr Jesus sich aus eigener Kraft von den Todten aufferwecket? Viz s. v. Frage.

17411. Apafi Mih. Viz s. v. Orbis trilinguis, vyd. 1685.

APOCALYPSIS.

17412. Apocalypsis, viz: Boj Michala a anjelů jeho s drakem.

17413. Apocalypsis. Viz: Erklärung der Offenbarung St. Johannis. Ms. Rieger. Die alte und neue böhm. Brüder 1739, III, str. 734; Müller, č. 135.

17414. Apocalyptica clavis, viz s. v. Proroctví: Clavis apocalyptica.


17415. „Apographa epistolarum“. Viz Korrespondence.

APOLOGIA.

17416. Apologeticus contra Panegyricum Carolo Gustavo. Viz s. v. Panegyricus Carolo Gustavo.

17417. Apologia viz s. v. Obrana. Srv. Komenský v listu k Montanovi, str. 84: Et quia etiam in exilio ab inquietis quibusdam quies non fuit, scripta erat superiorum jussu typisque vulgata pro innocentia ecclesiae meae Apologia (Obrana etc).

17418. Apologia J. A. Comenii pro Latinitate Januae Linguarum suae, illiusque praxeos Comicae. Viz Opera didactica omnia IV. sloupec 27-42. Složena 1657, jakž Komenský v § 5. připomíná, dokládaje se spisem Ursinovým, vydaným „hoc ipso currente 1657 anno“. Konec (§ 114. a 115.): Auctarii loco, quia chartae aliquod superest spatium, addam . . . (výpis z Erasma a Vossia). s. v. Spisy. — Amstelodami, 1657, 1658, 4°. — Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 118; Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, č. 170. — Viz též s. v. Janua linguarum. — Srv. též Bezděk VI., Náčrtek apologie J. A. Komenského. Učitel, Brno, 1892-3, str. 2 a d.


17419. Apparatus scholae latinae. Viz: Ventilabrum sapientiae — s. v. Spisy: Opera didactica omnia IV. sloupec 48.

17420. Appendix Atlantis, of te vervoolgh van de gantsche werelt beschryvinge 1633. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 221.

17421. Appendix Theatri Ortelii et Atlantis Mercatoris. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 178.

17422. Arabský překlad: Janua linguarum, viz zprávu Komenského v Seidelově vydání Janua linguarum, otištěnou v úvodní stati s. v. Janua linguarum.

17423. Arcana aeterna. Viz Idea didacticae ex . . .

17424. Arcerius Joh. Viz s. v. Proroctví: Lux in tenebris.

17425. Argumenta, quibus ad credendum convincor (Poňatovský Julian) viz s. v. Proroctví: Poňatovská.

17426. Architectura intellectualis. Viz: Typographeum vivum VI.

17427. Archontologia cosmica (s mapou Moravy od Komenského) 1695. Viz Bibl. Č. Hist. I, č. 1680. — Srv. s. v. Mapa Komenského, Metelka, l. c., str. 229.

17428. Arménský překlad: Janua linguarum, viz zprávu Komenského v Seidelově vydání Janua linguarum, otištěnou v úvodní stati s. v. Janua linguarum. — Srv. Šmaha Jos., Česká Škola XIII, 1891, č. 5.

ARNOLDUS NICOLAUS.

17429. Arnoldus Nic., viz: Anti-bidellus.

17430. Arnoldus Nicolaus viz Arnold Gottfr., Kirchen- u. Ketzerhistorie III-IV, 1715, str. 198.

17431. Arnoldus Nic., viz s. v. Cartesius.

17432. Arnoldus Nicol., Discursus theologicus contra Joh. Amos Comenii praetensam Lucem in tenebris . . .   1659. Viz s. v. Proroctví, Lux in tenebris.

17433. Arnold Nicolaus, Tenebrae in luce, proti Komenskému. Srv s. v. Proroctví: Lux in tenebris.

17434. Arnold Nicol. proti proroctvím K. Kottera, Kn. Poňatovské, Mik. Drabíka. Viz s. v. Proroctví.

17435. Arnoldus Nicolaus. Viz Vindicatio famae et conscientiae Johannis Comenii a calumniis Nic. Arnoldi 1659. Srv. Polemiky.

17436. Arnold, viz chystané vydání v souboru: Veškeré spisy: Polemiky, svazek XXI-XXII (prospekt 1910) s. v. Spisy.

ARS.

17437. Ars compendiose, et tamen copiose ac eleganter, Sapientiam non chartis, sed Ingeniis imprimendi. Viz obšírně: Typographeum Vivum.

17438. Ars consulendi sibi ipsi. Viz: Faber fortunae.

17439. Ars Didactica, viz s. v. Methodus linguarum novissima (cap. IX, X.) Srv. Ars discendi (Mathetica), s. v. Spicilegium.

17440. Ars imaginum pictoria et sculptoria. Viz: Typographeum vivum V.

17441. Ars ornatoria, sive Grammatica elegans. Viz: Atrium rerum et linguarum

- 333 -

Komenský: Ars ornatoria. — Atrium.

Č. 17441-68.

ornamenta exhibens. Eruditionis scholasticae pars III.


17442. Artificialis mundi synopsis, viz s. v. Synopsis . . .

17443. Arx inexpugnabilis nomen Domini. Komenský Montanovi. Fortunae Faber, 1661, str. 77, č. VIII. Viz: Hrad nedobytelný.

17444. „Astronomia ad lumen physicum reformanda: novis non ad placitum fictis, sed veris et realibus, e coeli natura desumptis, hypothesibus superstruenda. Non prodiit, nec absoluta ex toto est; quia cui dedicare institueram, vita excesserat, Philippus Lansbergius, meque avocabant alia“. 1632. Viz Komenský Montan. Faber, 1661, str. 91, č. II a Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis, předmluva Srv. s. v. Spisy: Opera didactica omnia. I, 445. — Viz Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 269, č. 36; Müller, 33; Kvačala, l. c., 76, str. 38. — Srv.: „Hvězdářství dle světla fysiky opraveno býti mající: novými ne libovolně vymyšlenými, ale pravými a skutečnými, z nebes povahy vybranými větami podepřené.“ Novák J. Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 141. Srv. s. v. Fysika (Physica). — Viz též s. v. Paradoxa astronomica.

17445. Astronomiae Copernicianae refutatio viz s. v. Refutatio. — Srv. s. v. Koperník.

17446. Adversus Atheos, viz: Adversus Atheos. — Srv. s. v. Clamores Eliae.

ATLAS.

(s mapou Moravy od Komenského).

17447. Atlas contractus Janssonii, s mapou Komenského. Viz s. v. Janssonius Joh.

17448. Atlas contractus sive mapparum geographicarum Jansoniarum auctarum et correctarum nova congeries, ex formis Petri Schenk. Amstelaedami, Apud Gerardum Valk et Petrum Schenck 1706, II, č. 27: Mapa Moravy od Komenského. Srv. s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 227.

17449. Atlas, das ist Abbildung der gantzen Welt . . . 1633. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 221.

17450. Atlas linguarum, viz Komenského úvod k Seydeliovu vydání Janua linguarum, v literatuře s. v. Janua linguarum, úvod.

17451. Atlas maior, ou Geographie de tout le monde par Mercator 1639. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 225.

17452. Atlas maior, sive cosmographia universalis adeoque orbis terrestris, maritimus, antiquus et coelestis in undecim tomos distincta. Amstelaedami. Apud haeredes Joannis Janssonii, 1675, II díl, 32: Mapa Moravy od Komenského. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 226.

17453. Atlas maior sive Theatrum orbis terrarum 1656, 1657. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 226.

17454. Atlas minor Gerardi Mercatoris a J. Hondio . . . illustratus. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 177-8.

17455. Atlas, Newer, oder grosses Weltbuch 1636. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 180, 225.

17456. Atlas, Nieuwen, 1636. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 225.

17457. Atlas nouveau contenant toutes les parties du monde. Par le Sr. Janson. Présenté à monseigneur le dauphin par Hubert Jaillot. A Paris 1692. Mapa č. 72: Estats de la couronne de Boheme qui comprennent le royaume de Boheme, le duché de Silesie et les marquisats de Moravie et de Lusace. Otisk mapy Moravy od Komenského. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 236.

17458. Atlas Novus. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 178.

17459. Atlas, Novus, absolutissimus. Das ist, Generale Weltbeschreibung mit allerley schönen und neuen Landschaften gezieret, 1658. Otisk mapy Komenského. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c. str. 226.

17460. Atlas, Novus, Das ist Welt-Beschreibung, 1647. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 226.

17461. Atlas novus, das ist Weltbeschreibung und vollkommene Abbildung aller Welt, 1658. Otisk mapy Komenského. Viz s. v. Mapa, Metelka, l. c. 226.

17462. Atlas Novus sive descriptio geographica totius orbis terrarum . . .   1636. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 225.

17463. Atlas ou representation du monde universel, 1633. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 221.

17464. Atlas, Parvus, in duas partes divisus . . . Augsburg, exc. Joh. A. Pfeffel. (Mapa Moravy od Komenského.) Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c.; Matzura, l. c., str. 299.

17465. Atlas, The english. Volume II, containing the description of part of the empire of Germany. By William Nicolson, Oxford, 1681. Otisk mapy Moravy od Komenského. Viz s. v. Mapa, Metelka, l. c., str. 226.

17466. Atlas universalis 1708. Srv. Harmonia macrocosmica.

17467. Atlas von den kaiserlichen Erblanden, Wien, 1701, s mapou Moravy od Komenského. Srv. s. v. Mapa Moravy, Metelka l. c.; Matzura, l. c.

ATRIUM.

17468. Atriale lexicon 1651, viz: Eruditionis scholasticae pars III; viz: Lexicon atriale Latino-Latinum 1657.

- 334 -

Komenský: Atrialis. — Autarkie.

Č. 17469-96.

17469. Atrialis classis Scholae Pansophicae. Viz Opera didactica omnia III. sl. 39-40, s. v. Spisy.

17470. Atrialis textus 1650, viz: Eruditionis scholasticae pars III.

17471. Atrii linguarum novissimi delineatio, viz: Methodus linguarum novissima cap. XVI.

17472. Atrii linguarum Praxis comica. Viz s. v. Praxis atrii linguarum.

17473. Atrium viz: Latinitatis schola triclassis.

17474. Atrium Januae . . . , Viz Janua eruditionis scholasticae, Tiguri, 1661, praefatio, s. v. Janua.

17475. Atrium Latinae Linguae, rerum historiam elegantiori exornatam stylo exhibens. Viz Opera didactica omnia III. sl. 540 a d. s. v. Spisy. — Překlad českv: Mravověda. Ze „Síně“ vyložil Šmaha Jos. (výklad jednotlivých ctností). Paedag. Rozhl. III, 1890, str. 193 a d. 1692 Z mravovědy J. A. Kom. Výňatek z Atria (o ctnostech vůbec) z překl. J. Šmahy od V. P(táčka). Evanjel. Listy 1892, str. 90 a d. — Srv. Novák J. V., Bibl. 1903, str. 20, č. 30.

17476. Atrium Latinitatis, ad leges Methodi linguarum novissimae, viz s. v. Janua Latinae linguae reserata. Srv. Opera didactica omnia II, 458, s. v. Spisy. Viz číslo další.

17477. Atrium Latinitatis, sive in Januam Comenianam locuples commentarius: omnia fere Latinae linguae vocabula in ea exhibita et plurima in cumulum addita, elegantissimis veterum classicorum Latinorum auctorum sententiis, definitionibus, historiolis, observationibus, proverbiis etc. repraesentans promptuarium Romanae eruditionis. Liberis suis aliisque uti volentibus lubens volensque e iuvenilibus suis schedis, impertit Johan. Henricus Ursinus Spir. 1657, Frankofurti, sumptibus Christiani Hernsdorffii. Kvačala, Mon. Germ. Paed. 32, str. 192. Srv. Atrium, Norimbergae, 1659. Výst. mus. 140. — Atrium Latinitatis, viz s. v. Spisy: Opera didactica omnia II. sl. 458; III, sl. 555-718. Srv. Vechner Dav., Atrium Templi Latinitatis; Palatium.

17478. Atrium linguarum rerum, viz Opera didactica Omnia II, 7. s. v. Spisy. Srv. dále. Viz též: Šmaha J., Síň jazyků (Atrium). Názorné vyučování J. A Komenského. Paedag. Rozhledy VIII. 1895, str. 203. — Viz též: Atrium naturae ingenii humani, spiritualium, aeternitatis. Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

17479. Eruditionis, scholasticae . . . .   Atrium, parallele positum, rerum et linguarum ornamenta exhibens . . .   Viz Janua Tiguri 1661. Srv. Opera didactica omnia s. v. Spisy III. Str. 451- sloupec 718. Srv. s. v. Eruditionis scholasticae pars III.

17480. Atrium primum, medium, intimum Templi Sapientiae. Viz Opera didactica omnia I str. 479 s. v. Spisy.

17481. Atrium, rerum et linguarum ornamenta exhibens. Viz Eruditionis scholasticae pars III. Opera didactica omnia III. Kiss Áron, Néptanitók Lapja XXV. Budapest, 1892, str. 235. Srv. č. 17479.

17482. Atrium Templi Latinitatis, viz s. v. Vechner Dav.


17483. Aubertus Petrus viz s. v. Řád církevní Jednoty Bratří Českých: Ratio Disciplinae Ordinisque ecclesiastici in Unitate Fratrum Bohemorum, Genevae, 1661.

17484. Auctarium Vestibuli Latinae linguae. Viz s. v. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum.

17485. Auctarium Vestibuli linguae Latinae, viz s. v. Janua: Vestibuli Latinae linguae auctarium (Parvulis parvulus 1657). Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 117.

17486. Auff den kurzen Bericht (Melch. Scheffer's Socin.) von der Frage: ob Herr Jesus . . . Antwort. Viz s. v. Antwort.

17487. Auffgeschlossene Gulden Sprachen-Thür. Viz: Janua linguarum.

17488. Auffgeschlossene Sprachenthür, viz s. v. Janua linguarum reserata, 1661.

17489. Augen, Weinende, viz s. v. Weinende Augen.

17490. Augusta A., viz vydání s. v. Labirynt světa, 1862.

17491. Augusti Corpus librorum symbolicorum ecclesiae reformatae. Viz s. v. Colloquium Thoruniense.

17492. Aus den Schullabyrinthen Ausgang in's Freie. Viz s. v. Exitus.

17493. Ausgang aus den scholastischen Irrgärten ins Frei. Viz s. v. Exitus e scholasticis labyrinthis in planum. — Ausgang aus den Schullabyrinthen in die Ebene. Viz ibid. Exitus (Mechanica didactica).

17494. Ausgewählte Schriften. Viz s. v. Spisy (německé překlady).

17495. Aussfertigunge, Newe, Der Güldenen auffgeschlossenen Thür J. A. Comenii. Viz německý překlad s. v. Janua linguarum.

17496. Autarkie (člověk sám sobě postačuje a žije v naprosté spokojenosti). Viz Drtina Fr., Význam pansofických snah J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy XX. 1907, str 488. Srv. s. v. Pansophia: Centum dialogi Pansophiae ( . . . quomodo omnis homo Pansophiae beneficio se ipse post Deum contentus vivere possit . . .). Viz Rave, list z Gdanska, 1650, 23. květen: Kvačala, Korrespondence I, 1897, str. 148, č. 119.

- 335 -

Komenský: Authorum. — Beleuchtung.

Č. 17497-530-

17497. Authorum Palatia. Viz s. v. Janua: Vestibulum Latinae linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens.

17498. Autobiographisches aus den Schriften des Comenius. Viz Kvačala J., Zur Lebensgeschichte des Comenius. Monatshefte Com. Ges. I, 1892, str. 109 a d. — Srv. Автобіографическіе отрывки, трудъ Ө. В. Ржиги. Viz No. 2. Памяти Яна Амоса Коменскаго, С.-Петербургъ, 1895, str. 7. č. 6.

17499. Autognosie (znalost sebe sama, Boha a věcí). Viz Drtina Fr., Význam pansofických snah J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy XX, 1907, str. 488. Srv. s. v. Pansophia: Centum dialogi Pansophiae (. . . quomodo omnis homo Pansophiae beneficio in cognitionem sui et Dei, rerumque omnium deductus intra se Urim et Thumim (lucem et veritatem) fulgere sentiscat, eoque ab errorum tenebris immunis existens, vere ϑεοδίδακτος dici possit . . .).

17500. Autonomie (člověk pansofií stává se sám sobě zákonem a žije svobodně). Viz Drtina Fr., Význam pansofických snah J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy XX, 1907, str. 488. — Srv. s. v. Pansophia: Centum, dialogi Pansophiae (. . . quomodo nempe Pansophiae beneficio omnis homo sibi ipsi lex esse, nihil invitus agere, aut poti, et sic in perpetua libertate vivere possit . . .).

B.

17501. Balsamentum (Balsametum) Christianae juventutis, spirituale, viz: Vernaculae scholae classis . . .   Opera didactica omnia I. str. 249 s. v. Spisy. — Srv. Šmaha J., Balsamiště duchovní. Názorné vyučování J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy VIII, 1895, str. 288.

17502. Balsamiště duchovní, viz: Balsamentum spirituale.

17503. Bandtkie J. S. vydal (s. v.). Orbis pictus po polsku: Świat małowany.

17504. Bardeen C. W., přetisk anglického vydání (s. v.) The Orbis pictus (z r. 1728) 1887.

17505. Baringius Nicolaus viz v oddílu Proroctví, s. v. Poňatovská.

17506. Baron J. Z. Viz s. v. Panegyricus Carolo Gustavo, 1657.

17507. Barth Joh., viz s. v. Orbis pictus trilinguis, 1738.

17508. Bartoš Frant., ukázky (s. v.) Informatoria školy mateřské.

17509. Basedow vydal l. 1773: „Elementarwerk mit Kupfern“, jakožto „verjüngten“, dle Goethe, Aus meinem Leben III., kn. 14 však „verschlechterten“ Orbis pictus. Srv. Hoffmeisier, v oddílu Paedagogická činnost str. 208 a Orbis pictus 1773.

BÁSNĚ.

17510. Básně příležitostné. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XXIII, (prospekt 1910) s. v. Spisy.

17511. Báseň J. A. Komenského: Elegidion ad Matthaeum Titum. Viz s. v. Elegidion. Srv. s. v. Památník.

17512. Báseň Komenského v Metaphysicae brevissima delineatio 1612, otiskl Kvačala, Něco o rodišti a mladosti Komenského, Čas. vlast. muz. spolku Olom. VIII, (č. 31), 1891, str. 151. — Viz dále s. v. Litomil; in Nigrinum; Pohřební báseň: Coyen.

BASTIEN J. F.

17513. Bastien Jean Fr. Viz francouzský překlad s. v. Dissertatio de sermonis Latini studio ad Vratislavienses.

17514. Bastien Jean Fr., viz francouzsko-italské vydání: Janua linguarum, 1815.

17515. Bastien Jean François, viz latinsko-francouzské vydání (s. v.) Janua linguarum 1815.


17516. Baudnik Zd. Viz s. v. Labyrint světa, překlad německý 1908.

17517. Bauch Quirinus, viz s. v. Vestibulum Januae linguarum, 1653.

17518. Bayly Lewis, Practice of piety, viz: Praxis pietatis.

17519. Becmann, viz v oddílu: Proroctví, s. v. Poňatovská.

17520. Bedenken, Einfältiges, und Anzeige . . . 1649. Viz: Wynkelmann Joh. Justus, s. v. Pansophiae prodromus.

17521. de Beecs Christ., viz v oddílu Proroctví, s. v. Poňatovská.

BEEGER JULIUS.

17522. Beeger Julius přeložil: Abriss der Volksschule. s. v.: Delineatio scholae vernaculae.

17523. Beeger J. přeložil do němčiny (Pansophische Schule) viz s. v. Delineatio Scholae Pansophicae.

17524. Beeger J. Viz německý překlad (Grosse Unterrichtslehre) s. v. Didaktika: Didactica magna.

17525. Beeger J. vydal německý překlad (s. v.): Informatorium školy mateřské, 1875, 1884, 1886.

17526. Beeger J., viz s. v. Panegersia.


17527. Begriff, Kurtzer, wie die Jugend im Gymnasio dieser Kön. Stadt Dantzig sol... gelehret werden 1653. Viz s. v. Janua linguarum.

17528. Beiszwänger Gustav. Viz: Korrespondence s. v. Comeniana.

17529. Bekäntniss des Glaubens . . . Viz: Confessio.

17530. Beleuchtung Der pansophischen Bestrebungen. Viz s. v. Pansophia: Pansophicorum conatuum dilucidatio.

- 336 -

Komenský: Belgae — Bohemicae Ecclesiae.

Č. 17531-74-

17531. Belgae: ad Belgas Angelus pacis missus, viz: Angelus pacis.

17532. Benham Daniel, vydal anglický překlad (School of Infancy) Informatorium školy mateřské (s. v).

17533. Beránek Jindřich vydal (s. v.). Didaktiku 1875.

17534. Berge, van den, viz Montanus Petrus.

17535. Berger Ant. L. vydal (s. v.) Informatorium školy mateřské, 1893.

17536. Berger J., viz s. v. Desatero mravoučné.

17537. Bericht, Kurtzer, auff die Frage, ob der Herr Jesus, als er gestorben . . . Viz s. v. Scheffer Melchior; Frage.

17538. Berlín, viz vydání spisu Komenského od kazatele České církve reformované v Berlíně, J. T. Elsnera (s. v.).

17539. Beseitigung der Hindernisse. Viz s. v. Impedimenta (německý překlad).

17540. Bestrebungen, Pansophische. Viz s. v. Pansophia: Pansophicorum conatuum dilucidatio.

17541. Beschreibung der vornehmssten und bekandisten Stätte und Plätze 1650 (Bibl. Č. Hist. I. č. 1680), viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c.. str. 181.

17542. Beschryvinghe van Moravia ofte Mehren. Viz s. v. Mapa Moravy.

17543. Betkius Henricus 1660. Viz s. v. Adversus Socinianos.

17544. Bezpečnosti hlubina. Viz: Centrum securitatis.

BIBLE.

17545. Bible. Viz Brána čili uvedení s. v. Janua sive introductorium.

17546. Bible. Viz Isagoge Novi Testamenti.

17547. Bible překlad do turečtiny, návrh 1667. Viz Šmaha Jos., Česká Škola XIII. 1891, č. 5; Müller, str. 53, č. 2. — Srv. Bibliorum Turcicorum Dedicatio (ad ipsum Turcarum imperatorem lingua Turcica) talis sit. Rkp. (originál) Komenského v knih. Musea král. Českého, sign. I. B. č. 35, 4°, l. 3. Počíná: Magne Monarcha, Magni Dominatoris Coeli et Terrae voluntate multorum in Terra Regnorum Dominator invicte! Končí: . . . ut a morte in Regna immortalia transferatis. — Bibliorum Turcicorum dedicatio (ad ipsum Turcicum Imperatorem lingua Turcica talis Sit). Viz (nový opis) rukopis bibliotheky Musea království Českého, sign. VI. E. II, 4°. — Srv. nový opis sign. VI. B. 17. — Novák J. V., J. A. Komenského věnování zamýšleného překladu bible sultánovi. Komenský XXVII. 1909, str. 436-9. — Uveřejnil Patera, Korrespondence, Dodatky E. — Srv. s. v. Turcicum Novum Testamentum.

17548. Biblí české concordantia, viz: Concordantia (Konkordancí).

17549. Biblí svatá obojího zákona pro skrovnější nošení. Viz: Manuálník, rukopis Komenského.

17550. Biblí Svaté Jádro, viz Manuálník 1658.

17551. Biblia Sacra, viz: Epitome Novi Testamenti 1658.

17552. Biblia Sacra, viz: Janua, sive Introductorium in Biblia sacra. 1658.

17553. Biblicum Enchiridion, viz: Manuálník 1658.


17554. Bickerich W., přeložil do němčiny (Zerstörung Lissa's): Excidium Lesnae, viz s. v.

17555. Bidlo Jaroslav. Viz překlad: Krátké dějiny církve slovanské, s. v. Historiola, Paraenesis.

17556. Billingsley Benjamin, Viz s. v. Proroctví: A generall table of Europe.

17557. Bílý František, vydal (s. v.) Labyrint světa, 1886, 1891, 1900. 1908.

17558. Binzinius J. G., viz vydání (s. v.) Janua linguarum: Comenius Graeco latinus, 1802.

17559. Binzinius J. G. Viz s. v. Orbis pictus, 1802.

BLAEU, BLAEUW.

17560. Blaeuw Cornelius, viz s. v. Manuductio in viam pacis ecclesiasticae.

17561. Blaeuw Guil., viz s. v. Mapa Moravy, Komenského.

17562. Blaeuw Guiljelm Janszoon. Moravia Marchionatus. Auctore J. A. Comenio. Amstelodami, Guiljelm. Blaeuw excudit. Viz s. v. Mapa Moravy od Komenského. Srv. Marchionatus Moraviae.

17563. Blaeuw Johannes, viz s. v. Manuductio in viam pacis ecclesiasticae.

17564. Blaeu Vilém viz: Blaeuw Guil.

17565. Blaviana Cosmographia. Viz Blaeuw s. v. Mapa Moravy.


17566. Bludiště moudrosti, viz: Labyrinthus sapientiae.

17567. de Bnin viz s. v. Opalinski de Bnin Christophorus.

17568. Bobrowski Wojciech, přeložil do turečtiny (s. v.) Janua linguarum, 1650.

17569. Bod Mat. Viz s. v. Labyrint světa (napodobení).

17570. Bodmer Joh. Viz s. v. Janua linguarum.

17571. Bodmer Joh. Jac., viz s. v. Vestibulum Januae linguarum, 1655.

17572. Bodrocus. Viz: Deliberatio de Latio a Tibere ad Bodrocum transferendo.

BOHEMIA.

17573. Bohemiae Paradisus, (Ráj český) viz s. v. Paradisus ecclesiae renascentis: rukopis bibliotheky Musea král. Českého.

17574. Bohemicae Ecclesiae ad Anglicanam paraenesis. Viz: De bono.

- 337 -

Komenský: Bohemicae linguae. — Boj.

Č. 17575-90.

17575. Bohemicae Linguae Thesaurus, viz Thesaurus.

17576. Bohemici populi independentia. Viz s. v. Independentia populi Bohemici.

17577. Bohemicorum adagiorum farrago, viz: Moudrost starých Čechů.

17578. Bohemorum Fratrum Annales. Viz s. v. Historiola. Srv. Historia Fratrum Bohemorum; Lasitius.

17579. Bohemorum Fratrum Historia, viz s. v. Historia Fratrum Bohemorum.

17580. Böhmisch . . . srv. Bohemia . . .

17581. Böhmische Brüder. Viz: Der Böhmischen Brüder Geistliche Gesänge s. v. Musica II. Kirchen, Haus- und Hertzens-Musica, Amsterdam, 1661. Srv. Kancionál. Viz též s. v. Církev.

17582. Böhmisches Martyrbüchlein. Viz: Historia Persecutionum.

BÖTICHER W.

17583. Bötticher Wilh. Viz s. v. Didaktica: Didactica magna (Aussprüche des Comenius).

17584. Bötticher Wilh. Viz vydání německého překladu (Grosse Unterrichtslehre) s. v. Didaktika: Didactica magna.

17585. Bötticher Wilh., přeložil do němčiny (viz s. v.) Schola ludus.


17586. Богдановъ. Viz ruský překlad s. v. Didaktika: Didactica magna.

17587. Boguslaus, comes de Lessno viz Faber fortunae. Srv. Lešno.

17588. o Bohu, jediném křesťanův. Viz s. v. De Christianorum uno Deo.

BOJ.

17589. Boj Michala a anjelů jeho s drakem a aniely jeho. Zjev. 17. a 17. 14. Dáno jest Šelmě bojovati s svatými a přemáhati je: ale svítězí Beránek a ti, kteří s ním jsou, povolaní a vyvolení a věrní. Kol. 4. 12. Úsilně bojujte modlitbami. S. l., s. a. (v Amsterodámě, u Jana Paskovského 1662) 16°, str. 23. Obsah: Prorocký text (z Zjevení XII.) s vysvětlením, str. 2-6. Věrným Božím napomenutí, str. 7-10. Boj věřících s Drakem. To jest Horlivé a vroucí k vítězi Kristu, aby Satanu více brojiti, v anjela světlosti se proměňovati, lidí mámiti a církve kormoutiti nedal, na retuňk volání. Tehdáž obzvláštně, když chytré nějaké dílo své u prostřed samé církve chytře a dlouho provodí, str. 11-5. Boj věřících s anjely Draka. To jest Horlivé, vroucí k Bohu proti církve trapitelům na retu volání. Tehdáž obzvláštně když se oni obzvláštně na dokonalé církve zkažení a z gruntu vyvrácení oddávají, str. 15-23. Viz při vydání: Centrum Securitatis, Amsterdam, 1662. — Znova: Boj Michala a anjelů jeho s drakem a anjeli jeho . . . Zjev. 13. 7. a 17. 14. Dáno jest Šelmě bojovati s Svatými, a přemáhati je: ale zvítězí Beránek, a ti, kteří s ním jsou, povoláni a vyvoleni a věrni. Kolos. 4. 12. Úsilně bojujte modlitbami. Nákladem Vácslava Čecha. S povolením cís. král. censury. V Hoře Kuttný, vytištěno u Františka Vincencia Korce, 1785, 8°, str. 28: Prorocký text. Z zjevení XII. s vysvětlením Věrným Božím napomenutí. Boj věřících s drakem. To jest: Horlivé a vroucí k vítězi Kristu, aby satanu více brojiti, v anjela světlosti se proměňovati, lidi mámiti a církve kormoutiti, nedal, na retuňk volání, tehdáž obvzláštně, když chytré nějaké dílo své, uprostřed samé církve, chytře a dlouho provodí. Boj věřících s anjeli draka. To jest: Horlivé vroucí k Bohu proti církve trápitelům na retuňk volání. Tehdáž obvzláštně když se oni obvzláštně na dokonalé církve skažení a z gruntu vyvrácení oddávají. — Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 120; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 287, č. 134; Novák J. V., Paedag. Rozhledy V. 1892, str. 158; týž, Bibl. 1902, str. 67, č. 51. — Viz též V. K., Komenského Boj Michala a angelů s drakem a angely jeho. Posel z Budče XXV. 1894 č. 15 a 16, str. 227, 244. Srv. Paedag. Rozhledy VIII., 1895, str. 72.

17590. Boj s Bohem modlitbami, naposledy pak oddání a poddání se Bohu na všelikou vůli jeho, k životu a smrti. Vysvětlený v Lešně P(olském) kázáním 24. září učiněným, po přejíti dne minulého velikých strachů smrti a zahynutí od rozlícených proti městu L(ešnu) nepřátel. Tlačeno léta Páně, 1655, 12°. Přidána: Modlitba kající, v čas hrozných válečných vichřic v Velikém Polště k užívání. (Roku 1655 Octobris 6.) Srv. Novák J. V., Paedag. Rozhledy V. 1892, str. 265; týž, Bibl. 1902, str. 63, č. 39. Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III., str. 117, č. 49; Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 110 (s udají bibliografickými). — 2. vydání: Útočiště v soužení i nebezpečenství nejjistší, aneb Boj s Bohem modlitbami, naposledy pak oddání a poddání se Bohu na všelikou vůli jeho k životu i k smrti. Od bl. pam. Jana Amosa Komenskýho, vysvětlený v Lešně Polském, kázáním 24. září učiněným, po přejití dne minulého velikých strachů, smrti a zahynutí, od rozlícených proti městu Lešnu nepřátel. Tlačeno Léta Páně 1655. A v nově vydáno Léta Páně 1765. S. l. (v Háli Magdeburské), 12°, str. 24. Přidána: Modlitba kající . . ., str. 17-24. Vydáno pod titulem: Přídavkové někteří (k Lasitského Historii o původu a činech bratří Českých, Hale, 1765, nákladem exulanta Jiříka Urbana v Berlíně) zároveň s Poslední Jana Amosa Komenskýho Vůlí aneb Kšaftem a se Zjeveními Poňatovské. Srv. předmluvu

- 338 -

Komenský: Boj. — Brüderkirchenordnung.

Č. 17590-628.

J. T. Elsnera z r. 1761 při spisu: Dvojí Spis vzdělavatedlný, v Hali Magdeburské, 1765: Poslední Hlas Strážného, knížka velmi probuditedlná, také již jest na světlo vydaný, spolu i s Kšaftem umírající Matky Jednoty i Labyrintem Světa, nákladem V. T., jenž i Harmonii svatých evangelistů etc. k mnohému krajanu svých dobrému tisknouti dal. — Srv. Zoubek-Novák, Komenský 1892, str. 280, č. 94: Jarník, str. 60, č. 94. — Srv. rukopis: Útočiště v soužení a nebezpečenství nejjistší aneb Boj s Bohem . . . Tlačeno léta Páně 1655. A v nově vydáno léta Páně 1765. Opis (nový ze Zoubkovy pozůstalosti) v bibliothece Musea království Českého, sign. II. E. 33, 4°, l. 16 — 3. vydání: Útočiště v soužení . . . v Berlíně, 1765 (1766), 12°, str. 24. — 4. O chystaném novém vydání viz J. A. Komenského Veškeré spisy sv. XVIII s. v. Spisy (prospekt 1910).

17591. Boj věřících s anjeli draka. Viz Boj Michala.

17592. Boj věřících s drakem, viz: Boj Michala.


17593. Bonum unitatis, viz Paraenesis ad Anglicanam ecclesiam; De bono unitatis č. 17816.

17594. Bourignon Antoinette viz v oddílu s. v. Proroctví.

BRÁNA.

17595. Brána . . ., viz: Janua . . .

17506. Brána čili uvedení v biblí svatou, to jest knih lidem od Boha ve víry, konání a doufání pravidlo daných úhrn. Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V. 1892, str. 137. Viz s. v. Janua in biblia sacra.

17597. Brána jazyka latinského. (Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V. 1892, str. 138.) viz Janua linguae latinae, s. v. Janua.

17598. Brána jazyků. Viz české vydání s. v. Janua linguarum.

17599. Brána latinského jazyka nová, věcí a jazyka stroj zevnější ukazující řádem přirozeným. (Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V. 1892, str. 139.) Viz s. v. Janua latinae linguae . . .

17600. Brána latiny. Viz český překlad (Didaktická rozprava) s. v. Didaktika: Dissertatio didactica de sermonis Latini studio per Januam.

17601. Brána, naskýtající zevnitřní strojbu věcí a jazyků. Viz s. v. Eruditionis scholasticae pars II. Srv. Janua.

17602. Brána, věcí a jazyka. (Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V. 1892, str. 140.) viz Janua rerum et linguae . . . s. v. Janua.

17603. Brána věcí otevřená. Viz český překlad od Jos. Šmahy, s. v. Janua rerum reserata.

17604. Brána zlatá jazykův otevřená. Viz s. v. Janua: Janua linguarum reserata aurea.

17605. Brány latinské předdomí. Viz s. v. Vestibulum januae latinitatis.


17606. Bratrské napomenutí o horlivosti bez umění a lásky. Viz: Admonitio fraterna.

BRATŘÍ ČEŠTÍ.

17607. Bratří Čeští, viz: An exhortation of the churches of Bohemia, 1661.

17608. Bratří Českých dějiny. Viz s. v. Historia ecclesiae Fratrum Bohemicorum. Srv. Církev, Jednota Bratrská.

17609. Bratří Českých Katechismus. Viz s. v. Katechismus.

17610. Bratří Českých Řád . . . Viz s. v. Řád. Srv. De bono unitatis. — Brethren of Bohemia. Viz anglický překlad s. v. Paraenesis č. 178 19.

BREWER LAUR., SAMUEL.

17611. Brewer Laur. Viz s. v. Eruditionis scholasticae pars I. 1657, 1699, 1701, 1722.

17612. Brewer Laur., viz s. v. Janua linguarum reserata aurea, 1644.

17613. Brewer Laur., viz s. v. Janua linguarum, 1645

17614. Brewer Laur., viz s. v. Janua linguae latinae, 1649.

17615. Brewer Laur., viz s. v. Janua linguarum, 1655.

17616. Brewer Laur., viz s. v. Janua linguarum, 1660.

17617. Brever Laurentius, viz s. v. Januae linguae Latinae Vestibulum, 1648, 1649.

17618. Brewer Samuel, viz s. v. Janua linguae . . . . , 1698.

17619. Brewer Sam., viz s. v. Januae linguae latinae . . . ., 1698.

17620. Brewer Samuel, viz s. v. Januae linguae latinae vestibulum 1667, 1697.

17621. Brewer Sam., viz s. v. Orbis pictus quadrilinguis, 1685.

17622. Brewer Samuel, viz vydání (s. v.) Praecepta morum, 1677, 1690, 1696.


17623. Briefe an Carl Jos. Weldemann viz s. v. Weldemann.

17624. Brookbank J. Viz s. v. Januae linguarum reseratae Vestibulum, London, 1657.

BRÜDER, BÖMISCHE.

17625. Brüder, srv. Bratří, Jednota Bratrská.

17626. Brüder, Böhmische. Viz: Der Böhmischen Brüder Geistliche Gesänge. Srv. Kancionál.

17627. Brüder, Böhmische. Viz s. v. Katechismus.

17628. Brüder — Kirchenordnung, viz s. v. Řád.

- 339 -

Komenský: Brüder. — Cartesius.

Č. 17629-54.

17629. Brüder, Böhmische, viz s. v. Musica: Kirchen Musica II.

17630. Brüderkirche, Alte, Hussitische. Viz: Die Kirchenordnung und Disciplin . . . s. v. Historia Fratrum Bohemorum.


17631. Brunnius Philibertus. Viz s. v. Janua linguarum novissima, 1650.

17632. Brunnius Philibertus, viz s. v. Vestibulum, seu introductio linguarum, 1657.

17633. Bubenka Jonáš, kněz v Ochtině, obstaral r. 1685 v Levoči první českým textem opatřené vydání Komenského díla Orbis pictus, sám k němu udělav dřevořezby. Viz Šafařík Lit. Gesch., str. 387; Jireček, Rukovět I., str. 105. Viz s. v. Orbis pictus 1685.

17634. Bucsansky Al. Viz s. v. Orbis pictus: Die Welt, 1842.

BUDDEUS.

17635. Buddeus Jo. Franc., De instauranda disciplina ecclesiastica. Viz: Historia Fratrum Bohemorum.

17636. Buddeus J. F. Viz s. v. Panegersia, vyd. 1702.

17637. Buddeus J. F. Viz s. v. Paraenesis, č. 17819.


17638. Будиловчъ А. Viz s. v. Didaktika, ruský překlad.

17639. Budovec z Budova Václav Theodor. Viz s. v. Panegyricus Carolo Gustavo. Srv. v oddílu: Životopisy.

17640. Bůh: O jediném Bohu křesťanů. Otci, Synu a Duchu svatém. Viz s. v. De Christianorum uno Deo.

17641. Buchdruck, Der lebendige. Viz německý překlad s. v. Typographeum vivum.

17642. Burckhart K., viz Historia persecutionum, německé vydání 1669.

17643. Burg Abraham, viz vydání 1657 s. v. Schola ludus. — — Viz s. v. Synopsis Comenianae linguarum methodi 1657.

C.

17644. Caesius. Viz Blaeuw Guilj. Janszon. Srv. s. v. Mapa Moravy od Komenského.

17645. Caesius Phil. a Zesen, viz s. v. Vestibulum 1673: Portael der saecken en spraecken s. v. Eruditionis scholasticae Vestibulum.

17646. Calendarium ecclesiasticum, na kvap z polštiny přeložené. Komenský poslal do Švéd ke konci měs. září 1643. Viz Com. ad Hottonum 1643, Oct. Müller, č. 55; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 274, č. 60; Kvačala, str. 79, č. 60.

17647. Calixtus Georg., viz s. v. Colloquium Thoruniense.

17648. Caloris natura. Viz Disquisitiones de . . .

17649. Calovius Abraham, polemický spis proti Komenského De quaestione, utrum Dominus Jesus . . . , 1659, viz Walch, Bibl. Theol. str. 9. Srv. Antwort; Frage; De quaestione.

17650. Carolus lI., Magnae Britanniae monarcha, viz Komenského věnování: De bono unitatis et ordinis, disciplinaeque ac oboedientiae 1660, s. v. Ratio disciplinae.

17651. Carolus Gustavus, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque rex, viz s. v. Panegyricus.

CARTESIUS.

17652. Cartesius cum sua naturali Philosophia a Mechanicis eversus. Amsterdami, apud Petrum Montanum, 1659, 120, str. 22. — Opera didactica omnia IV. — Cartesius cum sua naturali Philosophia a Mechanicis eversus. Ante editus a Viro de Ecclesia et literis bene merito. Viz str. 59-73: Nicoldi Arnoldi . . . Dissertatiuncula de Theologiae supra Philosophiam Dominio cum brevibus stricturís ad Librum sub titulo: Philosophia Scripturae Interpres, Franekerae, sumptibus Samuelis Arcerii, 1667, 12°. — Cartesius, cum sua naturali Philosophia a Mechanicis eversus. Cartesius mit seiner Naturphilosophie von Mechanikem gestürzt. Viz Reber, Des Joh. Amos Comenius Physik, Gieszen, 1896, sub voce: Physica. — Chystané vydání viz: Cartesius eversus. J. A. Komenského Veškeré spisy svazek III. (Prospekt 1910). S. v. Spisy. — Viz Komenský: „Ἀνωνύμως prodiit Cartesius cum sua naturali philosophia a mechanicis eversus 12°.“ Komenský Montan., Faber, 1661, str. 91, č. IV. — Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 119; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 284, č. 112. „Cartesius se svou přírodní filosofií od mechaniků vyvrácený.“ Viz Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 141. — Neuvádíme spisů, jež se týkají Cartesia, v nichž pravidelně dějí se krátké i delší zmínky o této polemice Komenského. O poměru Komenského k Descartovi viz v oddílu: Poměr Komenského ku předchůdcům a vrstevníkům: Filosofie. — Polemika Komenského s Des-Cartem viz Kvačala, Čas. vlast. muz. spolku Olom. VIII, 1891, str. 152. Srv. též Cartesius, Discours de la methode pour bien conduire la raison 1637; Kvačala, Korrespondence 1897., č. 64-5 (1630).

17653. Cartesianae sectae discipulus, viz s. v. Judicium de refutatione exercitationis paradoxae, 1667. Viz č. další.

17654. Cartesianae sectae discipulus viz Petrus Serarius, Responsio ad exerci-

- 340 -

Komenský: Cartesius. — Cato.

Č. 17654-66.

tationem paradoxam, 1667. — Viz též s. v. Clamores Eliae.

17655. Cassius Daniel, člen Jednoty bratrské. Viz Rypáček Fr. J., Čas. Mor. Mus. Zemsk. 1, 1901, str. 71.

17656. Castim Josephus (Thomas Pisecius), viz domnělý spis Komenského: Manuductio in viam pacis ecclesiasticae.

17657. Catechesis Racoviana, s. v. Socinismi Speculum, 1661, úvod.

17658. Catholicum triertium. Viz s. v. Praxis Sapientiae primae. Srv. Triertium catholicum.

CATO.

17659. Dionysii Catonis Disticha moralia, Latino et Bohemico metro edita. Amsterodami 1662. — Znova: Dionysii . . — Moudrého Katona Mravná Poučování, od něho Latinskou, Pak od J. A. Comenia Českou Zpěvořečností sepsaná, a v Amsterdámě vytištěná: nyní zase S Povolením Duchovní vrchnosti. Přetisknutá v Praze, v impressí Universitatis Carolo-Ferdinandeae, v Kolleji S. Klimenta S. J. 1670, 16°, str. (36). Lectori Bohemo S. Čtenáři Českému Pozdravení. Catonis Moralia. Moudrého Katóna mravná poučování. (I. Jak se chovati má člověk k Bohu. II. Jak se chovati má člověk k sobě sám. III. Jak se člověk chovati má k bližním. IV. Jak se náleží chovati k čeledi. V. O smrtedlnosti.) Přídavek Dystychů Latinských v České Metry uvedených. (. . . 18. V den narození, 28. Martii 1662. Svět se točí vůkol . . .) Přidávají se tuto některý Zpěvomluvy Český od jiného Původce sepsaný. Pastýřské rozmlouvání o narození Páně (Karduba, Bárta aneb Bartoň). Bajka o vlku a jehňátku. Následující zpěvomluvy jsou ex prima Ecloga Virgilii vytažený. Následují některá epigrammata. Konec: Imprimatur. Thomas Pessina a Czechorod, Vices-gerens D. Officialis.

17660. Vydání další. Viz Rosa V. J., Čechořečnost, seu Grammatica linguae Bohemicae quatuor partibus, ortographia, ethymologia, syntaxi et prosodia constans, Micro-Pragae, 1672, str. 487-506. Na str. 487: „Sequentia Moralia disticha 144. (Moudropisy n. Mravopisy ) Comenius in carmen Boëmicum transtulit et Amsterodami typis mandari curavit, quae Anno 1670 Pragae recusa erant. Cum autem illa Carmina Boëmica a me immutata et potiori ex parte aliter composita sint, ideo illa et etiam adhuc quaedam alia, huic Grammaticae meae, pro Boëmis, adnectenda judicavi, judicet, ea, quis quis potest.“ (Text latinský a český.) — Znova: V Praze, 1705, 8°.

17661. Vydání Doležal Pavel, Grammatica Slavico-Bohemica . . . cum Catonis Distichis . . ., Posonii, 1746, 12°, str. 302-21: Dionysii Catonis Disticha Moralia Latino et Bohemico metro edita a J. A. Comenio Amstelodami 1662.

17662. Dionysii Catonis Disticha moralia latino et bohemico metro edita auctore J. A. Comenio. Moudrého Katona mravná poučováni z latinského metricky přeložil J. A. Komenský. Nyní v nově na světlo vydaná bez proměny dle prvního Amsterodamského vydání. V Praze, 184.2, tiskem a nákladem Anny, ovdovělé Špinkové, m. 80, str. 23.

17663. Vydání od Rozuma, Staročeská bibliotheka, I, v Praze, 1853, str. 1-31 (s latinským textem): Dionysia Katóna Mravná naučení.

17064. Drobnější spisy Komenského, od J. F. Zoubka, v Praze, 1876, VI, str. 95-104. Srv. Beseda Učitelská 1874, str. 402-5, 415-8. Viz s. v. Spisy. Rukopis Zoubkův v knihovně Musea král. Českého: Katona Mravná poučování.

17665. Chystané vydání: Cato Dionysius. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XXIII (prospekt 1910) s. v. Spisy.

17666. Komenský vykládá o svých překladech Katona, Vergila, Ovidia Montanovi, Faber Fortunae, 1661, str. 80-2, č. 13: „Catonis tamen Disticha Moralia ita, ut Latina sunt (heroico carmine) absolvi: sicut et Virgilianos Ovidianosque aliquot versus, specimini futuros iis, qui imitari vellent. Est enim Lingua Bohemica, ut id obiter dicam, metroque rhytmis accomodatior, omnibus, quae Graecam et Latinam Poësin amabilem et admirabilem faciunt, requisitis instructa. Syllabarum puta, aeque brevium atque longarum sufficientia, Voces in sententia quoquomodo trajiciendi (sensu eodem) libertate, elegantissimorumque Idiotismorum copia: cum alias Europae linguas (praesertim primo et secundo requisito) deficere certum sit. Memini quondam Theodori Bezae librum de pronuntiatione linguae Francicae legisse, ibique inter alia haec: Tentarunt quidem Graecorum et Latinorum imitatione Gallicos scribere versus, non rhythmis sed metro. Ingens mehercule ausum, et laudabile, sed quam metuo impossibile: quia tametsi longis non destitui videamur (propter diphtongos et triphtongos) syllabis, illae tamen sine summa laesione aurium Gallicarum produci non possunt. Haec ille, his ipsis (si recte memini) verbis. Contraria ratio apud Germanos est, in quorum lingua omnes propemodum syllabae (aut propter diphtongos, aut propter consonantium concursum, aut propter accentum) longae sunt, breves paucissimae. Sed longe majus obstaculum inde surgit, quod caeterae hodie usitatae linguae (Slavonica nostra cum

- 341 -

Komenský: Cato. — Centrum.

Č. 17666-73.

suis dialectis excepta) nativum Vocum ordinem (ut se Syntaxeos vi connectunt) servant, trajicique (ut metri elegantia, ipsaque necessitas, semper fere requirit) non possunt. Exstat exemplum frustra tentati (ridicule propemodum dixerim) Heroici carminis in Avis Paradisiacae descriptione, Grammaticae Germanicae Johannis Clari adjuncta. Ein Vogel hoch schwebet, der nicht wie andere lebet etc. In Atriah Grammatica mea (quae Elegantiarum est) Capiti IV. § 20. et 21. exemplum posui, Latinam quinque vocum sententiam mera Vocum transpositione centies et vicies variari (sensu semper eodem) posse: quod cum nulla Europaearum Unguarum possit, Bohemica et Polonica exacte possunt. Deditque hujus rei specimen illustre illustris Polonorum Poeta Cochanovius, totum Virgilium verbum verbo, verborumque eadem perpetua serie, reddens. Non quod metrum pariter prodeat (id enim neque Graeca Latinis verbis simpliciter reddita possunt), sed quod sensus idem ubique planus. Haec ego sic obiter occasione data: in apologiam, si quis Theologum ad Poëtica digredi culpare forsan velit. Homo sum, humani a me nihil alienum puto. Homo autem a Factore suo harmonice factus est: si ergo harmonice ubiubi honesta delectatur, quis vitio vertat...“

17667. Comenii Versio boh. Distichorum Catonis Voigt, Acta literaria I, 1775, str. 149-53; Palacký, Čas. Č. Musea, 1829, III, str. 119, č. 81; Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 83, 110; Kvačala č. 128; Catonova Dvouverší mravná (List Komenského Montanovi). Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 135; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 286, č. 125; Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 158; Novák J. V., Bibl. 1902, str. 67, č. 50. — Bývá často ukázkami delšími i kratšími uvozováno. Pro ušetření místa všech těchto podobných ukázek neuvádíme. — Viz též Jarník, č. 129.

17668. Cellarius Andreas. Viz Harmonia macroscosmica, seu Atlas universalis, 1708. otisk mapy Moravy od Komenského. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 227.

17669. Cellius (Cellus) Joh. Alex., viz s. v. Janua linguarum novissima, 1659.

17670. Cellus Joh. Alex., viz s. v. Vestibulum seu introductio linguarum, 1657.

CENTRUM SECURITATIS.

17671. Centrum Securitatis, to jest: Světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddaní, všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží. Žalm 46. Hospodin jest útočiště naše a síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. Protož se nebudeme báti, byť se i země podvracela etc. Bůh jest uprostřed Města svého: protož se nepohne etc. Ruk. městské knihovny vratislavské, 4°, 88 str. Při něm na str. 6 stromem znázorněna závislost člověka na Bohu a na str. 8 vyobrazeno kolo, o němž se ve spise mluví. Podává lepší čtení než první vydání z r. 1632.

17672. Centrum Securitatis To jest Světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu, a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života Bezpečnost, Pokoj a Blahoslavenství záleží. Žalm 31. v. 25. Zmužile sobě čiňte, a posilní Bůh srdce vašeho, všickni, kteříž Naději máte v Hospodinu. Léta Páně 1632. 16°, str. X (nečísl.), 208 (l. A-R8). Výtisk univ. knih. pražské sign. 54 F. 1112 má připsáno rukou starou současnou římskou I, takže vzniká letopočet 1633. Srv. Novák, Spisy XV, 1910, str 379, kde uvádí tento tisk pod r. 1633. Pisatel chtěl tím vyrovnati rozpor mezi letopočtem titulního listu a letopočtem věnování a předmluvy. Na rubu tituln. listu verš: Svět jest kolo, jenž se točí, — Prudce chvěje, hlučí, zvučí, — Kdo mu v Centrum neusedne: — Zamotá se a vypadne. Následuje: Věnování: Illustrissimo, vere generoso, vere magnifico domino, domino Raphaeli Comiti in Lesno, Palatino Belsensi. Ducatus Czartoriensis in Russia, nec non in Wlodawa, Baranow, Romanow et Radzimin, domino haereditario, Capitaneo Rubieszoviensi etc. etc. domino evergetae meo et multorum benignissimo, str. 1-10 (nečísl), datované: Lessnae, 24. Oct. 1633 J. A. C. Potom je: Předmluva (k čtenáři), dat. V Lešně Polském, 16. Aug. 1633, str. 3-4. Za ní tabulka: Rozložení traktátu tohoto. Na str. 195-208:

17673. Renuntiatio mundi. To jest. Výhost Světu, kterýmž jeden z utrápených, skrze práčata Světa prohnaných, kolotáním rozličným zmatených, avšak do Centrum milosrdenství Božího již zase uvedených; a Bohu na všecku jeho vůli cele oddaných, nehodných Ježíše Krista služebníků, ode všech nepobožných, Zemstvím čenichajících a v tělesných žádostech pohřížených Světa Synů, zjevně se odděluje. — O době sepsání spisu praví Komenský ve Věnování str. 5: De hac materia commentandi aliquid occasio mihi ante octennium data fuit, illustrissime Domine, quum in Patria adhuc exulanti et cum caeteris piis persequutionum undis agitato nec in Obadiarum speluncis nec in silvarum antris nec alibi usquam

- 342 -

Komenský: Centrum securitatis.

Č. 17673-74.

satis esset aut securitatis aut quietis. — Že Centrum již dříve exulantům bylo známo, praví ibid., str. 7: Libellus hic aliquot piis gentis nostrae jam tum communicatus et passim transcriptus, nunc superiorum suffragio in lucem ire jussus est. — Že Rafael uměl česky, viz ibid., str. 8.: Tibi πολυγλώσσῳ ἡρῶι, (quem nostra etiam non invitum legere scio) offere talia . . . Srv. Facsimile titulního listu: Album Komenského 1893, l. VIII. Výst. mus. č. 210. — 2. vydání: Centrum securitatis. To jest Hlubina bezpečnosti. Aneb světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání, všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží. Vydáno nejprv v Lešně 1633. A nyní znovu v Amsterodamě 1663, 16°, str. 118. Str. 110-28: Renuntiatio mundi. To jest, výhost světu. Kterýmž jeden z utrápených, skrz práčata světa prohnaných, kolotá nim rozličným zmatených, avšak do Centrum milosrdenství Božího již zase uvedených a Bohu na všecko jeho vůli cele oddaných, nehodných Ježíše Krista služebníků, ode všech nepobožných, zem stvím čenichajících a v tělesných žádostech pohřížených světa synů, zjevně se odděluje. Str. 120-30: Pořádek řečí v traktátu tomto. Udává se též vydání v Amsterodamě 1667, Müller, č. 17. Srv. Výst. mus. č. 211. — 3. vydání: Centrum securitatis. To jest: Hlubina bezpečnosti . . . připojený jest Výhost světu. Oboje vydané od b. p. Jana Amosa Komenius. Nákladem Jozefa Bláhy, s povolením cís. král. censury. V Hoře Kuttný, vytištěno u Frant. Vinc. Korce, s. a. (1785), 8°, str. IV, 164, 4. Srv. Jarník, str. 250, č. 16. Str. 149-60: Renuntiatio mundi, to jest: Výhost světu . . . Srv. Výst. mus. č. 212. — 4. vydání: Jana Amosa Komenského Hlubina bezpečnosti, aneb: Světlé vyobrazení, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všeckna dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží. K témuž připojen jest: Výhost světa. Nově opravené vydání. V Praze, 1864, V. Paseka, 32°, vyobrazení, litogr. titul, str. 244, (1), (22). Výhost světu str. 218-35. Píseň člověka v Boha spoléhajícího str. 235-7. — Dodatek. O následování Krista Pána. Od Tomáše Kempenského. Vybraní kouskové někteří (str. 238-44). Srv Klika, Monatshefte Com. Ges. I, str 82-3, Výst. mus. č. 213. — 5. vydání: Centrum securitatis, to jest: Hlubina bezpečnosti, aneb: Světlé vymalováni, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu ve všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží. Prací J. A. Komenského. V Praze 1878, nákladem Spolku Komenského, 12°, str. 130, (2) (Česko-bratrská bibliotheka č. 4). — Srv. Výst. mus. č. 214. — Ukázky, výňatky: Slaměník, Komenský ve svých spisech; Komenský, XX, 1892, str. 232; Kašpar, Památce Komenského, str. 45 ad. — Kritické 6. vydání: Centrum Securitatis, to jest světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží. Žalm 31,. v. 25. Zmužile sobě čiňte, a posilní Bůh srdce vašeho, všickni, kteříž naději máte v Hospodinu. Léta Páně 1633. Novák J. V., Veškerých spisů J. A. Komenského svazek XV. 1910, str. 379-465. s. v. Spisy. Facsimile rukopisného listu titulního. — — Německý překlad: [Macher Andr.) J. A. Comenii Centrum securitatis, oder Grund der wahren Sicherheit. Das ist: Eine deutliche Vorstellung, wie in dem einigen Gott und in einer demüthigen Ergebung in allen seinen Willen eintzig und allein die wahre Ruhe, Sicherheit und Vergnügen dieses gegenwärtigen Lebens bestehe. Ehemals in böhmischer Sprache herausgegeben, nunmehrs aber ins Deutsche übersetzet von einem Liebhaber der Comeniaschen Schriften. Leipzig, Verlegts Sam. Benj. Walther 1737, 8°, str. 195, 10 rejstřík. Věnováno pruskému králi Fridrichu Vilémovi a choti jeho Žofii Dorotě od Ondřeje Machera, kazatele české církve berlínské. Viz Müller, č. 17; Skalský, Čas. Č. Mus. 1910, str. 361. O Macherovi viz Volf Josef, Pavel Pintzger, kazatel české církve berlínské. Věstník Král. České Spol. N. 1909, č. 8. Srv. (Macher), vydání německé Labyrintu: Übergang aus dem Labyrinth der Welt in das Paradis des Hertzens . . ., 1738 s. v. Labyrint.

17674. O obsahu spisu vykládá Komenský Montanovi (Faber fortunae, str. 76, č. 6) : „Mox (propter personalem persequutionem latebris me continere jussus) mihi et aliis solatio libellum scripsi Centrum Securitatis inscriptum, Lesnae postea typis exscriptum. In quo res humanas omnes vertigine rotari demonstrato, quicunque se rerum circumferentiis committunt, non simul rapi, non moleste jactari, non distrahi, non tandem excidere ac perire, non posse: in solo autem Deo, aeterno rerum centro, aeternam esse quietem, et ab interitu securitatem, graphice depingebatur, exemplisque monstrabatur.“ Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829. III, str. 113; Hanuš, Sitz. Ber. Kon. Böhm. Ges Wiss. 1868, str. 80, 109-111; Müller č. 17; — Kvačala č. 16; Zoubek-Novák 16; Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 133, 149; Novák J. V., Bibl. 1901. str. 88-9, č. II.

- 343 -

Komenský: Cesta. — Clamores Eliae.

Č. 17675-89.

17675. Cesta. O nalezené ke hbitému spisovatelů latinských čtení a jasnému rozumění cestě snadné, krátké a lahodné. Srv. Schola Latina.

CESTA POKOJE.

17676. Cesta pokoje, to jest Pravý, neomylný, jediný prostředek, kterýmž Církev Boží v pokoji, svornosti a lásce zachována býti můž; za příčinou nepokojných spisů M. Samuele Martinia z písem svatých vyhledaná, ukázaná a všechněm věrným Čechům podaná od starších kněží Jednoty bratrské. Řím. 14. 17. 18. 19. V Lešně, Léta 1637, 4°, str. 55. Srv. Komenského Montan., Faber fortunae, 1661, str. 84, č. 17: Et quia etiam in exilio ab inquietis quibusdam quies non fuit, scripta erat superiorum jussu typisque vulgata pro innocentia ecclesiae meae . . . sicut et paulo post pro tranquillandis utrinque animis Via pacis (Cesta pokoje etc). — Fascimile listu titulního: Album J. A. Komenského, 1893, l. X, Výst. mus. č. 260; Kvačala č. 48; Müller č. 43.

17677. Cesta pokoje J. A. Komenského. Viz Jos. Th. Müller: Jana Felina Rozebrání obrany Sam. Martinia. J. A. Komenského Cesta pokoje. Induciae Martinianae. (Spisy J. A. Komenského. Č. 6.) V Praze, 1902, Česká Akademie, str. XXII, (2), 261, (1). Obsah: Úvod. Rozebrání J. Felina, str. 1-183. —  (J. A. Komenského) Cesta pokoje, to jest, pravý, neomylný, jediný prostředek, kterýmž církev Boží v pokoji, svornosti a lásce zachována býti můž: za příčinou nepokojných spisů M. Samuele Martinia, z písem svatých vyhledaná, ukázaná, a všechněm věrným Čechům podaná od Starších kněží Jednoty Bratrské. Řím. 14, 17. 18. 19. Království Boží není pokrm a nápoj: ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu Svatém. Kdo v tom slouží Kristu, milý jest Bohu a lidem příjemný. Protož následujme toho, což by sloužilo ku pokoji a k vzdělání vespolek, v Lešně Léta 1637. Str. 184-221. — Induciae Martinianae. Anebo Správa skrovná a potřebná, proč, aneb z jakých příčin na ten čas odpovědi se nedává, na ty dva důtklivé a hanlivé spisy, od Starších kněží Bratrských, vůbec Valdenských, v Lešně Polském, pod titulem Cesty pokoje a Rozebrání Obrany, roku tohoto 1637 vydaných. Pro posilnění mdlých, zpevnění mocných, zapýření všetečno-blekotných a zastoupení křivolako-vyskočných, vůbec učiněná od M. Samuele Martiniusa z Dražova, na onen čas konsistoře evangelické v království Českém administrátora, nyní v církvi České Pirnenské na desátý rok evangelium Kristového kazatele. Str. 223-55. Srv. Bibl. Č. Hist. IV. č. 9297.

17678. Cesta pokoje. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XVII. (chystané vydání viz prospekt 1910) s. v. Spisy.

17679. Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 271-272, č. 48: Vydán tento spis „pro tranquillandis utrinque animis“ skoro zároveň se spisem Jana Felina „Rozebrání spisu druhého M. Sam. Martinia, Obranou křesťanskou nazvaného, kterýž proti Ohlášení starších kněží Jednoty bratrské l. 1637, sepsal a vůbec vydal: Pro vyjevení křivých nářků a odvedení nedůvodných hanění učiněné“ (l. 1638). Na to M. Sam. Martin z Dražova odpověděl spisem „Induciae Martinianae“. — Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 155; týž, Bibl. 1902, str. 61, č. 33. — Otisk Induciae u Müllera č. 17677.

17680. Cesta světla. Viz s. v. Proroctví: Via lucis.

CÍRKEV.

17681. Církev Bratří Českých, viz: Historia ecclesiae Fratrum Bohemorum ... Srv. Jednota Bratrská. Viz též: Bratří Čeští, Böhmische Brüder.

17682. Církev Bratří Českých, viz: Paraenesis, č. 17815.

17683. Církev česká: těžká protivenství. Viz: Historie o těžkých protivenstvích s. v. Historia persecutionum.

17684. Církevní Řád Jednoty Bratří Českých viz s. v. Řád církevní . . .

17685. Církev slovanská, viz: Historiola Ecclesiae Slavonicae.

17686. Církve obojí, pravé i falešné, základ a starožitná trvanlivost. Viz s. v. Základ.

17687. Církve Ráj. Viz s. v. Ráj církve.

17688. Církve znovu se rozzelenávající ráj. Viz s. v. Paradisus Ecclesiae renascentis.

CLAMORES.

17689. Clamores Eliae. Chystaný spis J. A. Komenského. Viz Müller J., Zpráva o archivu Jednoty Bratrské v Lešně polském. Sborník Histor. 1885, str. 300 (zachovány pouze náčrtky z posledních dob života Komenského). Srv. Kvačala, str. 88, č. 132; Müller, str. 53. — Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 287, č. 135. — Viz též Novák, Klasobraní didaktické (Spisů Dědictví Komenského, č. VI.), 1896, str. VII. — Chystané vydání: Clamores Eliae. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy, svazek III. (prospekt 1910) s. v. Spisy. — Originál jest svazek foliový v pergamentu zavázaný. Na přední desce zevně byl delší nápis, nyní tak sedřený, že s jistotou čísti lze již jen jednotlivá slova a písmeny: Tomus V. Clamores Eliae. Comeniana A Mons .... de Geer . . . Amsterdam. Svazek jest pa-

- 344 -

Komenský: Clamores Eliae — Colloquium.

Č. 17689-710.

ginován str. 1-374. Na straně i. nahoře rukou Komenského: Tomum hanc zakládám 1665, Jan. 3. Kousek doleji: Tytul jaký? an ut est w hlawie prefacý? A pak yakž wyswět. knj. geho pěkné — a následugjcý prefacý. A což p. samo Corpus? Clamores ipsi Eliae . . . Summu wsseho wiz pag. 4. Tam čte se: Eliassovvo Dilema (i Reg. 18, 21) Quousque claudicatis in duas partes? Si Jehovah est Deus sequamini eum etc. Celek považovati dlužno za snůšku noticí, psaných rukou Komenského. Nejmenší část jich vepsána jest na listy knihy samé, než po většině jsou napsány na malých kouscích papíru a nití volně přišity k listům celého svazku; někdy takto 5-6 lístků jest na sobě. Ponejvíce zavírají v sobě citáty, pod nimi také jsou výstřižky z tiskopisů. Materiál takto shromážděný dokonce není zpracován, než toliko srovnán dle několika rubrik a hesel napsaných ve knize vždv nahoře na právo červeným inkoustem. Na př. p. 25: od Amicos; p. 31: Schola Eliae; p. 37: Turris Babel; p. 39: Labyrinthus; p. 43: ad Atheos; p. 45: Carthesiani; p. 47: Tyranni; p. 49: ad Politicos; p. 77: ad Graecos Patriarchas; p. 81: ad Theologos; p. 91: ad Milites atd. Na konci: p. 171: Reformatores; p. 197: Elias (Johannes) Messiae Paranymph.; p. 249: Novum Coelum et nova Terra sive Coelum in Terra. Nuptiae Agni; p. 271: Pallium Eliae Elisaeo demissum, hoc est consignatio eorum, quae posteritati (durante aureo seculo) agenda restabunt; p. 291: Exhortatio ad gentes totius orbis; str. 355-73: Index materiarum hoc tomo comprehendarum. Index tento jest téměř ještě prázdný. Většina noticek a poznámek má u sebe datum; nejmladší, které nalezl jsem, jest: 1670 Septembris 26 (pag. 174 dole), jiné: 6 Junii 1670 (pag. 273 nahoře). Z nich viděti jest, že Komenský o spisu tomto pracoval ještě několik neděl před svou smrtí. Viz Müller Jos., l. c., str. 300.

17690. Clamores pauperum oppressorum in coelum 1617, 1619, viz s. v. Listové do nebe . . .


17091. Clark John, viz s. v. Latinae linguae Janua reserata, 1656.

CLASSIS.

17692. Classis Janualis institutio, viz: Opera didactica omnia I, str. 380-90, s. v. Spisy.

17693. Classis Palatii informatio, viz: Opera didactica omnia I. str. 390-3, s. v. Spisy.

17694. Classis Vestibularis informatio, viz: Dissertatio didactica (Opera didactica omnia I, str. 379-80) s. v. Spisy. — Srv. s. v. Dissertatio didactica.

17695. Classibus tribus divisa Schola Latina. Viz s. v. Schola Latina.

CLAVIS.

17696. Clavis Apocalyptica, or A Prophetical Key, London, 1651. Viz s. v. Proroctví.

17697. Clavis in reseranda naturae arcana. Viz: Disquisitiones de caloris et frigoris natura.

17698. Clavis Januae. Viz s. v. Janua: Janua linguarum reserata, Lipsae 1656 (Schneider Zach.).

17699 Clavis Januae linguarum novissimae, viz: Grammatica Latino Vernacula. Opera didactica omnia II, 6. s. v. Spisy.

17700. Clavis triuna. Viz Praxis Sapientiae primae.

17701. Clypeus contra Antichristum 1656. Zmínka o něm v listu Figulovi 22. května 1656. Viz Müller č. 92. Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 280, č. 99; Kvačala, str. 84, č. 99.

17702. Codrington B. Viz anglický překlad s. v. Proroctví: Prophecies of N. D., Christiana Poniatovia . . . Kotter . . .

17703. Cogitationes didacticae, viz s. v. Ventilabrum sapientiae.

17704. Cogitationes sacrae, 1692, viz s. v. Przypkowski S., Animadversiones apologeticae in aculeatum J. A. Comenii adversus ecclesiam Christi recens in Polonia afflictos libellum.

17705. Colbovius Petrus von Gadebusch ausz Mechelnburg, Sende-Schreiben. Viz Opera didactica omnia II, sl. 450 s. v. Spisy. — Viz: Vrstevníci.

17706. Collegium Didacticum. Viz: Traditio Lampadis 24.

17707. Collier Jerem. Viz s. v. Pansophia: Pansophiae diatyposis.

17708. Collier Jerem., přeložil do anglické řeči s. v. Pansophiae prodromus. Srv. Goll, Čas. Č. Mus. 1874, str. 273, pozn. 30.

COLLOQUIUM THORUNIENSE.

17709. Colloquium Thoruniense, viz v obraně Komenského proti Zwickerovi v knize s. v. Irenica: De iterato Sociniano Irenico iterato ad Christianos Admonitio, Amstelredami, 1661, str. 44. Obšírně viz č. 17843.

17710. Colloquium Thoruniense (v Toruni) 1644. Viz Zoubek, o Komenského polemikách. Čas. Č. Mus. 1885, str. 288-99. — Srv. Calixtus Georg., Scripta facientia ad colloquium a Serenissimo Poloniae rege Wladislao IV. Toruni indictum, accessit G. Calixtii consideratio et ἐπίκρισις Helmstadtii, 1645, 4°. (Jsou tu listy, Vechnera, Ondř. Rivela, Jana Bergia, Petra Zimmermanna a j.) — Acta conventus Thorunensis, Varsaviae, 1646,

- 345 -

Komenský: Colloquium — Concordantia.

Č. 17710-36.

4°. — O náboženské rozmluvě r. 1644-5 v Toruni a Komenském viz Altes und neues von theologischen Sachen, 1746, str. 36 a d. Viz též: Modlitwa pospolitá Zborów ewangelickich Wielkiéj Polszcze w sprawie Colloquium torunskiego. S. l., 1644, 4°. — Jesuitica informatio de negotio reductionis haereticorum ad ecclesiam Romanam per regnum Poloniae. Praesentata mense Octobri 1644, 4°. (Jesuitské stanovisko.) — De colloquio charitativo ad quod Evangelici Thorunium invitantur. Theologi cujusdam Evangelici judicium ad Consilium fratribus in Christo qui sunt in Polonia e vicina Germania submissum. Amsterodami, apud Ravenstein, 1644, 4°. (Kalvínské hledisko). — Catholicorum quorundam in Polonia de reconciliationis in religione dissidentiuni impossibilitate judicium. Anno 1645, 4°, l. 4. (Katolické hledisko.) — — Viz Komenského list Starším Jednoty, z Elbinku, 1645, 6. února. Kvačala, Korrespondence I, 1897, č. 91, str. 122. — List Petra Figula Ludvíkovi z Geer, z Elbinku, 28. února 1646. Kvačala, Korrespondence II, 1902, č. 42, 44. — Patera, Korrespondence, č. 86 a d. — — Viz zprávu Jablonského Leibnizovi 1702. Kvačala, Korrespondence II, 1902, č. 150. — Łukaszewicz Jos., O kósciolach Braci czeskich w dawnéj Wielkéj Polsce, w Poznani 1835, 1. a 2. vyd. Viz Finkel, Bibl. hist. polskiej, 1644-5.

17711. Augusti Corpus librorum symbolicorum ecclesiae reformatae, str. 441: Colloqium Thoruniense. — Viz Criegern Comenius als Theolog, str. 40 a d. — Srv. s. v. Irenica, Christianismus reconciliabilis.


17712. Colsinius Georgius. Viz s. v. Praxis pietatis, 1. vyd. 1030. Viz o něm Bibl. Č. Hist. IV. č. 9236. Srv. téhož oslavné básně při různých vydáních spisů Komenského.

COMENIANAE . . . .

17713. Comenianae Januae Latinitatis Templum. Viz s. v. Janua: Janua Latinitatis.

17714. Comenianae Januae linguarum Vestibulum, viz s. v. Janua: Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum při roce 1633, 1635, 1638, 1643, 1647, 1653, 1657, 1658, 1661, 1670, 1685, 1690, 1716, 1776.

17715. Comenianae linguarum methodi Synopsis, viz Synopsis.

17716. Comenianae Physicae Theses. Viz s. v. Physica.

17717. Comeniani Vestibuli . . . editio. Viz s. v. Janua: Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum při roce 1633, 1635, 1638, 1643, 1647, 1653, 1657, 1658, 1661, 1670, 1685, 1690, 1716, 1776.

17718. Comenianorum conatuum praeludia, viz: Praeludia . . .

COMENIUS.

17719. Comenius J. Amos, viz s. v. Janua, Orbis Pictus (vydání těchto dvou děl s názvem: Comenius Graeco latinus a pod.).

17720. Comenius Jo. Am. Viz: Κομενίος, Komeniusz, Komniusz. Pod tímto názvem vydávány byly návody praktické mluvnické, konversační. Viz s. v. Orbis pictus.

17721. Comenius gallico-germanicus. Viz s. v. Orbis pictus, 1717.

17722. Comenius Graeco-Latinus, viz s. v. Janua: Janua linguarum, při roce 1802.

17723. Comenius graeco-latinus. Viz s. v. Orbis pictus, 1802.

17724. Comenius interpolatus. Viz s. v. Janua linguarum, ed. Joh. Montanus, 1641, Marpurgi.

17725. Comica Praxis 1657, viz: Apologia. Srv. s. v. Schola ludus.

17726. Commendatio devota studiorum sapientiae . . . Viz: Traditio Lampadis.

17727. Commentarius locuples in Januam Comenianam. Viz s. v. Atrium Latinitatis.

17728. Commonefactio de instituendis e Latinae Linguae Vestibule Exercitiis ad Praeceptorem. Viz: Vestibulum linguarum. Opera didactica omnia III, sl. 205-14, s. v. Spisy.

17729. Comparatio. Viz: Agriculturae ad ingeniorum culturam comparatio s. v. Cultura ingeniorum. — Compellatio ad Comenium facta ab Andrea Sartorio, viz s. v. Proroctví: Drabík.

17730. Compendium scripturarum scholarum in usum. Viz Manuálník.

17731. Conatuum Comenianorum Praeludia, viz: Praeludia. Viz číslo další.

17732. Conatuum pansophicorum dilucidatio. Viz s. v. Praeludia Conatuum Comenianorum, 2. vyd. Pansophiae prodromus, 1639 s. v. Pansophia.

17733. Concionum ideae, viz v dopise 22. května 1656. Viz Muller, č. 92. Srv. s. v. Idea concionum; Kázání.

17734. Concio Synodalis de ministris. Kázání z 8. května 1637, chované rukopisně v archivu Jednoty v Poznani. Viz Kvačala, Archiv I, 1910, str. 39. Srv. s. v. Kázání.

17735. Concordancí. Viz: Concordantia.

17736. Concordantia Bohemica, kolem r. 1630. Srv. Müller, č. 25; Kvačala, l. c., str. 74, č. 27; Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 136. Viz též: Bible, Historia o umučení. — Viz Komenský Montan., Faber, 1661, l. c., str. 83, č. XV: In exilium delatis unum in locum (Lesznam Polonorum) super 30.

- 346 -

Komenský: Concordantia — Consultatio.

Č. 17736-46.

v. D. ministris, suasor fui, ut concinnandis nostra quoque lingua s. Bibliorum plenis indicibus (Concordantias vocant) manus adhiberemus: impetratumque fuit, operae distributae et res intra biennium plane confecta, sed opus ipsum, quum extra patriam sumptuumque defectu, ad prelum dari non posset, flammis tandem etiam consumptum est. - Srv. s. v. Evangelistarum Harmonia. - Konkordance české písem svatých. Tisk konkordance měl z nařízení Jednoty tisknouti r. 1632 br. Jan Stadius, srv. Dekrety, 270. Že v Lešně spis shořel, viz list k Figulovi z 22. května 1656.

CONFESSIO.

17737. Confessio, aneb Počet z víry a učení i náboženství Jednoty Bratří Českých. Císaři Ferdinandovi toho jména prvnímu od pánů a rytířstva též Jednoty L. P. 1535 podaný a potom často a na rozdílných místech v jazyku českém, latinském, německém, polském na světlo daný. Nyní pak k rozptýleným ostatkům též Jednoty pro obnovení se v pravdě víry Boží spasitedlné, věčně neproměnné, obnovený. S přidáním (pro potřebu nynějších časů) vyznání života a naděje ostatků též Jednoty. Vytlačeny v Amsterodamě u Jana Paskovského L. 1662, 16°, str. 132. Přidáno též ku vydání: Praxis pietatis, v Amsterodamě, 1661. Srv. Bibl. České Historie III, č. 6470. Srv. Kvačala č. 126. — Chystané vydání: Konfesse: Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XVIII. (prospekt 1910). - Německé vydání: Confessio, d. i. Bekäntniss des Glaubens, dem . . . Könige Ferdinando von denen Herren und Ritterschaft der Kron Böhmen, welche der reinen Lehre in der christlichen Gemeinen, so man der böhmischen Brüder Einigkeit nennet, zugethan und verwandt sind ... 14. Nov. 1535 . . . und verteuscht i. J. 1564. Anno 1737. Viz Kurz gefasste Kirchen-Historie d. Böhm. Brüder, Schwabach, 1739. Srv. Bibl. Č. Hist. I, č. 6455. - Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 286, č. 126. Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 265; týž, Bibl. 1902, str. 66-7, č. 49. — Jarník, č. 127. Srv. Bibl. Hist. III. č. 3307.

17738. Confessio. Srv. Glaubens-Bekänntniss.

17739. Confessio (Religionis Christianae brevis institutio), viz s. v. Socinismi speculum (Kritika katechismu Rakovského) .

17740. Confusionum aeternarum origo. Viz s. v. Independentia.

17741. Conringius Herm. Viz s. v. Panegyricus Carolo Gustavo. Srv. Thrasymachus Cyriacus.

17742. Conscientiae J. Comenii Vindicatio a calumniis, viz: Vindicatio.

17743. Consignatio distributi beneficii, 1647. Viz v II. oddílu s. v. Geer.

17744. Consilium de perficiundis . . . Viz: Dissertatio de sermonis Latini studio per Vestibulum, Januam, Palatium et Thesauros latinitatis . . . de Vestibulo, ac porro etiam Janua Latinitatis eximie perficiendis, viz Vechnerus Georgius.

17745. Church Constitution of the Bohemian and Moravian Brethren. Viz s. v. Řád církevní Jednoty Bratří Českých: anglický překlad, vydání 1861.

CONSULTATIO.

17746. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, ad Genus Humanum, Ante alios vero ad Eruditos, Religiosos, Potentes Europae. S. l. a. (Amsterdami, 1662), str. 159. Předmluva str. 3-34: Europae lumina, viri docti, pii, eminentes, Salvete . . . Viam hanc ut Opere sequenti explanate in conspectu omnium ponamus, septem haec ordine agimus. i. Excitatorium Universale. Primo, quid per Res humanas intelligendum veniat, determinamus: Commercium nempe Hominum cum Rebus, quibus potenter dominari; et cum Seipsis, quibus rationabiliter conversari; et cum Deo, cui aeternum subesse, illiusque voluntati suam conformando aeternae cum ipso cohabitationi sese praeparare, jussi sunt ad imaginem Creatoris creati Homines: verbo. Eruditio, Politia, Religio. Tum ostenso, qualia haec tria, in idea sua secundum Dei intentionem considerentur, esse oporteat, nihil horum ita esse, omnia in confusionem prolapsa, evincitur: idque ad excitandum Miseriae nostrae sensum, Emendationisque (si ullo modo possibilis sit) desiderium. Haec prima pars inscribitur Panegersia h. c. Excitatorium Universale. — 2. Panaugia. Tam vestigamus Possibilitatis vias, reperirique Confusionum humanarum tenebris efficaciter emovendis unam solam, sed patentem et petentem, Lucem Mentium per omnia se diffundentem, ostendimus. Haec pars vocabitur Panaugia, h. c. Lucis Universalis Via. — 3. Pantaxia seu Pansophia. Exinde vestigamus, quomodo ad Lucem hanc Res omnes cancellis includi possint, ut fiat in conspectu mentis Catena Rerum omnium perpetua, nusquam interrupta, uno intuitu Omnia, quae usquam sunt, ea serie, qua sunt, et eo modo, quo sunt, conspectui exhibens. Eritque id Pantaxia, Rerum Universalis Coordinatio: quae ante hac Pansophias nomine designata fuit. — 4. Pampaedia. Quarta parte quaerimus modum Cancellis ejusdem Lucis includendi hominum Mentes: ut nemo non, politurae adhibitus, illam Rerum com-

- 347 -

Komenský: Consultatio Catholica.

Č. 17746-48.

pagem, et omnia, quae sub coelo possunt, capere possit. Pampaediam vocabimus, Culturam Universalium Mentium. — 5. Panglottia. Quinto loco eandem Lucem dilatandi quaerimus modos, ut potenter penetrare queat omnes per Gentes et Populos, et Linguas totius Mundi. Quod cum fieri nequeat, nisi vehiculo Linguae, vocabimus hanc Consultationis partem Panglottiam, hoc est, Linguarum Universalem Culturam. — 6. Panorthosia. Sexto ostendimus, quomodo beneficio omnium praecedentium emendari jam possit Eruditionis, Religionis, Politiarumque status, ad inducendum Mundo, jubente Deo, Seculum Illuminatum, Religiosum, Pacatum. Id nomine Panorthosias, h. e. Reformationis Universalis designamus. — 7. Exhortatorium Universale. Tandem post demonstratam ad oculum omnium illorum possibilitatem, imo et per detectas jam vias Dei facilitatem, Exhortationes fient ad omnes Vos, о Eruditi, Religiosi, Potestatesque seculares, et ad omnes denique in universum Christianos, pro his tam optatis et optandis rebus serio aggrediundis . . . Dicetur Pannuthesia, Exhortatorium universale. — Nový název: De Emendatione Rerum Humanarum Consultationis Catholicae Pars Prima,. Panegersia, Excitatorium Universale. In quo Quid Res Humanae sint, et quam corruptae, quamque de Emendatione semper in Coelo et Terra consultatum sit, consultandumque novo modo restet, explicato; ad suscipiendum pro re tam communi communia consilia Omnium Hominum fit Invitatio (str. 35-159). — Nový název: De Rerum Humanarum Emendatione Consultationis Catholicae Pars Secunda, Panaugia, Ubi, De accedenda Mentibus ante omnia Luce quadam universali, in qua Omnes, Omnia, Omnino videre possint, consultatur. — Srv. s. v. Sermo secretus Nathanis ad Davidem, str. 256. — Viz list Nigrinův Gerhardovi de Geer z Oxfordu 1676 19. srpna. Kvačala, Korrespondence II, 1902, č. 120; list Nigrinův Jiřímu Vetterovi 1678. Kvačala, 1. č. II, č. 125.

17747. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 274, č. 62; Müller č. 57. — Buddeus vydal znova Panegersii z rukopisu, nevěda o 1. vydání, s názvem: Jo. Amos Comenii Eccl. FF. Boh. Episcopi. De rerum humanarum emendatione Consultatio catholica, ad genus humanum ante alios vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae. Halae, typi et impensis Orphanotrophii, 1702, 4°. Viz J. A. Comenii, Historia Fratrum Bohemorum, Halae, 1702. Jak bylo vydání vítáno v Hale, viz z dopisu Aug. Herm. Frankeho r. 1732 v článku J. Volfa, Čas. Čes. Mus. 1909, str. 322. Obšírný návrh Pantaxie a Panorthosie v rukopise chová Britské Museum v Londýně. Viz Kvačala č. 63, 127. - Titul se nesrovnává úplně se známými výtisky (Mus. Sloane 2834): „De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica ad Genus Humanum, Ante alios vero Ad Eruditos, Religiosos, Potentes Europae Autore Joanne Amoso Comenio. Ierem 49 v. 7. Num quid . . . ultra est sapientia in Themam? Periit consilium a filiis? inutilis facta est sapientia eorum? Proverb 15 v. 23. Dissipantur cogitationes, ubi non est Consilium; ubi vero sunt plures Consiliarii confirmatur.“ Na druhé straně předmluva: Europae Lumina . . . Viz Kvačala, Archiv I, Brno 1910, str. 49. Srv. J. V. Novák, Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 199; týž, Bibl. 1903, str. 24, č. 49. Překlad český č. II. „Panaugie“ od Fr. J. Zoubka v bibliothece Musea král. Českého (rukopis sign. II. E. 42). Ukázky z toho: I. „Vrchol Komenského methody srovnávací“ (překlad XI. kap. Panaugie), Beseda učit. 1887, str. 213 ad. 2. „Praktické výsledky theoretického toho rozumování“ (překl. XII. kap. Panaugie) l. c., str. 401 ad. — Úplný překlad od Jas. Šmahy „O nápravě věcí lidských porady obecné část prvá, Panegersia, povzbuzení obecné, ve kterém, když vyloženo, co jsou věci lidské a jak zašlé a jak o nápravě vždycky se raděno na nebi a na zemi, i jak ještě jest seřaditi způsobem novým, všech lidí děje se pozvání, by před se vzali o věci tak společné rady. — Část druhá; Panaugie, kde porada se vede, kterak mimo vše jiné jest myslím rozžíci nějaké světlo obecné, ve kterém by mohli viděti všickni všecko ovšem.“ V Přerově, nákladem Fr. Bayera, 1888, 8°, str. 318. (Bibl. paedag. klassiků, dílo VIII.) — Výňatek (kap. IX., 19. odst.) z Panaugie. Jos. Šmaha: „O methodách J. A. Kom. analytické, synthetické a synkritické.“ Paedagogium 1883, str. 73-77. — Srv. Novák J. V., Klasobraní didaktické z rukopisů J. A. Komenského od K. V. Nigrina (Spisů Dědictví Komenského č. VI), v Praze, 1896, str. V. Viz s. v. Spicilegium. — Německé vydání: Leutbecher, 1874, 8°. — Viz též Keller, Com. Blätter, III, 1895, str. 23. Srv. Drtina Fr., Význam pansofických snah J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy XX. 1907, str. 481. — Viz s. v. Pansophia: Tabula.

17748. De omnimodo rerum humanarum emendatione consultatio generis humani secum ipso, sive quomodo exitiales ubique rerum confusiones tandem aliquando penitus agnosci penitusque fastidiri et penitus tolli eoque res mundi in tranquillum et amoenum statum reduci possit, rationabilis investigatio opeque Dei

- 348 -

Komenský: Consultatio — Coronis.

Č. 17748-63.

evestigatio. Srv. Angelus pacis 1667, kde praví, že má rozepsány dva spisy (Christianismus a De rerum humanarum emendatione), jimiž Buh pokolení lidskému červánky obecného světla posledního věku ukáže. Oba spisy jsou skoro hotovy, počaty byvše z rozkazu Božího. Srv. Nachrichten von einer Hall. Bibl. VIII, 71-2.

17749. Contelle Carolus, viz s. v. Orbis sensualium pictus quadrilinguis emendatus . . . 1700.

17750. Contelle, viz vydání polské (Bandtkie J. S.) s. v. Orbis pictus 1806, 1809.

17751. Contelli da Vignola Giacomo. Viz vydání mapy Moravy od Komenského 1692 s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 235. Srv s. v. II Ducato di Silesia et il Marchesato di Moravia.

17752. Contemplatio Lucis, viz s. v. Panaugia, I.

17753. Contextus Janualis rerum et verborum. Viz: Opera didactica omnia III. sl. 473-502, s. v. Spisy. Srv. Eruditionis scholasticae pars II.

CONTINUATIO:

17754. Continuatio: Laborum scholasticorum in ill. Paták, gymnasio continuatio. Sar. Paták, 1652, 12°. — Opera didactica omnia III. 737-57. Obsahuje: I. Methodi verae encomia ex fabula de Labyrintho Daedaleo, filique Ariadnes Patakini habita sub tempus erigendae Classis Latinae primae, quae vestibularis est. Anno 1651 Febr. 13. — 2. De utilitate accuratae rerum nomenclatura oratiuncula, recitata sub tempus erigendae Classis secundae Janualis, 14. Martii. —   3. De eleganti elegantiarum studio oratiuncula, habita sub tempus erectionis Classis latinae tertiae, atrialis seu Rhetoricae in ill. schola Patakina. Anno 1652. Jan. 10. — Viz Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 278, č. 83. Věnována jest tato část Ondřeji Klobusickému, principissae Transsylvanae a consiliis intimis, omnium dynastiarum ejus per Hungariam praefecto. Dáno 1. června 1652. I. řeč měl Komenský při otevření první třídy, Vestibulky, dne 13. února 1651. Překlad český Fr. J. Zoubka, Škola a Život, 1873. 2. řeč Komenský měl při otevření druhé třídy Janualky, 14. březn. 1651. Překlad český Fr. J. Zoubka, Beseda Učitelská 1872. 3. řeč měl při otevření třídy třetí, Atrialky čili Rhetoriky, dne 10. ledna 1652. — Chystané vydání v souboru spisů Komenského: Laborum Patakinorum continuatio. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek IX. s. v. Spisy (prospekt 1910). Srv. pod názvy uvedených tří řečí. Viz též: Laborum scholasticorum . . . Srv. Coronis. — Srv. č. 17885.

17755. A continuation of Mr. J. A. Com. Schol Endeavours 1648. Tento spis Hartlibem v Gdánsku vydaný a přeložený jest prací Kinnerovon. Viz Kvačala, str. 89, č. 4. Srv. Vrstevníci.

17756. Coordinatio Universalis Rerum. Viz s. v. Pantaxia, Srv. s. v. Consultatio Catholica.

17757. Copernicianae Astronomiae refutatio, viz s. v. Refutatio. — Viz o Koperníkově rukopise v knihovně Komenského s. v. Koperník.

17758. Corellius Achatius, viz s. v. Vestibuli Comeniani nova editio, 1661.

17759. Coroneili Vincenzo, Corso geografico universale osia la terra divisa nelle sue parti e subdistinta ne' moi gran regni, esporta in tavole geografiche, ricorrette et accresciute di tutte le nuove scoperte, ad uso deiracademia cosmografica degli Argonauti dal Padre Maestro .... cosmografo della serenissima republica di Venetia. Dedicata alla santitá di nostro Signore Innocenzo XII. In Venetia, 1692. Otisk mapy Moravy (č. 126: Marcomannia hoggidi marchesato de Moravia, detto volgarmente Marnhem, descritta e dedicata dal P. Coroneili, cosmografo etc. air illustrissimo et excellentissimo signore Andrea Bragadin . . .). Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 234.

CORONIS.

17760. Coronis Didactico studio imposita. Viz: Traditio Lampadis.

17761. Coronis: Laborum scholasticorum Patakini obitorum coronis sermone valedictorio ad scholam Patakinam ejusque solertes D. D. scholarchas et visitatores generosorumque et reverendorum magnam panegyrin habito imposita Anno 1654. Jan. 2. Sar. Paták 1654, 12°. - Opera didactica omnia III, 1041-50, s. v. Spisy.

17762. Nové chystané vydání: Coronis Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek IX. (prospekt 1910), s. v. Spisy.

17763. Český překlad od Jos. Šmahy: „Řeč Komenského, konaná v Šar. Potoku r. 1654.“ Česká Škola 1893, str. 485 a d. — Jiný překlad: „Prací školských v Potoku vykonaných dovršení, způsobené řečí na rozloučenou, učiněnou ke škole Potocké a jejím obratným pp. správcům a dozorcům i k velikému shromáždění mužův urozených a ctihodných r. 1654 dne 2. června.“ „Řeči Potocké“, přeložil Novák J. V., str. 72-89. Srv. Kvačala, č. 90; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 280, č. 90; Novák J. V., Bibl. 1903, str. 21-2, č. 35.

- 349 -

Komenský: Corso — České církve.

Č. 17764-99.

17764. Corso geografico universale, 1692, s mapou Moravy od Komenského. Viz s. v. Coronelli.

17765. Corvinus A. proti Janua linguarum viz v úvodě s. v. Janua Linguarum.

17766. Cosmographia Blaviana, viz s. v. Mapa Moravy, Metelka. l. c., str. 220.

17767. Covens I. (vydání mapy Moravy od Komenského) viz s. v. Wit. Srv. s. v. Mapa Moravy, Meietka, l. c. str. 236.

17768. Coyen J. Viz s. v. Pohřební báseň . . .

17769. Crispus Eliáš, snad spolužák Komenského v Herborně, viz Rypáček Fr. J., Čas. Mor. Mus. Zemsk. I, 1901, str. 67-8. Crispus Eliáš, viz s. v. Pamětní list Komenského 1611: Památník.

CULTURA.

17770. Cultura gentium incultarum, viz: Methodus linguarum novissima cap. XXVII.: De Methodi linguarum novissimae, ad Gentium incultarum culturam, et circa multa universalem quendam Consensum, facilius impetrandum. Usu.

CULTURA INGENIORUM:

17771. Cultura ingeniorum. Viz: Agriculturae ad ingeniorum culturam comparatio. s. v.: Typographeum vivum IV.

17772. Oratio de cultura ingeniorum . . , De primario ingenia colendi instrumente, solerter versando 1650. Viz Primitiae laborum scholasticorum in Patakino gymnasio 1651. Opera didactica omnia III, sl. 71-104, s. v. Spisy.

17773. Nově vydáno: Oratio de cultura ingeniorum. A. 1650. Sárospatakina dieta, nunc vero ex tenebris pertracta per Samuelem Teschedik. Pestini 1791, 8°, str. 47. Srv. více o vydání Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 102.

17774. Českým překlad. Vyd. 1. J. A. Komenského Řeč o vzdělávání vtipu, mluvená ve větší síni školy Patacké dne 24. listopadu 1650. Z latiny vyložil Fr. J. Zoubek. Otištěno z Besedy Učitelské VI. V Praze, 1874, v. 8°, str. 22. (Beseda Učit. 1874, str. I a d.)

17775. (Novák J. V.) na str. 1-34 Řečí Potockých, v Praze, nákl. Děd. Kom. 1894. Viz Novák, Bibl. 1903, str. 18, č. 22.

17776. Německý překlad: Über Geistesbildung. Pappenheim, Joh. Amos Comenius, II, 1898, str. 151-77.

17777. Ruský překlad: О культурѣ природныхъ дарованій. Переводъ Л. Н. Модзалевскаю. С.-Петербургъ, 1892, 8°. Otisk z časopisu: Образованіе, Февраль и мартъ, 1892. Znova: 1893.

17778. Cultura linguarum: ejusque instrumentum trinum: Rerum nomenclatura, Lexicon, Grammatica. Viz: Methodus linguarum novissima, cap. V. - Překlad český: Fr. J. Zoubek, O vzdělávání jazyků. Beseda Učitelská VI, 1874, str. 149. Též otisk, 8°.

17779. Cultura Universalis Gentium. Viz s. v. Pampaedia. Srv. Consultatio.

17780. Cultura Universalis Linguarum. Viz s. v. Panglottia. Srv. s. v. Consultatio.

CUNRADUS CHRISTOPHOR.

17781. Cunrad Christophor, tiskař a jeho monogram, vykládaný Dvorským mylně za Milič, viz Kvačala, Čas. vlast. muz. spolku Olom. VIII (č. 31), 1891, str. 152.

17782. Cunrad Christ. Viz s. v. Kancionál 1659: Kunrád Krištof.

17783. Cunradus Christoph. Viz s. v. Paraenesis, č. 17815.

17784. Cunradus Christ. Viz s. v. Proroctví: Via lucis.

17785. Cunradus Christ., viz vydání (s. v.) Ratio disciplinae, 1660.

17786. Cunradus Christophor. Viz s. v. Spicilegium didacticum.

17787. Cunradus Christ. Viz vydání s. v. Unum necessarium.

CURCELLAEUS.

17788. Curcellaeus Stephanus. Viz s. v. Janua linguarum reserata. 1643. Srv. Simonius Theodorus Holsatus.

17789. Curcellaeus Stephanus, viz s. v. Janua linguarum reserata, cum graeca versione Theod. Simonii Holsati, 1649.

17790. Curcellaeus Steph., viz s. v. Janua linguarum reserata, Amstelodami, 1665.

17791. Curcellaeus Steph., viz s. v. Janua linguarum, Leodii, 1680.

17792. Cvičení se v pobožnosti pravé. Viz s. v. Praxis pietatis. Srv. s. v. modlitby. - Říkání a modlitbičky (Vzdychání nábožná).

17793. Cyriacus Thrasymachus, viz s. v. Panegyricus Carolo Gustavo.

17794. Czerwenka Bernhard viz něm. vyd. Historie o protivenstvích, 1869.

Č.

17795. Čech (Czech) J., viz Orbis pictus: Komeniusz, 1834.

17796. Čechů starých Moudrost, viz s. v. Moudrost.

17797. Čelakovský Fr. L., ukázky (s. v.) Labyrint světa, Malý výbor. Mudrosloví. (Převzal většinu přísloví z Komenského spisu: Moudrost starých předkův.) Viz s. v. Moudrost.

17798. Černý Jos. Viz s. v. Orbis pictus, 1896. — Červenka, viz s. v. Czerwenka.

17799. České církve těžká protivenství. Viz: Historia o těžkých protivenstvích s. v. Historia persecutionum.

- 350 -

Komenský: Českých Bratří — De Bono.

Č. 17800-18.

ČESKÝCH BRATŘÍ

17800. Českých Bratří dějiny, viz: Historia ecclesiae Fratrum Bohemorum. Srv. Jednota Bratrská, č. 17819.

17801. Českých Bratři Kancionál, viz s. v. Kancionál.

17802. Českých Bratří Katechismus. Viz: Katechismus.

17803. Českých Bratří Konfesse. Viz s. v. Confessio. Českých Bratří Řád viz s. v. Řád.

D.

17804. Daedaleus Labyrinthus. Viz: Laborum scholasticorum continuatio, 1. č. 17754.

17805. Damm Christ. Tobias viz s. v. Vestibulum: Griechisches Comenianisches Vestibulum.

17806. Danckerts Theodor: Regnum Bohemia, eique annexae provinciae, ut Ducatus Silesia, Marchionatus Moravia et Lusatia, quae sunt terrae Acreditariae imperatoris. Amstelodami, per T. Danckerts. S mapou Moravy od Komenského. Srv. s. v. Ottens, Witt. Viz Mapa Komenského. Metelku. l. c., str. 230-7.

17807. Daniel Roger viz Roger.

17808. David: žalmy, viz s. v. Kancionál; Žalmy.

17809. David Klement, Viz ukázky překladu českého s. v. Schola ludus (Z elementární školy J. A. Komenského).

DE . . .

17810. De accendenda Mentibus ante omnia Luce quadam universali, in qua Omnes, Omnia, Omnino videre possint, consultatur. Viz s. v. Panaugia. Srv. též s. v. Pansophia.

17811. De angelis 1615. Viz Admonitio ad Maresium, str. 64. Maresius, Angelus. Viz Müller, č. 4.

17812. De antiquitatibus Moraviae. Viz s. v. Antiquitates Moraviae.

17813. De astruendo Comenianae Januae Latinitatis Templo Epistola. Viz s. v. Janua: Janua Latinitatis. Č. další.

17814. De astruendo Comenianae Januae Latinitatis . . . Epistola, viz s. v. Vechner Dav.

DE BONO UNITATIS.

17815. De bono Unitatis et Ordinis, Disciplinaeque ac Obedientiae In Ecclesia recte constituta vel constituenda Ecclesiae Bohemicae ad Anglicanam Paraenesis. Cum praemissa Ordinis ac Disciplinae in Ecclesiis Ff. Boh. usitatate Descriptione. Amsterdami, Apud Johannem Ravesteinium, Anno 1660, 12°, l. 4. (věnování: Magnae Britanniae Magno Monarchae, Carolo II., Fidei Defensori, Omnem Coelitus prosperitatem . . . Christi Exul, Majestatis vero Tuae humillimus servus Johan-Amos Comenius Reliquiarum Ecclesiae FF. Boh. Episcopus indignus, solus adhuc superstes). Str. 113-51 titul nový: Paraenesis ad Ecclesias nominatim Anglicanam, De Optima Ecclesiastici Regiminis forma pie solicitim. Index rerum et verborum (str. 7). Vydání v jiné úpravě:

17816. De Bono Unitatis et ordinis disciplinaeque et obedientiae. In Ecclesia recte constituta vel constituenda Ecclesiae Bohemicae ad Anglicanam Paraenesis, cum praemissa ordinis ac disciplinae in ecclesiis F. F. Boh. usitatae descriptione. Amsterdami apud Johannem Ravesteinium. Anno 1660. Věnováni Karlu II., 3 l., podepsané: Johann Amos Comenius Reliquiarum Ecclesiae F. F. Boh. Episcopus indignus, solus adhuc superstes. Potom následuje zvláštní titul: Ratio Disciplinae ordinisque ecclesiastici in Unitate Fratrum Bohemorum ad antiquum exemplar recusa notisque illustrata. Cum praemissa de Ecclesiae Bohemicae ortu, progressu, mutationibusque historiola, et subjuncta ad ecclesias paraenesi. Amsterodami, typis Christophori Cunradi prostant vero in officina Johannis Ravesteinii. Předmluva k anglické církvi, str. 3-16, jest podepsána: Pacis Ordinis Salutisque Ecclesiae sitientissimus J. A. Comenius Moravus. Obsah: 1. Ecclesiae Slavonicae ab ipsis Apostolis fundatae, ab Hieronymo, Cyrillo, Methodio, propagatae. Bohema in gente potissimum radicatae, et in Unitate fratrum Bohemorum fastigiatae brevis Historiola, str. 1-63. — 2. Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in Unitate Fratrum Bohemorum. (Ut typis exscripta fuit Lesnae 1632), str. 1-74. Spis ten nesepsán Komenským, jak sám praví: in substantia rei nihil mutavi, utpote scripto non meo, sed Ecclesiae publico. — 3. Ad Rationem Ordinis et Disciplinae Fratrum Bohemorum Annotata quaedam, str. 75-112. — 4. Paraenesis ad Ecclesias nominatim Anglicanam, de optima ecclesiastici regiminis forma pie solicitam, str. 113-51. — 5. Index Rerum et verborum, 7 str.

17817. Srv. Historiola Ecclesiae Slavonicae, 1660. Srv. Paraenesis. Viz též s. v. Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in unitate Fratrum Bohemorum 1660. — Srv. Komenského list k Montanovi l. c. 92, II, 96. Viz s. v. Řád. Vydání se souhlasným obsahem z r. 1669 uvádí Goll, Čas. Č. Musea 1874, str. 273.

17818. An Exhortation of the Churches of Bohemia to the Church of England: Wherein is est forth The good of Unity, Order, Discipline and Obedience, in Churches rightly now, or to be Constituted. With a Description premised of the Order and Discipline used in the Churches of the Brethren of Bohemia. Written in Latin, and Dedicated to his most excellent Majesty Charls the Second,

- 351 -

Komenský: De bono — De Christianorum Deo.

Č. 17818-37.

in Holland, at his returning into England; If possible it may be for an Accomodation amongst the Churches of Christ. By J. Amos Comenius, the only surviving Bishop of the Remains of those Churches. London, Printed for Thomas Parkhurst at the Three Crowns etc. 1661, m. 4°. Překlad pořídil Joshua Tymarchus. Srv. Monatshefte Com. Ges. IV., str. 131. Srv. s. v. Paraenesis; Historiola Ecclesiae Bohemicae. — Srv. dále: Wh. Kennet I., str. 126 jenž praví, že spis tento vyšel r. 1660.

17819. Viz též list Komenského k synodě z 2. dubna 1662. — Podle tohoto anglického vydání vyšlo 1661 vydání latinské v Ženevě. — 2. překlad: Primitive Church Governement in the Practice of the Reformad in Bohemia. With some Notes of J. A. Comenius 1703 — Výtah z tohoto vydání viz Ratio Disciplinae or the Constitution of the Congregational Churches. Portland, 1829. S vynecháním prvního titulu a věnování Karlovi II. vydal toto dílo znovu Buddeus v Halle 1702 pod titulem: Jo. Amos Comenii Eccl. F. F. Boh. Episcopi Historia Fratrum Bohemorum, eorum ordo et disciplina ecclesiastica, ad ecclesiae recte constituendae exemplar cum ecclesiae Bohem, ad Anglicanam Paraenesi, společně s Panegersií. Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, č. 115; Výst. mus. č. 257; Kvačala, Archiv I, 1910, str. 51; Jarník, str. 62, č. 118. — Kvačala, Archiv I, 1910, str. 50 uvádí další latinské vydání 1710: De bono unitatis et ordinis disciplinaeque ac obedientiae in ecclesia recte constituta vel constituenda ecclesiae Bohemicae ad Anglicanam Paraenesis. Scripta a J. Amos Comenio, Ecclesiae F. F. Bohemorum Episcopo. Ob utilitatem suam turbulentis his temporibus recusa. Londini: Prostant apud J. Doming in vico vulgo dieta Bartholomew-Close prope West-Smithfeld, 1710. — Chystané kritické vydání: De bono unitatis. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy, svazek XIII (podle prospektu 1910), s. v. Spisy.

17820. Německý překlad (1. Ecclesiae Slavonicae historiola. 2. Bratrská konfesse z r. 1535. 3. Ratio disciplinae.) vydal Jan Jak. Enderes ve Schwabachu 1739, s věnováním Kristiánu VI. Dánskému (dat. Schvvabach, den 30. Novbr. 1738) pod titulem: Kurz gefasste Kirchen-Historie der Böhmischer Brüder, wie solche Johann Amos Comenius beschrieben etc. Poznámky jsou od Joh. Petra Krajta, evang. kazatele v Řezně. Srv. Acta hist. eccl. IV., str. 284. Viz Müller, str. 48-9, č. 116; Kvačala, str. 86, č. 117.

17821. De caloris et frigoris natura. Viz Disquisitiones de . . .

17822. De conditionibus pacis a Socini secta reliquo Christiane orbi oblatis. Viz s. v. Irenica.

17823. De constantia, viz Animae afflictae cum ratione dialogi.

17824. De corporis, animi, animaeque morbis eorumque generalibus remediis. Viz: Physicae appendix.

17825. De cultura ingeniorum. Viz Primitiae laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasio. Srv. Cultura ingeniorum.

17826. De disciplina Fratrum Boh. Viz An exhortation of the churches of Bohemia, 1661 č. 17818.

17827. De disciplina Fratrum viz Aegidii Sexstetters Beiträge zur böhmisch- und mährischen Brüderhistorie, Prag, 1781, 12°, str. 208 a d. Srv. s. v. Řád.

17828. De Dissidentium in rebus fidei Christianorum reconciliatione Hypomnemata quaedam amici ad amicum. V rukopise poslal Komenský myšlénky ty r. 1643 Dru Matthiae a kancléři švédskému Oxenstijernovi. V rukopise universitní knihovny v Gottinkách. Společně se spisem: Irenica quaedam scripta pro pace Ecclesiae J. A. Comenii. Srv. též Independentia. Viz též Müller, str. 35, č. 54; Kvačala, str. 79, č. 59. — Srv. rukopis Zoubkův v knihovně Musea král. Českého.

17829. De ecclesiae regiminis independentia. Viz s. v. Independentia. — De ecclesiastica disciplina. Viz Lasitius.

17830. De eleganti elegantiarum studio oratiuncula. Viz s. v. Elegantiae; Laborum scholasticorum continuatio, 3, č. 17754.

17831. De emendatione rerum humanarum viz Consultatio catholica. Srv. Panegersia.

17832. De Fortuna fabricanda viz Franciscus Baco de Verulamio, s. v. Faber fortunae, předmluva.

17833. de Graef Cornelius viz Diogenes Cynicus. Srv. č. 17843.

17834. de Graef Jacobus viz Diogenes Cynicus. Viz též v 2. oddílu: Vrstevníci.

17835. De Christiana defectione. Viz s. v. Přemyšlování o dokonalosti křesťanské.

17836. De Christiana perfectione. Srv. Přemyšlování o dokonalosti křesťanské.

17837. De Christianorum uno Deo, Patre, Filio, Spiritu So. Fides antiqua, Contra Novatores. Auct. J. A. Comenio. Jer. 6. vers. 6. Vivitur Ingenio. Amstellodami, Apud Joannena Janssonium 1659, 8°, 9 l. nečísl., str. 59. Věnováno: D. Jonae Schlichtingio a Bukowietz. Dat.: Amsterodami 10. Febr. 1659. O době povstání píše K. ve věnování: Cum anno 1640 me visere, in meque conver-

- 352 -

Komenský: De Christianorum Deo — De Iterato.

Č. 17837-43.

tendo nonnihil operae ponere dignatus fueras, mox a discessu Tuo ergo haec meditatus sic in scriptum retuleram. — Viz též Komenský v listu k Montanovi, l. c. str. 93, II. I. — Srv. De Quaestione str. 61-3. Viz s. v. Fides. Srv. Müller, str. 33, č. 48; Kvačala, str. 78, č. 55. Viz též č. 17884.

17838. De ingenia colcndi instrumento viz s. v. Primitiae laborum scholasticorum in Patakino Gymnasio.

17839. De instauranda disciplina ecclesiastica. Viz Buddei Jo. Franc. Praefatio, s. v. Historia Fratrum Bohemorum.

17840. De instituendis e linguae latinae Vestibulo exercitiis ad praeceptorem commonefatio. Viz s. v. Eruditionis scholasticae pars I.

17841. De Irenico Irenicorum. Viz s. v. Irenica. Srv. č. 17843.

17842. De Irenico Sociniano admonitio. Viz s. v. Irenica.

17843. Johan-Amos Comenii De Iterato Sociniano Irenico Iterata ad Christianos Admonitio. Sive Pseudo Irenici, Veri autem Christomastigis, Danielis Zwickeri, Superbus de Christo aeternitatis Throno dejecto Triumphus, Virtute Dei dissipatus et dissipandus. Amstelredami, Anno 1661, 12°, str. (6), 212. Věnování: Magnificis, Nobilissimis, Amplissimisque Viris, Inclytae Reip. Amstelredamensis consulibus D. Gerhardo Schaep, Cortenhoevio Domino, D. Cornelio de Graef, Baroni de Zvyd-Pols-Broeck. D. Johanni van de Pol. D. Cornelio van Vlooswyck, Domino de Vlooswijck, Diemerbroeck, et Papenkop. Nec non D. Cornelio Witsen, Ex-Consuli et Thesaurario. D. Cornelio de Vlaming, ab Oudtshoorn, Equiti, Domino in Outshoorn et Gnephoeck: Ex-Consuli et Thesaurario. D. D. D. D. D. D. Patronis et Fautoribus mihi observandis . . . Quos divinae protectioni commendo, Pro Salute Vestra et Reipub. Vestrae, (indignus licet, perpetuus tamen) ad Deum deprecíitor J. Comenius. Omnibus haec Lecturis Veritatis amorem, cum Spirituimi discretionis dono . . . Inter nos Christianos de eodem Christo, illiusque persona, meritis, virtute, aliisque mysteriis, variae quoque sunt dissensiones, acresque disceptationes: ut Christus in signum, seu metam, ad quam omnium collimant sagittae, datus videatur: Vel de ipsius Persona quot sunt curiosorum, simplici fide non acquiescentium, jurgia et lites? ad extremam usque oppositionem, qua cum alii divinitate vera (ut Photinus, Arius, Socinus, cum sequacibus) alii humanitate vera (ut Marcion, Felgenhawer, Menonistarum pars) exuunt; vere fidelibus in medio consistentibus, et juxta revelationem Verbi Dei utrumque in eo confitentibus. Cum utroque hoc hominum genere Christo hinc divinitatis honorem, inde carnis veritatem, auferentibus mihi quoque in Polonia (ab annis circiter triginta) molestae fuerunt luctae, publicae etiam: inoportunitate illorum provocante, Ecclesia vero mandante. Postremo hoc triennio in lites incidi cum Daniele Zwickero, Borusso, homine Medico, ob imbibitam tamen Socinianorum de Christo nudo homine opinionem, non tantum Religionis suae Lutheranae, sed et Professionis Medicae, desertore Socinique Apostolo facto. Qui cum me in Belgio hospitem subinde conveniens, Socinismumque occultans, et sese coexulem nomineins, privatim primum sub specioso Christianos reconciliandi colore fidem pertentasset meam, deinde (a sanctis votis non alienum videns, et semilucratum credens) omnes Christianos publico scripto (Irenico-Irenicorum dicto) adortus est. Quo nullam Pacis esse spem, nisi Christiani misso Christo, qualem adorant (Immanuelem, nobiscum Deum) suum Christum, nudum hominem, suscipiant, demonstrare annisus est: me inter alios sententiae hujus suae testem faciens. Quo ergo praeaudaci facto offensus, meamque in conspectu Dei et Ecclesiae conscientiam tutari coactus: alios vero fideles (quibus forsan latentes in Socinianismo satanae profunditates non satis perspectae sunt) ab his venenis praemonere meum esse existimans, edidi libellum tali titulo: De Irenico Irenicorum, hoc est, Condítionibus Pacis a Socini Secta reliquo Christiano Orbi oblatis, ad omnes Christianos Admonitio. Id quod nulla temeritate, aut litigando studio (a quo pruritu me alienum esse norunt, qui me norunt) factum: sed quia si Christianus sum, Christianis hoc amoris officium debere me, ut si qua re praemonere possum, non taceam: Christo autem Domino meo (cujus servus sum, si fidelis sum) obligari me, ut honorem illius non deseram, sentio. Tacere ille visus est toto anno; ad amicum duntaxat aliquando dicens, se adhuc veritati cedere paratum, sed sibi commonstrari poterit. Sed caepit brevi post susurrari, illum denuo exercitum colligere, bellumque redintegrare velle. Credidi facile: cum Haereticis (quae vox hominem a communi sensu recedentem, singularemque opinionem amplexum, denotat) proprium sit pertinacitas, et non cedendi studium, eoque mille fraudes excogitandi machinatio perpetua, ad lassandum contradicentes sibi, intricandumque judicia hominum, ut inter verum et falsum recte discernere non volentes, falsum (veri pigmentis incrustatum) pro vero amplectantur. Omnium Haereticorum, antiquorum et recentium, exemplis res liquida est. Cogitabam igitur, Iste homo denuo negotium facesset, prae

- 353 -

De iterato Sociniano. — De Methodi.

Č. 17843-50.

aliis forte mihi, me vel studio inquietaturus, laborumque meorum (in quibus me esse scit) lineas turbaturus: Quid faciam? Praesertim postquam Librum grandem jam adornasse, et ad praelum dedisse (ante tres circiter menses) cognossem. Commendabam causam hanc Christo: quippe illius, non meam. Inivi tamen consilium, aliud illi os, in quo rodendo geminos exerceret, me misso, objiciendi. Recordatusque aliquando illi a me Remundi Sabundi Theologiam naturalem fuisse commendatam, ab illo spretam, hanc ei publice offerendam censui, si sic eam legere adactus, et legendo melius ratione uti edoctus (si daret Deus) a pestilentissimmis soniis evigilandi occasionem nancisceretur. Cujus propositi consequens fuit cogitare, ut Liber recuderetur. Sed quia et tautologiis prolixum, et obscuro stylo molestum, coque lectu haud suavem, expertus eram, nihil me peccaturum (bene potius, tam de ipso beato Authore, quam de Lectoribus ejus, meriturum) credidi, si contractiorem et limatiorem factum, tum lectu suaviorem, tum perlectu faciliorem, redderem. Decrevi ergo subcisivas quotidie horas elimando sic Sabundo meo tribuere: processitque opus ope Dei suaviter, millies majore voluptate perfuso animo sapientibus id genus contemplationibus, quam quando spinosa Socianianorumve vepreta pertranseunda sunt. Et quia cuivis bono, sanaeque mentis, aeque dulcia futura haec (vitalis succi plena) Animae pabula, verissimaque salutaris fidei collyria, speravi (neque spe mea me frustratum iri spero) dabam chartas meas, ut a lima exibant, mox ad prelum: ut quamprimum illius rixosam, pestiferumque prodiesset opus, hoc meum placidum, salutiferumque opponi posset. Cum itaque ille suum nuperrime (medio Januario) arcta ex custodia in apertum proferre, inter suos distribuere, mox et publice venum exponere, narraretur, exemplar quoque nancisci quaesivi. Ecce autem ille, in me adhuc liberalis Exemplar mihi dono mittit, cum schedula (propria manu exarata) tali, — Autor Irenico mastigis ad D. Comenium, Irenico mastigem suum, curaret ex pag. 3. (cum eidem Irenico-mastigem tradi curraet (sic!). Cum mea, Comeni, vinci haud Irenica possint, Hinc contra stimulum calcitrat, en tuum opus! Et quid nunc quaeso superest, nisi ite suos ut Socinus fines, te augure, promoveat? Quid ego adhaec? Obstupui. Non tam illius confidentiam, perspectam fidem, quam audax jam in aperto propositum Socino regno, Catholicae Fidei exterminia, denuntiandi admiratus. Inspicio igitur tanto majore desiderio Librum ipsum, videoque frontem tali ornatam serto, — Irenico — Mastix, Perpetuo convictus et constrictus, seu Nova confirmatio infallibilitatis Irenici Irenicorum, per ostensam futilitatem Criminosae Comenianae Refutationis. — Pergo in Librum ipsum: video non Bellum redintegrari, sed Paeana cani, Triumphumque agi. Cogitavi ergo, Dolus an virtus quis in hoste requirat? Victoriam interdum Victoriae jam obtentae simulatione obtineri, historiae memorant . . . Ego exitum videndi desideri ad lectionem Libri me transfero, eaque per diem et noctem continuata (somnum non viderant oculi mei) video de omnibus in universum Christianis (tanquam non Christi et Apostolorum, sed Simonis Magi, sequacibus) triumphum agi; me autem cum aliis aliquot Christi servis captivum, vinculisque constrictum spectaculo duci . . . Sub finem tandem Libri sic ad me, pag. 539. Tu igitur, Comeni, nihil amplius habes, quod regeras: scio enim te omnis ingenii tui vires in refutando Irenico jam consumsisse, ut nihil novarum restet: teque ita convictum postratumque nunc jacere (NB.), ut ad praecium redintegrandum exsurgere nequeas; ceu armis quoque omnibus, quibus dimices, exutus, spoliatus, denudatus . . . Qua spe stolidius? Succubuit Comenius, Zwickerus vicit: ergo jam sacro contra hiscere audebit? Unumne Christus honoris sui propugnatorem habet Comenium? . . . Decrevi proinde Sabundum obsolvere . . . Factum, in Februario prodiit . . . Te. cujus agitur gloria, Jesu Christe, aeterni Patris aeterne fili, invoco . . . (l-A2-B2). — Daniel Zwickere, Nondum ne fieri potuit, ut a somniis tuis evigilares, prius quam de sepulchro evigilabis . . . (str. 20-30), Disputatio (str. 31-212). Str. 207-12: Suspiria ad Christum. Domine Jesu, pugnavi pro nomine Tuo adversus osores honoris Tui. . . Proxime sequetur Socinismi Speculum (viz s. v.) Finis. Srv. Komenský v listu к Montanovi 93, II, 4; Čas. Č. Mus. 1886, str. 449; Müller, str. 49, č. 120; Kvačala, str. 86, str. 123; Jarník, č. 124.

17844. De Januae et Vestibuli usu debito Informatorium, viz s. v. Dissertatio didactica de sermonis Latini studio.

17845. De judicio Valeriani Judicium, viz s. v. Judicium.

17846. De Latio a Tibere ad Bodrocum transferendo. Viz: Deliberatio de Latio.. . .

17847. De libris oratio. Viz s. v. Instrumentum.

17848. De linguis tradendis dissertatio. Viz: Dissertatio de sermonis Latini studio.

17849. De machinationibus contra Racocium. Viz s. v. Rakoci.

17850. De Methodi linguarum novissimae ad gentium incultarum culturam . . .

- 354 -

De methodo linguarum. — Deák — Szó.

Č. 17850-92.

usu. Viz: Methodus linguarum novissima cap. XXVII.

17851. De Methodo linguarum novissima. Viz: Disquisitiones.

17852. De Methodo linguarum novissima iudicia. Viz: Iudicia.

17853. De ministris, Concio synodalis. Viz s. v. Concio synodalis (8. května 1637).

17854. De nova adversus Transylvaniae principem Racocium machinatione. Viz s. v. Rakoci.

17855. De optima Ecclesiastici Regiminis forma Viz s. v. Paraenesis. Srv s. v. De bono unitatis.

17856. De orbitate viz O sirobě.

17857. De origine baronum a Žerotín. Viz s. v. Žerotín.

17858. De pansophia condenda. Viz s. v. Pansophia: Deliberatio.

17859. De pellenda scholis ignavia, viz Fortius redivivus.

17860. De primario ingenia colendi instrumento, solerter versando. Viz. Primitiae laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasio. Srv. Instrumentum.

17861. De primis occasionibus, quibus huc studiorum (Opera didactica) fuit author . . . Viz s. v. Relatio brevissima.

17862. De principiis Transylvaniae ruina. Viz s. v. Ruina.

17863. De provida juventutis primo sexennio educatione. Viz s v. Informatorium školy mateřské: latinský text.

17864. De quaestione, utrum Dominus Jesus propria virtute a mortuis resurrexit. Viz latinský překlad s. v.: Frage, ob Christus sich selbst auferwecket. Srv. s. v. Scheffer Melchior. Srv. Antwort.

17865. De Ram. Viz Ram Joannes s. v. Mapa Moravy od Komenského.

17866. De ratione studii liber vere aureus. Viz s. v. Liber.

17867. De reconciliandis religiosorum dissidiis. Viz s. v. Independentia.

17868. De reconciliandis religiosorum dissidiis. Viz s. v. Reconciliatio.

17869. De regula fidei iudicium duplex. Viz s. v. Neufeld Huldrici Iudicium.

17870. De reperta ad authores Latinos prompte legendos et dare intelligendos facili, brevi amoenaque via, Schola Latina. Viz s. v. Schola Latina.

17871. De repertis pansophici studii obicibus. Viz s. v. Pansophia: Pansophici studii...; Opera didactica omnia III sl. 61 a d. s. v. Spisy.

