Julie Nováková

[ 1909—1991 ]

Bibliografie


{ Pospojováno z již vypracovaných soupisů i odjinud }*


1939

  „K polemice Hilaria Litoměřického s Rokycanou, zvláště k "Traktátu katolickému"“, Listy filologické 66, 1939 (1940), č. 5-6, str. 364-372.

Též jako zvl. otisk, 1940, 8 str.

1941

  „Aristofanes: Jezdci — Žáby. Dvě komedie. V překladu, s úvodem a poznámkami Ferd. Stiebitze. Praha 1940“ (recenze), Listy filologické 68, 1941, str. 336-339.

  „Plutarchovy Životopisy: Perikles, Fabius Veliký, Dion, Brutus. V překladu a s ůvodem J. Otáhalové-Popelavé Praha 1940“ (recenze), Listy filologické 68, 1941, str. 345-349.

1945

  Lukrecius (Lukretius), O podstatě světa. Přeložila a doslov napsala Julie Nováková. Výtvarně doprovodil a obálku navrhl Stanislav Ježek. Edice Slovo (řídí Jaroslav Kabeš), sv. 2. Praha, Nakladatel Jan Pohořelý, 1945 (1. vyd.), 383 str.

Titus Lucretius Carus, De rerum natura. — Viz druhé vydání 1971.

Rec.: Jaroslav Ludvíkovský, „Dva české překlady Lucretia“ (Josef Kolář, Julie Nováková), Listy filologické 73, 1949, s. 131-139. — Srv. Karel Horálek, „Nad českým a ruským Lukreciem“, Slovo a slovesnost 10, 1948, s. 171-173. (img)

1946

  Musaios, Hero a Leandros. Přeložila a doslov napsala Julie Nováková. Výtvarně doprovodil a obálku navrhl Stanislav Ježek. Edice Přátelství, sv. 18. V Praze, Nakladatel Jan Pohořelý 1946, 49 + (3) str.

Viz upravené překlady v letech 1974 a 1979.

  „Hexametr 'Václava Živsy'“, in: Svatopluku Čechovi. Praha 1946, str. 579-581.

1947

  „Paběrky o Petroniovi“, Listy filologické 71, 1947, str. 257-269.

  „Kvantita v českém verši přízvučném“ (fr.: Quantité du vers tchèque tonique), Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, č. 2, str. 96-107.

Online: Slovo a slovesnost (txt), (img).

  „Antika a dnešek“ (doslov), in: Pavel Nauman, Faon, (obálku a vazbu navrhl František Muzika), Praha, ELK 1947, str. 281-286.

  „S. J. De Laet: Aspects de la vie sociale et économique sous Auguste et Tibère. Brusel 1944“ (recenze), Listy filologické 71, 1947, str. 294-295.

  „Karel Horálek: Studie o slovanském verši. Sborník filologický 12, 1946, 261-343“ (recenze), Časopis pro moderní filologii 30, 1947, str. 148-152.

  „Od jáství k množství“, Marginálie 20, 1947, 4. 1/4, str. 49-51.

Recenze: Hledání a Jistoty. Vzájemná korespondence Otakara Březiny s Otakarem Theerem. Z rukopisu vydal J. Kabeš, Praha 1946.

  [spolupráce na převodu korejské lyriky], in: Démantové hory. Korejské pohádky. Vypravuje Vlasta Hilská. Veršuje Julie Nováková. Praha, Melantrich 1947.

K tomu viz „Oprávci autorů“ (1949). — Nutno podotknout, v souvislosti s diskusí o korektorských a redakčních úpravách, že na vstupní chlopni je jako autorka veršů a písní uvedena Julie Horáková (sic!).

Rev. Jaroslav Průšek: „Nové knihy o východní Asii 1947“ (V. Hilská: Démantové hory), Nový orient 3, 1948, č. 7-8, s. 185-188.

  „Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od března 1945 do prosince 1945: 26. března 1945. Julie Nováková: Český časoměrný hexametr“ (zpráva), Slovo a slovesnost 10, 1947 (1948), č. 3, str. 191.

S. 191: Bude otištěno ve Věstníku Král. české spol. nauk 1947.

1948

  „K slovosledným inversím v latinském verši“, Listy filologické 72, 1948, str. 86-91.

  „Latina je mrtvá, ať žije latina!“, Svobodné noviny 1948, 27. 4.

  „Homérskou otázku...“, Slovo a slovesnost 10, 1947—1948, č. 4, str. 250-251.

Recenze: Albert Severyns, Homère, sv. 2., Brusel 1946 (2. vyd.).

Online: Slovo a slovesnost (txt), (img).

  „Plutarchos: Hostina sedmi mudrců, přeložil F. Stiebitz, Brno 1947“ (recenze), Listy filologické 72, 1948, str. 296-298.

  „Thukydides: Perikleova řeč nad padlými, přeložil F. Stiebitz, Brno 1947“ (recenze), Listy filologické 72, 1948, str. 298.

1949

  Tři studie o českém hexametru. Věstník Královské české společnosti nauk, Třída filosoficko-historicko-filologická, ročník 1947, č. V. Praha, nákladem Královské české společnosti nauk (V komisi Fr. Řivnáče, knihkupce, Praha II, Na Příkopě; Tiskem knihtiskárny „Prometheus“ v nár. správě, Praha VIII, Rokoska 94) 1949 (soubor [V komisi Knihy lidu] 1950), 88 str.

Obsah:

I. Hexametr řecký a římský /1-5/

II. Český hexametr časoměrný /6-49/

III. Český hexametr sylabický a smíšený /50-66/

IV. Český hexametr přízvučný /67-85/

Trois études sur le problème de l'hexamètre en tchèque (résumé) /86-88/

  Stín — studie sémantická. Habilitační práce. 1949.

Viz též Umbra im römischen Vers (1955).

  „Oprávci autorů“, Slovo a slovesnost 11, 1949, č. 1, str. 48.

Jedná se nejspíše o spoluráci s Vlastou Hilskou na korejských pohádkách Démantové hory. — Julie Nováková. [S přípodotkem] rd. (= Redakce).

Online: Slovo a slovesnost (txt): v rubrice Kronika. (img)

Reakce na článek: Alfred Pflanzer, „Překladatelovy zkušenosti s jazykovým oprávcem“, Slovo a slovesnost 10, 1948, č. 4, str. 223-231. Online: Slovo a slovesnost (txt).

K tomu ještě srv. Alois Jedlička, „Na okraj pochybených názorů jazykových "oprávců"“, Slovo a slovesnost 11, 1949, č. 2, str. 95-96. Online: (img).

1950

  Aurelius Augustinus, O boží obci knih XXII. Sv. I–II. Přeložila o úvod napsala Dr. Julie Nováková. Obálka od Karla Svolinského, viněta v titulu od V. H. Brunnera. Vytištěno dle osnovy Ant. Lískovce. Edice Kozoroh, sv. 384, 385. Praha, Vyšehrad 1950 (1. vydání, náklad 2000 výt.), I: 693 + (3) str., II: 736 + (4) str.

Aurelius Augustinus, De civitate dei. — Viz druhé vydání 2007.

Rec.: /?/

  Hesiodos, Práce a dni. Z řečtiny přeložila Dr Julie Nováková. Předmluvu napsal Dr Ivan Sviták. Knihovna Živé odkazy, řada II., svazek 2. Brno, Rovnost 1950 (vydání první; náklad 3000 výt.), 97 + (7) str.

Obsah:

Předmluva (Ivan Sviták) /5-33/

Práce a dni /35-98/

Poznámky /99/

Řecký kalendář /99/

Bibliografická poznámka /101/

  „Souhláskové skupiny v českém verši“, Slovo a slovesnost 12, 1950 (1951), č. 1, str. 19-32.

Online: Slovo a slovesnost (txt). (img)

  „Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od května 1947 do prosince 1948: 26. dubna 1948. J. Nováková: Problém stříbrné latiny“ (autoreferát), Slovo a slovesnost 12, 1950 (1951), č. 1, str. 55-56.

