Jan Amos Komenský

Comenius

⧼ 1592—1670 ⧽

Bibliografie


Stručný chronologický přehled


Sestaveno zprvopočátku podle Hendrichova soupisu a následně doplňováno a upravováno podle dalších zdrojů.

 

1611

1611a   Pastor, hoc est Theses seu canones cum exegesibus de functione pastorali. Quas Christo auxiliante sub praesidio reverendi et clarissimi viri Dn. Hermanni Ravenspergeri, SS. theologiae doctoris, & in illustri Nassoviorum Herbornaea professoris praestantissimi, praeceptoris sui multis nominibus colendi, Publicè examinandas proponit Johannes Amos Niwniczensis Moravus. Herbornae Nassoviorum, Ex officina typographica Christophori Corvini, MDCXI [Corvinus 1611], 8vo, 8 ff.

Reprinted in: Florilegium Theologicum, Hoc est, Disputationes Sacrae, Ad Peculiarem Titulorum SS. Theologiae Communium Ordinem Dispositae, Et In Inclyta Illustrium ac Generosissimorum Comitum Nassoviorum, &c. Schola Herbornensi, habitae, praeside Hermanno Ravensbergero Sigenensi Th. Doct. & Professore. Ofenbachii, Prostant apud Antonium Hummium, 1612, pp. 227-237. Online: digitale.bibliothek.uni-halle (1612).

Podepsáno: Johannes Amos Niwniczensis Moravus.

Herbornská disputace pod předsednictvím Ravensbergerovým. Cp. Zíbrt 28730: viz Kvačala, Korrespondence, I, str. 196: „Ibi praeceptoribus usus Piscatore, Ravenspergero, Alstedio, Gutberletho“.

Zíbrt Ø. — Hendrich (1932) Ø; (1950) Ø. — Soupis Ø. — Baďurová (2007) Ø.

1612

1612a     Linguae Bohemicae thesaurus, hoc est lexicon plenissimum, grammatica accurata, idiotismorum elegantiae et emphases adagiaque. ⟬ circa 1612—1656 ⟭

Toto dílo Komenský zmiňuje v dopisu Montanovi (1661). A v úvodu k českému textu Brány z roku 1633 píše, že materiál hledal přes dvacet let z knih i z rozmlouvání. Slovník byl již chystán k tisku, ale materiál v Lešně r. 1656 shořel. Zbyl patrně jen soupis všech kořenů jazyka českého se souborem odvozenin a složenin, neboť J. V. Rosa se o něm zmiňuje v předmluvě Čechořečnosti (1672, str. Blv). Rosův Thesaurus linguae Bohemicae jest ve sbírce rukopisů Národního musea. K Rosově závislosti na Komenském viz J. V. Novák, Věstník čes. akademie, XI, 155–169. (N-H 24, 688)

Hendrich (1932) § 1; (1950) § 1: Poklad jazyka českého, to jest slovník co nejúplnější, přesná mluvnice, obratné a pádné domácí obraty jakož i pořekadla. — Brambora (1957) 192-193: „Zíbrt 22631–22634. O účelu a rázu slovníku informuje Komenský v Didaktice (kap. XXII), o rozsahu v Listě Montanovi 10. XII. 1661 (Patera 234). Boh. Ryba, LF 73 (1949), 173–178.“

1612b   Ξὺν τῇ τοῦ Θεοῦ παλάμῃ. Problemata haec miscellanea, Fretus auxilio & patrocinio Clarissimi Viri, Dn. M. Henrici Gutberlethi in inclyto Inclytorum ac Generosiss. Comitum Nassoviorum Athenaeo Herbornensi Logices & Physices Professoris ordinarii, Praeceptoris sui honorandi, publicitùs veritatis lance pensiculandam studiosis offert Johannes Amos Marcomanno-Niwniczenus. Herbornae Nassoviorum, Ex officina typographica Christophori Corvini, MDCXII (1612), 6 ff.

Viz 1902a, 1914a, 1969a.

Podepsáno: Johannes Amos Marcomanno-Niwniczenus.

Herbornská disputace pod předsednictvím Gutberlethovým. — Znovu vydal a úvod napsal Josef Reber, VSJAK I, 1914. (N-H 19, 688)

Zíbrt V, 21094. — Hendrich (1932) § 2; (1950) § 2: Smíšené problémy.

1612c   „I, milites; olim honos manebit“ [deset elegických dvojverší], in: Jan Litomil, Metaphysicae brevissima Delineatio ... Sub praesidio Dn. Johannis-Henrici Alstedii, philosophiae in illustri Herbornae â professoris... à Johanne Litomilo Litomissleno Bohemo. Herbornae Nassoviorum, [1612], pp. 67-68.

Podepsáno: Johan. Amos è Marcomannis Niwnicenus.

Pochvalné a povzbudivé latinské verše na konci spisku spolužáka Jana Litomila. (N-H 20)

Online: Books.Google (p. 67).

1613

1613a   Sylloge quaestionum controversarum, è Philosophiae viridario depromptarum: Pro quarum veritate sub clypeo doctiss. viri Johannis Henrici Alstedi, Philosophiae in incluto Nassoviorum Lyceo Professoris solertissimi, Praeceptoris sui charissimi, multumque honorandi, in publico philosophantium acroaterio pugnabit Johannes Amos è Marcomannis Niwnicenus. Ad quam pugnam omnes sanioris Philosophiae castra sequentes peramanter Invitat. Τοῦ φιλοσοφεῖν οὐδέν ἥδιον ἐν βίῳ. Herbornae Nassoviorum, MDCXIII (1613), 4°, 24 pp.

Viz 1902a, 1914a, 1969a.

Podepsáno: Johannes Amos, è Marcomannis Niwnicenus.

Herbornská disputace pod předsednictvím Alstedovým. — Znovu vydal a úvod napsal Josef Reber, VSJAK I, 1914. (N-H 21, 688)

Zíbrt V, 22403. — Hendrich (1932) § 3; (1950) § 3: Snůška sporných otázek.

1614

1614a     „XX. De S. Domini Coena, sive Eucharistia. Respondente Johanne Amoso Nivano Moravo 19. Martii 1614“ (Collegium theologicum tertium Hexastichon). In: Davidis Parei Collegiorum Theologicorum Quibus Universa Theologia Orthodoxa, et omnes propè Theologorum huius temporis controversiae perspicuè & variè explicantur. Pars altera. Heidelbergae, Impensis viduae Jonae Rosae. Typis Joh. Georgii Geyderi Acad. Typogr., MDCXX (1620), pp. 167-168.

Lit.: Hotson, Howard: „A previously unknown early work by Comenius: Disputatio de S. Domini Coena, sive Eucharistia under David Pareus, Heidelberg, 19 March 1614“, Studia Comeniana et historica 24, nr. 52, 1994, pp. 129-138. — Hotson, Howard: „Irenicism and Dogmatics in the Confessional Age: Pareus and Comenius in Heidelberg, 1614“, The Journal of Ecclesiastical History 46-3, 1995, pp. 432-456, cp. „Appendix. Comenius’ disputation, with parallel passages from Pareus and Ursinus“ /454-456/.

Online: books.google (Bayerische Staatsbibliothek). — digitale-sammlungen.de.

1615

1615a     O andělích. ⟬ 1615 ⟭.

Spis jest ztracen. Víme o něm jen ze slov Komenského ve spise De zelo sine scientia (1669), § 64: „testis est mihi Deus et conscientia mea libellusque De angelis jam ante annos 54 vernacule a me scriptus.“ Podle tohoto citátu i datování. — Cf. Zíbrt V, 20246. (N-H 36, 689)

Hendrich (1932) § 6; (1950) § 6.

1616

1616a     Grammaticae facilioris praeceptaPravidla snazší mluvnice.   Vytištěno v Praze, 1616. ⟬ 1614—1616 ⟭

Spisek jest ztracen. O tomto prvním pokusu didaktickém víme jen z pozdějších vzpomínek Komenského v předmluvě k ODO (1657), De primis occasionibus etc. (N-H 33, 689)

Hendrich (1932) § 5; (1950) § 5: Předpisy snazší mluvnice.

1616b     Theatrum universitatis rerum, to jest Divadlo světa a všechněch všudy předivných věcí jeho, kteréž na nebi, na zemi, pod zemí, u vodách, v povětří a kdekoli v světě jsou aneb se dějí a díti budou od počátku světa až do skonání jeho, a až na věky věkův. Rukopis. S. l., s. a., 4°, 110 str. ⟬ 1616—1618 ⟭

Viz 1624a, 1897b, 1914a, 1969a.

»Divadlo veškerenstva věcí« Látka byla připravována již za studií v Herbornu (1611—1613), pravděpodobně pod vlivem encyklopedisty J. H. Alsteda. Záhy po návratu do vlasti bylo dílo započato a bylo rozvrženo do čtyř dílů (Theatrum naturale, Theatrum vitae humanae, Theatrum orbis terrarum, Theatrum seculorum), ale dochovala se pouze první kniha (prvního dílu) o 18. kapitolách. Pojetí bylo patrně časem změněno včetně názvu, což snad dokazuje výtah odlišné pasáže, kterou si roku 1684 zapsal Kryštof Bernard Skrbenský z Hřiště a Šenova (1615—1686) ze ztracené části Amphitheatra. V listě Montanovi (1661) uvádí Komenský již jen název Amphitheatrum. — Většina díla, dosud nedokončeného, shořela v Lešně r. 1656 (ale Petru Figulovi sděluje, že Amphitheatrum bylo před zkázou ukryto v jámě). (N-H 34, 679, 689)

Zachovanou část Theatra vydal J. V. Novák, VSJAK I, 1914.

Dedikace podepsána »J. A. N.«, tj. Johannes Amos Nivanus / Nivnicenus / Nivnicensis / Nivnický.

Hendrich (1932) § 4: 1614—1627; (1950) § 4: Theatrum (Amphitheatrum) universitatis rerum. – Divadlo veškerenstva věd.

MS: Bohatcová ¶ 2. Praha (KNM).

1617

1617a     Retuňk proti Antikristu a svodum jeho, kteříž v zarmoucených těchto časích mnohých k zahynutí nešťastně se rozmáhají, a nejedněch od víry odstupování se děje, těm, kdož by duše své retovati a před zahynutím vystřáhnouti dáti chtěli, podaný od jednoho z milovníků Ježíše Krista. Sepsaný leta Páně 1617. Rukopis. ⟬ 1617 / 1617—1622 ⟭

Viz 1924b (první vydání), 1971a.

Do roku 1617 klade Retuňk rukopis ze Staré Turé. Datum to hájí Bohuslav Souček ve svém vydání Retuňku pod názvem O papežství (Praha 1924). — Spis tohoto názvu je zmíněn v dopisu Montanovi (1661): Praemonitiones adversus Antichristianas seductiones. A v dřívějším dopise Petru Figulovi z 22. května 1656 (známém jen v latinském překladu) klade mezi zachráněné rukopisy při požáru Lešna též dílo Clypeus contra Antichristum. — Srv. též Retuňk duchovní. (N-H 51, 689)

Lit.: Hendrich, Jos.: „‘Retuňk proti Antikristu’ není od Komenského“, Slovo a slovesnost 9, 1943, 25-35 (online: kramerius.lib.cas).

retuňk, -ku, m. „pomoc, obrana, záštita; záchrana“ (z něm. die Rettung „spása, záchrana“).

Zíbrt V, 21697–21707. — Hendrich (1932) § 7; (1950) § 7.

MS: Bohatcová ¶ 3, Brno, Praha (KNM), Těšín, Vídeň.

1618

1618a     [Starožitnosti moravské.] ⟬ 1618—1621 ⟭

Zmiňuje Tomáš Pešina z Čechorodu, Mars Moravicus, p. 34: »De antiquitatibus Moraviae« (online: digitalniknihovna.cz). — Rukopis česky psaného díla se ztratil.

Hendrich (1932) § 8: O starožitnostech Moravy; (1950) § 8.

1618b     [Genealogicko-historický spis o rodu Žerotínů.] ⟬ 1618—1621 ⟭

Zmiňuje Tomáš Pešina z Čechorodu, Mars Moravicus, pp. 230, 233, 402: »De origine baronum a Zerotin«, »Familiae Zerotinianae vetustas et dignitas«, »De origine et gestis familiae Zierotin« (online: digitalniknihovna.cz (p. 230), (p. 233), (p. 402)). — Rukopis česky psaného díla se ztratil.

Hendrich (1932) § 9: Spis o rodu Žerotínů; (1950) § 9: O rodu Žerotínů.

1619

1619a   Listové do nebe, V kterýchž Chudí a Bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek ve[zm]ou a rozeznáni býti žádají: spolu i s Odpovědmi oběma stranám danými, až i s odložením vejpovědi, k budoucímu konečnému jenerálnímu, nejspravedlivějšímu Soudu a jasnému rozeznání mezi stranami. Léta Páně: M.DC.XIX.   S. l. [Olomouc], 1619, 8°, [23] fol. = A8–B8–C7.

Viz 1902c, 1910a, 1925d, 1929d, 1969b, 1970j, 1974a, 1978b, 2004c.

Bez udání autora. — Podle Listu Montanovi vydáno už roku 1617. (N-H 37, 689)

Clamores oppressorum in caelum / Pauperum oppressorum clamores in caelum (List Montanovi).

Lit.: Hubáček, Josef: „J. A. Komenského Listové do nebe jako dílo umělecké“. Slovo a slovesnost 32: 2, 1971, s. 149-158. (Online: kramerius.lib.cas.)

Zíbrt V, 19785. — Hendrich (1932) § 11; (1950) § 11. — Knihopis 4237. — Soupis 533.

1620

1620a     Manualník. Aneb Jádro celé Biblí Svate. Rukopis. ⟬ 1620—1623 ⟭

Viz 1658a (první vydání), 1926e.

MS: Bohatcová ¶ 6, Praha (KNM, autograf?).

1621

1622

1622a   Přemyšlování. O dokonalosti křesťanské: Kterouž Bůh vyvoleným svým v slovu svém ukazuje; Duchem svým vnitř vnuká; a ji v nich k nevypravitedlnému jejich potěšení rozličnými libými i odpornými věcmi rozněcuje, a k plnosti přivodí. S. l. [Praha], [Judita Bylinová (?)] Léta žalosti plného, 1622, 8°, (36) ff.

Viz 1765b, 1843, 1864, 1896, 1910a, 1918, 1941, 1978b.

Předmluva datována 18. února 1622. První vydání přetiskl Jan Theofil Elsner v Háli Magdeburské (Halle 1765). — Ed. J. V. Novák, VSJAK XV, 1910. (N-H 62, 689)

Zíbrt V, 21520–21529. — Hendrich (1932) § 13; (1950) § 13. — Knihopis 4251. — Soupis 717.

MS: Bohatcová ¶ 8, Vratislav, Těšín, Praha.

Online: digitalniknihovna.cz.

1622b   Nedobytedlný Hrad, Jméno Hospodinovo. k němuž: Kdo se koli v svých jakýchkoli souženích a nebezpečenstvích utíká, přichráněn a zachován bývá.... S. l. (1622?), 8°, (24) A8–C8 ff.

Viz 1765a, 1864a, 1910a, 1917a, 1940f, 1978b.

Předmluva datována 10. října 1622. První vydání jest v knihovně kláštera Strahovského. O něm viz článek Cyr. Straky, ČČM 1914, a poznámky St. Součka v ČMM 1914, str. 521 n. Vydavatel J. V. Novák (VSJAK XV, 1910) se opíral o Elsnerův přetisk v Halle 1765, neznal ještě předmluvu, kterou otiskl Boh. Souček (Trnávka 1917). (N-H 63, 690)

Zíbrt V, 18593 (18592–18596). — Hendrich (1932) § 14; (1950) § 14. — Knihopis 4218. — Soupis 555.

MS: Bohatcová ¶ 7.

1622c   ?   Antidotum apostasiae, to jest zkušené a jisté lékařství, kteréž duše lidské ve všelijakých pokušeních na ně přišlých při čistém náboženství zdržeti a před tou nejnebezpečnější nemocí, to jest před odstoupením od poznalé pravdy Boží zachovati i proti zemdlení viry posilniti může. S. a. , s. l., 8°, [76] ff. ⟬ 1622—1624? ⟭

Cyril A. Straka ČČM, 1914, s. 14, přičítá tento spisek Komenskému. Za důvod uvedl, že se shoduje s Truchlivým, s Nedobytným hradem a s Presem, že s nimi tvoří logický celek, že se shoduje stil a typografická úprava těchto knížek. Ale neshoduje se dosti jazyk, a konečně dílko tak obsažné, větší než Nedobytný hrad, by stěží Komenský pominul mlčením. (N-H 707).

Zíbrt V, (deest). — Hendrich (1932) II. § 3; (1950) II. § 4. — Knihopis 4206. — Soupis 53.

MS: Bohatcová ¶ 59.

1623

1623a   Truchlivý, to jest; Smutné a tesklivé, člověka Křesťanského, nad žalostnými, Vlasti a Církve bídami naříkání: V kterémž se jemu nejprve Rozum, potom Víra ozývají, potěšovati ho, ale nadarmo, usilujíce; Za tím tedy Kristus vystoupě, zůřivě jej z netrpělivosti obviňuje, místné strašlivých svých ran příčiny ukazuje, bolesti jemu ulehčuje, časné i věčné vysvobození zaslibuje, i jakby se k obojímu hotoviti měl poučuje. (Díl první.) (Praha?, Juditha Bilinová?) 1623, 8°, [80] A8–K8 ff.

Viz 1626c (Trauern über Trauern und Trost über Trost), 1893e, 1910a, 1916a, 1918b, 1918c, 1978b, 1998a, 2022b.

Vydání J. V. Nováka ve VSJAK XV (1910), bylo pořízeno podle rukopisu městské knihovny vratislavské. Podle data v tomto rukopise kladl Novák dílo do roku 1622. Po tomto vydání byl však objeven rukopis nový (ze sbírky původně Daniele Jablonského) a také první tisk Truchlivého. O tomto nálezu viz článek Cyr. Straky v ČČM 1914. První vydání nemá data; připsáno jest na jeho výtisku datum circa 1624. Tohoto nálezu jest využito ve vydání B. Součka: Truchlivý, I.—IV., Tábor, nákladem Diaspory, 1916. Tam hájeno datum sepsání 1623. (N-H 66-69, 690)

Zíbrt V, 22705. — Hendrich (1932) § 15: Truchlivý, díl první; (1950) § 15. — Knihopis 4257. — Soupis 777.

MS: Bohatcová ¶ 9.

Díl II. Rány obnovující — (1624b)

Díl III. Řvání Hrdličky — (1651c)

Díl IV. Smutný hlas — (1660)

1623b     Labirynt Světa a Lusthaus Srdce, to jest, Světlé Vymalování, kterak v tom Světě a věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání: Ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Léta Kristova 1623. S. l. [Klopoty / Brandýs nad Orlicí? 1623], rukopis, 19,5 x 15 cm, II + 122 pp.

Teprve až v 1. tištěném vydání (1631a) je latinská dedikace s datováním: Dabam sub Klopot, Idibus Dec. 1623 (Psáno pod Klopoty, 13. prosince 1623).

Text podle rukopisu poprvé vydal Tomáš Havelka (2022b).

Lit.: Jan Amos Komenský. 1592—1670. [soupis vydání Labyrintu] Vydal Okresní úřad v Ústí nad Orlicí k 400. výročí narození J. A. Komenského, 1992, (7) listů.

MS: Bohatcová ¶ 11 (Praha, Těšín, Norimberk, Brno). — Rkp. původně ve Vratislavi, dnes uložen v Národní knihovně Praha pod signaturou XVII.E.75.

Online: manuscriptorium.

Vydání — přehled:

1631a (Perno/Lešno?) (1. vydání)
1663b Amsterodam (2. vydání)
1757b V Berlíně, nákladem V. Toužila
1782a V Praze u Jana Samma
1786a V Praze u Jana Samma
1809a Praha, František Jeřábek
1848a V Hradci Králové, Tiskem a nákladem Jana Host. Pospíšila
1862a V Litomyšli a v Praze, Tiskem a nákladem A. Augusty
1871b Praha, I. L. Kober, k tisku připravil Josef Kořínek
1879c Praha, I. L. Kober, k tisku připravil Josef Kořínek
1887a Praha, I. L. Kober, k tisku připravil Josef Kořínek
1887b Brno, J. Barvič, školní vydání pořídil František Bílý
1891a Brno, J. Barvič, rozborem opatřil a upravil Frant. Bílý
1892e Praha, Nákladem Spolku pro vydávání laciných knih českých (typ. Dr. Edvard Grégr)
1900a Brno, J. Barvič, rozborem i výkladem opatřil Frant. Bílý
1900b Brno, J. Barvič, rozborem i výkladem opatřil Frant. Bílý
1903a Brno, J. Barvič, rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý
1906a Praha, J. Otto, s úvodem a poznámkami Jana V. Nováka
1908c Praha, Nákladem Spolku Komenského
1908d Brno, J. Barvič, rozborem i výkladem opatřil Frant. Bílý
1908e Brno, J. Barvič, rozborem i výkladem opatřil Frant. Bílý
1910a Brno, Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, k vydání upravil Jan V. Novák
1912b Brno, Barvič a Novotný, rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý
1912c Brno, J. Barvič, rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý
1919b Na Král. Vinohradech, nakl. Ludvík Bradáč
1919c Brno, rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý
1920ch Praha-Smíchov, Vaněk a Votava, k vydání upravil Frant. Papírník
1920i Brno, Barvič a Novotný, rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý
1920j Plzeň, Nakladatelství Českého deníku
1922a Letovice, nakl. J. Štifter, s předmluvou kazatele F. Urbánka
1922b Praha, J. Otto, s úvodem a poznámkami Jana V. Nováka
1923a Brno, Barvič a Novotný, rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý
1925b Praha, Jan Svátek, s úvodem, poznámkami a slovníčkem Františka Šimka
1925c Brno, Barvič a Novotný, rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý
1926d Praha, I. L. Kober, k vydání upravila Ludmila Kudrnová
1928d V Olomouci, nákladem časopisu Naše Vítězství, s předmluvou kazatele F. Urbánka
1928e V Hranicích, Josef Hladký
1935c V Praze, F. Topič, vybral a úvodem opatřil Ferdinand Strejček
1936c Brno, „Studium“, pro 5. třídu středních škol upravil Frant. Pulec
1937a V Praze, F. Topič, výbor 20 kapitol vybral a úvodem opatřil Ferdinand Strejček
1937b V Praze, Kvasnička a Hampl, vydal Miloslav Novotný
1937c V Praze, Kvasnička a Hampl, vydal Miloslav Novotný
1938f V Praze, Jindř. Bačkovský
1938g V Praze, Kvasnička a Hampl, vydal Miloslav Novotný
1938h V Praze, F. Topič, výbor 20 kapitol vybral a úvodem opatřil Ferdinand Strejček
1939a V Praze, Česko-slovenska grafická Unie, rozborem a výkladem opatřil i upravil František Bílý
1940c Praha-Královské Vinohrady, František Strnad, podle edice Jana V. Nováka
1940d Praha, Šolc a Šimáček, dozor nad tiskem měl a poznámky připojil Vladimír Šmilauer
1940e Praha, Jindř. Bačkovský
1941a Praha, ELK, text podle prvního vydání přehlédl, upravil a poznámkami opatřil Josef Brambora, doslov napsal Jan Blahoslav Čapek
1941b Praha, ELK, text podle prvního vydání přehlédl, upravil a poznámkami opatřil Josef Brambora, doslov napsal Jan Blahoslav Čapek
1941c Praha, Kalich, výbor sestavil Fr. Kučera
1941d Praha, Václav Ryšánek (novoročenka)
1948c Praha, Kalich, vydal, úvodem a poznámkami opatřil František Tichý
1948d V Praze, Státní nakladatelství, upravil, poznámkami a úvodem opatřil J. V. Bečka
1955c Praha, Státní pedagogické nakladatelství, k vydání připravil Milan Rosenzweig
1958a Praha, Naše Vojsko, k vydání připravil, doslov a vysvětlivky napsal Antonín Škarka
1958b Praha, Svobodné slovo / Melantrich, k vydání připravil a vysvětlivkami opatřil Vladimír Šmilauer, doslovem doplnila Jiřina Popelová
1970f Praha, Odeon, k vydání připravil, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřil a doslov napsal Antonín Škarka
1970g Praha, Odeon, k vydání připravil, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřil a doslov napsal Antonín Škarka
1974a Praha, Státní pedagogické nakladatelství, sestavil a připravil Antonín Škarka
1978b Praha, Academia, ed. Jaroslav Kolár
1984a Praha, Odeon, k vydání připravil, ediční poznámkou opatřil, vysvětlivky sestavil a doslov napsal Jaroslav Kolár
1998a Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ediční příprava, komentář a vysvětlivky Věra Petráčková a Jaroslav Kolár
1998b Praha, Nadace Lyry Pragensis, výběr Helena Glancová
2003b Praha, Bonaventura, vydal Vladimír Beneš
2004b Praha, Naše vojsko, editor Antonín Škarka
2005a Praha, Waldpress
2009b Brno, Tribun EU
2013b Praha, Práh, do současného jazyka upravil Tomáš Makovička
2014b Brno, Host, edičně připravili Jaroslav Kolár a Markéta Selucká, komentář napsali Tomáš Havelka a Jaroslav Kolár
2019a Praha, Práh
2022b Brno / Praha, ÚČL / Host, k vydání připravil a komentáře napsal Tomáš Havelka

(Některá vydání nebyla prozatím zpracována de visu, úplnost není garantována, výbory jsou prozatím ponechány.)

Anglicky: 1900, 1901, 1905, 1924, 1942, 1950(?), 1972, 1979, 1998.

Francouzsky: 1906, 1957, 1991, 2005, 2006.

Holandsky: 1926.

Maďarsky: 1805, 1905, 1961, 1977, 2018.

Německy: 1674b, 1738a, 1760a, 1774a, 1781a, 1787a, [1701—1800], [1871], 1908, 1970, 2004.

Norsky: 1957.

Polsky: 1695a, 1710(?), 1914b.

Portugalsky: 1917.

Rusky: 1896e, 1904b.

Slovensky: 1952, 1957.

 

 

1623c     O poezi české. Rukopis. ⟬ 1623? ⟭

Viz 1955b, 1974a, 1983c.

Poprvé s důkazy o autorství Komenského vydal Antonín Škarka (1955).

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 32.

MS: Bohatcová ¶ 10 (Leningrad/Petrohrad).

1624

1624a     [Amphitheatrum universitatis rerum]. — Z druhého dílu Amphitheatrum knihy sedmé, v níž jest divadlo přerozličných ščasných a i neščasných příhod, které se kdy k žalosti neb potěšení lidem přiházely a přiházeti mohú. Rukopis, pp. 256-269. ⟬ 1624—1627 ⟭

Viz 1616b, 1925e, 1969a.

Fragment s úvodem přetiskl Stanislav Souček, „Výtah K. B. Skrbenského z neznámého jinak dílu spisu Komenského Amphitheatrum universitatis rerum“, ČMM 49, 1925, pp. 224–244. (Srov. i „K výtahu K. B. Skrbenského z neznámého jinak dílu spisu Komenského Amphitheatrum universitatis rerumČČH 31, 1925, pp. 337–356). — Název Amphitheatrum znamená patrně nově pojaté přepracování Theatra. V listě Montanovi (1661) uvádí Komenský již jen název Amphitheatrum. (N-H 34, 679, 689)

MS: Bohatcová ¶ 2 (Těšín).

1624b   Truchlivého druhý díl. to jest: Rány obnovující a jitřící se v Člověku teskností v čas dlouho trvajících Božích metel a těžkostí: Kdež tělo déle již bíd snášeti se zpěčuje; a tesklení jeho ačkoli Rozům osvícený zahnati všelijak se snažuje, nemůže však; jako ani Víra; až Kristus opět se ozva, dokonalou, jemu ku pozbytí hrůz, a nabytí mysli dobré, cestu ukazuje. [Praha? Juditha Bilinová? 1624], 8°, F1a—K8a ff.

Viz 1623a (1. díl), 1893e, 1910a, 1916a, 1978b, 1998a, 2022b.

Rukopis vratislavský má poznámku: „Sepsaný s začátkem nového léta 1624.“ Původní výtisk v knihovně kláštera Strahovského; má samostatný titulní list, ale stránkování pokračuje z dílu prvního. Tento druhý díl jest vytištěn s prvním dílem jak ve vydání Novákově, tak Součkově. (N-H 80, 690)

Zíbrt V, 22705. — Hendrich (1932) § 17: Truchlivý, díl druhý; (1950) § 17. — Knihopis 4257. — Soupis 777.

MS: Bohatcová ¶ 9.

1624c   Pres boží. To jest, Kratičké rozvážení slov Jeremiáše Proroka, Tlačil Pán presem Pannu Dceru Jůdskou: v kterémž se cíle a užitečnosti Trápení a Zámutků při Pobožných vyhledává a považuje.   S. l. (1624?), 8°, (12 ff.) A8–B4.

Viz 1918d, 1939b, 1945d, 1952a, 1978b.

Výtisk prvního vydání v knihovně kláštera Strahovského není datován, předmluva podepsána 17. dubna 1624. Vydal B. Souček v Táboře 1918 nákladem Diaspory. Tam odkazy na literaturu. — Pochyby o pravosti projevil Kvačala, AJAK 5, s. 9. (N-H 86, 690)

Zíbrt V, (deest). — Hendrich (1932) § 19; (1950) § 19. — Knihopis 4250. — Soupis 710.

MS: Bohatcová ¶ 13.

1625

1626

1626a   [Žalmy metrem poetským složené]. S. l., s. a. [1626], 8°, 64 pp. (fol. A8–D8).

Viz 1861a, 1983c.

Unikát prvního vydání má pražská universitní knihovna. Je bez titulního listu. Doba tisku neznáma. Doba skládání se určuje podle výroku Komenského v české Bráně z roku 1633: „Aby pozůstávající stránečky nezůstaly prázdné, vidělo se dva i nebo tři z těch kolikas před sedmi lety od nás metrem poetským složených připojiti.“ — Nově vydal zachované překlady Josef Jireček (1861). (N-H 99, 691)

Lit.: Ivan Vávra, „Komenského časoměrné žalmy“, AJAK 20, 1961, str. 123-125. (Online: kramerius.lib.cas.)

Zíbrt V, 23229. — Hendrich (1932) § 22: Překlad některých žalmů; (1950) § 22. — Knihopis 17561. — Soupis 852.

1626b   ?   Retuňk duchovní, Wěrným a mnohými pokussenjmi zemdleným Křestianům ku posylněnj podaný. Žid. 12. Opusstěných Rukau a zemdlených Kolen posylňte a přjmé kroky čiňte nohama swýma aby což skulhawělo dokonce se newywinulo; ale raděgi vzdraweno bylo. Léta MDLobI VtisstěnI VzkostI, a VpěnI, pLného.. S. l., 1626, 8°, (42) ff.

Viz 1617a.

Zíbrt V, 21698. — Knihopis 4254. — Soupis 732.

MS: Bohatcová ¶ 3.

1626c   Trawren über trawren und Trost über trost, Sehr dienlich auf alle zeiten: Sonderlich bei jetziger noht der gantzen Christenheit, durch einen Liebhaber Gottliches trosts verdeutscht. Gedruckt zu Bresburg M DC XXVI (1626), 12°, 250 pp.

Viz 1623a (Truchlivý).

Bresburg = Preßburg, Prešporok, Bratislava.

Online: digitale-sammlungen.de. — books.google (München, Bayerische Staatsbibliothek).

1627

1627a   Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio. auctore I. A. Comenio. [Amsterodami]. Noviter edita à Nicolao Iohannide Piscatore. Anno Domini 1627. ⟬ 1618—1627 ⟭

Viz 1633, 1664b, 1969a, 1972a.

První podrobná mapa Moravy vznikala nepochybně současně s »moravskými starožitnostmi«. Otisk mapy podle vydání z roku 1645 má Bornemann, Comenius als Kartograph seines Vaterlandes, Znojmo 1892. Cf. J. Metelka, ČČM 1892, 169–238; Matzura, Die ältesten und älteren Landkarten von Mähren, Museum Francisceum, Brunae, annalis 1896. (N-H 58, 689)

Český překlad: Nové a po všech předcházejících nejpřesnější zobrazení Moravy.

Zíbrt V, 19890. — Hendrich (1932) § 10; (1950) § 10: Nový a po všech dřívějších nejpřesnější nákres Moravy původstvím J. A. Komenského. — Knihopis 4212. — Soupis 547.

Online: polona.pl (repr. Praha, Orbis, 1953).

1628

1628a     Paradisus ecclesiae renascentis / Ráj cirkve znovu se rozzelenávající / Paradisus Bohemiae. ⟬ 1628—1632 ⟭

Viz 1913a, 1951a, 1954a, 1973a.

Úvod k zamýšlenému souhrnému dílu Didactica generalis, jehož součástí měla být i Didaktika.

(Zíbrt V, 20829, 20831.) — Hendrich (1932) II. § 7; (1950) § 23: Ráj český.

MS: Bohatcová ¶ 21 (Praha KNM).

1628b     Didactica, to jest umění umělého vyučování. ⟬ 1628—1632 ⟭

Viz 1849, 1871, 1872, 1875, 1892, 1913a, 1926, 1951a, 1954a, 1970, 1973a.

Rukopis jest ve sbírkách rukopisů Národního musea. První vydání jest Tomkovo z roku 1849. Vydání J. V. Nováka, VSJAK IV, 1913. Tohoto svazku se chystá nové vydání, pro něž Didaktiku českou chystá J. V. Klíma. — Latinské zpracování viz Didactica magna. (N-H 104, 691)

Hendrich (1932) § 23; (1950) § 24.

MS: Bohatcová ¶ 16: Didaktika.

1629

1629a     Vidění a Zjevení Krystofa Kottera, Souseda a Jircháře Šprotavského, kterýž měl od Léta 1616 až do Léta 1624. Z Německé Řeči do Češtiny přeložené, na tři zvláštní Díly i Kapitoly summovní spořádané a rozdělené, i Pro náležitou důvěrnost ke všem těmto Anjelským Proroctvím skrz Concordanci Písem Starého i Nového Zákona srovnalé a dostatečně vysvětlené. Léta Páně: NVLLa TIrannorVM VIs DIVtVrna.   S. l. (Lešno?), 1629, 4°, (38) + 232 + (4) pp. ⟬ 1625 ⟭

Viz 1657d, 1659, 1665b.

Přeloženo roku 1625, vydáno však až roku 1629 (podle datování dedikace: na den Svatého Matěje ... 24. ... Unora 1629), nikoliv jak lze z chronogramu přečísti 1628. O rukopisech a o tom, zda kniha byla vytištěna v Lešně či v Perně, srov. dr. Jos. Volf, "Krištofa Kottera Vidění a zjevení", ČČM 85, 1911, 209–222. — Latinské zpracování v Lux in tenebris a v Lux e tenebris. (N-H 89, 93, 690-691)

Zíbrt V, 21325. — Hendrich (1932) § 21; (1950) § 21. — Knihopis 4361. — Soupis 747.

MS: Bohatcová ¶ 15.

1629b     O starých a nových, pravých a nepravých prorocích. ⟬ 1629 ⟭

Český text ztracen. Latinské zpracování ,De veris et falsis prophetis e solis Scripturis S. instituta disquisitio‘ jest v Lux in tenebris, oddíl proroctví Kristiny Poniatovské, pp. 50sq. Že knihu napsal původně česky, a to v únoru 1629, píše Komenský v Historia revelationum, p. 126, § 58. (N-H 138, 691)

Hendrich (1932) § 24; (1950) § 25.

1629c     Adagiorum Bohemicorum farrago — Moudrost starých Čechů. ⟬ 1629—1633 ⟭

Viz 1849a, 1872a, 1901a, 1920k, 1954b, 1969a.

Doba sepsání nejistá. Komenský začal snad sbírati materiál při přípravách Brány, snad již při sbírání materiálu pro Thesaurus. Rukopis jest v archivu chrámu Svatojanského v Lešně. První vydání Tomkovo při prvním vydání Didaktiky (1849). Kritické vydání J. V. Nováka s názvem Moudrost starých Čechů vyšlo nákladem České akademie (1910a). — Komenský přebíral přísloví z polské sbírky Sal. Rysińského z r. 1618, ze sbírky Jakuba Srnce z Varvažova (1582), z německých sbírek a z Knížky rýmovní z pol. 16. stol. K tomu podrobněji Václav Flajšhans, „Komenského Moudrost a její knižní prameny“, (Sborník filologický VI, 1916, 62–71; VII, 1917, 179–183). (N-H 218, 691)

Lit.: Škarka, Antonín: „Nad titulním listem Komenského Moudrosti starých Čechů“, ČNM 136, 1967, 80-84.

Zíbrt V, 20096–20102. — Hendrich (1932) § 25: Moudrost starých předků; (1950) § 26.

MS: Bohatcová ¶ 4.

1629d   †   [Šest učebnic pro školu národní.] ⟬ 1629—1632 ⟭

Jejich názvy jen v latinském překladu známé (ODO, I, str. 197) jsou: Violarium, Rosarium, Viridarium, Labyrinthus sapientiae, Balsamentum spirituale, Paradisus animae. Nebyly dokončeny a ztratily se. (N-H 158, 691)

Hendrich (1932) § 26; (1950) § 28: přibližně: Záhon fialkový, Záhon růžový, Květnice, Labyrint moudrosti, Balsamiště duchovní, Ráj duše.

1630

1630a   Praxis pietatis. To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé Knížka milostná: Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání běhu blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. S. l., s. a. [Lešno, 1630?], 8°, (12) + 468 + (8) str.

Viz 1631g (tomus II), 1641d, 1661, 1674, 1754, 1782, 1785, 1786, (post) 1800 (bis), 1877, 1922 (bis), 1992g.

Předmluva vykladače českého datována: „Datum v začátku Léta Kristova 1630.“ Volný překlad německé verze knihy Praxis pietatis, das ist die Übung des Gottseligkeit, která vyšla v Basileji roku 1629, a je sama překladem oblíbené evangelické příručky The Practice of Piety (1612), již sepsal puritánský pastor Lewis Bayly (1656—1631), od r. 1616 biskup v Bangoru. Cf. Jan Uher, „Komenského Praxis pietatis“, ČMM 55, 1931, 371–417, 408–410. (N-H 175, 177, 691)

Zíbrt V, 21058. — Hendrich (1932) § 28; (1950) § 36. — Knihopis 1015. — Soupis 697.

Online: books.google (NKP). — manuscriptorium.

1630b     Prima philosophia. Rukopis. ⟬ 1630 ⟭

Viz 1965b (editio princeps), 1974c, 1992j, 2008a, 2017a.

Částečná edice: Hendrich, Josef: „První metafysika J. A. Komenského“, Česká mysl 36, 1942, 49-57.

Lit.: Ludvíkovský, Jaroslav: „Komenského Metafysika z leningradského rukopisu“, LF 78: 1, 1955, 87-95 (důkazy o autorství Komenského) (libgen).

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 34.

MS: Bohatcová ¶ 18.

1630c     Svědectví podle povědomosti a pravdy, dané urozené paní, paní Esteře Sádovské, rozené ze Vchynic a z Tetova, kterážto život svůj v Pánu dokonala v exilium v městě Lešně léta 1630, 23. dne měsíce máje, právě v hodinu čtvrtou z poledne. Rukopis. ⟬ 1630 ⟭

Rukopis, částečně Komenským psaný, jest ve sbírce rukopisů Národního musea. Ed. Ad. Patera, „J. A. Komenského řeč při pohřbu paní E. Sádovské a poslední pořízení této šlechtičny“, ČČM 65, 1891, str. 434-439 (otištěno spolu se závětí E. Sádovské) (online: ndk.cz). (N-H 193, 691)

(Zíbrt V, 21800, 22385.) — Hendrich (1932) § 29; (1950) § 37.

MS: Bohatcová ¶ 19.

1630d     Informatorium školy mateřské. Rukopis. ⟬ 1630/1629—1632 ⟭

Viz 1633d (německy), 1636 (polsky, vyd. nezvěstné), 1641? (anglicky), 1642a (švédsky), 1657 (latinsky); 1858a (česky, první vyd.), 1873, 1884, 1893, 1906, 1908 (bis), 1913, 1925a, 1930d, 1933, 1940, 1947b, 1951a, 1952a, 1952b, 1954a, 1986b, 1992d.

Rukopis je ve sbírkách Národního musea. První vydání připravil Antonín Gindely (Praha 1858) z rukopisu, který nalezl v roce 1856 v Lešně. Vydání komentované vydal Hendrich u Topiče (1925). Vydání J. V. Nováka ve VSJAK IV, 1913, mělo být nahrazeno v novém vydání téhož svazku vydáním Jiřího V. Klímy. Latinské zpracování viz při Opera didactica omnia. Do roku 1632 datovati jest Informatorium podle řeči De cultura ingeniorum (ODO, III, col. 80): »ascripsimus ante annos octodecim peculiarem librum.« Ale podle pořadu prací, jak jest uveden v ODO I., col. 197 a 249, patří Informatorium před Bránu; to je pravděpodobnější. (N-H 155, 692)

(Zíbrt V, 18665–18678.) — Hendrich (1932) § 30; (1950) § 27.

MS: Bohatcová ¶ 17: KNM II E 6.

1631

1631a   Labirynt Světa a Lusthaus Srdce to jest, Světlé Vymalování, kterak v tom Světě, a věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a zoufání: Ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. ... Léta Kristova M.DC.XXXI. S. l. (Perno/Lešno?) 1631, 4°, (6) + 162 pp.

Viz rukopis 1623b. — Viz 2. vyd. 1663b.

Datum dedikace: 13. prosince 1623. Druhé rozšířené vydání se změnou v názvu vyšlo v Amsterodamu 1663. — Viz též Stanislav Souček, „Komenského Labyrint u nás a v cizině“ (AJAK 7, 1924). (N-H 73, 690)

Zíbrt V, 19519 (19516–19577). — Hendrich (1932) § 16: Labyrint světa a lusthaus srdce; (1950) § 16. — Knihopis 4233. — Soupis 453.

Online: digitalniknihovna.cz. — books.google. — manuscriptorium.

1631b   Grammatica Latina novâ methodo ad jucundam facilitatem celeremque praxin ex naturalis didacticae legibus concinnata. Lesnae, 1631, 8°, (VIII) + 162 pp.

Předmluva podepsána 26. května 1631. Výtisk v městské knihovně vratislavské. (N-H 190, 692)

Lit.: Novák, J. V.: „Jana A. Komenského první latinská mluvnice ku "Bráně" (z r. 1631)“, ČČM 73: 1, 1899, 48-59 (online: ndk.cz.) — Hubka, Karel: „Komenského lešenská Grammatica latina a latinské mluvnice 16. a 17. stol.“, LF 97: 2, 1974, 73-79 (online libgen).

Zíbrt V, (deest). — Hendrich (1932) § 32; (1950) § 38: Latinská mluvnice, novou methodou složená k příjemné snadnosti a rychlé praxi. — Knihopis 4217.

1631c   Historia o Umučení, Smrti, Pohřbu i Vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista ze všech čtyř Evangelistů sebraná a v jistý pořádek uvedená. V Lešně, 1631, 8°, 120 str.

Viz 1663, 1757, 1832, 1864, 1893d.

První vydání v městské knihovně žitavské. Neúplný výtisk v museu Komenského v Přerově. Výtisk vydání druhého, v Amsterodamě, u Jana Paskovského 1663, v knihovně Národního musea. Otiskl L. B. Kašpar, J. A. Komenského sebraná díla kazatelská, II, Praha 1893. (N-H 200, 692)

Zíbrt V, 18516. — Hendrich (1932) § 33; (1950) § 39. — Knihopis 4219. — Soupis 236.

1631d   Janua linguarum reserata sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium. hoc est, Compendiosa Latinam (& quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum Artiumque fundamentis, perdiscendi Methodus, sub titulis centum, periodis mille, comprehensa. S. l., s. a. [Leszno, 1631], (16) + 99 pp. ⟬ 1629—1631 ⟭

Viz 1633a (Dvéře), 1959a, 1986a.

Terminus post quem jest rok 1629, o němž mluví Komenský v předmluvě, která byla podepsána 4. března 1631. Přehled různých větví přečetných vydání Brány podal Kvačala, Die paedagogische Reform des Comenius in Deutschland II. pp. 171 sq. Výtisk prvního českého vydání Brány z roku 1633 byl objeven teprve roku 1892 v městské knihovně v Žitavě (Zittau) a byl darován roku 1952 Národní knihovně v Praze. Upravovaný text otiskl Šmaha v České škole XV, 1893. Text Brány, otištěný v Urbánkově Bibliotéce pedagogické (1880), není z prvního českého vydání, tehdy neznámého, nýbrž z pražského vydání roku 1716. (N-H 165, 691)

Brambora (1957) 91: Celkem vyšlo více než 250 různých vydání, z nichž některá byla vydavateli různým způsobem upravena a rozšířena.

Hendrich (1932) § 27; (1950) § 29: Brána jazyků čili semeniště všech jazyků a věd.

Online: digital.slub-dresden.de.

Vydání — zjednodušený přehled:

  editiones verae editiones piratae vel retractatae
1631d Lešno (Lesnensis I)  
1631   Londini (Anchoraniana)
1633j Dantisci (Dantiscana)  
1633a Lešno (Bohemica)  
1633   Londini (Anchoraniana)
1634 Brémy (Bremensis)  
1637   Londini (Anchoraniana)
1639   Londini (Anchoraniana)
1649 Lešno (Lesnensis II)  
1649e(?) Olsnae (Olsnensis)  
1652 Sárospatak (Patakina)  
1654c   Lipsiae
1657   Amsterodam (ODO)
1666a Amsterodam (Seideliana)  
1666b   Lipsiae (Schneideriana)
1667d   Pragae (Šteyeriana)
1694   Pragae (Šteyeriana)
1716a   Pragae (Šteyeriana)
1805a   Prag
1880a   Praha
1893f Praha (Bohemica)  
1958c Praha (Bohemica)  
1959a Praha (editio synoptica et critica)  
1968a Praha (Bohemica)  
1973a Praha (Bohemica)  
1986a Praha (editio critica)  
2003a Praha (Bohemica)  

Lit.: Červenka, Jaromír: „Dva typy Komenského Dveří jazyků a různá jejich zpracování“, AJAK (AC) XVIII, 1959, 19-40. — Červenka, Jaromír: „Die abweichenden Titel der einzelnen Ausgaben des Werkes Janua linguarum von Komenský (Bibliographische Studie)“, AJAK (AC) XVIII, 1959, 149-160. — Beneš, Jiří – Steiner, Martin: „Die Janua lingvarum reserata 1631—1657“, AC 6 (XXX), 1985, 185-199.

    ↔    

 

 

1631e   Kurtzer Bericht von der Pestilentz, aus sonderbaren ursachen, da sich dieselbe in der Polnischen Liessaw witterte, von der Böhmischen alldar im exilio verbleibenden gemeine, gestellet, jetzt aber aus gewißen ursachen verdeutschet und im Druck verfertiget. [Lissaw] Im Jahr MDCXXXI (1631), 131 + (1) pp.

Komenský hájí české exulanty, kteří se stavěli proti drastickým praktikám a pověrám panujícím v Lešně v době moru (vyhánění nakažených z města, spalování příbytků i se zemřelými, zákaz vyzvánění, aby se nerozviřoval a ještě více nekazil vzduch). — Německý překlad vyšel rok před českým originálem, viz 1632a. — Původní výtisk německý má knihovna Raczyňských v Poznani. (N-H 692)

Zíbrt V, ??? — Hendrich (1932) § 34; (1950) § 39. — Brambora (1957) 26-27. — Soupis ???

Online: Śląska Biblioteka Cyfrowa (djvu).

1631f     Otázky některé o Jednotě Bratří českých. Rukopis. ⟬ 1631—1632 ⟭

Viz 1878b, 1912d.

Rukopis (přepis s opravami Komenského) ve sbírce Národního musea. První vydání pořídil Josef Jireček, „Jana Amosa Komenského Otázky některé o Jednotě Bratří Českých“, Beseda učitelská 10, 1878, str. 205-208, 219-222, 241-243. Další vydání Müller—Novák, VSJAK XVII, 1912. (N-H 201, 692)

(Zíbrt V, 20561.) — Hendrich (1932) § 36; (1950) § 43.

MS: Bohatcová ¶ 20.

1631g   Praxis pietatis. II. ⟬ 1631/1633? ⟭

Viz 1630a, 1641d.

Tisk tohoto druhého dílu uznává se jen podle údaje Jungmannova (v Hist. lit.). Výtisk tohoto prvního vydání je neznám. Překlad německého spisu Praxis pietatis (1631), jenž je převodem díla The Art of Divine Meditation (1607), jehož autorem je anglický theolog Joseph Hall († 1656). V druhém vydání (1641) byly oba překlady již zařazeny společně do jedné knihy. Nové vydání obou dílů bez kritického aparátu v Praze (YMCA 1922). (N-H 175, 177, 692)

Hendrich (1932) § 28b; (1950) § 51a.

1631h     Cosmographiae compendium. 1: De astronomia. 2: Medulla geographiae. ⟬ 1631 ⟭

Viz 1963a, 1978a.

Poprvé vyd. J. Kyrášek a V. T. Miškovská, AJAK 22, 1963.

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 33.

MS: Bohatcová ¶ 25 (Leningrad/Petrohrad).

1631ch   Nové písně některé k vezdejšímu jich užívání a v ochranu Boží se poroučení i také dobrodiní Božských, smrtedlnosti naší a Slávy Nebeské považování. [Lešno?, Tiskárna bratrská?], Léta Páně: M. DC. XXXI. (1631), 12° (12 cm), 48 ff.

Viz 1952a, ...

Knihopis 13369. — Soupis 685.

Online: manuscriptorium. — books.google (NK ČR). — europeana.eu (NK ČR).

1632

1632a   Zpráva kratičká o morním nakažení, z příčin zvláštních v čas přímoří v Lešně Polském od církve České v vyhnanství v témž Lešně zůstávající učiněna, a vytištěna, Léta Páně M DC XXXII. [Leszno], 1632, 12°, 108 str. ⟬ 1631 ⟭

Původní výtisk v městské knihovně vratislavské. Překlad německý, Kurtzer Bericht von der Pestilenz, byl vytištěn o rok dříve. (N-H 196, 692)

Zíbrt V, 23228–23203. — Hendrich (1932) § 34; (1950) § 40. — Knihopis 4270.

MS: Bohatcová ¶ 30 (KNM, opis původního tisku?).

Online: bibliotekacyfrowa.pl.

1632b     Navržení krátké o obnovení škol v království českém. Rukopis. ⟬ 1632 ⟭

Viz 1849a, 1872a, 1905a, 1951a, 1973a.

Rukopis v Národním museu. První otisk při vydání Didaktiky r. 1849a. Znovu vydáno J. V. Novákem při Krejčího překladu Velké didaktiky (1905). (N-H 211, 693)

(Zíbrt V, 20176—20182, 17941.) — Hendrich (1932) § 38; (1950) § 45.

MS: Bohatcová ¶ 22.

1632c     Haggaeus redivivus to jest Křesťanských vrchností, kněží Páně a všeho pobožného lidu, z antikristského a babylonského zajetí a rozptýlení navrátilých, k živé a vroucí pokáním svatým horlivosti a k horlivému vzdělání a znovu spořádání domu božího (jenž jest církev) horlivé a vroucí jménem božím napomenutí. 24 ff. ⟬ 1632 ⟭

Viz 1893a, 1912d, 1921a, 1952c, 1971a, 1972a (Znovu oživlý Haggaeus).

Od bitvy bělohorské uplynulo podle předmluvy „sotva dvakrát sedmdesát měsíců“. Rukopis jest v městské knihovně žitavské. První vydání podal Josef Th. Müller (1893a), druhé vydání ve VSJAK XVII, 1912. Nově podle rukopisu srovnal a vydal Bohumil Souček v Táboře (1921a). (N-H 203, 693)

Hendrich (1932) § 39; (1950) § 46: Haggaeus znovu ožilý.

MS: Bohatcová ¶ 28 (Žitava/Zittau). Opis pořídil patrně v rozmezí let 1651—1672 Šimon Dolanský, bývalý obroční v Kosmonosech.

1632d   Astronomia ad lumen physicum reformanda. ⟬ 1632 ⟭

Přibližně datováno podle dopisu Komenského Mochingerovi (Patera, Kor., str. 18). Spisek dohotoven, ale nevydán. (N-H 680, 693) — Spisek dohotoven, ale bez konečné úpravy. Viz list Jansoniovi ve vydání Fysiky z r. 1663. (Hendrich (1950), 14)

Hendrich (1932) § 40; (1950) § 47: Obnovení astronomie podle světla fysiky.

1632e   ?   Řád Církevní Jednoty Bratří Českých, podle Učení Kristova, a příkladu prvotní Církve ku pobožnému ostříhání hned v původu vyzdvižený: Nyní pak z příčin hodných vubec vydaný. V Lešně Polském, Léta 1632, 8°, 169 + (5) + 16 str.

Viz 1633i (latinsky), 1897a, 1912d.

Ve věnovací listině De bono unitatis, § 23, prohlašuje Komenský, že Řád není jeho vlastní dílo, nýbrž dílo Jednoty. Ale jako písař Jednoty měl jistě na tisku účast, zejména při sbírání přitištěných Svědectví. Za dílo Komenského uznává Řád F. M. Bartoš, O podstatu Křesťanství, Praha, Kalich, 1948. — Řád vydal Jos. Th. Müller, VSJAK sv. XVII, 1912. Původní výtisk v knihovně Národního musea. (Hendrich (1950), 14-15)

Zíbrt V, 21778. — Hendrich (1932) Ø; (1950) § 49. — Soupis 753.

Online: europeana.eu. — wbc.poznan.pl.

1632f   Januae linguarum reseratae Vestibulum. [Leszno, 1632.] ⟬ 1632—1633 ⟭

Viz 1986a.

Předmluvu, datovanou 4. I. 1633, přeložil Šmaha, J. A. Komenského Sebrané spisy vychovatelské, 1886. Přetisk v ODO, sv. I. (N-H 216, 693)

„Lešenské vydání je předpokládáno, protože gdaňské je označeno jako editio nova.“ Brambora (1957), s. 200-201.

Hendrich (1932) § 43; (1950) § 51: Předbrání k Bráně jazyků otevřené.

1632g     Historia prophana sive politica. Rukopis. ⟬ 1632 ⟭

Viz 1965c, 1972a (český překlad), 1989a (Historia profana).

Český překlad: Dějiny světské neboli politické. / Historie světská neboli politická.

Editio princeps: Dagmar Čapková, AJAK 23, 1965, pp. 98-121.

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 35: Historie světská čili politická.

MS: Bohatcová ¶ 26 (Leningrad/Petrohrad).

1632h     Geometria. 1: Geometria theoretica. 2: Geometria practica neboli Geodesia. Rukopis. ⟬ 1632 ⟭

Viz 1963a, 1968e, 1978a.

Text je ilustrován nedbalými kresbami opisovače. Druhý díl Geodesia přeložil Karel Čupr, Zeměměřičský obzor III (XXX), 1942, č. 11, str. 171-173.

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 30.

MS: Bohatcová ¶ 23 (Leningrad/Petrohrad).

1632ch     O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé: tak aby se i bez globu, kdykoli v roce která zvláštnější hvězda se spatří, co a jaká jest a jak slove, spatřiti mohlo. Rukopis. ⟬ 1632 ⟭

Viz 1943a, 1968e, 1969a.

Vydal prvně Karel Čupr (1943).

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 31.

MS: Bohatcová ¶ 24 (Leningrad/Petrohrad).

1632i   Žehnání Ctihodného a v Církvi Boží vzácného Muže, K. Jana Cyrilla, někdy J. B. Staršího, a Konsistoře Pražské Pod Obojí Seniora etc. s Domem svým, Kněžstvem svým, Církví svou v Exulantství Lešenském zůstávající: též s Jednotou vlasti, Konsistoří Pražskou, s Polskem, i Světem. Když Léta 1632, v den Slavnosti S. Ducha Seslání, Lidu Božímu Kázání čině, a horlivě Boží milost a věrnost vychvaluje, šlakem tknut, a téhož dne k večeru dokonal; v Neděli pak S. Trojice tam v Lešně vzácně pohřben.   S. l. t. a. (Lešno?) (květen–červen, 1632), 8°, (12) pp.

F. M. Bartoš přičítá Komenskému tuto nevelkou veršovanou skladbu („Zapomenuté dílo Komenského“, ČČM 1928, s. 94–5). Otiskl ji podle pozdějšího rukopisu Zíbrt „Žehnání J. Cyrilla s Jednotou v Lešně“ (ČČM 1910, s. 429), a s nalezeným tiskem srovnal Bedřich Profeld („Žehnání kněze Jana Cyrilla“, ČČM 1918, s. 399–400). (N-H 707)

Soupis 854.

MS: Bohatcová ¶ 26 (nezvěstný písmácký opis, kdysi v soukromém majetku).

1632j     [Pozoun milostivého léta pro český národ, zvěstující zarmouceným potěchu, lkajícím radost, zajatým vysvobození, rozptýleným shromáždění. Počínající na konci r. 1631 a pokračující r. 1632.] ⟬ 1631—1632 ⟭

Viz 1632k (Basuyne), 1929c (Basuyne), 1945c (Polnice), 1972a (Pozoun), 1978b (Bazuine).

Český originál jest ztracen. Titul mohl zníti též: Trúba / Trouba milostivého léta nebo Polnice milostivého léta, leč »polnice« se patrně v Komenského korpusu češtiny nevyskytuje, srv. Dušan Šlosar & Miloš Štědroň, „Česká hudební terminologie v díle J. A. Komenského“, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity H, Řada hudebněvědná, 1992—1993, roč. 41-42, č. H 27-28, str. 17-43; Hubert Rösel, Wörterbuch zu den tschechischen Schriften des J. A. Comenius, Münster 1983 (k tomu srv. Zdeněk Tyl 68, 1985, 240-249).

Zachován jest jen holandský překlad Jana Gaia Basuyne des ghenaden jaer, vydaný r. 1632 v Kampenu. Výtisk v univ. knihovně v Leidenu. Otiskl s českým překladem Odložilík v ČMM, 1929. (N-H 679, 692).

Hendrich (1932) § 35: Polnice milostivého léta pro český národ, zvěstující zarmouceným potěchu, lkajícím radost, zajatým vysvobození, rozptýleným shromáždění. Počínající na konci r. 1631 a pokračující r. 1632; (1950) § 42: Nové vydání dr. Pavla Chrásky v Kutné Hoře, 1945.

1632k   Basuyne des Ghenaden Jaer voor de Bohemische Natie. Tot Campen, by Roelof Dircksz Worst, boeck-drucker, 1632, in-8°, 16 pp.

Viz 1632j, 1929c, 1978b.

Nedochovaný spisek s rekonstruovaným titulem Polnice milostivého léta přeložil roku 1632 do holandštiny Jan Gajus Vltavotýnský.

Přetištěno v DJAK s novým pravopisem: Bazuine des genaden jaar.

Hendrich (1932) § 35; (1950) § xx.

1633

1633a   Dvéře Jazyků odevřené. To jest krátký a snadný způsob kteréhokoli Jazyka, spolu i s začátky všech umění svobodných, pochopení: v kterémž pod stem Tytulů v tisíci Průpovědech, všecka slova celého jazyka obsažena jsou. Nejprv v jazyku Latinském, a nyní v Českém zhotovené, od J. A. C.   S. l. (Lešno), 1633, 8°, 14 + (2) + 96 pp.

Viz 1893f, 1958c (Brána jazyků otevřená), 1959a, 1968a, 1973a, 2003a.

Latinská verze vyšla poprvé roku 1631d.

Zíbrt V, 18980. — Hendrich (1932) Ø; (1950) § 52. — Knihopis 4222. — Soupis 241.

Online: aleph.nkp.cz. — manuscriptorium. (Výtisk z městské knihovny žitavské (Stadtbibliothek Zittau) byl v r. 1958 převeden do NKP.) — vokabular.ujc.cas.cz.

1633b     Centrum securitatis To jest, Světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu, a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života Bezpečnost, Pokoj, a Blahoslavenství záleží. S. l. (Lešno?), Léta Páně MDCXXXII [recte 1633], 12°, (2) + 8 + 208 str. ⟬ 1625 ⟭

Viz 1663a, 1736a, 1737a, 1800, 1864, 1878, 1910, 1920, 1927, 1964b, 1978b, 2022b [2023].

První vydání v Lešně 1633. Toho roku také napsána stručná předmluva česká (podepsaná 16. srpna 1633) a předmluva latinská (24. října 1633). V této píše Komenský, že na spisku pracoval ante octennium. Podle toho lze datovati. Vydal J. V. Novák, VSJAK XV, 1910. Vydání přepracované Stanislavem Součkem (Praha 1920). (N-H 93, 690)

K dílu je přitištěn spisek Renuntiatio mundi, to jest Výhost světu (1633c), ten v rkp. chybí.

Zíbrt V, 17672. — Hendrich (1932) § 20; (1950) § 20: Hlubina bezpečnosti. — Knihopis 4209. — Soupis 65.

MS: Bohatcová ¶ 14.

Online: aleph.nkp.cz. — books.google (NK ČR). — books.google (NK ČR).

1633c   Renuntiatio mundi, to jest Výhost světu. Lešno, 1633.

Viz 1633b, 1663a, 1785, 1792, 1864b, 1878b, 1910a, 1978b.

Napsáno a přitištěno ke knižnímu vydání Centra securitatis roku 1633 (1625). Viz poznámky při tomto díle (1633b). (N-H 96, 693)

Hendrich (1932) § 44; (1950) § 53.

1633d   Informatorivm. Der Mutter Schul. das ist, Ein richtiger vnd augenscheinlicher bericht, wie frome Eltern, theils selbst, theils durch ihre Ammen, Kinderwaerterin, vnndt andere mitgehuelffen, ihr allerthewerstes Kleinod, die Kinder, in den ersten sechs Jahren, ehe sie den Praeceptoren vbergeben werden, recht vernuenfftiglich, Gott zu ehren, ihne selbst zu trost, den Kindern aber zur seeligkeit aufferziehen vnd vben sollen. Gedruckt zur Polnischen Lissaw anno MDCXXXIII (1633), 8°, (16) + 141 + (1) pp.

Viz 1630d, 1913a.

Zíbrt V, 18687. — Soupis 380.

Online: books.google (Národní knihovna ČR).

1633e   Physicae Ad Lumen Divinum Reformatae Synopsis, Philodidacticorum & Theodidactorum censurae exposita. Lipsiae, Sumtibus Gotofredi Grossi Bibliopolae (Exprimebat Johannes Albertus Minzelius), 1633, 8°, (48) + 236 pp. ⟬ 1630—1632 ⟭

Viz 1643b, 1645c, 1647b, 1651a (anglice), 1663c, 1702b, 1892c, 1894f, 1896d, 1914a, 1968e, 1978a.

Předmluva podepsána posledního září 1632. Že začal Komenský svou Fysiku psáti dvě léta před vydáním, jest zřejmo z dopisu Komenského Jansoniovi, otištěného ve vydání Fysiky z roku 1663: „Trigesimus labitur annus, quum ego primum Physicam ad lumen divinum reformandam scribere coepi, vigesimus autem octavus ab ejus editione prima Lipsensi.“ — Vydal Jos. Reber ve VSJAK I, 1914. Přeložil Jana Kapras v knize Nástin filosofie J. A. Komenského, Vel. Meziříčí 1894, str. 107–218. (N-H 187, 692)

Český překlad: Přehled fyziky (1968).

Zíbrt V, 20911. — Hendrich (1932) § 31; (1950) § 41: Přehled fysiky podle světla božího. — Soupis 678.

Online: Archive.org. — books.google (NK ČR).

1633f     Didactica Magna. Rukopis. ⟬ 1633—1638—1657 ⟭

Viz 1657b, 1894d, 1896a, 1913a, 1938a, 1986a; česky: 1883a, 1892b, 1905a, 1908f, 1930a, 1948a, 1953a, 1954a.

Vytištěna poprvé v Amsterodamě v Opera didactica omnia. Vydání J. V. Nováka ve VSJAK, IV, 1913; nahrazeno v novém vydání tohoto svazku vydáním Hendrichovým (1938). Překlad Aug. Krejčího s úvodem a poznámkami Hendrichovými nákladem Dědictví Komenského, Bibliotéka pedag. klasiků, 1931. Viz též Didaktiku českou. (N-H 693)

Česky: Velká didaktika 1958c

Hendrich (1932) § 45; (1950) § 54: Velká didaktika.

MS: Bohatcová ¶ 32 (Londýn). — (Zíbrt V, 17967.)

1633g     [Annotata.] Rukopis, (7) ff. ⟬ 1633, 1640, 1645 ⟭

Viz 1891c, 1936b, 1974a.

Rukopis nyní v Národním museu ve sborníku, zakoupeném r. 1850 v Lešně. Otiskl Antonín Patera, „J. A. Komenského myšlénky o novém vydání českého kancionálu“, ČČM 65, 1891, 214-224. V poznámkách rukopisu jsou data: „Annotata haec sub autumnum anni 1633.“ — „Factum a me a. 1640 in Majo.“ — „A. 45, 24 Maji.“ (N-H 231, 693)

Hendrich (1932) § 46: Myšlenky o novém vydání českého kancionálu; (1950) § 55: Myšlenky ... (Rada k opravě kancionálu.)

MS: Bohatcová ¶ 33. — (Zíbrt V, 19232, 21569.)

1633h   Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio. auctore I. A. Comenio. [Amsterodami], 1633.

Viz 1627a.

Zíbrt V, 19892. — Knihopis 4214. — Soupis 548.

1633ch   Písně některé nábožné, potřebně z němecských neb polských pod české rytmy uvedené, a naše některé staré předělané od J. A. C. Rukopis. ⟬ 1633/1645 ⟭

Viz 1659, 1920l, 1928c, 1936b, 1952a.

Rukopis v Národním museu v Praze. Téměř všechny písně, obsažené v tomto rukopise, převzal Komenský v pozměněné podobě do svého Kancionálu z r. 1659. Šlo mu o nahrazení bratrského kancionálu z roku 1615, který obsahoval 644 písní a připadal mu již částečně zastaralý. Výbor podal Fr. Tichý, Písně některé nábožné, (Beroun 1920), a rozšířeně týž autor: J. A. Komenského Písně některé nábožné (Praha 1928). (N-H 695)

Hendrich (1932) § 62: 1640; (1950) § 74: 1640.