17872. De rerum humanarum emendatione consultatio. Viz Consultatio.

17873. De Roy Gabriel, viz s. v. Roy, de, Vestibulum rerum et linguarum: Portael der Saecken.

17874. De scenographia operis pansophici. Viz s. v. Pansophiae diatyposis.

17875. De sermonis Latini studio, Dissertatio. Viz: Dissertatio.

17876. De sermonis latini studio. Viz s. v. Praeludia Conatuum Comenianorum, 2. vyd. Pansophiae Prodromus 1639.

17877. De sermonis Latini studio perfecte absolvendi. Viz s. v. Pansophiae prodromus, 1644.

17878. De Schola Pansophica. Viz: Deliberatio de Schola Pansophica.

17879. De studii pansophici impedimentis. Viz: Opera didactica omnia s. v. Spisy. Srv. s. v. Pansophia.

17880. De Tournes I. Ant. et Sam., viz s. v. Janua aurea reserata duarum linguarum, 1643.

17881. De Tournes Joannes, viz s. v. Janua aurea reserata quatuor linguarum, 1643.

17882. De Tournes Samuel, viz vydání (s. v.) Janua linguarum, Genevae, 1672.

17883. De tristibus. Viz s. v. Truchlivý.

17884. De Uno Deo Christianorum, Patre, Filio, Spiritu Sancto, Fides antiqua, contra Novatores. Auctore J. A. Comenio. Amstelodami, apud Joannem Janssonium, 1660, 12°. — Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III. str. 118. — Viz Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 272, č. 52: Věnováno Jonáši Schlichtingovi z Bukovce. V předmluvě Komenský se přiznává, že když Schlichting roku 1640 v Lešně ho navštívil a hleděl ho na svou stranu přivésti, brzy po jeho odchodu o věci přeniýšleje to napsal, strýc pak jeho Jan Schlichting jemu to poslal; roku však toho věc teprve že se vydává tiskem (v ten smysl opraviti jest tvrzení Zoubkovo, jenž spis klade teprve do r. 1659); snad jen výtah většího díla. — Chystané vydání: De Christianorum uno Deo. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XII. (prospekt r. 1910). Srv. Adversus Socinianos; Schlichting. — Viz č. 17837.

17885. De utilitate accuratae rerum nomenclaturae oratiuncula. Viz s. v. Continuatio Laborum scholasticorum in ill. Patakino gymnasio. 2. Opera didactica omnia III. 745-9. Viz č. 17754 a další.

17886. Über den Nutzen einer genauen Benennung der Dinge, 1625. Pappenheim, Joh. Amos Comenius II, 1898, str. 177-82.

17887. De veris et falsis prophetis. Viz s. v. Proroci.

17888. de Verulamius Baco Franciscus viz předmluvu ke spisu Faber fortunae.

17889. De Wit Frederick. Viz s. v. Mapa Moraviae, Metelka, l. c., str. 180.

17890. De vocatione in Hungariam. Viz s. v. Relatio de . . .

17891. De zelo sine scientia et charitate, viz s. v. Admonitio de zelo . . .

17892. Deák-Szó Ajtajának Tornótza. Viz s. v. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum, vydání maďarská, Leutschoviae . . .

- 355 -

Definitiones. — Deus.

Č. 17893-924.

17893. Definitiones, fundamentales omnium rerum, viz: Fundamentales definitiones. — Srv. Goll, Čas. Č. Mus. 1874, str. 270, pozn. 39.

DĚJINY.

17894. Dějinky církve slovanské. Viz s. v. Historiola Ecclesiae Slavonicae. Srv. s. v. Řád, č. 17815.

17895. Dějiny církve Bratří Českých. Viz: Historia ecclesiae Fratrum Bohemorum.

17896. Dějiny církve slovanské. Viz: Historiola Ecclesiae Slavonicae.

17897. Dějiny protivenství církve české. Viz: Historia persecutionum.

DELIBERATIO.

17898. Deliberatio de Latio a Tybere ad Bodrocum transferendo. Viz: s. v. Spisy: Opera didactica omnia III, sl. 57-60.

17899. Deliberatio de pansophia condenda (inter consultantes instituta in consultatorio opere). V dopisu Komenského Figulovi 22. května 1656. Viz Müller, č. 94. Srv. s. v. Spisy: Bibliografie (Komenský Figulovi).

17900. Deliberatio de Schola Pansophica. Viz s. v. Spisy. Opera didactica omnia III, str. 49-58. Srv. s. v. Pansophia.

17901. Deliberationes variae de repertis Pansophici Studii obicibus, viz: Pansophici studii . . .

DELINEATIO.

17902. Delineatio Atrii linguarum novissimi, viz: Methodus linguarum novissima cap. XVI.

17903. Delineatio Januae linguarum novissimae, viz: Methodus linguarum novissima cap. XV.

17904. Delineatio Metaphysicae brevissimae 1612, viz s. v. Básně příležitostné.

17905. Delineatio Moraviae Nova et post omnes priores accuratissima. Viz s. v. Moraviae Nova . . . Srv. Goos.

17906. Delineatio orthographica Templi pansophici, viz: Pansophiae diatyposis, 1645. — Delineatio Pansophiae viz s. v. Pansophia: Tabuia Pansophiae. — Srv. s. v. De iterato irenico, str. 34.

17907. Delineatio Pansophici Libri, viz: Pansophiae Praeludium.

17908. Delineatio Scholae Pansophicae Classibus septem adornandae. Viz s. v. Spisy: Opera didactica omnia III, 2. — Srv. Pansophische Schule, das ist: Allgemeine Schule der Weisheit. Německý překlad: Berger Jul., Comenius Werke II (Pädagogische Bibliothek, Richter XI.), Leipzig, str. 143-202. — Srv. s. v. Pansophia.

17909. Delineatio Vernaculae Scholae, viz s. v. Spisy. Opera didactica omnia, I., str. 249. — Viz dále: Abriss der Volksschule. Deutsch von Julius Berger. Comenius Werke II. (Pädagogische Bibliothek, Richter, XI.), Leipzig, str. 67-70. — Srv. Kayser, J. A. Comenius, 1892, str. 64-6.

17910. Delineatio Vestibuli linguarum novissimi, viz: Methodus linguarum novissima cap. XIV.

17911. Delirium Marcioniticum. Viz s. v. Adversus Marcioniticum delirium. Srv. De Christianorum Uno Deo; Felgenhauer.

17912. Demissio. Viz: Judicia, Voluminis prophetici Ultimi seculi . . .

17913. Denníky viz Diaria vitae, Ephemerides.

17914. Derckel Franc, viz s. v. Janua linguarum Latino-Belgica, 1675.

17915. Desatero mravoučné Komenského. Viz s. v. Ethica puerilis. — Srv. Komenského Desatero k šťastnému životu, časopis „Příroda a Život“ v St. Strašnicích u Žižkova vydal za ozdobu pro školy obraz, na němž z kmene stromu vyrůstají dvě větve. Mezi nimi umístěna jest podobizna Komenského, dole na kmeni spatřuje se bible kralická s nápisem z „Kšaftu“. Vedle podobizny souměrně seřaděno deset obrázků k textům, vybraných učiteli J. Bergrem a E. V. ühnelem ze spisů Komenského, aby se odtud mohly čerpati rozličné otázky k hovorům mravoučným. Část illustrační od J. Minaříka. Viz Paedag. Rozhledy, Novák J. V., XXI, 1908, str. 621.

17916. Descartes, viz s. v. Cartesius cum sua naturali philosophia a mechanicis eversus.

DESCRIPTIO.

17917. Descriptio excidii Lesnae. Viz s. v. Excidium Lesnae.

17918. Descriptio ordinis ac disciplinae in ecclesiis Fratrum Bohemorum. Viz s. v. Paraenesis, č. 17815. Srv. Řád.

17919. Description of the Order and Discipline used in the Churches of the Brethren of Bohemia. Viz anglický překlad s. v. Paraenesis, č. 17815.

17920. Desmarets Samuel (1599-1673), viz s. v. Maresius.

DEURE.

17921. Deure: De gulden ontsioote Deure der Taelen. Viz s. v. Janua linguarum 1662.

17922. Deure: De gulden ontslootene Deure der Talen . . . Viz vydání 1643 s. v. Janua linguarum reserata aurea, Janssonius.

17923. (J. A. Comenii) Ontsioote Deure der Talen. Viz s. v. Janua linguarum, 1666.

17924. Deus Christianorum Unus. Viz De Deo uno Christianorum.

- 356 -

Deus. — Didaktika česká.

Č. 17925-40.

17925. Deus in aeternitate sua consideratUS. V dopisu Komenského Figulovi 22. května 1656. Viz Müller č. 02. Srv. č. 17890.

17926. Deutschlandt. Viz s. v. Letzte Posaune über Deutschlandt 1663.

17927. Dextris: A dextris et sinistris . . . Viz s. v. A dextris et sinistris.

DHUEZ (DUESIUS, DUEZ).

17928. Duez (Dhuez) Nath., viz výklad Komenského o latinsko-francouzsko-italském překladě v Seidelově vydání Janua linguarum, otištěném v úvodní stati s. v. Janua linguarum.

17929. Dhuez Nath., viz s. v. Janua aurea quinque linguarum, 1662.

17930. Dhuez Nathanael, viz s. v. Janua aurea reserata, Elsevir, 1640.

17931. Dhuez Nath., viz s. v. Janua aurea reserata quatuor linguarum, 1644.

17932. Dhuez N., viz s. v. Janua linguarum 1650.

17933. Dhuez (Duesius) N., viz s. v. Janua linguarum, 1661.

DIALOGI.

17934. Dialogi. Animae afflictae cum ratione, cum fide et cum Christo (1623). Viz o obsahu Komenský Montanovi, s. v. Animae afflictae. — Srv. Hanuš, Sitz. Ber. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 81. — Viz podrobně s. v. Truchlivý.

17935. Dialogi ex meris idiotismis et adagiis . . . Viz s. v. Praxis Atrii linguarum comica.

17936. Dialogi Pansophiae. Viz s. v. Pansophia.

17937. Diaria vitae viz Ephemerides.

17938. Diatyposis Pansophiae, viz Pansophiae Diatyposis, Tabula Pansophiae s. v. Pansophia.

17939. Dictionarium Vestibulare Latino Bohemicum. Viz s. a. Janua: Vestibulum Latinae linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens.

DIDACTICA (DIDAKTIKA ČESKÁ).

17940. Rukopis původní bibliotheky Musea království Českého, sign. II. B. 8.: Didactica, to jest Umění umělého vyučování. Kterak by totiž člověk dřív, než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, štastně, snadné, plné, vyučen a tak potěšené k životu obojímu nastrojen být mohl. Což se vše mocně, základy z samého přirození vzatými prokazuje; ustavičně, příklady jiných řemeslných umění, vysvětluje; dokonale, na léta, měsíce, dny a hodiny, rozměřuje; a ke všemu tomu aby k cíli přivedeno bylo, i probuzení činí, i rada dává . . . Fol., str. 149. — Srv. Fotografie záhlavního listu české Didaktiky, Komenským napsaného. Výst. mus. č. 54; Titulní list rukopisu J. A. Komenského Didaktiky. (Facsimile originálu v Museu král. Českého.) Světozor XXVI, 1892, str. 138. — Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 264-5, č. 20; Novák J. V., Bibl., 1901, str. 90-2, č. 14. — Jiný titul této knihy (při témž musejním rukopise na zvláštním listě): Paradisus Ecclesiae renascentis, Ráj církve znovu se rozzelenávající, t. j. nová, jistá, ušlechtilá forma rozkošného mládeže křesťanské v pobožnosti pravé, v mravích ušlechtilých, a v umění jazyků i všelijaké moudrosti cvičení: Jakby jakožto strůmkové ráje Božího rozšafně štěpováni, zavlažováni, okopáváni, oklesťováni a vedeni jsouce, zdárně, spanile růsti, zelenati se, kvésti, i hojnost Bohu a církvi pochotného ovoce nésti mohli. (Rukou Komenského připsáno: Pakli takto? Paradisus Bohemiae, Ráj český, t. j. o novém umělém, veřejném a hlučném založení škol, jimiž by církev a politia česká, po svém žalostném a ohavném spuštění, rozkošně jako zahrada Eden zkvésti mohla.) — Rukopis nalezl J. E. Purkyně v Lešně r. 1841, počátkem roku 1842 půjčen do Prahy, kdež opsán (viz číslo další) a vrácen zase do Lešna. Roku 1852 stal se majetkem Musea království Českého. — Latinské zpracování spisovatelovo, pořízené asi l. 1638, vydáno teprve r. 1657 v Amsterdamě (Opera didactica omnia I, 5-196) s nápisem: Didactica Magna, universale omnes omnia docendi artificium exhibens: sive certus et exquisitus modus, per omnes alicujus Christiani regni communitates, oppida et vicos, tales erigendi scholas, ut omnis utriusque sexus juventus, nemine usquam neglecto, literis informari, moribus expoliri, pietate imbui, eaque ratione intra pubertatis annos ad omnia, quae praesentis et futurae vitae sunt, instrui possit, compediose, jucunde, solide. Ubi omnium, quae suadentur, fundamenta, ex ipsissima rerum natura eruuntur: veritas, artium mechanicarum parallelis exemplis demonstratur: serles, per annos, menses, dies, horas disponitur via denique in effectum haec feliciter deducendi facilis et certa ostenditur. Palacký (Čas. Č. Mus. 1829 III, str. 113, č. 8), zmiňuje se o prvém vydání latinském v Anglii okolo roku 1639, o němž Komenský však v závěrce latinské Didaktiky nic nepřipomíná a a naopak v listu k Montanovi zřejmě praví, že tu Didaktika byla poprvé vydána po latinsku: (Faber Fortunae, l. c., str. 84): Verum haec alieniora videri possint a postulato vestro: veniendum ad illa est, in quae proprie inquiritur. Latina, similibus exilii occasionibus nata, praesertim, Didactica. Cum enim rogatu Fratrum de patriae ruinis dolentium desiderioque scholas primum, si daret

- 357 -

Didaktika Česká.

Č. 17940-51.

Deus, resuscitandi, libellos quosdam Vernaculos et Latino-Vernaculos, ingeniis iuventutis nostrae adaptatos concinnare fuissem agressus . . . Dílo Komenský počal skládati ještě ve vlasti (r. 1627), pobývaje na statcích Jiřího Sadovského ze Sloupna; i bylo v hlavním jádře asi tehda hotovo. K vydání uchystáno v Lešně, když vpádem saským svítala naděje návratu do vlasti (1632). Když potuchla, spisovatel její pak došel uznání Branou jazyků, jal se i Didaktiku přestrojovati jiným národům, překládaje ji do latiny a zejména kap. XXVII. rozšířiv ve čtvero kapitol. Takto upravená Didaktika předložena posudkům mužův učených (v rukop.), ale vytištěna byla Didactica Magna teprve v Opera didactica omnia díl I. Viz nahoře a dále.

17941. „Didactica, to jest Umění umělého vyučování ... Z původního rukopisu přepsal a v měsíci září 1842 dopsal totožto Josef Al. Dunder v Praze.“ Rukopis bibliotheky Musea království Českého, sign. III. C. 8, 4°. Na konci: Přepsáno z rukopisu Lešenského, jejž Jan Amos Komenský sám psáti dal, jakožto vlastnoruční jeho předmluva, marginalia a sem tam text i opravy od jeho ruky ukazují. Pravopis zachován v tomto přepisu jeho, krom rozdílu hrubého 1. Srovnáno s počátku měsíce října 1842. Václav Hanka. — Připojeno: Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. Na konci: Srovnáno s rukopisem s vlastnoručními opravami spisovatelovými opatřeným. V Praze 8. března 1842. Václav Hanka. — Srv. číslo předchozí.

17942. 1. vydání: Jana Amosa Komenského Didaktika. Téhož 1. Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. 2. Přísloví čili Moudrost starých předků za zrcadlo vystavená potomkům. Spisů musejních číslo XXXIV. (Staročeská bibliothéka, vydávaná Nákladem českého museum, číslo III.) V Praze, 1849, 8°, str. XX 268. Vydání obstaral Chmela Josef. (Úvod podepsal: W. W. Tomek.) Otištěno doslova při vydání 2. roku 1872. — Ukázky z Didaktiky, chystané ku 1. vydání, viz Posel z Budče, 1848, str. 449-51, 465-8; 1849, str. 417: Jana Amosa Komenského Pedagogika.

17943. 2. vydání Jana Amosa Komenského: Didaktika, to jest: Umění umělého vyučování, kterak by totiž člověk dříve než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, šťastně, snadně, plně vyučen, a tak potěšené k životu obojímu nastrojen býti mohl. Což se vše mocně základy z samého přirození vzatými prokazuje: ustavičně příklady jiných řemeslných umění vysvětluje; dokonale na léta, měsíce, dny a hodiny rozměřuje, a ke všemu tomu, aby k cíli přivedeno bylo, i probuzení činí i rada dává. Druhé vydání. V Praze, 1872, 12°, str. (4), XXXII, 300. — Str. 310-23: Navržení krátké o obnovení škol v království českém. — Str. 324-434; Moudrost starých předků za zrcadlo vystavena potomkům. — Str. (2): Oprava hrubších omylů. (J. A. Komenského Vybrané spisy, svazek II.)

17944. 3. vydání. Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest umění umělého vyučováni. Kterak by totiž člověk dřív než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, šťastně, snadně, plně vyučen, a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl. Což se vše mocně, základy z samého přirození vzatými, prokazuje, ustavičně příklady jiných řemeslných umění vysvětluje, dokonale na léta, měsíce, dny a hodiny rozméřuje, a ke všemu tomu, aby k cílí přivedeno bylo, i probuzení činí i rada dává. (Titul druhý: Jana Amosa Komenského Didaktika. Na oslavu dvoustoleté památky úmrtí spisovatelova vydává Pražská Budeč. Opatřil Jindřich Beránek.) Třetí vydání. V Praze, 1875, 8°, vyobrazení, str. XXIII, 236. Na str. IX-XXIII: Nástin života a působení J. A. Komenského, (od Fr. Palackého). Opravy 1. vydání na str. 221-31.

17945. 4. vydání. Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest: umění umělého vyučování. Kterak by totiž člověk, dřív než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, šťastně, snadně, plně vyučen a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl. Co se vše mocně, základy z samého přirození vzatými prokazuje, ustavičně příklady jiných řemeslných umění vysvětluje, dokonale, na léta, měsíce, dny a hodiny rozméřuje, a ke všemu tomu, aby k cíli přivedeno bylo, i probuzení činí i rada dává. V Praze, 1892, 16°, str. XXIV, 309, (3). (Ústřední Knihovna, sešit 274-80). Věnováno Ústřednímu Spolku Jednot Učitelských v Čechách, vydal Novák J. V. Obsah Didaktiky české dle H. Hoffmeistera str. IX-XXIV.

17946. 5. vydání, chystané: Didaktika Česká. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek IV. (prospekt 1910), s. v. Spisy.

17947. Ukázky 1848 viz. č. 17942.

17948. Ukázka (XV. kap.) Viz Jireček Jos., Anthologie II.

17949. Ukázka (kap. XIV.). Viz Vorovka Kar., Čítanka, díl III.

17950. Ukázka (kap. XXVII. ). Viz Výbor z literatury české od Grima J. II.

17951. Slaměník Fr., Komenský ve svých spisech: Didaktika česká 1632. Komenský XX, 1892, str. 232.

- 358 -

Didaktika Česká. — Didactica Magna.

Č. 17952-80.

17952. Kalál K., Z Didaktiky J. A. Komenského. Dom a škola X, 1894, č. 2-5, 7, 9 a 10.

17953. Переводъ 3-хъ главъ чешской Дидактики. Трудъ Н. В. Ястребова. Viz: No. 2. Памяти Яна Амоса Коменскаго, С.-Петербургъ, 1895, str. 7-8, č. 9.

17954. Amerling Karel, Jan Amos Komenský a učba čili didaktika jeho: Posel z Budče. II. 1849, str. 5, 17. Srv. ukázky z chystaného prvního vydání č. 17942.

17955. Komenského Didaktika. Viz Dopis ze Slezska. Národní škola I, v Praze, 1863, str. 44.

17956. Koutecký Jan, O některých mužích, jichž připomíná Komenský ve své didaktice. Komenský II, 1874, str. 171-2.

17957. Zoubek Fratit. J., Kdy byla Didaktika česká dopsána. Čas. Č. Mus. 1877. str. 31.

17958. Herfort A., O úvodě k názornému vyučování. Na základě České Didaktiky J. A. Komenského. Paedagogické Rozhledy IV, 1801, str. 83, 119.

17959. Klika J., Didaktiky Komenského. Stručný Slovník Paed. s. v.

17960. Vybraných paedagogických spisův Jana Amosa Komenského v ruském překladě Ondř. Adolfova a Sergije Ljubomudrova vyšel díl II., obsahující „Drobné spisy, přimykající se k Velké didaktice“. Viz Příl. Komenského XXII, 1894, str. 507. Viz ruský text č. 18017.

17961. Novák J. V., Osudové Didaktiky J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy XVII, 1904, str. 480-86. Viz č. 17996. Srv. č. 17987.

17962. Palác paní Didaktiky. Viz satyra novodobá (Chybolov Scholasticus Trnka) s. v. Labyrint.

17963. Didactica ars, viz s. v. Methodus linguarum novissima, cap. IX, X.

17964. Didactica dissertatio, de sermonis Latini studio, viz s. v. Dissertatio didactica ad Senatum Vratislaviensem. Srv. Ventiiabrum sapientiae. Opera didactica IV, sloupce 49;, s. v. Spisy.

17965. Didacticae Idea Ex Arcanis Aeternis. Viz: Opera didactica omnia, IV. sloupec 121-4. s. v. Spisy. Srv. Rerum Scientiarum Universitas.

17966. Didactica Januae. Viz: Januae didactica s. v. Janua: Opera didactica omnia I, str. 380-90, s. v. Spisy.

DIDACTICA MAGNA.

17967. Didactica Magna, universale omnes docendi artificium exhibens .... (plný název viz č. 17040). Srv. Kvačala Monum. Germ. Paedag. 32, str. 167, č. 2; týž, Zeitschrift öst. Gymn. 1889, str. 837. — Autograf Komenského. Viz list Mochingerův Kurtzmannovi z Gdanska, 8. července 1639. Kvačala, Korrespondence, I. 1897, č. 59. Delineatio Didacticae. Viz list Böhmerův Hartlibovi z Norimberka 1636, ibid., č. 21. — Kritika Kinnerova, Consilium didacticum 1649, kap. 22. Viz Vrstevníci: Kinner.

17968. Opera didactica omnia (s. v. Spisy) I. 1657, 5-196. Srv. Didaktika česk8. Viz: Ventilabrum sapientiae. Opera didactica omnia IV, sloupec 45-8, s. v. Spisy. — Didacticae Magnae praecipua capita. Viz s. v. Conatuum Comenianorum praeludia. — J. A. Comenii Magna Didactica. Ex editione Amstelodamensi anni 1657 omnes libros didacticos complectente nunc primum separatim edidit Fridericus Carolus Hultgren. Lipsiae, 1894, m. 8°, str. 255 (1). Srv. Novák J. V., Listy fil. 1906, 63-7.

17969. Chystané vydání kritické: Didaktika latinská. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek IV. (prospekt 1910) s. v. Spisy.

17970. Kandernal Fr., Über Joh. Amos Comenius und seine Didaktik. Programm des Gymnasiums zu Laibach 1867, 4°, str. 6.

17971. Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. 1868, str. 112. Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, č. 8.

17972. Паулсонъ (Модзалевскій), Я. А. Коменскій и его Didactica Magna. Учитедь, С.-Петербургъ, 1869. Č. 7, str. 214-22; č. 8, str. 245-55; č. 9-10, str. 286-99.

17973. Parasiewicz Sz., Wielka dydaktyka Komenskiego. Szkoła 1883, str. 142-3, 353.

17974. Bötticher Wilh., Des J. A. Comenius Didactica magna und deren neueste Übersetzungen. Progr. des Realgymnasiums zu Hagen i. W. 1886, 4°.

17975. Garbovicianu Petru, Die Didaktik Basedows im Vergleiche zur Didaktik des Comenius. Bucarest, 1887, 8°, str. 82. (Dissertation. Leipzig, Fock).

17976. Григоровичъ, Янъ Амосъ Коменскій и его Дидактика. Вѣстникъ Воспитанія. Москва 1890, č. 5.

17977. Bengel, Die „Didactica magna“ und die „allgemeinen Bestimmungen“. Rhein.-westfäl. Schulzeitung 1891, č. 17.

17978. Вудсиювичъ А. С., Дидактика Я. Δ. Коменскаго въ ея отношеніяхъ къ славянской школѣ нашего времени. Славянское Обозрѣніе, С.-Петербургъ, 1892, Мартъ, str. 329-50.

17979. Воскресенская И., Я. А. Коменскаго Великая Дидактика. Педагогическій Календарь, С.-Петербургъ, 1892, str. 177-95. Вейсманъ А. Д., А. Коменскій и его Дидактика. Жури. Мин. Нар. Приев. 1892, августъ, str. 34-67. — С.іоаинскій А. 1І, Основные принципы Великой Дидактики Я. А. Коменскаго. Тифлисъ, 1892, 8°, съ портретомъ.

17980. Bötticher-Lindner, Johann Amos Comenius, 1892, str. 108-111.

- 359 -

Didactica Magna.

Č. 17981-95.

17981. Bötticher W., Aussprüche des Comenius zu Gunsten des Handfertig-keits-Unterrichtes. Aus Anlass der 300-jährigen Comenius-Feier zusammengestellt zur Förderung der Bestrebungen für Knaben-Handarbeits-Schulen. Znaim, 1892, 12°, Comenius-Studien, Heft 3, str. 17-22.

17982. Kayser, J. A. Comenius, 1892, str. 13-58.

17983. Israel A., Das Verhältnis der Didactica magna des Comenius zu der Didaktik Ratkes. Monatshefte Com. Ges. I, 1892, str. 173, 242. — Viz Kayser W., Entgegnung. Monatshefte Com. Ges. II, 1893, str. 101-2. Polemika autora proti posudku A. Israele o jeho studii „Das Verhältnis der Didactica magna des Comenius zur Didaktik Ratkes.“ — Israel odpověděl ibid., str. 102-3.

17984. Šmaha J., Didactica Magna J. A. Komenského. Stručný Slovník Paedagogický s. v.

17985. Reinhardt Karl. Die Schulordnung in Comenius Unterrichtslehre und die Frankfurter Lehrpläne. Monatshefte Com. Ges. III, str. 16.

17986. Kvačala J., Osudy Didaktiky Veliké za živobytí J. A. Komenského. Čas. Č. Mus. 1898, str. 248, 333.

17987. Kvačala J., Die Schicksale der Grossen Unterrichtslehre des Comenius bei des Verfassers Lebzeiten. Vortrag, gehalten in der Comenius-Sektion des Pädagogischen Museums in St. Petersburg im April 1897. Monatshefte Comen. Ges. VIII, 1899, str. 129-44.

17988. Busse Max, Die Didaktik des Comenius und der erziehende Unterricht. Leipzig, 1905, 8°.

17989. Münch, Didactica magna des Comenius. Com. Blätt. Volks. XIV. 1905, str. 90 (přednáška universitní).

17990. Novák J. V. o knize viz v úvodu českého překladu (Krejčí Aug.), dále 1905; str. LX, LXI.

17991. Touc S. J., Velká didaktika J. A. Komenského. Vzdělání Lidu III, 1906, str. 56, 76.

17992. Překlad anglický. The Great didactic of John Amos Comenius. Translated with introductions, biographical and historical. By M. W . Keatinge. London, 1896, 8°, str. (2), reprodukce vyobrazení z r. 1642, (6), 468. Druhý titul: The great didactic setting forth the whole art of teaching all things to all men; or a certain inducement to found such schools in all parishes, towns, and villages of every Christian kingdom that the entire youth of both sexes, none being excepted, shall quickly, pleasantly, and thoroughly become learned in the sciences, pure in morals, trained in piety, and in this manner instructed in all things necessary for the present and future life, in which, with respect to everything that is suggested, its fundamental principles are set forth from the essential nature of the matter, its truth is proved by examples, from the several mechanical arts its order is clearly set forth in years, months, days, and hours; and finally an easy and sure method is shown by which it can be pleasantly brought into existence.

17993. Překlad český částí nově zpracovaných a rozšířených (kap. XVII-XXXII): Zoubek Fr. J., Přídavek k české Didaktice. Patero kapitol Didaktiky latinské na česko vyložených. Beseda Učit. VIII, 1876, str. 229-31, 245-6, 258-60, 282-3, 294-6, 320-2, 335-6, 358-61, 387-8, 398-400. — Zvláštní otisk: Přídavek k české didaktice. Patero kapitol Didaktiky latinské na česko vyložených. Podává Fr. J. Zoubek. V Praze. Nákl. Besedy učitelské. 1876, 8°. Spolu se Závětí didaktickou. Srv. Novák V. J., Bibl. 1903, str. 15-6, č. 7; Kvačala č. 19a. — Rukopisný překlad (kap. 28-31, 33) Zoubkův v knih. Musea král. Českého.

17994. Úplný překlad s n. „Didaktika veliká“, všeobecné umění, jak všecky všemu učiti, či (!) ukazující jistý a výborný způsob, kterak po všech některé křesťanské říše obcích, městech a osadách takové zarážeti školy, aby všeliká obojího pohlaví mládež, kde by nikdo nikde pominut nebyl, v literním umění vyučena, v mravích vyšlechtěna, pobožností zapojena býti i tím řádem v letech dospívání ke všemu, co k přítomnému i budoucímu životu přináleží, nastrojena býti mohla, krátce, libě, mocně. Kde všeho, k čemu bývá vedena, základy se vyšetřují ze samičké věcí přirozeností, pravda se prokazuje za rovno běžícími z řemeslných umění příklady, pořádek se rozměřuje na léta, měsíce, dny, hodiny, cesta naposledy se ukazuje snadná a jistá, by to šťastně ke skutku bylo uvedeno. Z lat. přel. prof. Jos. Šmaha. V Rychnově n. K., nákl. Karla Rathouského, 1883-1884. 8°, str. 280. (Slíbené dva sešity poznámek nevydány, ani list titulní.)

17995. Obálkové vydání: Jana Amosa Komenského Didaktika veliká všeobecného umění, jak všecky všemu učiti, či ukazující jistý a výborný způsob, kterak po všech některé křesťanské říše obcích, městech a osadách takové zarážeti školy, aby všeliká obojího pohlaví mládež, kde by nikdo nikde pominut nebyl, v literním umění vycvičena, V mravích vyšlechtěna, pobožností zapojena býti a tím řádem v letech dospívání ke všemu, co k přítomnému a budoucímu životu přináleží, nastrojena býti mohla, krátce,

- 360 -

Didactica Magna.

Č. 17995-8005.

libě, mocně. Kde všeho, k čemu bývá vedena, základy se vyšetřují ze samičké věci přirozenosti; pravda se prokazuje za rovno běžícími z řemeslných umění příklady; pořádek se rozměřuje na léta, měsíce, dny, hodiny; cesta naposled se ukazuje snadná a jistá, by to šťastné ke skutku bylo dovedeno. Z latiny přeložil Josef Šmaha. V Rvchnově n. K., 1892, 8°, str. (2), 280.

17996. Jana Amose Komenského Didaktika veliká. Z latiny přeložil Aug. Krejčí, úvodem a poznámkami opatřil Jan Novák. Připojeno Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. V Praze 1905, lex., str. LXII, 378. Sebrané spisy J. A. Komenského díl I. (Knihovna paedagogických klasiků I.) Úvod prof. Dra. J. V. Nováka seznamuje s plánem a provedením paedagogických zásad J. Komenského. (B. J. A. Komenský a jeho Didaktika veliká. C. Didaktika latinská a česká. D. Povšechné ocenění díla tohoto. F. Osudové didaktiky.)

17997. Překlad Chorvatský: Jana Amosa Komenskoga Didaktika. (Pedagogijska bibliotéka. Izdajc hrvatski pedagogijsko-književni sbor. Knjiga I.) Zagreb, Dragutin Albrechtin, 1871, str. XXXIV, 255. (4).

17998. Překlad německý. Výtah Didaktiky Komenského jest obsažen v Berlínských Agenda scholastica (Agendy škol latinských), 1750. I, str. 39-69; II, str. 80-95. Srv. Baumgarten, Nachrichten von einer Hallischen Bibliothek VII Bd., 40. Stück, č. 975, 1751, str. 425.

17999. (Leutbecher J., německý volný překlad), Die Lehrkunst des J. A. Comenius. Leipzig, 1854, 8°.

18000. Ausgewählte Schriften. I. Große Unterrichtslehre oder die Kunst, alle alles zu lehren. Auss dem Lateinischen übersetzt und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von J. Beeger und F. Zoubek, Leipzig, 1870, 8°, str. 304. Viz další vydání 1871, 1875, 1883, 1892.

18001. Comenius. Große Unterrichtslehre. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Julius Berger und Franz Zoubek. (Pädagogische Bibliothek, Eine Sammlung der wichtigsten pädagogischen Schriften älterer und neuerer Zeit. Herausgegeben von Karl Richter, III. Band), Berlin, 1871, m. 8°, str. VIII; IX-L: Johann Amos Comenius (Komenský), Eine biographische Skizze von Fr. J. Zoubek: str. LI-CXX: Charakteristik der grossen Unterrichtslehre des Comenius von Julius Beeger; 1-304, Die große Unterrichtslehre des Johann Amos Comenius. Aus dem Lateinischen übersetzt von Julius Beeger. 2. vydání. Srv. Beseda Učit. 1872, 313.

18002. Comenius- Große Unterrichtslehre. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Julius Beeger und Franz Zoubek. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. (Pädagogische Bibliothek, herausgegeben von Karl Richter. III. Band: Comenius, Große Unterrichtslehre. Comenius Werke I. Band.) Leipzig, s. a. (1875), m. 8°, str. CLXXVI, 280. Obsah: Zoubek Fr. J., Joh. Amos Comenius, eine quellenmäßige Lebensskizze. — Beeger Julius: Charakteristik der großen Unterrichtslehre des Comenius; Die große Unterrichtslehre des J. A. Comenius, aus dem Lateinischen übersetzt. 3. vydání. Srv. vydání 1883.

18003. Große Didaktik, in welcher eine allgemein gultige Kunst, Alle Alles zu lehren, dargestellt wird: oder zuverlässige und vorzügliche Weise, in allen Gemeinden, Städten, und Dörfern irgend eines christlichen Reiches solche Schulen zu errichten, in denen die gesammte Jugend beider Geschlechter ohne Vernachlässigung irgend eines Einzigen in den Wissenschaften unterwiesen, in guten Sitten erzogen, mit Frömmigkeit erfüllt und durch solches (methodisches) Verfahren innerhalb der Jugendjahre zu Allem, was für das gegenwärtige und zukünftige Leben dienlich ist, ausgerüstet werden kann, durch einen gedrängten, angenehmen, gründlichen Unterricht, wobei von allen Rathschlägen, die erteilt werden, Die Begründung aus dem natürlichen Wege der Dinge selbst hergeleitet; Die Wahrheit durch parallele, von den mechanischen Künsten hergenommene Beispiele bewiesen; Die gehörige Reihenfolge nach Jahren, Monaten, Tagen, Stunden bezeichnet; Endlich ein leichter und sicherer Weg, diese Ratschläge mit Glück zu befolgen, angegeben wird. Aus dem lateinischen übersetzt von Theodor Lïon. Viz Bibliothek Pädagogischer Classiker. Herausgegeben von H. Beyer, X, Langensalza, 1875, str. 129-532. Otisk, 8°, str. 376. Viz vydání 1904.

18004. Lindner Gustav Adolf, Johann Amos Comenius Große Unterrichtslehre, mit einer Einleitung; J. Comenius, sein Leben und Wirken. Einleitung, Uebersetzung und Commentar. (Pädagogische Klassiker.) Wien, 1876, m. 8°, str. (8), LXXXIX, 311. Viz r. 1887.

18005. Große Unterrichtslehre J. Beeger und F. Zoubek, 4. verbesserte und vermehrte Auflage, Leipzig, 1883, 8°, str. 456. (Johann Amos Comenius, Eine quellenmäßige Lebenskizze von Fr. J. Zoubek, str. 176.) (III. Band Pädagogischer Bibliothek.) Srv. č. 18002.

- 361 -

Didactica Magna.

Č. 18006-20.

18006. Große Unterrichtslehre, mit einer Einleitung: J. Comenius, sein Leben und Wirken. Einleitung, Übersetzung und Commentar von G. A. Lindner. 2. Auflage (Willi. Bötticher.) Wien. 1887, 8°, str. VIII, LXXXIX, 311. (= I. Band: Pädagogische Classiker). — Znova 1892.

18007. Große Lehrkunst, einevollig umfassende Anweisung, Alle Alles zu lehren: oder Sicheres und wohlerwogenes Verfahren, in allen Gemeinwesen eines christlichen Reiches, in Städten wie in Dörfern, derartige Schulen zu errichten, daß die gesamte Jugend beiderlei Geschlechts, völlig ausnahmslos, in den Wissenschaften unterwiesen, in den Sitten veredelt, mit Gottesfurcht erfüllt, und hierdurch vor den Jahren der Reife für alles, was zu dem gegenwärtigen und künftigen Leben gehört, könne vorbereitet werden, mit Zeitersparnis, Freudigkeit und Gründlichkeit. Hierbei wird für alles, was angeraten wird, die Begründung entsprechende Beispiele aus den Kunstthätigkeiten erwiesen, die Aufeinanderfolge über Jahre, Tage und Stunden verteilt, endlich ein Weg, glücklich zum Ziele zu gelangen, gezeigt, welcher leicht und sicher ist. Viz Pappenheim, Joh. Amos Comenius, I. Langensalza, 2. vyd., 1892 (1801), str. 11-316. (Die Klassiker der Paedagogik, Band XV.)

18008. Große Unterrichtslehre. Mit einer Einleitung: J. Comenius, sein Leben und Wirken. Einleitung, Übersetzung und Commentar von Gustav Adolph Lindner. Wien und Leipzig, 1892, str. CXXXIX, 311.

18009. Die große Unterrichtslehre. Aus dem Lateinischen übersetzt von Julius Beeger, Leipzig, 1885, 8°. Srv. č. 18005.

18010. Große Didaktik... (srv. při r. 1875) Lion Th. (Beyer, Bibliothek pädag. Klassiker X.), Langensalza, 1904, 8°. str. 376. Srv. č. 18003.

18011. Joh. Amos Comenius, Didactica Magna von Walther Vordbrodt. Leipzig, 1906, 8°. Srv. Beiszwänger, Eine Neuausgabe der Magna Didactica durch den Seminardirektor Vorbrodt in Wetzlar. Mon. Com. Ges. XVI, 1907, str. 311-3.

18012. Překlad polský: Komeński Jan Amos, Wielka dydaktyka, przełożył Henryk Wernic. Warszawa, 1884, (1883), 8°, str. XLVIII, 5-244. — Srv. Parasiewicz Sz., Krótki przegląd myśli pedagogicznych, zawartych w dziele Komenskiego, p. t. „Wielka Dydaktyka“. Szkola 1884, str. 271-2, 279-81, 291-3, 299-300. Též otisk, Lwów, 1884, 8°, str. 20.

18013. Ruský překlad: Великая Дидактика. Приложеніе „Семя и Школа", С.-Петербургъ, 1875-7. (Přeložil Bogdanov, pořádal Miropolskij, vydal Simaško.)

18014. Великая Дидактика. Переводъ и коментаріи А. Д. Щеиинскаю. С.-Петербургъ, 1893, 8°, str. XVI, 326. Srv. „Гимназія" 1895.

18015. Шляпкинъ И. А., Отрывки изъ Великой Дидактики Я. А. Коменскаго. Глава VI, VII, IX. Русскій Начальный Учитель. Москва, 1893, декабрь. — Přetisk viz: Памяти отца современной педагогики Яна Амоса Коменскаго. С.-Петербургъ, 1893, str. 38-53.

18016. Великая Дидактика, содержащая всеобщее искусство всѣхъ учить всему или вѣрный и превосходный способъ учрежденія во всѣхъ общинахъ, городахъ и селахъ любого хрнстіяискаго государства такихъ школъ, въ которыхъ бы все юношество обоего иола, безъ всякаго гдѣ бы то ни было исключенія, обучалось наукамъ, совершенствовалось въ нравахъ, исполнялось благочестія, и такимъ образомъ въ юношескіе годы могло научиться всему, что нужно для настоящей и будущей жизни сокращенно, пріятно, основательно, гдѣ для всего, что предлагается, основанія берутся изъ .собственной природы вещей ; истнниость доказывается параллельными примѣрами, взятыми изъ области механическихъ искусствъ; порядокъ распредѣляется по годамъ, мѣсяцамъ, днямъ, часамъ., нак-нспъ путь для успѣшнаго исполненія этихъ совѣтовъ, указывается легкій и вѣрный. Viz: Яна Амоса Коменскаго Неликая Дидактика. Переводъ съ латинскаго Андреи Адольфа и Серѵья Любому дрова. Съ портретомъ Коменскаго, очеркомъ его жизни и дѣятельности и объяснительными примѣчаніями. (Избранныя педагогическія сочине ія Яна Амоса Коменскаго въ переводѣ Андрея Адольфа и Сергѣя ЛюОомудрова. Часть I.) Москва 1893, т. 8°, str. XXVII, 308. Изданіе книжнаго магазина Начальная Школа. Viz č. 18019.

18017. Мелкія сочиненія, примыкающія къ Великой Дидактикѣ. Переводъ съ нѣмецкаго Андрея Адольфа п Серѵья Любомудрова. Съ введеніемъ п примѣчаніями. Моска 1893, т. 8°, str. VIII, 279. Viz pod heslem: Spisy, Избранныя педагогическія сочиненія Коменскаго. Srv. č. 17960.

18018. Извлеченія изъ „Великой Дидактики", трудъ М. II. Воскресенской. Viz N0. 2. Памяти Яна Амоса Коменскаго, С.-ІІетсрбургъ. 1895, str. 7, č. 8.

18019. Избранныя педагогическія сочиненія. Часть I. Великая Дидактика. Переводъ съ латинскаго Андрея Адольфа и Серѵья Любомудрова. Съ портретомъ Коменскаго, очеркомъ его жизни и дѣятельности и объяснительными примѣчаніями (Педагогическая библіотека, издаваемая К. Тихомировымъ и А. Адольфомъ). Изд. 2, Москва, 1902, 8°, str. XXVI, 2, 308.

18020. Překlad slovinský: Jana Amosa Komenskega Didaktika. Převel Jernej Ravnikar, nadučitelj. V Ljubljani, nákl.

- 362 -

Didactica Magna. — Dimissio.

Č. 18020-47.

Slovinského učitelského družstva, 1893, m. 8°, str. 245. Srv. Popotnik, XV, 1804, str. 15, 139.

18021. Překlad vlaský. Viz Novák, str. LXI, č. 17996.

18022. Zamýšlené vydání Didaktiky viz list Hübnerův Hartlibovi, z Oxfordu, 2. srpen 1637. Kvačala, Korr. I. 1897, str. 29, č. 37. — O Didaktice Komenského viz Hübnerův list Komenskému, z Londýna 24. pros. 1638. Kvačala, Korresp. l. c., str. 45, č. 48. — Hübner slibuje Komenskému pojednání o jeho Didaktice. Viz list Hübnerův Komenskému z Londýna, 1639. Kvačala, Korresp. l. c., č. 60, str. 64. Srv. ibid., č. 62, str. 73-82 ostrá kritika Didaktiky, jež prý není hodna vytištění. Viz dále č. 66. — Komenského list M. Opitiovi z Lešna 1639. 26. června. Kvačala, Korrespondence, 1902, č. 14. — Srv. ibid. č. 113 : Leibniz Hesenthalerovi z Mohuče 1672.

18023. Didactica machina, viz: Exitus e scholasticis labyrinthis.

18024. Didactica mechanica. Viz Exitus ..Opera didactica omnia (s. v. Spisy) IV, 64-76.

18025. Didactica opera omnia. Viz s. v. Spisy. Srv. Janua eruditionis scholasticae, Tiguri, 1661.

18026. Didactica Paralipomena. Viz Opera didactica omnia IV. sloupec іи-6; s. v. Spisy.

18027. Didacticarum cogitationum omnium retractatio brevis 1657. Viz: Ventilabrum sapientiae.

18028. Didactica studia, viz: De novis studia Didactica continuandis occasionibus. Opera didactica omnia II, 1. 2-3, s. v. Spisy.

18029. Didactico studio Coronis imposita. Viz: Coronis, Didactico studio .. . s. v. Traditio Lampadis.

18030. Didacticum Collegium. Viz: Traditio Lampadis 24.

18031. Didacticum spicilegium artium discendi, viz: Spicilegium didacticum.

18032. Didaktická rozprava. Viz s. v. Dissertatio didactica.

18033. Didaktické dodatky, viz: Paralipomena didactica.

18034. Didaktické klasobraní. Viz: Klasobraní didaktické; Spicilegium didacticum.

18035. Didaktické rozpravy J. A. Komenského: Tři závěrečné rozpravy didaktické. Přeložil z latiny Fr. Zoubek. I. Východ z labyrintů školských čili Stroj didaktický řemeslně sestrojený, aby ve vyučování a v učení se nic více nevázlo, nýbrž vše před se šlo. (E scholasticis labyrinthis exitus in planum.) Škola a život XVIII, 1872, str. 193-200, 225-31. Jest to překlad Opera didactica omnia IV. 5 kap. — II. Tiskárna živá, to jest umění stručně, avšak hojně a ozdobně moudrost nikoli na papír, než do mysli tisknouti. (Typographeum vivum.) Opera didactica omnia IV, str. 85-96. Ibid., str. 282-4, 289-302. — III. Ráje mládeži křesťanské navrácení, čili nejlepší stav škol dle idey první rajské školy vykreslený. (Paradisus juventuti Christianae reducendus.) Ibid., str. 321-8, 353-7. Jest to překlad 8. kapit. Opera didactica omnia IV. Srv. s. v. Exitus; Typographeum vivum; Paradisus juventuti Christianae reducendus, české překlady.

18036. Didaktický odkaz. Viz český překlad s. v. Traditio lampadis.

18037. Didaktika analytická. (Novissima linguarum methodus cap. X) Viz s. v. Methodus linguarum novissima. — Srv. Novák J. V., Didaktika synthetická a analytická Jana Am. Komenského. Beseda učitelská XXXVII, 1905, č. 19-28.

18038. Didaktika synthetická J. A. Komenského. Viz s. v. Didaktika analytická.

18039. Didaktika, t. j. umění vyučovati. Viz Novák J. V., Klasobraní didaktické, 1896. S. v. Spicilegium.

18040. Didaktika veliká, umění všecky ve všem vyučovati ukazující, latině tuto poprvé vydaná. Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 138. Viz s. v. Didactica magna.

18041. Didaktiky palác Poutník ohledává. Viz novodobou satyru podle vzoru Labyrintu světa, s. v. Labyrint Světa.

18042. Dikcionář Česko-Latinský a Latinsko-český. Viz výklad Komenského v úvodě Dveří jazyků otevřené 1633 s. v. Janua linguarum reserata.

18043. Díla kazatelská sebraná. Viz s. v. Kázání, Spisy.

18044. Dílna povšechné moudrosti. Viz český překlad od Zoubka Fr. J. viz s. v. Schola pansophica: Škola pansofická.

18045. Dilucidatio: Conatuum pansophicorum dilucidatio. In gratiam censorum facta. 1638. Viz s. v. Pansophicorum conatuum dilucidatio 2. vyd.: Prodromus Pansophiae, 1639. Srv. J. A. Komenského Dilucidatio, rukopisný překlad Zoubkův v knihovně Musea král. Českého.

18046. Dilucidatio pansophica viz list Hübnerův Komenskému, z Londýna 1639, 29. ledna. Kvačala. Korr. I. 1807, str. 56, č. 55.

18047. Dimissio. Voluminis prophetici . . . e tenebris in lucem prodeuntis, ad eminentissima Christiani orbis capita so-

- 363 -

Dimissio. — Disciplina.

Č. 18047-60.

lemnis . . . dimissio. Anno 1667 mense Majo. 4°. Str. 28. Srv. Proroctví: Lux e tenebris. Viz Jarník, 67, str. 134.

DIOGENES CYNICUS.

18048. Diogenes Cynicus Redivivus. Sive De Compendiose Philosophando. Ad Scholae ludentis exercitia olim accomodatus, nunc autem luci datus; Authore J. A. Comenio. (Vignetka.) Amstelodami; Apud Peterum van den Berge, in vico vulgo de Blaeuw-burghwal, sub signo Montis Parnassi Anno 1658, 120, 1. 6, str. 106. Věnování: Nobilissimis juvenibus D. Jacobo de Graef, summi viri D D. Cornelii de Graef, domini in Suyd-Polsbroeck etc. Amsterodamensium Consulis meritissimi; et D. Nicolao Witsonio, D. D. Cornelii Johannis Witsonii, consulis itidem amplissimi, filiis, salutem et sapientiam! .... Datované: 10. Junii 1658. Comenius. Následuje předmluva: Ad lectores a Personae (rejstřík osob). — O době sepsání praví Komenský: Reperi ergo schedas lusionis cujusdam Scholasticae, cum ante annos circiter 20 Lesnensi in Schola (meo tunc sub regimine) Scenica etiam vigere inciperent exercitia . . . Idemque fuisse aliorum judicium exinde colligo, quod intra unius anni spatium idem hic Diogenianus Ludus ter fuit in illustrium hospitum, illustrem D. Comitem nostrum visitantium et haec spectare expetentium gratiam ad repetendum flagitatus. Srv. Diogenes cynicus redivivus, sive de compendiose philosophando. Ad scholae ludentis exercitia olim accomodatus, nunc autem luci datus, authore J. A. Comenio. Editio Secunda. Amstelaedami, 1662, 120, str. (12), 106. Opera didact. omnia III, 42, X, — 3. vydání, Halberstadt 1673.

18049. Ukázky české a výklad obsahu od Fr. J. Zoubku, Osvěta, II, 1872, str. 220-31: „Komenského Diogenes, hra divadelní“. Srv. rukopisný překlad Zoubkův v knih. Musea král. Českého. Osoby této hry jsou: Diogenes, Antisthenes, Plato, Zeno, filosofové; Amphilogus, Elpidius, Hegesias a několik jiných studujících filosofie beze jména; Filippus, Alexander, králové; Clitus, rada Filippův, Perdiccas, Parmenio, Kraterus, Alexandrovi prefecti; Scirpalus, vůdce mořských loupežníků; Harpax, Psiletes, loupežníci; Xeniades, měšťan Korintský; Dionysius, někdy král Syrakusský, potom učitel v Korintě; několik jeho žáků; Acestor lékař; studující, lid, dvořané a Xeniadovi dva synové. Srv. Komenský k Montanovi str. 91, VI. — Srv. Abrahamus patriarcha. — Chystané vydání: Diogenes Cynicus redivivus. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek VI. (prospekt 1910) s. v. Spisy. — Překlad hollandský: Den Verrezen Hondschen Diogenes, cerst mael, tot opscherping der aenkomende Leerlingen, in 4 Latijn gestelt door J. A. Komenius en nu, ten dienst der Leergierigen, nieuwelijks in Nederduits vertaelt, deur F. v. H(oogstraten). Tot Rotterdam, by Fr. v. Hoogsraten, 1660, 12°. — Jiné vydání: J. A. Comenius, Verrezen Hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van Wijsheid. Uyt het Latijn vertaelt F. v. H. Tot Rotterdam, by Fr. van Hoogstraten, 1672, m. 8°. — Další: Verrezen hondschen Diogenes... Uit het Latijn vertaalt door F. van Hoogstraten. T’Amsterdam, by P. Viser en Jan van Heekeren . . . 1710, 8°, str. 96. Znova vydáno doslova: .... Amsterdam, 1719, m. 8°.

18050. Kvačala, č. 51 a Zoubek-Novák, č. 50. — Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 115; Výst. mus. č. 209. — Viz též Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 142, srv. str. 196; Zoubek, Diogenes, Beseda Učitelská 1892, 313; Müller č. 46; Novák J. V., Bibl. 1903, str. 16, č. 9.

18051. Diogenes cynicus viz Vechner Georgius. Srv. J. Vechner Komenskému, z Lešna 1638-9. Kvačala, Korresp. I. 1897, str. 50-1, č. 54. Otištěno v předmluvě k Diogenovi z r. 1658. Hollandsky uveřejněna jsou slova Vechnerova listu v předmluvě holl. překladů. Viz úplný výčet jejich č. 18049. Srv. Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42 sv., Nijmegen, 1892, str. 200, 201, 205 (o předmluvách, o básních). Vydání z r. 1672 uvádí Kvačala, l. c., č. 54.

18052. Diogenianus ludus viz předmluvu ke spisu Diogenes cynicus redivivus, l. 4b.

DISCIPLINA.

18053. Disciplin der alten Hussitischen Brüderkirche in Böhmen. Viz s. v. Historia Fratrum Bohemorum.

18054. Disciplina ecclesiastica Fratrum Bohemorum. Viz: Historia Fratrum Bohemorum; Lasitius.

18055. Disciplina ecclesiastica instauranda. Viz Buddei Praefatio s. v. Historia Fratrum Bohemorum.

18056. Disciplina et ordo in ecclesiis Fratrum Bohemorum, viz s. v. Paraenesis, č. 17815.

18057. Disciplina Fratrum Bohemorum, viz Paraenesis, č. 17815.

18058. Disciplinae Ordinisque Ecclesiastici in Unitatate Fratrum Bohemorum Ratio. Viz s. v. Řád církevní Jednoty Bratří Českých.

18059. Disciplinae ratio. Viz s. v. Paraenesis. Srv. Historie o původu Jednoty.

18060. Discipline and Order, used in the Churches of the Brethren of Bohemia. Viz s. v. Paraenesis, č. 17815.

- 364 -

Discours. — Dissertatio.

Č. 18061-76.

18061. A Discours of the Reformation of Schools. By J. A. Comenius. 1662. Viz White Kennet, str. 531 a Kvačala, str. 89. č. 3.

18062. Discursus theologicus, contra Joh. Amos Comenii praetensam Lucem in tenebris. Viz s. v. Proroctví: Lux in tenebris. Srv. Arnold.

18063. Disputatio theologica de summo hominis bono (obsahuje báseň J. A. Komenského), viz s. v. Elegidion.

DISQUISITIO.

18064. Disquisitio rationabilis, viz Via lucis s. v. Proroctví.

18065. Disquisitiones de caloris et frigoris natura, cujus cognitio vera in reseranda multa naturae arcana clavis erit. In prodromum novae editionis Physicae ad lumen divinum restituendae a J. A. Comenio antehac luci datae. Amstelodami apud Joa. Janssonium 1659. Viz Komenský v listu k Montanovi str. 91 (chybně 1660); Müller, str. 47, č. 110; Kvačala, 85, č. 111. — Srv. Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navo scher, 42 svazek, Nijmegen 1892, str. 201.

18066. Disquisitiones De Caloris et Frigoris Natura. Cujus Cognitio vera in reseranda multa naturae arcana clavis erit. In prodromum novae editionis Physicae ad lumen divinum restituendae, A Joh. Amos Comenio antehac luci datae. Editio secunda. Jenae. Apud Johannem Gollnerum, Anno 1678, 32°, str. 68. Incipit. Fr. Sauchez: Quid non agit calor . . . Viro Clarissimo D. Arnoldo Senguerdio, Philosopho Eximio, Et in Illustri Amst. Academica Schola Phil. Professori Primario J. Comenius salutem. . . . Januarii 17. (1659) hieme jam tepescente, sed cujus recrudescentiam metuimus denuo . . . Konec: Hac arte Anno 1618 (circiter) Nobilis Matrona Wencelikia, Trestii in Moravia Domina, famulum quarto post congelationem die repertum, revocavit in vitam . . .

18067. Palacký, ČČMus. 1829. III, str. 118. Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 284, č. 110; Novák J. V., Bibl. 1903, str. 23, č. 46. — Viz též Komenský Montan.: De natura caloris et frigoris, Amsterdami, apud Jansonium, 1660, 12°. O nesprávnosti toho data viz č. 18065.

18068. Opis: Disquisitiones decaloris et frigoris natura. Cujus cognitio vera in reseranda multa naturae arcana clavis erit. In prodromum novae editionis physicae ad lumen divinum restituendae, a Joh. Amos Comenio antehac luci datae. Editio secunda. Jenae, apud Joannem Collnerum, Anno 1678, 4°. Rukopis (nový opis) v bibliothece Musea král. Českého, sign. VI. F. 20, 4°, str. 45.

18069. 3. vydání s německým překladem: Disquisitiones de Caloris et Frigoris natura . . . Untersuchungen über die Natur der Wärme und der Kälte, deren richtige Erkenntnis ein Schlüssel zur Erschließung vieler Geheimnisse der Natur sein wird. Als Vorläufer einer neuen Ausgabe der nach dem göttlichen Lichte wiederherzustellenden Naturkunde, die von Johann Ainos Comenius vorher veröffentlicht wurde. Viz Reber, Des Joh. Amos Comenius Physik, Gießen 1896, sub voce: Physicae ad lumen divinum reformatae Synopsis, vyd. Reber, 1896.

18070. Chystané vydání: De caloris et frigoris natura, viz J. A. Komenského. Veškeré spisy svazek III (prospekt 1910), s. v. Spisy.

18071. Český překlad: Šmaha J., J. A. Komenského. Vyšetřování o povaze tepla a zimy. Národní učitel IV, 1894, č. 1, 7-10, 15, 16, 19, 20, 22-4.

18072. Disquisitiones (de Methodo linguarum novissima). Viz s. v. Spisy: Opera didactica omnia. II. sl. 458.

DISSERTATIO.

18073. Dissertatio de linguis tradendis. Viz: Dissertatio de sermonis Latini studio.

18074. Dissertatio: De sermonis Latini studio per Vestibulum, Januam, Palatium et Thesauros Latinitatis, quadripartito gradu plene absolvendo, didactica dissertatio. Cui additur in usum juventutis formatorum, de editorum jam in lucem Vestibuli et Januae, Informatorium usu debito. Autore J. A. Comenio. Impensis haeredum Davidis Mülleri, bibliopolae, Vratislaviensis. Anno 1638. (Dedikace Vratislavským 22. prosince 1637.)

18075. Vydání: Londini (Samuel Hartlib), 1639, 12° (viz s. v. Prodromus Pansophiae). — Vydání další: Cui accedit de iisdem perficiundis G. V. D. Consilium. Omnia in usum publicum. Lugduni Batav. apud Davidem Lopez de Haro, 1644. Srv. s. v. Vechner. — Viz též Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42 sv., Nijmegen, 1892, str. 204. — Vydání z r. 1652 č. 18081.

18076. Vydání: Dissertatio didactica, De sermonis Latini studio, per Vestibulum, Januam, Palatium, et Thesauros Latinitatis, quadripartito gradu plene absolvendo, Cui additur in usum Iuventutis formatorum, de editorum jam in lucem Vestibuli et Januae, usu debito, Informatorium. Autore J. A. Comenio. Opera didactica omnia (viz s. v. Spisy) I, str. 346-393. — Srv. Didactica dissertatio de sermonis Latini studio, ad Senatum Vratislaviensem. Ventilabrum sa-

- 365 -

Dissertatio. — Doležal.

Č. 18076-109.

pientiae, Opera didactica omnia IV. sloupec 40 s. v. Spisy. — Viz Müller 44; Kvačala, Mon. Germ. Paedag. 32, str. 168-9.

18077. Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 271, č. 47.; Novák J. V., Bibl. 1903, str. 16, č. 8: Methodus linguarum VIII, 24. „De linguis tradendis dissertatio“, kterou Komenský r. 1642 poslal Freinsheimiovi, jest asi tento spis. Srv. list Kolboviův Komenskému z let 1649-50. Kvačala, Korrespondence, I, 1897, č. 114.

18078. Překlad český: Šmaha Jos., J. A. Komenského Sebrané spisy vychovatelské, II. v Přerově 1886 (Bibl. paedag. klassiků II, str. 5-71): „O studiu latinské řeči po Předdomí, Bráně, Paláci i Pokladech latiny, jež jest plně vykonati čtyřdílným stupněm, didaktická rozprava, ku které se přidává na prospěch cvičitelům mládeže zpráva, kterak náležitě obírati se již na světlo vydanými Předdomím a Branou“.

18079. Jiný překlad český: Didaktická rozprava, kterak studium jazyka latinského má býti úplně probráno ve čtyřech částech pomocí Předsíně, Brány, Obydlí a Pokladnice latiny. Připojen jest na prospěch pěstitelů mládeže návod o tom, kterak náležitě užívati vydané již na světlo Předsíně a Brány. (= Rozprava k Vratislavským.) Z latiny přeložil Aug. Krejčí. Úvodem a poznámkami opatřil J. V. Novák, v Praze, 1908. Viz: Sebrané spisy J. A. Komenského díl II. (Knihovna pedagogických klasiků. Sv. IV). 8°, str. XV-XXXVIII, 73-162. S. v. Spisy.

18080. Dissertatio didactica. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek VI. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy. — Francouzský překlad Bastien Jean Fr., Paris, 1815 (?).

18081. De sermonis .... Anglický překlad od T. Horna, Londoni, 1652, 8°. Výtisky prý v knih. Dublinské v Irsku, Českobratr. kalendář I, 1850, str. 109. Srv. Pansophiae prodromus.

18082. Dissidentium in rebus fidei Christianorum reconciliatio. Viz s. v. Independentia.

18083. Disticha moralia, viz s. v. Cato.

DIVADLO.

18084. Divadlo (hra): Abraham patriarcha. Viz: Abraham . . .

18085. Divadlo (hra): Diogenes. Viz: Diogenes Cynicus.

18086. Divadlo. Viz: Schola ludus.

18087. Divadlo veškerenstva věcí, viz: Theatrum universitatis rerum.

18088. Zoubek Fr. J., O dětských divadelních hrách Komenského. Beseda Učitelská III, 1871, str. 586. (Diogenes Cynický čili Stručný spůsob filosofování 1639; Abraham patriarcha 1640.)

18089. Lepař Frant., Tři školni hry Komenského. Příspěvek k lepšímu poznání slavného pedagoga. Osvěta 1879, str. 114, 220, 395.

18090. Novák Jan V., Školské hry divadelní J. A. Komenského. Nár. Listy, 1892, č. 79 a d.

18091. Lange Friedrich Albert, Geschichte und Bedeutung der Schulkomödie vor und nach Comenius, Leipzig, 1893, v. 8°, str. 14. Srv. Comenius-Monatshefte, II, 10. Heft, str. 259.

18092. Školní hry viz Hamann, Briefe über das Schuldrama, Schriften II, str. 435.

18093. Špaček J., Školní slavnosti a hry. Beseda učitelská 1904, str. 394 a d.

18094. Divadelní výkon Brány jazyků. Viz s. v. Schola ludus: Januae linguarum Praxis scenica.

18095. Divinarum revelationum epitome. Viz s. v. Proroctví.

18096. Divisiones omnium rerum. Viz: Definitiones. Srv. Goll, Čas. Č. Mus. 1874, str. 276, pozn. 39.

DOCEMIUS JOH.

18097. Docemius Joannes vydal 1633 v Hamburku: Aureae J. A. Comenii Januae linguarum reseratae . . . Editio nova. Viz s. v. Janua linguarum.

18098. Docemius Joh., viz vydání: Janua linguarum Colmariae, 1640, s. v.

18099. Docemius Joh., viz s. v. Janua linguarum, Hamburgi, 1642, 1648, 1665.

18100. Docemius Joh., viz s. v. Janua linguarum reserata aurea, 1657.

18101. Docemius Joh., viz s. v. Janua linguarum reserata aurea, Francofurti, 1665.

18102. Docemius J. Viz německé vydání s. v. Janua linguarum: Eröffnete Güldene Sprachen Thür 1665.

18103. Docemius Joannes, viz s. v. Vechner Dav., Proplasma Templi Latinitatis.

18104. Docemius. Viz Kvačala, Korrespondence II, 1902, č. 143 (pozůstalost literární Komenského).

18105. Dodatky didaktické viz Paralipomena didactica.

18106. Dör: Upläste Gyllene Tungomåls Dör. Viz švédská vydání s. v. Janua linguarum, Holmiae.

18107. Dokonalost křesťanská, Přemyšlování viz Přemyšlování o dokonalosti křesťanské.

18108. Dolanský Šimon viz s. v. Haggaeus redivivus.

18109. Doležal Pavel, Grammatica Slavico-Bohemica. Viz: Catonis Disticha moralia, vyd. 4.

- 366 -

Doll. — Echo absurditatum.

Č. 18110-150.

18110. Doll Alois. Viz s. v. Orbis pictus: Comenius gallico-germanicus 1817.

18111. Doming J., viz s. v. De bono unitatis . . . Paraenesis. Londini, 1710. — Č. 17815.

18112. Dopisy Komenského, viz: Korrespondence.

18113. Doujat Jean, vydavatel učebnic Komenského a přítel Hübnerův a Hartlibův viz Kvačala. Archiv I, str. 40.

18114. Dovršení: Prací školských v Potoku vykonaných dovršení. Viz s. v. Coronis, Laborum scholasticorum Patakini obitorum.

18115. Drabík Mikuláš — viz s. v. Proroctví.

18116. Drzwi języków otworzone. Viz polský překlad: Węgerski (Wegerscius) vyd. v Gdansku 1633: Janua linguarum s. v.

18117. Il Ducato di Silesia et il Marchesato di Moravia descritti su l'Esemplare delle Carte migliori, e con la direzione delle piu recenti Notizie da Giacomo Cantelli da Vignola, Geographo del Serenissimo Sig. Duca di Modena e data in Luce da Domenico de Rossi Herede di Gio. Giac. de Rossi dalle suc stampe in Roma alla Pace con Privil. S. P. l'anno 1692. Otisk mapy Moravy od Komenského. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 235. Srv. s. v. Moravia.

18118. Duesius Nath., viz Dhuez Nathanael, srv. s. v. Janua linguarum. 1661.

18119. Du-Gard William. Viz s. v. Janua Latinae linguae, 1656.

18120. „Duchnik“. Viz Poňatovská s. v. Proroctví.

18121. Duchovní retuňk. Viz s. v. Retuňk duchovní.

18122. Duo Cherubim, viz s. v. Cherubim, Duo Obversi Arcae Foederis Christo.

18123. Duraeus Johannes viz Arnold Gottfr., Kirchen- und Ketzerhistorie II, 1700, str. 516. Srv.: Vrstevníci.

DUŠE.

18124. Duše ráj. Viz s. v. Paradisus animae.

18125. Duše sklíčené rozmlouvání s rozumem, věrou a s Kristem. Viz: Dialogi animae afflictae cum ratione.

18126. Duše svaté, ve věčné království s vítězoslávou vstupující. (L. z Geeru.) Viz s. v. Regna: Animae sanctae aeterna regna.

18127. Duše věřící plesání, viz s. v. Plesání.

18128. Dvéře Jazyků. Viz s. v. Janua Linguae. . . Linguarum.

18120. Dvéře jazyků otevřené, to jest krátký a snadný způsob kteréhokoli jazyka spolu i s počátky všech umění svobodných pochopení . . . Viz podrobně s. v. Janua: Janua linguarum, při roce 1633.

18130. Dvéře, Zlaté jazykův otevřené. Viz s. v. Janua linguarum, Pragae, 1669 a d.

18131. Dveří Latinského jazyka Předdomí (Přístup). Viz český text s. v. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum.

18132. Dvojí kázání. Viz: s. v. Kázání.

18133. Dvořák (Dworžak) Samuel, Moraviae olim regnum, nunc marchionatus. Pragae, 1677. Srv. s. v. Pešina Tomáš Jan z Čechorodu, Mars Moravicus, Pragae, 1677, str. 61. Srv. s. v. Pešina; Mapa, Metelka, l. c., str. 230-2.

18134. Dvouverší mravná. Viz s. v. Cato.

Ď.

18135. Ďábelství vymítání, viz s. v. Kázání . . .

E.

ECCLESIA.

18136. Ecclesia Anglicana, viz: Paraenesis, č. 17815.

18137. Ecclesia Anglicana, viz vydání (s. v.) Ratio disciplinae, 1660.

18138. Ecclesiae Bohemicae: ad Anglicanam paraenesis. Viz: Historia Fratrum Bohemorum. Srv. Paraenesis, č. 17815.

18139. Ecclesiae Pax. Viz: Hypomnemata.

18140. De ecclesiae regiminis independentia. Viz s. v. Independentia.

18141. Ecclesiae renascentis Paradisus. Viz s. v.: Paradisus ecclesiae renascentis. Ráj.

18142. Ecclesia Fratrum Bohemorum, viz: Paraenesis, č. 17815.

18143. Ecclesia Slavonica . . . Historiola, viz: Historiola.

18144. Ecclesiastica disciplina Fratrum Bohemorum. Viz: Historia Fratrum Bohemorum.

18145. Ecclesiastica disciplina instauranda. Viz Buddei. Praefatio s. v. Historia Fratrum Bohemorum. Srv. č. 17815.

18146. Ecclesiasticae pacis via. Viz: Manuductio in viam.

18147. Ecclesiasticum calendarium. Viz Calendarium ecclesiasticum.

18148. Editio nova et accurata Vestibuli Comeniani, viz s. v. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum, 1633, 1647, 1653, 1716, 1770.

18149. Eerste Deel, Der School-Geleertheyd, viz s. v. Eruditionis scholasticae Prima pars. Srv. Vestibulum, hollandské vydání 1658, 1673.

18150. Echo absurditatum. Viz Neufeld Huldrici Judicium, Magni Valerianus. Srv. Komenský Montan., Faber, 1661,

- 367 -

Echo. — Endter.

Č. 18150-81.

str. 93, č. I. Viz též Kvačala, Korrespondence, I, č. 92. Echo Blaesa viz Magni Valer.

18151. Eins ist noth. Viz s. v. Unum necessarium, překlad německý.

ELEGANTIAE.

18152. Elegans grammatica, viz: Ars ornatoria.

18153. Elegantiae, viz: Ars ornatoria.

18154. Elegantiarum Lexicon. Viz s. v. Lexicon Latino Latinum.

18155. Elegantiarum studium. Viz s. v. Continuatio: Laborum scholasticorum continuatio, in ill. Patakino gymnasio 3, 1652. — Opera didactica omnia s. v. Spisy, III, 749-57. — Viz J. V. Novák, Bibl. 1903, str. 19-20, č. 27. — Český překlad Jos. Šmahy s názvem „Skrovná řeč J. A. Kom. o ozdobném studiu ozdob“, Učitel. IV, 1894, č. 32-35. — Jiný překlad s názvem „O zdobném studiu ozdob. Krátká řeč, učiněná při otevření latinské třídy třetí, Atriálky čili Rhetoriky, na slavné škole Potocké r. 1652, dne 10. ledna“; od Zoubka-Nováka, na str. 61-71 úhrnného vydání Řečí Potockých. Viz s. v. — Německý překlad: Über die Schönheit, 1652. Pappenheim. Joh. Amos Comenius II, 1898, str. 182-7.

18156. Elegidion ad doctissimum virum dn. Matthaeum Titum, sympatriotam et amicum integerrimum. (Lat. báseň o 12 řádcích). Viz Disputatio theologica De summo hominis bono. Quam auxiliante Deo Opt. Ter. Max., praeside reverendo et clarissimo viro dr. Johanne Piscatore, ss. theologiae in inclyta illustrium comitum Nassoviorum Herbonensi schola professore celeberrimo, praeceptore suo summa observantia colendo, publice examinandam proponit Matthaeus Titus Strazniciensis Moravus. Anno Christi In qVo Caesareos MatthIa es aDeptVs honores (1612), (Herborn), 8°, 22 str. — Znovu přetiskl Truhlář A., České Museum Filol. V, 1899, str. 305-6. Kvačala, s. v. Srv. Básně příležitostné. — Srv. Kvačala, Korrespondence II, 1902, str. 176.

18157. Elementa Primae Indolis. Viz vydání r. 1840, latinsko-španělské, s. v. Janua linguarum reserata.

18158. Eliae clamores. Viz: Clamores Eliae. — Elias (Johannes) Messiae Paranymph. Viz tamtéž.

18159. Elsevir, viz s. v. Elzevir.

ELSNER.

18160. Viz Berlínská vydání Komenského spisů, pod hesly příslušnými.

18161. Elsner J. G. Viz vydání 1754 s. v. Kancionál.

18162. Elsner J. T. Viz s. v. Hrad nedobytedlný, 2. vydání.

18163. Elsner J. T. Viz s. v. Praxis pietatis, vyd. 6. 1754.

18164. Elsner J. T. Viz vydání 2. s. v. Přemyšlování o dokonalosti křesťanské.

ELZEVIR (ELSEVIR).

18165. Viz Amsterodamská vydání spisů Komenského pod hesly příslušnými.

18166. Elzevir Daniel. Viz s. v. Janua linguarum.

18167. Elzevir Dan. et Lud., viz s. v. Janua linguarum, 1661.

18168. Elzevir Lud., viz s. v. Janua aurea linguarum, 1642.

18169. Elzevirius Lud., viz s. v. Janua aurea linguarum, 1649.

18170. Elzevir Lud., viz s. v. Janua linguarum, 1643.

18171. Elseviriorum officina, viz s. v. Janua aurea reserata, 1640, 1641 (Dhuez); Janua aurea reserata linguae latinae, 1643.

18172. Emendatio rerum humanarum. Viz: Consultatio . . ., Panegersia.

18173. Encomia Methodi verae. Opera didactica omnia III., 739-40. Viz s. v. Continuatio Laborum scholasticorum in ill. Patakino gymnasio 1651. — Viz Novák J. V., Bibl. 1903, str. 19, č. 25. Český překl. s názvem „Chvála methody pravé. Z báje o labyrintu Daedalově a niti Ariadnině. Řeč, učiněná v Potoce v čas zřizování první třídy latinské, která jest Vestibulní, l. 1651, 13. února“ od Fr. J. Zoubka. Vydání 1. „Škola a Život“ 1873, str. 1 a d. Vydání druhé na str. 47-54 Řeči Potocké. Německý překlad: Lob der wahren Methode. Nach der Erzählung von dem Labyrinth des Dädalus und dem Faden der Ariadně. Pappenheim, Joh. Amos Comenius, II, 1898, str. 95-7.

18174. Encyclopaedia viva h. e. Januae Linguarum praxis scenica, srv. s. v. Schola ludus. Encyklopaedie, Lebendige. Německý překlad 1888.

18175. Enderes J. J., viz vydání německé: Kirchen-Historie, č. 17820.

ENDTER.

18176. Endter (smlouva knihtiskařská J. A. Komenského). Viz Kvačala, Korrespondence II, 1902, č. 143 (1679), č. 144 (1680).

18177. Endter Joh. Andr., viz s. v. Orbis picti pars I., II., 1746.

18178. Endter Martin, viz s. v. Orbis pictus trilinguis, 1707, 1708.

18179. Endter Michael. Viz s. v. Epitome Novi testamenti.

18180. Endter Mich., viz s. v. Eruditionis scholasticae pars II. Atrium 1655, 1658.

18181. Endter Mich. Viz s. v. Janua linguarum, 105.8.

- 368 -

Endter. — Epitome.

Č. 18182-205.

18182. Endter Mich. et Joh. Frider. Viz s. v. Orbis pictus. 1651, 1658.

18183. Endter Mich. et Joh. Frider., viz s. v. Orbis pictus, 1662, 1666.

18184. Endter Mich. et Joannes Frid. viz s. v. Orbis pictus, 1669, 1677, 1679.

18185. Endter Wolfgang, viz vyd. 3. německé (Informatorium der Mutterschule) s. v. Informatorium školy mateřské.

18186. Endter Wolfgang. Viz 3. vydání německého textu 1636 s. v. Orbis pictus.

18187. Engelbrecht Christoph. Viz Germania austriaca, 1701, s mapou Moravy od Komenského. Srv. s. v. Mapa, Metelka, l. c., str. 232.

18188. Engelbrecht. Viz: Pfeffel J. A. a Engelbrecht C. s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c.

18189. English Atlas. Viz s. v. Atlas, The English.

18190. Englische Erscheinungen viz v oddílu Proroctví, s. v. Kotter.

18191. Enchiridion Biblicum 1658. List Komenského Montanovi (Faber Fortunae 1661, l. c): Conscriptum item est (typisque in 12. scriptum) Enchiridion biblicum: eo fine, ut pro fide Christi exulantes fidei suae scutum et mundi peregrinatores spei suae baculum (et sic omnia sua) secum ferre possent. Ubi omnes Historiae sacrae verbis concisis (solis) tamen Spiritus s. verbis dicta vero sententiosa plene continentur. Srv. Manuálník; Janua sive introductorium.

18192. Enoch, to jest: o stálém lidí Bohu oddaných s Bohem chození a kterak lidi takové Pán Bůh k sobě bere, vysvětlené kázáním léta 1656 v neděli I. po Mudrcích učiněným od K. J. A. K. Tlačeno Léta Páně 1656 (Lešno), 12°. — Viz Müller, str. 42, č. 89; Kvačala, č. 96. Srv. Novák J. V., Bibl. 1902, str. 63, č. 40. Týká se nadějí, jež měli právě do toho léta mužové proroctvím Drabíkovým věřící. — Vyd. 2. Enoch, to jest o stálém lidí Bohu oddaných s Bohem chození a kterak lidi takové Pán Bůh k sobě bere 1656. Viz Kázání J. A. Komenského, vyd. Kašpar, 1893. II. str. 383-99. „Sebraných děl kazatelských“, v Praze. Srv. s. v. Kázání. — Enoch, Viz J. A. Komenského Veškeré spisy, svazek XVI. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

18193. Entwurf der nach dem gott lichen Lichte umgestalteten Naturkunde. Viz německý překlad (Reber) s. v. Physicae synopsis.

18194. Entwurf zu der erleuchteten Schule zu Patak. Viz německý překlad (Pappenheim) s. v. Idea Patakinae scholae.

18195. Enyedi Samuel, viz vydání (s. v.) Praecepta morum, 1658, 1677, 1690, 1696, 1700, 1709.

18196. Ephemerídes viz Methoda jazyků XXIV., 10-20. Srv. Zoubek, Osvěta 1886, str. 910. Srv. Diaria Comeniana (denníky Komenského u syna Daniele.) Viz list Krist. V. Nigri a Gerhardovi z Geeruz Oxfordu 1676 13. srpna. Kvačala, Korrespondence, II, 1902, č. 119.

EPISTOLA.

18197. Epistola ad amicos Lesnae in Polonia agentes 1641. Viz s. v. Noviny z Londýna.

18198. Epistola ad Petrum Montanum, catalogum scriptorum Comenianorum exhibens, z 10. pros. 1661. Viz s. v. Spisy: Bibliografie.

18199. Epistola de astruendo Comenianae Januae Latinitatis Templo. Viz s. v. Janua: Janua Latinitatis.

18200. Epistolae duae ad Danielem Stoltium. Viz: Felgenhauer, Náboženské polemiky.

18201. Epistolae, Epistolarum apographa. Viz: Korrespondence.

18202. Epistola Georgii Vechneri (Consilium de Vestibulo ac Janua Latinitatis), viz Vechner G., Consilium.

18203. Epistolare Palatium Latinitatis, viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

EPITOME.

18204. Epitome . . librorum, hominibus divinitus, in credendorum .. . regulam traditorum . . . 1658. Viz: Janua sive introductorium in Biblia sacra.

18205. Epitome Novi Testamenti, typorum diversitate, res, verba, phrases, atque sententias exhibens. Autore Joh. A. Comenio. Cum indice in capitum contenta. Noribergae, literis et impensis Michaelis Endteri, 1658, 12°, str. 402 (22). — Znova: Epitome Novi Testamenti. Continens cum Doctrinae coelestis hic revelatae summam, tum Dictionum Graecarum omnium, quae toto Novo Testamente occurrunt, apparatum. Adeo ut Ianuae usum praebere possit iis, qui ad Divina novi Foederis oracula sine interprete legendum accingere se volent. Quem libellum in Capita XII. partiri placuit. I. Novum Testamentum quid: et quae ejus summa. II. Christi nati, educati, ad Ministerium Vocati, historia. III. Summa Doctrinae Christi. IV. Exempla Virtutum, quibus Doctrinam suam illustrabat. V. Miracula, quibus doctrinae suae veritatem adstruebat. VI. Historia odiorum, calumniarum, persequutionum, quibus impetebatur. VII. Historia Mortis ejus, in qua Redemtionis mysterium. VIII. Historia Resurrectionis, et in Coelos ascensus. IX.

- 369 -

Epitome. — Eruditio scholastica I.

Č. l8205-20.

Historia missi Spiritus Sancti, et propagatae in gentes Ecclesiae. X. Doctrinae Apostolicae reliqui flosculi. XI. De Christi ad judicium reditu, et Judicii processu, Vitaeque aeternae statu. XII. Exhortatio ad Christianos. Viz Ventilabrum sapientiae. Opera Didactica omnia. IV. sloupec 53-8. — Srv. Paradisus juventuti Christianae. — Viz též Dudík, Forschungen in Schweden, Brünn, 1852, str. 331, č. 7.

18206. Epitome revelationum divinarum, viz Revelationum . . . epitome . . . 1663. Srv. Proroctví.

18207. Erasmus Rotterodamský, De ratione studii, viz s. v. Fortius Redivivus.

18208. Spis Erasmův. Viz prospekt 1910 chystaného vydání: J. A. Komenského Veškeré spisy svazek IX, s. v. Spisy.

18209. Erklärung der Offenbarung Johannis. Rkp., uvádí Rieger G. C., Die alte und neue Böhmische Brüder, Züllichau, XXI., 1739, str. 734; Kvačala, str. 89, č. 1.

18210. Ermahnung. Viz Admonitio, Napomenutí.

18211. Ermahnung des Johann Amos Comenius. Viz s. v. J. A. Comenius, Erste Liebe.

18212. Erscheinungen, Englische viz v oddílu Proroctví, s. v. Kotter.

18213. Erste Liebe. Viz s. v. Liebe.

ERUDITIO SCHOLASTICA.

18214. Eruditionis scholasticae Pars I. (Vestibulum), Pars II. (Janua), Pars III. (Atrium). Viz Opera didactica omnia, III, oddíl VII, VIII, IX, sl. 133 a d. s. v. Spisy.

18215. Eruditionis scholasticae I-II. Viz M. Hesenthaler J. Jindř. Boeclerovi, ze Štuttgartu 1655. 9. února. Kvačala, Korrespondence, 1902, č. 69.

PARS I. VESTIBULUM.

18216. Eruditionis Scholasticae Pars I. (Vestibulum). Viz s. v. Januae Linguarum Reseratae Vestibulum.

18217. Eruditionis scholasticae pars I. Vestibulum. Srv. s. v. Vestibulum Latinae linguae rerum et linguae cardines exhibens s. v. Janua, kteréžto dílo zpracováno tuto: Eruditionis ... I. podle zásad, vytčených v Schola pansophica (viz s. v.).

18218. Eruditionis Scholasticae Pars Prima, Vestibulum Rerum et linguarum Fundamenta exhibens. In usum Scholae Patakinae editum, Typisque Celsiss. Principis exscriptum, Anno 1652, 8°, l. A-D2 (26 l.) Comenius na l. 8. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 87.

18219. Eruditionis Scholasticae . . . Latino-Germanice. Tubingae (?). Viz Müller č. 73.

18220. Nové zpracování: Opera Didactica Omnia. III sl. 133-214: 2. Vestibulum linguarum (141-62). 2. Rudimenta Grammaticae (161-76). 3. Repertorium vestibulare, sive Lexici latini rudimentum (175-206) De instituendis e latinae linguae Vestibuio exercitiis ad praeceptorem commonefatio (205-14). — Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 277-278, č. 79. Srv. s. v. Januae linguarum reseratae Vestibulum, nové zpracování: Vestibulum Latinae linguae rerum et linguae cardines exhibens (ad leges Methodi linguarum novissimae concinnatum). Srv. dále: „Wir sagten bereits, dass die in Ungarn erfolgte Umarbeitung eine veränderte Aufschrift erhielt. Diese lautet „Eruditionis Scholasticae Pars Prima Vestibulum, rerum et linguarum fundamenta exhibens“ und „Eruditionis Scholasticae Pars II., Janua rerum et linguarum structuram externam exhibens.“ Diese beiden Schriften erschienen zuerst im Jahre 1652, und zwar lateinisch und ungarisch, nicht bloß ungarisch, wie es nach den Worten des Zoubek'schen Verzeichnisses anzunehmen ist . . . Die erste Ausgabe erfolgte in Lissa 1631, war diejenige, die des Verfassers Ruhm begründete. Die zweite, in Elbing erfolgte Bearbeitung, die auf der Methodus L. N. fußt, hat Zoubek mit Unrecht mit der dritten in Ungarn vollendeten Umarbeitung in eins zusammengefasst; es handelt sich hiebei um zwei Schriften des Comenius. Er hat auch, soweit mir ersichtlich ist, incorrecterweise die Titel „Eruditionis scholasticae Pars I und II“ für die Elbinger Schriften gebraucht. Denn in der Gesammtausgabe Comenii Opera Didactica Omnia (Tom. II p. 293) trägt die erstere die Aufschrift: Vestibulum Linguae Latinae, rerum et linguae cardines exhibens (ad leges Methodi Linguarum Novissimae concinnatum)“; die andere aber „Linguae Latinae Janua Reserata rerum et linguae structuram exhibens ordine nativo (ad leges Methodi Linguarum Novissimae).“ In einem Verzeichnisse, das auf Vollständigkeit Anspruch macht, sind die beiden erwähnten Schriften mit ihren Titeln aufzuführen und von denselben die in Ungarn erfolgten Ausgaben umsomehr zu unterscheiden.“ Kvačala, Zeitschrift f. öst. Gymn. 1889, str. 837. Viz vydání latinsko-hollandské roku 1658, 1673. — Jasný, podle zásad vědy bibliografické pořízený, přehled uherských vydání podává spolehlivě Kiss, A magyar Comenius irodalom, viz s. v. Spisy: Bibliografie (Kiss). Srv. č. 18218.

- 370 -

Eruditio scholastica I. Vestibulum.

Č. 18221-22.

18221. Eruditionis Scholasticae Pars Prima, Vestibulum . . . Leutschovie. Typis Laurentii Brewer, Anno 1657, 8°, l. A-C. Srv. Kiss, l. c., str. 87. Srv. vydání r. 1652 č. 18218.

18222. Joh. Amos Comenii Portael der Saecken en Spraecken, Vestibulum rerum et linguarum. Amsterdam 1658. (Titulní rytinka; Crispyn de pas delin.) Rub její: Contenta sunt: I. Praeloquium editionis hujus, sic adornatae, rationem reddens, deque amoeno illius usu Latinitatis Tyrociniis Magistros informans etc. II. Textus Vestibuli, Rerum enarrans cardines. III. Vestibularis Grammatica cum translatione Belgica. IV. Index geminus, Vernaculus et Latinus, loco Lexici. V. Appendix, exhibens: 1. Exercitia Pietatis. 2. Puerilem ethicam. 3. Praegustum variae Eruditionis. Fulg. Mythoi. I. Primum Scientiae Vestibulum puto, scire quae nescias. Senec. Natur. Quaest. l. 7. c. 31. Rerum natura Sacra sua non simul tradit. Initiatos nos esse credimus, in Vestibule ejus haeremus. -- Druhý list titulní: Joh. Amos Comeni Eerste Deel (Prima Pars) der School Geleertheyd (scholasticae eruditionis), genoemt (dicta) Het Portael (Vestibulum): Inhoudende (Continens) De Grondtveste der dingen, en onser Wijsheyd omtrent (fundamenta rerum et nostrae sapientiae circa) de dingen, als mede der Latijnschen Tael (res ut et Latinae linguae) met de Moeder-tael (cum Vernacula); toegeschickt (adornatum) nae de Wetten des laetsten Spraech-weeghs, en met veel Beelden (juxta leges novissimae methodi multisque iconibus) verlicht, met verlof en goetvindinge vom den Schrijber (illustratum, permissu et approbatione authorís) a Jacobo Redingero et J. Seidelio. Amstelodami. Typis Gabrielis de Roy Anno 1658, 12°, str. (16), 156, l. L-P4. — Na rubu titulního listu tištěného privilegium tiskařské, dané J. Seideliovi: De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden . . . List z dedikace: Nobilissimis, Amplissimis, et Consultissimis Dominis, D. D. Consulibus, D. D. Senatoribus, D. D. Hovetmannis, D. D. Deputatis: Proceribus Inclytae Reipubl. Groninganae Magnificentissimis: Dominis et Mecoenatibus suis Gratiosissimis, Salutem in Domino! . . . Dab. Amsterod. Anno 1658. D. 17 Julii, St. l. Omni cultu et obsequio MM. AA-VV. devotissimus Johannes Seidelius. — Informatorium Benevolo Lectori, Et imprimis Latinitatis Tirocinii Magistris, salutem et divinapi benedictionem. -- Exstantia errata, antaequam cum discipulis inchoënter (!) operae, sic emendentur. — Heet Eerste Hooft-stuck (Primum Caput) des Portaels (Vestibuli) der Spraaken (Linguarum). Noodiginghe. (Invitatio), str. 1-3. — Het Twede Hooft-stuck. (Secundum caput). De beschikkinge en benaminge der dingen (Dispositio et denominatio rerum), str. 4-77 (každá stránka lichá, počínajíc stranou 5., má místo textu obrázek, s odkazy číslicovými do textu příslušného). — Het Derde Hooft-stuck (Tertium Caput). De Manieren der Dingen (Modi rerum), str. 76-86. (Str. 77 a další liché stránky až do str. 81, místo textu mají vyobrazení, rytiny). — Het vierde Hooft.-stuck. (Quartum Caput). De Gedächtnissen der Dingen (Mentiones Rerum), str. 86. — Het Vijfde Hoft-stuck. (Quintum Caput). De Bewegingen der Dingen. (Motus Rerum), str. 86-108. — Het Seste Hooft-stuck. (Sextum Caput). De Manieren von Werkingen (Modi Actionum) en Lijdinghen (et Passionum), str. 108-11. — Het Sebende Hooft-stuck (Septimum Caput). De Omstandigheeden der Dinghen (Circumstantiae Rerum) end Handelingen (et Actionum), str. 111-2. — Het Achte Hooft-stuck (Octavum Caput). De ’tsamenhangingen der Dingen end Werckingen (Cohaerentiae Rerum et Actionum), str. 112-3. — Het Negende Hooft-stuck (Nonum Caput). De Korte Begrijpen der Dingen en Worden. (Compendia Rerum et Verborum), str. 113-4. — Het Thiende Hooft-stuck (Decimum Caput). De Vermeenichvuldinge der Dingen en Woorden. (Multiplicatio Rerum et Verborum), str. 114-5. — -- De eerste Beginselen der Letter-Kunst (Rudimenta Grammaticae), T’Somen-spraakswijse voorgestelt. (Dialogistice proposita), ... Verum ubi haec omnia plenius discam? In pleniore Grammatica Januali . . . str. 116-50. — Appendicula de Verbis Anomalis, eisque (I.) Deficientibus, (II.) Redundantibus, (III.) Variantibus, str. 151-3. — Exercitationes aliquot Vestibulares. I. De Sacra Scriptura. II. De Legibus Politicis. III. De Morte, Morbis, et Medicina. IV. De Grammatica. V. De Aedificiis, eorumque usu, structura, partibus et generibus, str. 153-6. — Register over het Portael, Aenwijsende Het getal der Spreuken, in welcken de Woorden met haer Beduydinge in t'Latijn te soecken en te vinden zijn, l. L-N. — A. B. Ordeninghe. (Alphabeticus Ordo) der Latijnsche Woorden in’t Portael: (Latinarum vocum in Vestibulo), l. N2-O6. — Aenhang des Portaels (Appendix Vestibuli), begrijpende: (Continens:) I. Heylige Oeffeningen der Leerlingen. (Sacra Exercitia Tironum). II. Kinderlijcke Sede-kunste (Puerilem Ethicam). III. Eenen Voorsmaeck veelderhande Onderwijsinge (Praegustum variae Eruditionis), l. O6-P4. Parvis imbutus tentabit grandia tutus. Finis. — O poměru vydání tohoto ku předchozím viz Müller č. 73. — Facsimile listu titulního v Album Ko-

- 371 -

Eruditio scholastica I. — Vestibulum.

Č. 18222-25.

menského, 1893, l. XI. — Srv. další vydání 1673, které se odchyluje tiskovou úpravou, pravopisem i změnami obsahovými. — Srv. Zollinger, J. J. Redinger und seine Beziehungen zu J. A. Comenius, Zürich, 1005; Jarník, str. 266, č. 40, 1. — Viz též Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, str. 186-7. — Srv. Kr. V. Nigrin píše 1678 20. srpna z Amsterodamu M. Hesenthalerovi: „Tabellas aeneas Vestibulum repraesentantes Viduam Seidelianam vendidisse Ravensteinio Bibliopolae certo sibi constare persuasum est.“ Kvačala, Korrespondence, II, č. 128. — Hesenthaler M. Kr. V. Nigrinovi píše ze Štuttgartu 1678 1. listopadu o deskách z Vestibula: „Nam tabellas Vestibuli aeneas non esse missas, e Tuis jam percepi: quamvis nesciam, an error in nomine laterit, dum Ravensteinio eas per Viduam Seidelianam venditas scribis, cum forte Rojanam dicere debuisses: quia Gabriel de Roy libellum cum figuris excudit. Facies igitur, Amicissime Nigrine, quae altera petitio est, ut impressiones illarum 38 Vestibuli formarum a Ravensteinio liceat impetrare, per exemplaria praeter propter duodecim, chartae purae (sine ullo textu) committenda ...“ Kvačala, Korrespondence II, 1902, č. 130. -- Srv. tamtéž č. 131, dopis Nigrinův Hesenthalerovi 22. listopadu 1678; č. 132 dopis Nigrinův Hesenthalerovi, 1678, 29. listopadu. — Tamtéž č. 134 (1679): Ravensteinova Vestibula exemplář se prodává po půl dukátu. — Tamtéž, č. 135 (1679). Vestibulum Ravensteinovo jest Hesenthalerovi drahé. — Srv. Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen 1892, str. 201.

18223. Eruditionis Scholasticae Pars Prima, Vestibulum. Editio Tertia, Nova ac meliori forma donata, caeterisque omnibus longe correctius emissa. Patachini. Apud Johannem Rosnyai, 1661, 8°, l. A-M4, Srv. Kiss, l. c., str. 87. Viz odchylné další vydání.

18224. Eruditionis Scholasticae Pars Prima, Vestibulum. In usum Scholae Patakinae editum: Editio Tertia, Nova ac meliori forma donata, caeterisque omnibus longe correctius emissa. Patachini. Apud Johannem Rosnyai, 1662, 8°, l. A-M4. Srv. o dalších vydáních Kiss, str. 87. -- Viz č. 18226.

18225. Joh. Amos Comeni Portael der Saecken en Spraecken. Vestibulum Rerum et Linguarum. Die Vortühre der Sachen und Sprachen. Amsterodami, Apud Joannem Ravesteinium 1673. (Rytina titulní, prostřední skupina znázorňuje Komenského, vykládajícího žákům). - Titulní list (nad sebou text hollandský, pod nim latinský, pod ním německý:) Joh. Amos Comeni Eerste Deel (Prima Pars, Erster Teil) Der School-Geleertheyd (Scholasticae Eruditionis, der Schuhl-Gelehrtheit), genoemt (dicta, genennet) Het Portael: (Vestibulum: Die Vortühre:) inhoudende (Continens, Welche begriffet) De Grondtveste der Dingen, en onser Wijsheydt omtrent (Fundamenta Rerum, et nostrae Sapientiae circa, Die Grundlage der Dinge, und unserer Weisheit um) de Dingen, als mede der Latijnschen Tael met de Moeder-tael; (res, ut et Latinae Linguae cum Vernacula; die Dinge, als auch der Lateinischen Sprache, mit der Muttersprache;) Toegeschickt (Adornatum, Zugerichtet) Nae de Wetten des laetsten Spraeck weeghs, en met veel Beelden verlicht, (Juxta Leges novissimae Methodi, multisque iconibus illustratum. Nach den Gesetzen der neuesten Lehrart, und mit vielen Bildern erklähret,) met verlof en goetvindinge von den Schryver (permissu et approbatione Authoris, auf zulassung und billigung des Verfassers) a Jacobo Redingero et J. S(eidelio) Atque nunc Germanica versione donatum opera Philippi Caesii a Zesen. Amstelodami, Apud Joannem Rauesteinium, Civitatis et Illustris Scholae Typographum, 1673, 8°, str. (16), 166, l. L4-Q8. Na rubu listu titulního tištěného (nikoli rytinky): Contenta sunt: Praeloquium, editionis hujus, sic adornata, rationem reddens, deque amoeno illius usu Latinitatis Tyrocinii Magistros informans etc. II. Textus Vestibuli, Rerum enarrans cardines. III. Vestibularis Grammatica cum translatione Belgica. IV. Index geminus, Vernaculus et Latinus, loco Lexici. V. Appendix, exhibens: 1. Exercitia Pietatis. 2. Puerilem Ethicam. 3. Praegustum variae Eruditionis. Fulg. Mythol. I.: Primum Scientiae Vestibulum puto, scire quae nescias. Senec. Natur. Quaest. l. 7. c. 31: Rerum natura Sacra sua non simul tradit. Iniatos nos esse credimus, in Vestibulo ejus haeremus. Dedikace z vydání 1658: Nobilissimis, Amplissimis, et Consultissimis Dominis, D. D. Consulibus, D. D. Senatoribus, D. D. Hovetmannis, D. D. Deputatis: Proceribus Inclytae Reipubl. Groninganae Magnificentissimis: Dominis et Mecoenatibus suis Gratiosissimis. Salutem in Domino! . . . Dab. Amsterod. Anno 1658. d. 17. Julii, St. I. . . . Johannes Seidelius. — Informatorium benevolo lectori, et imprimis Latinitatis tirocinii magistris salutem et divinam benedictionem ... — Str. 1-3. Incipit: Het eerste Hooft-stuck (Primum Caput, Das erste Hauptstück) des Portaels (Vestibuli, Der Vorthüre) Der Spraecken. (Linguarum. Der Sprachen) Noodiginge (Invitatio. Einladung).

- 372 -

Eruditio scholastica I. — Vestibulum.

Č. 18225-30.

Het tweede Hooft-stuck. (Secundum caput. Das zweite Hauptstück.) De beschickinge en benaminge der Dingen. (Dispositio et denominatio rerum. Die einrichtung und benahmung der Dinge). — (Str. 5, vždy lichá, až 79, nahrazena rytinou s označením číslic, odkazujících do textu.) — Het Derde Hooft-stuck. (Tertium Caput. Das Dritte Hauptstück.) De Manieren der Dingen. (Modi Rerum. Die Ahrten und Weisen der Dinge), str. 80-90. — Het vierde Hooft-stuck. (Quartum Caput. Das vierde Hauptstücke.) Die Gedachtenissen der Dingen. (Mentiones Rerum. Die Meldungen der Dingen), str. 90-1. — Het Vyfde Hooft-stuck. (Quintum Caput. Das Fünfte Hauptstücke.) De Bewegingen der Dingen. (Motus Rerum. Die Bewegungen der Dinge), str. 91-114. — Het Seste Hooft-stuck (Sextum Caput, Das Sechste Haupt-stücke) De Manieren von Merckingen en Lijdingen. (Modi Actionum et Passionum. Die Weisen des Thuns und des Leidens), str. 115-7. — Het Sebende Hooft-stuck (Septimum Caput, Das Siebende Hauptstücke), De Omstandigheden der Dingen en Handelingen. (Circumstantiae Rerum et Actionum. Die Umstände der Dinge und Handelungen), str. 118-9. — Het Achste Hooft-stuck (Octavum Caput, Das Achte Hauptstücke), De t'samenhangingen der Dingen en Werckingen. (Cohaerentiae Rerum et Actionum. Die zusammenhängung der Dinge und Handlungen), str. 119-20. — Het Negende Hooft-stuck (Nonum caput, Das Neunde Hauptstücke), De horte Begrijpen der Dingen en Woorden. (Compendia Rerum et Verborum. Die Kurtze Begriffe der Dinge und Worter), str. 120-1. — Het Thiende Hooft-stuck (Decimum caput, Das Zehende Hauptstücke). De Vermeenighvuldinge der Dingen en Woorden. (Multiplicatio Rerum et Verborum. Die Vermanchfältigung der Dinge und Worter), str. 121-2. — — De eerste Beginselen der Letter-Kunst, (Rudimenta Grammaticae, Die ersten Anfänge der Sprach-Kunst), t'Samen spraechs-wijse voorgestellt. (Dialogistice proposita. Zusammensprechsweise vorgestelt), str. 123-60. — Appendicula de verbis Anomalis, eisque (I.) Deficientibus, (II.) Redundantibus, (III.) Variantibus, str. 161-8. Exercitationes aliquot Vestibulares: I. De Sacra Scriptura. II. De Legibus Politicis. III. De Morte, Morbis; et Medicina. IV. De Grammatica. V. De Aedificiis, eorumque usu, structura, partibus et generibus, str. 163-6. — Register Over het Portael, Aenwijsende Het getal der Spreucken, in welchen de Woorden met haerbedaydinge in t'Latijn te soecken en te vinden zijn, l. L4-N2. — A. B. Ordeninge (Alphabeticus ordo, A. B. Ordnungs) der Latijnsche Woorden in t'Portael: (Latinarum Vocum in Vestibule): der Lateinschen Wörter in der Vorthüre), l. N3-O6. — Register (slov německých), l. O7-Q. — Aenhang des Portaels (Appendix Vestibuli), begriipende (Continens); I. Heylige Oeffeningen der Leerlingen (Sacra Exercitia Tironum). II. Kinderlijcke Sede-kunste (Puerilem-Ethicam). III. Eenen Voorsmaeck veelderhande Onderwijsinge. (Praegustum variae Eruditionis), l. Q2-Q8. Parvis imbutus tentabit grandia tutus. Finis. — Srv. vydání z r. 1658. — Viz též Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 187; Jarník, str. 266, č. 2; Mon. Com. Ges. II, str. 147. — Srv. Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 201.

18226. Eruditionis Scholasticae Pars Prima, Vestibulum. Editio octava Claudiopoli, Apud Viduam Andreae Lengyel, Anno 1681, 8°, l. A-G. — Srv. Kiss. l. c., str. 87. — Srv. č. 18223, 18224. Viz nové shodné další vydání.

18227. Eruditionis Scholasticae, Pars Prima, Vestibulum Rerum et Linguarum fundamenta exhibens. In usum Scholae Patakinae editum, Editio octava. Nova ac meliori forma donata, caeterisque omnibus longe correctius emissa. Claudiopoli, Apud Viduam Andreae Lengyel, Anno 1691, 8°, l. A-G.

18228. Eruditionis Scholasticae Pars Prima, Vestibulum, Rerum et Linguarum Fundamenta exhibens. Olim In Usum Scholae Patakinae editum. Editio Duodecima. Nova ac meliori forma denotata, caeterisque omnibus longe correctius emissa. Leutschoviae, Typis Breverianis, Anno 1699, 8°, l. A-K. — Srv. Kiss, l. c., str. 87. Viz též Kvačala, Zeitschrift für ost. Gymn. 1889, str. 840. Srv. shodné další vydání.

18229. Eruditionis Scholasticae Pars Prima, Vestibulum, Rerum et Linguarum Fundamenta exhibens, Olim In Usum Scholae Patachinae editum. Editio Duodecima. Nova ac meliori forma denotata, caeterisque omnibus longe correctius emissa. Leutschoviae, Typis Breverianis, Anno 1701, 8°, l. A-K. — Srv. Szabo II, č. 2069; Kiss, l. c., str. 87; Kvačala, Mon. Germ. Paed. 32, str. 184.

18230. Eruditionis scholasticae pars prima: Vestibulum . .. in usum scholae Patachinae primum emissum; post in communem scholarum ungaricarum utilitatem . . . excusum . . . Leutschoviae, typis' Breverianis, 1722, m. 8°, l. A-G4 (l. 51). Srv. Kiss, l. c., str. 87; Jarník, str. 267, č. 5.

- 373 -

Eruditio scholastica I. II. III.

Č. 18231-48.

18231. Eruditionis Scholasticae Pars Prima, Vestibulum . . . Debreczini, 1724. Per Paulum Viskik, 8°. Srv. Kiss, l. c., 87. Dvojí vydání.

18232. Eruditionis Scholasticae Pars Prima, Vestibulum . . . Claudiopoli 1729. Per Samuel, Pap Telegdi, 8°. — Srv. Kiss, l. c., str. 87.

18233. Eruditionis Scholasticae Pars Prima, Vestibulum . . . Debreczini 1737. Per Ioan. Margitai, 8°. — Srv. Kiss, l. c., str. 87.

18234. Překlad český, jen částečný viz: „Učenosti školské část prvá, předdomí, naskýtající základy věcí a jazyků. Jan Komenský Štěpánu Tolnaimu, na slavné škole Potocké ohlášenému třídy prvé učiteli prvému, pozdravení a boží požehnání! Připomenutí učiteli, kterak zříditi cvičení z předdomí jazyka latinského. Kterak právě obírati se textem mateřským. Kterak přebírati latinský text cvičbami. Kterak pracovati o mluvnici ku předdomí. Kterak obírati se slovníkem,“ od Jos. Šmahy, Bibl. paed. klassiků IV, str. 107-29 díla Sebrané spisy vychovatelské. (Výňatky ty jsou poučné návody pro učitele k jednotlivým částem Potockého Vestibula.) Viz Novák J. V., Bibl. 1903, str. 20, č. 28.

PARS II. JANUA.

18235. Eruditionis scholasticae pars II. Janua . . . Srv. nové zpracování, podle zásad, vyložených ve Schola pansophica (s. v.), díla (viz s. v.) Janua Latinae linguae reserata.

18236. Eruditionis Scholasticae Pars II. Janua, Rerum et Linguarum Structuram externam exhibens. In usum Scholae Patakinae edita. Typis Cels. Princ, expressis Georgius Kenius, Anno 1652, 8°, l. A-Zz2. Grammatica Janualis, Continens Residuum Grammaticae Vestibularis, str. 1-93. Kiss, l. c., 87.

18237. Joh. Amos Gomeni Eruditionis scholasticae Janua, rerum et linguarum structuram externam exhibens: ab autore novissime adornata, atque hac editione figuris aeneis illustrata, quarum usus etiam in atrio esse possit. Schaffhusii, impensis Caspari Suteri, 1656, 12°. Viz Dudík, Forschungen in Schweden, Brünn, 1852, str. 332, č. 14.

18238. Eruditionis scholasticae Pars II. Janua . . . Latinogermanice. Tubingae(?). Viz Müller č. 74.

18239. Eruditionis Scholasticae Pars II. Janua, rerum et linguarum structuram exhibens. Opera Didactica Omnia III, 213-592: 1. Lexicon januale (219-424). 2. Grammatica janualis (425-472). 3. Janualis contextus (473-592). Viz s. v. Spisy. Srv. o stránkování č. 18250.

18240. Eruditionis scholasticae Janua, rerum et linguarum structuram externam exhibens; ad exemplar, in usum scholae Patakinae anno 1652 editum, recusa. Gedani . . .   anno 1657, 12°.

18241. Eruditionis scholasticae Janua rerum et linguarum structuram externam exhibens . . . Schaffhusii, impensis Johann. Caspari Suteri, 1659, 12°. Srv. vydání 1656. Srv. č. 18245.

18242. Joh. Amos Comenii Eruditionis scholasticae Janua, rerum et linguarum structuram, itemque Atrium (parallele positum) rerum et linguarum ornamenta exhibens. Pro lingua Latina cum rebus docenda: qua de re, ut de operibus Comenii didacticis in genere, deque Vestibulo Januae et Atrio in specie, praefatio docet. Ex authoris operibus concinnata, et nunc primum sic edita. Tiguri, typis Bodmerianis, 1661, 8°, str. (64), 264, obrázkové přílohy. Srv. Jarník, str. 255, č. 16.

18243. Eruditionis scholasticae Janua... Latino-Belgice. Amstelodami, po r. 1661. Kom. Montanovi, Faber Fortunae, l. c. Viz Müller č. 74.

18244. Eruditionis scholasticae Janua, Latino-Germanica, viz s. v. Janua Latinitatis: Novae Januae Latinitatis resolutio, 1665.

18245. Vydání německé s názvem (Kvačala, Mon. Germaniae Paedag. 32, 178): Vernunft- und Kunstmässiger Anblik der Ganzen Welt: darinn nach richtiger Ordnung und kurzverfaszter Erzehlung, fürgestellet wird, was die Göttliche Weisheit durch die natur, und die menschliche Vernunft durch die Kunst, in Natürlichen, künstlichen, sittlichen und Göttlichen Sachen würket. Schaffhausen. bei Joh. Kaspar Sutern, 1667, 12°. — Srv. č. 18241.

18246. Úvody k jednotlivým částem v překladu českém Jos. Šmahy s názvem „Učenosti školské část II., Brána, naskýtající zevnitřní strojbu věcí a jazyku. Pavlu Kapossimu, třídy druhé učiteli prvému, J. A. Kom. pozdravení. Předmluva na Les jazyka latinského, který vykládá hojnost slov odvozených, či na slovník ku Bráně. Kterak se libě slovníkem obírati. Předmluva na mluvnici ku Bráně, která v sobě obsahuje doplněk mluvnice ku předdomí. Hlava XV. O prospěchu mluvnice“. Sebrané Spisy vychovatelské II, str. 129-156. Bibl. paed. klass. IV. — Srv. Mravověda. Z „Brány“ vyl. Jos. Šmaha. „České Chaloupky“ 1890, str. 1 sll. — Srv. Novák J. V., Bibl. 1903, str. 20, č. 29.

PARS III. ATRIUM.

18247. Eruditionis scholasticae atrium, viz: Atrium.

18248. Eruditionis Scholasticae Pars III. Atrium. Rerum et Linguarum Ornamenta exhibens In usum Scholae Pata-

- 374 -

Eruditio scholastica III. — Evigila.

Č. 18248-64.

kinae editum et in Chalcographia Celsiss. Prin. exscriptum. Anno 1652, 8°, l. A-N. Atrium Latinitatis l. H-X3. Srv. Néptanitók Lapja XXV, Budapest, 1892, str. 110.

18249. Eruditionis scholasticae atrium. Rerum et linguarum ornamenta exhibens. Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. Norimbergae, typis et sumptibus Michaelis Endteri, 1655, 8°. Srv. Dudík, Forschungen in Schweden, Brünn, 1852, str. 331, č. 4. Viz též Komenský Montanovi, Faber fortunae l. c. Viz podrobnosti při vydání r. 1659.

18250. Další vydání: Opera didactica omnia III, 451-718 (str. 451-592 jsou dvakráte). 1. Ars omatoria sive Grammatica elegans (454-540). 2. Lat I. atrium. (540-718). Odtud Mravovědu přeložil Jos. Šmaha, v Paed. Rozhl. 1800. Viz s. v. Atrium. 3. Lexicon atriale měl býti třetím předmětem Síně, cujus ductu Latina latinissime, vereque Latina varie latine offerre docebis. Slovník ten spisován byl do r. 1654 v Potoku, avšak vydán teprve v Amsterodamě, a to r. 1657 jakožto: Lexicon atriale Latino-Latinum, simplices et nativas rerum nomenclationes, e Janua linguae latinae jam notas, in elegantes varie commutare docens. Amsterodami, J. Jansonius 1657. Věnováno Imperialis liberae civitatis Eslingae proceribus. — Opět vydáno v Amsterod. 1686. Viz s. v. Lexicon Atriale.

18251. Eruditionis Scholasticae Atrium, Rerum et Linguarum Ornamenta exhibens; Una cum Ejusdem Fortio Redivivo, Sive De pellenda Scholis Ignavia, Et Utilissimis Vitae Regulis. Editio secunda, recognita et a mendis purgata. (Emblema: Omnia sponte fluant, absit violentia rebus). Cum Gratia et Priv. Sac. Caes. Majestatis. Noribergae, Typis et Sumptibus Michaelis Endteri, Anno 1659. 12°, 1 l., Benevolo Lectori Typographus S. D. (str. 3). Spectabili et honesto Viro, Domino Michaeli Endtero, Civi Noribergensi, Typographo per Germaniam celeberrimo . . . Dabam Lesnae Polonorum, mense Iunio, Anni 1655. J. A. Comenius (str. 4-10). Ratio Methodi Comenianae, Ex Primitiis Laborum Scholasticorum Patakinorum Exce pta fol. 61. et seqq. Et In supplementum paginae adjecta (str. 11-4). — Artis Ornatoriae sive Grammaticac Elegantis caput . . Str. 1-155. Latinae Linguae Atrium, Rerum Historiam elegantiori exornatam Stylo exhibens, str. 156-504. — Joh. Amos Comeni Fortius Redivivus, sive De pellenda Scholis Ignavia: Ad omnes Omnium Scholarum Cives; Ante alios vero ad solertissimos illustris Patakinae Scholae Curatores. Labores juvenum sunt Senum Consilia, str. 506-39. -- Regulae Vitae Sapientis, harmonicae, tranquiliae, actuosae, negotiis obrutae, liberaliter otiosae, peregrinantis denique, str. 540-52. Srv. č. 18282.

18252. Atrium (parallele positum) rerum et linguarum ornamenta exhibens. Viz s. v. Eruditionis scholasticae (Pars II.) Janua, Tiguri, 1661. Č. 18242.

18253. Eruditionis variae Praegustium. Viz s. v. Eruditionis scholasticae I. Vestibulum, hollandské vydání 1658, 1673.

18254. Esselborn Jacob. Viz s. v. Orbis pictus.

18255. Ethica. Viz s. v. Problemata VIII.

ETHICA PUERILIS.

18256. Ethica puerilis. Srv. s. v. Eruditionis scholasticae I. Vestibulum, hollandské vydání 1658, 1673: Portael der Saecken, Appendix II.

18257. Překlad český: Šmaha J., Prvý stupeň mravovědy Komenského jako pacholecí ethika o 40 zásadách mravních. Paedagogické Rozhledy III., 1890, str. 7. (Pod čarou při překladu „Schola ludus“, viz s. v.). Srv. Novák, Bibl. 1903, str. 15, č. 3.

18258. Pro školy upravil J. Klika r. 1891 výtah z Komenského Pacholecí ethiky, vydané r. 1658. J. Seideliem. Ze čtyřiceti vět tohoto prvého stupně mravovědy Komenského vybráno jich sedmnáct nejzávažnějších a sestaveno v Komenského Mravoučné desatero, jež vydal K. Janský v Táboře za závěsnou tabuli nástěnnou k tomu účelu, aby mravní výchově škol našich byla poskytnuta pomůcka názorná. Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 14, 165.

18259. Pacholíkova ethika. Viz: Podobizna Komenského, vydaná od F. Bartla v Praze. Oddíl: Oslava 1892.

18260. Etymologicum Lexicon, viz s. v. Spisy: Opera didactica omnia I, str. 253.

18261. Etzedius Johannes, viz Atrium rerum et linguarum ornamenta exhibens.

18262. Evangelistarum Harmonia, uno perpetuo Contextu adornata, Commentariisque (in capita 130 divisis) illustrata, kolem r. 1630. Viz list Komenského k Montanovi, str. 86. Srv. Concordantia; Harmonia; Historia o umučení Páně. Srv. dále Müller, l. c., str. 26, č. 26; Kvačala, l. c., str. 74, č. 28. spis klade do r. 1631 .

18263. Evenius Sigismundus, viz s. v. Vechner, Proplasma Templi Latinitatis.

18264. Evigila Polonia. Viz list Komenského Figulovi z 8. ledna 1656: Nunc tractatui insudo Evigila Polonia. Quia Vir quidam illustris per omnia Sacra me adjuravit, ne desisterem donec illum absolverem, atque genti Polonae ruenti

- 375 -

Evigila. — Exitus.

Č. 18264-80.

et ruiturae succurrerem et hoc quasi Collyrio ipsorum mentis Oculos inungerem, ut edomitis vi Lucis Papalibus et Socinistarum Erroribus, in Unitatem fidei coalescant. Viz Kvačala, Korrespondence, 1898, str. 204. R. 1892 uvádí traktát tento Müller, č. 86; Kvačala, č. 95; Zoubek-Novák, str. 280, č. 93.

EXCIDIUM LESNAE.

18265. Lesnae Excidium Anno 1656 in Apriii factum, fide historica narratum. Amsterodami, 1656, 4°. Srv. Komenský Montanovi: Excidium Lesnense annb 1656. factum, fide historica narratum. Amsterdami, 4°. Komenský, Faber, 1661, str. 92, č. 4. Viz Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 198.

18266. Excidium Lesnae fide historica enarratum a Johanne Comenio. Rukopis XVII. stol. v bibliothece Musea král. Českého, sign. VIII. F. 40, 4°, l. 1-12. -- Opis téhož rukopisu v téže knihovně (nový) sign. VIII. F. 56, 4°, l. 13. -- Rukopisná kopie v Lešně, sign. B. I. č. 46. Viz Müller, Zpráva o archivu Jednoty Bratrské v Lešně Polském. Sborník hist. III, 1885, str. 301. — Srv. s. v. z Lešna hrabě Bohuslav.

18267. Comenii Lesnae excidium und Vindicationis famae et conscientiae calumnia tertia et quarta herausgegeben von Franz Nesemann. Beilage zum Programm des Königl. Gymnasiums zu Lissa i. P., Ostern 1894. Lissa i. P. 1894 (Progr. Nr. 158), 4°, str. IV, text (Lesnae . . .   Amstelodami 1656), str. 1-22. — Vindicatio . . .   Lugduni Batav. 1659, str. 23-32. Viz č. další.

18268. Die Zerstörung Lissas im April 1656, mit geschichtlicher Treue erzählt von Comenius. Aus dem Lateinischen übersetzt von W. Bickerich. Sonderabdruck aus dem Jahrbüchlein der ev. ref. Johanniskirche. Lissa i. P., 1904, 12°, str. (2), vyobrazení, 23. Viz Jahr-Büchlein der ev. reform. Johannisgemeinde zu Lissa i. P. 5. Jahrgang, 1904, 12°, str. 20-41. — Přetisk německého vydání: Excidium Lesnae, Lissa, 1894 (přel. Nesemann). S vyobrazením J. A. Komenského na listě titulním. Srv. číslo předchozí.

18269. Lesnae Excidium. Viz J. A. Komenský. Veškeré spisy svazek 24. (prospekt 1910, chystané vydání) s. v. Spisy.

18270. Zoubek Fr. J., Komenský a vyvrácení Leštna polského l. 1656. Osvěta 1886, str. 894, 911. (Namnoze slovy Komenského v českém překladě.) Viz v II. oddílu Lešno.

18271. Šmaha J., Zkáza Lešna. Česká škola XII, 1890, str. 389-90. (Na základě dopisů.)

18272. Excitatorium Universale. Viz s. v. Panegersia. Srv. Consultatio Catholica.

EXERCITIA.

18273. Exercitia Pietatis. Viz s. v. Eruditionis scholasticae I. Vestibulum, hollandské vydání 1658, srv. vydání 1673 tamtéž.

18274. Exercitia sacra tironum. Viz s. v. Eruditionis scholasticae I. Vestibulum, hollandské vydání Portael der Saccken 1658, 1673: Exercitia Sacra Tironum. Heylige Oeffeningen der Leerlingen. (Exercitia pietatis.)

18275. Exercitia scholae ludentis. Viz Diogenes Cynicus.

18276. Exercitia syncritica. V. Ventilabrum sapientiae. Opera Didactica omnia IV., sloupec 51, s. v. Spisy.

EXHORTATIO.

18277. Exhortatio ad iuventutem in Synodo Ostrorogensi. Káz. z 3. května 1634, chované rukopisně v archivu Jednoty v Poznani. Viz Kvačala, Archiv I, 1910, 39. — Exhortatio ad totius orbis gentes, viz s. v. Clamores Eliae.

18278. Exhortation, An, of the Churches of Bohemia to the Church of England. Viz anglický překlad s. v. Paraenesis. Srv. De bono unitatis.

18279. Exhortatorium Universale. Viz s. v. Pannuthesia. Srv. s. v. Consultatio Catholica.

18280. Exitus e scholasticis labyrinthis in planum. Sive Machina Didactica, mechanice constructa: ad non haerendum amplius (in docendi et discendi muniis), sed progrediendum. Opera didactica omnia IV., sloupec 63-76. Srv. Müller č. 100. — Český překlad: „J. A. Komenský, Východ z labyrintů školských, čili stroj didaktický, řemeslně sestrojený, aby ve vyučování a v učení se nic více nevázlo, nýbrž vše předse šlo,“ 1657. Česky vyložil Fr. Zoubek, Škola a Život, 1872, str. 193, 225. Tři závěrečné rozpravy didaktické I. Srv. Novák J. V., Bibl. 1903, str. 22, č. 41. Otisk. — Německý překlad: Ausgang aus den scholastischen Irrgärten ins Frei oder kunstgemäss konstruirte Lehrmaschine, welche so eingerichtet ist, dass man (bei den Lehr- und Lerngeschäften) nicht sitzen bleibt, sondern vorwärts kommt. Comenius Werke, II. (Pädagogische Bibliothek, Richter XI.), Leipzig, str. 281-302. Viz s. v. Spisy. — Ausgang aus den Schullabyrinthen in die Ebene oder Die mechanisch eingerichtete Lehrmaschine, um in den Geschäften des Lehrens und Lernens nicht länger zur stecken, sondern vorzuschreiten 1657. Pappenheim. Joh. Amos Comenius, II, 1898, str. 98-120. Srv. č. 18326.

- 376 -

Exulantů písně. — Farrago.

Č. 18281-97.

18281. Exulantů českých v Lešně Písně. Viz: Manuálník 1658.

F.

FABER FORTUNAE.

18282. Faber fortunae sive Ars consulendi sibi ipsi. Itemque Regulae vitae sapientis. Amstelodami, ex officina Petri van den Berge . . . 1657, 12°, str. (2), 69. — O vyd. srv. Kvačala, č. 47; Zoubek-Novák 49; Jarník str. 50, č. 48. — — Dudík uvádí název: Faber fortunae, sine ars consulendi sibi ipsi. Accedunt: Regulae vitae sapientis . . . Amstelodami, 1657. 12°. Věnování: Boguslao et Vladislao, fratribus germanis, comitibus de et in Lessno, 3. Januarii 1637. Str. 51 a d. jsou Regulae vitae sapientis, harmonicae, tranquillae, actuosae, negotiis obrutae, liberaliter otiosae, peregrinantis denique pro žáka Komenského Kristiána Ambrože Kochlevského, dat.: Die, qua a me discedis 9. Junii Anno 1645. Viz Forschungen in Schweden, Brünn 1852, Str. 331, č. 6. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 115, č. 21 a 28 uvádí vydání: Amsterdam, 1658; Müller, str. 31-2, č. 42; Kvačala, 77, č. 47. — Srv. list Hübnerův Hartlibovi, z Oxfordu, 28. červen 1637. Kvačala, Korresp. 1897, str. 28, č. 34. — Srv. Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42 l. c., str. 198. Č. 18251.

18283. J. A. Comenii I. Fortunae faber. II. Diogenes Cynicus. III. Abraham patriarcha. Nunc simul editi. Cum appenso eiusdem authoris scriptorum catalogo. Amstelaedami. Apud Petrum van den Berge, in vico vulgo de Heere-Gracht, sub signo Montis Parnassi, anno 1662. (Vyobrazení mus: Summa peto), 16°. — J. A. Comenii Faber fortunae, sive ars consulendi sibi ipsi. Itemque regulae vitae sapientis. Ab authore denuo recognita, correctiusque edita. (Emblema: Summa peto.) Amstelodami, Ex officina Petri van den Berge, in vico (vulgo) de Heere-gracht, sub signo montis Parnassi, Anno 1661. Dedikace: Boguslao et Vladislavo, fratribus germanis, comitibus de et in Leszno, 3. Januarii 1637. Str. 103, (1). — Diogenes cynicus redivivus, sive de compendiose philosophando. Ad scholae ludentis exercitia olim accomodatus, nunc autem luci datus authore J. A. Comenio. Editio secunda. Amstelaedami, 1662, str. (12), 106. — Abrahamus patriarcha. Scena repraesentatus. Anno 1641 in Januario, sub examen scholae publicum. Amstelodami, 1661. Str. 69, (3). — Srv. Abrahamus patriarcha. — Srv. s. v. Spisy: Bibliografie (Montanus). — Viz Amsterdamsche . . . uitgaven van werken van J. A. Comenius, l. c., str. 198.