S. 56: „Problém stříbrné latiny“ je připraven pro knižní vydání ve Studiích PLK pod názvem „T. zv. stříbrný věk římské slovesnosti. Pokus o třídní výklad“.

Online: Slovo a slovesnost (txt). (img)

1952

  Indické rozměry v českém básnictví. Věstník Královské české společnosti nauk, Třída filosoficko-historicko-filologická, ročník 1952, č. VIII. Praha, nákladem Královské české společnosti nauk 1952 (soubor 1953), 33 str.

Poznámka na str. 1: „Tato studie vznikla v letech 1945—6 jako doplněk mých „Tří studií o českém hexametru“ [vyšlo ve Věstníku KČSN 1947, č. V.] a byla zkráceně přednesena na schůzi Pražského linguistického kroužku dne 11. VI. 1946.“ — (Název proslovené přednášky: Indické rozměry v tvorbě Jungmanna a jeho školy.)

[Obsah:]

I. skupina, verše syllabicko-časoměrné, v kterých jsou slabiky dlouhé a krátké závazné jenom na určitých místech /2-5/

II. skupina: verše časoměrně-syllabické, učleněné v takty o stejném počtu momentů /5-10/

III. skupina: verše časoměrné nestejnoslabičné, o témž počtu momentů, nerozčleněné v stopy /10-14/

IV. skupina, verše časoměrně nestejnoslabičné, členěné ve stopy (dvojverší „kuplet“ ārjā) /14-31/

Dodatečná poznámka z. r. 1949 /31/

Les mètres hindous en tchèque (résumé) /32-33/

1953

  Devět kapitol o tak zvaném stříbrném věku římské slovesnosti. Práce z Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská. Československá akademie věd, sekce jazyka a literatury. Sborník filologický I, 4. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd, 1953, 141 + (3) str.

S. 5: „Tento soubor dosti volných kapitol je rozvinutím dvou referátů, přednesených v letech 1947/48 v estetickém semináři prof. Mukařovského a v Pražském linguistickém kroužku.“

Obsah:

Úvodní poznámky /5/

I. Dobová situace společenská /7/

II. Periodisace /23/

III. Pesimismus a eschatologické motivy /30/

IV. Motiv tyrana /51/

V. Motiv ctnosti. Trpný hrdina /67/

VI. Klasicismus doby flavijsko-trajanské /82/

VII. Lidové prvky ve zkoumané slovesnosti /90/

VIII. Komposice /105/

IX. Věta „stříbrné latiny“ /118/

Závěr /126/

Резюме /129/

Zusammenfassung /133/

Jmenný rejstřík. 1. Antičtí autoři. 2. Historické osobnosti. 3. Odborná literatura novodobá /137/

  „Instrumentum vocale“, Listy filologické 76, 1953, str. 229-235.

Instrumentum vocale, „mluvící nástroj“, označení otroka, Varro De re rustica I. 17, 1.

1955

  Umbra im römischen Vers. Ein Sinnes- und Bedeutungswandel. Von Julie Nováková. (Kandidátská disertační práce) 1955, 256 listů, strojopis.

Viz též Stín — studie sémantická (1949).

  „Litibus familia supersedeat“, Studia antiqua Antonio Salač septuagenario oblata. Praha 1955, str. 90-95.

  Kristionas Donelaitis, „Roční doby. Úryvek z díla“, přeložila Julie Nováková, Praha-Moskva 1955, č. 8, str. 7-8.

1957

  „Kritisches und Exegetisches zum Dichterwort umbra“, Listy filologické 80, 1957, Eunomia. Ephemeridis Listy filologické supplementum I/1, str. 11-15, 92-94.

  „K otázce českého hexametru“, Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura 4, 1957, str. 81-92.

1959

  Antika v dokumentech. I. Řecko. Redigovali Julie Nováková a Jan Pečírka. Texty vybrali pro I. oddíl Pavel Oliva a Antonín Bartoněk, pro II. oddíl Pavel Oliva a Jan Pečírka, pro III. oddíl Pavel Oliva, pro IV., V. a VI. oddíl Bořivoj Borecký, pro VII. oddíl Julie Nováková. Přeložila Julie Nováková (č. 4-7 Antonín Bartoněk). Ilustrace vybral a výkladem opatřil Jiří Frel. Rejstřík a tabulky sestavily Bohumila Mouchová a Alena Paštyková. Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1959, 451 + (11) str. + 1 mapa (52 vyobrazení v textu).

Připraveno podle vzoru Хрестоматия по истории древнего мира, том II. Греция и эллинизм, Moskva 1951.

Recenze: Josef Češka, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Řada archeologicko-klasická E, roč. IX, Brno 1960, č. 5, s. 129-131.

  Hésiodos, Zrození bohů. Z řeckého originálu ΗΣΙΟΔΟΥ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ve vydání Wolfa Alyho Hesiods Theogonie (Heidelberg 1913) s přihlédnutím k jiným edicím přeložila a závěrečnou poznámku napsala Julie Nováková. Čtyřmi lepty s akvatintou vyzdobila Hermína Melicharová. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959 (náklad 300 nečíslovaných výtisků na ručním papíře z Velkých Losin), 51 + (5) str. + 8 listů obr. příloh.

Na obálce je autor uveden odlišně: Hesiodos. — O přepisu z alfabéty se vedly vleklé spory, srv. např. ZJKF 2, 1960, str. 19-30.

Srv. František Bubla, Československé bibliofilské tisky V. (Praha 1971), č. 6041.

1960

  „Nochmals zum Petrontext 119–124“, Listy filologické 83, 1960, Eunomia IV/1, str. 9-15.

  „Směl být v starém Římě insolventní dlužník usmrcen?“, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 1960, Historica 1, str. 49-57.

  „Naše překlady z antických literatur v letech 1957—1959“ (résumé: De versionibus Bohemicis auctorum antiquorum annis 1957—1959), Zprávy Jednoty klasických filologů 2, 1960, str. 84-85.

  „K přepisu řeckých a latinských jmen do češtiny“ (résumé: Quomodo nomina Graeca et Latina in linguam Bohemicam transcribantur), Zprávy Jednoty klasických filologů 2, 1960, str. 132-137.

1961

  Antika v dokumentech. II. Řím. Redigovali Julie Nováková a Jan Pečírka. Přeložila Julie Nováková. Texty vybrali a výkladem opatřili pro I.–IV. oddíl Ladislav Varcl, pro V. oddíl Julie Nováková, Jan Pečírka a Zdeněk Zlatuška, pro VI. a VII. oddíl Jan Burian, pro VIII. a IX. oddíl Jan Pečírka, pro X. oddíl Oldřich Pelikán. Překlad právních textů v oddíle VII.–IX. přehlédl Jaromír Kincl. Ilustrace vybral a výkladem opatřil Jiří Frel (pro X. oddíl Oldřich Pelikán). Rejstřík, tabulky, mapy sestavily Bohumila Mouchová, Julie Nováková a Alena Frolíková-Paštyková. Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1961, 652 + (16) str. + 2 mapy + 1 plán.

Rec.: Ladislav Vidman, Listy filologické 85, 1962, č. 2, s. 398-399.

  „Die Apulejanische Wortzerlegung und ein ἅπαξ λεγόμενον“, Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. Curaverunt Ferdinand Stiebitz et Radislav Hošek. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis facultas philosophica vol. 99. Universita J. E. Purkyně v Brně — filosofická fakulta. Brno — Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1961, str. 107-110.

Adj. luminatus a male luminati.

  „Umbra — nástin jednoho sémantického procesu“, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 1961, Philologica 4 (Sborník prací jazykovědných a literárněvědných II), str. 63-74.

  „Klasobraní z latinské a řecké sémantiky“ (résumé: Spicilegium Graeco-Latinum), Zprávy Jednoty klasických filologů 3, 1961, str. 70-77.

  „Uzávěrka klasické filologie na Universitě Palackého v Olomouci (školní rok 1960—61)“ (ref.), Listy filologické 84, 1961, str. 324-325.