MS: Bohatcová ¶ 34.

1633i   ?   Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in unitate fratrum Bohemorum. Recens è Bohemico Latina facta. S. l. [Lissa?], Anno Christi M.DC.XXXIII (1633), 8°, (2) + 125 (2) pp. ⟬ 1632—1633 ⟭

Viz 1632e, 1912.

Komenský se považuje za překladatele tohoto řádu; důkaz zcela nepochybný není však podán. Výtisk tohoto vydání má knihovna Jednoty v Herrnhutě a městská knihovna v Gdansku. Vydal Jos. Th. Müller ve VSJAK XVII, 1912. — Rok před latinským překladem vyšel český Řád církevní jednoty Bratří českých, Lešno, 1632. Výtisk v knihovně Národního musea. (N-H 205, 693)

Hendrich (1932) § 42; (1950) § 50.

Online: gdz.sub.uni-goettingen.de (1633). — gdz.sub.uni-goettingen.de (1643).

1633j   Janua Linguarum Reserata. Sive Seminarium Linguarum Et Scientiarvm Omnium . Hoc est, Compendiosa Latinam (& quamlibet aliam) linguam, unà cum scientiarum Artiumque fundamentis, perdiscendi Methodus, sub titulis centum, periodis mille, comprehensa. Editio secunda, priore castigatior & auctior, cum Germanicà & Polonicà versione, & titulorum vocumque Indice. Cum Privilegio S. Re. Dantisci, sumptibus & Typis Georgi Rheti, Reip: & Gymn: Typogr. [1633], 8°, 156 ff.

Viz 1631d.

Zíbrt V, 18981. — Soupis 245.

Online: pbc.gda.pl.

1634

1634a   O sirobě. To jest o Potracování milých Přátel, Ochránců a Dobrodinců, Co a jak žalostná jest ta Příhoda? Odkud a proč přichází? co vní činiti, a čím se těšiti? i jak se k smutným a osiřalým chovati náleží? Spisek. Pro potřebu přítomných žalostných časů z Božího Slova sebraný Léta Páně 1624. a Léta MDCXXXIV. v čas rány Boží morové, v Lešně Polském vytištěný. Lešno, 1634, 12°, 5 + (1) + 124 str. ⟬ 1624 ⟭

Viz 1635c (Sieroctwa); 1910a, 1940h (Osiřelým), 1947e (Osiřelým), 1978b.

Zíbrt V, 21997. — Hendrich (1932) § 18; (1950) § 18. — Knihopis 4256. — Soupis 559.

MS: Bohatcová ¶ 12.

Online: digitalniknihovna.cz. — jbc.bj.uj.edu.pl.

1634b   Janua Linguarum Reserata, sive Seminarium Linguarum et Scientiarum omnium, Hoc est, Compendiosa Latinam (& quamlibet aliam) linguam, unà cum scientiarum Artiumque fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille, comprehensa. Editio tertia, prioribus castigiator, cum collaterali Germanica & Polonica versione vocumque Indice etymologico. — Die eröffnete Sprachenthüre, oder Pflantzschule aller Künsten, Mit einer Vorrede, darinnen berichtet, was in dieser newen außfertigung verbessert ist, vnd wie sie mag gebrauchet werden. Cum gratia & speciali privilegio S. R. M. Polon. & Svec. Dantisci, Typis & Sumptibus Andreae Hünefeldii, Anno M. DC. XXXIV. (1634), 12°, [276] pp. + sygn. a-b8, c4, A-Z8, Aa8, A-H8

Zíbrt V, 18982. — Soupis Ø.

Online: wbc.poznan.pl (Biblioteka Raczyńskich).

1635

1635a   ?   Leges illustris gymnasii Lesnensis. Rukopis. ⟬ 1635 ⟭

Viz 1876, 1885, 1887c, 1911b, 1956.

Rukopisně zachovány ve sborníku Svatojanského chrámu v Lešně. "Varia collectanea". Poprvé vytištěny A. Zieglerem v slavnostním spise gymnasia lešenského r. 1885. (Zur dreihundertjähriger Jubelfeier... des jetzigen kön. Gymnasiums zu Lissa.) Poslední vydání Reberovo v VI. sv. VSJAK., 1911. Do češtiny přeloženy Zoubkem, Drobnější spisy, 1876. (N-H 253, 694)

Český překlad: „Školní řád proslaveného lešenského gymnasia“, in: Amedeo Molnár: Českobratrská výchova před Komenským. Praha 1956, str. 268-273.

Hendrich (1932) § 48; (1950) § 58: Zákony vyššího gymnasia lešenského.

MS: Bohatcová ¶ 60.

1635b   Na spis proti jednotě bratrské od M. Samuele Martinia etc: sepsaný a na vyvrácení k Řádu jejímu v Pobožných lidech dovětnosti v Třidcíti pěti Příčinách, (jakž je nazývá) vůbec vydaný. Potřebné, mírné, Křestanské, Starších Kněžích též Jednoty Bratrské, na ten čas v Lešně Polském v exilium zustávajících ohlášení. S. l. [Lešno], Léta 1635, 4°, 220 str. (1635—1636).

Viz 1898b, 1912d.

Ač je na titulním listě vytištěno datum 1635, vyšlo ohlášení (podle Cesty pokoje) až 1636. Martinius dostal Ohlášení do rukou 20. července 1636. (Viz jeho Obranu, str. 5.) — Původní výtisk v knihovně Národního musea. Poslední vydání upravil Jos. Th. Müller ve VSJAK XVII, 1912. (N-H 258, 694)

Hendrich (1932) § 49; (1950) § 59. — Knihopis 4243.

Online: manuscriptorium. — books.google. — books.google.

1635c   Prawy conterfect, abo Gruntowne Sieroctwa we wszystkich żałosnych y nie wezelnych okolicznościach iego opisanie kędy front doskonałego y porządnego, rzeczy teyże materiy służących położenia, osobliwe też zaraz przeciwko takiemu razowi nauki, przestrogi y pociechy na potrzebe y użytek zbawienny wszytkim w iakimkolwiek sieroctwie pozostałym ludziom aż y krasomowcom pogrzebowym k woli są zebrane przez iednego pobożnego y dobrze, co to iest Sieroctwo, wiadomego człowieka. W Lesznie, [Daniel Vetterus], Roku Pánskiego 1635, (2) + 69 + (3) pp.

Viz 1634a.

Lit.: Bečková, Marta: „Nalezený polský překlad Komenského spisu O sirobě z r. 1635“, Zprávy Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za 1. pol. 1967, str. 15-26.

Online: wbc.poznan.pl.

1636

1636a   Spiegel guter Obrigkeit. Darinnen auß dem Propheten Esaia, unnd Exempel des fromen Eliakims, einer rechtmäßigen löblichen Oberkeit wahrer Eigenschafften repraesentiret und allen liebenden Regenten zum Amts-Muster vorgesteller werden. In einer Predigt gehalten zur Lissa in Groß-Polen, Beym Christlichen Leichbegängnusse und letzten Ehrendienste. Des weyland Hoch und Wolgebornen Herrn, Herren Raphaelis, Graffens von und auff Lissa, Wojewoden zu Bels, Hauptmann auff Hrubeschow und Dubin etc. etc. Durch Johan-Amos Comenium der Brüderschaft Confessionis Bohemicae Seniorem. Gedruckt zur Polnischen Lissa [Lešno], durch Wigandum Funck, im Jahr 1636, 8°, (58) pp.

Zrcadlo dobré vrchnosti.

Částečný otisk od W. Bickericha ve sbírce Aus Lissas Vergangenheit, Hft. 1, s. a. — Originál jest v městské knihovně v Gdansku. (N-H 260, 694)

Hendrich (1932) § 50; (1950) § 60: Obraz dobré vrchnosti. — (Cp. Soupis 773.)

Online: jbc.bj.uj.edu.pl (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa). — wbc.poznan.pl (Biblioteka Gdańska).

1636b     Kázání XXI o tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista, spasitele světa, učiněná v Lešně Polském 1636. ⟬ 1636 ⟭

Viz 1663x, 1893d.

Výtisk prvního vydání je neznám. Nové vydání v Amsterodamě u Jana Paskovského, 1663. Otiskl L. B. Kašpar, J. A. Komenského sebraná díla kazatelská, II, Praha, 1893. (N-H 261, 694)

Hendrich (1932) § 51; (1950) § 61.

1636bb     Hstoria o vzkříšení a nanebevstoupení ... kázáním pateryku vysvětlená. (Přitištěno k předešlému spisu.)

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 62.

1636c     [Praecognita pansophica.] ⟬ 1636 ⟭

Viz 1951b, 1974b.

1—2. In Januam rerum sive pansophiae seminarium. I. Introitus. (defekt bez konce). 3. Pansophiae christianae Liber III (N-H s názvem Porta sapientiae).

Ed. O. Odložilík, „Z pansofických studií J. A. Komenského“, ČMM 52, 1928, str. 125-198 (rozbor a otisk rkp.) (online: digitalniknihovna.cz); opravy St. Souček, NV 12, 1931, 167-169. Další vyd. G. H. Turnbull (Praha 1951).

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 57: 1634—1640. Vševědný spis různě nazývaný. (Porta sapientiae, Seminarium pansophiae, Pansophia christiana — Brána moudrosti, Semeniště vševědy, Křesťanská vševěda).

MS: Bohatcová ¶ 35 (Londýn).

1636d   De astruendo Comenianae Januae Latinitatis templo, epistola: cum proplasmate, liminis, atrii, odei, adyti. Lesnae Pol[onorum], Funccius, 1636, 54 ff.

Autor: David Vechner / Vechnerus (1594—1660).

Viz 1657b, 1957a, 1986a.

Herzogin Anna Amalia Bibliothek (Weimar): Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.

Zíbrt V, Ø. — Hendrich (1932) Ø; (1950) § 57: Ø. — Soupis Ø. — Baďurová (2007) (janua-1631-1632/6). — Knihověda BCBT41416.

1637

1637a   Faber fortunae sive Ars consulendi sibiipsi quae est Pansophiae Christianae particella non postrema ... Anno 1637 a Joanne Amoso Comenio. Rukopis. ⟬ 1637 ⟭

Viz 1657c (1. vydání), 1661b, 1662c, 1914a, 1974d (Faber fortunae prior); česky: 1926c.

MS: Bohatcová ¶ 36 (Sheffield, liší se od tisku z roku 1661). — Sheffield, Hartlib papers XXXV. 3 (srv. Turnbull 1947 p. 441).

1637b   Cesta pokoje, to jest pravý, neomylný, jediný prostředek, kterýmž církev boží v pokoji, svornosti a lásce zachována býti můž; za příčinou nepokojných spisů M. Samuele Martinia z písem svatých vyhledaná, ukázaná a všechněm věrným Čechům podaná od starších kněží jednoty bratrské. V Lešně, léta 1637, 4°, 55 + [3] pp.

Viz 1902b, 1912d.

Původní vydání v knihovně Národního musea. Kritické vydání podal Reber ve VSJAK XVIII, 1912. (N-H 275, 694)

Zíbrt V, 17676. — Hendrich (1932) § 53; (1950) § 64. — Knihopis 1534. — Soupis 73.

1637c   Conatuum Comenianorum praeludia ex bibliotheca S. H. Oxoniae, excudebat Guilielmus Turnerus, Academiae Typographus, 1637, 4°, (6) + 52 + (6) pp. ⟬ 1634—1636 ⟭

Viz 1639a, 1642 (Anglice), 1644, 1651, 1879 (Bohemice), 1989b.

Porta Sapientiae Reserata: Sive Pansophiae Christianae Seminarium /f. B1a/

Praecipua Capita Didacticae Magnae, à Domino Comenio elaboratae /post p. 52/

Na str. 47-52 jsou vytištěna podle úvodu německého vydání Informatoria „Praecipua capita Didacticae Magnae“. Jest tedy název Praeludia souborný název pro programový spis vševědný a pro ukázky didaktické. Název pochází patrně od Hartliba, nikoli od Komenského, který o tomto vydání nevěděl. Výtisk v knihovně Britského musea a v knihovně prof. Hendricha. — V druhém vydání, které Komenský schválil, dostal tento vševědný spis název Pansophiae Prodromus (Londini 1639). Výtisk v univ. knihovně pražské (ze sbírky Šmahovy). V ODO otiskl Komenský tento spisek pod názvem Pansophici libri delineatio. — Kritické vydání Reberovo v I. sv. VSJAK, 1914. — Překlad Zoubkův pod názvem Předchůdce vševědy, v Praze 1879. (N-H 245, 693-4)

Český překlad: Předchůdce vševědy (1968).

Zíbrt V, 20806. — Hendrich (1932) § 47; (1950) § 56: Předzvěsti snah Komenského z knihovny S(amuela) H(artliba). — Soupis 74.

Online: europeana.eu. — books.google. — Archive.org.

1638

1638a   Auff den kurzen (ungegründeten) Bericht von der Frage Ob Herr Jesus sich aus eigener Krafft von den Todten aufferwecket? Kurtze und gründliche Antwort Joh. A. Comenii cum praef. J. G. Schlichting. [Leszno], 1638, 8°, 86 pp.

Viz 1651x, 1659a (latinsky).

Lit.: Kvacsala, J.: Kurzer Bericht über meine Forschungsreisen. Vortrag gehalten den 12. Januar 1895 in der Comenius-Section des Paedag. Museums in St. Petersburg. Acta et commentationes imp. iniversitatis Jurievensis, 1895, Nr. 2, p. 48.

Bečková, Marta: Jan Amos Komenský a Polsko, Praha 1983, p. 71: „...autorce [se] podařilo v r. 1980 nalézt mezi anonymními starými tisky lublinské univerzitní knihovny dosud neznámou německou verzi prvního Komenského protisociniánského spisku, adresovaného slezskému kazateli Melchioru Schefferovi, Auf den kurtzen (ungegründeten) Bericht... KUL, sign. Gd 407 adl.“

Hendrich (1932) § 57.a; (1950) § 67.

1638b   De sermonis Latini studio, per Vestibulum, Januam, Palatium, et Thesauros latinitatis quadripartito gradu plenè absolvendo, Didactica dissertatio. Cui additur In usum Juventutis Formatorum, de editorum jam in lucem Vestibuli et Januae, Usu debito, Informatorium. Impensis Haeredum Davidis Mulleri Bibliopolae Vratislaviensis Anno M. D. C. XXXVIII (Vratislaviae, apud Davidem Muellerum 1638), 72 ff.

Viz 1657b, 1911b, 1986a.

Předmluva podepsána prvního prosince 1637. První vydání ve státní knihovně berlínské. Kritické vydání Reberovo v VSJAK VI, 1911. Překlad Augustina Krejčího ve Výboru spisů Komenského, Knihovna pedag. klasiků, sv. IV., Praha, Dědictví Komenského, 1906. (N-H 271, 694)

Česky: Didaktická rozprava 1908a.

Zíbrt V, 18074. — Hendrich (1932) § 54; (1950) § 65: Didaktická rozprava o studiu latinské řeči. — Soupis 108.

Online: Books.Google.digitale-sammlungen.de.

1638c     Diogenes Cynicus Redivivus. Sive De Comendiose Philosophando. Ad Scholae ludentis exercitia olim accomodatus, nunc autem luci datus. ⟬ 1638 ⟭

Viz 1658c (1. vydání).

Datování podle předmluvy, psané r. 1658: „ante annos circiter 20.“ (N-H 281, 694)

1639

1639a   Conatuum pansophicorum dilucidatio. ⟬ 1639 ⟭

Viz 1639b, 1644b, 1657, 1914a, 1957a, 1989b, 2010a (česky).

Prvního vydání, vyšlého v málo exemplářích, není znám žádný výtisk. Druhé vydání, Hartlibův přetisk, vyšlo v Londýně 1639 při vydání Prodromu. Výtisk v universitní knihovně pražské. — Kritické vydání Reberovo, VSJAK I, 1912. Český překlad Jos. Šmahy v časopise Komenském, XX, 1892, pod názvem „Pokusů pansofických J. A. Komenského vysvětlení“. (N-H 301, 695)

Hendrich (1932) § 56; (1950) § 69: Objasnění vševědných snah.

1639b   Reverendi et Clarissimi Viri Johannis Amos Comenii Pansophiae Prodromus, In quo admirandi illius & vere incomparabilis Operis, Necessitas, Possibilitas, Utilitas, solide, perspicue, & eleganter demonstratur. Ei, quae nova hac editione accesserint, indicat praefatio S. H. & proxima post eam pagina. Londini: Typis M. F: Sumptibus L. Fawne, & S. Gellibrand, 1639, Voenit in coemiterio Paulino sub signo serpentis aenei, 6° (16 cm), (12) + 288 pp.

Viz 1637c, 1644b.

Zíbrt V, 20734, 20806. — Soupis 75.

Online: books.google (NKP). — gallica.bnf.fr. — digitale-sammlungen.de.

1639c     Abrahamus patriarcha. ⟬ 1639 ⟭

Viz 1661a, 1662c, 1911b, 1973a, 2024a.

Podle prologu byla tato hra provozována rok po Diogenovi. Kritické vydání Reberovo, VSJAK VI, 1911. (N-H 283, 695)

Hendrich (1932) § 58; (1950) § 70.

1639d     De arte spontanei motus quem perpetuum vocant septennio vestigati iamque tandem, quod felix faustumque sit generi humano, Deo autem sapientiae lumen nobis multiplicanti gloriosum, feliciter inventi historica ad amicum interim relatio. Anno 1639 decurrente. Rukopis. ⟬ 1632—1639 ⟭

„O umění samovolného pohybu, tzv. nepřetržitého, hledaného po sedm let a konečně již — a kéž je to šťastné a požehnané pro lidský rod, pro Boha pak, jenž nám rozmnožuje světlo moudrosti, slavné — šťastně vynalezeného prozatímní historická zpráva pro přítele. Koncem r. 1639“ (tr. J. Nováková).

Viz 1978a, cf. 1642c, 1642d.

Lit.: Nováková, Julie: „Dosud neznámý spisek J. A. Komenského“, Listy filologické 98: 1, 1975, str. 58-59 (libgen). — „Jedno nové Comenianum versus staré Pseudo-Comenianum (Příspěvek k otázce zjišťování autorství) (27. 2. 1975)“ (Přednášky JKF v r. 1975 Praha), ZJKF 18: 2-3, 1976, 143-144 (rukovet.cms.flu.cas.cz – ZJKF)

1640

1640a     Sapientia bis et ter oculata, Aliud in alio acutè videns, aliudqve per aliud potenter demonstrans, Hoc est, De Syncriticae methodi ad res latentes evestigandum, obscuras illustrandum, dubias demonstrandum, confusasque ordinandum, potentissimo usu. ⟬ 1640—1656 ⟭

Traktát shořel roku 1656 v Lešně. Tištěn nebyl. Terminus post quem je Hübnerova kritika Didaktiky, zejména synkritické methody, z konce roku 1639. (Kvačala, Kor. I., str. 77.) O tomto traktátu Komenský, Ventilabrum § 32. (N-H 518, 696)

Spis byl nejobšírnějším odůvodněním synkritické metody.

Hendrich (1932) § 65; (1950) § 77: Moudrost dvojnásob i trojnásob vědoucí. — Blekastad (1969), 528, 729: Sapientia bis et ter occulata.

1640b     Alphabeticus libellus. (Slabikář.) ⟬ 1640 ⟭

Ztracen. Cp. Dopis Leszczyńskému, in: Korrespondence, ed. Patera, 1892, str. 36.

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 78: V červnu 1640 byl v tisku. — Brambora (1957), 182-183: Slabikář Komenského, 1641.

1641

1641a     [List o Anglii (Primam navigationem non ex voto successisse ... ad amicos Lesnae in Polonia agentes).] S. l., s. a., 4 ff. ⟬ 1641 ⟭

Viz 1876, 1892, 1974b.

Tisk nemá nadpisu a začíná slovy: »Londino 8/18. Octobr. Anno 1641« (V Londýně, 8/18 října, r. 1641) a končí: »Haec Dn. Comenius ex Anglia, ubi nunc vivit, ad amicos Lesnae in Polonia agentes.« (Toto p. Komenský z Anglie, kde nyní žije, přátelům dlícím v Polsku.) Výtisk v knihovně university lipské. Přetiskl Patera, Korrespondence, č. 32. Volný převod Zoubkův v ČČM, 1876, str. 133 n. (N-H 322, 696)

Hendrich (1932) § 66; (1950) § 79. — Knihověda BCBT39934.

1641b     [Elaborandorum operum catalogus. — Katalog děl, která mají být napsána.] 8/18 Oct. Rkp. ⟬ 1641 ⟭

Viz 1958e, 1974b, 1975a.

Datováno do října 1641. „Seznam spisů, které je třeba zpracovat, aby se s pomocí boží probudily obecné snahy o pravdu a mír, jak je to v zájmu společného blaha.“

Cf. G. H. Turnbull, Hartlib, Dury et Comenius, 1947, p. 443: XVI. Ad exercitanda publice veritatis et pacis (hoc est communis salutis) ope Dei studia.

Ed. G. H. Turnbull, in: AC XVII, 1958, pp. 17-26.

1641c     [Consultationis brevissima delineatio.] Anno 1641. Octob. 1. Rkp. ⟬ 1641 ⟭

Viz 1958d, 1974b, 1975a.

Datováno do října 1641. „Stručný nástin porady o tom, co, jak se zdá, směřuje k všeobecné a základní obnově církve.“

Cf. G. H. Turnbull, Hartlib, Dury et Comenius, 1947, p. 443: XV. J. A. Comenii De iis quae ad universalem et fundamentalem Ecclesiae Reformationem spectare videntur, consultationis brevissima Delineatio. Anno 1641. Octob. 1.

Ed. G. H. Turnbull, AC XVII, 1958, pp. 10-17.

1641d   Praxis pietatis To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé Knížka milostná: Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasytedlné známosti jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání běhu blahoslaveně zavříti mohl vyučující. (Trenčín, typ. Vácslav Vokalius), (1641?), 8°, díl I: [12] + 435 + [11] pp.; díl II: [26] + 153 + [60] pp.

Viz 1630a, 1631g.

Díl II: Praxix Pietatis. To jest, Knížky o Cvičení se v pravé Pobožnosti Druhý Díl. Kerýž v sobě obsahuje zvláštní Umění svatých přemyšlování jakby totiž pobožný Křesťan v rozvažování Božských a Nebeských věci jisté časy a chvílky tráviti měl a skrze to v tomto životě nestálem i potom v onom věčném srdečného rozvlaženi radosti a stálého potěšení dosáhnouti mohl. K čemuž potřebně přidána jest Předmluva o zkušování svědomí a několik pěkných příkladů takového přemyšlování. Z Jazyka Englického a Francouzského do Německého: a odtud do Češtiny přeloženy Leta Páně M.DC.XXXIII.

Přídavkové někteří k této Knížce Vzdychání Nábožná To jest Rytmovní Modlitbičky, kterýmiž pobožná Srdce v svých k Bohu žádostech tytíž se ozývati mohou... Léta Páně 1641. Napomenutí k Modlitbám. II. Z Knížky O Následování Krista Pána. Thomae Kempisii, Vybraní kouskové někteří. III. Regule života Křesťánského každodenní. IV. Modlitba za čistotu Srdce. V. Rozkoš Duše věřící Krysta milované s Nebeským chotěm svým. Z německé: Wie schoen leuchtet der Morgen stern. Jiná k témuž. Píseň o Zavržení a opuštění staré Církve Izraelské...

Zíbrt V, 21059. — Knihopis 1016. — Soupis 698.

1642

1642a   Informatorium Maternum Eller Moder-Schola, Thet aer: Een richtigh och oegonskijnligh Beraettelse, huru Foeraeldrarna, eendels stelfwe, eendels genom andras Medhielp, sitt dyrebareste Clenod Barnen vthi thefoerste sex Aehren, foer aen the tilbetroos af Laerefaeder at vnderwijsas, Gudi til Aehra, sigh sielfwom til Troest, och Barnen til Saligheet vpfostra oc oefwa skole...   Vttolkat Af Erico Schrodero. Cum Gratia & Privilegio. Tryckt i Stockholm af Translatoris egen Typographia, Anno MDCXLII (1642), 8°, (24) + 179 + (4) pp.

Viz 1630d.

Zíbrt V, (deest). — Soupis 399.

1642b   [List z Anglie (Studii pansophici in Anglia fautoribus)] ⟬ 1642 ⟭

Viz 1889, 1892, 1974b.

Nápis: »Studii pansophici in Anglia fautoribus etc«; datum 10. června 1642. — Původní výtisk má městská knihovna v Gdansku. Otiskl Patera, Korrespondence, str. 55 n. Překlad Šmahův v České škole, 1889, str. 244 n. (N-H 696)

Hendrich (1932) § 68; (1950) § 81.

1642c     Motus Spontanei quem Perpetuum vocant decennio vestigati tandemque Dei ope evestigati historica relatio. Cum subjuncta fundamentorum inventi hujus demonstratione Mathematica et de construenda ex illis machinâ automata consultatione Mechanicâ. Autore Johanne Nicomeo 1642. Ἀπόγραφον est apud S. Hartlibium. [opis titulního listu] ⟬ 1632—1642 ⟭

„Zpráva o samovolném pohybu, zvaném trvalý, hledaném po deset let a konečně s Boží pomocí vynalezeném ... od Jana Nikomea r. 1642.“

Viz 1978a, cf. 1639d.

Počáteční rok stanoven podle slov „decennio vestigati“. Fragment z rukopisu, chovaného v Hartlibově pozůstalosti v Britském museu (Sloane 427), otiskl Kvačala, Korresp. II, str. 245-246. (N-H 313, 693)

Autorský kryptogram: Johann Nicomeus.

Lit.: Kvačala, Ján: „Komenský und das Perpetuum mobile (Nebst einem Analekton Leibnitzianum)“ (Feuilleton), Politik 35: 165, 1896, 1-3 (kramerius.nm.cz).

Zíbrt, V. 20089. — Hendrich (1932) § 41; (1950) § 48: Historická zpráva o desetiletém zkoumání samovolného pohybu, který nazývají věčným. — Turnbull (1947), p. 444.

MS: Bohatcová ¶ 31 (Londýn).

1642d     Explicatio causae moventis naturalis in mobili perpetuo (De anima perpetui mobilis). ⟬ 17. století ⟭

Pseudo-Comenianum.

Viz 1902a, 1978a.

Lit.: Hubka, Karl P.: „Stylometric test for authorship of a supposed Comenianum, Explicatio causae moventis naturalis“, Humanistica Lovaniensia 35, 1986, pp. 159-168 (jstor.org).

1643

1643a   De dissidentium in rebus fidei christianorum reconciliatione hypomnemata. ⟬ 1643 ⟭

Viz 1658h.

Samostatného vydání je neznámo. Spolu s polemikami proti Valerianovi ve spise Irenica quaedam scripta pro pace ecclesiae J. A. Comenii (s. l., s. a.). Výtisk v univ. knihovně v Göttingen. Srov. poznámky Kvačalovy v AJAK, seš. I., str. 43 n. (N-H 351, 696)

Hendrich (1932) § 69; (1950) § 82: Poznámky o smíření křesťanů, různících se ve věcech víry.

1643b   Physicae Ad Lumen Divinum Reformatae Synopsis, Philodidacticorum & Theodidactorum censurae exposita. Astelodami, Apud Ioh. & Iodoc. Ianssonios, 1643, 12°, (40) + 198 pp.

Viz 1633e.

Zíbrt V, 20912. — Soupis 679.

1643c     Janua rerum reserata sive Universalis sapientiae seminarium, vulgò Philosophia prima et Metaphysica dicta. Authore J. A. Comenio. Anno 1643. Rukopis. ⟬ 1640—1643 ⟭

Viz 1649, 1681a, 1951b, 1974b, 1999a (první český překlad), 2017a (lat./čes.).

Objevil prof. Turnbull v pozůstalosti Hartlibově. Viz Turnbull (1947), p. 442.

Cp. Hendrich (1950) § 76: 1640—1670: Brána věcí otevřená čili semeniště universální moudrosti, běžně zvaná první filosofie a metafysika.

70aa   Vestibulum Latinae Linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens (ad leges Methodi Linguarum novissimae concinnatum) Latinského Jazyka Předsíní. S. l., s. a. [non post 1657], 8°, 116 ff. ⟬ 1633—1643 ⟭

Zíbrt V, 18908, 18826 (Lesnae 1633?). — Knihopis 4269. — Soupis 822.

70a   Vestibulum Latinae linguae, rerum et linguae cardines exhibens (ad leges Methodi linguarum novissimae concinnatum). Vor-Thür der Lateinischen Sprache. S. l., s. a. ⟬ 1643—1649 ⟭

Výtisk jest v městské knihovně gdanské. K tomuto dílu patří níže uvedené knihy, pracované v téže době, zachované rovněž v knihovně gdanské:

Hendrich (1932) § 70. a; (1950) § 83: Předsíň jazyka latinského, poskytující základy věcí a jazyka. Složeno podle zákonů Poslední methody jazyků.

Online: wbc.poznan.pl.

70b   Dictionarium Vestibulare Latino-Germanicum. A1–H8.

Tento slovník jest samostatně stránkován (A1–H8); nemá samostatného titulního listu; nápis jest na první stránce nahoře. (N-H 696)

Hendrich (1932) § 70. b; (1950) § 84: Slovník předsíňový latinsko-německý.

70c   Fundamenta Grammaticae. Grundfeste der Sprachkunst. J1–L4.

Tato mluvnice nemá samostatného titulního listu, stránkování pokračuje ze slovníku (předešlého čísla), stránky J1 až L4. Na poslední stránce této knihy jest vytištěno: Sequuntur hic proxime: I. Stammwörter der Deutschen Sprach. II. Informatorium de Vestibuli LL usu, ad paedagogos. Stammwörter jsou ve svazku knihovny gdanské, Informatorium chybí. (N-H 696)

Hendrich (1932) § 70. c; (1950) § 85: Základy mluvnice.

70d   Stamm-Wörter der Deutschen Sprach (dabey sich doch etliche verdoppelte und abgeleytete befinden). Zum Gebrauch des Vestibuli linguarum, die lateinische Radices desto leichter zu fassen. (S. l., s. a.)

Tato kniha má samostatné stránkování, A1–E4. (N-H 417, 696)

Hendrich (1932) § 70. d; (1950) § 86.

70e   Informatorium de Vestibuli LL usu, ad paedagogos. ⟬ 1643—1649 ⟭

O této práci podal zprávu Šmaha, Učitelské noviny XXI, 1902/3. Vztahuje k ní slova Komenského z Methodus LL novissima, XIV., 24. — Výtisk neznám. (N-H 417, 696)

Hendrich (1932) § 70. e; (1950) § 87: Informatorium a užívání Předsíně jazyků k pedagogům.

71a   Latinae linguae Janua reserata, rerum et linguae structuram exhibens ordine nativo. (Ad leges Methodi linguarum novissimae.) Die offene Thür der Lateinischen Sprach. Lesnae, typis Danielis Vetteri, 1649. ⟬ 1643—1649 ⟭

Na poslední stránce čteme: Ad paedagogos et compactores librorum. Lexicon Januale sequi hic proxime (ex lege Methodi LL, cap. XII., 31) deberet: quia tamen per seipsum justum volumen complet, adaptari hic poterit Grammatica janualis, ut cum textu uno compingatur volumine. — K této Bráně patří dále práce v téže době skládané:

Hendrich (1932) § 71. a; (1950) § 88: Brána jazyka latinského otevřená, podávající strukturu věcí i jazyka v přiloženém pořadí. Podle zákonů Poslední methody jazyků.

71b   Januae linguarum novissimae clavis, Grammatica Latino-vernacula.

Viz 1992.

Tato knížka jest bez samostatné titulní stránky, ale se samostatným stránkováním (A1 až P4), nápis na první stránce nahoře.

Hendrich (1932) § 71. b; (1950) § 89: Klíč k poslední Bráně jazyků, mluvnice latinsko-mateřská.

71c   Annotationes super grammaticam novam janualem.

Knížka bez samostatného titulního listu, ale se samostatným stránkováním (A1 až H2).

Atrium nevyšlo. Viz ODD, II., p. 458. — Výtisk této Brány a knih pomocných má městská knihovna gdanská. (N-H 419, 697)

Hendrich (1932) § 71. c; (1950) § 90: Poznámky k nové mluvnici januální.

72   Lexicon januale. Hoc est Latinae lingvae sylva, vocum derivatarum copiam explicans. Cum insertis vocabulis peregrinis, in januali rerum nomenclatura occurrentibus versioneque singulorum Germanica. S. l., Anno M. DC. L. (1650) ⟬ 1643—1650 ⟭

Výtisk je v museu Komenského v Přerově a státní (dříve královské) knihovně berlínské. (N-H 419, 697)

Hendrich (1932) § 72; (1950) § 91: Slovník k Bráně, To jest materiál jazyka latinského, vysvětlující zásoby slov odvozených. S vložením cizích slov, vyskytujících se v názvosloví Brány a s německým překladem jednotlivých.

Online: jbc.bj.uj.edu.pl. — books.google.

1643x   Pansophiae diatyposis, Ichnographica & orthographicà delineatione Totius futuri operis amplitudinem, dimensionem, usus adumbrans. S. l. [Dantisci?], M. DC. XLIII (1643), 12°, 107 ff. ⟬ 1639—1641 ⟭

Viz 1645b, 1974b.

Zíbrt V, 20708. — Knihověda BCBT39964.

1644

1644a   Judicium de judicio Valeriani Magni Mediolanensis super catholicorum et acatholicorum credendi regula sive absurditatum echo. Authore Ulrico de Neufeld. Amsterodami, anno 1644, (292) pp.

Ulricus (Ulrich, Huldrik) de Neufeld = Jan Amos Komenský.

Viz 1658g, 2003d.

List Valerianovi, vytištěný za předmluvou, má datum 18. června 1644. — Původní výtisk v Národní knihovně vídeňské. (N-H 362, 697)

Hendrich (1932) § 74; (1950) § 93: Posudek o posudku Valeriana Magni ... čili ozvěna nesmyslů.

Online: books.google. — digitale-sammlungen.de. — onb.ac.at.

1644b   Pansophiae prodromus, et Conatuum pansophicorum dilucidatio. accedunt Didactica dissrtatio de sermonis Latini studio perfecte absolvendo, aliaque eiusdem. Lugduni Batavorum, Ex Officina Davidis Lopez de Haro, 1644, (8) + 291 pp.

Viz 1639b.

Zibrt V, 20735. — Soupis 76.

Online: books.google (Universiteitsbibliotheek Amsterdam). — books.google (Gent). — books.google (Gent).

1645

1645a   Judicium Ulrici Neufeldii de fidei catholicae regula catholica ejusque catholico usu, ad Valerianum Magnum omnesque catholicos. ⟬ 1645 ⟭

Viz 1658g, 2003d.

Datováno v předmluvě: dabam cal. jun., anno vertente 1645. (N-H 364, 697)

Hendrich (1932) § 75; (1950) § 94: Posudek Ulricha Neufelda o pravidlech víry katolické a o jejím obecném užívání, k Valerianovi Magni a všem katolíkům.

1645b   Pansophiae diatyposis ichnographica & orthographica delineatione totius futuri operis amplitudinem, dimensionem, usus adumbrans. Amsterodami, Apud Ludovicum Elzevirium, M.DC.XLV (1645), 12°, 212 pp. ⟬ 1639—1641 ⟭

Viz 1643x.

Původní výtisk má universitní knihovna ve Vratislavi. Přeložil Jos. Šmaha v časopisu Komenský, roč. 1893 a 1894. Důvody datování do let 1639—1641 u Hendricha, J. A. Komenského práce vševědné atd., oddíl C. (N-H 354, 695)

Zíbrt V, 20709. — Hendrich (1932) § 60; (1950) § 72: Nárys vševědy. — Soupis 677.

Online: books.google (NK ČR). — Archive.org (Ghent). — hathitrust.org (Universidad Complutense de Madrid).

1645c   Physicae Ad Lumen Divinum Reformatae Synopsis, Philodidacticorum & Theodidactorum censurae exposita. Amstelodami, Apud Ioh. & Iodoc. Ianssonios, 1645, 12°, (40) + 198 pp.

Viz 1633e.

Zíbrt V, 20913. — Soupis 680.

1645d   Regulae vitae. Sapientis, harmonicae, tranquillae, actuosae, negotiis obrutae, liberaliter otiosae, peregrinantis denique. S. l., s. a. [Leszno?, Wiegand Funck?, 1645?], 8 ff. ⟬ 1645 ⟭

Viz 1655f, 1657c, 1658i, 1659x, 1661, 1736, 1865, 1876a, 1894c, 1911b, 1947c, 1948, 1974d.

Spisek určen datem v závěru: 9. června 1645. První vydání ve sbírce: Gerhardi Vossii et aliorum dissertationes de studiis bene instituendis. Trajecti ad Rhenum, 1658. Výtisk v univ. knih. pražské. Druhé vydání při Atriu v Norimberce u Endtera, 1659. Výtisk v téže knihovně. Kritické vydání Reberovo ve VSJAK VI, 1911. Překlad Zoubkův v Besedě učitelské 1872, znovu v Komenského Drobnějších pracích, Praha, 1872. (N-H 380, 697)

Zíbrt V, 21644. — Hendrich (1932) § 76; (1950) § 95: Pravidla života. — Soupis Ø.

Online: wbc.poznan.pl (Biblioteka Narodowa).

1645e     De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum, ante alias vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae. ⟬ 1645—1670 ⟭

Viz 1657, 1662, 1702a, 1966a, 1970, 2000a; český překlad: 1888a, 1948b, 1950a, 1992f.

Rozdělení vševědného spisu:

  Praefatio (ad Europaeos)

  I.   Panegersia (Všeprobuzení)

  II.   Panaugia (Všeosvícení)

  III.   Pansophia (Vševěda / Všemoudrost)

  IV.   Pampaedia (Vševýchova) (viz 1960).

  V.   Panglottia (Všejazyk)

  VI.   Panorthosia (Všenáprava)

  VII.   Pannuthesia (Všepovzbuzení)

První dvě části, Panaugia a Panegersia, a patrně i obsáhlá předmluva, dány byly do tisku záhy po příchodu Komenského do Amsterdamu v roce 1656. Viz Continuatio admonitionis, § 122. — Snad z tohoto tisku (novým zlomením z dvousloupcové sazby foliové?) pochází osmerkové vydání uvedených částí bez udání místa a roku. — Celý materiál konsultace přinesl Justus Docemius do Halle, kde byla pod stejným názvem vytištěna jen předmluva a Panegersia (1702). — Celý komplex komenian v Halle našel v roce 1934 ukrajinský slavista a filosof Dmitrij Čyževskij (1894—1977). Překlad Šmahův: O nápravě věcí lidských porady obecné část prvá, Panegersia. Část druhá, Panaugia. Bibl. pedag. klasiků, sv. VIII. (Přerov 1888). — Rukopis Panegersie jest v Britském museu (MS Sloane 2834). (N-H 609, 667, 697)

Varianta titulu: Consultatio de rerum humanarum emendatione.

Hendrich (1932) § 77; (1950) § 96: Všeobecná porada o nápravě věcí lidských k pokolení lidskému, především však ke vzdělancům, kněžím a vladařům v Evropě.

MS: Bohatcová ¶ 44 (Praha, Londýn). — (Zíbrt V, 17746–17748.) — Cf. Dmitrij Čyževskij, „Hallské rukopisy děl J. A. Komenského“, AJAK 15, 1940, pp. 85–107.

 

 

1646

1646a     Christianismus reconciliabilis reconciliatore Christo. ⟬ 1646—1670 ⟭

Ohlašuje se ještě v Angelus Pacis 1667: paratur (jussu miserantis nos Dei) infallibile directorium sub titulo tali: Christianismus reconciliabilis reconciliatore Christo; hoc est demonstratio aperta populum nomen Christi professum, per quascunque gentes et linguas factionesque et sectas divisum, ita sibi uniri posse, ut sub pastore uno unum ovile et sub uno rege unum regnum facti omnes concorditer vivant illiusque rei tempus jam adesse. (N-H 388, 666, 698)

O něm v listě Montanovi (Patera Korespondence 1892, 242), v Angelus Pacis, § 47. Spis měl mít osm kapitol, měla to být jedna z jitřenek nového věku. Jitřenka (Aurora) byl prvý Komenského název pro všenápravný soubor. (Brambora (1957), s. 85.)

Hendrich (1932) § 78; (1950) § 106: Křesťanství smiřitelné smiřitelem Kristem. — Brambora (1957), str. 84-85.

1647

1647a   Synopsis historica persecutionum Ecclesiae Bohemicae, iam inde à primordiis conversionis suae, hoc est, anno 894, ad annum usque 1632 continuata, et nunc primùm edita. Lugduni Batavorum, apud Davidem Lopes de Haro, 1647, 12°, (VIII) + 436 pp. ⟬ 1632 ⟭

Viz 1648b, 1650 (anglice), 1650 (germanice), 1655e (bohemice), 1989a.

Toto vydání jest první, starší než vydání uvedené uvnitř Novákem. Výtisk má knihovna Národního musea. Předmluva tiskařova uvádí, že již nejvíce ze sběratelů materiálu pro tuto historii jest mrtvo, a žijí-li ještě někteří, že nebudou neradi tomuto vydání. Komenský jest tedy nejvýše jedním z těchto zpracovatelů. Předmluva jejich podepsána: Dabamus in exilio, anno 1632. České zpracování Hartmannovo má název: Historia o protivenstvích církve české hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení v létu Páně 894 až do léta 1632 za panování Ferdynanda druhého. S připojením historie o persekucích Valdenských roku tohoto 1655 stalé. Tlačeno L. P. 1655. — Autorství Hartmannovo, jednoho z těch, kteří sbírali materiál Historie, jest vytčeno v druhém úvodu. — Výtisk v universitní knihovně pražské. (N-H 207, 209, 692-3)

Hendrich (1932) § 37: apud Davidem Lopes de Haro, 1647; (1950) § 44. — Soupis 209: Apud Franciscum Moyardum, M. DC. XLVII.

Online: books.google. — books.google.

Online: europeana.eu (Moyard / Moyaert).

1647b   Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis, philodidacticorum et theodidactorum censurae exposita. Parisiis, apud Olivarium de Varennes in insula palatii prope pontem novum sub Vase aureo, 1647, 12°, (36) + 276 pp.

Viz 1633e.

Zíbrt V, 20914. — Brtová (1991) 207.

1648

1648a   Lingvarum methodus novissima, fundamentis didacticis solidè superstructa: Latinae lingvae exemplo realiter demonstrata: Scholarum usibus jam tandem examussim accommodata: Sed & in super aliis studiorum generibus magno usu accommodanda. Antè tamen eruditorum judicio publico exposita, serijsq́. ac severis censuris submissa, à Johanne Comenio Moravo. S. l., s. a. [Lešno, 1648], 8° (16 cm), [54], 608, [30] pp. ⟬ 1644—1657 ⟭

Viz 1657b (Methodus linguarum novissima), 1911b, 1957a, 1989b (Novissima lingvarum methodus); český překlad: 1892f (Nejnovější metoda jazyků), 1946, 1947, 1964a.

Předmluva datována: dabam Elbingae sub decursum anni 1648. Původní výtisk je v univ. knihovně pražské (ze sbírky Šmahovy) a v Zemské a univ. knihovně brněnské. Kritické vydání Reberovo ve VSJAK VI, 1911. Úplně přeložil Šmaha: J. A. Komenského Nejnovější metoda jazyků, Rychnov, 1892. — Kapitola desátá (Didaktika analytická) jest přeložena A. Krejčím v II. díle Vybraných spisů Komenského, Praha, Dědictví Komenského, 1908. (N-H 394, 697)

Zíbrt V, 19983, 19977-20007. — Hendrich (1932) § 73; (1950) § 92: Poslední methoda jazyků. — Soupis 540.

MS: Bohatcová ¶ 43. 1644—1646. Anglie, Hartlibova pozůstalost v majetku lorda Delamere. Turnbull (1947), pp. 444-445.

Online: Books.Google (Národní knihovna ČR). — books.google (NK ČR). — polona.pl.

1648b   Historia persecutionum Ecclesiae Bohemicae, iam inde à primordiis conversionis suae ad christianismum, hoc est, anno 894, ad annum usque 1632. Ferdinando secundo Austriaco regnante, In Qua Inaudita hactenus Arcana Politica, consilia, artes, praesentium bellorum verae causae & iudicia horrenda exhibentur. Nunc primum edita cum duplici indice. [S. l., s. n.], 1648, 12°, (8) + 436 + (32) pp.

Viz předchozí vydání 1647a.

Soupis 210.

Online: digitale-sammlungen.de. — books.google.

1649

1649a   Kázaní pohřební nad ctihodným mužem knězem Pavlem Fabriciem někdy konsistoře pražské podobojí assesorem, v exilium pak J. B. seniorem a cirkve české lešenské správcem. Léta od narození Kristova 1649, ledna dne 6. učiněné. Na žádost pak nejedněch pobožných osob k tištění podané. Od K. J. A. K. Vytištěno u Daniele Wettera. S. l. [Lešno], s. a. [1649], 8°, [32] str.

Viz 1938b, 1952a, 2022b.

Přítisk ke kázání: Písnička na pospěch složená ku pohřbu dvojí ctihodného, v cirkvi boží zasloužilého i vzácného muže a služebníka božího K. Pavla Fabricia, J. B. seniora a po mnohá léta v Lešně církve české správce věrného: kteýž dne 3. Januarii Léta Páně 1649 život svůj šťastně a blahoslaveně v Pánu dokonal. Zpívá se jako: Hertzlich thut mich v[erlangen]. (Akrostich: PAWEL FABRYCYVS.) [6] str. (Viz 1938b, 1983c.)

J. B. = Jednota bratrská. — K. J. A. K. = Kněz Jan Amos Komenský.

Hendrich (1932) (deest); (1950) § 109. — Knihopis 4229. — Soupis (deest, viz 410).

Online: Biblioteka Kórnicka, sygn. 11331.

1649b   O vymítání němého i jakéhokoliv jiného ďábelství. Kázání učiněné shromáždění českému v Lešně polském, v neděli Oculi léta 1649. S. l. [Lešno], 1649, 8°, 88 str.

Viz 1763a, 1893d, 2022b.

Věnování datováno 10. března 1649. Výtisk v Museu Komenského v Přerově. Pod názvem „Kázání postní“ vyšlo znovu v Berlíně 1763, a podle tohoto vydání otiskl je L. B. Kašpar v J. A. Komenského Sebraných dílech kazatelských II., Praha, 1893. (N-H 426, 698)

Zíbrt V, 19295. — Hendrich (1932) § 80; (1950) § 110. — Knihopis 4230. — Soupis 562.

Online: wbc.poznan.pl (Biblioteka Kórnicka).

1649c   Johannis Lasitii nobilis Poloni Historiae de origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum Liber octavus, qui est De moribus & institutis eorum [...] Adduntur tamen reliquorum VII librorum argumenta, & particularia quaedam excerpta. Atquae in gratia Fratrum Polonorum de prima Ecclesiarum Fratrum in Polonia origine succincta narratio. (s. l.) [Leszno, Wigand Funck], Anno M. DC. XL. IX. (1649), 8°, (16) + 392 + (6) pp.

Viz 2013a.

Výtisk v knihovně Musea Komenského v Přerově. Předmluva datována 21. srpna 1649. České zpracování: 1649d.

Zíbrt V, 19594. — Hendrich (1932) § 81; (1950) § 111. — Soupis 226.

Online: polona.pl. — polona.pl (Biblioteka Jagiellońska)

1649d   Jana Lasytského Hystorye o původu a činech bratří českých. V Lešně Polském léta 1649.

Viz 1869a, 2013a.

Nejdříve předmluva Komenského: Věrným ostatkům věrných Čechů z Jednoty bratrské, podepsaná 23. měsíce října léta 1649 (str. 3-22). Pak na větší části strany 23. nápis: Pana Jana Lasytského, šlachtice polského, historie o původu a činech bratří českých kniha osmá, jenž jest o obyčejích a řádích, kterýchžto mezi sebou užívají. Pro potřebu přítomných časů tak obzvláštně vydaná. Od str. 334-408. připojeno Napomenutí, od str. 408-416. Modlitba. Výtisk v knihovně Národního musea. Samostatný výtisk Napomenutí (1649) mají v Museu Komenského v Přerově. (N-H 427, 698)

Zíbrt V, 19600. — Hendrich (1932) § 81; (1950) § 111. — Knihopis 4683. — Soupis 228.

1649e   Latinae linguae janua reserata Joh. Amos Comenii. Rerum et linguae structuram exhibens ordine nativo. Ex mente autoris ad leges methodi janualis proponenda, in Schola Olsnensi Silesiorum. Olsnae, litteris Johann. Seyffertianis, [1649?], 16°, 232 pp.

Viz 1631d.

Osińska 17 (p. 50). — Knihověda BCBT42019.

1650

1650a   Kšaft umírající matky jednoty bratrské. (Lešno 1650).

Viz 1660?, 1757, 1865, 1879, 1892, 1894, 1904, 1908, 1911, 1912, 1918, (post) 1918, 1919, 1920 (ter), 1927, 1928 (bis), 1930 (bis), 1933, 1935 (bis), 1938 (ter), 1939, 1940 (bis), 1945 (bis), 1946, 1978; německy 1866.

Exemplář prvního vydání z roku 1650 není znám. Směrodatné jsou dva rukopisy z XVIII. století a vydání berlínské z roku 1757. O tom srovnej kritické vydání St. Součka v knihovně Špalíček (1927), též vydání poznámkové Rudolfa Schamse u Laichtera (1930). (N-H 698)

Zíbrt V, 19466 (19467–19480). Hendrich (1932) § 82; (1950) § 112. — Knihopis 4231.

MS: Bohatcová ¶ 45 (Praha, Herrnhut).

1650b   Independentia aeternarum confusionum origo. Spectamini Venerabilis Nationalis Synodi, in Nomine Christi Londini in Angliâ congregatae subiecta. Anno 1648. In exemplum autem noxae à spretis Fraternis consiliis foras data. [Lesnae], Anno M. DC. L. (1650), (42) ff.

Viz 1661x, 1888 (č. překlad).

Předmluva datována Pridie Cal. Julii 1648. První vydání v univ. knihovně lipské a v knihovně Jednoty v Herrnhutě. — Jos. Šmaha přeložil v České škole (roč. XII., 1889/90) kapitolu IV., V. a VI. úplně, ostatní zkráceně. (N-H 421, 698)

Hendrich (1932) § 79; (1950) § 108: Independentství, zřídlo věčných zmatků.

Online: staatsbibliothek-berlin.de.

87-89   Primitiae laborum scholasticorum. (s. l.), Annis 1650—1651, 453 pp.

Viz 1657b.

Výtisk v knihovně ref. kollegia v Šaryšském potoku a v knihovně Národního musea v Pešti. Obsahuje dále s jednotným stránkováním ještě Laborum scholasticorum continuatio a výtisk potocký také ještě Coronis. Pochybuji však, je-li tento sborník původním tiskem, za jaký bývá dosud uznáván, a zda nebyly jednotlivé věci tištěny hned samostatně. — Všechny tyto práce, i Coronis, jsou vytištěny také ve sborníku amsterodamském, jehož titulní list zní: Latinitatis schola triclassis. Ad exemplar Patakinum. Amsterdami 1657. Je v univ. knihovně pražské ze sbírky Šmahovy. — Pod názvem Primitiae jsou v obou těchto sbornících — stejně jako v ODO — shrnuty tyto tři práce: [87, 88, 89] (N-H 699)

Hendrich (1932) § 87-89; (1950) § 117-120: Prvotiny školských prací.

Online: books.google (British Library).

87   De cultura ingeniorum oratio.

Viz 1657b, 1894e, 1955a, 1992i.

Je ze 24. listopadu 1650. Překlad Zoubkův vyšel v Novákově publikaci J. A. Komenského Řeči potocké, Praha, 1894. (N-H 452, 699)

Česky: Řeč o vzdělávání ducha 1955a, 1960 (1962).

Hendrich (1932) § 87; (1950) § 118: Řeč o vzdělání ducha.

88   De primario ingenia collendi instrumento sollerter versando, libris, oratio.

Viz 1657b, 1894e, 1970c, 1986c, 1987b, 2002a.

Řeč z 28. listopadu 1650. Překlad Zoubkův vydán stejně jako řeč předešlá. (N-H 452, 699)

Česky: Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělání 1955, 1960 (1962), 1991a, 1991b.

Hendrich (1932) § 88; (1950) § 119: Řeč o užívání knih, předního to nástroje vzdělání.

1650x     Litterarium tirocinium. ⟬ 1650 ⟭

Viz 1654a.

Knížka zamýšlená jako příprava k Vestibulu. Neprovedena. O ní Komenský Colboviovi 1. srpna 1650. (Kvačala, Kor. I., 164.) (N-H 434, 708)

Hendrich (1932) II. § 28; (1950) Ø.

1651

1651a   Naturall Philosophie Reformed By Divine Light: Or, A Synopsis of Physicks: By J. A. Comenius: Exposed To the censure of those that are lovers of Learning, and desire to be taught of God. Being a view of the World in generall, and of the particular Creatures therein conteined; grounded upon Scripture Principles. With a briefe Appendix touching the Diseases of the Body, Mind, and Soul; with their generall Remedies... London, Printed by Robert and William Leybourn, for Thomas Pierrepont, 1651, 8°, (48) + 256 pp.

Viz 1633e.

Zíbrt V, 20915. — Soupis 682.

Online: Archive.org.

1651b     Zpráva a naučení o kazatelství. ⟬ 1651 (1620—1621?) ⟭.

Viz 1823, 1872, 1893, 1974, 1983c.

Jozef Liboslav Ziegler dílo datoval do roku 1651 a vydal ho s názvem Umění kazatelské (1823) patrně z původního rukopisu, jenž je dnes neznám. Další vydání se zakládala na upravování Zieglera. — Viz též Stanislav Souček, Komenský jako theoretik kazatelského umění (1938). — Pochybnosti o autorství Komenského vyslovuje Josef Hendrich, „Pochází Umění kazatelské skutečně od Komenského?“ (AJAK 13, 1932, 87-92).

Zíbrt V, 19848-19852 (22746-22752). — Hendrich (1932) § 97: Umění kazatelské; (1950) § 128. — Brambora (1957), str. 198-199.

MS: Bohatcová ¶ 5 (Praha ante 1807, Brno 1807).

1651c   Truchlivého Třetí Díl, v němž se zdržuje: Řvání Hrdličky v rozsedlinách skalních a skrýši příkré dlouho zůstávající. S. l. (V Lešně?), 1651, 8°, (28) A8—B6 ff. ⟬ 1650 ⟭

Viz 1623a.

Původní výtisk v Museu Komenského v Přerově. Otiskl B. Souček ve vydání všech čtyř dílů Truchlivého v Táboře (1916). (N-H 466, 698)

Zíbrt V, (deest). — Hendrich (1932) § 83; (1950) § 113. — Knihopis 4257 (Dodatky?). — Soupis 778.

1651d   Schola Pansophica. A. 1651. ⟬ 1650—1651 ⟭

Viz 1657b, 1957a, 1992i; 1875b (Škola pansofická), 1926f (Škola vševědná), 1960a.

Výtisk prvního vydání neznám. Překlad Aug. Krejčího s poznámkami Hendrichovými vyšel v Knihovně pedagogických klasiků, sv. XI, r. 1926: Výbor prací potockých. (N-H 488, 699)

Hendrich (1932) § 86; (1950) § 116: Škola vševědná.

89   De reperta ad authores Latinos prompte legendos et clare intelligendos facili, brevi amoenaque via, schola Latina tribus classibus divisa.

Předmluva podepsána 8. února 1651. Překlad Aug. Krejčího s úvodem a poznámkami Hendrichovými v XI. svazku Knihovny pedagogických klasiků: Výbor prací potockých. Praha 1926. (N-H 699)

Hendrich (1932) § 89; (1950) § 120: O nalezení snadné, krátké a příjemné cesty k pohotovému čtení a k jasnému rozumění latinských autorů, o škole latinské, rozdělené na tři třídy.

1651f   Sermo secretus Nathanis ad Davidem. ⟬ 1651 ⟭

Viz 1902a, 1937d, 1974d.

Rukopis v archivu chrámu Svatojanského v Lešně. Otisk v Kvačalově Korrespondenci Komenského II, str. 249-262. — Do němčiny přeložil Herbert Schönbaum: J. A. Comenius, Ausgewählte Schriften zur Reform in Wissenschaft, Religion und Politik, 1924. (N-H 457, 700)

Hendrich (1932) § 98; (1950) § 129: Tajná řeč Nathanova k Davidovi.

1651x   Auff den Kurtzen (ungegründeten) Bericht von der Frage, ob der Herr Jesus, als er gestorben und todt gewesen, sich selbst auß eigner Krafft von den Todten aufferwecket habe kurtze und gründliche Antwort. Durch Johan Amos Comenium. [Amsterdam? / Leszno ?], Auffs new vom Authore slebsten in Druck befördert Im Jahr, M. DC. LI. (1651), 12°/8°(?), (2) + 78 pp.

Viz 1638a.

Lit.: Čyževśkyj, D.: „Dva nové nálezy z díla Komenského“, Slovo a slovesnost 3: 4, 1937, 230-232 (kramerius.lib.cas.cz).

Reprint: Comenius Ausgewählte Werke II/2, 1976, pp. 1-20.

1652

90   Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum, rerum et linguarum fundamenta exhibens. In usum scholae Patakinae editum typisque celsiss. principis exscriptum, anno 1652.

Předmluva, pak maďarský text Vestibula: Neylveknek tornatzaban. Nato latinský text Vestibula s novým stránkováním od A, nato s pokračujícím stránkováním Rudimenta grammaticae a Repertorium vestibulare. Ke konci dodatky (str. J3n): De instituendis e Latinae linguae Vestibulo exercitiis ad praeceptores commonefactio. De textu vernaculo recte pertractando. De textu Latino exercitiis pertractando. De grammaticae vestibularis praxi. De lexici usu. — Původní výtisk jest v městské knihovně košické (z knihovny dřívější právnické akademie). (N-H 461, 699)

Hendrich (1932) § 90; (1950) § 121: Školského vzdělání první část, Předbrání, podávající základy věcí a jazyků. Vydáno na prospěch školy potocké a vytištěno tiskem nejj. v. kněžny.

91   Eruditionis scholasticae pars II. Janua, rerum et linguarum structuram externam exhibens. In usum scholae Patakinae edita typisque celsiss. principis exscripta, anno 1652.

Po předmluvě následuje Sylva Latinae linguae vocum derivatarum copiam explicans sive lexicon januale (je to slovník latinsko-maďarský). Na posledních dvou stránkách přitištěna Clausula de lexici hujus amoeno usu. — Výtisk má univ. knihovna pražská a městská knihovna košická. Text Brány tu vytištěn není. Nebyl zvlášť tištěn? (N-H 462, 699)

Hendrich (1932) § 91; (1950) § 122: Školského vzdělání část druhá, Brána podávající vnější soustavu věcí a jazyků. Vydáno na prospěch školy potocké a vytištěno tiskem nejv. kněžny.

Online: library.hungaricana.hu.

92   Eruditionis scholasticae pars III., Atrium, rerum et linguarum ornamenta exhibens. In usum scholae Patakinae editum et in chalcographia celsiss. prin. exscriptum. [Patakini] Anno 1652, [275] fol.

Viz 1657b.

Předmluva, pak Ars ornatoria sive grammatica elegans; nato Latinae linguae Atrium. V tom jest nejdříve stručná předmluva, pak tentamen textus janualis in atrialem versi, elegantia novemplici disjunctim. Pak teprve přijde vlastní Atrium s novým stránkováním od A do X. — Původní výtisk má městská knihovna košická. (N-H 463, 699-700)

Zíbrt V, 18248. — Hendrich (1932) § 92; (1950) § 123: Školského vzdělání část třetí, Atrium, podávající ozdoby věcí a jazyků. Vydáno ve prospěch školy potocké a vytištěno v tiskárně nejv. kněžny. — Soupis 193.

93   Lexicon atriale Latino-Latinum, Simplices & nativas rerum nomenclationes, è Ianua linguae Latinae jam notas, in elegantes variè commutare docens. Amstelodami, Apud Joannem Janssonium, 1657, 8°, (8) + 790 + (2) pp. ⟬ 1650—1657 ⟭

Viz 1686.

Vydání uvedené v textu Novákem není první. Titulní stránka prvního vydání má stejné znění jako vydání druhé Novákem uvedené, až na to, že nemá hesla Vivitur ingenio. O slovníku atriálním není vyloženo v Methodus novissima, je tedy z prací potockých. Věnování podepsáno 21. července 1657. Výtisk má universitní knihovna pražská ze sbírky Šmahovy. (N-H 403, 544, 700)

Zíbrt V, 18250, 19713. — Hendrich (1932) § 93; (1950) § 124: Slovník atriální latinsko-latinský. — Soupis 529.

94-96   Laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasia continuatio. (1651—1652) 465 pp.

Tištěno ve stejném sborníku jako Primitiae laborum, str. 85 a dále. Kritické vydání Kádnerovo ve VSJAK IX, 1915. Obsaženy jsou pod tímto názvem tři řeči:

Hendrich (1932) § 94-96; (1950) § 125-127: Pokračování školských prací na vyšším gymnasiu potockém.

94   Methodi verae encomia (3. II. 1651). (N-H 454, 700)

Hendrich (1932) § 94; (1950) § 125: Velebení pravé methody.

95   De utilitate accuratae rerum nomenclaturae oratiuncula (14. III. 1651). (N-H 454, 700)

Hendrich (1932) § 95; (1950) § 126: Stručná řeč o užitečnosti přesného názvosloví.

96   De eleganti elegantiarum studio (10. I. 1652). (N-H 464, 700)

Prvé dvě řeči přeložil Zoubek, třetí J. V. Novák, a vydal je v knize J. A. Komenského řeči potocké, Praha 1894.

Hendrich (1932) § 96; (1950) § 127: O vkusném studiu vkusných obratů.

99   Joachimi Fortii Ringelbergii De ratione studii liber vere aureus. Patakini, typis illustr. principis expressit Georgius Rhenius. (s. a.) ⟬ 1652 ⟭

Předmluvu podepsal Komenský 13. července 1652. Po spisku Fortiovu s předmluvou Erpeniovou otištěn spisek Erasmův: De ratione studii, stránka 106-216, o němž není zmínky ani na titulním listě ani v předmluvě. Str. 216-225 obsahuje část předmluvy Fortiovy k jeho Institutiones astronomicae a výňatek z knihy Hieronyma Cardana, Proxenatae, kap. XVII. — Původní výtisk v knihovně ev. ref. kolegia v Šaryšském Potoku. Předmluvu Komenského otiskl Kádner ve VSJAK IX, 1915, str. 44. (N-H 471, 700)

Hendrich (1932) § 99; (1950) § 130: O spůsobu studia knížka opravdu zlatá.

100   Fortius redivivus sive de pellenda scholis ignavia. (s. l., s. a. [1652]).

Viz 1657b, 1915a; česky: 1926c, 1926f, 1960a.

Původní výtisk v knihovně lycea v Kološváru. — Kritické vydání Kádnerovo ve VSJAK IX, 1915. Překlad Aug. Krejčího ve Výboru prací potockých, Knihovna pedagogických klasiků, sv. XI, 1926. (N-H 472, 700)

Český překlad: Oživlý Fortius čili Kterak vypuditi ze škol lenost (1926), Vzkříšený Fortius čili Jak vyhnat ze škol lenost (1960).

Hendrich (1932) § 100; (1950) § 131: Fortius znovu ožilý, čili zahánění lenivosti ze škol.

1653

1653a   Praecepta morum in usum juventutis collecta. Anno 1653.

Viz 1657b, 1893g, 1915a, 1957a.

Exemplář původního výtisku není znám. Dosvědčen jest v Leges scholae bene ordinatae, kap. 11; podle toho místa byl pořízen "nuper". Druhé vydání v ODO, část III. Překlad Fr. J. Zoubka ve spisku J. A. Komenského Drobnější spisy některé, Praha 1876. Kritické vydání Kádnerovo ve VSJAK IX, 1915. (N-H 700)

Pravidla mravů, ve prospěch mládeže sebraná léta 1653 (1876a).

Hendrich (1932) § 101; (1950) § 132: Předpisy mravů, sebrané ve prospěch mládeže.

102     Leges scholae bene ordinatae. ⟬ 1653 ⟭

Viz 1657b, 1915a.

Podle poznámky v dopise Montanovi (Pataki in 8°) bylo by předpokládati tisk potocký, který jest neznám. V dodatečné poznámce v ODO praví Komenský: „Leges hae Patakini fuerunt conscriptae“; o tisku potockém neuvádí nic. Podle ODO III, str. 735, nebyly Leges scholae vůbec tištěny: „quae omnia... typis publicata sunt (exceptis Scholae legibus).“ Pro nás první známý výtisk jest v ODO III. -- Kritické vydání Kádnerovo, VSJAK IX, 1915. Překlad Aug. Krejčího ve výboru prací potockých. Bibliotéka pedagogických klasiků, XI. 1926. (N-H 473, 700-701)

Český překlad: Zákony školy dobře spořádané (1960).

Hendrich (1932) § 102; (1950) § 133: Zákony školy dobře spořádané.

105   Animae sanctae Aeterna Regna cum Triumpho ingredientis Beatum satellitium, Operum bonorum Exercitus Ad Nobilissimum D. Lavrentivm de Geer Amsterdamensem, Chari Genitoris sui, Magnifici & Strenui Viri D. D. Ludovici de Geer senioris obitum, & ad beatos abitum, unâ cum prae Nobili Fratrum, Sororum, Affinium & Agnatorum turba, piè lugentem. Patakini Hungarorum, typis celsiss. principis Transylvaniae excudit Georgius Renius. Anno, M.D.C.L.III (1653), 4°, (7) ff.

Původní výtisk v knihovně Národního musea v Pešti. (N-H 474, 701)

Hendrich (1932) § 105; (1950) § 137: Blažený doprovod ... svaté duše. — Soupis 759.