18284. Faber vyšel i samostatně: Amstelodami, 1661, bez spisů Diogenes a Abraham. Author praví v předmluvě: Revocaturus ad prelum Typographus tractatulum hunc, recognosci eum petiit, si quid prioribus editionibus mendarum irrepsisset forsan. Feci, percurri, opinione plures reperi, sustuli: in rebus nihil mutavi.

18285. Latinský text s německým překladem vydal Reber, viz číslo 18290.

18286. Faber fortunae. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek I. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

18287. Český překlad: Jana Amosa Komenského Strůjce Štěstí (Faber fortunae) čili umění starati se o sebe sama. Z latinského na český jazyk převedl Fr. Zoubek. Škola a život XVI II, 1872, str. 65-73, 97-104. Též otisk, 8°. Rukopis Zoubkův viz v knihovně Musea král. Českého. Srv. Novák J. V., Bibl. 1903, str. 15, č. 6.

18288. Srv. o knize: Kvačala, Korrespondence, 1897, č. 34 (1637).

18289. Hollandský překlad: Handboeken van den Werkeester der Fortuine . . . . dur F. o. K. Rotterdam, 1650, 24°. Podle Kvačaly, č. 47.

18290. Des Johann Amos Comenius Glückschmied oder Die Kunst sich selbst zu raten. J. A. Comenii Faber Fortunae sive ars consulendi sibi ipsi. Nach dem Amsterdamer Drucke vom Jahre 1661 mit einem einleitenden Berichte herausgegeben von Joseph Reber. Aschaffenburg, 1895 (Giessen), m. 8°, str. (2), 67. Text latinský a německý. Srv. Novák J. V., Čas. Č. Mus. 1896, str. 170-2.

18291. Холоднякъ М. А., О сочиненіи Я. А. Коменскаго „Всякъ своего счастія кузнецъ“. (Faber fortunae.) Viz: Памяти отца современной педагогіи, Яна Амоса Коменскаго. С.-Петербургъ, 1893, str. 56-65.— Srv. Faber fortunae, Трудъ М. А. Холоднякъ. Viz No. 2. Памяти Яна Амоса Коменскаго, С.-Петербургъ, 1895, str. 7, č. 2.

FABRICIUS.

18292. Fabricius Jacobus viz v oddílu Proroctví, s. v. Poňatovská.

18293. Fabricius M., viz vydání 1638 s. v. Vestibulum Januae linguarum.

18294. Fabricius Pavel, viz Kázání pohřební.

18295. Fackel. Viz s. v. Traditio lampadis.

18296. Famae J. Comenii Vindicatio a calumniis, viz s. v. Vindicatio.

18297. Farrago Adagiorum Bohemicorum, viz: Moudrost starých Čechů.

- 377 -

Fastenpredigt. — Fortius.

Č. 18298-326.

18298. Fastenpredigt. Viz německé vydání s. v. Kázání dvojí.

18299. Faustus Socinus, viz v úvodě Komenského s. v. Socinismi Speculum, 1661.

18300. Fawne L. Viz Pansophiae Prodromus s. v. Praeludia Conatuum Comenianorum, 1638.

FELGENHAUER.

18301. Felgenhauer, viz s. v. A dextris.

18302. Felgenhauer. Viz s. v. Admonitio tertia.

18303. Felgenhauer. Srv. Adversus Marcioniticum delirium.

18304. Contra Felgenhauerum. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XII. (chystané vydání podle prospektu 1910) s. v. Spisy.

18305. Viz též v oddíl 11. : Náboženské polemiky J. A. Komenského (výčet spisů).

18306. Felicitas Gentis. Viz s. v. Gentis felicitas.

FELINUS.

18307. Felinus Jan, Ignis fatuus Nicolai Drabicii Luci in tenebris adsitus. Viz s. v. Proroctví: Drabík.

18308. Felina Jana Rozebrání Obrany Sam. Martinia. Viz: Cesta pokoje.

FIDES.

18309. Fidei oculus. Viz s. v. Oculus fidei; Sabunde, Theologia naturalis.

18310. Fidei regula. Viz: Judicium duplex s. v. Huldrici Neufeld ... — Srv. J. A. Komenský Montan., Faber, 1661, str. 93.

18311. Fides, viz s. v. Animae afflictae cum ratione dialogi.

18312. Fides antiqua: De Christianorum Uno Deo. Viz s. v. De Christianorum Uno Deo. Amstelodami, 1659, 1660. Viz Amsterodam che en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius, De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 202.

18313. Figulus Petr. Viz s. v. Památník.

FISCHER (VISSCHER).

18314. Fischer (Visscher), srv. s. v. Piscator.

18315. Fischer G. M. Viz s. v. Vischer. Srv. s. v. Mapa Moravy od Komenského, Metelka, l. c., str. 235.

18316. Fischer Nic. viz Visscher, s. v. Mapa Moravy od Komenského.

18317. Fofr moudrosti. Viz Ventilabrum sapientiae. (Věječka moudrosti.)

18318. Fofrum, viz: Fofr moudrosti.

18319. Fons aquarum viventium, Templi Sapientiae, viz: Opera didactica omnia I, str. 480 s. v. Spisy.

FORTIUS.

18320. Fortius Joachimus Ringelbergius, De ratione studii. Viz s. v. Fortius redivivus. O příčině vydání Komenský praví, že byla torpor ingeniorum a proto že vydal spisek Joachimi Fortii Ringelbergii De ratione studii, pak Erasma Rotterodamského spisek téhož názvu a posléze i sám spisek podobného rázu napsal. Viz č. 18324.

18321. Fortius redivivus seu de pellenda scholis ignavia ad omnes omnium scholarum cives; ante alios vero ad solertissimos ill. Patakinae scholae curatores. Patakini 1652, 16°.

18322. Fortius Redivivus, sive De pellenda Scholis Ignavia: Ad omnes omnium Scholarum Cives; Ante alios vero ad solertissimos illustris Patakinae Scholae Curatores. Viz Opera didactica omnia III, sl. 758-75, s. v. Spisy.

18323. 3. vyd. Fortius redivivus sive de pellenda scholis ignavia, srv. Atrium eruditionis scholasticae, 1659, s. v. Eruditionis scholasticae pars III.

18324. Kvačala: Comenius hat in Sáros-Paták zwei Schriften des Joachim Fortius herausgegeben (die Anmerkung Päd. Bibl. III, 257 beruht auf einem Irrthum). Die eine ist der „Fortius redivivus etc.“; Zoubek führt sie unter der Nummer 62 auf, wobei nur zu bemerken bleibt, dass sie auch in einer Nürnberger Ausgabe erschienen ist (vergleiche die Bruchstücke daraus in J. A. Comenii Oratio de cultura ingeniorum Pesthini 1791, str. 42-47). Diese Schrift hat Comenius in die Gesammtausgabe seiner didaktischen Werke aufgenommen: ja sie wurde sogar als ein Werk des Comenius ins Deutsche übersetzt herausgegeben (Päd. Bibl. XI, 212-236). Kvačala, Zeitschrift f. öst. Gymn. 1889, str. 837-838. Srv. Kvačala č. 83. — Srv. Müller, č. 77. — Viz též Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 278, č. 84. — Viz č. 18320, 18326.

18325. Český překlad J. A. Komenského: Jak lenivost ze škol vypuditi. (Fortius redivivus seu de pellenda scholis ignavia). Přeložil Fr. Zoubek. Škola a život XVIII, 1872, str. 147-51, 161-71. -- 2 vydání: Zoubek, Drobnější spisy, 1876, I, str. 13-33. — Ukázka z toho překladu (odst. 6-19) s názvem „Kom. náhledy o škole, učitelích, žácích a představených“. Beseda Učitelská 1873, str. 277. Srv. Novák J. V., Bibl. 1903, str. 20-1, č. 31.

18326. Německý překlad: Wiederlebter Fortius, oder über die Vertreibung der Trägheit aus den Schulen. Comenius

- 378 -

Fortius. — Fysika.

Č. 18326-56.

Werke II. (Pädagogische Bibliothek, Richter, XI.), Leipzig, str. 212-36. — Srv. Lion, C. Th., Zwei Abhandlungen des Joh. A. Comenius, Hannover, I. Über die Vertreibung der Trägheit aus den Schulen, II. Aus den Schullabyrinthen Ausgang in's Freie. Viz: Die Aufgabe der Schule. Pappenheim, Joh. Amos Comenius, II, 1878, str. 141-8. Srv. č. 18280.

18327. Fortius, dva spisy. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek IX. (podle prospektu 1910 chystané vydání), s. v. Spisy.

18328. Fortuine Werkmeester. Viz s. v. Faber fortunae, hollandský překlad.

18329. Fortunae faber. Viz s. v. Faber fortunae.

18330. Foundation to the Janua. Viz s. v. Janua linguarum reserata, London, 1631 (zpráva Kvačalova).

18331. The Foundation to the Janua containing all, or the chief primitives of the Latine tongue. Viz s. v. Janua latinitatis: Vestibulum 1673.

FRAGE.

18332. Die Frage, ob Christus sich selbst auferwecket, Lissa, 1638. (Z rozkazu starších Jednoty po německu.) Věnováno Janu Schlichtingovi. Proti spisu: Kurtzer Bericht auf die Frage, ob der Herr Jesus, als er gestorben und todt gewesen, sich selbst aus eigener Krafft von den todten aufferwecket hábe, Gestellet von Melchiore Scheffero Freystadiensi Silesio, 1637. Viz č. 18334.

18333. 2. vyd. latinské: De quaestione, utrum Dominus Jesus propria virtute a mortuis resurrexit, Ad Melchiorem Schefferum, Socinistam, breve ac solidum Joh. A. Comenii responsum. Amstelodami, apud Joannem Jansonium, 1659, 12°, str. (8), (6), 44. Str. 45-71: Iteratus ad D. (Joh. Lud.) baronem Wolzogen sermo. Viz Müller č. 45. Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 114 (vydání 1657). Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 271, č. 46 (latinské vydání s letopočtem 1659?) — Srv. Scheffer.

18334. Kvačala, Kurzer Bericht über meine Forschungsreisen, 1895, str. 48. Beilage III. Der Titel der ursprünglichen Schrift gegen Scheffer lautete (nach einem Katalog): Auff den kurzen Bericht (Melch. Scheffer's Socin) von der Frage: ob Herr Jesus sich aus eigener Krafft von den Todten aufferwecket? Kurtze und Gründliche Antwort. (Jo. Am. Comenii cum praef. Joh. Georg de Schlichting 1638). Srv. č. 18332.

18335. O otázce, zda-li Kristus Pán vstal z mrtvých vlastní mocí. Viz Šmaha J., Nový kalendář učitelský na rok 1892, v Praze, 1891.

18336. Srv. Scheffer, Schlichting, Sociniani, Zwicker. Viz též s. v. Polemiky náboženské.. Srv. též Walch, Bibl. Theol. str. 947 a Calovius Abraham.

18337. Fragen, Einige, über die Unität der Böhmischen Brüder. Viz s. v. Otázky.

18338. Franci Greorii, Theol. D. et Professoris in Academia Francofortensi, De Disciplina Ecclesiastica (apud Fratres in Polonia reparari coepta). Iudicium, perscriptum ad Georgium Vechnerim Theol. D. Francofurti, 14. Oct. 1637. Viz s. v. Lasitius, De ecclesiastica disciplina, 1660, str. 171-3.

18339. Fraterna admonitio, viz: Admonitio ad Sam. Maresium.

FRATRES BOHEMI.

18340. Fratres Bohemi. Viz: Bratři Čeští. Srv. Jednota Bratrská.

18341. Fratrum Bohemorum Annales. Viz s. v. Historiola. Srv. Historia Fratrum Bohemorum.

18342. Fratrum Bohemorum Catechismus. Viz s. v. Katechismus.

18343. Fratrum Bohemorum disciplina. Viz: Paraenesis.

18344. Fratrum Bohemorum ordo ac disciplina, viz: Paraenesis. Srv. s. v. Řád.

18345. Frey G., viz vydání 1661 s. v. Janua linguarum, Zürich.

18346. Friess Wilh. Viz s. v. Janua linguarum, Coloniae 1641.

18347. Friess Wilhelm. Viz s. v. Janua linguarum 1662.

18348. Frigoris natura. Viz Disquisitiones de . . .

18349. Fritschius Ahasverus. Viz s. v. Unum necessarium.

18350. Fulnek, viz Briefe an Carl Joseph Weldemann, Canonicus regularis in der Canonie Fulnek.

18351. Funccius, viz s. v. Metaphysica.

18352. Funck David, napodobitel mapy Komenského. Viz podrobně s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 235.

18353. Fundamenta Grammaticae. Viz s. v. Janua: Vestibulum Latinae linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens.

18354. Fundamentales definitiones, et divisiones omnium rerum, viz: Definitiones et divisiones. Srv. Goll, Čas. Č. Mus. 1874, str. 276, pozn. 39.

18355. Fysika (Physica). Srv. Astronomia ad lumen physicum reformanda. -- S. v. Paradoxa astronomica, Perpetuum mobile, Physica.

18356. J. A. Komenského Fysika. Zoubkovy výpisky a překlad částečný. Rukopis v knihovně Musea král. Českého.

- 379 -

Gadebusch. — Gentis felicitas.

Č. 18357-83.

G.

18357. Gadebusch, viz s. v. Colbovius, Kolbovius.

18358. Gaebicius Jac., viz s. v. Gebicius. Srv. Vestibulum Januae linguarum Comenianae.

18359. Gaiber J. E., viz s. v. Orbis pictus: Neuer Orbis pictus, 1832, 1833, 1835, 1842.

18360. Gajus Joh. Viz Labyrint světa (chystaný hollandský překlad).

18361. Gastl Jan Jiří. Viz s. v. Kancionál, vyd. 1823.

18362. The Gathe of languages unlocked. Viz s. v. Janua linguarum, vydání 1673.

18363. Gate of the Latine tongue unlocked. Viz s. v. Latinae linguae Janua reserata, 1656.

18364. Gebicius Jac., viz s. v. Janua: Januae linguarum Vestibulum 1638. Srv. Gaebicius.

GEER LAURENTIUS.

18365. Geerové v životě Komenského, viz v oddílu II: Vrstevníci J. A. Komenského.

18366. Viz s. v. Korrespondence, vydal Patera, Kvačala.

18367. Geer Laurentius, Ludovicus. Viz Opera didactica omnia. Pars IV. str. 3-4.

18368. de Geer Laurentius, viz s. v. Animae sanctae aeterna regna 1653. Opera didactica omnia III, sl. 1051-62. Viz s. v. Spisy. Viz s. v. Regna. Srv. Animae sanctae beatum satellitium, ad nob. D. Laurent. de Geer v Potoku 1654. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 117. Viz též č. 18400.

18369. de Geer Vavřinec viz věnování v Drabíkově spisu: Nahlédnutí do hrozné propasti, 1662, s. v. Proroctví: Drabík.

18370. Geer, de, Ludovicus. Viz dedikaci s. v. Methodus linguarum novissima.

18371. Geistesbildung. Viz: Cultura ingeniorum, německý překlad (Pappenheim).

18372. Geistinger Jos. Viz s. v. Orbis pictus, 1820.

18373. Geistinger Jos., viz s. v. Vestibulum Januae linguarum: Vorhof der Thüre, 1820.

18374. Geistliche Gesänge der Böhmischen Brüder. Viz s. v. Musica: Kirchen-Haus und Hertzens-Musica, Amsterdam, 1661. II. Srv. Kancionál.

18375. Geistreiche Lieder. Viz s. v. Lutheri Martini und seiner trewen Gehülffen Geistreiche Lieder. Viz s. v. Musica l. c., Srv. Kancionál.

18376. Gellibrand S. Viz s. v. Praeludia Conatuum Comenianorum, 2. vyd.: Pansophiae Prodromus 1638.

18377. Gemalte Welt. Viz s. v. Orbis pictus, německá vydání (Lederer).

18378. General table of Europe viz Lux e tenebris, s. v. Proroctví.

GENTIS FELICITAS.

18379. Gentis Felicitas Speculo exhibita iis, qui num felices sint, et quomodo fieri possint, cognoscere velint. Ad Serenissimum Transylvaniae Principem Georgium Racoci. S. l. et a., 120, 72, str. I. Srv. Ötvös Lajos, Magyar Polgár 1868, 100-101. Szilágyi Sándor, Közlemenyek, Budapest, 1868; Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 102. — Srv. Komenský Montan.: „Gentis felicitas, speculo exhibita iis, quinam felices sint, et quomodo fieri possint, cognoscere velint, ad G. R. T. P. scripta 1654, excusa 1659, 12°.“ Viz Komenský Faber 1661, str. 91, č. V. — Gentium Felicitas. Viz list Komenského S. Hartlibovi z Lešna 1655 (?). Kvačala, Korrespondence II, č. 71.

18380. Opis: Gentis felicitas speculo exhibita iis, qui num felices sint, et quomodo fieri possint, cognoscere velint. Ad Serenissimum Transylvaniae Principem Georgium Racoci. Opis nový, rukopis bibliotheky Musea království Českého, sign. VI. E 31, 4°. Se zakončením: Praesentem copiam ex editione originali (S. l. et a. 12°) descriptam, et per me revisam ac correctam, exemplari impresso de verbo ad verbum conformem esse testor. Claudiopoli 28. Febr. 1883. Dr. Carolus Szabó, Bibliothecae Musaei Transylv. Praefectus NB. Duo solumodo exemplaria sunt cognita: Musaei Nationalis Hung. Budapestini, et Musaei Transylv. Claudiopoli. C. Sz.

18381. Přetisk z rukopisu předchozího: Kvačala, Korrespondence II, 1902, str. 262-86.

18382. Částečný český překlad (Známky štěstí národního a jak jich dosíci): Komenského myšlénky národohospodářské o štěstí národu. U večer Komenského v Bes. Učit. přednesl Frant. J. Zoubek. Beseda Učit. XVI, 1884, str. 521-4. Přetisk: Škola a Život, 1884, str. 1 a d. Zvláštní otisk, 8°, str. 20. — Srv. o českých překladech Novák J. V., Bibl. 1903, č. 36. — Viz též: Komenského Národu štěstí. Podává Fr. J. Zoubek. Autograf mezi rukopisy bibliotheky Musea království Českého, sign. II, E. 31, 4°, l. 19.

18383. Nový překlad: Štěstí národa, za zrcadlo vystavené těm, kdož poznati chtějí, jsou-li šťastni a jak by se jimi státi mohli. (Světová knihovna č. 235.) Z latiny vyložil J. V. Novák. V Praze, 1901, 12°, str. 58.

- 380 -

Gentis felicitas. — Grammatica Graeca.

Č. 18384-418.

18384. Gentis felicitas. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XXV (podle prospektu 1910 chystané vydání). s. v. Spisy.


18385. Gentium incultarum cultura. Viz: Cultura gentium . . .

18386. Gerhardt Chr, viz s. v. Vestibulum: Vorpforte der Schul Unterweisung.

18387. Germania austriaca. 1701, s mapou Moravy od Komenského. (Studio et opera cujusdam Geogr. S. J.) Viz s. v. Granelli, Purgstall.

18388. Gesänge. Geistliche der Böhmischen Brüder, viz s v. Musica. Kirchen-Musicali. Kancionál.

18389. Gesänge: Geistreiche. Viz s. v. Musica, l. c. Srv. Kancionál.

18390. Gesetze einer wohlgeordneten Schule. Viz německý překlad s. v. Leges scholae bene ordinatae.

18391. Gezelius Joh. Georg., viz s. v. (Janua linguarum): Grammatica Graeca, 1647, 1848.

18392. Gezelius J., viz švédské vydání s. v. Orbis pictus 1680-4.

18393. Gindely A., vydal Informatorium školy mateřské (s. v.) 1858.

18394. Glaubens-Bekänntniss. Viz německý překlad: Kurzgefaßte Kirchen-Historie der böhmischen Brüder — s. v. Historia Fratrum Bohemorum. Srv. Confessio, Počet z víry.

18395. Glücksschmied. Viz německý překlad (Reber Jos.) s. v. Faber fortunae.

18396. Gnomologicum, selectissimarum sententiarum, vel centuria. Viz Ventilabrum sapientiae. Opera didactica omnia IV. sloupce 52; s. v. Spisy.

18397. Göttliches Wunderbuch viz v oddílu Proroctví, s. v. Poňatovská.

GOETZ, GÖZ, GOEZIUS.

18398. Götz Thomas Matthias, viz s. v. Janua linguae latinae reserata. Viz s. v. Lexicon januale.

18399. Viz německý překlad s. v. Schola ludus: Spielschule oder Lebendiger Kunstkreis 1659.


18400. Golius Jakub, professor university Leidenské, s nimž si dopisoval Komenský o překladu bible na turecký jazyk, jež měla vyjíti nákladem Vavřince z Geeru. Viz s. v. Bible, Turecký překlad (Turcicum novum testamentum), z Geeru Vavřinec. Viz též v oddílu II. Vrstevníci. Srv. Prusík, Krok. VII, 1893, str. 216, 220.


18401. Goos A. Viz s. v. Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio, s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c.

18402. Gotefredus L., Vermehrte Archontologia cosmica. Das ist Beschreibung aller Kaiserthümer, Königreiche und Republiquen der Welt, die keinen Höhern erkennen. Durch Matthaei Merians Sel. Erben. Franckfurt am Mayn 1695. Otisk mapy Moravy od Komenského. Srv. s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 229.

GRAECA LINGUA.

18403. Graecae linguae infundibulum. Viz Infundibulum.

18404. Graecae linguae Janua. Viz řecké vydání s. v. Janua linguarum.

18405. Graeca Grammatica. Viz s. v. Janua linguarum, Dorpati, 1647.

18406. Graeca Lingua, viz s. v. Januae in linguam Graecam Vestibulum; Janua linguarum reserata 1642.

18407. Graeca versio, viz s. v. Simonius, Curcellaeus (o vydáních s textem řeckým s. v. Janua linguarum).

18408. Graeco Latinus Comenius, viz s. v. Janua: Janua linguarum, při roce 1802. Ad Graecos Patriarchas, viz s. v. Clamores Eliae.

18409. Graecum idioma. Viz s. v. Janua linguarum, Dorpati 1648.

18410. Graecum Vestibulum, viz Januae in linguam Graecam Vestibulum s. v. Janua.

GRAMMATICA.

18411. Grammatica. Viz s. v. Praxis Sapientiae primae: Clavis triuna.

18412. Grammaticae facilioris praecepta, Pragae, 1616. Viz Palacký, Čas. Č. Mus. 1820, III, str. 113; Müller č. 5.; Kvačala, Mon. Germ. Paedag. 32, 167. — Není znám nižádný exemplář. Zmínka v Opera didactica omnia I, 3, že v Přerově „molliorem puerilium studiorum viam tentare aggressus“, sepsal ta praecepta, „quae postea (1616) Pragae typis exscripta erant.“ Srv. Komenský Montanovi l. c. Viz Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 261-2, č. 5. Viz Hanuš, Sitz. Ber. Kon. Böhm. Ges. 1868, str. 100.

18413. Grammaticae Fundamenta. Viz s. v. Janua: Vestibulum Latinae linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens.

18414. Grammatica elegans, 1651. Viz: Eruditionis scholasticae pars III. Srv. Ars ornatoria.

18415. Grammaticae rudimenta. Viz Eruditionis scholasticae pars I. 1051. — viz: Vestibulum linguarum. Opera didactica omnia III, sl. 161-70, s. v. Spisy.

18416. Grammaticae Rudimenta, viz s. v. Eruditionis scholasticae I. Vestibulum, hollandské vydání 1658, 1673.

18417. Grammaticae Vestibularis Residuum, viz s. v. Grammatica Janualis; Janua linguarum, 1691. Č. 18420, 18422.

18418. is Grammatica Graeca, citra poesin et dialectos absoluta, ac potissimum

- 381 -

Grammatica Graeca. — Gross.

Č. 18418-48.

N. T. accomodata. Viz Janua linguarum, Dorpati, 1647.

18419. Grammatica Janualis, 1651, s. v.: Eruditionis scholasticae pars II, 1652.

18420. Grammatica Janualis. Viz s. v. Janua linguarum, 1691.

18421. Grammatica Janualis viz s. v. Janualis Grammatica.

18422. Grammatica Janualis, continens Residuum Grammaticae Vestibularis. Viz: Opera didactica omnia III, sl. 425-72; s. v. Spisy.

18423. Grammatica janualis vyd. I. a II. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek V (chystané vydání podle prospektu 1910) s. v. Spisy.

18424. Grammatica latina. Rukopis Zoubkův v knihovně Musea král. Českého, výpisky.

18425. Grammatica latina nova Methodo ad jucundam Facilitatem celeremque Praxin ex naturalis Didacticae legibus concinnata. Lesnae, Anno D. 1631, 12°, l. 5, str. 162. Titulní list v rámečku, rub prázdný. Na l. 2-3½: Grammaticae Doctoribus J. — Lessnae Polonorum 26. Maji, Anno, 1631. J. A. Comenius. Na rubu 4. listu citáty: Ex Christ. Helvici Epist. ad Riterum. Ex Jac. Wolfstirnii Praef. super scholam privatam. Eidem acclamans collega sic. Srv. Kvačala, str. 74, č. 26 a Týž, Mon. Germ. Paedag. 32, str. 167. Viz obsah její u Nováka J. V., Jana A. Komenského první latinská mluvnice ku „Bráně“ (z r. 1631). Čas. Č. Mus. 1899, str. 48-59. — Srv. Zoubek-Novák. Komenský, 1892, str. 267, č. 29. Grammatica latina legibus vernaculae concinnata. 1631. O ní Komenský vykládá Docemiovi 1633, ač již zavedena jest ve Slezsku na školách v Goldberku, že se mu v ní ledaco nelíbí. 1633, — Viz Patera, s. v. Korrespondence, str. 16, č. 15: „. . . Grammaticam meam, ante biennium hic editam (et jam in Silesiae scholam Goldbergensem alibique receptam) puto te non vidisse. En mitto! Non quod magnopere in ea glorier! displicent adhuc nonnulla, quia Φροντίδες δευτέραι, σοφώτεραι verbo, minorem adhuc molem et minorem lucem desidero.“

18426. Grammatica latino-vernacula, viz: Latinae linguae Janua reserata 1647. — Opera didactica omnia II, 6. s. v. Spisy.

18427. Grammatica linguae Bohemicae, viz s. v. Thesaurus.

18428. Grammatica Nova Janualis, viz Opera didactica omnia II, sl. 303 a d., s. v. Spisy.

18429. Grammatica Vestibularis, cum translatione Belgica. Viz Vestibulum rerum: Portael der Saecken, Amstelodami, 1658, III. Č. 18222, 18225.

18430. Grammatica vestibularis, viz Komenský Colboviovi, z Lešna 1650, 5. srpna. Kvačala, Korresp. I. 1897, č. 120, 163 str.

18431. (Grammatika, text, Lexicon atriale latino-latinum). VizJ. A. Komenského Veškeré spisy svazek VIII. (Chystané vydání podle prospektu 1910) s. v. Spisy.

18432. Gramatyky Základové. Viz Fundamenta Grammaticae s. v. Janua: Vestibulum Latinae linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens. Srv. č. 18413.


18433. Granelli (Granelius) Carolus, Germania Austriaca seu Topographia omnium Germaniae provinciarum, Augustissimae Domui Austriacae iure haereditario subiectarum, praeside Ign. Reiffenstuell. Viennae 1701. Pars II. fol. Topographia marchionatus Moraviae (67-79). Otisk mapy Moravy od Komenského. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 234.

18434. Gremii Materni Informatorium. Viz: Informatorium scholae maternae.

18435. Griechisches Comenianisches Vestibulum, viz s. v. Januae in linguam Graecam Vestibulum.

18436. Григоровичъ. Viz s. v. Didaktika: Didactica magna.

GRIM.

18437. Grim J., Ukázky z Didaktiky ve výboru literatury české II. Viz s. v. Didaktika.

18438. Grim J., Ukázky z Labyrintu světa: Výbor literatury české II. Viz s. v. Labyrint.

18439. Grim J., Ukázky ze žalmův, přeložených od Komenského. Viz s. v. Žalmy.

GROSS G.

18440. Gross Goth., viz 2. vyd. německého textu: Informatorium der Mutter-Schule.

18441. Gross Goth., viz s. v. Januae latinitatis Vestibulum, 1752.

18442. Grossius Goth., viz předmluvu (Praefatio Bibliopolae). s. v. Januae linguarum reseratae Vestibulum 1635.

18443. Gross Goth., viz s. v. Januae linguarum Vestibulum, 1639.

18444. Grossius Goth., viz s. v. Janua linguarum: Janua linguae Graecae, 1642.

18445. Grossius (Grosz) Gotfr., viz s. v. Janua linguarum reserata, 1638, 1639.

18446. Gross Gottfried. Viz s. v. Janua linguarum, 1652.

18447. Gross Gottfried, viz vydání (s. v.) Janua linguarum, Leipzig, 1654.

18448. Grossens Gottfried Sel. Wittib, viz s. v. Janua linguarum: Auffgeschlossene Güldene Sprachenthür, 1652, 1657.

- 382 -

Gross. — Harmonia.

Č. 18440-68.

18449. Gross Gotofred. Viz vydání: Physicae ad lumen divinum reformatae . ..

18450. Grossius Gothofredus, viz s. v. Vestibulum Januae linguarum, 1630.

18451. Grossius Gotefr., viz s. v. Vestibulum, řecko-latinské vydání, Lipsiae, 1649.

18452. Gross, viz s. v. Vestibulum Januae latinitatis.


18453. Gründer Gottfried, viz s. v. Vestibulum Januae linguarum, 1670.

18454. Grund der wahren Sicherheit. Viz: Centrum securitatis, německý překlad O. Machera.

18455. Grund L., viz s. v. Orbis pictus: Sammlung der nöthigsten Benennungen, 1849, 1852.

18456. Gülich Joachim. Viz s. v. Musica: Kirchen-, Haus- und Hertzens-Musica. 2. vydání, v Lešně, 1694. Srv. Kancionál.

18457. Guldene ontslootene Deure der Talen. Viz vydání hollandská s. v.: Janua linguarum reserata aurea.

18458. Gundermann Tobias, viz s. v. Janua linguarum, Hamburgi, 1642, 1648.

18459. Gymnasium Patakinum. Viz s. v. : Eruditionum scholasticorum pars I–III. — Laborum scholasticarum. Continuatio, . . . Coronis. — Primitiae laborum scholasticorum. Srv. s. v. Patakinum (Šar. Potok).

18460. Gyrus vita. Viz s. v. Vita Gyrus.

H.

18461. Habešský překlad: Janua linguarum, viz zprávu Komenského v Seidelově vydání Janua linguarum, otištěný v úvodní stati s. v. Janua linguarum.

18462. Haggaeus redivivus. To jest křesťanských vrchností, kněží Páně a všeho pobožného lidu z antikristského Babylonského zajetí a rozptýlení navrátilých, k živé a vroucí pokáním svatým horlivosti a k horlivému vzdělání a znovu spořádání domu Božího (jenž jest církev) horlivé a vroucí jménem Božím napomenutí, 1632. Viz nové vydání. Rukopis knih. Žitavské. Přepisovač jest Šimon Dolanský. L. 1. (prázdný), 45 l. textu a 21. prázdné. Müller Josef, Haggaeus redivivus J. A. Komenského, Comenium VII. V Praze, 1893, m. 8°, str. XVII (úvod o spisu), 122, (5). — Srv. Novák J. V., Čas. Č. Mus. 1894, str. 166-8. — Komenský Montan. praví: „Haggeus redivivus: de non festinando primum ad domos, arces, praedia, vineta etc., sed animo ad restituendum sanctum Dei cultum fervide apponendo. Qua occasione peccatorum et resipiscentiae omnes, magni et parvi, admonebatur: et quomodo tam acriter castigatis antegressae exorbitationes emendandae essent etc. Opus pium et suo tempore utile, ineditum adhuc, licet ut edatur synodice approbatur.“ Viz Faber, 1661, str. 82-3, č. XIV. Srv. též list Figulovi z 22. května 1656. Hanuš, Sitz. Ber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 83; Novák J. V., Paedagog. rozhledy V, 1892, str. 136. — Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 268, č. 34; Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 155. Spis tento o návratu do vlasti dle listu Komenského z l. 1661 synodou byl schválen, dle Dekretů Jednoty bratrské r. 1632 již hotov. — Novák J. V., Bibl. 1902, str. 58, č. 24: Aprobace dostalo se mu r. 1632 (Dekrety str. 279) slovy: „Poněvadž se Bratří kněží přimlouvají (o vydání H. r.), a naděje vede, že by bez užitku nebylo, svoleno na to, však když toho bude čas, a aby ještě dobře přehlídnut byl, aby se nic nenalézalo, než co by sloužilo k vzdělání.“ Skládán tedy asi r. 1632, ale nevydán, a Komenský (dle listu P. Figulovi 22. května 1656, Kvačala, Korresp. I, č. 162., str. 206) sám pokládal jej za ztracena za požáru Lešenského. Srv. Müller, č. 30. — Znal jej již Pescheck, Gesch. der Gegenreformation II, 490; podle něho Jungmann IV, 1344 a Jireček, Rukovět I, str. 165, neznajíce však autorství Komenského. (Dolanský.) Srv. dále: Müller Jos., Haggaeus redivivus von J. A. Comenius. Wiederaufgefunden von . . . in Herrnhut. Mon. Com.-Ges., I, 1892, str. 122. — Srv. Šmaha J., J. A. Komenského Haggaeus redivivus Komenský, XXI, 1893, str. 49, 65, 81, 100, 113, 145, 165, 182, 193, 209, 225, 241, 257, 273, 289, 305. — Chystané vydání; Haggaeus. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XVII (prospekt 1910) s. v. Spisy. — Srv. též Ptáček Václav. Jadrná rčení ze spisu J. A. Komenského Haggaeus redivivus. Paedagogické Rozhledy VI, č. 10, 1893.

18463. Hampter Vil., viz s. v. Praxis pietatis, vyd. 9.

18464. Handboeken van den Werkmeester der Fortuine. Viz hollandský překlad s. v. Faber fortunae.

HARMONIA.

18465. Harmonia. Srv. s. v. Cherubin, Duo, obversi Arcae Foederis Christo.

18466. Harmonia. Srv. Panharmonia s. v. Panaugia, X.

18467. Harmonia Evangelistarum. Viz: Evangelistarum Harmonia. Srv. Concordantia. Historia o umučení Páně.

18468. Harmonia macrocosmica seu Atlas universalis et novus, totius universi creati cosmographiam generalem et novam exhibens. Studio et labore Andreae Cellarii Palatini, scholae Horna-

- 383 -

Harmonia. — Historia.

Č. 18468-510.

nae in Hollandia Boreali Rectoris. Amstelodami, Apud Petrum Schenk et Gerardum Valk anno 1708. Otisk mapy Moravy od Komenského. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 227.

18469. Harmonie aneb rozjímání o umučení Ježíše Krista. Viz Historia o umučení.

HARTLIB SAMUEL.

18470. Hartlib Samuel, viz s. v. Clavis apocalyptica.

18471. Hartlib Samuel, viz s. v. A continuation of Mr. J. A. Com. Schol-Endeavours 1648.

18472. Hartlib Samuel. Viz s. v. Didaktika: Dissertatio didactica, 1630.

18473. Hartlib Samuel viz s. v. Dilucidatio.

18474. Hartlib S., viz vydání 1631: Janua linguarum, v Londýně.

18475. Hartlib S. U něho byl ztracený rukopis Komenského o Perpetuu mobile s. v. Motus Spontanei, quem Perpetuum vocant, decennio vestigati tandemque Dei ope evestigati historica relatio 1642.

18476. Hartlib Sam. Viz předmluvu vydaní 1657 s. v. Panegyricus Carolo Gustavo.

18477. Harlib S. Viz s. v. Pansophia: Pansophicorum conatuum delineatio 1639.

18478. Hartlib Sam., viz vydání s. v. Pansophiae prodromus, anglický překlad A reformation of the Schools I-II, Londýn, 1642, 4°. Srv. Benham, Life of Comenius, London, 1858, str. 52.

18479. Hartlib Samuel. Viz s. v. Praeludia Conatuum Comenianorum.

18480. Hartlibius S., viz s. v. Vechner Proplasma Templi Latinitatis.

18481. Viz o S. Hartlibovi v oddílu Vrstevníci Komenského.


18482. Hartmann Adam, viz s. v. Historia persecutionum, český překlad.

18483. Havránek A. přeložil do češtiny ukázku ze (s. v.) Schola ludus.

HEENEMANN.

18484. Heenemann Jacobus, viz s. v. Janua rerum reserata 1681.

18485. Heenemann Jac., viz s. v. Sapientiae primae usus, 1681.

18486. Heenemann Jacob. Viz s. v. Triertium catholicum.


18487. Heine Krištof, viz s. v. Památník.

18488. Heltzdörfer Michal. Viz s. v. Orbis pictus 1703.

18489. Helzdörfer Mich., viz vydání (s. v.) Janua linguae latinae, 1735.

18490. Hemerologium revelationum viz v oddílu Proroctví, s. v. Poňatovská.

18491. Henning Krist. Frid. Viz s. v. Kázaní dvojí.

18492. Herbornské prvotiny. Viz s. v. Prvotiny Herbornské. Srv. v zpracování v oddílu: Pobyt J. A. Komenského v Herbornu; Básně příležitostné.

18493. Herfort Karel. Viz s. v. Orbis pictus: Svět v obrazích. 1852.

18494. Hering Michael. Viz s. v. Janua linguarum 1633.

HERMANN.

18495. Hermann Mich., viz s. v. Janua linguae Latinae, 1638.

18496. Hermann Mich., viz s. v. Janua linguarum, 1638.

18497. Hermann Mich., viz s. v. Janua linguarum, 1658.


18498. Hermsdorffius Christianus, viz s. v. Atrium Latinitatis.

18499. Hertel Zacharias, viz vydání (s. v.) Janua linguarum 1657.

18500. Hertel Zach., viz s. v. Janua linguarum (německé vydání), Hamburg, 1665.

HESENTHALER.

18501. Hesenthaler, viz s. v. Janua linguarum novissima tripartita 1659, Vestibulum. Srv. prospekt chystaného souborného vydání: Veškeré spisy s v Spisy. —

18502. Hesenthalerovy poznámky k sebraným spisům didaktickým J. A. Komenského (v exempláři Opera didactica omnia v bibliothece Raczyńských v Poznani). Viz Kvačala, Korrespondence II 1902, str. 329-30. Srv. s. v. Spisy: Opera didactica omnia. Viz též druhý oddíl Komenský v poesii s. v. Leibniz. Srv. též Kvačala, Archiv, I, v Brně, 1910, str. 24-5.

18503. Hesenthaler, viz s. v. Pansophia: Centum Dialogi Pansophiae.

18504. Rypáček Fr. J., Čas. Mor. Mus. Zemsk. I, 1901, str. 70-1. Viz též s. v Korrespondence; Vrstevníci v 2. oddílu.


18505. Hevelius. Viz Kvačala, Archiv I, v Brně, 1910, str. 19-23.

18506. Himmelfahrtspredigten. Viz německé vydání s. v. Kázání, 1882.

18507. Himmlische Offenbarungen und Gesichte einer gottseligen Jungfrau aus Böhmen. Viz s. v. Proroctví: Poňatovská.

18508. Hindernisse. Viz: Schriften zur Beseitigung der Hindernisse, s. v. Impedimenta.

HISTORIA.

18509. Histoire en forme de journal des admirables visions et revelations d'une jeune damoiselle de Bohême . . . 1629. Viz s. v. Proroctví: Poňatovská.

18510. Historia viz s. v. Pansophia. Hübnerův list Komenskému z r. 1639,

- 384 -

Historia. — Historia o umučení.

Č. 18510-16.

Kvačala, Korrespondence I, 1807, str. 51. č. 55.

18511. Historia ecclesiae bohemicae. Viz Paraenesis ecclesiae bohemicae Amstelodami 1660. Viz číslo další. Srv. Lasitius, Řád. — Č. 17815.

HISTORIA FRATRUM BOHEMORUM.

18512. Viz číslo předchozí. Srv. dále s. v. Historiola Ecclesiae Slavonicae. O díle tomto a dohady o jeho vydání viz: Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 267-268, č. 31: Usnesení synody bratrské z r. 1632: „Historia o původu Jednoty české, aby byla přehlédnuta a k ní čtvrtý díl přidán o příbězích Jednoty hned od počátku až posavad. To aby ex annalibus vyhledáno bylo sumovně, obšírněji však než in Synopsi latina proto, aby všichni v Jednotě zůstávající, nýbrž i jiní o Jednotě o věcech jejích místnou zprávu míti mohli. Poručena ta práce Br. Janovi Komenskému, a kohož by koli sobě ku pomoci převzíti potřebu znal.“ Ale není známo, že kdy spis takový tiskem byl vydán, ani kde rukopisu hledati sluší, jest snad spisu toho výtah latinský to, co pod jménem Komenského položeno jest do spisu Ratio disciplinae etc. na str. 11-63: Comenii Moravi Ecclesiae Slavonicae brevis historiola, o níž Komenský sám r. 1661 se zmiňuje a jež tištěna pak častěji: v Hali od Buddea vyd. r. 1702 (Historia fratrum Bohemorum) z rukopisu (Hanuš, Quellenkunde 58). Dudík našel v Štokholmě stručnou historii Bratří moravských (Kurzgefasste Kirchenhistoria der böhm. Brüder, nebst einem Glaubens-Bekenntnis, etlichen Briefen und der Kirchenordnung derselben. Schwabach 1739). Jan Laetus v Compendium historiae univ. Lugdun. cituje často Com. Annales Fratrum Bohem. Ms. Dudík připisuje onen spisek, jenž se nalézá i v knihovně Mitrovské, Komenskému, ač lze pochybovati, že by to bylo provedením oné uložené práce. Viz další č. 18515.

18513. Jo. Amos Comenii Eccl. Ff. Boh. episcopi, Historia Fratrum Bohemorum, eorum ordo et disciplina ecclesiastica, ad ecclesiae recte constituendae exemplar, cum Ecclesiae Bohem, ad Anglicanam paraenesi. Accedit Eiusdem autoris Panegersia, sive excitatorium universale, ad cuiusvis ordinis et loci in Europa viros, quo salubria suppeditantur consilia, quomodo communis rerum humanarum emendatio suscipi atque fieri possit, ex opere eius, ut vocat, Pansophico, nondum edito desumtum. Praemissa est praefatio Jo. Francisci Buddei P. P. de instauranda disciplina ecclesiastica. Halae, typis et impresis Orphanotrophii. 1702, 4°, str. (28), 48, 122, (6), (24), 88. — Viz podrobně obsah Bibl. Č. Hist. III, č. 3306. — Srv. Memoires de Trévoux 1718, (červen), str. 1027; Baumgarten, Nachrichten von merkwürdigen Büchern VI, str. 132: Fabricius, Bibliotheca historica (Historische Bibliothek) V, str. 271; Jarník, str. 63, č. 2. Pütter J. S., Grundriss der Staatsveränderungen des Teutschen Reichs, Bibl. Č. Hist. II, č. 2747, 1755. str. 289.

18514. Historia fratrum Bohemorum a shodnost její s Historií o protivenství viz Aegidii Sexstetters Beiträge zur böhmisch-mährischen Brüdergeschichte, 1781, Bibl. Č. Hist. III, č. 3323, str. VIII.

18515. Německé vydání: Kurz-gefasste Kirchen-Historie der Böhmischen Brüder, wie solche Johann Amos Comenius weyland letzter Bischoff der vereinigten Brüder-Gemeine in Böhmen, Lateinisch beschrieben, hernach aber, um das erbaulichen Inhalts willen, selbst einem Glaubens-Bekänntniß, etlichen zur Erläuterung dienlichen Briefen, und der fürtrefflichen Kirchen-Ordnung derselben, unsern lauen oder gering geachteten Kirchen-Verfassungen, und meist ohne geistliche Zucht stehenden Gemeinden, zu einem hell-polirten Spiegel, denen noch wenigen Frommen aber zur Ermunterung in der Gottseligkeit, ins Teutsche übersetzt, auch mit nützlichen Anmerkungen und einem guten Register versehen worden. Schwabach, Verlegts Johann Jacob Enderes, Hoch. fürstl. privil. Buch- und Disputations-Händler. 1739, 12°, str. (32), 486. Srv. Monatshefte Com. Ges. II, str. 147. Viz též: Supplem. ad Nova Acta Erudit. T. IV, 6, 256 a d.; Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen, 1739, str. 846. — Dudík, Forschungen in Schweden, Brünn, 1852, str. 332, č. 15. Srv. Jarník, str. 63, č. 3. — Obšírně viz Bibl. Č. Hist. III, č. 3307. — Srv. Die Kirchenordnung und Disciplin der alten Hussitischen Brüderkirche in Böhmen, Mähren und Polen, ein ehrwürdiges beherzigenswerthes Denkmal evangel. Reformation vor Luther, unserer evangel. Kirche verdeutscht dargereicht von Alb. Köppen . . . Leipzig, 1845, 8°, str. IV, 119. Srv. Jarník, str. 64, 118, č. 4. — Srv. s. v. Řád, vyd. Müller, úvod. — Dudíkův dohad č. 18512.

HISTORIA O UMUČENÍ.

18516. Historia o umučení, smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista ze všech čtyř evangelistů sebraná a v jistý pořádek uvedená. Vydaná v Lešně Polském Léta Páně 1631, 12°, str. 120. O poměru spisu tohoto k „Evangelistarum harmonia“ (viz s. v.), viz Novák J. V., Bibl. 1902, str. 57-8, č. 23. — Srv. Komenský Montan. l. c. „Evangelistarum Harmonia, uno perpetuo contextu

- 385 -

Historia o umučení. — Historia persecutionum.

Č. 18516-28.

adornata, commentariisque (in capita 130 divisis) illustrata“. 1630. Müller č. 26; Novák J. V., Paed. Rozhl. 1892, str. 137.

18517. Historia o umučení a smrti, pohřbu i vzkříšení, Pána našeho Ježíše Krista. Ze všech čtyř evangelistů sebraná a v jistý pořádek uvedená. Vydaná v Lešně Polském 1631. A nyní znovu přehlédnuta, pozpravena a vytištěna. V Amsterodamě. U Jana Paskovského 1663, 12°, str. 70, (1). Srv. Kázání XXI, 1663. s. v. — Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 114; Jarník, str. 263, č. 1. Viz Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892. str. 203.

18518. Historia o umučení a smrti, pohřbu i vzkříšení. Pána našeho Ježíše Krista. Ze všech čtyř evangelistů sebraná a v jistý pořádek uvedená. Vydaná v Lešně Polském 1631. Přehlédnutá, pozpravená a vytištěná v Amsterodamě 1663. A nyní znovu podlé téhože exempláře tlačená nákladem V. Toužila. V Berlíně u Karla Fridericha Rellštába, Léta Páně 1757, 16°, list vyobrazení, str. 504. Srv. Jarník, str. 263, č. 2. — Kvačala, str. 75, č. 31 uvádí vydání z r. 1767 v Berlíně.

18519. Vydání další s názvem: Srovnání a v pořádek uvedení čtyř evangelistů, vypisujících utrpení Páně, v patnáctém rozvržení a tolikeru povyučujících a k horlivé pobožnosti vzbuzujících modliteb, kterých po částce na všechny středy a pátky postní k pobožnému rozjímání neb na místě křížově cesty užívati se může. Od Amosa Komenia. V Praze 1832, u Martina Budislava Neureutra, oučínkujícího ouda českého národního Museum a knihkupce, 12°, str. (6), 3-116.

18520. Srovnání všech čtyř svatých evangelií, to jest: Život, řeči a skutkové Pána našeho Ježíše Krista, pro větší zřetelnost a pochopitelnost ze všech čtyř svatých evangelistů snesení a v hodnověrný pořádek času uvedení. (Připojeny: Skutky apoštolské, z francouzského přel. Mart. Pallaya.) V Holomouci, u Jana Neugebauera 1847, 8°, str. 355. Vyd. menší a větší.

18521. Vydání další s názvem: Harmonie, aneb Rozjímání o umučení, smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, sebraná ze všech čtyř evangelistů a v jistý pořádek uvedena. V Praze, 1864, vyobrazení litograf. list titulní, 32°, 483 (4). Vyd. V. Paseka. Srv. vydání další.

18522. Sebraná díla kazatelská, uspořádaná od L. B. Kašpara v Praze, nákladem Spolku Komenského, 1893, v 8°, II, str. 1-43. Viz též Kvačala, č. 31; Novák, Paedagog. Rozhledy V, 1892, str. 154; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 267, č. 30. Srv. s. v. Kázání.

18523. Historia o původu Jednoty. Viz s. v. Historia Fratrum Bohemorum.

HISTORIA PERSECUTIONUM.

18524. Synopsis Historica Persecutionum Ecclesiae Bohemicae, iam inde a primordiis conversionis suae, hoc est, anno 894, ad Annum usque 1632 continuata. Et nunc primum edita. (Vignetka.) Lugduni Batavorum apud Davidem Lopes de Haro 1647, 12°, str. (8), 436. Na rubu titulního listu citáty ze žalmu 129, Jerem. 50, 17, 20. Na 1. (2): Typographus lectori S. Na l. (3): Pio Lectori S . . . Dabamus in Exilio, Anno 1632. N. N. N. etc. Na str. 1. incipit: Synopsis Historica Persequutionum . . . 1632 continuata. Čítá 107 kapitol a je zakončena modlitbou str. 435-6. Výtisk musejní má na přídeští přípisek. Est Conventus B. V. Mariae ad Fontes F. F. Eremit. Discalceatorum S. P. Augustini. S novým titulním listem vydáno toto dílo: Historia Persecutionum Ecclesiae Bohemicae, Jam inde a primordiis conversionis suae ad Christianismum, hoc est, Anno 894. ad Annum usque 1632. Ferdinando secundo Austriaco regnante, In Qua Inaudita hactenus Arcana Politica, consilia, artes, praesentium bellorum verae causae et judicia horrenda exhibentur. Nunc primum edita cum duplici Indice. (Vignetka.) Anno Domini 1648. 12°, str. (8), 436, (32). (Leyden? Amsterdam?) Předmluva, úvody a text shodný a totožný se Synopsis. Jsou jen připojeny za str. 436 dva rejstříky (str. 32): Index Capitum Hujus Libri (str. 1-7); Index Personarum et Rerum (str. 7-32). Neznalostí bývají obě totožné knížky pokládány a citovány za dva spisy rozdílné. Srv. Bibl. Č. Hist. II, č. 2210; IV, č. 8295. Hanuš, Quellenkunde und Bibliographie der böhmisch-slovenischen Literaturgeschichte, Prag, 1868, str. 54.

18525. Historia persecutionum Ecclesiae Bohemicae, rukopis v knih. Musea král. Českého, sign. VI, D. 9, fol. Jest to přepis tisku z r. 1648, z výtisku v univ. knihovně pražské, sign. 54 G 18 a.

18526. Anglický překlad: History Of the Bohemian persecution from the beginning of Christianity in the year 894 to the year 1632, London, 1650, 12°, str. 376.

18527. Překlad český od Hartmanna Adama: Historia težkých protivenstvích církve české, hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu Páně 894 až do léta 1632 za panování Ferdinanda II. S připojením historie o persekucí Valdenských roku 1655 stalé. Tlačeno v Lešně, 1655, 12°, 7 l., str. 394, 11 l. Přidána: Modlitba plačtivá, Bibl. Č. Hist. IV, č. 9590.

18528. 2. vyd. HYSTORYA O těžkých Protivenstvích Církve České, Hned od po-

- 386 -

Historia persecutionum.

Č. 18528-39.

čátku jejího na víru křestianskou obrácení, v létu Páně 894, až do léta 1632, za panování Ferdinanda druhého. S připojenim Historie o Persekucí Valdenských Roku 1655 stalé. (Vignetka.) Tlačeno v Lešně 1655. A podruhé v Amsterdamě u Jana Paskovského 1663, 12°, str. XVI. 354. rejstřík XVIII. K tomu připojena Modlitba, Píseň opuštěné církve, Naříkaní, Volání. Farao. Viz č. 18531.

18529. 3. vyd HYSTORIA O těžkých Protivenstvích Církve české, hned od počátku jejího na víru křestianskou obrácení, v létu Páně 894, až do Léta 1632, za panování Ferdynanda druhého. S připojením Hystorye o Persekucý Waldenských Roku 1655 stalé. Vytlačeno Podle Amsterdámského Exempláře Žitava 1756, 12°, str. 16. 360, rejstřík 22. Připojena k tomu Modlitba plačtivá. Píseň opuštěné církve, Naříkání opuštěné církve. Volání duše a Farao. Před titulním listem vyobrazení Komenského. — Vydání žitavské z roku 1756 shořelo z větší části při obléhání Žitavy, viz Elsner, Palmbaum II, 3, 1763, str. 900, pozn. Kk. Viz č. 18531.

18530. 4. vyd. Viz Novák J. V., Bibl. 1902, str. 58-9, č. 25: Vyd. 4. není blíže známo.

18531. 5. vyd HYSTORIA O těžkých Protivenstwjch Cýrkwe České, Hned od počátku gegjho na Wjru Křestianskau obrácenj, w Létu Páně 894, až do Léta 1632, za panowánj Ferdynanda druhého. S připogenjm Hystorye o Persekucý Waldenských Roku 1655 stalé, w Huberku, u Jana Samuele Landolta. 1844. 12°, str. (16), 360, rejstřík 22. Před titulním listem vyobrazení M. Jana Husa a Jana Amose Komenského (“narozen 1502. Zemřel 1672“). Vzadu připojena Modlitba plačtivá o zem udeřené, rozražené, pošlapané i rozptýlené církve české podobojí, věrných následovníků věrného svědka pravdy, M. Jána Husa, str. 1-5, srv. Bibl. Č. Hist. IV, č. 9590. Dále: Píseň opuštěné církve (z žalmu 74.): Hospodine, proč odmítáš, str. 5-6, srv. Bibl. Č. Hist. IV, č. 9629. Dále Naříkání opuštěné církve: Taktoť smutně naříká choť Kristova milá, str. 6-9, srv. Bibl. Č. Hist. IV. č. 0507. Dále: Volání duše těžkostmi sevřené k Bohu soudci: Buď, Bože můj, sám soudce, str. 9-10, srv. Bibl. Č. Hist. IV, č. 9682. Dále: Farao, lid Boží honě, str. 10. srv. Bibl. Č. Hist. IV, č. 95555. K tomu obyčejně bývá připojena Rosaciova Koruna Neuvadlá mučedlníkův Božích Českých, srv. Bibl. Č. Hist. IV, č. 8194 a Historia o bratru Palečkovi. Bibl. Č. Hist. III, č. 4078.

18532. 6. vyd. Historie o těžkých protivenstvích církve české, hned od počátku jejího na víru křestanskou obrácení, v létu Páně 894. až do léta 1632. za panování Ferdinanda II. S připojením historie o persekucí Valdenských roku 1655. stalé. V Praze, tiskem dra Edv. Grégra. Nákladem české evanj. reformované církve pražské, 1870, 12°. str. VI. 202. K tomu připojena: Koruna neuvadlá mučedlníků Božích českých, Str. 293-346. Viz Bibl. Č. Hist. IV, č. 8194.

18533. 7. vyd Historie o těžkých protivenstvích církve české, V Praze. nákl. Spolku Komenského 1888, m. 8°, str. 384. S četnými vyobrazeními. (Úvod a obsah str. I-XVI, text 1-318, Koruna neuvadlá mučedlníku Božích českých 319-370, Píseň o vyhnání a vyhnancích z vlasti 371-375, seznam osob a věcí str. 377-384.

18534. Vyd. 8., nákl. týž. 1902, m. 8°.

18535. O vydání francouzském zmiňuje se Komenský v předmluvě k vydání Lešenskému z r. 1655.

18536. Něm. rukopisný překlad Historie o protivenství v lycejní knihovně v Prešpurku viz Kvačala. č. 32 a.

18537. Kurzer historischer Begrif der Verfolgungen, welche über die böhmische Kirchen ergangen, von dem Anfang ihres Christenthums, das ist, von dem 894 Jahre von der Geburth Christi des HErrn gezellet, bis auf das Jahr 1632. Zuvor in lateinischer Sprach ausgegangen, nun aber in die teutsche Sprach übersetzt. Gedruckt im Jahr Christi 1650 (Švýcarsko, Curych?), 12°, předml., str. 610, rejstřík. Titulus currens: Böhmisches Martyr-Büchlein. Srv. číslo další.

18538. Böhmisches Martyr Büchlein: Darinnen viel denckwürdige Reden, grosse gedult und standhafftigkeit Gottseliger Martyrer, zuvor unerhörte Politische heimlichkeiten, rahtschläg, list und künst der Feinden und Gottes erschrockliche Gericht fürgestellt werden. Zuvor in Latein auszgangen, nun aber zu besserem nutzen auff das trewlichst in die gemeine Teutsche Sprach übergesetzt Durch Conrad Burckhart Dienern der Kirchen zu Zürich. Getruckt zu Zürich, Bey Michael Schaufelbergers sel. hinterlassenem Erben. 1669. 12°, l. 6 nečísl., str. 636, l. 12 nečísl. (Register.) Před titulním listem rytina Conrada Mayera: Mučení, pálení a stínání evangelíků s názvem: Böhmisches Martijr-Bühlein. Zürich Bey Joh. Wilhelm Simler Buchh. Zufinden. — J. Th. Elsner, Martyrologium Bohemicum, 1766, l. 17a o této rytině píše: „ein Kupfer-Blat. darauf das praagerische Blutbad von 1621 den 21. Junius rccht lebhaft geschildert worden.“ Tomu ovšem tak není, poněvadž se jedná o mučení evangelíků vůbec, hlavně pak upálením na hranici; na rytině je 5 hranic, na nichž jsou evangelíci páleni. — Viz č. 18542.

18539. Liberdův německý překlad Historie o protivenství z r. 1740 viz Elsner, Martyrologium Bohemicum, l. c., před-

- 387 -

Historia persecutionum.

Č. 18539-46.

mluva. str. XVII-XVIII (“8 Bogen in 8° mit der Cicero-Schrift und auf schönes Schreib-Papier würcklich abgedruckt.“) Viz Volf J., K literární činnosti J. Liberdy, Čas. Č. Mus. 1908, str. 370. Srv. Bibl. Č. Hist. IV, č. 8297. Viz též Kvačala, č. 32a, jenž se domnívá, že r. 1740 vyšlo něm. vydání ve Švýcařích.

18540. Vyd. něm. z r. 1750 uvádí Wuttke, Die öffentlichen Verhältnisse Schlesiens, Bibl. Č. Hist. II, č. 5084.

18541. Vyd. z r. 1764 uvádí Zoubek-Novák, Komenský 1892, str. 268, č. 32; Kvačala, Verzeichnis, l. c., str. 75, č. 32a (od Elsnera prý); Novák, Bibl. 1902, str. 58-9, č. 25.

18542. Martyrologium Bohemicum oder die Böhmische Verfolgungs-Geschichte vom Jahr 894 bis 1632, darinnen die grosze List, Tücke, Bosheit und Gewaltthätigkeit der Feinde der Wahrheit geschildert wird, auf oft wiederholtes Begehren redlicher Seelen deutsch übersetzt von Johann Theophilus Elsner, Diener des gottlichen Worts, Senior der Böhm. Brr. Unität in Groß-Pohlen und Poln. Preussen, königl. Curator der poln. und lith. Stipendiaten und Seelsorger der böhm. Brüder-Gemeine zu Berlin. Nebst einem historischen Vorbericht und einigen Zugaben. Berlin, in Verlag des Buchladens der Realschule 1766. 8°, l. 24 (nečísl.), str. 576. S věnováním: Denen . . . Stützen des Polnisch-Evangelischen Zions .... Herrn von Grabowsky, hochbestallten General von der Armee des Gros-Herzogthums Lithauen, Erbherrn auf Swietydwor etc. etc. wachsamen Curatori der Lithauischen Evang. Reform. Kirchen, wie auch desselben . . . Bruder . . . Herrn von Grabowsky, Starosten von Czechow, Erbherrn auf Piasky, Cieschkowy etc. etc. bestmeritirten Curatori der Klein-Poln. Evang. Reformirten Kirchen. Desgleichen . . . Herrn Alexander von Kurnatowsky, Erbherrn auf Bodzewo u. Herrn Adam von Bronikowsky, Erbherrn auf Orzeschkowo, Zychlin, Janowice, Krongole etc., sehr wachsamen Senioribus Equ. Ordinis der Gros-Polnischen Evangelischen Reformirten Kirchen. Jest to překlad českého vydání Amsterodamského z r. 1655, srovnaného s lat. vydáním z r. 1648 a s německými vydáními švýcarskými z r. 1650 a 1669. Na str. 481-532 následují: Zugaben zur böhmischen Verfolgungs-Geschichte. a) Des Comenii böhmische Schluß-Rede von 1655, darinnen einiger grausamen Verfolgungen der Waldenser Meldung geschiehet, str. 481-9. b) Ein Klage-Gebeth der zu Boden geschlagenen, zerbrochenen, unter den Fuß getretenen und zerstreueten böhmischen Kirche sub utraque, dieser treuen Nachfolger des treuen Zeugens der Wahrheit M. Johann Hussens, str. 489-97. c) Summarischer Inbegriff des Böhmisch-evangelischen Palmbaumes, oder der zuverlässigen Gedanken von den oft und sehr gedruckten, aber doch noch nic ganz unterdruckten Bekennern des lauteren Evangelii in Böhmen, str. 494-7. (Jest to výtah z Elsnerova pojednání, napsaného r. 1760, z díla: Johann Jacob Simlers Sammlung histor. Urkunden zur Beleuchtung der Kirchengeschichte II Bd., 1763, 3. Theil, str. 861-947). K tomu jest na str. 498-532 obsah příloh: N. I. Joh. Schlechta von Kosteletz Gedanken in Böhmen. N. II. Aenea Sylvii Urtheil von der Taboriten Religions-Gesinnung. Nr. III. Saligs Gedanken von den hin und her verborgenen Protestanten a další výtahy z Palmbaumu. Viz Allgemeine Deutsche Bibliothek. Band VIII, Stück 2, str. 219 a d.; Göttinger Gelehrte Anzeigen 1766, str. 1206. Srv. Monatshefte Com. Ges. II, str. 147.

18543. Proti Elsnerovu vydání vyšel polemický spis; Aegidii Sextetters, des Heil. Benedikti Ordens zu Kladrau Priors, Beiträge zur böhmisch- und mährischen Brüderhistorie oder historische Abhandlung, in welcher vorzüglich untersuchet wird: Ob die heutigen böhmisch- und mährischen Brüder, oder die so genannten Herrnhuter sich billig böhmischer Märtyrer rühmen können. Nebst einer gründlichen Nachricht von dieser Sekte. Martyres veros non facit poena, sed causa. August. Epist. 99, nov. Edit. Mit Genehmhaltung der k. k. Censur. Prag, bei Johann Mangoldt, 1781, 8°, str. XII, (4), 322, (5).

18544. Das Persekutionsbüchlein. Geschichte der Verfolgungen des Evangeliums in Böhmen seit Einführung des Christenthums bis auf die Regierung Kaiser Ferdinand II. 894-1632. Nach der lateinischen Originalausgabe vom Jahre 1648 deutsch bearbeitet von Bernhard Czerwenka, evang. Pfarrer zu Ramsau in Steiermark, Mitglied des historischen Vereines zu Gratz. Gütersloh, Druck und Verlag von C. Bertelsmann, 1869, m. 8°, str. XVI, 401. Srv. Týž, Geschichte der evangel. Kirche in Böhmen, Bielefeld und Leipzig, 1869, str. 623-54.

18545. S knihou Historia persecutionum souvisí: Pronásledování nekatolíků, viz Apologie, Bibl. Č. H. III, č. 11462-84. Srv. též Elsner, Palmbaum a týž, Auszug einer gründlichen Nachricht von den harten Bedrukkungen derer sub utraque oder Evangelischen in Böhmen. (Andere Apologie der Stände 1610, str. 20-35.) Martyrologium Bohemicum 1766, str. 518-32.

18546. Rosacius, Koruna neuvadlá mučedlníku českých z r. 1621 viz po-

- 388 -

Historia persecutionum. — Hlas.

Č. 18546-73.

drobně Bibl. Č. Hist. IV. č. 8196. Srv. též něm. vyd. v Žitavě: Unverwelkliche Crone der böhmischen Märtierer Gottes, 1756, 12°, 66 str. Srv. též Elsner, Martyrologium Bohemicum 1766, str. 263, pozn.

18547. Poměr Holíkových spisů k Historii o protivenstvích viz Volf J., Jiříka Holíka „Päbstische Geissel“ a „Fünffacher Geistl. Spiegel“. Čas. Č. Mus. 1909, str. 308-13.

18548. Historie o protivenství viz M. Georg Cunrad Rieger, Die alte und neue Böhmische Brüder, 24. Stück, Zullichau, 1740, str. 405 a d. O Riegrovi viz podrobně Bibl. Č. Hist. III, č. 3316.

18549. Historii o těžkých protivenstvích položil za základ ke svému líčení Pescheck Christian Adolph, Geschichte der Gegenreformation in Böhmen II, Dresden u. Leipzig, 1844; taktéž Czerwenka Bernh., Gesch. der evang. Kirche in Böhmen, 1869, str. 623-54.

18550. O knize bibliografické zprávy: Historia Persecutionis, viz list Hesenthalerův Andraeemu z Essling, 1653, 25. květen. Kvačala, Korresp. I, 1897, str. 184, č. 137.

18551. Komenský jmenuje mezi svými spisy: Historia persecutionum ecclesiae Bohemicae. Viz Komenský Montan. Faber, 1661, str. 92, č. I.

18552. O shodnosti tekstu Historia fratrum Bohemorum § 19-24 a § 35-66 s Historií o protivenství, odstavce 5-7 a 16-21 viz Aegidii Sexstetters, Beiträge zur böhmisch- und mährischen Brüderhistorie, Prag, 1781, str. VII. Na základě shodnosti usuzuje Sexstetter na autorství Komenského. Srv. č. 18543.

18553. Comenius J. A., Historia persecutionum Ecclesiae Bohemicae ab ejus primordiis usque ad an. 1632. Lugduni Batav., 1658 (?). Viz Balbín, Bohemia Docta (Candidus) 1777, I, str. 208.

18554. Historia persecutionum, viz Adelung, Lexicon, str. 27.

18555. O vydáních Historie o protivenství viz v úvodě Aegidii Sexstetters Beiträge zur böhmisch- und mährischen Brüderhistorie, l. c. str. IV-X.

18556. Historia Persecutionum, viz Hanuš J. J., Quellenkunde und Bibliographie der böhm.-sloven. Literaturgeschichte, Prag, 1868, str. 54-8.

18557. Kvačala, přehled vydání, č. 32a.

18558. Historia o protivenstvích církve české. Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 154.

18559. Historia Persecutionum Ecclesiae Bohemicae, viz přehled vydání Müller č. 29.

18560. Novák J. V., Bibl. 1902, str. 58-9, č. 25 (česká vydání).

18561. Historia persecutionum. Přehled výtisků chovaných v Zemském museu v Brně. Jarník, str. 264-5, č. 1-3.


18562. Historia revelationum. Viz s. v. Proroctví.

18563. Historica relatio Motus Spontanei, quem Perpetuum vocant .... Viz s. v. Motus Spontanei . . . (Perpetuum mobile), 1642.

18564. Historicum Palatium Latinitatis. Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

18565. Historie — srv. Historia.

18566. Historie o těžkých protivenstvích církve České. Viz Historia persecutionum.

HISTORIOLA.

18567. Historiola Ecclesiae Slavonicae ab ipsis apostolis fundatae, ab Hieronymo, Cyrillo, Methodio propagatae, Bohema in gente potissimum radicatae, et in unitate F. F. Bohemorum fastigiatae, brevis historiola. Praejuncto libro de bono unitatis et ordinis etc. ad Anglos scripto, apud Joh. Ravenstenium, 1660, 8°. Viz Komenský, Montan. Faber, 1661, str. 92, č. III. — Srv. s. v. Historia Fratrum Bohemorum, o poměru obou Novák a Müller. — Srv. č. 17815.

18568. Ecclesiae Slavonicae ab ipsis apostolis fundatae, ab Hieronymo, Cyrillo, Methodio, Propagatae, Bohema in gente potissimum radicatae, et in Unitate Fratrum Bohemorum fastigiatae, brevis Historiola. Viz J. Amos Comenii, Historia Fratrum Bohemorum, Halae, 1702.

18569. Ecclesiae Slavonicae Historiola. J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XXIV (prospekt chystaného vydání 1910) s. v. Spisy.

18570. Český překlad: Bidlo Jar., Jana Amose Komenského Krátké dějiny církve slovanské. Přeložil . . . Vydáním a nákladem Comenia, evangelické Matice Komenského, odbor věd. č. 3. V Praze, 1893, 8°, str. X, 99.

18571. Historiola rerum, viz: Janualis rerum et verborum contextus. Opera didactica omnia III. sl. 473-592, s. v. Spisy.

HLAS.

18572. Hlas, Poslední Hlas Strážného viz Boj s Bohem, 1765, předmluva.


18573. Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře k rozplašenému hynoucímu stádu ostatní již rady dáním se všechněmi se žehnající. Pláč Jer. 4. v. 18. Přiblížilo se skončení naše, doplnili se dnové naší, přišlo skončení naše. V Amsterodamě. Léta 1660, 12°. Předmluva datovaná v březnu 1660. Viz Amsterodamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 202.

- 389 -

Hlas. — Hrad.

Č. 18574-96.

18574. Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře, k rozplašenému hynoucímu stádu. Ostatní již rady dáním se všechněmi se žehnající . . . Pláč Jer. 4. v. 18. Přiblížilo se skončení naše, doplnili se dnové naši, přišlo skončení naše. V Amsterodamě, Léta 1659. Nyní znovu vydán v Berlíně Léta 1757, 16°, str. 89. —

18575. Ohlas pastýře k rozplašenému stádu ovčince Kristova. V Litomyšli 1872, 8°, str. 16.

18576. Smutný hlas pastýře. J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XVIII (prospekt chystaného vydání 1910), s. v. Spisy.

18577. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 119; Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 158; Kvačala č. 116; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 284, č. 114; Novák J. V., Bibl. 1902, str. 66, č. 47.

18578. Německý překlad: Slaměník Franz, Stimme der Trauer von J. A. Comenius Aus dem Böhmischen übersetzt. Stimme der Trauer eines durch Gottes Zorn verscheuchten Hirten an die auseinander getriebene zugrunde gehende Herde Seine letzten Ratschläge erteilend, nimmt er nunmehr von allen Abschied. Klagelieder Jerem. 4. 18: Unser Ende kam heran, unsere Tage sind um, unser Ende ist gekommen. Amsterdam, 1660. Mon. Com. Ges. XVII, 1908, str. 98.


18579. Hlubina bezpečnosti, viz: Centrum securatatis. Srv. Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 203.

18580. Hoburg Christian, Postilla Evangeliorum Mystica. Das ist Verborgene Hertzenssaft aller Sonntags und Festevangelien durchs gantze Jahr. S autografem, s dedikací Komenského Gerhardovi Proen. Z originálu v Museu král. Č. facsimile, viz Patera, s. v. Korrespondence. Text znova: Kvačala, Korrespondence II, 1902, str. 191, č. 17.

18581. Höchstwundersame Offenbahrungen, welche einer Böhmischen Edel-Jungfer. 1711. Viz s. v. Proroctví: Poňatovská.

18582. Holsatius, Holsatus, viz: Simonius Theodor, řecký překlad, s. v. Janua linguarum.

18583. Homiletische Werke. Viz s. v. Kázání. Srv. s. v. Spisy.

18584. Hondius (Hondt) Henricus. Viz Marchionatus Moraviae, auctore J. A. Comenio. Srv. s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c.; Jarník. l. c.

18585. Hondius Jodocus, srv. s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c.; Jarník, l. c.

18586. van Hoogstraten F., viz: hollandský překlad s. v. Diogenes Cynicus.

18587. Hoole Charles, viz anglické vydání s. v. Orbis pictus, 1658, 1672, 1705, 1728, 1777, nový přetisk 1887.

18588. Horlivost bez umění a lásky. Viz: Admonitio fraterna. Srv. s. v. Maresius 1669.

HORN TH.

18589. Horn Th., srv. anglický překlad s. v. Dissertatio de sermonis Latini studio.

18590. Horn Th., viz s. v. Janua linguarum, London 1631.

18591. Horn Th., viz s. v. Janua linguarum reserata, London 1673.

HRAD NEDOBYTEDLNÝ.

18592. Nedobytedlný Hrad Jméno Hospodinovo, k němuž Kdo se koli v svých jakýchkoli ssouženích a nebezpečenstvích utíká, přichráněn a zachován bývá. Přísloví 18. 10. Hospodin jest Skála má. Spasení mé, vysoký Hrad můj: nepohnut se škodlivě. Žalm 62. 3. Rukopis XVII. stol. v knihovně kláštera Strahovského, sign. I, F. 9., l. 34a-59b.

18593. Hrad. Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo, k němuž kdo se koli v svých jakýchkoli souženích a nebezpečenstvích utíká, přichráněn a zachován bývá. Přísl. 18, 10. žal. 62, 3. 1. vydání. Datum při odcházení mém 10. října 1622. Výtisk 1. vydání neznám. — O knize vykládá Komenský Montanovi (Faber Fortunae, 1661, str. 76, č. 7): „Eodem argumento (jako Centrum securitalis, viz s. v.) alius postea (in gratiam amici, qui mihi patris erat loco) scriptus fuit tractatulus, Arx inexpugnabilis Nomen Domini.“ Kvačala č. 12.

18594. 2. vyd. Dvojí Spis vzdělavatedlný. I. Nedobytedlný Hrad Jméno Hospodinovo, k němuž kdo se koli v svých jakýchkoli Souženích a Nebezpečenstvích utíká, přichráněn a zachován bývá. Přísl. 18, 10. Žal. 62, 3. II. Přemyšlování . . . V Háli Magdeburské, Léta Páně 1765, 16°, str. 37. Předmluva na rubu titulního listu od J. T. E. (lsnera), dat. v Berlíně, na faře české dne 1. ledna 1761.

18595. Vydání 3: . . . v Pešti u Trattnera a Karolyho, 1843, 12°. — Vydání 4.: Přemyšlování. I. O hradu nedobytelném, jméně Hospodinově (str. 3-58), v Praze-Karlíně (V. Paseka) 1864, 12°. — Vydání kritické 5: Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo, k němuž kdo se koli v svých jakýchkoli ssouženích a nebezpečen stvích utíká, přichráněn a zachován bývá. Přísl. 18, 10; Žal. 62, 2.) Novák J. V., Veškerých spisu J. A. Komenského svazek XV, 1910, str. 69-91.

18596. O knize srv.: Hrad 1622. Palacký. Čas. Č. Mus. 1829, III. str. 113; Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. Wiss. 1868, 8°; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 262-3, č. 12; Kvačala, č. 12; Müller,

- 390 -

Hrad. — Christianus.

Č. 18596-620.

č. 13; Výst. mus. č. 244; Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 133, srv. str. 150; Novák J. V., Bibl. 1901, str. 85, č. 7. — Srv. Výňatek (3. kap.): Kašpar L. B., Památce Komenského, 1892, str. 46.


18597. Hry a slavnosti školní. Viz Špaček j. s. v. Schola ludus.

18598. Hry školní divadelní. Viz Divadlo.

18599. v. Hubert C. J. Viz s. v. Orbis pictus: Comenius Gallico-Germanicus 1817.

HÜNEFELD.

18600. Hünefeld Andreas. Viz s. v. Janua linguarum 1634 (spory o vydání v Gdansku).

18601. Hünefeld Andreas, viz s. v. Vestibulum Januae linguarum, č. 18830.

18602. Hünefeld G., viz s. v. Janua linguarum . . . linguarum quatuor .... Dantisci, 1643.


18603. Huldrici Neufeld Judicium. Viz: Neufeld (Komenský).

18604. Hulínský ze Strážnice, viz s. v. Elegidion ad M. Titum 1612. Viz s. v. Elegidion.

18605. Hultgren Frider. Car. Viz vydáni Didactica magna s. v. Didaktika.

18606. Hussi Johannis und seiner getrewen Nachfolger, der Böhmischen Brüder, Geistliche Gesänge. Viz s. v. Musica: Kirchen Haus- und Hertzens-Musica, Amsterdam, 1661, II. Srv. Kancionál. Komenského srovnání Husa s Lutherem (1647). Kvačala, Korrespondence, I, 1897, č. 102.

18607. Hussitische, Alte Brüderkirche. Viz: Die Kirchenordunung . . . s. v. Historia Fratrum Bohemorum.

18608. Hvězdářství dle světla fysiky opraveno býti mající. Viz s. v. Astronomia ad lumen physicum reformanda. — Srv. s. v. Fysika.


18609. Hypomnemata de dissidentium in rebus fidei Christianorum reconciliatione, 1643 Viz: De dissidentium in rebus fidei Christianorum reconciliatione.  — Srv. vydání 1658 s. v. Neufeld Huldrici Judicium.

18610. Hypomnemata quaedam de pace ecclesiae, viz Komenský Starším Jednoty, z Elbinku 6. února 1645. Kvačala, Korresp. I, 1897, str. 122, č. 91. Srv. Kvačala, Korrespondence II. 1902, č. 69. — Kvačala, Analecta Comeniana, 1909, č. 48 a Archiv, I. v Brně, 1910, str. 44 uvádí vydání, kde za Hypomnemata následuje: Str. 67-546, Judicia de Valeriano Magni; str. 547-62: Excerpta z Paraclesi Erasma a z Melanchtona Hypotheses; str. 563-603. De ecclesiis evangelicis legitima in Missione dissertatio; str. 604-47: De colloquio Thorunensi cogitationes Anno 1645. Januarii 21. O různých výtiscích a nedokončených tiscích viz Kvačala, Archiv I. 1910, str. 44.

Ch.

18611. Chemlin Caspar, viz vydání Comenius interpolatus, s. v. Janua linguarum, Marpurgi, 1641.

18612. Cherubim: Duo Cherubim Ob versi Arcae foederis Christo. Sive Novum Testamentum in Veteri velatum, et Vetus in Novo revelatum. Viz návrh Komenského v obraně proti Zwickerovi v knize (s. v. Irenica) De iterato Sociniano Irenico iterata ad Christianos Admonitio, Amstelredami, 1661, str. 160-3: Atque utinam Deus aliquem excitet, qui (Apostolorum in hac epistola imitatus) ex utriusque Foederis arcanis, pleniorem mysteriorum Dei Harmoniam populo Christiano ostendat! Haberet id adversus haereticam Scripturarum lacerationem. et per id tot enatos particulares omnis generis errores, magnam vim, tali titulo . . Appellationis ratio sumi potest ex illis Dei ad Mosen verbis, Exod. 25. vers. 22: Loquar tecum e medio duorum Cherubim, qui erant super Arcam testimonii. Constat enim, Arcam Foederis figuram Christi fuisse, quem utrumque Testamentum respicit: alterum nuntians ut venturum; alterum, ut eum, qui jam venit. Ubi non homo loquitur, sed Deus; et quidem e medio Cherubim, id est, emedulla Scripturarum harmonice observanda, ad unam, plenam, undique suavem, aeternae veritatis consonantiam, a qua quicquid in diversum abit, mox displicere amoverique posset. Quid velim, specimine dato innuam, sic per duas columnas ...“ Srv. s. v. Harmonia.

18613. Chiliasmus. Viz náboženské polemiky Komenského v zpracování a s. v. Proroctví.

18614. Chmela Josef, viz 1. vydání Didaktiky české, s. v. Didaktika.

18615. Chmela Jos. Viz Svět v obrazích s. v. Orbis pictus 1833.

18616. Cholinus Joannes Arnoldus, viz s. v. Janua quatuor linguarum, 1673.

18617. Холоднябъ Марія. Viz (Всякъ своего счастія кузнецъ) s. v. Faber fortunae.

18618. Холоднякъ М. Viz s. v. Orbis pictus.

18619. Chrám latiny — viz s. v. Vechner David.

CHRISTIANUS, CHRISTIANISMUS.

18620. Christianae juventutis balsamentum: labyrinthus sapientiae, paradisus animae, rosarium, spirituale balsamentum, violarium, viridarium. Viz s. v.

- 391 -

Christianae juventutis. — Impedimenta.

Č. 18620-42.

Spisy: Opera didactica omnia I, sl. 248-9. — Vernaculae scholae classis.

18621. Christianae Pansophiae Templum, viz: Opera didactica omnia I, sl. 479-80, s. v. Spisy.

18622. Christianae Religionis brevis institutio. Viz s. v. Socinismi Speculum, 1661, v úvodě.

18623. Christiana Pansophia. Viz s. v. Pansophia.

18624. Christiana perfectio. Viz s. v. Přemyšlování.

18625. Christiani. Viz Admonitio tertia ad Christianos.

18626. Christianismus reconciliabilis reconciliatore Christo. 1646. Nezdařeným pokusem Vladislava IV., který na smírčí rozmluvě v Toruni (viz s. v. Colloquium Thoruniense, charitativum, 28. srpna — 21. listopadu 1645) chtěl způsobiti sjednocení evangelíků polských, podnícen byl Komenský k sepsání tohoto spisu. Spis tiskem nebyl vydán, protože úmysl králův se nezdařil. (Viz však Angelus pacis 1667!) — Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 275, č. 64; Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 120; Müller č. 59. — Komenský píše doslova: „Christianismus reconciliabilis reconciliatore Christo. Hoc est: Quam facile Christiani, si vere ac serio Christiani esse velint, non discordare possint, tam clara est demonstratio, ad gloriosissimum regem Wladislaum IV. (Quod scriptum in lucem non venit, quia neque regium consilium processit. Capiti libri erant octo: I. Quae sint tam atrocium inter Christianos dissidiorum verae causae. II. De abominabili eorum turpitudine ac noxa. III. Reconciliatio Christianorum cur optanda? IV. Atque si optanda et quaerenda, qualis optanda et quaerenda. V. An illius tam perfectae spes esse possit et ex quibus fundamentis? VI. De mediis ad talem reconciliationem necessariis. VII. De mediorum istorum legitimo usu, ut optatus successus non sequi non possit. VIII. De triumpho Christi, principis pacis, si Christiani sub leges pacis redigi se poterentur. Viz Komenský Montan., Faber, 1661, str. 94-5. — Srv. Irenica. Srv. dále: Christianismus reconciliabilis reconciliatore Christo h. e. demonstratio aperta, populum nomen Christi professum per quaecumque gentes et linguas factionesque et sectas divisum, ita sibi uniri posse, ut sub pastore uno unum ovile et sub rege uno unum regnum facti, omnes concorditer vivant, illiusque rei tempus jam adesse. Tento titul uvádí Komenský ve svém spisu Angelus pacis, 1667, kde praví, že má rozepsány dva spisy (De omnimoda rerum humanarum emendatione a Christianismus), jimiž Bůh pokolení lidskému červánky obecného světla posledního věku ukáže. Oba spisy jsou prý skoro hotovy, počaty byvše z rozkazu Božího. Srv. též Nachrichten von einer Hallischen Bibl. VIII, str. 71-2. — Viz též list Hesenthalerův Boineburgiovi z r. 1670. Struve B., Acta literaria, Jenae, 1709, str. 25. Znova Kvačala, Analecta Comeniana, 1909, str. 141, č. 46.

18627. Christianorum in rebus fidei dissidentium reconciliatio . . . Viz s. v. Independentia aeternarum confusionum origo.

18628. Christianorum Unus Deus. Viz s. v. De Christianorum Uno Deo.


18629. Christina (Poniatowska), Revelationes, viz: Proroctví: Lux e tenebris.

18630. Christomastix, viz: polemiku Komenského se Zwickerem, s. v. Irenica: De iterato Sociniano Irenico iterata ad Christianos Admonitio, 1661. Srv. Zwicker.

18631. Christus, crucis suae mysteria explicans, viz Animae affiictae cum ratione dialogi.

18632. Christus reconciliator. Viz: Christianismus reconciliabilis.

18633. Chunrad Christ. Viz vydání s. v. Unum necessarium. Srv. Cunrad Christ., Kunrád Krištof.

18634. Church Constitution of the Bohemian and Moravian Brethren. Viz s. v. Řád církevní Jednoty Bratří Českých, anglický překlad, vydání 1866.

18635. Chvála methody pravé. Viz Encomia methodi verae, s. v. Continuatio laborum scholasticorum. Srv. s. v. Patakinum: Řeči Potocké.

IDEA.

18636. Idea didactica ex arcanis aeternis. Viz s. v. Spisy. Opera didactica omnia IV. sloupec (21-4). Viz: Der Lehrkunst Urbild aus den ewigen Geheimnissen. Papfenheim, Joh. Amos Comenius, II, 1898, str. 93-4.

18637. Ideae concionum. V dopisu Komenského Figulovi 22. května 1656. Viz Müller č. 92.

18638. Idea illustris Putakinae scholae. Opera didactica omnia. III, str. 3-4, s. v. Spisy. Viz: Entwurf zu der erleuchteten Schule zu Patak 1650. Pappenheim, Joh. Amos Comenius, II, 1898, str. 148-50. Srv. s. v. Patakinum.


18639. Ignavia. Viz: De pellenda scholis ignavia, s. v. Fortius redivivus.

18640. Ichnographia Pansophiae. Viz výklad Komenského (1642) v listu B. Hottonovi, Patera, Korrespondence, č. 41. Viz č. další.

18641. Ichnographia Templi Sapientiae, s. v.: Pansophiae diatyposis 1645 s. v. Pansophia.

18642. Impedimenta. Viz s. v. Pansophia: De studii pansophici impedimentis.

- 392 -

Independentia. — Informatorium.

Č. 18643-64.

INDEPENDENTIA.

18643. Independentia, aeternarum confusionum origo spectamini venerabilis nationalis synodi in nomine Christi. Londini in Anglia congregatae subjecta anno 1648. In exemplum autem noxae a spretis fraternis consiliis foras data. (Předmluva: Pridie Calendas Julii 1648.) Lesnae, 1650, 12°. Viz Komenský Montan.: Eodem anno scriptus fuit anno 1648 (in Anglia litibus religiosus inter fratres, de ecclesiae regiminis, gliscentibus) de independentia confusionum origine libellus moderationem utrinque obtestando suadens, typis excusus Lesnae anno 1650, et recusus Amsterdami 1661, 8°. Viz Komenský, Faber, 1661, str. 95-6. — Sepsáno za příčinou svárův anglických s týmž úmyslem jako jiné spisy irenické. Srv. Irenica. Viz Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 276, č. 68. Srv. Kvačala, Zeitschrift für österreichische Gymnasien, 1889, str. 840: Kvačala, č. 68. —  Srv. s. v. Presbyteriani. Viz též list Komenského Hartlibovi (1646). Patera, Korrespondence, č. 104.

18644. 2. vydání: Independentia, aeternarum confusionum origo. Nationali in Anglia Synodo anno 1648 congregandae, spectamini oblata; et typis anno 1650 Lessnae descripta: recusa vero Amsterdami, Anno 1661, m. 8°, str. 66. Viz opis nový rukou J. Lega, rukopis bibliotheky Musea král. Českého, sign. VI, E. 10. Rukopis Zoubkův v knihovně Musea král. Českého. Viz Výst. mus. č. 263. — Srv. exemplář: Independentia aeternarum confusionum origo. Accedit: De Dissidentium in rebus fidei Christianorum reconciliatione. Amsterodami, 1661, 8° (v knihovně Mitrovských). Dudík, Forschungen in Schweden, Brünn, 1852, str. 332, poznámka. — Srv. Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 203.

18645. Chystané vydání viz: Independentia. J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XIII. (prospekt 1910), s. v., Spisy.

18646. Česky přeložil Šmaha J., Komenského independentia. Česká škola, XII, 1890, č. 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21 a 23. Srv. Paedag. Rozhledy IV, 1891, str. 15; Klika, Monatshefte Com.-Ges. I, str. 86; Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 144 (Independenství, zmatku původ), srv. str. 107; Novák J. V., Bibl. 1903, str. 17, č. 16. — Srv. též: Komenský, Spis o independentech. Ztracený, v katalogu bývalé knihovny Mitrovské nalezen titul, kniha nikoli. Viz Zoubek, O Komenského polemikách theologických, Čas. Č. Mus. 1885, str. 7, pozn. 5.

18647. Zoubek J. F., Komenského spis: „Independentia populi Bohemici“. Národní Listy 1909;, příl. k č. 217. Srv. Zvon 1909; Samostatnost 1909 a skoro všecky denníky i týdenníky české, jež z Národních Listů zprávu otiskovaly, s dodatky a dohady.

18648. Independentství, Zmatků původ. Viz: Independentia. č. 18646.


18649. Index Schmetianus, ad quantitatem vocabulorum discernendam aptissimus. In gratiam Studiosae Iuventutis specialiter impressus. Pragae, 1669, 4°. Viz podrobně při vydání (s. v.) Janua linguarum, Pragae, 1669.

18650. Induciae Martinianae. Viz s v. Cesta pokoje.

18651. Inexpugnabilis arx. Viz: Hrad nedobytedlný.

18652. Infantiae schola, viz: s. v. Spisy: Opera didactica omnia. I, str. 198-sl.249. Viz o vydáních s. v. informatorium scholae maternae.


18653. Informatio Classis Janualis, viz: Opera didactica omnia, I, sl. 380-90, s. v. Spisy.

18654. Informatio Classis Palatii, viz: Opera didactica omnia I. sl. 390-3, s. v. Spisy.

18655. Informatio Classis Vestibularis, viz: Dissertatio didactica (Opera didactica omnia I, sl. 379-80), s. v. Spisy.


18656. Informatorijum za školu materinsku. Viz chorvatský překlad (V. Z. Mařík) s. v. Informatorium školy mateřské.

INFORMATORIUM.

18657. Informatorium de Januae et Vestibuli usu debito, viz: Dissertatio didactica.

18658. Informatorium der Mutterschule. Viz: Informatorium školy mateřské, německý překlad.

18659. Informatorium de usu debito editorum jam in lucem Vestibuli et Januae, viz Dissertatio didactica.

18660. Informatorium de usu Vestibuli et Januae. Viz s. v. Pansophiae prodromus 1644, s. v. Pansophia.

18661. Informatorium in usum juventutis formatorum et editorum jam in lucem Vestibuli et Januae usu debito. Viz s. v. Pansophiae prodromus s. v. Praeludia Conatuum Comenianorum.

18662. Informatorium Januae linguarum Vestibuli, viz při roce 1642 s. v. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum.

18663. Informatorium Maternum. Viz s. v. Pansophiae: Tabula pansophiae.

18664. Informatorium . . .   Scholae Maternae. Viz s. v. Informatorium školy

- 393 -

Informatorium školy mateřské.

Č. 18664-83.

mateřské. Srv. Conatuum Comenianorum Praeludia 1637.

INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ.

Český text.

18665. Rukopis bibliotheky Musea království Českého, sign. II. E. 6. (Komenského autograf): Informatorium Školy Mateřské, to jest Pořádná a zřetedlná Zpráva, kterak Rodičové pobožní, i sami i skrze Chůvy, Pěstouny, a jiné Pomocníky své, nejdražší svůj klenot. Dítky své milé, v Prvním jejich a počátečním věku, rozumně a počestné, k slávě Bohu, sobě ku Potěšení, Dítkám pak svým na spasení, vésti a cvičiti mají. Mar. 10. 14. Nechtě dítek ať jdou ke mně (dí Pán) a nebraňte jim: nebo takovýchť jest království Boží. 4°, 46. O rukopise Novák J. V. při vydání r. 1908. Rukopis nalezen od Dra. A. Gindelyho v Lešně r. 1856. Viz I. vydání 1858. Srv. Novák J. V., Bibl. 1901, str. 92-3, č. 16.

18666. 1. vydání: Informatorium školy mateřské, to jest pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní i sami i skrze chůvy, pěstouny a jiné pomocníky své, nejdražší svůj klenot, dítky své milé, v prvním jejich a počátečným věku rozumně a počestně k slávě Bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají. V Praze, 1858, pomocí Musea království Českého. 12°, str. (4), 92. Předmluva od vydavatele Ant. Gindelyho.

18667. Informatorium školy mateřské. K novému vydání upravil Josef Kořínek. (Ženský Svět. Sbírka spisu k poučení a zábavě. Pořádá Věnc. Lužická. Svazek III.) V Praze 1873, 12°. str. 98. (Vyd. 2.)

18668. Vydání 3. Informatorium školy mateřské. K novému vydání upravil Josef Kořínek. Druhé vydání. V Praze, 1884, v. 8°, str. 53, (1). (Urbánkova Biblioteka paedagogická, svazek 108.)

18669. Vydání 4. Informatorium školy mateřské. K novému vydání upravil Ant. L. Berger. V Pardubicích, 1893, m. 8°, str. 89. Životopis Komenského str. 3-12.

18670. Informatorium školy mateřské. Úvodem a poznámkami opatřil J. F. Novák. V Praze, 1908. Viz: Sebrané spisy J. A. Komenského, díl II. (Knihovna pedagogických klasiků. Sv. IV.) 8°, str. V-XIV, 1-71.

18671. Chystané vydání: Informatorium školy mateřské. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek IV. (prospekt 1910) s. v. Spisy.

18672. Gindely A., Výňatky ze dvou starých spisů: b. Škola mateřská J. A. Komenského. Sborník Učitelský (kalendář) 1858, str. 155-89.

18673. Zlatá zrnka ze spisů J. A. Komenského (z Informatoria školy mateřské.) Komenský, II, 1847, str. 535-8.

18674. Ukázka: Kašpar J. L., viz s. v. Spisy, kap. 6. Viz Novák, l. c. 1901, 92.

18675. Ukázka: Vorovka Karel, Čítanka díl III., kap. 6.

18676. Slaměník Fr., Komenský ve svých spisech: Informatorium školy mateřské 1628. Komenský, XX, 1892, str. 235.

18677. Bartoš František, Domácí čítanka. Z lidu pro lid vybral. Nákladem Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje na r. 1900. V Brně, 1900, 8°, str. XVI, 463. Srv. Rypáček, Čas. Mor. Musea Zemsk. I, 1901, str. 138-9. Z obsahu: Škola mateřská, „s duchem i se slovy Informatoria J. A. Komenského“.

18678. Šimek Jos., Výtahy z klasiků pro kandidáty učitelství: Výbor z Komenského Informatoria a Didaktiky s úvodem. Viz Paedag. Rozhledy XXI, 1908, str. 481.

ANGLICKÝ TEXT.

18679. School of infancy. London 1641. Viz Müller, č. 21. — Viz Slovník paedag. II, 512.

18680. Benham Daniel, School of Infancy: an essay on the education of youth during the first six years, by John Amos Comenius. To which is prefixed a sketch of the life of the autor. London, 1858, 8°, str. 168, 75. — S podobiznou Komenského od Hollara. Srv. Goll, Čas. Č. Mus. 1874, str. 260, kde důsledně tištěno Beuham. — Srv. Monroe Will. S., Die Mutterschule des Comenius. Mitt. Com. Ges. II, 1894, str. 136-8.

18681. Monroe Will. S., Comenius' School of infancy: an essay on the education of youth during the first six years. Edited with notes, introduction, bibliography, and portrait of Comenius. Boston, London 1896, 12°, str. XIV, 99. Srv. Zíbrt, Čas. Č. Mus. 1897, str. 578. Viz číslo další.

18682. Monroe Will, Comenius' school of infancy. An essay an the education of youth during the first six years. Edited with an introduction and notes. London, 1897, m. 8°, str. XVI, 99. S podobiznou od Hollara. S bibliografií: Books for mothers and teachers a Bibliography of Comenian literature. Srv. číslo předchozí. Srv. č. 18723.


18683. Chorvatský text: Jana Amosa Komenskoga Informatorijum za školu materinsku. S českoga originalu preveo Vjenceslav Zaboj Mařík. (Knjižnica za učitelje. Izdaje Hrvatski pedagogijsko-književni sbor. Knjiga XVIII.) Zagreb, 1886, 8°, str. VIII, (4), 70.

- 394 -

Informatorium školy mateřské.

Č. 18O84-700.

18684. Jana Amosa Komenskoga Informatorijum za školu materinsku . . . (obálkové) vydání. Zagreb, 1892. 8°.

LATINSKÝ TEXT.

18685. Latinský překlad pro Uhry z r. 1653. Neznámo, byl-li tehda vydán (Opera didactica omnia I, 198). — Určen byl pro Uhry a zařazen v sebrané latinské spisy, s. v. Spisy. Opera didactica omnia I, 198-249 pod názvem: Schola infantiae, sive de provida juventutis primo sexennio educatione. Srv. Palacký: Schola materni gremii. Čas. č. Mus. 1829, III, str. 113. Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 265, č. 21. Viz č. 18708.

18686. Schola infantiae, sive de provida juventutis primo sexennio educatione. Vyd. Schröter Hermann, Weissenfels, 1864, m. 8°, str. 107. (s textem německým, viz při německých vydáních 1864). — Srv. Vornibaum, Die evangelischen Schulordnungen des 17. Jahrhunderts, Gütersloh, 1863, č. 18690. — Srv. Komenský Colboviovi z Lešna, 1650, 5. srpna. Kvačala, Korrespondence I. 1897, č. 120, str. 165.

NĚMECKÝ TEXT.

18687. 1. vydání. Informatorium. Der Mutter-Schul, das ist, Ein richtiger und augenscheinlicher Bericht, wie frome Eltern, theils selbst, theils durch ihre Ammen, Kinderwärterin, unndt andere mitgehülffen, ihr allertheurestes Kleinod, die Kinder, in den ersten sechs Jahren, ehe sie den Präceptoren übergeben werden, recht vernünftig, Gott zu ehren, ihnen selbst zu trost, den Kindern aber zur seeligkeit aufferziehen und uben sollen: Marci 10. 14. Lasset die Kindlin zu mir kommen, unndt wehret inen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Gedruckt zur Polnischen Lissau, 1633, 8°. (Komenský sám přeložil z češtiny text do němčiny.) Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, l. c. č. 9. Viz Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 109; Müller, č. 21; Kvačala, č. 20a. — Viz též list Hübnerův Hartlibovi z 1. pros. 1636: Des Comenii Mutter-Schule belangend, ist solches gewisslich ein feines Büchlein, Und eines von den besten, so man in hoc genere hactenus hatt. Kvačala, Korrespondence I, 1., 1897, str. 24, č. 23.

18688. Vydání 2. Informatorium der Mutter-Schul . . .   Leipzig, 1634, (apud G. Grossium), 4°.

18689. Vydání 3. Informatorium maternum, der Mutter-Schule, d. i. ein richtiger und augenscheinlicher Bericht, wie fromme Eltern, theils selbst, theils durch ihre Ammen, Kinderwärterinnen und andere Mitgehülfen, ihr allertheuerstes Kleinod, die Kinder, in den ersten sechs Jahren, ehe sie den Praeceptoren übergeben werden, recht vernünftiglich Gott zu Ehren, ihnen selbst zum Trost, den Kindern aber zur Seligkeit auferziehen und üben sollen. Marc. 10, 14. Lasset die Kleinen zu mir kommen und wehret ihnen nicht, den solcher ist das Reich Gottes. Nürnberg, gedruckt und verlegt durch Wolfgang Endter 1636. Srv. Neue preus. Kreuzzeitung 1874 a Pokrok 1874 (polemika).

18690. Vormbaum Reinhold, Evangelische Schulordnungen des 17. Jahrhunderts. Gütersloh. 1863. Obsahuje: Die Mutterschule des Comenius nach der Ausgabe v. J. 1633. II, str. 770-807.

18691. Die Mutterschule. Herausgegeben von Diaconus Hermann Schröter, Weißenfels, 1864, Prange, m. 8°, str. 107. Srv. 2. vydání 1874. Viz č. 18686.

18692. Die Mutterschule, herausgegeben von Herm. Schröter. 2. Auflage. Leipzig, 1874, m. 8°, str. 104. Srv. vydání 1864.

18693. Informatorium der Mutterschule. Viz Beeger Julius und v. Leutbecher, Ausgewählte Schriften 1, Leipzig, 1875. Viz s. v. Spisy.

18694. Vydání Zoubkovo: Informatorium der Mutterschule, bearbeitet von Berger Julius und Zoubek Franz. Leipzig 1884, 8°, str. 66. Srv. číslo další.

18695. Informatorium der Mutterschule. Bearbeitet von Berger Jul. und Zoubek Franz, Leipzig, 1886, m. 8°, str. 66. Srv. číslo předchozí.

18696. Mutterschule. Mit einer Einleitung, herausgegeben von Albert Richter. (Neudrucke pädagogischer Schriften. Band VIII.) Leipzig 1891, m. 8°, str. 86.

18697. Mutterschule. Viz Pappenheim, Joh. Amos Comenius, II, 1898, str. 263-337 (viz mezi životopisy).

18698. Informatorium der Mutterschle, neu herausgegeben von C. Th. Lion, Langensalza, 1898, 8°.

18699. Rukopisný překlad: Des Joh. Amos Comenius Informatorium der Mutterschule, das heiszt: eine richtige und leicht fassliche Anleitung, wie die frommen Ältern selbst, durch ihre Wärterinnen, Erzieher und andere Gehilfen ihr theuerstes Kleinod, ihre lieben Kinder in ihrem ersten Lebensalter vernünftig und ehrbar, Gott zur Ehre, sich zur Freude und den Kindern zum Heile leiten und üben sollten. Aus dem Böhmischen verdeutscht von Jos. Sokol. Rukopis bibliotheky Musea království Českého, sign. VI, B. 14. Fol.


18700. Polský text Informatorium scholae maternae. Znám jen podle této citace. Kvačala, č. 20a: „Polnisch: in Thorn.“

- 395 -

Informatorium školy mateřské.

Č. 18701-30.

RUSKÝ TEXT.

18701. Каитеревъ П. Ѳ., Материнская школа по Амосу Коменскому. Časopis Образованіе (В. Д. Сниовскій), С.-Петербургъ, 1892, Кн. 4. апрѣль, str. 291-307. Přetištěno 1893, viz dále.

18702. Материнская Школа, Переводъ съ нѣмецкаго З. П. Воскресенской. Образованіе (В. Д. Сиповскій). G.-Петербургъ, май, 1892. Отд. оттискъ, С.-Петербургъ, 1892, 8°, str. II, 64. Viz č. další.

18703. Іоанна Амоса Коменскаго Уставъ материнской школы съ чешскаго подлинника „Informatorium školy mateřské“ (1628). Перевелъ Ѳ. В. Ржига, Съ портретомъ автора. Нижній Новгородъ, 1893, 12°, str. XIV, 109, (1).

18704. Каитеревъ II. О., Материнская школа но Амосу Коменскому. 300-лѣтныА юбилей отца народной школы Амоса Коменскаго, С.-Петербургъ, 1893, str. 21-40. Srv. při vydání 1892.

18705. Материнская школа, трудъ З. П. Воскресенской. No. 2. Памяти Яна Амоса Коменскаго, С.-Петербургъ, 1895, č. 4.


18706. Slovenský text. O vydání r. 1892 viz Kvačala, č. 20 a b. Srv. Novák-Zoubek, Komenský, 1892, str. 265, č. 21.


18707. Švédský text: Comenius, Joh. Amos, Moderskolan (Informatorium maternum). En anvisning for kristliga fôrâldrar och barnavårdare. På svenska af F. Sandberg. Stockholm, 1868. 12°, str. 52.


18708. Uherský text. Uherský text 1653 viz Müller, č. 21, „Ungarisch 1653“. Srv. Kvačala č. 206: „Ung. 1653; ob gedruckt, weiss ich nicht.“ Srv. Novák, č. 18685.


18709. O Informatoriu Komenského viz: Entwurff Einer Vermunfftmässigen Kinder-Zucht, Beydes in Sitten und in Wissenschaften, vorgestellet von Jano Abrahama a Gehema, Equ. Med. Doct. Franckfurt u. Leipzig, Anno 1691, 8°, str. 46-8.

18710. Informatorium školy mateřské viz Hanschmann, Friedr. Fröbel, 1874, str. 151. Srv. v oddílu: Komenský a Fröbel (zpracování).

18711. Dittmer H., Darstellung des Gedankenganges in Amos Comenius Mutterschule. Pädagogische Studien, Leipzig, 1880, Heft I, str. 1-41. (Pädagogische Sammelmappe, Heft 45.)

18712. Durdík Petr, Komenského Informatorium školy mateřské srovnáno s Emilem Rousseauovým a s Knihou matek Pestalozziovou. Paedagogium, VI, 1884. — Dodatek ku článku P. Durdíka: Komenského Informatorium školy mateřské, srovnáno s Emilem Rousseauovým a s Knihou matek Pestalozziovou. Paedagogium VII, 1885, , str. 10-8.

18713. Bötticher-Lindner, Johann Amos Comenius, 1892, str. 97-9.

18714. Bötticher Wilh., Die Erziehung des Kindes in den ersten sechs Jahren nach Pestalozzi und Comenius. Znaim 1892. (Comenius-Studien Heft 3.)

18715. Kayser, J. A. Comenius, 1892, str. 59-64.

18716. Lužická Věnceslava, Informatorium školy mateřské. Lada, Mladá Boleslav, 1892, 4°.

18717. Hiemisch K. H., Die Mutterschule von Comenius. Schul- und Kirchenbote. Begründet von Fr. Obert, Hrsg. von Ed. Morres. 1892. Nr. 6.

18718. Missbach o J. A. Komenského „Informatorium školy mateřské“. Viz Příl. Komenského XXI. 1893, str. 290.

18719. Novák J. V., J. A. Komenského Informatorium. Posel z Budče, 1895, str. 670, 733.

18720. Šmaha J., Informatorium školy mateřské. Viz Názorné vyučování J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy VIII, 1895, str. 287.

18721. Kameníček Frant., Českým matkám. Ohlas z „Informatoria školy mateřské“ J. A. Komenského. Pamětní list „Morava svým Maticím“ v Brně, 1897.

18722. Čáda Fr., Význam Komenského Informatoria školy mateřské. Spisů Dědictví Komenského v Praze, 1905, č. 43, 8°, str. 32. Srv. Paedag. Rozhledy XVII, 1904, str. 462. Srv. Beseda Učitelská XXXVI, 1904, str. 223.

18723. Č(áda), O významu Informatoria školy mateřské. (Referát o knize Gunnově, The Infant School, its Principles and Methods. London, Edinburg a N. York 1904.) Paedag. Rozhledy XIX, 1906, str. 374-5.

18724. Novák J. V., Proč Komenský složil „Informatorium školy mateřské“? Beseda Učitekská XXXVIII, 1906, str. 273-4, 285-6, 343-4, 397-9.

18725. Mario Romano, Evoluzione storica di una idea del Comenius: „Scola materni gremii“, Venezia, 1908, 8°.

18726. Stáhlichová Jóža, Úvaha k četbě Komenského „Informatoria“. Časopis učitelek 1908, 20 a d.

18727. Zíbrt Č., J. A. Komenský o dětských zaříkadlech a říkadlech. Český Lid XVIII, 1909, str. 450.

18728. Touc J. S., J. A. Komenského Informatorium školy mateřské. Vzdělání lidu 1910, 9 a d.


18729. Informatorium Vestibuli et Januae, viz: Dissertatio de sermonis latini studio . . .

18730. Infundibulum Graecae Linguae. Viz: Ventilabrum sapientiae, Opera di-

- 396 -

Infundibulum. — Irenico Irenicorum.

Č. 18730-50.

dactica omnia IV. sloupce 51-2, s. v. Spisy.

18731. Ingenia colendi instrumentum. Viz: Oratio de primario . . . instrumente . . . Opera didactica omnia III. sl. 105-14, s. v. Spisy. Srv. Cultura ingeniorum. — Srv. č. 18736.

18732. Ingenii humani Atrium, viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

18733. Innocentii X. Bulla. Viz II. Assumptio, ve skladbě (s. v.) Syllogismus Orbis terrarum practicus 1665.

18734. Institutio Brevis Religionis Christianae. Viz v úvodě Komenského s. v. Socinismi Speculum, 1661.

18735. Institutio Classis Janualis, viz: Opera didactica omnia I, sl. 380-90, s. v. Spisy.

INSTRUMENTUM.

18736. Oratio de primario ingenia colendi instrumente, solerter versando, libris 1650. Viz Opera didactica omnia III, sl. 105-14, s. v. Spisy. — Český překlad: „O prospěšném uživání knih, nejhlavnějším nástroji vzdělávati vtip. Řeč, přednesená na počátku prací ve větší síni školy Potocké dne 28. listopadu 1650.“ Z latiny vyložil Fr. J. Zoubek. Vyd. I. Beseda Učitelská V, 1873, str. 1, 13, 25. — Vyd. 2. na str. 35-46. Řečí Potockých od Zoubka-Nováka. Srv. Novák J. V., Bibl. 1003. str, 18, č. 23. — Srv. další č. 18738 s. v. Primitiae laborum. . . — Viz č. 18731.

18737. Instrumentum Pacis (Monaster. Osnabrug.). Viz I. Propositio Major, skladby s. v. Syllogismus Orbis terrarum practicus 1665. Bibl. Č. Hist. V, č. 16091, 16196.

18738. Instrumentum primarium ingenia colendi, viz: Primitiae laborum scholasticorum in Patakino gymnasio, 1651. S. v. Spisy, Opera didactica omnia III, sl. 71-104. Srv. č. 18736.

18739. Instrumentum trinum. Viz: Cultura linguarum.


18740. Intellectualis Lux, Sapientia. Viz s. v. Panaugia I.

18741. Introductio linguarum viz s. v. Vestibulum.

18742. Introductorium in Biblia Sacra, viz s. v. Janua in Biblia sacra 1658. Chystané vydání: Introductorium in Biblia. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XIII (prospekt 1910) s. v. Spisy.

18743. Introitus, viz Müller č. 92. v dopise Figulovi 1656, 22. května.

IRENICA.

18744. Irenica quaedam scripta pro pace ecclesiae, J. A. Comenii, viz s. v. Huldrici Neufeld Iudicium, 1644 s. v. Neufeld. Srv. Hypomnema; De dissidentium in rebus fidei Christianorum. Srv. Irenica, non tantum vernacule, sed et latine occasione nimirum Thoruniensis charitativi, a rege Poloniae Wladislao procurati Colloquii. Viz Komenský Montan., Faber, 1661, str. 94. — Viz též při životopisu Komenského oddíl: Irenické snahy Komenského. — Viz též Hübnerův dopis Hartlibovi 1647, 20. března, o Gibbonovi, jehož schema irenické a akta chovají se v Britickém museu. Kvačala, Korrespondence I. 1., 1897, č. 95, str. 125. Tamtéž č. 96, 1647, 27. března.

18745. Rada města Amsterodamu Komenskému. Z archivu městského, uveřejnil Prusík Fr. Amsterodamské listy J. A. Komenského a nové příspěvky k životu a působení jeho. Krok VII. 1893, str.219. Přetisk: Kvačala, Korrespondence II, 1902, č. 31, str. 205. Dne 30. června 1661 dává rada 60 zl. za věnováni spisu „Admonitio irenici irenicorum.“ Viz De Roever De N., Aanteekeningen nit het Amsterd. Gemeente-Archiff. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 196: Den 30. Juni 1661. Aen Joannes Amos Comenius toegeleght 60 gl. voor't dediceren van syn admonitio Irenici Irenicorum aen de Heere Borgemeesteren. (Resol. Thes. bl. 8400.).

18746. Irenica. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XII, chystané vydání dle prospektu 1910, s. v. Spisy.

18747. Irenica. Viz též: Christianismus reconciliabilis reconciliatore Christo; Colloquium Thoruniense.

18748. Irenici Admonitio. Viz číslo další. Viz č. 18745.

18749. Irenici Irenicorum Author, viz s. v. Zwicker. Srv. s. v. Admonitio tertia. 1. Ad D. Zwickerum 1662. Srv. Przypkowski. — Viz též list Bythnerův Komenskému z r. 1669-70. Kvačala, Analecta Comeniana, 1909, str. 139, č. 45: Continuatio Admonitionis fraternae. Srv. č. 17343, 17344, 17345.

18750. De irenico irenicorum. Hoc est: Conditionibus pacis a Socini secta reliquo Christiane orbi oblatis, ad omnes Christianos facta admonitio a Johan-Amos Comenio. Amsterdami. Apud Henricum Betkium, Anno 1660, 12°, str. (8), 232, (2). První spis proti Zwickerovi. Věnováno: Ecclesiis academiisque foederati Belgii. Viz Komenský k Montanovi, str. 93, II, 3. — Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 119; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 285, č. 116; Zoubek, Čas. Č. Mus. 1886, 409; Müller č. 118. Kvačala, str. 86, č. 118. Srv. podrobně Zwicker. — Viz též: Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 202. Viz též list Gertichův Bythnerovi 24. února 1661. Kvačala, Analecta Comeniana, 1909, č. 40.

- 397 -

Irenico-Mastix. — Janua.

Č. 18751-80.

18751. Irenico-Mastix, Perpetuo convictus et constrictus seu Nova confirmatio infallibilitatis Irenici irenicorum, per ostensam futilitatem Criminosae Comenianae Refutationis, viz výklad Komenského o polemice se Zwickerem, 3. v. Irenica: De iterato Sociniano Irenico iterata ad Christianos Admonitio, Amstelredami, 1661.

18752. de Irenico Sociniano admonitio. Viz: Adversus Socinianos.

18753. Irenomastix, Iterato victus et constrictus, imo obmutescens, seu Novum et memorabile Exemplum infelicissimae pugnae Joh. Amos-Comenii contra Irenici Irenicorum Authorem, 1662. Viz s. v. Admonitio tertia. I. Ad D. Zwickerum 1662. Srv. č. 17345, 17843.

18754. De Iterato Sociniano Irenico iterata ad Christianos admonitio, sive Pseudo-Irenici, veri autem, Christomastigis, Danielis Zwickeri, superbus de Christo aeternitatis throno dejecto Triumphus, virtute Dei dissipatus et dissipandus. Amstelredami, 1661, 12°, str. (6), 212. (Proti Dan. Zwickerovi druhý spis: Irenico Mastix perpetuo convictus et constrictus.) Viz Müller č. 120; Zoubek, Čas. Č. Mus. 1886, str. 449. Srv. Zwicker. Obšírně obsah č. 17345, 17843. — — Srv. též Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 203. Srv. Patera, Korrespondence, č. 29.


18755. Isagoge Novi Testamenti. Srv. Ventilabrum sapientiae. Opera didactica omnia IV. sloupec 52, s. v. Spisy.

18756. Isagoge. To jest uvedení Písma Svatá Starého i Nového Zákona, učiněné od Petra Palladia doktora písem Svatých a biskupa Roschildenského. Rukopis bibliotheky Musea království Českého, sign. III, G. 7., l. 1-71. Viz s. v. Proroctví: Drabík.

18757. de Iterato Sociniano Irenico iterata ad Christianos admonitio. Viz s. v. Irenica: De Iterato Sociniano . . .

18758. Iteratus ad D. baronem Wolzogen sermo. Viz s. v. Die Frage, ob Christus . . . latinský překlad: De quaestione, utrum Dominus Jesus . . . Srv. Scheffer.

J.

18759. Jablonski D. E. Viz s. v. Musica: Kirchen- Haus- und Hertzens-Musica, 3. vyd. v Berlíně, 1731. Srv. Kancionál. — Viz též v zpracování: Rodina J. A. Komenského.

18760. Jacobi Christ., viz s. v. Vestibulum Januae linguarum Comenianae, 1643.

18761. Jádro Biblí Svaté, 1658. Viz: Manuálník.

18762. Jádro spisu Cesty světla. Viz s. v. Proroctví: Via lucis (český překlad XV. a XVI. kapitoly od Šmahy Jos.).

18763. Jaillot Hubert. Viz: Atlas nouveau . . . Paris 1692, l. 72: Mapa Moravy od Komenského. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 236.

18764. Jak lenivost ze škol vypuditi. Viz český překlad od Zoubka Fr. J. s. v. Fortius redivivus, sive de pellenda scholis ignavia.

18765. Janský K., Desatero mravoučné. Viz s. v. Ethica puerilis.

JANSSON (JANSSONIUS).

18766. Janson H., viz s. v. Janua linguarum, vydání francouzské 1662 a d.

18767. Jansonius H., viz s. v. Vestibulum Januae linguarum Comenianae, 1643.

18768. Jansonii Johannis, Atlas contractus. Amstelodami, apud Joanis Janssonii haeredes 1666. Otisk mapy Komenského. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 226.

18769. Janssonius Joannes. Viz s. v.: De Christianorum uno Deo . . . Srv. Fides.

18770. Janssonius Joannes. Viz s. v. Frage, ob Christus . . .

18771. Janssonius Joannes, viz s. v. Janua linguarum, Amstelodami, 1638.

18772. Janssonius Joh., viz s. v. Janua linguarum Amstelodami, 1642.

18773. Janssonius J., viz s. v. Janua linguarum reserata: De guldene ontslootene Deure . . ., 1643.

18774. Jansonius Joh. Viz vydání francouzské (1662) s. v. Janua linguarum.

18775. Janssonius J. Viz s. v. Lexicon atriale Latino-latinum.

18776. Janssonius Joannes, viz Mapa Moravy od Komenského.

18777. Janssonii-Waesbergii. Viz s. v. Mapa Moravy od Komenského, Metelka, l. c., str. 226: Excudebant Janssonii Waesbergii, Moses, Pitt et Stephanus Swart.

18778. Janssonius Joh. et Jodocus. Viz vydání Physicae od lumen divinum . . . Synopsis 1643, s. v. Physica.

18779. Janszoon. Viz Blaeuw Guiljelm. Srv. s. v. Mapa Moravy od Komenského.

JANUA.

18780. Novák J. V., O knihách k učení latinskému J. A. Komenského. Zpráva o cís. král. reálném a vyšším gymnasiu v Praze, ve Spálené ulici. V Praze, 1894, 8°, str. 3-31. Též otisk. Novák podává tu klíč ku porozumění, jak Komenský postupoval, vedle jiného, při rozmani-

- 398 -

Janua. — Januae vestibulum.

Č. 18780-801

tých a zdokonalovaných vydáních knihy Janua a knih, k Janui přidružených. Zásady vyložil v XXII. kap. Didaktiky: Specialis linguarum Methodus. R. 1631 vydává: Janua linguarum reserata: český text: Dvéře jazyků otevřené 1633. Návod a úvod do Brány po zkušenostech školských sestavil Komenský r. 1633 k usnadnění učitelům pod názvem: Januae linguarum reseratae Vestibulum (Předdomí Brány jazyků otevřené). Síň neb Palác latiny ku prvotní Bráně měl přistrojiti Vechner David (viz s. v.). Bránu i Předdomí zavádí r. 1637 do škol Vratislavská obec. Komenský posílá r. 1637 Vratislavským svoje zásady o učení jazyku latinskému, doplňuje a opravuje oba spisy uvedené dalšími vysvětlivkami a názory (Dissertatio didactica). Za pobytu v Elbingu (Elbląg) sepsal dílo o methodě latiny, jakož i o svých studiích jazykových, úvod k nově zpracovaným knihám latinským: Novissima linguarum methodus (vydáno v Lešně 1648). podle zásad této methody a podle zásad pansofických zpracoval pak Komenský další vydání Bran (viz vysvětlivky a odkazy u jednotlivých statí dalších pod příslušnými hesly, v pořádku abecedním). S vědomím i bez vědomí Komenského přidávali pak vydavatelé podle potřeby škol u jednotlivých národů další doplňky, překlady, změny, viz pod čísly, chronologicky podle vydání seskupenými.

18781. Janua (text) vyd. 1. (s parallelným českým textem) a vyd. II. Grammatica janualis vyd. I. a II. a Lexicon januale I. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek V (podle prospektu 1910 chystané vydání), s. v. Spisy. Tam bude v úvodě vylíčen poměr vydání jednotlivých.

18782. Janua I-III. část: text, grammatika, slovník. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek VII (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

18783. Vestibulum Redingerovo, Janua Seydelova a Hesenthalerova. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XI. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.


18784. „Januu bez udania miesta a roku, strán 99, má dvorná bibl. v Drážďanech.“ Kvačala, Archiv I, V Brně 1910, str. 47.

18785. Janua... Viz s. v. Dissertatio de sermonis Latini studio per Januam.

18786. Janua . . . Viz: Latinitatis schola triclassis.

18787. Janua. Viz s. v. Pansophia: Tabula pansophiae.


18788. Janua aurea linguarum, viz s. v. Janua linguarum reserata při roce 1642, 1649.

18789. Janua aurea quinque linguarum reserata. Viz s. v. Janua: Janua linguarum reserata, při roce 1644, 1662.

18790. Janua aurea reserata duarum linguarum. Viz s. v. Janua: Janua linguarum, při roce 1663, 1768.

18791. Janua aurea reserata linguae latinae, viz s. v. Janua linguarum reserata při roce 1641, 1643.

18792. Janua aurea reserata quatuor linguarum. Viz s. v. Janua: Janua linguarum reserata, při roce 1640, 1643, 1644, 1672.


18793. Januae Clavis, viz s. v. Janua linguarum reserata, Lipsiae 1656.

18794. Januae Didactica. Viz Opera didactica omnia I, sl. 380-90, s. v. Spisy. Srv. s. v. Didactica.

18795. Januae et Vestibuli usu debito Informatorium, viz s. v. Dissertatio didactica de sermonis Latini studio.

18796. Januae et . . . Viz Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum při r. 1642.

18797. Januae... Grammatica. Viz rozvrh Komenského (1640) v listu „Ad Maecenatem“, Patera. Korrespondence, č. 26. Srv. s. v. Grammatica Janualis.

JANUAE IN LINGUARUM GRAECAM VESTIBULUM.

18798. Januae in linguam Graecam Vestibulum. Ad Dn. Comenii methodum adornatum a Z. Schneidero . . . Lipsiae, 1640, 12°. Viz vydání rozmnožené další:

18799. Σὺν θεῷ τὸ τῆς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν θύρας Πρόθυρον, κατὰ τῆς τοῦ Κομηνίου μέθοδου κατεσκευασμένον παρὰ Ζαχαρίου, τοῦ Σχνειδήρου, τοῦ ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τῇ Λειψιακῇ ἠθικοδιδασκάλου. Cum Deo Januae in Linguam Graecam vestibulum. Ad Dn. Comenii methodum adornatum a L. Zacharia Schneidero . . . Lipsiae, sumptibus haeredum Gotefredi Grossii. Exprimebat Albertus Minzelius. 1649, 12°. Srv. při vydání 1640. Viz též Kvačala, Mon. Germ. Paedag. 32, 183.

