in progressJan Amos Komenský

[ 1592—1670 ]

Bibliografie1612

1.     Linguae Bohemicae thesaurus, hoc est lexicon plenissimum, grammatica accurata, idiotismorum elegantiae et emphases adagiaque. (1612—1656?)

Toto dílo Komenský zmiňuje v dopisu Montanovi (1661). A v úvodu k českému textu Brány z roku 1633 píše, že materiál hledal přes dvacet let z knih i z rozmlouvání. Slovník byl již chystán k tisku, ale materiál v Lešně r. 1656 shořel. Zbyl patrně jen soupis všech kořenů jazyka českého se souborem odvozenin a složenin, neboť J. V. Rosa se o něm zmiňuje v předmluvě Čechořečnosti (1672, str. Blv). Rosův Thesaurus linguae Bohemicae jest ve sbírce rukopisů Národního musea. K Rosově závislosti na Komenském viz J. V. Novák, Věstník čes. akademie, XI, 155–169. (N-H 24, 688)

Brambora 192–193: „Zíbrt 22631–22634. O účelu a rázu slovníku informuje Komenský v Didaktice (kap. XXII), o rozsahu v Listě Montanovi 10. XII. 1661 (Patera 234). Boh. Ryba, LF 73 (1949), 173–178.“

2.   Problemata miscellanea. Herbornae Nassaviorum, 1612. — Viz 1914, 1969.

Herbornská disputace pod předsednictvím Gutberlethovým. — Znovu vydal a úvod napsal Josef Reber, VSJAK I, 1914. (N-H 19, 688)

2a.   [deset elegických dvojverší], in: Jan Litomil, Metaphysicae brevissima Delineatio, 1612, pp. xxx.

Pochvalné a povzbudivé latinské verše na konci spisku spolužáka Jana Litomila.

1613

3.   Sylloge quaestionum controversarum, e philosophiae viridario depromptarum. Herbornae Nassaviorum, 1613. — Viz 1914, 1969.

Herbornská disputace pod předsednictvím Alstedovým. — Znovu vydal a úvod napsal Josef Reber, VSJAK I, 1914. (N-H 21, 688)

1614

5.     Pravidla snazší mluvniceGrammaticae facilioris praecepta.   Vytištěno v Praze, 1616. (1614—1616)

Spisek jest ztracen. O tomto prvním pokusu didaktickém víme jen z pozdějších vzpomínek Komenského v předmluvě k ODO (1657), De primis occasionibus etc. (N-H 33, 689)

1615

6.     O andělích [1615].

Spis jest ztracen. Víme o něm jen ze slov Komenského ve spise De zelo sine scientia (1669), § 64: „testis est mihi Deus et conscientia mea libellusque De angelis jam ante annos 54 vernacule a me scriptus.“ Podle tohoto citátu i datování. — Cf. Zíbrt V, 20246. (N-H 36, 689)

1616

4.     Theatrum universitatis rerum, to jest Divadlo světa a všechněch všudy předivných věcí jeho, kteréž na nebi, na zemi, pod zemí, u vodách, v povětří a kdekoli v světě jsou aneb se dějí a díti budou od počátku světa až do skonání jeho, a až na věky věkův. (MS: s. l., s. a., 4°, pp. 110.) (1616—1618) — Viz 1624, 1897, 1914, 1969.

»Divadlo veškerenstva věcí« Látka byla připravována již za studií v Herbornu (1611—1613), pravděpodobně pod vlivem encyklopedisty J. H. Alsteda. Záhy po návratu do vlasti bylo dílo započato a bylo rozvrženo do čtyř dílů (Theatrum naturale, Theatrum vitae humanae, Theatrum orbis terrarum, Theatrum seculorum), ale dochovala se pouze první kniha (prvního dílu) o 18. kapitolách. Pojetí bylo patrně časem změněno včetně názvu, což snad dokazuje výtah odlišné pasáže, kterou si roku 1684 zapsal Kryštof Bernard Skrbenský z Hřiště a Šenova (1615—1686) ze ztracené části Amphitheatra. V listě Montanovi (1661) uvádí Komenský již jen název Amphitheatrum. — Většina díla, dosud nedokončeného, shořela v Lešně r. 1656 (ale Petru Figulovi sděluje, že Amphitheatrum bylo před zkázou ukryto v jámě). (N-H 34, 679, 689)

Zachovanou část Theatra vydal J. V. Novák, VSJAK I, 1914.

Dedikace podepsána »J. A. N.«, tj. Johannes Amos Nivanus / Nivnicenus / Nivnicensis / Nivnický.

MSS: Bohatcová ¶ 2. Praha (KNM).

1617

7.     Retuňk proti Antikristu a svodum jeho, kteříž v zarmoucených těchto časích mnohých k zahynutí nešťastně se rozmáhají, a nejedněch od víry odstupování se děje, těm, kdož by duše své retovati a před zahynutím vystřáhnouti dáti chtěli, podaný od jednoho z milovníků Ježíše Krista. Sepsaný leta Páně 1617. (1617) — Viz 1924, 1971.

Do roku 1617 klade Retuňk rukopis ze Staré Turé. Datum to hájí Bohuslav Souček ve svém vydání Retuňku pod názvem O papežství (Praha 1924). — Spis tohoto názvu je zmíněn v dopisu Montanovi (1661): Praemonitiones adversus Antichristianos seductiones. A v dřívějším dopise Petru Figulovi z 22. května 1656 (známém jen v latinském překladu) klade mezi zachráněné rukopisy při požáru Lešna též dílo Clypeus contra Antichristum. — Pravost anonymně dochovaného díla zpochybňuje Josef Hendrich, „»Retuňk proti Antikristu« není od Komenského“, SaS 9, 1943, 25–35. — Srv. též Retuňk duchovní. (N-H 51, 689)

retuňk, -ku, m. „pomoc, obrana, záštita; záchrana“ (z něm. die Rettung „spása, záchrana“).

MSS: Bohatcová ¶ 3, Brno, Praha (KNM), Těšín, Vídeň. — Zíbrt V, 21697–21707.

1618

8.     [Starožitnosti moravské.] (1618—1621).

Zmiňuje Tomáš Pešina z Čechorodu, Mars Moravicus, p. 34: »De antiquitatibus Moraviae«. — Rukopis česky psaného díla se ztratil.

9.     [Genealogicko-historický spis o rodu Žerotínů.] (1618—1621).

Zmiňuje Tomáš Pešina z Čechorodu, Mars Moravicus, pp. 230, 233, 402: »De origine baronum a Žerotín«, »Familiae Žerotinianae vetustas et dignitas«, »De origine et gestis familiae Žerotin«. — Rukopis tohoto českého díla se ztratil.

10.     Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio. auctore I. A. Comenio. [Amsterodami] 1627. (1618—1627) — Viz 46a, 146b.

První podrobná mapa Moravy vznikala nepochybně současně s »moravskými starožitnostmi«. Otisk mapy podle vydání z roku 1645 má Bornemann, Comenius als Kartograph seines Vaterlandes, Znojmo 1892. Cf. J. Metelka, ČČM 1892, 169–238; Matzura, Die ältesten und älteren Landkarten von Mähren, Museum Francisceum, Brunae, annalis 1896. (N-H 58, 689)

Zíbrt V, 19890. — Knihopis 4212. — Soupis 547.

1619

11.   Listové do nebe, V kterýchž Chudí a Bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek ve[zm]ou a rozeznáni býti žádají: spolu i s Odpovědmi oběma stranám danými, až i s odložením vejpovědi, k budoucímu konečnému jenerálnímu, nejspravedlivějšímu Soudu a jasnému rozeznání mezi stranami. Léta Páně: M.DC.XIX.   S. l. (Olomouc), 1619, 8°, fol. [23] = A8–B8–C7. — Viz 1902, 1910, 1925, 1930.

Bez udání autora. — Podle Listu Montanovi vydáno už roku 1617. (N-H 37, 689)

Zíbrt V, 19785. — Knihopis 4237. — Soupis 533.

1620

12.     Manuálník. Aneb Jádro celé Biblí Svaté. V Amsterodámě 1658, 12°, pp. 24 + 912. (1620—1623) — Viz 1926.

Rukopis byl dokončen r. 1623. Psáti toto Theatrum scripturae (Divadlo písem svatých) chtěl Komenský až po Theatrum rerum. Přesný počátek práce není znám. — Část vytiskl Komenský již v Lešně v nákladu 1000 výtisků; došel až k Ezechielovi; vše však shořelo při požáru Lešna r. 1656. (Viz list Komenského Figulovi z 22. V. 1656.) — V listě Montanovi (1661) nazývá Komenský toto dílo Enchiridion biblicum. — Ed. Jindřich Hrozný, VSJAK XVIII, 1926. (N-H 45, 552, 689)

MS: Bohatcová ¶ 6, Praha (KNM, autograf?). — Zíbrt V, 19848–19852. — Knihopis 4238. — Soupis 538.

97.     Zpráva a naučení o kazatelství. (1620—1621). — Viz 1823, 1872, 1893, 1974, 1983b.

Jozef Liboslav Ziegler dílo datoval do roku 1651 a vydal ho s názvem Umění kazatelské (1823) patrně z původního rukopisu, jenž je dnes neznám. Další vydání se zakládala na upravování Zieglera. — Viz též Stanislav Souček, Komenský jako theoretik kazatelského umění (1938). — Pochybnosti o autorství Komenského vyslovuje Josef Hendrich, „Pochází Umění kazatelské skutečně od Komenského?“ (AJAK 13, 1932, 87–92).

MSS: Bohatcová ¶ 5 (Praha ante 1807, Brno 1807). — Zíbrt V, 19848–19852 (22746–22752).

1622

13.   Přemyšlování. O dokonalosti křesťanské. S. l. [Praha] 1622, 8°, fol. [36]. — Viz 1765, 1843, 1864, 1896, 1910, 1918, 1941, 1978.

Předmluva datována 18. února 1622. První vydání přetiskl Jan Theofil Elsner v Háli Magdeburské (Halle 1765). — Ed. J. V. Novák, VSJAK XV, 1910. (N-H 62, 689)

MSS: Bohatcová ¶ 8, Vratislav, Těšín, Praha. — Zíbrt V, 21520–21529. — Knihopis 4251. — Soupis 717.

14.   Nedobytedlný Hrad, Jméno Hospodinovo. k němuž: Kdo se koli v svých jakýchkoli souženích a nebezpečenstvích utíká, přichráněn a zachován bývá.... S. l. (1622?), 8°, fol. (24) A8–C8. — Viz 1765, 1864, 1910, 1917, 1940, 1978.

Předmluva datována 10. října 1622. První vydání jest v knihovně kláštera Strahovského. O něm viz článek Cyr. Straky, ČČM 1914, a poznámky St. Součka v ČMM 1914, str. 521 n. Vydavatel J. V. Novák (VSJAK XV, 1910) se opíral o Elsnerův přetisk v Halle 1765, neznal ještě předmluvu, kterou otiskl Boh. Souček (Trnávka 1917). (N-H 63, 690)

MS: Bohatcová ¶ 7. — Zíbrt V, 18593 (18592–18596). — Knihopis 4218. — Soupis 555.

14a.   ?   Antidotum apostasiae, to jest zkušené a jisté lékařství, kteréž duše lidské ve všelijakých pokušeních na ně přišlých při čistém náboženství zdržeti a před tou nejnebezpečnější nemocí, to jest před odstoupením od poznalé pravdy Boží zachovati i proti zemdlení viry posilniti může. S. a. , s. l., 8°, fol. [76]. (1622—1624?)

Cyril A. Straka ČČM, 1914, s. 14, přičítá tento spisek Komenskému. Za důvod uvedl, že se shoduje s Truchlivým, s Nedobytným hradem a s Presem, že s nimi tvoří logický celek, že se shoduje stil a typografická úprava těchto knížek. Ale neshoduje se dosti jazyk, a konečně dílko tak obsažné, větší než Nedobytný hrad, by stěží Komenský pominul mlčením (N-H 707).

MS: Bohatcová ¶ 59. — Zíbrt V, (deest). — Knihopis 4206. — Soupis 53.

1623

15.   Truchlivý, to jest; Smutné a tesklivé, člověka Křesťanského, nad žalostnými, Vlasti a Církve bídami naříkání: V kterémž se jemu nejprve Rozum, potom Víra ozývají, potěšovati ho, ale nadarmo, usilujíce; Za tím tedy Kristus vystoupě, zůřivě jej z netrpělivosti obviňuje, místné strašlivých svých ran příčiny ukazuje, bolesti jemu ulehčuje, časné i věčné vysvobození zaslibuje, i jakby se k obojímu hotoviti měl poučuje, (díl první), (Juditha Bilinová?, Praha?) 1623, 8°, fol. [80] A8–K8. — Viz 1893, 1910, 1916, 1918, 1978, 1998.

Vydání J. V. Nováka ve VSJAK XV (1910), bylo pořízeno podle rukopisu městské knihovny vratislavské. Podle data v tomto rukopise kladl Novák dílo do roku 1622. Po tomto vydání byl však objeven rukopis nový (ze sbírky původně Daniele Jablonského) a také první tisk Truchlivého. O tomto nálezu viz článek Cyr. Straky v ČČM 1914. První vydání nemá data; připsáno jest na jeho výtisku datum circa 1624. Tohoto nálezu jest využito ve vydání B. Součka: Truchlivý, I.—IV., Tábor, nákladem Diaspory, 1916. Tam hájeno datum sepsání 1623. (N-H 66-69, 690)

MSS: Bohatcová ¶ 9. — Zíbrt V, 22705. — Knihopis 4257. — Soupis 777.

Díl II. — č. 17.

Díl III. — č. 83.

Díl IV. — č. 135.

16.     Labirynt Světa a Lusthaus Srdce to jest, Světlé Vymalování, kterak v tom Světě, a věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a zoufání: Ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. ... Léta Kristova M.DC.XXXI. S. l. (Perno/Lešno?) 1631, 4°, pp. (6) + 162. (1623) — Viz 1663, ... 1910 ....

Datum předmluvy 13. prosince 1623. Druhé rozšířené vydání se změnou v názvu vyšlo v Amsterodamu 1663. — Viz též Stanislav Souček, „Komenského Labyrint u nás a v cizině“ (AJAK 7, 1924). (N-H 73, 690)

MSS: Bohatcová ¶ 11 (Praha, Těšín, Norimberk, Brno). — Zíbrt V, 19519 (19516–19577). — Knihopis 4233. — Soupis 453.

16a.     O poezi české. (1623?) — Viz 1983b.

Poprvé s důkazy o autorství Komenského vydal Antonín Škarka, „Komenského rozprava O poezi české z leningradského sborníku“ (Slezský sborník 53, 1955, 479–527, resp. 516–527).