105x   Vestibuli et Januae linguarum Lucidarium: Hoc est nomenclatura rerum ad autopsian deducta. S. l., 1653, 16 pp.

Viz 1957, 1970b.

Praorbis (termín užitý Bramborou AJAK 17, 1956, 436).

Lit.: Rosenfeld, Hellmut: „Der Probedruck von Comenius' Orbis pictus 1653 (1657?) und der Verlag Endter in Nürnberg“, Archiv für Geschichte des Buchwesens VI, 1966, 877-879. — Červenka, Jaromír: „Předsíně a Dveří jazyků Lucidarium“, AJAK 16, 1957, str. 50-64.

Brambora (1957), 202-203: První zpracování knihy Orbis pictus, Turnbull, 445-447.

Online: dhi.ac.uk.

1654

1654a     Artificii legendi et scribendi tirocinium. Rukopis. ⟬ 1653—1654 ⟭

Viz 1650x (Tirocinium litterarum), 1946c (Počátkové čtení a psaní), 1966a, 1970b.

Rukopis při rukopisu Pampaedie. Složeno v Polsku před myšlenkou Živé abecedy při Orbis pictus. (Hendrich 1950, s. 40)

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 136: Počátkové čtení a psaní. — DJAK 17 (1966) 32: Umění číst a psát pro začátečníky.

MS: Bohatcová ¶ 47 (Praha). — Cf. D. Čyževskij, „Hallské rukopisy děl J. A. Komenského“, AJAK 15, 1940, p. 100.

1654b   Laborum scholasticorum Patakini obitorum coronis. ⟬ 1654 ⟭

Viz 1657b, 1915a; 1894e (Prací školských v Potoku dovršení).

O tisku viz výše při Primitiae laborum scholasticorum. Kritické vydání Kádnerovo v IX. svazku Veškerých spisů, 1915. Přeložil J. V. Novák a vydal v knize Řeči potocké, Praha, 1894. (N-H 487, 701)

Hendrich (1932) § 107; (1950) § 139: Tečka za pracemi školskými, vykonanými v Potoku.

1654c   Janua linguarum reserata aurea: Sive Seminarium Linguarum et Scientiarum omnium. Lipsiae: Sumptibus Godofredi Grossii, Viduae, 1654, 8°, (44) + 274 + (300) pp.

Zíbrt V, 19059. — Soupis 296.

Online: digi.bib.uni-mannheim.de.

1654d     De controversia circa ritum acceptionis in Sacra coena Panis et Calicis prioris et posterioris ortisque inde contentionibus judicium J. A. Cij Scriptum jussu Suae Celsitudinis, Princ〈ipis〉 Transylvaniae. Rukopis. Vilniaus universiteto biblioteka, sign. F3-2257, ff. 235a-241b. ⟬ 1654 ⟭

Viz 1983e (editio princeps), 2006 (česky: O sporu týkajícím se obřadu prvního a následného dotýkání Chleba a Kalicha při Svaté večeři a o rozepřích, jež odtud vyvstaly).

Lit.: Petráčková, Věra – Steiner, Martin (edd.): „Příspěvek k informacím o činnosti J. A. Komenského v Šárošpataku (Nad jedním z posledních komeniologických nálezů)“, Studia Comeniana et historica XIII-25, 1983, str. 45–60. — Steiner, Martin: „Zum neuentdeckten Schriften des Comenius De controversia ... judicium“, in: Comenius. Erkennen – Glauben – Handeln : Internationales Comenius-Colloquium Herborn 1984. Sankt Augustin, Richarz, 1985, pp. 82-85. — Steiner, Martin: „Komenského spis o vysluhování eucharistie. Několik poznámek k jednomu z komeniologických objevů 20. století“, in: Mezi Baltem a Uhrami, Praha, Filosofia, 2006, str. 223-243 (první český překlad na str. 227-242).

1655

1655a   Panegyricus Carolo Gustavo Magno Svecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, incruento Sarmatiae Victori, & qvaqva venit Liberatori, Pio, Felici, Augusto: Heroi Afflictis in solatia, Regibus in exemplum, nato. S. l., M. DC. LV. (1655), 4°, (2) + 26 pp.

Viz 1655 (tres), 1656, 1657, 1896c, 1974d, 1997a (Lobrede auf König Karl X. Gustav), 2006 (Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi).

Výtisk v knihovně Zemské a universitní knihovny v Brně. Přetiskl Nesemann v příloze programu gymnasia v Lešně r. 1896. (N-H 510, 701) —

Lit.: Kyralová, Marie: „Komenského Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi a historické pozadí jeho vzniku“, in: Mezi Baltem a Uhrami, Praha, Filosofia, 2006, str. 245-253.

Tr.: „Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi, velkému králi Švédů, Gótů a Vandalů, nekrvavému vítězi nad Sarmatií a osvoboditeli všech míst, na něž vkročil, zbožnému, šťastnému a vznešenému hrdinovi zrozenému utiskovaným k útěše a králům za vzor“ (Překlad Markéta Klosová a Martin Bažil, komentáře Marie Kyralová), in: Mezi Baltem a Uhrami, Praha, Filosofia, 2006, str. 254-280.

Cp. Carolo Gustavo votiva acclamatio (1658ch).

Hendrich (1932) § 108; (1950) § 140: Chvalořeč na Karla Gustava.

Online: zvdd.de (Bibliotheca Ponickaviana [Halle UB]).

--- --- ---

1655c   Boj s Bohem modlitbami. [Lešno], 1655, 12°, (12) ff.

Viz 1765c, 1974a.

Složeno roku 1655, když přešlo nebezpečí, hrozící Lešnu. Otiskl L. B. Kašpar, J. A. Komenského Kázání II, r. 1893. Původní výtisk býval v lycejní knihovně bratislavské; dnes ho tam nelze nalézti. V druhém vydání (Halle, 1765) má kniha název: Útočiště v soužení i nebezpečenství nejjistší aneb boj s Bohem atd. (N-H 508, 701)

Zíbrt V, 17590. — Hendrich (1932) § 109; (1950) § 141. — Knihopis 4258. — Soupis 58.

1655d   Modlitba úpěnlivá. 1655.

Původní (neúplný) výtisk v evang. církevní knihovně v Bratislavě. (Hendrich 1950 s. 41) (N-H 509, 708)

Hendrich (1932) II. § 34; (1950) § 142.

1655e   Historia o protivenstvích církve české hned na počátku jejího na víru Křesťanskou obrácení v Létu Páně 894 až do Léta 1632 za panování Ferdinanda druhého. S připojením Historie o Persekucí Waldenským Roku tohoto (1655) stalé. Item Rejstříku dvojího. Tlačeno [v Lešně, v Bratrské tiskárně] Léta M. DC. LV. (1655), 8°, (16) + 394 + (22) str.

Viz 1647a (latine), 1663w, 1756, 1844, 1870, 1888, 1902, 1922, 1952, 1989a.

Zíbrt V, 18527. — Knihopis 2910. — Soupis 212.

1655f   Johann. Amos Comeni Eruditionis Scholasticae Atrium, Rerum & Linguarum Ornamenta exhibens. Unà cum Eiusdem Fortio Redivivo. Sive De pellenda Scholis ignavia, Et Utilissimis Vitae Regulis. Noribergae, Typis et sumptibus Michaelis Enderi, M. DC. LV. (1655), 8°, 288 ff.

Index:

... //.

Regulae vitae (1645d) /Mm 2v–Mm 8v/.

Zíbrt V, 18249, 21645. — Soupis --.

Online: Regulae vitae: hab.de (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel).

1656

1656a   Schola ludus seu Encyclopaedia Viva. h. e. Januae Linguarum praxis Comica. Res omnes Nomenclaturâ vestitas, & vestiendas. Sensibus ad vivum praesentandi, artificium exhibens amoenum. Patakini, Typis celss. princ. expreßit Georgius Renius. Anno, 1656, 8°, 472 pp. ⟬ 1653—1654 ⟭

Viz 1657b, 1657x, 1664a, 1915a, 1957.

Věnování podepsáno 24. dubna 1654. Původní výtisk v knihovně ref. kolegia v Šaryšském Potoku. Kritické vydání Kádnerovo v IX. sv. VSJAK, 1915. — Do češt. přeloženy jen ukázky, zaznamenané ve vydání Kádnerově. Do němčiny přeložil Bötticher, Die Schule als Spiel. Bibliothek paedagogischer Klassiker, Langensalza 1907 (2. Aufl.). (N-H 480, 701)

Česky: Škola hrou (1947d); Škola na jevišti (1962a).

Zíbrt V, 21912. — Hendrich (1932) § 104; (1950) § 135: Škola lidu. — Soupis (deest).

Online: oszkdk.oszk.hu (pars I-VII).

1656b   Matuzalém, to jest o daru dlouhověkosti, vysvětlené při pohřbu ctihodného muže, kněze Vácslava Lochara, církve české v Lešně Polském správce předního a konseniora. S. l. [Lešno], Tlačeno Léta Páně M.DC.LVI. (1656), 8°, 16(?) ff.

Viz 1893d, 1974a.

Dedikace podepsána v únoru léta 1656. Přetiskl L. B. Kašpar ve vydání: J. A. Komenského Sebraná díla kazatelská, sv. 2. Praha 1893. Předlohou byl mu opis chovaný co unikát v knihovně evangelického lycea v Bratislavě. Nyní ho tam nelze nalézti. (N-H 512, 701)

Zíbrt V, 19938. — Hendrich (1932) § 110; (1950) § 143. — Knihopis 4239. — Soupis 539.

1656c   Enoch, to jest o stálém lidí Bohu oddaných s Bohem chození a kterak lidi takové Pán Bůh k sobě bere. Vysvětlené kázáním léta 1656 v neděli I. po Mudrcích učiněným. S. l. [Lešno], Tlačeno Léta Páně M. DC. LVI. (1656), 8°, 16 ff.

Viz 1893d.

Datování: "Vysvětlené kázáním léta 1656 v neděli 1. po Mudrcích učiněným".

Opis Enocha (a podle sdělení prof. Kvačaly i původní tisk) co unikát byl chován v knihovně evangelického lycea v Bratislavě. Podle něho pořídil přetisk L. B. Kašpar v edici J. A. Komenského sebraná díla kazatelská, sv. 2., Praha 1893. — Nyní jest původní exemplář bratislavský nezvěstný. (N-H 512, 701)

Zíbrt V, 18192. — Hendrich (1932) § 111; (1950) § 144. — Knihopis 4216. — Soupis 177.

1656d   †   Evigila, Polonia! [opus perdita?] ⟬ 1656 ⟭

V listě Figulovi z 8. I. 1656 (Kvača1a, Kor. I., str. 204) píše Komenský: „Nunc tractatui insudo Evigila, Polonia!“ (N-H 513, 701) — Cp. Clamores Eliae (1992, p. 68): „Máš kdesi orací, kterouž biskup spolubiskupum (na synodu jejich) říkal, proti naší Didaktice lermo troubě (tištěná jest — při EVIGILA Polonia).“

Hendrich (1932) § 112; (1950) § 145: Procitni, Polsko!

1656e   Lesnae excidium, anno M. DC. LVI. in Aprili factum, fide historicà narratum. (s. l. [Amsterdam], s. a. [1656]), 4°, (2) + 14 pp.

Viz 1894b, 1972a, 2013a.

Epicedium Lesnensis (List Montanovi).

Původní výtisk ve státní (dříve královské) knihovně v Dráždanech. Přetisk Nesemannův v příloze programu gymnasia lešenského, r. 1894. Do němčiny přeložil Bickerich ve sbírce Aus Lissas Vergangenheit, Heft 3, Lešno, s. a. (N-H 521, 702)

Lit.: Kyralová, Marie: „Zwei Versionen des Werke Lesnae excidium von Comenius“, Acta Comeniana 7 (31), 1987, 117-127.

Hendrich (1932) § 113; (1950) § 146: Zkáza Lešna, nastalá v dubnu 1656, vylíčená s historickou věrností.

Online: books.google (British Library).

114   Vestibuli lingvarum auctarium. Voces Latinae linguae primitivas construi caeptas, & in sententiolas breves redactas, exhibens. In praeludium Sylvam latinam ingressuris datum. Amstelodami, Ex officina viduae Martini Joannis Brandii, & Abrahami à Burg, Bibliopolae in reformato catechismo, 1657, 8°, 20 ff. ⟬ 1656 ⟭

Viz 1666c, 1674c.

Přetisk v ODO má název Parvulis parvulus etc. který jako původní uvádí v textu Novák. Výtisk v univ. knihovně pražské (ze Šmahovy sbírky). Úvodní list Ruliciovi přel. Šmaha. (Bibl. ped. klas., sv. IV., V. Meziříčí, 1886.) (N-H 524, 702)

Zíbrt V, 18856. — Hendrich (1932) § 114; (1950) § 147: Dodatek Předbrání jazyků, podávající původní slova jazyka latinského. — Soupis 55.

Online: books.google (Amsterdam).

1657

1657a   Pro latinitate Januae linguarum suae, illiusque praxeos comicae, apologia. Amstelodami, ex officina Gabrielis à Roy, 1657, 4°, 24 pp.

Původní výtisk v universitní knihovně pražské. Přetisk v ODO. díl IV. (N-H 526, 702)

Hendrich (1932) § 115; (1950) § 148: Obrana za správnost latiny Brány jazyků.

Online: books.google. — manuscriptorium. — europeana.eu.

1657b   Opera didactica omnia. Variis hucusque occasionibus scripta, diversisque locis edita: nunc non tantùm in unum, ut simul sint, collecta, sed & ultimô conatu in Systema unum mechanicè constructum, redacta. Amsterdami, Impensis D. Laurentii de Geer, Excuderunt Christophorus Cunradus, & Gabriel à Roy, 1657, 2°, Pars I—IV in 1 volumine.

Viz 1957a (fotoreprint).

Dedikace je datována 19. prosincem 1657, ale podle Continuatio admonitionis, ¶ 128, byl tisk dokončen koncem roku 1658. Svazek má nejdříve dvě předmluvy a pak následují čtyři oddíly. (N-H 702-4)

Zíbrt V, 22302. — Hendrich (1932) § 116-122; (1950) § 150: Veškeré práce didaktické. — Soupis 1. — Vobr 6.

Obsah:

  I.  

  Ocelle urbium, Amsterdamum, decus Belgii, exultatio Europae! (Dedicatio ODO. Věnování městu Amsterodamu), fol. 2a–4b. — Viz 1986.

  Lectoribus piis et prudentibus salutem (Praefatio ODO. Předmluva čtenářům), fol. 5a–6b. — Viz 1986.

Pars I.   J. A. Comenii Didacticorum operum pars prima. Ea continens, quae de sanctiore juventutis educatione melioreque scholarum statu ab anno 1627 usque ad annum 1642 scripta fuere; cum breviter memoratis occasionibus, quibus eò fuit ventum, subsequutisque eruditorum censuris.

(a)   Comprehensa hîc sunt (Obsah prvého svazku, díla z let 1627—1642 vzniklá v Lešně), p. 2.

I.   Lectores Christiani, salvete per Christum! (Praefatio ODO I. Předmluva o vzniku didaktických snah. V obsahu jest uvedena pod názvem: De primis occasionibus, quibus huc studiorum delatus fuit author, brevissima relatio), pp. 3–4. — Viz 1986a.

II.   Didactica magna universale omnes omnia docendi artificium exhibens (v obsahu: Didactica magna omnes omnia docendi artificia exhibens). Pp. 5–196. — Viz 1633f.

(b)   (Přechodní stránka, obsahující informace o plánu, napsati Informatorium školy mateřské, učebné knihy pro školu národní a některé knihy pro školu latinskou.) P. 197.

III.   Schola infantiae sive De provida juventutis primô sexenniô educatione (v obsahu Schola materni gremii sive de provida juventutis primô sexenniô educatione; Informatorium). Pp. 198–249. Viz 1630d, 1986a.

IV.   (Zpráva o knihách napsaných pro školu národní: Violarium, Rosarium, Viridarium, Labyrinthus, Balsamentum, Paradisus animae. V obsahu jest nazvána tato zpráva Scholae vernaculae delineatio). Pp. 248–249.

V.   Janua lingvarum (podle vydání z roku 1631; v obsahu s názvem: Janua Latinae lingvae primùm edita). Pp. 250–302.

VI.   Januae lingvarum reseratae vestibulum, quo primus ad Latinam lingvam aditus tirunculis paratur (v obsahu s názvem: Vestibulum ei praestructum). Pp. 302–317.

VII.   De astruendo Comenianae Januae Latinitatis templo epistola cum proplasmate Liminis, Atrii, Odei, Adyti, in titulo De igne efformati. (V obsahu jest tato rozprava označena titulem: Proplasma Templi Latinitatis Davidis Vechneri; et cur opus non processerit.) Pp. 318–346.

VIII.   De sermonis Latini studio per Vestibulum, Januam, Palatium et Thesauros Latinitatis quadripartito gradu plenè absolvendo Didactica dissertatio cui additur in usum juventutis formatorum de editorum jam in lucem Vestibuli et Januae usu debito Informatorium (v obsahu: De sermonis Latini studio quadripartito dissertatio didactica ad Vratislavienses). (1638b) Pp. 346–393.

(c)   Consilium de Vestibulo ac porro etiam Janua latinitatis eximie perficiundis primo utriusque autori, d. J. A. C., per epistolam suggestum a G. V. D. Pp. 393–403.

IX.   Pansophiae prodromus (tištěn zde pod názvem Pansophici libri delineatio). Pp. 404–454.

X.   (Doslov čtenářům o přijetí Prodromu. Ad lectores). V obsahu označen tento doslov názvem: Variorum de eo censurae, quibus ulteriorum in hoc genere moliminum occasiones datae. Pp. 454–455.

XI.   Conatuum pansophicorum dilucidatio. Pp. 455–482.

  II.  

Pars II.   J. A. Comenii Didacticorum operum pars II. Ea comprehendens, quae ab anno 1642 ad 1650 scripta & edita fuêre: cum commemoratis novis iterum eô impellentibus occasionibus subsequutísque eruditorum censuris.

(a)   Contenta hujus tomi (Obsah druhého svazku, díla z let 1642—1650 vzniklá v Elbinku/Elblągu a Lešně), p. 2.

I.   De novis studia didactica continuandi occasionibus. Pp. A2r–A3r.

II.   Methodus linguarum novissima. Pp. A3v–292.

III.   Vestibulum. (Úvod a drobná ukázka.) Pp. 293–298.

IV.   Janua. (Jen úvod: Additus ad Januam linguarum.) Pp. 299–304.

V.   Grammatica janualis. Pp. 304–430.

VI.   Observationes super grammaticam novam janualem. Pp. 431–456.

VII.   De lexico januali Latino-Germanico. Pp. 456–458.

VIII.   Judicia novaeque disquisitiones. Pp. 458–460.

(b)   Petri Colbovii von Gadebusch auß Mechelnburg Sende-Schreiben an den ... Comenium. Pp. 460–462.

  III.  

Pars III.   J. A. Comenii Didacticorum operum pars III., exhibens ea, quae ab anno 1650 usque ad annum 1654 in Hungaria fuerunt acta.

(a)   Contenta hujus partis (Obsah třetího svazku, díla z let 1650—1654 Šarišský Potok), Pp. 2.

I.   De vocatione in Hungariam brevis narratiuncula. Pp. 3–4.

(b)   (Stručný program pro Zigmunda Rákócziho.) Pp. 4–5.

II.   Schola pansophica (s dodatkem De schola sic ordinata deliberatio a Deliberatio de Latio a Tyberi ad Bodrogum transferendo. Oba tyto dodatky jsou přeloženy při překladu Školy vševědné, viz ...) Pp. 6–60.

III.   De repertis pansophici studii obicibus deque tollendis illis deliberationes variae (s návrhem, aby byla založena Agenda Patakina). Pp. 61–68.

(c)   Primitiae laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasia, pp. 68–70 (mimo úvod jsou tu obsaženy následující tři práce).

IV.   De cultura ingeniorum oratio, pp. 71–104.

V.   De primario ingenia colendi instrumento sollerter versando, libris, oratio, pp. 105–114.

VI.   De reperta ad auctores Latinos prompte legendos et clare intelligendos facili, brevi amoenaque via, schola Latina). Pp. 114–134.

VII.   Eruditionis scholasticae pars prima. Vestibulum. Pp. 134–162. (K němu patří Rudimenta grammaticae, pp. 162 –175, Repertorium vestibulare sive lexici Latini rudimentum, pp. 175–206, a De instituendis e Latinae Linguae Vestibulo exercitiis commonefactio, pp. 206–214.)

VIII.   Eruditionis scholasticae pars II., Janua; její části: a) Sylva Latinae linguae, Vocum derivatarum copiam explicans: sive Lexicon januale, col. 219–424, b) Grammatica janualis continens Residuum Grammaticae vestibularis, col. 425–472, c) Janualis rerum et verborum contextus historiolam rerum continens, col. 473–592.

IX.   Eruditionis scholasticae pars III., Atrium, pp. 451 sq. (stránkování tu začíná chybně znova o víc než 100 stran zpět), s těmito částmi: a) Ars ornatoria sive grammatica elegans, pp. 454–540, b) Latinae linguae Atrium, pp. 540–718.

(d)   De studii pansophici impedimentis, pp. 734/5; přetištěno Kádnerem ve VSJAK IX.

(e)   Laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasia continuatio, col. 736 sq. Pod tím titulem řeči: a) Methodi verae encomia, col. 739–744, b) De utilitate accuratae rerum nomenclaturae oratiuncula, col. 745–749, c) De eleganti elegantiarum studio oratiuncula, col. 749–757.

X.   Fortius redivivus, pp. 759–775.

XI.   Praecepta morum, in usum juventutis collecta, pp. 776/777–782/783.

XII.   Leges scholae benè ordinatae, col. 784–803. — Viz 1915, 1960.

XIII.   (Zpráva o Orbis pictus), pp. 805–830, se skokem ve stránkování.

XIV.   Schola ludus seu Encyclopaedia viva, hoc est Januae lingvarum praxis scenica, p. 831 – col. 1040.

XV.   Laborum scholasticorum Patakini obitorum coronis (1654b) /1041-1050/.

(f)   Animae sanctae beatum satellitium, pp. 1051–1062. (Smuteční řeč na památku zesnulého Ludvíka de Geera, † 1652.)

(g)   Genealogicum, p. (1063).

  IV.  

Pars IV.   J. A. Comenii Didacticorum operum pars IV. Ea complectens, quae circa hoc argumentum ultimô, Amsterdami, acta sunt.

(a)   Contenta hujus tomi (Obsah čtvrtého svazku, díla z roku 1657 Amsterdam, nos. 116—122), p. 2.

(b)   Nobilissimae gentis ... Laurentio de Geer ... (Věnování Vavřinci de Geer), pp. 3–4.

I.   Vita gyrus, sive, de occasionum varietate, pp. 5–8.

Přeložil J. Šmaha, „Život vír“, Učitelské noviny, 1895.

II.   Parvulis parvulus, omnibus omnia, hoc est Vestibuli Lat. lingvae auctarium, p. 9 – col. 26. — Viz 114.

III.   J. A. Comenii pro latinitate linguarum suae illiusque praxeos comicae apologia, pp. 27–42. — Viz 1657a.

(N-H 532, 703)

IV.   Ventilabrum sapientiae, pp. 42–64.

V tom spisku zpráva o plánu napsati Epitome novi testamenti. (N-H 526, 703)

V.   E scholasticis labyrinthis exitus in planum sive Machina didactica mechanice constructa, col. 63–76. — Viz 1956.

Přeložil J. V. Novák, Východ z labyrintů školských, ve spisku J. A. Komenského Vrchol moudrosti vychovatelské, Praha, 1903. (N-H 528, 703)

VI.   Latium redivivum. Hoc est, De forma erigendi Latinissimi Collegii, ceu [!] novae Romanae Civitatulae: Ubi Latina Lingva usu & consvetudine ut olim, meliùs tamen qvàm olim, addiscatur, col. 75-84.

Viz 1886b, 1956b.

Přeložil J. Šmaha v Bayerově Bibliotéce paedagogických klasiků, IV, 1886. (N-H 529, 703)

VII.   Typographeum vivum. Hoc est, Ars compendiosè, & tamen copiosè ac eleganter, Sapientiam non chartis, sed Ingeniis, imprimendi., col. 85–96. — Viz 1936; česky: 1872, 1903, 1929, 1955, 1968.

Přeložil F. J. Zoubek, in: Škola a život 1872, pp. 282–284, 289–302. — Nověji přeložil J. V. Novák, Tiskárna živá, in: J. A. Komenského Vrchol moudrosti vychovatelské, Praha 1903. — Tr. Metoděj Klučka, in: Vychovatel národů, 1955. (N-H 530, 703)

VIII.   Paradisus juventuti christianae reducendus, col. 95–106. — Viz 1956.

Přel. J. V. Novák, Ráje mládeži křesťanské navrácení, v téže knížce, jak uvedena při čísle předešlém. (N-H 530, 704)

IX.   Traditio lampadis, col. 105–110.

Přeložil V. Zoubek, „Odevzdání pochodně“, ve spisku J. A. Komenského Závět didaktická, Praha 1876. (N-H 531, 704)

(sequentur:)

(c)   „Paralipomena didactica“, pp. 111–116.

(d)   „Epistola dedicatoria“, pp. 117–122.

(e)   „Didacticae idea ex arcanis aeternis“, pp. 122–124.

(f)   „Errores typographici“, p. 124.

 

 

1657c   Faber fortunae sive Ars consulendi sibi ipsi. Itemqve Regulae Vitae Sapientis. Amstelodami, Ex officina Petri van den Berge, in vico (vulgo) de Blaeuweburgwal sub signo montis Parnassi A°. 1657, 12°, (2) + 69 pp.

Viz 1637a, 1661b, 1662c, 1914a, 1974d; česky: 1926c.

Index:

(dedikace) /1-6/

Faber fortunae /7-47/

Regulae Vitae (1645d) /48-69/

„Strůjce štěstí aneb Umění sám si poradit.“

Předmluva spisku Faber fortunae podepsána 3. ledna 1637. Původní výtisk má knihovna kláštera Strahovského a Zemská a univ. knihovna v Brně. Kritické vydání Reberovo ve VSJAK I 1914. Přeložil Zoubek s názvem Strůjce štěstí (Praha 1872), a (zhoršeně) Havelka ve Světové knihovně, č. 1611—13: J. A. Comenii Fortius redivivus, Faber fortunae. Regulae vitae. (N-H 266, 694)

Zíbrt V, 18282. — Hendrich (1932) § 52; (1950) § 63: Strůjce štěstí čili Umění pomoci sobě samému. — Soupis 196.

Online: Faber fortunae: digitale-sammlungen.de. — books.google.

Online: Regulae Vitae: digitale-sammlungen.de. — books.google.

1657d   Lux in tenebris. Hoc est prophetiae donum qvô Deus Ecclesiam Evangelicam (in Regno Bohemiae & incorporatis Provinciis) sub tempus horrendae ejus pro Evangelio perseqvutionis, extremaeqve dissipationis, ornare, ac paternè solari, dignatus est. | Submissis de statu Ecclesiae in Tenebris, praesenti & mox futuro per Christophorum Cotterum Silesium, Christinam Ponatoviam Bohemiam & Nicolaum Drabicium Moravum, Revelationibus verè divinis, ab anno 1616 usqve ad annum 1656 continuatis. | Quae nunc è Vernaculo in Latinum fideliter translatae, in Dei gloriam, afflictorum solatia, aliorumqve salutarem informationem, ipsius Oraculi jussu in lucem dantur. (s. l.) Anno inchoandae liberationis MDCLVII (Amstelodami 1657), 4° (21 cm), (24) + (16) + 172 + 96 + 204 /206?/ + 136 + (8) + 40 (= 696) pp. ⟬ 1650—1656 ⟭

Že počátky spadají do roku 1650, jest zřejmo z úvodu (ad ecclesias orbis praefatio, § 32). Výtisk v knihovně Nár. musea. (N-H 538, 698)

Hendrich (1932) § 84; (1950) § 114: Světlo v temnotách. — Soupis 734.

Online: books.google (NK ČR). books.google (NK ČR)

1657e   Comenianae linguarum methodi Synopsis. I. Ad ejus amabiles fines II. et exquisita ad fines media III. facilemque ac jucundam praxin III. varios denique ac solidos ad omnia puerilia studia, et dehinc totam vitam, usus, cito pervidendum. Amstelodami, prostant apud Abrahamum à Burg in reform. Catechismo, 1657, (16/8?) pp.

Schader, Basil — Steiner, Martin: „Synopsis Comenianae lingvarum methodi contracta“, Acta Comeniana 7 (XXXI) 1987, 172-177.

Lit.: Schader, Basil — Steiner, Martin: „Comenianae lingvarum methodi synopsis. Zur Entstehung und Entdeckung einer späten didaktischen Schrift Komenskýs“, AC 7 (XXXI) 1987, 163-178.

Zíbrt V. 22424. — Hendrich (1932) Ø; (1950) § 149: Přehled metody jazyků J. A. Komenského.

1658

1658a   Manualník. Aneb Jádro celé Biblí Svate. Summu všeho co Bůh Lidem I. k Věření vyjevil. II. k Cžiněnj poručil. III. k Očekáwánj zasljbil. Plně a gasně obsahugjcý : Mjsto nowé swjce sedjcým gesstě w temnostech zpusstěnj swého Cyrkwe České ostatkům podané. Vytlačeno v Amsterodámě, u Gabriele a Roy, 1658, 12° (13 cm), 24 + 912 str. + 1 obr. příl. ⟬ 1620—1623 ⟭

Obsah:

Rozptýleným z Lešna Polského, smutným, ochuzeným, Bohu však věrným a milým Čechům, potěšení Božího vinšuje Krystův a jejich Služebník J. A. Komenský (Léta 1658. 28 dubna) /3-14/

Předmluva k čtenáři /10/

Pořádek knih Písem svatých Zákona Starého /22-23/

Zákona Nového /23/

Abbreviacý (to jest způsobu skracování slov) jichž se v Bibličce této užívá, pobožný Čtenář takto nechť se znáti učí: /24/

[Starý zákon] Kniha Mojžíšova první. Genesis... /1-623/

Nový zákon. Evangelium Svatého Matouše... /625-896/

Zavírka biblí /897-899/

Každodenní vzdychání k přeblahoslavené sv. Trojici /899-903/

Rejstřík Písem svatých k vykládání ve dny nedělní, střední a páteční přiložených /904-910/

Rukopis byl patrně začat roku 1620a a dokončen roku 1623. Psáti toto Theatrum scripturae (Divadlo písem svatých) chtěl Komenský až po Theatrum rerum. Přesný počátek práce není znám. — Část vytiskl Komenský již v Lešně v nákladu 1000 výtisků; došel až k Ezechielovi; vše však shořelo při požáru Lešna r. 1656. (Viz list Komenského Figulovi z 22. V. 1656.) — V listě Montanovi (1661) nazývá Komenský toto dílo Enchiridion biblicum. (N-H 45, 552, 689)

Viz 1620a (rukopis), 1926e.

Zíbrt V, 19848–19852. — Hendrich (1932) § 12; (1950) § 12. — Knihopis 4238. — Soupis 538.

Online: Books.Google. — europeana.eu (NPKK). — europeana.eu (NKCR).

1658b   Orbis sensualium pictus — Die sichtbare Welt. Noribergae, Typis & sumptibus Michaelis Endter, 1658, 309 pp. ⟬ 1653—1654 ⟭

Viz 1685a, 1728a, 1778a, 1778b, 1779a, 1833a, 1929a, 1941e, 1942b, 1970b.

Exemplář prvního vydání má universitní knihovna v Kielu. Kritické vydání Jarníkovo v X. sv. VSJAK, 1929. V něm otištěn také český překlad vydání z r. 1685. (N-H 495, 701)

S českou verzí: Orbis sensualium pictus quadrilinguis, Leutschoviae 1685 (faksimile: Praha 1958).

K přehledu 245 vydání viz Kurt Pilz, Die Ausgaben des Orbis Sensualium Pictus. Eine Bibliographie (1967).

Zíbrt V, 20337-20541. — Hendrich (1932) § 103; (1950) § 134: Svět v obrazech.

Online: digital.onb.ac.at (Österreichische Nationalbibliothek).

1658c   Diogenes Cynicus Redivivus. Sive De Comendiose Philosophando. Ad Scholae ludentis exercitia olim accomodatus, nunc autem luci datus; Authore J. A. Comenio. Amstelodami, Apud Petrum van den Berge, in vico vulgo de Blaeuw-burghwal sub signo Montis Parnassi A°, 1658, 12°, (12) + 106 pp.

Viz (1638c), 1662c, 1673, 1686, 1911, 1973; holandsky: 1660, 1672; 1710, 1719; česky: 1872, 1920b, 1968, 2024a.

„Diogenes kynik znovu na živu neboli etika v kostce.“

Datování podle předmluvy, psané r. 1658: „ante annos circiter 20.“ Hru v lednu 1640 předvedli žáci lešenského gymnasia. Původní výtisk v Národní knihovně (bývalé dvorní) ve Vídni. — Kritické vydání Reberovo, VSJAK VI, 1911. Přeložil Josef Hendrich, Diogenes kynik znovu na živu (České Budějovice 1920). (N-H 281, 694)

Zíbrt V, 18048. — Hendrich (1932) § 55; (1950) § 66. — Soupis 168.

Online: books.google. — wbc.poznan.pl (Biblioteka Kórnicka).

1658d   De principis Transylvaniae ruina, (ejusque occasione de libro Lux in Tenebris) Iudicium amici ad amicum. 1658, (8) pp.

Výtisk v universitní knihovně pražské při knize Lux in tenebris. (N-H 544, 704)

Hendrich (1932) § 124; (1950) § 159: O zhroucení knížete sedmihradského.

Online: books.google (NK ČR [za str. IV. 136]).

1658e   Janua sive introductorium in biblia sacra. Norimbergae, 1658.

Výtisk v evangelické knihovně bratislavské. (N-H 544, 704)

Hendrich (1932) § 125; (1950) § 160: Brána čili úvod do písem svatých.

1658f   Novi testamenti epitome. Norimbergae, literis et impensis Michaelis Endteri, 1658.

Výtisk v evangelické knihovně bratislavské a v knihovně Husovy fakulty v Praze. (N-H 544, 704)

Hendrich (1932) § 126; (1950) § 161: Nový zákon ve zkratce.

1658g   De regula fidei judicium duplex. I. Qvaliter à Valeriano Magno Cappucino, constructa fuit. II. Qualiter ex intentione Dei, et Ecclesia usu, construenda venit. Utrumque ante hac (annis 1644 & 1645) sub Ulrici Neufeldii nomine publicatum, nunc autem denuò simul recusum. Amsterdami, Apud Christophorum Conradum, 1658, 8°, 648 pp.

Patitul: Judicium Ulrici Neufeldii De fidei catholicae regula catholica, ejusque catholico usu ad Valerianum Magnum, omnesque catholicos.

Obsah:

Judicium de judicio Valeriani Magni Mediolanensis super catholicorum et acatholicorum credendi regula sive absurditatum echo (1644a) /67-351/

Judicium Ulrici Neufeldii de fidei catholicae regula catholica (1645a) /[353]-546/

Viz 2003d (reprint).

(N-H 366, 379)

Zíbrt V. 20194. — Soupis 106. — Knihověda BCBT40557.

Online: books.google (Národní knihovna ČR).

1658h   Irenica quaedam scripta Pro pace ecclesiae J. A. Comenii. S. l., s. a. [1658?], 8°, (1 [engraved titlepage]) fol. + 562 pp.

Obsah:

De Dissidentium in rebus Fidei Christianorum Reconciliatione. Hypomnemata quaedam amici ad amicum. ¶ 1-37 (1643a) /1-19/

De tollendis Christianorum in rebus Fidei dissidiis ¶ 38-107 /20-66/

Judicium de Judicio Valeriani Magni Mediolanensis, Super Catholicorum et Acatholicorum Credendi Regula. Sive Absurditatum Echo /67-351/

Judicium Ulrici Neufeldii De Fidei Catholicae Regula Catholica, ejusque Catholico Usu ad Valerianum Magnum, Omnesque Catholicos /353-546/

Appendicis loco, Erasmi Roterodami Paraclesis, id est, Adhortatio ad Christianae Philosophiae Studium /547-561/

Philippus Melanchton, in Praefat. Hypotheseos Theologicae, ista habet /561-562/

Knihověda BCBT41388.

Online: digitale-sammlungen.de.

1658ch   Serenissimo Svecorum regi Carolo Gustavo post novum feliciter confectum bellum junctúmque novo foedere totum septentrionem, votiva acclamatio. S. l. [Amsterdam?], s. a. [1658], 4°, 8 pp. /A1r-A4v/

Viz 1989d, 2006.

Známo z listu Mikuláše Arnolda Komenskému z 18. března 1659, cf. Patera, Korrespondence, pp. 206-207; cf. Kvačala, AJAK II, 33-34. (N-H 562, 708)

Votiva acclamatio Carolo Gustavo. — Cp. Panegyricus Carolo Gustavo (1655a)

Lit.: Beneš, Jiří: „Die Votiva acclamatio – ein neuer komeniologischer Fund“ (Matériaux), Acta Comeniana 8 (XXXII), 1989, 167-181. — Beneš, Jiří: „Děkovné provolání Nejjasnějšímu králi Švédů Karlu Gustavovi z pera J. A. Komenského“, in: Mezi Baltem a Uhrami, Praha, Filosofia, 2006, str. 281-307

Tr.: Beneš, Jiří: „Nejjasnějšímu králi Švédů Karlu Gustavovi, po šťastném ukončení poslední války a spojení celého Severu novou smlouvou, děkovné provolání“, in: Mezi Baltem a Uhrami, Praha, Filosofia, 2006, str. 288-306 (první český překlad).

Hendrich (1932) II. § 33: Votiva acclamatio Gustavu Adolfovi; (1950) II. § 47.

1658i   Regulae Vitae. Sapientis, harmonicae, tranquillae, actuosae, negotiis obrutae, liberaliter otiosae, peregrinantis denique. In: Gerardi Io. Vossy et aliorum Dissertationes de Studiis Bene Instituendis. Traiecti ad Rhenvm, Typis: Theod. Ackersdyk et Gisb. Zylii Anno 1658, 12°, pp. 694-709.

Viz 1645d.

Zíbrt V, 23265. — Soupis 725.

Online: books.google (Biblioteca nazionale di Torino). — books.google.

1659

1659a   De quaestione, utrum dominus Jesus propria virtute à mortuis resurrexerit. Ad Melchiorem Schefferum Socinistam, breve ac solidum Joh. A. Comenii responsum. Amstelodami, Apud Joannem Janssonium, 1659, 8°, (16) + 71 pp.

Viz 1638a.

Výtisk v universitní knihovně pražské (ze sbírky Šmahovy). Výňatek, jak socinisté lákali Komenského (str. 56–66 latinského vydání), přeložil Šmaha v Novém kalendáři učitelském na rok 1892. (N-H 286, 695) — Překlad německého vydání z roku 1638.

Zíbrt V, 18333. — Hendrich (1932) § 57.b; (1950) § 68: O záhadě, zda pan Ježíš vstal z mrtvých vlastní mocí. — Soupis 105.

Online: books.google.

1659b   De Christianorum uno Deo, Patre, Filio, Spiritu S°. Fides antiqua, contra novatores. Amstelodani, apud Joannem Janssonium, 1659, 8°, (18) + 59 pp. ⟬ 1640 ⟭

Původní výtisk má knihovna kláštera Strahovského. Ve věnování knihy, které jest podepsáno 10. února 1659, jest spisek datován do roku 1640. (N-H 292, 695)

Hendrich (1932) § 61; (1950) § 73: O jediném bohu křesťanů, Otci, Synu a Duchu svatém.

Online: books.google (ÖNB). — books.google (NK ČR). — digitalniknihovna.cz (MZK).

127   Visiones nocturnae Stephani Melisch Pragensis, civis Lesnensis in Polonia, quas super eam civitatem et regnum Poloniae regemque Sueciae et Franciae et alios (anno 1655, 1656, 1657, 1658) habuit. Cum subiunctis annotationibus, quid de singulis evidenter impletum sit aut implendum restet. S. l. Anno MDCLIX (1659).

Výtisk v bývalé dvorní knihovně v Karlsruhe. Tam i dodatky, které byly po lhůtách přitiskovány. Viz článek Zíbrtův v ČČM, 1909. (N-H 595, 704)

Hendrich (1932) § 127; (1950) § 163: Noční vidění Štěpána Meliše.

1659x   Nächtliche Gesichte Stephani Melisch von Praag Brüder zur Pohlnischen Lissa. S. l., s. a.

Výtisk v knihovně sirotčince v Halle.

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 164.

1659   Disquisitiones de caloris et frigoris natura. Cujus cognitio vera in reseranda multa naturae arcana Clavis erit. In prodromum novae editionis Physicae ad lumen divinum restituendae, a J. A. Comenio antehac luci datae. Amstelodami, apud Joannem Janssonium, M DC LIX (1659), 12°, 59 pp.

Viz 1678a, 1978; česky: 1968.

Dedikace 17. 1. 1659. Původní výtisk v knihovně Husovy fakulty v Praze. — Kritické vydání Jos. Reber, J. A. Comenii Physicae synopsis, Gissae 1896, spolu s něm. překladem (pp. 457–507). — Do češtiny přeložil Jos. Šmaha, "Vyšetřování o povaze tepla a zimy", Národní učitel IV, 1894. (N-H 555, 704)

Zíbrt V, 18065–18071. — Hendrich (1932) § 128; (1950) § 165: Zkoumání o podstatě tepla a zimy. — Brtová–Vidmanová 7.

Online: books.google (Lyon). — europeana.eu (Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta).

1659   Cartesius cum sua naturali philosophia a mechanicis eversus. S. l. [Amsterdam], 1659, 20 pp.

Viz 1667, 1896d, 1968e.

Původní výtisk v knihovně chrámu Svatojanského v Lešně. Kritické vydání Reberovo (paralelně s německým překladem) v knize J. A. Comenii Physicae synopsis, Gissae 1896. (N-H 556, 704)

Hendrich (1932) § 129; (1950) § 166: Descartes se svou přírodní filosofií vyvrácen od mechaniků.

Online: books.google (British Library).

130   Historia revelationum Christophori Kotteri, Christinae Poniatoviae, Nicolai Drabicii. & qvae circa illas variè acciderunt, usqve ad earundem Anno 1657 publicationem, & post publicationem. In conspectu Dei & Ecclesiae posita fideli testificatione ejus qvi (Deo ita disponente) omnium istorum autoptes, collector, conservator, editorqve fuit. [Amsterdam, Cunradus], Anno M. DC. L. IX. (1659), 4° (21 cm), 272 pp.

Viz 1629a.

Původní výtisk v knihovně Národního musea v Praze. (N-H 599, 704)

Hendrich (1932) § 130; (1950) § 167: Historie zjevení.

Online: books.google (NK ČR).

1659   Kancionál. To jest Kniha Žalmů a Písní duchovních k chvále Boží a spasitedlnému Věřících vzdělání i dávno prvé i v nově teď jazykem Českým složených a nyní spolu vydaných. V Amsterodámě, U Kristofa Kunráda, 1659, 12°, (2x frontispice) + (28) + 750 + (1) str. + 1 tab. ⟬ 1633—1659 ⟭

Viz 1633ch, 1944a, 1952a, 1992e, 2018b.

Předmluva podepsána 28. března 1659. Pojaty sem většinou ve změněné podobě překlady písní z rukopisného sborníku dokončeném patrně již před rokem 1648. O zpracování kancionálu přemýšlel však dříve, jak svědčí jeho »Myšlenky«, již roku 1633. (N-H 565, 695)

Zíbrt V, 19234. — Hendrich (1932) § 63; (1950) § 75: 1640—1659. — Knihopis 3710. — Soupis 400. — Vobr 145–148.

Online: kramerius.lib.cas.cz (Knihovna AV ČR). — books.google (ÖNB).

1659   Vindicatio famae et conscientiae Johannis Comenii à Calumniis Nicolai Arnoldi, Poloui, SS. Theologiae Professoris Franequerani: cum exhortatione ad meliora: & super editionem libri Lux in tenebris informatione. Lugduni Batavorum, Ex officinâ Henricus Verbiest (Ex Typographià Severini Matthiae). MDCLIX (1659), 4° (8°), 80 pp.

Viz 1994a.

Původní výtisk v státní (bývalé král.) knihovně berlínské a v knih. Nár. musea v Pešti. Částečně vydal Nesemann: Vindicationis famae et conscientiae calumnia tertia et quarta. Příloha k programu gymnasia v Lešně, 1894. (N-H 562, 704)

Zíbrt V, 21427, 22998. — Hendrich (1932) § 131; (1950) § 168: Obrana dobrého jména a svědomí. — Soupis 849.

Online: digitale-sammlungen.de.

106   Gentis felicitas. Speculo exhibita iis, qui num felices sint, & quomodo fieri possint, cognoscere velint. Ad Serenissimum Transylvaniae Principem, Georgium Racoci. S. l., s. t., s. a. [1659], 12°, 72 pp. ⟬ 1654 ⟭

Viz 1901b (česky), 1956a, 1974d.

Podle dopisu Montanovi byl tento spisek napsán 1654, vytištěn 1659. Původní výtisk v knihovně Národního musea v Pešti. Tekst otiskl Kvačala. Kor. II., str. 262-286. Přeložil J. V. Novák: Štěstí národa. Světová knihovna, č. 235., Praha, 1901. (N-H 489, 701)

Zíbrt V, 18379. — Hendrich (1932) § 106; (1950) § 138: Štěstí národa. — Soupis 201.

Online: real-r.mtak.hu (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára).

1659x   Johann. Amos Comeni Eruditionis Scholasticae Atrium, Rerum & Linguarum Ornamenta exhibens. Unà cum Eiusdem Fortio Redivivo. Sive De pellenda Scholis ignavia, Et Utilissimis Vitae Regulis. Editio secunda recognita et a mendis purgata. Noribergae, Typis et sumptibus Michaelis Enderi, Anno 1659, 8°, (16) + 552 pp.

Index:

... //.

Regulae vitae (1645d) /540-552/.

Zíbrt V, 18251. — Soupis 195.

Online: digitale-sammlungen.de (München, Bayerische Staatsbibliothek).

Online: Regulae vitae: digitale-sammlungen.de (München, Bayerische Staatsbibliothek).

1660

133a   Den Verrezen Hondschen Diogenes, Eerſtmael, tot opſcherping der aerkomende Leerlingen, in’t Latijn geſtelt deur J. A. Komenius; En nu, ten dienſt der Leeſgierigen, nieuwelijks in Nederduits vertaelt, Deur F. v. H. (= Frans van Hoogstraten)   Tot Rotterdam: bij Fransois van Hoogstraten, Boekverkooper op den Hoek van de Weeze-ſstraet. (Ter Druckerije van Henricus Goddæus: Boekdrucker bij de Roobrigge: Anno 1660) 1660, 12°, 144 pp.

Viz 1658c.

Zíbrt V, 18049. — Brtová 47. — Brtová & Vidmanová 6.

132   De irenico irenicorum. Hoc est: Conditionibus Pacis à Socini Secta reliqvo Christiano Orbi oblatis, Ad Omnes Christianos facta Admonitio A Johan-Amos Comenio. Amsterodami, Apud Henricum Betkium (kolofon: Amstelodami, Impressit Christophorus Cunradus Typographus, in Fossa vulgò dicta d'Egelantiers-gracht), Anno 1660, 8°, (8) + 232 + (2) pp. ⟬ 1659 ⟭

Obvyklý název: De irenico irenicorum admonitio. (N-H 570-572, 704)

Zíbrt V, 18750. — Hendrich (1932) § 132; (1950) § 169: Připomenutí o ireniku nad ireniky. — Soupis 104.

Online: polona.pl. — europeana.eu (Moravská zemská knihovna v Brně).

1660   Ecclesiae Slavonicae Ab ipsis Apostolis fundatae, ab Hieronymo, Cyrillo, Methodio, propagatae, Bohema in gente potissimùm radicatae, et in Unitate Fratrum Bohemorum fastigiatae, brevis Historiola. (Amsterdami 1660), 63 pp., fol. A1a—D8a.

Součást tisku De bono unitatis et ordinis.

Viz 1893c, 1941f.

Vytištěno poprvé v knize De bono unitatis et ordinis, 1660, se samostatnou paginací. Výtisk v univ. knihovně pražské. Přel. Bidlo, J. A. Komenského Krátké dějiny církve slovanské, Praha 1893. Podle Bidla (str. 7.) patří zpracování do roku 1660; v § 126 se mluví o čtyřicetileté dietě: 1620—1660. (N-H 209, 581, 704)

Zíbrt V, 17816, 21783. — Hendrich (1932) § 133; (1950) § 170: Stručná historie církve slovanské. — Soupis 89.

134   De bono unitatis et ordinis, Disciplinaeque ac Obedientiae In Ecclesia rectè constituta vel constituenda Ecclesiae Bohemicae ad Anglicanam Paraenesis Cum praemissa Ordinis ac Disciplinae in Ecclesiis FF. Boh. usitatae Descriptione. Amsterdami, Apud Johannem Ravesteinium, Anno 1660, 8°, (8) + 16 + 63 + (1) + 151 + (7) pp.

Viz 1940g.

Obsah:

Ecclesiae Anglicanae salutem in Domino

Ecclesiae Slavonicae brevis historiola

Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in Unitate fratrum Bohemorum

Ad rationem ordinis et disciplinae Fratrum Bohemorum annotata quaedam

Paraenesis ad ecclesias, nominatim Anglicanam, de optima ecclesiastici regiminis forma piè solicitam /113-151/

Index rerum et verborum

Výtisk v universitní knihovně pražské. — Exemplář jest výše v textu Novákem mylně popsán na základě exempláře chybně svázaného. Komenský nenadepsal soubor tří spisků Ratio disciplinae, jak vytištěno výše na str. 580, nýbrž De bono unitatis et ordinis. Ta stránka jest titulní, jak jest zřejmo z celého označení. (N-H 581, 705)

Zíbrt V, 17816, 21783. — Hendrich (1932) § 134; (1950) § 172: O vzácném statku jednoty a řádu. — Soupis 89.

Online: books.google (NK ČR). — polona.pl. — digitale-bibliothek-mv.de.

134a   Paraenesis ad ecclesias, nominatim Anglicanam, de optima ecclesiastici regiminis forma piè solicitam. 1660.

Viz 1660, 1940g (Napomenutí církvím).

(N-H 581)

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 171: Napomenutí církvím, zejména anglické atd.

135   Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všechněmi se žehnající. (Amsterodam, 1660). (Truchlivého díl čtvrtý?)

Viz 1623a, 1757, 1782, 1916, 1920, 2022.

Předmluva podepsána: »při konci měsíce března 1660«. Výtisk prvního vydání z roku 1660 není znám. Přetisk v Berlíně 1775 (spolu s Kšaftem). Výtisk v universitní knihovně pražské. Smutný hlas považuje za čtvrtý díl Truchlivého po příkladě již Jos. Jirečka B. Souček. O totožnosti pochybuje Arne Novák. Uznávání totožnosti jest však oprávněno podle listu Pavla Vetterina (Patera, Korr., str. 219). Viz výše v textu str. 587; slova ta se hodí na Smutný hlas, § 27 a násl. — Vydal spolu s ostatními díly B. Souček, Truchlivý, I.—IV., Tábor, 1916. Podle revise B. Součkovy vyšlo samostatné vydání s průvodním slovem Arne Nováka v Praze, 1920, Štorch Marien. (N-H 585, 587, 705)

Zíbrt V, 18573–18578. — Hendrich (1932) § 135; (1950) § 173. — Soupis 538.

135x   Centum dialogi Pansophiae. Ms. British Museum, sign. Addit. 4254.

Vydal Ján Kvačala, Korrespondence II, 1902, str. 295-300: Universalis PANSOPHIA constet ex centum Dialogis: ut pote...

1661

1661a   Abrahamus Patriarcha. Scenâ repraesentatus. Anno 1641 in Januario, sub examen Scholae publicum. Amstelodami, Ex Officina Petri van den Berge, in vico de Heere-gracht sub signo montis Parnassi, Anno 1661, 12°, 69 + (3) pp.

Viz 1639c

První vydání v Museu Komenského v Přerově a v knihovně Husovy fakulty v Praze. Hendrich (1950), s. 20.

Zíbrt V, 17325. — Cp. Soupis 197.

1661b   Faber fortunae, sive Ars consulendi sibi ipsi. Itemque Regulae vitae sapientis. Ab authore denuò recognita, correctiusque edita. Amstelodami, Ex officina Petri van den Berge, in vico (vulgo) de Heere-gracht, sub signo montis Parnassi, Anno 1661, ... pp.

Viz 1637a.

Zíbrt V, 18282. — Soupis 197.

Online: books.google.

1661c   (Oculus fidei) Theologia naturalis; sive Liber Creaturarum specialiter De Homine & Natura ejus, in qvantum Homo est, & de his qvae illi necessaria sunt ad cognoscendum Deum & Seipsum, omniáqve qvibus Deo, Praxima, Sibi, obligatur ad Salutem. A Raymundo de Sabunde, ante duo secula conscriptus, nunc autem Latiniore stylo in compendium redactus, & in subsidium incredulitati Atheorum, Epicureorum, Judeorum, Turcarum, aliorumqve Infedilium, nominatim Socinianorum, & aliorum Christianorum mysteria Fidei suae non attendentium à Johanne A. Comenio oblatus. Amsterodami, Apud Petrum van den Berge, sub signo montis Parnassi, Anno M DC LXI (1661), 8°, (40) + 381 + (14) pp.

Viz 1983d.

Úprava spisu katalánského filosofa Raimunda de Sabunde (Raimundus Sabundus, Ramon Sibiuda) (1385—1436).

Úvodní oslovení podepsáno 2. února 1661. Výtisk v universitní knihovně pražské. (N-H 572, 705)

Hendrich (1932) § 136; (1950) § 174: Oko víry, přirozená theologie.

Online: digitalniknihovna.cz. — books.google (NK ČR).

137   De Iterato Sociniano Irenico Iterata ad Christianos Admonitio. Sive Pseudo-Irenici, Veri autem Christomastigis, Danielis Zwickeri, Superbus de Christo aeternitatis Thronô dejecto Triumphus, Virtute Dei dissipatus & dissipandus. Amstelredami, [Johannes Paskovius, Johann Theophil Kopydlansky], Anno M DC LXI (1661), 8°, (6) + 212 pp.

Viz 1983d.

Též používán název: Admonitio de iterato sociniano irenico. (N-H 575-576)

Zíbrt V, 17843 (17344, 17351, 18754). — Hendrich (1932) § 137; (1950) § 175: Opětovné napomenutí křesťanům ... o opětovném socinském ireniku. — Soupis 47.

Online: books.google (Universiteitsbibliotheek Amsterdam). — polona.pl.

138   Socinismi speculum uno intuitu Qvicqvid ibi creditur, aut non creditur, exhibens. Ex ipsorummet propria Confessione concinnatum à Johan-Amos Comenio. Amstelredami, Typis Johannis Paskovii & Johannis Theophili, 1661, 8°, 86 pp.

Viz 1983d.

Výtisk v universitní knihovně pražské. (N-H 576, 705)

Hendrich (1932) § 138; (1950) § 176: Zrcadlo socínství.

Online: Online: books.google (NK ČR). — Online: books.google (Universiteitsbibliotheek Amsterdam). — polona.pl. — digital.onb.ac.at.

139   Katechismus pro mládež českou Jednoty bratrské. 1661.

Výtisk v knihovně Národního musea. (N-H 558, 705)

Hendrich (1932) § 139; (1950) § 177.

140   Die uralte christliche catholische Religion in kurtze Frag und Antwort verfasset. Vor allen Christen-Menschen, Alt und Jung, Seliglich zugebrauchen. Gedruckt im Amsterdam, im Jahr 1661, 16°.

Viz 1756a, 1951c, 1982a.

Původní výtisk v univ. knihovně v Lipsku. Přetiskl Ehwald, Die alte und die neue Lehre der Mähr. Brüder, Danzig 1756. Srovnej Müller, Hymnologisches Handbuch der Brüdergemeinde, Herrnhut 1916. (N-H 589, 705)

Lit.: Sturm, Erdmann: "Die uralte christliche catholische Religion" : der Katechismus des Johann Amos Comenius. Studien zu Comenius und zur Comeniusrezeption in Deutschland. Festschrift für Werner Korthaase zum 70. Geburtstag. (Studia Comeniana et historica). Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského, 2008, pp. 215-233.

Hendrich (1932) § 140; (1950) § 178: Prastaré křesťanské náboženství.

141     [Epistula ad Montanum. „J. Comenius Petro Montano S.“] ⟬ 1661 ⟭

Viz 1662c, 1969a, 1975a.

Podepsána 10. prosince 1661. Ed. A. Patera, J. A. Komenského korrespondence (1892), str. 233–246. Tr. J. V. Novák, Pedagogické rozhledy 5, 1892, s. 130–147. Boh. Ryba, Sto listů J. A. K., 1942, s. 246–255 (částečně). (N-H 589, 705)

Hendrich (1932) § 141; (1950) § 179: Dopis Montanovi.

141a   Praxis Pietatis. To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé Knížka milostná: Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha, tak i Sebe samého, platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání běhu blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. U Jana Paskovského a Jana Theofila Kopidlanského, V Amsterodámě, 1661, 12°, 420 pp. (+ frontispice).

Viz 1630a

Zíbrt V, 21060. — Knihopis 1017. — Soupis 699.

1661x   Independentia, AEternarum Confusionum origo. Nationali in Anglia Synodo anno 1648 congregandae; spectamini oblata; Et typis anno 1650 Lesnae descripta, recusa verò Amsterdami; Anno M. DC. LXI. (1661), 8°, 64 pp.

Viz 1650b.

Zíbrt V, 18644. — Soupis 359.

1662

1662a   Admonitio tertia. I. Ad D. Zwickerum, Ut impios suos adversus Christum, & Christianam Fidem, triumphos temperet. II. Ad Christianos, Ut tandem evigilent. Occasione tertii Zwickeriani de suis Triumphis plausus, ipsis Passionis Dominicae diebus editi. Amsterdami M DC LXII (1662), 8° (14 cm), 72 pp.

Viz 1983d.

Výtisk v universitní knihovně pražské. (N-H 575, 705)

Hendrich (1932) § 142; (1950) § 180: Napomenutí třetí. I. Zwickerovi. II. Křesťanům.

Online: books.google (NK ČR). — manuscriptorium. — books.google.

1662b   Confessio aneb počet z víry a učení, i náboženství jednoty bratří českých. Vytlačený v Amsterodamě u Jana Paskovského, Léta 1662, 12°, 132 str.

Viz 1918, 1918, 1935.

Předmluva datována 21. února 1662. Výtisk v Zemské a univ. knihovně v Brně. (N-H 591, 705)

Zíbrt V, 17737. — Hendrich (1932) § 143; (1950) § 181. — Knihopis 1607. — Soupis 80.

Online: digitalniknihovna.cz.

1662c   J. A. Comenii I. Fortunae Faber. II. Diogenes Cynicus. III. Abraham Patriarcha. Nunc simul editi. Cum appenso ejusdem Authoris Scriptorum Catalogo. Amstelaedami, Apud Petrum van den Berge, in vico vulgò de Heere Graft sub signo Montis Parnassi Anno M. DC. LXII (1662), 12°, (Pars) I–III. (12) + 106 pp.

I.   J. A. Comenii Faber Fortunae, sive Ars consulendi sibi ipsi. Itemqve Regulae Vitae Sapientis. Ab Authore denuò recognita, correctiusqve edita. Amstelodami, Ex officina Petri van der Berge, in vico (vulgo) de Heere-gracht sub signo montis Parnassi, Anno 1661, 103 + (1) pp.

Viz 1637a.

    „Faber Fortunae ...“ /11–50/.

    „Regulae Vitae ... Tui amantissimus Dei quâ à me discedis 9. Junii Anno 1645. Comenius.“ (1645d) /51–72/.

Viz .

    „J. Comenius [Epistola] Petro Montano S.“ [= Scriptorum Catalogus] ... Dabam 10. Dec. 1661. Pp. 73–103.

Viz 1661x.

II.   Diogenes Cynicus Redivivus, Sive De Compendiose Philosophando. Ad Scholae ludentis exercitia olim accomodatus, nunc autem luci datus; Authore J. A. Comenio. Editio Secunda. Amstelaedami, Apud Petrum van den Berge, Anno 1662, (12) + 106 pp.

Viz 1658c.

III.   Abrahamus Patriarcha. Scenâ Repraesentatus. Anno 1641. in Januario, sub examen Scholae publicum. Amstelodami, Ex Officina petri van den Berge, in vico de Heere-gracht sub signo montis Parnassi, Anno 1661, 69 + (3) pp.

Viz 1639c.

Zíbrt V, 18283. — Soupis 197.

Online: digitale-sammlungen.de. — books.google. — wbc.poznan.pl (Biblioteka Kórnicka).

1662d   Moudrého Catona mravná poučování / Dionysii Catonis Disticha moralia Latino et Bohemico metro edita. Amsterodam. ⟬ 1662 ⟭

Viz 1670a, 1672b, 1705a(?), 1746a, 1842a, 1853a, 1876a, 1927b, 1974a, 1983c.

Doba překládání není přesněji jistá. — Vydal Rozum, Staročeská biblioteka, I. Praha 1853. Odtud přetiskl Zoubek, J. A. K. Drobnější spisy některé, Praha, 1876. (N-H 592, 705)

Hendrich (1932) § 144; (1950) § 182.

1662e   A dextris et sinistris. Hoc est; pro fide in Christum Deum-Hominem cum Marcionitis deliriis (Humanitatem Christi abnegantibus) lucta. Quae Johann Amos Comenio fuit. Amsterdami M. DC. LXII (1662), 8°, 96 pp. ⟬ 1639, 1640 ⟭

Část tohoto spisu otiskl Kvačala v Korrespondenci Komenského II., a to první list Komenského Stolziovi (z 6. května 1639) na str. 17-33, druhý list Komenského Stolziovi (z 28. června 1940) na str. 36-65, vedle toho regest listu Stolziova (str. 36). (N-H 287, 695)

Zíbrt V, 17335. — Hendrich (1932) § 59; (1950) § 71: S pravice i levice. To jest boj, který měl J. A. Komenský pro víru v Krista bohočlověka proti šílenství (popírajícím božství Kristovo). — Soupis 46.

Online: books.google (NK ČR). — polona.pl (Bibljoteka O.O. Franciszkanów w Grodnie).

1663

1663a   Centrum securitatis. To jest Hlubina Bezpečnosti, Aneb Světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu, a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života Bezpečnost, Pokoj, a Blahoslavenství záleží. Vydáno nejprv v Lešně 1633. A nyní znovu v Amsterodamě, (typ. Jan Paskovský), 1663, 12°, 130 pp.

Viz 1633b, 1978b.

„Wydáno negprw w Lessně 1633. A nynj z nowu W Amsterodamě, 1663.“

Zíbrt V, 17673. — Knihopis 4210. — Soupis 66.

Online: manuscriptorium.

1663b   Labirynt Světa a Ráj Srdce. to jest, Světlé Vymalování, kterak v tom Světě, a věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání: Ale kdož doma v Srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po druhé tlačen v Amsterodamě M.DC.LXIII. Amsterodam, 1663, 12°, 216 str.

Viz 1623b (rukopis), 1631a (první vydání).

Zíbrt V, 19522. — Knihopis 4234. — Soupis 454.

Online: digitalniknihovna.cz. — books.google. — aleph.nkp.

1663c   Physicae Ad Lumen Divinum reformandae Synopsis. Post annos à prima editione 28 ab ipso Authore recognita, Principiorumque Mosaicorum firmiori demonstratione aucta. Amstelodami, Apud Joannem Janssonium, Anno M D C LXIII (1663), 12° (13 cm), (48) + 303 pp.

Viz 1633e.

Ad Physicam Addenda. Cap. II.–Caput VI. /211-303/.

K amsterodamskému vydání Fysiky z roku 1663 připojil Komenský jako dodatek kapitolu II.–V. nového zpracování Fysiky. Na toto zpracování Fysiky se odkazuje ve 4. kapitole IV. gradu Pansofie pod jménem Physica restituta. Toto nové zpracování nebylo asi dokončeno ke konci. (Hendrich 1950, s. 49)

Zíbrt V, 20917. — Hendrich (1932) Ø; (1950) § 162. — Soupis 681.

Online: e-rara.ch (Zentralbibliothek Zürich).

145   Revelationum divinarum. . . epitome. S. l. A. 1663.

Poslední revelace jest ze 4. ledna 1663. Výtisk v Zemské a univ. knihovně v Brně. (N-H 604, 705)

Hendrich (1932) § 145; (1950) § 183: Výbor z božských zjevení.

146   Letzte Posaun über Deutschland. Amsterdam, 1663.

Původní výtisk v knihovně joachimsthalského gymnasia v Berlíně. (N-H 618, 706)

Hendrich (1932) § 146; (1950) § 184: Poslední polnice nad Německem.

146a   ?   Boj Michala a Anjelů jeho s Drakem a Anjely jeho..., [Amsterdam, Jan Paskovský, 1663], 12°, 23 + (1) pp.

Viz 1785a.

Josef Hendrich dospěl k tvrzení (Naše doba LI, 1944, s. 298), že pro autorství Komenského není vůbec opory.

Zíbrt V, 17589. — Hendrich (1932) –; (1950) II. § 68. — Knihopis 4207. — Soupis 56.

1663w   Historia o těžkých protivenstvích církve české hned od počátku jejího na víru Křesťanskou obrácení v Létu Páně 894 až do Léta 1632 za panování Ferdinanda druhého. S připojením Historie o Persekucí Waldenských Roku 1655 stalé. Item Rejstříku dvojího. Tlačeno v Lešně 1655. A podruhé v Amsterdámě, u Jana Paskovského M. DC. LXIII. (1663), 12°, (16) + 354 + (26) str.

Viz 1655e, 1989a.

Zíbrt V, 18528. — Knihopis 2911. — Soupis 213.

1663x   Kázání XXI, o tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista, spasitele světa. Učiněná v Lešně Polském 1636. Vytlačeno v Amsterodámě. U Jana Paskovského, 1663, 12°, (4) + 480 str.