  „Römische literatur der augusteischen Zeit. Eine Aufsatzsammlung. Besorgt von J. Irmscher und K. Kumaniecki. Berlin 1960“ (recenze), Listy filologické 84, 1961, str. 350-352.

  „Catulli Veronensis liber. Rec. M. Schuster — W. Eisenhul. Lipsiae 1958“ (recenze), Helikon. Rivista di Tradizione e Cultura Classica (Napoli) 1, 1961, str. 570-571.

  (Odpověď na anketu), in: Co číst ze světových literatur. Sborník SNKLU, Praha 1961, str. 83-86.

1962

  Aristoteles, Poetika. Z řeckého originálu Περὶ ποιητικῆς, vydaného Alfredem Gudemanem v Berlíně a Lipsku roku 1934, přeložila a doslov a poznámky napsala Julie Nováková. Úvodní studii Ioganna Lvoviče Al'tmana Драматические принципы Аристотеля, která vyšla poprvé v autorově sborníku Драматургия, vydaného nakladatelstvím Goslitizdat v Moskvě 1936, přeložila Květa Komárková. Obálku navrhl Zdeněk Sklenář. Edice Knihovna divadelní tvorby. Praha, Orbis 1962 (5. vydání, v Orbisu v tomto překladu první; náklad 2500 výt.), 96 + (4) str.

První vydání tohoto překladu. Viz další vydání v roce 1964 a 1972.

  „Vaňorný překladatel“ (résumé: Vaňorný als Übersetzer), Listy filologické 85, 1962, str. 63-75.

  „Napodobovaní nebo zobrazování?“, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 1962, Philologica 8 (Studie o literatuře a překladatelství), str. 55-65.

  „O jednom nelegitimním slovese“ (résumé: De verbo quodam non legitimo), Zprávy Jednoty klasických filologů 4, 1962, str. 133-138.

Sloveso collimare u Komenského.

  „J. A. Comenii Via lucis — J. A. Komenského Cesta světla. K vydání připravili, přeložili a doslov napsali doc. dr. Jaromír Kopecký, CSc., Jiří Kyrášek, doc. dr. Jan Patočka a prof. dr. Jiřina Popelová-Otáhalová. Edice pedagogických skvostů, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1961. Stran 312“ (recenze), Listy filologické 85, 1962, č. 2, str. 414-422.

Recenze je samotnou autorkou označena jako „komeniologická prvotina“ (ZJKF V, 1963, č. 3, s. 167) při srovnání Tartari versus Tatari.

  „P. Papini Stati Silvae. Rec. A. Marastoni, Lipsiae 1961“ (ref.), Listy filologické 85, 1962, str. 215.

  „Propertius Elegies, Book I. by W. A. Camps. Cambridge 1961“ (ref.), Listy filologické 85, 1962, č. 2, str. 394.

  „Dag Norberg: L'introduction à l'étude de la versification médiévale. Stockholm 1958“ (ref.), Byzantinoslavica 23, 1962, str. 332-335.

1963

  „Překladatel a textová kritika“ (résumé: Der Übersetzer und die Textkritik), Listy filologické 86, 1963, str. 19-24.

  „K textové revizi latinských spisů Komenského“ (résumé: К текстовой критике латинских произведений Я. А. Коменского), Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 22, 1963 (1964), str. 223-242.

  „Komenského bilingua v Mausoleum Mauritianum“ (résumé: Bilingue des J. A. Comenius in Mausoleum Mauritianum), Listy filologické 86, 1963, str. 309-314.

  „Jak vydávat latinské spisy Komenského“, Informační bulletin pro otázky jazykovědné 4, 1963, str. 46-51.

  „Slovo ke komeniovským komentářům“, Informační bulletin pro otázky jazykovědné 4, 1963, str. 51-56.

  „Pansofická latina“, Informační bulletin pro otázky jazykovědné 4, 1963, str. 71-75.

  „Jak připravovat Lexicon Comenianum“, Informační bulletin pro otázky jazykovědné 4, 1963, str. 75-80.

  „Jedno σπανίως λεγόμενον“ (résumé: Unum σπανίως λεγόμενον), Zprávy Jednoty klasických filologů 5, č. 1, 1963, str. 45-47.

Srv. Miloš Lukáš, „K článku ‘Jedno σπανίως λεγόμενον’“, ZJKF 5, 1963, str. 183.

  „O poučných omylech“ (résumé: De erroribus utilibus), Zprávy Jednoty klasických filologů 5, 1963, č. 3, str. 166-170.

1. Via Lucis XIX, 10: Tartari versus Tatari. — 2. Pampaedia VII, 7: Potentes regere seipsos, Mundum, Deum. — 3. offerentibus v. offerant. — 4. suae v. sua.

  „O textové kritice nenuceně“, Marginálie 1963, č. 4, str. 60-63.

1964

  Umbra. Ein Beitrag zur dichterischen Semantik. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft, 36. Berlin, Akademie-Verlag 1964, 6 + 174 str.

Inhalt:

I. Einleitende Bemerkungen — Probleme und Gesichtspunkte — Anordnung der Belege /1/

A. Dach-, Wand-, Hausschatten; Obdach, Haus; Zurückgezogenheit, Bequemlichkeit

B. Baum-, Wald-, Gezweig-, Laubschatten u. ä.; Baum, Wald, Gezweig, Laub, Gewächs aller Art

C. Felsen- und Bergschatten; Bergbild am Meeresspiegel; Bergsilhouette

D. Schatten der Menschengestalt

E. Finsternis, Nacht, Halbdunkel, Nebel, Wolk

F. Schatten als abstrakter Begriff — Die hierauf bezüglichen Metaphern

G. Verschiedenes

II. Sichtung des Belegmaterials /17/

III. Ergebnisse — Literarhistorische Ergänzungen — Erklärungsversuch /113/

IV. Anhang: Kritische und exegetische Nachträg /140/

Lukrez VI 864: § 243. Vergil, Aen. I 607: § 244-245. Vergil, Aen. XII 859: § 246. Valerius Flaccus III 55: § 247. Valerius Flaccus IV 681: § 248. Anthologia Latina I 1, 465, 1: § 249. Anthologia Latina II 2, 1039, 3: § 250.

Addenda /146/

Verzeichnisse /147/

1. Stellenverzeichnis /147/

    A. Besprochene umbra-Stellen in der Dichtung

    B. Die bloß registrierten umbra-Stellen in der Dichtung

    C. Umbra in der Prosa

    D. Σκιά bei den Griechen

2. Wörterverzeichnis /167/

Rec.: Karel Janáček, Listy filologické 90, 1967, č. 1, s. 93-94. — Otto Hiltbrunner, Gnomon 37, H. 2 (Apr.), 1965, pp. 174-177.

  Aristoteles, Poetika. Z řeckého originálu Περὶ ποιητικῆς, vydaného Alfredem Gudemanem v Berlíně a Lipsku roku 1934, přeložila a doslov a poznámky napsala Julie Nováková. Úvodní studii Ioganna Lvoviče Al'tmana Драматические принципы Аристотеля, která vyšla poprvé v autorově sborníku Драматургия, vydaného nakladatelstvím Goslitizdat v Moskvě 1936, přeložila Květa Komárková. Obálku navrhl Milan Hegar. Edice Knihovna divadelní tvorby. Praha, Orbis 1964 (6. vydání, v Orbisu druhé; náklad 3500 výt.), 97 + (3) str.

  „Drei Zeitwörter in drei historischen Dokumenten“, in: Mnema Vladimír Groh. Ed. Josef Češka a Gabriel Hejzlar. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica, vol. 92. Praha 1964, str. 31-36.

Purgare bei Cato. — Inschriftliches morari in Sicca. — Detrahere des Maximianus.

  „K ideovosti překladů z latiny a řečtiny“, Dialog 1964, č. 4, str. 13-24.

  „Některé zvláštnosti Komenského latiny“ (résumé: Einige Besonderheiten des Comenianischen Lateins), Listy filologické 87, 1964, str. 120-125.