MS: Bohatcová ¶ 10 (Leningrad/Petrohrad).

1624

4a.     Amphitheatrum universitatis rerum. — (Z druhého dílu Amphitheatrum knihy sedmé, v níž jest divadlo přerozličných ščasných a i neščasných příhod, které se kdy k žalosti neb potěšení lidem přiházely a přiházeti mohú). (MS, pp. 256–269.) (1624—1627) — Viz 1616, 1925, 1969.

Fragment s úvodem přetiskl Stanislav Souček, „Výtah K. B. Skrbenského z neznámého jinak dílu spisu Komenského Amphitheatrum universitatis rerum“, ČMM 49, 1925, pp. 224–244. (Srov. i „K výtahu K. B. Skrbenského z neznámého jinak dílu spisu Komenského Amphitheatrum universitatis rerumČČH 31, 1925, pp. 337–356). — Název Amphitheatrum znamená patrně nově pojaté přepracování Theatra. V listě Montanovi (1661) uvádí Komenský již jen název Amphitheatrum. (N-H 34, 679, 689)

MSS: Bohatcová ¶ 2 (Těšín).

17.   Truchlivého druhý díl. to jest: Rány obnovující a jitřící se v Člověku teskností v čas dlouho trvajících Božích metel a těžkostí: Kdež tělo déle již bíd snášeti se zpěčuje; a tesklení jeho ačkoli Rozům osvícený zahnati všelijak se snažuje, nemůže však; jako ani Víra; až Kristus opět se ozva, dokonalou, jemu ku pozbytí hrůz, a nabytí mysli dobré, cestu ukazuje. (Juditha Bilinová?, Praha?) 1624, 8°, fol. (F1a—K8a). — Viz 15, 1910, 1916, 1978, 1998.

Rukopis vratislavský má poznámku: „Sepsaný s začátkem nového léta 1624.“ Původní výtisk v knihovně kláštera Strahovského; má samostatný titulní list, ale stránkování pokračuje z dílu prvního. Tento druhý díl jest vytištěn s prvním dílem jak ve vydání Novákově, tak Součkově. (N-H 80, 690)

MSS: Bohatcová ¶ 9. — Zíbrt V, 22705. — Knihopis 4257. — Soupis 777.

18.     O sirobě. To jest o Potracování milých Přátel, Ochránců a Dobrodinců, Co a jak žalostná jest ta Příhoda? Odkud a proč přichází? co vní činiti, a čím se těšiti? i jak se k smutným a osiřalým chovati náleží? Spisek. Pro potřebu přítomných žalostných časů z Božího Slova sebraný Léta Páně 1624. a Léta MDCXXXIV. v čas rány Boží morové, v Lešně Polském vytištěný. Lešno 1634, 12°, pp. 5 + (1) + 124. (1624). — Viz 1635; 1910, 1940, 1947, 1978.

MS: Bohatcová ¶ 12. — Zíbrt V, 21997. — Knihopis 4256. — Soupis 559.

19.   Pres boží. To jest, Kratičké rozvážení slov Jeremiáše Proroka, Tlačil Pán presem Pannu Dceru Jůdskou: v kterémž se cíle a užitečnosti Trápení a Zámutků při Pobožných vyhledává a považuje.   S. l. (1624?), 8°, fol. 12) A8–B4. — Viz 1918, 1939, 1945, 1978.

Výtisk prvního vydání v knihovně kláštera Strahovského není datován, předmluva podepsána 17. dubna 1624. Vydal B. Souček v Táboře 1918 nákladem Diaspory. Tam odkazy na literaturu. — Pochyby o pravosti projevil Kvačala, AJAK 5, s. 9. (N-H 86, 690)

MS: Bohatcová ¶ 13. — Zíbrt V, (deest). — Knihopis 4250. — Soupis 710.

1625

20.     Centrum securitatis To jest, Světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu, a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života Bezpečnost, Pokoj, a Blahoslavenství záleží.   (Lešno 1632, recte 1633) [1625]. — Viz 1663, 1800, 1864, 1878, 1910, 1920, 1927, 1978.

První vydání v Lešně 1633. Toho roku také napsána stručná předmluva česká (podepsaná 16. srpna 1633) a předmluva latinská (24. října 1633). V této píše Komenský, že na spisku pracoval ante octennium. Podle toho lze datovati. Vydal J. V. Novák, VSJAK XV, 1910. Vydání přepracované Stanislavem Součkem (Praha 1920). (N-H 93, 690)

MSS: Bohatcová ¶ 14. — Zíbrt V, 17672. — Knihopis 4209. — Soupis 65.

21.     Vidění a Zjevení Krystofa Kottera, Souseda a Jircháře Šprotavského, kterýž měl od Léta 1616 až do Léta 1624. Z Německé Řeči do Češtiny přeložené, na tři zvláštní Díly i Kapitoly summovní spořádané a rozdělené, i Pro náležitou důvěrnost ke všem těmto Anjelským Proroctvím skrz Concordanci Písem Starého i Nového Zákona srovnalé a dostatečně vysvětlené. Léta Páně: NVLLa TIrannorVM VIs DIVtVrna.   S. l. (Lešno?) 1629, 4°, pp. (38) + 232 + (4). (1625). — Viz 84, 147a.

Přeloženo roku 1625, vydáno však až roku 1629 (podle datování dedikace: na den Svatého Matěje ... 24. ... Unora 1629), nikoliv jak lze z chronogramu přečísti 1628. O rukopisech a o tom, zda kniha byla vytištěna v Lešně či v Perně, srov. dr. Jos. Volf, "Krištofa Kottera Vidění a zjevení", ČČM 85, 1911, 209–222. — Latinské zpracování v Lux in tenebris a v Lux e tenebris. (N-H 89, 93, 690-691)

MSS: Bohatcová ¶ 15. — Zíbrt V, 21325. — Knihopis 4361. — Soupis 747.

1626

22.   [Žalmy metrem poetským složené]. S. l., s. a. (1626), 8°, pp. 64 (fol. A8–D8). — Viz 1983b.

Unikát prvního vydání má pražská universitní knihovna. Je bez titulního listu. Doba tisku neznáma. Doba skládání se určuje podle výroku Komenského v české Bráně z roku 1633: „Aby pozůstávající stránečky nezůstaly prázdné, vidělo se dva i nebo tři z těch kolikas před sedmi lety od nás metrem poetským složených připojiti.“ — Nově vydal zachované překlady Josef Jireček (1861). (N-H 99, 691)

Zíbrt V, 23229. — Soupis 852.

22b.   ?   Retuňk duchovní. S. l. 1626, 8°, fol. [42]. — Viz 7.

MS: Bohatcová ¶ 3. — Zíbrt V, 21698. — Knihopis 4254. — Soupis 732.

1628

23.     Didaktika, to jest umění umělého vyučování. (1628—1632). — Viz 1849, 1871, 1872, 1875, 1892, 1913, 1926, 1951, 1954, 1970c, 1973.

Rukopis jest ve sbírkách rukopisů Národního musea. První vydání jest Tomkovo z roku 1849. Vydání J. V. Nováka, VSJAK IV, 1913. Tohoto svazku se chystá nové vydání, pro něž Didaktiku českou chystá J. V. Klíma. — Latinské zpracování viz Didactica magna. (N-H 104, 691)

MSS: Bohatcová ¶ 16.

1629

24.   ♠ O starých a nových, pravých a nepravých prorocích. 1629.

Český text ztracen. Latinské zpracování "De veris et falsis prophetis e solis Scripturis S. instituta disquisitio" jest v Lux in tenebris, oddíl proroctví Kristiny Poniatovské, pp. 50sq. Že knihu napsal původně česky, a to v únoru 1629, píše Komenský v Historia revelationum, pp. 126, § 58. (N-H 138, 691)

25.     Moudrost starých předků. (1629—1633). — Viz 1849, 1872, 1901, 1920, 1954, 1969.

Doba sepsání nejistá. Komenský začal snad sbírati materiál při přípravách Brány, snad již při sbírání materiálu pro Thesaurus. Rukopis jest v archivu chrámu Svatojanského v Lešně. První vydání Tomkovo při prvním vydání Didaktiky (1849). Kritické vydání J. V. Nováka s názvem Moudrost starých Čechů vyšlo nákladem České akademie (1910). — Komenský přebíral přísloví z polské sbírky Sal. Rysińského z r. 1618, ze sbírky Jakuba Srnce z Varvažova (1582), z německých sbírek a z Knížky rýmovní z pol. 16. stol. K tomu podrobněji Václav Flajšhans, „Komenského Moudrost a její knižní prameny“, (Sborník filologický VI, 1916, 62–71; VII, 1917, 179–183). (N-H 218, 691)

Lat.: Adagiorum bohemicorum farrago.

MS: Bohatcová ¶ 4. — Zíbrt V, 20096–20102.

26.   † [Šest učebnic pro školu národní.] (1629—1632)

Jejich názvy jen v latinském překladu známé (ODO, I, str. 197) jsou: Violarium, Rosarium, Viridarium, Labyrinthus sapientiae, Balsametum spirituale, Paradisus animae. Nebyly dokončeny a ztratily se. (N-H 158, 691)

27.   Janua linguarum reserata sive seminarium linguarum et scientiarum omnium. (1629—1631) — Viz 1633..., 1716; česky 1633.

Terminus post quem jest rok 1629, o němž mluví Komenský v předmluvě, která byla podepsána 4. března 1631. Přehled různých větví přečetných vydání Brány podal Kvačala, Die paedagogische Reform des Comenius in Deutschland II. pp. 171 sq. Výtisk prvního českého vydání Brány z roku 1633 byl objeven teprve roku 1892 v městské knihovně v Žitavě (Zittau) a byl darován roku 1952 Národní knihovně v Praze. Upravovaný text otiskl Šmaha v České škole XV, 1893. Text Brány, otištěný v Urbánkově Bibliotéce pedagogické (1880), není z prvního českého vydání, tehdy neznámého, nýbrž z pražského vydání roku 1716. (N-H 165, 691)

České vydání vyšlo v Lešně 1633.

1630

28.   Praxis pietatis. To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé Knížka milostná: Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání běhu blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. S. l., s. a. [Lešno 1630], 8°, pp. (12) + 468 + (8). — Viz 1631 (tomus II), 1641, 1661, 1674, 1754, 1782, 1785, 1786, (post) 1800 (bis), 1877, 1922 (bis), 1992.

Předmluva vykladače českého datována: „Datum v začátku Léta Kristova 1630.“ Volný překlad německé verze knihy Praxis pietatis, das ist die Übung des Gottseligkeit, která vyšla v Basileji roku 1629, a je sama překladem oblíbené evangelické příručky The Practice of Piety (1612), již sepsal puritánský pastor Lewis Bayly (1656—1631), od r. 1616 biskup v Bangoru. Cf. Jan Uher, „Komenského Praxis pietatis“, ČMM 55, 1931, 371–417, 408–410. (N-H 175, 177, 691)

Zíbrt V, 21058. — Knihopis 1015. — Soupis 697.

28a.   Prima philosophia. (1630) — Viz 1974.

Ed. Josef Hendrich, „První metafysika J. A. Komenského“, in: Česká mysl 36, 1942, 49–57 (částečná edice). — Cf. Jaroslav Ludvíkovský, „Komenského Metafysika z leningradského rukopisu“, in: LF 3 (78), 1955, 87—95 (důkazy o autorství Komenského).

MS: Bohatcová ¶ 18.

29.     Svědectví podle povědomosti a pravdy, dané urozené paní, paní Esteře Sádovské, rozené ze Vchynic a z Tetova, kterážto život svůj v Pánu dokonala v exilium v městě Lešně léta 1630, 23. dne měsíce máje, právě v hodinu čtvrtou z poledne. (1630)

Rukopis, částečně Komenským psaný, jest ve sbírce rukopisů Národního musea. Ed. Ad. Patera, „J. A. Komenského řeč při pohřbu paní E. Sádovské a poslední pořízení této šlechtičny“, ČČM 65, 1891, str. 434–439 (otištěno spolu se závětí E. Sadovské). (N-H 193, 691)

MS: Bohatcová ¶ 19. — (Zíbrt V, 21800, 22385.)

30.     Informatorium školy mateřské. (1630). — Viz 1633, 1636 (německy), 1636? (polsky), 1641? (anglicky), 1642 (švédsky), 1657 (latinsky); 1858, 1873, 1884, 1893, 1906, 1908 (bis), 1913, 1925, 1930, 1933, 1940, 1947, 1951, 1952, 1954, 1986, 1992.

Rukopis je ve sbírkách Národního musea. První vydání připravil Antonín Gindely (Praha 1858) z rukopisu, který nalezl v roce 1856 v Lešně. Vydání komentované vydal Hendrich u Topiče (1925). Vydání J. V. Nováka ve VSJAK IV, 1913, mělo být nahrazeno v novém vydání téhož svazku vydáním Jiřího V. Klímy. Latinské zpracování viz při Opera didactica omnia. Do roku 1632 datovati jest Informatorium podle řeči De cultura ingeniorum (ODO, III, col. 80): »ascripsimus ante annos octodecim peculiarem librum.« Ale podle pořadu prací, jak jest uveden v ODO I., col. 197 a 249, patří Informatorium před Bránu; to je pravděpodobnější. (N-H 155, 692)

MS: Bohatcová ¶ 17. — (Zíbrt V, 18665–18678.)

31.     J. A. Comenii Physicae Ad Lumen Divinum Reformatae Synopsis, Philodidacticorum & Theodidactorum censurae exposita.   Sumtibus Gotofredi Grossi Bibliopolae (Exprimebat Johannes Albertus Minzelius), Lipsiae 1633, 8°, pp. (48) + 236 + (1). (1630--1632) — Viz 1643, 1645, 1651 (anglice), 1663, 1892, 1914, 1978.

Předmluva podepsána posledního září 1632. Že začal Komenský svou Fysiku psáti dvě léta před vydáním, jest zřejmo z dopisu Komenského Jansoniovi, otištěného ve vydání Fysiky z roku 1663: „Trigesimus labitur annus, quum ego primum Physicam ad lumen divinum reformandam scribere coepi, vigesimus autem octavus ab ejus editione prima Lipsensi.“ — Vydal Jos. Reber ve VSJAK I, 1914. Přeložil Jana Kapras v knize Nástin filosofie J. A. Komenského, Vel. Meziříčí 1894, str. 107–218. (N-H 187, 692)

Zíbrt V, 20911. Soupis 678.

1631

32.   Grammatica Latina novâ methodo ad jucundam facilitatem celeremque praxin ex naturalis didacticae legibus concinnata. Lesnae 1631, 8°, pp. (VIII) + 162.

Předmluva podepsána 26. května 1631. Výtisk v městské knihovně vratislavské. (N-H 190, 692)

Zíbrt V, (deest). — Knihopis 4217.