Viz 1636b.

Lit.: Havelka, Tomáš: „K biblickým citacím v Historii o umučení a Kázání XXI Jana Amose Komenského“, Česká literatura 65: 4, 2017, s. 507-539.

Zíbrt V, 19284. — Knihopis 4228. — Soupis 408.

Online: digitalniknihovna.cz.

1663y   Continuatio Historiae Revelationum Nicolai Drabicii ab Anno 1659 ad 1663. S. l. t. a., [non ante 1663], 4° (20 cm), 28 pp.

Zíbrt V, 21238, 21452. — Hendrich (1932) –; (1950) cp. 167. — Soupis 739.

Online: digitale-sammlungen.de.

1664

1664a   Schola ludus seu Encyclopaedia Viva; h. e. Januae Linguarum praxis comica. Res omnes Nomenclaturâ vestitas, & vestiendas, Sensibus ad vivum repraesentandi artificium exhibens amoenum. Londini, Impensis Thomae Parkhurst, & Prostant vaenales insignae trium Coronarum, in platea vulgò vocat. Cheapside. 1664, 472 pp.

Viz 1656a.

Online: books.google (BL). — Archive.org.

1664b   Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio. auctore I. A. Comenio. [Amsterodami], 1664.

Viz 1627a.

Zíbrt V, 19894. — Knihopis 4215. — Soupis 549.

Online: mapy.mzk.cz.

1665

1665a     Clamores Eliae. Rukopis, 374 pp. ⟬ 1665—1670 ⟭

Viz 1969c, 1977a, 1992b, 1992c.

Sborník latinsko-českých úvah, námětů, výpisků a poznámek založený dne 3. ledna 1665 s názvem podle 1. Král. 18,21. — Překládáno různě: Výzvy Eliášovy, Křiky Eliášovy etc. Poprvé vydala Julie Nováková v roce 1977 i s komentářem; nověji s vylepšeným čtením rkp. roku 1992.

Další autorovy příležitostné názvy: Clamores, Elias, Elias Pandocheus (p. 1), Elias redivivus (p. 197), Elias ultimi seculi, Eliáš, Eliášovy křiky (p. 33), Exhortationes, Klamory, Křiky eliášovské (p. 299), Napomenutí, Voces Eliae (p. 221), Volání Eliášovo.

MS: Bohatcová ¶ 55, Poznaň (autograf v pergamenové vazbě).

Online: Digital Library of Wielkopolska (djvu).

1665b   Lux e tenebris novis radiis aucta. [Lugduni Batavorum], 1665, 4°, 140 pp.

Původní výtisk v universitní knihovně pražské. (N-H 622, 706)

Zíbrt, V 21454. — Hendrich (1932) § 147; (1950) § 185: Světlo z temnot. — Soupis 740.

Online: books.google.

1665c   Syllogismus orbis terrarum practicus. Hamburgi, Apud Gervasium Joannidis, 1665, 4°, (10) pp. ⟬ 1657 ⟭

Viz 1902a, 1974d.

Původní výtisk ve státní (dříve královské) knihovně hanoverské. Otiskl Kvačala, Komenského Korrespondence II, 1902. (N-H 549, 704)

Hendrich (1932) § 123; (1950) § 158: Praktický syllogismus okruhu světa.

Online: books.google. —

Online: onb.ac.at.

1665d   Liber librorum ceu Bibliotheca portatilis, hoc est Lexicon reale pansophicum, rerum omnium, qvae sciri possunt ac debent, definitiones veras (omnia qvae ad rei cujusqve constitutionem intimam spectant, explicantes) ordine alphabetico proponens. Rukopis. ⟬ 1652—1655 ⟭

Viz 1966a, 1966b (Věcný pansofický slovník), 1973b.

Lit.: Čyževskij, Dmitrij: „Hallské rukopisy děl J. A. Komenského“, AJAK 15, 1940, 85-107. — Miškovská, V. T.: „Lexicon reale pansophicum“, AJAK (AC) XVIII, 1959, 41-51.

Hendrich (1932) Ø; (1950) § 107 + § 193: Kniha knih, čili přenosná knihovna, to jest Slovník věcný vševědný, podávající abecedním pořadem pravé definice (vysvětlující všechno, co se týká vnitřní skladby každé věci) všech věcí, které mohou a mají být věděny.

1666

1666a   Janua Linguarum reserata. Pro compendiose Lingua Latina cum Rebus docenda. Belgicâ versione à Johanne Seidelio ornata, nunc autem ab illius haeredibus edita. Anno M. DC. LXVI. — J. A. Comenii Ontsloote Deure der Taalen. Om te gelijck met de Dingen selbe, de Latijnsche Tall beknoptelijck te leeren. Met de Duytsche Vertaling, door Joannes Seidelius verfiert, em nu door sijn Erfgenamen uytgegeven. t’Amsterdam, Gedrukt in ’t Jaer 1666, 8° (18 cm), (8) + 359 + 64 + (238) pp.

Viz 1631d; cp. 1959a.

Zíbrt V, 19091. — Soupis 317.

Online: digitalniknihovna.cz. — books.google.

1666b   Janua Linguarum Reserata Aurea: Sive Seminarium Lingvarvm Et Scientiarum Omnium... Auffgeschlossene Güldene Sprachen=Thür: Oder Ein Pflantz=Garten aller Sprachen und Wissenschafften... Lipsiae, Sumptibus Johannis Grossi Et Soci. 1666, 8°, (48) + 376 + (372) pp.

Ed. & tr. Zacharias Schneider.

Viz 1631d.

Online: digitalniknihovna.cz.

1666c   Vestibuli linguarum auctarium, voces Latinae linguae primitivas construi coeptas, & in sententiolas breves redactas, exhibens. In praeludium Sylvam Latinam ingressuris datum. Anglicè redditum per Joannem Osbornum, in usum scholarum. Londini, Typis Joannis Redmayne, 1666, 8°, (6) + 143 + (38) pp. + 16 tab.

Viz 1667x.

Online: Archive.org.

1667

1667a   Angelus pacis. Ad legatos pacis Anglos et Belgas Bredam missus. Indeque ad omnes Christianos per Europam, et mox ad omnes populos per orbem totum mittendus. Ut se sistant, belligerare desistant, pacisque principi, Christo, pacem gentibus iam loquuturo, locum faciant. Anno M. DC. LXVII. Mense Majo. S. l. [Amsterdam?, bij Christoffel Cunradus?], 1667, 4°, (2) + 32 pp.

Viz 1926a, 1931a (Engel van de vrede), 1944b (The angel of peace), 1956a, 1974d, 1993a (Friedensengel), 2017c (Engel van de vrede).

Výtisk v universitní knihovně pražské. Nový otisk podal Hendrich, Praha, 1926, nakladatel Žikeš. K latinskému textu připojen překlad český (Josef Hendrich), francouzský (René Maurice Ruelle), anglický (W. A. Morison), německý (O. Fortin). (N-H 631, 706)

Zíbrt V, 17385. — Hendrich (1932) § 150; (1950) § 188: Anděl míru. — Soupis 49.

Online: books.google (Koninklijke Bibliotheek). — digitale-sammlungen.de.

1667b   De hoc Viri doctissimi Scripto amicè reqvisitum, sincereqve datum, judicium. Amsterodami, Typis Christophori Cunradi, 1667, pp. 61-82.

Viz 1974c (Judicium de Responsione Serarii).

Přitištěno k Serariovu spisku Responsio ad exercitationem paradoxam anonymi cujusdam, Cartesiane sectae discipuli. — Výtisk má universitní knihovna v Bonnu. Otiskl Kvačala, Korrespondence I., str. 305-325, číslo listu CCLXVII: Komenský Petru Serariovi. (N-H 639, 706: Judicium de judicio Serarii.)

Hendrich (1932) § 148; (1950) § 186: Posudek o posudku Serariově.

Online: books.google (British Library). — digitale-sammlungen.de.

1667c   Voluminis Prophetici, Judicia ultimi seculi Mundo nuntiantis, et è tenebris in lucem prodeuntis, Ad eminentissima Christiani orbis capita solemnis, jussu Dei, dimissio. S. l., Anno M. DC. LXVIII. mense Majo (1667), 4°, 28 pp.

Výtisk v Zemské a universitní knihovně brněnské a v knihovně Husovy fakulty. (N-H 628, 706)

Zíbrt V, 18047. — Hendrich (1932) § 149; (1950) § 187: Rozpuštění svazku prorockého. — Soupis 743.

Online: books.google (Universiteitsbibliotheek van Amsterdam). — digitale-sammlungen.de.

1667d   Janua lingvarum reserata aurea: sive Seminarium lingvarum et scientiarium omnium. Zlaté dvéře jazykův otevřené aneb Plániště všech řečí a umění. Aufgeschlossene Güldene Sprachen Thür: Oder ein Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschafften. Pragae, Typis Archi-Episcopalibus in Collegio S. Norberti excudebat Paulus Postrzihacz, 1667, 4°, XXIV + 207 + CCLXXII pp.

Viz 1631d.

Knihopis 4224 + 4225. — Soupis 319.

Online: digitalniknihovna.cz. — books.google.

1668

1668a   Unum necessarium, Scire qvid sibi sit necessarium, in Vita & Morte, & post Mortem. Quod Non-necessariis Mundi fatigatus, & ad Unum Necessarium sese recipiens, senex J. A. Comenius Anno aetatis suae 77 Mundo expendendum offert ... . Amsterodami, Apud Christophorum Cunradum, 1668, 4°, 80 pp.

Další vydání: 1668b, 1682, 1713, 1724 (bis), 1974. — České překlady: 1879, 1881, 1892, 1920d, 1920e, 1942, 1974a (výbor), 1999b.

Předmluva podepsána 1. března 1668. Výtisk v univ. knihovně pražské. Přeložil Jaroslav Ludvíkovský: Jednoho jest potřebí (Praha 1920). (N-H 642, 706)

Zíbrt V, 22783. — Hendrich (1932) § 151; (1950) § 189: Jednoho jest potřebí. — Soupis 788.

Online: Archive.org.

1668b   I. N. J. Unum necessarium, Scire Qvid Sibi Sit Necessarium, In Vita Et Morte, & Post Mortem. Quod Non-necessariis Mundi Fatigatus & ad Unum Necessarium Sese Recipiens, Senex J. A. Comenius Anno atatis suae 77. Mundo expendendum offert. Cum Notis & Addit: qvibusdam Ahasveri Fritschi Jcti .... Editio Nova. Francofurti & Lipsiae, Sumptibus Johann-Jacobi Ehrts, s. a. (1668?), 4°, 99 pp.

Zíbrt V, 22784?. — Soupis 789.

1668c   Via Lucis, vestigata, et vestiganda, h. e. rationabilis disquisitio, quibus modis intellectualis animorum lux, sapientia, per omnes omnium hominum mentes, et gentes, jam tandem sub mundi vesperam feliciter spargi possit. Libellus ante annos viginti sex in Anglia scriptus, nunc demum typis exscriptus & in Angliam remissus, anno salutis M. DC. LXVIII. Amsterodami, Apud Christophorum Cunradum, Typographum, Anno 1668, (15) + 98 ff. ⟬ 1641—1642 ⟭

Viz 1920a (Cesta světla), 1938ch (The Way of Light), 1961a, 1974b, 1992a, 1997b (Der Weg des Lichtes).

Původní výtisk má univ. knihovna pražská a knihovna Národního musea. Dedikační exemplář s vlastnoručním připsáním Komenského má Museum Komenského v Přerově. Přeložil Šmaha: Cesta světla, Praha 1920. (N-H 326, 645, 696)

Zibrt V, 21475. — Hendrich (1932) § 67; (1950) § 80: Cesta světla. — Soupis 846.

Online: Archive.org. — books.google.

1669

1669a   De zelo sine scientia & charitate, admonitio fraterna J. A. Comenii ad D. Samuelem Maresium pro minudendis odiis et ampliandis favoribus. Amstelodami, Apud Johannem Jansonium à Waesberge, Anno M.DC.LXIX (1669), 4°, 48 pp.

Původní výtisk ve státní (bývalé dvorní) knihovně vídeňské. — Rukopis českého překladu jest v Nár. museu v Praze. (N-H 654, 661, 706)

Hendrich (1932) § 152; (1950) § 190: O horlení bez vědění.

MS: Bohatcová ¶ 58 (Praha: O horlivosti bez umění a lásky). — Zíbrt V, 17343.

Online: digital.onb.ac.at. — books.google (Universiteitsbibliotheek Amsterdam).

1669b   Continuatio Admonitionis fraternae de temperando charitate zelo. Cum fideli dehortatione à pantherina indole à larvis, Joh. Comenii ad S. Maresium: Pro intentione prima minuendorum odiorum ampliandorumque favorum; aut ad tradendum finaliter obstinatos divino et humano judicio. Amsterdami, apud Johanem van Someren, bibliopolam, 1669 [1670], 4°, 48 pp.

Viz 1913b, 1924a, 1961b, 1975a, 1975c, 2010b, 2017b.

Původní výtisk se zachoval ve státní knihovně M. E. Saltykova-Ščedrina v Leningradě (dnes opět Petrohrad), končí kapitolou 128 (události do r. 1658). Znovu otiskl Ján Kvačala, AJAK 3, 1913, pp. 6–52; 4, 1914 (avšak bez kapitol 1-38, které pojednávají o „maskách“). Zachovaný zlomek přeložil Josef Hendrich pod názvem J. A. Komenského Vlastní životopis ze spisu »Pokračování v bratrském napomínání Samuela Maresia o mírnění horlivosti láskou« (Praha 1924). (N-H 659, 706)

Hendrich (1932) § 153; (1950) § 191: Pokračování v bratrském napomínání. — Blekastad (1969), 734: 1670.

1670

1670a   Dionysii Catonis Disticha Moralia, Latinô & Bohemicô metrô edita. Moudrého Katona Mravna Poučování od něho Latinskou pak Od J. A. Comenia českou zpěvořečností sepsaná a v Amsterdámě vytištěná. Nýni zase s povolením Duchovní vrchnosti přetisknutá v Praze v Impressy Universitatis Carolo-Ferdinandeae, v Kollegi S° Klimenta S. J., 1670, 8°, (18) ff.

Viz 1662d.

Zíbrt V, 17659. — Knihopis 1497. — Soupis 59.

 

 

 

 

1672

1672a   I. A. Comenius Verrezen Hondschen Diogenes, Of Beknopte verhandeling van Wijsheid. Uyt het Latijn vertaelt Door F. V. H. ...   Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, 1672, 8°, (10) + 86 pp.

Viz 1658c.

Zíbrt V, 18049. — Soupis 172.

1672b   „Catonis Moralia. ... Moudrého Katona mravná poučování.“ In: Cžechořečnost Seu Grammatica Linguae Bohemicae Quatuor Partibus Orthog: Ethymol: Synt: & Prosodiâ constans. Authore Wenceslao Johanne Rosâ. Micro-Pragae, Typis Joannis Arnolti â Dobroslawina (1672), 8°, pp. 488-506.

Viz 1662d.

Zíbrt V, 17660 (Cato); V, 23231 (Psalmi). — Soupis 60.

1673

1673a   J. A. Comenii Diogenes Cynicus Redivivus. Sive De Comendiaria Philosophandi via atque ratione. Ad Scholae ludentis exercitiones olim accomodatus & luci datus Nunc vero plurimis in locis castigatus, denuo typis exscriptus & in scenam immisssus.   Halberstadii, Typis Johann-Erasmi Hynitzschii Anno 1673, 8°, (8) + 56 pp.

Viz 1658c.

Zíbrt V, 18048. — Soupis 169.

1674

1674a   I. N. J. Praxis pietatis. To jest O Cvičení se v pobožnosti pravé Knížka milostná; Kterakžby Křestiánský člověk v Pravé a Spasitedlné známosti jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati a Život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání Běhu blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. U Samuele Brevera, Vytištěná v Levoči, 1674, 12°, (8) + 513 + (7) pp.

Viz 1630a.

Zíbrt V, 21063. — Knihopis 1018. — Soupis 700. — Vobr 234.

1674b   Labirintus mundi, et paradisus cordis, Das ist: Irrgang der Welt und Paradeis des Hertzens. Eigendtliche abmahlung aller Stände in der gantzen Welt und wie alles unvollkommentlich mangel-hafft kaltsinnig und tadel-hafft darinnen und von lauter Eytelkeit zu achten ist. Verdeutschet von Caspar Glogern gewesenen Notario zu Franckstein. Gedruckt zur Neyß, Im 1674 Jahre, 4°, (7) + 151 pp.

Viz 1623b.

Lit.: Kvapil, Jan: „Ein Buch der Paradoxe – die älteste, bisher unbekannte Übersetzung vom Comenius' Labyrinth in die deutsche Sprache“, Acta Comeniana 39-40 (15-16), 2002, pp. 275-284.

1674c   Vestibuli linguarum auctarium, voces Latinae linguae primitivas construi coeptas, & in sententiolas breves redactas, exhibens. In praeludium Sylvam Latinam ingressuris datum. Anglicè redditum per Joannem Osbornum, in usum scholarum. Londini, Typis Joannis Redmayne, 1674, 8°, (38) pp.

Viz 1667x.

Online: Archive.org.

1678

1678a   Disquisitiones de caloris et frigoris natura. Cujus cognitio vera in reseranda multa naturae arcana clavis erit. In prodromum novae editionis Physicae ad lumen divinum restituendae, a Joh. Amos. Comenio antehac luci datae. Editio secunda. Jenae, Apud Johannem Gollnerum, Anno 1678, 12°, 68 pp.

Viz 1659.

Online: digitale-sammlungen.de. — books.google (Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek).

1678b   Joh. Amos Comenii Vorpforte der Schul Unterweisung begreiffend Den Grund der Dinge und unserer Wissenschafft von den Dingen als auch der Lateinischen und unserer Muttersprach verfertiget. Nach den Gesetzen der neuesten Lehrart und mit vielen Kupffer-Bildnissen erklärt anjetzund aber auch durch Griechische Ubersetzung vermehret. — Joh. Amos Comenii Vestibulum scholasticae eruditionis, continens Fundamenta rerum & nostrae sapientiae circa res. ut & linguae Latinae cum Vernacula, adornatum Juxta leges novissimae methodi, multisquae iconibus illustratum, & nunc Graeca versione adauctum. — Ἰωάννου Ἀμὼς Κομηνίου Προπύλαιον τῆς σχολαστικῆς παιδείας, περίεχον Τὰ θεμέλια τῶν ὄντων καὶ ἡεμετέρας γνώσεως τῶν ὄντων, ἠδὲ τῆς Ῥωμαϊκῆς καὶ Γερμανικῆς γλώσσης, παρεσκευασμένον Κατὰ τούς θεσμοὺς τῆς νεωτάτης μεθόδου, καὶ πολλαῖς εἰκόσιν ἐλλελαμπρυσμένον, νῦν τε Ἑλληνικῇ μεταφράστι ἐπηυξημένον. Cum gratia & privilegio sereniss. duc. & elector Saxoniae. Noribergae, Sumptibus Leonhardi Loschge, Bibliopol., Typis Christophori Gerhardi, Anno M DC LXXVIII (1678), 8° (18 cm), (14) + 203 + (92) pp. + (1) tab.

Zíbrt V, 18875. — Soupis 827: Titulus xyl. cum sign. „J. A. Biener sc.“: Joh. Amos Comenii Vestibulum Trilingue. — Jones (2000) 450: Some copies apparently have a variant titlepage with the name Johann Amos Comenius.

Online: digitale-sammlungen.de (München, Bayerische Staatsbibliothek). — books.google (NK ČR).

1680

1680a   Spicilegium didacticum artium discendi ac docendi summam brevibus praeceptis exhibens. è MSStis Cl. J. A. Comenii collectum & editum à C. V. N. Amstelodami, Typis Christophori Cunradi, Anno 1680, 12°, (2) + 54 pp. ⟬ >1670 ⟭

Viz 1895a, 1896b, 1902a.

Původní výtisk ve státní knihovně v Leningradu (Petrohrad). Otiskl Kvačala, Korrespondence II, 1902, str. 303-328. Přeložil J. V. Novák, Klasobraní didaktické, Praha 1896. (N-H 670, 706)

Posthumně vydal Kristian Vladislav Nigrinus = C. V. N.

Český překlad: Klasobraní didaktické, úhrn umění učení se a vyučování v krátkých pravidlech vykládající (1896b).

Zíbrt V, 22064. — Hendrich (1932) § 154; (1950) § 192: Klasobraní didaktické. — Soupis 770.

Online: books.google (Universiteitsbibliotheek Groningen).

1681

1681a   Janua rerum reserata hoc est Sapientia prima (quam vulgò metaphysicam vocant) ita Mentibus hominum adaptata Ut per eam in totum Rerum Ambitum, Omnemque interiorem Rerum Ordinem, Et in omnes intimas rebus coaeternas Veritates Prospectus pateat Catholicus: Simulque ut eadem omnium humanarum Cogitationum. Sermonum. Operum. Fons & Scaturigo, Formaque ac Norma esse appareat. Authore J. A. Comenio. Lugduni Batavorum, Apud Haeredes Jacobi Heeneman, 1681, 4°, 87 + (1) pp. ⟬ 1640—1670 ⟭

Viz 1643c, 1886a, 1968b, 1974c, 1989c (Pforte der Dinge), 2017a (lat./čes.).

Část vytiskl již Komenský. Po smrti Komenského celá připravena k tisku patrně Nigrinem. Původní výtisk má knihovna Národního musea v Praze. Přeložil J. Šmaha: Brána věcí otevřená. Bibliotheka pedagogických klasiků, sv. II. Val. Meziříčí 1886. (N-H 672, 695)

Zíbrt V, 19170, 19171. — Hendrich (1932) § 64; (1950) § 76: Brána věcí otevřená. — Soupis 357

1681b   Sapientiae primae usus Triertium catholicum appelandus hoc est Humanarum cogitationum, sermonum, operum scientiam, artem, usum aperiens Clavis Triuna sive Amabile Logicae, Grammaticae Pragmaticaeque cum Metaphysica osculum. Lugduni Batavorum [Leyden], Apud Haeredes Jacobi Heeneman, 1681, 4°, 123 + (1) pp. ⟬ 1650—1670 ⟭

Viz 1903c (Trojumění), 1920m (facsimile reprint), 1922e (facsimile reprint), 1974c.

Nějakou část vytiskl již Komenský. Věnování podepsáno posledního srpna 1670. Výtisk posmrtného vydání má knihovna kláštera Strahovského. Věrný přetisk podle fotografických snímků vydal 1920 péčí J. V. Klímy J. Štenc. Přeložil J. Šmaha v časopise Komenský od dubna 1903 do listopadu 1906. (N-H 672-674, 698)

Zíbrt V, 22688. — Hendrich (1932) § 85; (1950) § 115: Trojumění všeobecné. — Soupis 775.

1685

1685a   Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium, in mundo rerum, & in vitâ actionum, Pictura & Nomenclatura Latina, Germanica, Hungarica, & Bohemica. Cum Titulorum juxtà atq; Vocabulorum indice. Die sichtbare Welt in Vier Sprachen. Das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen Vorbildung und Lateinische Deutsche Vngrische und Boehmische Benamung. Sampt einem Titel- und Woerter-Register. A’ Láthato Világ négyféle nyelven. az az: Minden derekassab ez világon lévö dolgoknak és ez életben való cselekedeteknek le-ábrâzolása és Deák, Német, Magyar ét Tót, meg-nevezése, a’ fellyülvaló irásoknak és szóknak laystromával. Swět Wyditedlný. Odmalowaný a w čtwerakem gazýku předstaweny. t. g. Wssech negobzwlasstnegssjch Swěta-wěcy a skutkůw-žiwota odmalowanj a gazykem Latinským Německým Vherskym y Sľowenskym gmenowanj s přidanym Slow y Titulůw Registrem. Leutschoviae [Levoča], Typis Samuelis Brewer, Anno 1685, 4°, (8) + 313 + (133) pp.

Viz 1658b.

Zíbrt V, 20370. — Knihopis 4244. — Soupis 580.

Online: books.google (Národní knihovna ČR).

1686

1686a   Lexicon atriale Latino-Latinum, Simplices & nativas rerum nomenclationes, è Ianuâ linguae Latinae jam notas, in elegantes variè commutare docens. Editio Secunda, ab infinitis mendis, quibus prior scatebat, repurgata. Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios, 1686, 8°, (12) + 790 + (2) pp.

Viz 1657.

Zíbrt V, 19714. — Soupis 530.

1695

1695a   Labirynt Swiata y Dom pociechy, To jest Jasny y prawdziwy Obraz jako na tym Swiecie y w sprawach jego wszystkich, niemasz nic, tylko mięszanina, kłopot, oszukanie y mamięnie, bieda y tesknosc, a na ostatek obmierzięnie wszystkiego y Desperatia, Lecż kto w Domu Serca swego, usiadsży, z jedynym swoym Bogiem się zawiera, ten samze do prawdziwego, y zupełnego Mysli swoych uspokojęnia y radosci przychodzi. W Gdansku, Drukowal Andreas Gabriel Rhet, 1695, (296) pp.

Viz 1623b.

Tłumacz: J. P. C. E. P. P. P. C. = Jan Petrozelin (ca 1645—ca 1707).

Zíbrt V, 19571.

Online: books.google.

1700

1702

1702a   Io. Amos. Comenii Eccl. FF. Boh. Episcopi. De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica, ad Genus Humanum Ante alios vero Ad Eruditos, Religiosos Potentes, Europae. Halae, Typis et impensis Orphanotrophii, 1702, 4°, (26) + 88 pp.

Viz 1645e.

Online: digitale-sammlungen.de (München, Bayerische Staatsbibliothek).

Zíbrt V, 18513, 21786, 20626. — Soupis 92.

1702b   Physicae Comenianae ad lumen divinum reformatae Theses, quibus secundum vera Scientiae naturalis principia a primo genes, capite deducta, mundani Systematis ortus, distinctio et exornatio ordine ac connexione naturali exhibentur in gratiam studiosae juventutis ob sanioris physicae defectum seorsim concinnatae ac editae a Joachimo Langio. Halae Saxonum. In officina Orphanotrophii libraria. Berlini, Typis Schlechtigerianis, 1702, 12°, 107 pp.

Viz 1633e.

Zíbrt V, 20918.

1705

1705a   „Moudrého Katona mravná poučování.“ In: Učení Dobrých Mravů od Mudrce Katona vydane Aneb Moralia Catonis Seu Doctrinae Ethicae Omni hominum statui accomodatae Carmine Boëmico Heroico explicatae. Pragae A. 1672. impressae. Nec non Anno eodem Honori Celsissimi Principis Archi-Episcopi Pragensis (tytul) Matthaeo [Ferd. Zoubek] Dedicata, Oblata, Consecrata, & Nunc denuo recusa. Přidána sou obyčejná Pravidla dlé kterýchžto se dělají České Komaedie a Karmina. S. l. [V Praze?], s. t., s. a. [1705?], 12°, pp. 1-56.

Viz 1662d.

Zíbrt V, 17660. — Knihopis 1498. — Soupis 61.

1716

1716a   Janua Linguarum Reserata Aurea: Sive Seminarium Linguarum et Scientiarium Omnium, Hoc est: Compendiosa Latinam, Italicam, Bohemicam, et Germanicam Linguam, unà cum scientiarum artiúmque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa, à Joanne Amos Comenio Latinè composita, et ab eodem in Bohemicum, ab aliis verò in Germanicum, Italicum, Gallicum, Polonicum, Anglicum idioma translata. Editio Latino-Bohemica quarta. In qua postrema Editione mutata sunt ea paucula, quae Catholicae doctrinae non satis consona, et Juventuti minùs apta esse videbantur. Pragae, Cum Gratia et Privilegio Sac. Caes. Regiaeque Cathol. Majestatis. Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio Societatis JESU ad S. Clementem, per Georgium Jacobum Keberle Factorem, 1716, 8°, 339 [325] pp.

Viz 1631d.

Zíbrt V, 19127. — Knihopis 4227. — Soupis 343.

1719

1719a   I. A. Comenius. Verrezen Hondschen Diogenes, Of Beknopte verhandeling van Wijsheid. Heekel-Spel. Uit het Latyn vertaalt Door F. van Hoogstraten. T’ Amsterdam, By Jan van Heekeren, op de Haarlemmerdyk, over d’Eenhorn-fluys, 1719, 8°, 96 pp.

Viz 1658c.

Zíbrt V, 18049. — Soupis 174. — Brtová 48. — Vobr 22.

1728

1728a   Orbis Sensualium Pictus; hoc est: Omnium fundamentalium in Mundo Rerum, & in Vita Actionum, Pictura et Nomenclatura, cum Titulorum Indice. Die Sichtbare Welt; das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen Vorbildung und Benamung samt einem Titel-Register. A’ Láthato Világ; az-az: E’ Világon lévö minden jelesebb Dolgoknak, és ez idei Élethez tartozandó Foglalatosságoknak, Le-Rajszolások és Meg-Nevezések, a’ Titulusoknak Lajstromával. Swět Widitedlný Namalowaný; to gest: Wssech neyhlawnegssjch na Swětě Wěcý a w Žiwotě Činů Figůřy a Gmenowánj s přičiněným Regstrem Tytulů. Leutschoviae, Typis Breverianis, 1728, 8°, (28) + 262 (recte 273) + (11) pp. + ill. (xylograph.).

Viz 1658b.

Zíbrt V, 20391. — Knihopis 4245. — Soupis 591.

Online: books.google (Národní knihovna ČR).

1736

1736a   Centrum Securitatis, oder (Grund der wahren Sicherheit) das ist eine deutliche Vorstellung, wie in dem einigen Gott und in einer demüthigen Ergebung in allen seinen Willen, einzig und allein die wahre Ruhe, Sicherheit und Vergnügen dieses gegenwärtigen Lebens bestehe. Ehemals in Böhmischer Sprache herausgegeben, Nunmehro aber ins Teutsche übersetzet. Von einem Liebhaber der Comenischen Schriften. Berlin, Hallischer Buchladen, 1736, 8°, Frontisp. + (2) + 195 + (6) pp.

Tr.: Andreas Macher (1698-1762).

Viz 1633b.

1737

1737a   Centrum Securitatis, oder Grund der wahren Sicherheit, das ist eine deutliche Vorstellung, wie in dem einigen Gott und in einer demüthigen Ergebung in allen seinen Willen, einzig und allein die wahre Ruhe, Sicherheit und Vergnügen dieses gegenwärtigen Lebens bestehe. Ehemals in Böhmischer Sprache herausgegeben, Nunmehro aber ins Deutsche übersetzet von einem Liebhaber der Comenischen Schriften. Leipzig, Verlegts Samuel Benj. Walther, 1737, 8°, 195 + (6) pp.

Viz 1633b, 1964b.

1738

1738a   Ubergang aus dem Labyrinth der Welt in das Paradis des Hertzens. So ehemals Johann. Amos Comenius in Böhmischer Sprache beschrieben; Nun aber von einem Liebhaber der Comenichen Schriften, um der Gleichheit willen mit seinem Tractat Centrum Securitatis, oder Grund der Sicherheit, ins Deutsche übersetzt. Leipzig, bey Samuel Benjamin Walther, 1738, 12°, (frontispice) + (12) + 1-154 pp.

Viz 1623b.

Kapitoly 1–18 = Kapitoly 37–54 (české předlohy). — Překladatel Andreas Macher (1698—1761).

Reprint: Comenius, Ausgewählte Werke II, 1. Hrsg. D. Tschiževskij, K. Schaller. Hildesheim 1976, pp. 103-142.

Lit.: Skalský, G. Ad.: „Nejstarší německý překlad J. A. Komenského Labyrintu světa a ráje srdce“, ČČM 84: 3, 1910, str. 361-365. (Online: ndk.cz.)

Soupis (deest).

Online: staatsbibliothek-berlin.de (Bochum, Universitätsbibliothek). — digitale-sammlungen.de (München, Bayerische Staatsbibliothek). — books.google.

1746

1746a   „Dionysii Catonis Disticha Moralia Latino & Bohemico metro edita, a J. A. Comenio Amstelodami 1662.“ In: (Pavel Doleschalius) Grammatica Slavico-Bohemica. Posonii, Typis Royerianis, An. 1746. 8°, pp. 302-321.

Viz 1662d.

Zíbrt V, 17661. — Knihopis 2058. — Soupis 62.

Online: books.google.

1754

1754a   Praxis pietatis. To jest, O Cvicení se v Pobožnosti pravé, Knížka milostná: Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasitedlné Známosti, jak Boha, tak i Sebe samého, platně prospívati, a život svůj v Bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Nyní pak pro Nedostátek Exemplářů i pro vzácnost její, podlé Vydání Amsterdamského v nově tištěná, i Církvi Boží České Bratrské zase do rukou dáná. V Berlíně, U Kristiána Ludwika Kunsta, 1754, 8°, XXII + 540 pp. + 1 tab.

Viz 1630a.

Nová Předmluva ... 1754. I. T. E. (Jan Theofil Elsner).

Zíbrt V, 21064. — Knihopis 1019. — Soupis 701. — Vobr 235, 236.

1756

1756a   Die Uralte Christliche Catholische Religion. In: Die Alte und Neue Lehre der Böhmischen und Mährischen Brüder. Herausgegeben von M. Johann Gottfried Schwalt. Danzig, bey Johann Christian Schuster, 1756, pp. 441-516.

Viz 1661.

Online: slub-dresden.de.

1757

1757a   Kšaft Umírající Matky Jednoty Bratrské, kterýmž (: v Národu svém a Obzvláštností své dokonávajíc :) Svěřené sobě od Boha Poklady mezi Syny a Dědice své rozděluje. Léta Páně 1650. J. A. K. Nyní znovu vydan v Berlině Léta 1757 — Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všechněmi se žehnající ... w Amsterodámě, Léta MDCLX. Nyní znovu vydán v Berlíně Léta 1757. Berlin, [u Karla Fridericha Rellstaba], 1757, 12°, 80 pp. + 1 tab.

Viz 82, 1920.

Vydal J. Th. Elsner. Smutný hlas začíná na straně 29.

Zíbrt V, 19467. — Knihopis 4232. — Soupis 419.

1757b   Labirynt Světa a Ráj Srdce. to jest, Světlé Vymalování, Kterak v tom Světě, a věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání: Ale kdož doma v Srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. V Amsterodamě po druhé tlačen M.DC.LXIII. A podle téhož Exempláře nyní znovu potřetí vydán Nákladem V. Toužila. v Berlíně u Karla Fridericha Rellstaba Léta Páně 1757, 12°, 216 pp. + tab (Imago Comenii).

Viz 1623b. Amsterdamské vydání: 1663b.

Zíbrt V, 19523. — Knihopis 4235. — Soupis 455.

Online: books.google. — books.google

1760

1760a   Das wiedergefundene Paradis, oder Uebergang aus der Welt ins Herz; ehemals In Böhmischer Sprache beschrieben durch Johann Amos Comenius. Nach der deutschen Uebersetzung Auf Kosten eines Jüngers In Gottes Schule in neuer Druck. S. l., s. typ., 1760, 12°, (12) + 132 pp. + 1 tab.

Viz 1623b.

Zíbrt V, 20825. — Soupis 511.

1763

1763a   Jana Amosa Komenia dvoji Kazaní. I. Vanoční, z Figůry Proroka Elizea. II. Postní, O Vymitání nemeho, a jakehokoli jiného Dabelství někdy w Lešné Polskem držene. Vytištěno v Berlíné. U Krystyana Frydrycha Henninga, Královského Impresora Létá Páně, 1763, 8°, 96 str.

Viz 1649b.

Zíbrt V, deest. — Soupis 405.

Online: manuscriptorium. — cdk.lib.cas.cz.

1765

1765a   Nedobytedlný Hrad, Jméno Hospodinovo, k němuž kdo se koli v svých jakýchkoli souženích a nebezpečenstvích utíká, přichráněn a zachován bývá. Přísl. 18, 10. Žal. 62, 3. In: Dvojí spis vzdělavatedlný. K obecnému poučování, rozhorlení a potěšení nýní na světlo vydáný. (sine titulo?, Přídavek I.), V Háli Magdeburské, Léta Páně 1765, 8°, pp. 3-37.

Viz 1622b.

Online: books.google.

1765b   Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, kterouž Bůh vyvoleným svým v slovu svém ukazuje, Duchem svým vnitř vnuká, a ji v nich, k nevypravitedlnému jejich potěšení, rozličnými odpornými věcmi rozněcuje a k plnosti přivodí. Luk. 10, 41. 1 Kor. 12, 31. In: Dvojí spis vzdělavatedlný (sine titulo?, Přídavek II.), V Háli Magdeburské, Léta Páně 1765, 8°, pp. 38-82.

Viz 1622a.

Zíbrt V, 21522. — Knihopis 4255. — Soupis 230.

Online: books.google (Národní knihovna ČR).

1765c   Útočiště v soužení i nebezpečenství nejjistší aneb Boj s Bohem modlitbami. In: Historie o původu a činech Bratří Českých kniha osmá (sine titulo?, Přídavkové někteří I.), (V Háli Magdeburské), A to nově vydáno Léta Páně 1765, 8°, 57 + (3) str.

Viz 1655c.

Zíbrt V, 19607. — Knihopis 4684. — Soupis 230.

Online: digitalniknihovna.cz.

1774

1774a   Das wiedergefundene Paradies. Aus dem Böhmischen der Herrn Johann Amos Comenius übersetzt. Nebst einem andern vortreflichen Tractat des Albertus Magnus. Hamburg, Schwerin und Güstrow, bey Buchenröder und Ritter, 1774, 8°, 112 pp.

Viz 1623b.

Zíbrt V (deest). — Soupis 512.

Online: digitale-sammlungen.de (München, Bayerische Staatsbibliothek). — books.google. — Archive.org.

1778

1778a   Orbis Sensualium Pictus; hoc est: Omnium fundamentalium in Mundo Rerum, & in Vita Actionum, Pictura et Nomenclatura, cum Titulorum Indice. Die Sichtbare Welt; das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen Vorbildung und Benamung samt einem Titel-Register. A’ Láthato Világ; az-az: E’ Világon lévö minden jelesebb Dolgoknak, és ez idei Élethez tartozandó Foglalatosságoknak, Le-Rajszolások és Meg-Nevezések, a’ Titulusoknak Lajstromával. Swět Widitedlný Namalowaný; to gest: Wssech neyhlawnegssjch na Swětě Wěcý a w Žiwotě Činů Figůřy a Gmenowánj s přičiněným Regstrem Tytulů. Leutschoviae, Typis Breverianis, Anno 1778, 8°, (28) + 262 (recte 273) + (11) pp. + ill. (xylograph.).

Viz 1658b.

Zíbrt V, (deest). — Knihopis 4246. — Soupis 612.

Online: books.google (Národní knihovna ČR).

1778b   Orbis Pictus. Swět w Obrázkách, w osmdesáti dwauch oddělenjch k Vžjwánj neymenssj sstudyrugicý Mládeže w cýsařsk. kralow. Zemjch w hromadu stažený. S cýs. králow. neymilostiwěgssj Swobodau. Prodává se newázaný Kus za 30. Kreycaru. We Wjdnj, Wytisstěný v Jána Tomásse z Trattnern Cýsařsk. Kralowsk. Impressora, 1778, 8°, 167 pp., ill. (xylograph.)

Viz 1658b.

Zíbrt V, (deest). — Knihopis 4247. — Soupis 613.

1779

1779a   Orbis Pictus. Swět w Obrázkách, w osmdesáti dwauch oddělenjch k Vžjwánj neymenssj sstudyrugicý Mládeže w cýsařsk. kralow. Zemjch w hromadu stažený. S cýsařsk. králow. neymilostiwěgssj Swobodau. Prodává se newázaný Kus za 30. Kreycaru. w Wjdnj, Wytisstěno v Jana Tomásse Vrozen. z Trattnerů, Cýs. král. Dworských Knihtlačitelů a Knihkupců, 1779, 8°, 167 pp., ill. (xylograph.)

Viz 1658b.

Zíbrt V, 20420. — Knihopis 4248. — Soupis 614.

1781

1781a   Labyrinth der Welt, nebst glücklichem Ausgang aus demselben. Eine Übersetzung. Potsdam, Bey Carl Christian Horvath, 1781, 8°, 270 pp.

Viz 1623b.

Zíbrt V (deest). — Soupis 513.

1782

1782a   Labirynt Světa a Ráj Srdce od Amoza Komeniusa Pastýře Evangelického. Podle Exempláře Berlínského přetištěn. S Povolením cís. král. Cenzury. V Praze u Jana Samma, 1782, 8°, (6) + 256 pp. + 1 tab (Imago Comenii).

Viz 1623b. — Berlínské vydání: 1757b.

Zíbrt V, 19524. — Knihopis 4236. — Soupis 456.

Online: digitalniknihovna.cz.

1782b   Praxis pietatis To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé, Knížka milostná: Kterakby Křesťansky člověk v pravé a spasitedlné Známosti, jak Boha, tak i Sebe samého, platně prospívati, a život svůj v Bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti, i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Nýní pak pro Nedostatek Exemplářů i pro vzácnost její, podlé Vydání Amsterdamského v nově tištěná, i Církvi Boží České Bratrské zase do rukou dáná. Druhe Vydání Berlinské přidaný jest probuditedlný Spis: o Rozsuzování sebe samého. U Jana Michala Kunsta, v Berlíně, 1782, 12°, XXII + 540 + 48 pp. + 1 tab. (Imago Comenii).

Viz 1630a.

Zíbrt V, 21065. — Knihopis 1020. — Soupis 702. — Vobr 237.

1785

1785a   ?   Boj Michala a Anjelů jeho s Drakem a Anjely jeho. Hora Kutná, František Vincencius Korec (typ.), 1785, 8°, (2) + 28 pp.

Viz 146a.

Zíbrt V, 17589. — Knihopis 4208. — Soupis 57.

1785b   Praxis pietatis. To jest: O Cvičení se v Pobožnosti pravé, Knížka milostná: Kterakby Křesťanský Cžlověk v pravé a spasitedlné Ználosti, jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati, a život svůj v Bázni Boží dobře spořádaje, i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Nyní pak pro nedostatek Exemplářů i pro vzacnost její, podlé Vydaní Amsterdamského a Berlínského v nově tištěna, a Církvi Boží Cžeské Bratrské zase do rukou dana. Třetí Vydání v Brně. přidaný jest probuditedlný Spis: o Rozsuzování sebe samého. Vytištěné u Jozeffa Františka Neuemanna, cís. král. Dikasterium Kněhtlačitele, V Brně, 1785, 12°, XV + (1) + 520 pp.

Viz 1630a.

Zíbrt V, (deest). — Knihopis 1021. — Soupis 703.

1786

1786a   Labirynt Světa a Ráj Srdce od Amoza Komeniusa Pastýře Evangelického. Podle Exempláře Berlínského přetištěn. S Povolením cís. král. Cenzury. V Praze u Jana Samma, 1786, 8°, (6) + 256 str. + 1 tab (Imago Comenii).

Viz 1623b.

Zíbrt V (deest). — Knihopis (deest). — Soupis 457.

1786b   Praxis pietatis To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé. Knížka milostná, Kterakby Křesťansky člověk v pravé a spasitedlné známosti, jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati, a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti, i naposledy jej po dokonání hlahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Podle prvního vydání berlinského. U Jana Ferdinanda z Schoenfeldu, v Praze, 1786, 12°, XXII + 540 pp. + 1 tab. (Imago Comenii).

Viz 1630a.

Zíbrt V, 21068. — Knihopis 1022. — Soupis 704.

1787

1787a   Comenii philosophisch-satyrische Reisen durch alle Staende der menschlichen Handlungen. Aus dem Boehmischen. Berlin und Potsdam, bey Carl Christian Horvath, 1787, 8°, XII + 13–270 + (1) pp.

Viz 1623b.

Zíbrt V, 19568. — Soupis 514.

Online: ULB Halle.

1798

1798a   Orbis Pictus, In Hungaricum, Germanicum, et Slavicum Translatus, Et Hic Ibive Emendatus. Swět Namalowaný, do Vherské, Německé, a Slowenské Řeči přeložen, a Mjsty ponaprawen. Posonii, Sumtibus & Typis Simonis Petri Weber, 1798, 8°, 180 + (4) pp.

Posonium = Pozsony, Preßburg, Prešporok, Bratislava.

Viz 1658b.

Zíbrt V, (deest). — Knihopis 4249. — Soupis 627.

1800

1800a   Centrum Securitatis. To jest: Hlubina Bezpečnosti, a neb: Světlé Vymalování, jak v samém jediném Bohu, a pokorném se jemu na všecku jeho Vůli Oddání a Poddání všecka dokonalá přítomného života Bezpečnost, Pokoj, a Blahoslavenství záleží.   (František Vincencius Korec, typ.) Hora Kutná, [1780—1800], 8°, (4) + 160 + (4) str.

Viz 1633b.

Zíbrt V, 17673. — Knihopis 4211. — Soupis 67.

1800b   Praxis pietatis. To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé. Knížka milostná, Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti, jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati, a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti, i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Podle prvního vydání berlinského. U Viléma Hamptera, v Drážďanech s. a., (post 1800), 12°, XXII + 540 pp.

Viz 1630a.

Zíbrt V, 21069. — Soupis 705.

1800c   Praxis pietatis. To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé. Knížka milostná, Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti, jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati, a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti, i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Podle prvního vydání berlinského. U Michala Landerera, v Prešurku [sic], s. a. (post 1800), 8°, pp. XXII + (2) + 540 pp.

Viz 1630a.

Zíbrt V, 21070. — Soupis 706.

1805

1805a   Janua linguarum reserata aurea, sive seminarium linguarum et scientiarum omnium h. e. ... — Zlatá brána jazykův otevřená, aneb planiště všech řečí a umění, to jest: ... Neu eröffnete goldene Sprachenpforte, oder Pflanzschule aller Sprachen und Wissenschafften ... Mit dem Bildnisse und der Lebensbeschreibung des Vervassers. Herausgegeben von Karl Ignatz Tham ... Sechste ganz neue verbesserte Auflage. (Prag), Gedruckt bei Gottlieb Haase, (1805), 8°, XXII + (2) + 253 pp. + 1 tab. (frontispiece).

Viz 1654c.

V textu je název Dvéře jazyků otevřené /p. 1/.

Zíbrt V, 19148. — Soupis 352.

Online: books.google (NK ČR). — digitale-sammlungen.de.

1809

1809a   Labirynt světa a ráj srdce. To jest Světlé Vymalování, kterak v tom Světě, a věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání: Ale kdož doma v Srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po páté tlačen. S povolením cís. král. dvorské cenzury. V Praze, u Františka Jeřábka, 1809, 8°, 226 + (2) str.

Připomenutí k pátému vydání. V Praze, dne 27ho listopadu, 1808. Jan Nejedlý /p. 8/.

Viz 1623b.

Lit.: Švankmajer, M.: „K zákazu »Labyrintu světa« r. 1825“, AC 18, 1959, 169-171.

Zíbrt V, 19525. — Soupis 458.

Online: ndk.cz. — digitale-sammlungen.de. — books.google (Bayerische Staatsbibliothek). — Archive.org (Harvard University). — hathitrust.org (Harvard University).

1823

1823a   Umění kazatelské, jež po stu a sedmdesáti dvou letech z rukopisu vybral a poprvé vydal Jozef Liboslav Ziegler. S povolením cís. král. vídeňské centrální dvorské censury. V Praze, U Martina Neureutrra (typ. František Jeřábek), 1823, 8°, 196 + (10) str.

Viz 1651b.

Zíbrt V, 22746. — Soupis 850.

Online: ndk.cz. — digitalniknihovna.cz.

1833

1833a   Orbis pictus. — Die Welt in Bildern. — Swět w obrazých. — Świat w obrazach. — Le Monde en Tableaux. (ill. xylograph.)   W Hradcy Králowé, Písmem Jana Host. Pospíšila, 1833, 8°, (4) + XVI + 454 + (4) str.

Zíbrt V, 20461. — Soupis 641.

1842

1842a   Dionysii Catonis disticha moralia latino et bohemico metro edita auctore J. A. Comenio. Moudrého Katona Mravná poučování, z latinského metricky přeložil J. A. Komenský nyní v nově na světlo vydaná bez proměny dle prvního Amsterodamského vydání. V Praze, tiskem a nákladem Anny ovdovělé Špinkové, 1842, 23 str.

Viz 1662d.

Soupis 63.

1844

1844a   Hystoria o těžkých protivenstvích cýrkve české, hned od počátku jejiho na víru křesťanskou obrácení, v létu Páně 894, až do Léta 1632, za panování Ferdynanda druhého. S připojením hystorye o persekucý Waldenských roku 1655 stalé. V Hiřberk, u Jana Samuela Landolta, 1844, 8°, (16) + 360 + (32) str. + 2 tab.

Zíbrt V, 18531. — Soupis 215.

1848

1848a   Labyrint světa a ráj srdce. To jest Světlé Vymalování, kterak v tom Světě, a věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání: Ale kdož doma v Srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po šesté tlačen při svobodě tisku. V Hradci Králové, Tiskem a nákladem Jana Host. Pospíšila, 1848, 8°, 286 str.

Viz 1623b.

Zíbrt V, 19527. — Soupis 459.

Online: ndk.cz.

1849

1849a   Jana Amosa Komenského Didaktika. Téhož 1. Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. 2. Přísloví čili Moudrost starých předků za zrcadlo vystavená potomkům. (Předmluvu napsal V. V. Tomek.) Staročeská Bibliothéka vydávaná nákladem Českého Museum. Číslo III. Spisů musejních číslo XXXIV. Praha, nákladem Českého Museum (v komisi u Řivnáče), 1849, 8°, XX + 268 str.

Navržení krátké o obnovení škol v království Českém“, str. 190-197.

Viz následující vydání 1872a.

Zíbrt V, 17942. — Soupis 163.

1853

1853a   Dionysia Katóna Mravná naučení. Z latiny časoměrně přeložil Jan Amos Komenský. S textem latinským. In: Staročeská biblioteka. Díl první. Vydal Jan Václav Rozum. V Praze, Tisk a sklad Bedřicha Rohlíčka, 1853, str. 3-31.

Viz 1662d.

Katona mravní naučení / Katóna mravná po-učování / Catonis moralia.

Soupis 64.

Online: ndk.cz. — digital.onb.ac.at.

1858

1858a   Informatorium školy mateřské, to jest pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní i sami skrze chůvy, pěstouny a jiné pomocníky své, nejdražší svůj klenot, dítky své milé, v prvním jejich a počátečním věku rozumně a počestně k slávě Bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají. Vydal Antonín Gindely.   Praha, Matice česká (pomocí Musea království Českého; Vetterlovská knihtiskárna (A. Renn)), 1858, 8°, (4) + 92 str.

Viz 1630d.

Zíbrt V, 18666. — Soupis 360.

Online: ndk.cz.

1861

1861a   Časoměrné překlady žalmův Br. Jana Amosa Komenského, pak Br. Jana Blahoslava, kn. Matouše Philonoma Benešovského a M. Vavřince Benedikta Nudožerského. Spolu s historicku zprávou o prosodii časoměrné vydal Josef Jireček.   Ve Vídni, Leopold Grund, 1861, 8°, XXIV + 88 str.

Viz 1626a.

Online: Archive.org.

1862

1862a   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce to jest: světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. V Amsterodamě 1663 (Původní vydání). V Litomyšli a v Praze, Tiskem a nákladem A. Augusty, 1862, 8°, 140 str.

Viz 1623b.

Zíbrt V, 19528. — Soupis 460.

Online: digitalniknihovna.cz.

1864

1864a   Spisy Jana Amosa Komenského. Díl I: Přemýšlování. Praha, Vincenc Paseka (typ. Rohlíček a Sievers), 1864, 12°, 162 str. + 1 tab.

I. O hradu nedobytelném, Jméně Hospodinovu (1622b). — II. O dokonalosti křesťanské (1622a).

Zíbrt V, 21594. — Soupis 556.

Online: ndk.cz.

1864b   Spisy Jana Amosa Komenského. Díl III: Hlubina bezpečnosti, aneb: Světlé vyobrazení, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží. K témuž připojen jest: Výhost světu. Nově upravené vydání. V Praze, Nákladem Vincence Paseky, 1864, 12°, 244 + (12) str.

Viz 1633b (Hlubina bezpečnosti). 1633c (Výhost světu).

Zíbrt V, 17673. — Soupis 68.

Online: ndk.cz.

1864c   Spisy Jana Amosa Komenského. Díl IV: Harmonie, aneb: Rozjímání o umučení, smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, sebrána ze všech čtyr evangelistu a v jistý pořádek uvedena. V Praze, Nákladem Vincence Paseky, 1864, 12°, 483 + (4 + 7) str.

Online: ndk.cz.

1865

1865a   Spisy Jana Amosa Komenského. Díl II: Nábožná přemýšlování o večeři Páně od Jana Amosa Komenského, k čemuž připojen jest Čtrnáctý článek z konfesí starých Čechův, o večeři Páně jednající.   V Praze, Nákladem Vincence Paseky, knihaře v Karlíně (Tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze, 1864), 1865, 185 + (7) str.

Online: ndk.cz.

1865b   Spisy Jana Amosa Komenského. Díl XII: Život blahoslavené paměti Jana Amosa Komenského, biskupa církve českobratrské, k čemuž připojen jest téhož Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž v národu svém obzvláštnosti své dokonávajíc svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje. V Praze, Nákladem Vincence Paseky (Tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze, 1864), 1865, 12°, 78 + (2) str. + 1 obr. (frontispice: Kamenot. u K. Klepsy).

Životopis od Františka Palackého.

Online: ndk.cz.

1866

1866   Das Leben des Johann Amos Comenius, Bischofs der böhmischen Brüderkirche [nach Palacký], und dessen Testament der sterbende Mutter der Brüder-Unität. Aus dem Böhmischen übersetzt. Leipzig, C. H. Reclam (typ. Hüthel & Legler), 1866, 8°, 80 pp.

Viz 82.

Životopis od Fr. Palackého, viz 1865.

1869

1869a   Obraz Jednoty Českobratrské, čili Jana Lasitského historie o původu a činech Bratří Českých kniha osmá, jenž jest o obyčejích a řádech, kterýchž mezi sebou užívají, pro potřebu církve Boží obzvláštně vydána v Lešně Polském od Jana Amosa Komenského Léta Páně 1649. Českobratrská Biblioteka vydávaná Spolkem Komenského v Praze. Číslo 1. V Praze, Tiskem dra. Ed. Grégra, Nákladem spolku, 1869, (4) + VIII + 307 str.

Proslov k přítomnému vydání (Ludvík Bohumil Kašpar) /I-VIII/.

Viz 1649d.

Online: polona.pl.

1870

1871

1871a   Didaktika, to jest umění umělého vyučování, kterak by totiž člověk dřív než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebe a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, šťastně, snadně, plně vyučen, a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl .... (Na oslavu dvoustoleté památky úmrtí spisovatelova vydává Pražská Budeč. Opatřil Dr. Jindřich Beránek.) Praha, Theodor Mourek (typ. Jindřich Mercy), 1871, 8°, XXIII + 236 str. + 1 tab.

Viz 1628b.

1871b   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování.... Dle nejstarších vydání k tisku připravil Josef Kořínek. J. A. Komenského Vybrané spisy. Svazek I. Praha, Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober, 1871, 12°, XII + 238 + (2) str.

Viz 1623b.

Zíbrt V, 19529. — Soupis Ø.

Online: digitalniknihovna.cz.

1872

1872a   Didaktika, to jest: Umění umělého vyučování, kterak by totiž člověk dřív než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebe a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, šťastně, snadně, plně vyučen, a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl ... Téhož 1. Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. 2. Přísloví čili moudrosť starých předků za zrcadlo vystavená potomkům.) J. A. Komenského Vybrané spisy. Svazek II. Druhé vydání. Praha, Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober, 1872, 12°, XXXII + 434 + (2) str.

Obsah: Předmluva k prvému vydání (V. V. Tomek) /III-X/. Didaktika (1628b) /1-309/. Navržení krátké o obnovení škol v království Českém (1632b) /310-323/. Moudrosť starých předků za zrcadlo vystavená potomkům (1629c) /324-434/. Oprava hrubších omylů /435-436/.

Viz předchozí vydání 1849a.

Zíbrt V, 22321. — Soupis 2.

Online: digitalniknihovna.cz.

1872b   „Diogenes kynik...“, tr. F. J. Zoubek, Osvěta 1872, str.220-231.

Viz 1658c.

Rukopis nedokončeného Zoubkova překladu je uložen v Knihovně Národního musea, sign. IV E 75.

1872c   Umění kazatelské. Druhé opravené vydání. (Vydal František Augustin Slavík podle Zieglera, s úpravami.) S podobiznou J. A. Komenského.   V Praze, Theodor Mourek (typ. K. Bellmann), 1872, 8°, 127 + (1) pp. + 1 tab.

Viz 1651b.

Zíbrt V, 22747. — Soupis 851.

1873

1873a   Informatorium školy mateřské. K novému vydání upravil prof. Josef Kořínek. Ženský svět. Sbírka spisův k poučení a zábavě. Sv. III.   Praha, F. A. Urbánek (typ. Rohlíček a Sievers), 1873, 8°, 98 + (2) str.

Viz 1630d.

Viz druhé vydání 1884.

1874

1874a   Řeč o vzdělávaní vtipu, mluvená ve větší síni školy Patacké dne 24. listopadu 1650. Z latiny přeložil Fr. J. Zoubek. Otištěno z ,Besedy učitelské‘. V Praze: Nákladem spolku ,Besedy učitelské‘ (Tiskem knihtiskárny dra. Edv. Grégra), 1874, 8°, (4) + 22 str.

Viz 1630d.

Online: ndk.cz.

1875

1875a   Didaktika. (Na oslavu dvoustoleté památky úmrtí spisovatelova vydává Pražská Budeč. Opatřil Dr. Jindřich Beránek.) Praha, Theodor Mourek (typ. Jindřich Mercy), 1871 (třetí vydání), 8°, XXIII + 236 str. + 1 tab.

Viz 1628b.

1875b   Škola pansofická. Z latiny vyložil Fr. J. Zoubek, mimořádný člen král. české společnosti nauk. Vydala „Beseda učitelská“ v Praze. V Praze, Beseda učitelská, Tiskem dra. Ed. Grégra, 1875, 8°, X + (2) + 82 pp.

Viz 1651d.

Zíbrt V, 21948. — Soupis 764.

Online: ndk.cz.

1876

1876a   Jana Amosa Komenského Drobnější spisy některé.   Nákladem Besedy Učitelské v Praze vydal Fr. J. Zoubek. Praha: Beseda Učitelská (typ. Edvard Grégr), 1876, 8°, 104 + (1) pp.

Obsah:

I. Jak lenivost ze škol vypuditi (1652) /13/

II. Pravidla mravů, ve prospěch mládeže sebraná léta 1653 (1653a) /34/

III. Zákony slavného gymnasia Lešenského (1635a) /46/

IV. Zákony školy dobře spořádané (1654) /53/

V. Pravidla života (1645d) /85/

VI. Katóna Mravná poučování (1662d) /95/

Zíbrt V, 22325. — Soupis 6.

Online: ndk.cz. — Archive.org.

1877

1877a   Praxis pietatis, to jest, O cvičení se v pobožnosti pravé. Knížka milostná, kterak by křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha tak i sebe samého platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání běhu blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Prací Jana Amosa Komenského. Díl první a druhý s přídavky a předmluvou Jana Bohumila Elsnera. Českobratrská biblotéka. II. 1.   Nákl. Spolku Komenského (typ. Hoblík a Bayer v Pardubicích), Praha, 1877 (vydání jedenácté), 8°, XX + 472 pp.

Viz 1630a.

Lit.: Švankmajer, M.: „Pospíšilův pokus o vydání Praxis pietatis r. 1823“, AC 18, 1959, 74-75

1878

1878a   Centrum Securitatis to jest: Hlubina bezpečnosti aneb: Světlé vyobrazení, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží. Českobratrská bibliotéka II, č. 4. Praha, Nákladem Spolku Komenského (typ. V. Neubert), 1878, 8°, 130 + (2) str.

Viz 1633b.

Zíbrt V, 17673. — Soupis 69.

1878b   „Jana Amosa Komenského ‘Otázky některé o Jednotě Bratří Českých’“. Podává Jos. Jireček. Beseda učitelská 10, 1878, str. 205-208, 219-222, 241-243.

Viz 1631f.

Online: ndk.cz.

1879

1879a   Jana Amosa Komenského Jedno potřebné (: Unum necessarium :). Upravil a poznámkami opatřil Ign. Bečák. Kroměříž, Nákladem vlastním (typ. Jindřich Guska), 1879, 8°, 31 str.

Viz 1668a.

1879b   J. A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajíc, svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje.. Dle vydání Berlínského z r. 1757, věrně tištěný. Českobratrská bibliotéka. II. Číslo 3. Praha, Nákladem Spolku Komenského, V komisi kněhkupectví J. Baštecký a spol. (Tiskem V. Neuberta na Smíchově), 1879, 8°, 28 str.

Viz 82, 1757.

1879c   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Dle nejstaršího vydání k tisku upravil Josef Kořínek. Druhé vydání. Praha, I. L. Kober, 1879, 12°, 254 + (2) str.

Viz 1623b.

Zíbrt V, 19530. — Soupis 461.

Online: digitalniknihovna.cz.

1880

1880a   Janua Linguarum Reserata Aurea. Zlatá brána jazykův otevřená aneb planiště všech řečí a umění. To jest: Krátký spůsob z latinského (a kteréhokoli jiného) jazyka spolu se začátky všech umění svobodných pochopení pod stem titulů v tisíci propovědích obsažený. Od Jana Amosa Komenského. Nové vydání. (Vyd. F. J. Zoubek.) Bibliotéka paedagogická, sv. LXXVII. V Praze, Nakladatel Fr. A. Urbánek. Knihkupec pro literaturu paedagog. a pomůcky učebné (typ. Fr. Brožík a spol.), 1880, 8°, XII + 122 str.

Viz 1631d.

Zíbrt V, 19153. — Soupis 355.

1881

1881a   Unum necessarium. Věděti, čeho komu třeba v životě a na smrti a po smrti, což nepotřebnými věcmi světa ustálý a k jednomu potřebnému se přivínající stařec Jan Amos Komenský roku věku svého sedmdesátého sedmého světu na uváženou podává. Z latiny přeložil Josef Šmaha.   Tiskem a nákladem Jana Rathouského. V Rychnově nad Kněžnou (1881), 8°, VIII + 128 str.

Viz 1668a.

1883

1883a   Didaktika Veliká, všeobecné umění, jak všecky všemu učiti, či ukazující jistý a výborný způsob, kterak po všech některé křesťanské říše obcích, městech a osadách takové zarážeti školy, aby všeliká obojího pohlaví mládež, kde by nikdo nikde pominut nebyl, v literním umění vyučena, v mravích vyšlechtěna, pobožností zapojena býti i tím řádem v letech dospívání ke všemu, co k přítomnému a budoucímu životu přináleží, nastrojena býti mohla, krátce, libě, mocně. Kde všeho, k čemu bývá vedeno, základy se vyšetřují ze samičké věci přirozenosti, pravda se prokazuje za rovno běžícími z řemesel umění příklady; pořádek se rozměřuje na léta, měsíce, dny, hodiny; cesta naposledy se ukazuje snadná a jistá, by to šťastně ke skutku bylo dovedeno. Z latiny přeložil Josef Šmaha. Rychnov nad Kněžnou, Karel Rathouský, 1883, 8°, 280 str.

Viz 1633f.

1884

1884a   Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské. K novému vydání upravil prof. Josef Kořínek. Urbánkova Bibliotéka pedagogická. Sbírka spisů pro učitele, pěstouny, rodiče a vzdělavatele lidu vůbec. Vydávaná pomocí osvědčených našich pedagogův. Sv. 108. Praha, F. A. Urbánek, 1884 (2. vydání), 8°, 53 + (2) str.

Viz 1630d.

Viz první Kořínkovo vydání 1873.

1886

1886a   Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. Svazek I: Brána věcí otevřená, to jest Moudrost prvá (kterou vůbec nazývají metafysikou) v myslích lidských vhod upravená. Z latiny vyložil Josef Šmaha. (S podobiznou a životopisem spisovatelovým.) Biblotéka pedagogických klassikův českých i cizích. Dílo II. Nákladem vydavatelovým (Fr. Bayer), V komissi národního kněhkupectví E. Petříka v Praze (tiskem J. F. Šaška ve Velkém Meziříčí), 1886, 8°, III + 138 str.

Viz 1681a, 1891b (druhé vyd. Šmahova překladu).

Online: ndk.cz.

1886b   Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. Svazek II: 1. O studiu latiny Vratislavským. 2. Předmluva na Bránu jazyků. 3. Předmluva na Předdomí 1633. 4. Předmluva na Předdomí 1649. 5. Učitelům nauk latinských. 6. Komenský Štěpánu Tolnaimu. 7. Kterak zříditi cvičení z Předdomí jazyka latinského. 8. Komenský Pavlu Kapossimu. 9. Předmluva na Les jazyka latinského. 10. Kterak se obírati slovníkem januálním. 11. Předmluva na januální Uhrům mluvnici a o prospěchu mluvnice. 12. Vestibulka a janualka. 13. Předmluva na Orbis pictus. 14. Auctarium. 15. Latium redivivum. 16. Idea didaktiky. Z latiny vyložil Josef Šmaha. Biblotéka pedagogických klassikův českých i cizích. Dílo IV. Praha, Nákladem vydavatelovým. Fr. Bayer (redaktor a vydavatel), V kommissi národního kněhkupectví E. Petříka v Praze (Tiskem J. F. Šaška ve Velkém Meziříčí), 1886, 8°, X + 210 + (2) str.