18800. Ἰωάννου Ἀμὼς Κομηνίου Προπύλαιον τῆς σχολαστικῆς παιδείας περιεχον, Τὰ θεμέλια τῶν ὄντων καὶ ἡμετέρας γνωσέως τῶν ὄντων, ἠδε τῆς Ῥωμαϊκῆς καὶ Γερμανικῆς γλώσσης .... Noribergae 1678. Viz s. v. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum, při roce 1678.

18801. Griechisches Comenianisches Vestibulum. Mit beygefügter deutschen Übersetzung, Anzeigung der Worte unter jeder Seite, und doppeltem Register. Zum Gebrauch der Anfänger, von neuem herausgegeben von Christian Tobias Damm . . . Berlin und Potsdam. Verleget Joh. Andreas Rüdiger . . . 1732, 12°,

- 399 -

Januae linguae latinae vestibulum.

Č. 18801-23.

(Titul též řecký.) Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 184.

18802. Griechisches Vestibulum von Zachar Schneider. Berlin, 1770, 12°, viz při roce 1678 podrobný titul.


18803. Januae Latinitatis Vestibulum, viz s. v. Janua Latinitatis.

JANUAE LINGUAE LATINAE VESTIBULUM.

18804. Srv. s. v. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum. — Viz též: Ball, Das Schulwesen der böhmischen Brüder, Berlin, 1898, str. 188-02.

18805. Srv. Vestibulum Latinae linguae rerum et linguae cardines exhibens (ad leges Methodi linguarum novissimae concinnatum). Vor-Thür der Lateinischen Sprache. Nové zpracování podle zásad nejnovější methody jazyků (s. v.) Januae linguarum reseratae Vestibulum.

18806. Vestibuli Latinae linguae Auctarium 1657. Viz s. v. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum při r. 1657: Parvulis Parvulus omnibus omnia.

18807. Januae Linguae Latinae Vestibulum, Primum, In usum illustris Paedagogei Albensis Hungarice redditum, Deinde Orthodoxarum in Hungaria Scholarum Usui accomodatum, Varadini, Apud Abrahamum Kertesz Szenczi. 1643, 8°, str. 32. Candido Lectori. Informatio 4 l. (Předmluva: Dabam e museo meo Albae Juliae Calendis Maji Anno 1641. M. Philippus Ludovicus Piscator.) — Srv. Kiss, A magyar Comenius irodalom, Neptanitók Lapja XXV. Budapest 1892, str. 86. Viz též Kvačala, Mon. Paed. Germ. 32, str. 184.

18808. Januae Linguae Latinae Vestibulum Primum, In usum illustris Paedagogei Alvensis Hungarice redditum. Deinde Orthodoxarum in Hungaria Scholarum Usui, accomodatum. Bartphae, Typis Jacobi Kloeszii. 1643. 8°, str. 32. Srv. Szabo I, č. 615.

18809. Januae Linguae Latinae Vestibulum, Primum in usum illustris Paedagogei Albensis Hungarice redditum. Deinde Orthodoxarum in Hungaria Scholarum Usui accomodatum. Leutschoviae, Typis Laurentii Breveri, 1649, 8°, str. 32. Srv. Szabo II, č. 702.

18810. Januae Linguae Latinae Vestibulum Primum in usum illustris Paedagogei Albensis Hungarice redditum. Deinde Orthodoxarum in Hungaria Scholarum Usui accomodatum. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, 1667, 8°, l. A-C. Srv. Szabo, I., č. 1507.

18811. Januae Linguae Latinae Vestibulum, Primum In usum illustris Paedagogei Albensis Hungarice redditum. Deinde, Orthodoxarum in Hungaria, Scholarum usui, accomodatum. Cassoviae. Impensis Johan. Seiderlich. 1676. 8°, A-C4,. (20 l.). Srv. vyd. 1649. Viz Kiss, A magyar Comenius irodalom, l. c., str. 86. Srv. též Szabo II, č. 1377.

18812. Januae Linguae Latinae Vestibulum Primum In usum illustris Paedagogei Albensis Hungarice redditum. Deinde Orthodoxarum in Hungaria Scholarum Usui accomodatum. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, 1697, 8°, l. A-C. Srv. Szabo II, č. 1885.

18813. Januae Linguae Latinae Vestibulum, Primum In usum illustris Paedagogei Albensis Hungarice redditum. Deinde Orthodoxarum in Hungaria Scholarum Usui accomodatum. Bartphae, Typis Civitatis, per Thomam Scholtz. Anno 1698. 8°, str. 39. Srv. Szabo II, č. 1914.

18814. Januae Linguae Latinae Vestibulum. Primum in Usum illustris Paedagogei Albensis Ungarice redditum. Deinde Orthodoxarum in Hungaria Scholarum usui accomodatum. Leutschoviae. Typis Breverianis 1702, 8°, l. A-C. Srv. Szabo I, č. 1674.

18815. Januae Linguae Latinae Vestibulum. Primum in Usum illustris Pädagogei Albensis Ungariae reditum. Deinde Orthodoxarum in Hungaria Scholarum usui accomodatum. Leutschoviae Typis Breverianis 1703. 8°, l. A-C (23 l.). Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom, l. c., str. 86.

18816. Januae linguae latinae Vestibulum Primum in Usum . . . Orthodoxarum in Hungaria Scholarum usui accomodatum .. . Claudiopoli, 1743, 8°, l. 16, (1).

18817. Januae Linguae Latinae Vestibulum Denuo Editum in Usum Scholarum. Claudiopoli Typis Coll. Helv. Cont. Impressum. A Joanne Stein. 1867. 8°, str. 29. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom, l. c. str. 86.

18818. Januae linguarum Comenianae Vestibulum. Viz s. v. Janua: Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum.

18819. Januae linguarum Latinitas, viz: Pro Latinitate . . . Apologia. Opera didactica omnia IV. sloupec 27-42. s. v. Spisy. Srv. Janua linguarum.

18820. Januae linguarum Lucidarium. Viz: Opera didactica omnia III, sl. 802, 803, 829, 830, s. v. Spisy.

18821. Januae linguarum novissimae delineatio, viz s. v. Methodus linguarum novissima, cap. XV.

18822. Januae linguarum praxis scenica, viz s. v. Schola ludus.

JANUAE LINGUARUM RESERATAE AUREAE VESTIBULUM.

18823. Srv. s. v. Januae linguae latinae Vestibulum.

- 400 -

Januae linguarum reseratae vestibulum.

Č. 18824-36.

18824. Srv. zpracování nové podle zásad nejnovější methody řečí s. v. Janua linguae Latinae reserata, rerum et linguae structuram exhibens ordine nativo. (Ad leges Methodi linguarum novissimae.) Die offene Thür der lateinischen Sprach. Opera didactica omnia (s. v. Spisy) II. sl. 299-458.

18825. Januae Linguarum Reseratae Vestibulum, viz s. v. Eruditionis Scholasticae Pars I. (Vestibulum).

18826. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum, quo primus ad Latinam linguam aditus tirunculis paratur. V Lešně 1633 (?) Viz Kvačala, č. 40; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 267-70, č. 39; Novák J. V., Bibl. 1902, str. 60, č. 29; 1003, str. 14-5, č. 3: Skládána tato přípravná knížka ku Bráně koncem r. 1632. (Předml. dat. 4. ledna 1633) O českém vydání Dekrety str. 291: „Pro mládež drobnou českou, sem tam rozptýlenou, má se vytisknouti Vestibulum a Janua linguarum latino-bohemice, aby vždy obmeškáni nebyli.“ Bylo-li tehdy nějaké jen české vydání textu lat., jako jest vydání Brány z r. 1633, neuvádí se nikde. — Z latinského textu: „Předmluva na Předdomí, kterým strojí se počátečníkům prvý vstup do jazyka latinského“ („Čtenářům pozdravení“) vyložil Šmaha Jos., Sebrané spisy vychovatelské, l. c. str. 85-90. Srv. č. 18927. Viz též č. 18908.

18827. Nova et accurata Vestibuli Comeniani, sive primi ad Latinam linguam pro primis tyronibus aditus editio, ita adornata, ut versio Polonica accesserit, et omnia themata cum primariis eorundem accidentibus texui (! textui) e regione addita sint. Dantisci. Sumptibus Christiani Mansklup. Imprimebat David Fridericus Rhetius. S. l. (Komenského předmluva datována: 4. Jan. 1633), 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 168. Srv. Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 114. — Srv. další vydání při r. 1635, 1638, 1643, 1647, 1653, 1657. 1658, 1661, 1670, 1685, 1690, 1716, 1776.

18828. Nova et accurata vestibuli Comeniani . . . accidentibus textui e regione addita sint. Dantisci, imprimebat Johannes-Zacharias Stollius. 1633, 12°.

18829. Nova et accurata vestibuli Comeniani . . . addita sint, Dantisci . . ., 1635, 12°. Přetisk čísla předchozího.

18830. Januae linguarum Comenianae vestibulum sive primus ad Latinam linguam pro primis tironibus aditus, editio secunda. Dialogis aliquot puerilibus et indice Germano-Polonico aucta. Cum interlineari versione Germanica, M. Fabricii et Polonico (!) Jac. Gebicii Dantisci, typis et sumptibus Andreae Hünefeldi Bibliopolae, 1638, 12°. — Srv. č. 18836.

18831. Januae linguarum reseratae Vestibulum, quo primus ad Latinam linguam aditus Tirunculis paratur. Lipsiae, sumptibus Gothofredi Grosii. (Lat.-germ.) V předmluvě (Praefatio Bibliopolae) píše Grossius o Komenském: „Quandoquidem vero ipse . . . scriptis hisce ad consumatam perfectionem, deesse adhuc nonnulla animadvertit, quibus tamen ipsi, utpote praeclaro τῆς πανσοφίας. operi toti nunc debito, aliisque occupationibus impedito, medelam adhibere non licet; ideo Viris Reverendis atque Clarissimis, Dn. Johanni Mochingero, Theologo Orthodoxo et apud Dantiscanos hoc tempore Ecclesiastae, et Eloquentiae Professori; Dn. itidem Zachariae Schneidero, Artis Medicae licentiato . . . provinciam hanc demandavit. Repertus insuper est in vicina Academia Vir litteratissimus eruditissimusque, qui voto Comenii sub praefationis Januae finem adjuncto satisfacturus, materias in Janua tractatas tractare plenius, adhibitisque Classicorum Autorum elegantiis expolire, adeoque amoenissimum purae atque ornatae latinitatis Viridarium satagit.“ Müller č. 34. Srv. č. další.

18832. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum, quo primus ad Latinam aditus tirunculis paratur: cum versioni interlineari Germanica, editum a Johann-Amoso Comenio. Nunc vero ipsius authoris consensu revisum, multisque in locis auctum . . . Lipsiae, sumptibus haered. Gothofredi Grossii. 1639. Excudebat Gregorius Ritsch, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 183. Viz též Böhm J., Blätter für Schulpraxis in Volksschulen und Lehrerbildung III, 1892, Heft 2 (Comenius Heft).

18833. Januae linguarum reseratae Vestibulum Latino-germanico-polonicum a Joh. Amos Comenio primitus adornatum. Dantisci, impresis et typis Andreae Hünenfeld, bibliopolae. 1642, 12°. (Georg. Vechner). Srv. Kvačala, Mon. Germ. Paedag. 32, 85.

18834. R. 1642 Komenský poslal do Švéd „Vestibulum reformatum“ s překladem německým a polským (Meth. l. VIII, 23; XIV 4, 7), zároveň s návodem (Informatorium), jak z té knížky sluší vyučovati. Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892 str. 269-70, č. 39. Srv. s. v. Januae et Vestibuli usu debito Informatorium.

18835. Januae linguarum reseratae Vestibulum.. . „Ungarisch. Varad. 1643“. Viz Kvačala, č. 40.

18836. Januae linguarum Comenianae Vestibulum sive primus ad Latinam linguam, pro primis tironibus aditus, editio tertia prioribus castigatior, dialogis aliquot puerilibus et analysi etymologica indice-

- 401 -

Januae linguarum reseratae vestibulum.

Č. 18836-53.

que Germanico aucta. Cum interlineari versione Germanica M. Fabricii, et Polonico (!) Jac. Gaebicii. Lipsiae, apud Christoph. Jacobi, bibl. Vratisl., 1643, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 183. Viz též č. 18830.

18837. Januae linguarum Comenianae Vestibulum .... Amsterdami, H. Jansonius, 1643, 12° (hollandsko-francouzsko-německy). Viz Kvačala, Mon. Germ.-Paedag. 32, 185.

18838. Januae linguarum reseratae Vestibulum Latino-Germanicum a Joh. Amoso Comenio primitus adornatum. Eruditorum quorundam opera ac recensione ita de novo perpolitum, amplificatumque, et in novum modum digestum, ut prudenti sententiarum per classe distributione, cum vestibuli, tum liminis loco esse scholis possit; denique exiguo accessu vicem Januae ipsius posthac pensaturum Sit. Berolini, typis Christophori Runge, 1645, 12°. (Georgius Vechner). Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 185.

18839. Januae linguarum reseratae et aureae Vestibulum . . . Amsterodami, 1645, 12°.

18840. „Katalog berlinskej Gesellsch. f. d. E. u. Schulgeschichte udává: Sententiae Vestibuli Magdeburg 1647 (Hauptbibl. dr. Fr. A. Halle).“ Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 48. Viz přesný titul při r. 1738.

18841. Nova et accurata Vestibuli Comeniani editio ampl. facultatis philosophiae in academia regia consensu ita adornata, ut reverendi, eximii ac doctissimi viri Dn. Christophori Libruderi ecclesiae polon. Regiomont. pastoris cura et opera omnia themata textui e regione cum primariis eorundem accidentibus addíta sint, cum privilegio S. R. Maj. Polon. et Seren. Elect. Brandeb. 1647. Regiomonti, typis et sumptibus Joh. Reusneri, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 186. Srv. při r. 1690 vydání.

18842. Januae linguarum reseratae Vestibulum a Joh. Amoso Comenio primitus adornatum .... 1647. Holmiae. Viz Výst. mus. č. 438.

18843. Januae Linguarum Reseratae Aureae Vestibulum, quo primus ad Latinam linguam aditus Tyrunculis paratur cum praeposita versione Graeca Autore alio Editum a Johan. Amoso Comenio, nunc quoque adjecta est versio Germanica et Hungarica. Leutschoviae Typis Laurentii Breveri 1648. 8°, str. 103. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 86. Szabo II, č. 686; Kvačala, l. c., 184; Századok, VI, 1872, str. 694. Viz o knize též Kiss A., Néptanitók Lapja XXV. Budapest, 1892, str. 234. Srv. Kvačala, č. 40.

18844. Januae Linguarum Reseratae Vestibulum... „Zweite Ausg., Lesna 1648-9.“ Viz Kvačala č. 40.

18845. Januae Linguarum Reseratae Aureae Vestibulum, Quo Primus ad Latinam Lingvam aditus Tirunculis paratur, Editum A Johan-Amoso Comenio. Coronae, Typis Michaelis Hermanni, 1640. 8°, listy 35. Praefatio 4 l. Srv. Kiss, A magyar Comenius irodalom. Néptanitók Lapja XXV. Budapest, 1892, str. 86.; Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 184.

18846. Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . „Böhmisch: lat. d. b. Trenchini 1649.“ Viz Kvačala č. 40.

18847. Januae linguarum reseratae Vestibulum... „Kronstadt 1649.“ Viz Kvačala, č. 40.

18848. Vestibulum. „Universitná bibliotéka v Greifswaldě má Vestibulum, vyd. Schoofa, Amsterdam r. 1651.“ Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 47. Srv. č. 18854.

18849. Januae linguarum Reseratae Vestibulum „Sárospatak 1651-2.“ Viz Kvačala, č. 40.

18850. Januae linguarum reseratae vestibulum, quo primus ad Latinam linguam aditus tirunculis paratur . . . Amsterdam, 1652, 12°. Viz Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 168. Neuvádí tento spis odborná bibliografie: Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen 1892, str. 198.

18851. Nova et accurata Vestibuli Comeniani sive primi ad Latinam linguam pro primis tironibus aditus editio, prioribus castigatior, cum gratia et speciali privilegio S. R. Maj. Pol. et Sv. Sic floret homo, sicut flos agri. Gedani. Typis et sumptibus Mulleriis. 1653, 12°. (Něm.-lat.-polsky.)

18852. Januae linguarum reseratae aureae vestibulum . . . cum versione interlineari Germanica, editum a Johan Amoso Comenio, nunc vero ipsius authoris consensu revisum, multisque in locis auctum .... Lipsiae, sumptibus viduae Goth. Grosii. Excudebat Quirinus Bauch, 1653, m. 8°, str. (12), 97, l. A.-K 8.

18853. Januae linguarum reseratae Vestibulum Germanico-Latinum a Joh. Amoso Comenio primo adornatum, Georgii Vechneri . . . opera deinde ac recensione ita perpolitum, amplificatumque, et in novum modum digestum, ut cum vestibuli, tum liminis loco esse scholis possit. Editio nova, prioribus accuratior et emendatior, perpetua vocum grammatica analysi aucta. Tiguri, typis Joh. Jacobi

- 402 -

Januae linguarum reseratae vestibulum.

Č. 18853-71.

Bodmeri, 1655, 12°. Srv. Kvačala Monum. Germ. Paedag. 32, 186.

18854. Januae linguarum Comenianae Vestibulum .... Latino-anglicum Londini, 1657, 12°. — Srv. Kvačala č. 40: „Engl. — nach der belg. Übersetzung H. Schoots' London 1657 von J. Brookbank.“ Srv. č. 18848.

18855. Vestibulum ad Latinitatis Januam 1657. Viz s. v. Janua Latinitatis.

18856. Vestibuli Latinae linguae Auctarium — Název: Parvulis parvulus, omnibus omnia, hoc est, Vestibuli Latinae linguae auctarium, voces latinas primitivas construi coeptas et in sententiolas breves redactas exhibens. In praeludium sylvam Latinam ingressuris datum. (Dabam e Museo Calendis Januariis 1657.) Viz Opera didactica omnia (s. v. Spisy), IV. str. 9-10, sloupec 11-26. Přetisk: Parvulis parvulus, omnibus omnia. Hoc est: Vestibuli Latinae linguae auctarium. Voces Latinas primitivas construi coeptas, et in sententiolas breves redactas, exhibens. In praeludium Sylvam Latinam ingressuris datum. Amsterdami, 1657. Viz Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 170. — O výtisku, v Lobkovické knihovně na Malé Straně v Praze viz Česko-bratrský kalendář 1850, str. 109. — Český překlad předmluvy s názvem: „Maličkým maličký, všem všecko, t. j. ku předdomí jazyka latinského přídavek, naskýtající prvotná slova latinská již spolu sestrojovaná a uvedená ve větičky krátké, za předehru daný těm, kteří strojí se vstoupiti do lesa latinského. Muži přeslovutnému a cti hodnému, p. Janu Rulíkovi, pastýři velice bedlivému církve Amsterodamské“ od Jos. Šmahy, Bibl. paedag. klass. IV, v Přerově, 1886, str. 177-185 (přidáno 14 ukázek). Srv. Novák J. V., Bibl. 1903, str. 22, č. 39.

18857. Januae linguarum reseratae Vestibulum. Viz s. v. Spisy: Opera didactica omnia I, sl. 301-17. Srv. Müller, č. 34.

18858. Januae linguarum reseratae Vestibulum... „Leipzig 1335 (sic!) — 1658.“ Viz Kvačala č. 40.

18859. Januae linguarum Comenianae Vestibulum, sive .... ipsius authoris consensu revisum multisque in locis auctum. Lipsiae, 1658, 12°. Srv. Müller. č. 34.

18860. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum . . . cum versione interlineari Belgica .... multisque in locis auctum . . . Amsterodami, 1658. 12°. Srv. s. v. Eruditionis Scholasticae Pars I. vydání 1658.

18861. Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . „Lat.-ung. böhm. J. 1660.“ Viz Kvačala č. 40.

18862. Januae Linguarum Reseratae Aureae Vestibulum, Quo Primus ad Latinam aditus Tirunculis paratur. Cum versione interlineari Germanica; Editum a Johan Amos, Comenio. Nunc quoque adjecta est versio Ungarica et Bohemica. Leutschoviae. Typis Laurentii Breweri, Anno 1660, 8°, str. 133. Lectoribus. (4. jan. 1633), 4 l. Index quadrilinguis. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja XXV. Budapest, 1892, str. 86. Viz též Szabo II, č. 951. Srv. č. 18869.

18863. Vestibulum ad Latinitatis et artium Januam, 1660. Viz s. v. Janua Latinitatis.

18864. Nova et accurata Vestibuli Comeniani, sive primi ad Latinam linguam pro primis tironibus aditus editio, ita adornata, ut versio Polonica accesserit et omnia themata cum primariis eorundem accidentibus textui e regione addita sint . . . Elbingae, typis et impressis haeredum Achatii Corellii, 1661, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 187.

18865. Vestibulum Januae .... Viz vydání: Janua eruditionis scholasticae, Tiguri, 1661, praefatio.

18866. Novae Januae Latinitatis resolutio 1665. Viz s. v. Janua Latinitatis.

18867. Vestibulum. „Universitná bibliotéka v Halle má vydánie Berlin. 1668.“ Kvačala, Archiv I, V Brně 1910, str. 48. — Srv. Titulus Lectionum et Operarum publicarum in Collegio Groningiano et Schola Stargardiensi, Anno 1668-9 instituendarum Publicatus a M. Christophoro Praetorio. Stetini, 4°, 4 l.

18868. Januae linguarum Comenianae reseratae aureae Vestibulum. Cum versione interlineari ... S. l. a. (Stokholm, 1670), 12°. Záznam J. Dobrovského. — Srv. Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . „Schwedisch: Jan. Ling. Aur. Res. Vestibulum — schwed. deutsch. Holmiae 1670, K. Bibl. Dresd.“ Viz Kvačala č. 40.

18869. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum, quo primus ad Latinam aditus tirunculis paratur. Cum versione interlineari Germanica. Editum a Johan. Amos Comenio, nunc quoque adjecta est versio Ungarica et Bohemica. Leutschoviae, typis Samuelis Brewer. 1670, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 184. Srv. č. 18862.

18870. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum, sive primus ad Latinam linguam, pro primis tironibus aditus, editio quinta. Prioribus castigatior authore Johan. Amoso Comenio. Breslae, typis Baumannianis exprimebat Gottfried Gründer. Po roce 1670. Viz Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 185.

18871. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum . . . Amstelodami, 1673, 12°. Zollinger, Joh. Jak. Redinger und seine Beziehungen zu J. A. Comenius, 1892, str. 52, 53, 54. (Facsimile). Srv. Výst. mus. 134. Srv. Eruditionis

- 403 -

Januae linguarum reseretae vestibulum.

Č. 18871-84.

Scholasticae Pars I., vyd. 1673. — Viz též č. 18875.

18872. Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . „Ungarisch . . . Kaschau 1676.“ Viz Kvačala č. 40.

18873. Januae linguarum reseratae Vestibulum „Kronstadt 1677.“ Viz Kvačala č. 40. Viz číslo další.

18874. Januae Linguarum Reseratae Aureae Vestibulum Quo Primus ad Latinam Lingvam aditus Tyrunculis para tur. Editum à Johan-Amoso Comenio. Coronae, Typis Petri Pfannenschmiedii, recudit Nicolaus Molitor. 1677. 8°, l. A-E. (40 l.). — Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom Néptanitók Lapja XXV. 1892, str. 86; Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 184. Srv. Výst. mus. č. 57.

18875. Joh. Amos Comenii Vorpforte der Schul-Unterweisung, begreiffend den Grund der Dinge, und unserer Wissenschaft von den Dingen, als auch der Lateinischen und unserer Muttersprach, verfertiget nach den Gesetzen der neuesten Lehrart, und mit vielen Kupffer-Bildnissen erklärt (Jacob Redinger) anjetzund aber auch durch Griechische Übersetzung vermehret. Joh. Amos Comenii Vestibulum scholasticae eruditionis continens fundamenta rerum et nostrae sapientiae circa res, ut et linguae Latinae cum vernacula, adornatum juxta leges novissimae methodi, multisque iconibus illustratum, et nunc Graeca versione adauctum. Ἰωάννου Ἀμώς Κομηνίου Προπύλαιον τῆς σχολαστικῆς παιδείας περίεχον Τὰ θεμέλια τών οντων και ήμετέρας γνωσεως τών οντων, ήδε της 'Ρωμαϊκής και Γερμανικής γλώσσης, παρεσκευασμένον κατά τούς θεσμους τής νεωτάτης μεθόδου και πολλαϊς εΐκόσιν έλλελαμπροσμένον νΰν τε 'Ελληνική μεταφράσει έπηυξημένον. Noribergae, sumptibus Leonhardi Loschge. Typis Christ. Gerhardi. 1678, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 187. Facsimile listu titulního: Album Komenského, 1893, l. XII; Výst. mus. 135; facsimile: Zollinger, Joh. Jak. Redinger und seine Beziehungen zu J. A. Comenius, 1892, str. 56, 57, 58.

18876. Januae linguarum Comenianae Vestibulum, sive primus ad Latinam linguam tironibus aditus, editio nova, prioribus castigatior, aucta analysi etymologica cum interlineari versione, accessere magnorum virorum monita didactica, in scholis observata dignissima. Rigae, sumptibus Georg Matthiae Nölleri, 1685, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 187.

18877. Januse linguarum Vestibulum, sive . . . Lipsiae, 1685, 12°. Srv. Kvačala, Archiv, I. v Brně, 1910, str. 48.

18878. Januae linguarum . . . Novum vestibulum latino gallico-belgicum, columnis dispositum et figuris illustratum. Introduction nouvelle à la langue latine . . . Nieuwe inleydinge enz . . . Amsterdami, Petrus Mortier, 1686, 8°, 4 l., str. 90. — Viz Fundation Und Ordnung dess Neu-auffgerichteten Fürstlichen Gymnasii Zu Stuttgart. Anno 1686. Str. 40. (Vestibulum). — Srv. též Šmaha J., Vestibulum latinsko-hollandské. Názorné vyučování J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy VIII, 1895, str. 290. Viz Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Naverscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 201.

18879. Januae Linguarum Reseratae Aureae Vestibulum, Quo Primus ad Latinam aditus Tirunculis paratur: Cum versione interlineari Germanica; Editum a Johan-Amos, Comenio, Nunc quoque adjecta est versio hungarica et Bohemica. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, Anno 1687. 8°, str. 133. Praefatio 4 l. Index Quadrilinguis str. 98. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 86. Viz též Jarník 74. Viz též Szabo II, č. 1613. — Srv. „Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . Leutschau 1687.“ Viz Kvačala, č. 40.

18880. Nova et accurata vestibuli Comeniani editio . . . (Srv. vyd. Regiomonti 1647.) Accesserunt, studio rectorum in scholis Regiomonti omnia themata vocum, juxta accidentia sui primaria e regione textus. 1690. Regiomonti, typis et sumptibus Reusnerianis, 12°. Srv. vyd. 1716. Viz Kvačala, Monum. Germ Paedag. 32, 186.

18881. J. A. Comenius Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum, cum versione collaterali Germanica . . . Mindae, 1690, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 188.

18882. Januae Linguarum Reseratae Aureae Vestibulum . . . Leutschoviae. Typis Samuelis Brewer. 1697. 8°, l. A-C (24 l.). Viz Kiss, A magyar Comenius-írodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 86. Srv. vydání 1687. — Srv. „Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . Leutschau 1697.“ Viz Kvačala č. 40.

18883. Januae Linguarum Reseratae Aureae Vestibulum . . . Bartphae. Typis Cívitatis, per Thomam Scholz. Anno 1698. 8°, str. 39. Informatio ad informatores puerorum. 4 l. Viz Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 86. Srv. vydání r. 1697. — Srv. též: „Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . Bartfeld 1698.“ Viz Kvačala č. 40.

18884. Januae Linguarum Reseratae Aureae Vestibulum, quo Primus ad Latinam aditus Tirunculis paratur; cum versione interlineari Germanica, Hungarica, et Slavica. Editum a Johan-Amos Co-

- 404 -

Januae linguarum reseratae vestibulum.

Č. 18884-96.

menio. Leutschoviae Typis Brewerianis. Anno 1600. 8°, 116 str. Praefatio 4 l. Index Quadrilinguis 38 l. — Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 86. — Viz též: „Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . Leutschau 1699.“ Viz Kvačala č. 40.

18885. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum . . . Rigae, s. a., 8°. Viz Dudík. Forschungen in Schweden, 1852, Str. 332, č. II (Upsala).

18886. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum, quo primus ad Latinam aditus tirunculis paratur: cum versione interlineari Germanica, Hungarica et Slavonica. Editum a Johan-Amos, Comenio. Leutschoviae. Typis Brewerianis, anno 1702, 12°, str. (8), 109. Praefatio, 4 l. Index (H4-M5), 34 l. Dvojí vydání téhož roku. Srv. Kiss, str. 86; Výst. mus. 136; Szabo II, č. 2114; Jarník, 74. Viz o vydání též Századok, VI, Budapest, 1872, str. 604. — Viz též: „Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . Bartfeld 1702.“ Viz Kvačala č. 40.

18887. Joh. Amos Comenii Januae linguarum aureae Vestibulum . . . Leutshoviae 1703, 12°. Századok VI, l. c. 1872, str. 694. — Srv. „Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . Bartfeld 1703.“ Viz Kvačala č. 40.

18888. Joh. Amosi Comeni Januae Linguarum reseratae aureae Vestibulum, Quo Primus ad Linguam Latinam aditus Tironibus paratur: Cum Versione interlineari Germanica, et Analysi Etymologica. Editio Novissima, prioribus emendatior. Autoris Praefationi Subnexae sunt M. Joh. Rehnii Generales Admonitiones in institutione observandae. Rostochi, Typis et Impensis Jacobi Richelii. 1708. Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 48.

18889. Nova et accurata Vestibuli Comeniani editio, cui, amplissimae facultatis philosophiae in academia regia consensu, reverendus, eximius, doctissimus Dn. Christophorus Libruderus, ecclesiae Regiom. Polonicae pastor, in venerando eccl. ministerio hic senior, versionem Polonicam olim adjecit, quam eloquentiae Polonae cultor alius, non sine labore, nunc revidit. Accesserunt, studio rectorum in scholis Regiomonti omnia themata vocum juxta accidentia sua primaria, e regione textus .... Regiomonti, typis et sumptibus Reusnerianis, 1716, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 186.

18890. Jo. Amosi Comenii Januae linguarum vestibulum majus, in usum scholarum Silesiarum ac Polonarnm (!) editum, das ist Joh. Amos Comenii Grosser Vor-Hoff zur Thüre der Lateinischen Sprache, denen Schlesischen und Polnischen Schulen zum Nutzen herausgeben. Leipzig, bei August Martini, 1717, 16°, str. (14) stránkování dvojité 132, indices.

18891. Januae latinitatis Vestibulum 1720. Viz s. v. Janua Latinitatis.

18892. Januae Linguarum reseratae aureae Vestibulum, Quo Primus ad Latinam aditus Tyrunculis paratur: Cum Versione interlineari Germanica, Hungarica et Slavonica: Editum a Johanne Amoso Comenio. Leutschoviae. Typis Brewerianis Anno 1722 m. 8° str. (7), 82. Index quadrilinguis l. F4-K3. Typus declinationum. Typus conjugationum (str. 3). Na rubu titulního listu: In recens excusam quadrilingue Vestibulum Johan-Hamosi Comenii Epigramma (Hamos e Thekoba pecuarius; attamen ejus Corruptas gentes os meliora docet. Ponet supercilium, nimium sublimia semper, Doxosophe, eructans, pone supercilium: Hamosum e Komma feliciter ecce! novenae Jam linguae pueros posse docere probant! J. M. C). Lectoribus . . . Dabam 4. Januar. Anni 1633. — Na str. 1. nový název: Januae Latinitatis Vestibulum. Der Vorhof zur Lateinischen Sprach-Thür. A' Deák-Szó Ajtajánok Tornátza. Dveří Latinského jazyka Předdomí (Přístup). — Dvojí vydání. Liší se úpravou menší a větší podtitulu (Cum Versione . . .) Výtisk s drobnějším tiskem má listy A-I4. Listy jsou označeny v tomto vydání správně: A-A8. Vydání s tiskem podtitulu větším má značeno l. A-A4. a hned začíná B, 4 listy, jež by měly následovati A 5-8 jsou značeny dále hned: B atd. — Srv. Jarník, str. 266, 4. — Viz též Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja XXV. Budapest, 1892, str. 86. Viz též Výst. mus. 137-8.

18893. Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . Bartfeld 1722.“ Viz Kvačala č. 40.

18894. Sententiae Vestibuli Joh. Amos Comen. Multo emendatiores, quam hactenus alibi, excusae, cum Vocabulis. e regione appositis, In Usum juventutis scholasticae. Wernigerodae apud Michaelem Anton. Strukium, Anno 1738. Srv. Monatshefte Com. Ges. IV, str. 219. Srv. při r. 1647.

18895. Januae linguarum reseratae aureae vestibulum, quo primus ad Latinam aditus tyrunculis paratur: cum versione interlineari Germanica, Hungarica et Slavonica: editum a Joanne-Amoso Comenio. Posonii, typis et sumptibus Royerianis, 1747, 16°, str. (7), 72, indices (65 str.). — Srv. též: „Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . Pressburg 1747.“ Viz Kvačala č. 40.

18896. Januae Latinitatis Vestibulum, viz s. v. Janua Latinitatis 1752.

- 405 -

Januae linguarum reseratae vestibulum.

Č. 18897-908.

18897. Nova et accurata Vestibuli Comenianae, sive primi ad Latinam linguam pro primis tyronibus aditus editio . . . Regiomonti, 1775, 12°. Záznam J. Dobrovského. Srv. název při vydání r. 1661.

18898. Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . „Polnisch: lat.-deutsch-polnisch: 1776.“ Viz Kvačala č. 40.

18899. Johann Amos Comenius sogenannter Vorhof der Thüre zu den Sprachen, oder kurzer Eingang zur Sprachkenntniss . . . Ehemals aus dem Lateinischen des Verfassers in das Griechische übersetzt, und nunmehr zum Gebrauche der Anfänger von neuem herausgegeben (L. H. Teucher). Leipzig, 1704, 8°, str. (2), 148.

18900. „Vestibulum. Rosenth. Katal. nadbída. Vyd. grécko-nemecké (bez latiny?) Leipzig 1794.“ Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 48.

18901. Januae Latinitatis Vestibulum 1798. Viz s. v. Janua Latinitatis.

18902. Januae latinitatis Vestibulum 1807. Viz s. v. Janua Latinitatis.

18903. Des Johann Amos Comenius so genannter Verhof der Thüre zu den Sprachen, oder kurzer Eingang zu der Sprachenkenntnisz, ebenfalls aus dem Lateinischen des Verfassers in das Griechische übersetzt, und nunmehr zum Gebrauche der Anfänger von Neuem heraus gegeben. Wien und Triest, in Commission bei Geistinger, 1820, 8°, str. 148, (2).

18904. „Januae linguarum reseratae Vestibulum . . . Neue Ausg. Klausenburg 1867.“ Viz Kvačala č. 40. Viz s. v. Januae linguae latinae Vestibulum 1867.


18905. Nové zpracování díla předchozího podle zásad nejnovější methody jazyků (viz s. v. Methodus novissima linguarum, vydáno pod názvem: Vestibulum Latinae linguae rerum et linguae cardines exhibens (ad leges Methodi linguarum novissimae concinnatum). Vor-Thür der Lateinischen Sprache. 1647. Viz Müller, č. 61. Srv. Opera didactica omnia II, 293, číslo další 18907.

18906. Z tohoto Elbinského Vestibula předmluvu přeložil Jos. Šmaha s názvem „Předmluva na předdomí jazyka latinského, které naskýtá stěžeje věcí a jazyka (i které jest zpraveno po zákonech metody jazyků nejnovější). Vor-Thür der Lateinischen Sprache. Vzdělavatelům mládeže křesťanské pozdravení,“ jakož i úvodní kapitolu česko-německy („Pozvání. Einladung.“). Bibl. paedag. klassiků IV, v Přerově, 1886, IV, str. 92-8. Srv. Novák J. V., Bibl. 1903, str. 17-18. č. 17. Viz čísla další.

18907. Vestibulum Latinae Linguae Rerum et Linguae cardines exhibens (ad leges Methodi Linguarum Novissimae concinnatum). Vor-Thür der Lateinischen Sprache. Viz Opera didactica omnia II. sl. 293-8. Invitatio. Caput I. Divisio Rerum. Omnia, aliquid, nihil, habent sua Nemina etc. N. B. Abrumpo hic: quia totum hoc Vestibulum, concinnius in Hungaria postea factum, Tomo sequenti (una cum aliis Latinitati compendiosius discendae servituris instrumentis recurret: ibi quaeratur. Srv. další Janua reserata Latinae linguae Rerum et Linguae Structuram exhibens ordine nativo. (Ad leges Methodi Linguarum novissimae.) — Viz Müller č. 61; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 175, č. 66; Kvačala, Zeitschrift, f. ost. Gymnas. 1889, str. 837. Viz číslo další.

18908. Vestibulum Latinae linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens (ad leges Methodi Linguarum novissimae concinnatum). Latinského Jazyka Předsíní. (Emblema známé Komenského: Omnia sponte fluant, absit violentia rebus.) S. l. a. Juventutis Christianae Formatoribus Salutem (l. A2-A4). Invitatio, Pozvání. Veni puer, aut quisquis es — qui cupis discere Latinam Linguam, quae pulchra est, communisque populis et facit doctos. Ulam ego te docebo, brevi et amoena Via, divisa in tres gradus. I. In primo ponemus omnia Fundamenta. II. In secundo erigemus totam necessariam Structuram. III. In tertio addemus omnimoda Ornamenta. Illud primum absolvemus in hoc primo libello, quem nunc in manum sumis dictum Linguae Vestibulum. Secundum absolvetur (auxilio Dei) in proxime sequenti Libro, appellato Linguae Janua, Tertium post in tertio, quem vocabimus Linguae Atrium. Atque tum te immittam in Palatio Authorum; hoc est in libros sapienter scriptos; ut ipse quoque fias, sapiens, prudens, eloquens. — Poď, pachole, aneb kdokoli jsi, kdo žádáš učiti se Latinskému jazyku, jenž pěkný jest a obecný národům a dělá učené (lidi). Tomu já tě naučím krátkou a veselou cestou, rozdělenou na tři stupně. V prvním vyložíme všecky jeho Základy. V druhém vyzdvihneme celé potřebné Stavení. V třetím přidáme všelijaké Ozdoby. Toho prvního odbudeme v této první knížce, kterouž nyní v ruce bereš, nazvané Předsíní Jazyků. Druhé se zpraví (s pomocí Boží) v nejblíž následující knize, nazvané Dvéře Jazyků. Třetí potom v třetí, kterouž nazveme Síň jazyků. A pak tě pustím do Palácu Skribentů, to jest do knih moudře psaných, aby sám také byl učiněn moudrým, opatrným, výmluvným ... — Caput I. Divisio Rerum . . . Caput VIII. Multiplicatio Rerum et Verborum. (l. A8-D8). — Dictionarium Vestibulare Latino-Bohemicum (l. A-H8). Fundamenta Grammaticae. Základové Grammatyky (l. I-L3) Finis. — Errata (l. L2). Konec: Sequun-

- 406 -

Januae linguarum vestibulum. — Januae latinitatis.

Č. 18908-27.

tur hic proxime I. Kořenové Jazyka Českého. II. Informatorium de Vestibuli LL. usu, ad Paedagogos. Srv. č. 18826.

18909. Vestibulum Rerum et Lingua rum fundamenta exhibens. Viz: Eruditionis Scholasticae Pars I, 1652. Opera didactica omnia III. Sl. 134-214. s. v. Spisy.

18910. Vestibulum seu introductio linguarum Joh. Amos Comenii ad methodi novissimae leges adornatum et ad tradenda linguae . . . Latinae fundamenta accomodatum . . . Tubingae, typis Johann Alexandri Celli. Impensis Philiberti Brunnii, 1657, 12°. Viz Kvačala, Monum. Germ. Paedag., 32, 186.


18911. Januae Novae Latinitatis resolutio. Viz s. v. Janua Latinitatis: Novae Januae Latinitatis resolutio 1665.

18912. Janua Eruditionis Scholasticae, Latino Germanice, viz s. v. Eruditionis Scholasticae Janua. Srv. s. v. Janua Latinitatis: Novae Januae Latinitatis Resolutio 1665

18913. Januae Vestibulum pro primis Latinitatis Tyronibus. Viz Komenského zprávu 3. listopadu 1632 Mochingerovi. Kvačala, Korrespondence II, 1002, str. 172.


18914. Janua Gracae Linguae. Viz Ventilabrum sapientiae. Opera didactica omnia. IV. sloupec 57, s. v. Spisy.

18915. Janua in Biblia Sacra 1658, viz s. v. Janua seu introductio . . .

18916. Janua in Vetus et Novum Testamentum. Srv Ventilabrum sapientiae. Opera didactica omnia IV. sloupec 57. s. v. Spisy. Srv. Introductorium, Isagoge.


18917. Janua Latinae linguae reserata. Viz nové zpracování, podle zásad, vyložených ve (s. v.) Schola pansophica, pod názvem (viz s. v. ) Eruditionis scholasticae pars II Janua, rerum et linguarum structuram externam exhibens ....

18918. Janua latinae linguae: Latinae linguae Janua reserata. Rerum et linguarum structuram exhibens ordine nativo, ad leges Methodi Linguarum novissimae per Joannem A. Comenium. Adjecto vocum singularum Indice etymologico, ex Lexico Januali, Varrone, Scaligero, Isidoro, Martinio, aliisque probatis authoribus. Per G. D. The Gate of the Latine tongue unlocked. Exhibiting in a natural order the structure of things, and of the Latine tongue, according to the Rules of the newest Method of tongues With an Etymological Index of the words, gathered out of the Janual Lexicon, Varro, Scaliger, Isidore, Martinius, and other Classical autors, and alphabetically disposed by W. D. London. Printed by William Du-Gard, and are to be sold by John Clark at the entrance into Mercer's-Chappel, at the lower end of Cheapside. A. Dom. 1656, 12°, str. (20), 332, podobizna Komenského (The Cross sc.), tři tab. vyobrazení (člověk), indices. Srv. Jarník. str. 254, č. 14; Kvačala č. 22: „Lat, engl. . . . 1656.“ — Srv. Opera didactica omnia IV, 9: (Angličan G. D. starou Januu rozmnožil) „additamentis novis, mihi nondum visis“. — Předmluva: Ad Magistros Latinarum Rerum: To the Masters of Latine Learning. Januae LL. Tabb. Synopticae. Prospective Tables of the Gate of Tongues. Aditus ad Januam Linguarum. The Entry to the Gate of Tongues . . . Index in Januam linguarum (l. Z.-Aaa3

18919. Janua latinae linguae reserata. Viz s. v. Janua: Janua linguarum, při roce 1647.

18920. Janua latinae linguae reserata aurea. Viz s. v. Janua: Janua reserata, při roce 1672.

JANUA LATINITATIS.

18921. De astruendo Comenianae Januae Latinitatis Templo Epistola, viz s. v. Vechner Dav. Viz číslo další.

18922. Janua Latinitatis. Viz rozvrh Komenského (1640) v listu „Ad Maecenatem“, Patera, Korrespondence, č. 26.

18923. Janua Latinitatis. Viz výklad Komenského (1641) v listu „Ad Patronum“, Patera. Korrespondence, č. 31.

18924. Janua Latinitatis, viz s. v. Dissertatio de sermonis Latini studio.

18925. Janua Latinitatis, viz s. v. Vechnerus Georgius, Consilium.

18926. Joh. Amos Comenii Janua Latinitatis, transitibus XXIV. accomodata: pro scholis in ducata Gothano. Anno 1643. Tvpis Petri Schmidii, 12°. Srv. Vocabularium grammaticum, Gothae, 1644, 12°. Viz Kvačala, Mon. Germ. Paed. 32. 177.


18927. Vestibulum ad Latinitatis Januam, de novo perpolitum. Vorhoff zur Thür des Lateins, von neuen auszgeputzt. Christe, vocas pueros, puerorum dirige gressus. — Januae Latinitatis patefactae Vestibulum a J. Amoso Comenio primitius adornatum, ita novissime . . . conlocupletatum, ut elegantibus ubique sentiarum floribus sparsis et vestibuli et liminis loco esse, vicem denique Januae ipsius pensare possit. Cum gratia et et privil. Seren. Electoral Brandeburgici: In illustri Guttulana. Ex calcographeo Erasmi Rosneri, 1657, 12°. (Georgius Vechner). Srv. Kvačala, Monum. Germ Paedag. 32, 185. Srv. Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42. Nijmegen. 1892, str. 201: Vestibulum Januae Latinitatis, Lesnae, 1633. Viz č. 18826.

- 407 -

Janua latinitatis. — Janua linguae.

Č. 18928-48.

18928. Vestibulum ad Latinitatis et artium Januam a Johanne Amoso Comenio primitus adornatum: deinde vero amplius opera et recensione Georgii Vechneri, theol. Doct. perpolitum, et haud paucis in locis ad puritatem magis perductum, in enunciata digniora redactum, dictionibus denique, quas puerilis usus tam ferre, quam exigere videbatur, et sapientiae seminibus ac flosculis permuitis adauctum, atque exornatum. Nunc vero ad ipsum recognitionis novissimae omnino accuratae, quam autor paulo ante mortem instituit, manuscriptum castigatum et primum ita publicatum . . . Berolini, typis ac impensis Christophori Rungii, 1660, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 185.

18929. Novae Januae Latinitatis resolutio: hoc est Joh. Amosi Comenii Eruditionis scholasticae Januae, Latino-Germanica, memoriae puerilis sublevandae ergo, in brevia (ut vocant) commata resoluta, et duas discendi classes typis distincta geminoque indice locupletata; superiorum mandato, in usum et gratiam literariae juventutis, quae est in gymnasio Suevo-Halensi publice typis descripta, accurante Johanne Georgio Seyboldo, ibid. praeceptore classico. Halae Suevorum, sumptibus ac typis Joh. Reinhardi Laidigi, 1663, 12°.

18930. Januae latinitatis Vestibulum . . . The Foundation to the Janua, containing all, or the chief primitives of the Latine tongue . . . London, 1673. Viz z téhož roku vydání latinsko-anglické: s. v. Janua linguarum reserata . . . Srv. Jarník, str. 266, č. 3.

18931. Januae latinitatis Vestibulum Lipsiae 1720. Ruský překlad rukopisný ve výtisku ve Vilně. Viz Ржига Ѳ., О сочиненіяхъ Я. А. Коменскаго въ Веленской Публичной библіотекѣ. No. 2. Памяти Я. А. Коменскаго, С.-Петербургь, 1895. str. 91.

18932. Januae latinitatis Vestibulum, viz vydání 1722 s. v. Januae Linguarum reseratae aureae Vestibulum.

18933. Januae latinitatis Vestibulum, quo primus ad Latinam linguam aditus tirunculis paratur: cum versione interlineari Germanica editum a Joh. Amoso Comenio, deinde ipsius auctoris consensu revisum. Multis vero nunc in locis auctum, et Indice Germanico instructum. Cum privilegio potent. et seren. regis Pol. et elect. Sac. Editio decima nona, ab innumeris mendis purgata. Lipsiae, in officina Grossiana, 1752. 12°, str. (8), stránkování dvojité (dvě strany proti sobě stejně stránkovány) 100. Register (str. 24). Druhý titul Januae latinitatis Vestibulum. Der Vorhof zur Lateinischen Sprach-Thür. Srv. při r. 1798. — Viz též zprávu: Kvačala, Archiv I, v Brně, 1910, str. 48.

18934. Joh. Amos. Comenii Januae latinitatis Vestibulum sive primi ad Latinam linguam tyronibus aditus editio ita adornata, ut versioni Germanicae Polonica accesserit et omnia themata cum primariis eorundem accidentibus textui e regione addita sint. Editio Novissima, revisa et aucta. Lesnae, 1798, typis Carol. Willi. Mehwaldii, m. 8°, str. 199. Srv. při r. 1752.

18935. Januae Latinitatis Vestibulum Latino-Suecicum quo primus ad Latinam linguam aditus tirunculis paratur, cur. J. Suedbom. Hernoesand 1807, 8°.


JANUALE LEXICON.

18936. Januale lexicon Latino germanicum, viz s. v. Latinae linguae Janua reserata, 1647.

18937. Januale lexicon 1651. Viz s. v. Eruditionis scholasticae pars II.

18938. Januale Lexicon, viz: Sylva Latinae Linguae.

18930. Januale Lexicon Latino-Germanicum. Viz: Opera didactica omnia II. sl. 455, s v. Spisy. Srv. Janua reserata latinae linguae 3.

18940. Januale Lexicon. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek V (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.


18941. Janua Linguae Graecae, viz s. v. Januae in linguam Graecam Vestibulum; srv. s. v. Schneider Zacharias.

18942. Janua linguae Graecae, secundum methodum a D. Comenio inventam. Viz s. v. Janua: Janua linguarum reserata, při roce 1642.


18943. Janua linguae latinae reserata aurea, Coronae, 1638. Viz s. v. Janua: Janua linguarum reserata, při roce 1638.

18944. Janua linguae latinae reserata aurea. Viz s. v. Janua: Janua linguarum (dvojí vydání) 1643, 1644, 1649, při roce 1661, 1673.

18945. Janua linguae latinae reserata. Viz s. v. Janua: Janua linguarum, při roce 1693, 1698, 1700, 1724, 1727, 1729, 1735, 1737, 1738, 1754, 1758.

18946. Janua linguae latinae reserata, seu Lexicon Latino Germanicum. Viz s. v. Janua: Janua linguarum, při roce 1754.

18947. Janua linguae Latinae reserata, rerum et linguae structuram exhibens ordine nativo (zpracování podle zásad nejnovější methody jazyků) viz s. v. Janua reserata Latinae linguae. — Srv. č. 18905, 18958-9.

18948. Janua linguae Latinae, viz Lexicon atriale.

- 408 -

Janua linguarum.

Č. 18949-59.

JANUA LINGUARUM.

18949. Janua linguarum aurea reserata. Viz s. v. Janua: Janua linguarum reserata, při roce 1661, při roce 1675.

18950. Janua linguarum aurea reserata in linguam graecam. Viz s. v. Simonius. Srv. s. v. Janua: Janua linguarum, při roce 1789.

18951. Janua linguarum duplici versione exornata. Viz s. v. Janua: Janua linguarum reserata, při roce 1633.


18952. Janua linguarum Latino-Belgica. Viz s. v. Janua: Janua linguarum, při roce 1675.

18953. Janua linguarum novissima tripartita. Viz s. v. Janua linguarum reserata, při roce 1659.

18954. Janua linguarum novissime ab ipso authore recognita. Viz s. v. Janua: Janua linguarum reserata 1692, 1670.

18955. Janua linguarum . . . quinquelinguis. Viz s. v. Janua: Janua linguarum, při roce 1661.

JANUA LINGUARUM RESERATA.

18956. Janua linguarum, viz Apologia.

18957. Janua linguarum. Srv. Ventilabrum sapientiae. Opera didactica omnia. IV. sloupec 48, s. v. Spisy.

18958. Janua linguarum reserata... V nové úpravě zpracoval Komenský (viz s. v.): Latinae linguae Janua reserata, rerum et linguarum structuram exhibens ordine nativo (Ad leges Methodi linguarum novissimae. Die offene Thür der lateinischen Sprach.) Srv. Müller č. 23, 62.

18959. Janua linguarum reserata. Sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium hoc est compendiosa latinum (et quamlibet aliam) linguam una cum scientiarum artiumque fundamentis perdiscendi methodus sub titulis centum, periodis mille comprehensa. Aestimat ut sapiens pretio, non pondere gemmas, Utilitate probat sic quoque mentis opus. S. l. a. (Lešno 1631), 12°, 6½, l. předmluvy, str. 99, Errata (str. 100). — Na rubu titulního listu mezi rámečky s hora i z dola: Sen. Ep. 33. Quae facilius intrant, haerent? Nec multis opus est, sed efficacibus. Seminis modo spargenda sunt: quod quamvis sit exiguum, cum occupavit idoneum locum, vires suas explicat et ex minimo in maximos actus, diffunditur. — Fr. Baco Verulam. in Organi praef. Vasta ut plurimum solent esse inania: solida contrahuntur maxime et in parvo sita sunt. — Ecclus. 32, 10. Summatim sermonem contrahe, paucis dic multa. — Následuje 6½ listu předmluvy: Ad lectores eruditos praefatio . . . Scribebam in exilio 4. Martii 1631. J. A. Comenius. — Na rubu listu 7. mezi rámečky: Ad auctorem Januae linguarum reseratae, virum clariss. eruditissimumque D. J. A. C. pro scholis optima facillimaque sollicite meditantem. Nescio dexterius reserari Janua linguae Instituis quam tu, qua ratione queat. Inducis penitus simul ad conclavia rerum, quas velut occlusas continet una domus. Nempe libellus habet iste vocabula quaevis Cum rerum serie perbene disposita. Sic pulcre linguam studium fuit erudiisse. Ne fuerit mentem poscere cura minor. Agnoscent satis id doctique, probique Deusque, Quod seris, id nata grandiet ipse suo. scribebat applaudente animo G. V.(echnerus) SS. Th. D. — Viz Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 276-7, č. 25. — Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 167; Kvačala, č. 22; Müller č. 23. — Viz též Novák V., O knihách k učení latinskému J. A. Komenského. Praha 1894 (Zpráva o c. k. reálném gymnasii v Praze, ve Spálené ulici. Praha, 1894, str. 10.) — Vedle vlastní zprávy Komenského (Opera didactica omnia, III, 831-2, viz s. v. Schola ludus) spis, skládaný v l. 1629-31, ve 12 jazycích evropských: latinsky, řecky, česky, polsky, německy, švédsky, belgicky, anglicky, francouzsky, španělsky, vlasky a maďarsky; v asijských pak: arabsky, turecky, persky, mongolsky (Opera didactica omnia II, 181). Vydání všech vyčítati jest velmi nesnadno, ba nemožno. — Komenský líčí vznik knihy a názvů jejích: . . . „interhaec (spisoval třídní knížky pro školu obecnou) concinnare libellum, qui unus totam linguam totumque rerum complexum contineret, Seminarium linguarum et Scientiarum omnium appelandum. Quem condi posse nec opusculum fore prolixum (si rerum serie omnia lustrando rem quamque semel nominaremus nec amplius) spem conceperam. Quod consilium dum amicis detexissem, monuit nonnemo Jesuitas in Hispania jam libellum talem edidisse, Januam linguarum dictum. Sed ego, hac inspecta, non id esse, quod votis conceperam, vidi, meumque institutum prosequi perrexi annis 1629 et 1630. Tacite quidem, ut in patriae usus esset paratum; sed quod tamen per amicos proditum, a Lesnensis scholae curatoribus ad prelum postulatum fuit, tam instanter, ut editionem negare aut differre (tametsi velut foetum adhuc imperfectum videns) non possem. Edidi igitur sub titulo Januae LL. reseratae anno 1631 insperato orbis literati applausu. Mox enim in scholas recipi et in varias linguas transferri et variis locis recudi (Lipsiae aureae titulo, alibi aliis elogiis ornata) coepit. Quod occasionem dedit rude hoc (utpote primi tentaminis) opusculum melius elimandi, et quidem eo usque, ut primain illam Januam non

- 409 -

Janua linguarum reserata (Komenský o vydáních).

Č. 18959.

amplius agnoscam meam abolitamque velim ...“ Opera didactica omnia I, 249. — Komenský uvádí doklady o hojnosti překladů i oblíbenosti její v dedikaci (Cornelio Joanni Witsonio Franc. de Vick) při Seidelově vydání (J. A. Comenii Janua linguarum reserata. Pro compendiose Lingua Latina cum Rebus docenda. Belgica versione a Johanne Seidelio ornata): „Victurus genium debet habere liber, inquit Martialis. Praesens iste Libellus (qui me agnoscit, et quibuscunque Linguis loquitur, salutat, auctorem), quid genii habeat, nescio; habere tamen aliquid credidisse tot Viros doctos puto, qui eum non elogiis tantum, sed et in varias linguas translatione, et in tot Regnorum Scholas introductione, innumerisque jam editionibus, dignati sunt. Nam simulae Anno 1634. prodierat, rude licet opusculum (ut fere prima solent) reperti sunt mox, qui eum Scholis commendare, adjunctisque versionibus juventutis usibus adaptare, certatim aggressi sunt: ut vix uno revoluto anno (praeter Latino-Bohemicam nostram) aliquot diversae editiones (Latino-Polonica Andreae Wengerscii, Latino-Germanica Joh. Mochingeri, Latino-Polonico-Gallica Johannis Ancorani) exstarent. Quibus post Latino-Gallo-Italica Nathanaelis Duez, et aliorum doctorum Virorum opera Hungarica, Suedica, tandem et (anno 1661) Hispanica versio, accesserunt. Graecam edidit Zacharias Schneiderus Lipsiae, et mox Attico lepore Theodorus Simonius Amsterodami. Arabicam Belga quidam Alepi in Asia hospes adornavit, quam apud ipsum conspectam suo etiam idiomate populis suis loqui voluerunt Turcae, Persae, Mongolenses, et, ut audio, Armenii jamquoque, et Abissini in Africa. Quod majus, scripsit ad me his diebus Vir clarissimus vicinae Academiae Professor, moliri quosdam Viros doctos ex hoc scalmo architectari Navem, Atlantem linguarum omnium Europaearum cum praecipuis Orlentalium. Quid dicam? Si libellus iste Euangelium esset, gauderem cum Paulo Apostolo, apertum esse mihi ostium inagnum et efficax (1 Cor. 16 : 9) et cum Philadelphensi Angelo, datum esse in conspectu meo ostium apertum, quod nemo possit claudere (Apoc. 3 : 8), exultarem denique beatum illud tempus, quod eminus fidei oculis prospectans Propheta exultabat, Dominum variis Scripturis praedicaturum esse Gentibus (Psal. 87 : 6), nostris effulgere diebus. Quod si nondum est, quid tamen vetat sperare, Linguarum, uniformem realemque culturam praeludium fore illius temporis, quo Deus purum populis labium reddere promisit, ut Omnes nomen Domini invocent, illique serviant humero uno? (Soph. 3 : 9). Certe hac methodo per omnia visibilia ad invisibilia, perque sensualia ad intellectualia, et per intellectualia ad ea, quae Fidei sunt, et sic per Creaturas ad Creatorem, et per omnia, quae nunc in tempore spectantur, ad ea, in quae nos ipsa aeternitas (abysso illius tandem absorbente omnia) deducet, lenis quaedam et blanda ingeniorum manuductio est. Praesertim in hoc eodem Opusculo posterioribus curis plenius elaborato; ubi ut rerum omnium melioribus expressionibus universariae Sapientiae, thesauriolus quidam haberetur, opera data fuit. Errant enim, qui hocce in Libello nihil praeter Latinae Linguae infundibulum quaerunt; aut tale, quid venditandi nostram inventionem fuisse autumnant. Aliud primario spectatum fuit, et spectatur, longe sublimiore scopo: auxilia nimirum quoquomodo parare Scholarum illi morbo, quo multis omnis juventus Verborum studio, sine studio Rerum, distinetur. Cui vitio aetatis primae tractu adsueti, res agere aut demum vitae genus ingressi discunt, aut per totam vitam nugas agunt; docti etiam logomachiis, hoc est, de rebus et vocabulis contentionibus, aetatem terendo. Unde sit, ut paucissimis quomodo Verba et Res articulatim fiant, et legibus certis sese connectant, attendentibus: plerisque Res et Verba nunquam recte intellecta promiscue usurpantibus Labyrinthos suos Mundus sine fine oberret. Tentatum ergo est hoc in speciem levi remedio (integrae alicujus Linguae unius libelli ope addiscendae illecebra) totius Universi amplitudinem artificiosa brevitate ob oculos pandi, si forte sic perpetuo Verborum cum Rebus nexu ad intellectum rerum; Rerumque Naturalium cum artificialibus, et Artificialium cum moralibus, Moralium denique cum spiritualibus et Divinis, indivulsa serie, ad ipsam ultimam rerum metam, Aeternitatem, clare pervidendam Ingenia eleventur: bona cum spe, si Magistri hoc idem agant, minus quidem forsan ad eruditionis streperae ostentationem, plus tamen ad solida sapientiae fructum, e Scholis efferri posse. Quae si non male cogitata sunt, ut in haec salutaria desideria conspirare bonis libeat omnibus optandam; atque si conspiratur jam, gratulandum est. Ad praesentem Latino-Belgicam editionem veniendo, peroptandum erat Versionem ab aliquo indigine, idiomatis patrii potente, adornatam fuisse, si adornanda fuit: non vero ab homine extraneo, qualis Johannes Seidelius (ὁ μακαρίτης), gente Polonus, fuit. Sed dum nemo manum admoveret, illum vero patriae ruina, et eversae penitus domi fortunae, honesta aliqua actione panis frustrim quaerere cogerent, ille praeterea in Belgicis Academils annos aliquot agens linguae sibi qualem qua-

- 410 -

Janua linguarum reserata (Komenský o vydáních).

Č. 18959.

lem comparasset usum; quicquid autem deesset, ab amicorum lima speraret, ausus est rem aggredi: aliis nonnulis stimulos addentibus, subsidia promittentibus, ad capiendumque Methodi specimen filios suos institutioni ejus concredentibus, et tandem ut industriae suae fructum aliquem reportaret, Illustrissimonma et Praepotentum D. D. Ordinum privilegio illum circummunientibus. In quorum numero quia Vos duo, Viri, sapientia et authoritate publica pollentes, fuistis, Opus vero hoc demum post Authoris fata (retardatum enim fuit varie) in lucem prodit, Vestro id pristino favori, Vestrorumque, qui sic instituti fuerunt delectabili adhuc usui, per me insinuatum voluerunt Haeredes: demissa cum requisitione, ut ne benevolum affectum, patrociniumque, retrahere dignemini. Nempe si quis privilegia, quibus operosam Interpretis (dum in vivis erat) industriam honeste stimulandam prudenter judicastis, cum Illo mortuo mortua esse interpretari, alienisque sudoribus inhiare, velit. Praesertim cum Author ipse morte praeventus, absolvere Opus non potuerit, per Viduam domum id continuari perque secundum maritum (amicorum quidem ope, propriis tamen sumtibus, alieno etiam in subsidium vocato aere) finem imponi necesse fuit. Saltem ergo primae hujus editionis Exemplaria ut sine ulla cujusquam inhibitione, Editorumque et Creditorum damnae, distrahi queant, fas jusque est, et illi Vestrum Maecenates, perque Vos publicum, humiliter advocant patrocinium . . . . . Bibliopolas autem dignis modis oro, ut quibuscunque hoc idem Opusculum nostrum recudendi occasio veniat (Januam linguarum nostram dico, sive Latinum textum nude, sive cum translationibus) hoc idem Exemplar completum recudere libeat, non illud anterioris temporis rudimentum: quale prima Lesnensis editio, et quae hanc sequutae (Dantiscana, Lipsensis, Hamburgensis, Londinensis, Parisina, Genevensis, et aliae, Amsterdamensis etiam, postrema quinque linguis) fuerunt, quas pro meis non amplius agnosco. Sed Lesnensem posteriorem, Patakinam, Schaffhusiensem, Tigurinam, Tubinganam, et hanc Seidelianam, non jam rudimentum, sed elaboratius Opus, dicendam. Cur enim hic etiam (et ubicunque in rebus inferioris ordinis) non imitemur Apostolicam illam ad majora et meliora progrediendi methodum? Cum parvulus essem (inquit), loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus: factus autem Vir deserui puerilia (1 Cor. 13 : 11). Non ignoro mihi a quibusdam vitio dari, quod mea haec (vel alia etiam quaedam) mutem; quasi vero quamdiu in vita sumus, non sapientiae discipuli simus: aut Sapientiae non sit proficere. Proficere autem quid est, nisi imperfectionem, oberrationes, mendasque agnoscere, et in melius mutare! Mea sic fuit in hanc usque senectam ratio, melioribus esse intentum: nec poenitet. Si cui immobilem csse, decretaque et facta sua pro Mercurialibus statuis haberi, et adorari, allubescit, suo abundet sensu. Me, Divinae sapientiae vestigia prementem, si quis volet sequi, dabit Deus, ut his majora et meliora videat, Rerum Januam, seu ipsius Realis Sapientiae (cujus hi Philologici lusus nonnisi praelusiones fuerunt) Portam. Quod Apostolico sigillo, Si Dominus voluerit et vivamus (Jac. 4 : 15) obignatum testo. Amen.“ Viz o vydáních Seidelových, při nichž (u některých výtisků pouze) tento výklad Komenského jest připojen, s. v. Seidelius. O vydáních podobných knih před Komenským, s označením Janua (Janua hibernorum, anglicky od Vil. Batea asi r. 1615 a pak často, 1619 již v 8 jazycích evropských, proto: Janua linguarum) viz Pexenfelder Mich., Apparatus eruditionis tam rerum, quam verborum per artes et scientias. Podrobně viz na konci oddílu: Janua. Srv. výčer Scherschnick Orbis pictus, Vindobonae, 1807, str. XII. — Uvádím na př. název podobných knih před Komenským: Janua linguarum, quadrilinguis. Or a messe of tongues i Latine, English, French, and Spanish. Neatly serued vp together, for a wholesome repart, to the worthy curiositie of the studious. Londini. Excudebat R. F. impensis Matthaei Lownes .... 1617, 4°, str. (32), 173, indices. (Lat. angl. franc. španěl.) — Srv. Komenský, Methoda jaz. nejnov. XXVII, 12; VIII, 20. Viz podrobně Novák, l. c. Bayle, Dictionnaire historique et critique II, l. 510 o překladech a oblibě i napodobení. (Petr Jurieu: Janua coelorum reserata.) Viz Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 46, 52. — Viz dále: Miropolskij, Журиалъ мни. нар. провв. 1871, 155, str. 3, pozn. 2 praví: Janua linguarum byla přeložena na mnoho azijských jazyků. Do tureckého přeložil ji Bobrovskij Vojtěch (Ali Beg) okolo r. 1650 (rukopis v Paříži). Pro nesnáze technické (nedostatek typů) i pro věcné obtíže není možná tyto názvy všecky u věrné bibliografické formě tuto otiskovati. — O zavedení tohoto díla na školách německých Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte 4. Supplementheft. Kassel 1850. — Viz též Compayré Gahr., Histoire critique des doctrines d'éducation II, 1885, str. 145-6, 255-6, úsudky o Bráně jazyků ve francouzské literatuře. — Šmaha J., Komenského Brána v Anglicku. Česká Škola 1888, str. 181, 200, 217; Janua Komenského na školách v Oxfordu, viz

- 411 -

Janua linguarum reserata (literatura, protivníci).

Č. 18959-66.

Hübnerův list Hartlibovi z Oxfordu, 9. srpna 1637. Kvačala, Korresp., I, 1897, str. 29, č. 38. — Šmaha J., Brána Komenského po Hollandsku, ve Francouzích a ve Švédsku. Beseda Učit. XX, 1888, str. 365, 377, 396, 409, 430, 471. — Kiss Áron, Janua v Uhersku. Neptánitók Lapja. XXV, Budapest, 1892, str. 234. — Vinařický Karel, Vzpomenutí na Komenského Janua linguarum. Čas. Kat. Duchovenstva 18, 1845, str. 163-6. Přetiskl Doucha Fr., Dvéře jazyků J. A. Komenského, Česká Včela, 1845, str. 227-8. — Brod František, Komenského „Janua linguarum reserata aurea“. Beseda Učit. XXVI, 1894, str. 207-11, 223-4, 253-5, 282-3, 311-2. Ukázky Komenského Janua linguarum reserata aurea: Popsáno dvoje vydání české a výňatky z předmluvy, obsahu a závěrku i kapitoly O zvěři, O nemocech, O soudech, O zločincích a trestáních, O lékařství. O spravedlnosti; připojen snímek rytinky znaku pana z Engelflusu. Srv. vydání 1667, 1669. — Šmaha J., Brána jazyku. Názorné vyučování J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy VIII, 1895, str. 288. Ball, Das Schulwesen der böhmischen Brüder, Berlin, 1898, str. 18 1-5. — Novák J. V., Jana Am. Komenského Brána jazyků z roku 1631. Paedag. Rozhledy XIX, 1906, str. 361-6. Srv. Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 152, 195. Viz též Goll Jar., Čas. Č. Mus. 1874, str. 273, pozn. 30. — Novák J. V., Na čem zakládala se obliba první „Brány jazyků“ Jana Amosa Komenského? Paedagogické Rozhledy XX, 1907, str. 412-20. - Srv. „Výpisky ze spisu Amosa Komenského Dvéře jazvků otevřené, vydaného v Leštně roku 1633.“ Národní Škola III, 1865, str. 357-8, 389. — Předmluva k této první Bráně vyložena česky od Jos. Šmahy s názvem: „Předmluva na Bránu jazyků, vydanou poprvé r. 1631.“ (Bibl. paed. klass. IV, v Přerově, 1886, str. 73-83.) Titul této předmluvy: „Předmluva ke čtenářům učeným.“ Srv. Novák J. V., Bibl. 1903, str. 14, č. 1. — Slaměník F., Komenský ve svých spisech: Zlatá brána jazykův otevřená 1631. Komenský, XX, 1892, str. 263. — Komenského Janua linguarum v Nizké v pruském Slezsku, viz Květy 1844, str. 603.

18960. O knize: Janua list Colboviův Komenskému 1449-50. Kvačala, Korrespondence I., 1897, str. 143, č. 114. Srv. Komenský Colboviovi, z Lešna 1650, 5. srpna. Kvačala, l. c. č. 120, str. 168. — Colbovius v listě Komenskému si přál poetické zpracování Januy. Kvačala, l. c., str. 139, č. 114. — Tamtéž o divadelním zpracování Januy. — Srv. chválu v listě Hübnerově Gronoviovi (Scioppius), 29. března 1640. Kvačala, Korrespondence. I, 1897, č. 67. —  O hebrejském překladě od H. Zimmermanna v Toruni píše Hartlib Tassiovi 1638. Kvačala, Korrespondence I, 1897, č. 45, str. 35.


18961. Proti knize Janua a její opravě od Helmonta píše Herrmann Conring z Helmstattu r. 1663 15. června Boyneburgovi: „Quae caussae Helmontium Romae in carcerem compegerint, hactenus nemo mihi narrare potuit. Si liceret scire, quaeso, paucis doce. Non observavi in homine illam latini sermonis peritiam, qua sit aptus, foribus sive Janua Comeniana eiicere bis mille vocabula. Si velit autem illam ex Manibus tyronum eliminatum, habuerit me assentientem. Frustra certe fructum illum ex libello isthoc expectaverit tyro, quem auctor profitetur. Ego nihil hactenus vidi Comenianum, quod potuerit placere. Et qui unus homo possit omne cognoscibile docere? Quanto minus id potest Comenius, qui sane, me iudice, nihil solidae doctrinae tenet? Laudandus duntaxat a conatu; sed ridendus simul ob Phaetonteos ausus et inusitatam superbiam. Templum Sophiae aedificaturum se dixit; aperturum portas, atria, sanctuarium, adyta; positurum columnas, altare, candelabra; additurum, ideas, suffitus, holocausta, intelligentias, Cherubinos — aliasque ridiculas metaphoras, sincipite sano parum dignas, iudice Sam. Sorbierio p. 62. Sorberiana. Vere sentis, conatus ipsius similes esse deliriis de universali medicina.“ Kvačala, Korrespondence II, č. 96.

18962. Proti knize Janua Corvinus A. (viz s. v. Methodus linguarum cap. VIII, 26). Vytýká .... „ut aut linguarum massam non tradant, aut si tradant, non tamen ad adipiscendas, sed ad retinendas et recolendas tantum LL. jam tum adeptas faciunt.“

18963. Johnston proti knize Janua, Polymathia Philologica. Francofurti et Lipsiae, 1667, předmluva. Srv. s. v. Johnston. Viz Scherschníck, č. 18959.

18964. Proti methodě Komenského v této knize: Morhof Daniel Georg M., Polyhistor literarius, philosophicus et practicus sive de auctorum notitia et rerum commentarii, II, (liber methodicus) 1688, kap. 4, číslo 19). Nové vyd. II, lib. I, kap. 15, stať 18. Vyd. Muhlius, I-III, 1695. O autorovi a pozdějších zpracováních viz v. Liliencron, Allg. Deutsche Biographie XXII, 1885, str. 236-42. Srv. č. 18968.

18965. O metodě Januy viz list Raveův z Gdanska 1650, 23. květen. Viz Kvačala, Korresp. I, 1807, str. 148, č. 119. Srv. s. v. Rave.

18966. Ryssenius Leonardus, Holanďan, odpůrce metody v Komenského Janua linguarum. Viz (Tentzel), Monatliche Unterredungen einiger guten Freunde

- 412 -

Janua linguarum reserata 1631-1633.

Č. 18966-78.

von allerhand Büchern 1680, str. 267. Vydal proti Komenskému: Poetica descriptio Creationis et Lapsus. Srv. o Rysseniovi Jöcher, Gelehrtenlexicon III. 1751, sl. 2336. Též Kvačala, Archiv I, v Brně, 1910, str. 51. Srv. č. 18968.

18967. Proti knize Komenského: Schefferi Joannis Argentoratensis in A. Comenii Januam Linguarum Animadversiones (Schefer, bibliothekář v Upsale † 1679). rukopisech této hanlivé kritiky proti Komenskému (Bibliotheca Lideniana, Upsala) viz Dudík, Forschungen in Schweden, Brünn, 1852, str. 323-4. Podány ukázky z tohoto hanopisu. — Srv. Scheffer, De informatione literaria. Crenius Th., De informatione et educatione literario tractatus, Lugduni Batavorum, 1696, str. 452. O Scheferově činnosti viz Suecia Literata, Holmiae, 1780, str. 293.

18968. Judicium de Comenii Janua viz Tentzel, Monatliche Unterredungen von allerhand Büchern 1689, str. 266-7, 292. Srv. Morhof, l. c., a Ryssenius, l. c. odpůrci Komenského. Srv. též Prasch, Organon linguae latinae, Regenspurg, 1686 a Acta Eruditorum, 1688, Lipsiae, Januarius. Viz č. 18964, 18966.

18969. Ursinus Joh. Henricus, úsudek Komenského, viz s. v. Ursinus, In Januam Comenianam Comentarius locuples.

18970. Obrana Komenského proti výčitkám a hanopisům, viz s. v. Apologia.


18971. Janua linguarum. Sive methodus et ratio compendiaria et facilis ad omnes linguas, ad Latinam vero maxime viam aperiens. In qua usitatiora totius linguae Latinae vocabula tantum non omnia, tam simplicia, quam composita, duodecim versiculorum centuriis continentur: nullo fere, nisi ad implendam in imperfectiore sensu lacunam, repetito. Cum versione Anglica et indice alphabetico, non primarias tantum, sed et minutissimas versiculorum voculas hinc inde sparsas complectente. Editio septima, superioribus facta I. Elimatior. II. Explicatior. III. Locupletior. Opera et studio J. H(orn). Londini, in officina R. Young, An. 1631, 4°, l. A-Dd2. (Titul též anglický: Janua linguarum or, an easie and compendious methode and course for the attaining all Tongues, especially the Latine. Wherein are Latine sentences one thousand two hundred, containing all the mere usuall words of the Latine Tongue simple and compound, scarce any word being iterated, except for the supplying the sense sometimes. With the English, Translation of them, and an Alphabeticall Index, containing not the primitive words, only, but also each particle in the sentence. The seventh edition, than the former I. More amended. II. More cleere. III. More complete, by the care and study of J. H(orn). London, printcd by R. Young, and are sold by George Lathum at the signe of the Bishops head in Pauls Church-yard, 1631. — Srv. list Hübnerův Komenskému 27. listopadu 1640. Kvačala. Korrespondence I. 1897, str. 104-5. Viz č. 18980. Srv. výklad Komenského č. 18959. Viz č. 18972, 18977, 18997. Srv. č. 18959.

18972. Janua linguarum reserata . . . „Die englische Ausg. . . . Ausser Anchoran übersetzte Tho. Horn, dessen Übersetzung von Joh. Robothan verbessert wurde. Man gab zu der Schrift selbst eine Foundation to the Janua. Ausg. von Anchoran London 1631: Porta Linguarum Trilinguis etc. (K. Bibl. Dresden).“ Viz Kvačala č. 22. Srv. dále při roce 1637. — Srv. č. 18977, 18997.

18973. Janua linguarum reserata . . . „Polnische ist mir nur von Wengersky bekannt. 1631.“ Viz Kvačala č. 22. — Srv. výklad Komenského č. 18959.

18974. „De Janua quadam linguarum in Polonia autore Commenio edita brevi quaedam ad DN. Majorem scribam.“ Viz list J. Mochingera Kurtzmannovi z Vratislavě, 6. září 1631, Kvačala, Korrespondence I, 1897, str. 12, č. V. Srv. ib. č. X. Viz číslo další.

18975. Janua linguarum reserata . . . Eröffnete Güldene Sprachen Thür oder Pflanz Garten aller Sprachen und Wissenschaften . . . (srv. název při r. 1657) 1631. (Vyd. Joh. Mochinger.) Viz Kvačala č. 22; Müller č. 23.

18976. J. A. Comenii Janua linguarum reserata sive seminarium linguarum et scientiarum omnium, hoc est compendiosa Latinam (et quamlibet aliam) linguam una cum scientiarum artiumque fundamentis, perdiscendi methodus, sub titulis centum, periodis mille comprehensa editio secunda . . . Lipsiae, sumptibus Gothofredi Orossii bibliopolae. 1632, 12°. Viz Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 171.

18977. Janua linguarum reserata... „1. englische Ausgabe v. Joh. Ancoran London 1632 (1633: „in Latin first, and now, as a token of thankfulnesse brought to light in Latin, English and French“). Viz Müller č. 23. Srv. s. v. Ancoranus, Anchoran. Viz č. 18971, 18972. 18997.

18978. Aureae J. A. Comenii Januae linguarum reseratae, sive Seminarii linguarum, scientiarum et artium omnium, hoc est: compendiosae latinam (et quamlibet aliam) linguam una cum scientiarum artiumque fundamentis, perdiscendi methodi, sub titulis centum, periodis mille comprehensae. Editio nova, prioribus multo locupletior, addita versione Germa-

- 413 -

Janua linguarum: české vydání 1633.

Č. 18978-80.

nica et indice tum Latino, tum Germanico copiosissimo, quo non tantum ipsae voces Januae; sed etiam multo plures, hac ratione insertae, ut Lexici alicujus loco esse possint; tum etiam syllabarum quantitas, nominum genus ac declinatlo, verborum autem formatio characteristica continetur. Cui insuper claviculae instar schematismus comparat. mot. declinat. et conjugationum appenditur, procurata a J. Docemio. Hamburgi, 1633. Druhý titul: Der Güldenen auffgeschlossenen Thür J. A. Comenii, Oder das Pflantz-Garten aller Sprachen, Wissenschafften und Künsten. Das ist: Des kurtzen, vortheilhafftigen Weges, die Lateinische (und alle andere) Sprachen, nebenst dem ersten Grund, der Wissenschafften und der Künsten wol zu lernen, unter Hundert Titelen, und Tausend Sätzen begriffen. Newe Aussfertigunge, über die vorigen vielvermehret mit hinzugethaner Deutschen Übersetzunge, und einem sehr aussführlichen beides Lateinischen und Deutschen Register, darein nicht allein dieselben Wörter, so in der Janua, sondern auch vielmehr der gestalt hinein gesetzet, dass es kan an stat eines Lexici sein, zu dem auch die quantitet der Syllaben, der Nominum genera und Declination, der Verborum aber eingentliche Formirung, sämptlich begriffen werden. Welchen über diss gleichsam als der Schlüssel ein Form zu compariren, moviren, decliniren und conjugiren angehangen wird. Befordert durch J. Docemium. Hamburg. Gedruckt und verlegt bei Michael Hering, Buchführ. 1633, 8°, l. 20, A-Q3, Indices. — Srv. č. 18994.


DVÉŘE JAZYKŮ OTEVŘENÉ. 1633.

18979. Český text latinské knihy Janua linguarum reserata chová se jako unikát v městské knihovně v Žitavě. (Za laskavé zapůjčení vzdávám díky bibliothekáři stud. radovi prof. Drovi Th. Gärtnerovi.) Věnujeme převzácnému tomuto výtisku, v cizině chovanému, přes to, že text jeho bez bližšího udání, kde se chová, přizpůsobený novějšímu čtenáři, vydal Šmaha Jos. (Česká škola, 1893, č. 1-3, 5-12, 15-8), pozornost důkladnější, aby aspoň tuto byla zachována představa o jeho obsahu a úpravě, jak knihu Komenský sám do tisku uchystal a jak ji provázel úvodem a pozdravením českému čtenáři. Srv. Novák J. V., Bibl. 1901, str. 93-4, č. 17; Müller č. 23. Komenského úvod i pozdravení, jak je otiskujeme, objasňují hledisko i záměry Komenského, jaký účel přisuzoval českému vydání a jak se díval na poměr tohoto českého vydání ku vydání latinskému. Jsou tu odchylky od vydání latinského i od pozdějších vydání českých. — Srv. Komenský, Methodus Linguarum (viz s. v.) XV. 5: „Nempe cum primo Januam Linguarum construerem, primarius mihi adeoque perpetuus respectus fuit (fatendum id iam est) ad linguam mihi vernaculam, Bohemicam, ut verbum verbo et sententia sententiae, verborum serie nusquam variata, responderet, quod et assequuti fuimus, tametsi per id latinus textus alicubi minus latinus factus.“

18980. Dvéře Jazyků otevřené To jest Krátký a snadný způsob kteréhokoli Jazyka, spolu i s začátky všech umění svobodných pochopení: v kterémž pod stem Tytulů v tisýci Průpovědech, všecka slova celého jazyka obsažena jsou. Nejprv v jazyku Latinském, a nyní v Českém zhotovené, od J. A. C. Léta 1633, 12°, str. 96. Na rubu listu titulního nápis, zkomolený asi od polského sazeče, neznalého řeči české: „Gak Maudrý wážj zceny gen neztjhoty Perku: Tak vžitečnostj wažiti Knížku hledj.“ (Jak moudrý váží z ceny jen, ne z tíhoty perlu: tak užitečností vážiti knížku hledí.) — Nebo Syrach dí, 32, 9 Summovně pověz v krátkých slovích mnoho. — Str. 3-10: Z latinské předmluvy: o Příčině, Cýli, Způsobu, sepsání knížky této. Incipit: Že pravý a vlastní způsob učení se Jazykům posavad Školám známý nebyl, věc sama mluví. Kdo se k studiím oddávali, věk okolo vokabulí až do šedin trávili. Na sám Latinský jazyk vynakládalo se deset, a víc let, nýbrž celý věk; on na větším díle prospěch velmi špatný a za práci nestojící se ukazoval. Načež nejedni velicí muži dávno již naříkali: ale k napravení toho nedostatku cesty dostatečné neukázali. Odkudž šlo, že školy v svých motáninách zůstaly posavad. Zdržována byla, nýbrž meškána, mládež v Grammatycských, dlouhých, zatemnělých, na větším díle neužitečných, pletkách, několik let pořád: To první kříž. Tož v tytýchž letech vycpáváni byli slovy věcí, bez věcí: to jest, učeni byli slovům Latinským z Vokabulářů a Dikcionářů, bez ukazování zřetedlného, co se kterým jménem míní, a bez pojeni neb pojímání týchž slov ihned v řeč, podle jednoho každého jazyka, způsobu a vlastnosti. Což obé zřejmá jest chyba. Slova zajisté poněvadž jsou znamení věcí, když věc v známost nevejde, slovo co vyznamenávati má? Nech mi pachole tisíce tisíců vokabulí Latinských říkati zpaměti umí, neumí-li však na věci je dokládati, k čemu to vše bude? Z samých také tak porůznu nazbíraných vokabulí troufá-li sobě kdo řeč vyvésti, nech také troufá písek moci vázati v snopky aneb z kamení bez vápna stavěti zeď. Z Vokabulářů tedy a Dikcionářů jazyku Latinskému se učiti, jest věc příliš nedokonalá, a naprosto tou ce-

- 414 -

Janua linguarum: Dvéře jazyků otevřené 1633.

Č. 18980.

stou k známosti jeho přijíti nemožné. Ale snad dobrá proti tomu rada jest, že původem rozumných lidi sami autorové Latinští, Terentius, Plautus, Cicero, Vergilius, Horatius, a jiní do škol uvedeni jsou: jakožto z kterýchž mládež i věcí všelijakých povědomosti, i právě čisté švárné Latiny, nabývati může. Takť jest, že se zdá, i v pravdě jest, tato cesta jistší: avšak čím slibnější, tím nepohodlnější. Předně zajisté, tak mnoho autorů, jak mnoho tu potřebí, sobě zjednati, ne každému žáčku, neb rodičům jeho chudoba dopouští. Po tom, k rozšířeným jmenovaných těch autorů knihám (v nichž na větším díle věci nad pacholecí vtip vyšší, a nám k užívání se netrefující se traktují) mládež vésti, jest člunek malý, na tichém potoku sotva zplývati mohoucí, na veliké moře puditi, bud k věčnému zmítání, neb vlnami sehlceni, aneb aspoň bez užitku zase na břeh k navrácení. K tomu, byť pak kdo krásně všecky ty autory prolezl, nalezne však, že cíle svého (dokonalé totiž jazyka latinského povědomosti) nedošel: protože ti škribenti všech materií netraktovali. A byť i traktovali všecky času toho, našich však traktovati nemohli. Tak že vždy předce nevyhnutedlně na to přijde, že jiní také, staří i noví autorové, kteří o bylinách, kovích, obchodech živných, vojenských věcech etc. naschvál psali, čteni býti musejí, má-li kdo, jak se o čem vlastně mluviti má, plně vyrozuměti. Ale ti takoví autorové do škol uvedeni nejsou: a byť byli, kde tomu konec bude? Naposledy, jestliže kdo pro nabytí Latinské řeči tolik práce a let vynaloží, když pak k věcem samým přijde? Kdy filosofie známostí mysl osvěcovati začne? Kdy k tajemstvím S. Teologie přistoupí? Kdy lékařským tajnostem vyrozumívati bude? Kdy práv učitelů knihy rozvínati stačí? Kdy konec studiím svým najde? A což více jest, kdy tak pracně hledaného neb dosaženého umění, k dobrému církve a obci užívati bude? Jistěže aneb (pro hbité krátkého tohoto života uplynutí) nikdy, aneb příliš pozdě; takže než začne právě života užívati, že život v samé života přípravě stráven jest, ucítí. A protož všech lidí vinšemi vinšovati bylo, aby nějaké krátké obsažení celého jazyka vymyšleno bylo, v kterémž by všecka slova, a pojeni slov způsob, tak spořádány byly, aby to pochope člověk, snadný, libý, bezpečný, do všech věcnatých autorů přístup a jako dvéře odevřené měl. Pravé zajisté jest, což D. Isaacus Habrecht napsal (ale což nepřípadně I. Starkius na Dikcionáře táhne): že jakož snázeji mnohem bylo všecky živočichy spatřiti v Noelovu korábu (do něhož po páru ze všech živočichů uvedeno bylo), nežli aby kdo po světě chodě hledal, kde nač náhodou trefí: tak naprosto snáze celému jazyku se naučiti, z nějakého Compendium, kdež by základové všeho obsaženi byli, nežli roztroušeným semtam čtením, posloucháním, mluvením, takovou slov rozličnost jako maní sobě shledávati. — Vyšetřil to před málo lety z Jezovitů kdosi, a pojav jako do svazku Latinský jazyk, vydal (pod titulem Collegium Hibernského v Salamantyce Hyšpanském městě) Januam Linguarum, latině a hyšpansky: kdež ve dvanácti stech sentencí obsáhl všecka přednější Latinského jazyka slova: a to pořádně, tak že žádné slovo (krom slovíček pojících, jest, kterýž, od, ale etc.) neklade se než jednou v celé knížce. Tento vynalezený fortel jak rychle Angličané spatřili, oblíbili, schválili, a jazyk svůj týmž spůsobem připojivše. Léta 1615 tisknouti dali. Po dvou pak letech D. Isaacus Habrecht, Němec, přiloživ výklad Franský, tam v Anglii čtyřmi tak spolu jazyky vydal: a do Němec se vrátě. Německý nadto výš také zhotovil a na světlo pustil, nad míru způsob ten učení se jazykům vychvaluje. Nazývá jej zajisté nejkratším, nejjistším, nejužitečnějším, a jehož nikdy dosti vychváliti nelze. Načež snadně všickni téměř připadli: poněvadž i v rozdílných po Germanii místech ty Jazyků Dvéře tištěny, i do některých slovoutných škol uvedeny byly, až i v léta 1629 v osmi jazycích po spolu vydány. — Ta knížka, když se i do mých rukou dostala, žádostivě a s velikou radostí jednou i podruhé ji sem přečetl, velice se z toho těše, a Boha chvále, že se mládeži patrnější co den pomoci. Božským obdarováním, naskýtají. Ale po chvíli, pilněji o tom přemýšleje, pochybovati sem začal, děje-li se tou knížkou zadosti tomu, což se slibuje: a srovnávaje ji pilněji s titulem jejím, vyrozuměl sem, že se mu dosti nečiní. Což se pravdivě a bez závisti mluví, prokáže se tím, že táž knížka toho, co dvéře dělati mají, nedělá. Dvéře zajisté domu, zdali ne pro vjití do domu jsou? Ovšem: Tyto pak Hybernských Páterů dvéře počátečním Latiníkům, v známost jazyka toho vjíti chtícím, k jedné nejsou platnosti, aneb velmi špatné. Což trojím důvodem ukáži. Předně zajisté, mnoho slov k užívání každodennímu potřebných tam se nenalézá: a naproti tomu nejedná neobyčejná zvetšelá, počátečním neužitečná, pokládají se. Za kterouž příčinou dobře M. Rhenius vyšetřil, žety Jezuiticské Dvéře ne tak pro cvičení počátečních se hodí, jako pro opodál přišlých (zvláště sadílků) prubování. Ale tímť se způsobem ne Dveří, než Žebříka, povinnost koná, když se ne aby kdo neumí, uměl, dopomáhá, než umí-li, kdo co se uměti domnívá, vyzvídá. Druhý nedostatek

- 415 -

Janua linguarum: Dvéře jazyků otevřené 1633.

Č. 18980.

jest, že kdež se každé slovo toliko jednou klade, také i ta, kteráž dvoje, troje, čtvero, vyznamenání rozdílné mají: jakýchž slov v každém jazyku dobrý díl se nachází. Jakž tedy od těchto dveří do autorů čtení puštěn bude počátečník, když ještě tolika slov jiného a jiného vyznamenání věděti nebude? A kdyby aspoň ještě (což za třetí a největší nedostatek pokládám) každé to slovo v hlavním svém, to jest původním a prostém vyznamenání položeno bylo, an by se odtud jemný vtip, proč se jiným věcem toho slova propůjčuje, dovtípil snázeji. Ale toho není. Větší díl slov užívá se tam v smyslu zapůjčeném (zjinačeném): jakožto poněvadž autor ozdob sentencí, květovaným mluvením, všudy hledá. Ať mlčím o mnohých těch sentencí nesličnosti, kteréž ani k vyrozumění slovům, ani k mravům, nic nenapomáhají, nýbrž sotva jaký smysl mají: takže by se sama ta některá slova, jak se ona co spolu shledala, diviti mohla. Ale odtud patrné jest, že kdo tu Januam spisoval, cíle jistého vytknutého neměl, než po uvedení vybraných těch sentencí v pořádek, co mu slov zbývalo, ty ledakams již roztrkal, jako zbývající někdy neb zajaté soldáty semtam pod regiment podstrkují. Avšak poněvadž patres tito takového Jazyka Compendium nejprv začali; co vynalezeno jest, vděčně přijímáme; co nedopatříno, laskavě odpouštíme. A poněvadž věci již počátek nalezen jest, něco přidati, aneb také za příčinou jednoho druhé naleznouti, netak již nesnadné jest, proč bychom víc něčeho neohledali? Radiltě k tomu jistě učený a při školách dobře zasloužilý muž M. I. Rhenius, aby z našich někdo, komuž by se času a vtipu nenedostávalo, k vyvedení dokonalejšího něčeho práce neliknoval. Ale aby kdo ruky přičinil, ještě se nevidí: odkudž mně k ohledání, mohlo-li by to, což se tamto za nedostatek ukazovalo, napraveno býti, příčina dána. Ne že bych vtipu neb umění svému (v němž jaký nedostatek trpím, sám já nejlépe znám i oplakávám) troufal, aneb času zvolného a prázdnosti dosti měl: ale samou vroucí k napomožení milé mládeži žádostí veden jsa. Co pak tu dovedeno jest, aneb aspoň dovésti úmysl byl, toho pro zprávu všech toto čtoucích zatajiti nesluší: 1. Předně za nevyhnutedlné toto soudě, aby rozum a jazyk vždycky vedle sebe šli, a jak mnoho věcí chápá, tak mnoho také vypovídati zvykal (Nebo rozumí-li kdo čemu, a vypověděti toho neumí, od němé sochy čím se dělí? Štěbetati pak slova bez rozumění jim, papouškům, ne lidem náleží:), soudil sem za slušné, aby se všecka věcí veřejnost na jisté třídy rozdělila: aby tak věci samy na před rozumu předestříny byly. I vzniklo odtud sto nejobyčejnějších všech věcí titulů. 2. Za čímž hned péče byla, z Lexiků slova Latinská vybíraje, a k vyznamenávání věcí, pro něž počátečně nalezena neb užívána byla, obraceje, tak pořádati, aby nic potřebného opuštěno, nic jinde než na vlastním svém místě k hledání zanecháno nebylo. I uvedeno jest okolo osmi tisíc slov pod tisíc periodu anebo průpovědí. 3. Ty sobě položiv meze, příkladem Hybernských také sem chtěl jednou toliko každé slovo položiti: kromě těch, kteráž pro druhé neb třetí vyznamenání na druhém a třetím také místě státi musela; aneb kterýchž pro vyrozumění jinému slovu připomenouti potřeba bylo. Jako oves jest i na svém místě (p. 129) i při vypisování opálky (p. 450). Což však nečasto jest učiněno, a na druhém tom místě v rukověti ( ). 4. Trefilo-li se pak slovo jednoho a téhož naprosto s druhým vyznamenání položeno jest hned vedle něho, avšak v klamřích [ ] jako v Českém p. 45 tlí [doutná] a tak jinde etc. Ale ó kéž se někdo v Latinském jazyku dokonale zběhlý, a čas k tomu zvolný mající, vydaří, aby týmž neb podobným pořádkem, jak se o všelijakých materiích plně a dokonale, a to nejen již vlastně, ale ozdobně, krásně, mocně, mluviti má, ukázal! Takť by teprv mládež dokonalý sklad i Latinského jazyka, i známosti věcí všelijakých ušlechtilých, míti mohla. K čemuž někoho vzbuditi rač Pán Bůh! A dáti, aby se pro obecné dobré žádný práce neliknoval etc. 1. Martij, 1631. — Čtenáři českému pozdravení. Poněvadž na světlo dána jsúc knížečka tato malá, nemálo přízně u lidí učených po všech stranách nalezla, takže i přijata, i schválena, i do škol nejedněch, v Polště, v Prusích, v Slézku etc. již uvedena, i vytištěna v těch dvou letech několikráte: a to i s výkladem, nejen Německým Joh. Mochingeri, a Polským Andreae Wegerscii, ale i Francským a Anglickým Johannis Ancorani a Samuelis Hartlibii, v Anglii: (kdež i princovi Walliae královskému synu, dedikována a Bránou všech jazyků nazvána), zdálo se některým za neslušné, i dopisovali se o to, aby k těm Latinského jazyka Dvéřům jiní národové klíč míti měli, Čechové pak, od nichž též Dvéře vyzviženy, jeho neměli i tím dána jest příčina, že aj teď nyní v Českém jazyku tatáž knížka se vydává. Nevšelijak sic podle mého vinše. Nebo já, z poskytnutého Božího světla jinou plnější, a v svých stupních spořádanější k nabývání Latinského jazyka, i všelikých svobodných umění cestu vím: kterouž ó by se Bohu líbilo k dokonalému vyrovnání, vydlážení, uhlazení, a potom i užívání, přivésti dáti. Ale to poněvadž ještě v dílni jest, a této nového methodu částečky na

- 416 -

Janua linguarum: Dvéře jazyků otevřené 1633.

Č. 18980.

ohledanou toliko napřed ven puštěné, tak žádostivé mnozí se chytají, i ne bez prospěchu (o čemž ne jedněch učených lidí svědectví před rukama jsou) užívají, a užívati chtějí; nechť jest tak, nech se i našim žáčkům pomůcky této zatím nebrání. A ač bych vinšoval byl, aby se Latinský text při tom spolu tlačil, však pro nedostatečnost papíru a některé jiné překážky, státi se to volně nemohlo. Protož to na ten čas samo tak Českým jazykem na světlo se dává. Kdo tohoto k Latinskému potřebuje. Latinský sobě k tomu zjednati múž'. A pakli kdo z pouhých Čechů, proto aby jazyk svůj všechen pospolu viděl, také tu kní(ž)ku míti a prohlédati chce, může to tak čistě o své, bez nákladu na Latinský exemplář, míti. Nebo mohlaliť Hybernská onano knížka k průbě Latiníků (jakž z M. Rhenia připomenuto) užívána býti, takéť se této užiti můž' k zkušení, jak daleko kdo v Češtině přišel, a jak vlastně vlastnímu svému jazyku rozumí, neb nerozumí. — Na tož tuto rovně jako v Latině přední pozor dávám, aby každé slovo v svém vlastním a pravém vyznamenání stálo, k vyražení a vyobrazení vlastnímu toho, co které Latinské (nebo slovo slovu všudy odpovídá) ssebou nese, jako i ovšem čeho věc sama vyhledává; buďže to v Češtině dokonale obvyklé jest, aneb není: toto však toliko na těch místech, kde jinak býti nemohlo, sobě odpouštějíc. Naposledy, nechť toto jest přípravou toho, což většího ku pomoci mládeži a školám našim obmýšlíme: jmenovitě Dikcionáře Česko-Latinského a Latinsko-českého, kterýž v takové plnosti strojíme, aby všelijaká slova a všickni způsobové mluvení, i ozdoby, co jich jeden i druhý jazyk má (Česká sem přes 20 let pořád s velikou pilností, jakož knih starých všelijakých čtením, tak i z rozmlouvání odevšad, shledával, poznamenával, v řád uvodil, abychom Sklad jazyka svého pospolu, plněji snad než který národ, míti mohli) tak vedle sebe spořádaná byla, aby kdokoli deklinovati a conjugovati dobře umějící všecky knihy z jednoho jazyka v druhý, nejen pravě a vlastně, ale také ozdobně a krásně, překládati uměl a mohl. Což že v pravdě tak býti může, cesta na to jistá a neomylná Vynalezena jest; ačkoli aby to první hned edicí, a jednoho mne člověka při tom vedenou prací k své plnosti přijíti mohlo, sobě neosobuji: to však že tím novým způsobem míti mohou školy naše, čehož před tím ani naše ani jiných národů školy neměly, slibuji. A v té naději nechť se i nedostatek, jaký se v této knížce najde, snese: že jmenovitě nevšecka slova Česká tu vypořádaná jsou, než toliko, co jak k vyložení Latinské Januae potřebí bylo: avšak vždy všecka potřebnější, za to mám (jakž to vedle rejstříka zkusiti můž kdo chce) najdou se. Na tomto pak nech se žádný rozumný neuráží, že tu i slova, jichž počestně mluvíc neužíváme, na jich místech položena jsou: (jako v par. 268, 269, 824) ne bez příčiny zajisté stalo se. Ale proto: Předně, že tuto neučíme slov užívati, než vykládati; aniž se tu předně mravů hledí, než jazyka: k jehožto dokonalosti ovšem žeť přináleží, všemu rozuměti. A zdaliž Latinská, jimž naše v to odpovídají, rovně mrzká nejsou? kteráž však v Dikcionářích všudy místo nacházejí. Opatřiti se tedy musí, aby pacholata, to, co i u Latiníků víc neb méně počestně zní, naučeni byli. — A to jakým medlé způsobem snázeji býti můž, jako skrze vlastní takový do Češtiny (v níž jak švarně neb nešvarně co zní, již vědí) výklad? Mezitím však, co se stydkých slov dotýče, od nichž by srdcím čistým nebezpečenství býti mohlo, ta dokonce odložena jsou: v naději, že lépe bude neuměti jich, nežli za naším vyučováním uměti. O rejstříku toto navrci potřebí, zvláště strany Verb, že někudy kladena jsou v svém thematu, někdy v frequentatývu (to jest, někudy tak jakž jedno učinění znamenají, někudy tak, jakž časté jednoho a téhož činu opětování). Protož nenajdeš-li, Přicházeti, hledej Přijíti: nenajdeš-li Odvozovati, hledej Odvésti: nenajdeš-li Připíjeti, hledej Připíti etc. aneb zase na odpor. Takovéhož rozdílu v každém tak slově Latiníci nemají, jako my. Jiné věci, za to mám, samy se ukáží. Summou, dětinská a pro děti prácička tato: ale s niž se i muži ne bez užitku poobírati mohou. An všecky naše v tomto životě věci podle pravdy nejsou než dětinská usilování: avšak jsme-li jen Boží děti, v sprostnosti srdce všecko, seč býti můžeme, dělající, a, seč býti nemůžem, nechávající, dobře nám: dětinství naše nebude se nelíbiti Bohu. Nebo to zaslíbení máme od prvorozeného svého Bratra, nýbrž Mistra a Pána (Mat. 18. 3. 4.). Kterýž ó dejž nám k milosti své důvěrnost pravou, v pracech pak svěřených, jakéť sou koli, opravdovost živou, a ve všem úmysl upřímý a sprostný Amen. V Lešně 24. Martii 1633 (str. 10-4). — Rejstřík Tytulů Podlé Pořádku Abecedy (l. 7b-8). — Text str. 1-89: Dvéře Jazyků otevřené: 1. Vchod (Přístup). 2. O Původu Světa. 3. O Živlích. 4. O Obloze. 5. O Ohni. 6. O věcech v povětří se dělajících. O Vodách. 8. O Zemi. 9. O Kamení. 10. O Kovích. 11. O Stromoví a Ovoci. 12. O Bylinách. 13. O Křovinách. 14. O Živočiších: a nejprv o Ptácích. 15. O Vodních (tvořích). 16. O Hovádkách. 17. O Zvěři. 18. O Obojživelních (tvořích) a Zeměplazích. 19. O Žížalách (Hmyzu). 20. O Člověku. 21. O Těle, a nejprv

- 417 -

Janua linguarum 1633 (české a polské vydání).

Č. 18980-81.

o Oudech zevnitřních. 22. O Oudech vnitřních. 23. O Případcích Těla. 24. O Nemocech. 25. O Vředích a Ranách. 26. O Citech Zevnitřních. 27. O Smyslech vnitřních. 28. O Mysli. 29. O Vůli a Náruživostech. 30. O Řemeslech veřejné. 31. O Zahradnictví. 32. O Orbě. 33. O Mletí. 34. O Pekařství. 35. O Pastýřství. 36. O Řeznictví. 37. O Myslivectví. 38. O Rybářství. 39. O Ptáčnictví. 40. O Kuchařství. 41. O nápojů strojení. 42. O Formanství (vozatajství). 43. O Plavectví. 44. O Chůzách. 45. O Kupectví. 46. O Šatných Řemeslech. 47. Šatstva rozdílové. 48. O kujících a Těšících Řemeslech. 49. O Domu a jeho částkách. 50. O Jizbě (Světnici). 51. O Večeřadlu. 52. O Hostěnici (Léhanici). 53. O Lázni a Švárnosti. 54. O Manželství a Příbuzenství. 55. O Dětí rození. 56. O Krevnosti. 57. O Hospodářství. 58. O Městě. 59. O Chrámu. 60. O Církvi. 61. O Pohanských a Židovských pověrách. 62. O Rádním Domu. 63. O Soudech. 64. O Zločincích a Trestáních. 65. O Královském stavu. 66. O Království a Zemi. 67. O Pokoji a Válce. 58. O Škole a cvičení. 69. O Pokoji k študování. 70. O Grammatyce. 71. O Dialektice (Logice). 72. O Řečnictvi a skládání veršů. 73. O Počitářství. 74. O Geometrii (Měřičství). 75. O Měrách a Vahách. 76. O Prohledačství a Malířství. 77. O Muzice. 78. O Hvězdářství. 79. O Vypisování Země. 80. O Historicství. 81. O Lékařství. 82. O Umění Mravů, Veřejně. 83. O Opatrnosti. 84. O Středmosti. 85. O Čistotě. 86. O Mírnosti. 87. O Přestávání na svém. 88. O Spravedlnosti: nejprve Směnné. 89. O Spravedlnosti podílné. 90. O Udatnosti . . . . . . . . 91. O Trpělivosti. 92. O Stálosti. 93. O Přátelství a Vlídnosti. 94. O Upřímnosti. 95. O Obcování ssebou Učených. 96. O Hříčkách. 97. O Smrti a Pohřbu. 98. O Opatrování Božím. 99. O Anjelích. 100. Zavírka. — Zdráv ještě bud Čtenáři. Úmysl byl Rejstřík slov Českých přidati: a dobře by bylo, jakož pro hbité, kde které slovo stojí, nalezení, a, jak vlastně stojí, spatření, taktéž i na důvod a průbu, že všecka obvyklejší slova celého Českého jazyka v pravdě tu obsažena jsou, jako i prvé v Latinském Latinská: ale že pak nedostatek Papíru, a místa nezvolnost, hrubě ku překážce jsou, an by Rejstřík větší býti musel, než sama knížka: a nad to práce jiné, na ten čas pilnější, téhož Rejstříka dohotoviti nedopustily, nech se to zatím tak přijme. Ukáže-li se potřeba, bude se moci oboje Knížka pospolu, i s Rejstříkem obojím, vytisknouti. Což Bohu a času poroučíme. Nyní toho ještě připomínám, že Knížka tato, kdyby vlastně Českého jazyku dveřmi býti měla, jinak by na mnoha místech musela zníti: ale že toliko jest Výklad Latinské Januae, protož k těm tam Latinským slovům a Sentencím muselo se formovati všecko. A tím jest, že někudy něco v Češtině tvrdě a nehladce zní. Kdo oboje rozumně srovná, pozná nenesnadně, proč co jest. Mějž se zatím, Čtenáři milý, dobře. (Str. 90-1). — Str. 92-6: NB. Aby pozůstávající stránečky nezůstaly prázdné, vidělo se dva neb tři Žalmy z těch kolikas před sedmi lety od nás métrem Poetským složených, připojiti: na příklad zatím a průbu, zdaliž by se Čeština dosti milostně do metrů pojímati nedala, kdyby na to snažnost vynaložiti někomu k mysli bylo. Žalm VIII. Métrem Heroicským. Žalm XXIV. métrem Elegiacským. Žalm XIV. týmž métrem. Žalm IV. métrem Jambickým, však s rytmem aby se zpívati mohl. Notou, Když Alžběta matka Páně.


18981. „J. A. Comenii Janua linguarum duplici versione exornata Germanica Joh. Mochingeri et Polonica And. Wegierscii. Dantisci, typis et impensis Rhetianis“ 1633, 12°. Zvláštní názvy: Die Newe Sprachenthür. Mit einer Vorrede, darinnen berichtet wird, worzu diese Dolmetschung dienstlich ist und wie sie mag gebrauchet werden ... Zu Dantzig durch Georg Rheten gedruckt und verleget . . . 1633, 12°. — Janua linguarum reserata, sive seminarium linguarum et scientiarum omnium . . . Editio secunda, priore castigatior et auctior, cum Germanica et Polonica versione. . . . Dantisci Drzwi języków otworzone, albo Nasiennik języków i umiejętności wszelkiey; To jest krótki Polskiego (y ktoregokolwiek inszego) . . . We Gdansku, w Drukarniey Jerzego Rhetiusa 1633, 12°. — O tomto vydání přeloženém od Mochingra a od Wengerského v únoru 1633 dokončeném, viz list Mochingerův Kurtzmannovi z 12. února 1632, Vratislav: . . . „non scribam, nisi cum habuero paratam novam Januae linguarum editionem, quam propediem, ut spero, e Polonia accipiemus. De ista jam pridem in animum induxi ad Dn. Majorem scribere, sed ea cum haereat inter amicorum et typographorum manus, meam simul scriptionem differam...“ Kvačala, Korrespondence I, 1897, č. 6, 11-2. Srv. Danysz, l. c., 184. — Srv. též: „Janua trilinguis prodibit Dantisci cum Germanica nempe et Polonica versione, editio priore longe castigatior et sexcentis prope vocibus auctior, cum indice.“ Komenský píše J. Docemiovi 1633. Viz Patera, Korrespondence, č. 11. — Komenský píše r. 1633. Janu H. Alstedovi v Sedmihradsku: „En Tibi primum tentamen meum pro commodis scholae hujus, Januam linguarum! sed quae tantum

- 418 -

Janua linguarum 1633-1636.

Č. 18981-86.

applausum apud eruditos (praeter spem) reperit, iit aliquoties jam in Germania et Anglia alibique typis descripta sit et versione Germanica, Polonica, Anglicana etc. a viris doctis ornata. Graecam quoque Lipsiae M. Reyherus et Goldbergiae M. Moserus adornarunt. Scribit etiam mihi D. Jonstonus e Belgio quendam ibi octo linguis editionem moliri. Sed et receptum jam est ac introductum opusculum hoc in scholas publicas Dantisci et passim per Prussiam et Poloniam alibique.“ Patera, Korrespondence, č. 17. — Viz též Günther O., Zwei Miscellen zur Danziger Buchdrucker- und Literaturgeschichte im 17. Jahrhundert. Zeitschrift des westpreussischen Geschichtsvereines, 38, 1898. Srv. s. v. Wengerski.

18982. Janua linguarum reserata sive: Seminarium linguarum et scientiarum omnium. Hoc est, compendiosa Latinam (et quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum artiumque fundamentis, per discendi methodus, sub titulis centum, periodis mille comprehensa. Editio tertia, prioribus castigatior, cum collaterali Germanica et Polonica versione vocumque indice etymologico . . . Die eröffnete Sprachenthüre oder Pflantzschule aller Künsten. Mit einer Vorrede, darinnen be richtet, was in dieser newen auszfertigung verbessert ist und wie sie mag gebrauchet werden. Cum gratia et speciali privilegio S. R. M. Polon. et Suec. . . . Dantisci, typis et sumptibus Andreae Hünefeldii, 1634, 12°. — O. Hünefelda jednání s radou města Gdanska 1632 o zákazu tisku Brány Komenského podle přání protivníka Jiřího Rhetia, dopisy Komenského v téže záležitosti, zplnomocnění Komenského, dané Hünefeldovi, k tisku Brány německo-polské, znovu přehlédnuté, jakož i o Vestibulu. Viz podrobně Kvačala, Korrespondence II, 1902, str. 169-72. (Přídavek.) Srv. Danysz, l. c., str. 186.


18983. Janua linguarum reserata . . . “Zach. Schneiders (Leipziger) Ausg. (bei Gross) 1634.“ Viz Kvačala č. 22. Viz číslo další a č. 18995.

18984. Janua linguarum Reserata Aurea: Sive Seminarium Linguarum et Scientiarum omnium. Hoc est: Compendiosa Latinam (et quamlibet aliam) Linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille com prehensa. Editio quinta, Prioribus omnibus castigatior, et sesquimille circiter vocabulis auctior, cum versione Germanica, et absolutissimo titulorum, vocumque tam Germanicarum, quam Latinarum indice. Aestimat ut sapiens precio, non pondere gemmas: Utilitate probat sic quoque mentis opus. Cum Privil. Sac. Caes. Maiest. et Elect. Saxon. Lipsiae, Sumptibus Gotofredi Grossii. Bibl. Anno 1635. Johannis Amos Comenii Auffgeschlossene guldene Sprachen-Thür: Oder Ein Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschafften. Das ist: Kurtze und vortheilhafftige Anleitung die Lateinische und alle andere Sprachen, zugleich mit den Gründen der Wissenschaften und Künste, wol zu lernen, in 100. Capitel und tausent vollkommene Sprüche gefasset. Die fünffte Aussfertigung, welche nicht allein reiner, als alle die vorigen gedruckt, sondern auch ungesehr umb anderthalb tausend Wörter vermehret ist: Sampt einer richtigen Teutschen Verdolmetschung und vollkommenen Register der Capitel und so wohl der Teutschen als Lateinischen Wörter. Nachm Werth nicht nach dem Gwicht, wie Edigestein thut achten: Also der Weise auch diss Büchlein wird betrachten. Mit Röm. Keys. Maj. und Churf. Sächs. Freyheit . Leipzig, In Verlegung Gottfried Grossens, Buchh. Im Jahr 1635, 12°. Str. (l. 31) 274, Indices. L. Zacharias Schneider. Ad lectorem (l. 6). J. A. Comenius, Ad lectores eruditos praefatio. l. A-C6. Ad autorem Januae linguarum reseratae ... G. V(echner), SS. Th. D. Introitus, Der Eingang, str. 1-274. Index titulorum, sive capitum, l. X2-X7. Index vocabulorum, l. a-m6. Lipsiae Sumptibus Gotofredi Grossii, Bibliopolae. Exprimebat Johannnes Albertus Mintzelius, Anno 1635. Připojen: Ein Vollkommen Register aller und jeder Deutschen Wörter, so in dieser Sprachen Thür zu befinden. l. A-I7. — Srv. Jarník, str. 252, 1.


18985. Janua rerum, viz Mochingerův list Kurtzmannovi, z Gdanska, 31. července 1635: Comenii Januam rerum prodiisse glossitat Catalogus Lipsensis, sed mihi nondum visa. Kvačala, Korrespondence, I, 1897, č. 16-8. Viz s. v. Janua rerum.

18986. J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea: sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium. Hoc est: compendiosa latinam (et quamlibet aliam) lingvam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis perdiscendi methodus, sub titulis centum, periodis mille comprehensa. Editio ultima, quae non solum prioribus omnibus castigatior, sed et vocabulis multis auctior, cum versione germanica et absolutissimo titulorum, vocumque tam germanicarum, quam latinarum indice. Aestimat, ut sapiens precio non pondere gemmas: Utilitate probat sic quoque mentis opus. Cum privilegio S. R. Maj. Sueciae. Holmiae excusa sumptibus Henrici Käysers, 1636. — Druhý titul: Johannis Amos Comenii Auffgeschlossene Guldene Sprachen Thür: Oder ein Pflantz Garten aller Sprachen und Wissenschafften. Das ist: Kurtze,

- 419 -

Janua linguarum 1636-1638.

Č. 18986-95.

und vortheilhafftige Anleitung, die Lateinische, und alle andere Sprachen, zugleich mit den Gründen der Wissenschaften, und Künste, wol zu lernen, in 100. Capitel, und tausend vollkommene Sprüche gefasset. Die Letzte Auszfertigung, Welche nicht allein reiner, als die vorigen, gedruckt, sondern auch mit vielen Vocabulis vermehret ist: Sampt einer richtigen Teutschen Verdolmetschung, und vollkommenem Register der Capitel, so wol auch der Teutschen, als Lateinischen Wörter, Nach werth, nicht nach dem Gwicht, man Edigestein thut achten. Also der Weise auch diesz Büchlein wird betrachten. Mit Königl. Maytt. zu Schweden Freyheitt. Gedruckt zu Stockholm, in Verlegung Heinrich Käysers, 1636. 12°. Obšírně popisuje Andersson Aksel, Svensk Comenius-Bibliografi. 1. Upsala 1808, str. 1-4.

18987. Porta linguarum trilinguis reserata et aperta, sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium, hoc est, Compendiaria Latinam, Anglicam, Gallicam (et quamvis aliam) linguam una cum artium et scientiarum fundamentis sesquianni spatio ad summum docendi et perdiscendi methodus . . . Latine primum. Nunc vero . . . Latine, Anglice et Gallice in lucem eruta. Tertia editio. Londini 1637. 12°. Srv. vydání při roce 1631. Srv. Kvačala, Korrespondence I, 1897, č. 38 (1637).

18988. Janua (vydání: Genevae), viz Hübner v listě Hartlibovi, z Oxfordu, 2. srpna 1637. Kvačala, Korrespondence I, 1897, str. 29, č. 37. Srv. č. 18992.

18989. Janua Linguarum Reserata Avrea: Sive Seminarium Linguarum Et Scientiarum Omnium. Hoc est: Compendiosa Latinam (et quamlibet aliam) Lingvam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Editio Quarta. Prioribus omnibus castigatior, et sesquimille circiter vocabulis auctior, cum versione Germanica, et titulorum indice. Aestimat ut sapiens precio, non pondere gemmas: Utilitate probat sic quoque mentis opus. Ex impressione Lipsiensi excusa Coronae, Typis et sumptibus Mich. Hermanni. 1638. Auffgeschlossene Guldene Sprachen-Thür: ... 8°, str. 274. Viz Szabo II. č. 520. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paed. 32, 176. Vydání téhož roku, čís. další.

18990. Janua Lingvae Latinae reserata aurea ... Ex impressione Lipsiensi excusa Coronae, Typis et sumptibus Mich. Hermanni. 1638. Aufgeschlossene Guldene Sprachen-Thür: . . . 8°, str. 274. Lectori benevolo, Scholasticis Coronensibus „Coronae 19. Calend Febr. Anno Del Hominis. 1638. Simon Albecius, Ecclesiae, Coronensis Pastor, Scholaeque ibidem Inspector.“ Ad Autorem . . . Index 41. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 87.

18991. J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea: sive seminarium linguarum et scientiarum omnium . . . germanicarum, quam . . . Aestimat . . . precio . . . quoque . . . opus. Cum privilegio S. R. Maj. Sueciae. Holmiae excusa sumptibus Henrici Káysers, 1638. — Druhý titul: Johannis Amos Comenii Aufgeschlossene Guldene Sprachen Thür: Oder Ein Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschafften . . . Wissenschafften und . . . vollkommenen Register . . . Nach . . . dem Gwicht . . . disz . . . betrachten. Mit Kánigi. Maytt. zu Schweden Freyheit. Gedruckt zu Stockholm, in Verlegung, Heinrich Käysers, 1638. 12°. — Obšírněji popisuje Andersson Aksel, Svensk Comenius-Bibliografi. Uppsala, 1898, 4-5.

18992. Januaquatuor (lat. germ. gall. et graec.) linguarum, Genevae, Tournes 1638. Viz Prusík, Krok, 1893, str. 218. Srv. č. 18988; Scherschnick, Orbis, 1897, XIII.

18993. Janua linguarum reserata aurea; sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium: Hoc est, Compendiosa Latinam (et quamlibet aliam) Linguam, una cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, periodis mille comprehensa. Editio Postrema, prioribus castigatior, et mille circiter vocabulis auctior, cum versione Germanica et Gallica, absolutissimoque titulorum et vocum indice. Aestimat ut sapiens precio, non pondere gemmas: utilitate probat sic quoque mentis opus. Amstelodami, apud Johannem Janssonium. Anno 1638, 16°. Titul na str. 83: Janua linguarum reserata. Die eröffnete, oder auffgeschlossene sprachen Thür. La porte des langues ouverte Str. 250, 1. R^-Aag. (Latinský: Index vocabulorum hned po předmluvě, str. 27-82. Francouzský: Indice des mots, 1. R3-X.,. Ein Voílkommen Register aller und jeder Teutschen Wörter, so in dieser Sprachen-Thür zu befinden, 1. Xj-Aaj. Index titulorum. Indice des Titres. Register der Haupt-Titeln, 1. Aaj-Aa^.) Vydání 80 č. 18996.

18994. Janua linguarum reserata.... „io. Aufl. Decemius' Vorrede 1633, durch dessen Tod verzógert sich die Ausgabe 1638.“ Viz Kvačala č. 22. Srv. č. 18978, 19003, 19017. Název: ... a Jo. Docemio bis mille vocabulis aucta, Hamburgi, Rebenlin 1638.

18995. Janua linguarum reserata .... Editio sexta, prioribus omnibus castigatior, et sesquimille circiter vocabulis auctior, cum versione Germanica, et absolutissimo titulorum vocumque, tam Germanicarum, quam Latinarum indice. Lipsiae

- 420 -

Janua linguarum 1638-1640.

Č. 18995-19005.

sumptibus Godofredi Grossii, 1638, 12°. Viz č. další. Srv. název při vydání r. 1635, č. 18984; č. 18997. 18999.

18996. Janua linguarum reserata aurea .... Editio Postrema. Amstelodami, 1638, m. 8°. (Latinsko-hollandsky.) Srv. název při č. 18993, vydání 16°.

18997. Janua, nové vydání viz list Hartlibův Tassiovi z Londýna 1638, 10. srpna: „Newe Edition der Januae Comenii verlanget mich sehr zu sehen, so sichs mit Edition derselben etwas noch verweilen solte, wolle der Herr gebeten sein und nur mit wenigen berühren, was diese Edition von den vorigen differire, daniit ich solches H. Comenio desto eher zu wissen thun moge, auf dessen Begehren Dr. Georg. Vechnerus jetzo auch eine auctiorem Editionem Januae adorniret. Der Mercurius Scioppii ist nichts anders als die Janua Hybernorum in Griechisch und Hebreisch transferiret. Das dabey gefügte Consilium solle Buxtorfius gemacht haben. Wenn des Comenii Janua in den beiden Sprachen vertiret wäre, würde sic zweiffels ohn viel mehr Nutz schaffen; darzu es denn nunmehr leicht kommen dürffte, sintemahl H. Schneideri Version, (die ich sehr gerne aufs eheste sehn möchte) gedruckt ist, wie er schreibet und in das Hebraische solle sie auch H. Zimmermann zu Thorn haben vertiren lassen.“ Srv. č. 18960.

18998. Janua linguarum reserata.... „Die englische Ausg. ... 4. Aufl. London 1639 (Br. M.)“ Viz Kvačala č. 22.

18999. Janua linguarum reserata.... Editio septima . . . Lipsiae, sumptibus haered. Godofredi Grossii, 1639, 12°. (Schneider Zacharias.) — Viz Böhm J., Blätter für Schulpraxis in Volksschulen und Lehrerbildung III, 1892, Heft 2. Srv. č. 18995, 19015. 19059.

19000. Mersennus M. (22. Nov. 1640) o knize Janua Linguarum. Viz Patera, Korrespondence, č. 29. Srv. Komenský, De iterato Sociniano Irenico iterata ad Christianos Admonitio (s. v.), Amstelredami, 1661, str. 38-9.