33.   Historia o Umučení, Smrti, Pohřbu i Vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista ze všech čtyř Evangelistů sebraná a v jistý pořádek uvedená. V Lešně 1631, 8°, pp. 120. — Viz 1663, 1757, 1832, 1864, 1893.

První vydání v městské knihovně žitavské. Neúplný výtisk v museu Komenského v Přerově. Výtisk vydání druhého, v Amsterodamě, u Jana Paskovského 1663, v knihovně Národního musea. Otiskl L. B. Kašpar, J. A. Komenského sebraná díla kazatelská, II, Praha 1893. (N-H 200, 692)

Zíbrt V, 18516. — Knihopis 4219. — Soupis 236.

34a.   Kurtzer Bericht von der Pestilentz, aus sonderbaren ursachen, da sich dieselbe in der Polnischen Liessaw witterte, von der Böhmischen alldar im exilio verbleibenden gemeine, gestellet, jetzt aber aus gewißen ursachen verdeutschet und im Druck verfertiget. [Lissaw] Im Jahr MDCXXXI (1631), pp. 131 + (1).

Komenský hájí české exulanty, kteří se stavěli proti drastickým praktikám a pověrám panujícím v Lešně v době moru (vyhánění nakažených z města, spalování příbytků i se zemřelými, zákaz vyzvánění, aby se nerozviřoval a ještě více nekazil vzduch). — Německý překlad vyšel rok před českým originálem, viz 34.

Zíbrt V, ??? — Brambora 26–27. — Soupis ???

Online: Śląska Biblioteka Cyfrowa (djvu).

36.     Otázky některé o Jednotě Bratří českých. (1631—1632) — V. 1912.

Rukopis (přepis s opravami Komenského) ve sbírce Národního musea. První vydání pořídil Josef Jireček, „Jana Amosa Komenského Otázky některé o Jednotě Bratří Českých“, in: Beseda učitelská 10, 1878, pp. 205–208, 219–222, 241–243. Další vydání Müller—Novák, VSJAK XVII, 1912. (N-H 201, 692)

MS: Bohatcová ¶ 20. — (Zíbrt V, 20561.)

35.   Polnice milostivého léta pro český národ, zvěstující zarmouceným potěchu, lkajícím radost, zajatým vysvobození, rozptýleným shromáždění. Počínající na konci r. 1631 a pokračující r. 1632. (1631—1632)

Český originál ztracen. Zachován jest jen holandský překlad Jana Gaia Basuyne des ghenaden jaer, vydaný r. 1632 v Kampenu. Výtisk v univ. knihovně v Leidenu. Otiskl s českým překladem Odložilík v ČMM, 1929. (N-H 679, 692)

28b.   Praxis pietatis II. (1631/1633?) — Viz 1630, 1641.

Tisk tohoto druhého dílu uznává se jen podle údaje Jungmannova (v Hist. lit.). Výtisk tohoto prvního vydání je neznám. Překlad německého spisu Praxis pietatis (1631), jenž je převodem díla The Art of Divine Meditation (1607), jehož autorem je anglický theolog Joseph Hall († 1656). V druhém vydání (1641) byly oba překlady již zařazeny společně do jedné knihy. Nové vydání obou dílů bez kritického aparátu v Praze (YMCA 1922). (N-H 175, 177, 692)

34.     Zpráva kratičká o morním nakažení, z příčin zvláštních v čas přímoří v Lešně Polském od církve České v vyhnanství v témž Lešně zůstávající učiněna, a vytištěna, Léta Páně MDCXXXII. Lešno 1632, 12°, pp. 118. (1631)

Původní výtisk v městské knihovně vratislavské. Překlad německý, Kurtzer Bericht von der Pestilenz, byl vytištěn o rok dříve. (N-H 196, 692)

MS: Bohatcová ¶ 30 (KNM, opis původního tisku?). — Zíbrt V, 23228–23203. — Knihopis 4270.

35a.     Cosmographiae compendium. 1: De astronomia. 2: Medulla geographiae. (1631) — V. 1978.

Poprvé vyd. J. Kyrášek a V. T. Miškovská, AJAK 22, 1963.

MS: Bohatcová ¶ 25 (Leningrad/Petrohrad).

1632

37.   Synopsis historica persecutionum ecclesiae Bohemicae, jam inde a primordiis conversionis suae, hoc est anno 894, ad annum usque 1632 continuata et nunc primum edita. Lugduni Batavorum, apud Davidem Lopes de Haro 1647. (1632)

Toto vydání jest první, starší než vydání uvedené uvnitř Novákem. Výtisk má knihovna Národního musea. Předmluva tiskařova uvádí, že již nejvíce ze sběratelů materiálu pro tuto historii jest mrtvo, a žijí-li ještě někteří, že nebudou neradi tomuto vydání. Komenský jest tedy nejvýše jedním z těchto zpracovatelů. Předmluva jejich podepsána: Dabamus in exilio, anno 1632. České zpracování Hartmannovo má název: Historia o protivenstvích církve české hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení v létu Páně 894 až do léta 1632 za panování Ferdynanda druhého. S připojením historie o persekucích Valdenských roku tohoto 1655 stalé. Tlačeno L. P. 1655. -- Autorství Hartmannovo, jednoho z těch, kteří sbírali materiál Historie, jest vytčeno v druhém úvodu. -- Výtisk v universitní knihovně pražské. (N-H 207, 209, 692-3)

38.     Navržení krátké o obnovení škol v království českém. (1632). — V. 1849, 1872, 1905, 1951, 1973.

Rukopis v Národním museu. První otisk při vydání Didaktiky r. 1849. Znovu vydáno J. V. Novákem při Krejčího překladu Velké didaktiky (1905). (N-H 211, 693)

MS: Bohatcová ¶ 22. — (Zíbrt V, 20176—20182, 17941.)

39.     Haggaeus redivivus to jest Křesťanských vrchností, kněží Páně a všeho pobožného lidu, z antikristského a babylonského zajetí a rozptýlení navrátilých, k živé a vroucí pokáním svatým horlivosti a k horlivému vzdělání a znovu spořádání domu božího (jenž jest církev) horlivé a vroucí jménem božím napomenutí. Fol. 24. (1632). — Viz 1893, 1912, 1921, 1952, 1971.

Od bitvy bělohorské uplynulo podle předmluvy „sotva dvakrát sedmdesát měsíců“. Rukopis jest v městské knihovně žitavské. První vydání podal Josef Th. Müller (1893), druhé vydání ve VSJAK XVII, 1912. Nově podle rukopisu srovnal a vydal Bohumil Souček v Táboře (1921). (N-H 203, 693)

MS: Bohatcová ¶ 28 (Žitava/Zittau). Opis pořídil patrně v rozmezí let 1651—1672 Šimon Dolanský, bývalý obroční v Kosmonosech.

40.   Astronomia ad lumen physicum reformanda. 1632.

Přibližně datováno podle dopisu Komenského Mochingerovi (Patera, Kor., str. 18). Spisek dohotoven, ale nevydán. (N-H 680, 693)

41.     Motus Spontanei, quem Perpetuum vocant decennio vestigati tandemque Dei ope evestigati historica relatio. Cum subjuncta fundamentorum inventi hujus demonstratione Mathematica et de construenda ex illis machina automata consultatione Mechanica. Authore Johanne Nicomeo... 1642 (1632—1642)

Počáteční rok stanoven podle slov „decennio vestigati“. Fragment z rukopisu, chovaného v Hartlibově pozůstalosti v Britském museu (Sloane 427), otiskl Kvačala, Korresp. II, str. 245–246. (N-H 313, 693)

Autorský kryptogram: Johann Nicomeus.

MS: Bohatcová ¶ 31 (Londýn). — Zíbrt, V. 20089. — Turnbull (1947), p. 444.

41a.     Paradisus ecclesiae renascentis / Ráj církve se rozzelenávající / Paradisus Bohemiae. (1632) — V. 1913, 1951, 1973.

Úvod k zamýšlenému souhrnému dílu Didactica generalis, jehož součástí měla být i Didaktika.

MS: Bohatcová ¶ 21 (Praha KNM). — (Zíbrt V, 20829, 20831.)

42.   Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in unitate fratrum Bohemorum, Anno Christi 1633. S. l., 1632--1633.

Komenský se považuje za překladatele tohoto řádu; důkaz zcela nepochybný není však podán. Výtisk tohoto vydání má knihovna Jednoty v Herrnhutě a městská knihovna v Gdansku. Vydal Jos. Th. Müller ve VSJAK XVII, 1912. -- Rok před latinským překladem vyšel český Řád církevní jednoty Bratří českých, Lešno, 1632. Výtisk v knihovně Národního musea. (N-H 205, 693)

42a.   ?   Řád Církevní Jednoty Bratří Českých, podle Učení Kristova, a příkladu prvotní Církve ku pobožnému ostříhání hned v původu vyzdvižený: Nyní pak z příčin hodných vubec vydaný..., Lešno 1632, 8°, pp. 169 + (5) + 16. — Viz 1897, 1912.

Zíbrt V, 21778. — Soupis 753.

43.   Januae linguarum reseratae Vestibulum (1632--1633).

Předmluvu, datovanou 4. I. 1633, přeložil Šmaha, J. A. Komenského Sebrané spisy vychovatelské, 1886. Přetisk v ODO, sv. I. (N-H 216, 693)

43a.   Historia prophana sive politica. (1632) — V. 1989.

„Dějiny světské neboli politické“

Ed. Dagmar Čapková, in: AJAK XIII, 1965, pp. 98–121.

MS: Bohatcová §§ 26 (Leningrad/Petrohrad).

43g.     Geometria. 1: Geometria theoretica. 2: Geometria practica neboli Geodesia. (1632) — V. 1968, 1978.

Text je ilustrován nedbalými kresbami opisovače. Druhý díl Geodesia přeložil Karel Čupr, Zeměměřičský obzor III (XXX), 1942, č. 11, str. 171–173.

MS: Bohatcová ¶ 23 (Leningrad/Petrohrad).

43h.     O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé: tak aby se i bez globu, kdykoli v roce která zvláštnější hvězda se spatří, co a jaká jest a jak slove, spatřiti mohlo. (1632) — V. 1968, 1969.

Vydal prvně Karel Čupr, „Hvězdářská pomůcka J. A. Komenského“, Říše hvězd 24, 1943, str. 54–56, 73–79.

MS: Bohatcová ¶ 24 (Leningrad/Petrohrad).

43x.   Žehnání Ctihodného a v Církvi Boží vzácného Muže, K. Jana Cyrilla, někdy J. B. Staršího, a Konsistoře Pražské Pod Obojí Seniora etc. s Domem svým, Kněžstvem svým, Církví svou v Exulantství Lešenském zůstávající: též s Jednotou vlasti, Konsistoří Pražskou, s Polskem, i Světem. Když Léta 1632, v den Slavnosti S. Ducha Seslání, Lidu Božímu Kázání čině, a horlivě Boží milost a věrnost vychvaluje, šlakem tknut, a téhož dne k večeru dokonal; v Neděli pak S. Trojice tam v Lešně vzácně pohřben.   S. l. t. a. (Lešno?) (květen–červen, 1632), 8°, pp. (12).

F. M. Bartoš přičítá Komenskému tuto nevelkou veršovanou skladbu („Zapomenuté dílo Komenského“, ČČM 1928, s. 94–5). Otiskl ji podle pozdějšího rukopisu Zíbrt „Žehnání J. Cyrilla s Jednotou v Lešně“ (ČČM 1910, s. 429), a s nalezeným tiskem srovnal Bedřich Profeld („Žehnání kněze Jana Cyrilla“, ČČM 1918, s. 399–400). (N-H 707)

MS: Bohatcová ¶ 26 (nezvěstný písmácký opis, kdysi v soukromém majetku). — Soupis 854.

1633

43b.   Dvéře Jazyků odevřené To jest krátký a snadný způsob kteréhokoli Jazyka, spolu i s začátky všech umění svobodných, pochopení: v kterémž pod stem Tytulů v tisíci Průpovědech, všecka slova celého jazyka obsažena jsou. Nejprv v jazyku Latinském, a nyní v Českém zhotovené, od J. A. C.   S. l. (Lešno) 1633, 8°, pp. 14 + (2) + 96. — Viz 1880, 1886, 1958b, 1968, 2003.

Latinská verze vyšla poprvé roku 1631.

Zíbrt V, 18980. — Knihopis 4222. — Soupis 241.

44a.   Informatorivm. Der Mutter Schul. das ist, Ein richtiger vnd augenscheinlicher bericht, wie frome Eltern, theils selbst, theils durch ihre Ammen, Kinderwaerterin, vnndt andere mitgehuelffen, ihr allerthewerstes Kleinod, die Kinder, in den ersten sechs Jahren, ehe sie den Praeceptoren vbergeben werden, recht vernuenfftiglich, Gott zu ehren, ihne selbst zu trost, den Kindern aber zur seeligkeit aufferziehen vnd vben sollen... Gedruckt zur Polnischen Lissaw, 1633, 8°, pp. (16) + 141 + (1). — Viz 30, 1913.

Zíbrt V, 18687. — Soupis 380.

44.   Renuntiatio mundi, to jest Výhost světu, 1633. — Viz 1663, 1785, 1792, 1864, 1878, 1910, 1978.

Napsáno a přitištěno ke knižnímu vydání Centra securitatis roku 1633. Viz poznámky při tomto díle (20). (N-H 96, 693)

45.     Didactica Magna. (1633—1638—1657) — Viz 1657, 1894, 1896, 1913, 1938, 1986; česky: 1883, 1892, 1905, 1908, 1930, 1948, 1953, 1954.

Vytištěna poprvé v Amsterodamě v Opera didactica omnia. Vydání J. V. Nováka ve VSJAK, IV, 1913; nahrazeno v novém vydání tohoto svazku vydáním Hendrichovým (1938). Překlad Aug. Krejčího s úvodem a poznámkami Hendrichovými nákladem Dědictví Komenského, Bibliotéka pedag. klasiků, 1931. Viz též Didaktiku českou. (N-H 693)

MS: Bohatcová ¶ 32 (Londýn). — (Zíbrt V, 17967.)

46.     [Annotata.] Fol. (7). (1633, 1640, 1645) — Viz 1936, 1974.

Rukopis nyní v Národním museu ve sborníku, zakoupeném r. 1850 v Lešně. Otiskl Antonín Patera, „J. A. Komenského myšlénky o novém vydání českého kancionálu“, ČČM 65, 1891, 214–224. V poznámkách rukopisu jsou data: „Annotata haec sub autumnum anni 1633.“ — „Factum a me a. 1640 in Majo.“ — „A. 45, 24 Maji.“ (N-H 231, 693)

Myšlenky o novém vydání českého kancionálu.