Obsah:

1. O studiu latiny Vratislavským / O studiu latinské řeči po předdomí, bráně, paláci i pokladech latiny, jež jest plně vykonati čtyřdílným stupněm, didaktická rozprava, ku které se přidává na prospěch cvičitelům mládeže zpráva, kterak náležitě obírati se již na světlo vydanými předdomím a branou /5-72/

    Rozprava didaktická kterak dokonale zříditi studium jazyka latinského /11-34/

    Obecná učitelům připomenutí /35-40/

    Informatorium kterak obírati se předdomím jazyka latinského /41-54/

        Hlava I. O písmenech a slabikách /44-54/

        Hlava II. O jméně (Z mluvnice vestibulní Uhrům napsané) /47-49/

        Hlava III. O příjmeně /49-50/

    Didaktika brány jazyků /55-71/

2. Předmluva na Bránu jazyků vydanou po prvé r. 1631 /73-83/

3. Předmluva na předdomí, kterým strojí se počátečníkům prvý vstup do jazyka latinskéko roku 1633 /85-90/

4. Předmluva na předdomí jazyka latinského, které naskýtá stežeje věcí a jazyka (i které jest zpraveno po zákonech metody jazyků nejnovější). Vor- Thür der Lateinischen Sprache (1649) /92-98/

5. Latinského jazyka brána otevřená, věcí a jazyka strojbu naskýtající pořádem přirozeným (po zákonech metody jazyků nejnovější.) Die Offene Thür der Lateinischen Sprach — Učitelům nauk latinských /99-105/

6. Učenosti školské část prvá, předdomí, naskýtající základy věcí a jazyků — Jan Komenský, Štěpánu Tolnaimu na slavné škole Potocké ohlášenému třídy prvé učiteli prvému, pozdravení a boží požehnání! /107-117/

7. Připomenutí učiteli, kterak zříditi cvičení z předdomí jazyka latinského /119-129/

8. Učenosti školské část II. Brána, naskytající zevnitřní strojbu věcí a jazyků — Pavlu Kapossimu třídy druhé učiteli prvému J. A. Komenský pozdravení /131-139/

9. Předmluva na les jazyka latinského, který vykládá hojnosť slov odvozených či na slovník ku bráně /141-146/

    Učenému mládeže vzdělavateli

    I. Vstup do lesa jazyka latinského

10. Kterak se libě slovníkem obírati / Kterak se obírati slovníkem januálním /147-150/

11. Předmluva na mluvnici ku bráně, která v sobě obsahuje doplněk mluvnice ku předdomí / Předmluva na januální Uhrům mluvnici a o prospěchu mluvnice /151-156/

    Čtenáři a rozsuzovateli učený, pozdravení

    Hlava XV. O prospěchu mluvnice

12. Ze školy hry / Vestibulka a janualka /157-170/

13. Z díla „Orbis pictus“ vydaného roku 1669 v Norimberce / Předmluva na Orbis pictus /171-176/

    Předmluva

14. Přídavek ku předdomí / Maličkým maličký, všem všecko, to jest předdomí jazyka latinského přídavek (Auctarium), naskýtající prvotná slova latinská již spolu sestrojovaná a uvedená ve větičky krátké, za předehru daný těm, kteří strojí se vstoupiti do lesa latinského / Auctarium /177-185/

    Muži přeslovutnému a cti hodnému p. Janu Rulikovi, pastýři velice bedlivému církve Amsterodamské

15. Latium redivivum, to jest o způsobu, kterak zaraziti kolej čiře latinskou jakožto novou římskou obec malou, kde by se latinskému jazyku naučeno bylo cvikem a zvykem jako někdy tam, však lépe než někdy /187-198/

    Převýtečného města Amsterodamu zory a opory, velice moudří, velice opatrní, šlechetní a slavní páni konšelové i všecken obore otcův vlasti přeznamenitý /199-206/

16. Idea didaktiky po tajemstvích božích /207-210/

Online: ndk.cz.

1887

1887a   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Dle najstarších vydání k tisku upravil Josef Kořínek. Ústřední knihovna. Sešit 210–214. Třetí vydání. Praha, Nákladem knihkupectví I. L. Kobra, 1887, 8°, 243 + (2) str.

Viz 1623b.

Online: digitalniknihovna.cz.

1887b   J. A. Komenského Labyrint Světa a ráj srdce. Vydání školní. Pořídil František Bílý. Brno, J. Barvič (typ. Benediktinská knihtiskárna), 1887, 8°, XXXII + 149 + (2) str.

Viz 1623b.

1887c   „Leges illustris Gymnasii Lesnensis“. In: Die deutschen Katechismen der böhmischen Brüder. Kritische Textausgabe mit kirchen- und dogmengeschichtlichen Untersuchungen und einer Abhandlung über das Schulwesen der böhmischen Brüder. Nebst 5 Beilagen und einem Namen- und Sachregister. Von Joseph Müller, Diakonus und Historiograph der Brüderunität in Herrnhut. Monumenta Germaniae paedagogica. Band IV. A. Hofmann & Comp., Berlin, 1887, pp. 450-455.

Viz 1635a.

Online: books.google.

1888

1888a   Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. Svazek III: O nápravě věcí lidských, porady obecné čásť prvá Panegersia, povzbuzení obecné, ve kterém, když vyloženo, co jsou věci lidské a jak zašlé a pak o nápravě vždycky se raděno na nebi a na zemi, i jak ještě jest se raditi způsobem novým, všech lidí děje se pozvání, by předse vzali o věci tak společné společné rady. (...čásť druhá, Panaugie, kde porada se vede, kterak mimo vše jiné jest myslím rožžící nějaké světlo obecné, ve kterém by mohli viděti všickni všecko o všem...). Z latiny vyložil Jos. Šmaha. Biblotéka pedagogických klassikův českých i cizích. Dílo VIII. V Přerově, Nákladem vydavatelovým (Fr. Bayer). V kommissí J. Mercyho v Praze (Knihtiskárna a kamenotiskárna společenstva), 1888, 8°, 318 str.

Viz 1645e.

Online: ndk.cz.

1890

1891

1891a   Labyrint Světa a ráj srdce. Rozborem opatřil a upravil Frant. Bílý. Vydání druhé. Brno, Nákladem knihkupectví J. Barviče (typ. Moravská akciová knihtiskárna), 1891, 8°, XL + 155 + (3) str.

Viz 1623b.

Online: digitalniknihovna.cz.

1891b   Brána věcí otevřená, to jest Moudrosť prvá (kterou vůbec nazývají metafysikou) v myslích lidských vhod upravená. Z latiny vyložil Josef Šmaha. S podobiznou a životopisem spisovatelovým. Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. Dílo I. Druhé laciné vydání. Nákladem vydavatelovým (Fr. Bayer), V Přerově. Tiskem knihtiskárny Fr. Vaňka ve Valašském Meziříčí, V komissi Höfra a Kloučka v Praze, 1891, 23 cm, 138 str.

Viz 1681a, 1886a (předchozí vydání Šmahova překladu ).

Online: ndk.cz.

1891c   „J. A. Komenského myšlénky o novém vydání českého kancionálu“. Podává Antonín Patera. Časopis Musea království Českého 65: 2, 1891, str. 214-224.

Viz 1633g.

Online: ndk.cz.

1892

1892a   Didaktika, to jest umění umělého vyučování. Kterak by totiž člověk, dřív než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, štastně, snadně, plně vyučen a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl. Co se vše mocně, základy z samého přirození vzatými, prokazuje, ustavičně příklady jiných řemeslných umění vysvětluje, dokonale, na léta, měsíce, dny a hodiny rozměřuje, a ke všemu tomu aby k cíli přivedeno bylo, i probuzení činí i rada dává. (S rukopisem nově srovnal Jan V. Novák.) Čtvrté vydání. S úvodem, přehledným obsahem a vysvětlivkami Jar. Havelky.) Zábava i poučení. Výbor dobrých spisů. Sv. 1. Praha, I. L. Kober, 1892, 8°, XXIV + 309 str. + (3).

Viz 1628b.

1892b   Didaktika Veliká všeobecné umění, jak všecky všemu učiti, či ukazující jistý a výborný způsob, kterak po všech některé křesťanské říše obcích, městech a osadách takové zarážeti školy, aby všeliká obojího pohlaví mládež, kde by nikdo nikde pominut nebyl, v literním umění vyučena, v mravích vyšlechtěna, pobožností zapojena býti i tím řádem v letech dospívání ke všemu, co k přítomnému a budoucímu životu přináleží, nastrojena býti mohla, krátce, libě, mocně. Kde všeho, k čemu bývá vedeno, základy se vyšetřují ze samičké věci přirozenosti; pravda se prokazuje za rovno běžícími z řemeslných umění příklady; pořádek se rozměřuje na léta, měsíce, dny, hodiny; cesta naposledy se ukazuje snadná a jistá, by to šťastně ku skutku bylo dovedeno. Z latiny přeložil profesor Josef Šmaha. Rychnov nad Kněžnou, Karel Rathouský, 1892, 8°, 280 str.

Viz 1633f.

1892c   Fysika. Obsahem a částečně překladem podává prof. H. Soldát. Praha, nákladem vlastním (typ. Dr. Edvard Grégr), 1892, 8°, 40 pp. + 1 tab.

Viz 1633e.

Vyňato z Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky, roč. XXI., str. 257.

1892d   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Letáky „Jednoty“. 1.   Vydáním a nákladem časopisu „Jednota“ (Tiskl Edv. Beaaufort), Praha 1892, 8°, str. 29. — Viz 82.

1892e   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Matice lidu, ročník XXVI, číslo 3. (Běžné číslo 153.) Rediguje Primus Sobotka. Praha, Nákladem Spolku pro vydávání laciných knih českých (typ. Dr. Edvard Grégr), 1892, 8°, 188 str.

Viz 1623b.

Online: ndk.cz.

1892f   Nejnovější metoda jazyků, na základech didaktických mocně vyvedená, , příkladem jazyka latinského skutečně vyložená, ku potřebám škol již konečně dokonale nastrojená, než kterou i nad to se znamenitým prospěchem nastrojiti lze k jiným studií způsobům. Prve však podána k soudu učencův obecnému i odevzdána ke zkoušení opravdovému a přísnému. L. 1648. Z latiny přeložil Prof. Josef Šmaha.   V Rychnově nad Kněžnou, Tiskem a nákladem Karla Rathouského, 1892, 8°, (2) + XII + 420 str. + 1 tab.

Viz 1648a: Linguarum methodus novissima.

Online: Kramerius.

Obsah:

(Dedikace) /I-VIII/

Ukazatel věcí tu obsažených /IX-XI/

Předmluva k učencům. Mužům právě učeným, zástupcům věd a moudrosti v lidu křesťanském pozdravení /1-14/

Hlava I. Že jazyk při člověku s myslí a rukou moudrosti boží jsou nástroji; (15) svěřenými však lidskému opatrování a vzdělávání /15-20/

Hlava II. Jazyk co: a čeho pohledává veškerá jeho osnova (21). Kolikeren naposled /20-30/

Hlava III. Jazyků rozličnosť co, (4) odkud, (16) kolikerá /31-45/

Hlava IV. O shodnosti a rozdílnosti jazyků; (25) o přednostech a řevnivostech /45-59/

Hlava V. O vzdělávání jazykův i o trojím k tomu nástroji. (5) O věci vyjmenování. (19) O slovníku. (31) O mluvnici. A zdali všeliké jazyky vzdělávání schopny (43) /59-81/

Hlava VI. Že jazyk jeden některý mimo ostatní třeba vzdělávati (9), a proč česť ta u nás vzdána latině /81-88/

Hlava VII. O běžné posud při vyučování a učení se jazykům zvláště latinskému metodě všelikterak zamotané /89-98/

Hlava VIII. Rady rozličné posud přemítané o napravení metody při jazyku latinském /98-113/

Hlava IX. Metoda jazyků nejnovější co; (7) a proč jí jest na místo hledati (10), naposledy kudy naděje jest, že se jí dojde (12), kdežtě umění didaktického chvály /113-121/

Hlava X. Metody jazyků nejnovější základem umění didaktické /122-205/

Hlava XI. Metoda jazyků nejnovější po základech didaktických navržená. A to předně co do cílů čili přestávek a stupňů, ve které obšírné jazyka studium (zvláště latinského) potřebně jest rozděliti /205-215/

Hlava XII. Navržení metody jazyků nejnovější, co do prostředků k dosažení ůčelu podle cílů již vyšetřených /215-228/

Hlava XIII. Navržení metody jazyků nejnovější co do způsobu vyučovacího čili co do hbitého a líbezného cvičení /229-238/

Hlava XIV. Předdomí jazyků nejnovějšího navržení (3) co do textu, (14) slovníku, (17) mluvnice, (25) i užívání toho všeho /238-254/

Hlava XV. Navržení brány jazyků nejnovější, (2) co do textu, (17) do slovníku, (36) do mluvnice, (46) co do užívání /254-275/

Hlava XVI. Navržení nejnovější síně jazyků /276-279/

Hlava XVII. Nastrojení metody jazyků nejnovější ku čítání spisovatelů latinských /279-288/

Hlava XVIII. Že metoda jazyků nejnovější tužbám všelikým dosti činí. (16) Ve třech však věcech že nejhlavněji vítězí. (24) A o rozličném jejím i ku jiným věcem užitku /289-299/

Hlava XIX. Že latinskému jazyku snáze již učiti jest po národech kterýchkoliv; (10) i že zpraviti sluší nástroje sem příslušné /300-307/

Hlava XX. Že mateřské národův jazyky lépe sluší vzdělávati návodem latiny /307-316/

Hlava XXI. Že mnohojazyčnosť po metodě nejnovější lze ulehčiti /317-322/

Hlava XXII. O prospěšnosti metody nejnovější ke studiím realným /322-332/

Hlava XXIII. O prospěšnosti metody jazyků nejnovější k vyrozumívání písmu božímu snadnějšímu, pravějšímu i lepšímu /332-346/

Hlava XXIV. O prospěšnosti metody jazyků nejnovější ku vštěpování myslem opatrnosti a potom ku napravování rozličných života nezpůsobů /346-350/

Hlava XXV. O prospěšnosti metody nejnovější ku lepšímu škol zřízení /351-364/

Hlava XXVI. O prospěšnosti metody jazyků nejnovější k napravení způsobů učenosti /364-373/

Hlava XXVII. O prospěšnosti metody jazyků nejnovější vzdělávati národy nevzdělané (7) a snáze dosíci všeobecné jakési při mnohých věcech jednomyslnosti /373-380/

Hlava XXVIII. Soudův učencův o metodě jazyků nejnovější proč a jakých se vyhledává /380-393/

Hlava XXIX. Vychýlení se k bohoslovcům /393-400/

Hlava XXX. Vyzvání ku světským mocem v lidu křesťanském /401-410/

Doklady a výklady na dedikaci /411-420/

1892g   Jana Amosa Komenského Poslední vůle aneb Kšaft, v němž upřímné o sobě i věcech svých činí vyznání, jakž též i užitečně krajanům svým dává napomenutí. Českobratrská bibliotéka, čís. 6. Praha, Nákladem Spolku Komenského, 1892, 8°, 16 str.

Desátá kapitola z Unum necessarium.

1893

1893a   Haggaeus redividus J. A. Komenského. Z rukopisu k vydání připravil Josef Müller (poznámky, slovníček). Comenium. VII. Vědecký odbor. Č. 4. Praha, Comenium, Evanj. Matice Komenského (typ. F. Hobík), 1893 (1. vydání), 8°, XVII + 122 + (4) str.

Viz 1632c.

Dějepisec Jednoty bratrské J. Th. Müller (1854—1946) jako první rozpoznal Komenského autorství. Pro druhé vydání ve VSJAK 1912 text revidoval.

Zíbrt V, 18462. — Soupis 206.

1893b   Informatorium školy mateřské, to jest pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní i sami skrze chůvy, pěstouny a jiné pomocníky své, nejdražší svůj klenot, dítky své milé, v prvním jejich a počátečním věku rozumně a počestně k slávě Bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají. K novému vydání upravil Ant. L. Berger. Pardubice, Fr. Hobík, 1893, 8°, 87 + (3) str.

Viz 1630d.

1893c   Krátké dějiny církve slovanské, kteráž od samých apoštolů založena, od Jeronyma, Cyrilla a Methoda rozšířena, v českém hlavně národě zakořeněna a v Jednotě Bratří českých dovršena byla. Přeložil Jaroslav Bidlo. Comenium, VI. Vědecký odbor č. 3. V Praze, vydáním a nákladem Comenia, Evanjelické matice Komenského, tiskem F. Šimáčka, 1893, 8°, X + 99 str.

Viz 1660.

Soupis 97.

Online: ndk.cz.

1893d   Sebraná díla kazatelská. Vydal Ludvík Bohumil Kašpar.   Praha, Spolek Komenského (typ. J. Stolař), 1893, 8°, 2 díly.

I.   Umění kazatelské. (Podle Zieglera a Slavíka s vlastními opravami.) (13) + 107 + (1) str. — Viz 1651b.

II.   Kázání. I. Historia o umučení a smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista (1631c). II. Kázání XXI. o tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista, spasitele světa. III. Kázání porůzná: 1. Vánoční. 2. Postní. 3. Matuzalém (1656b). 4. Enoch (1656c). (1) + 399 str.

Zíbrt V, 22340. — Soupis 13.

1893e   Truchlivý, to jest: Smutné a tesklivé, člověka křesťana nad žalostnými vlasti a církve bídami naříkání, v kterémž se jemu nejprve rozum, potom víra ozývají, potěšovati jeho, ale nadarmo usilujíce. Zatím tedy Krystus vystoupě, zuřivě jej z netrpělivosti obviňuje místné strašlivých svých ran příčiny ukazuje, bolesti jemu ulehčuje, a časné i věčné vysvobození zaslibuje, i jak by se k obojímu hotoviti měl poučuje... (Prvý a druhý díl. Roku 1622 a 1624). Vydal Josef Šmaha. Tiskem a nákladem V. Neuberta v Praze na Smíchově, 1893, 8°, 68 str.

Viz 1623a.

Zíbrt V, 22709. — Soupis 779.

Online: ndk.cz.

1893f   „Dvéře jazyků odevřené, to jest krátký a snadný způsob kteréhokoli jazyka spolu i s začátky všech umění svobodných pochopení: v kterémž pod stem titulů v tisíci průpověděch všecka slova celého jazyka obsažena jsou. Nejprv v jazyku latinském a nyní v českém zhotovené od J. A. C. Léta 1633.“ Podává nyní Jos. Šmaha. Česká škola 15, 1893, str. 5-8 (č. 1, 20. 12. 1892), 21-25, 43-47, 76-78, 91-93, 101-103, 124-127, 139-143, 154-156, 165-167, 181-184, 232-233, 246-249, 263-266, 282-285.

Viz 1633a.

Online: ndk.cz.

1893g   Praecepta morum in usum juventutis collecta. Anno 1653 / Sittenvorschriften zum Gebrauche für die Jugend gesammelt im Jahre 1653. In: Des Johann Amos Comenius Sittenvorschriften für die Schule zu Saros-Patak mit einem einleitenden Berichte über des Comenius Thätigkeit in Ungarn vom Jahre 1650—1654. Herausgegeben von Dr. Joseph Reber. Aschaffenburg, Wailandt'sche Druckerei Act.-Ges., 1893, pp. 20-40.

Viz 1653a.

Online: books.google.

1894

1894a   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Napsal Jan Amos Komenský. (S předmluvou F. H.) Česká knihovna. Čís. 5. Královské Vinohrady, František Horálek (typ. B. Grund a V. Svatoň), 1894, 8°, 31 str.

Viz 1650.

1894b   Lesnae excidium, anno 1656 in Aprili factum, fide historica narratum, ed. Franz Nesemann, in: Programm des Koenigl. Gymnasiums zu Lissa i. P., Ostern 1894 (Beilage).   Lissa, 1894, (II) + IV + 22 pp.

Viz 1656e.

Online: Digital Library of Wielkopolska (djvu).

1894c   Lebensregeln (Regulae vitae) mit einleitenden Berichte ueber des Commenius Aufenthalt und Thaetigkeit in Elbing vom Jahre 1642—1648, herausgegeben von Dr. Joseph Reber Kgl. Direktor der höh. weibl. Bildungsanstalt. Aschaffenburg, Wailandt'sche Druckerei Act-Ges., 1894, 44 pp.

Viz 1645d.

Online: books.google. — Digital Library of Wielkopolska (djvu). — Archive.org.

1894d   Magna Didactica. Ex editione Amstelodamensi anni 1657 omnes libros didacticos complectente nunc primum separatim edidit Fridericus Carolus Hultgren. Sumptibus Siegismund & Lipsiae, Volkening (typ. Emil Herrmann senior), 1894, 8°, 255 + (1) pp.

Viz 1633f, 1657b.

Facsimile in Farnborough 1968 apparuit.

1894e   Řeči potocké. Z latiny vyložili Fr. J. Zoubek a Jan V. Novák. Úvod napsal Dr. Jan V. Novák. Spisů Dědictví Komenského č. 3. V Praze, Nákladem Spolku Dědictví Komenského, 1894, XI + 89 + (1) str.

Obsah: I. Řeč o vzdělávání vtipu (87) /1/. II. O prospěšném užívání knih, nejhlavnějším nástroji vzděláváti vtip (88) /35/. III. Chvála metody pravé /47/. IV. O prospěšnosti správného pojmenování věcí /55/. V. O zdobném studiu ozdob /61/. VI. Prací školských v Potoku dovršení (1654b) /72/.

Online: ndk.cz. — hathitrust.org.

1894f   „J. A. Komenského krátký výklad fysiky“. In: Nástin filosofie J. A. Komenského. Vzdělal Jan Kapras, prof. c. k. vyš. gymnasia v Brně. Ve Velkém Meziříčí, Nákladatelství Šaška a Frgala, 1894, str. 107-218.

Viz 1633e.

Online: ndk.cz.

1895

1895a   Spicilegium didacticum artium discendi ac docendi summam brevibus praeceptis exhibens è MSStis Cl. J. A. Comenii collectium et editum à C. V. N.[igrino], Amstelodami Typis Christophori Cunradi. Anno 1680. Nunc editum (cura Joannis Kvačala...). Rosenbergae (typ. Karol Salva), 1895, 8°, VIII + 35 pp.

Viz 1680a.

Zíbrt V, 22065. — Soupis 771.

1896

1896a   Didactica magna, cum versione Rossica Andreae Adolf et Sergii Lubomudrof. Praemittitur commentatio de vita et scriptis Comenii. Mosquae, Sumptibus K. Tichomirof bibliopolae, 1896.

Viz 1633f.

Cum titulo Rossico iuxta posito.

1896b   Klasobraní didaktické, úhrn umění učení se a vyučování v krátkých pravidlech vykládající. Z rukopisů slavn. J. A. Komenského sebráno a vydáno od Kristiána Václava Nigrina. Z latiny přeložil a vyložil Dr. Jan V. Novák. Spisy Dědictví Komenského. Č. 6. V Praze, Dědictví Komenského (typ. F. Šimáček) 1896, 8°, XVI + 48 str.

Viz 1680a.

Obsah: Mathematika t.j. umění učiti se /1-34/. Didaktika t.j. umění vyučovati /35-48/.

Lat. Spicilegium didacticum.

Zíbrt V, 22070. — Soupis 772.

Online: Kramerius.

1896c   Panegyricus Carolo Gustavo, magno Suecorum Gothorum Vandalorumque regi, incruento Sarmatiae victori et quaqua venit liberatori pio felici augusto, heroi afflictis in solacia regibus in exemplum nato, ed. Franz Nesemann, in: Programm des Koenigl. Gymnasiums zu Lissa i. P., Ostern 1896 (Beilage). Lissa, 1896, 17 pp.

Viz 1655a.

Online: Digital Library of Wielkopolska (djvu).

1896d   Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis. Disquisitiones de caloris et frigoris natura. Cartesius cum sua naturali philosophia a mechanicis eversus. — Entwurf der nach dem göttlichen Lichte umgestalteten Naturkunde und dessen beide physikalische Abhandlungen: „Untersuchungen über die Natur der Wärme und der Kälte“ und „Descartes mit seiner Naturphilosophie von den Mechanikern gestürzt“. Cum versione germanica edita et notis illustrata a Dr. Josepho Reber, Asciburgensi. / Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Dr. Joseph Reber, Kgl. Direktor der höheren weiblichen Bildungsanstalt in Aschaffenburg. Comenii operum Tomus I. – Comenius Werke. Band I. Gissae / Gießen, Sumptibus Emilii Roth / Verlag von Emil Roth 1896, LXXXIV + 551 pp.

Viz 1633e, 1659 (Cartesius).

Online: Archive.org. — Archive.org. — biodiversitylibrary.org.

1896e   Лабиринтъ міра и рай сердца (1623 г.). Съ чешскаго языка перевелъ членъ Нижегородской Ученой Арцхивной Коммиссіи Ѳ. В. Ржига. Ніжный Новгородъ, 1896, 12°, VI + 158 pp.

Viz 1623b

Zíbrt V, 19577. — Soupis 521.

Online: books.google.

1897

1897a   ?   Řád církevní Jednoty Bratří českých, podle učení Kristova a příkladu prvotní církve ku pobožnému ostříhání hned v původu vyzdvižený, nyní pak z příčin hodných vůbec vydaný. Comenium XII. Vědecký odbor. Číslo 7. Praha, Comenium, evanjelická matice Komenského (Tiskem F. Šimáčka), 1897, 8°, 125 + (2) str.

Viz 1632e.

Obsah: Připomenutí o přítomném vydání (Antonín Vávra) /5-6/. Předmluva (Starší a kněží Jednoty Bratrské) /7-10/. Řád Jednoty Bratrské /11-69/. I. O řádu veřejném celé Jednoty /12-25/. II. O řádu synodů a ordinací všelijakých /25-39/. III. O řádu přisluhování církevního /39-55/. IV. O řádu domovním služebníků /55-59/. V. O řádu domovním posluchačů /59-61/. VI. O visitacích aneb navštěvováních, skrze něž se k řádu dohledání děje /61-65/. VII. O řádu kázně v Jednotě Bratrské /65-69/. Zavírka /69/. Poznámky Jana Amosa Komenského připsané k latinskému vydání církevního řádu roku 1634 /71-115/. Poznámka vydavatelova /115/. Soud a svědectví některá o řádu i veřejně i obzvláštně o tom, kterýž se zachovává v Jednotě Bratrské /117-125/.

Zíbrt V, 21795. — Soupis 754.

Online: books.google (University of Iowa). — ndk.cz.

1897b   Theatrum universitatis rerum, to jest Divadlo světa. Z rukopisu podávají Dr. Jan Novák a Adolf Patera. Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 2. Vydává III. třída České Akademie. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění (typ. Wiesner), 1897, XIV + (2) + 80 str.

Viz 1616b.

Online: wbc.poznan.pl. — hathitrust.org.

1898

1898a   Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho. Nová sbírka. Vydává Dr. Jan Kvačala. Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 1.. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1898, 8°, (3) + XLVIII + (2) + 373 str.

Online: Archive.org.

1898b   Jana Amosa Komenského na spis proti Jednotě Bratrské od Sam. Martinia z Dražova sepsaný Ohlášení. Připojen spis Samuela Martinia z Dražova: Třicet pět důvodův, pro které všickni evang. Čechové za jedno býti povinni jsou. Vydal a úvodem opatřil Dr. Jos Müller. Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 3..   Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1898, 8°, XXXI + 216 str.

Viz 1635b.

Online: Archive.org.

1900

1900a   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Rozborem i výkladem opatřil Frant. Bílý. Vydání úplné. (Pořízeno dle vydání amsterodámského z r. 1663.)   Brno, Nákladem knihkupectví J. Barviče (typ. Antonín Odehnal), 1900, 8°, XXVII + 218 + (1) str.

Viz 1623b.

Online: ndk. — digitalniknihovna.cz.

1900b   Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý.   Brno: J. Barvič (typ. Antonín Odehnal), 1900 (třetí vydání), 8°, XXXX + 155 + (3) str. — Viz 1663b.

Obsah: ... Poznámky /139-147/. Slovníček /149-155/.

Online: Kramerius.svkhk.

1901

1901a   Jana Amosa Komenského Moudrost starých Čechů, za zrcadlo vystavená potomkům. Z rukopisu lešeňského vydává Dr. Jan V. Novák. Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 4. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1901, XV + 113 str.

Viz 1629c.

Online: Archive.org.

1901b   Štěstí národa, za zrcadlo vystavené těm, kdož poznati chtějí, jsou-li šťastni a jak by se jimi stát mohli. Z latiny vyložil Dr Jan V. Novák. Světová knihovna. Č. 235. Rediguje Jaroslav Kvapil. Nakladatelství J. Otto (Tiskem České grafické unie), 1901, 15 x 11 cm, 56 str.

Viz lat. Gentis felicitas (1659).

Zíbrt V, 18383. — Soupis 203.

1902

1902a   Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho II. Zprávy o životě jeho ze současných pramenů. Menší latinské spisky některé. Vydává Dr. Jan Kvačala. Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 5.   Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1902, XXX + (1) + 351 + (1) str.

Obsah:

Seznam /XXI-XXX/

I. Listy Jana A. Komenského a vrstevníkův jeho. Doplňky nové sbírky /1/

II. Výpisky, vztahující se k životu J. A. Komenského /173/

III. Několik menších spisků latinských J. A. Komenského a jeho přátel /211/

1.A. Problemata Haec Miscellanea (1612b) /215-223/

1.B. Sylloge Quaestionum Controversarum (1613a) /225-236/

3. Úsilí Komenského o »perpetuum mobile«. Explicatio causae moventis naturalis in mobili perpetuo [pseudo-Comenianum] (1642d) /245-246/

5. Sermo secretus Nathanis ad Davidem (1651f) /249-259/

    Sermo secretior secundus /259-262/

Online: Archive.org.

1902b   Jana Felina Rozebrání obrany Sam. Martinia. Jana Amosa Komenského Cesta pokoje. Induciae Martinianae. Úvodem a poznámkami opatřil Dr. Joseph Th. Müller. Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 6.   Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1902, XXII + (1) + 261 + (1) str.

1902c   Listové do nebe. Znovu vydal a úvodom opatril Ján Kvačala. Lipt. Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1902, 21 cm, VIII + 40 str.

Viz 1619a. — 1925d (2. Kvačalovo vyd.).

Online: dspace.ut.ee.

1903

1903a   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý. Učitelova knihovna. Sv. 1. Vydání 4. Brno, J. Barvič, 1903, 8°, XL + 158 str.

Viz 1623b.

1903b   Jana Amosa Komenského Vrchol moudrosti vychovatelské 1656—57. Překlad z latiny úvodem a vysvětlivkami opatřil prof. Dr. Jan V. Novák. Vychovatelská čítanka. Ročník I. Svazek 2.   Praha, Tiskem i nákladem E. Beauforta 1903, 8°, 76 str. + 1 tab.

Obsah:

I. Východ z labyrintů školských na místo otevřené, čili stroj didaktický řemeslně sestrojený, aby v úkonech vyučování a učení se nic již nevázlo, ale pokračovalo vše (Latium redivivum) /16-37/

II. Tiskárna živá, to jest umění stručně a přece hojně moudrost nikoli na papír, než v mysli tisknouti (Typographeum vivum) /37-59/

III. Ráje mládeži křesťanské navrácení, čili Nejlepší stav škol dle ideje první školy rajské vykreslený (Schola paradisi) /60-69/

Online: Kramerius.

1903c   „J. A. Komenského Triertium (Trojumění)“. Podává po česku Jos. Šmaha. Komenský. Týdenník vychovatelský 31:18, 1903 (17. dubna), str. 257-259.

Viz 1681b.

Vycházelo na pokračování od dubna 1903 do listopadu 1906.

Plný název, toho díla převzácného jest tento: J. A. Komenského moudrosti prvé užívání, jež sluší nazvati Trojuměním všeobecným (Triertium catholicum), to jest klíčem trojjediným, otvírajícím vědění, umění, užívání lidských myšlének, řečí, děl, neboli polibek logiky, grammatiky i pragmatiky s metafysikou.

Online: Kramerius.kfbz.cz (1903). — Kramerius.kfbz.cz (1906: dokončení).

1904

1904a   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Napsal Jan Amos Komenský. (S předmluvou F. H.) Lidová knihovna. Čís. 5.   Josef Springer (typ. J. Kolanda), Praha s. a. [1904], 12°, pp. 32. — Viz 82.

1904b   Лабиринтъ свѣта и рай сердца, т. е. ясное изображеніе того, что на этом свѣте и во всѣхъ предметахъ его нѣтъ ничего, кромѣ суеты и заблужденія, сомнѣнія и горестей, призрака и обмана, тоски и бѣдствій и, наконецъ, досады и отчаянія; но тотъ, кто остайется дома въ сердцѣ свойемъ и запирается съ одним Господомъ Богомъ, приходитъ самъ собою къ истинному и полному успокоенію мысли и къ радости. Перевелъ с чешскаго Н. О. Степановъ. С.-Петербургъ, Типографія В. Д. Смирнова, 1904, 8°, 188 pp.

Viz 1623b

Soupis 522.

1905

1905a   Didaktika veliká. Připojeno Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. Z latiny přeložil Augustin Krejčí, c. k. profesor gymnasia v Žitné ulici v Praze. Úvodem a poznámkami opatřil Dr. Jan V. Novák, c. k. gymnasialní profesor v Praze. Knihovna pedagogických klasiků. Sv. I. Spisů Dědictví Komenského čís. 56. Sebrané spisy J. A. Komenského. Díl I.   Praha, Nákladem Dědictví Komenského (typ. Ed. Grégr a syn), 1905, 8°, LXII + 378 str.

Viz 1633f; 1930a (2. vyd.), 1948a (3. vyd.).

Změna názvu edice: Vybrané spisy J. A. Komenského (1908).

1906

1906a   Labyrint světa a Ráj srdce. Dle vydání amsterodamského z r. 1663. S úvodem a poznámkami Dra. Jana V. Nováka. Světová knihovna, č. 497–500. Praha, J. Otto, 1906, 8°, XV + 268 + (3) str. + 1 tab.

Viz 1623b.

Online: digitalniknihovna.cz.

1908

1908a   Jana Amosa Komenského: I. Informatorium školy mateřské. II. Rozprava k Vratislavským. III. Didaktika analytická. Z latiny přeložil Augustin Krejčí, c. k. gymnasijní profesor v Praze. Úvodem a poznámkami opatřil Dr. Jan V. Novák, c. k. gymnasijní profesor v Praze. Knihovna pedagogických klasiků. Rediguje Fr. Drtina. Sv. IV. Spisů Dědictví Komenského čís. 89. Vybrané spisy J. A. Komenského. Díl II.   Praha, Nákladem Dědictví Komenského (typ. Ed. Grégr a syn), 1908, 8°, LI + 267 + (1) str.

Obsah:

Informatorum školy mateřské, to jest pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní i sami i skrze chůvy, pěstouny a jiné pomocníky své, nejdražší svůj klénot, dítky své milé, v prvním jejich a počátečním věku rozumně a počestně k slávě Bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají (1630d) /1-71/

Didaktická rozprava, kterak studium jazyka latinského má býti úplně probráno ve čtyřech částech pomocí předsíně, brány, obydlí a pokladnice latiny. Připojen jest na prospěch pěstitelů mládeže návod o tom, kterak náležitě užívati vydané již na světlo předsíně a brány (1638b) /73-162/

Didaktika analytická. Nejnovější methody jazykové kapitola X. Základ nejnovější methody jazykové, umění didaktické /163-261/

Online: Kramerius.

1908b   Jana Amosa Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské. Uspořádal Fr. Táborský, vyzdobil Ad. Kašar, typograficky upravil K. Dyrynk. Spolek Bibliofilů. Kniha I. Členská premie na rok 1908.   Spolek Bibliofilů (typ. Politika), Praha 1908, 8°, str. 67 + (11). — Viz 82.

1908c   Labyrint světa a ráj srdce. To jest světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po druhé tlačen v Amsterodamě 1663. Praha, Nákladem Spolku Komenského (typ. K. Šolc v Kutné Hoře), 1908, 8°, XIV + 255 str.

I. Část textová /1-208/. II. Slovník osob a věcí /209-255/.

Viz 1623b.

Online: ndk.cz. — digitalniknihovna.cz.

1908d   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Rozborem a výkladem opatřil a upravil František Bílý. (Předmluva vydavatelova, úvod, poznámky a slovníček.) Učitelova knihovna. Sv. 1. Vydání páté. Brno, Barvič, 1908, 8°, XXXIX + 155 str. + 1 tab.

Viz 1623b.

Zíbrt V, --. — Soupis 471.

1908e   Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý.   Barvič, Brno 1908 (5. vydání), 8°, XXXIX + 159 str. + 1 tab.

Viz 1623b.

Zíbrt V, 19539. — Soupis 472 [= 471?].

1908f   J. A. Komenského Veliká Didaktika a Informatorium školy mateřské. Výtahy z pedagogických klassiků. Pořádá Josef Šimek. Sešit I. Spisů Dědictví Komenského č. 94.   Praha, Nákladem Dědictví Komenského 1908, 8°, 88 str.

Online: Kramerius.

1910

1910a   Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek XV: Listové do nebe. — Přemyšlování o dokonalosti křesťanské. — Nedobytedlný hrad. — Truchlivý. — Labyrint světa a lusthauz srdce. — O sirobě. — Centrum securitatis. — Výhost světu. K vydání upravil prof. Dr. Jan V. Novák. Brno, Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1910, 8°, 534 + (2) str. + tab. (2).

Obsah:

Listové do nebe (1619a)

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské (1622a)

Nedobytedlný hrad (1622b)

Truchlivý (1623a)

Labyrint světa a lusthauz srdce (1631a / 1623b)

O sirobě (1634a)

Centrum securitatis (1633b)

Výhost světu (1633c)

Zíbrt V, 22349. — Soupis 22.

Online: ndk.cz. — digitalniknihovna.cz.

1911

1911a   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, (připojeno) in: Fr. Bílý, Jan Amos Komenský. Pestrá knihovna zábavy a kultury, čís. 64–65 ab.   Praha s. a., Nakladatel Alois Hynek, knihkupec (tiskl J. Rokyta v Praze) (1911), 8°, 107 + (1) str. — Viz 82.

1911b   Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek VI: Leges illustris gymnasii Lesnensis. — Didactica dissertatio. — Diogenes Cynicus redivivus. — Abraham Patriarcha. — Regulae vitae. — Linguarum methodus novissima. K vydání připravil Dr. Josef Reber. Za českou formu zodpověden Prof. Dr. Jan V. Novák. Brno, Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1911, 8°, 556 + (1) str. + tab. (1).

Obsah:

Leges illustris gymnasii Lesnensis (1635a) /1-10/

Didactica dissertatio (1638b) /11-66/

Diogenes Cynicus redivivus (1658c) /67-129/

Abraham Patriarcha (1639c) /131-165/

Regulae vitae (1645d) /167-182/

    I. sapientis, II. harmonicae, III. tranquillae, IV. actuosae, V. negotiis obrutae, VI. liberaliter otiosae, VII. peregrinantis denique.

Linguarum methodus novissima (1648a) /183-530/

Online: Kramerius (MZK).

1912

1912a   J. A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské, terýmž v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajíc, svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje. Dle vydání Berlínského z r. 1757. věrně otištěný.   Česká misijní jednota (typ. Politika), Praha 1912, 8°, str. 22. — Viz 82.

1912b   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Rozborem i výkladem opatřil a upravil František Bílý. 6. vydání. Brno, Nakl. Barvič a Novotný (typ. Ant. Odehnal), 1912, 8°, XL + 159 str. + 1 tab.

Viz 1623b.

Soupis 473.

Online: digitalniknihovna.cz.

1912c   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý. Učitelova knihovna. Sv. 1. 6. vydání. Brno, J. Barvič, 1912, 8°, XL + 159 str.

Viz 1623b.

Soupis 474.

1912d   Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek XVII: Řád Jednoty. — Haggaeus. — Otázky o Jednotě. — Ohlášení. — Cesta pokoje. K vydání upravil Th. Dr. Jos. Th. Müller. Za českou formu zodpověden prof. Dr. Jan V. Novák. Brno, Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1912, 8°, 534 + (2) str. + tab. (2).

Obsah:

Řád církevní jednoty bratří českých, podlé učení Kristova a příkladu prvotní církve ku pobožnému ostříhání hned v původu vyzdvižený, nyní pak z příčin hodných vůbec vydaný / Řád Jednoty — Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in unitate fratrum Bohemorum (1632e) /1-155/

Haggaeus redivivus, to jest Křesťanských vrchností, kněží Páně a všeho pobožného lidu, z antikristského babylonského zajetí a rozptýlení navrátilých, k živé a vroucí pokáním svatým horlivosti a k horlivému vzdělání a znovu spořádání domu božího (jenž jest církev) horlivé a vroucí jménem božím napomenutí (1632c) /157-260/

Otázky některé o Jednotě bratří českých / Otázky o Jednotě (1631f) /261-277/

Na spis proti jednotě bratrské od M. Samuele Martinia etc. sepsaný a na vyvrácení k řádu jejímu v pobožných lidech dověrnosti v třidcíti pěti příčinách (jakž je nazývá) vůbec vydaný potřebné, mírné, křesťanské starších kněží též jednoty bratrské, na ten čas v Lešně polském v exilium zůstávajících Ohlášení (1635b) /278-448/

Cesta pokoje, to jest pravý, neomylný, jediný prostředek, kterýmž církev boží v pokoji, svornosti a lásce zachována býti můž; za příčinou nepokojných spisů M. Samuele Martinia z písem svatých vyhledaná, ukázaná a všechněm věrným Čechům podaná od starších kněží jednoty bratrské (1637b) /449-487/

Online: Kramerius.

1913

1913a   Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek IV: Didaktika česká. — Didactica magna. — Informatorium školy mateřské. — Schola infantiae. — Informatorium der Mutterschul. K vydání připravil prof. Dr. Jan V. Novák. Brno, Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1913, 8°, 640 + (1) str. + tab. (2).

Obsah:

Didaktika, to jest umění umělého vyučování (1628b) /2-454/

Didactica magna, universale omnes omnia docendi artificium exhibens (1633f) /3-455/ /1-/

Informatorium školy mateřské (1630d) /465-616/

Schola infantiae (1657b) /465-617/

Informatorium der Mutterschul (1633d) /465-617/

Srv. následující vydání VSJAK IV.2 1938a.

Online: ndk.cz.

1913b   „Continuatio Admonitionis Fraternae de temperando Charitate Zelo. Cum fideli Dehortatione a Pantherina indole a Larvis, Joh. Comenii ad S. Maresium: etc. Str. 14 a nasl.“ (¶¶ 39-128), in: (Kvačala, Ján, ed.): „Komenského posledné rozpomienky“, AJAK 3 (březen), 1913, str. 6-51.

Viz 1669b.

Na obálce: Komenského poslední rozpomínky. — Errata: Vložka za str. 8. Archivu 3. Body 39.–42.

Lit.: Kvačala, Ján — Reber, Josef: „Poznámky ke článku „Komenského posledné rozpomienky““, AJAK 4 (březen), 1914, str. 11-21 (online: kramerius.lib.cas).

Online: kramerius.lib.cas.cz.

1914

1914a   Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek I: Problemata miscellanea. — Sylloge quaestionum controversarum. — Theatrum universitatis rerum. — Physicae synopsis. — Pansophiae prodromus. — Conatuum pansophicorum dilucidatio. — Faber fortunae. K vydání upravili Dr. Josef Reber a Dr. Jan V. Novák. Brno, Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1914, 8°, 492 + (1) str.

Obsah:

Problemata haec miscellanea (1612b) /1-22/

Sylloge quaestionum controversarum (1613a) /23-47/

Theatrum universitatis rerum, to jest Divadlo světa (1616b) /49-129/

Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis (1633e) /131-304/

Conatuum Comenianorum praeludia sive Pansophiae prodromus (1637c) /305-388/

Conatuum pansophicorum dilucidatio (1639a) /389-433/

Faber fortunae sive Ars consulendi sibi ipsi (1657c) /435-471/

Online: ndk.cz.

1914b   Labirynt świata i raj serca. Na język polski opracował Ks. Dr. Jan Pindór. Cieszyn, Nakładem Ewangelickiego Towarzystwa, 1914, 144 pp.

Viz 1623b.

Online: sbc.org.pl.

1915

1915a   Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek IX (6): De studii pansophici impedimentis. — Laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasio continuatio. — Vydání spisu Fortiova a Erasmova. — Fortius redivivus. — Praecepta morum. — Leges scholae bene ordinatae. — Schola ludus. — Coronis. K vydání upravil prof. Dr. Otakar Kádner. Brno, Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě (typ. Společnost (dříve Družstvo) knihtiskárny v Zábřeze na Moravě), 1915, 8°, 489 + (2) str. +

Obsah:

De studii pansophici impedimentis (1657b) /1-5/

Laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasio continuatio (1657b) /7-38/

Vydání spisu Fortiova a Erasmova /39-44/

Fortius redivivus /45-69/

Praecepta morum (1653a) /71-84/

Leges scholae bene ordinatae /85-115/

Schola ludus seu Encyclopaedia viva, hoc est Ianuae linguarum praxis comica (1656a) /117-458/

Laborum scholasticorum Patakini obitorum Coronis (1654b) /459-478/

Online: Kramerius.

1916

1916a   Truchlivý I.—IV. S úvodem a vysvětlivkami B. Součka. V Táboře, Vydala evang. ref. diaspora jihočeská (typ. Milan Nedvídek), 1916, 8°, 159 str.

Viz 1623a.

Soupis 780.

1917

1917a   Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo. V Trnávce, Evang. Matice A. V. (typ. Jos. Frengl v Čáslavi), 1917, 8°, 37 str.

Viz 1622b.

1918

1918a   Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské Jana Amosa Komenského. S předmluvou Dr. Jana Herbena a s grafickou výzdobou Františka Bílka. (Praha), Spolek Komenský na Žižkově (typ. Politika), 1918, 8°, 42 str. + (2) tab.

Viz 82.

1918b   Truchlivý, to jest Smutné a tesklivé člověka křesťana nad vlasti a církve bídami naříkání; v kterémž se jemu nejprvé rozum, potom víra ozývají a potěšení dodávati, ale na darmo, usilují; za tím tedy Kristus vystoupě, jej zuřivě z netrpělivosti obviňuje, místné strašlivých svých ran příčiny ukazuje, bolestí polehčuje, vysvobození časné i věčné zaslibuje, a jak se k obojímu hotoviti má, poučuje. J. A. Comenii Colloquium inter hominem de patriae statu dolentem, Christum et fidem. Knihovna „České reformace“. Čís. 1. V Praze, nákl. České reformace, (typ. Alois Koníček), 1918, 8°, 64 str.

Viz 1623a.

Soupis 781.

1918c   Truchlivý, to jest Smutné a tesklivé člověka křesťana nad vlasti a církve bídami naříkání; v kterémž se jemu nejprvé rozum, potom víra ozývají a potěšení dodávati, ale na darmo, usilují; za tím tedy Kristus vystoupě, jej zuřivě z netrpělivosti obviňuje, místné strašlivých svých ran příčiny ukazuje, bolestí polehčuje, vysvobození časné i věčné zaslibuje, a jak se k obojímu hotoviti má, poučuje. J. A. Comenii Colloquium inter hominem de patriae statu dolentem, Christum et fidem. (Vydal z rukopisu strahovského B. S.). V Praze, Kostnická Jednota (Gospel Commitee for Work Among Prisoners of War. — Christliche Traktatgesellschaft, Kassel), (typ. Alois Koníček), 1918, 8°, 64 str.

Viz 1623a.

Soupis 782.

1918d   Pres boží, to jest kratičké rozvážení slov Jeremiáše proroka: Tlačil Pán presem pannu dceru judskou; v kterémž se cíle a užitečnosti trápení a zámutků při pobožných vyhledává a považuje. R. 1918 vydala v Táboře v prvních dnech samostatnosti české husitsko-bratrská diaspora jihočeská. (V Táboře, typ. Milan Nedvídek), 1918, 12°, 17 + (1) str.

Viz 1624c.

Soupis 711.

1919

1919a   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Napsal Jan Amos Komenský. (Úvod: Dr. Jan V. Novák.) »Světová literatura«. Sbírka nejlepších spisů všech časů a národů. Sv. 1. Praha s. a., I. L. Kober, [1919?] (1. vydání), 8°, 29 str.

Viz 82.

1919b   Labirynt světa a Ráj srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Toto vydání je tištěno dle vydání druhého (:Amsterodam 1662:), pravopisem, ježto nepochází z ruky spisovatelovy, upraveným a sjednoceným, pokud se nemění slovné znění a výraz. Grolierova knihovna, sv. 2. Na Král. Vinohradech, nakl. Ludvík Bradáč (typ. Politika), 1919, 8°, (6) pp. + 180 coll. + (2) pp.

Tištěno na Hollandu černo-červeně ve dvou sloupcích, sloupce číslovány, dle amsterodamské úpravy z r. 1663.

Viz 1623b.

Soupis 475.

Online: ndk.cz.

1919c   Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem a výkladem opatřil a upravil František Bílý. Vydání VII. V Brně, 1919, 8°, ... str.

Viz 1623b.

Soupis 476.

1920

1920a   Cesta světla vyšetřena a vyšetřenu býti mající, to jest, rozumné vyhledávání, kterými způsoby lze zdárně rozdělovati již naposledy pod večer světa rozumové duchů světlo, moudrost, po všech myslích všech lidí a po národech. Z latinského jazyka vyložil Josef Šmaha.   V Praze – Troji, Alois Svoboda (typ. Edvard Leschinger), 1920, 8°, 117 + (3) str.

Viz 1668c (Via Lucis).

Online: ndk.cz.

1920b   Dogenes kynik znovu na živu. Školní hra o čtyřech dějstvích. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Dr. Josef Hendrich. Svátkovy školské příručky. Sv. 11. České Budějovice, Jan Svátek (typ. J. Rokyta v Praze), 1920, 8°, 72 + (3) str.

Viz 1658c.

1920c   Hlubina bezpečnosti (Centrum securitatis). Upravil J. V. Novák. Úvodní studie Stanislav Souček. Knihovna »Duch Času«, sv. 9. Praha, Arnošt Kvasnička, 1920, 8°, 146 + (2) str.

Viz 1633b.

1920d   Jedno potřebné (: Unum necessarium :). Výtah ze spisu Jana Amosa Komenského. Upravil Jos. Černý. Praha, Nákladem a tiskem »Melantrich«, 1920, 8°, 45 + (3) str.

Viz 1668a.

1920e   Jednoho jest potřebí. Z latiny přeložil Dr. Jaroslav Ludvíkovský (& předmluva). Otázky a názory. Kn. 50. Praha, Jan Laichter, 1920, 8°, 211 str.

Viz 1668a: Unum necessarium.

1920f   Kšaft umírající matky Jednoty Českobratrské. S předmluvou A. Adolfa. (Nové vydání.) Knihovna českobratrské rodiny, sv. 1. Letovice, Josef Štifter (typ. František Sašek v Boskovicích), 1920, 8°, 28 str. — Viz 82.

1920g   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Naše domovina, III, 9–10. Olomouc, K. Slavíček, 1920, 8°, 52 str. — Viz 82.

1920h   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (: v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajíc :) svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje. Léta Páně 1650. Dle vydání berlínského z roku 1757 věrně otištěný. Praha, Spolek Komenský, 1920 (druhé vydání), 8°, 27 str. — Viz 82, 1757.

1920ch   Labyrint světa a ráj srdce. To jest světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. K vydání upravil Frant. Papírník. Vzorná četba pro mládež. Sv. 7. Praha-Smíchov, Nakladatelství Vaněk a Votava, s. a. [1919/1920?], 8°, 204 str.

Str. [8]: Vydání toto pořízeno dle prvního vydání Labyrintu z r. 1631. Byly však do něho pojaty kapitoly z vydání t. zv. amsterodamského, jež jsou na víc v tomto druhém vydání knihy z r. 1663 proti vydání prvnímu. Kapitoly a části do školy se nehodící, byly vynechány. Str. 201: Poznámka: Z původního vydání vynechána kapitola VIII. (Poutník prohlédá stav a řád manželů) a kap. XIII. (Poutník se na Rose-Crucios dívá).

Viz 1623b.

Soupis 477.

Online: digitalniknihovna.cz.

1920i   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Rozborem i výkladem opatřil a upravil František Bílý. Brno, Nakl. Barvič a Novotný (typ. Polygrafia), 1920 (7. vydání), 8°, XXXIX + 159 str. + 1 tab.

Viz 1623b.

1920j   Labyrint světa a ráj srdce. (Výtah.) Soubor nejkrásnějších děl literárních ve stručných výtazích. Č. 1–2. Plzeň, Nakladatelství Českého deníku, 1920, 8°, 32 str.

Viz 1623b.

Online: digitalniknihovna.cz.

1920k   Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům. Světová knihovna, č. 1456–1460. Praha, J. Otto, s. a. [1920], 12°, 155 str.

Viz 1629c.

1920l   Písně některé nábožné. Podle rukopisu musejního a podle Kancionálu amsterodámskho z roku 1659 vydal František Tichý ... v roce dvoustém a padesátém po smrti skladatelově. (V Praze), František Tichý (typ. Josef Šefl a spol v Berouně), 1920, 8°, 29 + (4) str.

Viz 1633ch.

1920m   Sapientiae primae usus Triertium Catholicum appellandus. Doslov / Epilogue by / Épilogue par Jiří V. Klíma. Praha / Prague, Jan Štenc, 1920, 123 + VIII/XII pp. (Facsimile reprint.)

Vydání v několika mutacích, s českým doslovem: (a) Tato kniha vydána byla v listopadu r. 1920 k 250. výročí úmrtí J. A. Komenského Janem Štencem v Praze péčí prof. Jiř. V. Klímy.

S anglickým a francouzským doslovem: (b) Ce livre a été publié en novembre 1920 à l'occasion du 250e anniversaire de la mort de J. A. Komenský chez Jan Štenc à Prague par les soins du professeur Jiří V. Klíma.

Viz 1681b.

Soupis 776.

Online: Kramerius.lib.cas.cz. — books.google. — Kramerius.svkhk.cz. — books.google (Universiteitsbibliotheek Groningen). — hathitrust.org.

1921

1921a   Haggaeus Redivivus. Ed. Bohuslav Souček (úvod, poznámky, nová revize textu). Tábor, Dětská domovina Komenského (typ. Milan Nedvídek), 1921, 8°, 143 + (1) str.

Viz 1632c.

Nové vydání Součkova čtení rukopisu s předmluvou J. L. Hromádky vyšlo r. 1952.

Soupis 207.

1922

1922a   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování... Podle posledního vydání amsterodámského z roku 1663. S předmluvou kazatele F. Urbánka. Knihovna Českobratrské Rodiny. Sv. 4. Letovice, nakl. J. Štifter, 1922, 8°, XV + 178 str.

Viz 1623b.

1922b   Labyrint světa a ráj srdce. Dle vydání amsterodámského z roku 1663. S úvodem a poznámkami Dra Jana V. Nováka. Světová knihovna, č. 497–500. Praha, J. Otto, (1922, 2. vydání), XV + 268 + (3) str. + 1 tab.

Viz 1623b.

1922c   Praxis pietatis, to jest, O Cvičení se v pobožnosti pravé. Knížka milostná, kterak by křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha tak i sebe samého platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Prací Jana Amosa Komenského. Díl první a druhý s přídavky a předmluvou Jana Bohumila Elsnera. Podle vydání amsterdamského z r. P. 1661 doplněné vydání dvanácté. (Vydal a doslovem opatřil František Zdychynec.) Praha, Nákladem Křesťanského spolku mladíků v Čechách, 1922 (vydání dvanácté), 8°, XIV + 433 + (1) pp.

Viz 1630a.

1922d   Praxis pietatis. To jest o cvičení se v pobožnosti pravé. Knížka milostná, kterak by křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha tak i sebe samého platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Prací Jana Amosa Komenského. Díl první a druhý s přídavky a předmluvou Jana Bohumila Elsnera. Podle vydání amsterdamského z r. P. 1661 doplněné vydání dvanácté. (Vydal a doslovem opatřil František Zdychynec.) Brno, Nákladem Českobratrského knihkupectví, 1922, 8°, XIV + 433 + (1) pp.

Viz 1630a.

1922e   Triertium Catholicum. With an Introduction by George V. Klima and L. Zelenka Lerando. Facsimile reproduction of the only extant copy of the work preserved in the library of the monastery of the Praemonstratensian canons at Mount Sion, Strahov-Prague, Czechoslovakia. Prague, The Sokol-Packard Publishing Company, 1922, 23 cm, (2) + V + 123 pp.

Comenius Jubilee Facsimile Edition. To commemorate the 330th anniversary of J. A. Comenius.

Viz 1681b.

Soupis —.

Online: Archive.org.

1923

1923a   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce to jest: Světlé vymalování... Rozborem a výkladem opatřil a upravil František Bílý. Brno, Barvič a Novotný, 1923 (8. vydání), 8°, 159 str.

Viz 1623b.

Online: digitalniknihovna.cz.

1924

1924a   Jana Amose Komenského Vlastní životopis ze spisu »Pokračování v bratrském napomínání Samuela Maresia o mírnění horlivosti láskou«. Knihu tuto přeložil dr. Jos. Hendrich. Vyzdobil Otakar Štáfl. Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého (typ. Dr. Eduad Grégr a syn), (1924), 8°, 132 + (1) str.

Překlad oddílů 39–128 z lat. spisu Continuatio admonitionis fraternae.

Online: digitalniknihovna.cz.

1924b   O papežství. Retuňk proti Antikristu a svodům jeho, kteříž v zarmoucených těchto časích mnohých k zahynutí nešťastně se rozmáhají, a nejedněch od víry odstupování se děje, těm, kdož by duše své retovati a před zahynutím vystřáhnouti dáti chtěli, podaný od jednoho z milovníků Ježíše Krista. Sepsaný léta Páně 1617. S předmluvou Bohuslava Součka. Praha, Českobratrská jednota misijní (typ. Milan Nedvídek v Táboře), 1924, 8°, 264 str.

Viz 1617a.

Vydal Bohuslav Souček podle třech pražských a jednoho vídeňského rukopisu.

Soupis 733.

Online: Archive.org.

1925

1925a   Informatorium školy mateřské. Úvod a poznámky napsal Dr. Josef Hendrich. Sbírka souvislé četby školní, sv. 57. Praha, Nakladatel F. Topič, knihkupec, 1925, 8°, 98 + (2) str.

Viz 1630d, srv. Hendrichova další vydání (1933b, 1947b).

Online: ndk.cz.

1925b   Labyrint světa a ráj srdce. S úvodem, poznámkami a slovníčkem Dra Františka Šimka. Ráj srdce, výbor souvislé četby domácí i školní. Svazek 11. Praha, Nakladatel Jan Svátek, knihkupec, 1925, 8°, 202 + (2) str.

Viz 1623b.

Online: digitalniknihovna.cz.

1925c   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Rozborem i výkladem opatřil a upravil František Bílý. Vydání deváté. Brno, Nakl. Barvič a Novotný (typ. Polygrafia), 1925, 8°, XXXIX + 159 str. + 1 tab.

Viz 1623b.

1925d   Listové do nebe. Znovu vydal a úvodom opatril Dr. Ján Kvačala. Liptovský Sv. Mikuláš: Nákladom knihkupeckého a vydav. úč. spolku Tranoscius, 1925, 21 cm, VIII + 40 str.

Viz 1619a. — 1902c (1. Kvačalovo vyd.).

1925e   Amphitheatrum universitatis rerum [Z druhého dílu Amphiteatrum knihy sedmé, v níž jest divadlo přerozličných šťastných i nešťastných příhod, které se kdy k žalosti neb potěšení lidem přiházely a přiházeti mohou]. In: Souček, Stanislav (ed.), „Výtah K. B. Skrbenského z neznámého jinak dílu spisu Komenského ,Amphitheatrum universitatis rerum‘“, ČMM 49, 1925, str. 224-244.

Srov. i „K výtahu K. B. Skrbenského z neznámého jinak dílu spisu Komenského Amphitheatrum universitatis rerumČČH 31, 1925, pp. 337-356.

Viz 1624a.

Online: digitalniknihovna.cz.

1926

1926a   Angelus pacis (ad legatos pacis Anglos et Belgas Bredam misus... Anno MDCLXVII, mense Maio). Pilsnae, Vladimír Žikeš (typ. Dyrynk), 1926, 2°, (2) + 195 + (2) pp.

Viz 1667a.

Obsahuje souběžnou verzi: latinskou, českou, francouzskou, anglickou a německou. — "Hanc editionem libri Comeniani Dr. Josef Hendrich curavit, Car. Dyrynk typis electis Garamondianis sub prelum paravit, Rei publicae officina Pragensis typis mandavit, chartas adhibens vernaculas manu factas..."

Soupis 50.

1926b   Didaktika, to jest umění umělého vyučování. Kterak by totiž člověk, dřív než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, štastně, snadně, plně vyučen a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl. (Otisk vydání z roku 1892. V úpravě prof. dr. J. V. Nováka. Čtvrté vydání. S úvodem, přehledným obsahem a vysvětlivkami Jar. Havelky.) Zábava i poučení. Výbor dobrých spisů. Sv. 1.   Praha, I. L. Kober, 1926, 8°, XL + 316 str.

Viz 1628b.

1926c   J. A. Comenii Fortius redivivus — Faber fortunae. Přeložil Jaroslav Havelka. Světová knihovna, čís. 1611-12. V Praze, J. Otto, [1926], 12°, 109 str.

Obsah: Fortius redivivus, s. ... — Faber fortunae (1657c), s. 61-106.

1926d   Labyrint světa a ráj srdce. K 4. vydání upravila Ludmila Kudrnová. »Zábava i poučení«. Výbor dobrých spisů. Sv. 2. Praha, I. L. Kober 1926, 8°, XVIII + 243 + (5) str.

Viz 1623b.

Soupis 485.

1926e   Veškerých Spisů Jana Amosa Komenského svazek XVIII (7): Manualník aneb Jádro celé Biblí Svaté. Summu všeho, co Bůh lidem I. K věření vyjevil, II. K činění poručil, III. K očekávání zaslíbil, plně a jasně obsahující. Místo nové svíce sedícím ještě v temnostech zpuštění svého církve České ostatkům podané. Léta MDCLVIII. K vydání upravil Jindřich Hrozný (redigoval Stanislav Souček). Brno, Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1926, 8°, XXVIII + 812 + (2) str. + tab. (2).

Obsah:

Předmluva vydavatelova /IX-XXVIII/

List „Rozptýleným z Lešna Polského... Čechům“ /1/

Předmluva k čtenáři /10/

Starý zákon /19/

Nový zákon /569/

Zavírka biblí /797/

Každodenní vzdychání k přeblahoslavené sv. Trojici /799/

Rejstřík Písem svatých k vykládání ve dny nedělní, střední a páteční přiložených /803/

Pořádek knih Písem svatých /811/

Viz 1658a (první vydání), 1620a (rukopis).

1926f   Výbor prací potockých. I. Škola vševědná. II. Škola trojtřídní. III. Oživlý Fortius. IV. Zákony školy dobře spořádané. Z latiny přeložil Augustin Krejčí. Překlad zrevidoval, úvod a poznámky napsal Dr. Josef Hendrich. (Úprava Vojtěcha Preissiga.) Knihovna pedagogických klasiků. Rediguje univ. prof. Dr. Otakar Kádner. Sv. XI. Spisů Dědictví Komenského čís. 262. Vybrané spisy J. A. Komenského. Díl III.   Praha, Nákladem Dědictví Komenského 1926, 8°, 227 + (1) str.

Obsah:

Škola vševědná, to jest Dílna všeobecné moudrosti.

Připojena byla úvaha o tom, kterak přenésti Latium od Tibery k Bodrogu.

Snadná, krátká a příjemná cesta, nalezená k tomu účelu, aby bylo lze pohotově čísti latinské spisovatele a jim jasné rozuměti, to jest Latinská škola, rozdělená na tři třídy.

Oživlý Fortius čili Kterak vypuditi ze škol lenost. Všem občanům všech škol, zvláště pak bdělým kurátorům slavné školy v Potoce.

Zákony školy dobře spořádané.

Online: Kramerius.

1927

1927a   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž ‹ v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající › svěřené sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje. Léta Páně 1650. J. A. K.. Upravil Stanislav Souček. Špalíček, sv. 1.   Praha, K. Reichel 1927, 12°, 83 + (3) str. + příl. — Viz 82.

Kritické vydání.

1927b   Moudrého Katona mravná poučování. Z Latiny přeložil Dr. Jaromír Rašín. Připojen jest latinský text jednotlivých dvojverší, text překladu J. A. Komenského z r. 1662 v úpravě V. J. Rosy z r. 1672 a text nejstrašího českého překladu zachovaného v rukopisu sv. Víta při Alanu z poloviny 13. století. Edice 500. Kniha 3. Praha, L. Bradáč, 1927, 8°, (4) + VIII + (2) + 151 + (3) str.

Viz 1662d.

1928

1928a   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (: v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající :) svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje léta Páně 1650 J. A. K. Vydáno péčí a s doslovem dra. Jiřího V. Klímy. Knihovna, sv. 1.   Spolek Komenský, Praha 1928, 8°, str. (2) + 48 + (6). — Viz 82.

1928b   Kšaft Jednoty bratrské. (Vydání pro školy.) Vydal a doslovem opatřil Stan. Sahánek. Knihovna, sv. 1.   Brno 1928, 8°, str. 30 + (2). — Viz 82.

1928c   Písně některé nábožné. K tisku upravil František Tichý. Litografie a vazba František Bílek. »Špalíček«. Sv. 3.   Praha: Karel Reichel (typ. Kryl a Scotti v Novém Jičíně), 1928, 12°, 104 + (8) str. + 4 tab.

Viz 1633ch.

Rec.: St. Souček, Naše věda 12, 1931, 164–166; A. Škarka, ČMM 56, 1932, 265–284.

1928d   Labyrint světa a ráj srdce. Podle posledního vydání amsterodamského z roku 1663. S předmluvou kazatele F. Urbánka. Knihovna "Našeho Vítězství". V Olomouci, nákladem časopisu Naše Vítězství, 1928, XVI + 182 str.

Viz 1623b.

Soupis 486.

1928e   Vypsání bibliotéky — Labyrint světa kapitola X. Poutník stav učených prohlédá, odd. 4. Práci a neřád v študování. V Hranicích, Josef Hladký (typ. F. Obzina ve Vyškově na Moravě), 1928, 8°, 10 + (2) str.

(Tento úryvek vydal Josef Hladký v Hranicích jako svůj třetí soukromý tisk u příležitosti prvé schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Olomouci dne 17. máje 1928 ...).

Viz 1623b.

Soupis 504.