19001. Johannis Amos Comenii Upläste Gyllene Tungomåls Dör: Eller Alle Spräks och Wettskapers Ortegårdh. Thet ár: En Geenstijgh, til at lära thet Latiniske, sampt hwart och itt Sprák, tíllijka medh alla Wettskapers och Konsters Fundamenter, vnder 100. Tittlar och 1000. Meningar fórfattat. Hár til Swenskan och itt fulikomligit Register bijfogat. Hár til Swenskan och itt fulikomligit Register bijfogat Aff M. Erico Schrodero Ubsal. Ey effter Wlchten, vthan Wárdet, adie Steenar achtas, Theszlijkes och sá thema Book, of Wijse Món betrachtas. Medh H. K. M. vthi Swerige Frijheet. Trycktauf Hindrich Káyser, medh eghen bekostnat, 1040. — Druhý titul: J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea: sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium .... comprehensa. Addita linguae Sueticae versione, cum indice locupletissimo. Studio et labore M. Erici Schroderi, Ubsal. jam pie defuncti. Aestimat .... precio .... quoque .... opus. Cum privilegio S. R. Maj. Sueciae. Holmiae, excusa sumptibus Henrici Káysers, K40. - Díilší titul: Johannis Amos Comenii Aufgeschlossene GUIdene Sprachen Thür: Oder Ein Pflantz Garten aller Sprachen und Wissenschafften .... Wissenschafften und .... gefasset. Mit hinzusetzung Schwedischer Sprache und vollkommenem Register Durch M. Ericum Schroderum, Ubsal. Jetzo Seligen. Nach werth . . , dem Gwicht .... achten .... disz .... betrachten. Mit Königl. Maytt. zu Schweden Freyheit, Gedruckt zu Stockholm, in Verlegung Heinrich Käysers, 1640. - Titulní list s rytinou: J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea, cum Suetica versione et indice Holmiae anno 1640. Typis et impresis Henrici Kayser. 12°. Obšírně popisuje Audersson Ahsel, Svensk Comenius-Bibliografi. i. Upsala 1898, str. 6-8. Srv. s. v. Schroder. — Viz též Dudík, Forschungen in Schwcden, Brünn, 1852, str. 330, č. 2. Srv. č. 19007, 19009, vyd. 1641.

19002. Janua linguarum reserata au- rea. . . Upsaliae, 1640 (?). Záznam J. Do- brovského (v literární pozůstalosti).

19003. Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientia- rum omnium. Hoc est Compendiosa Latinam et quamlibet aliam linguam, una cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis, perdiscendi methodus, sub titulis centum, periodis mille comprehensa. Editio auctior, quam jam denuo adornata est opera et studio Johannis Docemii. Colmariae excud. Georgius Fridericus Spannseilius, 1640, 16°, 1. A-Ig. — Srv. č. 18978, 18994, 18999, 19174.

19004. Scioppius radí, aby se Janua přeložila do řečtiny. Viz list Hübnerův Gronoviovi z 29. března 1640. Kvačala, Korrespondence I, 1897, č. 67, str. 88.

19005. J. A. Comenii Janua aurea reserata quatuor linguarum, Sive Compendiosa Methodus Latinam, Germanicam, Gallicam et Italicam Linguam perdiscendi, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa, et Vocabulis bis mitle ad minimum aucta; cum quadrupiici Indice, A Nathanaele Dhuez in idioma Galiicum et italicum traducta (Symbol: Non solus.) Lugduni Bat(avorum). Ex Officina Elseviriorum. 1640. Cum Privilegio, 12°, str. (24), 321. Dedikace: A Tres-haut, Tres-illustre et Tres-genereux Prince Guillaume, par la Grace de Dieu, nay Prince d'Orange, Comte de Nassav etc. . . . Nathanael Duez. Lectori Benevolo Na-

- 421 -

Janua linguarum 1640-1642.

Č. 19005-13.

thanael Dhuez S(alutem). Ad lectores |eruditos . . . Joh. A. Comenius. Titulorum hujus Januae digestio, Deren titteln dieses Buchs ordnung, L'ordre des titres de cette porte, L'ordine de' titoli di questa porta. Titul zvláštní: Janua linguarum reserata, aurea. Die auffgeschlossene Guldene Sprachen-thür. L'excellente porte des Langues Ouverte. L'eccellente porta delle Lingue aperta. Index vocabulorum (l. X“-Bbg). Register Der teutschen worter, so in dieser Sprachen-thür zu befinden (l. Bfg-Ffg). La Table des Mots (l. Ff,-Kk,). Tavola delle parole (l. Kk,-Pp3). Errata (12).

19006. Janua linguarum reserata aurea Lipsiae, 1640. (Záznam Dobrovského.)

19007. Janua linguarum reserata . . . . “Schwedische von 1640 an“. Viz Kvačala č. 22. Srv. č. 19001 a další vydání č. 19009.

19008. Janua linguarum viz list Hübnerův Komenskému, z Londýna, 7. pros. 1640: „Nova quaedam editio et interpretatio Januae tuae hoc anno hic prodiit a docto quodam viro nobis ignoto et jam vita functo adornata. Reliquas duas versiones longe antecellit. et nihil fere in textil tuo immutat, sed quae commodius forsan emendari possint, in margine exhibet. Ipsamet versio Anglicana supra modum elegans est et concinna.“ Kvačala, Korrespondence I, 1897, ^- ^7> str. 88. Srv. č. 18971, 18977.

19009. J. A. Commenii Janua lingua rum reserata aurea: Sive seminarium linguarum et scientiarum omnium . . . artiumque . . comprehensa. Editio secunda, revisa emendatior et correctior in lingua svecica. Aestimat . . precio . . . quoque . . opus. Cum gratia et privilegio S. R. Maj. Sueciae. Holmiae, excusa sumptibus Henrici Káysers, 1641. - Druhý titul: Johannis Amos Comenii Vpláste Gyllene Tungomals Dor: Eller Alle Spráks och Wettskapers Ortegárd . . . fórfattat. André Vthgángen, Pů nytt áfwersedd, och vthi thet Swenska Tungo- máiet corrigerat och fórbáttrat. Ey effter Wichten, . . . ock sá . . . betrachtas. Medh H. K. M. vthi Swerige Frijheet. Stockliolm, Trvckt af Hinr'rich Káyser, medh eghen bekostnadt, Ahr 1641. 12°. - Obšírné popisuje Andersson Aksel, Svensk Comenius- Bibliografi. i. Uppsala 1898, str. 8. Srv. vydání 1640, č. 19001, s plným názvem.

19010. Janua Linguarum reserata aurea, Siue Seminarium Linguarum Et Scientiarum omnium: Hoc est, Compendiosa Latinam (et quamlibet aliam) Linguam, lina cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, periodis mille com prehensa. Editio Postrema, prioribus castigatior, mille et amplius vocabulis auctior, cum versione Germanica; et Gal- ilea, absolutissimoque titulorum et vocum Indice. Aestimat ut sapiens pretio, non pondere gem mas, utilitate probat sic quoque mentis opus. Coloniae Agrippinae. Apud Wilhelmum Friessem, Sub Signo arboris ante S. Paulům. Anno 1641. 16°, l. 4, str. 175, (i). Index vocabulorum. Str. 56. Indice des Mots, 1. d.-h^. Ein Vollkommen Register aller und^eder Teutschen Wörter, so in dieser Sprachen-Thür zu befinden, l. h.-l;. Index titulorum. Indice des Titres. Register der Haupt — Titeln, l.,-m.,. Titul na str. 1: Janua linguarum reserata. La porte des langues ouverte. Die eröffnete (oder auffgeschlossene) sprachen Thür. Důležitá obsahem a úsudkem o knize dedikace: Admodum reverendo atque eximio Domino, D. Henrico Francken Sierstorffio, SS. Theologiae doctori, Metropolitanae Ecclesiae Colon. et S. Caeciliae Presbyt. Canonico Capitulari Seniori, Florentissimi Gymnasii Laurentiani Regenti vigilantissimo. Podepsán: Wilhelmus Friessem, civis et bibliopola Colon.

19011. Comenius interpolatus, Hoc est, Januae linguarum reseratae aureae editio nova, a mendosis locis repurgata, passim novis vocabulis aucta, et in publicum Studiosae juventutis bonum nunc evulgata. Vernewerter Comenius, Das ist, Guldener Sprachen-Thür Newe Ausfertigung, Von den vielen Mángeln gebessert, hin und her mit newen Wörtern vermehret, und zum gemeinen nutzen der studierenden Jugend anjetzo in Truck verfertiget. Durch Johannem Montanum Philologiae Stud. Marpurgi, typis et Impensis Caspari Chemlini. Anno 1641, 12°. Titulní list. Lectori benevolo S. P. P. (l. 1.). An alle Christ.- unnd Ehrenliebende Buchführer und Trucker (l. 1.). Index capitum (l. 1.) Ad lectores eruditos Praefatio. An die Gelahrten Leser Eine Vorrede (l. 9). Text (l. B.,-N8). Index vocabulorum (l. O-ZJ. Deutscher Index (l. a-k.,).

19012. Janua aurea reserata linguae latinae .... Cum indice locupletissimo. Lugduni Batavor. Ex officina Elseviriorum. 1641, 32°, str. (8), 191. Index Vocabulorum. (l. N^-ECj). Dedikace: Eruditissimo Viro, Henrico Swaerdecronio, Scholae Roterodamensis rectori vigilantissimo, de iuventute Belgica optime merito, optime merenti, Januam linguae latinae hac forma typis suis in usum scholarum descriptam L. M. Q. D. D. D. B. et A. Elsevirii. Janua Linguae Latinae reserata Aurea (text). Srv. s malými změnami vydání H>43.

19013. J. A. Comenii Janua linguarum . . . Holmiae 1642. Johannis Amos Comenii Upläste Gyllene . . . författat. Andre Uplägningen, . . . och sâ Åhr 1642.

- 422 -

Janua linguarum 1641-1642.

Č. 19013-23.

— Druhý titul: Index Suecicus secundus. In quo vocabula Latina Suecis e regione redduntur et respondent, cum alias toto Januae opere sparsa a juventute studiosa magno temporis dispendio essent exqui renda. Editus, ut opera et impensis, ita et typis Henrici Käysers. (Ornament. ) Stockholmiae, anno 1641. 12°. Obšírně popisuje Andersson Aksel, Svensk Comenius-Bibliografi. 1. Uppsala 1898, str. 9-12. Srv. vydání č. 19016.

19014. Komenský vykládá 1642 v listu B. Hottonovi: „Equidem cogitabam hoc in loco (Londini) aut Leydae excudendam dare ante meum hinc abitum Januam rerum sive Metaphysicam pansophicam (quam Leydenses, ut luci detur, vehementer urgent, partem ejus ejuandam a studiosis Ungaris, qui apud me erant, nacti): verum hanc nec absolvi, aliis hic impeditus ac districtus, nec forsan, si absolvissem, dare jam luberet, emergente hoc totum pansophicum opus aggrediundi et ad plenum jam concinnandi, occasione ...“ Patera, Korrespondence č. 41. Srv. s. v. Janua rerum.

19015. Ἡ γλώσσης τῆς ἑλληνικῆς θύρα. Κατὰ μέθοδον τήν ὑπὸ τοῦ Κωμηνίου εὑρεθεῖσαν κατεσκευασμένη καί ἀνεῳγμένη. Hoc est Janua linguae Graecae, secundum methodum a D. Comenio inventam constructa, atque reserata, a L. Zacharia Schneidere, acad. Lipsiensis quondam prof. publ. nunc reipubl. Misnensis medico . . Lipsiae, sumptibus haeredum Gothofridi Grossii bibliopolae exprimebat Johannes Albertus Mintzelius, 1642, 12°. Srv. s. v. Schneider Zacharias. Viz Scherschnick, XIII.: Janua linguarum lat. germ., ibid., 1642, 8°.

19016. J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea: Sive seminarium linguarum et scientiarum omnium, Hoc est: Compendiosa latinam (et quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis perdiscendi methodus, sub titulis centum, periodis mille comprehensa. Editio secunda, revisa emendatior et correctior in lingua Suecica .... Holmiae, excusa sumptibus Henrici Käysers, 1642. Druhý titul: Johannis Amos Comenii Upläste Gyllene Tungomâls Dör: Eller alle Spräks och Wettskapers Ortegård. Thet är: En Geenstiigh, til at lära thet Latiniske, sompt hwart och itt Spräk, tillijka medh alla Wettskapers och Konsters Fundamenter, under 100. Tittlar och 1000. Meningar författat. Andre Uplägningen, pä nytt öfwersedd, och uthi thet Svenska Tungomälet corrigerat och forbättrat. Stockholm, 1642, 8°, str. (20), 250, Indices. Srv. vydání 1641, č. 19013.

19017. J. A. Comenii Janua linguarum reserata, aurea, editio nona. Prioribus omnibus castigatior et circiter bis mille vocabulis auctior .... Adornata opera ac studio Johannis Docemii. Et ex ejusdem autographo jam denuo revisa .... Druhý titul Eröffnete Guldene Sprachen-Thür, oder Pflanzengarten aller Sprachen und Wissenschaften .... Hamburgi, impensis Tobiae Gundermanni, 1642, 12°. 10. vyd. 1648 doslovně. Srv. č. 18994.

19018. J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea; Sive Seminarium Linguarum et Scientiarum omnium: Hoc est Compendiosa Latinam (et quamlibet aliam) Linguam, una cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Editio Post rema, prioribus castigatior, et mille circiter vocabulis auctior, cum versione Germanica et Gallica, absolutissimoque titulorum et vocum Indice. Aestimat ut sapiens pretio, non pondere gemmas: Utili tate probat sic quoque mentis opus. (Emblema s heslem : Vivitur ingenio.) Amstelodami, Apud Joannem Janssonium. Anno 1642, 12°. Str. 259, 1. K,- Aa,. Praefatio str. 3-26. — Index vocabulorum, str. 27-82; Janua linguarum reserata. Die eröffnete (oder auffgeschlossene) Sprachen Thür. La porte des langues ouverte, str. 83-259. Indice des mots, 1. R3-X.,. Ein Vollkommen Register aller und jeder Teutschen Wörter, so in dieser Sprachen-Thür zu befinden. 1. Xj-Aaj. Index titulorum. Indice des titres. Register der Haupt-Titteln (str. 6). — Srv. Dudík, Forschungen in Schweden, Brünn, 1852, str. 331, poznámka; Jarník, str. 253, č. 5. Srv. „Lat. deutsch: Amsterdam, 1642.“ Kvačala, č. 22.

19019. Janua linguarum reserata .... „Die englische Ausgabe . . . Ausg. von Robothan London 1642.“ Viz Kvačala. č. 22. Srv. č. 19008, 19053.

19020. Janua Aurea Linguarum Et auctior et emaculatior, quam unqam antehac, cum adjuncta Graeca versione. Autore Theodoro Simonio Holsato. Amsterdami, apud Lud. Elzevirium, 1642, 12°. Cum Privilegio, str. (4), 232, Index vocabulorum, str. 166. Πίναξ τῶν λεξέων str. 98. Na str. 1. titul: Janua Linguarum reserata. Ἡ τῶν γλωττῶν θύρα ἀνεῳγμένη. Srv. Jarník, str. 252, č. 4. Srv. „Lat., griechisch von Th. Simon Amsterdam, Elzevir, 1642.“ Kvačala č. 22. Viz č. 19050.

19021. Janua linguarum reserata.... „Schwedische . . Stockholm (lat.-deutsch-schw.) 1642.“ Viz Kvačala č. 22. Srv. další vydání 1643.

19022. Slaměník F., Komenský ve svých spisech: Brána věcí otevřená, 1642. Komenský XX, 1892, str. 280.

19023. J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea: sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium . . . artiumque . . . comprehensa. Editio tertia, revisa, emendatior et correctior in lingua

- 423 -

Janua linguarum 1643.

Č. 19023-20.

suecica. Aestimat . . . precio . . . quoque .... opus. Cum gratia et privilegio S. R. Maj. Sveciae. Holmiae excusa sumptibus Henrici Keysers, 1643. — Druhý titul: Johannis Amos Comenii Upläste Gyllene Tungomåls Dör: Eller Alle Spraks och Wettskapers Ortegärd . . . alle Wettskapers . . . författat. Tridje Uplägningen, På nytt öfwersedd, och vthi thet Svenska Tungomålet corrigerat och förbättrat. Ey effter Wichten, . . . ock så . . aff . . betrachtas. Medh H. K. M. vthi Swerige Frijheet. Stockholm, Tryckt aff Hendrik Keyser, medh egen Bekostnadt, Åhr 1643. 12°. — Obšírně popisuje Andersson Aksel, Svensk Comenius-Bibliografi. 1. Uppsala, 1898, str. 13-4.

19024. Janua Aurea Reserata Linguae Latinae. Cum Indice locupletissimo. Lugd. Batavorum. Ex officina Elseviriorum. 1643, 32°, str. (16), 193, Index Vocabulorum (l. N-Cc7). Věnování: Eruditissimo Viro, Henrico Swaerdecronio, Scholae Roterdamensis Rectori vigilantissimo, de iuventute Belgicii optima merito, optime merenti Januam linguae Latin, hac forma typis suis in usum scholarum descriptam L. M. Q. D. D. D. B. et A. Elsevirii. Joh. A. Comenius in Dissertatione Didactica de Sermonis Latini studio. Index capitum Januae Linguae Latinae . . . (text). Srv. Jarník, str. 253, č. 6. Srv. č. 19012.

19025. J. A. Comenii, Janua linguarum reserata aurea; sive Seminarium Linguarum et scientiarum omnium: h. e. Compendiosa Latinam et (quamlibet aliam) Linguam, una cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub titulis C. periodis M. com prehensa. Dat is, De Guldene ontslootene deure der Talen; ofte Net Plant-hof aller Talen ende wetenschappen: D. i. Een korte wyse om de Latijnsche (ende als oock eenigh andere) Tale, mitsgaders de Gronden aller wetenschappen ende Kunsten te leeren, in Hondert Hoofttytels ende Duysent voltsgene Spreucken vervast. (Emblema s nápisem: Vivitur ingenio.) Amsterdami, Apud Joannem Jansonium, Anno 1643. Cum Privilegio. Ad Lectores Eruditos Prefatio. Voorrede aen de gheleerde Lesers. Preface aux lecteurs doctes et sçavants. Str. 3-26. Index vocabulorum. Str. 27-82. Janua linguarum reserata. De ontslooten Deure der Talen. La Porte des langues ou verte. Str. 83-210. Indice des mots. L. R3-X2. Volkomen Register van alle en elcke woorden, die in děse Sprackdeur te vinden zijn. L. X3-Bb3. — Index titulorum. indice des titres. Register van de Hoofd-Titels. (Str. 8.) — Srv. Jarník, str. 253, č. 7. — Viz Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 197.

19026. Janua Linguarum Reserata, Cum Graeca versione Theodori Simonii Holsati: Secunda hac editione recognita, et innumeris in locis emendata: et Gallica nova Stephani Curcellaei (Emblema s nápisem: Ne extra oleas). Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1643, Cum privilegio 12°, str. (24), 256; Ad lectores Eruditos Praefatio. Preface aux Lecteurs doctes et sçavants. Index titulorum. Janua linguarum reserata. Ἡ τῶν γλωττῶν θύρα ἀνεῳγμένη. La porte des langues ouverte . . . Konec: Index vocabulorum (str. 1-94). Πίναξ τῶν λεξέων (str. 95-173). Indice des mots (str. 174-240). Srv. Jarník, str. 253, č. 8.

19027. Janua aurea reserata quatuor linguarum, sive Compendiosa methodus Latinam, Germanicam, Gallicam et Italicam linguam perdiscendi, sub titulis centum, periodis mille comprehensa et vocabulis bis mille ad minimum aucta, cum quadruplice indice, versionibus duabus Gallica et italica longe quam antehac, emendatioribus locupletata . . . (Genevae) . Sumptibus Joannis de Tournes reip. et Academiae typographi, 1643, 12°, str. 24, 409, indices. — Totéž vydání (doslova). . . . Genevae, 1643, 16°. — Viz Scherschnick, Orbis pictus, Vindobonae, 1807, str. XIII. Srv. č. 18902.

19028. Janua Linguae Latinae reserata aurea. Sive Seminarium Linguae Latinae et Scientiarum omnium. Hoc est compendiosa Latinam et aliam quam libet Linguam, una cum Scientiarum et Artium fundamentis, perdiscendi Metho dus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa, Et in usum Scholae Varadiensis, iuxta Belgarum editionem postremam, accuratam et auctam, in Hungaricam Linguam translata. Per Stephanum Beniamin Szilagy ejusdem Scholae Rectorem. Bartphae, Typis Jacobi Klösz. An. C. 1643. 8°, str. 226. — Szabo II, č. 614. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 86. Srv. vydání další.

19029. Janua Linguae Latinae reserata aurea. Sive, Seminarium Linguae Latinae et Scientiarum omnium. Hoc est, Compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam, una cum Scientiarum et Artium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et in usum Scholae Varadiensis, iuxta Belgarum editionem postremam, accuratam et auctam, in Hungaricam linguam translata. Per Stephanum Beniamin Szilagyi ejusdem Scholae Rectorem. Varadini, Apud Abrahamum Szenci, 1643. 8°, str. 220. — Viz Szabo I, č. 749; II, č. 637. Srv. Kiss, A magyar Come-

- 424 -

Janua linguarum 1643-1647.

Č. 19029-40.

nius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV, Budapest, 1892, str. 86.

19030. Janua linguarum reserata, sive seminarium linguarum quatuor, Graecae, Latinae, Germanicae, Polonicae, omnium rerum scientia. Editio prioribus accomodata et castigata . . . Dantisci, typis et sumptibus A. Hünefeldi, 1643, 12°. Viz Danysz, l. c. str. 187.

19031. Janua linguarum reserata,... London „Lat. engl. 1643“ Viz Kvačala č. 22.

19032. Janua linguarum Reserata Aurea: Sive Seminarium Linguarum et Scientiarum omnium, Hoc est: Compendiosa Latinam (Et quamlibet aliam) Linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum. Periodis mille comprehensa. Editio Nona. Prioribus omnibus castigatior, et sesquimille circiter vocabulis auctior, cum versione, Germanica, et absolutissimo titulorum Indice .... Leutschoviae, Typis Laurentii Breweri. Anno 1644. — Auffgeschlossene Gulden Sprachen-Thür, oder ein Pflanzgarten aller Sprachen und Wissenschaften, das ist: kurze und vortheilhaftige Anleitung die Lateinische und alle andere Sprachen zugleich mit den Gründen der Wissenschaften und Künste wohl zu lernen, in hundert Capitel und Tausend vollkommene Sprüche gefasset. Neunte Ausfertigung. Leutschau bei Lorenz Brewern, 1644, 8°, str. 204. Viz Szabo II, č. 645. S malými změnami znova vydání téhož roku číslo další.

19033. Janua Linguae Latinae reserata aurea . . . Editio Nona. Prioribus omnibus castigatior, et sesquimille circiter vocabulis auctior, cum versione Germanica, et absolutissimo titulorum Indice . . . Leutschoviae, Typis Laurentii Breveri Anno 1644. — Aufgeschlossene Guldene Sprachenthür: Oder ein Pflanzgarten aller Sprachen und Wissenschaften . . . 8°, str. 204. Praefatio 8, index. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 87. Srv. vydání r. 1638.

19034. Janua Aurea Quinque Linguarum Reserata, Sive Compendiosa Methodus Latinam, Germanicam, Gallicam, Italicam et Graecam Linguam Perdiscendi, sub titulis centum, Periodis mille comprehensa, et Vocabulis, bis mille et pluribus aucta; Hacque nova Editione a mendis impressionis Elsevirianae |correcta et emendata, a Nathanaele Dhuez in Idioma Gallicum et Italicum, a Theodoro Simonio autem in Graeca traducta: Cum quinque indicibus. (Emblema: Jupiter na orlu.) Francofurti, Impensis Joh. God. Schönwetteri, 1644, 12°. Věnování: A Tres-haut, tres-illustre et tres-genereux Prince Guillaume, par la Grace de Dieu, nay Prince d'Orange, Comte de Nassau etc Nathanael Duëz (l. 2-4a). Lectori benevolo Nathanael Dhuez, S(alutem) (l. 4b-5a). Ad lectores eruditos . . . Joh. A. Comenius (l. 5b-9). Ad lectorem pro ratione graecae versionis (l. 10a). Titulorum hujus Januae digestio, Deren Titteln dieses Buchs ordnung, L'ordre des titres de cette porte, L'ordine de' tituli di questa porto (l. 10b-12). — Název: Janua linguarum reserata, aurea. Die Auffgeschlossene Guldene Sprachen-Thür. L'excellente porte des langues ouverte. L'eccelente porte delle lingue aperta. Ἡ τῶν γλωττῶν θύρα ἀνεῳγμένη. Str. 505. Index vocabulorum (l. X9-Aa9). Register Der teutschen wörter, so in dieser Sprachen-thür zu finden (l. Aa9-Dd6). La Table des Mots (l. Dd6-Gg2). Ta vola delle parolo (l. Gg3-Kk2). Index vocabulorum (l. Kk3). Πίναξ τῶν λεξέων (l. Kk4-Mm9). indices (168 l.). Srv Kvačala č. 22; Jarník, str. 253, č. 10. Srv. Dudík, Forschungen in Schweden, Brünn, 1852, str. 331, poznámka.

19035. J. A. Comenii Janua aurea reserata quatuor linguarum, sive Compendiosa methodus. Latinam, Germanicam, Gallicam et Italicam linguam perdiscendi, sub titulis centum, periodis mille comprehensa et vocabulis bis mille ad minimum aucta; cum quadruplici indice, a Nathanaele Dhuez, in idioma gallicum et italicum traducta. Editio secunda, emendatior. Lugduni Batavorum. Ex officina Elseviriorum. 1644. 8°. str. (24), 321; Indices. l. X2-Pp2. Na str. 1. tituly: Janua linguarum reserata, aurea. Die auffgeschlossene Guldene Sprachenthür. L'excellente porte des langues ouverte. L'ecceiente porta delle lingue aperta. — Srv. Kvačala, č. 22; Jarník, str. 253, č 9. — Dudík, Forschungen in Schweden, Brünn, 1852. str. 330, č. 2. (Upsala).

19036. Janua linguarum . . . srv.: Vocabularium grammaticum, Gothae 1644, 12°.

19037. Janua linguarum reserata aurea .... Editio decima prioribus omnibus castigatior . . . Leutschoviae, typis Laurentii Breweri, 1645, 12°. Srv. název při vydání 1644.

19038. J. A. Comenii Janua trium linguarum. Latinae, Graecae, Germanicae. Reserata. Nec non hac editione innumeris in locis aucta recongnita (!) emendata, et in gratiam studiosae iuventutis edita. Auctore Theodore Simone Holsato. Cum triplici et integro vocabulario nunc primum prodit. Francofurti, typis Matthaei Kempfferi 16453 (!), 12°, str. (4), 256. Indices. Srv. Jarník, str. 254, c. 11.

19039. Janua linguarum reserata .... „Danzig 1647.“ Viz Kvačala, č. 22.

19040. Latinae linguae Janua reserata, rerum et linguae structuram exhibens

- 425 -

Janua linguarum 1647-1649.

Č. 19040-50.

ordine nativo. (Ad leges Methodi linguarum novissime.) Die offene Thür der lateinischen Sprach. iř>47. Viz Muller č. 62. Opera didactica omnia. II. 399-458. Obsahuje; 1. Januae textus. 2. Grammatica latino-vernacula. 3. Lexicon januale Latino-Germanicum. — Srv. Novák J. V., Bibl. \i)o},, str. 18, č. 18. — Předmluvu k této Elbinské Bráně vyložil česky Jos. Šmaha, s názvem „Latinského jazyka brána otevřená, věci a jazyka strojbu naskýtající pořadem přirozeným (po zákonech metody jazyků nejnovější). Die offene Thür der Lateinischen Sprach. Učitelům nauk latinských“ a připojil i česko-německy „Vstup do brány jazyků. Zugang zu der Sprachen-Thür“ na str. 99-105, Bibl. paed. klassiků IV. (č. 18906).

19041. Jak se Komenský o obrazy ku spisům svým staral. Beseda Učitelská II, 1870, str. 568. (Na základě listu Komenského, zaslaného v březnu 1647 z Elbinku Janovi Wolzogenovi, o obrázcích ku spisu Janua linguarum.)

19042. Latinae linguae Janua reserata Joh. Amos Comenii. Rerum et linguae structuram exhibens ordine — nativo. Ex mentě autoris ad leges methodi janualis proponenda, in schola Olsnensi Silesiorum. Olsnae, litteris Johan Seyffertianis, s. a. (1647), 12°. Viz Kvačala, Mon. Germ. Paedag. 38, 177. Vročení: Monatsh. Com. Ges. II, 147. Srv. číslo předchozí.

19043. J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea. Sive seminarium linguarum et scientiarum omnium . . . quam libet . . . una cum .... artiumque comprehensa. Editio quarta, revisa emendatior et correctior in lingua suecica. Aestimat . . . precio . . . quoque . . . opus. Cum gratia et privilegio S. R. Maj. Sveciae. Holmiae, excusa sumptibus Henrici Keysers, 1647. 8°. Obšírně popisuje Andersson Aksel, Svensk Comenius-Bibliografi. 1. Uppsala 1898, str. 14-8. Srv. Scherschnick, Orbis pictus, Vindobonae, 1807, str. XIV.

19044. (Janua linguarum). Grammatica Graeca, citra poesin et dialectos absoluta, ac potissimum N. T. accomodata. >n usum privatorum collegiorum academiae Gustavianae, ex prolixioribus praecipuorum grammaticorum praeceptis in epitome redacta, cura ac sumptibus M. Johannis Georgii Gezelii . . . Dorjmli Livonorum excusa a Joh. Vogelio acad. typogr. 1647. 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 177. Viz číslo další.

19045. J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea: in graecum idioma, vocabulis et loquendi modis sanctis Dei amanuensibus in N. T. usitatis, fideliter translata: primum privatis exercitiis destinata, jam vero in gratiam φιλελλήνων, quos graece scribendi, loquendi ac disputandi desiderium tenet, typis publicis consecrata, opera et vigilus M. Johannis Georgii Gezelii, hebraicae et graecae linguae pro fessoris publici ejusdemque sumptibus. Dorpati Livonorum excusa a Johanne Vogel, acad. typogr. anno 1648. 8°. Obšírně popisuje Andersson Aksel, Svensk Comenius-Bibliografi. 1. Uppsala 1898, str. 16-8. Srv. Kvačala, l. c., 178. — Srv. vydání J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea, sive Seminarium Linguarum et Scientiarum omnium, hoc est Compendiosa Latinam (et quamlibet aliam Linguam, una cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub titulis C. periodis M. comprehensa. Latina et Belgica. in usum Scholarum Arnheimii, ex officina J. Jacobi. 1648, 12°. Viz Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijinegen, 1892, str. 205.

19046. Janua linguarum reserata. Sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium ... S. a. (Lešno?) 1648. Srv. při r. 1631. — Viz Kvačala, č. 22. - Srv. list Komenského Mochingerovi 16. dubna 1648. Kvačala, Analecta Comeniana, 1909, str. 106, č. 25. Viz též list Mersennův Hartlibovi a Komenskému, 19. dubna 1648, ibid. č. 26, str. 107.

19047. Janua linguarum reserata aurea .... editio decima. Prioribus omnibus castigatior et circiter bis mille vocabulis auctior . . . Adornata opera ac studio Johannis Docemii ... Et ex ejusdem autographo jam denuo revisa .... Druhý titul: Eröffnete Guldene Sprachen Thür, oder Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschaften . . . Hamburgi, impensis Tobiae Gundermanni, 1648, 12°.

19048. Janua linguarum reserata aurea, Alba Julia, 1648. Viz Výst. mus. 110.

19049. Janua Linguae Latinae reserata aurea. Sive, Seminarium Linguae Latinae et Scientiarum omnium. Hoc est; Compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam, una cum Scientiarum et Artium fundamentis, perdiscendi Metho dus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa . Et in usum Scholae Varadiensis, juxta Belgarum editionem postremam, accuratam et auctam, in Hungaricam Linguam translata; Per Stephanum Benjamin Szilagyi ejusdem Scholae Rectorem. Leutschoviae, Typis Laurentii Breveri, An. 1649. 8°, str. 220. — Srv. Szabo II, č. 701. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest. 1892, str. 86. — Srv. vydání r. 1643.

19050. Janua Aurea Linguarum, Et auctior et emendatior, quam unquam antehac, cum adjuncta Graeca versione. Autore Theodoro Simonio Holsato. (Em-

- 426 -

Janua linguarum 1649-1654.

Č. 19050-59.

blema s nápisem: Ne extra oleas.) Amstelodami, Apud Ludovicum Elzevirium, 1649, 16°, str. 286. Index vocabulorum (str. 1-172). ΠΙναξ τών λίξίων (str. 173-312, omylem: 123). Před textem: Privilegium. Ad Lectorem. Následuje: Janua linguarum reserata. Ή ггйг уЯ tor τών 9vçc( àviœy- μίνη. Viz Jarník, str. 254, č. 12.

19051. Janua linguarum . . . Srv. „Lat.-deutsch.-franz.. Amsterd. Elzevir 1649.“ Kvačala, č. 22.

19052. J. A. Comenii Janua linguarum reserata, cum Graeca versione Theodori Simonii Holsati, innumeris in locis emendata a Stephano Curcellaeo, qui etiam Gallicam novam adjunxit. Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium. 1649, 8°, str. (24), 266, 238 (Indices). Srv. Jarník, str. 254, č. 13. Viz též: „Janua linguarum. Lat. grécky proklad Simonia opravený Curcellaeom Amsterdam Elzevir 1649, 1665.“ Kvačala, Archiv I. v Brně, 1910, str. 46. — Srv. Kvačala, č. 22: „Lat., griech., franz. von Th. Simon 1649.“ — Srv. též Scherschnick, Orbis pictus, 1807, str. XIV.

19053. Janua linguarum reserata . . . London. „Lat. engl. . . . 1650.“ Viz Kvačala, č. 22. — Výklad Komenského v listu Colboviovi z Lešna 1650 5. srpna. Kvačala, Korrespondence, I, 1897, č. 120, str. 165. — Viz Scherschnick, Orbis pictus, Vindobonae, 1807, str. XIV: Janua linguarum reserata, sive omnium scientiarum, et linguarum Seminarium, id est: Compendiosa, latinam et anglicam aliasque linguas, et artium etiam funda menta, addiscendi, methodus, una cum Januae latinitatis Vestibulo, autore Cl. Viro I. A. Comenio. London, printed by Will. Du-gard for Thom. Slate . . ., 1650, 8°. Předmluva: Thine G. P., Komenský, Vestibulum, předmluva Robothama J., Janua se seznamy.

19054. Johannes Amos Comenii Auffge schlossene Guldene Sprachenthür: Oder ein Pflanz Garten aller Sprachen und Wis senschaften. Das ist: Kurtze und vor theilhafftige Anieitung, die Lateinische und alle andere Sprachen zugleich mit den Gründen der Wissenschaften und Künste wohl zu lernen, in hundert Capitel, und tausend vollkommene Sprüche gefasset. Die zehendte Ausfertigung. Welche nicht, allein reiner als alle die vorigen gedruckt, sondern auch ungefehr umb anderthalb tausend Wörter vermehret ist. Samt einer deutschen Verdolmetschung und vollkommenen Register der Capitel, und so wol der deutschen als lateinischen Wörter. Lei})zig in Verlegung Oottfried Grossens Sel. Wittib. Jcna, gedruckt bei Georg. Sengenwalden. 1652, 12°.

19055. Janua linguarum reserata, Sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium... S. Patakini (?), 1652, 12°. - Srv. Kvačala. č. 22.

19056. Kurtzer Bcgriff Wie die Jugend kúnftig im Gymnasio und andere Schulen dieser Königlichen Stadt Dantzig, in der Lateini.schen und andere Sprachen, auff gleichformige Art sol unterwiesen und gelehret werden, Auff Anordnung der itzigen Herren Scholarchen in Druck gegeben. Anno 1653, Dantzig, Gedruckt bcy Seel. Georg. Rheten Witwe. (O používání J. l. ve škole.)

19057. Janua LL. Reserata sive Seminarium etc. scribebat applaudente animo. S. I. S. a.“ G. V. ss. Th. D. (wird wuhl Georg. Vechner sein). K. Blbl. Dresden. líinc andere Ausg. s. 1. 1654 (Brit. Mus.)“ Viz Kvačala, č. 22. Srv. dále č. i90 5(;.

19058. Janua linguarum reserata .... „Lat.-deutsch-iranz. Amsterd. Elzevir. 1654.“ Viz Kvačala, č. 22.

19059. Janua Linguarum reserata aurea: Sive Seminarium linguarum et scientia rum omnium, Hoc est: Compendiosa Latinam (et quamlibet aliam) Linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehen sa. Editio decima, Prioribus omnibus castigatior, et sesquimille circiter voca bulis auctior, cum versione Germaníca, et absolutissimo titulorum, vocumque tam Germanicarum, quam Latinarum Indíce. Aestimat ut sapiens precio, non pondere gemmas: utilitate probat sic quoque mentis opus. Cum Privil. Sac. Caes. Majest. et Elect. Saxon. Lipsiae, Sumptibus Godofredi Grossii, Víduae, Anno i'>54. (Proti tomuto latinskému názvu titul německý:) — AuffgeschlOS- sene Guldene Sprachen Thür. Oder Ein Pflantz Garten aller Sprachen und Wis senschafften, Das ist: Kurtze und vor theilhafftige Anieitung, die Lateinische, und alle andere Sprachen,fzugleich mit den Gründen der Wissenschafften und Künste wol zu lernen, in hundert Capitel, und tausend vollkommene Sprüche ge fasset. Die zehendte Aussfertigung. Wel che nicht allein reiner als alle die vorigen gedruckt, sondern auch ungefehr umb anderthalb tausend Wörter vermehret ist: Samt einer richtigen deutschen Ver dolmetschung, und vollkommenen Register der Capitel und so wol der deutschen, als lateinischen Wörter. Nachm werth, nicht nach dem Gwicht, wie Edigestein thut achten: Also der Weise auch disz Büchlein wird betrachten. Leipzig, In Verlegung Gottfried Grossens, Sel. Wittib Gedruckt bey Johann Wittigauen. Im Jahr 1654, 12°. Lectori benevolo . . . L. Zacharias Schneider, Acad. Profess. Publ. et Decemvir, nec non Scholae ad D. Nicolai Senatoriae Rector. (l. A-Ag). Ad lectores ])raefatio, An die gelehrten L&-

- 427 -

Janua linguarum 1654-1657.

Č. 19059-67.

ser Eine Vorrede ... Joh. Amos Comenius. Ad Autorem .... G. V(echner) SS. Th. D. (l. B-Cs). Janua linguarum reserata. Die eröffnete (oder auffgeschlossene) Sprachen-Thür (str. 1-274). Index Titulorum sive Capitum (l. X-X). Index vocabulorum (l. Q-M). Ein Vollkommen Register, aller und jeder Deutschen Wörter, so in dieser Sprachen-Thür zu befinden (l. A-J,). Na konci: Leipzig (okrasa), In Verlegung Gottfried Grossens Sel. Erben. — Srv. č. 19057.

19060. Janua linguarum Reserata Au rea: Sive Seminarium Linguarum et Scientiarum omnium . . . Editio Decima, Prioribus omnibus castigatior, et sesqui mille circiter vocabuiis auctior, cum versione Germanica, et absolutissimo titulorum indice . . . Aufgeschlossene Guldene Sprachen Thür: Oder Ein Pflantz Garten aller Sprachen vnd Wissenschafften .... Leutschoviae, Typis, Laurentii Breweri, 1655. 8°, str. 204, praef. 8, index. Viz Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 87. — Srv. vydání r. 1644. Srv. Szabo II, č. 828; Jarník, str. 73, X.

19061. Janua linguarum reserata aurea .... Coronac, 1655, 12°. (Záznam J. Dobrovského.)

19062. J. A. Comenii Janua trium linguarum Latinae, Graecae, Germanicae reserata. Nec non hac editione innumeris in locis aucta, recognita, emendata et in gratiam studiosae juventutis edita Auctore Theodoro Simone Holsato. Cum triplice et integro vocabulario nunc primum prodit. Francofurti, typis Matthaei Kempfferi, 1656, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 178. — Scherschnick (Orbis pictus, Vindobonae, 1807, str. XIV) uvádí: Jo Am. Comenii Janua linguarum, Schaffhusii, 1656.

19063. Janua Linguarum reserata aurea: Sive seminarium Linguarum et Scientiarum omnium: Hoc est: Compendiosa Latinam (et quamlibet aliam) Linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille compre hensa. Editio Undecima, Prioribus om nibus castigatior, et sesquimille circiter vocabuiis auctior cum versione Germanica, et absolutissimo titulorum, vocumque tam Germanicarum, quam Latinarum Indice. Aestimat ut sapiens precio, non pondere gemmas: Utilitate probat sic quoque mentis opus. Cum Privil. Sac. Caes. Majest. et Elect. Saxon. Lípsíae, Sumptibus Godofredi Grossi, Viduae, Anno 1656. — Druhý titul: Johannes Amos Comenii Auffgeschlossene Guldene Sprachen-Thür: Oder Ein Pflantz Garten aller Sprachen und Wissenschafften, Das ist: Kurtze und vortheilhafftíge Anieitung, die Lateinische, und alle andere Sprachen, zugleich mit den Gründen der Wissen- schafften und Künste wohl zu lernen, in hundert Capitel, und tausend vollkommene Sprüche gefasset. Die Eiiffte Ausfertigung. Welche nicht allein reiner als alle die vorigen gedruckt, sondern auch ungefahr umb anderthalb tausend Wörter vermehret ist: Sambt einer richtigen Deutschen Ver dolmetschung, und vollkommenen Re gister der Capitel, und so wohl der deut schen als lateinischen Wörter. Nachm Werth, nicht nach dem Gwicht, wie Ed Igestein thut achten: Also der Weise auch die Büchlein wird betrachten. Leipzig. In Verlegung Gottfried (iro.ssens Sel. Wittib. Gedruckt bey Henning Kölers Erben. Im Jahr 1656, 12°. Lectori Benevolo S(alutem) Dab. Lipsiae, e Museo, Cal.Sextil.. . . 1634. L. Zacharias Schneider, Acad. Profess. Publ. et Decemvir, nec non Scholae ad D. Nicolai Senatoríae Rector (l. A.^-Ag) . . . Přiložena: Tabula Etymologica, Quae Clavis vicem praestare Januae poterit. Ad lectores eruditos Praefatio. An die gelehrten Leser. Eine Vorrede .... Scribebam in exilio, 4. Mart. Anno 1631. Joh. Amos Comenius. Ad Autorem ... G. V. SS-Th. D. (l. B-Cg). Janua linguarum reserata. Die eröffnete oder auffgeschlossene Sprachen-Thür (str. 1-274). Index titulorum sive Capitum (l. X-X). Index vocabulorum (l. A-M). Ein Vollkommen Register aller und jeder Teutschen Wörter, so in dieser Sprachen-Thür zu befinden (l. A-J-). Konec: Leipzig. (Ornament). In Verlegung Gottfried Grossens Sel. Erben. — Viz č. 19065.

19064. Janua linguarum, s. v. Apologia, 1657.

19065. Janua linguarum reserata . . . „i I. Aufl. 1657.“ Viz Kvačala, č. 22. Srv. název č. 19063.

19066. Johannes Amos Comenii Auffgeschlossene Gülden Sprachenthür: oder ein Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschaften. Das ist: Kurtze und vortheilhafftige Anleitung, die Lateinische und alle andere Sprachen zugleich mit den Gründen der Wissenschaften und Künste wohl zu lernen . . . Leipzig in Verlegung Gottfried Grossens Sel. Wittib. Jena, gedruckt bei Georg Sengenwalden, 1657, 12°. Srv. vydání při roce 1656. Srv. Komenský Apologie 6 (Opera didactica omnia IV. 28): „Antiquam Januam, Grossianis potissimum typis per Germaniam sparsam et scholis Germanicis passim tritam, J. H. Ursinus commentarus est (1657), non Januam recentiorem.“ Viz číslo další.

19067. Ursinus Johannes Henricus, In Januam Comenianam Commentarius locuples, 1657. Viz Komenského Apologia

- 428 -

Janua linguarum 1657-1660.

Č. 19067-76.

5. (Opera didactica omnia IV. 27.) Srv. číslo předchozí. Podrobně s. v. Ursinus.

19068. Johannis Amosi Comenii Janua linguarum reserata aurea: Sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium. Hoc est: Compendiosa Latinam et quam libet aiíam linguam, unacum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis Centum, Periodis miile comprehensa. Editio undecima, Prioribus omnibus castigatior, et circiter, bis mille Vocabulis auctior: cum versione luculentissima, duplicique ac copiosissimo Latino ac Germanico, qua Titulorum, qua Vocum, indice, ut incipientibus Lexici alícujus instar esse possit: Adornata Opera ac Studio Johannis Docemii, p. m. Et ex ejusdem Autographo jam denuo revisa. Cum Privil. Sac. Caes, Majest. ad Decennium. Francofurti et Hamburgi, Jmpensis Zachariae Heredii. Anno 1657. — (Druhý titul, proti prvnímu poiožcný:) Johannis Amosi Comenii Eroffnete iSúldene Sprachen Thür: Oder, Pflantz Garten aller Sprachen und Wissenschafften. Das ist Eine Kurtze und VortheilhafftigeAnleitung, die Lateinische und jede andere Sprache, zugleích mit den Gründen der Wissenschafften und Künsten wol zu lernen, in 100 Capittei und 1000. SpriJchen begriffen. DieEilfte Auss fertigung, Reiner ais alle die Vorigen ge- druckt, und bey 1000 Wörter vermehret: Sampt einer viel ríchtigern Übersetzung, und einem doppelten und vollkommenen Lateinischen und Teutschen Register, so wol der Capittein, als auch der Worter, dass es der Angehenden Jugend an statt eines Auffschlags Wörter Buchs mag gebraucht werden. Aussgerustet durch Múhe und Fleiss Johannis Docemii Selig. und jetzt auss seinem eigenen beschriebenen Exemplär auffs Neue übersehen. Mit Röm. Kays. Mayst. Freyheit auff zehen Jahr. Frankfurt und Hamburg, In Verlegung Zachariae Hertels. Im Jahr 1657, 12°. Titul dvojitý, privilegium (str. 2). Věnování: Illustrissimo, celsissimoque Principi ac Domino Dn. Friderico, Haeredi Norvegiae. Duci Slesvigae, Holsatiae, Stormariae, Et Dithmariae, Comiti in Oldenburg et Delmenhorst. Domino ac principi meo Clementissimo . . . Dabam Hamburgi 3. Non. August. Anno Epochae Christianae 1638 ... . Anna, Johannis Docemii, p. m. relicta vidua (l. 1-5a). Ad Actores eruditos Praefatio. An“ die Gelahrten Ixser. Eine Vorrede . . . Joh. Amos Comenius (l. 5b-i6). Index capitum (1 l.). Text: l. A-O,. Index vocabulorum (l. AA-HH). Teutscher Index (l. a-hjj).

19069. Janua linguarum reserata. Viz s v. Spisy: Opera didactica omnia I, str. 250, sl. ^02.

19070. Janua linguarum . . . ..Lat. deutsch.: Amsterdam . . . 1658.“ Viz Kvačala č. 22.

19071. Janua linguarum... Schauffhausen 1658. Viz Pexenfelder, Apparatus (při r. 1744). Srv. č. 10174.

19072. Janua Linguarum Reserata Aurea: Sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium . . . Editio decima. Prioribus omnibus castigatior et sesquimille circiter vocabulis auctior, cum versione Germanica, et titulorum Indice . . . Auffgeschlossene Güldene Sprachen-Thür . . . Ex impressione Lipsiensi recusa Coronae, Typis et sumptibus Mich. Hermanni, 1658. 8°, str. 274. Ad lectores Comenius-Scholasticis Coronensibus „Coronae 19. Cal. Eebr. 1638. Simon Albecius Ecclesiae Coronensis. Pastor, Scholaeque ibid. Inspector“. Ad Auctorem Georgius Vechnerus SS. Theol. Doctor 10 l. Index. — Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom, Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 87. Srv. vydání z r. 1655. — Viz též Szabo II. č. 894; Jarník str. 173, X.

19073. Janua linguarum novissima Joh. Amos Comenii, tripartita; nempe lexicon, grammaticam, contextum exhibens; pro lingua Latina cum rebus docenda, in usum Germanicae juventutis, nunc primum sic edita (Hesenthaler) Tubingae, impensis viduae Philiberti Brunni, typis Joh. Alexandri Cellii. 1650, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 179. Viz Scherschnick, Orbis pictus, Vindobonae, 1807, str. XIV.: Io. Am. Comenii Janua linguarum tripartita, Tubingae Cotta 1659, 8. Georg l. c.“ (Europ. Bücherlexicon). Srv. č. 19174.

19074. Janua linguarum (Lat. francz, vyd. Dhueza). Paris 1659. Viz Kvačala, Archiv I. V Brně 1010, str. 46.

19075. Janua linguarum reserata . . „Von G. Spleisz Schaffhausen 1659.“ Viz Kvačala, č. 22.

19076. Janua linguarum, Noribergae 1660 = Orbis Pictus (srv. s. v.). Viz Pexenfelder Mich., Apparatus eruditionis tam rerum, quam verborum, Coloniae, 1744: „. . . Nec defuerunt anno 1660. Typis Norimbergenses, quibus praedicta Janua, vel, ut rectius loquar, asciae subjecta, mutata inscriptione, dieta est: Orbis sensualium pictus . . .“ Srv. „Janua linguae latinae reserata, gewöhnlich u. d. Titel: Orbis pictus bekannt und unzähligemal gedruckt (!). Böhmisch von Komenský selbst übersetzt erschien es zum erstenmale in Lissa (Lešno), 1663. (Palacký, Nr. II., Jungmann Seite 250. Nr. 47. kennt diese erste Auflage unter Nr. 46, Seite 258.) Vergl. bei Ceroni Nr. 39 und bei Palacký Nr. 44.“ Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. 1868, str. 109. — Novák J. V., Rozdíl mezi „Branou ja-

- 429 -

Janua linguarum 1660-1662.

Č. 19076-85.

zykův“ a „Světem vyobrazeným“. Paedagog. Rozhledy XXI. 1908, str. 607.

19077. Janua linguarum 1660. Amsterodam. Viz Výst. mus. č. 436. Srv. číslo další.

19078. J. A. Comenii Janua linguarum reserata quinque-linguis. Sive compendiosa methodus Latinam, Gallicam, Italicam, Hispanicam et Germanicam linguam perdiscendi. Sub titulis centum, periodis mille comprehensa et vocabulis bis mille ad minimum aucta. Cum quintuplice indice. A Nathanaele Duesio, in idioma Gallicum et italicum translata et in hac tertia editione accurate emendata atque correcta. Cum interpretatione Hispanica G. R. Amstelodami apud Lud. et Dan. Elzevirios. 1661. Cum gratia et privilegio Sacrae Caesareae Majestatis. 12°, str. (20), 863. Dedikace: Au Tres-Haut et Tres- Illustre Prince Guillaume III., par la Grace de Dieu Nay Prince d'Orange, Comte de Nassau etc. . . . Nathanaél Duez. Lectori benevolo Nathanaél Duesius S. Titulní list nový: Janua linguarum reserata. La porte des langues ouverte. La puerta de las lenguas abierta. La porta delle lingue aperta. Die auffgeschlossene Sprachenthur . . . Index vocabulorum: Table des mots. Indice de los vocablos hespafioles. Tavolo delle parole. Register der Teutschen Wörter, so in dieser Sprachenthür zu finden. Srv. Kvačalac. 22: „Lat., franz., spanisch, italienisch und deutsch“; Kvačala, Monum. Germ. Paed. 32, 176; Jarník, str. 255, č. 15. — Srv. Scher schni ck, Orbis pictus, Vindobonae, 1807, str. XV.

19079. Janua Linguae Latinae reserata aurea. Sive Seminarium. Linguae Latinae et Scientiarum omnium. Hoc est, Compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam, una cum Scientiarum et Artium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et in usum Scholae Varadiensis, juxta Belgarum editionem postremam, accuratam et auctam, in Hungaricam Linguam translata. Per Stephanum Benjamin Szilagyi, ejusdem Scholae Rectorem. Aestimat ut sapiens pretio non pondere gemmas: Utilitate probat sic quoque mentis opus. Leutschovíae, Typis Laurentii Brewer, 1661. 8°, str. 220. Institutio didactica 6. Index. Srv. Szabo I. č. 977. - Viz též Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 86-87. — Srv. vydání r. 11649.

19080. Janua linguarum reserata... „Eine andere Ausg. von d. Frey. 1661. Ziinch“. Viz Kvačala č. 22.

19081. Janua linguarum aurea reserata, sive: Compendiosa methodus Latinam et Germanicam linguam addiscendi . . . Bcr- nae, 1661, 12''. Viz Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 180.

19082. Janua Linguarum Trilinguis, Sive, Johanis Amos Comenii Janua Linguarum Novissime ab ipso Authore Recognita, Aucta, Emendata: adjunctis metaphrasi Graeca et Anglicana versione. Omnes Linguae laudate Dominum. (Emblema, dva hadi: Ad ardua per aspera tendo). Londini, Ex Officina Rogeri Danielis 1662, 8°, str. (12), tab. 16, str. 274. Index Ordinem capitum et argumenta exhibens. Na rubu titulního listu: Viro solerti ac strenuo, Domino Rogero Danieli, Bibliopolae ac Typographo Londinensi celeberrimo, Librum praesentem dono offert Johan-Amos Comenius, eo fine, ut in editione Januae nostrae Linguarum Latino-Graeco-Anglicae (quod sibi jam sub manu esse dicit) hoc ipsum Tubingensis editionis imitari possit . . . Ad Lectorem Πολύγλωττον Praefatio. Ad Doctissimum Januae Linguarum Metaphrasten. Tabulek dvanáct (s latinskými nápisy: soustava světová; nástroje měřičské: libella, perpendiculum, circinus; kostra a svalstvo člověka; globus terrestris, coelestis atd.) — Viz Jarník, str. 255, č. 17. Srv. „Lat.-gr. London 1662.“ Kvačala, č. 22. — „Janua linguarum. Lat. grécko-angl., s 16 obr. Lond. 1662.“ Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 46. - Srv. dále vydání 1670.

19083. Janua linguarum . . . „Franz: Amsterdam: Jansson 1662.“ Viz Kvačala, č. 22. Srv. číslo další.

19084. J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea, sive seminarium linguarum et scientiarum omnium: hoc est, Compendiosa latinam (et quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis, perdiscendi methodus, sub titulis centum, periodis mille comprehensa. Editio postrema, prioribus castigatior, et mille circiter vocabulis auctior, cum versione Germanica et Gallica, absolutissimoque titulorum et vocum indice. Aestimat ut sapiens precio, non pondere gemmas: utilitate probat sic quoque mentis opus . . . Dat is De gulden ontsiote Deure der Taelen . . . Amstelodami, apud Joannem Jansonium, anno 1662, 8°, str. 259, Indices (l. Rj-Aa). Srv. Jarník, str. 256, č. 18. — Viz též: „Janua linguarum. Lat. holi. Amsterdam Janson 1662°. Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 46. — Srv. Amsterdamsche en andere Nederkmdsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 197.

19085. J. A. Comenii Janua aurea quinque linguarum reserata, sive Compendiosa methodus Latinam, Germanicam, Gallicam, Italicam et Graecam linguam perdiscendi, sub titulis centum, periodis mille comprehensa et vocabulis bis

- 430 -

Janua linguarum 1662-1O66.

Č. 19085-01.

mille et pluribus aucta; hacque nova edi tione a mendis impressionis Elsevirianae correcta et emendata a Nathanaele Dhuez, in idioma Gallicum et Italicum; a Theo doro Simonio autem in Graeca traducta. Cum quinque indicibus. Francofurti, impensis haeredum joh. God. Schónwetteri, ibb2, 12°, str. (24), 505, Indices (l. A- MiTij). Dedikace: A Tres-Haut, Tres- illustre et Tres-Genereux Prince Guiillaume, par la Grace de Dieu, nav Prince d'Orange, Comte de Nassau etc. Nathanaél Dhuez. Lectori benevolo Nathanael Dhuez, S. Ad lectores eruditos. Ad Lectorem pro ratione graecae versionis. Titulorum hujus Januae digestio, deren Titteln dieses Buchsordnung, L'ordre des titres de cette porte, L'ordine de titoli di questa porta. Nový hst titulní: Janua Hnguaruin rcscrata, aurea; Die Auffgeschlossene Guldene Sprachen-Thür. L'excellente Porte des Langues Ouverte. L'Eccelente Porta delle l'ingue aperta. ‘II τών γλωττών &ύρα άνεωγμένη. (Text latinsko-německo-francouzsko-italský, str. 1-32 1. Janua linguarum reserata Theodori Simonis Holsati. ‘II τών γλωττών ϋτρα άνεωγμένη (str. 323-505). Index vocabulorum. Register der teutschen Worter, so in dieser Sprachenthür zu finden. La table des mots. Tavolla delle Parole. Index vocabulorum. Πίναζ τών λεζέοιν. - Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 176.

19086. J. A. Comenil Janua linguarum reserata aurea: sive seminarium linguarum et scientiarum omnium: hoc est, compendiosa Latinam (et quamlibet allam) linguam, una cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis, perdiscendi metho dus, sub titulis centum, periodis mille com prehensa. Editio postrema, prioribus ca stigatior, mille et amplius vocabulis auctior, cum versione Germanica et Gallica, absolutissimoque titulorum et vocum indice . . . Coloniae Aprippinae apud Wilhelmum Friessen. Sub signo arboris ante Mon. Mon. S. Paulum, 1662, Germ. Paedag. Com. Ges. II. str. 12°. Srv. Kvačala, 32, 177. Viz též

19087. Janua Aurea reserata Duarum Linguarum, Sive Compendiosa Methodus Latinam, Gaílicam Linguam perdiscendi, sub Titulis centum, Periodis mille com prehensa, et Vocabulis bis mille ad mini mum aucta. Cum duplici indice. Editio novissima et emendatissima. Genevac, sump(tibus) I. Ant. et Samuelis De Tournes, 1663, 12°, str. (24), 355. Index vocabulorum (l. a-gg). Table des mots (l. ge-Ps)- Začátek: Auctor ad lectores eruditos. Titulorum digestio. Janua linguarum reserata. La porte des langues ouverte. Srv. Jarník, str. 256, č. 19; Mon. Com. Ges. II. str. 147. — Srv. č. 19102.

19088. Janua Linguarum Reserata — Cum Graeca versione Theod. Simonii Holsati, Innumeris in locis emendata a Steph. Curcellaeo, Qui etiam Gallicam novám adjunxit. (Emblema s nápisem: Ne extra oleas). Amstelodami, Apud Danielem Elzevirium, 1665, Cum Privilegio 12°. Ad lectores Eruditos Praefatio. Praeface aux lecteurs doctes et scavants. Index titulorum (str. 22). Nové záhlaví: Janua linguarum reserata. Ή τών γλωττών ί)ύοα άνεωγμένη. La porte des langues ouverte. Str. 266. Index vocabulorum. Піѵаі röv Іф'мѵ. Indice des Mots. Str. 238. Srv. Jarník, str. 256, č. 20, Kvačala č. 22: „Lat.-gr.-franz. Amsterdam 1665.“ Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 176.

19089. Janua linguarum reserata aurea, sive seminarium linguarum et scientiarum omnium. Hoc est . . . Duodecima, prioribus omnibus castigatior . . . ac copiosissimo Latino et Germanico, qua titulorum, qua vocum indice, ut incipientibus, lexici alicujus instar esse possit. Adornata opere ac studio Joh. Docemii . . . Druhý titul: Eröffnete Güldene Sprachen Thür, oder Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschaften. Die zwölffte Auszfertigung. Ausgerustet durch Müh und Fleiss Johannis Docemii Selig. und jetzt aus seinem eigenen beschriebenen Exemplar auffs New übersehen. Hamburg in Verlegung Zachariae Hertels, Im Jahr 1665, 12°, l. 18, A-O8. — Též vydání s označením: Francofurti et Hamburgi 1665, s nezměněným obsahem. — Srv. Pexenfelder, Apparatus eruditionis, Sultzbaci, 1680, l. a4: Janua Docemii.

19090. Novae Januae Latinitatis Resolutio 1665. Viz s. v. Januae Latinitas.

19091. Janua Linguarum Reserata. Pro compendiose Lingua Latina cum Rebus docenda. Belgica versione a Johanne Seidelio ornata, nunc autem ab illius haeredibus edita. Anno 1666. J. A. Comenii Ontsloote Deure der Taalen. Om te gelijck met de Dingen selve, de Latijnsche Taai beknoptelijck te leeren. Met de Duytsche Vertaling, door Johannes Seidelius versiert, un door sijn Erfgenamen uytgegeven. t'Amsterdam. Gedrukt in't Aaer 1666, 12°, str. (8), 359. 64 (Grammatica), Indices (116 l.). Viz obšírně o knize Jarník, str. 256-7, č. 21. Srv. Dedikace: Magnifico Amplissimo et Consultissimo Viro, DD. Cornelio Joanni Witsonio Amsterdamensium Reip. ec. Consuli Sapientissimo, ex Ordinibus Generalibus ad res maritimas Deputato dignissimo, prudentissimo, nec non Nobilissimo et Experientissimo Viro, DD. Francisco de Vick, Med. Doctori eruditissimo, Practicoque solertissimo. Editionis hujus Latino-Belgicae Promotoribus faventissimis, Nomine haeredum Joh. Seidelii omnem felicitatem precatur Come-

- 431 -

Janua linguarum 1666-1667.

Č. 19091-92.

nius . . . Kvacsala J., Des Com.-'s Widmung zur belgischen Uebersetzung der Janua 1666. Beilage II. Kurzer Bericht über meine Forschungsreisen. 1895, str. 43-8. — Viz též Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 204. — Otisk Komenského předmluvy viz nahoře v úvodnim čísle k Janua linguarum reserata. Srv. č. 19114, 19118.

19092. Janua linguarum reserata aurea: Sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium, Hoc est: Compendiosa, Latinam (et quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa, a Johanne Amos Comenio, Latine Composita, et ab eodem in Bohemicum, ab aliis vero in Germanicum, italicum, GalHcum, Poíonicum, Anglicum idioma translata. Editio Latino-Germanica undecima, Bohemica secunda. In qua postrema Editione omissa sunt ea paucula, quae Catholicae doctrinae non satis consona, et Juventuti non explicanda esse videbantur. Cum Licentia superiorum. Zlaté dvéře Jazykův otevřené, Aneb Pianisté všech Řečí a Umění, To jest Krátký Spůsob Latinského (a kteréhokoliv jiného) Jazyka, spolu s Začátky všech Umění Svobodných pochopení, pod stem Titulův v tisíci Propovědích obsažený. Od Jana Amosa Komenya předně v Latinské Řeči složený, a od téhož na Českou, od jiných pak na Německou, Vlaskou, Francouzskou, Polskou a Englickou Řeč přeložený. Nyní v Latinsko-Německém Jazyku po jedenácté, v Českém podruhé na Světlo vydaný. V kterémžto posledním vydání, opouští se něco málo, což se zdálo, že by se s Katolickým Učením nehrubě srovnávalo, a Mládeži vykládati nemělo, s Dovolením Vrchnosti. — (Na rubu titulního listu pokračování názvu knihy.“) Auffgeschlossene Guldene Sprachen-Thür: Oder Ein Pflantz- Garten aller Sprachen und Wissenschaften, Das ist: Kurtze und vortheilhafftige Anleitung, die Lateinische, und alle andere Sprachen, zugleich mit den Gründen der Wissenschafften und Künste wol zu lernen, in hundert Capitel, und tausent vollkommenen Sprüche gefasset. Von Johann Amos Comenio erstlich Lateinisch auff und so dann eben von ihm in die Böhmische, von anderen aber in die Teutsch, Italienisch, Frantzözisch, Polnisch und Engelländische Sprachen übergesetzet. Nunmehro mit dem Teutschen zum eyifften, mit dem Böhmischen zum andertenmahl umbgedrucket. Im welchem letzt auszgefertigten Umbdruck das jenige wenige ausgelassen, was etwan nicht allerdings der Catholischen Lehr, oder sonst guter Zucht gemász, und der Jugend nit vorzutragen scheinen wolte. Mít Bewilligung der Obrigkeit. (Vyobrazení čápa.) Pragae, Typis Archi-Episcopalibus in Collegio S. Norberti excudebat Paulus Postrzihacz. Anno 1667. 4°. List 2: Znak s podpisem: Servatius Engel Freyherr von unndt Zum Engelsflues, des Allerheyligsten Grabs Christi Ritter, Erbherr auff Schwanenbach, Mnischeckh, Grossen Kraschtitz, undt Korkin. D. Wussin sculp. Na 1. 3. věnováni: Illustrissimis Dominis, Dominis Fratribus, Servatio Arnoldo Ignatio, Joanni Xaverio, Arnoldo Aloysio, Bernardo Stanislao, Liberis Baronibus de, et in Engelsflus, etc. Dominis et Patronis meis, praecipua veneratione colendis (2 l.). Datum: Pragae, Mensis Junii, die 19. Anno l6ug. Vester, Vestraeque Illustrissimae Domus Servis in Christo M. S. S. I. Ad lectores eruditos Praefatio. K učeným Čtenářům Předmluva. An die gelehrten Leser Fine Vorrede. l. 8. Podepsán: Scribebam in exilio 4. Martii, Anno 1632. Joh. Amos Comenius. Druhá obzvláštní Předmluva k Českému Čtenáři, od téhož Jana Amosa Komenya, který jest Skladatelem a spolu na Česko Překladatelem této Knihy. V Lešně 24. Martii 1633. Animadverte Lector, complura ex Praefatione tum Latina, tum Germanica Comenii brevitatis causa hic omissa esse. (l. 8b, 9). Str. 207. Následuje v některých výtiscích: Index titulorum sive capitum. Menda sic emenda. Qui vult correcte bohemice scribere, diriget se juxta correctam Pronunciationem bohemicorum vocabulorum. Qui plura volet, petat ex libello de Orthographia bohemica Pragae edito Anno 1668. Index vocabulorum. Poznamenání Českých Slov, kteráž se nacházejí v těchto zlatých Dveřích Jazyků. Ein vollkommen Register, Aller und jeder Deutschen Worter, so in dieser Sprachenthür zubefinden. Listy 4, I. A-Qi, A-K3, A-J. - Podpis M. S. S. J. při věnování vykládá Jos. Dobrovský (přípiskem ve výtisku sign. 50. C. 6. v bibliothece Musea království Českého) za jméno vydavatele Matěje Šteyera Soc. Jesu, objasňuje zároveň poměr tohoto vydání ku vydání s titulním listem roku 1669 (viz při r. 1669). Dobrovský píše: „Mathias Šteyer 5. J. íam anno 1667 Januam imprimi fecit; nacto demum Maeccnate dedicatione auxit et Indice titulorum, Mendorum correctione, instructionc pro orthographia Bohemica (vide folia 4 signata ante Indices). Titulus antiquus utramque paginam replet“. Srv. správný dohad u Jarníka, Čas. mor. musea zemského IX. 1909, č. 2. str. 258, č. 22: „Hádaje, že v podpise dedikace „M. S. S. I.“ skrývá se jméno vydavatelovo (aby znamenal „Mistrj' škol tov. Jež.“, jak naznačuje J. V. Novák, nedopouští gramatická

- 432 -

Janua linguarum 1667-1670.

Č. 19092-99.

vazba, a „Magister schol“ nepodobá se mi naprostou neurčitostí), připadám v Pelzlových Böhm., mähr. u schles. Gelehrte u. Schriftsteller aus d. Orden d. Jesuiten (1786) na Mart. Šteyera: slušel by vskutku právě autoru „Žáčka“ náčrt českého pravopisu, přidaný po opravách (a odkazujíci konečně k „Žáčkovi“ 1668). Titulní list s datem 1667 . . . byv sázen s prvým archem textu (na l. A1), zastaral do skutečného vydání, pozdrževšího se nejspíše až do r. 1669, kdy tedy vydán titul nový jako definitivní a náhradní.“ Viz při r. 1669.

19093. Johannis Amos Comenii Sprachen Thür: Darinn die Sachen und Sprachen (in schöner Ordnung) zu vortheilhaftiger Erlernung der Lateinischen Sprach sammt den Gründen guter Künsten und Wissenschaften mit einandern verbunden und fürgetragen werden: Nunmehr zu grösserm Nuzen der studierenden Jugend ausz der Lateinischen in die Teutsche Sprach übersetzet und in solcher Form zum ersten mal in den Truk verfertiget. Schaffhausen, bei Joh. Kaspar Sutern, 1667, 12°. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 178-9.

19094. Janua linguarum reserata . . . Amsterdam, 1667, 12°. Viz: „Hollandskú Januu Amst. 1667 uvádza Katal. Ges. f. d. E. u. Schulgesch.; nachodí sa v Hauptbibl. der Frankeschen Anstalten, Halle.“ Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 47.

19095. Janua linguarum reserata . . . „Lat.-engl. . . . 1667.“ Viz Kvačala, č. 22.

19096. Pomey P., Indiculus universalis, 1667 a Komenského Brána jazyků (Janua linguarum), viz Compayré, Histoire critique des doctrines de l'éducation II., 1885, str. 145-6; Šmaha, Beseda Učitelská XX, 1888, str. 397.

19097. Janua linguarum reserata aurea Sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium, Hoc est: Compendiosa, Latinam (et quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa, a J. A. C. Latine composita, et ab eodem in Bohemicum, ab aliis vero in Germanicum, Italicum, Gallicum, Polonicum, Anglicum idioma translata. Editio Latino-Germanica undecima, Bohemica secunda. Zlaté Dvéře Jazykův otevřené, aneb Pianisté všech Řeči a Umění, To jest krátký Spůsob Latinského (a kterého koliv jiného) Jazyka, spolu s Začátky všech Umění Svobodných pochopení pod stem Titulů, v tisíci Propovědích obsažený. Od J. A. K. předně v Latinské Řečí složený a od téhož na Českou, od jiných pak na Německou, Vlaskou, Francouzskou, Polskou a Englickou řeč přeložený. Nyní v Latinsko-Německém Jazyku po jedenácté, v Českém podruhé na světlo vydaný. Auffgeschlossene Güldene Sprachen-Thür oder Ein Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschaften, Das ist: Kurtze und vortheilhafftige Anleitung, die Lateinische und alle andere Sprachen, zugleich mit den Gründen der Wissenschaften und Künste wol zu lernen, in hundert Capitel, und tausent vollkommene Sprüche gefasset. Von J. A. C. erstlich Lateinisch auff- und so dann eben von ihm in die Böhmische, von anderen aber in die Teutsch, Italienisch, Frantzösisch, Polnisch und Engelländische Sprachen über gesetzet. Nunmehro mit den Teutschen zum eylfften mit dem Böhmischen zum andertenmahl umbgedruckt. Cum licentia superiorum. Pragae, typis Archi-Episcopalibus in Collegio S. Norberti excudebat Paulus Postrzihacz, Anno 1669. 4°. L. 1. erb s podpisem jako ve vydání 1667. Stejná dedikace, s týmž datem. Str. 207: Pokud se týče Indexu atd. (viz přídavky, podrobně uvedené při vydání r. 1667), jsou všelijak ku výtiskům s titulním listem z r. 1669 přidávány a všelijak zařazovány, někdy napřed, někdy vzadu. Vznikají odtud vysvětlitelné omyly při dohadu o různosti zdánlivé vydání vlastně téhož, jehož tisk zahájen r. 1667 a knižně dokončen s novým listem titulním r. 1669. Zmatek dovršen v údajích bibliografických konečně tím, že indexy byly vydány pod samostatným titulním listem a v knize samostatně vydané i prodávané: Index Schmetianus, ad quantitatem vocabulorum discernendam aptissimus. In Gratiam Studiosae Juventutis specialiter impressus. Omnia paene vocabula continens. N. B. I. longam. b. brevem. c. communem syllabam. M. Masculinum genus. F. Foemini. N. Neutrum. C. Commune. O. omne denotat. Numerus 1. Declinat primam. 2. secundam, etc. ceteri numeri nihil significant. Cum Licentia Superiorum. Impressum Pragae, Typis Universitatis Carolo-Ferdinand. in Collegio. Soc. Jesu ad S. Clement. 1669. 4°, l. (1), A-Q2, A-J, A-K3.

19098. Janua linguarum Trilinguis, Sive, Johannis Amos-Comenii Janua Linguarum Novissime ab ipso Authore Recognita, Aucta, Emendata: Adjunctis metaphrasi Graeca et Anglicana versione Omnes Linguae laudate Dominum: Loudini, typis J. Redmayne et veneunt apud J. Williams, 1670, m. 8°, str. (12), 274, Index Ordinem capitum et argumenta exhibens, tabulky. Srv. Jarník, str. 258, č. 23. Vydání shoduje se s vydáním 1662. Tabulky (16) jsou rozloženy u textu příslušného nikoli napřed jako u vydání 1662. — Srv. též: „Lat. engl 1670.“ Kvačala č. 22.

19099. De Chanteresne Nicole, Éducation d'un prince 1670, II, § 28: Janua linguarum J. A. Comenii.

- 433 -

Janua linguarum reserata 1671-1673.

Č. 19100-8.

19100. J. A. Comenii Janua linguarum reserata, rerum et linguarum structuram externam exhibens, ab autore novissime adornata, nunc vero in usum scholarum Bernensium, melioremque juventutis captum, interpretatione Germanica parallela, secundum artificium construendi ad verbum reddita, analysique grammatica. Eum in modum adaucta, ac in certas classes et pensa distributa, ut simul et vestibuli, vocabulariique vlcem explere pOSSit. . . . Bernae, apud Georgium Sonnleitnerum, 1671, 12°. Srv. Kvačala, Mon. Germ. Paedag. 32, 180.

19101. Janua latinae linguae reserata aurea . . . Leutschoviae, 1672. Kiss, l. c.

19102. Janua aurea reserata quatuor linguarum, Sive compendiosa Methodus Latinam, Germanicam, Gallicam et Italicam Linguam perdiscendi. Centum Titulis, Periodis mille comprehensa et Vocabulis innumeris aucta. Cum Quadruplici Indice. (Emblema s heslem: Ouod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.) Genevae. Apud Samuelem De Tournes. 1672, 12°. Typographus lectoribus salutem (l. 2-3). Titulorum huius Januae digestio. Deren Titteln dieses Buches Ordnung. L'Ordre des Titres de cette Porte. L'Ordine de' Titoli di questa Porta (l. 3-6). Index vocabulorum (str. 1-92). Register Der Teutschen Wörter, so in dieser Sprachenthür zu finden (str. 93-176). Table des mots (str. 177-292). Tavola delle parole (str. 293-416). Titul: Janua aurea linguarum reserata. Die eröffnete oder auffgeschlossene guldene Sprachen-Thür. L'excellente porte des Langues ouverte. L'eccellente porte delle Lingue aperta (str. 531). Srv. č. 19087.

19103. Leibniz Hesenthalerovi z Mohuče 1672: „Comenio igitur prorsus assentio, Januam linguarum et Encyclopaediolam debere esse idem. Illud tamen diffiteri non possum, in hac philosophiae luce rem pauUo aliter instituendam, quam illis temporibus potuit Comenius“. Kvačala, Korrespondence II, 1902, č. 113.

19104. Janua linguarum . . . „Lat.- deutsch: Amsterdam . . . 1673.“ Viz Kvačala, č. 22.

19105. Janua linguae latinae reserata aurea Sive Seminarium Linguae Latinae et Scientiarum omnium. Hoc est, Compendiosa Latinam et aiiam quamlibet Linguam, una cum Scientiarum et artium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mílie comprehensa. Et in usum Scholae Varadiensis, juxta Belgarum editionem postremam, accuratam et auctam, in Hungaricam Linguam translata. Per Stephanum Beniamin Szilagyi ejusdem Scholae Rectorem. Aestimat ut sapiens pretio, non pondere gemmas. Utilitate probat sic quoque mentis opus. Claudiopoli. Apud Michaelem Veresegyházi. 1673, 8°. str. 220. Institutio didactica, ad auctorem. Index Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892. str. 87. Srv. vydání r. 1661. Viz též Szabo I, č. 1146, II, č. 1317.

19106. Janua Linguarum Reserata. Sive Omnium Scientiarum et Linguarum Seminarium: id est Compendiosa Latinam et Anglicam, aliasque linguas et Artium etiam fundamenta addiscendi Methodus; una cum Januae latinitatis Vestibulo. Autore Cl. Viro J. A. Comenio. The Gate of Languages uniocked, Or, a Seed-plot of all Arts and Tongues; containing A ready way to learn the Latine and English Tongue. Formerly Translated by Tho. Horn: afterwards much corrected and amended by Joh. Robotham: now ca- refully reeriewed by W. D. to which is premised a Portál. As also, there, is now newly added the Foundation to the Janua; containing all, on the chief Primitives of the Latine Tongue, drawn into Sentences, in an Alphabetical Order, by G. P. London, Printed by T. R. and N. T. for the Company of Stationers. 1673, 8°, 1. A-Cc^. Viz Jarník, str. 258, č. 24. Obsah: Předmluva (To the Reader). Januae Latinitatis Fundamentum. The Foundation of the Gate of Tongues. Ad Lectores Eruditos Praefatio (J. A. Comenius). Januae Latinitatis Vestibulum. The Portál to the Gate of Tongues. To the Reader (John Robotham). Janua linguarum reserata. The Entrie-Door of languages unlocked. Index vocabulorum. Muieti versus. Musarum Alumno. Index Anglicus. — Srv. „Janua linguarum. Lat. angl. vyd. W. D. London 1673, by T. R. and N. T. for the Company of Stationers.“ Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 47. — Srv. anglické vydání při roce 1631, č. 18972.

19107. Janua quatuor linguarum, Latinae, Germanicae, Gallicae et italicae reserata Centum titulis, periodis mille comprehensa, et vocabulis innumeris aucta. Cum quadruplici indice. Francofurti ad jMocnum, Apud Joannem Arnoldum Cholinum, 1673, 12°. Druhý název: Janua linguarum reserata. Die auffgeschlossene Sprachen-Thür. La porte des langues ouverte. La porta delle lingue aperta. str. (8), 531, indices (str. 434.). Srv. Kvačala, č. 22.; Monum. Germ. Paedag. 32, 176. Srv. též Jarník, str. 259, č. 25.

19108. J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea sive: seminarium linguarum et scientiarum omnium, hoc est: compendiosa Latinam (et quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi me thodus; sub titulis centum, periodis mille comprehensa, editio nova. Cum versione

- 434 -

Janua linguarum reserata 1673-1691.

Č. 19108-18.

Germanica, et absolutissimo titulorum vocumque tam Latinarum quam Germanicarum indice, anno 1653 in usum scholae Stadensis adornata, jam a mendis purgata et syllabarum quantitate aucta . . Haniburgi, sumptibus Juh. Naumanni et (icorgii Wolffii. 1673, 12'^. Srv. č. další.

19109. Janua linguarum J. A. Comenii, nomenclatura, in usum scholasticae juventutis ordinata. Hamburgi, sumptibus Joh. Naumanni et (i. Wolffii, 1673, 12°.

19110. Janua linguarum Latino-Belgica . . . Gandavi. Typis Francisci Derckel 1675, 16°, str. 370, 2 l. — — Facsimile titulního listu: Album Komenského, 1803, l. XI.

19111. J. A. Comenii Janua linguarum aurea reserata, sive seminarium trium linguarum, Latinae, Germanicae et Polonicae, disciplinarum ordine digestum, a pluribus mendis depurgatum, duobusque indicibus, Latino et Germaníco sic copiose Instructum, ut instar locupletis indicis esse possit. Cum gratia et privllegio speciali S. R. Majestatis Polon. et Seren. Elect. Brandeburgici . . . Kcgiomonti, opera et impensis Friderici Reusneri, Ser. Elect. Brandeb. t^qiogr. 1675, 12°.

19112. Janua linguarum reserata aurea, sive seminarium linguarum et scientiarum omnium: hoc est compendiosa Latinam (et quamlibet aiíam) linguam una cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis, perdiscendi methodus, sub titulis centum, periodis mille comprehensa . . . Cum versíone Germanica et Gallica . . . Coloniae Agrippinac, 1676, 12°.

19113. Janua linguarum... cum versione Gallica reserata . . . Parisiis, 1677, 12°. Viz Výst. mus. 125. Viz číslo další.

19114. Kr. V. Nigrinus oznamuje M. Hesenthalerovi z Amsterodamu 1679 20. ledna: „Januam Com. Lat. Belg. Te non vidisse scribis? quam et qualem? an Scidelianam? ea jam ante hos annos 20 in luce fuit: aliam non novi.“ Kvačala, Korrespondence, II. 1902, č. 134. - Srv. tamtéž č. 135 (Hesenthaler Nigrinovi ze Stuttgartu 1679): „Seidelianam Januam, ut scripsi, ne nunc quidem vidi, cujus si pretium apposuisses, iorsan emissem, tantum ad complendum editionis variae numerum.“ — Tamtéž č. 136 (1679): „Januam LL. editionis Seidel difficile est impetrare“. — Srv. č. 19091, 19118.

19115. Janua Linguarum Reserata, cum Gallica Versíone Steph. Curcellaei. Editio Nova Innumeris in locis emendata. Lcodii, apud Guilielmum Henricum Streel, Suae Celsitudinis Serenissimae Typographum. 1680, 12°. Ad lectores eruditos Praefatio. Preface aux lecteurs doctes et scavans. Index titulorum. (Str. 16). Následuje: La Porte des langues ouverte. Janua linguarum reserata. Str. 250. Index vocabulorum, (l. Lg-P^). Indice des Mots (l. Pio-Ss).

19116. Janua Linguarum Trilinguis, Sive, Johannis Amos Comenii Janua Linguarum Novissime ab ipso Authore Recognita, Aucta, Emendata: Adjunctis metaphrasi Graeca et Anglicana versione. Omnes linguae laudate hominum. (Emblema: dva hadi s nápisem: Ad ardua per astra tendo.) Londini, Ex officina Elizabethae Redmayne, 1685, 8°, str. (16), 331. Index ordinem capitum et argumenta exhibens. (l. S^-j). Na konci knihkupecký seznam: A Catalogus of some School Books . . . Vydání shodné s vydáním r. 1662, 1670, pokud se týče věnování Komenského Rogerovi Danielovi a předmluvy a básniček příležitostných. Připojena nové: Januae Li(inguarum) Tabula Synoptica, před textem: Janua trilinguis, Anglo-Latino-Graeca. Viz Jarník, str. 259, č. 27. -  Viz též: „Janua linguarum. J. L. trilinguis, lat. gréck. angl. Londini 1685, Officina Eliz. Redmayer.“ Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 47. — Předmluvu: „Praefatio Interpretis Angli Januae linguarum Comenii. Londini, 1G85“, přetiskl Kvačala, Analecta Comeniana, 1909, str. 161-73.

19117. Janua linguarum reserata aurea. Coloniae Agrippinae, H)ř!o, i-'- Srv. vydání r. 1676. — Scherschnick, Orbis pictus, Vindobonao, 1807, str. XVII, uvádi: Jo. Am. Comenii Janua linguarum tripartita, lubingae Cotta, 1689, 8°.

19118. Janua linguarum reserata. Pro compendiose lingua Latina cum rebus docenda. Belgica versione a Johanne Seidelio ornata. J. A. Comenii Ontsioote Deure der Taalen. Om te gelijck met de Dingen selve. de Latijnsche Taal beknoptelijek te lee ren. Met de Duytsche Vertaling, door Johannes Seidelius versiert. t'Amsterdam by Johannes Welters, Boeckverkooper op't Water 1601, 12°, str. (8), 359. Grammatica Janualis. Continens residuum Grammaticae Vestibularis, str. 64. Index vocum Latinarum in Janua, exhibens discentibus. 1. E,-Oo^. Register over de Deur, Acnwijsende het getal der Textschey dingen, in de welcken een yegelijck woordt, met sijn beteekeningh in het Latijn te vinden is. 1. Oo^-Ttj. — Věnování: Magnifico, Amplissimo et Consultissimo Viro D. D. Cornelio Joanni Witsonio, Amsterdamensium Reip. ex-Consuli Sapientissimo, ex Ordinibus Genera- libus ad res maritimas Deputato dignissimo, prudentissimo, nec non Nobilissimo et Experientissimo Viro, D. D. Francisco de Vick, Med. Doctori eruditissimo, Practicoque solertissimo. Editionis hujus Latino-Belgicae Promotoribus faventissimis. Nomine Haeredum Joh. Seideln omnem felicitatem precatur Comenius. (Otištěn výklad Komenského o rozšíření

- 435 -

Janua linguarum reserata 1691-1706.

Č. 19118-25.

a překladech knihy). — Srv. Janua linguarum reserata. Pro compendiose Lingua Latina cum Rebus docenda. Belgica versione a Joh. Seidelio ornata. Amsterdam, i(>gi. Monatshefte Com. Ges. II. str. 147. — Viz též: „Janua linguarum Gottingenská bibl. univers, má vydanie Janna Seydela Amsterdam 1691“. Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 47. - Srv. č. 19001, 19114.

19119. Janua linguarum reserata aurea . . . Editio postrema. Coloniae Agrippinae, 1692, I2'\ Viz vydání při r. 1689. Srv. Kvačala, Mon. Com. Ges. II., str. 147. Srv. též: „Franz.: . . . Köln 1692.“ Kvačala, č. 22.

19120. „Janua linguarum J. L. trilinguis, lat. gréck. angl. Londini 1(193, Officina Rogeri Danielis.“ Kvačala, I. V Brně 1910, str. 47. Viz vydání č. 19116.

19121. Janua Linguae Latinae reserata aurea. Sive, Seminarium Linguae Latinae et Scientiarum omnium, hoc est, Compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam, una cum Scientiarum et artium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et in usum Scholarum in Hungaria passim habitarum, juxta editionem postremam, accuratam et auctam, in Hungaricam Linguam translata Per Stephanum Benjamin Szilagyi. Aestimat ut sapiens precio, non pondere gemmas, Utilitate probat sic quoque mentis opus. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, 1693. 8°, str. 276. Srv. Szabo, 1, č. 1440; II, č. 1735. Viz též Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja XXV. Budapest, 1892, str. 87. Srv. vydání z r. 1673. — Scherschnickj Orbis pictus, Vindobonae, 1807, str. XVII, uvádí: Jo. Am. Comenii Janua linguarum lat. graec. germ. Casselis, 1693, S'.

19122. Janua linguarum reserata aurea: Sive seminarium linguarum et scientia rum omnium, Hoc est: Compendiosa Latinam, italicam, Bohemicam et Germanicam Linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdi scendi Methodus sub Titulis centum, Periodis comprehensa. a Joanne Amos Comenio Latine composita, et ab eodem in Bohemicum, ab aliis vero in Germanicum, Italicum, Galiicum, Polonicum, Anglicum idioma translata. Editio Latino-Bohemica tertia. In qua postrema Editione mutata sunt ea paucula, quae catholicae doctrinae non satis consona et Juventuti minus apta esse videbantur. Cum Gratia et Privilegio Sacrae-Caesareae Majestatis. Pragae, Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem per Adalbertum Georgium Konias Factorem, Anno 1694, 12°, str. 343. Index titulorum sive capitum. Brevis Instructio de Orthographia Bohemica (str. 5). Konec: Omnia ad majorem Dei Gloriam, et Divi Wenceslai Martyris et Regni Bohemiae Patroni, Honorem. Index vocabulorum (l. a-fg). Tavola delle parole (l. fg-lg)- Poznamenání Českých Slov, kteráž se nacházejí v těchto zlatých Dveřích Jazyků (l. la-qs). Ein vollkommenes Register, aller und jeder Deutschen Worter, so in dieser Sprachen-Thür zubefinden (l. q^-Vg). Srv. vyd. 1667, 1669. Viz dále vydání 17 16.

19123. Janua Linguae Latinae reserata aurea. Sive, Seminarium Linguae Latinae et Scientiarum omnium, Hoc est, Compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam, una cum Scientiarum et Artium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et in usum Scholarum in Hungaria passim habitarum, juxta editionem postremam, accuratam et auctam, in Hungaricam Linguam translata Per Stephanum Benjamin Szillagyi. Estimat ut sapiens precio, non pondere gemmas, Utilitate probat sic quoque mentis opus. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer. 1698. 8°, str. 276. Viz Szabo I. č. 1530, II. č. 1925. — Srv. Catalogus bibliothecae Hungaricae Szechényiano-Regnicolaris, Tomi I. Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos complectentis Supplementum II. Sopronii, 1807, str. 90. - — Seyhold Joh. Georg., Compendium Grammaticae. Nürnberg 1698 (předmluva). Viz též Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja XXV. Budapest, 1892, str. 87. — Srv. vydání r. 1693.

19124. Janua Linguae Latinae reserata aurea Sive Seminarium Linguae Latinae et Scientiarum omnium. Hoc est Compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam una cum Scientiarum et Artium fundamentis, perficiendi Methodus sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et In usum Scholae Varadiensis, juxta Belgarum editionem postremam, accuratam et auctam, in Hungaricam Linguam translata. Per Stephanum Beniamin Szilagyi ejusdem Scholae Rectorem. Et nunc In usum Scholae Debrecinae recusa. Estimat ut sapiens precio, non pondere gemmas. Utilitate probat, sic quoque mentis opus. Debrecini, Apud Georgium Vintze. 1700, 8°, str. 189, index. — viz Szabo I. č. 1552, II. č. 1988. — Srv. též Kiss, A magyar Comenius irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 87. Srv. vydání r. 1698. Kolem roku 1703 přeložil do ruštiny pastor E. Glück (Gljuk). Rukopis nebyl tištěn. Viz Loewe, Русская библіографія о Комснскомъ. Жури. Мин. Нар. Проев. 290, 1893, ноябрь, str. 140, pozn.

19125. Janua linguarum reserata aurea, sive Seminarium linguarum et scientiarum

- 436 -

Janua linguarum reserata 1706-1754.

Č. 19125-40.

omnium, hoc est, Compendiosa latinam (et quamlibet aiiam) linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi methodus, sub titulis centum, periodis mille comprehensa. Editio postrema, prioribus castigatior, mille et amplius vocabulis auctior, cum versione Germanica, absolutissimoque titulorum et vocum indice. Aestimat ut sa piens pretio, non pondere gemmas; utilitate probat sic quoque mentis opus. Coloniae Agrippinae. Apud Franciscum Metternich, Bibliopol. Unter Golden Waagen. Anno 1706. 12°, str. (8), 214. Register der Teutschen Wörter. Index vocabuloriim. Nomina numcralia in 5. classes distincta. Praefatio ad lectorem (podepsán N. N.) Paraenesis ad stvidiosam iuventutem. Applaudebat P. F.

19126. Janua Linguarum reserata aurea, sive Seminarium . . . Leutschoviae, apud heredes Breverianos, 1715, 12°. Srv. vydání 1698.

19127. Janua linguarum reserata aurea . . . Editio Latino Bohemica quarta. In qua postrema editione mutata sunt ea paucula, quae cathollcae doctrinae non satis consona, et juventuti minus apta esse videbantur. . . . Pragae, typis universitatis Carolo-Ferdinandeae in collegio Societatis Jesu . . . per Georgium Jacobum Keberle . . ., factorem, Anno 1716, m. 8°, str. 339, indices. ido. — Srv. vydání 1667, 1669, 1694.

19128. Janua linguarum reserata aurea . . . Editio Latino-bohemica. Pragae, 1718 (?). Snad nedopatřením místo 1716. Srv. Novák, l. c.; Kvačala, č. 22.

19129. Janua linguae Latinae reserata aurea. Sive, Seminarium Linguae Latinae et Scientiarum omnium, hoc est: Compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam, una cum Scientiarum et Artium fundamentis, perdiscendi Methodus sub Titulis centum Periodis mille comprehe sa et in usum scholarum Hungariae, juxta editionem postremam, accuratam et auctam in Hungaricam linguam translata, per Stephanum Benjamin. Szilagyi, Scholae Varadiniensis rectorem. Leutschoviae, 1724, 8°, str. (20), 185, indices. (11 l.). Viz Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 87. Srv. vydání r. 1658. — Viz též Jarník, str. 2()0, č. 30.

19130. Janua linguae latinae reserata aurea ... in usum scholarum Hungariae in Hungaricam linguam translata per Steph. Benjamin. Szilagyi, Scholae Varadiensis rectorem. Leutschoviae 1727, 8°, 10 L, str. 185, index.

19131. Janua linguarum reserata... „Die 5. böhmische (Ausgabe) gaben die Jesuiten 1728 heraus.“ Viz Kvačala, č. 22.

Janua linguarum reserata 1706-1754.

19132. Janua Linguae Latinae reserata aurea. Sive Seminarium linguae Latinae et scientiarum omnium. Hoc est Compendiosa, latinam et aliam quamlibet linguam una cum scientiarum et artium fundamentis perficiendi methodus sub titulis centum, periodis mille comprehensa. Et in usum Scholae Varadiensis, juxta Belgarum editionem postremam, accuratam et auctam in Hungaricam linguam translata ... per Paulum Viski . . . Debrecini, 1729. 8°, listu 10, str. 1^3 1., 7 listu. Srv. Kiss, \ magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 87. Srv. vydání r. 1724.

19133. Baillet, Jugements des savant.s sur les principaux ouvrages, Amsterdam. II, 1725, str. 290: O bráně jazyků Kom.

19134. Janua Linguae Latinae reserata aurea... Coronae, 1735. Typis Seulerianis, excudit Mich. Helzdörfer, 8°, str. XXI, 216, 8 listů. Srv. Kiss, V magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. S7.

19135. Janua Linguae Latinae reserata aurea... Coronae, 1737. 8°, str. XXI, 216, Index. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV, Budapest, 1892, str. 87. Srv. vydání r. 1735.

19136. Janua Linguae Latinae reserata aurea... Coronae, 1738, 8°, str. XXI, 216, Index. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 87. Srv. vydání r. 1737.

19137. O Komenského Bráně jazyku viz předmluvu u Daneta Petra Dictionarium latinum et gallicum, Lugduni, 1738.

19138. Janua linguarum reserata... „lat. franz.-deutsch, Genf 1738.“ Viz Kvačala. č. 22.

19139. Pexenfelder Mich., Apparatus eruditionis tam rerum, quam verborum per omnes artes et scientias. Editio quinta. Coloniae Munatianae, 1744. O vydáních posavadních Janua linguarum a o poměru Komenského k nim, a knize Jana Jonstona, Polymathia philologica, Francoforti et Lipsiae; Janua Jesuitská Francoforti et Lipsiae. Srv. Pexenfelder s. Scherschnick na konci oddílu Janua, kdež otištěn výklad Pexenfeldrův z r. 1680, č. 19174.

19140. Jo. Amos Comenii Janua linguae latinae reserata, seu Lexicon Latino-Germanicum, das ist lateinisch-deutsches Wörterbuch, worinnen alle lateinische Stammwörter mit denen mehresten davon abstammenden Wortern, nach gewissen Sätzen und kurtzen Perioden unter einander verbunden, anzutreffen sind. Die Vorrede zeiget die Veraniassung und den Zweck, die Einrichtung und den Gebrauch desselben .... 15crlm, in Verlag

- 437 -

Janua linguarum reserata 1754-1880.

Č. 19140-53.

der Realschule, 1754, 12°. Viz Kvacala, Monum. Germ. Paedag. 32, 182.

19141. Janua Linguae Latinae reserata aurea . . . Coronac, 1758, 8°, str. XXXI, 2\b. Index. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapešť, 1892, str. 87. Srv. vydání r. 1738.

19142. Janua aurea reserata duarum linguarum... Vilnae, 1768. (latinsko-polský). Viz Danysz, Roczniki towarz. przyj. Pozn. XXV, 1898, str. 187.

19143. Janua linguarum reserata aurea. Neu eröffnete goldene Sprachenpforte, od. Pflanzschule aller Sprachen u. Wissenschaften. . . Herausgegeben von Karl Ign. Tham. 6. Auflage (Prag), Gottl. Haase, (1780), s vyobrazením Komenského. Srv. Kvačala, Archiv I. v Brně, 1910, str. 46. Viz č. 19148, vydání 1805.

19144. Janua linguarum auřea reserata. Leccellente Porta delle lingue aperta, ovvero descrizioni delle piú cose corporali e morali. In Lipsia, presso E. B. Schwickert, 1789, 8', str. (2), X, 267. (Podle Dhuezova vydání z r. 1644. Lud. Heinr. Teuchert. Též španělské vydání Janua obstaral. Viz Jarnik, str. 260, č. 31). —   Viz číslo další.

19145. Jo. Amos Comenii Janua linguarum aurea reserata in linguam graecam a Theodoro Simonio Holsato conversa recensuit atque indicem vocabulorum Graecolatinum adjecit Ludovicus Henricus Teucherus, jurisprud. candidat. in Acad. Lips. Lipsiae, sumtibus Engelh. Benj. Svikerti 1780, 12°, str. 236. - Srv. číslo předchozí.

19146. Janua linguarum reserata . . . „Gr.-lat. Oxford iSoo.“ Viz Kvačala, č. 22.

19147. Jo. Amos Comenius Graeco Latinus usui studiosae juventutis accomo datus. (Titul též řecký). Vindobonae, apud J. G. Binzium, 1802, 12°, str. 173, (3). Dedikace: Leop. J. Scherschnik, reg. caes. gymnasii Teschnensis praefecto. Podpis předmluvy: N. T. R. P. P. O.

19148. Janua linguarum reserata aurea, sive, seminarium linguarum et scientiarum omnium, h. e. Compendiosa, Latinam et quamlibet aliam linguam una cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis perdiscendi methodus sub titulis centum, periodis mille comprehensa; a Joanne Amos Comenio latine composita et ab eodem in Bohemicum, ab aliis vero in Germanicum, Italicum, Gallicum, Polonicum, Anglicum et Graecum idioma translata. — Zlatá brána jazykův otevřená, aneb pianisté všech řečí a umění, to jest: Krátký způsob z Latinského a kteréhokoliv jiného) jazyka spolu s začátky všech umění svobodných pochopení pod stem titulův v tisíci propovědích obsažený. Od Jana Amosa Komenia předně z Latinské řeči složený, a od téhož na Českou, od jiných pak na Německou, Vlaskou, Francouzskou, Polskou, Englickou a Řeckou řeč přeložený. New eröffnete goldene Sprachenpforte, der Pflanzschule aller Sprachen und Wissenschaften, d. f.: Kurze und vortheilhafte Anleitung die Lateinische und alle andere Sprachen zugleich mit den Gründen der Wissenschaften und Künste wohl zu erlernen, in hundert Kapitel, und tausend Sprache gefasst. Von Joh. Amos Comenius zuerst lateinisch verfertigt, und sodann von ebendemselben in die Böhmische, von andern aber in die Deutsche, italienische, Französische, Polnische, Englische und Griechische Sprache Übersetzt. Mit dem Bildnisse und der Lebensbeschreibungdes Verfassers. Herausgegeben von Karl Ignatz Tham, zu jedermanns Gebrauche, vorzüglich aber zum Behufe sämmtlicher Gymnasialschüler und Akademiker. Sechste ganz neue verbesserte Auflage. Gedruckt bei Gottlieb Haase, k. standischem Buchdrucker. (Prag, 1805), m. 8°, str. XXII, (2), 253, podobizna J. Komenského od Balzera. Viz číslo další.

19149. Janua linguarum reserata . . . „Neueré (böhmische) Ausgabe von J. Tham, 1805, Prag, lat., d., b., 1807.“ Viz Kvačala, č. 22.

19150. J. A. Comenii Janua linguarum reserata; sive compendiosa latinam, gallicamque et quamlibet linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, periodis mille comprehensa. Editio mille circiter vocabulis auctior, cum nova versione gallica, absolutissimoque vocum latinorum(!) indice. Edidit Parisiis Joannes Franc. Bastien, 1815. La porte des langues ouverte, par J. A. Comenius; Ou methode abrégée, contenue en mille périodes, dans cent chapitres, pour apprendre la langue latine, la langue française et toute autre langue, et en même temps tous les fondemens des sciences et des arts. Edition augmentée de mille mots environ, avec une nouvelle traduction française, et un vocabulaire très-complet des mots latins. Publice à Paris par J. F. Bastien, 1815, 160, str. XXV., XLIII, 44-616. — Srv. Šmaha, Beseda Učitelská XX, 398-9, 409; Jarník, str. 261, č. 33.

19151. Janua linguarum reserata — „Unter dem Titel: Primae Indolis Elementa. Lat.-spanisch. Caracas 1840.“ Viz Kvačala, č. 22.

19152. Janua linguarum reserata... „Prag 1874.“ Viz Kvačala, č. 22.

19153. Janua linguarum reserata aurea. Zlatá brána jazykův otevřená aneb pianisté všech řečí a umění. To jest: krátký spůsob z latinského (a kteréhokoli jiného) jazyka spolu se začátky všech umění svobodných pochopení pod stem titulů v tisící propovědích obsažený. Od J. A. Komenského. Nové (8) vydání (Zoubek Fr.

- 438 -

Janua linguarum reserata. — Janua rerum reserata.

Č. 19153-70.

J.) V Praze 1880, v. 8°, str. XII, 122. (Urbánkova Bibliothéka paedagogická, svazek 73). Srv. vydání r. 1633, 1667, 1669, 1694, 1715, 1716, 1805.

19154. Открыта« дверь языковъ. Гимназія Г. Л. Инчепецкаго. Ревель, 1892, kh. 51, 53, 58 (částečný překlad ruský).

19155. (Šmaha Jos.) Dvéře jazyků odevřené, to jest Krátký a snadný způsob kteréhokoli jazyka spolu i s počátky všech umění svobodných pochopení: v kterémž pod stem titulů v tisíci průpověděch všechna slova celého jazyka obsažena jsou. česká Škola XV, 1893, č. 1-3, .|;-i2, 15-8. Viz při roce 1633.

19156. Janua linguarum reserata... (titul dle vydání r. 1<~^I5). l*“r;inc. vyd. A. C. Vernier, Autun, 1899, 8°, str. 350.

19157. Janua Linguarum Trilinguis, viz s. v. Janua linguarum reserata při roce 1662, 1685, i(«(>2.

19158. Janua linguarum trilinguis... novissime ab ipso authore recognita. Viz s. v. Janua: Janua linguarum, při r. 1670.

19159. Janua linguarum tripartita. Viz s. v. Janua: Janua linguarum při r. 1659.

19160. Janualis Classis institutio, viz: Opera didactica omnia, I, 38<)-9(), podrobně s. v. Spisy.

19161. Janualis classis Scholae Pansophicae, Viz: Opera didactica omnia, III, sl. 38-9, s. v. Spisy.

19162. Janualis contextus, 1651, viz: Eruditionis scholasticae pars II.

19163. Janualis Grammatica i<)5t, viz s. v. Eruditionis scholasticae pars II. - Srv. s. v. Janua linguarum při roce 1691. - Novák J. V., Jana Amosa Komenského první latinská mluvnice ku Bráně (r. 1631). Čas. Č. Mus. 1899, str. 48. - Šmaha J., Velká mluvnice latinská. Názorné vyučování J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy VII I, 1895, str. 289. - Janualis grammatica. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek V. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

19164. Janualis Grammatica nova, viz Opera didactica omnia, II. 81-303 ad., s. v. Spisy. Srv. Januae Grammatica.

19165. Janualis Rerum et Verborum Contextus, Historiolam rerum continens. Viz Opera didactica omnia III, sl. 473-502, s. v. Spisy.

19166. Janua quatuor linguarum, Latinae, Germanicae, Gallicae et Italicae, viz s. v. Janua linguarum reserata při r. 1673.

19167. Janua, rerum et linguarum structuram externam exhibens. Viz s. v. Eruditionis scholasticae pars II. (Opera didactica omnia I TI, sl. 213-592. Obšírně s. y. Spisy.) — Tamtéž jsou uvedena (s. v.) další vydání.

JANUA RERUM RESERATA.

19168. Janua rerum. Viz zprávu Komenského v úvodní stati s. v. Janua linguarum, č. 18959. O chystyném vydání r. 1635 č. 18985, r. 1642 č. 190 14.

19169. Janua rerum sive metaphysica pansophica. Lugduni Batavorum, 1O81. Viz Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 205.

19170. Janua Rerum Reserata. Hoc Est Sapientia prima (quam vulgo Metaphysicam vocant) ita Mentibus hominum adaptata. Ut per eam in totum Rerum Ambitum, Omnemque interiorem Rerum Ordinem, Et in omnes intimas rebus coaeternas Veritates Prospectus pateat Catholicus: Simulque ut eadem omnium humanarum Cogitationum Sermonum. Operum. Fons et Scaturigo, Formaque ac Norma esse appareat. Authore J. A. Comenio. (Obraz: veverka) Lugduni Batavorum, Apud haeredes Jacobi Heeneman, Anno 1681, 4°, str. 87. Ad Academias Europae Praefatio. In Januam rerum introitus . . . Srv. Monatshefte VIII. 1809, str. 224; Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 171. — O knize praví Komenský (10. prosince 1661): „Nunc luci paratur Janua rerum (quam Sapientiam primam et lucem mentium, vulgo metaphysicam vocant), ita reserata, ut per eam in totum rerum ambitum et omnem interiorem rerum ordinem, omnesque intimas rebus coaeternas veritates, prospectus, pateat catholicus. Viz Komenský Montan. Faber, 1661, str. 91-2, č. VII. Srv. Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 142; Kvačala, 56. — Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 273-274, č. 58. Komenský chtěl dílo vydati v Londýně nebo v Leydě, jak psal Hottonovi dne 18. dubna 1642, protože si toho zvláště v Leydě přáli, ale nebyla ještě dokončena (verum hanc nec absolvi). R. 1643 dí: cujus et specimen quoddam secum abstulit Figulus. R. 1644 Komenský vykládal podle ní v Elbinku. Na ukázku Komenský vydal z té metafysiky 5 listů v Lešně 1649, které již r. 1678 byly věcí tak vzácnou, že ani mezi příbuznými Komenského spisu toho exempláře nebylo, jakž patrno z listu Nigrinova k Hessenthalerovi. Spis vydán teprve r. 1661 v Leydě jakožto Janua rerum reserata, hoc est Sapientia prima (quam vulgo Metaphysicam vocant). - Srv. Kvačala, č. 22: „Dass dies nicht die einzige und nicht die erste metaphysische Arbeit des Comenius sei, ist mir klar. In einem Briefe erwähnt Nigrinus,

- 439 -

Janua rerum. —  Scherschnick, Janua.

Č. 219170-4.

er suche die ; lílätter Metaphysik, die 1649 in Lissa erschienen seien. (Ép. Com. Mus. Bob. XIV.). Aber es muss auch eine andere Arbeit des Comenius erschienen sein, denn der philos. Schriftsteller Pósaházy beruít sich in seinen Thesen (1661) aul“ die S. 16. der Metaphysik des Comenius. Wir können es kaum denken, dass hier ein MS. gedacht worden sei. Andererseits ist uns nichtnnbekannt, dass der Brief an Mont. (1661) von der Janua Rerum, als einer, die unter die Presse zu kommen habe, redet (p. 91, 92). Auch in einem Briefe an Tolnai (1650) wird davon gesprochen, dass Com. die Janua Rerum dem Herzog Sigismund gesendet hábe (Mus. Boh. Prag).“ Srv. Müller, č. 53, jehož použil Novák (viz nahoře). Viz též Gindely, Kom. Wirksamkeit, str. 26. - Viz též Drtina Fv., Paedag. Rozhledy XX, 1907, str. 485; Novák, Mon. Com. Gesch. VII. 1899. 224, (obsah).

19171. Janua rerum reserata, Hoc est: Sapientia prima (quam vulgo Metaphy- sicam vocant) ita mentibus homínum ad- aptata, ut per eam in totum rerum ambitum, omnemque interiorem rerum ordinem, et in omnes intimas rebus coaeternas veritates prospectus pateat catholicus: simulque ut eadem omnium humanarum cogitationum, sermonum, operum, fons et scaturigo, formaque ac norma esse appareat. Authore. J. A. Comenio. Lugduni Batavorum. Apud heredes Jacobi Heeneman. Anno 1681, 4°, str. (2), 87. Předmluva: Ad Academias Europae praefatio. Viz opis nový rukopis bibliotheky Musea král. Českého, sign. VIII., F. 11.

19172. Překlady české viz Novák J. V., Bibl. 1903, str. 24-25, č. 51: I. Úplný překlad rukopisný J. A. Komenského Brána věcí od Fr. J. Zoubka v knihovně Musea král. Českého. — Druhý překlad: „Brána věcí otevřená, to jest Moudost prvá (kterou vůbec nazývají metafysikou), v myslích lidských vhod upravená, by po ní ve veškeren věcí okolek a všecken vnitrnější řád a ve všecky nejvnitrnější s věcmi souvěké pravdy pohled naskýtal se obecný i spolu, aby se projevovalo, že týž jest pramen a zdroj i úprava a zpráva všech lidských myšlének, řečí, činův“, od Šmahy Jos. v II. díle Bibl. paedag. klassiků, V Přerově 1886, 8°, str. III. a 138. — Nové (II.). laciné (obálkové) vydání, v Přerově, 1892. — Janua rerum. J. A. Komenského Veškeré spisy svazek II. (podle prospektu 1910 chystané vydání), s. v. Spisy.

19173. Janua reserata Latinae Linguae, rerum et linguae structuram exhíbens ordine nativo. (Ad leges Methodi Linguarum novissimae.) Die offene Thür der Lateinischen Sprach. Viz Opera didactica omnia 11. sl. 2c)g-458. s. v. Spisy. Srv. Müller, č. 62; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 275-6, č. 67; Kvačala, Zeitschrift für öst. Gymnas. 1880, str. 837. - Nové zpracování prvotné Brány jazyků (viz s. v. Janua linguarum reserata) podle zásad Methody jazyků. Obsahovala tato část tři díly: 1. Januae textus (/. toho jen 1 list na ukázku). 2. Grammatica latino-vernacula (304-430). 3. Lexicon januale Latino -germanicum (45O-S, jen zpráva o tom a otisk Postfatio, datum dne 16. září 1650). Předmluvy k tomu v českem překladu Jos. Šmahy v Sebraných spisech vychovatelských II., 99 sl. Podle zprávy Komenského vytištěn slovník v Lešně: Excusum est typis Lesnensibus charta in folia octo plicata sic, ut plus, quam Alphabeta tria cum dimidio contineat; prolixum ergo foret hic poni. Nec opus est, cum recusum sít anno superiore (1656) Francofurti apud Thomam Matthiam Gotzium. — Opět tedy vytištěn ve Frankfurtě (u M. Götze) ií>56. Dne 18. ledna 1650 slovník byl vytištěn až po E, jak Komenský listem oznamoval; zapomněl se tedy, napsav r. 1661, že vyšlo Lexicon januale v Lešně 1648. Vydání Lešenské vyšlo vlastním nákladem Komenského. Také o díle třetím tohoto učení latinského, nazvaném Atrium latinitatis, pracoval dříve, než byl povolán do Uher. s. v. Opera didactica omnia II, 458. Viz pod hesly uvedenými.

19174. Scherschnick Leop. Joan. v knize Orbis pictus, Vindobonae, 1807, str. XVIII-XIX uvádí v bibliografickém přehledu (Index editionum: Janua): Sequuntur Editiones, mutata inscriptione libri: Casp. Scioppii, Mercurius bilinguis. (Pexenf. l. c). — Mercurius quadrilinguis Pasconii Grosippi (Casp. Scioppii) Basileae 1634. (Ib.). — Scminarium linguarum, et scientiarum omnium studio Jo. Doceniti: Francofurti et Hamburgi. (Pexenf. l. c). — Mercurius bilinguis hoc est: Nova, facilisque ratio latinae, vel italicae linguae intra vertentem annum addiscendae, in usum eorum, qui alterutram linguam intelligunt. Guglielmus Bateus Hibernus opusculum hoc tot proverbiis, adagiis et apophtegmatibus praecipuorum virorum refertum, tantisque miscellaneis sententiis familiaris locutionis usui accomoditis, tam variis vocabulis immenso sane studio congestis, composuit; Pascasiits Posi f'>ptts /Grosippus), humanarum philosophicarum artium Professor eximius, a mendis, quae contraxerat, eleganti utriusque idiomatis stilo suo candori restituit. Religiosus quidam postremo easdem enunciationes omni no permixtas, et confusas adiecit L. 11. capita ordinate, et artificiose redigit, et singulis latinis italica supposuit. In Venetia 1674 presso ilJMi-

- 440 -

Pexenfelder: Janua.

Č. 19174.

locco. 8°. (Praemittitur dissertatio brevis de forma, et usu huius operis.) — Polymathia Philologica Jo. Jonstoni, Francofurti et Lipsiae, 1667. (Pexenf.) — Mercurius bilinguis Guadae Pascasii Crosippi 1630. 8°. (Georg.) — Apparatus Eruditionis tam rerum, quam verborum per omnes artes et scientias instructus, opera et studio P. Michaelis Pexenfelder Societatis Jesu sacerdotis. Editio altera longe auctior, et emendatior cum Indicibus I. Capitum. II. Rerum potiorum. III. Verborum difficiliorum Latino-Germanicorum. IV. Vocabulorum Juridicorum, et V. Vocabulorum Germanico-Latinorum. Qui postromus Index locupletissimus copiosi et novis Vocabulis tam Latinis, quam Germanicis instructissimi Lexici instar esse possit. Sultzbaci, Sumptibus Michaelis et Joh. Friderici Endterorum, Anno 1680, 12°. List titulní rytinka, 1. a-b3 str. 864, l. L2-Cccc2. (Uvádím na tomto místě slíbený v č. 18959 citát z Pexenfeldrova úvodu o vydáních knihy s názvy Janua před Komenským, o Komenského knize Janua a poměru této knihy ku příbuzným spisům s týmž asi obsahem a účelem: Origo libri, qui vocatur Janua Linguae Latinae. Aliquammulti lapsi sunt anni, ex quo, industria quorundam e Societate nostra, Hibernorum natione, tum temporis in Hispania, in Collegio Salmanticensi degentium, ratio est edita compendiaria Linguae addiscendae Latinae; cujus usitatiora vocabula, sententiarum centuriis omnino duodenis compreliensa, eo sunt disposita modo, nullum ut ex iis (exceptis vulgaribus nectendi particulis) iterum recurrevet. — Ejusdem propagatio. Quae inventio primo ab Anglis arrepta avide, sermonis est Vernaculi additameuto aucta, typisque mandata circa annimi Chr. 1615. Mox ad cam Lingua accessit Gallica; et ad hanc versio Germanica, ea ubivis commendatione, anno ut decimo nono supra millesimum, sexcentesimum, diversis octo Linguarum idiomatis instructa prodierat in lucem; factumque sit, ut, quae initio nuncupata fuerat Janua Linguae Latinae, jam Janua diceretur Linguarum. Anno dehinc hujus seculi trigesimo primo, Joannes quidam Amos Comenius animum et manum adjecit ad Januam hanc Hibernicam sive magis dedolandam, sive novis adornandam parergis. Intra quam ne profanus quispiam et Musarum Sacris haud dum initiatus pedem inferret, vestibulum praestruxit, quod, pro sua elegantia, Lexicalem Verborum Contexturam appellavit; deinde id egit, ut per Janualem (ita loquitur) textus interpretationem viam aperiret in Latinitatis Atrium. Quem in modum sive ornata sive aucta Janua cum varias fatigasset operas typographicas, neque tamen desiderantium cupiditati fieret satis, eadem, anno salutis reparatae millesimo, sexcentesimo, quinquagesimo sexto, Schaffhuesii in Helvetia, typo et luci est reddita; iterumque anno sequenti Francofurti et Hamburgi recusa, studio et opera cujusdam Joannis Docemii, novum auctarium addentis. Nec defuerunt anno 1660 typi Norimbergenses, quibus praedicta Janua denuo procusa, vel, ut rectius loquar, asciae subjecta, mutata inscriptione, dieta est: Orbis sensualium pictus, hoc est, (sunt verba tituli) omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum Pictura et Nomenclatura. — Janua Docemii: In reformanda Janua prae ceteris operam suam dilaudat, quem dixi, Docemius, quippe quam prae Hibernica longe elaboratiorem reddiderit et absolutiorem: imprimis desiderari in Janua illa Hibernorum magnam optimarum vocum partem; Vocabula multa inesse Synonyma, plus caliginis quam lucis, Linguae Latinae tironibus effundentia; non paucas inibi sententias memoriae mandandas referri, Tropice tantum et obscure intelligendas: ignoscere se tamen Patribus illis in Linguae Latinae compendium primo tentantibus: errataque condonare benigne; coeterum se inventis et plura adjecisse et meliora: Denique optare, ut quispiam uberiore ingenio doctrinaque instructus, accepto suis elaboribus stimulo, prodeat ad amplius aliquid in his coeptis audendum. Et quia nec inscriptio Januae Jesuiticae, ut ait, satis in rem convenit, maluit cam Seminarium Linguarum et Scientiarum omnium appellare. Denique cum jam typis committendum Apparatum hunc nostrum absolvissemus, exurgit Joannes Jonstonus, qui in Praefatione Polymathiae suae Philologicae (quae Francofurti et Lipsiae anno seculi hujus sexagesimo septimo in lucem data) gloriatur, Januam Linguae Latinae (nempe Jesuiticam) ex Germania advectam, anno 1617 magnis naevis laborantem; esse suo monitu a Comenio reconcinnatam, et eleganti methodo donatam: necpie tamen hune ipsum fecisse satis, quippe vulgatiora tantum et pueris legenda afferentem; se vero, laboribus Comenii et Ursini usum, operam dare conatum, ut in gratiam Juvenum, Academias meditantium, totum rerum, si non Vocum exhauriret Oceanum. Enimvero grandi Promissor hiatu; qui tam Rerum, quam Verborum partim Graecanicorum et in Latio nunquam auditorum, nedum receptorum: partim Graeco- et Latino-barbarorum farraginem tam densam corrasit, ut non modo a limine Januae Latinae, sed ab ipsis etiam Linguae Latialis finibus, sit proscribendus. Id quod cordatus lector facile deprehendet; qui meliora, quae invenerit, ea ex Janua Come-

- 441 -

Pexenfelder, Janua. —  Jazyk.

Č. 19174-84.

===

niana translata, et hanc, ex prima illa PP. nostrorum Hibernorum Janua, concinnatam digestamque meminerit. In quorum Labores (usque adeo multos Penelope haec Procos, aut, rectius loquendo, Janua haec fabros habuit) etiam Guspar Scioppius, scu Schoppius, famosus, et a multis . vapulans Grammaticus, manum adjecit, dum ex Janua illa Hibernica Mercurium efformavit, primo Bilinguem, in Italia impressum, sub nominc inverso, Pascasii Gosippi; postea quadrilinguem, seculi hujus anno trigesimo quarto Basileae editum; unde tantos concepit spiritus, ut in Paedia sua, impressa Patavii, quam Divinarum et Humanarum Literatum nominat, Latinitatis se Mystagogum profiteatur tam felicem, ut quem nactus sit discipulum, etsi rudissimum, et qui nullum omnino verbum Latinum intelligat, uno doceat anno, quamcunque Ciceronis epistolam Marte suo interpretari; omninoque rationes certius et expeditius reddere, quam alius queat triginta annis in Linguae Latinae studio et exercitio versatus. Cujus hominis impudentem jactantiam cum Laurentius noster Forerus in Grammatico Proteo, tam ficto quidam nomine Eugenius Lavanda, in suis ad Paediam illam Scholiis et Annotationibus acri lixivio perfricuit. - Janua Amosii Comenii. Caeterum, ut redeamus ad orbitám, fáma Januae illius Comenianae et Seminarii Docemiani, ad meas etiam pervenit aures; deinde liber ad manus. Vidi, pervolvi, consideravi, laudavi multa; nec pauca tamen erant, quae reprehenderem. Industria visa est multum commendabilis et labor; non item promiscua vociim, phrasium et rerum turba, quam admissam intra suam Januam, et velut animantia in Arcam Noe congregatam, ac introductam gloriatur Amosius: quas quidem inter animantes haud paucae apparebant cornutae, et Prisciani ferula mactandac . . .) — - Casp. Scioppii Rudi menta grammaticae philosophica et Mercurius bilinguis 1686, 8°. (Georg.) — Casp. Scioppii Mercurius bilinguis, sive Grammatica linguae germanicae. Hamburgi Hertel 1702. 8°. (ibid.). — Casp. Scioppii Mercurius bilinguis, sive Grammatica linguae germanicae. Bresslau 1734. 8°. (ibid ). — Mercurius bilinguis, hoc est. Nova etc. (vide supra Venet. ed. 1674) Bassani 1745 apud Jo. Ant. Remondini. 8°. Srv. tamtéž na str. XII výčet knih Janua před Komenským. Janua linguae latinae a P. P. Hibernis S. I. primum vulgatae: Janua linguae latinae cum hispanica interpretatione a Collegio Hibernico J. A. Salmantiticae. (Comen. in praef. suae Januae). — Janua linguarum lat. hisp. angl., Londini, 1615 (ibid.). — Janua linguarum lat. hisp. angl. gall. ab Isaaco Habrecht. Argentorati 1617 (ib.). — Janua linguarum lat. angl. gall. germ. ab I-S. Habrecht inter ann. 1617, 1629 (ibid.). — Janua linguarum octo linguis edita. 1629, ib. (Erravit fortasse Pexenfelder, qui in praefatione Append. Erudit. anno 1619 editam scripsit.)

19175. Janua Sapientiae (Metaphysica). Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

19176. Janua, Sive Introductorium in Biblia Sacra. Hoc est, Librorum, hominibus Divinitus, in Credendorum, Faciendorum, Sperandorumque Regulam traditorum Epitome. Autore J. Amoso Comenio. Additus est index locupletissimus. (Symbol: Respice finem.) Norimbergae. Typis et sumptibus Michaelis Endteri 1658, 12°, str. (16), 922, Index in Librorum Veteris Testamenti Capita: Additis interdum Sententiis moralibus, ex ipso Textu erutis (66). — Z předmluvy: „En infundibula parata! quibus coelestis liquor vasculis sensim sine sensu instillari queat! Omnium divinorum librorum hoc in libello Compendium brevissimum pro modo genitis infantibus Dei: tam ampliora, juxta gradus proficientium“ ... — Komenský vykládá Montanovi o této knížce: „Janua seu introductorium in Biblia sacra, hoc est: Librorum hominibus divinitus in credendorum, faciendorum, sperandorumque regulam traditorum epitome, Norimbergae 1658 . . .“ Faber, 1661, str. 84, č. XVI. — Kniha, určená pro mládež, obsahuje starý zákon a apokryfy starozákonné. Srv. Epitome novi Testamenti, Norimbergae 1658. Viz Müller, č. 106; Zoubek-Novák, Komenský 1892, str. 284, č. 106. Srv. též Dudík, Forschungen in Schweden, Brünn, 1852, str. 331, č. 7. Srv. s. v. Manuálník.

19177. Janua trium linguarum, Latinae, Graecae, Germanicae, Reserata. Viz s. v. Janua linguarum reserata při r. 1645, 1656.

19178. Ястребовъ. Н. В. Viz ruský překlad s. v. Didaktika: Didaktika česká.

JAZYK.

19179. Jazykové všeobecné vzdělání a sjednocení, viz s. v. Panglottia.

19180. Jazyků Dvéře. Viz s. v. Janua Linguae, Linguarum . . .

19181. Jazyků methoda nejnovější. Viz Methodus linguarum novissima.

19182. Jazyků Předsíní. Viz s. v. Janua: Vestibulum Linguae, Linguarum . . .

19183. Jazyků Síň. Viz s. v. Atrium linguae . . . Srv. s. v. Vestibulum Latinae linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens . . .

19184. Jazyků vzdělávání. Viz: Cultura linguarum, český překlad.

- 442 -

Jedno potřebné. - Judicum.

Č. 19185-218.

19185. Jedno potřebné. Viz českou úpravu s. v. Unum necessarium.

JEDNOTA BRATRSKÁ.

19186. Jednota Bratrská. Srv. Cesta pokoje.

19187. Jednota Bratří Českých, viz: Confessio.

19188. Jednota Česká. Viz: Historia Fratrum Bohemorum.

19189. Jednota Bratří Českých. Viz: Historia o původu . . .

19190. Jednoty Bratrské Kancionál. Viz s. v. Kancionál.

19191. Jednoty Bratrské Katechismus. Viz s. v. Katechismus.

19192. Jednota Bratrská. Viz: Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské.

19193. Jednota Bratří Českých. Viz Lasitius.

19194. Jednoty Bratrské Napomenutí. Viz Napomenutí.

19195. Jednoty Bratrské, První opuštěná láska. Viz Napomenutí.

19196. Jednota Bratrská, viz s. v. Ohlášení.

19197. Jednoty Bratří Českých řád. Viz s. v. Ordo, Ratio, Řád.

19198. Jednota Bratrská. Viz s. v. Otázky o Jednotě.


19199. Jeřábek Frant. Viz s. v. Labirynt světa 1809.

19200. Jindřiška Falcká, viz Komenského pokyny před zasnoubením se Zikmundem Rákoczim s. v. Sermo secretus Nathanis ad Davidem. Srv. Rákoczi.

JIREČEK JOSEF.

19201. Jireček Jos., ukázky z Didaktiky v Anthologii s. v. Didaktika.

19202. Jireček Jos.; ukázky z (s. v.) Labiryntu světa: Anthologie z literatury české II.

19203. Jireček Jos. Viz s. v. Otázky o Jednotě Bratří Českých.

19204. Jireček Jos., Vydání a ukázky žalmů, s. v. Žalmy.


19205. Jméno Hospodinovo viz Hrad Nedobytedlný, 1622.

19206. Joannidis Gervasius. Viz s. v. Syllogismus Orbis terrarum practicus 1665.

JOHNSTON (JONSTON).

19207. Johnston, viz s. v. Janua: Janua linguarum reserata, v úvodní stati č. 18959. — Srv. Pexenfelder č. 19174. Viz téhož Polymathia Philologica, Francofurti et Lipsiae, 1667. Srv. č. 18981.

19208. Jonston, Latinitatis Posticum. Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

19209. Jonston S. Viz v oddílu Proroctví, s. v. Poňatovská.


19210. Jones W. Viz s. v. Orbis pictus, 1777.

19211. Jubilaeus Jubilaeorum. Viz Drtina Fr., Význam pansofických snah J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy XX, 1907, str. 488.

19212. adversus Judaeos, viz: Adversus Judaeos.

JUDICIA.

19213. Judicia (de Methodo linguarum novissima). Opera didactica omnia II, sl. 458, s. v. Spisy.

19214. Judicia: Voluminis prophetici Judicia ultimi seculi Mundo nuntiantis et e tenebris in lucem prodeuntis, ad Eminentissima Christiani Orbis Capita solemnis, jussu Dei Demissio. Anno 1667. Mense Majo, 4°, str. 28. Viz Müller, č. 131. Srv. s. v. Proroctví.

19215. Judicium Cathoiicum. D. A. Jablonský píše Leibnizovi z Berlína 1702 4. dubna „. . . Das Judicium Catholici betreffend, urtheilet Mein HochgeEhrter Herr allerdings wohl, dass es tempore Colloquii Thoruniensis gestellet worden, aus gelegenheit derer vom seel. Comenio damahls vorgetragenen Pansophischen Gedanken, welche so weit giengen, dass vermittelst solcher Pansophie auch alle Christliche Religionen solten vereiniget werden: welches aber der Catholische Autor in seinem Judicio zu wiederlegen sich angelegen seyn lassen. Ich hatte davon eine Abschrifft dem Hrn Abt Fabritio communiciret und bin nun demselben und MHHn vor das gedruckte exemplar höchlich verbunden . .“ Kvačala, Korrespondence II., 1902, č. 150. Srv. č. 17710. Též s. v. pansophia.

19216. Judicium contra Valerianum, viz list Hesenthaleruv Andraeemu z Essling 1653, 25. květen. Kvačala, Korresp. 1897. str. 184, č. 137.

19217. Judicium de Judicio Valeriani. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XII. (chystáné vydání podle prospektu 1910). Srv. Neufeld, Magni.

19218. Judicium de refutatione exercitationis paradoxae 1667. Srv. Petr Serarius, Responsio ad Exercitationem Paradoxam Anonymi cuiusdam Cartesianae sectae discipuli, qua philosophiam pro infallibili S. Literas interpretandi norma orbi Christiane obtrudit. Amsterdami, typis Christophori Chunradi, 1667, str. 61: De hoc viro doctissimi scripto amice requisitum, sincereque Judicium. — Srv. Refutatio exercitationis paradoxae, 1660. Srv. Kvačala, Mon. Hefte Comen. Ges. I., 1892, str. 110, č. 4. Viz též s. v. Meyer. Chystané vydání: Viz J. A. Komenského Veškeré spisy, svazek III. (podle prospektu 1910) s. v. Spisy.

- 443 -

Judicium. — Kancionál.

Č. 19219-35.

19219. Judicium de Serario. Viz: Judicium de refutatione exercitationis paradoxae, číslo 19218.

19220. Judicium duorum theologorum de libro: Lux in tenebris. Viz s. v. Proroctví: Lux in tenebris.

19221. Judicium duplex de regula fidei 1658, viz: Huldrici Neufeld judicium de judicio Valeriani Magni s. v. Neufeld.

19222. Judicium Huldrici Neufeld, viz: Huldrici Neufeld Judicium, s. v. Neufeld.

19223. Judicium Valeriani Magni (Capucini). Viz Neufeld Huldrici Judicium. Srv. s. v. Magni.


19224. Jüngling Steph. Viz s. v. Orbis trilinguis, vyd. 1684.

19225. Juventuti Christianae paradisus reducendus. Viz s. v. Paradisus, Ráj. Exhortatio ad juventutem. 1634, viz č. 18277.

19226. Juventutis Christianae violarium, rosarium, viridarium, labyrinthus sapientiae, spirituale balsamentum, paradisus animae, viz s. v. Spisy: Opera didactica omnia I, str. 249. — Vernaculae scholae classis. — Srv. též: De Juventute Christiana. Obšírně De Navorscher, Nijmegen, 42, 1892. str. 192.

K.

19227. Kadavý J. Viz vydání 3. s. v. Přemyšlování o dokonalosti křesťanské.

19228. Kaeyser J. ve Stokholmu, viz vydání švédská: Janua linguarum, 1640. Srv. s. v. Kayser, Keyser.

19229. Kalendář. Viz s. v. Calendarium ecclesiasticum.

KANCIONÁL.

19230. Kancionál, viz: Písně některé nábožné.

19231. Komenský J. A., Annotata Ko menského k obnově kancionálu z r. 1633, 1640, 1645. Viz číslo další.

19232. (Rada k obnově kancionálu bra trského.) Rukopis (autograf) v bibliothece Musea království Českého, sign. IV. D. 18, 4». 1. 7. S přípiskem Mik. Drabíka na I. 2a. Viz obšírně Bibl. Č. Hist. III, č. 3498. — Vydal Patera Adolf, J. A. Komenského myšlénky o novém vydání českého kancionálu. Čas. Č. Mus. 1891, str. 214-24. — Komenský vydává nově Kancionál Bratrský z r. 1615, 1618. Viz Zoubek-Novák, Komenský; 1892, str. 284, č. 109; Kvačala, č/ii2a.; Müller, č. 109. Viz Jireček Jos., Hymnologia bohemica. Dějiny církevního básnictví českého až do XVIII. stol., v Praze, 1878. (Abh. Kön. Böhm. Ges. D. Wiss. VI. 9 B.) Stať 12: Kancionál Bratrský úpravy Komenského. 13. Kancionály — evangelické v exilium vydané.

19233. Poměr Kancionálu Komenského k předcházejícím kancionálům bratrským, viz předmluvu Komenského při vydání Amsterodamském r. 1659. Srv. Jireček, Čas. Č. Mus. 1862, str. 96.

19234. Kancionál, titulní list rytinka s nápisem: Žalmy sv. Davida s jinými zpěvy církve Izraelské. Druhý titul: Kancionál. To jest, Kniha Žalmů a písní duchovních, k chvále Boží a spasitelnému věřících vzděláni i dávno prvé, i v nově teď, jazykem Českým složených, a nyní spolu vydaných. V Amsterodámu, u Kryštofa Kunráda, Léta 1659, 32°. Str. (30), 750. Předmluva: Nábožným, věrným Čechům pozdravení v Pánu. — Titulní list rytý týká se str. 1-240. (Žalmy . . .) — Před str. 241 nový list titulní rytý s nápisem: Písně duchovní církve nové pod evangelium. Na str. 241 titul: Zpěvů novozákonních díl první. Obsahující v sobě žalmy a písně od svatých Božích anjelů i lidí, při začátku církve Nového Zákona zpívané a od evangelíků i apoštolů Páně zapsané, v kterých se všech tajemství Nového zákona summa zavírá a základ všechněm následujícím svatým zpěvům dává (str. 241-G0). — Zpěvů evangelických díl druhý. Obsahující v sobě písně o věcech v náboženství křesťanském podstatných, to jest, o víře, a lásce a naději svaté (str. 261-546). — Zpěvů evangelických díl třetí. Obsahující v sobě písně o věcech v náboženství křesťanském služebných. A nejprve o domu, v němž se dítky Boží rodí, vychovávají, cvičí, církvi svaté (str. 547-605). — Zpěvů evangelických díl čtvrtý. O věcech případných, k jistým časům, místům, osobám a potřebám patřících. A nejprve o proměnách světa a církve (str. 606-722). — Přídavek písní prvé pozapomenutých aneb v nově přišlých (str. 722-9). — Rejstříček písní německých, v nově do češtiny uvedených. Rejstříček písní polských, na česko přeložených. Rejstříček písní z gruntu nových. Rejstřík všech žalmů a písní (str. 730-50). — Viz Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen. 1892, str. 202. — Srv. Müller, č. 109; Kvačala, č. 112a. — Cantionalia viz list Komenského Gertychiovi z Amsterodamu, ij. září 1661. Kvačala, Analecta 1909, str. 134-5, č. 41. Viz též list Bythnerův Komenskému z 8. března 1669, ibid. č. 44, str. 138. — Viz Jireček Jos., Přídavek k článku „Kancionál bratrský“. Čas. Č. Mus. 1862, str. 96.

19235. Jednotlivé písně z Komenského kancionálu přecházely do různých vydání bratrských Písní duchovních, jichž tuto pro ušetření místa zevrubně nevyčítáme. Srv. ostatně Bibl. Č. Hist. iťl, ^- 3549-54-

- 444 -

Kancionál.

Č. 19236-41

19236. Poměr vydání Kancionálu Elsnerova^z r. 1753 k vydání Komenského z r. 1650, viz předmluvu k vydání berlínskému z r. 1753, odstavec: O původu i spořádání tohoto nového kancionálu zpráva: „Nový tento kancionálek s dobrým poxážením proto se ve jménu Páně na světlo vydává, i. Poněvadž těch starých kancyonálků Amsterodamských, které pan Jan Amos Komenský, blahoslavené paměti, v exilium svém (z Lešna Polského do Amsterodamu přišedše) s velikou moudrostí a bedlivostí tisknouti dal a které toho starého učení Bratrského pravý smysl v sobě obsahují . . . Nikdež v nich (scil. v Zpěvích Bratrských) tak dobrá, hladká i čistá čeština není, jako v Amsterodamským kancionálku V Amsterodamským kancionálku také sme nětco s dobrým povážením proměnili ... O této naší edici českého kancionálu ... to tu jen přidáváme, že tento kancionálek po starém vydání Amsterodamském nejprvnější jest, který od učitele z Jednoty České Bratrské na starost vzatv, přehlídnutý, rozmnožený i ve jménu Páně vydaný byl.“

19237. Kancyonal, to jest Kniha Žalmu i Písní Duchovních, od rozličných mužů Božích, Bratří Českých i jiných k vzdělání, probuzení a potěšení cýrkve Krystově v bázni Boži složených, sebraných a vydaných. Nyní pak pro nedostatek potřebných exemplářů ve jménu Páně v nově zase vytištěných a podlé pravidla samého čistého i celého Slova Božího upřímně spořádaných. V Berlíně, 1753, u Kr. L. Kunsta 12°. Za titulním listem něm. věnování české reformované církve (Elsnera) v Berlíně královně Žofii Dorotě z 16. února 1753, 1. 2-13. —  Na 1. 14 nový titul: Samému svatému Bohu našemu ke cti a slávě a církvi Boží české evangelické, jenž se k samému čistému, spasitedlnému Slovu Božímu i k moudře spořádanému Učení Jednoty Českých Bratří srdcem, jazykem i životem upřímně hlásí, k vzdělání a u víře pravé posilnění tento Nový kancionálek v nově na světlo se vydává. Na rubu l. 14-19 následuje předmluva z kancionálu, 1620, 4°; na l. 19-23 zkrácená předmluva z Komenského vydání kancionálu v Amsterodamě 1659; na l. 23-5: O způsobu starých zpěvu i kancyonálů českých obzvláštně; na l. 25-8: O vzdělavatedlném všech zpěvů svatých užívání, z Komenského; na l. 28-34: O původu i spořádání tohoto nového kancyonálů zpráva. — Žalmy, str. 1-132. -Poklad zpěvů evangelických, od rozličných mužů Božích Nového Zákona, Starých Bratří Českých i jiných od času k času složených, přeložených, sebraných, i ve jménu Páně vydaných. Nyní pak pro nevyhnutedlnou potřebu jejich v nově zase v bázni Boží vytiště- ných. Tito zpěvové evangeličtí podlé moudrého i chvalitebného pořádku Starých Bratří Českých na tři díly rozděleni jsou. Díl první obsahuje v sobě Písně o věcech v náboženství křesťanském podstatných. Díl druhý zavírá v sobě Písně o věcech v náboženství křesťanském služebných. Díl třetí zdržuje v sobě Písně o věcech náboženství křesťanském případných, str. 233-851. — Přídavek některých ještě písní krásných i vzdělavatedlných, str. 851-72. — Nový přídavek str. 873-5. — Pořádek tytulů všech písní v tomto kancyonálků obsažených, 1. 1-3. - I. Rejstřík všech žalmů svatých, 1. 3-6. — II. Rejstřík všech písní duchovních v kancyonálů tomto obsažených, 1. 6-14. — Rozličné svaté i nábožné Modlitby křesťanské, které se při zjevných službách Božích užívají, 1. 15-36. Srv. další.

19238. Elsner J. G., Kancionál český bratrský (Komenského) Berlin, 1754. - Dobrovský, Literar. Magazín III, Prag, , 1787, str. 13. — Jireček, Hymnologie, 1878, str. 30.

19239. kancyonal . . . (přetisk Berlínského vydání z r. 1753, kdež Elsner po předmluvě podepsán není). Za předmluvou: Rejstřík žalmů ke dnům nedělním a slavnostem výročním. — Žalmy str. 1-250. — Poklad zpěvů, str. 253-880. — Přídavek některých ještě Písní, str. 880-900. — Pořádek tytulů, l. 1-3. — I. Rejstřík všech žalmů, l. 4-7. — II. Rejstřík všech písní, l. 7-15. — III. Rejstřík všech těch zpěvů duchovních něm. . . . Deutsches Register, l. 16-9. — Rozličné svaté i nábožné modlitby, l. 20-40. — Pořádek modliteb, l. 41.

19240. Kancionál, vyd. 2, 1786, uvádí s otazníkem Novák J. V., Bibl. 1902, str. 66, č. 46.

19241. Kancyonal, to jest Kniha Žalmu i Písní Duchovních, od rozličných mužů Božích, Bratří Českých i jiných k vzdělání, probuzení a potěšení cýrkve Krystové v bázni Boží složcnvch, sebraných, a v3'daných. Nyní pak pro nedostatek potřebných exemplářů ve jménu Páně A' nově zase vytištěných a podlé pravidla samého čistého i celého Slova Božího upřímně spořádaných. V Berlíně a Vratislavě, u Jána Frydrycha Korná, staršího. Léta Páně 1791, 12°, 1. 35 (nečísl.), str. 914, 1. 51 (nečísl.). Před titulním listem titulní rytinka s nápisem: Knihy žalmů, písní duchovních. V hořejší části opěvují Iclečící zástupy na harfách beránka na návrší; v dolejší globus a Kristus jako dobrý pastýř, s citáty z Písma. Obsah kancionálu: Německé věnování české reformované církve (Elsnera) v Berlíně královně Žofii Dorotě z 16. února 1753, 1. 2-13. — Na 1. 14 nový titul: Samému svatému Bohu našemu ke cti a slávě a

- 445 -

Kancionál.

Č. 10241-3.

církvi Boží České Evangelické, jenž se k samému čistému, spasitedlnému Slovu Božímu i k moudře spořádanému učení Jednoty Českých Bratří srdcem, jazykem i životem upřímně hlásí, k vzdělání a u víře pravé posýlnění tento Nový kancionálek v nově na s\ětlo se vydává. - Na rubu l. 14-8 následuje předmluva z kancionálu, 1620, 4°; na l. 19-23 zkrácená předmluva z Komenského vydání kancionálu v Amsterodamě 1650; na l. 23-6: O způsobu starých zpěvů i kancionálů Českých obzvláštně (z části z Komenského předmluvy, z části Elsnerovy dodatky); na 1. 26-9: O vzdělavatedlném všech zpěvů svatých užívání (z Komenského). L. 29-35: O původu i spořádáni tohoto nového kancionálu zpráva. Podepsán jest na konci: K. Jan Theofily Elsner, nejprvnější učitel z Jed- noty České Bratrské při církvi české Berlínské v svým i některých pomocníků jménu. Psáno v Berlíně, na faře dne 28. ledna, léta Páně 1753. — Na str. 1-242: Žalmy. — Str. 243-4 nový titul: Poklad zpěvů evangelických, od rozličných mužů Božích Nového Zákona, Starých Bratří Českých i jiných, od času k času složených, předložených, sebraných, i ve jménu Páně vydaných. Nyní pak pro nevyhnutedlnou potřebu jejich v nově zase v bázni Boží vytištěných. Tito zpěvové evangelicští podlé moudrého i chvalitebného pořádku Starých Bratří Českých na tři díly rozděleni jsou. Díl první obsahuje v sobě Písně o věcech v náboženství křesťanském podstatných. Díl druhý zavírá v sobě Písně o věcech v náboženství křesťanském služebných. Díl třetí zdržuje v sobě Písně o věcech v náboženství křesťanském přidaných, str. 245-892. - Přídavek některých ještě Písní krásných a vzdělavatedlných, str. 892-914. — Pořádek tytulů všech Písní v tomto Kancyonálku obsažených, 1. 1-3. — I. Rejstřík všech žalmů svatých, 1. 4-7. — II. Rejstřík všech Písní Duchovních v Kancyonálu tomto obsažených 1. 7-15. - III. Rejstřík všech těch zpěvů duchovních, co z německé řeči, od času k času, do češtiny uvedeni jsou. Deutsches Register, 1. 16-20. — Rozličné svaté i nábožné Modlitby křesťanské, které se při zjevných službách Božích užívají, 1. 21-41 (s rejstříkem). — Formulář přípravy k večeři Páně, 1. 42-5. — Formulář samé večeře Páně, 1. 46-51.

19242. Kancyonal . . . (titul jako vydání r. 1753, jinak rozmnožené jako vyd. 1791). Na Horách Kuttných, vytištěný u Bernarda Reinharda. Léta Páně 1815, 12°. Německé věnování vynecháno. Následuje hned za titulním listem: Samému Svatému Bohu našemu, 1. 2-22. Žalmy, str. 1-232. Poklad zpěvů evangelických, str. 233-851. Přídavek některých ještě písní, str. 851-872. Nový přídavek, str. 873-6. Pořádek tytulů, 1.“ 1-3. I. Rejstřík všech žalmu, 1. 3-6. II. Rejstřík všech písní, 1. 6-14. Rozličné svaté i nábožné modlitby, 1. 15-36. Pořádek modliteb, 1. 36. Na I. 36b: Zpráva o tomto novém vydání Bratrského Kancyonálu Českého: „Toto nové vydání docela podlé Berlínského vydání jest zřízeno; toliko v zadu Německý rejstřík jakožto zbytečný z něho vypuštěn. Na proti tomu ale tři Písničky zadu jsme přidali a to syče dvě z Lipského velkého kancyonálu vzaté a jednu z Brněnského, na památku křesťanské tolerancí; k tomu též dvě modlitby z většího dílu z Modliteb Jana Arnda vzaté jsme přidali, jednu k času bouřlivého povětří a druhou ženám ku porodu přináležející. Chyb impressorských do berlínského vydání vloudilých všemožně jsme napravili, jest-li kterých napraviti nemohli, aneb i nových se dopustili, za to odpuštění prosíme . . . Dáno v Libici 1815, dne 5. pros. Mojžíš Tardy, duchovní pastýř helv. vyznání.“

19243. Kancyonal . . . (titul jako vydání z r. 1753, rozmnožené jako vydání z r. 1791) . . . složených, sebraných a podlé pravidla samého čistého i celého slova Božího upřímně spořádaných, nyní pak v nově v Berlíně u Fr. Spáthen vytištěných. V Vratislavě k dostání u nakladatele Jana Frydrycha Korná, staršího. Léta Páně 1823, 12°. Za titulním listem něm. věnování l. 2-7. Samému Svatému Bohu, l. 8-26. Na l. 27 předmluva vydavatele Sýkory k tomuto vydání: „Věrní potomci českých vystěhovalců, v hořejším i dolejším Slezsku, jakož i v Glackém Hrabství a v Pruském i Rusském Polsku rozptýleni! Bratří a sestry srdci mému v Pánu nejmilejší! Vám jest všechněm sice také vubcc povědomo, že již několik let pominulo, že ani jedinký exemplář těch českých kancionálů, kte- rvchžto my při naších, jak veřejných svatých službách Božích v chrámích Páně, tak i při domovních pobožnostech užíváme, k dostání nebyl . . . Nic v tomto novém, v větším formátu a s zřetedlnějšími literami přetlačeném vydání podstatně změněno není, všecko dle vydání roku 1791 se konalo, toliko (což vám oznámiti za potřebné uznávám) poněvadž v předešlých již dvojích Berlínských vydáních, jak, totiž, od 1753, tak i od 1791 roku, pod literou f. a Nro. i žádná píseň se nenacházela, to se doplnilo písní nábožnou z kancyonálu Církví Bratrských vzatou . . . Psal jsem v Husinci v dolním Slezsku u města Strelilen, dne 21. Máje 1823. Peter S sikova starší při církvi české bratrské, pozůstávající a- Husinci, v Poděbradech a v Penc}', nehodný služebník Boží a Krystu.“ — Žalmy, str. 1-218. Poklad zpěvů, str. 219-810. — Přídavek

- 446 -

Kancionál. — Kašpar.

Č. 19243-69.

některých ještě písní, str. 810-30. - Pořádek tytulů, l. 1-3. — I. Rejstřík žalmů, l. 4-7. — II. Rejstřík všech písní, l. 7-15. — III. Rejstřík písní ném. . . . Deutsches Register, l. 16-Q. — Rozličné svaté i nábožné modlitby l. 20-37. — Na l. 37b: Pořádek modliteb. — Formulář přípravy k večeři Páně, l. 38-41. - Formulář samé večeře Páně, l. 41-4.

19244. Kancionál, to jest: kniha žalmů i písní duchovních, od rozličných mužů Božích, Bratří Českých i jiných . . . složených, sebraných a vydaných. Nyní pak ... v nově zase vytištěných a podle pravidla samého čistého i celého Slova Božího upřímně spořádaných. Podle Berlínského exevpláře 1753. V Brně, vytištěný u Jana Jiřího Gastla . . . 1823, 8°, str. (40), 917. Srv. Jarník Čas. Mor. Zemského Musea, X, str. 61, č. 113.

19245. Kancyonal. To jest kniha žalmu i písní duchovních od rozličných mužů Božích bratří českých i jiných . . . s modlitbami. Nové vydání. V Praze, Háze (cens. 1. ledna 1834). Viz Michl J. V. J., Literaturni letopis, v Praze, 1837, ^^r. 90, č. 02.

19246. Kancyonal . . . (jako vyd. 1753, přetisk vyd. z r. 1823) . . . sebraných a podlé pravidla samého čistého i celého slova Božího upřímně spořádaných, nyní pak v nově v Hirssberku u Sam. Landolta vytištěných. Ve Vratislavě, k dostání u nakladatele Vilíma Bohumila Korná, Léta Páně 1850, 12°. Za titulním listem něm. věnování, l. 2-7. — Samému Svatému Bohu, l. 8-26. — Předmluva Petra Sýkory (přetisk z r. 1823), l. 27. - Žalmy, str. 1-272. — Poklad zpěvů evangelických, str. 273-864. — Přídavek některých ještě písní, str. 864-84. — Pořádek tytulů, 1. 1-3. — I. Rejstřík všech žalmů, l. 4-7. — II. Rejstřík všech písní l. 7-15. — III. Rejstřík písní něm. . . . Deutsches Register, l. 16-9. — Rozličné svaté i nábožné modlitby (s rejstříkem), l. 20-39. — Formulář přípravy k večeři Páně, l. 40-3. — Formulář samé večeře Páně, l. 43-8. — Chyby tisku, l. 49. (Druck von J. S. Landolt in Hirschberg.)

19247. Kancyonal . . . (jako vyd. 1753. přetisk vyd. z r. 1823) .. . v Karlině 1. Páně, 1850, u V. Paseky, 12°, str. 884. Viz Doucha Fr., Knihopisný slovník, v Praze, 1865, str. 89.

19248. Kancionál . . ., v Brně, tiskem K. Winikera, 1892. Viz Jarník, Čas. Mor. Mus. Zemsk. looi, str. 61, č. 113.

19249. Kancionál. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XXIII. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

19250. Výňatek (předmluva) ve Zpěv- níku žalmů z r. 1877, jakož i ve vydání z r. 1889 a 1897. — ^rv. Novák J. V., Bibl. 1902, str. 66, č. 64.

19251. Z předmluv}' od L. B. Kai^para, Památce Komenského 1892. Srv. Novák, l. c.

19252. Slaměník Fr., Komenský ve svých spisech: Kancionál. V Amsterodamě 1659, Komenský, XX, 1892, str. 357.

19253. Zíbrt Č., Komenského návod hlásným neb ponocným k zpívání. Český Lid XIV, 1905, 252. — Srv. Zíbrt, J. A. Komenský, znalec lidového podání českého. Český Lid, XX, č. 7.

19254. Viz Přídavek studie Fr. J. Zoubka: Komenský-li básníkem, kdež na str 22-36 otiskuje z Kancionálu předmluvu (v oddíl druhém).

19255. Německé vydání bratrského kancionálu, Komenským pořízené viz s. v. Musica: Kirchen-, Haus- und Hertzens-Musica.

19256. Kapossius Paulus (Kapossí Pavel), viz: Eruditionis Scholasticae Pars II. Janua. Opera didactica omnia III, si. 213, s. v. Spisy.

19257. Kapras J. přeložil po česku Physicae . . . Synopsis, s. v. Physica.

KAPTĚREV.

19258. Каптеровъ Π. Ф., viz ruské vydání (Материнская школа) viz s. v. Informatorium školy mateřské.

19259. Каптсревъ Η. Ф, přeložil do ruštiny (s. v). Leges scholae bene ordinatae (Законы Олагоустроенноп школы).

KARCOV.

19260. Карцовъ Н. С., viz s. A . Didaktika: Didactica magna.

19261. Карцовъ H. C, viz ruský překlad s. v. Pansophia.

19262. Karlík Jan, viz vydání 1896, s. v. Orbis pictus.

KAŠPAR L. B.

19263. Kašpar L. B., Viz ukázky: Centrum securitatis.

19264. Kašpar L. B., Ukázky (s. v.) Informatoria školy mateřské.

19265. Kašpar L. B., Ukázky (s. v.) Labiryntu světa, viz: Památce Komenského. Srv. Kancionál č. 19251.

19266. Kašpar L. B., Ukázky z knihy (viz s. v): Přemyšlování o dokonalosti křesťanské.

19267. Kašpar L. B., Ukázky (viz s. v.) Renuntiatio mundi. Výhost světu.

19268. Kašpar L. B., Viz vydání: Sebraná díla kazatelská s. v. Spisy. Srv. Kázání.

19269. Kašpar L. B. vydal (s. v.) Umění kazatelské.

- 447 -

Katechismus. - Kázání.

Č. 19270-8S.

KATECHISMUS.

19270. Katechismus pro mládež českou Jednoty Bratrské. Znovu tlačený v Amsterodamě, 1661, 12°, str. 83. Viz Müller, Die Deutschen Katechismen der Böhmischen Brüder. (Monumenta Germaniae Paedagogica IV.), Berlin, 1887, str. 342-3. — Viz též Radlach T. O., Der Katechismus des J. A. Comenius. Leipzig, 1900, 8°, str. XI, 44. Viz C. Th. Lion. Monatshefte Com. Ges., X, 1901, str. 183.

19271. Vydání německé: Die Uralte Christliche Catholische Religion. In kurtze Frag und Antwort verfasset. Vor alle Christen Menschen, Alt und Jung, seliglich ZU gebrauchen. Amsterodam 1661 . V předmluvě Komenský vzpomíná svých prvotních oveček ve“Fulneku a okolí, přeje jim milosti a pokoje Božího. — Znova vydáno: Danzig 1756; Jena 1768. — Srv. Kvačala č. 122; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 286, č. 121; Novák J. V., Bibl. 1902, str. 66, č. 48; týž, Paedag. Rozhledy, XVI, 1903, str. 251. — Srv. též: Katechismus českých bratří (Ceroni Nr. 113 recte 116, Palacký, Nr. 97); Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. III. — Viz o německém vydání s. v. Religion, viz též s. v. Ratio disciplinae, Řád.

19272. Katechismus. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XVIII. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

19273. Katechismu Rakovského kritika, viz s. v. Socinismi speculum.

KATO.

19274. Katona Mravná Naučení viz: Cato, Moralia. — Srv. Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 203. - Viz též s. v. Mravopis.

KAYSER.

19275. Kayser Henricus, srv. s. v. Kaeyser.

19276. Kayser Henr., viz s. v. Janua linguarum reserata aurea, 1636. »- 1

19277. Kayser Henr., viz s. v. Janua linguarum reserata aurea 1638.

19278. Kayser (Keyser) Henr., viz s. v. Janua linguarum: Uplaste Gyllene Tungomals Dor, Holmíae (Stockholm), 1641, 1642, 1643.

KÁZÁNÍ.

19279. Sebraná díla kazatelská, vyd. Kašpar, viz s. v. Spisy.

19280. Kázání J. A. Komenského, vyd. Kašpar, viz s. v. Spisy: Sebraná díla kazatelská.

19281. Kázání. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XVI. (podle prospektu 1910 chystané vydání), s. v. Spisy.

19282. Kázání, která Komenský jako kněz po 40 let míval, sbírka určená pro syna Dan. Komenského, shořela v Lešně r. 1656. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 281, č. 103; Novák J. V., Paedag. Rozhledy V., 1892, str. 1^7; Novák J. V., Bibl. 1902, str. 64, č. 42. — Ze sbírky té buď opisem nebo vydáním osobitým zachováno:

19283. Kázání XXi. o tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista spasitele světa. Učiněná v Lešně Polském 1636. S. I. a. (v Lešně, 1636), 16°. — Viz Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 114; Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 155; týž, Bibl. 1902, str. 61, č. 32; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 271, č. ^^\ Müller, č. 40.

19284. Kázání XXI., o tajemstvích smrtí, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista Spasitele světa. Učiněná v Lešně Polském 1636. Vytlačeno v Amsterdame, u Jana Paskovského 1663, 12° str. (4), 480. Na str. I. titul: Historie o umučení a smrti Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, Kázáním šestnácterým léta 1636, v Lešně držaným, kratičké a pobožné vysvětlení. Jarník l. c., str. 267. — Srv. s. v. Historia o umučení, smrtí, pohřbu. Viz dále: Kázání O vymítání ... — Srv. též Kvačala, č. 45; Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 203.

19285. Kázání XXI., o tajemstvích smrti ... Při vydání: Historia o umučení, smrtí, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista ... v Berhně, u K. Fridr. Rellstába, 1757, str. 67-504. Srv. Jarník, str. 267. — Německý překlad: Passíons-, Oster- und Himmelfahrtspredigten, nach der böhmischen Ausgabe von 1757 ins Deutsche übertragen. :\Iit photolitograph. Porträt. Herborn, Buchhandhmg des Nassauischen Colportage-\>reins 1882, 80, str. 432. — Srv. Kvačala č. 45. — Srv. „Fragment einer Passionspredigt“. Viz Výst. mus. č. 276.

19286. Kázání XXI. o tajemstvích smrti ... V Praze-Karlíně, u V. Paseky, 1864, 12°, str. 483. Srv. s. v. Harmonie, čilí Rozjímání o umučení.

19287. Kázání XXI. o tajemstvích smrtí, vzkříšení... 1893. Viz Kázání J. A. Komenského (Sebraná díla kazatelská) vyd. Kašpar v Praze, 1893, II, str. 44-312. Srv. Novák, Bibl. 1902, str. <3i, č. 32.

19288. Jana Amosa Komenia dvojí Kázání. I. Vánoční, z figury proroka Elizea (2. Král. 2, 19 22) Zle vody Jeryšské uzdravujícího vzaté: II. Postní, (z ev.

- 448 -

Kázání. — Kirchenhistorie.

Č. 19288-310.

Luk. 11, 24-29) o vymítání němého, a jakéhokoli jiného ďábelství někdy v Lesné Polskem držené, nyní pak všem Krista milujícím k společnému vzdělání podané. Vytištěno v Berlíne, u Kristiána Fridricha Henninga, královského impressora Léta Páně, 1763, 12°, str. 137-232. (Předmluvu podepsal Jiřík Urban). Při knize: Psaní zdržující v sobě slova evangelická k mládeži, o velikém blahoslavenství, takových dítek a mladých lidí, jenž se časně k Bohu obracejí: z vroucí lásky, od věrného služebníka Páně psané, nyní pak, nětco kratčeji, do českého jazyka uvedené. Vytištěno v Berlíně u Kristiána Fridricha Henninga, královského impressora Léta Páně 1763, 120, str. (8), 136. — Viz Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 120, č. 90; Ccroni Nro. 138 (139); Hanuš, Sitz. Ber. Kon. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 11 i; Zoubek- Novák, KomenskjV, 1892, str. 288, č. 136. — Srv. vydání německé: Zwei Predigten, eine Weihnachts- und eine Fastenpredigt, Berlin, 1763, 8°, str. 96. Müller, č. 40.

19289. Dvojí kázání . . . V Hoře Kutné (1700), při témž spise: Psaní, zdržující v sobě slova evangelická k mládeži . . .

19290. Kázání v druhý den slavnostní vánoční, a kázání postní, na neděli Oculi, obě v Lešně Polském konané. Hlasy ze Siónu 1892, č. 2.. 3., _[., o. a 7. :

19291. Dvojí kázání . . . Vydal Kašpar L. B., Sebraná díla kazatelská, v Praze, 1893, II, str. 315-66.

19292. Kázání na žalm 31. Viz: Útočiště v soužení.

19293. Komenského Kázání německá. Viz dopis Kr. V. Nigrina M. Hesenthalerovi z Amsterodamu 1678 17. června: „Audio etiam Vitam ipsius Latine ab ipsomet descriptam Patre, Tibi missam fuisse cum aliis Mss. Concionibus Germanicis . . .“ Kvačala, Korrespondence, II. 1902, č. 126.

19294. Kázání osmého května 1637. Viz: Concio synodalis de ministris.

19295. Kázání: O vymítání němého i jakéhokoli jiného ďábelství kázaní, učiněné shromáždění Českému v Lešně Polském v nedělí Oculi I. 1649. V Lešně 1649. Viz Palacký, Čas. Č. Mus., 1829, III, str. 120; Kvačala, č. 19; Novák J. V. Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 265; Zoubek -Novák, Komenský, 1892, str. 276, č 69; Novák J. V., Bibl. 1902, str. 61, č. 34. — Viz s. v. Kázání dvojí.

19296. Kázání o vymítání němého a jakéhokoli jiného ďábelství . . . Viz Dvojí kázání, v ]3erlíně, 1763.


19297. Kázání pohřební, viz s. v. Pohřební . . .

19298. Kázání postní. 1X03. Viz s. v. Dvojí kázání. Kázání J. A. Komenského, vyd. Kašpar, 1803, II, str. 332-66.

19299. Kázání třetího květná 1634, viz: Exhortatio ad iuventutem.

19300. Kázání vánoční. Srv. s. v. Dvojí kázání 1803. Viz Kázání J. A. Komenského, vyd. Kašpar, 1893, H, str. 315-31.

19301. Kázání v druhý den slavnostní vánoční . . . iSoj. Viz s. v. Dvojí kázání . .

19302. Kazatelská díla sebraná. Viz s. v. Kázání, Spisy.

19303. Kazatelské umění viz s. v. Spisy: Sebraná díla kazatelská.

19304. Kázání: Concio synodalis de Ministris 8. květen 1637. K.ukop. v archivu Jednoty v Poznani. Viz s. v. Concío Sy- nodalis . . .

19305. Kázání viz s. v. Exhortatio ad juventutem in Synodo Ostrorogensi 1634.

19306. Kázeň. Viz s. v. Kázání.

19307. Každodenní modlitby. Viz s. v. Modlitby každodenní.

19308. Keatinge M. W. Viz anglický překlad (The Great Didactic) Didactica magna s. v. Didaktika.

19309. Keberle Georgius Jacobus, viz s. v. Janua linguarum, Editio quarta, Pragae, 1716.

19310. Kegyesseg-Gyakorlas. Viz s. ^. Praxis pietatis, 1636.

19311. Kelský Jean. Viz s. v. Orbis pictus (napodobení Komenského).

19312. Kempffer Matthaeus, viz s. v. Janua trium linguarum, 1645, 1656.

19313. Kertesz Abraham Szenczi. Viz Januae Latinaelinguae. Vestibulum 1643, s. v. Vestibulum, č. 18807.

19314. Kertesz Abraham Szenczi. Viz s. v. Januae linguae latinae Vestibulum, 1641. Tamtéž.

19315. Keyser Henricus, viz s. v. Janua linguarum, 1647. Srv. s. v. Kaeyser, Kayser.

19316. Kinderlíjcke Sedekunste. Viz Vestibulum rerum (Ethica puerilis) s. v. Eruditionis scholasticae pars I. Vestibulum, hollandské vydání 1658, 1673.

19317. Kinner viz (jeho sldadba) s. v. A Continuation of Mr. J. A. Com. Schol-Endeavours 1648. Viz v oddílu: Vrstevníci. — Srv. list Heveliův Komenskému z září 1647. Kvačala, Analecta, str. 89, č. 13; viz též list Komenského Heveliovi z 26. září 1647, ibid., č. 14, str. 91. List Kinnerův Heveliovi z Elblgk, 13. list. 1647, str. 92-3, č. 16. Tamtéž str. 111, 115.

KIRCHEN . . .

19318. Kirchen-, Haus- und Hertzens- Musica. Viz s. v. Musika. Srv. Kancionál.

19319. Kirchen- Historie, Kurz gefasste der Böhmíschen Brüder. Viz Historia fratrum Bohemorum.

- 449 -

Kirchen-Musica. — Konkordance.

Č. 19320-49.

19320. Kirchen-, . . . Musica. Viz s. v. Musica. Srv. s. v. Kancionál.

19321. Kirchen Ordnung der alten Hussitischen Brüderkirche. Viz Ordo (Řád); Historia fratrum Bohemorum.

19322. Kirchenordnung und Disciplin der alten Hussitischen Brüderkirche. Viz Historia fratrum Bohemorum.

19323. Kirchenordnung, wie sie in der vereinjgeten Böhmischen Brüderschafft gehalten wird 1633. Viz s. v. Řád církevní Jednoty Bratří českých, při roce 1633.


19324. Kis de M. Tótfalu. Viz s. v. Orbis trilinguis, 1698.

19325. Klasobraní didaktické. Viz Spicilegium didacticum.

KLÍČ.

19326. Klíč . . . srv. Clavis . . .

19327. Klíč Brány latinského jazyka nejnovější mluvnice. (Opera didactica omnia II, 303.) Viz Novák J., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 139.

19328. Klíč trojjediný milostným mluvnice, logiky . . . políbením znamenaný. Viz: Moudrosti prvé výkon; Sapientiae primae . . .: Clavis triuna.


19329. Klika Jos., viz Album Komenského, s. v. Spisy.

19330. Klika Jos., viz Desatero mravoučné Komenského.

19331. Klobusiczky A., viz s. v. Primitiae laborum Scholasticorum. Srv. v oddílu: Vrstevníci.

19332. Kloesz Jacobus, viz s. v. Janua linguae latinae reserata aurea, 1643.

19333. Kloesz Jac., viz s. v. Januae linguae latinae Vestibulum, 1643.

KNIHA.

19334. Kniha památní, viz s. v. Památník.

19335. Kniha žalmů. Viz s. v. Kancionál.

19336. Knih prospěšné užívání. Viz s. v. Instrumentum.

19337. Knihy pamětní, viz s. v. Agenda Patakina.

19338. Knížka milostná o cvičení se v pobožnosti pravé. Viz s. v. Praxis pietatis.


19339. Köler H., viz s. v. Janua linguarum reserata, vydání při roce 1656.

19340. Köppen Alb. Viz: Die Kirchenordnung und Disciplin der alten Hussitischen Brüderkirche . . . s. v.: Řád církevní Jednoty Bratří Českých. Srv. Historia fratrum Bohemorum.

19341. Kochlewsky Christ. Ambr., viz s. v. Regulae vitae sapientis. Srv. s. v. Faber fortunae, č. 18251, 18282.

19342. Kolbovius Petrus von Gadebusch aus Meckelnburg Sendeschreiben an den Wohl Ehrwurdigen, Hochgelahrten. und umb die allgemeine Christliche Schul Jugend treflich verdienenden werten Mann, H. Johannem Amos Comenium, betreffend etliche deszen neuester Lehr Künstlicher Schulbücher, was nemlich sowohl noch bey denselben, als auch sonsten bey nothwendiger Einrichtung besser Schulen, doch ohnmassgeblich, insgemein Zubeobachten; Woneben auch treue Nachrichtung gegeben wird, wie man ohne Verhinderung der Lateinischen, Vielmehr mit Beforderung derselben, auch einen sehr leichten, ganz gewissen und recht nachdrucklichen Anfang in der Griechischen Sprache machen und fortsetzen könne; sambt des Comenii Antwort, daraus was weiter zu hoffen, erscheinen wird. 1649-50. Rozvrh veřejného listu Kolboviem samým marginálně učiněný s předmluvou ku pozdějšímu vydání téhož listu a odpovědí Komenského z r. 1651. Podnět zavdaly školní knihy Komenského, jež posuzuje. Chválí divadelní zpracování Januy a vyslovuje přání, aby se i poeticky zpracovala. Odporučuje poznámky pozornosti Komenského. Z opisu tisku, dnes prý neznámého, otiskuje Kvačala, Korrespondence I. 1897, č. 114, str. 139-46. -- Srv. s. v. Colbovius, kdež udáno, že originál hledaný, tisk tohoto Sendeschreiben, otištěn v Opera didactica omnia. Viz s. v. Spisy. — Komenského odpověď, Kvačala, tamtéž, l. c., č. 120, str. 155-76, důležitá pro zevrubné výklady Komenského o spisech svých didaktických. — List Komenského z Lešna 1650, 5. srpna Kolboviovi. Kvačala, Korrespondence, I, 1897, č. 120, str. 155. Srv. stať úvodní s. v. Janua č. 18959.

19343. Kollekty neb dobrodiní od dobrých lidí dobrým a svatým úmyslem. Viz s. v. Pamět k připomenutí příčin; Rationes collectarum Anglicanarum.

19344. Kolo života, viz s. v. Vitae gyrus.

19345. Κομενιος ἑλληνολατινικος. Viz s. v. Orbis pictus, 1802. Srv. Comenius.

19346. Komeniusz. Pod tímto názvem byly v Polsku vydávány podle vzoru Orbis pictus učebnice polsko-německo-latinského jazyka atd. Viz s. v. Orbis pictus. Srv. Comenius.

19347. Konfessí — viz s. v. Confessio, Počet z víry, Glaubens-Bekäntniss.

19348. Konias Adalb. Georg., viz s. v. Janua linguarum, Pragae, 1604.

19349. Konkordance české písem svatých. Viz: Bible. — Komenský Montanovi (Faber fortunae, 1661, str. 83, č. 15): „In exilium delatis unum in locum (Lesnam Polonorum) super 30. V(erbi) D(ei) Ministris, svasor fui, ut concin-

- 450 -

Konkordance. — Korn.

Č. 19349-63.

nandis nostra quoque lingua S. Bibliorum plenis Indicibus (Concordantias vocant) manus adhiberemus: impetratumque fuit, operae distributae, et res intra biennium plane confecta: sed Opus ipsum quum oxtra patriam, sumptumciuc defectu, ad prelum dari non posset, flammis tandem etiam consumptum est.“ — Konkordance české písem s\-, k vybídnutí Komenského v Lešně byly tedy zpracovány od různých kazatelů. „Dodělání jich a k presu přihotovení“ svěřeno bylo l. 1632 Br. Janu ?;tadiovi, „tak však, aby každý s svú literu podle jeho rady a uznání, chyby nápravě a distrikty significationum po vzdělaje, přepsati to na čisto byl. Zemřeli-li kteří, na místa vyhledáni býti mají“ (Dekrety Bratrské 270). Poněvadž Komenský l. 1661 (v listě k Montanovi, l. c.) místech povinen těch jiní Jednoty k spisu tomu se hlásí, měl v něm zajisté největší účíistenství. Rukopis shořel v Lešně r. 1656. — Srv. Hanuš, Sitz. Ber. Kon. Böhm. r,es. Wiss. 1868, str. 84; Kvačala, č. 27; Zoubek-Novák, Komenský 1892, str. 265-6, č. 24; Paedagog. Rozhledy V, 1892, str. 153; Novák, Bibl. 1901, str. 96, č. 22.

KOPERNÍK.

19350. Kopernik Mik. Viz s. v. Refutatio: Astronomiae Copernicianae refutatio.

19351. Koperníkův autograf De revolutionibus majetkem J. A. Komenského. Venerabilis et exiinii Juris utriusque Doctoris Domini Nicolai Copernick, Canonici Varmiensis in Borussia, Germaniae mathematici celeberrimi opus de revolutionibus coelestibus propria manu exaratum et haclcnus in bibliotheca Georgii Joachim Rhetici, item Valentini Othonis conservatum, ad usum studii mathematici procuravit ]\L Jacobus Christmannus, Decanus facultatis artium anno 1603, die 19. Decembris. Rkp. v majorátní knihovně hrabat z Nostitz a Rhienecka v Praze. Rukou Komenského připsáno pod titulem: Hunc librum a vidua pie defuncti M. Jac. Christmanni digno redemptum, pretio in suam transtulit Bibliothecam Johannes Amos Nivanus, Anno 1614, 17. Januarij, Heidelbergae. (Christmann, professor astronomie a hebrejštiny v Heidelberce, zemřel 13. června 1613.) Srv. De revolutionibus, ed. Thor., Prolegomena, str. IX-X. — Snímek z rukopisu Koperníkova díla. Viz Durdík (v dalším), str. 80. — Facsimile autografu: De revolutionibus Orbium Caelestium, z rukopisu Nostitzkého, I . stránka viz Birkenmajer (další), příloha ke str. 642.

19352. Amerling, Koperníkův rukopis v Praze: De corporum . . . revolutionibus. Noviny z oboru literatury, umění a věd, 1840, č. 16, str. 63 (Příloha ku Květům). Podle sdělení Dra. Hillardta, jemuž pořádání a prohlížení knihovny svěřeno.

19353. Baranowski Jan, Nicolai Copernici Torunensis De revolutionibus orbium coelestium libri sex. Accedit G. Joachimi Rhetici Narratio prima, cum Copernici nonnullis scriptis minoribus nunc primum collectis, ejusque. vila. Mikolaja Kopernika Toruńczyka O obrotach cial niebieskich ksiąg szeáść. Nadto opowiadanic piérwsze J. Joachima Retyka, różne písma mniejsze M. Kopernika teraz zebrane, i życiorys jego. W Warszawie 1854, fol. Na str. XXXI-XXXII. o rukopisu v knihovně Nostické podle Květů. — — Rukopisné přípisky ve výtisku Baranowského viz na str. 33b: W piśmie czeskiem: Kwiety Narodnj Zabawnik Nr. 16, str. 123-126 jest wiadomość o żiciu Kopernika podana przez M. Fiołka. Tamže v Nr. 16 na str. 63 jest wiadomość o rękopise dzieła Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium“, w Bibliotece hr. Nostich znajdującym się, podane przez Dra Amerlinga. Na str. 108 jest pak překlad toho článku do polštiny. Otiskuje to znovu Birkenmajer, l. c., str. 641-2.

19354. -k, Pamětihodný rukopis: De corporum coelestium revolutionibus. Lumír X, 1860, I, str. 544.

19355. Durdík J., Pražský rukopis Koperníkův „De revolutionibus orbium coelestium“. Světozor VII, 1873, str. 77-8.

19356. Studnička F. J., Mikuláš Koprnik, v Praze, 1873, 8°, str. 32.

19357. Popis rukopisu viz Studnička F. J., Bohatýrové ducha, v Praze, 1898, m. 8°, str. 39.

19358. Birkenmajer Ludwik Antoni, Mikołaj Kopernik, Kraków, 1900, 4°, str. 639-42, jenž podává historii rukopisu a jeho majetníků. Srv. ibid. str. 612, 676. Srv. Zíbrt Č, Čas. Č. Mus. 1900, str. 563.

19359. Šimák J. V., Rukopisy majorátní knihovny hrabat z Nostitz a Rhienecka v Praze. Soupis rukopisů knihoven a archivů zemí českých, jakož i rukopisných bohemik mimočeských, vydává I. a III. třída České Akademie, č. 2, Praha, 1910, 8°, str. 1.


KOPIDLANSKÝ.

19360. Kopidlanský (Kopydlanský) Jan Th. Viz s. v. Praxis pietatis, vyd. 4. a 5.

19361. Kopidlanský. Viz Nigrinův dopis Gerhardovi de Geer 1678. Kvačala, Korrespondence, II, 1902, č. 133.


19362. Korec Fr. V. Viz 3. vydání s. v. Renuntiatlo mundi, Vejhost světu.

KORN.

19363. Korn J., viz Świat malowany, polský překlad s. v. Orbis pictus.

- 451 -

Korn. — Korrespondence.

Č. 10364-78.

19364. Korn W., viz s. v. Orbis pictus, 1805 (polské vydání).

19365. Korn Wilh. Bog. Viz s. v. Orbis pictus: Świat malowany.

19366. Korn Wilh. Bog., viz s. v. Orbis sensualium pictus quadrilinguis.

KORRESPONDENCE.

19367. O rukopisech korrespondence Komenského viz obšírně v úvodech vydání s. v. Patera, Kvačala. — Neuvádíme zevrubně knihovny a archivy i názvy sborníků, rukopisných miscellaneí a pod., kde jest Korrespondence uschována, aby se ušetřilo místa. — Podle základních zásad Bibl. Č. Hist. zaznamenáváme i tuto jen dopisy tištěné a přetiskované.

19368. Výbor Musea král. Česk. svoluje 21. března 1870, aby Beseda Učitelská vydala z rukopisu musejních korrespondenci Komenského. Beseda Učitelská II., 1870, str. 16t.

19369. Zachovaná korrespondence. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XXVI.-XXVIII. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

19370. Acta Literaria Suecica, volumen I. Holmiae, 1720, str. 483-4. Dopis Komenského Janu Matthiae, 8. října 1643. - Přetiskuje Patera, Korrespondence s. v. č. 66, str. 76.

19371. Dopis panu Karlovi z Žerotína 1630. Viz facsimile: Album Komenského, 1893, l. IV, s. v. Spisy. Srv. s. v. Patera.

19372. Apographa Epistolarum. Viz s. v. Patera, Kvačala, Korrespondence Komenského s příslušnými zprávami a údaji, co odtud otištěno.

19373. Arkenholz, Mémoires concernant Christine reine de Suede. I, str. 292, 203. Viz Dudík, Forschungen in Schweden, 1852, str. 445-50 (otisk). Listy Komenského 29. srpna 1642, a 10. září 1642, 20., 30. června 1643 Janu Matthiae. Přetiskuje Patera, Korrespondence, s. v., č. 46, 47, 64. — l. c. str. 292. (L. Geer.) Viz otisk v Dodatcích u Patery, l. c., str. 281. Srv. Flajšhans, České knihy l. c., str. 54, č. 7.

19374. Arnold Nic., Discursus theologicus contra J. A. Comenium 1659 (s. v.): Úryvek listu Komenského Arnoldovi ze dne 8. 18. prosince 1657. Přetiskuje Kvačala, Korrespondence, 1902, (č. 84). Z r. 1658 bez data (tamtéž č. 91). - Tamtéž str. 90. úryvek listu, snad Komenského, neznámého původu, neznámé osobě (snad Hartlibovi), poslaného r. 1655 (č. 71). Přetiskuje Kvačala, Korrespondence II, 1902. Viz úvod str. XVII., čísla v závorkách značí čísla Kvačalovy sbírky. — Ex literis P. Figuli ad Arnoldum Nicolaum, 25. července 1655, str. 4-5. Přetiskuje Patera, Korrespondence, s. v., č. 158, str. 185-6. — Týž témuž, 31. července 1656, str. 5. Přetiskuje Patera, l. c., č. 160, str. 187. — Úryvek listu Komenského Arnoldovi, 8., 18. prosince 1657, str. 6. Přetiskuje Patera, l. c., č. 170, str. 106. Figulus Arnoldovi, 7. září 1658, str. 56. Přetiskuje Patera, l. c., č. 183, str. 205. — Ex responso S. Maresii N. Arnoldo, 24. září 1658, str. 57. Přetiskuje Patera, l. c., č. 184, str. 205-6. - Ex literis S. Maresii ad N. Arnoldum, 14., 24. února 1659, str. 58. Přetiskuje Patera, l. c., č. 185, str. 206. — Ex literis N. Arnoldi ad J. A. Comenium, 18. března 1659, str. 7-12. Přetiskuje Patera, l. c., str. 206-9.

19375. Beisswänger Gustav, Comeniana. Ein Beitrag zu seinem Briefwechsel. Otisk. Jahrbuch der Ges. für die Geschichte des Protestantismus in Österreich XXVIII. Wien, Leipzig, 1907, str. 40-49. (1., 6. April 1676: Nigrinus an van Geer. 2. 13. Aug. 1675. Nigrinus aus Oxford. 3. 30. März 1677. Nigrinus aus London. 4. 19. Oktober 1677. Nigrinus von Amsterdam. 5. 16. Mai 1678. Nigrinus von Amsterdam an Hesenthaler. 6. Hesenthaler antwortet 24. Mai 1678. 7. 17. Juni 1678 Nigrinus an Hesenthaler. 8. Nigrinus an Bottenius Mai 1678. 9. Nigrinus an Vetter 28 Mai 1678.)

19376. Bourignonová Ant. Ze spisů jmenované autorky (Tombeau de la fausse Theologie, Témoignage de la Vérité: Oeuvres III. X.) otiskuje regesty Ant. Bourignonové Komenskému Kvačala, Korrespondence II, 1902, ze dne 30. března, 10. dubna (2 listy), 20. dubna 1668 (3 listy) pod č. 102-4, 108, 109. Dále list Komenského Bourignonové ze dne 17. (?) dubna t. r. (č. 106) a list P. Seraria C. Cortovi, psaný mezi 17.-20. dubnem t. r. (č. 107). — Viz s. Proroctví.

19377. „Works of Boyle L.“ Tak cituje a odtud přejal několik úryvků v o Komenském Kvačala, Korrespondence I., 2, 1898, č. 172: Hartlib Boyleovi ze dne 7. ledna 1657; č. 221: Hartlib Boyleovi, ze dne 1. hstopadu 1659; č. 223: Hartlib Boyleovi, ze dne 29. listopadu 1659; č. 237: Beale Boyleovi ze dne 2. října 1663; č. 255: Oldenbourgh Boyleovi ze dne 16. ledna 1665-6 a č. 256: rovněž, ze dne 27. ledna 1665-6.

19378. Boynehttrgica, Anecdota. Z papírů Boyneburgových: Úryvky jeho listů Conringovi poslaných ze dne 6. června 1661, 12. června a 12. července 1663 (č. 94, 95 a 97) a odpovědi Conringovy na 2. z těch ze dne 15. června r. 1663 (č. 96). Přetiskuje Kvačala, Korrespondence II, 1902. Viz úvod str. XVII, čísla v závorkách značí čísla Kvačalovy sbírky.

- 452 -

Č. 19379-85.

Korrespondence.

19379. Clavis apocalyptica, viz s. v. Proroctví: Clavis. V druhém vyd., 1651, jest list tento na str. 2-3. — Odtud přetiskuje Kvačala, Korrespondence, I, 1, 1897, č. 113 list Komenského Duraeovi z let 1649-50.

19380. Cohn Albert, Antiquariatskatalog, Berlin 1893, č. 976: List Komenského Nigrinovi z 19. září 1668.

19381. Listy Komenského Janu Matthiaeovi, viz Dobrovský, Literarische Nachrichten von einer im J. 1792 unternommenen Reise nach Schweden, 1796, str. 30. Viz Dudík, Flajšhans, Gindely.

19382. Dudík B., Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brünn, 1852, 8°, otiskuje v příloze E šest dopisů Komenského: č. 1, str. 445: list Komenského Janu Mathiae, Finspongae, 29. srpen 1642. („Copia ex Copia, quae autem a Benzelio sumpta est ex Originali, in actis Joh. Matthiae, Band LXXIV. Bibl. Linkopiensis“). Tištěno již u Arkenholze. I., viz č. 19373, str. 292. Srv. Dobrovský, č. předchozí  a poznámku u Dudíka, Forschungen, č. 296, že originálu nenašel. — Přetiskl znovu Patera, Korrespondence 1892, č. 46, str. 57. -  Viz Flajšhans, Knihy české, l. c., str. 54, č. 7, že originál je v knihovně Upsalské. - Č. 2, str. 445-7: list Komenského témuž, Norcopiae, 10. září 1642. („Copia ibid.“) Uvádí Arkenholz, l. c. I., str. 292. - Přetiskl Patera, Korrespondence 1892, č. 47, str. 58. — O originálu viz Flajšhans, Knihy české, l. c., str. 54, č. 7. - Č. 3, str. 447-8: list Komenského Oxenstiernovi, Gedani, 19. (29.) června 1643 („Copia in Cancellar. Oxenstr. Stockh.“). - Přetisk Gindely A., Sitz. Ber. Wiener Akad. XV., 1855, str. 540-1, č. 2: Ex apographo Musei Bohemici. — Znova: Patera, Korrespondence, č. 63, str. 71-2. - Č. 4, str. 448-50: list Komenského Janu Matthiae, Gdansko, 20. (30.) červen 1643. („Copia bibl. Linkopiensis in actis Joh. Matthiae, vol. LXXIV.“) Uvádí Arkenholz I., l. c., str. 293. — Přetiskl Patera, Korrespondence, č. 64, str. 72-3. O originálu viz Flajšhans, České knihy, l. c., str. 54, č. 7. — Č. 5, str. 450-2: list Komenského Janu  Matthiae, Elbląk, 26. říjen 1644 („Copia ibid. Linkop.“). - Přetiskuje Patera, Korrespondence, č. 76, str. 87-8. O originálu viz Flajšhans, Knihy české, l. c., str. 54, č. 7. — Č. 6, str. 452-4: list Komenského Oxenstiernovi, calend. nov. (1. list.) 1649. („Ex Orig. praesentat. in Tydae die 4. Decemb. 1649, nunc asservato in Reg. Archive Stockh.“). Zprávu o něm viz Dudík, Forschungen, str. 321-2. — Přetiskl: „Ex apographo Musei Bohemici epist. ad Oxenstiernam“. Gindely A., Über des Joh. Am. Comenius Leben, Sitz. Ber. Wiener Akademie XV, 1855, str. 544-6, č. V. — Znova Patera, Korrespondence, s. v., č. 126, str. 154-6. — Viz o něm též Flajšhans, České knihy, l. c., str. 54, č. 7.

19383. Flajšhans Václav, Knihy české v knihovnách švédských a ruských. Výtěžkem z cesty, kterou 1896-1897 s podporou České Akademie a Svatoboru podnikl. Sbírka pramenův ku poznání literárního života, skup. III., č. 2, v Praze, 1897, I, 1, str. 72, 1. Na str. 54, č. 7: Dopisy Komenského, kde uvádí listy Komenského v univ. knihovně upsalské, král. knih. stokholmské a v říšském archivu v Stokholmě, a udává, kde byly otištěny.

19384. Gindely Anton, Über des Johann Amos Comenius Leben und Wirksamkeit in der Fremde. Sitz. Ber. Wiener Akad. XV, 1855, str. 482-550. Též otisk. V přílohách se otiskují: I, str. 537-40 Ratio collectarum Anglicanorum Rdi. Patris Comenii. —  II, str. 540-1: list Komenského Oxenstiernovi, Gedani, 19. (29.) červen 1643. („Ex apographo Musei Bohemici“). Tiskl z jiného pramene Dudík, č. 19382; přetiskl znovu Patera, Korrespondence, č. 63, str. 71-2. — III, str. 541-2: list Komenského Oxenstiernovi, Lešno, I. (11. říjen) 1648. („Ex apographo Musei Bohemici epist. ad Oxenstiernam“). — Přetiskl Patera, Korrespondence, s. v., č. 117, str. 144-5. - Viz též Flajšhans, České knihy, l. c., str. 54, č. 76. — IV, str. 542-4: list Komenského Janu Matthiae 1648 („Ex apographo Musei Bohemici“). — Přetiskl Patera, Korrespondence, s. v., č. 118, str. 145-7. — V, str. 544-6: list Komenského Oxenstiernovi, calendis Nov. (1. list.) 1649. („Ex apographo Musei Bohemici epist. ad Oxenstiernam“). Z jiného pramene otiskl již dříve Dudík, Forschungen, l. c., č. 6. — Přetiskl Patera, Korrespondence, s. v., č. 126, str. 154-6. - Viz též Flajšhans, České knihy, l. c., str. 54, č. 76. — VI, str. 546-7: Úryvky z listu Komenského Hartlibovi z 11. (21.) ledna 1647. „Ex originali conceptu Musei Bohemici“.) — Přetiskl Patera, Korrespondence, s. v., č. 107, str. 126-9. - VII, str. 548-9: list Komenského Petru Securiovi, z Lešna, 11. února 1649 („Ex apographo Musei Bohemici“). — Přetiskl Patera, Korrespondence s. v., č. 119, str. 148-9. — VIII, str. 549-50: list Komenského Gertichovi, 16. listopad 1666. („Ex originali Musei Bohemici“). - Přetiskl Patera, Korrespondence, s. v., č. 233, str. 269-70.

19385. Goll Jar., Příspěvky k životopisu Komenského, Čas. Č. Mus. 1874, str. 274, pozn. 31: „Památce Komenského nejlépe by se posloužilo vydáním korrespondence jeho, co se jí zachovalo. Je to, abych tak řekl, národní povinností naší.“ Srv. č. 19368.

- 453 -

Korrespondence.

Č. 19386-99.

19386. Goll Jar., Zlomky listů Komenského Hartlibovi z l. 1660-2 v Worthing- ton D. and C. (z 24. září 1660, z 27. listop. a 2. pros. 1661, z 3. února 1662). Přetištěny: Čas. Č. Mus. 1874, str. 275-6, pozn. 38. ^“'í

19387. Goll Jar., Ze sbírky Hartlibovy v Britském Museu (Sloane 649) : Douška listu Cypr. Kinnera S. Hartlibovi ze dne 19. června 1647 (č. 53). Čas. Č. Mus. 1874, str. 266. Přetiskuje Kvačala, Korrespondence TI, 1902. Viz úvod, str. XVII., číslo v závorkách značí číslo Kvačalovy sbírky.

19388. Гротъ К. Я., Переписка Я. Λ. Коыенскаго. Славянское Обозрѣніе. С.-Петербургъ, 1892, мап-іонн, str. 205-10. Srv. s. v. Patera (o jeho vydání).

19389. Guhrauer, J. Jungius und sein Zeitalter, Stuttgart, Tübingen, 1850, str. 264. Komenský Jungovi o úmluvách se švédskými kruhy rozhodujícími, list z Norkopingu, 4. září 1642. — Přetisk: Kvačala, Korrespondence, 1897, str. 107, č. 82. — V překladu českém otiskl Šmaha, Učitelské Noviny IX, J893, str. 282 a trochu pozměněné v České Škole XVII, 1896, str. 180.

19390. Dr. Joachim Jungius aus Lübeck Briefwechsel . . ., hrsg. von Avé- Lallement, Lubeck, 1863, 8°. Otiskuje na str. 434 a d. list Komenského Jungovi z 21. září (4. září) podle stár. kal. 1642; a téhož list Jungovi, Elbl^ik, 5. (15. čna), 1643. Oba přetiskl v českém překladu Šmaha, Učitelské Noviny, 1803, viz č. 19389. Týž, Česká Škola XVIII, 1896, str. 180, B. Kvačala, Korrespondence I, 1, 1897, str. 107, č. 82. Viz též Guhrauer.

KOMENSKÝ.

19391. A dextris et sinistris (viz s. v. č. 17335) 1611 : Úryvek listu Litevců starším Jednoty Polské z poč. roku 1639 (č. 22); dva listy Komenského Stolziovi ze dne 6. května 163Q a z měs. července 1640 (č. 23. a 27.) a regest listu Stolziova Komenskému ze dne 5. července 1640 (č. 26). Přetiskuje Kvačala, Korespon- dence II, 1902. Viz úvod str. XVI, čísla v závorkách značí čísla Kvačalovy sbírky.

19392. Atrium, viz s. v. Odtud otiskuje Kvačala, Korrespondence, I, 2, 1898, č. 152 list Komenského Endterovi, v červnu 1655, z předmluvy.

19393. „De iterato Sociniano Irenico“ (viz s. v.). Ve spisu úryvek listu J.^Du- jata Komenskému ze dne 4. listopadu 1647 (č. 52). Přetiskuje Kvačala, Korrespondence II, 1902. Viz úvod, str. XVI, číslo v závorkách značí číslo Kvačalovy sbírky. — Z téhož díla otiskuje Patera, Korrespondence, s. v., č. 29 (1640, 22. listopadu).

19394. Diogencs Cynicus, viz s. v. Diogenes. Odtud přetiskuje Kvačala, Korrespondence I, 1, 1897, č. 54 list J. Vechnera Komenskému z l. 1638-9.

19395. Janua, angl. vydání Anchoranovo, viz s. v. Odtud přetiskl Kvačala, Korrespondence I, 1, 1897, č. 8 list Anchoranovi ze dne 11. října 1632.

19396. Janua, angl. vydání Rogerovo, viz s. v. Odtud otiskl list Komenského Dan. Rogerovi ze dne 8. června 1666 Kvačala, Korrespondence I, 2. 1S98, č. 214. :| '. 

19397. List Komenského z r. 1641, jejž psal bratřím do Lešna nedlouho po svém příchodu do Uondýna, tištěný, opis zaslán do Prahy. Věstník bibliogr. Viz Beseda Učit. IV, 1872, str. 296. Viz s. v. Noviny. t «| ^' t

19398. List Jana Amoza Komenského k rozptýleným tehdejším Čechům z Lešna Polského, z vydání Amstelodamské biblicky vzatý. Přitištěno při: Nevinný odpadlec, to jest Toužebné proukázání nevinnosti těch, kteříž se k náboženství vyznání Augšpurského připojují. Hlavní článkové evangelického učení, že každý evangelický křesťan v náboženství svém pokojnou myslí živ býti i umříti může. Druhé ponapravené vydání. V Praze, 1783, 12°, str. 67 a d.

19399. Lux e tenebris, viz s. v. Proroctví: Lux e tenebris. Odtud otiskuje Kvačala, Korrespondence I, 1, 1897, č. 131: Komenského list rádcům kníž. Jiřího Rákóczi ze dne 20. května 1652; č. 132: listy Komenského Bisterfeldovi ze dne 22. května 1652; č. 133: listy téhož témuž z let 1652-3. Týž, Korrespondence I, 2, 1898, č. 232: Starší Jednoty Uherským Bratřím ze dne 23. května 1663; č. 234: Uherští Bratří Komenskému ze dne 16. července 1663; č. 235: J. Junius Komenskému ze dne 17. července 1663; č. 236: W. Bielsky Komenskému ze dne 18. července 1663.  -  Dále přetiskuje Kvačala, Korrespondence II., 190 j. Viz Úvod, str. XVI I. , odtud nové dopisy (číslo v závorkách značí číslo Kvačalovy sbírky) : Úryvky, listů Drabíkových Komenskému ze dne 13. a 28.*^ prosince 1651 (v překladě Kom. č. 56 a 57), úryvek listu Komenského J. J. Bisterfeldovi ze dne 14. června 1653 (č. 60), úryvky listů neznámého pisatele Komenskému ze dne 27. srpna 1657 (č. 80),' výtah listu Bealeova Komenskému ze dne 8. a 18. března 1658í (č. 87.), úryvky z listu nejmenovaného doktora theologie Komenskému ze dne 29. a 30. března 1658 (č. 88.), obsah listu Komenského Drabíkovi poslaného ze dne 7. září 1658 (č. 89.) a úryvky z listu jeho v prosinci Drabíkovi poslaného, jejž Drabík obdržel dne 27. ledna 1659 (č. 90.), úryvek listu A. J. P. Komenskému snad z r. 1666 (č. 99.).

- 454 -

Korrespondence.

Č. 19400-411.

19400. Opera omnia didactica. Kvačala, Korrespondence I, 1, 1897 otiskuje odtud sedm listů. Č. 1. (J. V. Andreae Komenskému, dne 4. záři 1628); č. 2. (též, dne 15. září 1629); č. 7 (Winkler Komenskému, dne 11. září 1632); č. 53 (Tassius Hartlibovi v l. 1638-9); č. 116 (Regii fisci Praefectus Komenskému, dne 1. února 1650). Týž, Korrespondence I. 2, 1898: č. 177 (Weinheimer Hesenthalerovi, dne 5. června 1657); č. 189 (J. Docemius Komenskému v prosinci 1657).

19401. J. Comenius Petro Montano 10. Dec. 1661. Viz s. v. Spisy: Bibliografie.

19402. Physica. Z předmluvy k fysice otiskuje Kvačala, Korrespondence I, 1, 1897, č. 14 list J. J. Czedlitze Komenskému ze dne 25. dubna 1634; Týž, Korrespondence I, 2, 1898, č. 147 list J. Heinlinův Komenskému ze dne 28. října 1654.

19403. Přemyšlování o dokonalosti křesťanské 1622 (viz s. v.). Věnovací list manželce 18. února 1622. Přetisk při vydáních: Přemyšlování (s. v.). Znova Patera, Korrespondence, s. v., č. 1 .

19404. V polemice proti Schefferovi jest obsažena douška Wolzogenova Zwickerovi a Komenského odpověd k ní. Přetiskl Kvačala, Korrespondence I, 2, 1898, č. 212 (list z r. 1659), a č. 213 (list z r. 1659).

19405. Via lucis, viz s. v. Proroctví: Via lucis. Odtud otiskuje Kvačala, Korrespondence I, 2, č. 281 list Komenského král. společnosti (Royal Society) londýnské ze dne 1. dubna 1668.

19406. Listové Komenského Karlovi Jos. Weldemannovi do Fulneku 1617. Viz Müller, č. 7. (Původně latinské, v německém překladě v Mor. Zemském archivu a v bibliothece theolog. semináře v Gnadenfeldu.) Podezření, že jsou falsa pozdní. Viz s. v. Weldmann č. 19424.

19407. Krause, Briefwechsel zwischen Joh. Val. Andreae und Comenius. Die drei ältesten Kunsturkunden, II, Dresden, 1821, 2. Ausg., Abt. II, str. 10-4. Viz podrobné v oddílu: Komenský a svobodní zednáři.

19408. Kvačala Joannes, Analecta Comeniana. Opus ex „Actorum et Commentationum Imp. Universitatis Jurjevensis (olim Dorpatensis) vol. XVIII. (na obálce nálepek: Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1910), seorsus expressum. Jurievi, 1909, 8°, str. VIII., 178, s vyobrazením J. A. Komenského. Otisk z publikace: Записки Юрьевскаго Унирсститетя, 1910. III, KU. I-VIII, 1-80; IV. KH. 81- 178. Srv. Zíbrt, Čas. Č. Mus. 1911, sv. 2.

19409. Kvačala Jan, Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského. I, i. V Brně, 1910, 8°. Podává řadu x-^^svět- livck ke sbírce Analecta Comeniana a otiskuje list Vavřince z Geeru králi Karlu Gustavu, z Amsterodamu, 22. březen 1658. Srv. Zíbrt, c, 19408.

19410. (Kvačala Jan), Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho. Nová sbírka. (Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 1.) V Praze, 1897, ^'- 8°, str. (6), 106. Předmluvu podepsal (na titulním listě neuvedený) Kvačala J. Listy z let 1628-55. - Svazek 2. i. čísla vydán pod názvem: Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho. Nová sbírka. Spisy Jana Amosa Komenského, č. 1., v Praze, 1898, v. 8°, str. XLVIII, 193-373. (S připomenutím: Při vazbě Korrespondence Jana Amosa Komenského v jediný díl buďte dva poslední listy ze svazku prvního (str. 193 až 196) vyříznuty, poněvadž se v druhém svazku opakují.) Srv. Novák J. V., Archiv f. slav. Philologie XXVI., 1904, str. 137 ad. — Vedle listů otiskuje: č. 3. Psaní od starších a kněží Jednoty Bratrské, rozptýleným z Čech a Moravy posluchačům jejich učiněné. L. P. 1630 (str. 2-6.)

19411. Kvačala Jan, Korrespondence Jana Amosa Komenského. (Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 5. Korrespondence II.) Listy Komenského a vrstevníků jeho II. Zprávy o životě jeho ze současných pramenu. Menší latinské spisky některé. ... V Praze 1902, v. 8°, str. XXX, (2), 247, tabulka, 240-351, (1). Obsah: Úvod. Seznam. I. Listy Jana A. Komenského a vrstevníků jeho. Doplňky nové sbírky. — 11. Výpisky, vztahující se k životu J. A. Komenského. (Životopisné výpisky od Komenského a o Komenském. Oddíl tento obsahuje bud menší příležitostné básně a zápisky Komenského, bud výpisky ze souvěkých spolehlivých svědků.) i. Nápis Komenského do památníku pro soudruha Críspa 1611. (Museum Komenského při zem. Museu v Brně). — 2. Verše Komenského při disputačním spise Mikuláše Tita, jinak Hulínského ze Strážnice, „Dispu- tatio Theologica De ^ Summo bono“, věnov. panu Fridr. z Žerotína 1G12. - 3. Komenského básnické elogium k dis- putaci Jana Litomila „j\Ietaphysicae brevissima delineatio“ 1612. (Otištěno při té disputaci.) — 4. Výňatek z Denníku Drabíkova o společném vysvěcení s Komenským na úřad kněžský 1616. - 5. První svatební smlouva Komenského s Mandalenou Vizovskou 1618. („Kniha zapisování smluv svadebních“ města Přerova, str. 40.) — 6. Z Denníku Drabíkova. O útěku před španělskými vojáky. 1621. — 7. Druhá svatební smlouva Komenského (s Dorotou Cyrillovou) 1624.

- 455 -

Korrespondence.

Č. 19411.

(Kniha svadtbnich smluv m. lírandejsa z r. 1578.) — 8. Jan Lanecius, jako nepřítel novějších zjevení 163 1. (Z Felinova spisu „Ignis Fatuus“, II, Cap. 32. Rukopis v Museu král. Českého.) — 9. Uvedení M. Henricia za správce školy v Lešně 1634. (S3'nod. akta v Arch. Unit. Poznaňském.) — 10. Komenského lístek do památníku vyhnanci Krištofu Heineovi. 1634. — II. Přehled osob na škole Lešenské od 1. 1635-71. Vyňato z „Conspectus Gymnasii Lesnensis in Majori Polonia, quos Rectores et Praeceptores a suis initiis ad praesentem usque Annum 173Q habuerit, exhibens“. Srv. Rukopis v Arch. Jedn. Lešensk. B. I. 10. — 12. Mikuláš Gertich o svých studiích v Lešně 1637. Z rukopisu „Summarischer Entwurff meines lebenslaufes“, v Bibl. Raczyňských v Poznani, 2. Haa. 2Q. p. 299. — 13. Komenský ordinuje 10 akolytů za kněze Jednoty. (Rukop. Bibl. Raczyňských, II. Haa. 27.) Ze synodu Lešenského r. 1638. — 14. Debatty o pansofii Komenského a všeobecné smíření. Divadelní představení školské „Veritatis triumphus“. (Rukopis Bibl. Raczyňských. II. Haa 27.) Ze synodu Lešenského 1639. — 15. Nápis v báni radničné věže Lešenské, pořízený od S. Spechta, sekretáře Leszczyňských. Z opisu v majetku probošta J. Tasche v Lešně. (Obsahuje stručnoii historii města Lešna, zejména Rafaele Leszczyn- ského, ^| době, kdy čeští vyhnanci žili v Lešně.) — 16. Lístek Komen.ského do památníku Petru Figulovi, 1641. - 17. Komenského věnování Gerhardovi Proen na postille Hoburgově 1643 (?). y Museu král. Českého: „Postilla Evan- geliorum Mj-stica. Das ist ^'erborgene Hertzenssaft aller Sonntags und Fest- evangelien durchs gantze Jahr von Christian Hoburg“. — 18. Komenského lístek do památníku vynikajícímu Švédovi 1646. Autogr. Bibl. Hamburské. - 19. Komenského báseň nad smrtí J. Coyena. Z tisku v městském archive Elbinském, 1647. — 20. Seznam osob z Jednoty od Ludv. Geera podporovaných, sestavený Komenským 1647. Z rukopisu král. bibliotheky v Štokholmě. — 21. Osvědčení P. Figula o svěřených jemu 500 tolarův 1651. Rukopis v Bibl. Raczyňských v Poznani. — 22. Zápisek o smrti Jindřišky' Falcké, choti Zikmunda Rákóczi 1651. Z Denníku Drabíkova, rukopis v Mus. král. Českého. — 23. K Drabíkovu pobytu v Potoku 1652. Z téhož Denníku. — 24. Komenského lístek do památníku M. Zimmermannovi 1652. Dle fotografie ve sbírce autografu a historických dokumentův L. hr. Paara v katal. otiskův 1893, 120. — 25. Komenský u Drabíka 1654. Denník Drabikův, l. c. — 26. Komenský kmotrem A. S. Hartmanna 1655. Vjmato z rukopisu v Bibl. Raczyňských II. Haa 29., p. 406. — 27. Felin o Drabíkově vině při pádě Lešna 1656. Vyňato z „Ignis fatuus“. Pars III. Rukopis v Museu král. Českého. — 28. Magistrát Amsterodamský hlasuje o podpoře Komenskému 1656. — 29. A. S. Hartmannovy zprávy o Komenském v Amsterodamě 1657. Z rukopisu v Archivu Jedn. Lešenském pod titulem: D. O. M. et gratae Memoriae Jucunditas suaeque A. S. H. Vade Mecum, seu Itinerarium Germano-Belgicum Anni Ultimae Ultimi Patientiae Judicis 1657. - 30. Drabíkova zpráva o vydání „Lux in tenebris“ 1657. Z Denníku Drabíkova. - 31. Rada města Amsterodamu Komenskému 1611. (Odměna 60 zl. za věnování spisu Admonitio irenici irenicorum.) - 32. Mikuláš Gertich o opatření Fulnečanů katechismem, 1663, 1664. Z jeho Denníku v Leš. Arch. Jedn. — 33. Via lucis vestigata et vestiganda 1668. — 34. Drabíkovi posílané podpory, 1669. Z Denníku Drabíkova. — 35. Komenského lístek do památníku vnukovi jeho Janu Theodoru Figulovi 1669. — 36. Komenského rozloučení se světem 1670. Z Poznaňského rozloučení se světem: Abschied Lied Fines Sterbenden, durch die anfangs Buchstaben Benandten (Johannes Amos Comenius). — 37. Komenského náhrobní nápis v chrámě Naardenském a nápis mi hrobovém kameni. — 38. Hesenthalerův epigramm na Komenského (pod obrazem Komenského). - 39. Leibnizova báseň na smrt Komenského 1671. -  40. Fabricius na smrt Komenského. — 41. Drabíkovo poslední zjevení, 1671. Z českého exempláře Zjevení v Museu král. Českého. — 42. D. E. Jablonského zpráva o úmrtí Daniele Komenského 1694. Z velikého Denníku D. A. Jablonského. III. Několik menších spisků latinských J. A. Komenského a jeho přátel, 1. Filosofické prvotiny Komenského A. Σὺν τῇ τοῦ Θεοῦ παλάμῃ. Problemata Haec Miscelianea Fretus auxilio et patrocinio Clarissimi Viri, Dn. M. Henrici Gutberlethi in inclyto Inclytorum ac Generosiss. Comitum Nassoviorum Athenaeo Herbornensi Logices et Physices Professoris ordinarii, Praeceptoris sui honorandi, publicitus veritatis lance pensiculandam studiosis offert Johannes Amos Marcomanno-Niwniczenus. Herbornae Nassoviorum, 1612. — B. Sylloge Quaestionum Controversarum e Philosophiae viridario depromptarum, Pro (juarum veritate sub clypeo Doctiss. Viri Johannis Henrici Alstedi, Philosophiae in incluto Nassoviorum Lyceo Professoris sollertissimi, Praeceptoris sui clarissimi multumque honorandi, in publico philosophantium acroaterio pugnabit Johannes Amos

- 456 -

Korrespondence.

Č. 19411-20.

e Marcomannis Niwnicenus. Herbornae Nassoviorum 1613. — — 2. Epistola Didactica de Stylo. Sepsal J. Brook, didaktik anglický. — 3. Úsilí Komenského o „perpetuum mobile“. (Motus Spontanei, quem Perpetuum vocant, decennio vestigati tandemque Dei ope evestigati historica relatio. Cum subjuncta Fundamentorum inventi hujus demonstratione Mathematica et de construenda ex illis machina automata consultatione Mechanica. Authore Johanne Nicomeo 1642 (Comenio). — 4. Schema pansofie, společně spracované Komenským a pomocníkem jeho Janem Ravem 1646: Tabula Pansophiae In Animis hominum Recte atquae Ordine ingenerandae. Pro spe et archa condendi operis m. D. Magnifico Nobilissimoqne Senatui Gedano. - 5. Sermo secretus Nathanis ad Davidem (rada Komenského knížeti Zikmundovi Rákóczimu před zasnoubením s Jindřiškou Falckou). — 6. Gentis Felicitas Speculo exhibita iis, qui nunc felices sint, et quomodo fieri possint, cognoscere velint. Ad Serenissimum Transylvaniae Principem, Georgium Rakoci. — 7. Syllogismus Orbis Terrarum Practicus. Cujus I. Propositionem majorem posuere Principes Europaei Pace inter se sancita Monasterii et Osnabrugi, Anno 1648, stabilita vero Noribergae, an. 1650. II. Minorem autem posuit Innocentius X., Papa Romanus, Anno 1651; et continuando firmavit Successor ejus, Alexander VII. an. 1655 et sequentibus. III. Unde Conclusionem inferunt Gentes et Populi, Divinae vocis et rationis duetum sequuti, Anno 1665 et sequentibus. Hamburgii, 1665. — 8. Centum Dialogi Pansophiae. Opis v Britském Museu v Londýně. — 9. Spicilegium Didacticum artium discendi ac docendi summam brevibus pracceptis exhibens e MSStis Cl. J. A. Comenii collectum et editum a C. V. N(igrino). Amstelodami 1680. - 10. Hesenthalerovy poznámky k sebraným spisům didaktickým J. A. Komenského, (z exempláře Opera didactica omnia v bibliothece Raczyńských v Poznani), a) Návod, jakým pořádkem jednotlivé spisy ze sbírky čísti: Lector διδακτόφιλος epilog in Opere J. A. Comenii cum fructu versaturus, inter legendum sequentem ordinem observabit. b) Ukazatel k těmto sebraným spisům: Index notabilium. - Rejstřík. — Chyby tiskové.

19412. Kvačala Jan, Příspěvky k životopisu J. A. Komenského. Čas. Č. Mus. 1891, str. 56-66. Otiskuje: 1. list Figulův Komenskému, z Lešna, 13. list. 1651. Přetisk: Patera, Korrespondence, s. v., č. 145, str. 171-3. 2. list Felinův Komenskému, z 13. list. 1651 (otiskuje Patera). Přetisk Patera, Korrespondence, s. v. č. 146, str. 173-4.

19413. Kvačala J., Zur Correspondenz des Comenius, Monatshefte der Com. Gesell., X, 1901, str. 44-6. Kvačala, odpovídaje tu na Rehrovu recensi svého 1. dílu Korrespondence Komenského, pokud se týče pojetí toho a onoho tištěného listu ve sbírku novou, poukazuje na potřebu dalšího zkoumání, ano badání v tom směru již proto nemůže se pokládati za skončeno, že vlastní pozůstalost, o níž máme zprávu ještě řadu let po smrti Komenského, posud ani není nalezena. Viz Novák J. V., Paedagogické Rozhledy XVI, 1903, str. 249. Srv. čís. 10430.

19414. Leibnitz. Ze spisů Leibnitzových (ed. Dutens V.) úryvek listu Leibnizova Spizelovi ze dne 7. dubna 1671 (č. III.) a z listu JLa Crosseovi ze dne 2. prosince 1702 (č. 151.) přetiskuje Kvačala, Korrespondence II, 1902. Viz úvod str. XVII, čísla v závorkách značí čísla Kvačalovy sbírky.

19415. Leibnitz, Epistolae, ed. Kort- holt. List Leibnitzův Hesenthalerovi z r. 1672 přetiskuje Kvačala, Korrespondence II. 1902, č. 113.

19416. Loesche Georg, Ungedruckte Briefe zur Geschichte des Comenius u. der böhmischen Brüder. Aus dem de Geer'schen Familien-Archive. Monatshefte Comenius-Ges., V, 1896, str. 100. - — Odtud přetiskl znovu Kvačala, Korrespondence I, i, 1897, č. 78: De Geer Komenskému, dne 19. října 1641; č. 79: De Geer Wolzogenovi, dne 21. pros. 1641; č. 80: De Geer Duraeovi, mezi prosincem 1641 a březnem 1642; č. 93: Starší Jednoty de Geerovi dne 25. ledna 1646; č. 98: Komenský de Geerovi, dne 11. dubna 1647; č. 104: Figulus de Geerovi, dne 19. listopadu 1647; č. 115: Starší Jednoty de Geerovi, dne 15. ledna 1650).

19417. Lukaszewicz Józef, Krótki opis historiczny kose. paroch. w dawn. Dicec. Pozn. II, Poznaň, 1859, sti*. 291-2. List německý Daniele Komenského Ludovice Karolíně, kněžně Kuronské. — Přetiskuje Kvačala, Korrespondence I, 2, 1898, str. 357-8, č. 296.

19418. Lukaszewicz J., O kosciolach Braci Czeskich w dawnéj Wielkejpolsce, v Poznaniu, 1835, str. 400. — Z listů Zuzany Lorántfyové starším. — Otiskl Patera, Korrespondence, viz s. v. Úvod str. VIII. Viz č. 174.

19419. Monatshefte Com. Ges. od I. svazku v každém skoro ročníku uveřejňují bud ve statích zvláštních, nebo v článcích a v poznámkách, dopisy celé i úryvky z korrespondence Komenského. Vytěžil zvláště Kvačala (s podrobnými údaji) ve svých vydáních.

19420. Morfiu W. R., List Komenského Janu Polyandrovi, profesoru v Lei-

- 457 -

Korrespondence.

Č. 19420-33.

denu, '1;'.*. v Lešn , iT. pros. 1640. Autograf v Bodlejanské knihovně, viz Rawlins Mss. Bodleian letters 76b, fol. 167. Oxfordský list J. A. Komenského. Krok VII, 1893, str. 220.

19421. Opit z M., Ze sbírky básníka. List Komenského Opitzovi ze dne 26. června 1639 (č. 24). Otištěn od Kvačaly, Monatsh. Com. Ges. VIII, str. 133. Přetiskuje Kvačala, Korrespondence II, 1902. Viz Úvod str. XVII, číslo v závorkách značí číslo Kvačalovy sbírky.

19422. Palacký, Z listu Karla z Žerotína Zdeňkovi z Roupova ze dne 20. května 1628 (č. 4), list Žerotínův Komenskému ze dne 30. listopadu 1629 (č. 5). Čas. Č. Mus. 1831, str. 396, str. 405. Přetiskuje Kvačala, Korrespondence II, 1902. Viz úvod str. XVII, čísla v závorkách značí čísla Kvačalovy sbírky.

19423. Patera Adolf, Dopisy J. A. Komenského k Drabíkovi z let 1664-1670. Čas. Č. Mus. 1899, str. 59-74. Otiskuje: 23. pros. 4. březen a 20. leden list z Amsterodamu, list z Amsterodamu, list z Amsterodamu, 6 list z Amsterodamu, 12 . červenec list z Amsterodamu, 10. březen Amsterodamu, 14. leden Amsterodamu, Amsterodamu, Amsterodamu, Amsterodamu, 11, list z Amterodamu, 2

19424. Patera Adolf, 7- 8. 9- 10. list z list z list z list z list z 9. duben 10. únor 18. února 13. května 2. listopadu 1670 Jana Amosa Ko 1664; 1665; 1667; 1667; 1668; 1669; 1669; 1670; 1670; 1670; menského Korrespondence. Sebral a k tisku připravil A. Patera. (Rozpravy České Akademie, Ročník I., třída III., číslo 2.) V Praze, 1892, v. 8°, str. XV, 300. Před titulním listem facsimile dedikačního listu Komenského Gerhardovi Proen (Komenský témuž věnoval knihu Hoburgovu, Postilla Evangeliorum Mystica.) V úvodě vykládá Patera o listech Komenského v bibliothece Musea král. Českého i v jiných sbírkách. — Mezi listy ostatními otiskuje: Č. 26. Dne 12. září 1640 rozvrh Kom. prací (Operis delineatio) v listu, zaslaném „Ad Maecenatem“ Csnad Bohuslavu Lesczyňskému). - Č. 32. Ad amicos Lesznae in Polonia agentes, 18. října 164 1. Viz s. v. Noviny z Londýna. — Č. 43. Přetisk.: Studii Pansophici in Anglia Fautoribus, Dominis mihi observandis ad legendum pateat .... 10. června 1642. — Č. 210. J. Comenius Petro Montano (Komenský jmenuje svoje práce, viz s. v. Spisy: Bibliografie). - Č. 224. Rationcs collectarum Anglicanarum reverendi patris Comenii. — Dodatky C. (str. 282): Paměť k připomenutí příčin, z nichž nedorozumění i podezření pochází strany kollekty . . . (viz s. v. Pamět). — D (str. 282-4). Ratio Instituti et Mediorum, quae sector. - E. (str. 284-7). Bibliorum Turcicorum dedicatio (ad ipsum Turcarum imperatorem lingua Turcica) talis sit. (viz s. v. Bible.) — F. (str. 287-93). Amos Comenius an Herm Karl Josef Weldemann, Canonicus regularis in der Canonie Fullneck (1619). Listy podezřelé.

19425. Patera Adolf, (spolu s Kvačalou, Příspěvky k životopisu J. A. Komenského. Čas. Č. Mus. 1891, str. 56-66. Otiskuje tu list Felinův Komenskému z 13. list. 1651, str. 60-2. Přetisk: Patera, Korrespondence s. v., č. 146, str. 173-4. Srv. Kvačala, Příspěvky, č. 19412.

19426. Prúmmer, viz Zeitschrift des Vereins für die Geschichte Westpreussens, 1898. Viz č. 19450.

19427. Prusik Fr., Amsterodamské listy J. A. Komenského a nové příspěvky k životu a působení jeho. Krok VII, 1893, str. 216. Srv. s. v. Rogge.

19428. Radlach. List Komenského z 22. srpna 1647 Valentinu Andreaovi, Monatshefte Com. Ges. II, 1893, str. 58 a d. — Přetiskl Kvačala, Korrespondence I., I, 1897, č. 102.

19429. Reber Jos., Joh. Amos Comenius und seine Beziehungen zu den Sprachgesellschaften, Leipzig, 1895, 8°, stať q: Des Comenius Briefe an Hars- dórffer.

19430. Reber, Der Briefwechsel des Comenius, Mon. Com. Ges. VII, 1898, str. 211-30; IX, str. 243-61, 301-43. Srv. Kvačala. č. 19413.

19431. Rogge, Comenius . . . rei mari- timae et naváli militiae foederati Belgii praefectis, in Amsterodamia residen- tibus, d. 7. Februarii 1658. De Navorscher (red. J. F. van Someren), 42, Nijmegen, 1892, str. 192-3. Podle opisu v „Bibliotheek der Maatschappij van de Nederlandsche Letterkunde“ v Leidenu. Srv. ibid. str. 80, pozn. 2 a str. 189, pozn. 2.

19432. Rogge, Comenius Levino Werner; Amsterdam 4. Jan. 1663. List v universitní knihovně v Amsterodamě. De Navorscher, l. c. 42, 1892, str. 193-4. - Přetiskl Prusik Fr., Amsterodamské listy J. A. Komenského a nové příspěvky ic životu a působení jeho. Krok VII, 1893, str. 216-20. — Znova: Kvačala, Korrespondence I, 2, 1898, č. 231 (Warner.)

19433. Rogge. Comenius Laurentio de Geer, dat. 5. Dcc. 1664. Originál v univ. knihovně amsterodamské, De Navorscher, l. c. 42, 1892, str. 195. — List Komenského Vavřincovi z Geeru z 5. pros. 1664, přetiskl Prusik, Amsterodamské listy J. A. Komenského, l. c. Krok, VII, 1893, str. 217-8. — Znova: Kvačala, Korrespondence I. 2, 1898, č. 246.

- 458 -

Korrespondence. — Kšaft.

Č. 19434-45.

19434. Rypáček Fr. J.. Dopis J. A. Komenského z Amsterodamu, poslaný bohoslovci Jednoty bratrské Kristiánovi Nigrinovi do Paříže dne 19. září 1668. Originál ve Františkově zemském museu v Brně. Nové dvě památky po J. A. Komenském. Čas. Mor. Mus. Zemsk. I, 1901, str. 66-71. Srv. ibid. str. 151. Srv. s. v. Serarius.

19435. Serarius, Petrus, Philosophia Scripturae interpres. Odtud otiskuje Kvačala, Korrespondence I, 2, 1898 č. 267 list Komenského Serariovi. Srv. s. v. Serarius.

19436. Spizelius, Literator infelix, 1681. Odtud otiskl Kvačala, Korrespondence I., 2, 1898, č. 305 list D. Komenského Th. Spizeliovi z poč. r. 1671.

19437. Stern Alfred, Milton und seine Zeit. 1. Theil (1608-1649). Zweites Buch. Während der Revolution. Leipzig, 1877, 8°. Anmerkungen und Anhänge. (Úryvky dopisů Komenského). Viz Patera (se zevrubnou citací), Korrespondence s. v.: č. 22, 34 (1641), 37 (1641), 39 (1642), 42 (1642), 55 (1642), 67 (1643), 104 (1646), III (1647).

19438. Sylloge epistolarum, ed. Burmann, II, Leidae, 1724, str. 625. Odtud přetiskl Kvačala, Korrespondence I, 1, 1897, č. 134 list J. Erpenia Mik. Blancardovi ze dne 4. července 1652 (o Komenském).

19439. Szilágyi Sándor, Erdély és az Északkeleti Háború, Levelek és Okiratok. Transsylvania et Bellum Boreo-Orientale Acta et documenta, Budapest I. 1890, II, 1891. Komenského týká se: I. 1890. Str. 193-4: 1651 n')V. 23. Lissza. Figulus Peter levele Comeniushoz. - Str. 340-3: 16546. nov. Schaum Konstantin lúretek s prognosticont kiild Rákóczynak. Str. 388-94: Comenius jelentései. a) 1655. máj. 20. Comen. levele Klobusiczkyhoz. — b) 1655 máj. 24. Comenius jelentése Schaum kiildetéséról. — c) 1655 jul. 22. Comenius jelentése Schaum kuldetéséról Klobusiczkyhoz. — d) 1655 aug. 4. Comenius jelentéze Klobusiczkyhoz. — e) 1655 szept. 6. Comenius jelentése Klobusiczkyhoz. II. 1891, str. 95-6: Mednyánszky Jónás 1656 apr. 21. Beczkóról Rákóczy Gyorgyhóz irt leveleból. — Str. 498. 1658 márcz. 20. Schaum Konstantin jelentése Rákóczyhoz a sved király diadaláról.

19440. Odtud uveřejnil Patera, Korrespondence, viz s. v., č. 150, str. 176-7; č. 151, str. 177-8; č. 153, str. 179-81; č. 155, str. 182-3; č. 1^7. str. 185.

19441. Szilágyi Sándor, Okmánytár II. Rákóczy Gyorgy Diplomacziai ósszekóttctéseihez. (Monumenta Hungariae Historica. Magyar Torténelmi Emíékek. Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia Torténelmi bizottsága. ElsoOsztály: Okmánytár.) XXIII. Budapest. 1874. V rejstříku str. 727 uveden Komenský jako „výtečný hollandský učenec a paedagog“: „Comenius Amos. híres holland tudós, paedagóg“. — Komenského se týká: str. 178-9, č. 103: list Komenského O. Klobusickému 24. května 1655; str. 217-9, č. 129: list témuž. 4. srpna 1655; str. 301-3, č. 177: list K. Schaumovi; Komenský praefektum námořnictví a vojenství spolku Hollandského 7. února 1658. Uveřejnil odtud znova Patera, Korrespondence. Viz s. v., č. 152, str. 178-9; č. 154, str. 181-2; č. 156, str. 183-5; č. 174, str. 198-9.

19442. Szilágyi Sándor, Rákóczyanum Archivům. Otisk listu J. J. Bisterfelda Zikmundovi Rákóczi ze dne 19. prosince 1649 (Torténelmi Tár, 1890) přetiskuje Kvačala, Korrespondence II, 1002, č. 55. Srv. v Korresp. I. úvod.

19443. Šmaha Jos., Dva listy o zkáze Lešna, do Anglie poslané. Česká Škola 1890, str. 589. — Týž, Korrespondence Komenského s Hartlibem. Ibid., 1891, str. 151. —   Týž, Dva listy J. A. Komenského. Učitelské Noviny 1892, čís. 10. 12. Překlad listu tiskaři Endterovi v Norimberce, z Atria 1659, č. 1825 I: překlad dedikace Witsoniovi (nikoli: Witserovi) z vydání Janua 1666. Č. 19001.

19444. Šmaha Jos., Čtyři listy, týkající se života Jana Amosa Komenského. Učitelské Noviny XI, 1893, str. 281-2. Otiskuje v českém překladě i list latinský seniorův a conseniorů, svědčící Ludvíku z Geeru, v Lešně, v lednu 1646 (z universitní knihovny v Amsterodamu); 2. list francouzský Figulův Ludvíku z (xceru, Elblak. o. (19.) list. 1647 (z univ. knihovny v Amsterodamu); 3. list Komenského Jungovi z Nortroppu (! !) 21. září (i. října) 1642 z knihy: Joachim Jungius aus Lübeck Briefwechsel, 1863, str. 433, č. 19390. — Jest to jen nepatrně pozměněný dopis, který Šmaha otiskuje znovu sám v České Škole XVIII. 1806, str. 180, ze sbírky Guhrauer, Joachim Jungius und sein Zeitalter, 1850, a sice s datem 4. září st. kal., viz č. další, jehož originál přetiskl Kvačala, Korrespondence I, i, 1897, str. 107, č. 82.; 4. list téhož témuž, z 5. (15.) června 1643. z téhož pramene. Šmaha opět dopis přetiskuje nikde neudávaje, že to již jednou učinil, a sice v České Škole XVIII, 1896. str. 180.

19445. Šmaha Josef, Čtyři dopisy, tři J. A. Komenského, a jeden Hartlibův. Česká Škola, XVIII. 1896, str. 129-30, 145-8. 180. Otiskuje v českém zněni: I. list Komenského Raviovi, z Amsterodamu, 3. (13.) dubna 1669. (z rukopisu, bez bližšího označení); 2. list Hartlibův Tassiovi, německý, z Londýna. 10. srpna 1638; 3. list Komenského Jungiovi

- 459 -

Korrespondence. — Kšaft.

Č. 19445-66.

z Norkóppingii, 4. září stár. kal. 1642. Otištěný z práce G. E. Guhratiera, Joachim Jungius u. sein Zeitalter, 1850, viz s. v.; 4. list Komenského Jungiovi, z Elblqk, 5. (15.) června 1643. Z téhož pramene. Srv. č. předcházející.

19446. „Thurloe Papers“. Cituje takto a odtud otiskuje Kvačala, Korrespondence I, I, 1897, č. 142: Figulus Hartlibovi ze dne 3. července 1654; č. 143: Komenský Hartlibovi, z téhož dne. Týž, Korrespondence I, 2, 1898, č. 164: Komenský Ruliciovi ze dne 24. června 1656 a č. 187: Komenský Hartlibovi, bez data.

19447. Vaughan R., The protectorate of Oliwer Cromwell, II. London, 1839. Viz Goll, Čas. Č. Mus. 1874, str. ^260. Patera, Korrespondence, viz s. v. Úvod str. VII. Srv. úvod Kvačalův, Korrespondence, II, 1902, str. XIX. — Pell Sam. Hartlibovi, 17. 27. července 1656, str. 430-2. Přetiskuje Patera, Korrespondence, s. v., č. 159, str. 186. — S. Hartlib Pellovi, 7. srpna 1656, str. 432-3. Přetiskuje Patera, l. c., č. 161, str. 187. - S. Hartlib Pellovi, 11. března 1657-8, str. 447-9. Přetiskuje Patera, l. c., č. 176, str. 201. — S. Hartlib Pellovi, 18. března 1657-8, str. 449-50. Přetiskuje Patera, l. c., č. 177, str. 201. — S. Hartlib Pellovi, 25. března 1658, str. 452-3. Přetiskuje Patera, l. c., č. 178, str. 201. — S. Hartlib Pellovi, 5. května 1658, str. 459-60. Přetiskuje Patera, l. c., č. 179, str. 202. - S. Hartlib Pellovi, str. 463. Přetiskuje Patera, l. c., č. 180, str. 202.

19448. Worthington John. The diary and correspondence of Dr. . . . Edited by J. Crossle}-. Vol. I. II. i., London, 1847, 1855. — S. Hartlib Worthingtonovi 20. července 1659, I, str. 153-6. Přetiskuje Patera, Korresponience, s. v., č. 189, str. 211-3. — Ex literis J. Comenii ad S. Hartlib, 1661, I, str. 271-2. Přetiskuje Patera, l. c., č. 196, str. 220. - S. Hartlib Worthingtonovi 8. dubna 1661, I, str. 291-2. Přetiskuje Patera, l. c., č. 198, str. 221. — S. Hartlib témuž, 23. dubna 1661, I, str. 304. Přetiskuje Patera, l. c., č. 199, str. 221. — Ex literis J. Comenii ad S. Hartlib, 27. listopadu 1661, II, I, 1855, str. 78-9. Přetiskuje Patera, l. c., č. 207, str. 232. — Ex literis J. Comenii ad S. Hartlib, 2. prosince 1661, i I, I., 1855, str. 81-2. Přetiskuje Patera, č. 208, str. 232-3. — — Ex literis J. Comenii ad S. Hartlib, 9. prosince 1661, II, I., str. 90. Přetiskuje Patera, l. c., č. 200, str. 233. —  J. Comenius ad S. Hartlib, 3. února 166 1-2, II, i., str. 106. Přetiskuje Patera, č. 212, str. 247.

19449. Zeiner E. K., Comeniana. Rozhledy XIV, 1904, str. 652-3 (úryvek o panu Kavínovi), srv. Patera, Korrespondence, str. 2 : List Komenského Karlovi ze Žerotína z 11. září 1630.

19450. Zeitschrift des Vereins für die Geschichte Westpreussens 1898. (Prúmer) Několik listů odtud, čerpaných z měst- ského archivu v Gdansku, přetiskuje Kvačala, Korrespondence II, 1902: List O. Hünefeldviv radě Gdanské z r. 1632 bez bližšího data, pak dvě plnomocenství Komenského Hunefeldovi daná k otisku Brány ze dne 3. listopadu 1632 a list Komenského z téhož data Mochingerovi (Přídavek, str. 169-72).

19451. Korvin (Corvinus) Christ. Viz s. v. Problemata.

19452. Kořínek Josef, vydal (s. v.) Informatorium školy mateřské 1873, 1884.

19453. Kořínek Josef, viz vydání (s. v.) Labirynt světa, 1S71, 1879, 1887.

19454. Kotter Krištof — viz s. v. Proroctví: Kotter.

KRAUSE.

19455. Krause, Briefwechsel zwischen Andreae und Comenius. Viz s. v. Korrespondence: Krause.

19456. Krause, viz s. v. Panegersia, úryvky z Hallského vydání 1702.

19457. Krause vydal úryvky, viz s. v. Pansophia: Conatuum pansophicorum dilucidatio.

19458. Krause, viz s. v. Pansophiae praeludium, výtah.

KREJČÍ AUG.

19459. Krejčí Aug. přeložil do češtiny (Didaktická rozprava) viz s. v. Didaktika: Dissertatio didactica.

19460. Krejčí Aug. přeložil Didaktika Veliká, 1905. Viz s. v. Didactica Magna.

19461. Krejčí Aug., viz vydání české (s. v.): informatorium školy mateřské 1908.

19462. Křesťanská dokonalost. Viz s. v. Přemyšlování.

19463. Křesťanské modlitby. Viz s. v. Modlitby křesťanské.

19464. Křesťanství sjednotitelné sjednotitelem Kristem. (Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 143) viz s. v. Christianismus reconciliabilis.

KŠAFT.

19465. Kšaft aneb poslední vůle J. A. Komenského. Viz s. v. Vůle poslední: Unum necessarium.


19466. Kšaft Umírající Matky Jednoty Bratrské, v kterémž (v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající) svěřené sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dceři a dědíce své rozděluje. J. A. K. P. B. J. B. Lešno, 1650, 12°. (Jan Amos Komenský, poslední biskup Jednoty

- 460 -

Kšaft umírající matky Jednoty.

Č. 19466-83.

Bratrské.) Müller c. 67; Kvačala č. 75;. Novák J.V., Bibl. 1002, str. 62-3, ě. 3S. - Srv. též Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. iii.

19467. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské, kterýmž (v národu svém a ob zvláštnosti své dokonávajíc) svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje. I.řui ráně 1650. J. A. K. Nyní znovu vydán \- iJerlinř léta 1757. 16°, str. 28. Přidán: Smutný hlas . . ., str. 2g-8o.

19468. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské, kterýmž (v národu svém a ob zvláštností své dokonávajíc) svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje. Vydaný ponejprv od blažené paměti k. Jana Amosa Komenského v Lešně Polském, Léta Páně 1650. Po druhé vydán v Berlíně, Léta Páně 1757. Nyní pak opět znovu vydaný v Praze 1848, 8°, str. 28. Str. 26. končí: Vypsal sem z vydání Berlínského od roku 1757 a dokonaje v odpisu roku přestupečným 1844. dne 29. února. Jan Sluníčko, měšťan Pražský. Str. 27-8: K doplnění archu, vidělo se následující kousky z Historie Lasycia o Bratřích Českých sem postaviti. V naději, že všem pravdu milujícím evangelickým křesťanům mile bude. A sice na stránce 2 i 5 atd.

19469. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské. Viz vydání Pasekovo: Nábožná přemyšlování o večeři Páně, v Praze-Karlíně, 1865, str. 148-85. — Srv. XII. díl Spisů J. A. Komenského. Život blahoslavené paměti J. A. Komenského, ibid. 1865, str. 41-78. — Kšaft J. A. Komenského. Nár. Listy 1865, str. 182.

19470. Kšaft umírající matky Jednoty českobratrské. (Českobratrská bibliotéka 3). V Praze, nákladem Spolku Komenského. 1878 (1879)., m. 8°, str. 28. Titul: Kšaft luiiírající matky Jednoty Bratrské, kterýmž, v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajíc, svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje. Dle vydání Berlínského z r. 1757. věrně otištěný. Srv. s. v. Spisy: Spisy Komenského, vydává spolek Komenského.

19471. Jana Amosa Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské. V Praze 1892 (Letáky Vydáním a nákladem časop. „Jednoty“), 12°, str. 29. — Obálkové vydání: Letáky Jednoty I. J. A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské. V Praze 1892, 12°, str. 29.

19472. Klika J., J. Amos Komenský, Čech, učitel národů, křesťan, charakter. (Přítel Domoviny, VIII, 3.) Praha, 1892, str. 167-93 (úryvky).

19473. (Horálek Frant.), Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, s. l., 1893, 12°, str. 31 (I). Znova C. další (obálkové vydání).

19474. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské. (Česká knihovna, číslo 5.) Královské Vinohrady, Fr. Horálek, 1894, 12°, str. 31, (1). Srv. další číslo.

19475. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské. (Lidová knihovna č. 5), v Praze, s. a. (1904), 12°, str. 30 (1). Předmluvu podepsal F. H(orálek?).

19476. Jana Amosa Komenského Kšaft umírající Matky Jednoty Bratrské. (Spolku bibliofilů kniha prvá). Druhý titul: Kšaft umírající Matky Jednoty Bratrské, kterýmž (v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající) svěřené sobě někdy od Pána Boha poklady „mezi syny a dcery a dědice své rozděluje. J(an) A(mos) K(omenský)-P(oslední) B(iskup) J(ednoty) B(ratrské); 12°, str. 68, (5 l.). Na konci: Tuto knihu uspořádal Fr. Táborský, vyzdobil Ad. Kašpar, typograficky upravil K. Dyrynk, vytiskla „Politika“ (štočky dodal grafický ústav J. Štenc), svázal B. Fischer, vydal Spolek Bibliofilu v Praze 1908. (Doslov od Fr. Táborského, otisk na základě opisu vydání prvního v archivu Jednoty v Ochranově.) Snímek podobizny Komenského, olejové, r. 1905 objevené a zakoupené pro říšské museum v Amsterodamě. Srv. týž obrázek s. v. Korrespondence: Kvačala, Analecta Comeniana.

19477. Bílý Fr., Jan Amos Komenský. Připojeno: Kšaft umírající Matky Jednoty Bratrské. (Pestrá knihovna, č. 64-5), v Praze, 1911, 160, str. 87-115.

19478. Kšaft umírající matky. Viz J. A. Komenský Veškeré spisy svazek XVIII. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

19479. Slaměník Fr., Komenský ve svých spisech: Kšaft umírající matky jednoty bratrské, v Berlíně, 1757. Komenský, XX, 1892, str. 294.

19480. „Evangelický Církevník“, 1892. V článku „Slovo umírající jednotě Česko-bratrské k nejmilejší sestie její“ probírají se slova Jednoty ve Kšaftu jednotě německé, t. j. církvi lutherské svědčící a vyličují se styky Jednoty Bratrské jednak s reformatory německými, jednak se švýcarskými. Viz Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 54. Ukázky a výňatky jiné ze Kšaftu ve školských Výborech a Anthologiích, na př. u Grima, l. c.

NĚMECKÁ VYDÁNÍ.

19481. Das Testament der sterbenden Mutter. Deutsch mit Lebensabriss des Comenius. Leipzig, Reclam 1866, 12°, str. 80. (Životopis podle Fr. Palackého.)

19482. Gröger, Geschichte der alten Brüderkirche, Gnadau, 1865, II, str. str. 395-412.

19483. Das Testament der sterbenden Mutter. Von J. A. Comenius. Herausgegeben, aus dem Böhmischen über-

- 461 -

Kšaft. — Labirynt světa.

Č. 19483-517.

tragen und eingeleitet von Dora Perina. Mon. Com. Ges. XVI, 1907, str. 25-45.

19484. Kterak obírati se slovníkem. Viz český překlad od Šmahy Jos. s. v. Eruditionis scholasticae pars I. Srv. Vestibulum rerum et linguarum fundamenta exhibens.

19485. Kterak pracovati o mluvnici ku předdomí. Viz český překlad od Šmahy Jos. s. v. Eruditionis scholasticae pars I., l. c.

19486. Kterak právě obírati se textem mateřským, viz český překlad od Šmahy Jos. s. v. Eruditionis scholasticae pars I., l. c.

19487. Kterak přebírati latinský text Cvičbami. Viz český překlad od Šmahy Jos. s. v. Eruditionis scholasticae pars I., l. c.

19488. Kterak se libě slovníkem obírati. Viz český překlad od Šmahy Jos. s. v. Eruditionis scholasticae Pars II. Srv. Janua č. 18246.

19489. Kühnel E. V. Viz s. v. Desatero mravoučné.

19490. Kühnel Joh. Viz s. v. Orbis pictus, vyd. 1910.

19491. Культура природныхъ дарованій. Viz: Cultura ingeniorum.

19492. Kunrád Krištof. Viz s. v. Kanciionál, v Amsterodamě, 1659. Srv. Cunradus Christ.

19493. Kunst Jan Mich. Viz s. v. Praxis pietatis, 1782, 1783.

19494. Kunst Krist. Ludv. Viz s. v. Praxis pietatis, 1754.

19495. (Kunstkreis) Künsten-Kreis, Lebendiger. Viz s. v. Schola ludus, seu Encyclopaedia viva, překlad německý.

19496. Kunst, sich selbst zu raten. Viz německý překlad (Reber Jos.) s. v. Faber fortunae.

19497. Kurz-gefasste Kirchen-Historie der Böhmischen Brüder. Viz: Historia fratrum Bohemorum.

19498. Кузпецъ, Всякъ своего счастія. Viz ruský překlad s. v. Faber fortunae.

KVAČALA J.

19499. Kvačala J., viz s. v. Korrespondence: Analecta Comeniana.

19500. Kvačala J., viz vydání (s. v.): Centum dialogi Pansophiae. S. v. Korrespondence II, 1902, oddíl III., 8.

19501. Kvačala J., viz vydání (s. v.): Gentis felicitas. S. v. Korrespondence, II, 1902, oddíl III. 6.

19502. Kvačala J., viz s. v. Korrespondence I, II.

19503. Kvačala J., viz vydání (s. v.) Listové do nebe.

19504. Kvačala J. Viz s. v. Methodus linguarum novissima: Sprachenmethode des Comenius.

19505. Kvačala J., viz vydání (s. v.). Motus Spontanei, quem Perpetuum (mobile) vocant 1642. s. v. Korrespondence, II, 1902, III, 3.

19506. Kvačala J., viz vydání Filosofických prvotin Komenského s. v. Problemata haec miscellanea ... 1612. s. v. Korrespondence, II, 1902, oddíl III. 1. A.

19507. Kvačala J., viz vydání (s. v.): Sermo secretus Nathanis ad Davidem. S. v. Korrespondence, II, 1902, oddíl III., 5.

19508. Kvačala J. Viz vydání s. v. Spicilegium didacticum 1895.

19509. Kvačala J., viz vydání (s. v.), Spicilegium Didacticum. S. v. Korrespondence, II, 1902, oddíl III., 9.

19510. Kvačala viz s. v. Spisy: Bibliografie.

19511. Kvačala J., viz vydání (s. v.): Sylloge quaestionum controversarum e Philosophiae viridario depromptarum 1613. S. v. Korrespondence II, 1002, oddíl III., I. B.

19512. Kvačala J., viz vydání (s. v.): Syllogismus orbis terrarum practicus. S. v. Korrespondence II, 1902, oddíl III., 7.

19513. Kvačala J., viz vydání (s. v.): Tabula Pansophiae 1646. S. v. Korrespondence II, 1902, oddíl III., 4.

19514. Květnice, viz: Viridarium.

L.

LABIRYNT.

19515. Labyrint moudrosti. Viz Šmaha J., Názorné vyučování J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy VIII, 1895, str. 288. Srv. Labyrinthus sapientiae.

LABIRYNT SVĚTA.

19516. O původu Labiryntu, o poměru ku předlohám starším, ku vzorům, o významu jeho a vlivu na práce potomní, viz oddíl: Komenský filosof. Srv. č. 19554.

19517. Původní rukopis (viz J. V. Novák, Bibl. 1901, str. 86-88, č. o-; týž, úvod vydání 1910): Labirynt Světa a Lusthaus Srdce; t. j. Světlé Vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zaufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. — Dílo věnováno latinskou předmluvou Karlu st. z Žerotína (Sub Klopot 13. prosince 1623.) Původní rukopis s knihovnou Žerotínovou dostal se do Vratislavě, kdež uložen jest nyní v městské knihovně. (Poměr jeho ku I. a II. vydání podrobně vyložil Jos. Šmaha ve Stručném Slovníku paedag., díl III., str. 756-65. Tam také reprodukce

- 462 -

Labirynt světa 1631-1782.

Č. 19517-24.

titulního listu I. vyd. a znázornění laby- rintu učiněné vlastní rukou Kom.) - Rukopis památného Labyrintu obsahuje nákres světa se stromem věd, který zřetelně zobrazen v rukopise Hlubiny bezpečnosti: obě tyto velmi zajímavé kresby péčí J. Šmahy u věrných snímcích učiněny přístupnými v České Škole (XVI, 1894 č. 1 a 2): Nákres světa z rukopisu labyrintu světa r. 1623 a výklad XI. st. 6. Srv. Paedag. Rozhledy VIII. 1.S95, str. 71. — Reprodukce titulního listu rukopisu původního též (viz dále) při vydáních r. igoG, k.dS, kmo.

19518. Labirynt Světa a Lusthauz srdce, to jest . . . Rukopis v Nostitzovské knihovně v Praze. Viz Šimák J. V., Rukopisy majorátní knihovny hrabat z Nostitz a Rhienecka v Praze. (Soupis rukopisů knihoven a archivů zemí českých, jakož i rukopisných bohemik mimočeských, vyd. od I. a III. třídy České Akademie.) V Praze, 1910, v 8°, str. 43, č. .Sy. Sign. MSb. 54 (11310). Přepíši, vydání Komenského z r. 1631, písmem téměř souvěkým, velmi úhledným, jímž psáno též Informatorium v Museu král. Č. (sdělení p. prof. Dra. J. V. Nováka). Na okraji české a latinské naznačení obsahu. V prvních 10 kapitolách mnoho výrazů v textu je podtrháno a na okraji přeloženo do němčiny.

19519. Labirynt světa a Lusthaus Srdce. To jest, Světlé vymalováni, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch nic není, než matení a motáni, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzeni všeho a zoufáni: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pra vému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází, i Liber in lucem rigidi secure Catonis, I Labyrinthaeis currere dočte viis. Cumque ibis curresque viis, díc: Optime lector, ex me supremum non nisi disce bonum. M. G. C(olsinius). Eccles. I. 14. Viděl jsem všecky skutky, kteréž se dějí pod sluncem, a aj všecko jest marnost a trápení Ducha. Léta Kristova 1631, 4°, str. (6), 162. — Věnováno Karlu Staršímu ze Žerotína, lat. přípisem, sub Klopot, idibus Dec. 1623, J. A. C. — Facsimile listu titulního: Album Komenského, 1893 l. VII. — Srv. Jarník, str. 250, č. 14. — Přidány kapit. 29-35.

19520. Opisy I. vydání, rukopisy univ. bibliotheky v Praze, sign. XVII. G. 17. Str. 272. (Jana Amosa Komenského) “Labirynt Světa a lusthaus srdce“. Přepis prvého vydání Labyrintu v Lešně r. 1631, který pořídil Václav mladší Patočka r. 1659. Truhlář J., Katalog českých rukopisů univ. bibl. 1906, č. 306. — — Rukopis univ. bibliotheky v Praze, sign. XVII. J. 19. Str. 325. (Jana Amosa Komenského) “Labirynt světa a lusthaus srdce“, úplně shodně s vydáním v Lešně r. 1631. Přepis tohoto vydání rozhojněný indexem. - Truhlář J., Katalog českých rukopisů univ. bibl. 1906, č. 384. — Srv. tamtéž, rukopis univ. bibliotheky v Praze z r. 1679. Viz Truhlář J., l. c., č. 383, č. další.

19521. Rukopis univ. bibl. v Praze, sign. XVII. J. 18. Str. 90. (Jana Amosa Komenského) „Labirynt Světa. To jest světlé vymalování, že v tom světě a ve všech jeho věcech nic jiného není jen motání, kolotání, mámeni, bída a tesknost a na posledy zúfání a omrzení“. Přepis textu značně zkráceného a zhoršeného dokonaný, jak na konec poznamenáno, „20 Februarii letha 1679. Zb.“ Titul neúplný, dedikace. předmluva a rozdělení scházejí. — Viz Truhlář J., Katalog českých rukopisů univ. bibl. 1906, str. 145, č. 3 83.

19522. Labirynt světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalováni, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po druhé tlačen v Amsterodamě, 1663, 16°, str. 216. — — Toto vydání má 54 kapitoly, jako vydání 1. (rukopis jen 46), ale jsou rozděleny již ve stati stručnými obsahy na okraji, čehož nemá ani rukopis, ani první vydání. V kap. VIII. vyd. I. chybí několik slov odst. 5., V IX. kap. celé vylíčení plavby a ztroskotání lodi (odst. 9. /i 8.). Též kap. XVIII. nemá tu odst. 9./12. I jinde jednotlivá slova změněna.

19523. Labirynt světa a ráj srdce. To jest, světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není ne!; matení a motání, kolotání a lopotováni, mámení a šalba, bída a tesknost, a napo sledy omrzení všeho a zoufání: Ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. V Amsterodamě po druhé tlačen 16()3. A podlé téhož exempláře nyní znovu po třetí vydán nákladem V. Toužila. V Berlíně u Karla Fridericha Rellstaba. Léta Páně 1757. 12°, str. 216, s podobiznou Komenského. Citát: Eccles. 1, 14 a verše M. Georg. Colsinia na rubu titulního listu. Na str. 3-4: Předmluva vydavatelova.

19524. Labirynt světa a ráj srdce od Amoza Komeniusa pastýře evangelického. Podle exempláře Berlínského přetištěn. S povolením cis. král. censury. \ Praze, u Jana Samma, 1782, 8°, str. (8), 256 (Nákladem V. Stadia). S vyobrazením Komenského. Citáty: Eccles. I, 14 a Ař. Georgius Colsinius jsou na rubu titulního

- 463 -

Labirynt světa 1782-1908.