  „Óda o klarských bohyních“ (résumé: De Clariis deabus ode), Zprávy Jednoty klasických filologů 6, 1964, str. 84-86.

Reiffenbergova pocta J. A. Komenskému.

1965

  „Z latinské syntaxe Komenského“ (résumé: Aus der lateinischen Syntax J. A. Comenius), Listy filologické 88, 1965, str. 44-51.

1. Dativus auctoris. 2. Adnominální akuzativ dějového předmětu. 3. Pronomen indefinitum quis, quid. 4. Slovesné activum ve funkci passíva. 5. Slovesné tvary perifrastické. 6. Z gerundiálních vazeb. 7. Gerundivum. 8. Předložkových vazeb... 9. ...dvojí zápor o výsledném záporném významu. 10. Neshoda v gramatickém čísle. 11. Užívání způsobů ve vedlejších větách.

  „Ještě k Husovým hexametrům“ (résumé: Hexametrorum Hussianorum coronis), Listy filologické 88, 1965, str. 176-181.

Dodatek k článku Anežky Vidmanové-Schmidtové „Husovy hexametry“ (Hussens Hexameter), Listy filologické 88, 1965, str. 158-175.

  „Prolegomena k Leningradské Geometrii a Kosmografii“ (résumé: Ad Geometriam et Cosmographiam Leningradenses prolegomena. Bibl. Saltykov-Ščedrin cod. XVII Q 250), Listy filologické 88, 1965, str. 404-413.

1. Jazyk, názvosloví, citáty. 2. K obsahu Geometrie. 3. K obsahu Kosmografie. Závěry a výhledy.

  „Dvě quasihumanistické pocty Fr. Novotnému“ (résumé: Duo carmina Francisco Novotný oblata), Zprávy Jednoty klasických filologů 7, 1965, str. 69-71.

  „Jazyková příprova pro vydávání latinských spisů Komenského„, Jazykovědné aktuality 1965, č. 2/3, str. 13-16.

  „Citátová nedorozumění“ (résumé: De auctoritatibus non bene allegatis), Zprávy Jednoty klasických filologů 7, 1965, str. 105-108.

Citáty z antických autorů u Komenského.

  „Leningradský sborník rukopisných prací Komenského. Acta Cameniana 22, 1963 (1964), 191-222“ (ref.), Listy filologické 88, 1965, str. 363.

1966

  „Staročeský hexametr s přihlédnutím k hexametru novočeskému“ (résumé: Der alttschechische Hexameter mit Berücksichtigung des neutschchischen), in: Teorie verše I. Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. Brno 1966, str. 195-201.

  „Rytmické kalendarium Jiřího Handsche“ (résumé: Georgii Handschii Calendarium rhythmicum), Listy filologické 89, 1966, str. 315-320.

  „Jana Amose Komenského Nejnovější metoda jazyků. Přeložili H. Businská – J. Červenka – V. T. Miškovská, předmluvy napsali O. Chlup a J. Popelová-Otáhalová, poznámky V. T. Miškovská. Vybraných spisů sv. III. SPN 1964“ (recenze), Listy filologické 89, 1966, č. 1, str. 92-96.

  „Sazeči měli hlad“, Marginálie 1966 (vyšlo 1967), str. 48-49.

1967

  „Počátky českého cisiojónu“, Sborník historický 15, 1967, str. 5-43.

  „Observationum criticarum trias“ (résumé: Tři pozorování textově kritická), Listy filologické 90, 1967, str. 292-296.

1. De Morbona dea. 2. De Diogenis cynici perna. 3. Aurismi vocem unde eruerim.

1968

  „Proč je Komenského latina barokní“ (résumé: Wie das Latein bei Comenius barockisiert wird), in: O barokní kultuře. Redigoval M. Kopecký. Spisy University J. E. Purkyně v Brně, filosofická fakulta, sv. 141. Brno, Univerzita J. E. Purkyně, 1968, str. 53-60.

Online: SUJEP.

  „Mauricii imperatoris tragicus exitus“, Zprávy Jednoty klasických filologů 10, 1968, str. 153-157.

  „Iohannis Amos Comenii De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Ed. Jaromír Červenka et V. T. Miškovská-Kozáková cum operis sociis ... Pragae in Academia MCMLXVI. In folio, pag. 776 + 717 (col. 1345 + 1275), documenta 24 (fotopřílohy)“ (recenze), Listy filologické 91, 1968, č. 2, str. 231-233.

  [Aischylos: Agamemnon, díl II., v. 1379-1392], přeložila Julie Nováková, in: Joe Alex (vl. jm. Maciej Słomczyński), Povím vám, jak zahynul. Edice 13. Praha, Mladá fronta 1968.

1969

  Johannis Amos Comenii OPERA OMNIA 1:
Epistola ad Montanum (koedice s Ant. Škarkou, překlad).
Problemata miscellanea (edice s komentářem a doslovem).
Sylloge quaestionum controversarum (edice s komentářem a doslovem).
Praha, Academia 1969. — Viz též Komenského bibliografii 1969a.

  „Comenius' De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica from a philologist's point of view“ (résumé: Komenského De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica z hlediska filologa), Acta Comeniana 1 (25), 1969, str. 213-220.

1970

  Johannis Amos Comenii OPERA OMNIA 17:
překlad průvodních textů ke spisu Tirocinium do latiny. Textová redakce celého svazku.
Praha, Academia 1970. — Viz též Komenského bibliografii 1970b.

  „Praecognitorum pansophicorum historia complicatior“, Acta Comeniana 2 (26), 1970, str. 239-248.

  „Antická a středolatinská přísloví v Moudrosti starých Čechů“, Slavia 39, 1970, č. 4, 564-577.

  „In Consultatione omnia“, Listy filologické 93, 1970, 203-207.

  „Latina Komenského je humanistická“ (résumé: Latinitas Comeniana aevi humanioris propria est), Slovo a slovesnost 31, 1970, č. 4, str. 293-305.

Online: Slovo a slovesnost (txt). (img)

  „Gerundium editorum scopulus“, Listy filologické 93, 1970, č. 4, str. 246-248.

1971

  České cisiojány od 14. století. Studie ČSAV 1971, č. 3. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1971, 61 str.

Obsah:

Úvodní poznámka /5/

1. Veršované kalendáře vůbec

Pojmové zpřesnění /7/

Retrospektiva 1: Mnichovský pseudocisioján /8/

Retrospektiva 2: Jak vlastně vznikly hexametrové cisiojány? /11/

2. Latinské cisiojány v Čechách

Cisioján krumlovský /17/

Latinské hexametrové cisiojány našich humanistů /20/

Rytmický cisioján Jiřího Handsche /23/

3. Mladší české cisiojány

Cisioján Ochtáb z let 1320—1340 /33/

Cisioján Obřez z let 1410—1439 /45/

Korandův cisioján z r. 1472 /50/

Cisioján Obřezán z 2. pol. 16. stol. (?) /55/

Závěry /57/

Rejstřík autorů /59/

Rec.: Anežka Vidmanová, Listy filologické 94, 1971, č. 3, 256-257. — Jana Nechutová, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 173-174.

  Titus Lucretius Carus, O přírodě. Přeložila, úvodem, poznámkami a rejstříkem opatřila Julie Nováková. Antická knihovna sv. 12, Praha, Svoboda 1971 (2. přepracované vydání, ve Svobodě 1. vyd.), 272 str.

Viz první vydání 1945.

  J. A. Comenii OPERA OMNIA 2:
sepsání obou latinských informací o díle.
Praha, Academia 1971. — Viz též Komenského bibliografii 1971.

  „Několik poznámek k interpretaci spisů J. A. Komenského“ (De Comenii operibus interpretandis adnotationes aliquot), in: Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictví 5-6, 1970-1971 (vyd. 1971), str. 383-391.

  „Komeniologické paběrky“ (Miscellanea Comeniologica), Listy filologické 94, 1971, str. 203-206.