1929

1929a   Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek X (8): Orbis pictus. K vydání upravil prof. Dr. Hertvík Jarník (spoluredigoval Stanislav Souček). Brno, Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě / Filosofická fakulta Masarykovy university / S podporou Ministerstva školství a národní osvěty / A podporou České akademie věd a umění, 1929, 8°, LXXX + 376 str.

Viz 1658b.

Obsah:

Orbis sensualium pictus. Hoc est: Omnium fundamentalium in Mundo Rerum et in Vita Actionum Pictura et Nomenclatura — Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vornemsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen Vorbildung und Benahmung /1-288/

Index titulorum /289-291/

Titel-Register /291-293/

Index verborum /294-335/

Online: Kramerius.

1929b   Tiskárna živá — Typographeum vivum. (Přeložil Fr. Zoubek, otištěno z časopisu Škola a život 1872.) Značku vyryl Fr. Kobliha. Čtení pro bibliofily sv. 5.   Jaroslav Picka, s. l. (Praha) 1929, 12°, pp. 42 + (2). — Viz 1657.

1929c   „Basuyne Des Ghenaden Jaer voor de Bohemische Natie Vercondighende Den droevighen troost, den weenenden vreuchde, den ghevyhgenen verlossinghe, den verstroyden weder ’t samen-komste. Beginnende aen ’t eynde des 1631. ende voorts vervolgende in ’t Jaer 1632. In ’t licht ten eerste mael in de Bohemische taele ghebracht Door Den Eerweerdighen en Hochgheleerden Iohannem Amos Comenvm. Ende nu in het Nederlantsche overgheset Door Iohannem Gajvm Mvlda-Tynaevm. ... Tot Campen. By Roelof Dircksz Worst, Boeck-drucker woonende in de Nieustraet by de Latijnsche Schoele in ’t Fortuyn. Anno M D CXXXII.“, in: Odložilík, Otakar: „Komenského poselství k milostivému létu 1631—32“, ČMM 53, 1929, str. 289-319 (text na str. 305-319).

Viz 1632k.

Soupis 691.

1929d   Listové do nebe, v kterýchž chudí a bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek vedou a rozeznáni býti žádají; spolu i s odpovědmi oběma stranám danými, až i s odložením vejpovědi k budoucímu konečnému generálnímu, nejspravedlivějšímu soudu a jasnému rozeznání mezi stranami. Léta Páně M.DC.XIX. K tisku nově upravil a poznámkami opatřil Jiří V. Klíma. Šesti kresbami doprovodil a vazbu navrhl František Bílek. Špalíček sv. VII. V Praze: Karel Reichel (Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně), 1929 (v tiráži 1930), 12 cm, 127 + (3) str.

Viz 1619a.

Rev.: Hujer, Oldřich: Listy filologické 57: 4-5, 1930, s. 405-407. (Online: libgen.)

1930

1930a   Didaktika velká. Z latiny přeložil Augustin Krejčí. Překlad revidoval a úvod i poznámky napsal Josef Hendrich. Knihovna pedagogických klasiků. Sv. I. Spisů Dědictví Komenského čís. 56. Vybrané spisy J. A. Komenského. Díl I.   Praha, Dědictví Komenského 1930, (2. vydání), 8°, 314 + (2) str.

Viz 1633f; 1905 (1. vyd.).

1930b   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Úvod a poznámky napsal Dr. Rudolf Schams. Světla, sv. 11.   Praha 1930, 8°, str. 67. — Viz 82.

1930c   Kšaft Jednoty bratrské. (Pro V. třídu stř škol). Knihovna, sv. 1.   Brno 1930 (2. vydání), 8°, str. 30. — Viz 82.

1930d   Rodičům. »...aby v každém domě měli a sobě čtli nebo čísti dali.« Ve prospěch Domova Komenského v Táboře. Skryté poklady. Tábor, (b. n.), 1930, 8°, 80 str.

Viz 1630d.

Obsah:

Rodičům (Předmluva) (S. T. [Boh. Souček Táborský]) /3-4/

Informatorium školy mateřské /5-76/

Přídavek o rozumném mládeže cvičení v pobožnosti /77/

Pořádek kapitol /78/

Změny textu /79-80/

Online: ndk.cz.

1931

1931a   De Engel des Vredes (Angelus pacis). Uit het Latijn vertaald door R. A. B. Oosterhuis. Van een naschrift over J. A. Comenius en den wereldvrede voorzien door J. Hendrich en R. A. B. Oosterhuis. Utrecht, Kemink en Zoon N.V., [1931], 118 pp.

Viz 1667a.

Online: delpher.nl (Universiteitsbibliotheek Utrecht).

1933

1933a   Kšaft umírající Jednoty bratrské. Vydáno za spolupráce grafika Jana Konůpka, typografa Karla Dyrynka ... Text podle vydání berlínského z r. 1757 zrevidoval Josef Krumpholc. Edice Prapor, sv. 3.   Josef Hladký, V Hranicích 1933, 4°, fol. 18 + (4) tab. — Viz 82, 1757.

1933b   Informatorium školy mateřské. Úvod a poznámky napsal Josef Hendrich. Sbírka souvislé četby školní, sv. 57. Druhé vydání. Praha, F. Topič, 1933, 8°, 98 + (2) str.

Viz 1630d, srv. Hendrichova další vydání (1925a, 1947b).

1935

1935a   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. (Pro V. třídu středních škol.) Vydal, úvodem a poznámkami opatřil Josef Staněk. Knihovna středoškolské četby. Sv. 1. Brno, Dědictví Havlíčkovo (typ. Vyškov, F. Obzina), 1935 (1. vydání), 8°, 31 + (1) str.

Viz 82.

1935b   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Napsal Jan Amos Komenský. (Úvod: Dr. Jan V. Novák.) »Světová literatura«. Sbírka nejlepších spisů všech časů a národů. Sv. 1. Praha, I. L. Kober, s. a. [1935?] (2. vydání), 8°, 29 str.

Viz 82.

1935c   Labyrint světa a ráj srdce. Výbor 20 kapitol. Vybral a úvodem opatřil Ferdinand Strejček. Sbírka souvislé četby školní. Sv. 88. V Praze, F. Topič, 1935, 66 str.

Viz 1623b.

Soupis 487.

Online: digitalniknihovna.cz.

1936

1936a   Explicatio symbolorum masonicorum secundum J. A. Comenium. Textus sumptus ex opusculo Typographeum vivum quod extat in operibus didacticis omnibus eiusdem auctoris. Editi [!] Amsterodami 1658.   L.·. J. A Komenský, Pragae 1936, 8°, pp. 14 + (1). — Viz 1657.

1936b   Písně některé nábožné potřebné z německých neb polských pod české rytmy uvedené a naše některé staré předělané od Jana Amose Komenského. Z rukopisného sborníku Národního musea v Praze přepsal a k soubornému vydání připravil Ed. Kvasnička. Graficky upravil Krs, vytiskl František Bartoš v Přerově na ručním papíře losínském tercií písma Originál Baskerville a jako soukromý tisk pro účastníky VIII. schůzce Skupiny moravských knihomilů v Prostějově dne 30. května 1936 vydali: F. Bartoš, K. Bartoš, J. Bejbr ... J. Žižka. Přerov, (typ. Fr. Bartoš), 1936, 8°, 155 + (1) str.

Viz 1633ch.

Na str. 9-29 přetištěna též Annotata (1633g).

Soupis 689.

1936c   Výbor z Komenského Labyrintu světa. Pro 5. třídu středních škol upravil prof. Frant. Pulec. Souvislá četba pro střední školy. Sv. 3. — „Studium“, praktické příručky studijní. Sv. 30. Brno, „Studium“, typ. Pokorný a spol., 1936, 8°, 55 + (1) str.

Viz 1623b.

Druhé vydání, 1936. — Třetí vydání, 1939 (nákladem vlastním).

Soupis 488.

Online: digitalniknihovna.cz.

1937

1937a   Labyrint světa a ráj srdce. Výbor 20 kapitol vybral a úvodem opatřil Ferdinand Strejček. Sbírka souvislé četby školní. Sv. 88. Vydání 2. V Praze, F. Topič (typ. Jiří Jelen na Mělníce), 1937, 73 str.

Viz 1623b.

Soupis 489.

1937b   Labyrint světa a ráj srdce. Vydal Miloslav Novotný. V Praze, Kvasnička a Hampl, 1937 (v tiráži 1938), 233 + [IV] str. + [I] obr. příl.

Viz 1623b.

Soupis 490.

1937c   Labyrint světa a ráj srdce. (Vydal Miloslav Novotný.) Blaník. Výběr z písemnictví pro školy. Svazek XXX. Vydání druhé. V Praze, Nakladatelé Kvasnička a Hampl (Vytiskla Osvěta ve Valašském Meziříčí), 1937, 196 + [4] str. + [I] obr. příl.

Viz 1623b.

Soupis 491.

Online: ndk.cz.

1937d   Tajná řeč Nathanova k Davidovi. Z latiny přeložil, úvod a poznámky napsal Josef Hendrich. V Praze, Nakladatelství Kalich, 1937, 48 str.

Viz 1651f.

Obsah: Úvodem /5-12/. (Tajná řeč Nathanova k Davidovi) /13-36/. Řeč druhá, tajnější /37-42/. Poznámky /43-49/.

Online: ndk.cz.

1938

1938a   Jana Amosa Komenského veškeré spisy. Svazek IV., oddíl 2. — Johannis Amos Comenii opera omnia. Tomus IV, fasciculus 2: Didactica magna / Didaktika velká. — Informatorium scholae maternae / Informatorium školy mateřské. Uspořádal Josef Hendrich. Vydání druhé. Brno, Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě / Filosofická fakulta Masarykovy university, 1938, 324 str.

Obsah:

Úvod /5-10/. Vydání a překlady Velké Didaktiky /10-14/.

De primis occasionibus quibus huc studiorum delatus fuit auctor brevissima relatio /15-18/.

Didactica magna, universale omnes omnia docendi artificium exhibens (1633f) /19-246/

Pokračování prací didaktických /247-248/.

Informatorium scholae maternae (1630d) /249-309/

Úvod /251-252/. A. Latinská vydání /252/. B. Překlady /252-253/.

Schola infantiae sive de provida juventutis primo sexenno educatione /255-309/

Scholae vernaculae delineatio (1657b) /311-312/

Seznam jmen /313-319/. Seznam biblických míst /320-324/.

Srv. předchozí vydání VSJAK IV. 1913a.

Online: ndk.cz.

1938b   Nový komeniologický nález: Kázaní pohřební nad P. Fabriciem z r. 1649. Napsal Ant. Škarka. Věstník Královské české splečnosti nauk, Třída pro filosofii, historii a filologii; Ročník 1938. Č. IV. Praha, Nákladem Královské české společnosti nauk, 1938, 75 + (3) str. + 2 obr. přílohy.

Viz 1649a.

Obsah:

Kázaní pohřební nad P. Fabriciem /60-67/

Písnička na pospěch složená ku pohřbu Pavla Fabricia /68-70/ (Viz 1983.)

Dílo Ant. Škarka „objevil s pomocí knihovního katalogu vlastně už v létě r. 1934 na své vědecké cestě po Poznaňsku...“ (s. 4).

Soupis 410.

1938c   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. (Pro V. třídu středních škol.) Vydal, úvodem a poznámkami opatřil Josef Staněk. Knihovna středoškolské četby. Sv. 1.   Dědictví Havlíčkovo (typ. Vyškov, F. Obzina), Brno 1938 (2. vydání), 8°, str. 31 + (1). — Viz 82.

1938d   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. (S úvodem dr. Jana V. Nováka.)   I. L. Kober, Praha s. a. [1938?] (3. vydání), 8°, 29 str. — Viz 82.

1938e   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské kterýmž (: v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající :) svěřené sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje Léta Páně 1650. Jan Amos Komenský. (... vydán ... pro účastníky sjezdu Skupiny moravských knihomilů v Hodoníně ... Původní dřevoryt a typografická úprava K. Svolinského ...)   (typ. Družstvo knihtiskárny v Hranicích), Uherské Hradiště 1938, 4°, 25 + (2) str. — Viz 82.

1938f   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli uspokojení a radosti že přichází.. (Otištěno podle českého vydání vydaného r. 1848 v Hradci Králové.) Bačkovského Československá národní četba. Sv. 47. V Praze, Jindř. Bačkovský, (typ. František Rebec), 1938, 8°, 189 + (1) str.

Viz 1623b.

Soupis 492.

1938g   Labyrint světa a ráj srdce. Vydal Miloslav Novotný. Úplné vydání. Edice Blaník: výběr z písemnictví pro školy. 30. svazek. Praha, Kvasnička a Hampl, 1938, 8°, 223 + (6) str.

Viz 1623b.

1938h   Labyrint světa a ráj srdce. To jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli uspokojení a radosti že přichází.. Výbor 20 kapitol vybral a úvodem opatřil Ferdinand Strejček. Sbírka souvislé četby školní, sv. 88. Druhé vydání. Praha, Topičova edice, 1938, 8°, 73 str.

Viz 1623b.

1938ch   The Way of Light. Translated into English with introduction by E. T. Campagnac. Liverpool, The University Press / London, Hodder & Stoughton, ltd., 1938, XVII + 234 pp.

Viz 1668c (Via Lucis).

1939

1939a   Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem a výkladem opatřil i upravil František Bílý. Vydání desáté. V Praze, Česko-slovenska grafická Unie, 1939 [recte 1938], 8°, 183 + (1) str. + 1 tab.

Viz 1623b.

Soupis 493.

Online: ndk.cz. — digitalniknihovna.cz.

1939b   Pres boží. To jest Kratičké rozvážení slov Jeremiáše proroka: Tlačil Pán presem pannu dceru judskou; v kterémž se cíle a užitečnosti trápení a zámutků při pobožných vyhledává a považuje. Vydalo smutným k potěšení roku 1939 v Brně Českobratrské knihkupectví. (Otisk vydání táborského), (Brno, typ. Melantrich), 1939, 12°, 17 + (1) str.

Viz 1624c.

Soupis 712.

1940

1940a   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (: v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající :) svěřené sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje J. A. K. (Illustrace od Jana Konůpka.)   Jaroslav Picka (typ. Vysázel, vytiskl a vydal v květnu 1940 J. Picka ...) Praha 1940, 8°, str. (2) + 68 + (10) tab. — Viz 82.

1940b   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. (Vydal v roce 1940 Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců pro své členy jako svůj sedmý soukromý tisk za redakce Dr Františka Krčmy se 3 původními dřevoryty Františka Bílka. Typograficky upravil Method Kaláb.   (typ. Průmyslová tiskárna), Praha 1940, 4°, str. 44 + (3) + (3) tab. — Viz 82.

1940c   Labyrint světa a ráj srdce. Jubilejní vydání spisů k 350. výročí narození Jana Amosa Komenského. Podle edice ... Jana V. Nováka. S dřevoryty Karla Štiky. III. svazek knihovny „Růžový palouček“, rediguje Bedřich Beneš Buchlovan. Praha-Královské Vinohrady, Nakladatel František Strnad (typ. Karel Kryl v Kroměříži), 1940, 8°, 193 + (2) str. + 6 celostr. dřevorytů.

Mimo náklad vyšlo 100 čísl. výt. na ručním papíře Pannekoek.

Viz 1623b.

Soupis 494.

Online: digitalniknihovna.cz.

1940d   Labyrint světa a ráj srdce. Po druhé tlačen v Amsterodamě MDCLXIII. Dozor nad tiskem měl a poznámky připojil prof. Dr. Vladimír Šmilauer. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Pour a spol.), 1940, 8°, 170 + (6) str. + XI obr. příl.

Viz 1623b.

Soupis 495.

Online: digitalniknihovna.cz.

1940e   Labyrint světa a ráj srdce. Jindřicha Bačkovského Národní četba, sv. 47. Přítomné vydání jest druhé v »Národní četbě«. Praha, Jindř. Bačkovský, 1940, 8°, 189 + (1) str.

Otištěno podle českého vydání z r. 1848a vydaného v Hradci Králové.

Viz 1623b.

Soupis 496.

Online: digitalniknihovna.cz.

1940f   Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo. (Přetisk vydání z roku 1917a.) Brno, Českobratrské knihkupectví, 1940, 8°, 46 str.

Viz 1622b.

1940g   Poselství Jednoty bratrské o vzácném statku jednoty, řádu, kázně a poslušnosti. Jan Amos Komenský. Přeložil Josef Hendrich. Úvod napsal F. M. Bartoš. Hlasy otců 5. V Praze, Kalich, 1940, 93 str.

Viz 1660.

Obsah:

Napomenutí církvím ... o nejlepší způsob církevního zřízení (Paraenesis ad ecclesias) /23-88/

1940h   Osiřelým. S doslovem B. Součka. V Táboře, Dětský domov Komenského (typ. M. Nedvídka nást.), 1940, 8°, 66 + (2) str.

Viz 1634a: O sirobě.

1941

1941a   Labyrint světa a lusthauz srdce to jest Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Text podle prvního (lešenského) vydání z roku 1631 přehlédl, upravil a poznámkami opatřil Josef Brambora. Doslov napsal Jan Blahoslav Čapek. Dvaceti dřevořezy vyzdobil Ferdiš Duša. Typograficky upravil Oldřich Menhart. Ráj knihomilů, sv. 1. Praha, ELK (Evropský literární klub) (Písmem Plantin vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze za dohledu Methoda Kalába), 1941, 8°, 176 + (1) str.

Pro členy Evropského Literárního Klubu vydal ELK, a. s. v Praze, v červenci roku 1941 jako první svazek bibliofilské sbírky Ráj knihomilů, kterou založil a vede Bohumil Janda s Vojtěchem Jirátem a Oldřichem Menhartem, v počtu 1001 výtisku. Z toho je 301 číslovaný výtisk na ručním antiku podepsán výtvarníkem. Dalších 700 výtisků bylo vytištěno na bezdřevém papíře Banzay domácí výroby. Všechny výtisky jsou opatřeny suchou pečetí.

Viz 1623b.

Soupis 497.

Online: ndk.cz.

1941b   Labyrint světa a lusthauz srdce to jest Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Text podle prvního (lešenského) vydání z roku 1631 přehlédl, upravil a poznámkami opatřil Josef Brambora. Doslov napsal Jan Blahoslav Čapek. Dvanácti dřevořezy vyzdobil Ferdiš Duša. Typograficky upravil Oldřich Menhart. Ráj knihomilů, sv. 1. Praha, ELK (Evropský literární klub) (Písmem Plantin vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze za dohledu Methoda Kalába), 1941, 8°, 166 + (1) str.

Pro členy Evropského Literárního Klubu vydal ELK, a. s. v Praze, v červenci roku 1941 jako první svazek bibliofilské sbírky Ráj knihomilů, kterou založil a vede Bohumil Janda s Vojtěchem Jirátem a Oldřichem Menhartem, v počtu 1001 výtisku. Z toho je 301 číslovaný výtisk na ručním antiku podepsán výtvarníkem. Dalších 700 výtisků bylo vytištěno na bezdřevém papíře Banzay domácí výroby. Všechny výtisky jsou opatřeny suchou pečetí.

Viz 1623b.

Soupis 498.

1941c   Ráj srdce. (... Výbor z Komenského „Labyrintu světa a ráje srdce“ sestavil Fr. Kučera.) (Praha, Kalich, typ. Hencl), s. a. [1941], 4°, (4) ff. + 1 tab.

Soupis 499.

1941d   Labyrint světa a ráj srdce. Kap. LIV. — Zavírka všeho. (Novoročenka). Praha, Václav Ryšánek, 1941, 8°, sine pag.

Soupis —.

1941e   Orbis Pictus. Svět v obrazích. K vydání připravil a předmluvou uvedl prof. dr. Jos. Hendrich. Text Josefa Chmely přehlédl a poznámku o jeho věcné i jazykové úpravě napsal dr. František Oberpfalzer. V grafické úpravě Frant. Muziky. V Praze, Fr. Borový, (typ. Polygrafie v Brně), 1941, 8°, 254 + (1) pp., illustr.

Viz 1658b.

Soupis 668.

1941f   Stručná historie církve slovanské. Přeložil, úvodní studií a poznámkami doprovodil dr. Josef Hendrich. Odkaz minulosti české, sv. 7 (řídí doc. dr. Zdeněk Kalista). Vytištěno v úpravě Miloslava Švába. V Praze, Melantrich, 1941, 8°, 113 + (1) pp. + (1) tab.

Viz 1660.

Soupis 98.

Online: ndk.cz.

1942

1942a   Závěť J. A. Komenského z r. 1668. Předmluva a doslov Bohuslav Souček. Tábor, Dětský domov Komenského v Táboře (typ. M. Nedvídek nást., Tábor), 1942, 8°, (2) + 19 + (3) str.

Viz 1668a, 1765.

Poslední 10. kapitola z Unum necessarium podle vydání z r. 1765: „Poslední Jana Amosa Komenského vůle aneb kšaft, v němž upřímně o sobě i věcech svých činí vyznání, jakž též i užitečné krajanům svým dává napomenutí“. Přeložil patrně vydavatel J. Th. Elsner (1657—1765).

1942b   Orbis sensualium pictus. Svět v obrazích. Jubilejní přetisk prvního vydání z roku 1658. Praha–Královské Vinohrady, Nákladem Fr. Strnada, 1942, 8°, 329 + (1) str. + 1 tab.

Tirage: Vyšlo jako 8. sv. knihovny »Růžový palouček« s původními dřevoryty a textem prvního vydání z r. 1658 v Norimberce tištěném a připojeným českým překladem podle vydání z r. 1685 v Levoči a z r. 1833 v Praze a Hradci Králové za redakce Dr. Ant. Dolenského. Vydal Fr. Strnad na Král. Vinohradech. Obálku a titul navrhl Cyril Bouda. Vytisklo typy Johna Baskervilla Družstvo knihtiskárny v Hranicích. Včetně nákladu vyšlo 100 číslovaných výtisků na ručním zerkallském papíře.

Viz 1658b.

Soupis 669.

1942c   Výhost světu. Přetisk vydání J. V. Nováka z r. 1910. Vydáno k 350. výročí narození J.A. Komenského – 1592—1942. [Praha] : J. Hladký, 1942 (náklad 75 výt.), 8°, (nestr.).

Viz 1633.

Vytištěno na ručním papíře. Ilustrováno dřevoryty Jožky Barucha, z nichž první z nich podepsán autorem. — Sáňka 3688.

1943

1943a   „O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé, tak aby se i bez globu, kdykoli v roce která zvláštnější hvězda se spatří, co a jaká jest a jak slove, spatřiti mohlo“. In: Karel Čupr, „Hvězdářská pomůcka J. A. Komenského“, Říše hvězd 24, 1943, č. 3: str. 54-56, č. 4: str. 75-79.

Viz 1632ch.

Online: č. 3: Kramerius.vugtk.cz. — č. 4: Kramerius.vugtk.cz.

1944

1944a   O duchovním zpěvu. Předmluva k amsterodámskému kancionálu 1659. Úvodem a poznámkami opatřil Dr. Timoteus Č. Zelinka. Praha, Kalich (typ. B. Turek v Pardubicích), 1944, 8°, 31 str.

Viz 1659.

1944b   The Angel of Peace. Edited by Milos Safranek. Introduction by Matthew Spinka. Rendered into English by Dr. W. A. Morison. New York, Pantheon Books, 1944, (frontispiece) + 125 + (1) pp.

Viz 1667a (Angelus pacis).

Contents: Introduction /7/. (Latin text) /22/. (English translation:) The Angel of Peace sent to The Peace Ambassadors of England and the Netherlands in Breda, Whence it is intended for transmission to all the Christians in Europe and thereafter to all the nations throughout the world, that they should call a halt, cease to wage war, And make way for the Prince of Peace, Christ, who now desireth to announce peace to the nations. May, A. D. 1667. /23/

1945

1945a   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. (Předmluva Bohumila Procházky.) Knihovna Pravda Páně vítězí. Čís. 2. Brno, Českobratrské knihkupectví (typ. Melantrich, Brno), 1945, 8°, 30 + (2) str.

Viz 82.

1945b   Odkaz umírající matky Jednoty Bratrské. Do nové češtiny převedl, úvodem a poznámkami opatřil Rudolf Schenk. Tábor, Dětský domov Komenského (typ. Petr Frank), 1945, 8°, 49 + (2) str.

Viz 82.

1945c   Polnice milostivého léta pro národ český zvěstující zarmouceným potěšení, lkajícím radost, zajatým vysvobození, rozptýleným shromáždění začínající na konci r. 1631 a stále pokračující r. 1632 na světlo po prvé v jazyku českém vydána váženým a vysoce učeným Janem Amosem Komenským. Z holandštiny přeložil, rozborem opatřil a na jaře léta Páně 1945 vydal Dr. Pavel Josef Chráska. Frontispice a obálka Jan Konůpek. Na Horách Kutných, Vydal Pavel Chráska, 1945, 45 + (2) str.

Viz 1632j.

Soupis 690.

1945d   Pres boží. To jest kratičké rozvážení slov Jeremiáše proroka. „Pravda Páně vítězí,“ čís. 1. K tisku upravil Bohuslav Souček. Brno, Českobratrské knihkupectví, 1945, 8°, 17 str.

Viz 1624c.

Soupis 713.

1946

1946a   Didaktika analytická. Tr. Helena Businská, praef. Bohumil Ryba. Ozvěny, sv. 1. Praha, J. Samec, 1946, 112 str. + obr. příl.

1946b   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (: v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající :) svěřené sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje. (Text kriticky upravil a doslovem opatřil Ferdinand Hrejsa. Dřevorytem vyzdobil A. M. Machourek.) Edice Kšaft. Sv. 2. Frenštát pod Radhoštěm, Jan Jelínek (typ. Karel Kryl v Kroměříži), 1946, 8°, 48 + (1) str. + (1) tab.

Viz 82.

1946c   Počátkové čtení a psaní. Přeložil Dr. Josef Hendrich. Praha, Státní nakladatelství, 1946, 8°, 38 str.

Viz 1654a: Artificii legendi et scribendi tirocinium.

Soupis 54.

Online: ndk.cz.

1947

1947a   Analytická didaktika. Tr. & com. E. Čapek.   Stát. nakl., Praha 1947, pp. 110.

1947b   Informatorium školy mateřské. Ed. Josef Hendrich (úvod, poznámky). Sbírka souvislé četby školní, sv. 57. Praha, F. Topič, 1947 (3. vydání), 8°, 98 + (2) str.

Viz 1630d, srv. Hendrichovo 1. vydání (1925a).

1947c   Pravidla života. Přeložil z latiny, úvodem a poznámkami opatřil Josef Hendrich. Praha, Vydavatelské oddělení YMCA, 1947 [1948?], 4°, 31-[II] str.

Viz 1645d.

1947d   Škola na jevišti (pars IV-V). Přeložil Josef Hendrich. Pedagogické klasobraní, sv. 1. Brno, Komenium, 1947, 119 str.

Viz 1656a.

Schola ludus (Škola hrou).

1947d   Labyrint světa a ráj srdce. Text upravil Miloslav Novotný. Vyzdobil Jan Konůpek. Monumenta genii bohemici, sv. 1. V Praze, Vytiskl a vydal Jaroslav Picka, 1947, 4° (344 mm x 260 mm), 187 + (2) str.

Bubla 6281: 96 čísl. výt. na ručním losínu.

1947e   Osiřelým. Vybral a zpracoval Jaroslav Světlý. (Vydání 2.) V Praze-Dejvicích, Ústřední rada církve československé (typ. „Blahoslav“) 1947, 8°, 15 + (1) str.

Viz 1634a: O sirobě.

1948

1948a   Didaktika velká. Z latiny přeložil Augustin Krejčí. Překlad revidoval a úvod i poznámky napsal Josef Hendrich. Pedagogické klasobraní, sv. 2. Brno, Komenium, 1948 (3. vydání), 8°, 252 str.

Viz 1633f, 1905a (1. vyd.), 1958c.

1948b   Vševýchova. Pampaedia. Přeložil Josef Hendrich. Praha, Státní nakladatelství, 1948, 8°, 269 + (3) str.

Viz 1645e.

Lat. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica.

1948c   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení ... Vydal, úvodem a poznámkami opatřil František Tichý. Praha, Kalich, 1948, 255 str.

Viz 1623b.

Soupis 500.

Online: digitalniknihovna.cz.

1948d   Labyrint světa a Ráj srdce, to jest: Světlé vymalování. Upravil, poznámkami a úvodem opatřil Dr. J. V. Bečka. Obálku navrhl Vlastimil Hofman. V Praze: Státní nakladatelství, 1948 (náklad 5000 výt.), 205 + (3) str.

Viz 1623b.

Soupis 501.

Online: digitalniknihovna.cz.

1950

1950a   Jana Amosa Komenského Všenáprava (Panorthosie) Všeobecné porady o nápravě věcích lidských (část šestá). První český překlad z latinského originálu od Josefa Hendricha. Politická knihovna. Praha, Orbis, 1950, 8°, (2) + 384 + (4) str.

Viz 1645e.

Lat. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. VI. Panorthosia.

1951

1951a   Didaktické spisy. Ed. František R. Tichý (úvod). Knihovna pedagogických klasiků sv. 1. Praha, Dědictví Komenského, 1951, 402 str. + 8 obr. příl. — V. 1954 (2. vyd.).

Modernizovaný text: Didaktika (velká). Didaktika analytická. Informatorium školy mateřské (1630d). Ráj český. Navržení krátké o obnovení škol v království českém, str. 359-367.

1951b   Dva spisy vševědné / Two Pansophical Works. I Praecognita — II Janua rerum (1643). Ed. G. H. Turnbull. Filosofická bibliotéka vydávaná I. třídou České akademie věd a umění. Řada 1, číslo 12.   Praha, Česká akademie věd a umění ve Státním nakladatelství učebnic 1951, 170 + (2) str.

Obsah:

I. In Ianuam rerum sive totius pansophiae seminarium. I. „Introitus.“ (První vstup do Brány věcí čili Semeniště vševědy) — [Praecognitorum liber primus] II. „De homini Fine.“ — [Praecognitorum liber secundus] III. „De concessis Homini ad Finem suum obtinendum Mediis.“ — [Praecognitorum liber tertius] Pansophiae christianae Liber III. „De Mediis Homini ad Fines suos concessis utendi modo, sive de Pansophiae Methodo.“ Viz 1636c.

II. Janua rerum reserata, sive Universalis sapientiae Seminarium, vulgò Philosophia prima, et Metaphysica dicta. Authore J. A. Comenio. Anno 1643. „Ad lectores.“ „Januae rerum.“ I. „Introitus.“ II. „Amplitudinis Rerum limites dari, extra quos nihil sit, intra eos autem omnia.“ III. „Rerum classes Septem, cum aeternâ omnia transcendente octavâ.“ (1643c)

1951c   Prastaré obecně křesťanské náboženství. Katechismus. Z německého originálu po prvé do češtiny přeložil, úvodem a poznámkami doprovodil Rudolf Říčan. V Praze, Kalich, 1951, 65 str.

Viz 1661.

1952

1952a   Duchovní písně. K tisku připravil a poznámkami opatřil Antonín Škarka. Živý odkaz domova. Sv. 17. Praha, Vyšehrad, 1952, 8°, 521 + (3) str. + 11 ill.

Obsah:

Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české duchovní písně (Antonín Škarka) /7/

Texty písní:

Kancionál (1659) /45/

Pres Boží (1624c) /331/

Informatorium školy mateřské (kolem 1630d) /335/

Nové písně některé (1631ch) /339/

Kázaní pohřební nad P. Fabriciem (1649a) /379/

Poznámky /385/. Seznam duchovních písní J. A. Komenského /492/. Chronologický přehled písní, Komenským skládaných nebo překládaných /496/. Seznam strofických útvarů, kterých Komenský použil ve vlastních písních i v překladech /499/. Rejstřík /507/.

Viz 1633ch.

Písňová tvorba Komenského: Písně některé nábožné, Kancionál.

1952b   Informatorium školy mateřské. Ed. František R. Tichý (úvod, slovníček, poznámky).   Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1952 (1. vydání), 8°, 58 + (2) str. + 2 tab.

Viz 1630d.

1952c   Obnova církve. Haggaeus Redivivus. K vydání připravil a poznámkami doprovodil Bohuslav Souček. Předmluvu napsal ThDr Josef Lukl Hromádka. Praha, Kalich (typ. Mladá fronta), 1952 (4. vydání, v Kalichu 1.), 8°, 134 + (1) pp.

Obsah: [Předmluva] /5-9/. Haggaesu redivivus (1632c) /11-128/. Význam některých cizích slov /129-130/. Vydavatelova poznámka (Bohuslav Souček) /130/. Odchylky /131-132/. Registřík /133-134/

1953

1953a   Didaktika J. A. Komenského. Vybrané kapitoly z české a latinské Didaktiky, ed. F. R. Tichý.   SPN, Praha 1953, str. 125 + obr. příl.

1954

1954a   Didaktické spisy. Ed. František R. Tichý (úvod). Knihovna pedagogických klasiků, Nová řada, sv. 1. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1954 (2. vydání), 389 str. + 8 obr. příl.

Viz 1951 (1. vyd.).

Modernizovaný text: Didaktika (velká). Didaktika analytická. Informatorium školy mateřské. Ráj český. Navržení krátké o obnovení škol v království českém.

1954b   Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům. Ed. František Svejkovský (předmluva, poznámky, rejstřík). Živá díla minulosti, sv. 4. Praha, SNKLHU, 1954 (4. vydání), 8°, 204 + (2) str. + 1 mapa.

Viz 1629c, 1969a.

1955

1955a   Praeceptor gentium. Comenii cogitationes de societate reformanda. — Vychovatel národů. Komenského úvahy o přetvoření společnosti. Z latinského originálu Opera didactica omnia, 3. a 4. díl přeložili Jan Patočka, Metoděj Klučka, František Heřmanský. Uspořádali Josef Brambora a Jan Patočka. Dřevoryt (frontispice) Bohdan Lacina. Praha, Vydalo ministerstvo školství ve Státním pedagogickém nakladatelství, 1955, 8°, 163 + (2) str.

Obsah:

De cultura ingeniorum oratio. — Řeč o vzdělávání ducha /9-32, 81-105/

Typographeum vivum. — Živá tiskárna /33-46, 107-120/

Traditio lampadis. — Odevzdávání pochodně /47-54, 121-128/

Ventilabrum sapientiae. — Věječka moudrosti /55-77, 129-151/

Čím Komenský pomáhá dnešku /153-162/. Poznámka k vydání a překladům /163/.

Online: ndk.cz.

1955b   O poezi české. In: Antonín Škarka (ed.), „Komenského rozprava O poezi české z leningradského sborníku“, Slezský sborník 53, 1955, str. 479-527.

Obsah: 1. Důkaz o autorství /479/. 2. Datování /493/. 3. Zhodnocení /499/. 4. Edice: O poezi české /516/. Poznámky ke kritice textu /520/. Poznámky a vysvětlivky věcné /521/. Vysvětlivky jazykové /526/.

Viz 1623c, 1974a, 1983c.

Online: kramerius.lib.cas.

1955c   Labyrint světa a ráj srdce. K vydání připravil Dr Milan Rosenzweig. Edice Mimočítanková četba. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1955, 149 str.

Viz 1623b.

Soupis 502.

Online: digitalniknihovna.cz.

1956

1956a   Gentium salutis reparator. Comenii de pacis instituendae culturaeque universalis propagandae beneficiis cogitationes. — Posel míru a blaha národů. Komenského myšlenky o dobrodiní míru a všeobecné vzdělanosti. Uspořádal a k vydání připravil Dr Metoděj Klučka. Doslov napsal Dr Jan Patočka. Přeložili Josef Hendrich a Metoděj Klučka. Dřevoryt Bohdan Lacina. Graficky upravil Ondřej Menhart. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1956, 4°, 142 + (2) pp.

Latinský text a český překlad: Angelus Pacis (1667a). Gentis felicitas (1659).

Soupis 41.

1956b   Scholarum reformator pansophicus. Comenii de educatione et scholis methodo naturali emendandis cogitationes novissimae — Pansofický vychovatel. Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol přirozenou metodou. Z latinského originálu přeložil, poznámkami a doslovem opatřil Jan Patočka. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1956, 93 str.

Obsah:

E scholasticis labyrinthis exitus in planum /5/

Latium redivivum /18/

Paradisus Juventuti christianae reducendus /29/

Východisko ze školských labyrintů na volné prostranství /41/

Vzkříšené Latium /57/

Jak mládeži křesťanské navrátiti ráj /73-84/

1957

1957a   Joannes Amos Comenius Opera didactica omnia. Editio anni 1657 lucis ope expressa. Pragae, Sumptibus Academiae scientiarum Bohemoslovenicae, 1957 (edita sunt exemplaria 2500), 2°, Tomae III. Tom I:   Pars I—II, (25) + 461 + (1) pp./col. Tom II:   Pars III—IV, (4) + 1062 + (1) + (68) pp./col. Tom III: 149 + (1) pp.

Viz 1657b.

  Tomus I.  

Pars prima

Didactica magna

Schola infantiae

Janua linguarum reserata I

Januae linguarum reseratae vestibulum

David Vechnerus, De astruendo Comenianae Januae latinitatis templi epistula cum proplasmate liminis, januae, Atrii, odei, adyti, in titulo „de igne“ efformati

De sermonis latini studio . . . didactica dissertatio (1638b)

Pansophiae prodromus

Conatuum pansophiae dilucidatio

Pars secunda

De novis studia didactica continuandi occasionibus

Methodus linguarum novissima

Vestibulum latinae linguae

Latinae linguae janua reserata

Januae linguarum novissimae clavis, grammatica

Judicia, novaeque disquisitiones

  Tomus II.  

Pars tertia

Schola pansophica

De vocatione in Hungariam brevis narratiuncula

Schola pansophica

Deliberatio de latio a Tyberi ad Bodrogum transferendo

De repertis pansophici studii obicibus

Primititiae laborum scholasticorum

Primitiae . . . I. De cultura ingeniorum oratio

Primitiae . . . II De primario ingenia colendi instrumendo, solerter, versando, libris, oratio

Primitiae III. De reperta ad authores latinos, prompte legendos et clare inteligendos, facili, brevi, amoenaque via, schola latina, tribus classibus divisa

Commentatio ad Eruditionem scholasticam communis

Eruditionis scholasticae pars prima, vestibulum

Eruditionis scholasticae pars secunda, janua

Grammatica janualis

Janualis contextus

Eruditionis scholasticae pars tertia. Atrium, rerum et linguarum ornamenta exhibens

Atrium

Lexicon atriale (nota)

Laborum scholasticorum continuatio

De impedimentis — dedicatio

Methodi verae encomia

De utilitatae accuratae rerum nomenclaturae oratiuncula

De eleganti elegantiarum studio, oratiancula

Fortius redivivus sive de pellenda scholis ignavia

Praecepta morum et leges scholae

Leges scholae bene ordinatae

Schola ludus

Laborum scholasticorum patakini obitorum coronis (1654b)

Coronis

Animae sanctae beatum satellitium

De editione patakina

Beatum satellitium

Genealogicum

Pars quarta

Vita gyrus

Parvulus

Pro latinitate januae linguarum . . . apologia

Ventilabrum

E scholasticis labyrinthis exitus

Latium redivivum

Typographeum vivum

Paradisus . . . reducendus

Traditio lampadis

Paralipomena didactica

  Tomus III.  

Commentationes. (Komentáře spolu s textovými odchylkami a výklady filologickýmu vypracovali Josef Brambora [jb], Jaromír Červenka [jč], Vlasta T. Miškovská [vtm], Jan Patočka [jp], Dagmar Čapková-Votrubová [dv], Metoděj Klučka [mk].)

O vzniku a stavbě díla Opera didactica omnia (jp) /5-13/. O různých typech vydání Opera didactica omnia (jb) /14-16/.

1957c   J. A. Comenius, scholarum novi ordinis formator. — J. A. Komenský, tvůrce nového uspořádání škol. Ed. Jaromír Kopecký (uspořádání, překlad, doslov) & Metoděj Klučka (uspořádání, překlad).   SPN, Praha 1957, str. 218.

Souběžný text latinský a český.

1957c.   „The Pansophiae Diatyposis of Comenius and its Continuation“, ed. by George Henry Turnbull, Acta Comeniana 16, 1957, str. 113-151.

Obsah:

Templi Sapientiae Diatyposis anno 1639. Templi Pansophici Delineatio Scenographica. Scenographiae Pansophicae Pars II.

1958

1958a   Labyrint světa a ráj srdce to jest Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po druhé tlačen v Amsterodamě M.DC.LXIII. Text k vydání připravil, doslov a vysvětlivky napsal doc. dr. Antonín Škarka. Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Oldřich Menhart, nositel řádu Republiky. Na obálce se po prvé barevně reprodukuje původní kresba z rukopisu Labyrintu z r. 1623. »Svět« svazek 22. Praha, Naše Vojsko 1958 (1. vydání v NV), 255 + (1) str.

Viz 1623b.

Soupis 503.

Online: digitalniknihovna.cz.

1958b   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po druhé tlačen v Amsterodamě 1663. Text k vydání připravil a vysvětlivkami opatřil univ. prof. dr. Vladimír Šmilauer. Doslovem doplnila univ. prof. dr. Jiřina Popelová. Ilustrace Jana Konůpka. Poznámku k výtvarnému doprovodu napsal dr. Miloslav Novotný. Graficky upravil Oldřich Menhart, který také knihu vyzdobil iniciálami. Praha, Svobodné slovo / Melantrich, 1958, 189 + (1) str.

Viz 1623b.

Online: digitalniknihovna.cz.

1958c   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek I: Slovo úvodní. Úvod prvního svazku. Navržení krátké o obnovení škol v Království českém. — Velká didaktika. — Informatorium školy mateřské. — Brána jazyků otevřená. Za redakce Jana Patočky připravili Dagmar Čapková-Votrubová, Jaromír Červenka, Stanislava Vidmanová-Růžičková. Slovo úvodní akad. Otokar Chlup. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1958, 8°, 450 + (2) str. + 1 tab.

Obsah:

Slovo úvodní (Otokar Chlup) /5-7/

Úvod prvního svazku (Jan Patočka) /9-27/

Navržení krátké o obnovení škol v Království českém (ed. Dagmar Čapková-Votrubová) (1632b) /29-39/

Velká didaktika (ed. Stanislava Vidmanová-Růžičková; revidovaný překlad Krejčího a Hendricha 1948a s přihlédnutím k Turnbullovu nálezu z r. 1933) (1633f) /41-281/

Informatorium školy mateřské (ed. Dagmar Čapková-Votrubová, s přihlédnutím k revidovanému vydání Josefa Hendricha z r. 1947b) (1630d) /283-346/

Brána jazyků otevřená (ed. Jaromír Červenka, jazykově upravoval Palas [Ladislav Pallas?] pod vedením Jiřího Daňhelky) (1633a) /347-429/

Vydavatelské poznámky /431/

Bibliografické poznámky k jednotlivým spisům /431-434/

Seznam zkratek /434-435/

Slovníček /437-450/

1958d   „Consultationis brevissima Delineatio“. Edited, with an introduction and notes, by Professor G. H. Turnbull, The University, Sheffield, England, in: „Plans of Comenius for his stay in England. Two accounts, written in October 1641 soon after his arrival“, Acta Comeniana XVII, 1958, pp. 10-17.

Viz 1641c.

Incip.: J. A. Comenii De iis, quae ad universalem et fundamentalem Ecclesiae Reformationem spectare videntur, Consultationis brevissima Delineatio. Anno 1641. Octob. 1.

1958e   „Elaborandorum Operum Catalogus“. Edited, with an introduction and notes, by Professor G. H. Turnbull, The University, Sheffield, England, in: „Plans of Comenius for his stay in England. Two accounts, written in October 1641 soon after his arrival“, Acta Comeniana XVII, 1958, pp. 17-25.

Viz 1641b.

Incip.: Ad excitanda publicè VERITATIS ET PACIS (hoc est communis salutis) ope Dei studia. Elaborandorum Operum Catalogus.

1959

1959a   Janua linguarum reserata. Editio synoptica et critica quinque authenticos textus Latinos necnon Janualem Comenii textum Bohemicum continens. Praecedit commentatio de Comenii Janua linguarum reserata. Curavit Jaromír Červenka. K vydání připravil, kritickým aparátem a předmluvou opatřil doc. dr. Jaromír Červenka. Na českém textu Dveří edičně spolupracoval Dr. Ladislav Pallas. Edice Publikace vědecké literatury. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1959 (náklad 1000 výt.), XLIV + 346 str. + 2 obr. tab.

Viz 1631d.

Index:

De Comenii Janua linguarum reserata commentatio (Jaromír Červenka) /V-XLIII/. (I. II. III. IV. V. {I. Species Anchoraniana II. Species Docemiana III. Species Schneideriana IV. Species Dhueziana V. Species Robothamiana VI. Species Hesenthaleriana VIII. Species Freyiana VIII. Species Seyboldiana} VI.)

Abbreviaturarum conspectus /XLIV/

I — Januae linguarum reseratae forma prior /1/. I. Trium / Tres authenticarum editionum tituli /1/. II. 1. Verba allata /1-2/. 2. Georgii Vechneri carmen, quod in Lesnensi editione principe ad lectores eruditos praefationem sequitur /2/. III. 1. Praefatio ad Lesnensem edditionem principem anni 1631 /3-7/. 2. Praefatio peculiaris ad editionem Dantiscanam anni 1633 /7-8/. 3. Praefationes ad Bohemicam editionem a. 1633. a) Praefatio ad lectores eruditos Bohemice reddita, non autem verbum e verbo exprimens. b) Praefatio peculiaris Bohemicae Ianuae praemissa. /8-13/. IV. Janualis formae prioris textus /14-107/.

A Lesnensis editionis principis a. 1631

B Dantiscanae editionis a. 1633 ut in corpus ODO ab auctore receptus erat

C Bohemicae editionis a. 1633

II — Januae linguarum reseratae forma posterior /111/. Trium authenticarum editionum tituli /111/. Verba allata in tergo Januae Patakinae indicis impressa /111/. Praefatio ad Lesnensem editionem posteriorem a 1649 /112/. Praefatio ad Paulum Kapossium editioni Patakinae a 1652 praemissa /113/. Praefatio ad Amsterdamensem editionem Seidelianam a 1666 /116/. Janualis formae posterioris textus /119-344/.

A Lesnensis editionis posterioris anni 1649

B Patakianae editionis anni 1652 sicut in corpus ODO ab auctore receptus erat

C Amsterdamensis editionis Seidelianae anni 1666

(duas tabulas post paginam 344)

1960

1960a   Pampaedia. Lateinischer Text und deutsche Übersetzung. Herausgegeben von Dmitrij Tschižewskij in Gemeinschaft mit Heinrich Geissler und Klaus Schaller. Pädagogische Forschung. Veröfentlichungen des Comenius-Instituts, 5. Heidelberg, Quelle und Meyer, 1960, 22 cm, 515 pp.

Viz 1645e, 1965a.

De rerum humanarum emendatione consultationis catholicae, pars 4.

Online: Archive.org.

1961

1961a   Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná to jest promyšlené pátrání jak v blížícím se soumraku světa úspěšně šířit světlo rozumu, moudrost, po všech myslích všech lidí a po všech národech — Via lucis vestigata et vestiganda h. c. Rationabilis disqvisitio, qvibus modis intellectualis, Animorum LUX, SAPIENTIA, per omnes Omnium Hominum mentes et gentes, jam tandem sub Mundi vesperam feliciter spargi possit. K vydání připravili, přeložili a doslov napsali: doc. dr. Jaromír Kopecký, Jiří Kyrášek, doc. dr. Jan Patočka a prof. dr. Jiřina Popelová-Otáhalová. Edice Pedagogických skvostů. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1961, 307 + (5) str.

Viz 1668c.

Latinský text na str. 147-284 je diplomatickým přepisem prvního amsterodamského vydání z roku 1668.

1961b   „Neznámý začátek polemiky Continuatio Admonitionis fraternae z r. 1669/70“, in: Antonín Škarka (ed.), „Nové komeniologické texty I.“, AJAK 20, 1961, str. 1-31.

Viz 1669b.

Online: kramerius.lib.cas.

1962

1962a   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek II: Výbor z pedagogických prací potockých a amsterodamských. K vydání za redakce Jaromíra Kopeckého připravili Dagmar Čapková-Votrubová, Jaromír Červenka, Josef Hendrich, František Heřmanský, Metod Klučka, Jaromír Kopecký, Jiří Kyrášek, Vlasta T. Miškovská, Jan Patočka. Úvod a doslov napsal Otokar Chlup. Edice Základní pedagogická díla. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, [1962] (na titulním listě a v autorské tiráži chybně 1960), 8°, 487 + (5) str. + 3 tab.

Obsah:

Úvod (Otokar Chlup) /3-12/

Stručná zpráva o pozvání do Uher (přeložil J. Kopecký, poznámky J. Kyrášek) /13-15/

Idea světlé školy potocké (přeložil J. Kopecký, poznámky J. Kyrášek) /17-24/

Škola vševědná to jest dílna všeobecné moudrosti (překlad A. Krejčího — J. Hendricha, upravil J. Červenka) (1651d) /25-93/

O obtížích pansofického studia (přeložil J. Kopecký, poznámky J. Kyrášek) /95-105/

Řeč o vzdělávání ducha (přeložil a poznámkami opatřil Jan Patočka) /107-141/

Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělání (přeložil a poznámkami opatřil J. Kopecký) /143-157/

Latinská škola, rozdělená na tři třídy (překlad A. Krejčího — J. Hendricha, upravil J. Červenka, poznámky J. Kyrášek) /159-188/

O překážkách pansofického studia (přeložil J. Kopecký, poznámky J. Kyrášek) /189-192/

Chvála metody pravé (přeložil a poznámkami opatřil J. Kopecký) /193-202/

O prospěšnosti správného pojmenování věcí (přeložil a poznámkami opatřil J. Kopecký) /203-211/

O studiu slohu (přeložil a poznámkami opatřil J. Kopecký) /213-226/

Vzkříšený Fortius čili Jak vyhnat ze škol lenost (přeložil a poznámkami opatřil J. Kopecký) /227-252/

Pravidla chování (přeložil a poznámkami opatřil J. Kopecký) /253-266/

Zákony školy dobře spořádané (přeložil a poznámkami opatřil J. Kopecký) /267-302/

Zakončení školských prací v Potoku (přeložil M. Klučka, poznámky J. Kyrášek) /303-322/

Počátky čtení a psaní (přeložil J. Hendrich, poznámky J. Kyrášek) /323-334/

Škola na jevišti (Úryvky z páté části) (přeložil J. Hendrich, poznámky J. Kyrášek) (1656a) /335-342/

Svět v obrazech (Výbor) (přeložila a poznámkami opatřila Dagmar Čapková-Votrubová) /343-365/

Vír života čili O rozmanitých příležitostech (přeložila a poznámkami opatřila Vlasta T. Miškovská) /367-376/

Věječka moudrosti neboli Umění moudře svá díla opět probírat (přeložil a poznámkami opatřil Fr. Heřmanský) /377-410/

Východisko ze školských labyrintů na volné prostranství čili Podle zákonů mechaniky sestavený didaktický stroj (přeložil a poznámkami opatřil Jan Patočka) /411-434/

Živá tiskárna to je umění tisknout stručně, přitom však obsažně a lehce nikoli na papír, nýbrž do mysli moudrost (přeložil a poznámkami opatřil M. Klučka) /435-456/

Odevzdání pochodně kterou se uctivě svěřuje studium moudrosti, křesťanská mládež a školy bohu a lidem, a tak se dovršuje didaktické úsilí (přeložil a poznámkami opatřil M. Klučka) /457-471/

Doslov (Otokar Chlup) /473-488/

1963

1963a   „(Geometria [Geometria theoretica]). Secunda pars geometriae geodesia dicta [Geometria practica]. Cosmographiae compendium [Astronomia prima cosmographia pars]. Medula geographiae“. In: „Leningradský sborník rukopisných prací Komenského“, AJAK 22, 1963 (1964), str. 191-222 + 335 („K edici leningradského rukopisu“).

Viz 1632h.

Editio princeps. — Edici připravili: Jiří Kyrášek (Geometria, Geographia); Dagmar Čapková (Geodesia, Historia Prophana); V. T. Miškovská (Astronomia); Jaromír Červenka (Prima philosophia).

Ref.: Nováková, Julie: „Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana)“ (Referáty), Listy filologické 88: 3, 1965, s. 363. (libgen)

Online: Kramerius.lib.cas.

1964

1964a   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek III: Nejnovější metoda jazyků. Za redakce Otakara Chlupa připravili a přeložili Helena Businská, Jaromír Červenka, Vlasta T. Miškovská. Recenzovali Julie Nováková, Josef Polišenský, Jiřina Popelová-Otáhalová, Vladimír Skalička. Edice Základní pedagogická díla. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 8°, 424 + (4) str. + 8 obr. příloh.

Viz 1648a: Linguarum methodus novissima.

Obsah:

Didaktické myšlenky J. A. Komenského v díle „Nejnovější metoda jazyků“ (Otakar Chlup) /5-13/

Filosofický význam Nejnovější metody jazyků (Jiřina Popelová-Otáhalová) /15-30/

Nejnovější metoda jazyků, vybudovaná důkladně na didaktických základech, vyložená názorně na příkladu jazyka latinského, konečně přesně již přizpůsobená potřebám školním, ale nadto vhodná k velmi užitečnému přizpůsobení i jiným druhům studií. Ale přece Jan Komenský, rodák z Moravy, předkládá ji předem veřejnému posudku učenců, aby ji podrobili vážné a přísné kritice.

Pozdrav mému ctihodnému dobrodinci, vpravdě urozenému, vpravdě statečnému a vpravdě vznešenému muži Ludvíku z Geeru staršímu, dědičnému pánu na Finspongu atd. /33-39/

Obsah /40-42/

Pozdrav mužům vpravdě vzdělaným, předním zástupcům věd a moudrosti mezi křesťanským lidem /43-55/

I. O tom, že u člověka jazyk stejně jako mysl a ruka jsou nástroje boží moudrosti, ale že byly svěřeny lidské péči a zušlechťování /56-60/

II. Co je jazyk a co vyžaduje celé jeho bohatství; konečně kolikerý je /60-70/

III. Co je rozmanitost jazyků, z čeho povstala a jak je veliká /70-82/

IV. O shodnosti a rozdílnosti jazyků, o jejich přednostech a soupeření /83-96/

V. O zušlechťování jazyků a jeho trojím nástroji: jmenném výčtu věcí, slovníku a mluvnici. Zda jsou všechny jazyky schopny zušlechťování /96-115/

VI. O jazyku, který třeba pěstovat více než jiné, a proč se tato přednost přiznává u nás latině /115-121/

VII. O rozmanitých překážkách dosud užívané metody vyučování a učení se jazykům, zvláště latině /122-130/

VIII. Různá opatření, jaká se dosud udělala pro zlepšení metody jazyka latinského /130-143/

IX. Co je nejnovější metoda jazyků, proč máme po ní všemožně pátrat, konečně v čem je naděje, že jí dosáhneme; přitom je chvála didaktického umění /143-150/

X. Základ metody jazyků nejnovější, didaktické umění. Jeho všeobecné zásady se podávají v §§ 1–39, dílčí až po § 127, posléze zvláštní (o rychlém, příjemném a důkladném vyučování, ať se učí čemukoli) od § 128 až do konce /150-222/

XI. Nejnovější metoda jazyků, narýsovaná podle didaktických základů, a to nejprve z hlediska cílů nebo úseků a stupňů, na něž musíme rozdělit dlouhé studium jazyka, zvláště latinského /222-231/

XII. Nárys nejnovější metody jazyků, pokud jde o prostředky k dosažení účelu podle cílů již stanovených /231-243/

XIII. Nárys nejnovější metody jazyků, pokud jde o způsob vyučování nebo rychlou a příjemnou praxi /243-251/

XIV. Nárys nejnovějšího Vestibula jazyků, pokud jde o text, slovník, mluvnici a použití toho všeho /251-262/

XV. Nárys nejnovější Januy (Dveří) jazyků, pokud jde o text, slovník, mluvnici a použití /263-282/

XVI. Nárys nejnovějšího Atria jazyků /282-285/

XVII. Úprava nejnovější metody jazyků pro četbu latinských autorů /286-293/

XVIII. O tom, že nejnovější metoda jazyků uspokojuje všechna přání, ale že vítězí především ve třech věcech; také o jejím rozmanitém použití k jiným úkolům /294-303/

XIX. O příhodnějším vyučování latinskému jazyku u všech národů a o sestavení pomůcek k tomu /303-309/

XX. O lepším pěstování národních jazyků pod vedením latiny /309-318/

XXI. O usnadnění znalosti četných jazyků pomocí metody nejnovější /318-3823/

XXII. O použití metody nejnovější k věcným studiím /323-332/

XXIII. O použití nejnovější metody jazyků k tomu, aby se snáze, pravdivěji a lépe pochopilo Písmo [kapitola vynechána pro „dobově omezený význam“!]

XXIV. O použití nejnovější metody jazyků k tomu, aby se do mysli vlévala moudrost, a tím se napravily rozmanité výkyvy života /332-336/

XXV. O použití nejnovější metody k lepšímu zřízení škol /337-348/

XXVI. O použití nejnovější metody jazyků k nápravě stavu vzdělání /348-358/

XXVII. O použití nejnovější metody jazyků k vzdělávání nevzdělaných národů a k snadnějšímu dosažení jakéhosi obecného souhlasu v mnohých věcech /358-363/

XXVIII. Proč žádáme od vzdělanců posudky o nejnovější metodě jazyků, a jaké /364-375/

XXIX. Řeč, která se obrací k teologům /375-382/

XXX. Prosba k světským mocnostem v křesťanském lidu /382-390/

Poznámky (V. T. Miškovská) /391-421/

Seznam příloh /422/

1964b   Centrum Securitatis. Nach der deutschen Ausgabe von A. Macher aus dem Jahre 1737. Eingeleitet und herausgegeben von Klaus Schaller. Pädagogische Forschungen; Band 26. Heidelberg: Quelle & Meyer 1964, 8°, 156 pp. + 4 tab.

Viz 1737.

1965

1965a   Pampaedia. Lateinischer Text und deutsche Übersetzung. Nach der Handschrift herausgegeben von Dmitrij Tschižewskij in Gemeinschaft mit Heinrich Geissler und Klaus Schaller. Pädagogische Forschungen. Veröffentlichungen des Comenius-Instituts. Reihe: Editionen und Monographien. 5. — Zweite durchgesehene und verbesserene Auflage. Heidelberg, Quelle und Meyer, 1965, 519 pp.

Viz 1645e, 1960a.

1965b   „Prima philosophia“ (Edice) [Editio princeps], ed. Jaromír Červenka, AJAK 23, 1965, str. 81-97.

Viz 1630b.

Viz též Červenkou přeložený výbor První filosofie s předmluvou a komentářem, VSK 5, 1968, str. 229-237.

Online: Kramerius.lib.cas.

1965c   „J. A. Komenský: Historia prophana sive politica“ (Edice), ed. Dagmar Čapková, AJAK 23, 1965, str. 98-121 + Oprava: AJAK 24, 1970, str. 219.

Editio princeps.

Viz 1632g.

Lit.: Čapková, Dagmar: „Poznámky ke spisu Historia prophana sive politica“, AJAK 24, 1970, 187-218.

Online: Kramerius.lib.cas.

1966

1966a   Iohannis Amos Comenii De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum, ante alias vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae. Textum ad editionem paraverunt Jaromír Červenka et Vlasta T. Miškovská-Kozáková cum operis sociis Josef Brambora, Dagmar Čapková-Votrubová, Jaroslav Hora, Jaromír Kopecký, Jiří Kyrášek, Josef Moravec. Praefationem praemisit Josef Váňa. Epilogum scripsit Jan Patočka. (Latine vertit Bohumil Sládeček.)   Pragae, Academia, h. e. in Aedibus Academiae scientiarum Bohemoslovacae, 1966 (Editio princeps), 4°, I: 775 + (3) pp.; II: 717 + (3) pp.

Viz 1645e, česky: 1992.

  Tomus I:   Panegersiam, Panaugiam, Pansophiam continens. 775 + (3) pp.

Conspectus operis:

Praefatio /7-15/

Ediční poznámka / De editionis apparatu annotatio /15-16, 17-19/

Europae lumina /27-38/

Synopsis operis consultatori /39/

Panegersia /41-95/

Panaugia /97-162/

Pansophia /163-776/

    Gradus I. (Mundus possibilis) /195-225/

    Gradus II. (Mundus idealis seu archetypus) /227-263/

    Gradus III. (Mundus intelligibilis seu angelicus) /265-284/

    Gradus IV. (Mundus materialis seu corporeus) /285-414/

    Gradus V. (Mundus artificialis) /415-541/

    Gradus VI. (Mundus moralis) /543-597/

    Gradus VII. (Mundus spiritualis) /599-724/

    Gradus VIII. (Mundus aeternus) /725-752/

    Pars ultima /753-776/

  Tomus II:   Pampaediam, Panglottiam, Panorthosiam, Pannuthesiam necnon Lexicon reale pansophicum continens. 717 + (3) pp. + appendix.

Conspectus operis:

Pampaedia /9-145/

    ⟨ Artificii legendi et scribendi tirocinium ⟩ (1654a) /131-145/

Panglottia /147-204/

    Novae harmonicae linguae tentamen primum /189-204/

Panorthosia /205-378/

Pannuthesia /379-436/

Lexicon reale pansophicum (1665d) /437-681/

Documenta (XXIV exempla lucis ope facta) /683/

Epilogus (scripsit Ioannes Patočka, latine vertit Bohumil Slačálek) /685-717/

Online: I: Archive.org. — II: Archive.org.

1966b   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek IV: Výbor z Obecné porady o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku. Za redakce Otokara Chlupa, Josefa Váni a Jaromíra Červenky připravili Josef Brambora, D. Čapková-Votrubová, Jaromír Červenka, Jiří Kyrášek, V. T. Miškovská-Kozáková. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1966, 8°, 559 + (1) str. + 4 obr. přílohy.

Obsah:

Úvod (J. Brambora, J. Červenka, O. Chlup) /5-57/

Všeobecná porada o nápravě věcí lidských /59/

Panegersie /71/

Panaugie /125/

Pansofie /167/

Pampaedie /265/

Panglottie /339/

Panorthosie /379/

Pannuthesie /479/

Věcný pansofický slovník (ukázky) (1665d) /527-558/

1968

1968a   Dvéře jazyků odevřené. Janua linguarum reserata. Nejprv v jazyku latinském a nyní v českém zhotovení od J. A. Komenského. Primum lingua Latina facta, nunc autem Bohemica a J. A. Comenio conscripta. Edidit Jaromír Červenka. Cimelia Bohemica, vol. VI.   Pragae, Pragopress, 1968 (facsimile vydání z r. 1633), (100) str.

Viz 1633a.

Příloha: Jaromír Červenka, „Komentář“, 20 str.

1968b   Janua rerum. Nachdruck der Ausgabe von 1681 nit einer Einleitung von Klaus Schaller. Slavische Propyläen. Texte in Neu- und Nachdrucken. Band 9. Herausgegeben von Dmitrij Tschižewskij in Zusammenarbeit mit Dietrich Gerhardt, Ludolf Müller, Alfred Rammelmeyer und Linda Sadnik-Aitzetmüller. München, Wilhelm Fink Verlag, 1968, XI + 87 S.

Viz 1681a.

„In hoc libello pagina tituli originalis ist omissa et in I. capitis inscriptione In januam rerum introitus illud In periit“ (J. Nováková, DJAK 18, p. 224).

1968c   J. A. Comenii Magna Didactica. Ex editione Amstelodamensi anni 1657 omnes libros didacticos complectente nunc primum separatim edidit Fridericus Carolus Hultgren.   Farnborough, 1968, ...

Viz 1633f, 1894d.

Facsimile editione de anni 1894.

1968d   Typographeum vivum. — Živá tiskárna aneb lis myšlenky. Uspořádal a závěrečné slovo napsal Jaroslav Šetlík. Z latinského originálu Opera didactica omnia přeložil F. R. Tichý. Typografie Oldřich Hlavsa. Grafické labyrinty vytvořil Zdeněk Sklenář. Edice Bohemia. Praha, Československý spisovatel, 1968 (1. vyd.), s. p.

Viz 1657.

1968e   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek V: Výbor ze spisů o filosofii a přírodě. Za redakce Josefa Váni a Jaromíra Červenky připravili Josef Brambora, Dagmar Čapková-Votrubová, Jaromír Červenka, Zdeněk Horský, Jiří Kyrášek, V. T. Miškovská-Kozáková. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1968, 8°, 503 + (1) str. + obr. příl.

Obsah:

Slovo úvodem (Josef Váňa) /5-10/

Ediční poznámka /11/

Geometrie a Geodézie (ed. Jiří Kyrášek, Dagmar Čapková) /13-44/

    Geometrie (1632h) /22-34/

    Druhá část Geometrie, zvaná Geodézie (1632h) /37-43/

Popis vesmíru v nástinu (překlad z rukopisu) /45-55/

O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé (1632ch) /57-69/

Přehled fyziky (1633e) /71-182/.

Zkoumání o podstatě tepla a chladna, jejíž pravé poznání je klíč k mnoha tajemstvím přírody (výbor, tr. V. T. Miškovská) /str. 185-221/

Jak mechanikové vyvrátili Descarta a jeho přírodní filosofii /205-221/

První filosofie (1630b) /223-237/

Předchůdce vševědy (1637c) /239-305/

Atrium /307-361/

Dveře věcí /363-430/

Diogenes kynik znovu na živu (tr. Josef Hendrich, rev. V. T. Miškovská-Kozáková) (1658c) /431-502/

1969

1969a   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 1:   Epistula ad Montanum. — Problemata miscellanea. — Sylloge quaestionum controversarum. — Theatrum universitatis rerum. — Amphitheatrum universitatis rerum. — O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé. — Mapa Moravy. — Moudrost starých Čechů. K vydání připravili Jiří Daňhelka, Karel Hádek, Karel Kuchař, František Link, Julie Nováková, František Svejkovský, Antonín Škarka, Rudolf Šrámek. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd 1969, 415 str. + 9 fot. příl. + 1 barevná mapa.