Č. 19524-39-

listu. — Na str. 253-6: Písnička o divném a milostném Božím Člověka Bohu odda- ného vedení, složená po přečtení Labi- ryntu od P. J. Kassia Vysokomýtského. Přiopravená pro Mctrum. Notou žalmu 4. - Srv. Jarník, str. 250, č. 14.

19525. Labirynt světa a ráj srdce. To jest, světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, koiotání a iopoto- vání, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pra- vému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po páté tlačen. S povolením cis. král. dvorské cenzury. V Praze, 1809, u Františka Jeřábka. 12°. Str. 226. — Vydal Jan Nejedlý (str. 8), „dle Amsterodamského vydání slovo od slova beze vší změny.“ Srv. Jarník, str. 250, č. 14. S připojením však Písničky Kassia Vysokomýtského z vydání 1787^ — ^Nebyl úředně dovolen, viz Štorch, Čas. Č. Mus. 1851, III, str. 87.

19526. Šembera A. V. r. 1842 marně se snažil aby vídeňská censura propustila mu tisk Labyrintu. Po dva roky ležel rukopis u censora. Nejprv se vydavatel utěšoval, že není ještě zavržen; leč potom otázali se o soud konsistoře olomoucké, kteráž shledala ve spise indiferentismus ve věcech náboženských, jakož se obávala, že by ke znevažování důstojností církevních i světských přispíval, a žádost Šemberova byla odmrštěna. Pokroková Revue, 1905, str. 65. Srv. Paedag. Rozhledy XVII 1. 1905, str. 381.

19527. Labyrint světa a ráj srdce. To jest, světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zaufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po šesté tlačen při svobodě tisku. V Hradci Králové, 1848, tiskem a nákladem Jana Host. Pospíšila, 12°, str. 286, (2). Na str. 8 otiskuje Pospíšil: Připomenutí k pátému vydání od J. Nejedlého z r 1808 se svým dodatkem o výbornosti češti n^'.

19528. Labyrint světa a ráj srdce, to jest: světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání ... V Amsterodamě 1663. (Původní vydání.) V Litomyšli a v Praze. Tiskem a nákladem Ant. August}?-, 1862, m. 8°, str. 140.

19529. J. A. Komenského vybrané spisy. Svazek I. Labyrint světa a ráj srdce. Dle nejstarších vydání k tisku upravil Josef Kořínek. V Praze. Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober. 1871. — Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, koiotání a iopotování, mámení a šalba, bída a tesknost', a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober. 1871. 12°, str. XTI, 238, Seznam jmen, slovník.

19530. Labyrint světa a ráj srdce . . . Kořínek Jos. v. Praze, nákladem I. L. Kobra, 1879, 8°, str. 254. Otisk vydání z r. 1871.

19531. Labyrint světa a ráj srdce. Dle nejstarších vydání k tisku upravil Josef Kořínek.Třetí vydání. Ústřední knihovna, č. 210-4. V Praze, nákladem I. L. Kobra, (1887), 32°. str. 243, (2).

19532. Labyrint světa a ráj srdce... Pořídil Bílý Fr. V Brně, nákladem Jos. Barviče, 1887, 12°, str. XXXII, 149. Školní vydání s úvodem věcným a mluv- nickým. Vynechány kapitoly 8, 13, 18, 39, 42-49.

19533. Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem opatřil a upravil Frant. Bílý. Vydání druhé. V Brně, nákladem J. Barviče, 1891, m. 8°, str. XXXX, 158. (Str. 139-58: Poznámky. Slovníček. Některá themata příhodná k výkladu neb úlohám.)

19534. Labyrint světa a ráj srdce, to jest: světlé vymalování . . . (Matice Lidu XXVI, č. 3. Běžné číslo 153). V Praze, nákladem Dra. E. Grégra 1892, m. 8°, str. 188. Bez věnování K. Žerotínovi.

19535. Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem i výkladem opatřil a upravil Fr. Bílý. Vydání třetí. V Brně, 1900, 12°, str. XXXX, 158.

19536. Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem i výkladem opatřil Frant. Bílý. vydání úplné. Pořízeno dle vydání amsterodamského z r. 166^5. V Brně, 1900, 12°, xx^'II, 218, (i).

19537. Labyrint světa a ráj srdce. S úvodem a poznámkami J. V. Nováka. Dle vydání Amsterodamského z r. 1663. (Světová knihovna č. 497-500.) V Praze 1906, 12°, str. XV, 268, (3), fascimile obrázku Labyrintu od J. A. Komenského. Srv. při r. 1910.

19538. Labyrint světa a ráj srdce. To jest: Světlé vymalování ... Po druhé tlačen v Amsterodamě 1663. V Praze, nákladem spolku Komenského, 1908, 12°, str. XIV, 255.

19539. Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem i výkladem opatřil a upravil Fr. Bílý. (Učitelova knihovna, sv. 1.). Vydání páté. V Brně. 1908, 12°, str. XXXIX, 159, příloha: Náčrtek Labyrintu světa, Komenským samotným pořízený k exem-

- 464 -

Labirynt světa. Napodobení. Překlady.

Č. 19539-59.

pláři, jejž věnoval Karlu ze Žerotína. Srv. č. další. Viz též č. 10517.

19540. Labyrint světa a lusthauz srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. I liber, in lucem, rigidi secure Catonis, I Labyrinthaeis currere dočte viis. Cumque ibis curresque viis, dic: Optime lector, Ex me supremum non nisi disce bonum. M. G. C. Eccl. 1, 14. Viděl sem všecky skutky, kteréž se dějí pod sluncem, a aj, všecko jest marnost a trápení ducha. Léta Kristova 1631. Viz Novák J. V., Veškerých spisů J. A. Komenského svazek XV, 1910, str. 181-328. Facsimile rukopisného originálu a tištěného listu titulního z r. 1631.

19541. Úryvek z Labyrintu, viz Nejedlý Joh., Akademische Antrittsrede, 1801, str. 7-8, 10.

19542. Ukázky z Labyrintu. Čelakovský Fr. L., Malý výbor z veškeré literatury české, v Praze, 2. vyd., str. 267-73.

19543. Brousek. Způsoby mluvení vyňaté ze spisu Komenského: „Labyrint světa a ráj srdce“, s vysvětlivkami dle Jungmannova slovníku. Nár. Škola III, 1865, str. 32S.

19544. Slaměník F., Komenský ve svých spisech: Labyrint světa a ráj srdce. 1623. Komenský, XX, 1892, str. 230. Poutník mezi grammatiky, rhetoriky, poety.

19545. Vypsání bitvy. Z Labyrintu světa. Život, čas. pro myslící lidi II, 1909, str. 62.

19546. Pro lid venkovský podle obsahu zapovídaného „Labyrintu světa“ složeno: „Vidění rozličné sedláčka sprostného, to jest: Vypsání obyčejů, mravův i činů lidských, dobrých i zlých, chvalitebných i nechvalitebných, kteří v tomto světě mezi lidmi se konávali a konávají, pod spůsobem anděla svatého, sedláčkovi sprostnému ukazujícího a naučení mu dávajícího, jak se mnohé věci zle, hanebně a nenáležitě konávají od některých, od jiných pak dobře a chvalitebně“. Vydána prací a nákladem jednoho faráře dioecesis Oiomucensis, moravsko ostravského. S dovolením duchovní vrchnosti. Vytištěna u Anny Alžběty Rosenburkové v. Olomouci r. 1716. Viz o obsahu Komenský XX, 1892, str. 206.

19547. Poutník, na způsob Labyrintu J. A. Komenského složená kniha, od Matěje Bodá. V rkp. u dědiců Bodových, viz Lad. Bartolomeidesa Memorabilia provinciae Csetnek, Neosolii, 1799, str. 112-4: Prostat etiam apud haeredes Pautník, libellus ad modum Comeniani Labirynthi confectus.“ Srv. Tablic, Poezie II., ve Vacově, 1807, str. LIV-V.

19548. Wemig napsal báseň Labirynt světa, přebásnění Komenského Labiryntu, text k oratoriu. Viz jeho Sebrané spisy II, 305. V hudbu uvedl Krejčí, viz: Na památku J. A. Komenského, 1865, str. 23, pozn.

19549. Poutník palác paní Didaktiky ohledává. Několik ztracených listů Jana Amosa Komenského „Labyrintu světa“, jež objevil šťastnou náhodou a na světlo tuto podává Chybolov Scholasticus Trnka. Komenský' XIV, 1885, str. 5-9, 20-3, 37-9. 52-5. (Satyra.)

19550. Z Brandýsa nad Orlicí. (Zde dokončil Komenský svůj Labyrint. Rozličné památky.) Květy, XIII, 1846, str. 516.

19551. O Labyrintu světa, Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 82, III.

19552. Franta Fr., Obsah Komenského „Labyrint světa“. Komenský, V, 1877, str. 507 a d.

19553. O Komenského Labyrinthu, viz Zoubek, Beseda Učitelská, XII, 1884, str. 285-6.

19554. Novák Jan V., Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského a jeho vzory. Čas. Čes. Mus. 1895, str. 56-70; 190-211; 452-66.

19555. Šmaha J., Labyrint světa. Viz Názorné vyučování J. A. Komenského. Viz Paedag. Rozhledy VIII, 1895, str. 180.

19556. Zeiner E. K., Čeho jsem se o Komenském v Labyrintu světa dočetl. Rozhledy;. VIII, 1890, č. 20, str. 849-55. Dodatek Rozhledy XIV, 1904, str. 654-7.

19557. Dabam sub Klopot. Zeiner E. K., Po stopě Komenského, Rozhledy IX, 1890, str. 137-0 (Klopoty, v příčném údolí, jež vybíhá do údolí Tiché Orlice, samota.)

19558. Anglický překlad: The Labyrinth of the world and the Paradise of the heart, by John Amos Komenský (Comenius). Edited and translated by Count Lützow . . . London, Iwan Sonnenschein et Co., Lim. 1901, iz**, str. 347. (Úvod, Introduction obsahuje životopis Komenského.) — Doslova stejný titul i obsah jen se změnou místa: The Labyrinth . . . New York, 1901, 12°, str. 347. — Srv. Zíbrt Č., Čas. Č. Mus. 1901, str. 386.

19559. The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, by John Amos Comensky (Comenius). Edited and translated, by Count Lützow. Second

- 465 -

Labyrint Světa v překladech.

Č. 19559-73.

edition. London, 1902, 12°, str, 347. S úvodem, životopisem.

19560. The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart. Edited by the Count Lützow, 1905. Published by I. M. Dent and Co. Aldine House. London 12°, str. 306. Str. 265-306 životopis od hrab. Lützowa. (Sbírka: The Temple Classics.)

19561. Slaměník F., Das Labyrinth des Comenius in englischer Sprache. Monat. Com. Ges. XIX, 1910, str. 31.

19562. Francouzský překlad: Edouard-Henri Robert, Un pessimiste du XVIIme. siécle á la recherche de la vérité et du bonheur, (Jest to překlad Komenského Labiryntu světa.) Rkp. Viz Monatshefte Com. Ges. I, 1892, str. 214.

19563. „Překlad francouzský v Liliu, u Darela 1906.“ Cituje Novák J. V., vydání r. 1910.

19564. Hollandský překlad, jenž nevyšel: Labyrinthus mundi et palatium cordis, „. . . translatusque in Belgicum a Joh. Gajo), Scholae Campensis conrectore, sed editionem translatoris mors interrupit). Viz Komenský Montan., Fortunae faber, 1661, str. 79, č. XI.

19565. Maďarský překlad: Vílág labirinthusa és sziv -paradicsoma. Melyet készített volt és a mága sziiletett cseh nyelvén kiadott K. A. J. Mostan pedig legelószór magyar nyelvre forditott Rimány István, Pozsonyban 1805. 8°, str. XXVI., 539. (Komenského podobizna.) Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV, Budapest, 1892, str. 102; tamtéž, str. 236.

19566. Világ utvesztóje és sziv para- dicsoma. Komenius Amos után magyar nyelvre átdolgorsa és Kiadja Stromp László. Poszony, 1905, 8°.

19567. Německý překlad: Übergang aus dem Labyrinth der Welt in das Paradis des Hertzens, so ehemals Johann Amos Comenius in Böhmischer Sprache beschrieben; nun aber von einem Liebhaber der Comenischen Schriften, um der Gleichheit willen mit seinem Tractat Centrum Securitatis oder Grund der Sicherheit, ins Deutsche übersetzt. Leipzig, Bey Samuel Benjamin Walther, 1738. 8°. Srv. Monatshefte Com. Ges. II., 148. — Překládal O. Macher. Viz Skalský, Čas. Č. Mus. 1910, č. 3.

19568. Comenii philosophisch-satyrische Reisen durch alle Stände der menschlichen Handlungen. Aus dem Böhmischen. Berlin und Potsdam, bey Carl Christian Horvath, 1787, m. 8°, str. XII, 13-270, I. (Druckfehler, so wegen der Entlegenhcit des Druckortes sich eingeschlichen). O překladu viz Nachricht des Übersetzers, str. 270: Das diese Uebersetzung, welche bereits vor fünfzehn Jahren da lag, auf Verlangen guter Freunde und wegen des gemeinnützigen Innhalts bekannt gemacht wird ... O poměru k českému originálu viz Novák, Spisy XV, 19 TO, str. 187.

19569. Das Labyrinth der Welt und des Herzens Paradies. Übertragen von J. Nowotny, Spremberg, 1872, 8°, str. 137. Vynecháno věnování, předmluva, kap. 13., přepracována kap. 18., za kap. 51. vložena zpráva o volbě starších, přikrácena kap. 53., 54. Viz Novák, l. c. Srv. Monatshefte Com. Ges. II, str. 148.

19570. Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens von Johann Amos Comenius. Aus dem Čechischen übertragen, mit Anmerkungen und einer literar-historischen Einleitung versehen und im Auftrage der Comenius-Gesellschaft zu Berlin herausgegeben von Zdenko Baudnik. Jena 1908, 8'\ XI, str. 339, s obrazem Labyrintu podle rukopisu. Srv. Novák J. V., Čech. Rev. II, 1908, 476-80; Keller Ludwig, Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens von Johann Amos Comenius. Eine An- zeíge der neuen Übersetzung (von Dr. Z. Baudnik in Prag). Mon. Com. Ges. XVII, str. 56-61.

19571. Polský překlad. Komeniusz Jan Amos, Labirynt świata, dom pociechy, to jest obraz jako na tym świecie. Gdansk, Andr. Gabr. Rhet, 1695. Překladatel jest Petroselinus Joan. Corvinus. Viz Esireicher, Bibliografia XV.-XVIII. w., tom VIII, Kraków, 1882, str. 431.

19572. D. A. Jablonský posuzuje Leibnizovi v listě z Berlína 3. září 1715 Labyrint: Es sind auch wohl Böhmische Schriften von ihm übrig, doch sind selbige nicht vollkommentlich elaboriret. Sein Labyrinthus Mundi ist ein sinnreicher Apologus, und zugleich ein Meister-Stück in der Böhmischen Sprach, welche Comenius ungemein besessen, und wird es schwer seyn, wegen der besondern Derivationen und Compositionen, derer die Böhmische Sprache sich gebrauchet, gewisse Worte in die deutsche oder andere Sprachen zu übersetzen; und ob wohl selbiges Büchlein in die Polnische Sprache übersetzt, zu Dantzig vor einigen Jahren gedruckt worden, hat doch die Übersetzung (obgleich die Polnische Sprache eine Schwester der Böhmischen und der Übersetzer ein gelehrter und geschickter Mann) keinen sonderlichen Applausum gehabt ...“ Kvačala, Korrespondence II, 1902, č. 152. Srv. Kvačala, Neue Beiträge, str. 129 (tištěn prý v Gdansku 1710).

19573. Ruský výklad. Пиаинъ-Caaco- вичь, Обзоръ исторіи слав, литературъ, C.-Πό., 1860, str. 319-20. — Tíž, Исторія славянскихъ литературъ, 1881, str. 911-2, jakož i další vydání.

- 466 -

Labyrint. — Lasitius.

Č. 19574-96.

19574. Лабиринтъ свѣта и paň сердца. Славянскій Ежегодникъ, VI, Кіевъ, 1884, str. 164-74. Přeložena pouze 10. kapitola: Путешественникъ обозрѣваетъ сословіе ученыхъ. Překladatel М. Ив. Соколовъ.

19575. Главы поэмы „Лабиринтъ Свѣта“ (VIII. а d.) Viz: Янъ Амосъ КомснскіП" (1592-1670). Чтеніи О. Л. Цреша и Л. /. Степовича, Кіевъ, 1892, str. 61-5.

19576. Лабиринтъ свѣта, трудъ А. Л. Петрова. Viz N0. 2. Памяти Яна Амоса Комснскаго, С.-Петербургъ. 1895, str. 7, č. 5.

19577. Я. А. Комснскаго Лабиринтъ міра и рай сердца (1623 г.). Съ чешскаго языка перевелъ Ѳ. В. Ржига. Нижній Новгородъ, 1896, 12°, str. VI, 158.

19578. Labyrinthi scholastici. Viz též: E Scholastícis Labyrinthis Exitus in planum. Sive Machina Didactica. Viz: Opera Didactica omnia IV. sloupec 63-76 s. v. Spisy. — Srv. s. v. Exitus. — Srv. Müller, č. 100.

19579. Labyrinthus, viz s. v. Clamores Eliae.

19580. Labyrinthus Daedaleus. Viz s. v. Methodi verae encomia. Srv. s. v. Continuatio Laborum scholasticorum in ill. Patakino gymnasio. 1.

19581. Labyrinthus, Literarum studiosae juventutis sapientiae, viz s. v. Vernaculae scholae classis . . .

19582. Labyrinthus mundi. Viz: Labyrint světa.

19583. Labyrinthus sapientiae viz s. v. Spisy: Opera didactica omnia I. sl. 248-0. Srv. s. v. Vernaculae scholae classis.

LABORUM . . .

19584. Laborum Pammethodicorum Primitiae. Viz výklad Komenského v listu (1O41) „Ad Patronum“, Patera, Korrespondence, č. 30.

19585. Laborum scholasticorum Primitiae in illustri Patakino gymnasio. Opera didactica omnia III. sl. 07 a d. s. v. Spisy. Viz s. v. Primitiae Laborum scholasticorum.

19586. Laborum scholasticorum in ill. Patakino gymnasio continuatio. Viz s. v. Continuatio.

19587. Laborum scholasticorum in Patakino gymnasio, Primitiae 1651. Viz s. v. Primitiae. Srv. s. v. Cultura ingeniorum.

19588. Laborum scholasticorum Patakini obitorum Coronis. Opera didactica omnia III, sl. 1041-50 s. v. Spisy. — viz s. v. Coronis.

19589. Laidígius Joh. Reinhard, viz s. v. Janua linguarum 1005: Novae Januae, Latinitatis resolutio, 1665.

19590. Lambl Vilém Dušan, viz s. v. Orbis pictus, 1845: Svět v obrazích.

19591. Lampadis Traditio. Viz, s. v. Traditio Lampadis.

19592. Landolt Jan Samuel, viz s. v. Historia persecutionum, český překlad 1844.

19593. Lansbergius Philippus, viz s. v. Astronomia ad lumen physicum reformanda 1632. Č. 17444.

LASITIUS.

19594. Johannis Lasitii, nobilis Poloni, Historiae de origine et rebus gestis Fratrum Bohemorum Liber Octavus, qui est de moribus et institutis eorum, ob praesentem rerum statum seorsim editus (cufUs rei rationem praefatio sequens explicabit). Adduntur tamen reliquorum Vil librorum argumenta et particularia quaedam excerpta, atque in gratiam Fratrum Polonorum de prima Ecclesiarum fratrum in Polonia origine succincta narratio. (Lesnae,) Anno 1640- Obsah: 1. Předmluva, dat. 21. Augusti 1649. - 2. Cap. I-XXXIII, str. 1-174. — 3. Ap- pendix continens praecedentium VII librorum Lasicii generalia argumenta, particulariaque nonnulla excerpta, str. 175-200. — 4. Conclusio, str. 291-354. - 5. De prima Ecclesiarum unitatis fratrum in Polonia origine succincta narratio (Authore Martino Grat.), str. 355-92. Na konci: Anno 1617. — 6. Addenda et corrigenda quaedam, omissa et admissa (mezi jiným i dopis Lutherův Brenzovi), 31. Viz obšírně Müller, l. c., str. 36-8, č. 65.

19595. Historia ecclesiae fratrum Bohemicorum Johannis Lasitii, epitomata: cum exhortationibus ad ejusdem ecclesiae reliquias. Excusa Lesnae anno 1655; recusa (contractior etiam), Amsterdami apud Joh. Ravensteiniuna 1660, 8°. Viz Komenský, Faber, 1661, str. 92, č. II. Údaj ten, že Historia vyšla poprvé v Lešně 1655, jest buď chybou tiskovou, nebo nedopatřením autorovým. Srv. Müller, l. c., č. 65, str. 37-8.

19596. Johannis Lasitii Nobilis Poloni, De Ecclesiastica Disciplina, Moribusque et Institutis, fratrum Bohemorum Memorabilia continens. Cum admonitionibus ad reliquias istius Ecclesiae, et alios, Joh. A. Comenii. (Vyobrazení: Stařec, vztahující ruku k holubici s věncem v zobáku.) Amstelaedami, Apud Joannem Ravensteinium Civitatis et Illustris Scholae Typographum 1660, m. 8°, str. 224. Obsah: Fraternitatis Bohemicae, e patria dispersae, fidis Reliquiis. Salutem et in castigationibus divinis divina solatia, precatur. J. A. Comenius .... Scribebam 21. Augusti, 1649, str. 3-12. Capita I-XXXIII, str. 13-150. Testimonia quaedam de ordine ac disciplina tum in genere, tum quomodo in Unitate fratrum Boh. in usu fuere, str. 151-73. Conclusio

- 467 -

Komenský o Lasitiovi.

Č. 19596-98.

str. 174-222. Epistola Joh. Wickleffi ex Anglia ad Joh. Hus in Bohemian scripta 1387, str. 223-4. (Bez obsahu sedmi knih ostatních.) Viz Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 202.

19597. O vzniku díla Lasitius, De ecclesiastica Disciplina, vypravuje Komenský v předmluvě k vydání z r. 1660, str. 8.: Nostrae Ecclesiae, ante duo secula a Papalibus corruptelis repurgatae ?t novis Doctrinae purae Disciplinaeque sanctae, Candelabris instructae, qualis quantusque fuerit circa salutis negotia ardor, multa ab illis pie relicta, a nobis autem minus quam decuit observata, testantur monumenta. Quae quia in summam quandam circa Annum 1570 collegerat nobilis quidam vir Johannes Lasicius; ego autem in Authorem et librum hunc (mihi antehac penitus ignotum, ut pote manuscriptum in Bibliotheca eatenus latentem) felici nuper casu incidi: eum Vobis, dilecti, communicare visum est eo fine, ut speculi usum praestet, ad videndum quam enormiter a vestigiis Patrum exorbitaverimus . . . fuit Lasicius ille gente Polonus, natalibus Eques, dignitate ea, ut a rege Stephano ad exteros principes legatus adhiberetur; religione vero ex pontificio Evangelicus, et confessione Helveticus; quam scil. Confessionem Polonia minor, Reformatores suos Tiguro nacta, suam fecerat. Is quum majoris Poloniaea Papatu repurgari coeptas Ecclesias, partim Augustanam, partim Bohemicam amplecti audiret Confessionem, percitus singulari quodam Zelo in id sibi putavit incumbendum, ut secedentium sic in partes Evangelii doctrinam profitentium causas, differentiasque veras, vestigaret. Profectus ergo in Poloniam majorem, exindeque in Bohemiam, Germaniam, Galliam, nihil intermisit, quod non scrutinio accurato pensitaret. Et quia illi constitutio Ecclesiarum, quae regiminis formani majoribus nostris, fratribus Bohemicis, usitatam susceperant, prae ceteris placebat, viditque pauca de iis in publicum esse scripta, consignavit ipsemet non nuUa, ruditer primum, ut omnia prima solent. Sed animadvertens multis bonis doctisque Viris ea placere, inquisivit in eas materias penitus multos per annos, donec in magnitudinis justae molem excresceret Volumen, dispertitum in libros octo: quibus Originem, progressus, resque tam prosperas quam adversas, nec non Mores, Institutu, Consuetudinesque Fratrum etc. describit. Hoc ille opus circa Annum 1585 ad fratres misit: ut ista recognoscere, emendataque et suppleta publicum Ecclesiae in usum edere liberet, postulans. Vidensque spes suas differi, misit castigatius etiam exemplar, Anno 1599, ad Illustrem Dominum Carolum, Baronem de Zerotin, Moraviae paulo post Pro-Marchionem, ut ipsius authoritate ac impensis prodiret Opus, obtinere quaerens, nec tamen sic etiam ut prodiret, obtinuit: ibi etiam alterum hoc exemplar captivum fuit detentum hucusque. - Fieri sane potest, bonis illis Patribus non defuisse suas ejuasdam rationes, cur opus hoc in hicem mittere verecundati sint: at jam non desunt causae poenitendi, quod non publici juris et usus factum fuerit. Necque negari potest refrigescentis jam tum charitatis indicium apertum videri, quod accensum hoc lumen (nescio propter quem invidiae metum) sub modium abscondere, quam exponere candelabro, maluerint: rixerique jusserint cum tineis et blattis, potius quam cum vitiosis, jam tum a puritate sua degenerantium, moribus nostris. Si enim haec Ecclesiae nostrae idea obversata fuisset oculis omnium, fortassis eo corruptelarum ventum non fuisset, quo eheu ventum est. In conspectu Dei et Vestro loquor, amici: evenisse nuper mihi, a lectione hujus libri attenta, id quod sacri Libri testantur Josiae Regi, postquam majorum negligentia amissus Legis codex in ruderibus fuisset repertus. Erubui profecto, pudetque me mei et meorum: adeo pauci inter nos sunt, si modo quisquam est, qui Majorum illam pietatem referat. Cujus rei agnitionem, et conceptum inde dolorem, reditusque ad charitatem pristinam ardens desiderium, cum optem omnibus mecum esse communia, cogitare coepi de toto illo Lasitiano Opere vel jam tandem in lucem protrahendo: quia tamen difficultates usque obstant, partem ejus saltem quandam dare animum induxi; nempe Librum octavum, cum reliquorum Librorum excerptis quibusdam .... Str. 11: Visum autem est dare haec in lucem, Latine pariter et Bohemice. Latine: quia Lasicius hac lingua scripsit, ut illud ipsum, quod scripsit, exstet; atque ut eadem opera aliis quoque nostra non intelligentibus, usui sit, si esse potest. Bohemice autem: ut Lasitium, Vos etiam, qui Latina non inetelligitis, intelligatis. Divisit vero Librum suum octavum in Capita (XXXIII.) ipsemet Author. Sed Capitum in versiculos divisionem ego adjeci, ut si quando exorbitantias ostendi opus fuerit, allegatio fiat facilior. Opus totum dari poterit in lucem, si volet Deus, aliis occasionibus. — Srv. též s. v. Ratio disciplinae, Amsterodami, 1660, předmluva, str. 13.

19598. Lasitius. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XXIV. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

- 468 -

Lasitia česká vydání.

Č. 19599-609.

19599. Lasitius, viz též Manuductio in viam pacis ecclesiasticae.

ČESKÉ VYDÁNÍ.

19600. K navrácení se na první opuštěnou lásku Jednoty Bratrské rozptýleným jejím z Čech a z Moravy ostatkům jménem Božím učiněné napomenutí. Zjev. 1, 4, 5. (V Lešně.) Léta 1649. Obsahuje: 1. Předmluva, „psáno 23. měs. října léta 1649“, str. 3-22. 2. Pana Jana Lasitského, slachtice polského, Historie o původu a činech Bratří Českých kniha osmá, str. 23-226. 3. Přídavek, zdržující v sobě předcházejících sedmi Lasiciových knih veřejné sumičky, str. 226-334. 4. Napomenutí, str. 334-408. 5. Modlitba, 3 l. Srv. Müller, l. c., č. 6^. Viz z obsahu obšírně Bibl. Č. Hist.' III, č. 3304. Srv. Novák J. V., Bibl. 1902, str. 62, č. 36: „Vyd. I. zvláštní neznámo“.

19601. Vydání v Lešně, 1655 (?) Viz Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 276, č. 70. Srv. č. 19594.

19602. Vydání v Amsterodamu, 1660? Viz Müller, l. c., č. 65, str. 37 s otazníkem; Kvačala, l. c., str. 80, č. 716; Zoubek-Novák, 1892, l. c., str. 276, č. 70. Srv. č. 19595.

19603. Gebauer (podle zprávy Jos. Perwolfa), české rukopisy v císařské veřejné knihovně v Petrohradě. Filol. Listy VI, 1878, str. 4(), č. 4: Z knihy pana Lasitia šlechtice, kterou dvojíctihodný a velebný muž kněz Jan Amos Komenský z lat. jazyka do češtiny vyložil (bez konce); XVII. stol. Viz číslo další.

19604. Závěr Lasitského historie bratrské v překladu Komenského. Rukopis z doby kolem r. 1700; sign. EoreMCK., I. O. No. 3 v cárské veřejné knihovně. Flajšhans, Knihy české v knihovnách švédských a ruských, 1897, str. 9, č. 5, kde podává podrobný popis a opravu záznamu Gebauerova, srv. č. předchozí. Rukopis obsahuje závěr překladu Komenského z osmé knihy Lasitského; čili dle vydání Lasitského Historie Spolkem Komenského v Praze 1869, str. 250-307 „Zavírka Komeniusova“. Srv. Napomenutí, vyd. 1748, číslo další.

19605. Předmluva a konec vyšly pod titulem : J. A. Komenského srdečné napomenutí k navrácení se na první opustěnou lásku Jednoty Bratrské, Berlin, 1748. — Vyšlo též německy, viz dále s. v. Erste Liebe.

19606. Vydáni, v Halle, 1763. Viz Kvačala, l. c., str. 80, č. 716; Zoubek-Novák, l. c., 1892, str. 276, č. 70; Novák, Bibl., 1902, str. 61-2, č. 35.

19607. Urozeného Pána Jana Lasytského, sslachtice aneb zemana Polského, Hystorye o původu a činech Bratří Českých kniha osmá, jenž jest o obyčejích a řádích, kterýchž mezi sebou užívají, pro potřebu církve Boží obzvláštně vydána v Lesné Polském od Jana Amosa Komenskýho léta Páně 1649. Nyní pak rozptýleným Čechům, známost Boží majícím, v nově do rukou dána od upřímného starých řádů Českých Bratří milovníka Jiříka Urbana. V Káni Magdeburské, Léta. Páně i7í)5, 12°, str. 336. Obsah: Na rubu titul. listu citáty z Jer. VI., 16. a Ozeáše VI., I. — Kratičká předmluva nynějšího vydavatele této knížky přeužitečné, psaná v Berlíně, i. února, 1765 od Jiříka Urbana, str. 3-7. — Předmluva k Lasyciovi Jana Amosa Komenskýho, v níž se k níivrácení se na první opuštěnou lásku Jednoty Bratrské rozptýleným jejím z Čech a z Moravy ostatkům jménem Božím užitečné napomenutí dává» 1649, v Lešně Polském, str. 8-24. (Počíná: Věrným ostatkům věrných Čechů z jednoty Bratrské, pro stálost při poznalé pravdě přes dvadceti již let smutné rozptýlení snášejícím, laskavé v Kristu pozdravení vzkazuje, udatné v kříži trpělivosti, sladkého v souženích potěšení, opravdového v kázni Boží sebe poznání a skutečného ve všem dobrém obnovení íi rozhojnění srdečně žádám . . ., psáno 23. měsíce října léta 1649. Titulus currens: J. A. K. Napomenutí k navrácení se na první lásku, pod níž se vyskytuje často v seznamu konfiskovaných knih). — O obyčejích a řádich starých Bratří Českých, str. 25-187. — .,P““ dávek zdržující v sobě předcházejících sedmi Lasycyových knih veřejné sumičky s částečnými některými výtahy, str. 188-273. — Zavírka Komeniusova,. str. 274-336. — K tomuto vydání bývá pravidelně přitištěn: Rejstřík starých písní bratrských, s přidanými jmény autorů aneb skladatelů, i tiiké některých překladatelů jejich. S. l. (v Berlíně), s. a., (1765), 12°, str. 36. Vydavatelem jest Jiřík Urban. Dále bývají pravidelně připojeni: Přídavkové někteří. I. Útočiště v soužení i nebezpečenství nejisttší, aneb Boj s Bohem modlitbami . . . Od bl. paměti Jana Amosa Komenskýho, vysvětlený v Lešně Polském kázáním 24. září učiněným . . . Tlačeno L. P. 1655. A v nově vydáno L. P. 1765. II. Poslední Jana Amosa Komenskýho vůle aneb kšaft. III. Paměti hodné okolostojičnosti života, všelikých zjevení i vidění . . . Kristinv Poniatovsky, schovanky bl. paměti Jana Amosa Komenskýho (Lux in tenebris), 12°, str. 57. Srv. Bibl. Č. Hist. III, č. 3304.

19608. Lasicia Historie o Bratřích Českých. Ukázky k doplnění archu viz s. v. Kšaft umírající matky Jednoty, vyd. 1848.

19609. Obraz Jednoty Českobratrské, čili Jana Lasitského Historie o původu a činech Bratři Českých kniha osmá, jež jest o obyčejích a řádech, kterýchž mezi

- 469 -

Lasitius. — Latinae . . .

Č. 19609-42.

sebou užívají, pro potřebu církve Boží obzvláště vydána v Lešně Polském od J. A.» Komenského I. P. 1649. V Praze, nákl. Spolku Komenského 1869, 8°, str. VIII a 307. (Českobratrská bibliotheka, č. 1) Srv. Hlasy ze Siona, 1869, str. 64, 170. — Srv. číslo další. Viz Novák-Klika, Paedag. Rozhledy V. 1892, str. 156.

19610. Lasitského Jana Obraz Jednoty Českobratrské. S předmluvou a zavírkou J. A. Komenského. V Praze s. a. m. 8°, str. 307. Viz Spisy J. A. Komenského, vydává Spolek Komenského. Srv. číslo předchozí i další.

19611. Urozeného pána, p. Jana Lasitského Historie o původu a činech bratří českých kniha VIII. Šesté vydání pod názvem: Obraz jednoty Českobratrské Spolkem Komenského. V Praze, 1876, 8°. Nové vydání čísla předchozího.

19612. Napomenutí J. A. Komenského (dle závěrky k Lasitskému). Čtení bratr- ské č. I. Potštýn. 1892. Srv. vydání z roku 1748.

19613. Lasitského Závěr historie bratr- ské v překladu Komenského. Viz Flajš- hans, Knihy české v knihovnách švéd- ských a ruských. V Praze, 1897, str. 9, č. 5. Srv. č. 19604. . .

NĚMECKÉ VYDÁNÍ.

19614. Comenii J.A., Erste Liebe d. i. in Gottes Namen gethane Vermanung an die von der sogenannten briiderlichen Einigkeit oder evang. Gemeinden in Böhmen und Mähren nach iibrígen hier und da zerstreuten Glieder. in einer Vor- und Nachrede zu Joh. Lasitii achten Buch seiner Historie vom Ursprung und Verhalten ... der Böhmischen Brüder . . . Frankfurt und Leipzig, 1743, m. 8°, str. (2), 16S. Srv. Napomenutí, při roce 1748.

19615. Eine Ermahnung des Johann Amos Comenius. Dauba. Verlag der evang. Brüderkirche, s. a., 16°, str. 27. 1896.

19616. Voigt, Catalogus librorum variorum, 1794, str. 395.

19617. Baumgarten, Nachrichten von merkwürdigen Büchern VI., str. 121, 136.

19618. Adelung, 2,1. Viz Kvačala č. jia.

19619. Palacký, Čas. Č. Mus. I, 1829, III, str. 116, č. 33.

19620. Hanuš, Quellenkunde und Bibliographie der bohraisch-slovenischea Literaturgeschichte vom J. 1348-1868, Prag, 1868, str. 58-9.

19621. Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 111.

19622. Zoubek, J. A. Komenský, 1871, str. 55, 59. — Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 276, č. 70.

19623. Lasitius. Viz Bidlo Jar., Příspěvky k životopisu Jana Lasitského. Jednota Bratrská v prvním vyhnanství II. 190.3. str. 181-2. Doplňuje životopisná data (Lukaszewicz, Geschichte der reformierten Kirchen in Lithauen II, 182, a Goll, Quellen und Untersuchungen I. 74).

19624. Lasitius. Viz Birkenmajer L. Ant., Mikolaj Kopernik, Krakov, 1900, 4°, str. 612.

19625. Lasitius, Viz Estreicher, Bibliografia XV.-XVI. stulecia, str. 165-6.

19626. Lasicki, Úsudek o jeho historii viz Gindely, Geschichte der böhmischen Brüder (Bibl. Č. Hist. III, č. 3342) II, str. Qo.

19627. Goll Jar., Quellen und Untersuchungen, Bibl. Č. Hist. III, č. 3286.

19628. Lasitius. Viz Müller, č. 65. Srv. týž, Joh. Lasitius. v. Hauck, Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche 3. vyd. 1902 XI, 291 a d.

19629. Voigt Ad., Acta litteraria Boh. 1783, vol. II., pars. 5 str. 329-57.

19630. Lasitius viz Weidler, Historia Astronomica, str. 357.

19631. Lasché Jacob. Viz vydání německé 1659 s. v. Schola ludus: Spielschule.

19632. Lateiner, Der kleine. Viz s. v. Orbis pictus, německé vydání (Lederer).

19633. Latein-Methode. Viz s. v. Methodus linguarum novissima.

19634. Latható Világ. Viz s. v. Orbis pictus.

LATINAE

19635. Latinae linguae apparatus, viz: Ventilabrum sapientiae. Opera didactica omnia IV. sloupec 48. s. v. Spisy.

19636. Latinae linguae atrium, viz s. v. Atrium . . .

19637. Latinae Linguae Januae Vestibulum, viz s. v. Januae Linguae Latinae Vestibulum.

19638. Latinae linguae Janua reserata, rerum et linguae structuram exhibens ordine nativo. Viz s. v. Janua reserata Latinae linguae.

19639. Latinae linguae Sylva, viz: Lexicon Januale Latino-Germanicum. Opera didactica omnia. II. 5. s. v. Spisy. Srv. s. v. Lexicon.

19640. Latinae linguae Vestibuli Auctarium 1657. Viz Parvulis parvulus.

19641. Latinae linguae Vestibulum, rerum et linguae cardines exhibens (ad leges Methodi linguarum novissimae concinnatum), Zpracování (s. v.) Januae linguarum reseratae Vestibulum, viz s. v. Vestibulum Latinae linguae ....

19642. Latinae linguae Viridarium, viz s. v. Viridarium linguae Latinae.

- 470 -

Latinae . . . — Lederer.

Č. 19643-80.

19643. Latinae Sylvae Praeludium, viz s. v. Parvulis parvulus.

19644. Latina Schola, viz Schola La tina; Schola Latinitatis; Via reperta ad authores Latinos.

19645. Latina Triclassis. Viz Ventilabrum sapientiae. Opera didactica omnia IV. sloupec 37. s. v. Spisy.

19646. Latini Lexici rudimentum. Viz s. v. Repertorium Vestibulare. Srv. s. v. Vestibulum.

19647. Latini Sermonis studium, viz: Dissertatio didactica.

19648. Latini sermonis studium. Viz Pansophiae prodromus i'>44

19649. Latinitas Januae. Viz s. v. Janua: De astruendo Comenianae Januae Latinitatis templo Epistola. Srv. s. v. Vechner Dav.

19650. Latinitas Januae Linguarum, illiusque praxeos Comicae. Viz: Apologia pro Latinitate.

19651. Latinitas Januae linguarum. Viz s. v. Januae linguarum Latinitas.

19652. Latinitatis adytum, viz s. v. Vechner.

19653. Latinitatis atrium, viz: Opera didactica omnia II, sl. 458 s. v. Spisy.

19654. Latinitatis atrium, viz: Opera didactica omnia III, sl. 555-718, s. v. Spisy.

19655. Latinitatis atrium (seu Palatium) epistoíare. Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

19656. Latinitatis Janua: viz s. v. Janua: Janua Latinitatis.

19657. Latinitatis Limen. Viz s. v. Vechner, Palatium.

19658. Latinitatis Palatium. Viz s. v. Palatium Latinitatis.

19659. Latinitatis Palatium historicum. Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

19660. Latinitatis Palatium oratorium. Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

19661. Latinitalis Palatium poeticum. Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

19662. Latinitatis Palatium. Srv. Ventilabrum sapientiae. Opera didactica omnia, IV, sloupec 40- s. v. Spisy.

19663. Latinitatis Posticum. Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

19664. Latinitatis purae atque ornatae Viridarium, viz Praefatio Bibliopolae - s. v. Januae linguarum reseratae Vestibulum, 1635.

19665. Latinitatis Schola triclassis, viz: Schola Latina. ' <|

19666. Latinitatis Templi Proplasma, viz s. v. Vechner Dav.

19667. Latinitatis Thesauri. Viz s. v. Dissertatio de sermonis Latini studio per Thesauros Latinitatis.

19668. Latinitatis Thesaurus. Viz s. v. Pansophiae prodromus, K4 (.

19669. Latinitatis I. Vestibulum. II. Janua. III. Palatium. Viz rozvrh Komenského (1640) v listu „Ad Maecenatem“ , Patera, Korrespondence, č. 26. — Latinitatis Vestibulum, Janua, Atrium (seu Palatium). Viz výklad Komenského (1641) v listu „Ad Patronum“. Patera, Korrespondence, č. 31. — Srv. s. v. Dissertatio didactica.

19670. Latinitatis Vestibulum. Viz výklad Komenského Kolboviovi v listu z Lešna 1650, 5. srpna. Kvačala, Korrespondence, I. I., 1807, č. 120, str. 164.

19671. Latinitatis Vestibulum, Janua, Palatium, Thesaurus, viz: Dissertatio didactica.

19672. Latino Bohemicum, Dictionarium Vestibulare. Viz s. v. Janua: Vestibulum Latinae linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens.

19673. Latino-graecum Lexicon tripartitum. Viz v infundibulum Graecae linguae.

19674. Latiny Předdomí, Brána, Palác, Poklady. Viz: Dissertatio de sermonis Latini studio per Vestibulum (česky).

LATIUM.

19675. Latium. Viz Deliberatio de Latio a Tybere ad Bodrocum transferendo. Opera didactica omnia III, sl. 57-60, s. v. Spisy.

19676. Latium Redivivum. Hoc est, De forma erigendi Latinissimi Collegii, ceu novae Romanae Civitatulae: Ubi Latina Lingua usu et consuetudine ut olim, melius tamen quam olim, addiscatur. Opera didactica omnia, IV. sloupec 75-84. Srv. Müller c. loc. Viz obšírně s. v. Spisy. Latium obživlé. Viz Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V., 1892, str. 141, srv. str. 109. — Český překlad od Jos. Šmahy. „Latium redivivum, t. j. o způsobu, kterak zaraziti kollej čiře latinskou jakožto novou řimskou obec malou, kde by latinskému jazyku naučeno bylo cvikem a zvykem jako někdy tam, však lépe než někdy.“ Při tom oslovení a Věnování konšelům Amsterodamským. Bibl. paedagog. klassiků IV. v Přerově, 1886, str. 187-206. Novák J. V., Bibl. 1903, str. 22-23, č. 42.

19677. Leacroft S., viz anglické vyndání (s. v.) Orbis pictus, London, 1777.

19678. Der Lebendige Buchdruck. Viz s. v. Typographeum vivum.

19679. Lebensregeln. Viz s. v. Regulae vitae.

19680. Lederer, Die gemalte Welt, viz s. v. Orbis pictus, německá vydání, 1802.

- 471 -

Leges. — Lešno.

Č. 19681-705.

LEGES.

19681. Leges illustris Gymnasii Lesnensis 1634-5. Vyd. z rukopisu v Lešně chovaného Ziegler A., Festschrift zur 300jähr. Jubelfeier . . . Gymnas., Lissa, 1855, str. XXXI a d. — Viz Müller, Deutsche Katechismen der böhm. Brüder, Berhn, 1887, str. 450 a d.; Kvačala, 43; týž, Monum. Germ. Paedag. 32, str. 168, č. 8. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 270, č. 42. — Český překlad: Zákony slavného gymnasia Lešenského. Z latiny vyložil Zoubek Fr. J., J. A. Komenského Drobnější spisy některé, Til, str. 46-52. V Praze, 1876, nákl. Besedy Učit. — V kratším znění českém od téhož ve v Sborníku 1863 ve článku „0 škole Lešenské za času J. A. Kom.“. O jejich platnosti viz Dekrety Jednoty Bratrské, str. 296. — Srv. Novák J. V., Bibl. 1903, .str. 15. č. 5. — Leges gymnasii Lesnensis. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek VI. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

19682. Leges scholae bene ordinatae 1653. Opera didactica omnia III, 784-803. s. v. Spisy. (Komenský praví o tomto spisu: Leges hae Patakini fuerunt conscriptae, neque tamen publice receptae.) — Srv. Kvačala, č. 85; Kvačala, Mon. Germ. Paedag., 32, str. 169, č. 17; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 278-9, č. 86. Ve sbírce: De studii pansophici impedimentis (viz s. v.), vydané v Potoce souborně, tato skladba obsažena není, ač to Komenský Montanovi tvrdí. Srv. Müller, č. 79.

19683. Chystané vydání: Leges Scholae. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy, svazek IX. (podle prospektu 1910) s. v. Spisy.

19684. Český překlad: Zoubek Fr. J.: Zákony školy dobře spořádané. Drobnější spisy, 1876, IV, str. 53-84. Srv. Novák J. V., Bibl. 1903, str. 21, č. 33. Srv. týž, Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 140.

19685. Německý překlad: Gesetze einer wohlgeordneten Schule. Pappenheim, Joh. Amos Comenius, II, 1898, str. 204-43. - Jiné vydání: Gesetze fur eine wohlgeordnete Schule. Comenius Werke, II. Pädagogische Bibliothek, Richter XI, Leipzig, str. 248-80. Viz s. v. Spisy.

19686. Ruský překlad: Законы благо- устроенноП школы. Переводъ IT. Ф. Каате- рева. О.-Петербургъ, 1892, 8°. Znova: 1893. 8°.

LEHRKUNST.

19687. Lehrkunst des J. A. Comenius. Viz Leutbecher, německý překlad, s. v. Didaktika: Didactica magna.

19688. Lehrkunst, Grosse. Viz německý překlad s. v. Didaktika: Didactica magna.

19689. Der Lehrkunst Urbild auss den ewigen Geheimnissen. Viz: idea didacticae ex arcanis aeternis. Překlad německý Pappenheima .

19690. Lehrmaschine, Die mechanisch eingerichtete. Viz Mechanica didactica.

19691. Lemmata Didacticae Magnae. Viz s. v. Praeludia Conatuum Comenianorum, 2. vyd. 1639.

19692. Lengyel Andreas, viz s. v. Eruditionis scholasticae pars I. 1681, 1691.

19693. Lenivost' jak ze škol vypuditi. Viz český překlad s. v. Fortius Redivivus.

19694. Leonhardi, viz ukázky z Panegersie s. v. Panegersie.

19695. Les jazyka latinského. Viz Předmluva (český překlad od Šmahy Jos.) s. v. Eruditionis scholasticae Pars II. janua . . . Srv. s. v. Sylva latinae linguae.

LEŠNO (LESZNO).

19696. Lesnae excidium. Viz s. v. Excidium Lesnae.

19697. Lešenská synoda, viz s. v. Pansofie.

19698. Lesnensis gymnasii leges. Viz s. v. Leges Illustris Gymnasii Lesnensis.

19699. Leszno, viz: Ad amicos Lesznae. Srv. s. v. Noviny z Londýna.

19700. Leszno. Boguslaus et Vladislaus, fratres germani, comites de et in Leszno. Viz s. v. Faber Fortunae. Viz v oddílu II.: J. Komenského pobyt v Lešně. — Komenský účastnil se (viz Kvačala, Korrespondence I, 1, 1897, č. 57, 58, str. 62-3) memoranda, podaného od starších Jednoty Bratrské 22. března 1639 hraběti, aby Bohuslav hrabě z Lešna nepřestoupil ku víře katolické a zůstal ochráncem exulantů. Srv. tamtéž odpověď hraběte. Jak přestoupil později, viz v úvodě, s. v. Excidium Lesnae. — Srv. tamtéž, č. 81, str. 107, z Varšavy 1642, 19. července list hraběte, že nezkrátí svobod svých evangelických příslušníků. — Raphael, comes in Lesno, viz: Centrum Securitatis, vyd. 1632: Spiegel gutter Obrigkeit. — Srv. Leszczyňski (Leštinský). Viz též s. v. Kázání.

19701. Lešno. Exulantů českých v Lešně písně. Viz s. v. Manuálník.

19702. Mor v Lešně, viz s. v. O Sirobě; Zpráva kratičká.

19703. Leštno polské. Viz s. v. Excidium Lesnae.

19704. Leszczyňski Rafael. Viz Kázání Viz č. další. Srv. č. 19700.

19705. Leštinský Rafael, viz s. v. Řeč pohřební. Srv Spiegel gutter Obrigkeit. Viz s. v. Kázání.

- 472 -

Letzte Posaune. — Lexicon.

Č. 19705-23.

19706. Letzte Posaune über Deutschlandt. Viz s. v. Posaune, Letzte . . .

LEUTBECHER J.

19707. Leutbecher J., přeložil do němčiny Didactica magna, viz s. v. Didactica.

19708. Leutbecher J., viz vydání 1S75 s. v. Informatorium školy mateřské: Informatorium der Mutterschule.

19709. Leutbecher J., viz úryvky překladu německého s. v. Panegérsia.

19710. Levinský Daniel. Viz: Píseň exulantů českých v Lešně s. v. Manuálník.

LEXICON.

19711. Lexici latini rudimentum, viz: Eruditionis scholasticae pars I. Srv. s. v. Vestibulum; Repertorium Vestibulare.

19712. Lexicon Latino-Latinum: Lexici Latino-Latini, pro exercitiis variationum elegantiorum styli, fit mentio hic, relictum id fuisse Hungaris. Fuit, sed manuscriptum: typis demum Amsterdami prodit, ex officina Jansoniana, hoc eodem quo haec Didactica nostra in lucem cunt mense, Septcmbri . . . Opera didactica omnia III, sl. 1049-50, obšírně s. v. Spisy.

19713. Lexicon atriale Latino Latinum simplices et nativas rerum nomenclationes e Janua linguae latinae jam notas, in elegantes varie commutare docens. (Emblema: Vivitur ingenio.) Amstelodami, apud Joannem Jansonium, 1657, 12°, str. (8), 700, 1 l. Na rubu titulního listu: Imperialis liberae, Civitatis Eslingae Proceribus. Magnificis Reverendis, Prudentissimisque Viris, D. Georgio Wagnero, Consulatus Praesidi. D. Joan. Georgio Schlosbergero, D. Eberhardo Weissero, Consulibus, D. Ernesto Jacobo Becht, Christophoro Caspari, Senatoribus Patriae secretioribus. D. M. Adamo Weinheimero, Eccl. Pastori et Superattendenti. D. Philippo Knipschildt, D. Georgio Friderico Wagnero, J. U. Doctoribus et Syndicis, Scholae Patriae Curatoribus, piis et vigilantibus. Nec non reliquis Sacri Ministerii, et Senatus utriusque, Assessoribus dignissimis, Patriae Patribus . . . Dabam Amsterdami 21. Julii, 1657. Omnium bonorum vesterque cultor Comenius. Druhá předmluva: Elegantes Ingeniorum, ad Mentis, Morum, Linguaeque elegantiam, formatores, saluete! . . . Srv. Eruditionis scholasticae pars III. č. 18250. Srv. též o tomto vydání: Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 199. — Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, str. 117 uvádí vydání r. 1654. — Srv. Müller, č. 89; Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, str. 171; Jarník, str. 59, č. 1.

19714. 2. vydání. J. A. Comenii Lexicon atriale Latino-Latinum. Simplices et nativas rerum nomenclationes, e Janua linguae Latinae jam notas, in elegantes varie commutantes docens. Editio Secunda, ab infinitis mendis, quibus prior scatebat, repurgata. Amstelaedami, apud Janssonio-Waesbergios, 1686, 12°, str. (12), 790, i 1. Viz Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmogen, 1892, str. 199. — Chystané vydání: Lexicon atriale Latino-latinum. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy, svazek VIII. (podle prospektu 1910) s. v. Spisy.

19715. Lexicon Catholicon. Viz s. v. De Sermonis Latini studio, č. 17876.

19716. Lexicon Elegantiarum. Viz s. v. Lexicon Latino Latinum.

19717 Lexicon etymologicum, viz s. v. Opera I, str. 253. Viz č. 19715.

19718. Lexicon Januale, viz.: Eruditionis scholasticae pars II. 1651. Sylva Latinae Linguae.

19719. Lexicon januale. Srv. Ventilabrum sapientiae. Opera didactica omnia, IV. sloupec 60. s. v. Spisy.

19720. Lexicon januale. Hoc est Latinae Linguae Sylva. Vocum derivatarum copiam explicans. Cum intersertis Vocabulis peregrinis, in Januali Rerum Nomenclatum occurrentibus, versioneque singulorum, Germanica. (Emblema.) Omnia sponte fluant absit violentia rebus. Anno 1650. „Vydanie to má zvláštnu cenu vlastnoručným venovaním pôvodcovým: Munus Autoris Johannis Amosi Comenii Legatum Abr. V. Frankenberg. 1651.“ Kvačala, Archiv I. V Brně 1910, str. 47. — Srv. Šmaha J., Slovník latinsko-německý. Názorné vyučování J. A. Komenského, Paedag. Rozhledy VIII, 1895, str. 289 a 293, kde uvádí toto vydání k r. 1649. — V názvu knihy: „nomenclatum“ čti: „nomenclatura“.

19721. Lexicon januale, hoc est: Latinae linguae sylva, vocum derivatarum copiam explicans. Cum intersertis vocabulis peregrinis, in januali rerum nomenclatura occurentibus, versioneque singulorum Germanica. Francoforti apud Thomam Matthiam Goetzium, 1656, 12°. Srv. Kvačala. Monum. Germ. Paedag. 32, str. 192.

19722. Lexicon januale latino-germanicum, Lesnae, 1648. Viz Novák, Paed. Rozhledy V, 1892, str. 139. — 2. vyd. u Goetze, 1656, viz č. předchozí. Srv. Předdomí jazyka latinského.

19723. Lexicon januale Latino-germanicum, viz s. v. Janua reserata latinae linguae 3.

- 473 -

Lexicon. — Lieder.

Č. 19724-50.

19724. Lexicon Januale Latino-Germanicum, viz: Latinae linguae Janua reserata 1647.

19725. Lexicon Januale Latino-Germanicum, sive: Latinae Linguae Sylva, vocum derivatarum copiam explicans. Viz Opera didactica omnia II. 5., sl. 455: De Lexico Januali Latino-Germanico s. v. Spisy. — Slovník ku bráně latinsko-německý. Srv. Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 139.

19726. Lexicon januale novissimum: hoc est Latinae linguae sylva, vocum derivatarum et compositarum copiam explicans. Cum versione singularum Germanica. Autore Joh. Amos Comenio. 1680, 12°. — Uvádí Kvačala, Monum. Germ. Paedag. ^i, 103.

19727. Lexicon januale I. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek V. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

19728. Lexicon Latino Germanicum, viz s. v. Janua: Janua linguarum (Janua linguae latinae při roce 1754).

19729. Lexicon Latino-Graecum tripartitum. Viz Infundibulum Graecae linguae.

19730. Lexicon Latino-Latinum (sive Lexicon Elegantiarum). Viz rozvrh Komenského (1640) v listu „Ad Maecenatem“, Patera, Korrespondence, č. 26.

19731. Lexicon Latino-Polono-Germanicum. Viz v listu Komenského Niklassiovi r. 1633: „Praemittetur Didactica magna, subsequentur alia ex ordine, et Lexicon Latino-Polono-Germanicum, tum Pansophia.“ Patera, Korrespondence, č. 21.

19732. Lexicon Latino-Vernaculum. Viz rozvrh Komenského (164G) v listu „Ad Maecenatem“, Patera, Korrespondence, č. 26.

19733. Lexicon plenissimum linguae Bohemicae. Viz s. v. Thesaurus linguae Bohemicae.

19734 Lexicon Phraseologicum. Viz s. v. Pansophiae Prodromus, 1664, str. 291.

19735. Lexicon Vernaculo-Latinum. Viz rozvrh Komenského (1640) v listu “Ad Maecenatem“, Patera, Korrespondence, č. 26.

19736. Lexicon Vestibulare. Viz výklad Komenského Kolboviovi v listu z Lešna 1650 5. srpna. Kvačala, Korrespondence, 1897, č. 120, str. 163.

19737. Leybourn Paul. Viz překlad anglický (Naturall philosophie) s. v. Physica.

19738. Leybourn Robert and William viz s. v. Physica.

LIBELLI.

19739. Libelli duo adversus Valerianum Magnum. Viz Komenský Montan. Faber, 1661, str. 93, č. 1. Srv. s. v. Magni.

19740. Libelli duo. Viz s. v. Neufeld Huldrici Judicium.

19741. Libelli sex pro vernaculae scholae classibus, viz s. v. Spisy: Opera didactica omnia, I. str. 249.


LIBER.

19742. Liber. Viz: De libris oratio, s. v. instrumentum; Primitiae . . .

19743. Liber de bono unitatis et ordinis ad Anglos. Viz: Historiola Ecclesiae Slavonicae, 1660. Srv Paraenesis, č. 17815.

19744. Liber de ratione Studii vere aureus. Srv. Kvačala, č. 18324 „... Nicht aber hat er eine andere Schrift desselben Verfassers aufgenommen, die er ebenfalls herausgab; es ist dies jene, die er auch im Vorwort zum Fortius redivivus als schon erschienen erwáhnt (O. D. III. 750), und deren voller Titel lautet: „De ratione studii liber vere aureus“ Sáros-Patak 1652. Nach einer bibliographischen Notiz (vgl. Szabó: Régi magyar Kónyvtár“ II, str. 213) steht es au Ber Zweifel, dass gleichzeitig und in eineni Bandě mit clieser Arbeit auch die Abhandlung des Erasmus: „De ratione Studii Tractatus“ (str. 160-225) neu erschien und von Comenius bevorwortet wurde.“ Zeitschrift f. öst. Gymn. 1889, str. 838. — Viz názv}' bibliografické a výklad s. v. FortiuS č. 18320, 18321, 18322, 18323, 18324. — Srv. též s. v. Erasmus, č. 18208.

19745. Libri Pansophici Delineatio, viz: Pansophiae Praeludium.

19746. Liberda J., viz s. v. Historia persecutionum, německý překlad 1740.

19747. Libruder Christophi, viz s. v. Vestibulum: Nova et accurata editio, 1647, 1716, č. 18841, 1S889.

19748. Liebe, Erste J. A. C. Viz s. v. Lasitius: Ermahnung des Joh. Amos Comenius. Tamtéž: Napomenutí. '

LIED.

19749. Lied: Abschied Lied Eines Ster- benden, durch die anfangs Buchstaben Benandten 1670. Im Thon: Nun komm der Heyden Heyland. Incipit: JcBu nimm auf meinen (icist. (Začátky veršů, dolů čtené: Johannes Amos Comenius.) Viz otisk z Poznaňského exempláře Op. Did. v Bibliothece Raczyňských, Kvačala, Korrespondence II, 1902, str. 207, č. 36: Komenského rozloučení se se světem.

19750. Lieder, Geistliche. Viz s. v. Musica: Kirchen , Haus und Hertzens- Musica, Amsterdam, 1661. Srv. Kancionál.

- 474 -

Lieder. — Listové.

Č. 19751-87.

19751. Lieder, Geistreiche, D. Martini Lutheri. Viz s. v. Musica Kirchenmusica III.

19752. Liese Ernst přeložil do němčiny (Die neueste Sprachenmethode) Methodus linguarum novissima, viz s. v.

19753. Limen Latinitatis, viz s. v. Vechner, Palatium.

19754. Limen Templi Latinitatis, viz s. v. Vechner Dav.

19755. Lindner G. A., přeložil do němčiny (Grosse Unterrichtslehre). Viz s. v. Didaktika: Didactica magna.

LINGUA.

19756. Linguae Atrium. Viz s. v. Janua: Vestibulum Latinae linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens.

19757. Linguae Bohemicae Thesaurus, viz s. v. Thesaurus.

19758. Linguae Graecae infundibulum. Viz s. v. Infundibuium.

19759. Linguae Graecae Janua. Viz s. v. Janua Graecae linguae.

19760. Linguae Janua. Viz s. v. Janua: Vestibulum Latinae linguae, Rerum est Linguae cardinas exhibens.

19761. Linguae Latinae atrium, viz s. v. Atrium latinae linguae rerum historiam elegantiori exornatam stylo exhibens.

19762. Linguae Latinae Januae Vestibulum, viz s. v. Januae Linguae Latinae Vestibulum.

19763. Linguae Latinae Janua reserata, viz s. v. Janua reserata linguae Latinae.

19764. Linguae Latinae Sylva, viz s. v. Lexicon Januale.

19765. Linguae Latinae Sylva, viz s. v. Sylva.

19766. Linguae Latinae Vestibulum, viz s. v. Vestibulum Latinae linguae.

19767. Linguae Latinae Viridarium, viz s. v. Viridarium linguae Latinae. - Linguae Vestibulum. Viz s. v. Janua: Vestibulum Latinae linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens.

19768. Lingua Graeca viz s v. Januae in Linguam Graecam Vestibulum; Janua linguarum reserata 1642.

19769. Linguarum Atlas, viz Atlas Linguarum.

19770. Linguarum Atrii praxis comica. Viz s. v. Praxis comica.

19771. Linguarum cultura. Viz: Cultura linguarum.

19772. Linguarum methodi Comenianae Synopsis. Viz s. v. Synopsis . . .

19773. Linguarum Methodus novissima. Viz s. v. Methodus linguarum novissima.

19774. Linguarum novissima methodus viz Methodus novissima linguarum.

19775. Linguarum omnium et artium Seminarium, viz s. v. Seminarium artium et linguarum . . .

19776. Linguarum Specialis methodus. Viz s. v. Didaktika (XXII.).

19777. Linguarum Universalis Cultura. Viz s. v. Panglottia. Srv. Consultatio Catholica.

LION.

19778. Lion Th., viz německý překlad s. v. Didaktika.

19779. Lion C. Th., viz 12. německé vydání (Intormatorium der Mutterschule) s. v. Informatorium školy mateřské 1898.

19780. Lion C. Th., Viz vydání s. v. Methodus linguarum novissima.

19781. Lion Theodor. Viz úryvky z Orbis pictus, s. v., 1875.

19782. Lissa, viz s. v. Lešno.

19783. Lissa's Zerstörung. Viz s. v. Excidium Lesnae.

LISTOVÉ DO NEBE.

19784. „Listové do nebe etc. hoc est, Pauperum opressorum clamores in coelum etc. Olomutii excusum 1617“. Viz Komenský Montan. Fortunae Faber, 1661, str. 75, č. III.

19785. Listové do Nebe, V kterýchž Chudi a Bohatí před Krystem žaloby a stížnosti na sebe vespolek vedou, a rozeznáni býti žádají: spolu i s odpovědmi oběma stranám danými, až i s odložením výpovědi, k budoucímu konečnému generálnímu, nejspravedlivějšímu soudu, a jasnému rozeznání mezi stranami. Léta Páně 1619, 16°, 1. A-C,. Obsah: První list lidí chudých k Kristu Pánu. Odpověď Pána Ježíše Krista na supplikací lidí chudých. Druhý Kristův list k bohatým. Odpověď bohatých na psaní Kristovo. Odpověď veřejná Krista Ježíše, v níž obojím, bohatým i chudým, o budoucím pře jejích rozeznání oznamuje a jak by mezí tím k sobě se chovati mohli, ukazuje. Bibliotheka Musea království Českého, sign. 50. F. 9. (Komenského-bibliotheka). Srv. Novák, Bibl. 1901, str. 83-4, č. 4.

19786. (J. A. Komenského) Listové do nebe. Znovu vydal a úvodem opatřil Jan Kvačala, Lipt. Sv. Mikuláš, nákladem spolku „Tranoscius“ 1902, m. 8°, str. VIII, 40. Přetisk unikátu z bibliotheky Musea král. Českého sign. 50 F 9.

19787. Listové do nebe, v kterýchž chudí a bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek vedou a rozeznáni býti žádají; spolu í s odpověďmi oběma stranám danými až i s odložením vejpovědí k budoucímu, konečnému, generálnímu, nejspravedlivějšímu soudu a jasnému rozeznání mezi stranami. Léta Páně 1619. Viz Novák J. V., Veškerých spisů J. A. Komenského svazek XV., 1910, str. 1-25; s. v. Spisy.

- 475 -

Listové. — Lux.

Č. 19788-827.

19788. Listové do nebe. Viz Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III., str. 113 č. 2; Jungmann, Hist. lit. IV., č. 271; Hanuš, Sitz.-Ber. Kön. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 77, III; Müller, l. c., str. 20, č. 6; Kvačala, l. c., str. 70, č. 6; Novák-Klika, Paed. Rozhledy V., 1892, str. 148; Novák, Paed. Rozhledy V., 1892, str. 132; Zoubek-Novák, Komenský 1892, str. 262, č. 6; Novák, Paed. Rozhledy XVI. 1903, str. 250.

19789. List k rozptýleným Čechům z Lešna. Viz s. v. Korrespondence: List.

1979O. Listové Komenského, viz s. v. Korrespondence.

19791. List pamětní, psaný od Komenského i()ii. Eliíisi Crispovi, viz s. v. Písemné památky.

19792. Listy dva, proti Marchionitickému, od P. Felgenhaura opět vzkříšenému šílenství. Viz s. v. Felgenhauer; Adversus Marcioniticum delirium, č. 17350.

19793. Literarium tirocinium. Viz výklad Komenského Kolboviovi v listu z Lešna 1650 5. srpna. Kvačala, Korrespondence II, 1897, č. 120, str. 164.

19794. Litomil Jan z Litomyšle. Viz Komenského básnické elogium (první vůbec známá práce Komenského) k disputaci Jana Litomila „Metaphysicae brevissima delineatio“, otištěné při té disputaci, v Herborně, 1612. „Aliud. Johannes Littomil, Bohemus . . . Percharo suo amico gratulabundus adjecit Johan. Amos a Marcomannis Niwnicenus“. Otiskl Kvačala, Johann Amos Comenius, 1892, str. 64; týž, Korrespondence II. 1902, str. 176-7, č. 3. — Srv. o Litomilovi Truhlář Ant., České Mus. filolog., 1899, sir. 301-6.

19795. Любомудровъ, C. Viz ruský překlad s. v. Didaktika: Didactica magna.

LOGICA.

19796. Logica. Viz s. v. Praxis Sapientiae primae: clavis triuna.

19797. Logica. Viz s. v. Problemata V, VI.

19798. Logica classis Scholae Pansophicae. Viz: Opera didactica omnia III., sl. 42-4, s. v. Spisy.

19799. Logico-Physica. Viz s. v. Problemata IV.

LOCHAR.

19800. Lochar Václav, viz: Matuzalém, 1656.

19801. Lochar Václav, viz s. v. Proroctví: Poňatovská; Pohřební kázání.

19802. Locharius Wenc., viz Untersuchung von den wahren und falschen Propheten, s. v. Proroctví.

19803. Landerer Michal. Viz s. v. Praxis pietatis.

19804. London, viz Noviny z Londýna (Ad amicos Lesznae).

19805. Londinensis Regia societas. Viz dcdikaci v knize: Via lucis, s. v. Proroctví.

19806. Longius Joachim. Viz s. v. Physica: Physicae Comenianae Theses.

19807. Lopez de Haro David, viz s. v. Dissertatio, de sermonis Latini studio 1644.

19808. Lopez de Haro David. Viz s. v. Praeludia Conatuum Comenianorum, 3. vyd. 1044.

19809. Loschge Leonh., viz s. v. Vestibulum, vydání v Norimberce 1678, č. 18875.

LUCIS.

19810. Lucis... srv. s. v. Lux.

19811. Lucis Contemplatio. Viz s. v. Panaugia. I.

19812. Lucis Universalis Via. Viz Panaugia. Srv. s. v. Consultatio Catholica.

19813. Lucis Via. Viz s. v. Panaugia XI.

19814. Lucidarium Januae linguarum, viz s. v. Janua linguarum: Januae linguarum Lucidarium.

19815. Lucidarium Vestibuli et Januae linguarum. Viz: Opera didactica omnia, III, sl. 802, 803, 829, 830. s. v. Spisy. - Srv. Šmaha J., Lucidář Předdomí a jazyků. Viz Názorné vyučování J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy VIII, 1895, str. 293.

19816. Lucta ... pro fide in Christum. Deum-Hominem, cum Marcioniticis deliriis, viz s. v. A dextris et sinistris, č. 17335.

19817. Ludentis scholae exercitia. Viz: Diogenes Cynicus.

19818. Lützow Frant. hrabě, vydal anglicky (s. v.) Labirynt světa, 1901, 1902, 1005.

19819 Lusthauz srdce. Viz: Labyrint světa a ráj srdce.

19820. Luther Mart., Lieder. Viz s. v. Musica — Kirchen-Musica, III.

19821. Лютеръ Ѳ. А., viz ruskou studii s. v. Praecepta morum.

19822. Лютеръ Ѳ. А., viz při vydání (s. v.): Regulae vitae.

LUX.

19823. Srv. s. v. Lucis . . .

19824. Lux. Viz: Theoremata de Luce s. v. Panaugia, XI, XII, XIII.

19825. Lux e tenebris, viz: Judicia Voluminis prophetici.

19826. Lux e tenebris viz s. v. Proroctví, Lux e tenebris.

19827. Lux Intellectualis, Sapientia. Viz s. v. Panaugia, 1.

- 476 -

Lux. — Manuálník.

Č. 19828-50.

19828. Lux in tenebris — viz s. v. Proroctví, Lux in tenebris.

19829. Lux mentium. Viz s. v. Janua rerum sive metaphysica pansophica.

19830. Lux Mentium, viz s. v. Panaugia. Srv. Consultatio Catholica.

19831. Lux universalis. Viz s. v. Panaugia.

19832. Lužická Věnc., Ženský svět. Viz vydání 2.: Informatorium školy mateřské.

M.

19833. Mäcken Joh. C., viz s. v. Orbis pictus: Neuer Orbis pictus, 1832, 1833, 1835, 18.p.

19834. Magna Didactica. Viz s. v. Didaktika: Didactica Magna.

MAGNI VALERIANUS.

19835. Magni Valerianus viz s. v. Echo Blaesa (polemika s Komenským).

19836. Valeriana Magni spisy: De luce mentium, Viennae, 1045. — Echo absurditatum Ulrici de Newfeld Blesa, demonstrante Valeriano Magno Modiolanensi Capuccino, Cracoviae, 1646. Srv. s. v. Neufeld. — Demonstratio ocularis, loci sine locato: corporis successive moti in vacuo: luminis nulli corpori inhaerentis. A Valeriano Magno, fratre Capucino exhibita Sereniss. Principibus Vladislao IV. regi et Ludovicae Mariae, reginae Poloniae et Sueciae, magnis ducibus Lithuaniae etc. Virgini Deiparae ex voto sacra et dicata. — Lux in tenebris lucens, Straubingae, 1654. Srv. s. v. Lux in tenebris. Proti této knize napsal Maresius r. 1654 knihu: Ignis fatuus, věnovanou Alžbětě, dceři Fridricha Falckého. Názvu toho užil později Felinus. Srv. s. v. Proroctví: Drabík; Spisy, Bibliografie, Walch.

19837. Magni Valerianus, Judicium, viz: Neufeld Huldrici Judicium de judicio Valeriani Magni Capucini, 1644; Libelli duo. — Scriptum in Valerianum Magnum Ulrici Newfeldii, Viz list Komenského Matthiaemu z Elbinku, 28. listop. 1644. Kvačala, Korrespondence I, 1807, str. 120-1, č. 90. — Kvačala, Archiv I., 1910, str. 32-4. — Magni Valerianus. List Mersennův Heveliovi z 1. ledna 1647, Kvačala, Analecta 1909, str. 83; list Komeniův Heveliovi z 18. září 1647, ibid. str. 88; list Komenského Mochingerovi z 16. dubna 1648, ibid., str. 106 (Valeriani Echo Blaesa). Srv. ibid. str. 109, str. 142.

19838. Magni Valerianus. Viz v oddílu II. Polemiky náboženské.

19839. Mahomedani. Viz s. v. Panaugia cap. \II. Srv. Turci.

19840. Macher O., viz německý překlad: Centrum securitatis. 1737, č. 17674.

19841. Macher O. Viz s. v. Labyrint světa, německý překlad 1738.

19842. Machina didactica, mechanice constructa. Viz: Exitus e scholasticis labyrinthis in planum. Srv. s. v. Didaktické rozpravy.

19843. Machinatio. Viz s. v. Rakoci (Racocius).

19844. Malecki Józef, viz polské vydání (s. v.) Orbis pictus: Komeniusz, 1817, 1828.

19845. Maličkým maličký, všem všecko, to jest ku předdomí jazyka latinského přídavek (Auctarium). Viz s. v. Parvulis parvulus. Srv. s. v. Janua: Vestibuli Latinae linguae Auctarium. Paedag. Rozhledy. V, 18()2, str. ic)0.

19846. Maty Komeniusz, viz s. v. Orbis pictus, Lwów, 1821, 1826.

19847. Mansklup Christ., viz s. v. Vestibulum: Nova . . . editio (1633) č. 18827.

MANUÁLNÍK.

19848. Manuálník. Aneb Jádro celé Biblí svaté. Summu všeho, co Bůh lidem I. k věření vyjevil, II. k činění poručil. III. k očekávání zaslíbil, plně a jasně obsahující. Místo nové svíce sedícím ještě v temnotách zproštění svého církve České ostatkům podané, Léta 1658, t,2'\ str. 012. Konec: Vytlačeno v Amsterodamě u Gabriele a Roy. V Léta úpění našeho: PřlD Beránku Kryste, své pas, hněv k Církvi v Lítost proměň zas. V některých výtiscích na rytině titulní vyobrazení Komenského, na jiných rytinka (stvoření světa, Kristus a Mojžíš, poslední soud) s nápisem: Manuálník, to jest jasná summa písem svatých obojího zákona. V Amsterodamě, Léta 1658. Předmluva: Rozptýleným z Lešna Polského smutným, ochuzeným. Bohu však věrným a milým Čechům, potěšení Božího vinšů je Kristův a jejich služebník J. A. Komenský. Píseň Exulantu Českých v Lešně (od Dan. Levinského) . S připojením na každý veršík vysvětlení.

19849. Rukopis bibliotheky Musea král. Českého, sign. V, H. 50 (autograf J. A. Komenského): Manuálník, to jest, Biblí Svatá obojího Zákona, pro skrovnější nošení: hbitější čtení: pochopitedlnější spamatování: a snadnější čeho potřebí nalezení, v způsob výtahu zformovaná. 1623. 32°. Viz obšírnou zprávu o něm a o jeho poměru k tištěnému vydání: Borovský F. A., Rukopis Manuálníku J. A. Komenského. Čas. Č. Mus. 1904, str. 150-2.

19850. Chystané vydání viz: J. A. Komenského Veškeré spisy, svazek XVIII. (prospekt 1910) s. v. Spisy. O Manuálníku viz: Elsney J. T., Versuch einer böhm. Bibelgeschichte, Halíc, 1765, str.

- 477 -

Manuálník. — Mapa Moravy.

Č. 19850-69.

60; Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III., str. 118, č. 62; Hanuš, Sitz. Ber. Kon. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 110; Výst. mus. č. 247; Novák J. V ., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 157; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 284, č. 108; Novák J. V., Bibl. 1902, str. 65-6, č. 45. Kvačala, č. 7, 0; Jarník, 263, č. 1. — Viz též Amsterodamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 200. — Srv. s. v. Enchiridion Biblicum č. 18191.

19851. Výňatek z předmluvy (o české postille lidu rozptýlenému r. 1658). Hlasy ze Siona 1863, str. 93; 1880 str. 29.

19852. „Scripturarum compendium, scolarum in usum“, jenž prý Norimbergae, 1658 pod titulem: Janua seu introductorium in biblia sacra je tištěn. Palacký jej zná Čas. Č. Mus. 1829, III., str. 118, latinsky pod jménem Janua seu introductio in biblia a česky č. 62 co Manuálník. Viz Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 84. Viz č. 19176.


19853. Manuductio in viam pacis ecclesiasticae. 1650 (1649). Viz Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 116. — Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 277, č. 71: Jmenuje tento spis R. Ungar v přídavcích k Balbínovu spisu Bohemia docta. Snad předmluva a dokončení spisu J. Lasického zvláště vydané. Srv. Müller, č. 66. Viz týž, O domnělém spise J. A. Komenského. Č. Čas. Hist. I, str. 117-9. — Uvádí Kvačala i Novák-Zoubek, podle nespolehlivého svědectví Ungarova Balbín, Bohemia docta II. 1778, str. 307. Müller soudil (Monatshefte Com. Ges. I, 38), že Manuductio byla Předmluva a dokončení spisu J. Lasického, ve zvláštním vydání. Zatím koupil spisek: Manuductio in viam pacis ecclesiasticae per archicatholicam fidem, salva libertate religionis, omni jurium genere defensa. Auctore Josepho Castim. Eleutheropoli, typis Godfridi Philadelphi 1650, 8°, str. 148, 2 l. (Anagramma auctoris, sepsal Gottfried Rosenberg Veldkirchensis, prozrazuje, že Josephus Castim sestrojeno hříčkou kabbalistickou z věty: Pacis es ostium.) J. C., začáteční písmeno, mohlo by skrývati J. Comenia, jenž si liboval v skrývání jména v anagramatické skrývačky. Proti tomu Sand Ch., Bibliotheca Antitrinitariorum 1684, str. 107 jasně svědčí, že byl autorem, skrývajícím se pode jménem Josephus Castim: Thomas Piasecius a Martowitze, nobilis Silesius. Eleutheropoli . . . značí: Amstelaedami typis Johannis et Cornelii Blaeu. Z toho plyne, že spisek není dílo J. Komenského a že by bylo správnější, kdyby se spis Manuductio in viam pacis ecclesiasticae ze seznamu Komenského spisů vypustil. V Bibl. Č. Historie v tomto oddílu Komenský bylo ovšem nutno spis ten uvésti v kritickém přehledu děl Komenského, aby příště po výzkumu bezpečném Müllerově nedopatření, zaviněné Ungarem, se neopakovalo a dále nepřebíralo.

19854. Manželko, má milá, klenote po Pánu Bohu nejdražší. Viz věnování s. v. Přemyšlování o dokonalosti křesťanské. Srv. s. v. Korrespondence: Komenský.

MAPA: MORAVIAE DELINEATIO.

19855. Gregovii Johann Gottfried, Curieuse Gedancken von den vornehmsten und accuratesten Alt- und Neuen Land-Charten. Franckfurt und Leipzig, 1713, str. 522.

19856. Haüber, Eberhard David, Versuch einer umständlichen Historie der Landcharten, Ulm, 1724, str. 174-88. (Anhang von der Historie der Landcharte deß Marggrafthums Mähren a tu o mapě Komenského str. 176-9.)

19857. Erdbeschreibung von Mähren. Prag, Brünn, und Olmütz, 1780, 8°, str. 13-4: Landcharten von Mähren. Srv. Dobrovský, Böhmische und Mährische Literatur auf das Jahr 1780, Prag, 1780, II. I., str. 54-5.

19858. Hanzely K. J., Patriotisches. Tagblatt, Brünn, 1801, str. 1037-8.

19859. Schwoy Fr. J., Patriotisches Tagblatt, 1801, str. 1126; 1805, str. 152.

19860. Woltersdorf E. G., Repertorium der Land- und Seekarten . . . Wien, 1813, 8°.

19861. Hübner J., Museum geographicum. Kritischer Wegweiser im Gebiete der Landkartenkunde, Berlin, 1825.

19862. Cerroni, Nachricht von den Landcharten des Markgrafthum Mähren. Rukopis Zemského archivu v Brně Opera mscr. č. 81. Viz Kameníček č. 19875.

19863. Palacký, Čas. Č. Musea 1829, III, str. 113.

19864. D'Elvert, Histor. Literatur-Geschichte von Mähren, Brünn, 1850, 8°, str. 106.

19865. D'Elvert, Geschichte der Landkarten von Mähren vmd Oesterreich. Schriften V, 1853, str. 83-4 (s otiskem věnovacím Ladislavu Velenovi Žerotínovi).

19866. Kořistka K., Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien, Wien und Olmütz, 1861, str. 7.

19867. Komenského mapa Moravy ve vydání Merianové 1650. Viz Posel z Budče 1872, str. 96.

19868. OJ, Mapa Komenského markrabství Moravského. Beseda Učitelská IX, 1877, str. 306.

19869. David K., J. A. Komenský pťivodcem první řádné mapy Moravy.

- 478 -

Mapa Moravy od Komenského.

Č. 19869-92.

Komenský, XVIII, 1890, č. 31., str. 481.

19870. Šmaha J., J. A. Komenského mapa markrabství moravského. Česká Škola XIII, 1801, str. 485-8, 501-4, 521-3, 534-7.

19871. Müller Jos., Zur Bücherkunde, l. c., 1892, str. 20, č. 8.

19872. Kvačala, Verzeichniß, l. c., 1892, str. 70, č. 10.

19873. Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 197.

19874. Metelka Jindřich, O Komenského mapě Moravy. Čas. Č. Mus. 1892, str. 169-238. Otisk, v Praze, 1892, str. 70, s reprodukcí mapy. Důkladná tato studie, založená na vědeckém výzkumu mapy Komenského, byla podkladem našich bibliografických záznamů o Atlasech i jiných publikacích, kdež mapa Komenského byla vydávána. Názvy těchto publikací jsou zařazeny abecedně v tomto našem seznamu na místech příslušných s odkazem k této Metelkově studii, s údajem podrobným stránek.

19875. Kameníček Fr., J. A. Komenského mapa Moravy. Čas. Mat. Mor. XVI, 1892, str. 144-51.

19876. Šmaha Jos., Dodatek ke článku Komenského Mapa markrabství Morav- ského. Česká Škola 1892, čís. 17.

19877. Bornemann K., Comenius als Kartograph seines Vaterlandes. Nach der böhmischen Abhandlung von Josef Šmaha mit einem Neudruck der Karte von Mähren des Comenius in der Ausgabe vom Jahre 1645 (mit den Abbildungen der Städte Brünn, Olmütz, Znaim und Polna). Viz Comenius-Studien, Znaim, Fournier und Haberler, 1892, Heft 5, 8°, str. 48.

19878. Komenského mapa Moravy viz zmenšené vyobrazení vydání z r. 1664. Klika, Komenského život a práce 1892.

19879. Gúnther S., Comenius als Geograph und Naturforscher. Ausland, 1892, N. 16-7. — Též otisk, 8°.

19880. Ruge Sophus, Amos Comenius als Kartograph. Globus, 61, 1892, Nr. 13.

19881. Steinhausen, Zur mittelalterlichen Geographie. Ausland 1892, č. 12.

19882. Käseberg, Comenius als Begründer des naturwissenschaftlichen Unterrichtes. Deutscher Lehrerfreund 1892, č. 6. (Mapa.)

19883. Hildebrand, Mathias Quad und dessen Europae universae descriptio. Ein Beitrag zur deutschen Kartographie. Frankenthal, 1892, 8°.

19884. Löwenberg, Das Weltbuch Sebastian Franks. Sammlung wiss. Vorträge, hrsg. von Virchow u. Wattenbach. N. F., Hft. 177. (Mapa Kom.)

19885. Wolkenhauf Y, Leitfaden zur Geschichte der Kartographie, Breslau, 1895, s. v.

19886. Kameníček Fr., O mapách Moravy. Vlastivěda Moravská I. i., v Brně, 1897, str. 8-16.

19887. Matsura Josef, Die ältesten und älteren Landkarten von Mähren. Die Moirsche Sammlung des Franzens-Museums in Brünn. Museum Francisceum. Annales 1896. Brunae, 1897, str. 266-324. O mapě Moravy od Komenského, str. 286-301.

19888. Jarník H., Čas. Mor. Musea Zemského IX, 1909, str. 246-9. Jeho roztřídění podle rytců a vydavatelů jsme podrželi v dalším. Kde nutno, dovoláváme se podrobně stránek. Výborná tato studie podává klíč k porozumění poměru mezi jednotlivými rytci a vydavateli.

19889. Vydání mapy Komenského v Atlasech (srv. v dalším o vydavatelích a rytcích) viz pro úsporu místa pohromadě s. v. Atlas, s. v. Marchionatus Moravia pod názvy publikací, kam ojediněle mapa Komenského byla připojena, na př. Pešina a pod.. Hojných přetisků moderních od r. 1892 v učebnicích a životopisech rovněž neuvádíme, aby se místa iišctřilo.

Vydání Visscherova (Piscator) rytiny Goosovy.

19890. Vydání z r. 1627 měl Hauber, Versuch, l. c., str. 178, pozn. 9: Die Žahl der Jahre hat er (Visscher) óffters geándert, ich hábe sie von 1627. — Srv. Metelka, l. c., str. 175-8. — Jarník, l. c., str. 246-7, č. I.

19891 Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio, auctore J. A. Comenio. Vlevo pod dedikací: Illustrissimo Domino Lad. Welenio de Zerotin, Luntenburgi, Treboviae, Hanstadij, et Ruddae, Domino gratissimo Domino meo. A. Goos scídpsit. Vpravo dole: Noviter edita, a Nicolao Johannide Piscatore. Anno Domini (1629) 1630. Viz podrobně o tomto výtisku Metelka, l. c., str. 182: Vydání Mik. Visschera a s celou dosavadní literaturou Jarník, l. c., str. 246-7, č. 1.

19892. Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio, auctore J. A. Comenio. (Věnování a rytce stejné). Noviter edita a Nicolao Johannide Piscatore. Anno Domini 1633. O výtiscích viz Metelka, l. c., str. 176-7. — Litografický přetisk Farského v Praze ke studii Metelkově, l. c., 1892, vyšel jako příloha k Čas. Mus. král. Česk. 1892 (podle výtisku v majetku faráře J. E. Jelínka v Bojkovicích).

- 479 -

Mapa Moravy od Komenského.

Č. 19893-910.

19893. Moraviae nova .... delineatio, auctore J. A. Comenio (stejný titul) No viter edita a Nicolao Johannide Piscatore. Anno Domini, 1645. Podrobný popis viz Matzura, J. c, str. 289, pozn. - Šmaha-Bornemann, Comenins als Karto- graph, Znaim, 1892, reprodukuje vydání z r. 1645.

19894. Moraviae nova . . . delineatio, auctore J. A. Comenio (stejný titul) Noviter edita, a Nicolao Johannide Pisca- tore. Anno Domini 1664. Popis u Kame- nická, l. c., 1892. — Reprodukce: Komenského Moravy nákres. Klika, Komenského život a práce 1892. Přetisk Slovník paedagogický III, 1895, str. 828-9.

19895. Moraviae .... (stejný titul) per Nicolaum Visscher edita cum Privil: Ordin: General: Belgii Foederati (po r. 1664). Podrobný popis u Metelky, I. c., str. 177; Jarník, l. c., str. 247, č. 4.

19896. Moraviae .... (stejný titul) per Nicolaum Visscher edita cum Privil: Ordin: General: Belgii Foederati. Nunc apud Petr Schenk Junior (1713?). Popis u Metelky, l. c., str. 117; Kamenická, l. c., str. 150; Maizury, l. c., str. 298; Jarníka, l. c., str. 247, č. 5. Vydání Vil. Blaaeua a dědiců rytiny Jošta Hondta ml.

19897. Rytina Jošta Hondta ml., |obecně rozšířená u vydání Vil. Blaeua a synů. Titul v levo nahoře: Moravia marchionatus Auctore J. A. Comenio; v levo dole: Amstelodami, Guiljelm Blaeuw Excudit. Bez letopočtu, s prázdným rubem viz Jarník, l. c., str. 248, č. 6.

19898. S lat. textem: Moravia na obou stranách rubu, číslováno: 8, signováno: Germania G. Viz Matzura l. c., str. 296, jenž ji klade do r. 1640. Srv. Jarník, l. c., str. 248, č. 7.

19899. Geographiae Blavianae volumen tertium, quo Germania, quae est Europae liber octavus, continetur. Amstelaedami, labore et sumptibus Joannis Blaev 1662, fol. L. 75-6: Moravia marchionatus Auctore J. A. Comenio. Dole v levém rohu: Amstelodami, Guiljelm. Blaeuw Excudit. Na rubu text. Sign.: Germania Ff.

Deska Jindř. Hondta, vydávaná J. Janssonem a nástupci, Schenckem a Valckem.

19900. Moravia .... (stejný titul). Deska původně Jindř. Hondta, později vydávaná Janem Janssonem a nástupci, posléze Schenckem a Valckem. Titul v právo dole: Marchionatus Moraviae Auct. J. Comenio. Popis podrobný viz Metelka, l. c., str. 180-1, 223-7. ^- vyd.: Amstelodami Excudit Henricus Hondius. - Srv. Jarník, l. c., str. 248, č. 8.

19901. Moravia .... (stejný titul). Amstelodami Excudit Henricus Hondius. Na rubu: Beschryvinghe van Moravia ofte Mehren. Viz Jarník, l. c., str. 248, č. 9.

19902. Moravia .... (stejný titul). Amstelodami Excudit Joannes Janssonius. Na rubu lat. text (Mora\ia). Viz Jarník, l. c., str. 248, č. 10.

19903. Moravia .... (stejný titul). Amstelaedami Apud Gerardum Valk. et Petrum Schenk. V atlantech z r. 1706 a 1708. Popis podrobný u Metelky, l. c., str. 226-7; u Matzury, l. c., str. 297; u Jarníka, l. c., str. 248, č. 11.

Rytina Merianova.

19904. Rytina Merianova. Titul v levo nahoře: Moravia marchionatus Auctore J. A. Comenio. Rub prázdný. Známa z vydání Merianovýrh. 1650 a 1695. Popis u Metelky, l. c., str. 228-9- Srv. s. v. Merian.

Rytina Dvořákova.

19905. Rytina Dvořákova k Pešinovu Mars Moravicus. Titul v pravo dole: Moraviae olim Regnum nunc Marchionatus; nad dolním okrajem: Samuel Dworzak se. Pragae ao. 1677. Viz podrobně Metelka, l. c., str. 230-2. Srv. č. 18133.

Rytina Pfeffelova a Engelbrechtova.

19906. Rytina Pfeffel a Engelbrecht. Titul v právo nahoře: Marchionatus Moraviae Tabula; dole mimo rámec v levo: Stud. et opera cujusdam Geogr. S. J., v právo: J. A. P. et C. E. fec. et excud. Poprvé tišť. r. 1701. Podrobný popis u Metelky, l. c., str. 232-4; Matzura, l. c., str. 299; Jarník, l. c., str. 248, č. 14 (o dvou výtiscích, barevném a čistém). Viz č. 19919.

Rytina Barbeyova.

19907. Vydání Cantelliho (Contelliho) da Vignola. Titul v levo svrchu: Il ducato di Silesia et il marchesato di Moravia . . ., v právo dole: A. Barbey se. Podrobný popis Metelka, l. c., 234; Matzura, l. c., 301; Jarník, l. c, str. 249, č. 15. Srv. č. 17751, 18117.

19908. Chystané vydání: Mapa Moravy. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XXIV (prospekt 1910), s. v. Spisy.

19909. Marcionitica deliria. Viz Felgenhauer. Srv. A dextris et sinistris; Adversus Marcioniticum delirium.

19910. Marcomannia hoggidi marchesato de Moravia, detto volgarmente Marnhem. Viz s. v. Mapa Moravy od Komenského, Metelka, l. c., .str. 234. Srv.

- 480 -

Mapa Moravy. — Meliš.

Č. 19910-46.

s. v. Coronellt, Corso geografico, Venetia. 1692.

MARESIUS SAM.

19911. Maresius Sam., viz v II. oddílu: Vrstevníci.

19912. Maresius Sam., viz Admonitio fraterna 1669. Sw. O andělích. — Viz list Bythnerův Komenskému z 1669-70, Kvačcila, Analecta Comeniana, iqoq, str. 139, č. 45. — Anti-Maresius. Viz list Hesenthaleruv Boineburgiovi z r. 1670. Struve B., Acta literaria, Jenae, 1709, str. 25. Znovu Kvačala, Analecta Comeniana, 1909, str. 141, č. 46.

19913. Maresius, viz chystané vydání v souboru; Veškeré spisy: Polemiky, svazek XXI-XXII (prospekt 1910) s. v. Spisy.

19914. Margitai Joannes viz s. v. Eruditionis scholasticae pars I. 1737.

19915. Marchesato di Moravia (mapa Moravy od Komenského), viz s. v. Cantelíi Giacomo da Vignola. Srv. s. v. Atlas, Mapa, Marchíonatus, Moravia.

MARCHIONATUS MORAVIAE.

19916. Viz s. v. Atlas, Moravia.

19917. Marchionatus Moraviae. Auctore J. Comenio. Amstelaedami, apud Gerardum Valk et Petrum Schenk. (1700?) Viz s. v. Mapa, Metelka, l. c.; Matzura, l. c., str. 297.

19918. Marchionatus Moraviae. Auctore J. A. Comenio. Amstelodami, Excudit Henricus Hondius. Viz s. v. Mapa, Metelka, l. c. Srv. Moravia.

19919. Marchionatus Moraviae Tabula. J(oh). A(dam). P(feffel) et C(hristoph) E(ngelbrecht) fec. et excud. Srv (Pfeffer) Atlas: Germania austriaca seu topographia . . . Viennae 1701. Mapa Moravy od Komenského. Viz s. v. Mapa, Metelka l. c. Srv. č. 10906.

19920. Marchionatus Moraviae Tabula Viz Reiffenstuel, Topographia austriaca XXII, 13. (mapa Moraxy od Komenského). Srv. s. v. Mapa, Metelka, l. c.

19921. Marchionitické šílenství. Viz s. v. Adversus Marcioniticum delirium. Srv. Felgenhauer. Též v oddílu II. Polemiky.

19922. Martinianae Induciae. Viz s. v. Cesta pokoje.

19923. Martini August, viz s. v. Vestibulum 1777: Grosser Vorhoff zur Thüre der Lateinischen Sprache, denen Schlesischen und Polnischen Schulen zum Nutzen . . . Viz č. 18890.

19924. Martinius Samuel z Dražova. Viz s. v. Cesta pokoje.

19925. Martinius Samuel, viz s. v. Ohlášení: Na spis proti Jednotě Bratrské.

19926. a Martwitze Piasecius Thomas^ viz Častím JosephUS. Srv. domnélý spis- Komenského s. v. Manuductio in viam pacis ecclesiasticae.

19927. Martyrbüchlein Böhmisches. Viz s. v. Historia Persecutionum.

19928. Marx, viz vydání (s. v.) Orbis pictus 1776, 1792. 1802.

19929. Marx. Viz s. v. Comenius Graecolatinus, s. v. Orbis pictus 1802.

19930. Marik Vjenceslav Zaboj, vydal charvatský překlad (Informatorijum za školu materinsku) Informatorium školy mateřské (s. v).

19931. Materiarum Pansophicarum Sylva. Viz s. v. Pansophia: Sylva.

19932. Материнская школа. Viz ruský překlad (s. v.): Informatorium školy mateřské.

19933. Maternae scholae informatorium, Praecepta, viz s. v. Informatorium.

19934. Materni gremii schola. Viz: Informatorium školy mateřské, latinské vydání.

19935. Mateřská škola. Viz: Informatorium školy mateřské.

19936. Mathetika t. j. umění učiti se. Viz Novák J. V., Klasobraní didaktické K. V. Nigrina, 1806 s. v. Spicilegium.

19937. Matthias Severinus. Viz s. v. Proroctví: Vindicatio famae et conscientiae.

MATUZALÉM.

19938. Matuzalém, to jest: o daru dlouhověkosti, vysvětlené při pohřbu ctihodného muže, kněze Vácslava Lochara, Církve české v Lešně polském zprávce předního a conseniora. Tlačeno Léta Páně 1656. 25. ledna, 12°.

19939. 2. vyd. Viz Kázání porůzná, ve sbírce: Sebraná díla kazatelská, vydal Kašpar L. B., nákladem Spolku Komenského, v Praze, 1893, II. str. 367-82.

19940. 3. chystané vydání. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy, svazek XVI (prospekt 1910) s. v. Spisy.

19941. O knize Kvačala, č. 97; Müller č. 90; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 280, č. 97; Novák J. V., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 265; týž, Bibl. 1902. str. 63-4, č. 41.

19942. Mearne S. Viz s. v. Orbis pictus, vydání anglické 1672.

19943. Meditationes. Ideae concionum et meditationes meae. V dopisu Komenského Figulovi 22. května 1656. Viz Müller, č. 92. Srv. s. v. Spisy: Bibliografie.

19944. Mehwald Wilh., viz s. v. Januae latinitatis Vestibulum, 1798.

19945. Mechanica didactica. Viz s. v. Exitus.

19946. Meliš Štěpán — viz s. v. Proroctví.

- 481 -

Memorabilia. — Metaphysica.

Č. 19947-64.

19947. Memorabilia Fratrum Bohe- morum. Aiz s. v. Lasitius.

19948. Memoriále datum Dno Michaeli Z. Nemethy et domino Samueli Tatai et d. Michaeli Sárospataki Amstrodamo in patriam redeuntibus 8. Sept. 1667. Rukopis: Viz Ludwig Rosenthal's Antiquariat. Katalog XLII, s. v. Comenius: Eigenhändiges Schriftstück des Comenius mit Unterschrift und Datum. (A. Comenius manu senili, <S. Sept. 1667), 2 p. (1422 134), 300 M. — Viz Kvačala, Archiv I, 1910, str. 41. (Jsou to otcovská napomínání mladým přátelům, vracejícím se z Amsterdamu do otčiny.)

MENTIUM . . .

19949. Mentium Cultura Universalis. Viz s. v. Pampaedia. Srv. Consultatio Catholica.

19950. Mentium Lux. Viz s. v. Panaugia Srv. Consultatio Catholica.

19951. Mentium lux, viz s. v. Janua rerum sive metaphysica pansophica.

19952. Menyoi Fr., viz vydání s. v. Praecěpta morum, Leutschoviae, 1677, 1690.

19953. Mercator Gerardus, viz s. v. Mapa Moraviae, Metelka, l. c.

19954 Merian Matthaeus. Mapa Moravy od Komenského. Viz s. v. Zeiler. Srv. s. v. Mapa, Metelka, I. c, str. 229.

METAFYSIKA.

19955. Mctafysika, viz Šmahův český překlad (Brána věcí otevřená) s. v. Janua rerum reserata.

19956. Květ F. B., Jádro metafysiky J. A. Komenského. Čas. Čes. Mus. 1859, str. 468-79.

19957. Metaphysica viz s. v. Pansophiae diatyposis, 1645, str. 120, 121, 158 a d.

19958. Metaphysica. Viz s. v. Problemata II, III.

19959. Metaphysica. Viz Sapientia prima. S. v. Janua rerum 1681.

19960. Metaphysica. Viz výklad Komenského o chystané práci v listu (1641) „Ad Patronum“, Patera, Korrespondence 1892, č. 30.

19961. Metaphysica (Komenského spis pansofický ztracený?, neznámý?) Viz Kvačala, Korrespond. I. 1. 1897, č. 30. Píše Hübner Hartlibovi 10. května 1637: ..... ich macha mir fast die einbildung, Hr. Comen. habe die Metaphysicam et praescripto Verulamii (der eben so viel davon et de ejus sobole Magia. alss Comen. promittiret) elaboriret. Sie reden beyde fast aus einem munde, welchess, wan es geschehen, hat sich Hr. Comen.. Über alle massen wohi Umb die Welt Verdient gemacht. Und wan er gleich nicht mehr praestirt, hat er gnug gethan. Tch halte gantzlich, ja sche es fast augenscheinlich aus .seiner Praefation, dass ilim diesess ansam tam Universale opus anzufangen gegeben. Befurchte aber dabey. dass er sich jucundidate operis nicht verführen lasse et intra limites Metaphysicae bestehen bleibe, oder ad praescriptum hujus alle andere disciplinen reformieren wolle. Dabey aber eben die incommoda fürlauffen wurden. die Aristoteles mit seiner Logick Und Plato mit seiner Theologie in Corpore Scientiarum Ver Ursachet, fur welchen erroribus Verulamius alle Philosophos so trevvlich wahrnet . . .“

19962. Metaphysica, přísný úsudek o ní viz Hübnerův list Gronoviovi (?), z Londýna. 1640. Kvačala, Korrespondence I. I., 1897, č. 74, str. 95. Viz ibid. č. 75. — Srv. list Bisterfeldův Rákóczimu, z Karlova Bělehradu 1649, 10. prosince. Kvačala, Korrespondence. II. 1902, str. 103, č. 55.

19963. Metaphysica: Kr. V. Nigrin prosí z Amsterodamu 16. května 1678 M. Hesenthalera za Metafysiku: „Te proinde. Vir excell., quem filium adoptaverat Comenius olim, laborumque suorum socium. continuatoiem, vindicem optabat, quemque Tu Patris loco habuisti, coluisti, oro et obtestor, ut si quid scriptorum ipsius in manibus Tuis est, iis non juves. ad explendum hiatus in Pansophicis extantes. Et quia Metaphysica ipsius potissimum desideratur, Opusculum imperfectum, quod Lesnae A. 1649 typis Funccianis prodiit, ex Stylo Comeniano. terminis et argumentis Metaphysicis, imprimis ex Semiente cognoscibile : cumque non dubitem Tibi Vir Clar. (qui A. 1656 Lesnae Coinenio gratus tunc aderas hospes) aut D. Schmeerero, Hainlino copiam illirs esse aut fuisse, in angulo vestro quaeri indeque expectari Te Curatore non mireris . . .“ Kvačala, Korrespondence, II. č. 122. — Odpověď M. Hesenthalera Nigrinovi ze Stuttgartu 1678 24. května: „Quae vero singulatim ad Metaphysica pertinent. non tantum illas quinque phyluras, speciatim desideratas, praesens praesenti, si caeptis annuat divina benignitas, offerre cogito, sed aliaquoque hujus studii meditamenta, olim mecum communicata. cum Elbingae, Lesnae, Amstelodami. diu. saepius, bis, illi adessem, neutiquam Te latebunt ...“ Kvačala, Korrespondence, II, č. 123. - Viz číslo další.

19964. Nigrin Kr. V. prosí z Amsterodamu 1678 24. května Jiřího Vettera za Metafysiku: „A. 1649 Lesnae, Typis Funccianis Metaphysicam, Opusculum imperfectum, sive frontispicio imo et sine fine justo, quinque foliorum tantum, e stylo Comeniano, argumente et terminis Metaphysicis, Vulgo Philosophorum

- 482 -

Metaphysica. — Methodus.

Č. 19964-85.

non usitatis (Combinat. Conglobationibus iinpriinis Scmicntc) copnnscibile . . . Kvačala, Korrespondence. II. O“. \2^.

19965. Metaphysicae brevissima delineatio, Uhj, ^ h.ism IvoiiKMiskclio iia aulor.i |. Litomila. Viz s. v. Litomil.

19966. Metaphysicae osculum. Viz s. v. Praxis Sapientiae primae: clavis triuna.

19967. Metaphysica pansophica. Viz: Janua rerum.

19968. Metaphysica pansophica. Viz s. v. Pansophia.

19969. Metaphysica Pansophica. Viz výklad Ki)iiu-iisUrlio iiojj) \ listu 1?. Hottoiioxi, r,it,iii. KoiifS)H)iult-iuc, i\ ji.

19970. Metaphysica (Sapientiae Janua), viz: s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

METHODUS.

19971. Methoda jazyků nejnovější. Viz (český překlad) s. v. Methodus linguarum novissima.

19972. — Methodi. Comenianiae linguarum methodi Synopsis. Viz s. v. Synopsis.

19973. Methodi Syncriticae usus. Viz: Sapientia bis et ter oculata. Opera didactica omnia IV. sloupec 46. s. v. Spisy.

19974. Methodi verae encomia. Viz s. v. Continuatio Laborum scholasticorum in ill. Patakino gymnasio.


19975. Methodus, viz Comenianae linguarum methodi Synopsis, s. v. Synopsis.

19976. Methodus Analytica, Synthetica, Syncritica. Viz s. v. Panaugia, II. Srv. č. 18037.

METHODUS LINGUARUM NOVISSIMA.

19977. Methodus linguarum novissima. Viz: s. v. Disquisitiones.

19978. Methodus linguarum novissima, Viz s. v. Janua: Vestibulum Latinae linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens.

19979. Methodus linguarum novissima, viz: Latinae linguae Janua reserata, 1647.

19980. Methodus linguarum novissima. Srv. Ventilabrum sapientiae. Opera didactica omnia IV. sloupec 49.

19981. Methodus linguarum novissima, viz: Vestibulum Latinae linguae, 1647.

19982. Methodus linguarum Novissima (1644). Kvačala, Zeitschrift f. öst. Gymn. 1889, str. 837.


19982. Linguarum methodus novissima, fundamentis Didacticis solide superstructa: Latinae linguae exemplo realiter demonstrata: scholarum usibus jam tandem examussim accomodata: Sed et insuper aliis studiorum generibus magno usu accomodanda. Ante tamen Eruditorum judicio publice exposita, seriisque ac severis Censuris submissa. (Rytinka: kra- jina so stromy a osetými poli. na něž svítí slunce, padá déšť, a již zároveň mésíc a hvězdy ozařují. Kolem heslo Komenského.) Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. A Johanne Comenio Moravo, S. l. (Lešno) 1648, 12°, str. 608, l. A-Tt,. Srv. Kvačala, č. 62; týž, Mon. Germ. Paed. 32, 169, č. 12. — Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 275, č. 65. — Předml. Ludv. de Geer podepsána jest: Dabam Elbingae Borussorum (ubi me hujus studii causa sexennium aluisti) sub decursum anni 1648. První zmínka o díle tom činí se 28. září 1643, v říjnu 1645 bylo takořka hotovo k tisku; v lednu 1647 bylo nové spracování s rejstříky a dedikací úplně dokončeno. — O vydání viz dále: Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42. Nijmegen, 1892, str. 199, kde udáno, že Methodus vyšel v Leidenu. — Srv. Lion. Comenius' große Unterrichtslehre. 3. vyd., str. LXVI udává, že Methodus vyšel v Lešně, což přijímá Müller. l. c. str. 35-6, č. 60. Srv. však dále souhlasně: „Dit Vestibulum werd met den Methodus linguarum in 1646 aan de Zweedsche Commissie voorgelegd en in 1649 het eerst te Lissa gedrukt.“ Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. l. c.. str. 201.

19984. Methodus linguarum novissima. Viz list: Regii Fisci Praefectus Komenskému, z Gdanska 1650, 1. února. Kvačala, Korrespondence I. 1807. č. 116. str. 146-7.

19985. Novissima linguarum methodus. Fundamentis Didacticis solide superstructa: Latinae Linguae exemplo realiter demonstrata: Scholarum usibus jam tandem examussim accommodata: Sed et insuper aliis Studiorum generibus magno usu accommodata. Ante tamen Eruditorum judicio publico exposita, seriisque ac severis censuris submissa. Anno 1648. Vere Nobili, vere Strenuo, vere Magnifico Viro, Dn. Ludovico de Geer, Seniori, Haereditario in Fisspong etc., Maecenati meo pie colendo, salutem. Viz Opera didactica omnia. II. str. (7), sloupec 1-292. Dabam Ebingae Borussorum (ubi me hujus studii causa sexennium aluisti, sub decursum anni 1648. Obsah: Cap. I. Linguam in homine, cum Mente et Manu, divinae Sapientiae organa esse: humanae tamen concredita curae et culturae. — Cap. II. Lingua quid: et quid totus ejus apparatus requirat: Quotuplex denique. — Cap. III. Linguarum varietas quid; unde: quanta. — Cap. IV. De Linguarum Convenientia et Differentia: Praerogativis et aemulationibus. — Cap. V. De linguarum Cultura: ejusque instrumento trino: Rerum, Nomenclatura, Lexico, Grammatica. Et an omnes Linguae culturae capaces. — Cap. VI. De Lingua una prae caeteris colenda; et cur honor

- 483 -

Methodus linguarum novissima.

Č. 19985-03.

ille apud nos Latinae deferatur. — Cap. VII. De usitata hactenus Linguas, Latinam praesertim, docendi et discendi Methodo, varie impedita. — Cap. VIII. De emendanda Latinae Linguae Methodo hactenus varie agitata consilia. — Cap. IX. Methodus Linguarum novissima quid: Et cur omnino quaerenda: Denique per quid obtineri speretur: Ubi artis Didacticae encomia. — Cap. X. Methodi Lat. L. novissimae fundamentum, ars Didactica, etc. de Celeriter, Jucunde, Solideque docendo, quicquid docetur. — Cap. XI. Linguarum Methodus novissima, e fundamentis Didacticis delineata. Et quidem quantum ad Metas, seu Intervalla et gradus, in quos prolixum Linguae (in specie Latinae) studium, necessario dispescendum est. — Cap. XII. Methodi Linguarum novissimae delineatio, quantum ad Media pro assequendo Fine, juxta repertas jam Metas. — Cap. XIII. Methodi L. L. novissimae delineatio quantum ad docendi Modum, seu celerem et amoenam Praxim. — Cap. XIV. Vestibuli L. L. novissimi delineatio: quantum ad Textum, Lexicon, Grammaticam: horumque omnium Usum. — Cap. XV. Januae Linguarum novissimae Delineatio: quantum ad Textum, Lexicon, Grammaticam, Usum. — Cap. XVI. Atrii Linguarum novissimi delineatio. — Cap. XVII. Methodi L. L. novissimae ad Authorem Latinorum lectionem accomodatio. — Cap. XVIII. Methodum L. L. novissimam desideratis omnibus satisfacere: in tribus tamen potissimum triumphare. Et de vario ejus, ad alio quoque, Usu. — Cap. XIX. De Latina Lingua expeditius jam, per Gentes quascunque, docenda spectantibus huc Instrumentis adornandis. — Cap. XX. De Linguis Gentium Vernaculis, Latinae duetu melius colendis. — Cap. XXI. De Polyglottia, Methodi novissimae beneficio facilitanda. — Cap. XXII. De Methodi novissimae ad Realia studia Usu. — Cap. XXIII. De Methodi L. L. novissimae ad divinam Scripturam facilius, verius, meliusque, intelligendam. Usu. — Cap. XXIV. Da Methodi L. L. novissimae ad Prudentiani animis instillandam, et dehinc varios Vitae abusus emendandos. Usu. — Cap. XXV. De Methodi novissimae ad Scholarum meliorem constitutionem. Usu. — Cap. XXVI. De Methodi L. L. novissimae, ad emendandum Eruditionis statum. Usu. — Cap. XXVII. De Methodi L. L. novissimae ad Gentium incultarum culturam, et circa multa universalem quendam Consensium, facilius impetrandum. Usu. — Cap. XXVIII. De Methodo L. L. novissima Eruditorum judicia cur et qualia requirantur. — Cap. XXIX. Disgressivus ad Theologos Sermo. — Cap. XXX. Ad seculares in populo Christiano Potestates, deprecatio. — O poměru k 1. vydání. — Viz Kvačala, č. 62.

19986. Ars didactica ex J. Am. Comenii methodo linguarum novissima cap. 10, item de hominum commerciis et studiis, ex praefatione ejusdem Comenii in methodum linguarum novissimam et de Anachronismis et prolepsi. Rukopis carské knih. v Petrohradě, viz Dudík, Hist. Forschungen, str. 379; podrobný popis u Flajšhanse, Knihy české v knihovnách švédských a ruských, v Praze, 1897, str. 42-3. č. 37.

19987. Methodus linguarum novissima. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek VI. (podle prospektu 1910 chystané vydání), s. v. Spisy.


19988. Český překlad: Rukopisný překlad Zoubkův: Methoda jazyků nejnovější. Sign. bibliotheky Musea království Českého, sign. I. E. 49, 4°, l. 4, 284.

19989. Zoubek Fr. J., Komenský o methodách jazyka latinského a o vyzdvižení nového Latia. Čas. Čes. Mus. 1873, str. 283. Srv. s. v. Latium.

19990. Zoubek F. J., O Komenského methodě jazyků. — Stručné zprávy předběžné. Beseda Učit. VI, 1874, str. 245-7, 258-9, 269-71. (Výklad o původě toho spisu a překlad V. kapitoly.) — Též otisk pod titulem: O vzdělávání jazyků. Z Komenského „Metody jazyků nejnovější“ se stručnou zprávou o té „Metodě“, podává Fr. J. Zoubek. Ve prospěch sirotků J. Auštěckého vydala „Beseda Učitelská“. V Praze, 1874, 12°, str. XXIV, 37.

19991. Zoubek Fr. J., Jana Amosa Komenského Didaktika analytická. Z latiny vyložil. S podobiznou Komenského. Bibliotéka paedagogická. I, v Praze, 1874, 8°, str. 57, I. Jest to překlad X. kapitoly z Linguarum Methodus novissima z Opera didactica omnia. II, l. c.

19992. Úplný překlad Jas. Šmahy: Nejnovější methoda jazyků, na základech didaktických mocně vyvedená, příkladem jazyka latinského skutečně vyložená, ku potřebám škol již konečně dokonale sestrojená, než kterou i nad to se znamenitým prospěchem nastrojiti lze k jiným studií způsobům. Prve však podána k soudu učencův obecnému i odevzdána ku zkoušení opravdovému a přísnému. V Rychnově n. Kn., nákl. Karla Rathouského 1882-1883, 8°, str. XI. (Věnování a obsah kapitol), 410 (text), 411-420 (výklad a věnování). Výklady k textu ani tit. list nevydány. Srv. Novák J. V., Bibl. 1903, str. 17, č. 14; Klika. Komenský, XI., 1883, str. 92. — Viz číslo další 19904.

19993. Šmaha Jos., Komenského řeč universální. Česká Škola, 1884-5. Tu překlad z Meth. jazyků nejn. kap. VI., 11-20.

- 484 -

Methodus. — Moderskolan.

Č. 19994-20026.

19994. Nejnovější methoda jazyků. R. 1892. u K. Rathouzského souborné, obálkové vydání 9 sešitů. Viz Novák J. V., Klika J., Paedag. Rozhledy V. 1892, str. 265. Srv. č. 19902.

19995. Slaměník Fr., Komenský ve svých spisech: Methoda jazyků nejnovější 1646. Komenský, XX, 1892, str. 281.

19996. Methoda jazyků nejnovější, na základech didaktických pevně provedena. Viz Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 139, 196.

19997. Novák J. V., Didaktika synthetická a analytická J. A. Komenského. Beseda Učitelská 37, 1905, č. 19-28. Srv. č. 18037.

19998. Didaktika analytická. Nejnovější methodě jazykové kapitola X. Základ nejnovější methody jazykové, umění didaktické. Z latiny přeložil Aug. Krejčí. Úvodem a poznámkami opatřil J. V. Novák. V Praze, 1905, 8°, str. XXXIX až LI, 162-261. Viz č. 17996.

19999. Becher Joh. Joach., Methodus Didactica. Frankfurt 1674, str. 116-7: „Redinger ist als ein Praeceptor unter Commenio, Anno 1658 nach Frankenthal kommen, und hat allda eine Schul auf dess Comenii Weiss angerichtet, allwo er dise Sachen und Worterthür introducirt und vertirt .... (Orbis pictus u. Vestibulum).“

20000. Metoda jazyků. X. kap. v Berlíně 1750, 1751. Viz Agenda scholastica, v Berlíně, 1750. Srv. Šmaha J., Komenský XXIV, 1896, str. 193 a d.

20001. Lion Theodor, Johann Amos Comenius. Pädagogische Schriften. übersetzt, mit Anmerkungen und des Comenius Biographie versehen. Bibliothek Pädagogischer Classiker. X., Langensalza, 1875, m. 8°, str. 85-03.

20002. Hiller R., Die Latein-Methode des J. A. Comenius. Separatabdruck der wissenschaftl. Beilage zum 13. Jahresbericht über das Königl. Schullehrer-Seminar zu Zschopau. Zschopau, Raschke 1883, 8°, str. 46.

20003. Kvačala J., Die Sprachmethode des Comenius. Pädagogium, Leipzig, 1888. Srv. Týž, Zeitschrift für österr. Gymn. 1880, str. 837.

20004. Bötticher-Lindner, Johann Amos Comenius, 1892, str. 99-107, 112-3.

20005. Novissima linguarum methodus, cap. X.: Didactica, viz Pappenheim, Joh. Amos Comenius, II, 1898, str 1-92. Jest to něm. překlad X. kap. pod titulem: Die Lehrkunst (Didactica).

20006. Liese Ernst, Die neueste Sprachenmethode, (Methodus linguarum novissima), des J. A. Comenius. Ein Beitrag zur Geschichte der Pädagogik, insbesondere der Methodik, enthaltend die Grundzüge einer naturgemässen Unterrichtslehre. Neuwied a. Rh. und Leipzig, 1004, 8°, str. (2), 101. Obsah: I. Der Inhalt der Methodus linguarum novissima. II. Die Würdigung der Methodus novissima. Novák J. V., Čas. Čes. Mus., 1005, str. 315; Veselský, Paedag. Rozhledy 18, 1905. 377-8.


20007. Ruský překlad: Вейсманъ А. Д.. О новѣйшемъ методѣ изученія языковъ (Methodus linguarum novissima). Nro. 2. Памяти Яна Амоса Комснскаго, С.-Петербургъ, 1895, str. 63-89. — Též otisk, 8°.


20008. Methodus nova, compendiosa et solida omnes scientias et artes . . . addiscendi. Viz s. v. Praeludia Conatuum Comenianorum.

20009. Methodus Specialis Linguarum. Viz s. v. Didaktika (XXII).

20010. Methodus Syncritica. Viz s. v. Sapientia bis et ter oculata. Viz s. v. Sapientia.


20011. Metternich Fr., viz s. v. Janua linguarum, vyd. 1706.

20012. Meyer L., Philosophia seu scripturae interpres. Eleutheropolis (Amsterdam) 1666. Viz s. v. Judicium de refutatione . . .; Refutatio exercitationis.

20013. Mieroszewski Jan, viz s. v. Orbis pictus, 1861.

20014. Michala a andělů jeho boj s drakem, viz: Boj Michala.

20015. Mintzelius Joh. Alb., viz s. v. Janua linguarum: Janua linguae Graecae. 1642, č. 19015. — S. v. Physica, 1633.

20016. Minzelius Joh. Alb. Viz s. v. Vestibulum: řccko-latinské vydání, Lipsiae, 1640, č. 18790

20017. Міръ Видимый. Viz s. v. Orbis pictus. 1768, ruský překlad.

20018. Міръ въ картинкахъ. Viz s. v. Orbis pictus.

20019. Мкроиольскій С. Viz ruský překlad s. v. Didaktika: Didactica magna.

20020. Mládeže křesťanské ráj duše. Viz s. v. Paradisus, Ráj.

MLUVNICE.

20021. Mluvnice. Srv. s. v. Grammatica.

20022. Mluvnice. Viz překlad český od Šmahy Jos. s. v. Eruditionis scholasticae Pars II. (Předmluva na mluvnici ku Bráně. O prospěchu mluvnice.) Srv. s. v. Janua č. 18246.

20023. Mluvnice Brány latinského jazyka. Viz s. v. Janua, Grammatica.

20024. Mluvnice snadnější zásady. Viz s. v.: Grammaticae facilioris praecepta.


20025. Mobile Perpetuum. Viz s. v. Motus Spontanei, quem Perpetuum vocant . . ., historica relatio 1642.

20026. Moderskolan. Viz s. v. Informatorium, švédské vydání.

- 485 -

Modlitba. — Mochinger.

Č. 20027-49.

MODLITBA.

20027. Modlitba kající, viz: Boj s Bohem.

20028. Modlitba kající v čas hrozných válečných vichřic 1655, viz s. v. Útočiště v soužení.

20029. Modlitbičky od J. A. Komenského. Viz s. v. Cvičení pobožnosti.

20030. Modlitbičky krátké rytmovní. Modlitbičky některé pěkné 1661. Viz s. v. Praxis pietatis, 2. a 3. vyd.

20031. Modlitbičky od J. A. Komenského. Viz: Říkání a modlitbičky, s. v. Modlitby.

20032. Rukopis univ. bibl. v Praze, sign. XVII. H. I, str. 84, I. 1-72b (bez náp., an chybí poč.) Jana Amosa Komenského Každodenní modlitby . . . i s přemyšlováním ranním a večerním. Truhlář J., Katalog českých rukopisů univ. bibl. 1906, str. 125, č. 330. Viz č. další.

20033. Ze spisů Komenského vybrány jsou a nejsou tedy vlastně spisem Komenského: Každodenní modlitby křesťanské, z písem sv. od J. A. Komenského vzdělané i s přemyšlováním ranním a večerním. V Prešpurku bez roku u J. Schauffa. Srv. Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 288, č. 137.

20034. Modlitby křesťanské. Od Spolku Komenského. V Praze, 1876. Viz Klika, Monatshefte Com. Ges. I, str. 84.

20035. J. A. Komenského Modlitby křesťanské, totiž modlitby každodenní, nedělní, kající, k hodné přípravě k stolu Páně sloužící, k památkám a slavnostem výročním a modlitby pro všelijaké stavy, povolání a potřeby s naučením o pobož- nosti, ze spisů Jana Amosa Komenského v jedno sebrané. V Praze, 1882, nákladem Spolku Komenského, str. (8), 231. - Nové obálkové vydání: V Praze, nákladem Spolku Komenského, 1886, 8°, str. 231. Podle vydání Prešpurského. - Z předmluvy str. 4: K sebrání těchto porůznu se nalézajících modliteb J. A. Komenského pudiki nás tudíž jednak uctivost k památce jeho, jednak ale i naděje, že modlitby tyto mnohým budou pomůckou k roznícení se v pobožnosti velevítanou. Základem k přítomné sbírce byla knížka pod nápisem: Každodenní niodlitby křesťanské z Písem svatých od J. A. K. vzdělané, v Prešpurku bez r. (jak se zdá, již v minulém století) vydaná a z velké zajisté části modlitby vyšlé z ducha a péra Komenského obsahující. K těm pak jsou tuto mnohé jiné z růz- ných spisů jeho připojeny. — Srv. další číslo.

20036. Modlitby křesťanské Jana Amosa Komenského, totiž modlitby každodenní, nedělní, kající, ku hodné přípravě k stolu Páně sloužící, k památkám a slavnostem výročním a modlitby pro všelijaké stavy, povolání a potřeby s naučením o pobožnosti, ze spisů J. A. Komenského v jedno sebrané, m. 8°, str. 1-1,2. Viz s. v. Spisy Komenského, vydává Spolek Komenského.

20037. Komenského J. A. modlitby křesťanské, totiž modlitby každodenní, ne dělní, kající, k hodné přípravě k stolu Páně sloužící, k památkám a slavnostem výročním a modlitby pro všelijaké stavy, povolání a potřeby s naučením o pobožnosti ze spisů J. A. Komenského v jedno sebrané. Vydání druhé a rozmnožené 1900, 8°, str. 240.