1. Tolle, lege! 2. Ad fontes! 3. ...

1972

  Aristoteles, Poetika. Přeložila a poznámkami opatřila Julie Nováková. In: Literárně teoretické texty I. (Antika, středověk, renesance). Připravil kolektiv překladatelů. Redakce Květa Sgallová. Fakulta filosofická, Universita Karlova v Praze. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1972, str. 3-50. (Skripta.)

Třetí vydání tohoto překladu. Viz první vydání z roku 1962.

  „Das Problem des Lateins Komenskýs“, Acta Comeniana 3 (27), 1972, str. 411-419.

  „Paběrky po Komenského metafysice“, Listy filologické 95, 1972, 163-166.

1973

  J. A. Comenii OPERA OMNIA 11:
Diogenes Cynicus redivivus (edice, komentář, doslov).
Abrahamus patriarcha (edice, komentář, doslov).
Praha, Academia 1973. — Viz též Komenského bibliografii 1973.

  „Činy božského Augusta“, přeložila Julie Nováková, in: Antická próza, sv. 4. O vlastním osudu. Praha, Odeon 1973, str. 37-47.

  Encyklopedie antiky. Zpracoval autorský kolektiv za vedení vědeckého redaktora díla Ludvíka Svobody a za vědecké redakce Ladislava Varcla a Ladislava Vidmana. Praha, Academia 1973 (nezměněný otisk vyšel 1974).

Podle Jiřího Beneše (1979, pod č. 104) byla Julie „Nováková členkou redakce, spolurecenzentkou, autorkou všech článků z oboru versologie a spoluautorkou řady jiných“.

Žádná hesla nejsou podepsána, ani nejsou nikde uvedeni členové autorského kolektivu. (Srv. podobný případ u sborníku Antika a česká kultura)

Versologická (a poetologická) hesla: adonius (s. 32); anapést (53); carmina figurata (112); carmina triumphalia (112); césura (116); časomíra (127); daktyl (131); diairesis (143); ferekratej viz metrika hexametr (234); iktus (262); jamb (274); klauzule (296); kólon (303); metrika (381); oktonár (432); pentametr (461); prosodie (507); přízvuk (511); saturnius (549); septenár (556); spondej (584); stichomýtie (588); stopa (589); strofa (590); tetrametr (610); trimetr (631); trochej (632).

1974

  Músáios, Héró a Leandros. Přeložila Julie Nováková. Ediční poznámka Julie Nováková a redakce. Dřevoryty Zdeněk Mézl. Prémie Antické knihovny. Antická knihovna. Svoboda 1974 (2. opravené vydání, ve Svobodě první, náklad 25 000 výt.), 78 + (2) str.

I. Héró a Leandros /7-20/. Přeložila Julie Nováková. Překládáno podle Ludwiga Schwabeho, De Musaeo Nonni imitatore liber (ΜΥΣΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑ ΚΑΘ' ἩΡΩ ΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΝ), Tübingen 1876. — Viz předchozí překlad z roku 1946.

II. Z myšlenek Theognidových /21-44/. Překlad pořídil Rudolf Mertlík. Podle vydání Youngova, Bibliotheca Teubneriana, Lipsko 1961.

III. Verše na rozloučenou /45-75/. Překlad pořídil Rudolf Mertlík. Náhrobní nápisy podle vydání W. Pecka, Nakladatelství Akademie, Berlín 1960.

  J. A. Comenii OPERA OMNIA 13:
Faber fortunae prior, Faber fortunae posterior, Regulae vitae, Fortii Erasmique libellis praemissa epistula dedicatoria (edice 4 spisů, komentář, doslov); Gentis felicitas, Angelus pacis, Panegyricus Carolo Gustavo (koedice 3 spisů).
Praha, Academia 1974. — Viz též Komenského bibliografii 1974d.

  J. A. Comenii OPERA OMNIA 14:
vydání 9 spisů, komentář, doslov; 1 spis v koedici s J. Borskou.
Praha, Academia 1974. — Viz též Komenského bibliografii 1974b.

  J. A. Comenii OPERA OMNIA 18:
Unum necessarium, Janua rerum reserata (edice, komentář, doslov); Prima philosophia, Judicium de Responsione Serarii, Triertium catholicum (koedice 3 spisů).
Praha, Academia 1974. — Viz též Komenského bibliografii 1974c.

  „Eine bisher unbekannte Schrift des Comenius ist identifiziert“ Mitteilungsblatt 7 (Ruhr-Universität Bochum, Insitut für Pädagogik), 1. 12. 1974.

1975

  Comenius’ självbiografi. Comenius about himself. [Edited, translated and commented by Milada Blekastad, Agneta Ljunggren, Julie Nováková, Bohumil Ryba, Jan-Olof Tjäder.] Ärsböcker i Svensk Undervisningshistoria 131. Stockholm, Föreningen för svensk undervisningshistoria 1975.

Continuatio admonitionis fraternae, 1669.

Online: TAM-ARKIV.

  „De J. A. Comenii Continuatione admonitionis fraternae emendanda“, in: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. Curavit Josef Češka. Spisy filosofické fakulty č. 200. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis facultas philosophica 200. Universita J. E. Purkyně v Brně — filosofická fakulta. Brno 1975, str. 271-283.

  „J. A. Coménius sur l’Art du Mouvement spontane“, (Předmluva a vysvětlivky ke Komenského spisku De arte spontanei motus ve francouzském překladu V. T. Miškovské-Kozákové), Communio viatorum 18, 1975, str. 225-242.

  „Nové doklady o Komenského poměru k Platónovi“, Listy filologické 98, 1975, str. 28-32.

  „Dosud neznámý spisek J. A. Komenského“, Listy filologické 98, 1975, str. 58-59.

Apograf v Královské knihovně v Haagu: De arte spontanei motus quem perpetuum vocant septennio vestigati iamque tandem, quod felix faustumque sit generi humano, Deo autem sapientiae lumen nobis multiplicanti gloriosum, feliciter inventi historica ad amicum interim relatio. Anno 1639 decurrente.

  „Komenského Clamores Eliae rozluštěny“, Listy filologické 98, 1975, str. 173-174.

1976

  Hésiodos, Železný věk. Z řeckého originálu Hesiodi carmina, vydaného nakladatelstvím B. G. Teubner, Lipsiae 1913, přeložila a doslov napsala Julie Nováková. Praha, Odeon 1976 (vydání jako celek první; náklad 8000 výt.), 104 + (4) str.

Obsah:

Práce a dni /7-39/ [přepracován starší překlad z r. 1950]

Zrození bohů /41-79/ [starší překlad z r. 1959 s několika opravami]

Štít /81-99/

O básníkovi a jeho díle (Julie Nováková) /101-105/

  Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freunde 1641—1661. Herausgegeben von Milada Blekastad. (Abteilung I herausgegeben von Bohumil Ryba. Abteilung II und III herausgegeben von Milada Blekastad, Julie Nováková, Odd Sandaaker, Sverre Flugsrud.) Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum. Herausgegeben von Klaus Schaller. Nr. 7. Ratingen-Kastellaun, Aloys Henn Verlag, 1976, 161 pp.

Rec.: Milan Kopecký, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976—1977, roč. 25-26, č. D 23-24, s. 208-210.

  „Komenského časomíra z hlediska srovnávacího a lingvistického“, Listy filologické 99, 1976, str. 67-74.

  „Spisy Komenského o perpetuum mobile“, Studia Comeniana et historica VI, 1976, č. 12, str. 28-48.

  „Jazyk latinských spisů J. A. Komenského“, Studia Comeniana et historica VI, 1976, č. 13, str. 45-51.

  „De abbreviaturis Comenianis adhuc incognitis. Carolo Janáček septuagenario e cuius autographis multum ad Clamores Eliae legendos profeci“, Listy filologické 99, 1976, str. 187-191.

1977

  Johann Amos Comenius, Clamores Eliae. Gelesen, eingeleitet, herausgegeben und mit einem textkritischen Anhang versehen von Julie Nováková. Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum. Herausgegeben von Klaus Schaller, Nr. 8. Kastellaun/Hunsrück, Aloys Henn Verlag, 1977, 226 str.