Obsah:

Epistula ad Montanum / J. A. Comenii scriptorum catalogus qui vulgo dicitur Epistula ad Montanum — List Montanovi / Seznam spisů J. A. Komenského neboli tak zvaný List Montanovi (edd. Julie Nováková, Antonín Škarka) /15-55/

Problemata miscellanea (ed. Julie Nováková) (1612b) /57-94/

    Sylloge quaestionum controversarum (1613a) /71-81, 84-86, 89-94/

Theatrum universitatis rerum (edd. Jiří Daňhelka, Karel Hádek, Antonín Škarka) (1616b) /95-181/

Amphitheatrum universitatis rerum (edd. Jiří Daňhelka, Karel Hádek, Antonín Škarka) (1624a) /183-200/

O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé (edd. František Link, Antonín Škarka) (1632ch) /201-218/

Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio neboli tak zvaná Mapa Moravy (edd. Karel Kuchař, Rudolf Šrámek) (1627a) /218-266/

Moudrost starých Čechů / Adagiorum bohemicorum farrago / Moudrost starých Čechů za zrdcadlo vystavená potomkům (ed. František Svejkovský) (1629c) /267-389/

1969b   Listové do nebe. K vydání připravil, doslov, vysvětlivky a ediční poznámku napsal Jaroslav Pleskot. Ostrava: Profil, 1969 (6. vyd.), 4°, 31 + (1) str. (volné archy v obalu).

Viz 1619a.

1969c   „Clamores Eliae“. Proben und Auszüge. Gedeutet und herausgegeben von Antonín Škarka. In: Blekastad, Milada: Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský. Oslo / Praha, Universitetsforlaget / Academia, 1969, pp. 708-727.

Viz 1665a.

1970

1970a   Ad Bohemiam. Uspořádal, doslov "Komenského projevy k vlasti a národu" a poznámky napsal Antonín Škarka.   Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd 1970, 83 str.

Vydáno k 300. výročí Komenského úmrtí 15. listopadu 1670.

1970b   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 17:   Artificii legendi et scribendi tirocinium. — Vestibuli et Januae lingvarum Lucidarium. — Orbis sensualium pictus. K vydání připravili Jaromír Červenka, Stanislav Králík, Jiří Kyrášek, Julie Nováková. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1970 (1. vydání v Academii), 307 + (5) str. + 6 obr. příloh.

Obsah:

Artificii legendi et scribendi tirocinium (ed. Jiří Kyrášek) (1654a) /7-33/

Vestibuli et Januae lingvarum Lucidarium (ed. Jaromír Červenka) /35-52/

Orbis sensualium pictus — Die sichtbare Welt (edd. Jaromír Červenka, Stanislav Králík) (1658b) /53-300/

1970c   De primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, libris. Oratio sub laborum auspicia in Patakinae scholae auditorio majori recitata anno MDCL 28. Novemb. — Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání. Řeč pronesena na počátku prací ve větší síni potocké školy 28. listopadu 1650. Tr. Jaromír Kopecký, Julius Špaňár et col. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1970, 211 str.

Viz 88.

Latinský text podle amsterodamského vydání ODO z r. 1657. Souběžný překlad latinského textu do češtiny, slovenštiny, ruštiny, polštiny, maďarštiny a němčiny.

1970d   Didaktika česká. Didactica bohemica. — Didactica, to jest umění umělého vyučování .... Ed. Stanislav Králík, rec. Jaromír Červenka et Josef Tichý. Cimelia Bohemica, vol. 14. Praga, Pragopress, 1970 (facsimile), [152] pp.

Viz 1628b.

Stanislav Králík: „Didaktika, původní česká verze“, 28 pp. (příloha k faksimili).

1970e   Dvojí poselství k českému národu. Kšaft. Smutný hlas. Ed. Antonín Škarka (předmluva, poznámky). (Edice) Historica.   Vyšehrad, Praha 1970, pp. 111.

1970f   Labyrint světa a ráj srdce To jest světlé vymalování ... Po druhé tlačen v Amsterodamě MDCLXIII. Text k vydání připravil, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřil a doslov napsal Antonín Škarka. Klub čtenářů, sv. 287. Praha: Odeon, 1970 (1. vyd. v Odeonu; náklad 60 000 výt.), 212 + (4) str.

Viz 1623b.

1970g   Labyrint světa a ráj srdce To jest světlé vymalování ... Po druhé tlačen v Amsterodamě MDCLXIII. Text k vydání připravil, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřil a doslov napsal Antonín Škarka. Praha: Odeon, 1970 (náklad 23 000 výt.), 212 + (4) str.

Jazykově upravené a opoznámkované amsterodamské vydání z r. 1663.

Viz 1623b.

1970h   Map of Moravia. Prague, Czech Office for Geodesy and Cartography, 1970, 7 pp. + 1 map.

Viz 1627a.

1970i   Panaugia. Nachdruck der Ausgabe von 1660 mit einer Einleitung von Dmitrij Tschižewskij. Slavische Propyläen. Texte in Neu- und Nachdrucken. Bd. 48. München, Wilhelm Fink, 1970, XVI + 161–320 pp.

Viz 1645e, 1660.

1970j   Listové do nebe. Úprava textu, vysvětlivky, ediční poznámka a doslov: Ivo Imrýšek. Vytiskla Dílna umělecké grafiky v Novém Jičíně. V jubilejním roce Jana Amose Komenského vydal Vlastivědný ústav v Novém Jičíně, 1970 (1800 výt., z toho 1—300 číslovaných), 17 cm, 121 + (2) str.

Vydání je se souhlasem Národního muzea v Praze pořízeno podle jediného dochovaného výtisku z r. 1619, který je uložen v knihovně Národního muzea pod sign. 50 F 9.

Viz 1619a.

Online: ndk.cz.

1971

1971a   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 2:   Retuňk proti Antikristu a svodum jeho. — Haggaeus redivivus. K vydání připravili Jiří Daňhelka, Stanislav Králík, Naděžda Lupínková, Rudolf Říčan. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1971 (1. vydání v Academii), 414 str. + 5 obr. příl.

Obsah:

Retuňk proti Antikristu a svodum jeho (1617a)

Haggaeus redivivus (1632c)

1972

1972a   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek VI: Spisy historické a politické. Za redakce Josefa Polišenského a Josefa Brambory připravili Dagmar Čapková, Jaromír Červenka, Josef Hendrich, Jiří Hrubeš, Metod Klučka, Karel Kuchař, Nicolette Moutová. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1972, 8°, 543 + (5) str. + 8 obr. příl.

Obsah:

Komenský a intelektuální počátky novodobé evropské společnosti (Josef Polišenský) /5-24/

Ediční poznámka (Josef Brambora) /25/

Nové a po všech předcházejících nejpřesnější zobrazení Moravy (edd. Josef Brambora, Karel Kuchař) (1627a) /27-33/

Historie světská neboli politická (ed. Dagmar Čapková) (1632g) /35-59/

Otázky některé o Jednotě bratří českých (ed. Dagmar Čapková) (1631f) /61-82/

Znovu oživlý Haggaeus (ed. Josef Brambora) (1632c) /83-113/

Pozoun milostivého léta (ed. Josef Polišenský, tr. Nicolette Moutová) () /115-126/

Zpráva kratičká o morním nakažení (ed. Dagmar Čapková) /127-162/

Některé úvahy o přípravě Toruňského rozhovoru (edd. Josef Brambora, Jaromír Červenka) /163-184/

Tajná řeč Nathanova k Davidovi. Druhá řeč, tajnější (tr. Josef Hendrich, ed. Jiří Hrubeš) (1651) /185-214/

Chvalozpěv na Karla Gustava (ed. Jiří Hrubeš) /215-228/

Zkáza Lešna (ed. Jaromír Červenka) (1656e) /229-248/

Štěstí národa (edd. Josef Brambora, Metod Klučka, tr. Metod Klučka)/249-290/

Církvi anglikánské (ed. Josef Brambora, tr. Josef Hendrich) /291-302/

Stručná historie církve slovanské (ed. Jaromír Červenka, tr. Josef Hendrich) /303-383/

Napomenutí církvím (ed. Josef Brambora, tr. Josef Hendrich) /385-399/

Pokračování vidění Drabíkových. Slavnostní rozeslání knihy proroctví (ed. Jaromír Červenka) /401-495/

Posel míru (ed. Josef Brambora, tr. Josef Hendrich, rev. tr. Metod Klučka) /497-543/

1973

1973a   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 11:   Paradisus ecclesiae renascentis (Ráj církve znovu se rozzelenávající). — Didactica. — Informatorium školy mateřskéInformatorium maternum, der Mutterschul. — Navržení krátké o obnovení škol v Kralovství českém. — Dvéře jazyků odevřené. — Diogenes Cynicus redivivus. — Abrahamus patriarcha. K vydání připravili Dagmar Čapková, Karel Hádek, Jarmila Koschinová, Stanislav Králík, Jiří Kyrášek, Julie Nováková. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1973 (1. vydání v Academii), 556 str. + 26 obr. příl.

Obsah:

Paradisus ecclesiae renascentis (Ráj církve znovu se rozzelenávající) (1628a)

Didactica (1628b)

Informatorium školy mateřské (1630d)

Informatorium maternum, der Mutterschul (1633d)

Navržení krátké o obnovení škol v Kralovství českém (1632b)

Dvéře jazyků odevřené (1633a)

Diogenes Cynicus redivivus (1658c)

Abrahamus patriarcha (1639c)

1973b   Johann Amos Comenius Ausgewählte Werke I: [Pädagogik]. Herausgegeben und eingeleitet von Klaus Schaller. Hildesheim / New York, Georg Olms Verlag, 1973, XVII + 322 pp.

Inhaltsverzeichnis:

Einleitung /VII/.

Epistola dedicatoria (ODO, pars I, ff. + 1r - + 4v) /1/.

Lectoribus piis, & prudentibus (ODO, pars I, ff. [+5r -+6v]) /11/.

Didactica magna (ODO, pars I, p. 5-col. 196) /15/.

Schola infantiae (ODO, pars I, pp. 198-250) /120/.

Didactica dissertatio (ODO, pars I, col. 345-371 [§ 185]) /148/.

Dilucidatio (ODO, pars I, p. 455-col. 482) /163/.

Novissima linguarum methodus (ODO, pars II, fol. A3v; Index: fol. [A6r&v]; Caput I: col. 17—20; Caput X: col. 93—151) /177/.

De cultura ingeniorum oratio (ODO, pars III, col. 71—104) /212/.

De primario ingenia colendi instrumento libris. Oratio (ODO, pars III, col. 105-114) /224/.

Fortius redivivus (ODO, pars III, col. 758-775) /229/.

Orbis sensualium pictus (ODO, pars III, col. 802-830) /238/.

Schola ludus (ODO, pars III, p. 831; Actus II Seena V: col. 913—915) /240/.

E scholasticis labyrinthis (ODO, pars IV, col. 63-76) /242/.

Typographeum vivum (ODO, pars IV, col. 85-96) /249/.

Traditio lampadis (ODO, pars IV, col. 105-110) /255/.

Pampaedia (Consultatio, Tomus II, p. [9]; Synopsis: p. 13; Caput I: pp. 15—16; Caput II: pp. 17-23) /258/.

Artificii legendi (Consultatio, tomus II, pp. 131-145) /269/.

Panaugia (Consultatio, tomus I, p. [97]; Panaugiae Capita: p. [99]; Caput XIV: pp. 150-154) /284/.

Mundus artificialis (Consultatio, tomus I, p. [415]; Mathetica: pp. 457—459; Gnostica. pp. 465-467; Didactica: pp. 467-473) /291/.

Mundus moralis (Consultatio, tomus I, p. [543]; Caput VI: pp. 584-585) /303/.

Panorthosia (Consultatio, tomus II, p. [205]; Caput XXII: pp. 322—330) /306/.

Pansophiae pars ultima (Consultatio, tomus I, p. [753]; Caput VI: pp. 768-769) /316/.

Lexicon reale pansophicum (Consultatio, tomus II, p. [437]; pp. 508, 510, 514, 522, 560, 575, 582, 603, 604, 613, 639, 640, 641, 642, 660) (1665d) /319/.

1974

1974a   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek VII: Díla slovesného umělce. Výbor z projevů literárněteoretických, literárněhistorických, beletristických, esejistických, kazatelských a básnických. Sestavil a připravil Antonín Škarka. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1974, 8°, 809 + (3) str. + 14 obr. příloh.

Obsah:

Slovesné umění J. A. Komenského (Antonín Škarka) /5-89/

Projevy z oblasti literární teorie a historie

Zpráva a naučení o kazatelství (1651b) (díl třetí) /93-105/

O poezi české (1623c) /107-113/

Annotata (1633g) /119-130/

Kancionál (Předmluva) /139-164/

Díla beletristická a esejistická

Listové do nebe (1619a) /171-200/

Labyrint světa a ráj srdce (1623b) /205-370/

Truchlivého druhý díl /391-438/

Centrum securitatis. To jest hlubina bezpečnosti (kap. I, IV, XII) /443-473/

Renuntiatio mundi. To jest Výhost světu (úryvky) (1633c) /475-484/

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské /487-507/

Truchlivého díl čtvrtý a statní. To jest Smutný hlas /513-541/

Jednoho jet potřebí (dedikace, kap. 1, 7, 10; přel. J. Ludvíkovský) /547-581/

Projevy kazatelské

Boj s Bohem modlitbami (1655c) /587-605/

Matuzalém. To jest o daru dlouhověkosti (1656b) /607-623/

Díla básnická. Příležitostné básně (přel. V. T. Miškovská-Kozáková)

Ze studentských veršů kolegům

(Věnovní diputace Rozmanité problémy [1612] Stanislavu a Ondřeji Jahodinským z Matze a Danielu Breslerovi) /629/

(Pochvalné verše připojené k disputaci Jana Litomila Stručný nárys metafysiky) (signováno: Jan Amos Nivnický z Markomanska) /629-630/

Z veršů let zralosti (přátelům)

Žalozpěv na smrt studenta Alexandra Schlichtinga (1639) /630-631/

Blahopřání k svatbě lékaře Heinricha Martini (1650) /632/

Z veršů politických

Elegie na smrt Mořice učeného lankraběte Hessenského (1632) /633/

Žalozpěv na smrt knížete Zikmunda Rákócziho (1652) /634-635/

Rytm k doufání /635-636/

Duchovní písně. a) Biblické parafráze

Píseň Mojžíšova, po převedení lidu izraelského přes moře a zatopení faraona zpívána /639-641/

Jobovo v netrpělivosti upadnutí a nad narozením svým naříkání /641-643/

Píseň písní Šalomounových /643-664/

Píseň o vinnici boží /664-668/

Píseň anjela s evanjelium věčným; a jiných dvou anjelů přitom /668-670/

b) Skladby původní

Tentýž skutek hlouběji vyjádřený a s větší plněji svázaných slov okrasou /670-675/

Děkování za všelijaká boží dobrodiní /676-681/

Toužení duše věřící po svém nebeském choti /681-685/

Plésání duše věřící v Kristu a přesladkém jeho jménu Ježíš /685-692/

O porušení světa v posledních časích /692-694/

Jiná dětinská, k zpívání malým dítkám v škole neb kázáních dětinských při katechizmu /694-695/

Žákům po škole /695-696/

K začínání nového roku /696-697/

V čas jarní /698-699/

Modlitba za dešt, v čas sucha /699-701/

Život náš na světě jen pout /701-703/

Žehnání se duše věrné s světem /703-706/

Triumf duše věřící z těla ku pánu odcházející /706-710/

Ukolébavka /710-711/

c) Zpěvy exulantské

Písnička z sv. Písem sebraná, k zpívání v přítomném žalostném pošlapání a rozmetání církve boží /711-717/

Písnička ku potěšení do exilium jdoucích složená léta 1627 /717-724/

Písnička lidí vyhnaných /724-728/

d) Překlady

Triumf vítěze Krista /729-730/

Rozkoš duše věřící, Krista milovné, s nebeským chotěm svým /730-733/

Nejbezpečnější věc vždycky pokání činiti, a u noh spasitele leže milosti hledati /733-735/

Z žalmu 46 /735-737/

V čas žně neb vinobraní /737-738/

Po vysvobození z nebezpečenství /738-740/

Veršované modlitby

Vzdychání nábožná aneb rytmovní modlitbičky [z Praxis pietatis]

Modlitba ranní žákům /749/

Při začátku práce /749/

Když slunce zachází /749/

Kdykoli hodiny bijí /749/

Za pokoj politický i církevní /750-751/

  Žalmy sv. Davida /753-768/

  Moudrého Katona Mravná poučování (bez latinských paralel) (1662d) /771-787/

  Přídavek dystychů latinských v české metry uvedených (ukázky) /787-789/

Ediční poznámka /791/

Bibliografické poznámky k jednotlivým spisům /795-809/

1974b   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 14:   Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium. — Pansophiae Christianae liber III. — Ad amicos Lesnae in Polonia agentes. — Consultationis brevissima delineatio. — Elaborandorum operum catalogus. — Studii pansophici in Anglia fautoribus. — Janua rerum reserata (fragmentum). — Pansophiae diatyposis. — Templi pansophici delineatio scenographica. — Scenographiae pansophicae pars II. — Via lucis. K vydání připravily Jarmila Borská, Julie Nováková. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1974 (1. vydání v Academii), 406 + (2) str. + 11 obr. příl.

Obsah:

Praecognita pansophica (Předpoklady pansofie) (ed. Julie Nováková)

    Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium (Dvéře věcí aneb Seminář celé pansofie) (1636c) /11-48, 89-93, 94-100/

    Pansophiae Christianae liber III (Třetí kniha křesťanské pansofie) (1636c) /49-88, 89-93, 101-107/

Pansophica minora londinensia (Londýnské spisky pansofické) (ed. Julie Nováková)

    Ad amicos Lesnae in Polonia agentes (1641a) /111-116, 141-144, 145-146/

    Consultationis brevissima delineatio (1641c) /117-126, 141-144, 147-148/

    Elaborandorum operum catalogus (1641b) /127-136, 141-144, 148-150/

    Studii pansophici in Anglia fautoribus (1642b) /137-140, 141-144, 150/

Janua rerum reserata sive Universalis sapientiae seminarium, vulgò Philosophia prima et metaphysica dicta (fragmentum) (ed. Julie Nováková) /151-168/

Pansophiae diatyposis cum supplementis (Náčrt pansofie) (ed. Julie Nováková)

    Pansophiae diatyposis (1645b) /171-234, 262-266, 267-275/

        [I] Templi sapientiae ichnographia aphorismis comprehensa /175-197/

        [II] Templi pansophici delineatio orthographica /199-230/

        [III] De scenographia operis pansophici admonitio /231-234/

    Templi pansophici delineatio scenographica (suppl. 1) /235-244, 262-266, 275-276/

    Scenographiae pansophicae pars II (suppl. 2) /245-261, 262-266, 276-278/

Via lucis vestigata et vestiganda (edd. Jarmila Borská, Julie Nováková) (1668c) /279-385/

1974c   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 18:   Prima philosophia. — Judicium de Responsione Serarii. — Unum necessarium. — Janua rerum reserata. — Triertium catholicum. K vydání připravili Vojtěch Balík, Jarmila Borská, Jaromír Červenka, Julie Nováková, Rudolf Říčan. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1974 (1. vydání v Academii), 388 str. + 6 obr. příl.

Obsah:

Prima philosophia (edd. Vojtěch Balík, Jaromír Červenka, Julie Nováková) (1630b) /9-34/

Judicium de Responsione Serarii (edd. Julie Nováková, Rudolf Říčan) /35-68/

Unum necessarium (ed. Julie Nováková) (1668a) /69-145/

Janua rerum reserata hoc est Sapientia prima (quam vulgò metaphysicam vocant) (1681a) (ed. Julie Nováková) /147-236/

Triertium catholicum (edd. Jarmila Borská, Julie Nováková) (1681b) /237-365/

1974d   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 13:   Sermo secretus Nathanis ad Davidem. — Sermo secretior (secundus). — Gentis felicitas. — Panegyricus Carolo Gustavo. — Letzte Posaun über Deutschland. — Syllogismus orbis terrarum practicus. — Angelus pacis. — Faber fortunae. — Regulae vitae. — Fortii Erasmique libellis praemissa epistula dedicatoria. — Appendix Vestibuli. K vydání připravili Josef Brambora, Stanislav Králík, Marie Kyralová, Dana Martínková, Amedeo Molnár, Julie Nováková, Rudolf Říčan, Martin Steiner. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1974 (1. vydání v Academii), 338 + (2) str. + 10 obr. příloh.

Obsah:

Sermo secretus Nathanis ad Davidem – Sermo secretior (secundus) (ed. Dana Martínková)

  Sermo secretus Nathanis ad Davidem (1651) /11-21, 28-34/

  Sermo secretior (secundus) /23-27, 28-34/

Gentis felicitas (edd. Julie Nováková, Martin Steiner) (1659) /35-66/

Panegyricus Carolo Gustavo (edd. Marie Kyralová, Julie Nováková) (1655a) /67-94/

Letzte Posaun über Deutschland (edd. Stanislav Králík, Amedeo Molnár) /95-154/

Syllogismus orbis terrarum practicus (ed. Rudolf Říčan) (1665c) /155-174/

Angelus pacis (edd. Marie Kyralová, Julie Nováková) (1667a) /175-211/

Faber fortunae prior — Faber fortunae posterior (ed. Julie Nováková)

  Faber fortunae sive Ars consulendi sibiipsi (1637a) /215-229, 256-265/

  Faber fortunae sive Ars consulendi sibi ipsi (1661) /231-255, 256-265/

Regulae vitae (ed. Julie Nováková) (1657c) /267-284/

Fortii Erasmique libellis praemissa epistula dedicatoria (ed. Julie Nováková) /285-292/

Appendix Vestibuli continens I Sacra exercitia tironum, II Puerilem ethicam, III Praegustum variae eruditionis (edd. Josef Brambora, Marie Kyralová) /293-311/

1975

1975a   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek VIII: Autobiografická vyznání. Plány a dopisy. Za redakce Josefa Brambory připravili Marta Bečková, Josef Brambora, Jan Blahoslav Čapek, Dagmar Čapková, Jaromír Červenka, Bohumil Ryba, Růžena Skálová, Antonín Škarka, Libuše Velčovská. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1975, 424 str. + 20 obr. příl.

Obsah:

K vybraným spisům J. A. Komenského (Josef Novotný) /5-6/.

Slovo úvodem (Josef Brambora) /7-21/.

Spisy

Učencům mého národa (latinská předmluva ke spisu Divadlo světa) (předmluva a poznámky J. Brambora, překlad J. Hendrich) (1616b) /27-33/.

Objasňování pansofických pokusů (úryvek) (předmluva, překlad a poznámky J. Červenka) (1639a) /37-48/.

List Montanovi / Jan Komenský Petru Montanovi (předmluva J. Brambora, překlad J. V. Novák, úprava textu a poznámky J. Brambora) /51-73/.

Dějiny proroctví: Případ Christophora Kottera — Případ Kristiny Poniatowské — Případ Mikuláše Drabíka (úryvky) (předmluva, překlad a poznámky J. Červenka) /77-108/.

Vlastní životopis (§§ 39-128) (předmluva J. Brambora, překlad J. Hendrich, poznámky J. Hendrich a J. Brambora) (1669b) /111-176/.

Stručný nástin porady o tom, co, jak se zdá, směřuje k všeobecné a základní obnově církve (předmluva a poznámky D. Čapková, překlad J. Červenka) (1641c) /179-195/.

Seznam spisů, které je třeba zpracovat, aby se s pomocí boží probudily obecné snahy o pravdu a mír, jak je to v zájmu společného blaha (předmluva a poznámky D. Čapková, překlad Růžena Skálová) (1641b) /197-211/.

Dokumenty

Z deníku (předmluva a poznámky D. Čapková, překlad D. Čapková a J. Červenka) /217-247/.

Vzbuď se Čechie (Úryvek z Výzev Eliášových) (úprava textu Ant. Škarka, poznámky J. Brambora) /251-254/.

Dopisy

(Překlady J. Brambora, D. Čapková, M. Krausová, B. Ryba, R. Skálová, L. Velčovská; poznámky M. Bečková, J. Brambora, J. B. Čapek, D. Čapková, B. Ryba.)

Abrahámu Menzelovi (začátkem roku 1630) /259-260/

S. Hartlibovi (V Lešně v září 1639) /261-263/

Boguslavu Leszczyńskému (12. IX. 1640) /264-274/

Ochránci [Boguslavu Leszczyńskému] (V Lešně 19. I. 1641) /275-279/

B. Leszczyńskému (4. II. 1641) /280-283/

Komenský Hartlibovi (V Lešně 7/17 II. 1641 /284-290/

Komenský Hartlibovi (7. III. 1641) /291-294/

Komenský Morianovi (7. III. 1641) /295-297/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 3. VII. 1642) /298-300/

Ludvíku de Geerovi (V Elbinku 18. IV. 1645) /301-304/

Jiřímu Ritschlovi (V Elbinku 27. XII. 1646) /305-308/

Komenský Figulovi (V Lešně 31. VIII. 1648) /309-312/

Biskupovi strengnässkému (V Lešně 1/11 X. 1648) /313-318/

Komenský Hartlibovi (V Lešně 19/29 VII. 1654) /319-324/

Komenský všem přátelům (Z úkrytu 13. V. 1656) /325-326/

Petru Figulovi (Kdesi ve Slezsku 22. V. 1656) /327-329/

Janu Rültzovi (Ve Štětíně 24. VI. 1656) /330-331/

Komenský Hartlibovi (V Hamburku 3. VIII. 1656) /332-333/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 31. VIII. 1656) /334-336/

Jiřímu Filipu Harsdörfrovi (V Amsterodamu 1. IX. 1656) /337-340/

Magnu Hesenthalerovi (V Amsterodamu 1. IX. 1656) /341-343/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 13. X. 1656) /344-349/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 15. XII. 1656) /350-351/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 4. I. 1657) /352-354/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 5. II. 1657) /355-357/

Komenský Jiřímu II. Rakoczimu (koncem června 1657) /358-360/

Komenský Hartlibovi (10. VII. 1657) /361-366/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 27. VII. 1657) /367-369/

Komenský Hartlibovi (3. VIII. 1657) /370-372/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 10. VIII. 1657) /373-376/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 24. VIII. 1657) /377-378/

Komenský Hartlibovi (V okolí Amsterodamu 31. VIII. 1657) /379-383/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 7. IX. 1657) /384-385/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 16. X. 1657) /386-387/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 30. XI. 1657) /388-389/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 18. I. 1658) /390-391/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 9. II. 1658) /392-394/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 22. II. 1658) /395-396/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 12. IV. 1658) /397-399/

Komenský Hartlibovi (V Amsterodamu 13. VII. 1658) /400/

Komenský Earlu of Anglesea (V Amsterodamu 8. XI. 1661) /401-403/

Bratřím Lednickým, Púchovským a Skalickým (V Amsterodamu 10. II. 1670) /404-407/

Mikuláši Drabíkovi (r. 1670) /408-409/

Mikuláši Drabíkovi (V Amsterodamu 2. XI. 1670) /410/

Časový přehled života, činnosti a díla Jana Amose Komenského (Josef Brambora) /413-420/.

Nad dokončením vybraných spisů J. A. Komenského (Josef Brambora & Jaromír Červenka) /421/.

1975b   Informatorium školy mateřské. Upravil, úvodem, poznámkami a slovníčkem opatřil František R. Tichý. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1975 (4. vydání), 8°, 52 str.

Viz 1630d.

1975c   Comenius’ självbiografi — Comenius about himself. Tr., ed., comm. Jan-Olof Tjäder, Agneta Ljunggren, Stig G. Nordström, Wilhelm Sjöstrand, Milada Blekastad. Årsböcker i svensk undervisningshistoria, Volym 131. Årgång LIV/1974. Stockholm: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1975, 296 pp.

Viz 1669b: Continuatio admonitionis fraternae de temperando charitate zelo.

Rev. Polišenský, J. V.: The Slavonic and East European Review 57: 1 (Jan.), 1979, pp. 126-128. — Miškovská-Kozáková, V. T. – Nováková, Julie: LF 100: 3, 1977, pp. 189-191.

1976

1976a   Johann Amos Comenius Ausgewählte Werke II,1: [Biographisches, Trostschriften]. Herausgegeben und eingeleitet von Klaus Schaller. Hildesheim / New York, Georg Olms Verlag, 1976, XVII + 322 pp.

Inhaltsverzeichnis:

II.1

Einleitung /VII/.

I. Biographisches

Continuatio Admonitionis Fraternae ( [1] § 39—128. S. 7-51) /1/.

J. Comenius — Petro Montano S. ( [2] S. 393-405) /46/.

Unum necessarium ( [3] S. 10—39) /59/.

II. Trostschriften

Listové do nebe ([10] Titelseite) /67/.

Briefe nach dem Himmel ( [4] S. 201—232) /68/.

Renuntiatio mundi ( [12] S. 186—195) /100/.

Labyrinth der Welt ( [5] 159 S.) /103/.

Trauern über Trauern ( [6] 261 S.) /143/.

Unum necessarium ( [3] S. 1—9, 40—55,1—378 (recte 388)) /209/.

1976b   Johann Amos Comenius Ausgewählte Werke II,2: [Theologie und Predigtkunst]. Herausgegeben und eingeleitet von Klaus Schaller. Hildesheim / New York, Georg Olms Verlag, 1976, XVII + 322 pp.

Inhaltsverzeichnis:

III. Theologie und Predigtkunst

Antwort auf die Frage ( [7] 78 S.) /1/.

Lexicon reale pansophicum ([8] Tomus II. Titelseite. S. 437) /21/.

([8] Tomus II. Religio. S. 632) /22/.

Mundus spriritualis ([8] Tomus I. Titelseite. S. 599) /23/.

([8] Tomus I. Synopsis. S. 604) /24/.

([8] Tomus I. Caput IV. S. 631-639) /25/.

([8] Tomus I. Caput V. S. 639—653) /33/.

([8] Tomus I. Caput X. S. 719—724) /48/.

Predigt über den 8. Abschnitt der hl. Leidensgeschichte ([9] S. 151-169) /54/.

Predigt über den 14. Abschnitt der hl. Leidensgeschichte ([9] S. 272-302) /73/.

Aus der Predigt zu Joh. 21, 1-25 ([9] S. 390-391) /104/.

Aus der Predigt zu Matth. 28, 10-20 ([9] S. 407-409) /106/.

Duchovní písně ([11] 3 Abb.) /109/.

Clamores Eliae /110/.

1977

1977a   Clamores Eliae. Gelesen, eingeleitet, herausgegeben und mit einem text-kritischen Anhang versehen von Julie Nováková. Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut der Ruhr-Universität Bochum. Nr. 8. Kastellaun/Hunsrück, Henn Verlag, 1977, 226 pp.

Viz 1665a.

1977b   Johann Amos Comenius Ausgewählte Werke III: [Philosophie, Wissenschaft, Sozialpolitik]. Herausgegeben und eingeleitet von Klaus Schaller. Hildesheim / New York, Georg Olms Verlag, 1977, XXVIII + 402 pp.

Inhaltsverzeichnis:

Einleitung /VII/.

I. Das Programm der ,emendatio rerum humanarum‘

Via lucis ([1] S. 342-350) Widmung /3/.

Via lucis ([2] Caput XVIII. S. 251-255) /12/.

Panegersia ([3] Vorrede S. 3—25) /17/.

([3] S. 31-85, 123-130, 130-141) /40/.

Panorthosia ([4] Tomus II. Synopsis. S. 209) /113/.

([4] Tomus II. Caput I. S. 211—215) /114/.

([4] Tomus II. Caput XV. S. 297—300) /118/.

([4] Tomus II. Caput XXVI. S. 371—376) /122/.

II. Reform der Wissenschaft

Triertium catholicum ([5] Titelseite, S. 1 f.) /131/.

Pädagogik: Via lucis ([2] Caput XVII. S. 248—250) /134/.

Physik: Physicae Synopsis ([6] S. 5—55, nur der deutsche Text auf den ungeraden Seiten.) /137/.

Physik: Mundus materialis ([4] Tomus I. Caput III. S. 305—308) /159/.

Medizin: Mundus artificialis ([4] Tomus I. Caput IV. S. 453—455) /163/.

Geometrie ([7] S. 194-209) /166/.

Cosmographie ([7] S. 210—221) /182/.

Historia prophana sive politica ([8] S. 98—121) /193/.

Technik: Aerotechnica et Anemotechnica, Mundus artificialis ([4] Tomus I. Caput III. S. 440) /217/.

De arte spontanei motus ( [14] Einleitung und Abschrift Fol. 134a—144a) /218/.

III. Sozialpolitische Erwägungen aus der Zeit in Sárospatak

Sermo secretus ([3] S. 147—168) /243/.

Gentis felicitas ([3] S. 171—206) /265/.

IV. Die politische Theorie in der ,Consultatio catholica‘

Mundus moralis ( [4] Tomus I. Capita VII und VIII. S. 585—591) /303/.

Panorthosia: Politica catholica ( [4] Tomus II. Caput XII. S. 285—288) /310/.

Panorthosia: Reformatio politiarum ( [4] Tomus II. Caput XXIV. S. 349-360) /313/.

V. Politisches Engagement

Vernunfft-Schluß ([10] 12 S.) /327/.

Der Engel des Friedens ( [9] S. 161—196) /339/.

Letzte Posaun über Deutschlandt ( [11 ] 48 S.) /374/.

VI. Abbildungen

Vestibulum 1673 ([12] Titelseite und S. 50 f.) /401/.

Moraviae nova delineatio ([13] Falttafel)

1978

1978a   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 12:   Geometria. — Cosmographiae compendium. — Physicae synopsis. — Ad Physicam addenda. — Disquisitiones de caloris et frigoris natura. — Cartesius a mechanicis eversus. — De arte spontanei motus relatio. — De motu perpetuo scriptorum fragmenta. K vydání připravili Dagmar Čapková, Marie Kyralová, Vlasta T. Miškovská-Kozáková, Julie Nováková, Ivana Sommernitzová-Kultová, Stanislav Sousedík, Martin Steiner. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1978 (1. vydání v Academii), 416 str. + 24 obr. příl.

Obsah:

Geometria (1632h)

Cosmographiae compendium (1631h)

Physicae ad lumen divinum reformandae synopsis (1633e)

Ad Physicam addenda (1663c)

Disquisitiones de caloris et frigoris natura

Cartesius a mechanicis eversus

De motu perpetuo scriptorum reliquiae

De arte spontanei motus relatio (1639d) /311-324/

De motu perpetuo scriptorum fragmenta /329-346/

Motus Spontanei, quem Perpetuum vocant historica relatio (1642c) /327/

[excerpta z Clamores Eliae (1665a)] /328-346/

[pseudo-Comenianum:] Explicatio causae moventis naturalis in mobili perpetuo (De anima perpetui mobilis) (1642d) /347-348/

1978b   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 3:   Truchlivý. — Listové do nebe. — Přemyšlování o dokonalosti křesťanské. — Nedobytedlný hrad. — Labyrint světa a ráj srdce. — Pres boží. — O sirobě. — Centrum securitatis. Renuntiatio mundi. — Bazuine des genaden jaar. — Kšaft umírající matky, jednoty bratrské. K vydání připravili Jaroslav Kolár, Milan Kopecký, Jarmila Koschinová, Stanislav Králík, Marie Kyralová, Naděžda Lupínková, Amedeo Molnár, Květa Neradová, Věra Petráčková, Jaroslav Porák, Emil Pražák, Noemi Rejchrtová, Stanislav Sousedík, Martin Steiner, Roland Willemyns. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1978 (1. vydání v Academii), 636 str. + 12 obr. příl.

Obsah:

Truchlivý I–IV (edd. Marie Kyralová, Naděžda Lupínková, Amedeo Molnár, Věra Petráčková) (1623a) /17-159/

Listové do nebe (edd. Jarmila Koschinová, Stanislav Králík, Amedeo Molnár, Květa Neradová) (1619a) /161-184/

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské (edd. Jarmila Koschinová, Stanislav Králík, Květa Neradová, Noemi Rejchrtová) (1622a) /185-233/

Nedobytedlný hrad (edd. Amedeo Molnár, Jaroslav Porák) (1622b) /235-263/

Labyrint světa a ráj srdce (1623b) (ed. Jaroslav Kolár) /265-412/

Pres boží (edd. Amedeo Molnár, Věra Petráčková) (1624c) /413-426/

O sirobě (ed. Milan Kopecký) (1634a) /426-472/

Centrum securitatis (edd. Květa Neradová, Martin Steiner) (1633b) /473-564/

Renuntiatio mundi (1633c) /549-553/

Bazuine des genaden jaar voor de Bohemische natie (Pozoun milostivého léta) (edd. Stanislav Králík, Amedeo Molnár, Roland Willemyns) (1632k) /564-589/

Kšaft umírající matky, jednoty bratrské (ed. Emil Pražák) /591-614/

1978c   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Rejstříky k I.—VIII. svazku. Sestavily Marta Bečková a Růžena Skálová. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1978, 8°, 117 + (3) str.

Obsah:

Úvod (Marta Bečková) /5-7/

Zkratky a vysvětlivky. Odkazy /8/

Jmenný rejstřík /9-39/

Věcný a pojmový rejstřík /40-112/

Rejstřík spisů J. A. Komenského /113-117/

1980

1982

1982a   Die Uralte Christliche Catholische Religion. In: Deutsche Katechismen der Böhmischen Brüder. Mit einer Einleitung von Amedeo Molnár. Hildesheim / New York, Georg Olms Verlag, 1982, pp. 443-516.

Facsimile reproduction.

Viz 1661.

1983

1983a   Informatorium školy mateřské. Připravil (úvod, slovníček, poznámky) F. R. Tichý.   Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1983 (6. vydání), 53 str.

Viz 1630d.

1983b   Píseň písní Šalomounových. Doslov napsala a k vydání připravila Zdenka Tichá. Osm serigrafií Jiří Svoboda. Typografie Hana Blažejová. Faksimile bibliofilského vydání v edici Blíženci (z r. 1981).   Praha, Mladá fronta 1983 (3. vydání, v MF 2. vyd.), 60 str. (volné listy).

Přebásnění Komenského z jeho Kancionálu z roku 1659.

1983c   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 4:   Zpráva a naučení o kazatelství. — O poezi české. — Dionysii Catonis Disticha moralia. — Přídavek Distichů. — Žalmy. — Nové písně některé. — Žehnání kněze Jana Cyrilla. — Písnička ku pohřbu Pavla Fabricia. — Veršované modlitby z přídavků k Praxis pietatis. — Písně a kratší básnická skladání. — De metris Bohemicis adnotatiuncula. — Parafráze IV. eklogy Vergiliovy. — Carmina per occasionem scripta (Básně příležitostné). K vydání připravili Martin Steiner, Milan Kopecký, Stanislav Králík, Věra Petráčková. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1983 (1. vydání v Academii), 443 str. + 12 obr. příl.

Obsah:

Zpráva a naučení o kazatelství (1651b)

O poezi české (1623c)

Dionysii Catonis Disticha moralia (1662d)

Přídavek Distichů

Žalmy (1626a)

Nové písně některé (1631ch)

Žehnání kněze Jana Cyrilla (1632i)

Písnička ku pohřbu Pavla Fabricia (edd. Milan Kopecký, Antonín Škarka) (1649a) /343-351/

Veršované modlitby z přídavků k Praxis pietatis

Písně a kratší básnická skladání

De metris Bohemicis adnotatiuncula

Parafráze IV. eklogy Vergiliovy

Carmina per occasionem scripta (Básně příležitostné)

1983d   Johann Amos Comenius Ausgewählte Werke IV: Antisozinianische Schriften. Teil 1–2. Herausgegeben und eingeleitet von Erwin Schadel. Hildesheim / Zürich / New York, Georg Olms, 1983, 1351 pp. (1: 72+ + 1-815 + (1) pp.; 2: (4) + 817-1351 pp.)

Inhaltsverzeichnis:

Einleitung /7+-71+/

1. Vorbemerkung /7+/. 2. Literaturliste /9+/. 3. Einführung zu den antisozinianischen Schriften des Comenius /24+/. 3.1. Zur geschichtlichen Entwicklung und systematischen Bedeutung des Sozinianismus /24+/. 3.2. Entstehung und Tendenz der antisozinianischen Schriften des Comenius /34+/. 4. Anmerkungen zur ,Einleitung‘ /59+/.

[Die Antisozinianische Schriften des Comenius]

[1.] De Christianorum uno Deo, Patre, Filio, Spiritu S° (1659b) /1-77/

[2.] De Quaestione utrum Dominus Jesus Propria Virtute a mortuis resurrexerit (1659a) /79-138/

[3.] De Irenico irenicorum, Hoc est: Conditionibus Pacis a Socini Secta reliquo Christiano Orbi oblatis (1660) /139-380/

[4.] (Oculus Fidei) Theologia naturalis, sive Liber Creaturarum (1661c) /381-815/

[5.] De Iterato Sociniano Irenico Iterata ad Christianos Admonitio (1661) /817-1032/

[6.] Socinismi Speculum uno intuitu, quicquid ibi creditur aut non creditur, exhibens (1661) /1033-1118/

[7.] Admonitio tertia. I. Ad Zwickerum... II. Ad christianos (1662a) /1119-1190/

Appendix 1: A dextris et sinistris, Hoc est: pro fide in Christum Deum-Hominem cum Marcioniticis deliriis (Humanitatem Christi abnegantibus) lucta (1662e) /1191-1288/

Appendix 2: Comenius' Brief an die Utrechter Theologische Fakultät /1289-1294/

Appendix 3: Iteratus ad D. Baronem Wolz. sermo /1295-1323/

Appendix 4: Verschiedene Faksimile-Vorlagen /1325-1351/

1983e   „De controversia circa ritum acceptionis in Sacra coena Panis et Calicis prioris et posterioris ortisque inde contentionibus judicium J. A. Cij“. In: Petráčková, Věra — Steiner, Martin (edd.): „Příspěvek k informacím o činnosti J. A. Komenského v Šárošpataku (Nad jedním z posledních komeniologických nálezů)“, Studia Comeniana et historica XIII-25, 1983, str. 45–60 (esp. 48–58) (tabulae, 59: fol. 235a, 60: fol. 241b).

Viz 1654d.

1984

1984a   Labyrint světa a ráj srdce. Podruhé tlačen v Amsterodamě 1663. K vydání připravil, ediční poznámkou opatřil, vysvětlivky sestavil a doslov napsal Jaroslav Kolár. Ilustroval Miloslav Disman. Praha, Odeon, 1984 (3. vydání v Odeonu; náklad 19 000 výt.), 195 + (5) str. + 13 listů obr. příl.

Viz 1623b.

1986

1986a   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 15/I:   Dedicatio. Praefatio ODO. — Praefatio ODO I. — Didactica magna. — Schola infantiae. — Scholae vernaculae delineatio. — Janua lingvarum. — Januae lingvarum vestibulum. — De astruendo Januae templo. — Didactica dissertatio. K vydání připravili Vojtěch Balík, Jiří Beneš, Jarmila Borská, Dagmar Čapková, Stanislav Králík, Ivana Kultová, Marie Kyralová, Jiří Kyrášek, Dana Martínková, Jana Matlová, Julie Nováková, Věra Petráčková, Josef Polišenský, Stanislav Sousedík, Martin Steiner, Robert Steiner. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1986 (1. vydání v Academii), 568 str. + 24 obr. příl.

Obsah:

Dedicatio /19/

Praefatio ODO /24/

Praefatio ODO I. /31/

Didactica magna (1633f) /35/

Schola infantiae /215/

Scholae vernaculae delineatio /255/

Janua lingvarum reserata sive seminarium lingvarum et scientiarum omnium /261/

Januae lingvarum reseratae Vestibulum, quo primus ad Latinam lingvam aditus tirunculis paratur (ed. Stanislav Sousedík) (1632f) /305-322/

De astruendo Januae templo (1636d) /325/

Didactica dissertatio (1638b) /355/

1986b   Informatorium školy mateřské, ed. (úvod, slovníček, pozn.) F. R. Tichý; Povinná četba pro pedagogické školy. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1986 (7. vydání), 52 str.

Viz 1630d.

1986c   De primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, libris. Oratio sub laborum auspicia in Patakinae scholae auditorio majori recitata anno MDCL 28. Novemb. — Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání. Řeč pronesena na počátku prací ve větší síni potocké školy 28. listopadu 1650. Latinský text podle amsterodamského vydání Opera didactica omnia z roku 1657. (Tr. Jaromír Kopecký). Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského 1986, 29 + 27 str.

Viz 88.

1987

1987a   O sobě. Soubor textů shromáždili, české edičně připravili, latinské přeložili, starší překlady zrevidovali, úvody k jednotlivým oddílům napsali, chronologickou tabulku, slovníček méně známých pojmů, poznámky vydavatelů, seznam použité literatury a výběr ilustrací Amedeo Molnár a Noemi Rejchrtová. Klub čtenářů. Sv. 579. Praha, Odeon, 1987 (1. vydání), 379 str.

2. vydání 1989.

1987b   Jak dovedně užívat knih. Úryvky z řeči pronesené na počátku prací ve větší síni Potocké školy 28. listopadu 1650 z latiny přeložil prof. dr. Jaromír Kopecký. Kombinovanou technikou vyzdobil Petr Melan. Graficky upravil Vladimír Viener. O vydání pečoval Vladimír Beneš. Vytiskla Stráž, tiskařské závody, národní podnik, Plzeň, závod ve Vimperku jako pozornost pro účastníky Literárního večera k dvacátému založení Lyry Pragensis 31. května 1987. Písmem Garamond ručně vysadil Jan Viener a vytiskl Ludvík Žižka. Kombinovanou techniku vytiskl Milan Dřímal v grafickém ateléru Díla. Vydáno dvě stě číslovaných neprodejných výtisků na ručním papíře z Velkých Losin. [Praha], VHJ Supraphon, Lyra Pragensis, 1987, 16°, 20 str.

V tiráži: Jak dovedně užívat knih hlavního nástroje vzdělání.

Viz 88.

1989

1989a   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 9/I:   Historia profana. — Historie o těžkých protivenstvích. — Historia persecutionum. K vydání připravili Zdeněk Bednář, Dagmar Čapková, Amedeo Molnár, Bohumila Mouchová, Věra Petráčková, Jaroslav Porák, Zuzana Pospíšilová, Noemi Rejchrtová, Martin Steiner. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1989 (1. vydání v Academii), 480 + (16) str. + (2) + 11 listů obr. příloh.

Obsah:

Pojetí dějin v díle J. A. Komenského (Dagmar Čapková) /7-22/

Historia profana sive politica (edd. Bohumila Mouchová, Martin Steiner) (1632g) /23-47, adnotationes criticae: 339-341, isagoge: 365-368, commentarius: 369-386/

Historia o těžkých protivenstvích — Historia persecutionum (edd. Amedeo Molnár, Věra Petráčková, Zuzana Pospíšilová, Noemi Rejchrtová)

Historia o těžkých protivenstvích církve české (1663w) /49-198, kritické poznámky: 342-360, informace o díle: 387-390, komentář: 391-430/

    Suma historie o protivenstvích cirkve české, hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení (to jest od léta 894 až do léta 1632) zběhlých

    Rejstřík osob a věcí /186-193/

    Modlitba plačtivá /194-195/

    Píseň opuštěné církve /195-196/

    Naříkání opuštěné církve /196-197/

    Volání duše těžkostmi sevřené k bohu soudci /197/

    Rytm k doufání /198/

Historia persecutionum ecclesiae Bohemicae (1647a) /199-338, adnotationes criticae: 361-364, isagoge: 387-390, commentarius: 430-442/

    Synopsis historica persequutionum ecclesiae Bohemicae jam inde à primordiis conversionis suae, hoc est anno 894, ad anum usque 1632 continuata

    Index capitum hujus libri /327-329/

    Index personarum et rerum /330-338/

Zkratky — Abbreviaturae /443-449/. Rejstříky — Indices: a) Index nominum b) Index Comenii operum in volumine memoratorum /451-479/. Tabularum phototypicarum index /480/.

1989b   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 15/II:   Pansophiae praeludium. — Conatuum pansophicorum dilucidatio. — Praefatio ODO II. — Novissima lingvuarum methodus. K vydání připravili Helena Businská, Dagmar Čapková, Jaromír Červenka, Stanislav Králík, Marie Kyralová, Vlasta T. Miškovská-Kozáková, Julie Nováková, Věra Petráčková, Zuzana Pospíšilová, Jana Přívratská, Stanislav Sousedík, Martin Steiner, Robert Steiner. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1989 (1. vydání v Academii), 504 str. + 16 obr. příl.

Obsah:

Pansophiae praeludium

Conatuum pansophicorum dilucidatio (1639a)

Praefatio ODO II.

Novissima lingvuarum methodus (1648a)

1989c   Pforte der Dinge. Janua rerum. Eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Erwin Schadel. Philosophische Bibliothek 402. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1989, CVI + 286 pp.

Viz 1681a.

1989d   Serenissimo Svecorum regi Carolo Gustavo, post novum feliciter confectum bellum junctúmque novo foedere totum Septentrionem, votiva acclamatio, in: Beneš, Jiří: „Die Votive acclamatio — ein neuer komeniologischer Fund“, Acta Comeniana 8 (XXXII), 1989, pp. 173-181.

Edice podle výtisku z: Zentralbibliothek Zürich, sign. XXVII.471 l.25.

Viz 1658ch.

1990

1991

1991a   Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání. Řeč pronesená na počátku prací ve větší síni potocké školy 28. listopadu 1650. Tr. Jaromír Kopecký, postf. Petr Peňáz, ed. Lenka Havlíková.   Žďár nad Sázavou, Okresní knihovna Metoděje Josefa Sychry 1991 (1. vyd. v Okr. knihovně M. J. Sychry), 49 str. + 11 obr. příl.

Vydáno k 400. výročí narození J. A. Komenského a 100. výročí narození žďárského pedagoga Františka Mokrého (1891—1991).

1991b   Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání. Řeč pronesená na počátku prací ve větší síni potocké školy 28. listopadu 1650. Tr. Jaromír Kopecký.   Zlín, Emdé 1991 (1. vyd. v Emdé), 25 str.

Vydáno k 400. výročí narození J. A. Komenského. — Knihu graficky upravil Miloslav Daříček. Lept vytiskl Milan Dřímal. Tištěno na ručním papíře.

1992

1992a   Cesta světla. Přeložil a doslovem opatřil Jaromír Kopecký. Ilustrace Pavel Nešleha.   Praha, Mladá fronta, 1992 (2. vydání, 1. vyd. v MF), 229 str.

Viz 1668c (Via Lucis).

1992b   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 23:   Clamores Eliae. K vydání připravila Julie Nováková. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd: 1992 (1. vydání v Academii), 529 + (5) str. + 14 obr. příloh.

Viz 1665a.

Obsah:

(Úvod) /7/

Clamores Eliae

I Tomus V — Tomi textus /13-117/

II Škarty — Chartotheca /119-252/

Adnotationes criticae /253-305/

In Clamores Eliae isagoge /306-320/

Informace o Eliášových křicích /320-335/

Clamorum Eliae fragmenta antehac separatim edita /336-337/

Commentarius /338-493/

Tabularum phototypicarum index — Seznam obrazových příloh /495/

Tabulae phototypicae — Obrazové přílohy (1–29) /post 496/

Abbreviaturae — Zkratky /497-505/

  a) bibliorum — biblických knih /497-498/

  b) caeterorum operum etc. in volumine memoratorum — častěji citovaných děl apod. /498-505/

  c) a Comenio speciatim in Clamoribus usitatae — používané Komenským v rukopise Clamorů /497/

Indices — Rejstříky (Concinnavit / Zpracoval Jiří Beneš) /507-529/

  a) Index nominum — Rejstřík jmenný /507-526a/

  b) Index Comenii operum in volumine memoratorum — Rejstřík Komenského spisů citovaných ve svazku /526a-529/

Viz též bibliografii Julie Novákové (1909—1991).

1992c   Clamores Eliae — Křiky Eliášovy (výbor). Přeložil Jiří Beneš. Praha, Primus, 1992 (1. vydání), 54 str.

Viz 1665a.

1992d   Informatorium školy mateřské. Vydala Noemi Rejchrtová. Průvodní studie Noemi Rejchrtová a Josef Langmeier; kresby a typografie Anna Kopecká. Praha, Kalich, 1992 (1. souborné vydání), 140 str.

Viz 1630d.

1992e   Kancionál. Vydala a předmluvou opatřila Olga Settari. Praha, Kalich, 1992 (1. vydání), 231 str. + 4 obr. příl. + noty.

Viz 1659.

1992f   Obecná porada o nápravě věcí lidských. Předmluva Jarmila Skalková. Úvod Dagmar Čapková. Ediční poznámka Marta Bečková, Anna Holendová, Jana Matlová. Doslov Jan Patočka.   Praha, Nakladatelství Svoboda 1992 (1. vydání), 3 svazky, I. 563 + (5), II. 500 + (4), III. 594 + (4) str.

Viz 1645e, 1966a.

Kolektivní překlad latinského textu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica vydaného v roce 1966.

Obsah:

  I.  

Předmluva (Jarmila Skalková) /9-10/

Úvod. Komenského Obecná porada a její význam (Dagmar Čapková) /11-43/

Ediční poznámka (Marta Bečková, Anna Holendová, Jana Matlová) /45-47/

  Světlům Evropy (překlad Martin Steiner, komentář Dagmar Čapková) /51-68/

  Přehled poradního díla /69/

  I. Panegersia (překlad Jan Kalivoda, a Martin Svatoš, komentář Marta Bečková) /71-135/

  II. Panaugia (překlad Jiří Hejlek, komentář Stanislav Sousedík) /137-222/

  III. Pansofia /223-558/

První předmluva (překlad Martin Steiner, komentář Dagmar Čapková) /229-238/

Druhá předmluva (překlad Martin Steiner, komentář Marie Kyralová) /241-265/

Svět možný (překlad a komentář Jaromír Červenka) /267-314/

Svět pravzorový (překlad a komentář Jaromír Červenka) /315-367/

Svět andělský (překlad a komentář Jaromír Červenka; úprava překladu Jana Matlová) /369-394/

Svět materiální (překlad s částečným použitím překladu Josefa Hendricha Markéta Klosová, komentář Marie Kyralová) /395-558/

Bibliografické vysvětlivky a zkratky (Marta Bečková, Anna Holendová) /559-563/

  II.  

  III. Pansofia

Svět lidské dovednosti (překlad Jaromír Červenka {úprava rukopisného překladu Martin Steiner}, Markéta Klosová, Zdeněk Horský, Martin Steiner, komentář Jaromír Červenka, Markéta Klosová, Zdeněk Horský) /9-181/

Svět mravní (překlad Jiří Hejlek, komentář Věra Soudilová) /183-263/

Svět duchovní (překlad Jiří Hejlek a Eva Procházková, komentář Renata Flossová) /265-427/

Svět věčný (překlad Jan Kalivoda, komentář Pavel Floss) /429-466/

Závěrečná část Pansofie (překlad a komentář Karel Floss) /467-496/

Bibliografické vysvětlivky a zkratky (Anna Holendová) /497-500/

  III.  

  IV. Pampaedia (překlad Josef Hendrich, revize překladu Jana Přívratská a Vladimír Přívratský, komentář Dagmar Čapková) /9-165/

  V. Panglottia (rukopisný překlad Josef Hendrich, úprava rukopisného překladu a překlad chybějících částí Jana Přívratská, a Vladimír Přívratský, komentář Jana Přívratská a Jiří Beneš) /167-218/

  První pokus o nový harmonický jazyk (překlad s částečným použitím rukopisného překladu Josefa Hendricha Jana Přívratská, komentář Jana Přívratská) /219-251/

  VI. Panorthosia (překlad Josef Hendrich, revize překladu Jiří Beneš, komentář Dagmar Čapková) /253-461/

  VII. Pannuthesia (překlad Libuše Velčovská a Jiří Beneš {s přihlédnutím k Hendrichovu překladu některých částí}, komentář Marta Bečková) /463-531/

Komenského Všeobecná porada (Jan Patočka) /533-564/

Bibliografické vysvětlivky a zkratky (Marta Bečková, Anna Holendová) /565-569/

Rejstřík (vypracoval Vladimír Urbánek) /570-594/

1992g   Praxis pietatis čili jak se cvičit v pravé zbožnosti. Do současné češtiny převedl a upravil Ladislav Kopecký.   Praha, Ekumenická rada církví / Kalich, 1992 (1. upravené vyd.), 235 str.

Viz 1630a.

Podle amsterodamského vydání z roku 1661.

1992h   Přemyšlování o moudrosti to jest o hmyzení všetečného opouštění a noh svých na cestu pokoje uvozování, aneb o zpytování srdce svého, ze samosvojnosti vyvozování a do svobody dítek Božích uvádění. Řeči přívětivé a napominatedlné od Jana Amose Komenského. Výběr myšlenek J. A. Komenského z jeho duchovních spisů pořídil Jiří Polma. Ediční pozn. J. Polma a Jan M. Tomeš. Tři lepty Markéty Králové vytiskl Milan Dřímal. Graf. úprava Vladimír Viener.   Eva, sv. 6.   Praha, Bonaventura, 1992, str. 44.

Tištěno na ručním papíru. Volné listy v deskách.

1992i   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 15/III:   Vestibulum-Vortür. — Janua-Tür. — Grammatica Latino-vernacula. — Annotationes super Grammaticam. — De Lexico januali. — De Atrio. — Judicia. — Petri Colbovii Sendeschreiben. — De vocatione in Hungariam. — Schola pansophica. — De repertis pansophici studii obicibus. — Primitiae laborum scholasticorum. Edd. Marta Bečková & Jiří Beneš & Dagmar Čapková & Karel Hubka & Stanislav Králík & Marie Kyralová & Jana Matlová & Stanislav Sousedík & Martin Steiner & Robert Steiner. Praha, Academia, 1992 (1. vydání v Academii), 384 str. + 12 obr. příl.

Obsah:

Vestibulum Latinae lingvae rerum et lingvae cardines exhibens — Vortür der lateinischen Sprache (edd. Stanislav Králík, Stanislav Sousedík) (1651) /9-15/

Latinae lingvae Janua reserata — Die offene Tür der lateinischen Sprache (edd. Stanislav Králík, Marie Kyralová, Martin Steiner) (1649) /19-24/

Januae lingvarum novissime clavis Grammatica Latino-vernacula (edd. Jiří Beneš, Karel Hubka) (1643) (1649) (1657) /29-128/

Annotationes super Grammaticam novam janualem /129-160/

De Lexico januali Latino-Germanico (edd. Jiří Beneš, Jana Matlová) (1650) /163-167/

De Atrio Latinitatis /169/

Judicia novaeque diquisitiones /171-174/

Petri Colbovii von Gadebusch aus Melchenburg Sendeschreiben (ed. Stanislav Králík) /177-180/

De vocatione in Hungariam schola pansophica (ed. Stanislav Sousedík) /185-188/

Schola pansophica, hoc est Universalis sapientiae officina /189-237/

De repertis pansophici studii obicibus (edd. Marta Bečková, Dagmar Čapková, Martin Steiner) /241-247/

Primitiae laborum scholasticorum

Dedicatio /253-254/

De cultura ingeniorum oratio (1650) /255-274/

De primario ingenia colendi instrumento solerter versando, libris, oratio (1650) /275-282/

De schola latina tribus classibus divisa /283-300/

Dedicatio Susanae Lórántffi /305-306/

1992j   „První filosofie“ (Prima philosophia), přeložila Markéta Klosová, Filosofický časopis 40: 1, 1992, str. 105-113.

Viz 1630b.

1993

1993a   Angelus Pacis / Friedensengel. Eingeleitet, erläutert und herausgegeben von Walter Eykmann. Neu übersetzt von Otto Schönberg. Würzburg, Königshausen & Neumann, 1993, 103 pp.

Viz 1667a.

Inhalt: Vorwort /7/. I. Einführung /8/. II. Angelus pacis / Friedensengel (lateinisch und deutsch mit Anmerkungen) /12/. III. Die Idee des Friedens und der Friedenserziehung bei Comenius /78/. Anmerkungen /99/. Literatur /102/.

1994

1994a   Vindicatio famae et conscientiae — Schutzschrift zur Verteidigung von Ruf und Gewissen. Lateinisch-deutsch. Herausgegeben, übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Jürgen Beer. Schriften zur Comeniusforschung. Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Erziehungswissenschaftlichen Institut der Heinrich Heine-Universität Düsseldorf, 23. Sankt Augustin, Academia-Verlag, 1994, 208 pp. + Ill.

Viz 1659.

1995

1995   Mapa Moravy — mědiryt z roku 1627 ze sbírek Muzea města Brna. Bolit-B press, Brno 1995, 1 mapa, barevná (list 47 x 57 slož. na 23 x 29 cm).

Moraviae auctore I. A. Comenio — mapová faksimilia.

1996

1996a   Orbis pictus 1896.   Aquarius 1996 (1. vyd.), 285 pp.

Viz 1658b.

Původní sto let starý latinský, německý, francouzský a český text, poprvé doplněný anglickým a maďarským překladem. Do angličtiny přeložila Klára Bokorová, do maďarštiny György Simkó. K vydání použita publikace Orbis pictus, nakladatele Jaroslava Pospíšila z r. 1896.

1997

1997a   Panegyricus Carolo Gustavo — Lobrede auf König Karl X. Gustav. Schriften zur Comenius-Forschung Bd. 25. Hrsg., übers., eingel. und mit Anmerkungen versehen von Jürgen Beer. Sankt Augustin, Academie Verlag, 1997, 94 pp.

Viz 1655a.

1997b   Der Weg des Lichtes. Via lucis. Eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Uwe Voigt. Philosophische Bibliothek 484. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1997, XLIX + 268 pp.

Viz 1668c.

1998

1998a   Truchlivý I, II. — Labyrint světa a ráj srdce. Ediční příprava, komentář a vysvětlivky Věra Petráčková a Jaroslav Kolár. Česká knižnice, sv. 7. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1998 (1. vydání v NLN), 399 str.

Viz 1623a a 1623b. — Následující vydání v ČK: 2014b, 2022b [2023].

1998b   Labyrint světa a ráj srdce. Výběr pro představení Lyry Pragensis Helena Glancová. Výtvarný doprovod Albín Brunovský. Lyra Pragensis 209. Praha, Nadace Lyry Pragensis 1998 (1. vydání), (52) str.

Viz 1623b.

Online: digitalniknihovna.cz.

1999

1999a.   „Dveře věcí otevřené (1643)“, přeložila Markéta Klosová za spolupráce Věry Soudilové na úvodu a komentáři, Studia Comeniana et historica XXIX-62, 1999, str. 211-226.

Viz 1643c.

První český překlad lat. spisku Janua rerum reserata sive Universalis sapientiae seminarium, vulgò Philosophia prima et Metaphysica dicta.

1999b   Jedno nezbytné — Unum necessarium. Z latinského originálu Unum necessarium přeložil Luděk Brož. Praha, Kalich, 1999 (1. vydání), 181 str.

Viz 1668a.

2000

2000a   Finspongský rukopis Jana Amose Komenského — dosud neznámý anonymní rukopis Komenského předmluvy »Europae lumina« a »Dedikace třem královstvím« nalezený ve švédském Norrköpingu. S komentářem a poznámkami vydává Blanka Karlsson.   Pontes pragenses, sv. 12.   Brno, L. Marek 2000, 92 str.

„Europae lumina, Viri docti, et pii, Salvete.“ Předmluva a dedikace jsou součástí díla De Rerum humanarum emendatione consultatio catholica.

Vydáno u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského.

Srv. Blanka Karlsson: Comenius och Finspongshandskriften — samlade verk om Finspongshandskriften 1991—2017. Norrköping, Blanka Pragensis Förlag, 2018.

2001

2001a   Orbis sensualium pictus — Svět v obrazích (přetisk prvního vydání z roku 1658).   Levné knihy KMa, Praha 2001, str. 323.

Fotoreprint vydání z r. 1942. Souběžný český a německý text.

2002

2002a   Jak dovedně užívat knih. Úryvky z řeči pronesené na počátku prací ve větší síni Potocké školy 28. listopadu 1650 z latiny přeložil Jaromír Kopecký. Kombinovanou technikou vyzdobil Petr Melan. Graficky upravil Vladimír Viener. O vydání pečoval Milan Friedl. Písmem Baskerville vysadil Ekonoprint a vytiskla Sedistra, Praha, jako neprodejný tisk, ke 110. výročí založení Pedagogického muzea Jana Amose Komenského v Praze a k připomenutí 410. výročí narození J. A. K. Kombinovanou techniku vytiskl Milan Dřímal. Knihařskou práci provedla Jarmila Sequensová. Vydáno dvě stě číslovaných výtisků na papíře Excudit, Plzeň. V Praze, Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského, 2002, 11 cm, 20 str.

V tiráži: Jak dovedně užívat knih hlavního nástroje vzdělání.

Viz 88.

2003

2003a   Dvéře jazyků odevřené. Předmluva Martin Steiner. (Edice) Smil. Jazykem o jazyce. Svazek 1. Řídí Patrik Ouředník. Praha / Litomyšl, Paseka, 2003 (7. vydání, v Pasece 1. vyd.), 115 str.

Viz 1633a.

2003b   Labyrint světa a ráj srdce.   Vydal Vladimír Beneš v nakl. Bonaventura, Praha 2003, 47 str. + il. + 2 CD. — Viz 1663b.

Text alegorického traktátu je převzat z jevištního provedení v Lyře Pragensis z 80. let dvacátého století. CD s tehdejší studiovou nahrávkou. Pro toto vydání poskytl Karel Demel svých pět barevných kombinovaných technik, které vytiskli Pavel a Milan Dřímalovi; grafickou úpravu navrhl Vladimír Viener; text vysadila písmem Garamond Zdena Vienerová; vazbu včetně pouzdra zhotovil Ateliér Krupka v Úvalech u Prahy.

2003c   Mapy Moravy ze 16.—18. století — The 16th to 18th century maps of Moravia — Die Landkarten Mährens aus der Zeit von 16. bis 18. Jahrhundert. Ed. Helena Jakešová. Muzeum Komenského (Štefl software, Brno), Přerov 2003, CD-ROM.