MS: Bohatcová ¶ 33. — (Zíbrt V, 19232, 21569.)

46a.   Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio. auctore I. A. Comenio. [Amsterodami] 1633. — Viz 10.

Zíbrt V, 19892. — Knihopis 4214. — Soupis 548.

62.   Písně některé nábožné, potřebně z němecských neb polských pod české rytmy uvedené, a naše některé staré předělané od J. A. C. (1633/1645) — Viz 1659, 1920, 1928, 1936, 1952.

Rukopis v Národním museu v Praze. Téměř všechny písně, obsažené v tomto rukopise, převzal Komenský v pozměněné podobě do svého Kancionálu z r. 1659. Šlo mu o nahrazení bratrského kancionálu z roku 1615, který obsahoval 644 písní a připadal mu již částečně zastaralý. Výbor podal Fr. Tichý, Písně některé nábožné, (Beroun 1920), a rozšířeně týž autor: J. A. Komenského Písně některé nábožné (Praha 1928). (N-H 695)

MS: Bohatcová ¶ 34.

1634

47.   Conatuum Comenianorum praeludia ex bibliotheca S. H. Oxoniae, excudebat G. Turnerus, 1637. (1634--1636)

Na str. 47--52 jsou vytištěna podle úvodu německého vydání Informatoria "Praecipua capita Didacticae Magnae". Jest tedy název Praeludia souborný název pro programový spis vševědný a pro ukázky didaktické. Název pochází patrně od Hartliba, nikoli od Komenského, který o tomto vydání nevěděl. Výtisk v knihovně Britského musea a v knihovně prof. Hendricha. -- V druhém vydání, které Komenský schválil, dostal tento vševědný spis název Pansophiae Prodromus (Londini 1639). Výtisk v univ. knihovně pražské (ze sbírky Šmahovy). V ODO otiskl Komenský tento spisek pod názvem Pansophici libri delineatio. -- Kritické vydání Reberovo v I. sv. VSJAK, 1914. -- Překlad Zoubkův pod názvem Předchůdce vševědy, v Praze 1879. (N-H 245, 693-4)

1635

48.   ?   Leges illustris gymnasii Lesnensis, 1635.

Rukopisně zachovány ve sborníku Svatojanského chrámu v Lešně. "Varia collectanea". Poprvé vytištěny A. Zieglerem v slavnostním spise gymnasia lešenského r. 1885. (Zur dreihundertjähriger Jubelfeier... des jetzigen kön. Gymnasiums zu Lissa.) Poslední vydání Reberovo v VI. sv. VSJAK., 1911. Do češtiny přeloženy Zoubkem, Drobnější spisy, 1876. (N-H 253, 694)

MSS: Bohatcová ¶ 60.

49.   Na spis proti jednotě bratrské od M. Samuele Martinia . . . ohlášení. Léta 1635 (sic). S. l. (1635--1636)

Ač je na titulním listě vytištěno datum 1633, vyšlo ohlášení (podle Cesty pokoje) až 1636. Martinius dostal Ohlášení do rukou 20. července 1636. (Viz jeho Obranu, str. 5.) -- Původní výtisk v knihovně Národního musea. Poslední vydání upravil Jos. Th. Müller ve VSJAK XVII, 1912. (N-H 258, 694)

49a.   Prawy conterfect abo Gruntowne sieroctwa ... Opisanie, Daniel Vetterus, Leszno 1635. — Viz 1624.

Ref.: Marta Bečková, „Nalezený polský překlad Komenského spisu O sirobě z r. 1635“, in: Zprávy Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za 1. pol. 1967, pp. 15–26.

1636

50.   Spiegel guter Obrigkeit. (Lešno 1636.)

Částečný otisk od W. Bickericha ve sbírce Aus Lissas Vergangenheit, Hft. 1, s. a. -- Originál jest v městské knihovně v Gdansku. (N-H 260, 694)

51.   Kázání XXI o tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista, spasitele světa, učiněná v Lešně Polském 1636.

Výtisk prvního vydání je neznám. Nové vydání v Amsterodamě u Jana Paskovského, 1663. Otiskl L. B. Kašpar, J. A. Komenského sebraná díla kazatelská, II, Praha, 1893. (N-H 261, 694)

51a.     [Praecognita pansophica] (1636) — V. 1951, 1974.

1—2. In Januam rerum sive pansophiae seminarium. I. Introitus. (defekt bez konce). 3. Pansophiae christianae Liber III (N-H s názvem Porta sapientiae). Ed. O. Odložilík, „Z pansofických studií J. A. Komenského“, ČMM 52, 1928, pp. 125–198 (rozbor a otisk rkp.); opravy St. Souček, NV 12, 1931, 167–169. Další vyd. G. H. Turnbull (Praha 1951).

MS: Bohatcová ¶ 35 (Londýn).

1637

52.   J. A. Comenii Faber fortunae sive Ars consulendi sibi ipsi. Itemqve Regulae Vitae Sapientis. Amstelodami, Ex officina Petri van den Berge, in vico (: vulgo :) de Blaeuweburgwal sub signo montis Parnassi A° 1657, 12°, pp. (2) + 69. (1637) — Viz 1662, 1914, 1974; česky: 1926.

„Strůjce štěstí aneb Umění sám si poradit.“

Předmluva spisku Faber fortunae podepsána 3. ledna 1637. Původní výtisk má knihovna kláštera Strahovského a Zemská a univ. knihovna v Brně. Kritické vydání Reberovo ve VSJAK I 1914. Přeložil Zoubek s názvem Strůjce štěstí (Praha 1872), a (zhoršeně) Havelka ve Světové knihovně, č. 1611—13: J. A. Comenii Fortius redivivus, Faber fortunae. Regulae vitae. (N-H 266, 694)

MS: Bohatcová ¶ 36 (Sheffield, liší se od editio princeps). — Zíbrt V, 18282. — Soupis 196.

53.   Cesta pokoje. V Lešně, léta 1637.

Původní vydání v knihovně Národního musea. Kritické vydání podal Reber ve VSJAK XVIII, 1912. (N-H 275, 694)

54.   De sermonis Latini studio. . . didactica dissertatio. Vratislaviae, apud Davidem Muellerum 1638. /1637/

Předmluva podepsána prvního prosince 1637. První vydání ve státní knihovně berlínské. Kritické vydání Reberovo v VSJAK VI, 1911. Překlad Augustina Krejčího ve Výboru spisů Komenského, Knihovna pedag. klasiků, sv. IV., Praha, Dědictví Komenského, 1906. (N-H 271, 694)

1638

57a.   Auff den kurzen Bericht (Melch. Scheffers Socini) von der Frage: ob Herr Jesus sich aus eigener Krafft von den Todten aufferwecket? Kurtze und gründliche Antwort Joh. A. Comenii cum praef. J. G. Schlichting. Leszno 1638. — Viz 1659.

Titul podle Kvačaly, Kurzer Bericht über meine Forschungsreisen, 1895. — Cp. Marta Bečková, Jan Amos Komenský a Polsko, Praha 1983, p. 71: „...autorce [se] podařilo v r. 1980 nalézt mezi anonymními starými tisky lublinské univerzitní knihovny dosud neznámou německou verzi prvního Komenského protisociniánského spisku, adresovaného slezskému kazateli Melchioru Schefferovi, Auf den kurtzen (ungegründeten) Bericht... KUL, sign. Gd 407 adl.“

55.     Diogenes Cynicus Redivivus. Sive De Comendiose Philosophando. Ad Scholae ludentis exercitia olim accomodatus, nunc autem luci datus; Authore J. A. Comenio. Amstelodami, Apud Petrum van den Berge, in vico vulgo de Blaeuw-burghwal sub signo Montis Parnassi A° 1658, 12°, pp. (12) + 106. (1638) — Viz 1662, 1673, 1686, 1911, 1973; holandsky: 1660, 1672; 1710, 1719; česky: 1872, 1920, 1968.

„Diogenes kynik znovu na živu neboli etika v kostce.“

Datování podle předmluvy, psané r. 1658: „ante annos circiter 20.“ Hru v lednu 1640 předvedli žáci lešenského gymnasia. Původní výtisk v Národní knihovně (bývalé dvorní) ve Vídni. — Kritické vydání Reberovo, VSJAK VI, 1911. Přeložil Josef Hendrich, Diogenes kynik znovu na živu (České Budějovice 1920). (N-H 281, 694)

Zíbrt V, 18048. — Soupis 168.

1639

56.   Conatuum pansophicorum dilucidatio, 1639. — Viz česky 2010.

Prvního vydání, vyšlého v málo exemplářích, není znám žádný výtisk. Druhé vydání, Hartlibův přetisk, vyšlo v Londýně 1639 při vydání Prodromu. Výtisk v universitní knihovně pražské. -- Kritické vydání Reberovo, VSJAK I, 1912. Český překlad Jos. Šmahy v časopise Komenském, XX, 1892, pod názvem "Pokusů pansofických J. A. Komenského vysvětlení". (N-H 301, 695)

58.   Abrahamus patriarcha, in: J. A. Comenii Fortunae Faber. Petrus van den Berge, Amsterdam 1661. (1639). — Viz 1662, 1911, 1973.

Podle prologu byla tato hra provozována rok po Diogenovi. Kritické vydání Reberovo, VSJAK VI, 1911. (N-H 283, 695)

59.   A dextris et sinistris. Hoc est pro fide in Christum Deum-Hominem cum Marcionitis deliriis (: Humanitatem Christi abnegantibus :) lucta, quae Johann Amos Comenio fuit. Amsterdami 1662, 8°, pp. 96. [1639, 1640]

Část tohoto spisu otiskl Kvačala v Korrespondenci Komenského II., a to první list Komenského Stolziovi (z 6. května 1639) na str. 17–33, druhý list Komenského Stolziovi (z 28. června 1940) na str. 36–65, vedle toho regest listu Stolziova (str. 36). (N-H 287, 695)

Zíbrt V, 17335. — Soupis 46.

60.   Pansophiae diatyposis. 1643, s. l. [1639--1641]

Původní výtisk má universitní knihovna ve Vratislavi. Přeložil Jos. Šmaha v časopisu Komenský, roč. 1893 a 1894. Důvody datování do let 1639--1641 u Hendricha, J. A. Komenského práce vševědné atd., oddíl C. (N-H 354, 695)

1640

61.   De Christianorum uno Deo. Amstellodani, apud Janssonium. 1659 [1640].

Původní výtisk má knihovna kláštera Strahovského. Ve věnování knihy, které jest podepsáno 10. února 1659, jest spisek datován do roku 1640. (N-H 292, 695)

64.   Janua rerum reserata. Lugduni Batavorum, 1681 [1640--1670].

Část vytiskl již Komenský. Po smrti Komenského celá připravena k tisku patrně Nigrinem. Původní výtisk má knihovna Národního musea v Praze. Přeložil J. Šmaha: Brána věcí otevřená. Bibliotheka pedagogických klasiků, sv. II. Val. Meziříčí 1886. (N-H 672, 695)

65.     Sapientia bis et ter oculata. [1640—1656]

Traktát shořel roku 1656 v Lešně. Tištěn nebyl. Terminus post quem je Hübnerova kritika Didaktiky, zejména synkritické methody, z konce roku 1639. (Kvačala, Kor. I., str. 77.) O tomto traktátu Komenský, Ventilabrum § 32. (N-H 518, 696)

Spis byl nejobšírnějším odůvodněním synkritické metody.

1641

66xa.     [Ad exercitanda publice veritatis et pacis (hoc est communis salutis) ope Dei studia]. (8./18. Oct. 1641)

Cf. G. H. Turnbull (Hartlib, Dury et Comenius, 1947, p. 433).

66a.     [Catalogus operum elaborandorum — Katalog děl, která mají být napsána] (1641). — Viz 1974, 1975.

„Seznam spisů, které je třeba zpracovat, aby se s pomocí boží probudily obecné snahy o pravdu a mír, jak je to v zájmu společného blaha.“

Datováno do října 1641. Ed. G. H. Turnbull, in: AC XVII, 1958, pp. 17–26.

66.     [List o Anglii], 1641.

Tisk nemá nadpisu a začíná slovy: »Londini 8/18. Octobr. anno 1641« a končí: »Haec Dn. Comenius ex Anglia, ubi nunc vivit, ad amicos in Polonia agentes.« Výtisk v knihovně university lipské. Přetiskl Patera, Korrespondence, č. 32. Volný převod Zoubkův v ČČM, 1876, str. 133 n. (N-H 322, 696)

66c.   Praxis pietatis To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé Knížka milostná: Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasytedlné známosti jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání běhu blahoslaveně zavříti mohl vyučující. (typ. Vácslav Vokalius), (Trenčín 1641?), 8°, díl I: pp. [12] + 435 + [11]; díl II: pp. [26] + 153 + [60]. — Viz 1630, 1631.

Díl II: Praxix Pietatis. To jest, Knížky o Cvičení se v pravé Pobožnosti Druhý Díl. Kerýž v sobě obsahuje zvláštní Umění svatých přemyšlování jakby totiž pobožný Křesťan v rozvažování Božských a Nebeských věci jisté časy a chvílky tráviti měl a skrze to v tomto životě nestálem i potom v onom věčném srdečného rozvlaženi radosti a stálého potěšení dosáhnouti mohl. K čemuž potřebně přidána jest Předmluva o zkušování svědomí a několik pěkných příkladů takového přemyšlování. Z Jazyka Englického a Francouzského do Německého: a odtud do Češtiny přeloženy Leta Páně M.DC.XXXIII.

Přídavkové někteří k této Knížce Vzdychání Nábožná To jest Rytmovní Modlitbičky, kterýmiž pobožná Srdce v svých k Bohu žádostech tytíž se ozývati mohou... Léta Páně 1641. Napomenutí k Modlitbám. II. Z Knížky O Následování Krista Pána. Thomae Kempisii, Vybraní kouskové někteří. III. Regule života Křesťánského každodenní. IV. Modlitba za čistotu Srdce. V. Rozkoš Duše věřící Krysta milované s Nebeským chotěm svým. Z německé: Wie schoen leuchtet der Morgen stern. Jiná k témuž. Píseň o Zavržení a opuštění staré Církve Izraelské...

Zíbrt V, 21059. — Knihopis 1016. — Soupis 698.

66b.     [Stručný nástin porady o tom, co, jak se zdá, směřuje k všeobecné a základní obnově církve.] (1941) — Viz 1975.

Datováno do října 1641. Ed. G. H. Turnbull, in: AC XVII, 1958, pp. 10–17.