Editio minor. Viz dále vydání z roku 1992.

Rec.: Josef Hejnic a V. T. Miškovská-Kozáková, Listy filologické 103, 1980, č. 1, s. 60-63. — Miloslav Kaňák, Theologická revue Církve československé husitské 11, 1978, s. 83-87.

  „Sociálně-politické názory a tužby Komenského v Clamores Eliae (1665—1670)“ (Idées sociales et politiques de Comenius dans les Clamores Eliae) Studia Comeniana et historica VII, 1977 (1978), č. 16, str. 47-62.

  J. A. Komenský, „O umění samovolného pohybu“ (Překlad, poznámky, doslov O samovolném pohybu, Julie Nováková). Studia Comeniana et historica VII, 1977, č. 16, s. 183-210.

  J. A. Comenius, „De arte spontanei motus“ (Text, předmluva, kritický aparát), in: Johann Amos Comenius, Ausgewählte Werke, Band III, Herausgegeben und eingeleitet von Dmitrij Tschiževskij und Klaus Schaller. Hildesheim, Georg Olms 1977, str. 216-240.

  „Le dernier plan réformateur de Coménius“ (Překlad studie V. T. Miškovská-Kozáková), Communio viatorum 20, 1977, str. 1-16.

  „Antika v Komenského Clamores Eliae“ (résumé: Antiquitatis Graeco-Romanae in Comenii Clamoribus Eliae aestimatio), Listy filologické 100, 1977, č. 3, str. 155-161.

  „Drabík a Komenského Clamores Eliae“ (Drabík et les Clamores Eliae de Comenius), Studia Comeniana et historica VII, 1977 (1979), č. 17, str. 119-127.

  „Za profesorkou PhDr. Libuší Scholzovou“, Zprávy Jednoty klasických filologů 19, 1977 (1978), str. 17-19.

  „Comenius’ Självbiografi (Comenius about himself). Årsböcker i svensk Undervisningshistoria, Volym 131. Årgang LIV 1974. Stockholm 1975“, (referát: V. T. Miškovská-Kozáková a Julie Nováková), Listy filologické 100, 1977, č. 3, str. 189-191.

  „Joe Park Poe, Caesurae in the Hexameter Line of Latin Elegiae Verse. (Hermes — Einzelschriften, Heft 29) Wiesbaden 1974“ (recenze), Listy filologické 100, 1977, č. 4, str. 242-243.

1978

  J. A. Comenii OPERA OMNIA 12:
Disquisitiones de caloris et frigoris natura.
Cartesius a mechanicis eversus, De arte spontanei motus... relatio, Scriptorum de motu spontaneo fragmenta (edice 4 spisů, komentár, doslov).
Geometria (koedice s I. Sommernitzovou-Kultovou).
Cosmographia (koedice s V. T. Miškovskou-Kozákovou).
Praha, Academia 1978. — Viz též Komenského bibliografii 1978a.

  „Antika v díle J. A. Komenského“, in: Antika a česká kultura. Zpracoval autorský kolektiv za vedení Ladislava Varcla. Praha, Academia, 1978, str. 262-276, 537 (poznámky).

Podkapitoly: Pansofie a Platón. Znalosti přímé i prostředkované. Ne Aristoteles, ale Diogenes. Antické modely. Výběr autorů, souhlas i polemika. Senekovská lapidárnost a přísloví. Komenského latina. Teorie jazyka a verše.

Autorství všech přispěvatelů bylo ve sborníku ze solidarity s tenkráte „zakázaným“ Jaroslavem Ludvíkovským zamlčeno, k tomu viz Růžena Dostálová, „Antika a česká kultura“, Listy filologické 113, 1990, č. 2, str. 151-153.

  „Jeden přehlédnutý latinismus u Komenského“, Listy filologické 101, 1978, č. 2, str. 107-108.

Proponováni v. propinováni.

  „Textologické úvahy nad Opera didactica omnia“, Studia Comeniana et historica VIII, 1978, č. 18, str. 34-53.

1979

  „Comenius's first Report on Perpetual Motion“ (ed. Julie Nováková), Acta Comeniana 4 (28), 1979, str. 389-406.

Editio minor Komenského spisku De arte spontanei motus. Stručná předmluva, kritický aparát.

  „The Idea of School of Infancy“, Acta Comeniana 4 (28), 1979, str. 407-409.

Dva lístky se záznamy o Informatoriu školy mateřské, vložené do kodexu Clamores Eliae. Přetisk originálu, stručný úvod.

  „Rukopisný zlomek "Druhé admonicí" J. A. Komenského“, in: Pocta dr. Emmě Urbánkové. Spolupracovníci a přátelé k 70. narozeninám. 1. svazek. Uspořádal Pavel R. Pokorný. Praha, Státní knihovna ČSR 1979, str. 239-248.

  „Die Antike im Werke des J. A. Comenius“, Přel. Klaus Schaller. Mitteilungsblatt Nr. 12, 1979, str. 3-16.

  [Músáios], „Héró a Leandros aneb O lásce tragické “ (S verši Músáiovými), (přeložila Julie Nováková, 3. zlepšené vydání), in: Velké milostné dvojice starověku, aneb, Šest příběhů o lásce veršem i prózou. Vybral, uspořádal a komentuje Václav Kubín. Klub přátel poezie. Výběrová řada. Praha, Československý spisovatel 1979, str. 125-134.

Viz předchozí překlady z let 1946 a 1974.

1980

  „Textologické úvahy nad Opera didactica omnia“, Studia Comeniana et historica VIII, 1978, 18, s. 34-53.

  „Dodatek editorky (Clamores Eliae) k recenzi V. T. Miškovské-Kozákové“, Listy filologické 103, 1980, s. 64.

1981

  Nejvzácnější přerovské komeniologické unikáty. Sestavili František Hýbl a Julie Nováková. Přerov, Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově, 1981 (náklad 400 výt.), 43 + (17) str. (16 stran obrazových příloh).

Obsah:

Předmluva (František Hýbl) /5-13/

Autograf německy psaného dopisu J. A. Komenského Luise Henriettě z 18/28 září 1661 (Přepsala, přeložila a poznámkami opatřila Julie Nováková. Na překladu spolupracovala V. T. Miškovská-Kozáková) /15-22/

Durchleuchtigiste Kurfürstin, gnädigste Fürstin und Frau! — Nejjasnější kurfiřtko, nejmilostivější kněžno a paní!

Apograf latinského dopisu J. A. Komenského Janu Bythnerovi a účastníkům lešenské bratrské synody z 2. dubna 1662 (Přepsala, přeložila a poznámkovým aparátem opatřila Julie Nováková. Na překladu spolupracovala V. T. Miškovská-Kozáková) /23-35/

Spiritûs Sancti adsit nobis gratia! — Milost Ducha svatého budiž s námi!

Resumé – Резюме – Summary – Zusammenfassung /36-43/

(obr. přílohy) /44-59/

  „Komenský — dnes především irénik“, Studia Comeniana et historica XI, 1981, č. 23, str. 100-108.

  (část kapitoly „Dílo J. A. Komenského v historicko-kritické edici“), in: Otázky současné komeniologie, Praha, Academia 1981, str. 107-110.

  „Perpetuum mobile J. A. Komenského“, in: Stanislav Michal, Perpetuum mobile včera a dnes, SNTL (Státní nakladatelství technické literatury) 1981 (2. přepracované a doplněné vydání), str. 101-104.

1982

  „Tři komeniologické drobnosti“, Listy filologické 105, 1982, str. 30-33.

  „Zápas o český hexametr není ukončen“ (De hexametro bohemico certari desitum non est), Listy filologické 105, 1982, str. 261-270.

  „J. K. Pergar — der Initiator von Komenskýs Versuchen zum Perpetuum Mobile“, Mitteilungsblatt Nr. 15, 1982, str. 10-13.