20038. Slaměník F., Komenský ve svých spisech : Každodenní modlitby křesťanské. V Prešpurku, s. a., Komenský, XX, 1892, str. 234.

20039. Modliteb formulář: Agenda: aneb formulář modliteb i čtení svatých, které se ve jménu Páně užívá při zjevných službách Božích v církvích Českých Bratrských, nacházejících se z milosti Boži v Berlíně, v Husinci i v Táboře na Slezsku. Prý spis Komenského z r. 1639, nalezený bojkovickým farářem Jelínkem v Německu. Viz Beseda Učit. XXXVII, 1905, str. 285.

MODZALEVSKIJ.

20040. Модзалевскій Л. Н. — přeložil: О культурѣ π pu родим XX дяропаніП. Viz: Cultura ingeniorum.

20041. Модзалевскій Л. Н. Viz s. v. Didaktika: Didactica magna.

20042. Модзалевскій Л. Н. přeložil do ruštiny (s. v.). Schola ludus podle překladu a úpravy pro Národní Divadlo od Nováka J. V.

MOCHINGER J.

20043. Viz v II. oddílu: Vrstevníci.

20044. Mochinger Joh., viz výklad Komenského o latinsko-německém překlade v Seidelově vydání Janua linguarum, otištěném v úvodní stati s. v. Janua linguarum č. 18959

20045. Mochinger Joh., viz německé vydání 1631 s. v. Janua linguarum reserata aurea.

20046. Mochinger J. Viz s. v. Janua linguarum, německé vydání 1687 a d.

20047. Mochinger J. Viz: Die Newe Sprachenthur, s. v. Janua linguarum.

20048. Mochinger Joh., viz Praefatio Bibliopolae s. v. Januae linguarum reseratae Vestibulum, 1635.

20049. Mochinger Joannes, viz s. v. Vechner Dav., Proplasma Templi Latinitatis. Srv. s. v. Schneider Zacharias.

- 486 -

Molitor. — Morhof.

Č. 20050-82.

20050. Molitor Nicolaus. Srv. s. v. Müller. Viz s. v. Janua linguarum: Januae linguarum Vestibulum č. 18851.

20051. Molitor Nicolaus. Viz s. v. Orbis pictus, vyd. 1675.

MONDE.

20052. Monde en tableau, Le. Viz s. v. Orbis pictus.

20053. Le monde representée en figures. Viz s. v. Orbis pictus.

20054. Monde visible, Le. Viz francouzský překlad s. v. Orbis pictus.

20055. Mondo visible, il. Viz italský překlad s. v. Orbis pictus.

20056. Mongolský překlad: Janua linguarum, viz zprávu Komenského v Seidelově vydání Janua linguarum, otištěnou v úvodní stati s. v. Janua linguarum č. 18050.

20057. Monitum, Generale Praeceptoribus, viz: Dissertatio Didactica.

20058. Monroe Will S., vydal anglický překlad (School of infancy) Informatorium školy mateřské (s. v.).

MONTANUS.

20059. Montanus Johannes, viz vydání Comenius interpolatus (s. v.) Janua linguarum, 1641.


20060. Montanus (van den Berge) Petrus. List Komenského P. Montanovi s výčtem spisů Komenského, viz s. v. Spisy: Bibliografie.

20061. Montanus Petr srv. Van den Berge Petrus.

20062. Montanus Petrus viz s. v. Diogenes Cynicus.

20053. Montanus, Berge, van den, Petrus. Viz s. v. Faber Fortunae. Srv. v oddílu: Bibliografie spisů Komenského (Montanus) s. v. Spisy.

20064. Montanus Petr, o jeho účasti při popisu Moravy, viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 216.

20065. Montanus Petrus (van den Berge), sub signo montis Parnassi, viz vydání (s. v.). Theologia naturalis (Oculus fidei). 1661. Srv. s. v. Spisy: Bibliografie (list Komenského Montanovi).


20066. Mor v Lešně, viz s. v. Siroba, Zpráva kratičká.

20067. Moralia disticha, viz s. v. Cato, Kato, Mravopis.

MORAVIA.

20068. Moraviae Antiquitates (Starožitnosti moravské), viz Antiquitates Moraviae.

20069. Moravia (mapa). Viz s. v. Atlas, Marchionatus.

20070. Moraviae delineatio, viz: Mapa.

20071. Moraviae Mapa. Viz s. v. Mapa.

20072. Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio, auctore J. A. Comenio. A. Goos sculpsit. Viz s. v. Mapa. Tamtéž. Matzura. l. c., str. 287.

20073. Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio. Auctore J. A. Comenio, noviter edita a Nicolao Johannide de Piscatore 1627, 1645. Srv. D'Elvert, Schriften V, 1853, str. 84. Srv. s. v. Vischer. Viz též s. v. Mapa, Metelka, l. c.

20074. Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio. Auctore J. A. Comenio. Noviter edita a Nicolao Johannide Piscatore 1664. Viz s. v. Mapa Moravy.

20075. Moraviae Nova et post omnes priores accuratissima delineatio. Auctore J. A. Comenio. Nunc apud Petrum Schenk Junior. Per Nicolaum Vischer edita cum Privil. Ordin. General. Belgii Foederati. (Před r. 1713). Viz s. v. Mapa, Metelka, l. c.; Matzura. l. c. str. 298.

20076. Moraviae olim Regnum, nunc Marchionatus. Samuel Dworzak sc. Pragae. A. 1677. Srv. Pešina z Čechorodu, Mars Moravicus, 1677 (mapa Moravy od Komenského).

20077. Moravia Marchionatus. Auctore J. A. Comenio. Viz s. v. Merian Zeiler, Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae 1650 (viz s. v.) Srv. Archontologia Cosmica, Vermehrte, 1695. Viz s. v. Mapa, Metelka, l. c.

20078. Moravia Marchionatus, perillustratus et delineatus a G. M. Vischer Tyroliensi Mathematico Caesareo. Johannes Tscherning sculpebat Brigae. Mapa Moravy od Komenského. Viz s. v. Mapa, Metelka, l. c.; Matzura, l. c., str. 200-300.

20079. Moravia. (Mapa Moravy od Komenského.) Viz: II Ducato Di Silěsia Et II Marchesato Di Moravia descritti su l'Esemplare delle Carte migiiori, e con la direzione delle piú recenti Notizie da Giacomo Cantelli da Vignola, Geografe del Serenissimo Sigr. Ducá di Modena Herede di Giovanni Giacomo de Rossi e data in Luce da Domenico de Rossi, dalle sue Stampe in Roma alla Pace con Privil. S. P. Anno 1692. A. Barbey se Srv. s. v. Mapa, Metelka, l. c.; Matzura, l. c., str. 301.

20080. Moravie. Viz s. v. Mapa.

20081. Morbus. De corporis, animi, animaeque morbis eorumque generalibus remediis, viz Physicae appendix.

20082. Morhof, Polyhistor sive de auctorum notitia et rerum commentarii, proti Komenskému (s. v.) Janua linguarum. Srv. Apologia. Viz č. 18964.

- 487 -

Morní nakažení. — Moudrost.

Č. 20083-102.

20083. Morní nakažení. Viz s. v. Siroba. — Zpráva kratičká.

20084. Morová rána v Lešně Polském. Viz s. v. Siroba. Srv. s. v. Zpráva kratičká.

20085. Mortier C. (vydání mapy Moravy od Komenského), viz s. v. Wit. Srv. s. v. Mapa, Metelka. l. c., str. 236.

20086. Mortier P. Viz s. v. Vestibulum Novum, 1686 s. v. Janua: Janua latinitatis.

20087. Morum praecepta. Viz: Praecepta in usum juventutis collecta.

20088. Moscherosch T. M., viz s. v. Truchlivý.

20089. Motus Spontanei, quem Perpetuum vocant, decennio vestigati tandemque Dei ope evestigati historica relatio. Cum subjuncta fundameratorum inventi hujus demonstratione Mathematica et de construenda ex illis machina automata consultatione Mechanica. Authore Johanne Nicomeo . . . 1642 (id est Comenio) (άπόγραφον apud S. Hartlibium). Srv. Kvačala, Politik, 1896, 16. června. Komenský deset let pracoval o problému stálého samohybu (perpetuum mobile). Název díla zosnoval Kvačala podle zápisku Pellova. Rukopisu Kvačala nenalezl. Část obsažena v krátké stati v Britském museu, rukopis sign. Sloane 427 (Z pozůstalosti Hartlibovy): . . . Explicatio Causae Moventis Naturalis in Mobili perpetuo. Viz Kvačala, Korrespondence II, 1902, str. 245-6 (výklad a otisk). Srv. Mon. Com. Ges. 1895, str. 88. — Srv. též úryvek dopisu Hübnerova 27. května 1637 Hartlibovi. Kvačala, Korrespondence, I. 1. 1897, č. 31, str. 27. Srv. s. v. Navigatio secundum longitudinem. — Viz list Hübnerův Komenskému z Londýna, 1. března 1640 (aby choval v tajnosti zatím svoje práce). Kvačala, Korrespondence I, 1., 1897, č. 66, str. 84. — Viz o témž list Hübnerův Gronoviovi 29. března 1640. Kvačala, l. c., č. 67, str. 88. — Hübner Komenskému z Londýna 1640, 3. listopadu (Hartlib nemůže opatřiti podpory pro stroj). Kvačala, l. c., č. 68, str. 89. - Viz výklad v listu Komenského Kolboviovi z Lešna 1650 5. srpna. Kvačala, Korrespondence, l. c., 1887, č. 120, str. 175.

20090. Moudropisy. Viz Catonis Disticha moralia, vyd. 3. Rosa. Čechořečnost.

MOUDROST.

20091. Moudrosti bludiště. Viz Labyrinthus sapientiae.

20092. Moudrosti fofr, vějička. Viz s. v. Ventilabrum sapientiae.

20093. Moudrosti povšechné dílna. Viz s. v. Schola pansofická, český překlad od Zoubka F. J.: Škola pansofická.

20094. Moudrosti prvé výkon, Trojumění obecné nazvaný, to jest lidských myšlenek, řeči, činů, vědění, umění, užívání otvírající, klíč trojjediný milostným mluvnice, logiky a pragmatiky s metafysikou políbením znamenaný. Viz s. v. Sapientiae primae .... Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 142. Srv. č. 20325. Viz s. v. Triertium.

20095. Moudrost prvá, kterou vůbec nazývají metafysikou. Viz překlad český Šmahy Jos. s. v. Janua rerum reserata (Brána věcí otevřená).

MOUDROST STARÝCH ČECHŮ.

20096. „Adagiorum Bohemicorum farrago. Nedatili hlavního titule: Moudrost Předků Národa Českého, vel Starých Čechů. Pak v Předmluvě prokázati, že v připovídkách pěkných veliký díl Moudrosti záleží. A to z Šal. verba prudentis Prov. L Item ex Mo. p. pe. Just. titul 12, p. 20. A teprvá že i našim předkům P. B. dal Maudrost, nechať jsau Připovídky nejedny odjinud vzaté (od Řeků, Latiníků, Němců), ale doma . . . Maudrost Starých Čechů za zrcadlo vystavená Potomkům. (Proč ne Předků in genere? Protože tam i z Latiny, Němčiny, Polačiny. Řečtiny Prologus buď).“ Tak píše Komenský. Rukopis archivu chrámu Svatojanského v Lešně, m. fol., 93 pops. stran. Viz podrobný popis u Nováka, č. další, str. VI-VIII.

20097. Moudrost starých předků za zrcadlo vystavena potomkům od J. A. Komenského (Dodavek k českému vydání Brány). Viz (Tomek) Jana Amosa Komenského Didaktika, 1849, str. 198 až 268.

20098. Moudrost starých Čechů. „Od Čelakovského přijata též po většině v jeho Mudrosloví národu slovanského ve příslovích“, v Praze, 1852. Viz Zoubek-Novák, Komenský XX, 1892, str. 267, č. 26.

20099. S týmž názvem při otisku Didaktiky z r. 1849 v Praze, u I. L. Kobra 1872, str. 324-434.

20100. Moudrost starých předků za pravidlo (!) vystavená potomkům. Rkp. v Lešně. Viz Müller Jos.. Zpráva o archivu Jednoty Bratrské v Lešně Polském. Sborník hist. III, 1885, str. 299-300.

20101. Slaměník Fr., Komenský ve svých spisech: Moudrost starých předků, za pravidlo vystavená potomkům. 1633. Komenský XX, 1892, str. 279.

20102. Jana Amosa Komenského Moudrost starých Čechů, za zrcadlo vystevená potomkům, z rukopisu Lešenského vydává J. V. Novák. (Spisy J. A. Komenského č. 4.) V Praze, 1901. Česká Akademie, v. 8°, str. XV, 113. — Srv. též Beseda Učitelská 36, 1904, str. 227. Viz o poměru Moudrosti k ztracenému

- 488 -

Moudrost. — Musica.

Č. 20102-33.

Slovníku, pokladu řeči české (s. v. Thesaurus) Novák J. V., Věstník České Akademie XI, str. 166.

20103. Mravná dvouverší, naučení, poučování. Viz: Cato.

20104. Mravopis. Viz Catonis Disticha Moralia, vyd. 3. Rosa, Čechořečnost. - Mravopis Katonův, viz Thám Václav, Básně v řeči vázané, I. svazku sebrání druhé, v Praze, 1785, 8°, str. 100-2 (ukázky překladu od Komenského). Odkaz, že také otištěn překlad Komenského v knize „Přísloví česká, v Praze 1705, 16°, týká se patrně sbírky Jak. Srnce z Varvažova, Přísloví Česká Aneb, Adagia Bohemica Pragae, 1705, vydané od Fr. Horného, podle Kosova vydání, srv. poznámku na konci na l. 94. Srv. též: Českých Přísloví Zbírka, Po vydání Mistra Jakuba Srnce a Františka Ondřeje Hornýho v nově rozmnožená (vydal Dobrovský Jos. a J. Pišeli), v Praze, 1804, str. XIII. Citace „Com.“ netýká se „Katonova Mravopisu“, jak se obyčejně cituje mylně, nýbrž sbírky Komenského (viz s. v. Moudrost).

20105. Mravoučné desatero. Viz s. v. Desatero.

20106. Mravoučné desatero Komenského, viz s. v. Ethica puerilis.

MRAVOVĚDA.

20107. Mravověda Komenského, viz s. v. Atrium latinae linguae: Šmaha, Ptáček. Srv. s. v. Nravoučnice Komenskega.

20108. Mravověda. Český překlad od Šmahy Jos. Viz s. v. Eruditionis scholasticae Pars III. Atrium (Síň).

20109. Mravověda. Viz český překlad od Šmahy Jos. s. v. Eruditionis scholasticae Pars II. Janua (Brána).

20110. Mravověda z Brány prvého vydání, přel. Jos. Šmaha, viz s. v. Janua.

20111. Mravovědy škola. Viz česká úprava (s. v.); Schola ludus.

20112. Mravů pravidla. Viz český překlad s. v. Praecepta morum.

MÜLLER.

20113. Müller Caspar. Viz s. v. Orbis pictus 1667.

20114. Müller David, viz s. v. Dissertatio, de sermonis Latini studio, 1638. Srv. s. v. Didaktika.

20115. Müller J. Th., vydal (s. v.) 2. vyd. Cesta pokoje.

20116. Müller J. viz vydání (s. v.) Haggeus redivivus.

20117. Müller J. vydal (s. v.) Ohlášení.

20118. Müller Josef srv. německý překlad (E. Schmidt) s. v. Otázky některé o Jednotě Bratří Českých.

20119. Müller J. Th., tiskne (1911) Ratio disciplinae.

20120. Müller J., viz s. v. Vestibuli Comeniani nova et accurata editio, 1653, č. 18851.

20121. Müller J. Th., Zur Bücherkunde des Comenius viz s. v. Spisy: Bibliografie.

MUNDUS.

20122. Mundi artificialis synopsis. Viz s. v. Synopsis.

20123. Mundi renuntiatio. Viz s. v. Výhost světu.

20124. Mundus idealis. V dopise Komenského Figulovi 21. května 1656. Viz Müller, č. 92. S. v. Spisy. Bibliografie.

20125. (Mundus materialis). Viz Drtina Fr., Význam pansofických snah J. A. Komenského. Paedag. Rozhledy XX, 1907. str. 487.

20126. (Mundus moralis.) Viz Drtina Fr., Význam pansofických snah J. A. Komenského, l. c., str. 487.

20127. (Mundus posibilis, archetypus, intelligibilis). Viz Drtina Fr. Význam pansofických snah J. A. Komenského, l. c. str. 487.

20128. Mundus radicalis, sive Deus in aeternitate sua consideratus. V dopise Komenského 22. května 1656. Viz: Müller, č. 92.

20129. Musarum nautica, viz další číslo: Navicularia.

20130. Musarum nautica (navicularia). Viz Typographeum Vivum III.

MUSICA.

20131. Musica . . . Srv. s. v. Kancionál.

20132. Musica. Viz Uvedení M. Henricia za správce školy v Lešně. (Synod. akta v Arch. Unit. Poznaňském.) V Lešně 1634, 5. ledna: subsecuta Rectoris ipsius oratio). Colophonem actui imposuit Dn. Comenius cum Musica . . .“ Viz. Kvačala, Korrespondence II, 1902, str. 180, č. 9.

20133. Musica: Kirchen-, Haus- und Hertzens-Musica, oder der Heiligen Gottes auff Erden Erlustigungs-Kunst, in Singen und Gottloben bestehend: Alt und New. In drey Theil getheilet. Als. I. Dess königlichen Propheten Davidis und der alten Israelitischen Kirchen Psalmen. II. M. Johannis Hussi, und seiner getrewen Nachfolger, der Böhmischen Brüder, Geistliche Gesänge. III. D. Martini Lutheri, und seiner trewen Gehülffen, Geistreiche Lieder. Itzo frommen Hertzen zu Dienst und Erbauung zusammen gedruckt. In Amsterdam, Bey Johann Paskowsky und Johann Theophil Kopydlansky. Im Jahr 1661. Věnováno křesťanským evangelickým obcím a všem Boha milujícím srdcím německého ná-

- 489 -

Musica. — Naturkunde.

Č. 20133-68.

roda. — 2. vyd. Lissa, 1604 (Joachim Gülich). — 3. vyd., Berlin 1731 (D. E. Jablonski). Nové vyd. kancionálu Bratrského, vydaného v Lešně 1630. — Srv. Kancionál.

20134. Comenius als Herausgeber des Gesangbuches der Brüdergemeinde von 1661. Böhmisch-Mährische Blätter 1898, č. 19-20, str. 15 ad. Srv. Monatshefte der Comenius-Gesellschaft X, Berlin, 1901, str. 124. — Srv. Fotografie rytin z německého Kancionálu. Výst. mus. č. 58, 59, 60, 61.

20135. Mutterschule, viz s. v. Informatorium školy mateřské, německý překlad.

20136. Myšlénky národohospodářské o štěstí národu. 1884. Viz s. v. Gentis felicitas.

20137. Myšlenky o novém vydání českého kancionálu. Viz s. v. Rada k obnovení kancionálu s. v. Kancionál.

N.

20138. Начало ученія. Viz s. v. Orbis pictus, rukopis XVII. stol.

20139. Nahlédnutí do hrozné propasti soudů Božích. Viz s. v. Proroctví: Drabík.

20140. Nakažení morní. Viz s. v. Siroba; Zpráva kratičká.

20141. Nákres školy obecné, viz s. v. Scholae vernaculae delineatio.

20142. Na nebe vstoupení Krista, kázání, viz s. v. Kázání: Kázání XXI . . .

NAPOMENUTÍ.

20143. Napomenutí bratrské o horlivosti bez umění a lásky od Jana A. Komenského k Samuelovi Maresiovi, 1669. Srv. s. v. Admonitio fraterna; Maresius.

20144. Napomenutí církve České zničené k Anglické, zkáze předejíti hledající. (Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 144.) Viz s. v. Admonitio, Paraenesis, č. 17815.

20145. Napomenutí horlivé a vroucí křesťanských vrchností, kněží Páně a všeho pobožného lidu, viz s. v. Haggaeus redivivus.

20146. Napomenutí, k navrácení se na první opuštěnou lásku Jednoty Bratrské rozptýleným jejím z Čech a z Moravy ostatkům, jménem Božím učiněné. Viz s. v. Lasitius, české vydání.

20147. Napomenutí Komenského, aby bratří nižádný podíl nebrali při hádkách Reformovaných s Lutherany (Ceroni, Nr. 129 recte 130, nach Walchii bibliotheca theologica). Uvádí Hanuš, Sitz. Ber. Kön. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. iii. O Walchové knize s. v. Spisy: Bibliografie.

20148. Předchozí napomenutí proti Antikristovým pokušením (Retuňk). Viz Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 132, 148. Srv. s. v. Retuňk.

20149. Všem křesťanům dané napomenutí. Viz Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V. 1892, str. 143. Srv. s. v. Admonitio č. 17337, 17345, 17351.

20150. Napomenutí: O opětovném Socinianském míru raditeli obnovené ku křesťanům napomenutí. Viz s. v. Adversus Socinianos. Srv. Admonitio.

20151. J. A Komenského napomenutí všech stavů země. Kalendář Ústř. Matice školské 1887, str. 118-21. (Bez autora, bez citace, bez udání, že to novodobý překlad.)

20152. Napomínání všeobecné. Viz s. v. Pannuthesia.

20153. Náprava věcí lidských. Viz Consultatio, Panegersia.

20154. Napravení všeobecné. Viz s. v. Panorthosia.

20155. Národů štěstí, v zrcadle ukázané těm, kdož zdali šťastni jsou a jak by státi se mohli, poznati by chtěli. Opera (Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V. 1892, str. 141), viz s. v. Gentis felicitas český překlad od Zoubka Fr.

20156. Narratiuncula brevis de vocatione in Hungariam, viz: Opera didactica omnia III, 1., s. v. Spisy.

20157. Naříkání smutné a truchlivé a tesklivě člověka křesťanského nad žalostnými vlasti a církve bídami 1623, viz: Truchlivý.

20158. Nástroj: O prvotném nástroji vzdělávání vtipů, knihách. Viz s. v. instrumentum, Cuitura ingeniorum. - Srv. s. v. Primitiae laborum.

20159. Nathanis Sermo secretus ad Davidem. Viz s. v. Sermo secretus . . .

NATURA, NATURALIS.

20160. Natura, Caloris et frigoris. Viz s. v. Disquisitiones de . . .

20161. Natur der Wärme und der Kalte. Viz německý překlad (Reber) s. v. Disquisitiones de caloris et frigoris natura.

20162. Naturae Atrium. Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

20163. Naturalis philosophia. Viz s. v. Physica, vyd. Reber.

20164. Naturalis scientia. Viz Physicae Comenianae Theses s. v. Physica.

20165. Naturalis theologia. Viz s. v. Sabunde; Theologia naturalis; Oculus fidei.

20166. Naturall philosophie. Viz s. v. Physica.

20167. Naturkunde. Viz (Reber) německý překlad s. v. Disquisitiones de caloris et frigoris natura.

20168. Naturkunde. Viz německý překlad (Entwurf der nach dem göttlichen

- 490 -

Naturkunde. — Neufeld.

Č. 20168-94.

Lichte umgestelteten Naturkunde) s. v. Physicae . . . synopsis.

20169. Naturphilosophie. Viz s. v. Cartesius, Physica (vyd. Reber).


20170. Naučení mravná. Viz: Cato.

20171. Naumann Joh., viz s. v. Janua linguarum, Hamburg, 1673.

20172. Nautica Musarum. Viz s. v Typographeum Vivum. III.

20173. Navicularia, viz s. v. Nautica Musarum.

20174. Navigatio secundum longitudinem. Kvačala, Korrespond. I, 1987. č. 31, str. 27, úryvek dopisu Hübnerova Hartlibovi, 1637, 17. května o dvou vynálezech: Perpetuum mobile a Navigatio . . . dle udání Jak. Shurttem objevené. V čem záležel objev Komenského, není jasno.

20173. Navrácení, Ráje mládeži křesťanské. Viz český překlad s. v. Paradisus juventuti christianae reducendus. Srv. s. v. Ráj.

NAVRŽENÍ.

20170. Navržení krátké o obnovení škol v království českém. Rkp. knih. Musea král. Českého, sign. I. B. c. 30, 4°, l. 6. Srv. předmluvu Tomkova vydání 1849, str. VI., a s. v. Didaktika. — Asi z r. 1632, (když Bratří chystali se k návratu do vlasti). Dodavek k posledním kapitolám české Didaktiky. Viz Müller. č. 31; Novák J. V. a Klika J., Paedag. Rozhledy V, 1892, str. 152; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 265, č. 22; Novák J. V., Bibl. 1903, str. 92, č. 15.

20177. Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. Opis srovnaný podle originálu v bibliothece Musea království Českého, sign. III. C. 8. allig. Viz s. v. Didaktika č. 17941.

20178. Navržení krátké o obnovení škol v království českém. Viz (Tomek), Jana Amosa Komenského Didaktika, J849, str. 190-7. s. v. Didaktika.

20179. Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. Viz J. A. Komenského Vybrané spisy svazek II, 2. vydání. V Praze, 1872, str. 310-23. s. v. Didaktika.

20180. Slaměník Fr., Komenský ve svých spisech: Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. Komenský XX, 1892, str. 234.

20181. Navržení . . . Další vydání při Didaktice, 1875 (s. v.) str. 208-13.

20182. Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. Viz při vydání českém: Didaktika Veliká 1905, s. v. Didaktika: Didactica Magna, český překlad (Krejčí Aug.). (Sebrané spisy J. A. Komenského, díl I. Knihovna pedagogických klassiků. Sv. I.).


20183. Navržení o pravdivém všech věřících s Kristem sjednocení a společnosti, kterak se děje skutkem a věrou a posvátně. Ku pobožnému přemyšlování těm, kteříž se k hodnému večeře Páně užívání strojí, podané od K. J. A. K. Léta 1656, 12°. Viz Kvačala, č. 48; Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 280, č. 98; Novák J. V. -Klika J., Paedag. Rozhledy, V, 1892, str. 266; Novák J. V., Bibl. 1902, str. 64; s. v. Přemyšlování.


20184. Nebe, viz s. v. Listové do nebe (Clamores pauperum).

20185. Nedělní modlitby. Viz s. v. Modlitby křesťanské.

20186. Nedobytedlný hrad. Viz s. v. Hrad nedobytedlný.

20187. Nejedlý Jan, viz s. v. Labirynt světa 1800, 1848.

20188. Nejedlý J., viz 4. vydání s. v. Renuntiatio mundi. Výhost světu.

20189. Nejnovější metoda jazyků. Viz (český překlad) s. v. Methodus linguarum novissima.

20190. Nemoci těla, ducha i duše, viz s. v. Physica: Zoubek, 1883.

20191. Nesemann F., viz německé vydání s. v. Excidium Lesnae.

20192. Nesemann Franz. Viz s. v. Panegyricus Carolo Gustavo, německý překlad.

20193. Die neueste Sprachenmethode. Viz s. v. Methodus linguarum novissima.

NEUFELD (KOMENSKÝ.)

20194. Huldrici Neufeld Judicium de judicio Valeriani Magni (Capucini) super catholicorum et acathoiicorum credendi regula, sive absurdidatum echo duo libelli Dantisci, 1644. Nové vydání: Amsterdami, 1638 s názvem: De Regula fidei judicium duplex. (Společný titul se spisem: Hypomnemata quaedam de dissidentium in rebus fidei Christianorum reconciliatione — Irenica quaedam scripta pro pace ecclesiae J. A. Comenii.) Viz Amsterdamsche en andere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1892, str. 197. (Uvádí rok vydání, Amsterodam, 1644.) Viz Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 247, č. 61. Jest to spisek, o němž Komenský dne 28. září 1644 napsal Hottonovi, že jej v čas pokušení od Nigrina sedm neděl skládal a na světlo vydal. Vydání Amsterodamské (apud Christ. Conradum) mělo titul: De regula Fídei judicium duplex: I. Qualiter a Valeriano Magno constructa fuit. II. Qualiter ex intensione Dei et ecclesiae usu construenda venit. Hypomnemata při tomto vydání vynechána, pro-

- 491 -

Neufeld. — Novák J. V.

Č. 20194-225.

tože Bratří Komenskému vytýkali, proč spisy těmi řízně proti katolíkům se neozval, a tento spis byl ještě mírnější. Srv. s. v. Hypomnemata. — Srv. list Komenského z Elbląk, 16. list. 1644. Patera, Korrespondence 1892, str. 90, č. 78. — Komenský Matthiaemu, z Elbląku, 1644, 28. listopadu: „. . . Mitto luctarum nostrarum hic specimina quaedam: Epistolam scilicet Episcoporum Poloniae Invitatoriam, cum RResponsosponso Evangelicorum ex Conventu Orlensi: et scriptum in Valerianum Magnum (qui dementaverat Nigrinum, hic autem alios) Ulrici Newfeldi: quem agnosces, qui sit, e stilo forsan, et circumstantiis . . .“ Kvačala, Korrespondence, I, 1, 1897, č. 90, str. 121. — Viz list Mersennův Heveliovi, z Paříže i. ledna T647. Kvačala, Analecta Comeniana, 1909, str. 83. Viz ib. str. 106: Valeriani Echo Blaesa; srv. též list Hesenthalerův Boineburgiovi z v. 1671, ib. č. 48, str. 142. — Srv. Müller, Comenium VII, v Praze 1893, str. IX; Noiák-Zoubek, Komenský, 1892, str. 274, č. 59. — Viz list Hesenthalerův Andreaemu z Essling 1653 25. května. Kvačala, Korrespondence í, i, 1897, č. 137, str. 184-5. — Viz s. v. Magni Valerianus. - Polemiky Komenského týká se spis:EchO absurditatum Ulrici de Newfeid Blesa, demonstrante Valeriano Magno Medio- lanensi Capuccino, Cracoviae, 1646. - Komenský vydal uvedené dva spisy proti Valerianu Magni v Amsterodamě v souvislosti s kollokviem toruňským. Viz Kvačala, Analecta Comeniana, str. 142; r>'i. Archiv I, 1910, str. 20-1, 34, 44. Srv. s. v. Colloquium Thoruniense.

20195. Newer Atlas oder Grosses Weltbuch if^>36. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str, 180,

20196. Newer Atlas, oder grosses Weltbuch. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 22^^.

20197. Nicolson William. Viz s. v. Atlas, The English. Otisk mapy Moravy od Komenského. Metelka l. c.

20198. Nicomeus Johannes, viz s. v. (Comenius) Motus Spontanei, quem Perpetuum (mobile) vocant . . . historica relatio 1642.

20199, Nieuwen Atlas 1636. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 225.

20200. Nigrin Kristián Václav. Viz (Klasobraní didaktické) s. v. Spicilegium didacticum.

20201. Nigrin Kr. Viz s. v. Korrespondence — Beiszweinger, Comeniana. - Viz též v 2. oddílu: Vrstevníci.

20202. Nissel Joh. Georg, viz s. v. Panegyricus Carolo Gustavo, 1657.

20203. Nöller Georg. Matthias, viz s. v. Vestibulum Januae linguarum Comenia- nae, 1685 č. 18876.

NOMENCLATURA.

20204. Nomenclatura accurata rerum. Viz s. v. Laborum scholasticorum continuatio, 2.

20205. Nomenclatura Januae linguarum J. A. Comenii. Viz s. v. Janua: Janua linguarum, pil roce 1673.

20206. Nomenclatura omnium fundamentalium in Mundo rerum, et in Vita actionum. Viz: Orbis sensualium pictus. Opera didactica omnia III, sl. 802, 803, 820, 830, s. v. Spisy.

20207. Nomenclatura rerum. Viz s. v. Continuatio.

20208. Nomenclatura rerum . . ., viz Oratiuncula de utilitate s, \ . Continuatio.

20209. Nomenclatur, Eine sorgfältige der Dinge. ^ i/: Nomenclatura accurata rerum.

20210. Norstrom And. Jacobsson viz švédské vydání s, \-. Orbis pictuS, 1796: Den Syniiga Weriden.

20211. Das einzige Nothwendige. Viz německý překlad s. v. Unum necessarium.

20212. Nouvel atlas, viz: Theatre du monde s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 225.

20213. Novae Januae Latinitatis resolutio, viz Novae Januae Latinitatis resolutio, 1665, č. 18929.

20214. Nova et accurata Vestibuli Comeniani . . . editio, viz s. v. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum, 1633, 1647, 1653, lyi'), i77'>.

NOVÁK JAN V.

20215. Novák J. V., viz s. v. Album Komenského s. v. Spisy.

20216. Novák J. V. Viz 7. kritické vydání s. v. Centrum securitatis.

20217. Novák J. V. přeložil: Prací školských v Potoku vykonaných dovršení, s. v.: Coronis, Laborum scholasticorum Patakini obitorum.

20218. Novák J. V. vydal r. 1892: Didaktika. Viz s. v. Didaktika.

20219. Novák J. V., úvod a poznámky, při překladu: Didaktika Veliká (Krejčí Aug.) 1905 Viz s. v. Didactika Magna.

20220. Novák J. V., viz vydání české (Didaktická rozprava) s. v. Dissertatio de sermonis Latini studio.

20221. Novák J. V., přeložil do češtiny (O zdobném studiu ozdob) Viz s. v. Elegantiae: De eleganti elegantiarum studio oratiuncula.

20222. Novák J. V., přeložil do češtiny (Štěstí národa): Felicitas gentis, viz s. v.

20223. Novák J. V. vydal: Nedobytedlný hrad. Viz s. v. Hrad, vyd. 5.

20224. Novák J. V. Viz vydání 1908 (s. v.) Informatorium školy mateřské.

20225. Novák J. V. Viz české překlady a úvahy s. v. Janua linguarum.

- 492 -

Novák J. V. — O opětovném.

Č. 20226-59.

20226. Novák J. V., viz vydání (s. v.) Labyrint světa a ráj srdce 1006, 10 10.

20227. Novák J. V. vydal: Moudrost starých Čechů. Viz s. v. Moudrost.

20228. Novák J. V., přeložil (pro slavnostní představeni v Nár. Divadle 1892) část (s. v.): Schola ludus.

20229. Novák J. V. vydal: Klasobraní didaktické, s. v. Spicilegium didacticum.

20230. Novák J. V., vydal ukázky z Didaktiky ve vydání Klasobraní didaktické 18g(). Viz s. v. Spicilegium didacticum.

20231. Novák J. V. přeložil do češtiny (Věječka moudrosti) Ventilabrum sapientiae, s. v.

20232. Novák J. V. vydal (1910): s. v. Spisy: Veškerých spisů J. A. K. svazek XV. obsahujicí: Listové do nebe. Přemyšlování o dokonalosti křesťanské. Nedobytedlný hrad. Truchlivý. Labyrint Světa a Lusthauz Srdce. O sirobě. Centrum securitatis. Výhost světu.

20233. Novatores. Viz s. v.: De christianorum uno Deo.

20234. Новиковъ H. Viz s. v. Orbis pictus, 1768, 1788.

20235. Noviny z Londýna. Zoubek Fr. J., Komenského noviny z Londýna. Čas. Č. Mus. 1876. str. 131-9. Noviny ty, jichž tištěný exemplář se chová v knihovně university lipské (Hist. Brit. 292/4), nemají žádného nadpisu a počínají: Londini 8. (18.) Octobr. anno 1641 a končí: Haec Dn. Comenius ex Anglia, ubi nunc vivit, ad amicos Lesnae in Polonia agentes. — Ad amicos Lesznae in Polonia agentes (1641). Přetisk Patera, Korrespondence, č. 32. Zprávy přátelům o pobytě a životě v Londýně poslané. Viz Zoubek-Novák, Komenský, 1892, str. 273. č. 55; Novák J. V., Bibl. 1903, str. 16, č. II.

20236. Nowotny J. Viz s. v. Labyrint světa, 2. něm. picklad.

20237. Novum coelum et nova terra viz s. v. Clamores Eliae.

20238. Novum Vestibulum latino-gallico-belgicum, viz při roce 1688 s. v. Januae linguarum reseratae aureae Vestibulum.

NOVUS.

20239. Novus atlas absolutissimus. Viz Atlas novus . . .

20240. Novus atlas, viz s. v. Mapa Moravy, Metelka. l. c., str. 178.

20241. Novus Atlas, Gerardi Mercatoris et I. Hondii sive descriptio geographica tolius orbis terrarum 1636. Viz s. v. Mapa Moraviae, Metelka, l. c., str. 225.

20242. Novus Atlas 1647. Viz s. v. Mapa Moravy, Metelka, l. c., str. 226.

20243. Novus atlas 1658. Viz Atlas novus, das ist Weltbeschreibung, 1658, s mapou Moravy od Komenského.

20244. Komenskega nravoučnice. Priloga Popotnika 2^. julija 1892, str. 2. Srv. s. v. Mravověda.

20245. Nuzen, Über den — , einer genauen Benennung der Dinge. Německý překlad s. v. Nomenclatura accurata. Viz s. v. Laborum scholasticorum continuatio 3. (Pappenheim.)

O.

20246. O andělích. Viz Novák, Bibl. 1901, str. 83, č. 3. Sepsáno po česku 1615 (dle spisu „De zelo sine scientia et charitate Admonitio fraterna ad Sam. Maresium“, 1669, str. 40). Více o spise není známo, ani byl-li tištěn. Srv. Kvačala, 4. Viz též s. v. De angelis, Maresius.

20247. O cvičeni se v pobožnosti pravé. Viz s. v. Praxis pietatis.

20248. O didaktických pracích J. A. Komenský. Viz s. v. Relatio de primis occasionibus, český překlad od Šmahy Jos. Srv. č. 20271.

20249. O dokonalosti křesťanské. Viz s. v. Přemyšlování.

20250. O horlivosti bez umění a lásky, napomenuti bratrské. Viz s. v. Admonitio fraterna ad S. Maresium de zelo sine scientia et charitate. Srv. s. v. Maresius.

20251. O hradu nedobytelném. Viz s. v. Hrad nedobytelný.

20252. O independentech, Spis. Viz s. v. Independentia.

20253. O jediném Bohu křesťanův, Otci, Synu a Duchu svatém (Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 142), viz s. v.: De Christianorum Uno Deo.

20254. О культурѣ природныхъ дарованій, переводъ Л. Н. Модзалевскаіо. Viz s. v. Cultura ingeniorum.

20255. O morním nakažení. Viz s. v. Siroba; Zpráva kratičká.

20256. O nalezené ke hbitému spisovatelů latinských čtení a jasnému rozumění cestě snadné, krátké a lahodně. Viz s. v. Schola Latina. Srv s. v. Primitiae laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasio.

20257. O nápravě věcí lidských. Viz s. v. Panegersia.

20258. О новѣйшемъ методѣ изученія языковъ. Viz s. V. Methodus linguarum novissima.

20259. O opětovném Socinianském míru raditeli obnovené ku křesťanům napomenutí. Viz s. v. Socinianismus: De iterato . . . Srv. Admonitio de iterato Sociniano irenico iterata ad Christianos. Srv. s. v. Irenica.

- 493 -

O otázce. — Obydlí.

Č. 20260-305.

20260. O otázce, zdali Kristus Pán vstal z mrtvých vlastní moci. Viz s. v. Antwort (Šmaha)', Scheffer.

20261. O ozdobném studiu ozdob. Viz český překlad s. v. Elegantiae: De eleganti elegantiarum studio oratiuncuia.

20262. O pokoji. Viz s. v. Pokoj.

20263. O povaze horka a zimy. Viz český překlad s. v. Disquisitiones de caloris et frigoris natura. Srv. s. v. Physica.

20264. O povaze tepla a zimy. Viz český překlad od Šmahy Jas. s. v. Disquisitiones ...

20265. O povolání do Uher Zpráva. (Opera III. I.) Viz s. v. Relatio de vocatione in Hungariam.

20266. O pravidle víry soud dvojí. Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 142. Viz s. v. Judicium duplex de regula fidei. Srv. s. v. Pravidlo víry; Soud dvojí.

20267. O pravých a nepravých prorocích. Viz s. v. Proroctví.

20268. O prospěchu mluvnice. Viz český překlad od Šmahy Jos. s. v. Eruditionis scholasticae Pars II. Srv. Janua . . .

20269. O prospěšném užívání knih. Viz s. v. Instrumentum, Cultura ingeniorum. Srv. s. v. Patakinum: Řeči Potocké. Viz též s. v. Primitiae laborum.

20270. O prospěšnosti správného pojmenování věcí rozprávka. Viz s. v. Nomenclatura. Srv. s. v. Patakinum: Řeči Potocké.

20271. O prvních podnětech ke spisosování didaktickému, Viz s. v. Relatio brevissima de primis occasionibus.

20272. O prvotném nástroji vzdělávání vtipů, knihách. (Opera didactica omnia. III, 5.) Novák J. F. , Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 130. Viz s. v. Instrumentum, Cultura ingeniorum Srv. s. v. Primitiae laborum.

20273. O původu a činech rodu Žerotínských. Viz s. v. Žerotín.

20274. O síni latinského jazyka věcí a jazyků ozdoby ukazující. Viz s. v. Atrium, rerum et linguarum ornamenta exhibens.

20275. O sirobě t. j. o potracování milých přátel. Viz s. v. Siroba.

20276. O smutných. Viz s. v. Truchlivý.

20277. O studiu latinské řeči po Předdomí, Bráně, Paláci a Pokladech latiny. Viz: Dissertatio De sermonis Latini studio, překlad český od Šmahy Jos.

20278. O Škole latinské na tři třídy rozdělené. Viz s. v. Schola Latina.

20279. O štěstí národa. Viz s. v. Gentis felicitas.

20280. O tajemstvích smrtí, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista. Viz s. v. Kázání XXI.

20281. O těžkých protivenstvích církve české historie. Viz Historia o protivenstvích, Historia persecutionum.

20282. O umučení, smrti, pohřbu, vzkříšení Ježíše Krista. Viz Historia o umučení.

20283. O večeři Páně přemyšlování. Viz s. v. Přemyšlování.

20284. o vyjmenování věcí. Viz s. v. Nomenclatura rerum.

20285. O vymítání němého i jakéhokoli ďábelství kázání 1649. Viz s. v. Kázání.

20286. O vzdělávání jazyků. Viz s. v. Methodus linguarum novissima: Zoubek Fr. J., ukázky českého překladu. Srv. Cultura linguarum.

20287. O vzdělávání vtipu řeč. Viz: Cultura ingeniorum.

20288. O vzkříšení Kristově. Viz s. v. Frage. Srv. Maresius.

20289. O zdobném studiu ozdob. Viz s. v. Elegantiae. Srv. s. v. Patakinum: Řeči Potocké. Srv. č. 20261.

20290. Obices Pansophici Studii, viz: De repertis . . . Opera didactica omnia III, si. 61 ad. s. v.: Spisy. Srv. s. v. Primitiae Laborum . . .

20291. Objasnění pansofických snah. Viz s. v. Pansofie: Conatuum pansophicorum dilucidatio.

20292. Objasnění vševědných podnikův, viz: Pansophicorum conatuum dilucidatio.

20293. Obnova Kancionálu. Viz s. v. Kancionál.

20294. Obnovení škol v království Českém. Viz s. v. Navržení krátké.

20295. Obojí církve, pravé i falešné, základ, viz s. v. Základ.

OBRANA.

20296. Obrana. Srv. s. v. Apologia.

20297. Obrana chiliasmu. Viz s. v. Chiliasmus.

20298. Obrana. Viz Komenský Montanovi Faber, 1661, str. 84, č. XVII, s. v. Ohlášení. Srv. Hanuš, Sitz. Ber. König. Böhm. Ges. Wiss. 1868, str. 85.

20299. Obrana křesťanská. Viz s. v. Ohlášení. Srv. Martinius Samuel.

20300. Obrana: Latiny Brány Komenského obrana. (Opera didactica omnia IX, 3. Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 140) viz s. v. Apologia, Janua . .

20301. Obrana proti Antikristovi. Viz s. v. Retuňk duchovní; Retuňk proti Antikristu; Clypeus contra Antichristum.

20302. Obrana Sam. Martinia. Viz s. v. Cesta pokoje.

20303. Obraz chrámu latiny, Davida Vechnera. (Opera didactica omnia I, 7. Novák J. V., Paedagogické Rozhledy V, 1892, str. 138.) Viz s. v. Vechner. V druhém oddílu: Vrstevníci.

20304. Образцовъ А. Г. Viz ruský překlad s. v. Pansophia.

20305. Obydlí, viz s. v. Palatium Januae linguarum.

- 494 -

Obydlí. — Oratio.

Č. 20306-30.

20306. Obydlí latiny. Viz český překlad (Krejčí Aug., Didaktická rozprava) s. v. Dissertatio didactica de sermonis Latini studio.

20307. Obživlé Latium. Viz s. v. Latium Redivivum.

20308. Obživlý Fortius. Viz s. v. Fortius redivivus.

20309. Oculus. Viz: De oculo trino, Homini ad spectandam trinam Dei Lucem, et quicquid per illam offertur, dato: Sensu, Ratione, Fide. Viz s. v. Panaugia VIII, IX.

20310. Oculus fide! viz (de) Sabaude Raym., č. 18513. — Srv. s. v. Theologia naturalis. Amsterdamsche eu audere Nederlandsche uitgaven van werken van J. A. Comenius. De Navorscher, 42, Nijmegen, 1902, str. 203.

20311. Odeum Templi Latinitatis, viz s. v. Vechner Dav.

20312. Odevzdání pochodně. Viz s. v. Traditio lampadis.

20313. Odkaz didaktický. Viz český překlad s. v. Traditio lampadis.

20314. Oeffeningen, Heylige, der Leer- lingen. Viz: Vestibulum rerum. Portael der Saecken, Amstelodami, 1658, 1673, Appendix I. s. v. Eruditionis .scholasticae I. \estibulum. — Srv. s. v. Exercitia sacra tironum.

OFFENBARUNGEN.

20315. Offenbarungen, Höchst wundersame, Christ. Poniatovia lyn. Viz s. v Proroctví: Poniatovská.

20316. Offenbarungen, Revelationes, viz s. v. Proroctví.

20317. Offenbarungen, so in unterschiedlichen Gesichten geschehen sindt einem mit nahmen Christoff Kötter. Viz s. v. Proroctví: Kotter, Revelationes.

20318. Officina universalis sapientiae, viz s. v. Schola pansophica if>5i.

20319. Ohlas pastýře k rozplašenému stádu ovčince Kristova viz s. v. Hlas, Smutný.

OHLÁŠENÍ.

20320. Na spis proti Jednotě bratrské od M. Samuele Martinia etc. sepsaný a na vyvrácení k řádu jejímu v pobožných lidech dověrnosti v třidcíti pěti příčinách (jakž se nazývá) vůbec vydaný potřebné, mírné, křesťanské starších kněží též Jednoty bratrské na ten čas v Lešně Polském v exilium zůstávajících ohlášení. Léta 1635, m. 4°, str. 220. Srv. s. v. Obrana.

20321. J. A. Komenského na spis proti Jednotě Bratrské od Sam. Martinia z Dražova sepsaný Ohlášení. Připojen spis Samuele Martinia z Dražova: Třicet pět důvodův, pro které všichni evang. Čechové za jedno býti povinni jsou. Vydal a úvodem opatřil Jos. Müller. (Spisy J. A. Komenského č. ^.) V Praze, Česká Akademie, 1898, v. 8°, str. XXXI, 216. V úvodě stať II. Exulanti Lešenští a Perenští. Str. 1-70: Sam. Martinia z Dražova 35 příčin, 1635. — Str. 71-210 se zvláštním titulem: Na spis proti Jednotě Bratrské od M. Samuele Martinia etc. sepsaný a na vyvrácení k řádu jejímu v pobožných lidech dověrnosti v třidcíti pěti příčinách (jakž se nazývá) vůbec vydán v potřebné, mírné, křesťanské starších kněží též Jednot v Bratrské, na ten čas v Lešně Polském v exilium zůstávajících ohlášení. Kím. 14, iq. Následujme toho, což by sloužilo ku pokoji a k vzdělání vespolek. Léta 1635. Srv. Loesche, Jahrb. ost. Protest, XXI, 1900, 24Q, 250-3.

20322. Ohlášení. Viz J. A. Komenského Veškeré spisy svazek XVII. (podle prospektu 1910 chystané vydání) s. v. Spisy.

20323. Okolostojičnosti, Pamětihodné, života, všelikých zjevení i vidění, putování, nemoci, smrti, zmrtvýchvstání . . . Krystiny Poniatowský . . . 1705 Viz s. v. Proroctví: Poňatovská.

20324. Oko víry. Viz Oculus fidei.

20325. Omniscientiae humanae Syntagma triunum harmonicum rerum scilicet, conceptuum, et verborum (seu linguae) parallelismus perpetuus cum grammaticae, logicae, metaphysicaeque Osculo suavissimo. Pod tímto názvem uvádí Komenský chystanou skladbu knížeti Jiřímu Rákóczymu 2. září 1650. Patera, Korrespondence, č. 143. — Srv. s. v. Pansophia Conatuum Pansophicorum Dilucidatio: Omniscientia (quae homini possibilis est, tria haec requirit philosophus: 1. Principiorum Universitatem. 2. Ordinis Methodum veram. 3. Veritatis certitudinem infallibilem). Srv. č. 20094 a s. v. Triertium.

20326. Opalinski de Bnin Christophorus, Posnaniae Palatinus, viz Opera didactica omnia, II. sl. 458, s. v. Spisy.

20327. Opalinski de Bnin Christ., viz úsudek téhož, jak se ho dovolává Komenský proti Zwickerovi v knize: De iterató Sociniano Irenico iterata ad Christianos Admonitio, Amstelredami, 1661. Srv. s. v. Pansophiae Prodromus.

20328. Opera didactica omnia, viz s. v. Spisy.

20329. Opus Consultatorium. Viz s. v. Consultatio. Srv. Nigrin Jiřímu Vetterovi i()7,S 13. června. Kvačala, Korrespondence il, č. 125.

ORATIO.

20330. Oratio de cultura ingeniorum. Viz: Cultura ingeniorum. Srv. s. v. Primitiae laborum . . .

- 495 -

Oratio. — Orbis pictus 1658-1659.

Č. 20331-43.

20331. Oratio de libris. Viz s. v. Instrumentum. Srv. s. v. Primitiae laborum . . .

20332. Oratio de primario ingenia colendi instrumente solerter versando. Viz s. v. Instrumentum. Srv. s. v. Primitiae laborum . . .

20333. Oratio Valedictoria, viz: Laborum Scholasticorum Patakini obitorum Coronis. Opera didactica omnia III, sl. 1041-50, s. v. Spisy.

20334. Oratiuncula de eleganti ele gantiárum studio 1652, viz: Continuatio laborum scholasticorum. Srv. s. v. Elegantiae.

20335. Oratiuncula de utilitate accuratae rerum nomenclaturae, viz: Continuatio. Srv s. v. De utilitate, Nomenclatura.

20336. Oratorium Latinitatis Palatium. Viz s. v. Palatium: Palatium Epistolare.

ORBIS PICTUS. *)

20337. O rozdílu mezi Janua linguaruni a Orbis pictus (obě knihy bývaly vydávány pod názvy promiscue, pod názvy: Comenius a pod.) viz studii Novákovu, č. 19076.

20338. Estreicher K., Bibliografia Polska XIX. stol. II, Kraków, 1874, str. 412, 2. sL, uvádí, zřejmě nesprávně, vydání Orbis pictus: Gdansk, 1637 a KrÓIewiec, 1647. Dlužno tu rozuměti spis Komenského: Nova et accurata vestibuli editio, Regiomonti, 1647, viz s. v. Janua č. 18841 .

20339. Orbis Sens«alium Pictus Hoc est, Omnium fundamentalium in Mundo rerum, et in Vita actionum, Nomen clatura, ad ocularem demonstrationem deducta. Ut sit Vestibuli et Januae Linguarum Lucidarium. Opera didactica omnia. III, 1657, SI. 802, 803, 829 (!), 830 (!) s. v. Spisy.

20340. Lion, Joh. Amos Comenius, Pädag. Schriften, Langensalza, 1875, str. 102, se domníval nesprávně, že vydání německé vyšlo v Norimberce r. 1657, soudě tak z věty v Opera did. III, str. 830 (!): Proditurum tamen spes est proximis nundinis.

20341. První vydání s názvem: Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus. Hoc est omnium fundamentalium in mun do rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Die sichtbare Welt, Das ist, Aller vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen, Vorbildung und Benahmung. (Ozdubka s heslem kolem: Omnia sponte fluant, Absit violentia rebus.) Noribergae, Typis et Sumptibus Michaelis Endteri, Anno salutis 1658 8°. Obsah: Praefatio ad Lectorcm, str. 6 (nečísl.). — Vortrag. An den Leser, str. 8 (nečísl.). — Nový titul: Orbis sensualium pictus. Die sichtbare Welt, str. 309. — Index Titulorum, Titel-Register, 11 l. (nečísl.). — Znal již Palacký, Čas. Č. Mus. 1829, III, str. 117. - Srv. Pappenheim E., Die erste Ausgabe des Orbis pictus, Nürnberg, Michael Endter 1658. Mon. Com. Ges. I. 1892, str. 57-63. — Srv. též Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, str. 170; Slaměník Fr., Komenský ve svých spisech: Svět v obrazích (1654), Komenský, XX, 1892, str. 31(1.

20342. Joh. Amos Commenii Orbis Sensualium Pictus: Hoc est, Omnium fundamentalium in Mundo Rerum, et in vita Actionum, Pictura et Nomenclatura. Joh. Amos Commenius s Visible World: Or, A Picture and Nomenclature of all the chief Things that are in the World; and of Mens Employments the- rein. A Work newly written by the Author in Latine and High-Dutch (being one of his last Essays. and the most suitable to Childrens capacities of any that he hath hitherto made) and trans lated into English, By Charles Hoole, M. A. For the Use of Young Latin-Scholars. Nihil est in intellectu, quod non prius fuit in sensu. Arist. London, Printed by T. R. for S. Mearne, Book-binder to the Kings most Excellent Majesty, 1658, m. 8°. (Předmluva podepsaná: From my School in Lothbun,% London, Jan. 25., 1658.) Srv. Goll, Čas. Č. Mus. 1874, str. 273. — O překladatelově činnosti viz Chalmer, Biogr. Dictionarium XVIII, str. 144, 145. Srv. další vydání r. 1672^ 1705, 1728, 1777, 1887. — Viz Kvačala', l. c., str. 82, č. 86: „Die erste engl. Ausgabe (von Chailes Hovle, vergl. auch ]Vhít Kennet. str. 321), London 1659“.

20343. Joh. Amos Comenii, Orbis sensualium Pictus, Hoc est, omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura, Editio secunda, multo emaculatior et emendatior. Die sichtbare Welt, Das ist, aller vornehmsten Welt Dinge, und Lebens Verrichtungen, Vorbildung und Benahmung. Zum andernmahl aufgelegt. und an sehr vielen Orten, geendert und verbessert. (Ozdůbka s heslem: Omnia sponte fluant, Absit violentia rebus.) Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majestatis. Noribergae, Typis et Sumptibus Michaelis Endteri. Anno Salutis, 1650, 8°. Otisk čísla 20341. — Aus dem Orbis pictus. Nach der 2. Ausgabe von 1659.'' Viz Lion Theodor, Joh. Amos Comenius, Pädagogische Schriften. (Bi-

*) Sestavili jsme pořadem chronologickým nikoli podle jazykových rozdílů.

- 496 -

Orbis pictus 1659-1669.

Č. 20343-52.

bliothek Pädagogischer Classiker, herausgegeben von H. Beyer, X. B.), Langensalza, 1875, str. T02-3, 533-43. - Viz též Lion, Comenius' Grosse Unterrichtslehre, tRqi, str. 287 a d. O poměru k I. vyd. z r. i()58 viz Papperiluini, číslo 20341. — Český překlad předmluvy od Šmahy Jos., Sebrané spisy vychovatelskc II. — — Přetisk části, iež se od prvního vydííní liší, viz Kuhnel, Orbis Pictus, vyd. i()io.

20344. Orbis pictus 1660, o zmčně názvu: Janua linguarum reserata, \\7. s. v. Janua linguarum reserata, ntx).

20345. Orbis sensuaíium pictus . . . Die sichtbare Welt. Norimbergae, i()()i, S“. otisk vydání 1(158, 1650. Viz Müller, l. c., č. 81 .

20346. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus. Hoc est: omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum. Pictura et nomenclatura. Editio tertia, eademque prioribus longe auctior et emendatior, cum titulorum juxta atque vocabulorum indice, prout sequens pagina docebit. Die sichtbare Welt, das ist: Aller vornehmsten Welt Dinge, und Lebensverrichtungen Vorbiludng und Benennung, drittenmahl aufgelegt und an viel mehrern Orten, als hiebevor, geändert und verbessert; neben einem Titel- und Wörter-Register . . . Noribergae, sumptibus Michaelis et Johannis Friderici Endteri, 1662, 12°, str. 315, indices 52 l. (nečísl.). — Srv. Kvačala. Monum. Germ. Paedag. 32, 188. O poměru k vydání z r. 1658 a 1659 viz Pappenheim při r. 1658. — — Přetisk části, jež se liší od prvního vydání, viz Kühnel, Orbis pictus, 1910.

20347. Orbis sensualium pictus quadrilinguis, h. c. Omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, pictura et nomenclatura, Latina, Germanica, Gallica et Italica. Norimbergae, 1662, 12°, 16 l., str. 603, 165 l. (Indices).

20348. Orbis pictus, vyd. „lat. und englisch London, 1664“. Viz Kvačala, l. c., str. 82, č. 86.

20349. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis, Hoc est, omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura, Germanica, Latina, Italica et Gallica. Cum Titulorum juxta, atque Vocabulorum indice. (Rytinka a kolem ní: Fecit Deus Coelum et Terram, Mare Et omnia, Quae In Eis Sunt. Ps. 14.) Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majestatis et Sereniss. Electoris Saxonici. Norimbergae, sumtibus Michaelis et Johan. Friderici Endterorum Anno Salutis, 1666, 12°, str. (32), 601. Titel-Register, str. 11 (nečísl.); Wörter-register, str. 48 (nečísl.); Index Vocabulorum, str. 56 (neč.); Formatio regularis conju- gationum quatuor, str. 2 (nečísl.); Tavola. dcllc Parole, str. 106 (nečísl.); Formatio Regularis conjugationum quatuor str. 2 (nečísl.); Tabla (!) des mots, str. 104 (nečísl.). — Srv. Kvačala, Monum. (rerm. Paedag. 32, 189. — Věnováno městské radě v Norimberce.

20350. Joh. A. Comenii Orbis sensualium pictus. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura, Latino-Gallico-Germanico Polonica. Die sichtbare Welt, Das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge und Lebens Verrichtungen, Vorbildung und Benennung. Mit Röm. Kays. Majest. Freyheit aut 5 Jahr nicht nachzudrucken Bregae Silesiorum. Sumptibus Caspari Müller, bibliopolae Wratislaviensis, typis Tschornianis, Anno Salutis 1667, m. 8°. — Předmluva franc. věnuje knihu mladému Jiřímu Vilémovi, knížeti Ichnickému a břcžskému; druhá, německá, obrací se k sedmi synům městských radních, jak se zdá, žákům překladatele polského. Překlad polský od ..Matthiase Guttháter Dobratzky genánd“. Viz potlrobně o překladateli a obsahu Danysz, Roczniki tow. przyjaciól nauk poznaňskiego, XXV, 1808, str. T02-3. - - Srv. též Monatshefte Com. Ges. II,. str. 147; Kvačala, Mon. Germ. Paedag. 32, str. 180.

20351. Joh. Amos Comenii Orbis sen- suaíium pictus. Hoc est: omnium funda- mentalium in mundo rerum, et in vita actionum, pictura et nomenclatura. Editio auctior et emendatior; cum titulorum juxta atque vocabulorum indice. Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge, und Lebens Verrichtungen Vorbildung und Benamung. Aufs neue aufgelegt, und an viel Orten verbessert, neben einem Titel- und Wörter-Register . . Noribergae, sumptibus Micliaelis et Joannis Friderici Kndteri, 1660, 12°, str. 315,. indices. Srv. vydání r. 1675. Viz Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 188.

20352. Orbis Sensualium Pictus trilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Latina, Germanica et Hungarica. Cum Titulorum juxta atque vocabulorum indice. Die sichtbare Welt-Dinge, und Lebens-Verrichtungen Vorbildung, und, Lateinische,. Deutsche, und Ungarische Benannung. Samt einen Titel und Wörter Register; A Látható ViEág háromféle nyelven, az az: Minden derekasabb ez világon levó dolgoknak és ez életben való tseleke- deteknek ie ábrázolása és Deák, Német, és Magyar megnevezése. A fellyiil való irásoknak és szóknak laystromával. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majestatis, et Sereniss. Electoris saxonici, Norinbergae, Sumtibus Michaelis et Joannis.

- 497 -

Orbis pictus 1669-1678.

Č. 20352-61.

Friderici Endteri, Anno Salutis 1669, 8°, str. 315. Dobmy Joh- A., verše latinské. Index, 6q 1. — Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV, Budapešť, 1892, str. 101. Viz též Szabo I, č. 1091. Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 180. Srv. též Kvačala, str. 82, č. 86: „deutsch-lat.-ung. Nürnberg“.

20353. Orbis sensualium pictus, hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura Danico-Latino-Teutonica. Hafniae, sumptibus Danielis Paulli, Regii bibliopolae 1671 (1672) 12°. — Vydání zpracoval Joh. Geovg. Rhodius conrector scholae Aarhusiensis. — Viz Dudík, Forschungen in Schweden, Brünn, 1852, str. 332 č. 10; Kvačala, l. c. str. 82, č. 86: „Prima in Dania editio“; týž, Monum. Germ. Paedag. 32, 100.

20354. Joh. Amos Commenii Orbis Sensualium Pictus: Hoc est, Omnium fundamentalium in Mundo Rerum, et in vita Actionum, Pictura et Nomenclatura. Joh. Amos Commenius' s Visible World: Or, A Picture and Nomenclature of all the chief Things that are in the World; and of Mens Employments therein. A Work newly written by the Author in Latine and High Dutch (being one of his last Essays, and the most suitable to Childrens capacities of any that he hath hitherto made) and translated into English, By Charles Hoole, M. A. for the Use of Young Latin-Scholars. Nihil est in intellectu, quod non prius fuit in sensu. Arist. London, Printed by T. R. íor S. Mearne, Book-binder to the Kings most Excellent Majesty, 1672, m. 8°, str. 6 + 309 -f Index Titulorum, str. II (nečísl.). S vyobrazením Komenského od T. Crosse. Srv/ vyd. 1658, 1705, 1728, 1777, 1887. Srv. „Orbis Pictus. Lat-angl. překl. Hooleho London 1672, 1705 s obrazom Komenského.“ Kvačala, Archiv I. V Brně 10 10, str. 48.

20355. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus trilinguis (lat. germ. belg.), Amsterodam, Elzevir, 1673, 12°.

20356. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus trilinguis . . . (srv. název vydání r. 1669). Noribergae, 1675, 12°, str. 315, indices. Viz Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 190.

20357. Orbis Sensualium Pictus, Bilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium in Mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Latina et Germanica. Die sichtbare Welt, in zweyen sprachen, das ist: Aller vornehmster Welt-Dinge und Lebens Verrichtungen Vorbildung, wie auch, Lateinische und Deutsche Benennung. Coronae. Typis et Figuris Petri Pfannenschmidii excudit Nicolaus Molitor. Anno 1675. 8°, 327 str. . . . Praefatio 8 l. Index. Srv. Kiss. A magyar Comenius-irodalom. Népta- nitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 101. Viz též Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 189; Szabo II, č. 1353.

20358. Orbis Sensualium Pictus Bilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura Et Nomenclatura. Latina et Hungarica. A Látható Világ, két féle nyelven, azaz: Minden derekasabb ez világon lévó dolgoknak és ez ěletben való cselekedeteknek le ábrázolása, és Deák s Magyar megnevezése. Coronae, Typis et Sumptibus Petri Pfannenschmiedi, impressit Nicolaus Molitor. Anno 1675. 8°, str. 327, Index. Srv. Magyar Comenius-irodalom, Néptanitók Lapja. XXV, Budapešť, 1892, str. 110.

20359. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Editio auctior et emendatior; cum Titulorum juxta atque Vocabulorum Indice. Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vornehmsten Welt Dinge, und Lebens-Verrichtungen, Vorbildung und Benamung. Aufs neue aufgelegt, und an vielen Orten verbessert; neben einem Titel- und Wörter Register. (Rytina s heslem: Omnia sponte fluant, Absit violentia rebus). Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majestatis, et Sereniss. Eiectoris Saxonici. Noribergae, Sumtibus Michaelis et Joannis Friderici Endteri Anno Salutis 1677, m. 8°, str. 16 + 3^5 + Index titul., str. 5 (nečísl.). Index vocabulorum, str. 58 (nečísl.), Worter-Register str. 48 (nečísl.).

20360. Orbis sensualium pictus. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura. Editio trilinguis < auctior et emendatior. (Lat. — Germ. Polon.) Po roce 1672. Viz Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 190.

20361. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Editio auctior et emendatior; cum Titulorum juxta atque Vocabulorum Indice. Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vornehmsten WeltDinge, und Lebens Verrichtungen, Vorbildung und Benamung. Aufs neue aufgelegt, und an vielen Orten verbessert; neben einem Titel- und Wörter-Register. (Ozdůbka známá s heslem; omnia sponte fluant, Absit violentia rebus) Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majestatis et Sereniss. Electoris Saxonici. Noribergae, Sumtibus Michaelis et Joannis Friderici Endteri, Anno Salutis 1678, m. 8°. str. 16 (nečísl.), 315 (tisková chyba v originálu 313!). Index titulorum, str. 5 (nečísl.); Index vocabulorum,

- 498 -

Orbis pictus 1678-1686.

Č. 20361-71.

str. íb (nečísl.); Wörter-Register, str. 48 (nečísl.).

20362. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis, hoc est: Omnium fundamentaiium in mundo re rum, et in vita actionum, pictura et nomenclatura, Germanica, Latina, Italica et Gallíca, cum titulorum juxta atque vocabulorum indice . . . Noribergae, sum- tibus Michaelin et Job. Friderici End- terorum, 1670, i^“- \''yí Kvačala. Monum. Germ. Paedag. 32, 180. Srv. Mon. Com. Ges. II, str. 51.

20363. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus. In quo res omnes sensibus expositae singularibus schematibus depin guntur, et nativis vocabulis ita describuntur, adeo ut nomenclatura prima diu mereatur. Cum versione Sueca, cura et sumptibus J. G(ezelius) D. Ep. Abo Aboac excusus a Johanne Winter, 1680, 12°. — 2. vyd. 1682. — 3. vyd. 1683. - 4. vyd. 1684. — 5. vyd. 1680- Viz JDííí^í^. Foršchungen in Schweden, Brünn, 1852, str. 332, č. 10. — Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 100.

20364. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus ..... Aboae, 1682, přetisk vyd. z r. 1O80, viz čislo předchozí.

20365. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus ..... s. l., 1682, S-'. Viz Graesse Jean George Theodore, Tresor de livres rares et precieux ou nouveau dictionnaire bibliographique II, Dresde, 1861, str. 234: „en latin, allemand et lithuanien“.

20366. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus . . ., Aboac, 1^)83, přetisk vydání z r. 1680.

20367. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus . . . ., Aboac, 1684, přetisk vydání z r. 1680.

20368. Orbis Sensualium Pictus Trilinguis. Hoc est: Omnium fundamentaiium in Mundo rerum et in vita actionum Nomenclatura Latina, Germanica et Hungarica. In usum et commodum Scholasticae nostrae luventutis noviter emissa Cibinii. Imprimebatur per Stephanum JÚngling Cibin. Anno i()84. 8°, str. 241. Index. Srv. „Magyar Comenius-irodalom“. Néptanitók Lapja. XXV, Budapest, 1892, str. 110. Viz též Magyar Kónyvszemle, 1889, str. 206-7. Srv. Kvačalo , l. c., str. 82, č. 86: „deutsch-lat.-ung. Hermanstadt“.

20369. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Trilinguis.“ Hoc est: Omnium fundamentaiium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Latina, Germanica et Hungarica, Cum Titulorum juxta atque Vocabulorum indice. Die sichtbare Welt in dreyen Sprachen. Das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge, und Lebens-Verrichtungen, Vorbildung, und, Lateinische, Deutsche, und Ungarische Benamung. Sampt einem Tittel und Wörter Register. A Láthato Világ háromféle nyelven. az az: Minden derekassab ez világon jévó dolgoknak és ez életben való cselekedeteknek le ábra- zolása és Deák, Német, es Magyar meg- nevezése, A fellyiil való irásoknak es szóknak laystromával. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer. Anno Salutis 1685, 8°, .str. XII -^ 304. Index titulorum. str. 7 (nečísl.). Index vocabulorum, str. 5 l (nečísl.), Wörter-Register, str. 56 (nečísl.), Szókra való Laystrom, str. 53 (nečísl.). Předmluva jen maďarská. — Szabo I., č. 1339. II, č. 1568. — Kvačala, l. c., str. 82, č. 86: „deutsch-lat.-ung. Leutschau“. Viz číslo další.

20370. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis. Hoc est: Omnium fundamentaiium in mundo re rum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Latina, Germanica, Hungarica et Bohemica, Cum Titulorum juxtá atque Vocabulorum indice. Die sichtbare Welt in vier Sprachen. Das ist: Aller vornehmsten Welt Dinge, und Lebens-Verrichtungen, Vorbildung, und Lateinische, Deutsche, Ungarische und Böhmische Benamung. Sampt einem Tittel und Wörter Register. A' Láthato Világ négyféle nyelven. az az: Minden derekassab ez világon lévó dolgoknak és ez életben való cselekedeteknek le-ábrazolása és Deák, Német, Magyar és Csehiil megnevezése. A' fellyiil való irásoknak es szóknak laystromával. Svět viditedlný, namalovaný, to jest: Všech nejhlavnějších na světě věcí a v životě činů figury a jmenování s přičiněným rejstrem titulův. Leutschoviae, typis Sam. Brewer, 1685, m. 4°, 1. A-Rr (str. 313). — — Srv. Szabo I., č. 1338; II, č. 1569; Kvačala, l. c., str. 82, č. 86: „lat.-ung.-deutsch- böhmisch“; Monum. Germ. Paed. 32, 190. — Srv. Kíss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja XXV, Budapest, 1892, str. loi. — Knihu vydal a dřevořezbami“ opatřil evangelický kněz v Ochtině Huběnka Jonáš. — Srv. vydání další 1728, 1779. — Kiss. A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV, Budapest, 1892, str. 101, no. - Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32. 190 uvádí název: J. A. Comenii Orbis sensualium pictus trilinguis. Hoc est: omnium fundamentaiium in mundo rerum et in vita actionum nomenclatura. Latina, Germanica et Hungarica. Cum titulorum juxta atque vocabulorum indice. Leutschoviae. Typis Samuelis Brewer. 1685, 12°, str. 324. Srv. č. předchozí. Viz též vydání 1688 č. 20^73.

20371. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus . . . Editio auctior et emendatior, cum titulorum juxta atque vocabulorum indice. Aufs neue aufgelegt, und

- 499 -

Orbis pictus 1686-1707

Č. 20371-81.

an vielen Orten verbessert, neben einem Titel- und Wörter-Register . . . Noribergae, i()86, 12°, str. 375, indices. Viz Kvačala, Monum. Cierm. Paedag. ^2, 189.

20372. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus . . ., Noribergae, i()S.S, 8°. Viz Graesse Jean George Theodore, Tresor de livres rares et precieux ou nouveau dictionnaire bibliographique 11, Dresde, 1861, str. 234.

20373. J. A. Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum Pictura et Nomenclatura. Latina, Germanica, Hungarica et Bohemica. Cum Titulorum juxta atque Vocabulorum indice. Die sichtbare Welt in vier Sprachen .... A Láthato Világ négyféle nyelven . . . Svět viditedlný, namalovaný, to jest: Všech nejhlavnějších na světě věcí a v životě .... Leutschoviae, typis Sam. Brewer, 1685, m. 4°, l. A-Rr. (str. 313). Doslovný přetisk č. 29370.

20374. Orbis Sensualium Trilingvis, Hoc est: Omnium fundamentalium in Mundo rerum et in vita Actionum Nomenclatura. Latina, Germanica et Hungarica. In usum et commodum Scholasticae nostrae Juventutis noviter emíssa. Claudiopoli. Ex officina Nicolai Kis de M. Tótfalu. Anno 1698, 8°, str. 263, Index. Viz Szabo I, č. 1523, II, č. 1919. — Srv. Kiss, A magyar Comenius irodalom. Nép- tanitók Lapja. XXV, Budapest, 1892, str. loi; Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 190. Srv. též Kvačala, l. c., str. 82, č. 86: „deutsch-lat.-ung. Klausenburg“.

20375. Ruské vydání, poslané ve výpiscích Hankou M. A. Korkunovi viz Коркуновъ M.Â., О книгѣ .Іоанна Амоса Koмснскаго: Видимый свѣтъ, Извѣстія втораго отдѣленія Импер. Академіи Наукъ, т. ГѴ, С.-Пб., 1855, JI. 88, sl. 201, kde výpisky otištěny. „Русскій переводъ, ивъ котораго снимки (fac simile) приведенныхъ отрывковъ, сообщенны Г. Ганкою, судя по почерку и употребленію вмѣсто а- рабскихъ цифръ букъ, принадлежитъ къ первымъ годамъ XVIII. или даже къ послѣднимъ XVII. вѣка.“

20376. Orbis sensvalium trilingvis, Hoc est: Omnium fundamentalium in Mundo rerum et in vita actionum Nomenclatura. Latina, Germanica, et Hungarica. in usum et commodum Scholasticae nostrae Juventutis noviter emissa. Coronae Typis Lucae Seuleri M. D. per Michaël: Heltzd. Anno 1703, 8°, str. 263, Index. Viz Szabo I, č. 1665, II, č. 2144. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV, Budapest, 1892, str. 101. Srv. Kvačala, l. c., str. 82, č. 86: „deutsch-lat.-ung. Kronstadt“.

20377. Orbis . . . trilinguis (lat. germ. ungar.). Norimbergae. Mart. Endter. 1703, 8° str. 267, indices.

20378. Ruský překlad pastora L. Gljuka (Glück) z r. 1703 zůstal v rukopise, viz Жури. Мин. Нар. Нросв. 290, 1893, ноябрь, str. 140, pozn.

20379. Joh. Amos Commenii Orbis Sensualium Pictus: Hoc Est, Omnium principalium in Mundo Rerum, et in vita Actionum, Pictura et Nomenclatura. Joh. Amos Commenius' s Visible World: Or, A Nomenclature, and Pictures Of All The chief things that are in the World, and of Mens Employments therein; In above an 150 Copper Cuts. Written By the Author in Latin and High-Dutch being one of his last Essays, and the most suitable to Childrens Capacities of any that he hath hitherto made. Translated into English By Charles Hoole, M. A. For the Use of Young Latin Scholars. Nihil est in intellectu, quod non prius fuit in sensu. Arist. London, Printed for, and sold by John Sprint, at the Bell in Little Britain, 1705, m. 8°. str. 14 + 194 + 6. S vyobrazením Komenského od T. Grosse. Předmluva podepsaná překladatelem: From my School, in Lothury, London, Jan. 25. 1658. Srv. vyd. 1658, 1672, 1728, 1777, 1887.

20380. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilingvis Emendatus Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo Rerum, et vita Actionum, Pictura et Nomenclatura, Germanica, Latina, Italica, et Gallica. Cum Titulorum Indicibus atque Vocabulorum Dictionariolis Accurante Carolo Coutelle. (Rytina s heslem: Omnia sponte fluant, absit violentia rebus). Cum gratia et Privil. Sac. Caes. Majestatis, Regis Poloniae et Sereniss. Electoris Saxonici. Noribergae, In Bibliopolio Joh. Andr. Endteri. Anno Salutis 1705, m. 8°, str. 46 + 604, Index titul., str. 4 (nečísl.), Index vocab., str. 56 (nečísl.), Wörter-Register, str. 48 (nečísl.), Tavola Italiana de titoli, str. 3 (nečísl.); Tavola delle parole italiane, str. 88 (neč.); Table frangoise de titres, str. 3 (nečísl.); Table des mots françois, str. 69 (nečísl.), celkem I. A-Jii7.

20381. Orbis sensualium pictus trilinguis. Hoc est: omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum Pictura et Nomenclatura latina, germanica et hungarica, cum Tituíorum juxta atque Vocabulorum Indice. — Die sichtbare Welt in dreyen Sprachen ... A Láthato Világ háromféle nyelven, az az: Minden derekassab az vílágon lévoe dolgocnak ěs az életben való cseleke- deteknek leábrázolása és Deák, Német, 6s Magyar meg-nevezése. A fellyuel való irásoknak és szóknak laystromával. Norimbergae, Apud Martinum Endterum,

- 500 -

Orbis pictus 1707-1718.

Č. 20381-7.

Anno 1707. 8°, str. ,^i;. Index 70 l. Báseň lat.: J. A. Dobner. Viz Szabo I. č. 174. — Srv. Kiss. A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV, Budapešť, 1892, str. 101. Viz též Kvačala, l. c., str. 82, č. 86: „deutsch-lat.-ung. Nürnberg“.

20382. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis Emendatus. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo Rerum, et vita Actionum, Pictura et Nomenclatura, Germanica, latina, italica, et gallica. Cum Titulorum Indicibus, atque Vocabulorum Dictionariolis Accurante Matthia Cramero, Lingv. Exotic. professore. (Ozdůbka.) Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majestatis, Regis Poloniae et Sereniss. Electoris Saxonici Noribergae Sumptibus Martini Endteri 1707, m. 8°, str. 32, 603. Teutsches Titel-Register, str. 3; Teutsches Wörter-Register, str. 48; Index Titulorum Latinus str. 3; Index Vocabulorum, str. 56; Tavola Italiana Dc' Titoli, str. 3; Tavola Delle Parole Italiane. str. 92; Table Francoise Des Titres, str. 3; Table Des Mots Francois, str. 80 (vesměs nečíslov.). Na str. i obvyklý nový titul: Die Erneuerte Sichtbare Welt.“ Orbis Sensualium Pictus Renovatus. II Mondo Visibile, Renovato. II Monde Visible, Renouvellé. Par Mathias (“ramcr.

20383. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus, Nonbergae, 1708, vyd. něm.-lat., uvádí Kvačala, l. c., str. 82, č. 86. Viz č. další.

20384. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Trilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura Latina, Germanica et Hungarica, Cum Titulorum juxta atque Vocabulorum indice. Die sichtbare Welt in dreien Sprachen. Oas ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen Vorbildung und Lateinische, Teutsche und Ungarische Benamung. Sambt einem Tittel- und Worter-Register. A' Láthato Vílág háromféle nyelven, az az: Minden derekassab az világon Itvó dolgocnak és ez élethen való cselekedeteknec le ábrázolásá és Deak, Német, és Magyar meg-nevezése. A' felly iil való irásoknak és szóknak laystromával. Norimbergae, apud Martinům lindterum 1708, 12°, str. 14 + 315 -f Index Titulorum, str. 5 (nečísl.); A Titulusokra válo Laystrom, str. 4 (nečísl.); Index Vocabulorum, str. 54 (nečísl.); Wörter-Register, str. 48 (nečísl.); Szókra való Laystrom, str. 45 (nečísl.). Za maďarskou předmluvou lat. verše Jo. Ant. Dobnera J. U. S. na str. 13.

20385. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis emendatus. Hoc est: omnium fundamentalium in mundo rerum et vita actionum, pictura et nomenclatura, Germanica, Latina, Italica et Gallica. Cum titulorum indicibus atque vocabulorum dictionariolis accurante Matthia Cramero . . . Cum Gratia et 1'nvil. Sac. Caes. Maj. et Seren. Regis Poloniae atque Electoris Saxoniae. Noribergae, sumptibus Martini Endteri, 1708, 12°. Viz o vydáních Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 191. Srv. Kvačala, l. c., str. 82, č. 86: „Franz.-deutsch-lat.-ital.“

20386. Dictionnarium trilingue, Latino-Germanicum et Germanico-Sclavonicum, in posteriori parte Germanico-Latinum. Opus nunc primo in lucem editum, a plurimis tamen Sclavonicae linguae avidis dudum desideratum, omnibus quidem dictarum linguarum amatoribus perutile, specialiter tamen Sclavonicorum verbi divini praeconum commoditati e u(ti)litati dedicatum. Calamo et opera A. V. P. Hippolyti Rudolphshertensis. Ordinis Minorum Capucinorum, Provinciae Styriae Concionatoris, et quondam Ss. theologiae lectoris, concinnatum. Labaci, sumptibus Joann. Georgij Mayr typis datum 1711. Rkp. Viz Kopitar. Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kárnten und Steyermark, Laibach, 1808, předmluva XLIII. — Z tohoto díla otištěn arch na ukázku pod titulem: Dictionnarium trilingue, ex .,tribus nobilissimis Europae linguis compositum. In anteriori parte Latino-Germanico-Sclavonicum, in posteriori parte Germanico-Sclavonico-Latinum, od autora samého. — Druhý pokus, Japelem podniknutv, nedospěl taktéž než k tisku jednoho archu. Srv. o tom Kopitar, l. c., str. 75-Q9. K tomuto slovníku Hipolita z Nového Města přidány přílohy, z nichž pátá obsahuje Orb'Š PictuS. Kopitar. l. c., str. 85 o ní praví: Ein Orbis Pictus, Lateinisch, Deutsch und Krainisch, 70 Folio-Seiten; nach dem Texte einer der jiingeren Ausgaben dieses bekannten Werks, etwa der Nürnberger von 1686; der Pater nennt weder die Auflage, noch den Comenins (!). Die Krainische Orthographie ist in diesem Stücke schon Bohoritschisch, nur entwischt dem Neuling noch oft ein s'ozhetam statt des Bohorotschischen s'ozhetom etz. — Kopitar otiskuje pak na ukázku německo-slovinský text, a sice 45, 46 a 47. Titulus (o rolnictví, chovu dobytka a včelařství), viz Kopitar, l. c., str. 88-98 (Polsku dellu. Shivínska Reya. Kunsht med délati. Prcja ali Prestvu. Tkanje, Tkalíszhe). — Ukázky tyto podává znovu v novější slovinštině prof. Vodník, viz Kopitar, l. c., str. 95-7.

20387. Orbis sensualium pictus . . . trilinguis . . . pictura et nomenclatura, Latina, Germanica, Polona . . . Cum titu-

- 501 -

Orbis pictus 1718-1746.

Č. 20387-98.

lorum indicibus . . . S. a. (Posnaniae?), 1718, 8°. Srv. Kvačala. l. c., str. 82, č. 86: „Poln.-lat.-fr.-deutsch, Breslau, 1718“. Srv. též Danysz, s. v. Spisy: Bibliografie.

20388. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Picti, denuo aucti Pars Secunda, 150 figuris instructa et illustrata in qua Tyronibus faciliima methodo et summa voluptate ingens elegantium Phrasium ac rarissimorum Terminorum Artium in Prima Parte non extantium, copia instillari potest; Quibus varia Moralia ad emendationem animi facientia, adjecta sunt. Cum Indice locupletissimo. Der Neu-vermehrten sichtbaren Welt Anderer Theil, mit 150 Figuren versehen und erläutert, In welchem jungen Leuten auf eine gar leichte Art und mit groster Lust, eine grosse Menge zierlicher Redens-Arten und rarer Wörter, wie in unterschiedlichen Kunsten und Handthierungen ein Ding eigentlich zu geben, und in dem Ersten Theil nicht zu finden, können beygebracht werden. Denen noch ferner zu Erbauung des Gemúts allerhand dienliche Sitten-Lehren beigefuget worden. Nebst einem weitläufftigen Register. Gum Gratia et Privil. Sacr. Caes. Majestatis, et Sereniss. Regis Polon. atque Electoris Saxon. Noribergae, Sumtibus Martini Endteri, 1719, m. 8°, str. 449. — Srv. Kvačala, Monum. Germ. Paedag. 32, 191. Viz číslo další. — Srv. též vydání 1745, č. 20397. Viz též o poměru dílu I. a II. č. 20403.

20389. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Picti Pars Prima. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura, Editio auctior et emendatior, cum Titulorum juxta atque Vocabulorum Indice. Der sichtbaren Welt Erster Theil. Das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge, und Lebens-Verrichtungen, Vorbildung und Benahmung. Aufs neue aufgelegt, an vielen Orten, neben einem Titel- und Worter- Register verbessert; auch mit gantz neuen, schónern und deutlichern Figuren, versehen. (Ozdůbka známá z vyd. 1658 s heslem: Omnia sponte fluant, Absit violentia rebus.) Cum Gratia et Privil. Sacr. Caes. Majestatis, et Sereniss. Regis Poloniae atque Electoris Saxoniae. Noribergae, Sumtibus Martini Endteri, Anno Salutis 1720, m. 8'*, str. lO, 315; Index Titul., str. 5; Index Vocabulorum, str. 56; Wörter Register, str. 48 (vesměs nečísl.). Na str. i nový titul: Orbis Sensualium Picti Pars I. Der sichtbaren Welt Erster Theil. Srv. číslo předchozí. - Orbis sensualium pictus trilirguis (srv. č. 20376.), Cibinii 1722, 8°.

20390. The Orbis Pictus. Translated into English by Charles Hoole. London: John and Benj. Sprint, 1727. Otisk do- slovný 1728, 12°. — Přetisk: Syracuse N. Y.: C. W. Bardeen, 1887, ni. 8°, str. 100. Srv. též vydání r. 1658, 1672, 1705, 1777, 1887.

20391. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus; hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, pictura et nomenclatura, cum titulorum indice. Die sichtbare Welt; das ist: Aller vornehmsten Welt Dinge, und Lebens-Verrichtungen, Vorbildung und Benamung, samt einem Titel Register . A' láthato világ; az-áz: E Világon lévo minden jelesebb Dolgoknak, és ez idei élethez tartozandó foglalatosságoknak, lerajszolások és meg nevezések, a' titulus- oknak lajstromával. Svět viditedlný namalovaný; to jest: všech nejhlavnějších na světě věcí, a v životě činů, figury a jmenováni, s přičiněným rejstrem titulů. Leutschoviae, typis Brevorianis Anno 1728, m. 8°, str. (28), 262 (recte: 273), obsah, index (l. 13). — Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV, Budapest, 1892, str. loi.

20392. Jo. Am. Comenii Orbis Pictus lingV. lat. et hung. Debiecíni, 1729, 8°. Srv. Cat. bibl. Telek. II, str. 269.

20393. Orbis sensualium pictus, Nori- bergae, 1732, lat.-ném., uvádí Kvačala, l. c., str. 82, č. 86.

20394. Orbis sensualium pictus, Norim- beigae, ^y^y, 8'. ( >tisk č. ?()388.

20395. Orbis Sensualium Pictus trilinguis .... Cibinii 1738. Excudit Joh. Barth. 8°, 236. Index. — Viz vyd. z r. 1684. Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV, Budapest, 1892, str. 1 01. Srv. Kvačala, l. c., str. 82, č. 86: „deutsch-lat.-ung. Hermannstadt“ .

20396. Orbis sensualium pictus. Noribergae, 1740-45. Mon. Com. Ges. II, str. 147.

20397. Orbis sensualium picti denuo aucti pars secunda, Noribergae, 1745. Viz Katalog 103 von Ludwig Rosenthals Antiquariat in Múnchen, str. 20, č. 217. Srv. č. 20388.

20398. Orbis sensualium picti pars prima . . . secunda. Hoc est: Omnium principalium in mundo rerum et in vita actionum, pictura et nomenclatura. Editio longe auctior et emendatior, cum titu- lorum juxta atque vocabulorum indice. Der sichtbaren Welt Erster Theil. Das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge und menschlichen Handlungen, Abbildungund Benahmung. Afs neue aufgelegt, an unzáhlichen Orten, nebst einem Titel- und Wörter- Register verbessert; auch mit ganz neuen, schónern und deutlichern Figuren, versehen. Noribergae, sum- tibus Joh. Andr. Endteri Haeredum, 1746, 8°, str. (22), 315, indices. — -

- 502 -

Orbis pictus 1746-1768.

Č. 20398-407.

Srv. Theophili Georgi Erstes Supplement zu dessen allgemeinen Europäischen Bücher-Lexico, in welchem nach Alphabetischer Ordnung die Autores dererjenigen Bücher nachgetragen worden, so in denen vier erstern Theilen nicht enthalten, Desgleichen die von 1739, bis 1747 inclus. neuedirten und wieder aufgelegten Bücher zu finden ..... Leipzig, 1755, fol., str. 83: Orbis sensualium Picti Pars 1. et II., 8°, Norimb., Endt. H., 15 j:;.r.

20399. Orbis pictus Leutschoviae, 1750. Srv. Výst. mus. 150.

20400. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium picti pars prima et secunda . . ., Noribergae, 1734-6. Viz Katalog 103 von Ludwig Rosenthals Antiquariat in München. str. 20, č. 218. Viz vyd. z r. 1756.

20401. Joh. Am. Comeni Orbis sensualium pictus trilinguis lat. germ. hung. Norimbergae, 1713, 8°. Viz Theophili Georgi Drittes Supplement, l. c., str. 77. Srv. číslo další.

20402. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadritinguis Emendatus. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, et vita Actionum, Pictura et Nomenclatura, Germanica, Latina, Italica, et Galiica. Cum Titulorum Indicibus atque Vocabulorum Dictionariolis Accurante Carolo Couteiie. (Známá rytinka s heslem; Omnia sponte fluant, Absit violentia rebus.) Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majestatis, et Sereniss. Electoris Saxonici. Noribergae, In Bibliopolio Joh. Andr. Endteri, Anno Salutis 1755, m. 8°, 58 archu. Jest to opravené vydání z r. 1746. Srv. přetisk z r. 1777. Viz Theophili Georgi Drittes Supplement zu dessen Europäischen Bücher-Lexico (753-1757). Leipzig, 1758, str. 5?. Prodával se za 20 grošů. Srv. dále Vorovka K., Norimberský Orbis pictus z r. 1755 a biblické citáty v různých vydáních Orbisu. Paedag. Rozhledy XIX, 1906, 342-74. Srv. Tupetz, Schulausgaben pädag. Klassiker I, Wien, 1896. Viz v dalším.

20403. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Picti Pars Prima. Hoc est: Omnium principalium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Editio longe auctior et emendatior, cum Titulorum juxta atque Vocabulorum Indice. Der sichtbaren Welt Erster Theil. Das ist: aller vornehmsten Welt Dinge, und menschlichen Handlungen, Abbildung und Benahmung. Aufs neue aufgelegt, an unzáhligen Orten, nebst einem Titel- und Wörter Register verbessert; auch mit ganz neuen, schónen und deutlichern Figuren, versehen. (Rytinka s heslem Komenského; Omnia sponte fluant, Absit violentia rebus.) Cum Gratia et Privil. Sacr. Caes. Majestatis, et Sereniss. Regis Poloni atque Electeris Saxoniae. Noribergae, In Bibliopolio Joh. Andr. Endt. Anno Salutis 1756, m. 8°, str. (22), 315. Index titul., str. 4 (nečísl.), Index vocabulorum, str. 56 (nečísl.), Worter-Register, .str. 48 (nečísl.), 1. A-Dd^. Viz o tomto vydání Jarník, str. 54-5, č. 6. Z obsahu: Neue Vorrede („Es beziehen sich aber diese Imstände I. auf die Schicksale: II. Auf den Werth: III. Auf den niitzlichen Gebrauch: und endlich \\. auf die verbesserte Ausgabe dieses Buches . . . Und aus dessen (= Comenius) Feder ist nun der erste Theil dieses Werkes geflossen, welches unzählich mal wiederum aufgeleget, und fast in allen Schulen zum beständigen Gebrauch nicht ohne grossen Nutzen eingeführet worden ist. Den andern verfertigte der so fromme als gelehrte Herr Wolfgang Christoph Deszler, wohlverdienter Conrector der Schult zum H. Geist im neuen Spital zu Nürnberg, ein Mann, dessen gesegnetes Gedächtnus so viele erbaviliche und gelehrte Schrifften nicht untergehen lassen. Selbst diese Fortsetzung der Comenianischen Arbeit ervveiset zur Genüge, wie mächtig derselbe in der reinen lateinischen Schreib-Art, und wie stark in der gesunden Sitten-Lehre gewesen sey.“) Picdmluva podepsaná: 1. Sept. 1746. — Joh. Henr. a Seclen in Selectis Litterariis, 1725 (chvála Komenského Orbis). — Nová předmluva lat. německá. — Předmluva Komenského, lat.- německá. — Srv. vydání z r. t76().

20404. Orbis sensualium pictus quadrilinguis emendatus, hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et vita actionum, pictura et nomenclatura, Germanica, Latina, Italica et Galiica. Cum titulorum indicibus atque vocabulorum dictionariolis accurante Carolo Couteiie. Noribergae, 1700, 12°, str. (40), 004, indices. Srv. č. 20402.

20405. Joan. Amos Comenii Orbis sensualium pictus latino et polono idiomate pro usu scholasticae juventutis reimpressus. Lovicii. Typis Suae Celsitudinis Primatialis Anno Domini 1763. Srv. Lukaszewicz, Hist. szkól I\', str. 211; Danysz, Roczn. tow. przyj. nauk poznaň- skiego XXV, 1898, str. 193. — Jest to základ všech vydání pro školy piari- stické.

20406. Orbis sensualium pictus latino et polonico idiomate . . . \ ilnae, 1707, 8°. Viz Estreicher A'., Bibliografia Polska XIX. stol., II, 1S74, str. 412, 2. sl.

20407. Іоанна Амоса Кохенія Видимый свѣтъ, на Латинскомъ, Россійскомъ, Нѣмецкомъ, Нталіанскомъ и Французскомъ языкахъ представленъ, или краткое введеніе, которымъ изъясняется, что

- 503 -

Orbis pictus 1768-1773.

Č. 20407-13.

обучающемуся юношеству легкимъ способомъ не только языку, разумнымъ упражненіемъ, но также и вещи достойныя знанія самонужнѣйшія должны быть вверены, изо ста пятидесяти одной главы состоящее, изъ которыхъ каждая вмѣсто надписи н содержанія изъ Священнаго Писанія взятымъ свидѣтельствомъ означена, и съ реестромъ самыхъ нужнѣйшихъ Россійскихъ слипъ, которой вмѣсто лексикона для употребленія Россійскаго юношества служить имѣетъ на пяти языкахъ дополнить можетъ изданное. Печатанъ при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ 1768 года, 8°, str. 477 (čísl.). Obsah: Na 1. straně verše z Juvenala; na 4-20 verše z knihy Bytia v pěti jazycích; potom ruská předmluva, str. 8; Содержаніе главъ сея книги, str. 16; nový titul: Orbis visibilis. Видимый свѣтъ. Die sichtbare Welt. Il mondo visibile. Le monde visible; na konci: Реестръ Россійскихъ словъ, 25 str. Vydal Veber (nebo Ch. A. Čebotarev?), přeložil prof. Šaden. Viz Сопиковъ, Опытъ Россійской Библіографіи; Русская библіографія о Комсн- скомъ, Журналъ Мин. Нар. Проев., 290, 1893, str. 140, č. I. — Viz dále: Коркуновъ 3/. А. О книгѣ Joauiia Амоса Комсискаго: Видимый свѣтъ. Извѣстія втораго отдѣленія Императорской Академіи Наукъ т. 4, О.-Иб. 1855, листъ 88, sl. 199-206. — О СеЪо- tarevii viz БіограФ. Словарь ПроФ. Московск. Унивъ. 1855, s. v. — Vydání pořízeno podle Norimberského z r. 1755. Srv. Rukopis z pozůstalosti Šafaříkovy bibliotheky Musea království Českého sign. IX, E. 41: Начало ученія. Учитель, ученинкъ бѣсѣдуетъ. Orbis pictus XVIII stol. 4°, l. 45. — Viz dále vyd. r. 1788. Srv. č. 20375.

20408. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Picti Pars Prima. Hoc est: Omnium principalium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Editio longe auctior et emendatior, cum Titulorum juxta atque Vocabulorum Indice. Der sichtbaren Welt erster Theil. Das ist: Aller vornehmsten Weltdinge, und menschlichen Handlungen Abbildung und Benahmung. Aufs neue aufgelegt, an unzählichen Orten, nebst einem Titel- und Wörter-Register verbessert; auch mit ganz neuen, schönen und deutlichem Figuren versehen. (Rytina s heslem: Omnia Sponte Fluant, Absit violentia rebus.) Cum Gratia et Privil. Sacr. Caes. Majestatis, et Sereniss. Regis Poloniae atque Electoris Saxoniae. Noribergae. Anno Salutis, 1769. 12°, str. (16), 315, 1. A-Ddj. Index titul, str. 5 (nečísl.); Index Vocabulorum, str. 58 (nečísl.); Wörter-Register, str. 46 (nečísl.). Srv. vyd. z r. 1756.

20409. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Picti denuo aucti et nova cura emendati Pars Secunda, CL. Figuris in structa et illustrata, Cujus beneficio Tyro nibus facillima methodo et summa volup tate ingens elegantium Phrasium ac rarissimorum Terminorum Artium in Prima Parte non extantium, copia instillari potest; Quibus varia Moralia ad emendationem et delectationem animi facientia, adjecta sunt; Cum Indice locupletissimo. Der Neuvermehrten Sichtbaren Welt Anderer Theil, mit 150 Figuren erläutert, und durchgehends auf das sorgfältigste verbessert, Ver mittelst welchem jungen Leuten auf eine gar leichte Art und mit gröster Lust, eine grosse Menge zierlicher Redens Arten und rarer Wörter, wie in unterschiedlichen Künsten und Handthierungen ein Ding eigentiich zu geben, und in dem Ersten Theil nicht zu finden, bey gebracht werden kan; Denen noch ferner zu Erbauung und Ergötzung des Gemuths allerhand dienliche Sitten Lehren beygefüget worden. Nebst einem weit läuftigen Register. Cum Gratia et Privil. Sacr. Caes. Majestatis, et Sereniss. Regis Polon. atqne Electoris Saxon. Noribergae, In Bibliopolio Joh. Andr. Endt. Anno Salutis 1769, m. 8°, str. 2 + 449, Syllabus titul. str. 5 (nečísl.), Wörter-Register, str. 56 (nečísl.), celkem l. A-Ii8. Srv. vyd. z r. 1756.

20410. Orbis sensualium pictus quadrilinguis . . ., Noribergae, G. N. Raspe, 1770. Viz Katalog 103 von Ludwig Rosenthal's Antiquariat in München, str. 20, č. 228. Srv. č. další.

20411. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis emendatus, hoc est: omnium fundamentalium in mundo rerum et vita actionum pictura et nomenclatura latine, polonice, gallice et germanice cum titulorum indicibus atque vocabulorum dictionario accurante Carolo Coutelle. Cum gratia et priv. Sac. Caes. Majestatis, Regis Poloniae et Sereniss. Electoris Saxonici. Varsaviae, apud Michael Groell bibliopola (!) regio (1). Norimbergae, Impensis Bibliopoli heredum Joh. Andr. Endtheri Anno Salutis 1770, m. 8°. Jest to vydání podle edice z r. 1746, nákladem varšavského knihkupce Grela, pod protektorátem knížete Adama Czartoryského. v části polské jen málo pozměněné od vyd. piaristického z r. 1763. Viz Danysz, Roczn. tow. przyj. nauk, XX^^ 1898, str. 193-4.

20412. Versuch eines Elementarbuches für Kinder durch Abbildung der merkwürdigsten Dinge und derselben deutschen, lateinischen, französischen und italianischen Benennungen. Nürnberg, 1770, 8°, hojné dřevoryty.

20413. Elementarwerk mit Kupfer, vydaný spis od Basedowa r. 1773 jakožto „verjiingter“, -poále Goethe . Aus meinem

- 504 -

Orbis pictus 1773-1784.

Č. 20413-24.

Leben, III, kn. 14, ale „verschlechter“ Orbis pictus. Viz č. 20510, 20534.

20414. C'Bt.Ti. Coin, зримый m. лицахъ, пли предметы величія и многообразности Зижди — толевыхъ намѣреній, открывающих і ея въ природѣ и в.» правахъ, изяспенмл Физическими и нравственными изображеніями, съ юо гравированными эстампами; исрсв. съ Нѣм. Не. Хме.іъницкимъ, (’.-116.. 1773. 4°. Práce tato nemá s Komenského Orbis pictus nic společného mimo titul. O vydánich viz Соииковъ Вис. С., Опытъ Poccifí- скоП библіографіи или полный словарь, IV, С.-Нб., 1905, 8°, str. 232, č. ιοί 74 a d. O obsahu viz Жури. Мни. Народи. Проев., 290, 1893, нолбь. str. 140, pozn.

20415. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus . . . Stockholm, 1775, 8°. Viz Graesse Jean Georg-Theodore, Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique, II, Dresde, 1861, str. 234: „en latin, français et svédois“.

20416. Orbis pictus. Die Welt in Bildern in 82 Abschnitte zum Gebrauche der kleinsten studirenden Jugend in den kais. kön. Staaten zusammengezogen. Wien, gedruckt bei Joh. Thomas Edlen von Trattnern. 1776, m. 8°, str. (2), 165. Syllabus fertiliorum primitivorum, Verzeichniss einiger Stammwörter, str. 19. Srv. vyd. 1792. Úprava zavedená P. Grat. Marxem u příležitosti gymnasijní reformy r. 1775. Viz K. Wotke, Das österr. Gymnasium im Zeitalter Maria Theresiens. Monumenta Germaniae Paedagogica XXX, 1905, str. 159-63. Úřední jednání o český překlad líčí B. Rieger. Osvěta, 1887, str. 499-501. Viz též Jarník, Čas. Mor. Musea Zemského X, str. 56.

20417. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis Emendatus. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo Rerum, et vita Actionum, Pictura et Nomenclatura, Germanica, Latina, Italica, et Gallica. Cum Titulorum Indicibus atque Vocabulorum Dictionariolis Accurante Carolo Coutelle. (Známá rytinka s heslem: Omnia sponte fluant, Absit violentia rebus.) Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majestatis, et Sereniss. Electoris Saxonici. Noribergae, In Bibliopolio Joh. Andr. Endteri. Anno Salutis 1777, m. 8°, str. 48 (nečísl.), 604; Index Titul., str. 4; Index Vocabulorum, str. 58; Wörter-Register, str. 50; Tavola italiana de' titoli, str. 3; Tavola delle parole italiane, str. 103; Table françoise de titres, str. 3; Table des mots françois, str. 82 (vesměs nečísl.). Za předmluvou nový titul: Die erneuerte sichtbare Welt. Orbis sensualium pictus renovatus. II mondo visibile (rinovato). Le monde visible renouvellé. — Jest to přetisk vydání z r. 1755, viz č. 20402. — Srv. též Monatshefte Com. Ges. II, str. 147.

20418. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus: hoc est Omnium principalium in mundo rerum et in vita actionum, pictura et nomenclatura. Joh. Amos Comenius Visible worid: or, a nomenclator, and pictures, of all the chief things that are in the world, and of men's employments therein; in above 150 cuts. Written by the Author in Latin an Hige Dutch, being one of his last Essays, and the most suitable to children s capacities of any he hath hitherto made. Translated into english by Charles Hoole, M. A., for the use of young Latin scholars. The twelfth edition, corrected and enlarged. And the English made to answer word for word to the Latin. London printed for S. Leacroft. 1777, m. 8°, str. (16), 197, (6). — Srv. vydání 1658, 1672, 1705, 1728, 1777, 1887. — Vydal W. Jones (s předmluvou z r. 1727, podepsanou J. H.). Srv. Jarník 56, č. 9 - Viz též: „Orbis Pictus Lat.-angl. překl. Hooleho London 1777“. Kvačala, l. c., č. 86, str. 82. Týž, Archiv, I. V Brně 1910, str. 48.

20419. Joann. Amos Comenii Orbis pictus. Die Welt in Bildern, in zwei und achtzig Abschnitte zum Gebrauche der kleinsten studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten zusammengezogen. Mit kaiserl. königl. allergnädigster Freiheit. Wien, Gedruckt bei Johann Thomas Edlen von Trattnern, 1778, 12°, str. 169 (5).

20420. Joann. Amos Comenii Orbis pictus. Svět v obrázkách, v osmdesáti dvouch odděleních k užívání nejmenší studující mládeže v císařsk. kralov. zemích v hromadu stažený. S císařsk. králov. nejmilostivější svobodou. Prodává se nevázaný kus za 30 krejcaru. V Vídni, vytištěno u Jana Tomáše urozen, z Trattnern, cís. král. dvorských knihtlačitelů a knihkupců, 1779, m. 8°, str. 167. Srv. česká vydání 1685, 1728, 1833.

20421. Orbis pictus, Vídeň, 1780, něm.-lat. text, uvádí Kvačala, l. c., str. 82, č. 86.

20422. Orbis sensualium pictus . . ., Noribergae, Endter, 1780, m. 8°, str. 22 (nečísl.), 315, str. 108 (nečísl, indices). Viz Katalog 103 von Ludwig Rosenthal's Antiquariat in München, str. 20, č. 220.

20423. Neu umgearbeiteter Orbis Pictus von Joh. Christ. Lederer. Leipzig, im Schwickertschen Verlag, 1784, 8°. Bez obrázků, 156 kapitol.

20424. Wohlfeil Kazim., Bemerkungen der interessantesten sinnlicher Dinge nach Art der Bilderwelt von Komenius, Leipzig, 1784, 8°. Srv. vydání pod názvem:

- 505 -

Orbis pictus 1784-1805.

Č. 20424-37.

Practische Uebungen in der deutschen und polnischen Sprache, Krakow, 1805.

20425. Зрѣлище вселенныя, на латин

скомъ, россійскомъ н нѣмецкомъ языкахъ, изданное для народныхъ училищъ. Съ естамнамп. Въ С.-Петербургѣ при Имиср. Академіи Паукъ. С.-Петербургъ, 1788, 8°. Ruské vydání Orbis pictus na rozkaz Kateřiny II. O poměru k originálu viz Коркуновъ, l. c, str. 206. Bylo častěji přetiskováno: Poslední vydání 1808. Viz Жури. Mnu. Нар. Проси. 290, 1893, str. 140, č. 2. Srv. vyd. r. 1768.

20426. Joann. Amos Comenii (Orbis) pictus. Dle Welt in Bildern, in zwei und achtzig Abschnitte zum Gebrauche der kleinsten studierenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten zusammengezogen. Wien, gedruckt bei Johann Thomas Edlen von Trattnern . . . 1788, 12°, str. 167.

20427. Jo. Amos Comenii Orbis Visibilis. Амоса Комснін Видимый Міръ, на Латинскомъ, Россійскомъ, Нѣмецкомъ, Италіанскомъ и Французскомъ языкахъ нрсдставлеппый; или краткое Введеніе, которымъ изъясняется, что обучающемуся Юпошеству легкимъ способомъ не только языки, разузінымъ упражненіемъ, но также и вещи достойныя знанія самонужпѣйшія должны быть вверены, изо ста пятидесяти одной главы состоящее, изъ которыхъ каждая вмѣсто надписи и содержанія изъ Свашенпаго Писанія взятымъ свидѣтельствомъ означена, и съ реэстромъ самыхъ нужнѣйшихъ Россійскихъ словъ, которой Россійскому юпошеству, вмѣсто Словаря на пяти языкахъ служить можетъ. Maxima debetur puero reuerentia. Si quid Turpe paras, nec tu pueri contempseris annos: Sed Peccaturo obsistas tibi filius infans. Iuvenal. Изданіе второе. Москва. Въ Унн- верситстскоЛ типографіи, у Н. Новикова, 1788, года, 4°, str. 22 + 554. Srv. vydání z r. 1768.

20428. Neuer Orbis pictus für unser philosophisches und aufgeklärtes Jahrhundert. Kaklogallinien, 1790. (Satyra). Viz Mon. Com. Ges. II, str. 147.

20429. Joann. Amos Comenii Orbis pictus. Die Welt in Bildern, in zwei und achtzig Abschnitte zum Gebrauche der kleinsten studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten zusammengezogen. Mit kaiserl. königl. allergnädigster Freiheit . . . Wien, gedruckt bei Johann Thomas Edlen von Trattnern, 1792, 12°, str. 167. (Vydal Marx.) Srv. vydání z r. 1776. Viz Jarník, str. 57, č. 10.

20430. Orbis sensualium pictus. Den Synliga Weriden. Le monde visible. Stockholm, And. Jacobsson Nordstrom, 1796, 8°, str. 224, 5 l. index. Viz Katalog 103 von Ludwig Rosenthal's Antiquariat in München, str. 20, č. 225.

20431. Orbis Sensualium Pictus Quadrilingvis . . . Sz(ombathy) J(ános). S.-Pataki 1790, 8°. Viz Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV. Budapest, 1892, str. 101.

20432. Joann. Amos Comenii Orbis Pictus In Hungaricum, Germanicum, et Slavicum Translatus, Et Hic Ibive Emendatus. A' Világ Le Festve. Magyar, Német, és Toth Nyelvekre fordíttatott, és hellyel-hellyel meg jobbíttatott. Die Welt in Bildern. In die Ungarische, Deutsche und Slawische Sprache übersetzt, und hin und wieder verbessert. Swět Namalowaný, do Uherské, Německé a Slowenské Řeči přeložen, a Místy ponaprawen. Nyomtattatott Pozsonban, Weber Simon Peter kóltlégével és betuivel. 1798, m. 8°, str. 180 + 4. Před titulem vyobrazení s uherským znakem nahoře. — Srv. Kiss, A magyar Comenius-irodalom. Néptanitók Lapja. XXV, Budapest, 1892, str. 101. — Viz též Jarník, str. 57, č. 11. Srv. „Orbis Pictus. Maďarsko, německo, slovenský (slavicus) Prešporok, 1798.“ Kvačala. Archiv I. V Brně 1910, str. 49.

20433. Orbis pictus, London, 1798, vyd. lat.-angl., viz Kvačala. l. c., str. 82 č. 86.

20434. Jo. Amos Comenius Graeco-Latinus, usui studiosae juventutis accomodatus. Ιωάννης Αμωοος Κομενιος εΉενο- λατινικος τη χρήοετ της σχολαστικής νεότητος έφαρμύσ&ετς. — Vindobonae, apud J. G. Binzinium, 1802, 8°, str. 173 + 3. Srv. předmluvu k vydání z r. 1825. Marxův výbor s překladem Mik. Teichmanna, professora rétoriky v Těšíně. Věnováno Leop. Jan. Scherschnikovi. Srv. Jarník, str. 57, č. 12.

20435. (Lederer), Die gemalte Welt oder der gemeinnützige Lateiner. Leipzig. (Druhý titul: Der kleine Lateiner oder gemeinnützige Kenntnise aus der Natur und Kunst in der Gestalt eines neuen lateinischen Lesebuchs für Kinder zur Bildung des Verstandes und Herzens durch das Gedächtnis. Mit Kupfern. Vierte verbesserte Auflage.) Nürnberg, 1802, m. 8°, str. (2), X, 150.

20436. Practische Uebungen in der deutschen und polnischen Sprache, mit der Absicht verbunden die Jugend mit den interessantesten Dingen bekannt zu machen, Krakau, 1805, 8°. Jest to nové zpracování díla Wohlfeil Kazim., Bemerkungen 1784.

20437. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura, Latina, Polonica, Gallica, et Germanica. To jest Jana Amosza Kommeniusza Świat malowany rzeczy widocznych

- 506 -

Orbis pictus 1805-1818.

Č. 20437-51.

pod zmysly podpadaiących, w czterech językach, czyli wszelkich rzeczy na świecie i dzialaň ludzkich wyobraženie i wymieníenie po lacinie, po polsku, francusku i po niemiecku. Comenius ou le monde visible . . . . Commenii Orbis sensualium pictus. Vydal Jerzy Samuel Bandtkie podle La Coutelle) w Wroclawiu, u Wilhelma Bogumila Korna, 1805, 8°, str. (32), 543. — Přetisk r. 1818. - Srv. podrobně Danysz. str. 194. - „Orbis Pictus. Lat. polsko, franc, nem. Vratislava, 1805.“ Kvačala, Archiv 1. V Brně 1910, str. 49. — Viz též Jarník, 57, č. 13.

20438. Свѣтъ зримыЛ въ стихахъ . . . . преложилъ въ стихи Священникъ 1'аври.іь ІІа.гацкій, С.-Петербургъ, 1805, 8°. Nemá s Komenského Orbis pictus ničeho společného, viz č. 20414.

20439. Orbis Sensualium Pictus Qua drilinguis . . . Posonii, 1806, S. Weber, m. 8°, l. 180, index. Srv. vydání 1798. Viz další otisk, poněkud změněný 1842. Srv. Kvačala. l. c., str. 82, č. 86.

20440. Komeniusz francuzko-polski czyli Zbiór najpotrzebniejszych nazwisk pod zmysly podpadajacych rzeczy na wzór Obrazkowego Świata Komeniusa, dla pozytku poczynaj^icych si^ uczyé jazyka francuzkiego uložony. Warszawa, 1806, 8°. Srv. Danysz, str. 195. Viz vydání 1809.

20441. Orbis pictus immutatus a Leop. Joanne Scherschnick, praefecto gymnasii Teschinensis. Vindobonae apud J. G. Binzium, 1807, 8°, str. VIII + XXII, 125. (Německo-latinsky.) Srv. Jarník. 57, č. 14. Z obsahu: Dedikace: Leopoldus Scherschnick Henr. Comiti de Larisch Moennich, rhetoricae studioso. - Praefatio. — Index editionum. (Januae linguae latinae a P. P. Hibernis S. I. primum vulgatae. Sequuntur editiones, mutata inscriptione libri. Index editionum Vestibuli Januae linguarum. Index editionimi Orbis Picti).

20442. Komenius. Zbiór najpotrzebniejszych nazwisk pod zmysly podpad ajcych rzeczy, na wzór Obrazkowego Świata Komeniusza, dla požytku poczynaj:|cych siv uczyć języka francuzkiego uložony, z dodatkiem wyrazów najbardziej užywanych w posiedzeniu. Kraków, 1808, 8°.

20443. Іоанна Амоса Еоменія Видимый міръ, на латинскомъ, россійскомъ, нѣмецкомъ, нталіянскомъ, французскомъ языкахъ представленный . . . Москва 1808, 4°. Srv. vydání r. 1768, 1787, 1788.

20444. Komenius Jan Amos. Świat malowany rzeczy widocznych pod zmysly podpadajqcych, w czterech językach, czyli wszeikich rzeczy na świecie i dzialaň ludzkich wyobraženia i wymienienie po lacinie, po polsku, po francusku i po niemiecku. — Comenius ou le monde visible. Comenii Orbis sensualium pictus. (Vydal J. S. Handikie podle La Coutelle.) — Wroclaw, u W. B. Korná, iS()<), 8° s rytinami. Srv. vydání r. 1806.

20445. Komeniusz malý na wzór obraz- kowych ... po polsku, po francuzku i po niemiecku. Lwów iSio, s“.

20446. Orbis sensualium pictus latino-anglicus . . . New-Vork, 1810, 8°, sir. [},z), 128, 114, 60. Podle překladu Hoolcova. 12. vyd.

20447. Comenius gallico germanicus, oder die Welt in Bildern französisch und deutsch. Für Anfänger in der französischen Sprache bearbeitet und herausgegeben von C. J. v. Hubert. Zweite durchaus verbesserte Ausgabe. Wien, Aloys Doll, 1817, 8°, str. i(.8. Titul na listě: Le monde representé en figures. Die Welt in Bildern. Srv. /dniik. str ;s, č. 15.

20448. Komeniusz. Zbiór pajpotí-zebníejszych nazwisk pod zmysly podpadaji^cych rzeczy, na wzór obrazkowego świata Komeniusza, dla požytku poczynaj:)cych si«,' uczyč j«;zyka francuzkiego uložony, z dodatkiem wyrazów najbardziej užywanych w posiedzeniu. Z francuzkiego uložony. Nowa edycya. Kraków, druk Gróblowski, Józela Mateckiego, 1817, 16°, str. 129.

20449. Komeniusz dla požytku poczynajncych si*; uczyč jazyka francuzkiego, czyli Zbiór najpotrzebniejszych nazwisk pod zmysly podpadajacych rzeczy, na wzór obrazkowego świata uložony, po polsku i po francuzku. Kraków, 1817, 8°, str. 142, (3). — Dvoje vydání s malými odchylkami.

20450. Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura. Latina, Polonica, Gallica, et Germanica. Editio nova, priori emendatior. To jest Jana Amosza Kommeniusza Świat malowany rzeczy widocznych pod zmysly podpadají)cych, w czterech jezykach, czyli wszeikich rzeczy na świecie i dzialaií ludzkich wyobraženie i wymienienie, po lacinie, po polsku, po francuzku i po niemiecku. Edycya nowa zupelnie przejrzana i poprawna. W Wroclawiu, u Wilh. Bog. Korna, 18 18, 8°, str. XIV (v předmluvě o starším vydání), 465. — Srv. Jarník, str. 58, č. 16. Viz další vydání s textem polským napřed.

20451. Komenius Jan Amos. Świat malowany rzeczy widocznych pod zmysly podpadajqcych, w czterech jazykách, czyli wszeikich rzeczy na świecie i dzialaň ludzkich wyobraženia i wymienienie... po lacinie, po polsku, po francusku i po

- 507 -

Orbis pictus 1818.

Č. 20451-62.

niemiecku. — Edycya nowa, zupelnie przejrzana i poprawna, z wielu obrazkami. Orbis sensualium pictus quadrilinguis, hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura latina, polonica, gailica et germanica. Editio nova priori emen- datior. Wroclaw, Wilh. Bog. Koni, 1818, 8°, str. XVI. 468, vyobrazení J. A. Komenského. Trojitý index. Přetisk vyd. z r. 1805.

20452. Sammlung der nöthigsten Benennungen sinnlicher Dinge, nach Art des Komenius Bilderweit, zum Behilfe der Anf§anger in der deutschen Sprache, besonders der niedrigsten Schulen. - Zbiór najpotrzebniejszych nazwisk pod zmysiy podpadajacych rzeczy, podtug obrazkowego świáta Komeniusza, dla požytku poczynaj:)cych si<; uczyč jazyka niemieckiego . . . Lwow, 1820, 8'

20453. Joannis Amos Comenii Orbis Pictus Graeco latinus, Quem Ad Usum Juventutis, Graecarum Litterarum Studiosae, Accomodatum Curavit Mart. Span. Vindobonae, apud Josephum Geistinger, 1820, m. 8°, str. (4), 82. Pi-edmluva podepsána: Martin Spán, Professor Vien- nae, mense Novembri 1819. Srv. Jarník, str. 58, č. 17.

20454. Komeniusz malý na wzór obrazkowych, po polsku, po francuzku i po niemiecku. Wydanie nowe przejrzane i poprawione. Le petit Comenius d aprés le grand, en polonais, français et allemand. Lwów, 1821, 8°, str. 146 (5).

20455. Komeniusz malý na wzór obrazkowych, po polsku, po francuzku i po niemiecku. Wydanie nowe przejrzane i poprawione. Le petit Comenius d'après le grand, en polonais, français et allemand. Lwóv, 1826, 8°.

20456. Komeniusz malý, na wzór obrazkowego, po polsku, po francuzku i po niemiecku. Wydanie nowe przejrzane i poprawione. — Le p(o)etit Comenius, d'aprés le grand, en polonais, français et en allemand. Nouvelle édition, revue et COrrigée. Warszawa, naklad i druk J. Brzezin}', 1826, 8''.

20457. Komenius. Zbiór najpotrzebniejszých nazwisk pod zmysty podpadajqcych rzeczy, na wzór obrazkowego świata Komeniusza, dla požytku poczynajqcych sie uczyč jazyka francuzkiego uložony. Kraków, druk Józ. Maleckiego, 1828, 8°, str. 106.

20458. Orbis pictus in Hungaricum et Germanicum translatus. Die Welt in Bildern. in die ungarische und deutsche Sprache übersetzt und hin und wieder verbessert. Posonii, 1831, 8°.

20459. Neuer Orbis pictus für die Jugend oder Schauplatz der Natur, Kunst und des Menschenlebens in 316 litographirten Abbildungen mit genauer Erklärung in deutscher, lateinischer und französischer Sprache nach der früheren Anlage des Comenius bearbeitet und dem jetzigen Zeitbedürfnisse gemäss eingerichtet von J. E. Gailer . . . Lehrer an dem Lyceum in Tubingen. Reutlingen, Verlag der lithogr. Anstalt von Joh. C. Mäcken, junior, 1832, 8°, str. (12), 547. — Srv. Jarník, str. 58, č. 18. Druhý titul je francouzsky a často bývá uváděn jako samostatné dílo: Nouveau Orbis Pictus à l'usage de la jeunesse, ou spectacle de la nature, des arts et de la vie humaine en 316 Figures lithographiées et avec une description exacte en langue Allemande, Latine et Française d'aprés celui de Comène et arrangé sur les besoins de nos temps par J. E. Gailler, précepteur au lycée de Tubingue. Reutlingen, dans rétablissement lithographique de Jean C. Mäcken le jeune, 1832. — Viz vydání r. 1833, 1835, 1837, 1842.

20460. Die Welt in Bildern. Ein lehrreiches und angenehmes Geschenk für Kinder gebildeter Eltern. Berlin, 1832, 8°. 121 kolorovaných mědirytin.

20461. Joan. Amos. Comenii (Orbis) pictus. Die Welt in Bildern. Svět v obrazích. Świat w obrazach. Le monde en tableaux. V Hradci Králové, písmem Jana Pospíšila, činného ouda při českém národním Museum a impressora v Praze a Hradci Králové, 1833, 8°, str. XVI (proslov podepisuje vydavatel Jos. Chmela), 454, (4), 153 obrázky. Str. I-XVI: Život Jana Amosa Komenského (vedle Františka Palackého z Musejníku vyňatý a zkrácený). Věnování Jiřímu a Antonínovi hrab. z Valdštejna a Vartemberga. Srv. vydání Vratislavské 1818. — Na některých výtiscích letopočet 1832, doslova se shoduje. — Srv. Joan. Amos. Comenii, Orbis pictus quinquelinguis. Jindy a Nyní, 1833, II, str. 56. — Viz též: Fr. D. O oblibě Komenského Světa v obrazích v Mníšku. Květy VII, 1840, str. 368 (poslední české pětijaz. vydání). — Rypáček F. J., Ke stoletým narozeninám výtečného paedagoga. Národ a škola XIV, č. 4, 1893. Viz Paedag. Rozhledy VII, 1894, str. 83 (Chmela Jos., vydavatel Orbis pictus 1833, 1846, upravovatel Didaktiky ku prvému vydání.) — Viz též Pešek Jos., Děd a vnuk nakladateli J. A. Komenského Světa v obrazích (Pospíšil Jan Hostivít a Jaroslav). Učitelský Přehled VII, 1910, č. 5. — Srv. česká vydání r. 1685, 1728, 1779. — Chmel vynechal předmluvu Komenského. Srv. Zoubek Fr. J.. Zapomenuté slovo Komenského, Česká Škola, 1882 (otisk