67.     Via Lucis. Amsterodami, apud Christ. Cunradum, 1668 [1641--1642]. — Viz 1920, 1961.

Původní výtisk má univ. knihovna pražská a knihovna Národního musea. Dedikační exemplář s vlastnoručním připsáním Komenského má Museum Komenského v Přerově. Přeložil Šmaha: Cesta světla, Praha 1920. (N-H 326, 645, 696)

1642

68a.   Informatorium Maternum Eller Moder-Schola, Thet aer: Een richtigh och oegonskijnligh Beraettelse, huru Foeraeldrarna, eendels stelfwe, eendels genom andras Medhielp, sitt dyrebareste Clenod Barnen vthi thefoerste sex Aehren, foer aen the tilbetroos af Laerefaeder at vnderwijsas, Gudi til Aehra, sigh sielfwom til Troest, och Barnen til Saligheet vpfostra oc oefwa skole...   Vttolkat Af Erico Schrodero. Cum Gratia & Privilegio. Tryckt i Stockholm af Translatoris egen Typographia, Anno MDCXLII (1642), 8°, pp. (24) + 179 + (4). — Viz 30.

Zíbrt V, (deest). — Soupis 399.

68.   [List z Anglie], 1642.

Nápis: »Studii pansophici in Anglia fautoribus etc«; datum 10. června 1642. -- Původní výtisk má městská knihovna v Gdansku. Otiskl Patera, Korrespondence, str. 55. n. Překlad Šmahův v České škole, 1889, str. 244 n. (N-H 696)

1643

69.   De dissidentium in rebus fidei christianorum reconciliatione hypomnemata, 1643.

Samostatného vydání je neznámo. Spolu s polemikami proti Valerianovi ve spise Irenica quaedam scripta pro pace ecclesiae J. A. Comenii (s. l., s. a.). Výtisk v univ. knihovně v Göttingen. Srov. poznámky Kvačalovy v AJAK, seš. I., str. 43 n. (N-H 351, 696)

69a.   I. A. Comenii Physicae Ad Lumen Divinum Reformatae Synopsis, Philodidacticorum & Theodidactorum censurae exposita.   Apud Ioh. & Iodoc Ianssonios, Astelodami 1643, 12°, pp. (40) + 198. — Viz 31.

Zíbrt V, 20912. — Soupis 679.

70aa.   Vestibulum Latinae Linguae, Rerum et Linguae cardines exhibens (: ad leges Methodi Linguarum novissimae concinnatum :) Latinského Jazyka Předsíní. (S. l., s. a.), 8°, fol. 116. (1633--1643, non post 1657).

Zíbrt V, 18908, 18826 (Lesnae 1633?). — Knihopis 4269. — Soupis 822.

70a.   Vestibulum Latinae linguae, rerum et linguae cardines exhibens (ad leges Methodi linguarum novissimae concinnatum). Vor-Thür der Lateinischen Sprache. (S. l., s. a.) (1643--1649).

Výtisk jest v městské knihovně gdanské. K tomuto dílu patří níže uvedené knihy, pracované v téže době, zachované rovněž v knihovně gdanské:

70b.   Dictionarium Vestibulare Latino-Germanicum.

Tento slovník jest samostatně stránkován (A1–H8); nemá samostatného titulního listu; nápis jest na první stránce nahoře. (N-H 696)

70c.   Fundamenta Grammaticae. Grundfeste der Sprachkunst.

Tato mluvnice nemá samostatného titulního listu, stránkování pokračuje ze slovníku (předešlého čísla), stránky J1 až L4. Na poslední stránce této knihy jest vytištěno: Sequuntur hic proxime: I. Stammwörter der Deutschen Sprach. II. Informatorium de Vestibuli LL usu, ad paedagogos. Stammwörter jsou ve svazku knihovny gdanské, Informatorium chybí. (N-H 696)

70d.   Stamm-Wörter der Deutschen Sprach (dabey sich doch etliche verdoppelte und abgeleytete befinden). Zum Gebrauch des Vestibuli linguarum, die lateinische Radices desto leichter zu fassen. (S. l., s. a.)

Tato kniha má samostatné stránkování, A1--E4. (N-H 417, 696)

70e.   Informatorium de Vestibuli LL usu, ad paedagogos (1643--1649).

O této práci podal zprávu Šmaha, Učitelské noviny XXI, 1902/3. Vztahuje k ní slova Komenského z Methodus LL novissima, XIV., 24. -- Výtisk neznám. (N-H 417, 696)

71a.   Latinae linguae Janua reserata, rerum et linguae structuram exhibens ordine nativo. (Ad leges Methodi linguarum novissimae.) Die offene Thür der Lateinischen Sprach. Lesnae, typis Danielis Vetteri, 1649 [1643--1649].

Na poslední stránce čteme: Ad paedagogos et compactores librorum. Lexicon Januale sequi hic proxime (ex lege Methodi LL, cap. XII., 31) deberet: quia tamen per seipsum justum volumen complet, adaptari hic poterit Grammatica janualis, ut cum textu uno compingatur volumine. -- K této Bráně patří dále práce v téže době skládané:

71b.   Januae linguarum novissimae clavis, Grammatica Latino-vernacula.

Tato knížka jest bez samostatné titulní stránky, ale se samostatným stránkováním (A 1 až P 4), nápis na první stránce nahoře.

71c.   Annotationes super grammaticam novam janualem.

Knížka bez samostatného titulního listu, ale se samostatným stránkováním (A 1 až H 2).

Atrium nevyšlo. Viz ODD, II., p. 458. -- Výtisk této Brány a knih pomocných má městská knihovna gdanská. (N-H 419, 697)

72. 1643--1650.   Lexicon januale. Hoc est Latinae linguae sylva, vocum derivatarum copiam explicans. Cum insertis vocabulis peregrinis, in januali rerum nomenclatura occurrentibus versioneque singulorum Germanica. Anno MDCL, s. l. (1643--1650)

Výtisk je v museu Komenského v Přerově a státní (dříve královské) knihovně berlínské. (N-H 419, 697)

1644

73.   Linguarum methodus novissima. S. l., s. a. (1644--1657)

Předmluva datována: dabam Elbingae sub decursum anni 1648. Původní výtisk je v univ. knihovně pražské (ze sbírky Šmahovy) a v Zemské a univ. knihovně brněnské. Kritické vydání Reberovo ve VSJAK VI, 1911. Úplně přeložil Šmaha: J. A. Komenského Nejnovější metoda jazyků, Rychnov, 1892. -- Kapitola desátá (Didaktika analytická) jest přeložena A. Krejčím v II. díle Vybraných spisů Komenského, Praha, Dědictví Komenského, 1908. (N-H 394, 697)

74.   Judicium de judicio Valeriani Magni... sive absurditatum echo. Authore Ulrico de Neufeld. Amsterodami, anno 1644.

List Valerianovi, vytištěný za předmluvou, má datum 18. června 1644. -- Původní výtisk v Národní knihovně vídeňské. (N-H 362, 697)

1645

75.   Judicium Ulrici Neufeldii de fidei catholicae regula catholica ejusque catholico usu, ad Valerianum Magnum omnesque catholicos, 1645

Datováno v předmluvě: dabam cal. jun., anno vertente 1645. (N-H 364, 697)

75a.   I. A. Comenii Physicae Ad Lvmen Divinvm Reformatae Synopsis, Philodidacticorum & Theodidactorum censurae exposita.   Apud Ioh. & Iodoc Ianssonios, Amstelodami 1645, 12°, pp. (40) + 198. — Viz 31.

Zíbrt V, 20913. — Soupis 680.

76.   Regulae vitae, 1645. — V. 1894.

Spisek určen datem v závěru: 9. června 1645. První vydání ve sbírce: Gerhardi Vossii et aliorum dissertationes de studiis bene instituendis. Trajecti ad Rhenum, 1658. Výtisk v univ. knih. pražské. Druhé vydání při Atriu v Norimberce u Endtera, 1659. Výtisk v téže knihovně. Kritické vydání Reberovo ve VSJAK VI, 1911. Překlad Zoubkův v Besedě učitelské 1872, znovu v Komenského Drobnějších pracích, Praha, 1872. (N-H 380, 697)

77.     De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum, ante alias vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae. (1645—1670). — Viz 1702, 1966, 1970, 2000; český překlad: 1888, 1948, 1950, 1992.

Rozdělení vševědného spisu:

  Praefatio (ad Europaeos)

  I.   Panegersia (Všeprobuzení)

  II.   Panaugia (Všeosvícení)

  III.   Pansophia (Vševěda / Všemoudrost)

  IV.   Pampaedia (Vševýchova) — viz 1965.

  V.   Panglottia (Všejazyk)

  VI.   Panorthosia (Všenáprava)

  VII.   Pannuthesia (Všepovzbuzení)

První dvě části, Panaugia a Panegersia, a patrně i obsáhlá předmluva, dány byly do tisku záhy po příchodu Komenského do Amsterdamu v roce 1656. Viz Continuatio admonitionis, § 122. — Snad z tohoto tisku (novým zlomením z dvousloupcové sazby foliové?) pochází osmerkové vydání uvedených částí bez udání místa a roku. — Celý materiál konsultace přinesl Justus Docemius do Halle, kde byla pod stejným názvem vytištěna jen předmluva a Panegersia (1702). — Celý komplex komenian v Halle našel v roce 1934 ukrajinský slavista a filosof Dmitrij Čyževskij (1894—1977). Překlad Šmahův: O nápravě věcí lidských porady obecné část prvá, Panegersia. Část druhá, Panaugia. Bibl. pedag. klasiků, sv. VIII. (Přerov 1888). — Rukopis Panegersie jest v Britském museu (MS Sloane 2834). (N-H 609, 667, 697)

Varianta titulu: Consultatio de rerum humanarum emendatione.

MSS: Bohatcová ¶ 44 (Praha, Londýn). — (Zíbrt V, 17746–17748.) — Cf. Dmitrij Čyževskij, „Hallské rukopisy děl J. A. Komenského“, AJAK 15, 1940, pp. 85–107.

1646

78.   Christianismus reconciliabilis reconciliatore Christo, 1646--1670.

Ohlašuje se ještě v Angelus Pacis 1667: paratur (jussu miserantis nos Dei) infallibile directorium sub titulo tali: Christianismus reconciliabilis reconciliatore Christo; hoc est demonstratio aperta populum nomen Christi professum, per quascunque gentes et linguas factionesque et sectas divisum, ita sibi uniri posse, ut sub pastore uno unum ovile et sub uno rege unum regnum facti omnes concorditer vivant illiusque rei tempus jam adesse. (N-H 388, 666, 698)

1648

79.   Independentia aeternarum confusionum origo, 1648.

Předmluva datována Pridie Cal. Julii 1648. První vydání v univ. knihovně lipské a v knihovně Jednoty v Herrnhutě. -- Jos. Šmaha přeložil v České škole (roč. XII., 1889/90) kapitolu IV., V. a VI. úplně, ostatní zkráceně. (N-H 421, 698)

1649

80x.   Kázaní pohřební nad ctihodným mužem knězem Pavlem Fabriciem někdy konsistoře pražské podobojí assesorem, v exilium pak J. B. seniorem a cirkve české lešenské správcem. Léta od narození Kristova 1649, ledna dne 6. učiněné. Na žádost pak nejedněch pobožných osob k tištění podané. Od K. J. A. K. Vytištěno u Daniele Wettera. S. l. [Lešno], s. a. [1649], 8°, pp. 38. — Viz 1983.

Biblioteka Kórnicka, 11331. — Ant. Škarka (ed. & comm.): Nový komeniologický nález: Kázání pohřební nad P. Fabriciem z r. 1649, Věstník Královské české splečnosti nauk, Třída pro filosofii, historii a filologii; Ročník 1938. Č. IV. Praha 1938 (text: pp. 60—70).

Knihopis 4229.

80.   O vymítání němého i jakéhokoliv jiného ďábelství. Kázání učiněné shromáždění českému v Lešně polském, v neděli Oculi léta 1649. S. l., 1649.

Věnování datováno 10. března 1649. Výtisk v Museu Komenského v Přerově. Pod názvem "Kázání postní" vyšlo znovu v Berlíně 1763, a podle tohoto vydání otiskl je L. B. Kašpar v J. A. Komenského Sebraných dílech kazatelských II., Praha, 1893. (N-H 426, 698)

81a.   Johannis Lasitii -- historiae -- liber octavus; Anno 1649 (s. l.).

Výtisk v knihovně Musea Komenského v Přerově. Předmluva datována 21. srpna 1649. České zpracování:

81b.   Jana Lasytského Hystorye o původu a činech bratří českých. V Lešně Polském léta 1649.

Nejdříve předmluva Komenského: Věrným ostatkům věrných Čechů z Jednoty bratrské, podepsaná 23. měsíce října léta 1649 (str. 3--22). Pak na větší části strany 23. nápis: Pana Jana Lasytského, šlachtice polského, historie o původu a činech bratří českých kniha osmá, jenž jest o obyčejích a řádích, kterýchžto mezi sebou užívají. Pro potřebu přítomných časů tak obzvláštně vydaná. Od str. 334--408. připojeno Napomenutí, od str. 408--416. Modlitba. Výtisk v knihovně Národního musea. Samostatný výtisk Napomenutí (1649) mají v Museu Komenského v Přerově. (N-H 427, 698)

1650

82.   Kšaft umírající matky jednoty bratrské, (Lešno 1650). — Viz 1660?, 1757, 1865, 1879, 1892, 1894, 1904, 1908, 1911, 1912, 1918, (post) 1918, 1919, 1920 (ter), 1927, 1928 (bis), 1930 (bis), 1933, 1935 (bis), 1938 (ter), 1939, 1940 (bis), 1945 (bis), 1946, 1978; německy 1866.

Exemplář prvního vydání z roku 1650 není znám. Směrodatné jsou dva rukopisy z XVIII. století a vydání berlínské z roku 1757. O tom srovnej kritické vydání St. Součka v knihovně Špalíček (1927), též vydání poznámkové Rudolfa Schamse u Laichtera (1930). (N-H 698)

MSS: Bohatcová ¶ 45 (Praha, Herrnhut). — Zíbrt V, 19466 (19467–19480). — Knihopis 4231.

83.   Truchlivého Třetí Díl, v němž se zdržuje: Řvání Hrdličky v rozsedlinách skalních a skrýši příkré dlouho zůstávající. S. l. (V Lešně?) 1651, 8°, pp. (28) A8—B6. (1650) — Viz 15.

Původní výtisk v Museu Komenského v Přerově. Otiskl B. Souček ve vydání všech čtyř dílů Truchlivého v Táboře (1916). (N-H 466, 698)

Zíbrt V, (deest). — Knihopis 4257 (Dodatky?). — Soupis 778.