Čtyři původní mapy Moravy: Pavel Fabricius (1519—1589) Jan Amos Komenský (1592—1670) Georg Matthaeus Vischer (1628—1696) Jan Kryštof Müller (1673—1721)

2003d   Johann Amos Comenius Ausgewählte Werke. Band V: De regula fidei judicium duplex. Herausgegeben und eingeleitet von Hans-Joachim Müller. Reprint der Ausgabe Amsterdam 1658. Hildesheim, Georg Olms, 2003, XXXIV + 648 pp.

Inhaltsverzeichnis:

I. Qualiter à Valeriano Magno, Cappucino, constructa fuit.

II. Qualiter ex intentione Dei, & Ecclesiae usu, construenda venit.

Viz 1658g.

2004

2004a   Didaktika analytická (jazykové úpravy Růžena Váňová; poznámkami doplnily Zdena Rosecká a Marie Kostečková). Brno, Tvořivá škola, 2004 (1. vydání), 69 str.

Lingvarum methodus novissima. — Jako výchozího textu bylo použito překladu Heleny Businské, revidovaného Bohumilem Rybou z roku 1946.

2004b   Labyrint světa a ráj srdce. Editor Antonín Škarka. Ilustrace Rut Kohnová. Praha, Naše vojsko, 2004, 253 str.

2004c   Listové do nebe. Pro potřebu muzea Moravských bratří v Suchdole n. Odrou vydala spol. Moravian. Suchdol nad Odrou: Moravian, historicko-vlastivědná společnost, 2004, 15 cm, 38 str.

Viz 1619a.

2005

2005a   Labyrint světa a ráj srdce. Ilustrace Rut Kohnová. Praha, Waldpress, 2005 (1. vydání), 183 str.

Upraveno podle amsterodamského vydání z r. 1663b.

2006

2006a   Komenský kontra Gracián: Pansofie prodromus, aneb, O pravé a plné moudrosti / Gracián kontra Komenský: Příruční orákulum, aneb, Umění moudrosti. Uspořádali Květa Neradová a Hugo Schreiber. Knihu doprovázejí grafické listy výtvarníka Petra Hanouska. Praha, Evropský literární klub, 2006, 99 + 134 str.

Viz 1639b.

2007

2007a   Informatorium školy mateřské. Editor Tomáš Havelka. Předmluva Martin Steiner. Edice Europa sv. 5.   Academia, Praha 2007, str. 132. — Viz . . .

2007b   Obecná porada o nápravě věcí lidských (výbor z díla podle překladů z let 1950 a 1966). Překlad . . . Edice Comenius.   Soliton, Brno 2007, str. 312. — Viz . . .

2008

2008a   Pansophische Schriften. Johann Amos Comenius. Lateinisch/Deutsch. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Matthias Scherbaum. Bibliotheca classicorum, Bd. 4. Comeniana, Bd. 2. Oberhaid, Utopica 2008, 367 Seiten.

Inhalt:

Prima philosophia — Erste Philosophie (1630b) /36-95/.

Praecognita pansophica — Pansophische Vorkenntnisse.

Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium — Pforte der Dinge, oder, Pflanzstätte der Ganzen Pansophie.

Pansophiae Christianae liber III — Buch III der christlichen Pansophie.

2008b   Všenáprava. Překlad Josef Hendrich. Edice Comenius.   Brno, Soliton 2008, 308 str. — Viz . . .

2009

2009a   Cesta světla. Překlad . . . Námět: Pavel Šebek. Úvody Jan Kumpera. Ediční příprava Michaela Hashemi.   Blansko, Almi 2009, 294 str. + errata.

Obsah: Cesta světla (Via lucis). — Anděl míru (Angelus pacis). — Štěstí národa (Gentis felicitas). — Věječka moudrosti (Ventilabrum sapientiae).

2009b   Labyrint světa a ráj srdce. Ilustrace Barbora Uhráková. Brno, Tribun EU, 2009, 176 str.

Viz 1623b.

Online: digitalniknihovna.cz.

2010

2010a   Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů. Překlad, předmluva, komentář Markéta Klosová. Edice Europa sv. 23.   Praha, Academia, 2010, 203 str.

Obsah: Pansophiae praeludium (1639b). Conatuum pansophicorum dilucidatio (1639a).

2010b   Suite de l'admonition fraternelle à Maresius. Traduction française de Continuatio fraternae admonitionis Comenii ad Maresium (1669). Suivie d'une transcription critique du texte latin par Claire Le Brun-Gouanvic. Préface de Jean Antoine Caravolas. Collection L'ouverture philosophique. Editions L'Harmattan, 2010, 288 pp.

Table des matières: Préface de Jean Antoine Caravolas /7/. Notes sur la traduction française et sur la transcription critique du texte latin /51/. Suite de l'admonition fraternelle à Maresius /55/. Continuatio fraternae admonitionis Comenii ad Maresium /167/. Annexes: Corrections apportées aux texte de l'édition d'Amsterdam /255/. Index des noms propres /258/. OEuvres cités dans la Continuatio /269/. Citations bibliques /272/. Références bibliographiques /274/.

Viz 1669b.

2011

2011a   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 15/IV:   Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum — Eruditionis scholasticae pars II, Janua. K vydání připravili Jiří Beneš et al. Praha, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2011, 542 str. + 16 obr. příl.

Obsah:

Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum

Dedicatio

Vestibulum

Rudimenta grammaticae

Repertorium vestibulare

De instituendis exercitiis

Eruditionis scholasticae pars II, Janua

Dedicatio

Lexicon januale

Grammatica janualis

Janua

2013

2013a   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 9/II:   Historia Lasitii — Historie Lasitského — Lesnae excidium — Carolo Gustavo votiva acclamatio. K vydání připravili Martin Steiner, Tomáš Havelka, Jiří Just, Věra Petráčková, Stanislav Sousedík, Marta Bečková, Marie Kyralová, Jiří Beneš, Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek. Praha, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2013, 441 + (3) str. + 16 obr. příl.

Obsah:

Historia Lasitii (edd. Stanislav Sousedík, Martin Steiner) (1649c) /7-152, 289-340/

Historie Lasitského (edd. Tomáš Havelka, Jiří Just, Věra Petráčková) /153-287, 289-340/

Lesnae excidium anno MDCLVI in Aprili factum fide historicâ narratum (edd. Marta Bečková, Marie Kyralová) (1656e) /341-365/

Carolo Gustavo votiva acclamatio (ed. Jiří Beneš) /367-387/

2013b   Labyrint světa a ráj srdce. Do současného jazyka upravil Tomáš Makovička. Doslov Pavel Heřmánek. Kolážemi z dobových materiálů ilustroval Miroslav Huptych. Praha, Práh, 2013, 24 cm, 267 str.

Viz 1623b.

2014

2014a   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 19/I:   De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. K vydání připravili Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová. Praha, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2014, 379 + (1) str. + barevné obr. přílohy.

Obsah:

Europae lumina

Panegersia

Panaugia

2014b   Labyrint světa a ráj srdce. Text edičně připravili Jaroslav Kolár a Markéta Selucká. Komentář napsali Tomáš Havelka a Jaroslav Kolár. Česká knižnice, sv. 76.   Brno, Host, 2014 (2. vydání v ČK), 249 + (7) str.

Viz 1623b. — Předchozí vydání v ČK: 1998a.

Rev. Marie Škarpová: e*forum (12. 8. 2015).

2015

2017

2017a   Spisy o první filosofii. Latinský text k vydání připravil a za spolupráce Věry Schifferové přeložil Vojtěch Balík. Knihovna novověké tradice a současnosti. Svazek 66. Praha, OIKOYMENH 2017, 765 + (1) str.

Obsah:

Prima philosophia — První filosofie (1630b) /33-97/

Scenographiae pansophicae pars II, quae portae scientiarum metaphysicae delineationem exhibet — Pansofické scenografie část II, která podává náčrt brány věd, metafyziky (1974) /99-157/

Janua rerum reserata sive Universalis sapientiae seminarium, vulgò Philosophia prima et Metaphysica dicta — Dveře věcí otevřené aneb Seminář universální moudrosti, obvykle nazývané První filosofie a Metafysika (1643c) /159-195/

Janua rerum reserata hoc est Sapientia prima (quam vulgò metaphysicam vocant) — Dveře věcí otevřené, to jest První moudrost, které obyčejně říkají metafyzika (1681a) /197-447/

Mundus possibilis ceu totius pansophiae basis — Svět možný neboli základ celé pansofie (1966) /449-567/

Mundus idealis seu archetypus — Svět ideový čili pravzorový (1966) /569-719/

2017b   Komenského Vlastní životopis. Autobiografie Komenského pro období 1628—1658 zachycená ve spisu Pokračování v bratrském napomínání S. Maresia o mírnění horlivosti láskou. S věrným zobrazováním před povahou dravčí a před škraboškami. K tomu přednímu cíli, aby byla zmenšena nenávist a rozmnožena přízeň, anebo aby trvalí zatvrzelci byli schváceni božským i lidským soudem. K vydání s úpravou překladu J. Hendricha připravil, předmluvou a poznámkami, chronologickým přehledem a bibliografickým výběrem opatřil profesor PhDr. Jan Kumpera, CSc. Edice ALMI. Petrovice: ProfiSales, s.r.o., 2017, 12 cm, 130 str.

Obsah: Předmluva /7-18/. Ediční poznámka /19-20/. (Životopis) ¶¶ 39–128 /23-104/. Poznámky /105-122/. Komenského život a dílo v chronologickém přehledu /123-127/. Výběrová bibliografie /128-129/.

Viz 1669b.

2017c   Engel van de vrede. Angelus pacis. Hertaling, annotaties en nawoord door H. E. S. Woldring. Uit het Latijn vertaald door R. A. B. Oosterhuis onder de titel De engel des vredes. Eindhoven, Uitgeverij Damon, 2017, 94 pp.

Viz 1667a.

Inhoud: Engel van de vrede spreekt tot de Engelse en Nederlandse vredesgezanten die naar Breda zijn afgevaardigd om van daaruit naar alle christenen in Europa en vervolgens naar alle volken van de hele wereld te worden gezonden, met de oproep om zich in te houden en voortaan geen oorlog meer te voeren, en om plaats te maken voor de vredevorst Christus, die aan alle volken de vrede wil verkondigen. Mei, 1667. /7/. Verantwoording /71/. Register /89/.

2018

2018a   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 26/I:   Epistulae — Korespondence. Pars I. 1622—1642. K vydání připravili Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Václav Bok, Markéta Klosová, Marcela Slavíková, Lucie Storchová, Kateřina Šolcová. Praha, Academia, 2018, 353 str.

Obsah:

2018b   Kancyonál. To gest, Kniha Žalmů a Pjsnj duchownjch, k chwále Božj a spasytedlnému Wěřjcych vzděľánj y dáwno prwé, y w nowě teď, gazykem Českým sľožených, a nynj spolu wydaných. K vydání připravili Petr Daněk a Jiří K. Kroupa. Praha, KLP — Koniasch Latin Press ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě a s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, 2018, 14 cm, 750 + 50 str. — Viz 1659.

Faksimile vydání z roku 1659.

2019

2019a   Labyrint světa a ráj srdce. Text původního vydání z roku 1623 a úpravou v jazyce 21. století od Lukáše Makovičky. Předmluvu napsal prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. Ilustroval technikou digitální koláže Miroslav Huptych. Praha, Práh, 2019, 39 cm, 286 str.

Viz 1623b.

2020

2020a   Jedno nezbytné. Z latinského originálu Unum necessarium přeložil Luděk Brož. Druhé vydání. Praha: Kalich, 2020, 218 str.

2022

2022a   Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. Svazek 19/II:   De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Pars 2. Pansophia (Pars 1). K vydání připravili Martin Steiner, Markéta Klosová, Vojtěch Balík, Magda Králová, Marie Kyralová, Lenka Řezníková, Věra Schifferová, Martin Žemla. Praha, Academia, 2022, 347 str.

2022b   Duchovní traktáty I, II. Texty k vydání připravil a komentáře napsal Tomáš Havelka. Česká knižnice 119/I–II. Brno / Praha: Nadační fond Česká knižnice ÚČLK FF UK / Ústav pro Českou literaturu AV ČR / Host, 2022 [recte: 2023], I: 405 + (11), II: 430 + (10) str.

Obsah I: Labyrint světa a Lusthauz srdce ([první vydání podle rukopisu] 1623b) /7-126/. Centrum securitatis ([první vydání podle rukopisu] 1625) /127-211/. Renuntiatio mundi (1633c) /213-221/. Komentář /223/. Různočtení /242/. Vysvětlivky /353/.

Obsah II: Truchlivý (I) (1623) /7-51/. Truchlivého druhý díl (Truchlivý II) (1624) /53-95/. Kázání pohřební nad ctihodným mužem knězem Pavlem Fabriciem (1649a) /97-117/. O vymítání němého i jakéhokoli jiného ďábelství kázání (Kázání o vymítání ďábelství) (1649b) /119-161/. K navrácení se na první opuštěnou lásku Jednoty bratrské rozptýleným jejim z Čech a z Moravy ostatků jménem Božím učiněné napomenutí (Napomenutí z Historie Jana Łasického) (1649) /163-212/. Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1650) /213-231/. Truchlivého třetí díl, v němž se zdržuje: Řvání hrdličky (Truchlivý III — Řvání hrdličky) (1650) /233-246/. Truchlivého díl čtvrtý a ostatní, to jest Smutný hlas (Truchlivý IV — Smutný hlas) (1660) /247-273/. Komentář /275/. Literatura a zkratky /303/. Ediční poznámka /309/. Různočtení /321/. Vysvětlivky /337/.

Rev. Jan Malura: e*forum (14. 9. 2023).

2022c   Jedno nezbytné. Z latinského originálu Unum necessarium přeložil Luděk Brož. Třetí vydání. Praha: Kalich, 2022, 218 str.

2023

2023a   Štěstí národa. Jan Václav Novák: překlad z latiny a úvod původního vydání z roku 1901. Markéta Pánková úvodní slovo reprintu. Praha, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2023, (6) + 47 str.

2024

2024a   Diogenes kynik znovu naživu a Patriarcha Abraham. Překlad Markéta Klosová. Praha, Filosofia, 2024, ... str.

Obsah: Diogenes kynik znovu naživu (1638c) /../. Patriarcha Abraham (1639c) /../.

 

 

 

 

 

 

Opera collecta & selecta

Spisy Jana Amosa Komenského

Nákladem Vincence Paseky, knihaře a ozdobníka v Karlíně v Praze (1864—1865).

I. Přemýšlování. O hradu nedobytelném. O dokonalosti křesťanské (1864a)

II. Nábožná přemýšlování o večeři Páně od Jana Amosa Komenského, k čemuž připojen jest Čtrnáctý článek z konfesí starých Čechův o večeři Páně jednající (1865a)

III. Hlubina bezpečnosti, aneb: Světlé vyobrazení. Výhost světu (1864b)

IV. Harmonie, aneb, Rozjímání o umučení, smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, sebrána ze všech čtyr evangelistu a v jistý pořádek uvedena (1864c)

V. Truchlivý křesťan

VI. Historie o původu a činech bratří českých

VII. Zlatá brána jazyka

VIII. Srovnání a v pořádek uvedení čtyr Evanjelistů, vypisujících utrpení Páně a k horlivé pobožnosti zbuzujících modliteb

IX. Praxis pietatis

X. Manualník

XI. Labyrint světa a Ráj srdce

XII. Život blahoslavené paměti Jana Amosa Komenského. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské (1865b)

XIIi. Svět v obrazích

Jana Amosa Komenského
Sebrané spisy vychovatelské

I. Brána věcí otevřená (1886a, 1891b).

II. O studiu latiny Vratislavským... (1886b).

III. O nápravě věcí lidských... (1888a).

Spisy Jana Amosa Komenského

1. Listy Komenského a vrstevníků jeho (1898).

2. Theatrum universitatis rerum (1897).

3. Na spis proti Jednotě Bratrské od Sam. Martinia z Dražova sepsaný Ohlášení (1898).

4. Maudrost starých Čechů (1901).

5. Listy Komenského a vrstevníků jeho II. (1902).

6. Cesta pokoje (1902).

Sebrané spisy J. A. Komenského
Vybrané spisy J. A. Komenského

1. Didaktika veliká. (1905) (2. vyd. 1930.)

2. Informatorium školy mateřské... (1908). (Změna názvu edice.)

3. Výbor prací potockých... (1926).

Veškeré spisy
Jana Amosa Komenského /
Jana Amosa Komenského veškeré spisy
Johannis Amos Comenii opera omnia
(VSJAK)

Vrchní redakci vede Th. a Ph.Dr. Jan Kvačala, univ. professor v Jurjevě. Spolupracovníci: Prof. Dr. J. Bohatec ve Vídni; prof. Dr. Ot. Kádner v Praze; Ferd. Menčík ve Vídni; dr. Jos. Th. Müller v Ochranově; prof. dr. J. V. Novák v Praze; prof. dr. V. Novotný v Praze; dr. Jos. Reber v Erlangách.

Vydává Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno (1910—1929—1938).

I. Problemata miscellanea... (1914).

IV. Didaktika česká... (1913).

IV/2. Didactica magna... (1938).

VI. Leges illustris gymnasii Lesnensis... (1911).

IX. (6.) De studii pansophici impedimentis... (1915).

X. (8.) Orbis pictus. (1929).

XV. Listové do nebe.... (1910).

XVII. Řád Jednoty... (1912).

XVIII. (7.) Manualník... (1926).

 

Vybrané spisy
Jana Amose Komenského
(VSK)

Řídí Pedagogický ústav Jana Amose Komenského za vedení dr. Josefa Brambory a univ. doc. dr. Jaromíra Červenky.

Vydává Státní pedagogické nakladatelství, Praha (1958—1978).

1. Navržení krátké... (1958).

2. Výbor z pedagogických prací potockých a amsterodamských (1960 [1962]).

3. Nejnovější metoda jazyků Jana Amose Komenského (1964).

4. Výbor z Obecné porady o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku (1966).

5. Výbor ze spisů o filosofii a přírodě (1968).

6. Spisy historické a politické (1972).

7. Díla slovesného umělce (1974).

8. Autobiografická vyznání. Plány a dopisy (1975).

Rejstříky k 1.—8. svazku (1978).

 

Dílo Jana Amose Komenského
Johannis Amos Comenii Opera omnia
(DJAK)

Vydává Academia, nakladatelství Československé akademie věd / Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha (1969—....).

1. Epistula ad Montanum... (1969).

2. Retuňk proti Antikristu... (1971).

3. Truchlivý... (1978).

4. Zpráva a naučení o kazatelství... (1983).

5. Annotata... (xxxx).

6. Svědectví podlé povědomosti a pravdy dané paní Esteře Sádovské... (xxxx).

7. Praxis pietatis (xxxx).

8. Otázky některé o Jednotě bratří českých... (xxxx).

9/I. Historia profana... (1989).

9/II. Historia Lasitii... (2013).

10. Manualník (xxxx).

11. Paradisus ecclesiae renascentis... (1973).

12. Geometria... (1978).

13. Sermo secretus Nathanis ad Davidem... (1974).

14. Janua rerum... (1974).

15/I. Didactica magna... (1986).

15/II. Pansophiae praeludium... (1989).

15/III. Vestibulum-Vortür... (1992).

15/IV. Eruditionis scholasticae... (2011).

16. Grammatica latina... (xxxx).

17. Artificii legendi et scribendi tirocinium... (1970).

18. Prima philosophia... (1974).

19/I. De rerum humanarum emendatione... 1 (2014).

19/II. De rerum humanarum emendatione... 2 (2022).

20. Auf den kurtzen Bericht von der Frage, ob der Herr Jesus sich selbst aus eigner Kraft von der Toten auferweckt habe, Antowort... (xxxx).

21. De Christianorum uno Deo... (xxxx).

22. Janua sive Introductorium in Biblia sacra... (xxxx).

23. Clamores Eliae (1992).

24. Vidění a zjevení Kristofa Kottera... (xxxx).

25. Retuňk duchovní věrným a mnohými pokušeními zemdleným křesťanům... (xxxx).

26/I. Epistulae — Korespondence I. 1622—1642 (2018).

26/II. Epistulae — Korespondence II. 1639–1641 (xxxx).

27. Indices (xxxx).

 

Johann Amos Comenius
Ausgewählte Werke

Herausgegeben von Dmitrij Tschižewskij und Klaus Schaller.

Georg Olms Verlag, Hildesheim / Zürich / New York (1973—2003).

I. [Pädagogik] (1973b, 19972)

II,1. Biographisches, Trostschriften (1976a, 20012)

II,2. Theologie und Predigtkunst (1976b, 20012)

III. [Philosophie, Wissenschaft, Sozialpolitik] (1977b, 20012)

IV,1. Antisozinianische Schriften (1983d)

IV,2. Antisozinianische Schriften (1983d)

V. De regula fidei judicium duplex (2003d)

 

 

 

 

 

Prameny

  Baďurová, Anežka: „Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do r. 1800“, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník ze 4. odborné konference Olomouc, 11.—12. října 1994. Brno, Sdružení knihoven České republiky — Olomouc, Státní vědecká knihovna 1995, str. 88-93.

  Baďurová, Anežka: „Bibliography of the Works of J. A. Comenius Printed Before 1800: Report on an Unfinished Project“, Acta Comeniana 17, 2003, str. 191-198. Online: lib.cas

  Baďurová, Anežka (red.): Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do r. 1800. Online: 2007 Knihovna AV ČR, v. v. i.

  Balík, Vojtěch (za přispění Ivety Marešové): „Díla J. A. Komenského (podle zkrácených názvů)“, in: Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii. K vydání připravili Vojtěch Balík a Věra Schifferová. Praha, OIKOYMENH 2017, str. 723-732.

  Beneš, Jiří & Steiner, Martin: „Die Janua lingvarum reserata 1631—1657“, AC 6 (XXX), 1985, str. 185-199.

  Blažková, Lenka: „Francouzská vydání spisů J. A. Komenského a osudy jejich výtisků“, Knihy a dějiny 4/2, (Praha) 1997, str. 27-45. Online: kramerius.lib.cas.

  Blekastad, Milada: Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský. Oslo / Praha, Universitetsforlaget / Academia, 1969.

Bibliographie. Abteilung I. Werke J. A. Komenskýs. a) Bisher nicht herausgegebene Handschriften in chronologischer Ordnung. b) Briefsammlungen und einzeln veröffentlichte Briefe J. A. Komenskýs in chronologischer Ordnung. c) Sammlungen der Werke J. A. Komenskýs in chronologischer Ordnung. d) Gedruckte Schriften J. A. Komenskýs in alphabetischer Ordnung. e) Die von JAK übersetzten oder herausgegebenen Werke, s. auch u. Abteilung II, unter: Biblia, Colbovius, Drabík, Erasmus, Felinus, Kancyonál, Katechismus, Kotter, Łasicki, Lux in tenebris, Lux e tenebris, Meliš, Kirchen-, Haus- und Hertzens Musica, Poniatowska, Řád, Ratio, Vechner David. /728-749/

  Bohatcová, Mirjam: J. A. Komenský. Soupis rukopisů, Bibliografický katalog ČSR — České knihy 1957. Zvláštní sešit 7 — 15. 12. 1957.   Praha, Národní knihovna 1957.

  Bokrosová, Katarína: „Vydania diel Komenského na Slovensku v 17. až 19. storočí a začiatky slovenskej komeniologie“, in: Bibliotheca Antiqua 2014. Sborník z 23. konference 5.-6. listopadu 2014 Olomouc. Editoři Rostislav Krušinský a Tereza Vintrová. Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2014, str. 30-36. — Online: VKOL.

  Brambora, Josef: Knižní dílo Jana Amose Komenského. Studie bibliografická.   Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1957 (2. vydání, „stav v říjnu 1956, částečně i pozdější“).

První vydání: Praha 1954, stav do května 1954.

  Brtová, Bohuslava: Díla J. A. Komenského v Základní knihovně — Ústředí vědeckých informací ČSAV. Vědecké informace ČSAV, Bibliografie 4.   Základní knihovna — Praha, Ústředí vědeckých informací ČSAV 1991.

  Brtová, Bohuslava & Vidmanová, Stanislava: „Seznam děl J. A. Komenského uchovávaných pouze v zahraničí (tisky do r. 1670)“, Studia Comeniana et Historica VIII, 1978, č. 18, str. 123-236.

  Brunnerová, Miroslava: Ex libris: Comenius. Soupis starých tisků komenian knihovny Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze vydaný u příležitosti oslav 400. výročí narození J. A. Komenského. Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského 1991.

  Čapková, Dagmar: Neznámý deník Komenského (Pracovní deník v díle Komenského jako příspěvek k hodnocení dialektických vztahů pansofie a pedagogiky ve spisech Komenského). Dokumenty a prameny. (Příloha.) [Studia Comeniana et Historica IV, č. 8-9 (1974). (Musaeum Comenii Hunno-Brodense — Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.) Praha, Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV, 1976].

  Dokoupil, Vladislav: Soupis komenian Universitní knihovny v Brně. Brno, Vydala Universitní knihovna v Brně v září 1957 (rozmnoženina). (Online: digitalniknihovna.cz.)

  Hendrich, Josef: „Soupis prací Komenského“, in: Novák, Jan V. & Hendrich, Josef: Jan Amos Komenský. Jeho život a spisy, Praha 1920—1932, str. 688-709.

[I.] Seznam prvý. §§ 1-154 (práce jsou seřaděny chronologicky, a to podle data, kdy se jimi začal Komenský obirati). [II.] Seznam druhý. Zamýšlené, nedokončené, nejisté a drobnější práce Komenského. §§ 1-49.

  Hendrich, Josef: Soupis prací Komenského. Nekorigovaný strojopis (strojopisný rozmlžený průklep v NPMK JAK [Dar Dr. Brambory]). [1950?], 95 str.

[I.] Seznam prvý. §§ 1-200. [II.] Seznam druhý. Zamýšlené, nedokončené, nejisté a drobnější práce Komenského. §§ 1-76. [III.] Abecední index.

  Karásková, Růžena: Dílo Jana Amose Komenského ve fondu Státní vědecké knihovny v Olomouci. Publikace. Sv. 23/1988.   Olomouc, Státní vědecká knihovna 1988.

  Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, Praha 1925—1967.

Online: KPS – Databáze Knihopis.

  Kopecký, Jaromír — Patočka, Jan — Kyrášek, Jiří: „Chronologický seznam spisů J. A. Komenského“, in: Jan Amos Komenský. Nástin života a díla. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1957, str. 254-267.

  Kumpera, Jan: „Katalog spisů J. A. Komenského“, in: Jan Kumpera, Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků.   Amosius Servis & Ostrava, Nakladatelství Svoboda, 1992, str. 199-316.

  Kvačala, Jan: „Verzeichniß der Werke des Comenius. Bibliographie“, in: Johan Kvacsala, Johann Amos Comenius. Sein Leben und seine Schriften. Belege und Erklärungen. Anhang II.   Verlag von Julius Klinkhardt, Berlin — Leipzig — Wien, 1892, str. 69-89.

  Lapáček, Jiří: „III. Soupis komenián“. In: Hýbl, František — Lapáček, Jiří, Soupis komenián. Přerov, Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově, 1992, str. 12-62.

  Machová, Jitka: „Vzácné exempláře spisů J. A. Komenského v Moravské zemské knihovně v Brně“, in: Bibliotheca Antiqua 2015. Sborník z 24. konference 4.-5. listopadu 2015 Olomouc. Editoři Rostislav Krušinský a Tereza Vintrová. Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2015, str. 53-59. — Online: VKOL.

  Novák, Jan V.: „Česká bibliografie J. A. Komenského“, Časopis Moravského musea zemského I, 1901, str. 81-96; II, 1902, str. 57-67; III. 1903, str. 14-25.

  Novák, Jan V. – Hendrich, Josef: Jan Amos Komenský. Jeho život a spisy. Příležitostné vzdělávací spisy Dědictví Komenského číslo 214.   Praha, 1920—1932. Online: Kramerius-mlp.

  Nowak, Zbigniew: „Pisma Jana Amosa Komeńskiego w zbiorach Biblioteki Gdańskiej“. Libri Gedanenses. Tom VI–VII. Rocznik za lata 1972—1973. (Rocznik Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk) Gdańsk: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, pp. 45-108.

  Osińska, Wanda: Jan Amos Komenský w Polsce. Repertorium prac Komenskiego znajdujących się w polskich księgozbiorach. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, Zakład narodowy im. Ossolińskich PAN, 1972.

  Pilz, Kurt: Johann Amos Comenius. Die Ausgaben des Orbis Sensualium Pictus. Eine Bibliographie. Beiträge zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg.   Nürnberg, Selbstverlag der Stadtbibliothek Nürnberg, 1967.

  Pokorný, Zdeněk: Bibliografie knižních komenian 1945—1990 (S přehledem poválečné komeniologie). (Vydáno k 400. výročí narození J. A. Komenského). Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání, Státní pedagogická knihovna Komenského, 1992 (5. rozšířené vydání).

  Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích. Sestavila Komise pro soupis děl J. A. Komenského. Vědecká redaktorka Dr. Emma Urbánková. Edice Universitní knihovny v Praze. Rediguje dr. Jan Petrmichl.   Praha, Státní pedagogické nakladatelství v Praze, 1959.

  Turnbull, George Henry: Hartlib, Dury and Comenius. Gleanings from Hartlib's Papers. London, University Press of Liverpool, Hodder & Stoughton, 1947. (Online: Archive.org.)

  Vobr, Jaroslav: Dílo Jana Amose Komenského ve fondech Státní vědecké knihovny v Brně a moravských klášterních knihoven. Rukopisy a staré tisky 1611—1800. Brno, Státní vědecká knihovna, 1992.

  Zíbrt, Čeněk (sestavil pomocí Dra Josefa Volfa): Bibliografie české historie, díl 5, Dějiny české od roku 1670—1679. čís. 22.999-30.910; Jan Amos Komenský č. 17.324–30.638. Praha, Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1912, str. 325-960 (č. 17324–30638). — Viz Zíbrtova Bibliografie → Komenský

Podle Knihopisu je soupis Jos. Volfa „nekritický“ (srv. Knihopis českých a slovenských tisků, Díl II., část IV., Písmena K–L, 1949, s. 130).

  Zoubek, Fr. J.: „Seznam spisů Jana Amosa Komenského“, in: Fr. J. Zoubek, Život Jana Amosa Komenského. Na oslavu třísetleté památky jeho narození. Vydáno z pozůstalosti spisovatelovy péčí »Besedy učitelské Budče« na Smíchově. K tisku upravil Dr. Jan V. Novák.   Praha, J. Otto, 1892, str. 259-288.

  Zoubek, Fr. J.: „Verzeichnis und chronologische Reihenfolge der Schriften des Comenius“, in: Beeger, Julius & Zoubek, Franz (tr. & pref.): Comenius, Johann Amos, Grosse Unterrichtslehre, Pädagogische Bibliothek, Bd. III;   Leipzig, Max Hesse (non ante 1874 [1883?], 4. ed.), pp. CI-CVIII.

Internetové odkazy

  Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do roku 1800 (Knihovna AV ČR v.v.i.)

  Knihověda.lib.cas.cz — Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800: Komenský, Jan Amos, 1592—1670

  Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (MJAKUB) — J. A. Komenský — život, dílo, odkaz

  Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku (dříve: Oddělení pro studium a edici díla Jana Amose Komenského) FÚ AV ČR

  Sbírka komenian v Moravské zemské knihovně (MZK) (Komeniana)

 

 

 

 

Od 10. října 2023 postupně aktualizováno

 

 

 

  

 

 

Seznam zkratek:

 

ACActa Comeniana (Praha, 1969—).

AJAKArchiv pro badání o životě a spisech J. A. Komenského, od r. 1957: Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského, od 16. ročníku: Acta Comeniana.

ČČHČeský časopis historický.

ČČMČasopis Českého Musea.

ČMMČasopis matice moravské.

DJAKDílo Jana Amose Komenského – Johannis Amos Comenii Opera omnia (Academia, Praha, 1969—).

KnihopisKnihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, Praha 1925—1967.

LFListy filologické.

N-HNovák–Hendrich, Jan Amos Komenský. Jeho život a spisy, 1920–1932.

KNM — Knihovna Národního musea, Praha.

ODOOpera didactica omnia (Amsterodam 1657).

OOOpera omnia, viz DJAK.

SaSSlovo a slovesnost.

SCetHStudia Comeniana et historica. Časopis musea J. A. Komenského (Uherský Brod, 1971—).

SoupisSoupis děl J. A. K. v čs. knihovnách, 1959.

VSJAKVeškeré spisy Jana Amosa Komenského, Brno.

VSKVybrané spisy Jana Amose Komenského, SPN, Praha 1958—1978.

Zíbrt — Čeněk Zíbrt, Bibliografie české historie V, Praha 1912.

— Vydáno tiskem později.

— Nedochované, nebo ztracené dílo.

? — Autorství je nejisté.

⟬  ⟭ — Doba udávaného, nebo pravděpodobného vzniku.

 


 

  Rejstřík titulů
Index of titles

A

A dextris et sinistris

A synopsis of physicks

Abrahamus patriarcha

Absurditatum echo

Acclamatio votiva Carolo Gustavo

Ad amicos Lesnae in Polonia agentes

Ad excitanda publice veritatis et pacis studia elaborandorum operum catalogus

Ad exercitanda publice veritatis et pacis 1641

Ad fratres presbyterianos

Ad Montanum

Ad Physicam addenda

Ad rationem ordinis et disciplinae annotata quaedam

Adagiorum bohemicorum farrago

Addenda Physicae

Admonitio de irenico irenicorum 1659

Admonitio de iterato sociniano irenico 1661

Admonitio de zelo sine scientia et charitate

Admonitio tertia. I. Ad D. Zwickerum. II. Ad Christianos

Adnotationes

Agenda Patakina

Alphabeticus libellus

Amfitheatrum / Amphitheatrum universitatis rerum

Analytická didaktika

Anděl míru

Andělé 1613?

Angelus pacis

Anglie, list o ní

Animae sanctae beatum satellitium

Annotata

Annotationes super grammaticam novam janualem

Antidotum apostasiae

Antimaresius

Antiquitates Moraviae

Antwort an den Bericht

Apologia pro latinitate Januae

Apologie, viz ohlášení

Appendix Vestibuli

Ars ornatoria sive grammatica elegans

Artificii legendi et scribendi tirocinium

Astronomia

Astronomia ad lumen physicum reformanda

Astronomiae Copernicianae refutatio

Atrium 1652

Atrium, rerum et linguarum ornamenta exhibens

Auctarium Vestibuli 1656

Auff den Kurtzen (ungegründeten) Bericht ... Antwort

Aurora

Autobiografie

B

Balsamentum spirituale

Balsamiště duchovní

Básně příležitostné

Basuyne / Bazuine des ghenaden jaer

Bericht von der Pestilenz

Bibliorum Turcicorum dedicatio

Bibliotheca portatilis

Boj Michala a anjelů jeho s drakem

Boj s Bohem modlitbami

Brána do Písem svatých

Brána Hibernská 161, 237, 310, 397

Brána jazyků

Brána moudrosti otevřená

Brána věcí otevřená

Bratrské napomenutí p. Maresia pro zmenšení nenávisti a rozmnožení přízně

Brevis historiola 1660

C

Calendarium ecclesiasticum

Carmina per occasionem scripta

Cartesius a mechanicis eversus

Catalogus operum elaborandorum

Catonova dvojverší

Centrum securitatis

Centum dialogi pansophiae 1664

Certus et exquisitus modus . . . tales erigendi Scholas, ut omnis utriusque sexus Juventus . . . intra pubertatis annas ad omnia quae presentis et futurae vitae sunt, instrui possit compendiose, jucunde solide

Cesta pokoje

Cesta světla

Clamores Eliae

Clamores oppressorum in caelum

Clipeus / Clypeus contra Antichristum

Comenianae lingvarum methodi synopsis

Comenianorum conatuum delineatio

Conatuum Comenianorum praeludia

Conatuum pansophicorum dilucidatio

Concio synodalis de ministris

Concordantia

Confessio aneb Počet z víry

Consultatio catholica

Consultatio de rerum humanarum emendatione

Consultationis brevissima delineatio

Continuatio admonitionis fraternae de temperando charitate zelo

Continuatio Historiae Revelationum Nicolai Drabicii ab Anno 1656 ad 1663

Continuatio laborum scholasticorum

Continuatio von Stephani Melisches Nächtlichen Gesichten

Continuatio von S. M. Nachtgesichten

Contio synodalis de ministris 1637

Coronis laborum scholasticorum

Cosmographiae compendium

Cultura ingeniorum

Cupressus emortualis B. Manibus Alex. Schlichtingii 1639

Cvičení se v pobožnosti pravé

Cyrilla žehnání

Č

Česká Didaktika

Čtyřicet rad J. A. Komenského dětem i dospělým

D

Ďábelství

Další napomenutí

Dar dlouhověkosti

De angelis

De antiquitatibus Moraviae

De arte spontanei motus relatio

De astronomia

De astruendo Comenianae Januae Latinitatis templo (D. Vechneri) epistola

De Atrio Latinitatis

De bono unitatis et ordinis

De colloquii Thoruniensis apparatu cogitationes quaedam

De condendo Pansophiae libro consultatio

De controversia circa ritum acceptionis in Sacra coena Panis et Calicis judicium

De cultura ingeniorum oratio 1650

De dissidentium in rebus fidei Christianorum reconciliatione hypomnemata

De dissidiis tollendis

De editione libri Lux in tenebris dicti Informatio ad conscios

De eleganti elegantiarum studio oratiuncula 1651—1652

De emendatione. . . consultatio catholica, viz Consultatio

De Christianorum uno Deo, Patre, Filio, Spiritu sancto, fides antiqua contra novatores

De instituendis e Latinae lingvae Vestibulo exercitiis commonefactio

De irenico irenicorum admonitio 1659

De iterato sociniano irenico iterata ad Christianos admonitio

De legitima in ecclesiis evangelicis pastorum missione dissertatio 1645

De Lexico januali Latino-Germanico

De libris

De metris poesi Bohemorum convenientibus adnotatiuncula Ecloga IV.

De motu perpetuo scriptorum fragmenta

De novis didactica studia continuandi occasionibus 1657

De omnimodo rerum humanarum emendatione

De orbitate

De origine baronum a Žerotín

De Pansophia condenda deliberatio 1654-1656

De primario ingenia collendi instrumento sollerter versando libris oratio 1650

De primis Moravorum regibus

De primis occasionibus ... relatio

De principis Transsylvaniae ruina ... iudicium amici ad amicum

De quaestione, utrum Dominus Jesus propria virtute a mortuis resurrexerit

De ratione studii liber vere aureus 1652

De reconciliatione

De rectoris officio et discipulorum 1633-1634

De regula fidei judicium duplex

De reperta ad auctores / authores latinos prompte legendos et clare intelligendos facili, brevi amoenaque via, schola latina tribus classibus divisa

De repertis pansophici studii obicibus deque tollendis illis deliberationes variae

De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum, ante alios vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae

De S. Domini coena, sive Eucharistia

De scenographia operis pansophici admonitio

De sermonis latini ... studio / De sermonis Latini studio didactica dissertatio

De schola latina

De schola sic ordinata deliberatio

De studii pansophici impedimentis

De studio elegantiarum

De Turcica Novi Testamenti versione Anglica annotatio

De utilitate accuratae rerum nomenclaturae oratiuncula 1651

De veris et falsis prophetis e solis scripturis S. instituta disquisitio

De Vestibuli LL novissimi usu informatorium

De vocatione in Hungariam brevis narratiuncula

De vocatione in Hungariam relatio

De zelo sine scientia et charitate admonitio fraterna

Deliberatio de Latio a Tyberi ad Bodrocum transferendo

Delineatio libri pansophici

Delineatio Moraviae

Delineatio scholae vernaculae 1657

Deníky / Denníky / Diář Komenského

Dialogi

Dialogů sto

Diaria Comeniana

Diatyposis pansophiae

Dictionarium Vestibulare Latino-Bohemicum 1648-1649

Dictionarium Vestibulare Latino-germanicum 1643-1649

Didactica dissertatio 1637

Didactica generalis

Didactica magna

Didactica specialis

Didacticae idea ex arcanis aeternis 1657

Didaktická rozprava

Didaktický odkaz

Didaktický stroj

Didaktika (Didactica)

Didaktika analytická

Didaktika česká

Didaktika latinská

Didaktika / Didaktica, to jest umění umělého vyučování 1628-1632

Didaktika velká

Die offene Tür der lateinischen Sprach

Die uralte christliche catholische Religion 1661

Dilucidatio conatuum pansophicorum

Dimissio voluminis prophetici 1667

Diogenes cynicus redivivus

Dionysii Catonis Disticha moralia

Disquisitiones de caloris et frigoris natura 1659

Dissertatio didactica

Disticha moralia

Divadlo písem svatých

Divadlo předivných tajemství božích v Písmě vyjevených

Divadlo světa

Divadlo veškerenstva věcí

Dodatky fysiky

Dokonalost křesťanská

Dopis Montanovi

Dopis Opitzovi

Dovršení prací školských, viz Coronis

Drabicianarum visionum continuatio

Duchovní písně

Dva spisy vševědné

Dvéře jazyků odevřené

Dveře věcí

Dveře věcí otevřené (1643)

Dvojí kázání

Dvojí spis vzdělavatedlný

Dyonisii Catonis Disticha moralia

E

E labyrinthis exitus

E scholasticis labyrinthis exitus in planum 1657

Ecclesiae Anglicanae salutem in Domino

Ecclesiae Slavonicae ... brevis Historiola

Echo absurditatum

Ekloga Vergiliova

Elaborandorum operum catalogus

Elegantiarum studium

Elias Pandocheus

Elias redivivus

Elias ultimi seculi

Eliášovy křiky

Encomia methodi verae

Encheiridion / Enchiridion biblicum

Encheiridion physicae restitutae

Enoch, to je o stálém lidí Bohu oddaných s Bohem chození

Epicedium Lesnensis

Epistula ad Montanum

Epitome Novi testamenti

Epitome revelationum divinarum

Eruditionis scholasticae pars I.—III.

Eruditionis scholasticae syntagma triunum harmonicum

Eruditionis variae praegustus

Ethica puerilis 1658

Europae lumina, salvete

Evangelistarum harmonia

Evigila, Polonia!

Excerpta ex Paraclesi Erasmi et Melanchthonis Hypotheseos

Excidium Lesnae

Exercitia sacra tironum

Exhortatio ad juventutem in synodo Ostrorogiensi 1634

Exhortationes

Exhortatorium universale

Exitus e scholasticis labyrinthis

Explicatio causae moventis

F

Faber fortunae sive Ars consulendi sibi ipsi 1657, 1662

Faber fortunae (prior)

Faber fortunae (posterior)

Familiae Žerotinianae vetustas et dignitas

Felicitas gentis

Fides antiqua

Fofr moudrosti

Fortii Erasmique libellis praemissa Epistula dedicatoria

Fortius redivivus sive De pellenda scholis ignavia 1652

Fortsetzung der Nächtlichen Gesichte S. M.

Fortunae faber

Fukar moudrosti

Fundamenta

Fundamenta grammaticae 1643-1649

Fysika

G

Genealogicum

Gentis felicitas

Gentium salutis reparator

Geometria

Geometria theoretica

Geometria practica (Geodesie)

Grammatica atrialis

Grammatica elegans 1652

Grammatica janualis

Grammatica Latina nova methodo ad jucundam facilitatem celeremque praxin ex naturalis didacticae legibus concinnata

Grammatica vernacula

Grammatica vestibularis

Grammatica z Triertia

Grammaticae facilioris praecepta

Grammaticae praecepta

H

Haec ita tum primo concepta...

Haec sic Principibus exhibita ...

Haggaeus redivivus

Háj (chybným překladem), viz Silva

Harmonia evangelistarum 1628

Harmonia / Harmonie historie o vzkříšení Páně 1631

Historia krátká o původu Jednoty

Historia persecutionum ecclesiae Bohemicae

Historia prophana / profana sive politica

Historia revelationum Christophori Kotteri, Christinae Poniatoviae, Nicolai Drabicii

Historica relatio

Historie Lasitského

Historie / Historia o těžkých protivenstvích církve české... 1655

Historie o umučení a smrti Ježíše Krista... ze všech čtyř evanjelistů sebraná a v jistý pořádek uvedená 1631

Historie o vzkříšení a na nebe vstoupení Pána našeho Ježíše Krista, kázáním paterým vysvětlená / Historia o umučení, smrti, pohřbu i vzkříšení Ježíše Krista

Historiola brevis ecclesiae slavonicae

Hlas ostatní strážného

Hlas smutný

Hlubina bezpečnosti

Hrad nedobytný

Huldrici Neufeld Judicium

Humano generi communis liber Pansophia, h. e. Universalis Sapientia

Hypomnemata

Ch

Christianae iuventutis spirituale balsamentum

Christianae juventutis rosarium

Christianismus reconciliabilis reconciliatore Christo

Chvála methody pravé

I

Idea didacticae ex arcanis aeternis

Idea illustris Patakinae scholae

Idea světlé školy potocké

Illustris Patakinae scholae idea

Impedimenta studii pansophici

Independentia aeternarum confusionum origo

Index plenus vocum Germanicarum cum perquam utili Germanis homonymorum paronymorumque silvula

Informatio de editione libri Lux in tenebris

Informatorium der Mutterschule

Informatorium maternum, der Mutterschul

Informatorium paedagogis, o Vestibulu 417, 696; o Bráně 419

Informatorium školy mateřské

Informatorium de Vestibuli LL usu, ad paedagogos

Instructio profecturis e Majore Polonia in Lithuaniam 1633

Introitus (vševědný) 1655-1656

Irenica quaedam scripta pro pace ecclesiae J. A. Comenii 1643

J

Jádro celé Biblí svaté

Jak dovedně užívat knih

Jak mládeži křesťanské navrátiti ráj

Jak moudrý váží ...

Jak vyhnat ze škol lenost

Jak vypudit netečnost ze škol

Jana Lasitského historie o původů a činech Bratří českých

Janua linguarum

Janua linguarum reserata aurea 1643

Janua lingvarum reserata pro compendiose lingva Latina cum rebus docenda

Janua linguarum reserata sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium

Janua linguarum trilinguis 1662

Janua rerum reserata, hoc est sapientia prima (quam vulgò metaphysicam vocant)

Janua rerum reserata, hoc est sapientia prima

Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium

Janua, rerum et linguarum structuram externam exhibens

Janua sive introductorium in Biblia sacra

Januae lingvarum novissimae clavis, Grammatica Latino-vernacula

Januae lingvarum reseratae vestibulum

Janualis rerum et verborum contextus

Jediné potřebné, viz Unum necessarium

Jedno nezbytné

Jedno potřebné

Jednoho jest potřebí

Jitřenka

Johannis Lasitii De ecclesiastica disciplina moribusque et institutis Fratrum Bohemorum. Cum admonitionibus Joh. A. Comenii

Johannis Lasitii ... Historiae de origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum Liber octavus

Judicia novaeque disquisitiones

Judicium de fidei regula duplex

Judicium de regula fidei duplex

Judicium de judicio Serarii 1667

Judicium de judicio Valeriani Magni super catholicorum et acatholicorum credendi regula sive Absurditatum echo duo libelli

Judicium de P. Serarii Responsione ad Exercitationem paradoxam anonymi cujusdam

Judicium Ulrici Neufeldii de fidei catholicae regula catholica eiusque catholico usu, ad Valerianum Magnum omnesque catholicos 1645

Juventutis christianae Violarium

K

K navrácení se na první opuštěnou lásku Jednoty bratrské ostatkům napomenutí

Kalendář církevní 1643

Kancionál 1640-1659

Kancionál – předmluva ke Kirchen-, Haus- und Herzens-Musica

Katalog děl, která mají být napsána

Katechismus pro mládež českou Jednoty bratrské 1661

Katonova dvojverší

Kázání XXI o tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista, spasitele světa, učiněná v Lešně Polském

Kázaní pohřební nad ctihodným mužem knězem Pavlem Fabriciem

Kázání postní

Kázání vánoční

Kazatelství

Kirchen-, Haus- und Hertzens-Musica oder der Heiligen Gottes auf Erden Erlustigungs- Kunst, in Singen und Gottloben bestehend

Klamory

Klasobraní didaktické

Kolo života

Komenského pokusů předehry

Koncept kázání při ordinování Davida Prüfera

konkordance 200, 553, 707

Krátké dějiny církve slovanské

Křesťanství smiřitelné smiřovatelem Kristem

Křiky eliášovské

Křiky Eliášovy

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské 1650

Kurzer Bericht von der Pestilenz

Květnice

L

Laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasio continuatio

Laborum scholasticorum Patakini obitorum coronis

Labyrint moudrosti

Labyrint světa a Lusthaus srdce 1623

Labyrint světa a Lusthaus srdce 1631

Labyrint světa a ráj srdce 1663

Labyrinthus litterarum studiosae juventutis, viz Viridarium

Labyrinthus sapientiae

Latinae linguae Atrium

Latinae lingvae Janua reserata (ad leges Methodi lingvarum novissimae)

Latinae linguae janua reserata, rerum et linguae structuram exhibens ordine nativo

Latinitatis schola triclassis

Latinská Didaktika

Latinská škola

Latinského jazyka předsíní

Latium (o přenesení Latia k Bodrogu) 450

Latium redivivum 1657

Lectores Christiani, salvete per Christum

Lectoribus piis et prudentibus salutem

Leges illustris gymnasii Lesnensis 1635

Leges scholae bene ordinatae 1653

Leksikon, viz Lexicon a Poklad jazyka českého

Lesnae excidium

Letzte Posaun über Deutschland 1663

Lexici latini rudimentum

Lexici Latino-Latini mentio

Lexicon atriale Latino-Latinum

Lexicon januale I. 1643-1650

Lexicon januale II.

Lexicon januale (Latino-Germanicum)

Lexicon reale pansophicum

Liber librorum ceu Bibliotheca portatilis, hoc est Lexicon reale pansophicum

Linguae Bohemicae thesaurus

Linguarum methodus novissima

List Montanovi

List o Anglii

List z Anglie

Listové do nebe

Litterarium tirocinium

Logika

Lucidarium

Lucidář, viz Orbis pictus

Lux e tenebris novis radiis aucta

Lux in tenebris

M

Magnificis Nobilissimisque viris ...

Machina didactica

Manualník aneb Jádro celé Biblí svaté

Mapa Moravy

Matuzalém, t. j. o daru dlouhověkosti

Medulla geographiae

Mechanica didactica

Melišova vidění

Metafysika

Methodi verae encomia 1651

Methodi verae encomia 1657

Methodus linguarum novissima

Metoda

Modlitba kající 1655

Modlitba plačtivá

Modlitba úpěnlivá 1655

Moraviae nova descriptio

Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio

Moravské starožitnosti

Motus spontanei quem perpetuum vocant relatio

Moudrého Catona mravná poučování

Moudrost dvojnásob i trojnásob vědoucí

Moudrost starých Čechů

Moudrost starých předků za zrcadlo vystavená potomkům

Mravná poučování

Mravouka pro děti

Mundus angelicus

Mundus archetypus

Mundus artificialis

Mundus idealis

Mundus materialis

Mundus possibilis

Mundus radicalis sive Deus in Aeternitate sua consideratus

Mundus spiritualis

Musae Patakinae

Myšlenky o novém vydání českého kancionálu

N

Na spis proti Jednotě Bratrské od M. Samuele Martinia ... ohlášení

Nábožná přemyšlování o večeři Páně

Nächtliche Gesichte Stephani Melisch von Praag Brüder zur Pohlnischen Lissa

Napomenutí

Napomenutí bratrské

Napomenutí církvím

Napomenutí Jana Amose Komenského

Napomenutí k navrácení se

Nárys vševědy

Naturall philosophie reformed by divine light

Naučení o kazatelství

Navrácení ráje

Navržení krátké o obnovení škol v království českém

Navržení o pravdivém všech věřících s Kristem sjednocení a společnosti 1656

Nedobytedlný Hrad, Jméno Hospodinovo

Nejnovější metoda jazyků

Nobilissimae gentis et mentis viro Laurentio de Geer salutem

Nomenclaturae, de utilitate

Nové písně některé

Novi Testamenti epitome

Noviny z Londýna

Novissima linguarum methodus

O

O andělích

O astronomii

O cvičení se v pobožnosti pravé

O duchovním zpěvu

O horlivosti bez umění a lásky napomenutí bratrské

O mi pulle

O nalezené ke hbitému ... čtení ... cestě

O nových podnětech ...

O papežství

O poezi české

O prospěšnosti správného pojmenování

O sirobě

O sporu týkajícím se obřadu prvního a následného dotýkání Chleba a Kalicha při Svaté večeři

O starožitnostech Moravy

O starých a nových prorocích

O těžkých protivenstvích církve české

O večeři Páně

O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé

O vymítání němého i jakéhokoli jiného ďábelství

O zdobném studiu ozdob

Ob Herr Jesus sich aus eigener Kraft von den Todten auferwecket

Obecná porada

Obices studiorum pansophicorum

Objasňování pansofických pokusů

Obnova církve

Obraz Jednoty českobratrské

(Oculus fidei) Theologia naturalis sive Liber creaturarum

Odevzdání pochodně

Ohlas pastýře

Ohlášení na spis proti Jednotě

Omnes omnia docendi artificium

Omnia mea mecum porto

Omniscientiae humanae orbis

Opera didactica omnia

Oratio de cultura ingeniorum

Oratio — de libris

Oratiuncula de utilitate nomenclaturae

Orbis omniscientiae humanae

Orbis sensualium pictus. Die sichtbare Welt

Origo baronum Žerotin

Oritur sol et occidit sol

Osiřelým

Otázka, zda Kristus sám z hrobu vstal

Otázky některé o Jednotě bratří českých

Ozvěna nesmyslů

Oživlý Fortius

P

Pacholecí ethica

Palatium

Palinodia apostasiae

Παμβουλία

Pampaedia

Pana Jana Lasitského, šlechtice polského, Historie o původu a činech Bratří českých kniha osmá

Panaugia, hoc est lucis universalis via

Pandectae lucis

Pandogmatia

Panegersia

Panegyricus Carolo Gustavo

Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi

Panglottia

Panhistorie

Pannuthesia sive Exhortatorium universale

Panorthosia

Pansophia

Pansophia Christiana

Pansophiae diatyposis

Pansophiae Christianae liber III

Pansophiae christianae seminarium

Pansophiae pars ultima: de eiusdem vario ad varia usu in genere et in specie

Pansophiae praefatio

Pansophiae praeludium

Pansophiae prodromus

Pansophiae seminarium

Pansophici libri delineatio

Pansophicorum conatuum dilucidatio

Pantaxia, rerum universalis coordinatio

Paradisus animae iuventutis Christianae

Paradisus Bohemiae

Paradisus ecclesiae renascentis

Paradisus iuventuti Christianae reducendus

Paradisus reducendus

Paradoxa astronomica

Paraenesis ad ecclesias

Paralipomena didactica

Parvulis parvulus

Pastor, hoc est Theses seu canones cum exegesibus de functione pastorali

Perpetuum mobile

Petri Colbovii von Gadebusch aus Mecklenburg Sendeschreiben an ... H. Johannem Amos Comenium ... sambt des Comenii antwort... 1651

Physica

Physica restituta

Physicae ad Lumen divinum reformatae Synopsis

Physicae addenda

Physicae synopsis

Písně některé nábožné

Písnička ku pohřbu Pavla Fabricia

[Písnička proti jezuvítum]

Písničky tři z německého jazyku na česko přeložené

Počátkové čtení a psaní

Počet z víry

Pohřební řeč nad paní Sádovskou

Poklad jazyka českého a latinského

Pokračování v bratrském napomínání

Polnice milostivého léta pro český národ

Polonia, evigila

Porada o sepsání

Porada všeobecná

Porta sapientiae reserata

Portael der Saecken en Spaecken 1658

Posaun über Deutschland 618, 706

Posel míru a blaha národů

Poselství Jednoty

Poselství Komenského k r. 1631/2

Poslední J. A. Komenského vůle

Poslední metoda jazyků

Posticum latinitatis

Posudek o posudku Serrariovu, viz Judicium

Poučování Catonova

Pozoun milostivého léta pro český národ

Požehnané paměti Jana Amosa Komenského nábožná přemyšlování o večeři Páně ... k tomu nazad připojený jest 14 Artikul z konfesí starých Čechů

Prací školských v Potoku dovršení

Praecepta, grammaticae facilioris

Praecepta morum in usum juventutis collecta

Praecognita pansophica

Praecognita sive Fundamenta

Praegustus variae eruditionis 1658

Praeludia conatuum Comenianorum

Praeludium

Praemonitiones adversus Antichristianas seductiones

Praorbis

Prastaré obecně křesťanské náboženství

Pravidla mravů

Pravidla mluvnice

Pravidla života

Praxis pietatis, to jest O cvičení se v pobožnosti pravé

Pres boží

Prima philosophia

Prima sapientia

Primitiae laborum scholasticorum

Pro latinitate Januae linguarum apologia

Problemata miscellanea

Procitni, Polsko!

Prodromus pansophiae

Prophetae, De veris et falsis prophetis 138, 624

Proplasma templi latinitatis Davidis Vechneri

První filosofie

Předbrání k Bráně jazyků otevřené

Předdomí

Předehra

Předchůdce vševědy

Předmluva k tureckému překladu bible

Předmluva k Via lucis

Předpisy mravů

Předpisy snazší mluvnice

Předpoklady

Přehled fyziky

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

Přemyšlování o duchovní radosti věrných a pravých křesťanů

Přemyšlování o večeři Páně

Přídavek Distichů

Příklad odvolání odpadlství

Psaní od starších ... rozptýleným posluchačům 1630

Psaní zdržující v sobě slova evangelická k mládeži

Puerilis ethica

Q

Quaestio

R

Rada k opravě kancionálu

Radostné poselství

Ráj církve znovu se rozzelenávající

Ráj český

Ráj duše

Ráj srdce

Rány obnovující a jitřící se

Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in Unitate fratrum Bohemorum

Refutatio philosophiae Cartesianae et astronomiae Copernicianae

Regna aeterna animae sanctae

Regulae vitae

Relatio de novis occasionibus

Relatio de primis occasionibus

Relatio de vocatione in Hungariam

Relatio historica motus spontanei

Religion, die uralte christliche

Renuntiatio mundi, to jest Výhost světu

Repertorium vestibulare, sive Lexici latini rudimentum

Responsum de quaestione, utrum D. Jesus etc.

Retuňk duchovní věrným, a mnohými pokušeními zemdleným křesťanům ku posilnění podaný

Retuňk proti Antikristu a svodům jeho

Revelationum divinarum epitome

Rodičům

Rosarium

Rozprava Vratislavským

Rozpuštění svazku prorockého, viz Dimissio

Rudimenta grammaticae

Rudimentum lexici latini

Rytm k doufání

Ř

Řád církevní

Řád jednoty

Řeč druhá, ještě tajnější

Řeč o vzdělávání ducha

Řeč o vzdělávání vtipu

Řeč pohřební nad paní Sádovskou

Řeči potocké

Řvání hrdličky

S

Sacra exercitia tironum

Sapientia bis et ter oculata

Sapientia prima

Sapientia universalis

Sapientiae breviarum

Sapientiae primae usus Triertium catholicum appellandus

Satellitium animae sanctae

-- Scenographia

Scenographiae Pansophicae Pars II, quae portae scíentiarum metaphysicae delineationem exhibet 1643

Scriptorum catalogus

Secunda pars Geometriae Geodesia dicta

Seminarium linguarum et scientiarum omnium

Seminarium pansophiae christianae

Serenissimo Svecorum regi Carolo Gustavo votiva acclamatio

Sermo secretior

Sermo secretus Nathanis ad Davidem

Seznam spisů, které je třeba zpracovat

Schola infantiae, sive de provida iuventutis primo sexennio educatione

Schola latina, tribus partibus divisa

Schola ludus

Schola materni gremii

Schola pansophica

Schola triclassis latina

Scholae idea

Scholae pansophicae delineatio

Scholae pansophicae pars II, septem ejus classium descriptionem continens specialem

Scholae vernaculae delineatio

Scholarum reformator pansophicus

Silva linguae Latinae

Silva pansophiae sive Universalis rerum et definitionum thesaurus

Síň

Slabikář

Slovník jazyka českého

[Slovník věcný]

Smutné naříkání

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všechněmi se žehnající

Snadná, krátká a příjemná cesta

Socinismi speculum, uno intuitu, quidquid ibi creditur aut non creditur, exhibens

Spi, mé milé poupě

Spicilegium didacticum

Spiegel guter Obrigkeit

Srdečné napomenutí k navrácení se na první opuštěnou lásku Jednoty bratrské

Stammwörter der deutschen Sprach (dabei sich doch etliche verdoppelte und abgeleitete befinden). Zum Gebrauch des Vestibuli linguarum, die lateinische Radices desto leichter zu fassen

Starožitnosti moravské

Sto dialogů vševědných

Stručná historie církve slovanské

Stručný nástin porady

Strůjce štěstí

Studii pansophici in Anglia fautoribus

Studium elegantiarum

Studium: De eleganti elegantiarum studio 464, 700

Svědectví podle povědomosti a pravdy, dané ... paní Esteře Sádovské

Svět duchovní

Svět jest kolo...

Svět lidské dovednosti

Svět materiální

Svět možný

Svět pravzorový

Svět v obrazech

Světlé vymalování (1623)

Světlé vymalování (1633)

Světlo v temnotách

Světlo v tmách

Světlo z temnot

Sylloge quaestionum controversarum

Syllogismus orbis terrarum practicus

Sylva Latinae linguae sive Lexicon januale

Synopsis

Synopsis astronomiae

Synopsis Comenianae linguarum methodi

Synopsis historica persecutionum ecclesiae Bohemicae

Synopsis physicae, viz Physicae synopsis

Syntagma eruditionis scholasticae

Syntagma omniscientiae humanae triunum harmonicum

Syntagma triunum

Š

Škola hrou

Škola na jevišti

Škola trojtřídní

Škola vševědná

Školní řád

Štěstí národa

T

Tabula pansophiae, in animis hominum recte atque ordine ingenerandae 1646

Tajná řeč Nathanova k Davidovi

Templi pansophici delineatio orthographica

Templi pansophici delineatio scenographica, omnia ejus interiora summatim depingens

Templi Sapientiae ... Diatyposis, totius futuri operis amplitudinem, dimensionem, sanctosque usus adumbrans 1639

Templi sapientiae ichnographia

Theatrum scripturae

Theatrum universitatis rerum

Theologia naturalis

Thesauri 1637

Thesaurus linguae Bohemicae, hoc est lexicon plenissimum, grammatica accurata, idiotismorum elegantiae et emphases adagiaque

Thesaurus universalis

Theses seu canones cum exegesibus de functione pastorali

Tirocinium litterarum

Tiskárna živá

Traditio lampadis

Trauern über Trauern und Trost über Trost

Triertium catholicum

Trojumění obecné

Trojumění všeobecné

Trouba milostivého léta

Truchlivý

Truchlivého druhý díl

Truchlivého třetí díl, Řvání hrdličky

Truchlivého díl čtvrtý, Smutný hlas

Typographeum vivum

U

Umění číst a psát pro začátečníky

Umění kazatelské 1651

Umění pomoci sobě samému

Umění sám si poradit

-- Uni in coelis

Universalis rerum et definitionum thesaurus

Universalis Sapientia

Unum necessarium

Úpěnlivá modlitba 509

Urbi eminentissimae Amsterdamo omnem prosperitatem

Utilitas accuratae rerum nomenclaturae

Útočiště v soužení

Užívání knih

V

Variae de eo censurae, quibus ulteriorum in hoc genere moliminum occasiones datae

Věcný pansofický slovník

Věječka moudrosti

Velká didaktika

Ventilabrum sapientiae

[Vergiliových veršů překlad]

Veršované modlitby z Přídavků k Praxi pietatis

Vestibuli et Januae Linguarum Lucidarium: hoc est nomenclatura rerum ad autopsian deducta 1653

Vestibuli linguarum auctarium

Vestibulum Latinae linguae, rerum et linguae cardines exhibens ... Vorthür der Lateinischen Sprache 1643-1649

Vestibulum Latinae linguae, rerum et linguae cardines exhibens (ad leges Methodi linguarum novissimae concinnatum). Latinského jazyka předsíní 1648-1649

Vestibulum lingvarum

Vestibulum, rerum et linguarum fundamenta exhibens 1650-1652

Vestibulum scholasticae eruditionis

Veškeré práce didaktické

Via lucis

Vidění a zjevení Krištoffa Kottera

Vidění panny Kristiny Poniatovské

Vindicatio famae et conscientiae

Violarium

Vír života

Viridarium linguae Latinae

Viridarium universale

Visiones nocturnae Stephani Melisch Pragensis, civis Lesnensis in Polonia ... 1659

Vita gyrus sive De occasionum varietate

Vlastní životopis

Voces Eliae

Volání Eliášovo

Voluminis prophetici judicia ultimi saeculi mundo nuntiantis et e tenebris in lucem prodeuntis ... dimissio 1667

Vortür der lateinischen Sprache

Votiva acclamatio Carolo Gustavo

Všejazyk

Všemluva

Všemoudrost

Všenapomínání

Všenáprava

Všeobecná porada o napravení věcí lidských

Všeobecné trojumění

Všeosvícení

Všepovzbuzení

Všeprobuzení

Vševěda

Vševýchova

Vševýzva

Výhost světu

Východ ze školských labyrintů

Východisko školských labyrintů na volné prostranství

Východisko z labyrintů

Vymítání ďábelství

Vyvrácení filosofie Descartovy a astronomie Koperníkovy 636

Vyznání víry

Výzvy Eliášovy

Vzdychání přidaného Bohu

Vzkříšené Latium

Vzkříšený Fortius

Z

Záhon fialkový

Záhon růžový

Základové grammatiky

Zákony školy dobře (u)spořádané

Zánik Lešna

-- Zasvěceno jednomu

Zkáza Lešna

Zkušené a jisté lékařství

Znovu oživlý Haggaeus

Zobrazení Moravy

Zpráva a naučení o kazatelství

Zpráva kratičká o morním nakažení

Zrcadlo dobré vrchnosti

Ž

Žalmů metrický přehled 99, 691

Žalmy (1626, 1661 1662)

Žehnání kněze Jana Cyrilla

Žerotínů rodina, spis Komenského o ní

Živá tiskárna

Život vír

[Životopis vlastní]

 


 

 

Biochronologie
J. A. K.

 


Poděkování za připomínky a odkazy:

Daniel Spratek