  „Za profesorem dr. Bohumilem Rybou (8. 11. 1900—6. 2. 1980)“ (nekrolog), Studia Comeniana et historica XII, 1982, č. 24, str. 114-121.

  „Vergilius, Dido (Vergiliovy Aeneidy zpěv IV.)“ (překlad, úvod). Zprávy Jednoty klasických filologů 24, 1982, str. 47-69.

1983

  J. A. Comenii OPERA OMNIA 4:
Básně příležitostné (edice s komentářem).
Praha, Academia 1983. — Viz též Komenského bibliografii 1983c.

  „Jak vydávat české spisy Komenského“, Studia Comeniana et historica XIII, 1983, č. 25, str. 61-75.

  „Comment naissait l'autographe de Coménius Clamores Eliae“, Acta Comeniana 5 (29), 1983, str. 101-117.

  „Fragment d'une lettre de Coménius envoyée en France en 1666“, Acta Comeniana 5 (29), 1983, str. 157-159.

  „Das tschechische Compendium biblicum des J. A. Coménius“, Mitteilungsblatt Nr. 16, 1983, str. 19-22.

  „Bohumil Ryba (1900—1980)“, Acta Comeniana 5 (29), 1983, str. 187-191.

  „Komenského tachygrafie a její význam pro edici Díla“ (autoreferát pražské přednášky JKF z 30. 10. 1980), Zprávy Jednoty klasických filologů 25, 1983, č. 1-3, str. 119-120.

  „Proč a jak vznikaly Komenského Clamores Eliae“ (autoreferát pražské přednášky JKF z 28. 1. 1982), Zprávy Jednoty klasických filologů 25, 1983, č. 1-3, str. 127-130.

Tisková oprava: ZJKF 27, 1985, s. 128: „Descartes totiž byl často pokládán za tajného atheistu“ [nikoliv „tajného agenta“ ].

  „Vlastnoruční text Komenského v Praze“ (Rozhovor Z. Vejvodové s doc. dr. J. Novákovou, DrSc.), Večerní Praha 28. 1. 1983.

1984

  „Proč Komenského Clamores Eliae zůstaly jen pracovním textem“, Studia Comeniana et historica XIV, 1984, č. 27, str. 3-23.

  „Dva komeniologické dodatky“, Studia Comeniana et historica XIV, 1984, č. 28, str. 76-84.

  „Rukopisný Manuálník Komenského je autograf“, Listy filologické 107, 1984, str. 29-36.

  „Rukopisný Manuálník Komenského je autograf“ (autoreferát pražské přednášky JKF z 24. 2. 1983), Zprávy Jednoty klasických filologů 26, 1984, č. 1-3, s. 116-118.

  „Sebastian Castellio a jeho latinská bible“ (résumé: Sebastianus Castellio ipsiusque Biblia Latina), Zprávy Jednoty klasických filologů 26 (Ladislao Vidman sexagenario amici sodales — Sborník věnovaný Ladislavu Vidmanovi k šedesátinám), 1984, č. 1-3, str. 73-77.

  „Bemerkungen zu Komenskýs Polemiken gegen Daniel Zwicker“, Mitteilungsblatt Nr. 17, 1984, s. 22-26.

  Hésiodos, „Práce a dny. Výňatek o 50 verších z původního překladu“ in: Čtení o antice 1984/1985. Praha, Svoboda 1984, s. 11-14.

1985

  „Manuálník — nejrozsáhlejší autograf Komenského“, Studia Comeniana et historica XV, 1985, č. 29, str. 34-48.

  „Dopis exulanta Hanuše Kryštofa Pergara z Pergu Samuelu Hartlibovi“, Studia Comeniana et historica XV, 1985, č. 29 (Sborník), str. 75-78.

  „Der Brief des Johann Christoph Pergar an Samuel Hartlib vom 24. 12. 1638“ (résumé: Epilog zu den Versuchen Komenskýs mit einem perpetuum mobile), Acta Comeniana 6 (30), 1985, str. 179-183.

  „Komeniologické doložky k Studia Comeniana et historica 26 (sborník) a 27“, Studia Comeniana et historica XV, 1985, č. 30, str. 37-44.

  „Textologie biblických citátů v latinských spisech Komenského“ (résumé: Allegationum biblicarum in Comenii operibus latinis textologia), Listy filologické 108, 1985, str. 146-155.

  „Bible Quotations in the Works of Comenius“, Communio viatorum. Theological quarterly XVIII, 1985, str. 225-238.

  „Die Quellen der lateinischen Bibelzitate bei Comenius“, Mitteilungsblatt Nr. 18, 1985, str. 58-65.

1986

  J. A. Comenii OPERA OMNIA 15/1:
Schola infantiae (koedice s J. Benešem a J. Borskou).
Praha, Academia 1986. — Viz též Komenského bibliografii 1986a.

  „Jak citoval Komenský latinskou bibli“, Studia Comeniana et historica XVI, 1986, č. 32, str. 77-100.

  „Z exulantské poezie XVII. století“, Listy filologické 109, 1986, str. 206-213.

1987

  „Les citations bibliques de Coménius dans ses oeuvres latines“, Acta Comeniana 7 (31), 1987, str. 103-116.

  „Osudy českého pentametru“, Listy filologické 110, 1987, str. 142-153.

  „Komenský paremiograf“ (J. A. Comenius — paroemiographus), Zprávy Jednoty klasických filologů 28-29, 1986—1987, č. 1-3, str. 68-73.

1988

  „K latinsko-české versologii Josefa Hrabáka“, Listy filologické 111 (číslo věnované památce J. Hrabáka), 1988, str. 69-75.

1989

  J. A. Comenii OPERA OMNIA 15/II:
Pansophiae praeludium.
Conatuum pansophicorum dilucidatio (edice textu a spoluautorství průvodních textů).
Praha, Academia 1989. — Viz též Komenského bibliografii 1989b.

1990

  ¼ století nad Komenským. Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze. Studijní texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze. Praha, Vydal Kalich v Ústředním církevním nakladatelství, 1990, 251 str.

Pouze v tiráži je uvedeno: Čtvrt století nad Komenským.

Obsah:

Úvodem /3/

Použité zkratky /10/

1   Machynka čili samotíž Komenského /13/

Dodatek k 1. kapitole: Jak to s machynkou dopadlo /21/

2   Ještě něco málo reálií:

1) K roku 1632 /24/

2) Kvadratura kruhu /28/

3) Politika a datace /32/

3   CLAMORES ELIAE a autorův „životní soumrak“ /39/

4   Písmo Komenského a jeho opisovači. Kapitolka z paleografie /52/

Dodatek k 4. kapitole: Číst staré tisky /64/

5   Slovo o textové kritice /68/

6   Spisovatelské jazyky Komenského /75/

7   Co si počít s Komenského pravopisem /90/

8   První biblička Komenského /97/

Dodatek ke kapitole 8: Příruční bible Komenského? /104/

9   Odborný poměr Komenského k bibli /106/

Dodatek ke kapitole 9: Číslování versetů /120/

10   Čtvero klasických interpretů /124/

11   Další biblistické pomůcky /138/

12   Přejímky Kralické a z Kralické /156/

13   Citáty upravené arbitratu suo /171/

14   Komenský paremiograf /181/

15   Nepřítel antiky? Absit /198/

16   Komeniovský optimismus /219/

Dodatek k poslední kapitole: Nový přístup k jezuitům /230/

Rejstřík /239/

Recenze: Jiří Beneš, Studia Comeniana et historica 21, 1991, č. 45, s. 97-99. — Jana Matlová, Acta Comeniana 10, 1993, s. 220-224.

  Aules Persius Flaccus, Satiry. Z latinského originálu Saturae (Oxford University Press 1968) přeložila a doslovem a poznámkami opatřila Julie Nováková. Ilustrace Františka Hudečka. Praha, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, 1990 (1. vyd., náklad 8000 výt., z toho 1000 výt. v kožené vazbě), 110 + (6) str.