84.     Lux in tenebris. Hoc est prophetiae donum qvô Deus Ecclesiam Evangelicam (in Regno Bohemiae & incorporatis Provinciis) sub tempus horrendae ejus pro Evangelio perseqvutionis, extremaeque dissipationis, ornare, ac paternè solari, dignatus est. | Submissis de statu Ecclesiae in Tenebris, praesenti & mox futuro per Christophorum Cotterum Silesium, Christinam Ponatoviam Bohemiam & Nicolaum Drabicium Moravum, Revelationibus verè divinis, ab anno 1616 usqve ad annum 1656 continuatis. | Quae nunc è Vernaculo in Latinum fideliter translatae, in Dei gloriam, afflictorum solatia, aliorumqve salutarem informationem, ipsius Oraculi jussu in lucem dantur, (s. l.) Anno inchoandae liberationis MDCLVII (1657), pp. (24) + (16) + 172 + 96 + 204 /206?/ + 136 + (8) + 40 (= 696). 1650—1651.

Že počátky spadají do roku 1650, jest zřejmo z úvodu (ad ecclesias orbis praefatio, § 32). Výtisk v knihovně Nár. musea. (N-H 538, 698)

85.   Triertium catholicum. Leyden, 1681 (1650--1670).

Nějakou část vytiskl již Komenský. Věnování podepsáno posledního srpna 1670. Výtisk posmrtného vydání má knihovna kláštera Strahovského. Věrný přetisk podle fotografických snímků vydal 1920 péčí J. V. Klímy J. Štenc. Přeložil J. Šmaha v časopise Komenský od dubna 1903 do listopadu 1906. (N-H 672-4, 698)

86.   Schola Pansophica. A. 1651 (1650--1561).

Překlad Aug. Krejčího s poznámkami Hendrichovými vyšel v Knihovně pedagogických klasiků, sv. XI, r. 1926: Výbor prací potockých. (N-H 488, 699)

87--89.   Primitiae laborum scholasticorum. Annis 1650--1651 (s. l.). Str. 453.

Výtisk v knihovně ref. kollegia v Šaryšském potoku a v knihovně Národního musea v Pešti. Obsahuje dále s jednotným stránkováním ještě Laborum scholasticorum continuatio a výtisk potocký také ještě Coronis. Pochybuji však, je-li tento sborník původním tiskem, za jaký bývá dosud uznáván, a zda nebyly jednotlivé věci tištěny hned samostatně. -- Všechny tyto práce, i Coronis, jsou vytištěny také ve sborníku amsterodamském, jehož titulní list zní: Latinitatis schola triclassis. Ad exemplar Patakinum. Amsterdami 1657. Je v univ. knihovně pražské ze sbírky Šmahovy. -- Pod názvem Primitiae jsou v obou těchto sbornících -- stejně jako v ODO -- shrnuty tyto tři práce: (N-H 699)

87.   De cultura ingeniorum oratio.

Je ze 24. listopadu 1650. Překlad Zoubkův vyšel v Novákově publikaci J. A. Komenského Řeči potocké, Praha, 1894. (N-H 452, 699)

88.   De primario ingenia collendi instrumento sollerter versando, libris, oratio. — Viz 1970b.

Řeč z 28. listopadu 1650. Překlad Zoubkův vydán stejně jako řeč předešlá. (N-H 452, 699)

1651

89.   De reperta ad authores Latinos prompte legendos et clare intelligendos facili, brevi amoenaque via, schola Latina tribus classibus divisa.

Předmluva podepsána 8. února 1651. Překlad Aug. Krejčího s úvodem a poznámkami Hendrichovými v XI. svazku Knihovny pedagogických klasiků: Výbor prací potockých. Praha 1926. (N-H 699)

89a.   Naturall Philosophie Reformed By Divine Light: Or, A Synopsis of Physicks: By J. A. Comenius: Exposed To the censure of those that are lovers of Learning, and desire to be taught of God. Being a view of the World in generall, and of the particular Creatures therein conteined; grounded upon Scripture Principles. With a briefe Appendix touching the Diseases of the Body, Mind, and Soul; with their generall Remedies...   Printed by Robert and William Leybourn, for Thomas Pierrepont, London 1651, 8°, pp. (48) + 256. — Viz 31.

Zíbrt V, 20915. — Soupis 682.

98.   Sermo secretus Nathanis ad Davidem, 1651.

Rukopis v archivu chrámu Svatojanského v Lešně. Otisk v Kvačalově Korrespondenci Komenského II, str. 249--262. -- Do němčiny přeložil Herbert Schönbaum: J. A. Comenius, Ausgewählte Schriften zur Reform in Wissenschaft, Religion und Politik, 1924. (N-H 457, 700)

1652

90.   Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum, rerum et linguarum fundamenta exhibens. In usum scholae Patakinae editum typisque celsiss. principis exscriptum, anno 1652.

Předmluva, pak maďarský text Vestibula: Neylveknek tornatzaban. Nato latinský text Vestibula s novým stránkováním od A, nato s pokračujícím stránkováním Rudimenta grammaticae a Repertorium vestibulare. Ke konci dodatky (str. J3n): De instituendis e Latinae linguae Vestibulo exercitiis ad praeceptores commonefactio. De textu vernaculo recte pertractando. De textu Latino exercitiis pertractando. De grammaticae vestibularis praxi. De lexici usu. -- Původní výtisk jest v městské knihovně košické (z knihovny dřívější právnické akademie). (N-H 461, 699)

91.   Eruditionis scholasticae pars II. Janua, rerum et linguarum structuram externam exhibens. In usum scholae Patakinae edita typisque celsiss. principis exscripta, anno 1652.

Po předmluvě následuje Sylva Latinae linguae vocum derivatarum copiam explicans sive lexicon januale (je to slovník latinsko-maďarský). Na posledních dvou stránkách přitištěna Clausula de lexici hujus amoeno usu. -- Výtisk má univ. knihovna pražská a městská knihovna košická. Text Brány tu vytištěn není. Nebyl zvlášť tištěn? (N-H 462, 699)

92.   Eruditionis scholasticae pars III., Atrium, rerum et linguarum ornamenta exhibens. In usum scholae Patakinae editum et in chalcographia celsiss. prin. exscriptum. Anno 1652.

Předmluva, pak Ars ornatoria sive grammatica elegans; nato Latinae linguae Atrium. V tom jest nejdříve stručná předmluva, pak tentamen textus janualis in atrialem versi, elegantia novemplici disjunctim. Pak teprve přijde vlastní Atrium s novým stránkováním od A do X. -- Původní výtisk má městská knihovna košická. (N-H 463, 699-700)

93.   Lexicon atriale Latino-Latinum, Simplices & nativas rerum nomenclationes, è Ianua linguae Latinae jam notas, in elegantes variè commutare docens. Amstelodami, Apud Joannem Janssonium, 1657, 8°, pp. (8) + 790 + (2). — Viz 1686.

[1650--1657] Vydání uvedené v textu Novákem není první. Titulní stránka prvního vydání má stejné znění jako vydání druhé Novákem uvedené, až na to, že nemá hesla Vivitur ingenio. O slovníku atriálním není vyloženo v Methodus novissima, je tedy z prací potockých. Věnování podepsáno 21. července 1657. Výtisk má universitní knihovna pražská ze sbírky Šmahovy. (N-H 403, 544, 700)

Zíbrt V, 18250, 19713. — Soupis 529.

94--96.   Laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasia continuatio. (1651--1652) Str. 465.

Tištěno ve stejném sborníku jako Primitiae laborum, str. 85 a dále. Kritické vydání Kádnerovo ve VSJAK IX, 1915. Obsaženy jsou pod tímto názvem tři řeči:

94.   Methodi verae encomia (3. II. 1651). (N-H 454, 700)

95.   De utilitate accuratae rerum nomenclaturae oratiuncula (14. III. 1651). (N-H 454, 700)

96.   De eleganti elegantiarum studio (10. I. 1652). (N-H 464, 700)

Prvé dvě řeči přeložil Zoubek, třetí J. V. Novák, a vydal je v knize J. A. Komenského řeči potocké, Praha 1894.

99.   Joachimi Fortii Ringelbergii De ratione studii liber vere aureus.. Patakini, typis illustr. principis expressit Georgius Rhenius, (s. a. [1652]).

Předmluvu podepsal Komenský 13. července 1652. Po spisku Fortiovu s předmluvou Erpeniovou otištěn spisek Erasmův: De ratione studii, stránka 106--216, o němž není zmínky ani na titulním listě ani v předmluvě. Str. 216--225 obsahuje část předmluvy Fortiovy k jeho Institutiones astronomicae a výňatek z knihy Hieronyma Cardana, Proxenatae, kap. XVII. -- Původní výtisk v knihovně ev. ref. kolegia v Šaryšském Potoku. Předmluvu Komenského otiskl Kádner ve VSJAK IX, 1915, str. 44. (N-H 471, 700)

100.   Fortius redivivus sive de pellenda scholis ignavia (s. a. [1652], s. l.).

Původní výtisk v knihovně lycea v Kološváru. -- Kritické vydání Kádnerovo ve VSJAK IX, 1915. Překlad Aug. Krejčího ve Výboru prací potockých, Knihovna pedagogických klasiků, sv. XI, 1926. (N-H 472, 700)

1653

101.   Praecepta morum in usum juventutis collecta, 1653.

Exemplář původního výtisku není znám. Dosvědčen jest v Leges scholae bene ordinatae, kap. 11; podle tobo místa byl pořízen "nuper". Druhé vydání v ODO, část III. Překlad Fr. J. Zoubka ve spisku J. A. Komenského Drobnější spisy některé, Praha 1876. Kritické vydání Kádnerovo ve VSJAK IX, 1915. (N-H 700)

102.   Leges scholae bene ordinatae, 1653.

Podle poznámky v dopise Montanovi (Pataki in 8°) bylo by předpokládati tisk potocký, který jest neznám. V dodatečné poznámce v ODO praví Komenský: „Leges hae Patakini fuerunt conscriptae“; o tisku potockém neuvádí nic. Podle ODO III, str. 735, nebyly Leges scholae vůbec tištěny: „quae omnia... typis publicata sunt (exceptis Scholae legibus).“ Pro nás první známý výtisk jest v ODO III. -- Kritické vydání Kádnerovo, VSJAK IX, 1915. Překlad Aug. Krejčího ve výboru prací potockých. Bibliotéka pedagogických klasiků, XI. 1926. (N-H 473, 700-701)

103.   Orbis pictus. Norimbergae, 1658 (1653--1654).

Exemplář prvního vydání má universitní knihovna v Kielu. Kritické vydání Jarníkovo v X. sv. VSJAK, 1929. V něm otištěn také český překlad vydání z r. 1685. (N-H 495, 701)

104.   Schola ludus. Patakini, typis cels. principis expressit Georgius Rhenius. A. 1656 [1653--1654].

Věnování podepsáno 24. dubna 1654. Původní výtisk v knihovně ref. kolegia v Šaryšském Potoku. Kritické vydání Kádnerovo v IX. sv. VSJAK, 1915. -- Do češt. přeloženy jen ukázky, zaznamenané ve vydání Kádnerově. Do němčiny přeložil Bötticher, Die Schule als Spiel. Bibliothek paedagogischer Klassiker, Langensalza 1907 (2. Aufl.). (N-H 480, 701)

105.   Animae sanctae... beatum satellitium... Patakini Hungarorum, typis celsissimi principis expressit G. Rhenius. Anno 1653.

Původní výtisk v knihovně Národního musea v Pešti. (N-H 474, 701)

1654

106a.     Artificii legendi et scribendi tirocinium. (1654—1655). — Viz 1946, 1970.

Český překlad Počátkové čtení a psaní (1946).

MS: Bohatcová ¶ 47 (Praha). — Cf. D. Čyževskij, „Hallské rukopisy děl J. A. Komenského“, in: AJAK 15, 1940, p. 100.

106.   Gentis felicitas. (S. a. [1654], s. l.)

Podle dopisu Montanovi byl tento spisek napsán 1654, vytištěn 1659. Původní výtisk v knihovně Národního musea v Pešti. Tekst otiskl Kvačala. Kor. II.. stránka 262--286. Přeložil J. V. Novák: Štěstí národa. Světová knihovna, č. 235., Praha, 1901. (N-H 489, 701)

107.   Laborum scholasticorum Patakini obitorum coronis, 1654.

O tisku viz výše při Primitiae laborum scholasticorum. Kritické vydání Kádnerovo v IX. svazku Veškerých spisů, 1915. Přeložil J. V. Novák a vydal v knize Řeči potocké, Praha. 1894. (N-H 487, 701)

1655

108a.     Acclamatio votiva Carolo Gustavo, 1655.

Známo z listu Mikuláše Arnolda Komenskému z 18. března 1659, cf. Patera, Korrespondence, pp. 206–107; cf. Kvačala, AJAK II, 33–34. (N-H 562, 708)

Votiva acclamatio Carolo Gustavo /?/. — Cp. Panegyricus Carolo Gustavo (1655)

108.   Panegyricus Carolo Gustavo. MCDLV. (sic! s. l.), 1655. — V. 1896, 1974, 1997.

Výtisk v knihovně Zemské a universitní knihovny v Brně. Přetiskl Nesemann v příloze programu gymnasia v Lešně r. 1896. (N-H 510, 701) —

109.   Boj s Bohem modlitbami. [Lešno] 1655, 12°, fol. [12].

Složeno roku 1655, když přešlo nebezpečí, hrozící Lešnu. Otiskl L. B. Kašpar, J. A. Komenského Kázání II, r. 1893. Původní výtisk býval v lycejní knihovně bratislavské; dnes ho tam nelze nalézti. V druhém vydání (Halle, 1765) má kniha název: Útočiště v soužení i nebezpečenství nejjistší aneb boj s Bohem atd. (N-H 508, 701)

Zíbrt V, 17590. — Knihopis 4258. — Soupis 58.

1656

110.   Matuzalém, to jest o daru dlouhověkosti, 1656.

Dedikace podepsána v únoru léta 1656. Přetiskl L. B. Kašpar ve vydání: J. A. Komenského Sebraná díla kazatelská, sv. 2. Praha 1893. Předlohou byl mu opis chovaný co unikát v knihovně evangelického lycea v Bratislavě. Nyní ho tam nelze nalézti. (N-H 512, 701)

111.   Enoch, to jest o stálém lidí Bohu oddaných s Bohem chození a kterak lidi takové Pán Bůh k sobě bere, 1656.

Datování: "Vysvětlené kázáním léta 1656 v neděli 1. po Mudrcích učiněným".

Opis Enocha (a podle sdělení prof. Kvačaly i původní tisk) co unikát byl chován v knihovně evangelického lycea v Bratislavě. Podle něho pořídil přetisk L. B. Kašpar v edici J. A. Komenského sebraná díla kazatelská, sv. 2., Praha 1893. — Nyní jest původní exemplář bratislavský nezvěstný. (N-H 512, 701)

112.   † Evigila, Polonia! 1656 (opus perdita?).

V listě Figulovi z 8. I. 1656 (Kvača1a, Kor. I.. str. 204) píše Komenský: „Nunc tractatui insudo Evigila, Polonia!“ (N-H 513, 701) — Cp. Clamores Eliae (1992, p. 68): „Máš kdesi orací, kterouž biskup spolubiskupum (na synodu jejich) říkal, proti naší Didaktice lermo troubě (tištěná jest — při EVIGILA Polonia).“

113.   Lesnae excidium anno MDCLVI in Aprili factum, fide historica narratum (s. l. [1656], s. a.) — V. 1894.

Původní výtisk ve státní (dříve královské) knihovně v Dráždanech. Přetisk Nesemannův v příloze programu gymnasia lešenského, r. 1894. Do němčiny přeložil Bickerich ve sbírce Aus Lissas Vergangenheit, Heft 3, Lešno, s. a. (N-H 521, 702)

114.   Vestibuli linguarum auctarium, voces Latinae linguae primitivas construi caeptas et in sententiolas breves redactas exhibens. In praeludium Sylvam latinam ingressuris datum. Amstelodami, ex officina viduae M. J. Brandii et A. a Burg, 1657. (1656)

Přetisk v ODO má název Parvulis parvulus etc. který jako původní uvádí v textu Novák. Výtisk v univ. knihovně pražské (ze Šmahovy sbírky). Úvodní list Ruliciovi přel. Šmaha. (Bibl. ped. klas., sv. IV., V. Meziříčí, 1886.) (N-H 524, 702)

1657

115.   Pro latinitate Januae linguarum... apologia. Amstelodami, ex officina Gabrielis a Roy, 1657.

Původní výtisk v universitní knihovně pražské. Přetisk v ODO. díl IV. (N-H 526, 702)

(116—122.)   J. A. Comenii Opera didactica omnia. Variis hucusque occasionibus scripta, diversisque locis edita: nunc non tantùm in unum, ut simul sint, collecta, sed & ultimô conatu in Systema unum mechanicè constructum, redacta. Amsterdami, Impensis D. Laurentii de Geer, Excuderunt Christophorus Cunradus, & Gabriel à Roy, 1657, 2°, Pars I—IV in 1 volumine. — Viz 1957.

Zíbrt V, 22302. — Soupis 1. — Vobr 6.

Dedikace je datována 19. prosincem 1657, ale podle Continuatio admonitionis, ¶ 128, byl tisk dokončen koncem roku 1658. Svazek má nejdříve dvě předmluvy a pak následují čtyři oddíly. (N-H 702-4)

  I.  

  Ocelle urbium, Amsterdamum, decus Belgii, exultatio Europae! (Dedicatio ODO. Věnování městu Amsterodamu), pp. 2–4. — Viz 1986.

  Lectoribus piis et prudentibus salutem (Praefatio ODO. Předmluva čtenářům), pp. 5–6. — Viz 1986.

Pars I.   J. A. Comenii Didacticorum operum pars prima. Ea continens, quae de sanctiore juventutis educatione melioreque scholarum statu ab anno 1627 usque ad annum 1642 scripta fuere; cum breviter memoratis occasionibus, quibus eò fuit ventum, subsequutisque eruditorum censuris.

(a)   Comprehensa hîc sunt (Obsah prvého svazku, díla z let 1627—1642 vzniklá v Lešně), p. 2.

I.   Lectores Christiani, salvete per Christum! (Praefatio ODO I. Předmluva o vzniku didaktických snah. V obsahu jest uvedena pod názvem: De primis occasionibus, quibus huc studiorum delatus fuit author, brevissima relatio), pp. 3–4. — Viz 1986.

II.   Didactica magna universale omnes omnia docendi artificium exhibens (v obsahu: Didactica magna omnes omnia docendi artificia exhibens). Pp. 5–196. — Viz 1633.

(b)   (Přechodní stránka, obsahující informace o plánu, napsati Informatorium školy mateřské, učebné knihy pro školu národní a některé knihy pro školu latinskou.) P. 197.

III.   Schola infantiae sive De provida juventutis primô sexenniô educatione (v obsahu Schola materni gremii sive de provida juventutis primô sexenniô educatione; Informatorium). Pp. 198–249. — Viz 1630, 1986.

IV.   (Zpráva o knihách napsaných pro školu národní: Violarium, Rosarium, Viridarium, Labyrinthus, Balsametum, Paradisus animae. V obsahu jest nazvána tato zpráva Scholae vemaculae delineatio). Pp. 248–249.

V.   Janua lingvarum (podle vydání z roku 1631; v obsahu s názvem: Janua Latinae lingvae primùm edita). Pp. 250–302.

VI.   Januae lingvarum reseratae vestibulum, quo primus ad Latinam lingvam aditus tirunculis paratur (v obsahu s názvem: Vestibulum ei praestructum). Pp. 302–317.

VII.   De astruendo Comenianae Januae Latinitatis templo epistola cum proplasmate Liminis, Atrii, Odei, Adyti, in titulo De igne efformati. (V obsahu jest tato rozprava označena titulem: Proplasma Templi Latinitatis Davidis Vechneri; et cur opus non processerit.) Pp. 318–346.

VIII.   De sermonis Latini studio per Vestibulum, Januam, Palatium et Thesauros Latinitatis quadripartito gradu plenè absolvendo Didactica dissertatio cui additur in usum juventutis formatorum de editorum jam in lucem Vestibuli et Januae usu debito Informatorium (v obsahu: De sermonis Latini studio quadripartito dissertatio didactica ad Vratislavienses). Pp. 346–393.

(c)   Consilium de Vestibulo ac porro etiam Janua latinitatis eximie perficiundis primo utriusque autori, d. J. A. C., per epistolam suggestum a G. V. D. Pp. 393–403.

IX.   Pansophiae prodromus (tištěn zde pod názvem Pansophici libri delineatio). Pp. 404–454.

X.   (Doslov čtenářům o přijetí Prodromu. Ad lectores). V obsahu označen tento doslov názvem: Variorum de eo censurae, quibus ulteriorum in hoc genere moliminum occasiones datae. Pp. 454–455.

XI.   Conatuum pansophicorum dilucidatio. Pp. 455–482.

  II.  

Pars II.   J. A. Comenii Didacticorum operum pars II. Ea comprehendens, quae ab anno 1642 ad 1650 scripta & edita fuêre: cum commemoratis novis iterum eô impellentibus occasionibus subsequutísque eruditorum censuris.

(a)   Contenta hujus tomi (Obsah druhého svazku, díla z let 1642—1650 vzniklá v Elbinku/Elblągu a Lešně), p. 2.

I.   De novis studia didactica continuandi occasionibus. Pp. A2r–A3r.

II.   Methodus linguarum novissima. Pp. A3v–292.

III.   Vestibulum. (Úvod a drobná ukázka.) Pp. 293–298.

IV.   Janua. (Jen úvod: Additus ad Januam linguarum.) Pp. 299–304.

V.   Grammatica janualis. Pp. 304–430.

VI.   Observationes super grammaticam novam janualem. Pp. 431–456.

VII.   De lexico januali Latino-Germanico. Pp. 456–458.

VIII.   Judicia novaeque disquisitiones. Pp. 458–460.

(b)   Petri Colbovii von Gadebusch auß Mechelnburg Sende-Schreiben an den ... Comenium. Pp. 460–462.

  III.  

Pars III.   J. A. Comenii Didacticorum operum pars III., exhibens ea, quae ab anno 1650 usque ad annum 1654 in Hungaria fuerunt acta.

(a)   Contenta hujus partis (Obsah třetího svazku, díla z let 1650—1654 Šarišský Potok), Pp. 2.

I.   De vocatione in Hungariam brevis narratiuncula. Pp. 3–4.

(b)   (Stručný program pro Zigmunda Rákócziho.) Pp. 4–5.

II.   Schola pansophica (s dodatkem De schola sic ordinata deliberatio a Deliberatio de Latio a Tyberi ad Bodrogum transferendo. Oba tyto dodatky jsou přeloženy při překladu Školy vševědné, viz ...) Pp. 6–60.

III.   De repertis pansophici studii obicibus deque tollendis illis deliberationes variae (s návrhem, aby byla založena Agenda Patakina). Pp. 61–68.

(c)   Primitiae laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasia, pp. 68–70 (mimo úvod jsou tu obsaženy následující tři práce).

IV.   De cultura ingeniorum oratio, pp. 71–104.

V.   De primario ingenia colendi instrumento sollerter versando, libris, oratio, pp. 105–114.

VI.   De reperta ad auctores Latinos prompte legendos et clare intelligendos facili, brevi amoenaque via, schola Latina). Pp. 114–134.

VII.   Eruditionis scholasticae pars prima. Vestibulum. Pp. 134–162. (K němu patří Rudimenta grammaticae, pp. 162 –175, Repertorium vestibulare sive lexici Latini rudimentum, pp. 175–206, a De instituendis e Latinae Linguae Vestibulo exercitiis commonefactio, pp. 206–214.)

VIII.   Eruditionis scholasticae pars II., Janua; její části: a) Sylva Latinae linguae sive Lexicon januale, pp. 219–424, b) Grammatica janualis, pp. 425–472, c) Janualis rerum et verborum contextus, pp. 473–592.

IX.   Eruditionis scholasticae pars III., Atrium, pp. 451 sq. (stránkování tu začíná chybně znova o víc než 100 stran zpět), s těmito částmi: a) Ars omatoria sive grammatica elegans, pp. 454–540, b) Latinae linguae Atrium, pp. 540–718.

(d)   De studii pansophici impedimentis, pp. 734/5; přetištěno Kádnerem ve VSJAK IX.

(e)   Laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasia continuatio, pp. 736 sq. Pod tím titulem řeči: a) Methodi verae encomia, pp. 739–744, b) De utilitate accuratae rerum nomenclaturae oratiuncula, pp. 745–749, c) De eleganti elegantiarum studio oratiuncula, pp. 749–757.

X.   Fortius redivivus, pp. 759–775.

XI.   Praecepta morem, pp. 776–783.

XII.   Leges scholae bene ordinatae, pp. 784–803.

XIII.   (Zpráva o Orbis pictus), pp. 805–830, se skokem ve stránkování.

XIV.   Schola ludus, pp. 831–1040.

XV.   Laborum scholasticorum Patakini obitorum coronis, pp. 1041–1050.

(f)   Animae sanctae beatum satellitium, pp. 1051–1062. (Smuteční řeč na památku zesnulého Ludvíka de Geera, † 1652.)

(g)   Genealogicum, p. (1063).

  IV.  

Pars IV.   J. A. Comenii Didacticorum operum pars IV. Ea complectens, quae circa hoc argumentum ultimô, Amsterdami, acta sunt.

(a)   Contenta hujus tomi (Obsah čtvrtého svazku, díla z roku 1657 Amsterdam, nos. 116—122), p. 2.

(b)   Nobilissimae gentis ... Laurentio de Geer ... (Věnování Vavřinci de Geer), pp. 3–4.

I.   Vita gyrus, pp. 5–8.

Přeložil J. Šmaha, „Život vír“, Učitelské noviny, 1895.

II.   Parvulis parvulus, omnibus omnia, hoc est Vestibuli auctarium, pp. 9–26. — Viz 114.

III.   J. A. Comenii pro latinitate linguarum suae illiusque praxeos comicae apologia, pp. 27–42. — Viz 115.

(N-H 532, 703)

IV.   Ventilabrum sapientiae, pp. 42–64.

V tom spisku zpráva o plánu napsati Epitome novi testamenti. (N-H 526, 703)

V.   E scholasticis labyrinthis exitus in planum, pp. 64–76.

Přeložil J. V. Novák, Východ z labyrintů školských, ve spisku J. A. Komenského Vrchol moudrosti vychovatelské, Praha, 1903. (N-H 528, 703)

VI.   Latium redivivum, pp. 76–84.

Přeložil J. Šmaha v Bayerově Bibliotéce paedagogických klasiků, IV, 1886. (N-H 529, 703)

VII.   Typographeum vivum, pp. 85–96. — Viz 1936; česky: 1872, 1903, 1929, 1955, 1968.

Přeložil F. J. Zoubek, in: Škola a život 1872, pp. 282–284, 289–302. — Nověji přeložil J. V. Novák, Tiskárna živá, in: J. A. Komenského Vrchol moudrosti vychovatelské, Praha 1903. — Tr. Metoděj Klučka, in: Vychovatel národů, 1955. (N-H 530, 703)

VIII.   Paradisus juventuti christianae reducendus, pp. 96–106.

Přel. J. V. Novák, Ráje mládeži křesťanské navrácení, v téže knížce, jak uvedena při čísle předešlém. (N-H 530, 704)

IX.   Traditio lampadis, pp. 106–110.

Přeložil V. Zoubek, „Odevzdání pochodně“, ve spisku J. A. Komenského Závět didaktická, Praha 1876. (N-H 531, 704)

(sequentur:)

(c)   „Paralipomena didactica“, pp. 111–116.

(d)   „Epistola dedicatoria“, pp. 117–122.

(e)   „Didacticae idea ex arcanis aeternis“, pp. 122–124.

(f)   „Errores typographici“, p. 124.

       


123.   Syllogismus orbis terrarum practicus. Hamburgi, apud Gervasium Joannidis, 1665. (1657)

Původní výtisk ve státní (dříve královské) knihovně hanoverské. Otiskl Kvačala, Komenského Korrespondence II, 1902. (N-H 549, 704)

1658

124.   De principis Transilvaniae ruina, 1658.

Výtisk v universitní knihovně pražské při knize Lux in tenebris. (N-H 544, 704)

125.   Janua si ve introductorium in bibli a sacra, Norimbergae, 1658.

Výtisk v evangelické knihovně bratislavské. (N-H 544, 704)

126.   Novi testamenti epitome. Norimbergae, literis et impensis Michaelis Endteri, 1658.

Výtisk v evangelické knihovně bratislavské a v knihovně Husovy fakulty v Praze. (N-H 544, 704)

1659

57b.   De quaestione, utrum dominus Jesus propria virtute a mortuis surrexerit. Amsterdam, Jansonius, 1659. — Viz 1638.

Výtisk v universitní knihovně pražské (ze sbírky Šmahovy). Výňatek, jak socinisté lákali Komenského (str. 56–66 latinského vydání), přeložil Šmaha v Novém kalendáři učitelském na rok 1892. (N-H 286, 695) — Překlad německého vydání z roku 1638.

127.   Visiones nocturnae Stephani Melisch. A. 1659. S. l.

Výtisk v bývalé dvorní knihovně v Karlsruhe. Tam i dodatky, které byly po lhůtách přitiskovány. Viz článek Zíbrtův v ČČM, 1909. (N-H 595, 704)

128.   Disquisitiones de caloris et frigoris natura. Cujus cognitio vera in reseranda multa naturae arcana Clavis erit. In prodromus novae editionis Physicae ad lumen divinum restituendae, a J. A. Comenio antehac luci datae. Amstelodami, apud Joannem Janssonium M DC LIX., 1659, 12°, pp. 59. — V. 1678, 1978; česky: 1968.