Obsah:

Satira I. /10-20/

Satira II. Plotiu Makrinovi o rozumnosti /22-28/

Satira III. Důtka lidské lenosti /30-39/

Satira IV. Na uchazeče o hodnosti /42-46/

Satira V. Veliteli jezdců Kornutovi /48-62/

Satira VI. Caesiu Bassovi Ligurskému, básníku /64-70/

Kulhavé jamby /72-73/

Životopis Aula Persia Flacca vyňatý z komentáře Proba Valeria /74-78/

Poznámky /80-101/

Na okraj Persiova díla (Julie Nováková) /102-110/

J. N. píše (s. 108): „Nový překlad jsem vypracovala roku 1975 pro Antickou knihovnu, která však právě tehdy přestala vydávat drobné prémie. K překladu jsem se vrátila roku 1986 a doplnila jej komentářem pro Odeon.“ — Podle Benešova soupisu (1979, č. 165) byl překlad avizován v edičním plánu nakladatelství Svoboda na rok 1984.

  Hésiodos, Zpěvy železného věku. Z řeckého originálu podle vydání Hesiodi carmina. Accedit Certamen quod dicitur Homeri et Hesiodi, ed. A. Razach, 3. vydání, Lipsko, Teubner 1913, přeložila, předmluvu napsala a poznámkami doplnila Julie Nováková. Odborně recenzoval Pavel Oliva. Ilustroval Miloslav Disman. Prémie antické knihovny 1988—1990. Praha, Nakladatelství Svoboda, 1990 (1. vyd. v tomto souboru), 128 + (8) str.

Obsah:

Hésiodos, Zpěvy železného věku (Julie Nováková) /9-12/

Zrození bohů /13/

Práce a dny /41/

Štít /65/

Soutěž Homéra a Hésioda /79/

Poznámky /90/

Rejstřík /108/

Ediční poznámka /127/

  „Jeden versologický dokument z doby temna“ (slovo úvodem, poznámka), Zprávy Jednoty klasických filologů 32 (IULIAE NOVA Carmina Optima Vertendis Antiqvis pangenti — Sborník věnovaný Julii Novákové k osmdesátinám), 1990 (1991), č. 1-3, str. 10-11.

Otištěný dopis od Karla Svobody z roku 1943 k přeloženým ukázkám z Lucretia, s oslovením «Iulia carissima, doctissima, iratissima».

1992

  J. A. Comenii OPERA OMNIA 23:
Clamores Eliae. K vydání připravila Julie Nováková. Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 23. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd 1992 (1. vydání v Academii), 529 + (5) str. + 14 obr. příloh.

Editio maior. Viz vydání z roku 1977. Viz též Komenského bibliografii 1992b.

1993

  „Un Poema Español de Elías Rozín de Javorník, Exilado Bohemo del Siglo XVII“, Ibero-Americana Pragensia anuario del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga. Praha, Univerzita Karlova 27, (1993,) str. 119-121.

2005

  „Warum Comenius' Clamores Eliae ein blosser Arbeitstext geblieben sind: drei neue Vorspiele eines neuen Zeitalters“, in: Comenius und der Weltfriede. — Comenius and World Peace. Berlin, Deutsche Comenius-Gesellschaft, 2005, str. 426-428.

2007

  Aurelius Augustinus, O boží obci knih XXII. Sv. I–II. Přeložila Julie Nováková. Praha, Karolinum, 2007 (přetisk 1. vyd. z r. 1950), 447 + 445 str.

Aurelius Augustinus, De civitate dei. — Viz první vydání 1950.

Ref.: Petr Kitzler, Listy filologické 130, 2007, č. 3-4, s. 407-408. — Jindřich Marek, Český časopis historický 2007 105, č. 4, s. 972-973. — Eva Stehlíková, Studia Comeniana et historica XXXVII, 2007, č. 77-78, s. 208-209.

2008

  Paměti, aneb Autobiografie — Třináct olomouckých let (1948—1961). Ed. Tomáš Motlíček. Olomouc, Univerzita Palackého 2008, 165 str. + obr. příl.

Rev.: Eva Stehlíková, Listy filologické 133, 2010, č. 1-2, s. 214-217.

 

 

 

 

 

 

Pro Julii Novákovou
O Julii Novákové

  Beneš, Jiří, „Životní jubileum Julie Novákové (70)“, Studia Comeniana et historica IX, 1979, č. 20, s. 82-84.

  Beneš, Jiří, „Doc. PhDr. Julie Nováková, DrSc. (9. 3. 1909—19. 11. 1991)“, in: J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století. Materiály z odborné konference konané 25.–26. června 2003 v Přerově. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, oddělení dějin školství, 2004, str. 140-143.

  Cekota, Vojtěch: „Julie Nováková — překladatelka a redaktorka spisů J. A. Komenského“, Studia Comeniana et historica XXX, 2000, č. 63-64, s. 166-170.

  Králík, Oldřich: „Jubilejní pozdrav Julii Novákové“, Listy filologické 92, 1969, č. 1, str. 73-74.

  Motlíček, Tomáš: „Třináct olomouckých let Julie Novákové“, in: Laudatio brevis. Sborník věnovaný Doc. PhDr. Stanislavu Sedláčkovi. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, str. 131-168.

  Roubic, Antonín: „Julie Nováková — komenioložka“, in: Učitelé — šiřitelé myšlenek Jana Amose Komenského. = Teachers as Propagators of Comenius' Ideas. = Die Lehrer — Vertreiter der Gedanken J. A. Komenskýs. Přerov, Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově, 1992, str. 81-82.

  Spunar, Pavel: „Za Julií Novákovou“, Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 34-35, 1992—1993 (vyd. 1995), str. 46-47.

  Stehlíková, Eva — Beneš, Jiří: „Dvojí krátké ohlédnutí: K osmdesátinám doc. dr. Julie Novákové, DrSc.“, Listy filologické 112, 1989, č. 2, str. 104-106.

  Steiner, Martin: „K životnímu jubileu doc. PhDr. Julie Novákové, DrSc (80)“, Studia Comeniana et historica XIX, 1989, č. 37, s. 119-121.

  Steiner, Martin: „Julie Nováková (1909—1991)“, Acta Comeniana 10 (34), 1993, s. 199-203.

  Steiner, Martin: „100 let od narození Julie Novákové“ (Praha, Vila Lanna), Akademický bulletin č. 5, 2009, str. 10-11.

  Julie NOVÁKOVÁ (Slovník české literatury po roce 1945 on-line).

 

 

Soupisy prací

  Tylová, Milena: „Bibliografie vědeckých prací doc. dr. Julie Novákové, DrSc. za léta 1939—1968“, Zprávy Jednoty klasických filologů 11, 1969, str. 80-86. (Čísla 1–81.)

S. 80: „Z materiálu byly vypuštěny drobné časopisecké a novinové příspěvky, které jejich autorka pokladá za vědecky méně významné.“

  Beneš, Jiří: „Bibliografie vědeckých prací doc. PhDr. Julie Novákové, DrSc. za léta 1969—1979“, Studia Comeniana et historica IX, 1979, č. 20, str. 84-88. (Čísla 82–157[–179].)

  Albrechtová, Ivana: „Bibliografie prací doc. PhDr. Julie Novákové, DrSc., za léta 1979—1988“, Studia Comeniana et historica XIX, 1989, č. 37, str. 121-123. (Čísla 158–203.)

 

 

 

 

 

 

 

( Poslední aktualizace 20. prosince 2018 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Seznam zkratek:

Acta Comeniana — Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského — Revue internationale des études comeniologiques, Praha.

ČČFČeský časopis filologický

Ibero-Americana PragensiaAnuario del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga. Praha, Univerzita Karlova.

Informační bulletin pro otázky jazykovědné — Vychází péčí Československo-polské jazykovědné komise při ČSAV A PAN, Praha.

KČSNKrálovská česká společnost nauk.

LFListy filologické.

ZJKFZprávy Jednoty klasických filologů, Praha, Jednota klasických filologů.


 

 

 

 

< < < < < <