Dedikace 17. 1. 1659. Původní výtisk v knihovně Husovy fakulty v Praze. — Kritické vydání Jos. Reber, J. A. Comenii Physicae synopsis, Gissae 1896, spolu s něm. překladem (pp. 457–507). — Do češtiny přeložil Jos. Šmaha, "Vyšetřování o povaze tepla a zimy", Národní učitel IV, 1894. (N-H 555, 704)

Zíbrt V, 18065–18071. — Brtová–Vidmanová 7.

129.   Cartesius cum sua naturali philosophia a mechanicis eversus. Amsterdam, 1659.

Původní výtisk v knihovně chrámu Svatojanského v Lešně. Kritické vydání Reberovo (paralelně s německým překladem) v knize J. A. Comenii Physicae synopsis, Gissae 1896. (N-H 556, 704)

130.   Historia revelationum Christophi Kotteri, Christianae Poniatoviae, Nicolai Drabicii. [Amsterdam] 1659.

Původní výtisk v knihovně Národního musea v Praze. (N-H 599, 704)

63.     Kancionál. To jest Kniha Žalmů a Písní duchovních k chvále Boží a spasitedlnému Věřících vzdělání i dávno prvé i v nově teď jazykem Českým složených a nyní spolu vydaných. U Kristofa Kunráda. V Amsterodámě, 1659, 12°, pp. (28) + 750 + (1) + 1 tab. (1633—1659) — Viz 1633, 1944, 1952, 1992.

Předmluva podepsána 28. března 1659. Pojaty sem většinou ve změněné podobě překlady písní z rukopisného sborníku dokončeném patrně již před rokem 1648. O zpracování kancionálu přemýšlel však dříve, jak svědčí jeho »Myšlenky«, již roku 1633. (N-H 565, 695)

Zíbrt V, 19234. — Knihopis 3710. — Soupis 400. — Vobr 145–148.

131.   Vindicatio famae et conscientiae, 1659.

Původní výtisk v státní (bývalé král.) knihovně berlínské a v knih. Nár. musea v Pešti. Částečně vydal Nesemann: Vindicationis famae et conscientiae calumnia tertia et quarta. Příloha k programu gymnasia v Lešně, 1894. (N-H 562, 704)

132.     De irenico irenicorum. Hoc est: Conditionibus Pacis à Socini Secta reliqve Christiano Orbi oblatis; Ad Omnes Christianos facta Admonitio A Johan-Amos Comenio.   Apud Henricum Betkium (Impressit Christophorus Cunradus Typographus), Amsterodami 1660, 8°, pp. (8) + 232 + (2). (1659)

Obvyklý název: De irenico irenicorum admonitio. (N-H 570-572, 704)

Zíbrt V, 18750. — Soupis 104.

1660

133a.   Den Verrezen Hondschen Diogenes, Eerſtmael, tot opſcherping der aerkomende Leerlingen, in’t Latijn geſtelt deur J. A. Komenius; En nu, ten dienſt der Leeſgierigen, nieuwelijks in Nederduits vertaelt, Deur F. v. H. (= Frans van Hoogstraten)   Tot Rotterdam: bij Fransois van Hoogstraten, Boekverkooper op den Hoek van de Weeze-ſstraet. (Ter Druckerije van Henricus Goddæus: Boekdrucker bij de Roobrigge: Anno 1660) 1660, 12°, pp. 144. — Viz 1658.

Zíbrt V, 18049. — Brtová 47. — Brtová & Vidmanová 6.

133.   Ecclesiae Slavonicae ... brevis historiola, 1660.

Vytištěno poprvé v knize De bono unitatis et ordinis, 1660, se samostatnou paginací. Výtisk v univ. knihovně pražské. Přel. Bidlo, J. A. Komenského Krátké dějiny církve slovanské, Praha 1893. Podle Bidla (str. 7.) patří zpracování do roku 1660; v § 126 se mluví o čtyřicetileté dietě: 1620--1660. (N-H 209, 581, 704)

134.   De bono unitatis et ordinis. Amsterdam, 1660.

Výtisk v universitní knihovně pražské. -- Exemplář jest výše v textu Novákem mylně popsán na základě exempláře chybně svázaného. Komenský nenadepsal soubor tří spisků Ratio disciplinae, jak vytištěno výše na str. 580, nýbrž De bono unitatis et ordinis. Ta stránka jest titulní, jak jest zřejmo z celého označení. (N-H 581, 705)

135.   Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všechněmi se žehnající. (Amsterodam 1660). (Truchlivého díl čtvrtý?) — Viz 15, 1757, 1782.

Předmluva podepsána: »při konci měsíce března 1660«. Výtisk prvního vydání z roku 1660 není znám. Přetisk v Berlíně 1775 (spolu s Kšaftem). Výtisk v universitní knihovně pražské. Smutný hlas považuje za čtvrtý díl Truchlivého po příkladě již Jos. Jirečka B. Souček. O totožnosti pochybuje Arne Novák. Uznávání totožnosti jest však oprávněno podle listu Pavla Vetterina (Patera, Korr., str. 219). Viz výše v textu str. 587; slova ta se hodí na Smutný hlas, § 27 a násl. -- Vydal spolu s ostatními díly B. Souček, Truchlivý, I.—IV., Tábor, 1916. Podle revise B. Součkovy vyšlo samostatné vydání s průvodním slovem Arne Nováka v Praze, 1920, Štorch Marien. (N-H 585, 587, 705)

Zíbrt V, 18573–18578. — Soupis 538.

1661

136.   Oculus fidei, theologia naturalis (Raymund de Sabunde). Amsterodami, van den Berge, 1661.

Úvodní oslovení podepsáno 2. února 1661. Výtisk v universitní knihovně pražské. (N-H 572, 705)

137.   Johan-Amos Comenii De Iterato Sociniano Irenico Iterata ad Christianos Admonitio. Sive Pseudo-Irenici, Veri autem Christomastigis, Danielis Zwickeri, Superbus de Christo aeternitatis Thronô dejecto Triumphus, Virtute Dei dissipatus & dissipandus. Amstelredami 1661, 8°, pp. (6) + 212.

Též používán název: Admonitio de iterato sociniano irenico. (N-H 575-576)

Zíbrt V, 17843 (17344, 17351, 18754). — Soupis 47.

138.   Socinismi speculum. Amstelredami 1661.

Výtisk v universitní knihovně pražské. (N-H 576, 705)

139.   Katechismus pro mládež českou Jednoty bratrské, 1661.

Výtisk v knihovně Národního musea. (N-H 558, 705)

140.   Die uralte christliche catholische Religion. Amsterdam, 1661. — Viz 1951.

Původní výtisk v univ. knihovně v Lipsku. Přetiskl Ehwald, Die alte und die neue Lehre der Mähr. Brüder, Danzig 1756. Srovnej Müller, Hymnologisches Handbuch der Brüdergemeinde, Herrnhut 1916. (N-H 589, 705)

141.     [Epistula ad Montanum], in: J. A. Comenii Faber Fortunae. Diogenes Cynicus. Abrahamus Patriarcha. Nunc simul editi. Cum appenso ejusdem Authoris Acriptorum Catalogo. Amsterodami, apud Petrem van den Berge, 1662, pp. 73–103: „J. Comenius Petro Montano S.“ (1661). — Viz 1662, 1969, 1975.

Podepsána 10. prosince 1661. Ed. A. Patera, J. A. Komenského korrespondence (1892), pp. 233–246. Tr. J. V. Novák, Pedagogické rozhledy 5, 1892, s. 130–147. Boh. Ryba, Sto listů J. A. K., 1942, s. 246–255 (částečně). (N-H 589, 705)

141a.   Praxis Pietatis. To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé Knížka milostná: Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha, tak i Sebe samého, platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání běhu blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. U Jana Paskovského a Jana Theofila Kopidlanského, V Amsterodámě 1661, 12°, pp. 420 (frontispice). — Viz 1630

Zíbrt V, 21060. — Knihopis 1017. — Soupis 699.

1662

142.   Admonitio tertia. I. Ad Zwickerum... II. Ad christianos... Amsterdam 1662.

Výtisk v universitní knihovně pražské. (N-H 575, 705)

143.   Confessio aneb počet z víry. Amsterdam, Paskovský, 1662.

Předmluva datována 21. února 1662. Výtisk v Zemské a univ. knihovně v Brně. (N-H 591, 705)

143a.   J. A. Comenii I. Fortunae Faber. II. Diogenes Cynicus. III. Abraham Patriarcha. Nunc simul editi. Cum appenso ejusdem Authoris Scriptorum Catalogo. Amstelaedami, Apud Petrum van den Berge, in vico vulgo de Heere Graft sub signo Montis Parnassi Anno M. DC. LXII = 1662, 12°, (Pars) I—III. Pp. (12) + 106.

I.   J. A. Comenii Faber Fortunae, sive Ars consulendi sibi ipsi. Itemqve Regulae Vitae Sapientis. Ab Authore denuò recognita, correctiusqve edita. Amstelodami, Ex officina Petri van der Berge, in vico (: vulgo :) de Heere-gracht sub signo montis Parnassi, Anno 1661, pp. 103 + (1). — Viz 1657.

Pp. 11–50: „Faber Fortunae ...“

Pp. 51–72: „Regulae Vitae ... Tui amantissimus Dei quâ à me discedis 9. Junii Anno 1645. Comenius.“

Pp. 73–103: „J. Comenius [Epistola] Petro Montano S.“ [= Scriptorum Catalogus] ... Dabam 10. Dec. 1661.

II.   Diogenes Cynicus Redivivus, Sive De Compendiose Philosophando. Ad Scholae ludentis exercitia olim accomodatus, nunc autem luci datus; Authore J. A. Comenio. Editio Secunda. Amstelaedami, Apud Petrum van den Berge, Anno 1662, pp. (12) + 106. — Viz 1658.

III.   Abrahamus Patriarcha. Scenâ Repraesentatus. Anno 1641. in Januario, sub examen Scholae publicum. Amstelodami, Ex Officina petri van den Berge, in vico de Heere-gracht sub signo montis Parnassi, Anno 1661, pp. 69 + (3). — Viz (1639).

Zíbrt V, 184283. — Soupis 197.

144.   Moudrého Catona mravná poučování. Amsterodam, 1662.

Doba překládání není přesněji jistá. -- Vydal Rozum, Staročeská biblioteka, I. Praha 1853. Odtud přetiskl Zoubek, J. A. K. Drobnější spisy některé, Praha, 1876. (N-H 592, 705)

1663

145a.   Centrum securitatis. To jest Hlubina Bezpečnosti, Aneb Světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu, a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života Bezpečnost, Pokoj, a Blahoslavenství záleží. (Jan Paskovský, typ.) Amsterodam 1663, 12°, pp. 130. — Viz 20.

„Wydáno negprw w Lessně 1633. A nynj z nowu W Amsterodamě, 1663.“

Zíbrt V, 17673. — Knihopis 4210. — Soupis 66.

145b.   Labirynt Světa a Ráj Srdce. to jest, Světlé Vymalování, kterak v tom Světě, a věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání: Ale kdož doma v Srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po druhé tlačen v Amsterodamě M.DC.LXIII. Amsterodam 1663, 12°, pp. 216. — Viz 16 ~ 1757, 1782, 1786, 1809, 1848, 1862, 1871, 1879, 1887 (bis), 1891, 1892, 1900 (bis), 1903, 1906, 1908 (ter), 1910, 1912 (bis), 1919 (bis), 1920 (ter), 1922 (bis), 1923, 1925 (bis), 1926, 1928, 1935, 1936, 1937 (ter?), 1938, 1939, 1940 (ter), 1941 (ter?), 1948 (bis), 1955, 1958 (bis), ..., 1970, ..., 1974, 1978, 1984, 1998 (bis), 2003, 2005; německy: 1760, 1774, 1781, 1787.

Zíbrt V, 19522. — Knihopis 4234. — Soupis 454.

145c.   J. A. Comenii Physicae Ad Lumen Divinum reformandae Synopsis. Post annos à prima editione 28 ab ipso Authore recognita....   Apud Joannem Janssonium, Amstelodami 1645, 12°, pp. (48) + 303. — Viz 31.

Addenda Physicae /?/ (Zíbrt 20921). Zlomek neuskutečněného přepracování Fysiky pro Pansofii.

Zíbrt V, 20917. — Soupis 681.

145.   Revelationum divinarum. . . epitome. A. 1663. S. l.

Poslední revelace jest ze 4. ledna 1663. Výtisk v Zemské a univ. knihovně v Brně. (N-H 604, 705)

146.   Letzte Posaun über Deutschland. Amsterdam, 1663.

Původní výtisk v knihovně joachimsthalského gymnasia v Berlíně. (N-H 618, 706)

146a.   ?   Boj Michala a Anjelů jeho s Drakem a Anjely jeho..., [Amsterdam, Jan Paskovský 1663], 12°, pp. 23 + (1). — Viz 1785.

Josef Hendrich dospěl k tvrzení (Naše doba LI, 1944, s. 298), že pro autorství Komenského není vůbec opory.

Zíbrt V, 17589. — Knihopis 4207. — Soupis 56.

1664

146b.   Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio. auctore I. A. Comenio. [Amsterodami] 1664. — Viz 10.

Zíbrt V, 19894. — Knihopis 4215. — Soupis 549.

1665

147.     Clamores Eliae. (1665—1670), pp. 374. — Viz 1977, 1992.

Sborník latinsko-českých úvah, námětů, výpisků a poznámek založený dne 3. ledna 1665 s názvem podle 1. Král. 18,21. — Překládáno různě: Výzvy Eliášovy, Křiky Eliášovy etc. Poprvé vydala Julie Nováková v roce 1977 i s komentářem; nověji s vylepšeným čtením rkp. roku 1992.

Další autorovy příležitostné názvy: Eliášovy křiky (p. 33), Křiky eliášovské (p. 299), Voces Eliae (p. 221), Elias Pandocheus (p. 1), Elias redivivus (p. 197),

MS: Bohatcová ¶ 55, Poznaň (autograf v pergamenové vazbě).

Online: Digital Library of Wielkopolska (djvu).

147a.   Lux e tenebris. 1665. S. l.

Původní výtisk v universitní knihovně pražské. (N-H 622, 706)

1667

148.   Judicium de judicio Serarii, 1667. (Přitištěno k Serariovu spisku Responsio ad exercitationem paradoxam.)

Výtisk má universitní knihovna v Bonnu. Otiskl Kvačala, Korrespondence I., str. 305 n., číslo listu 267. (N-H 639, 706)

149.   Voluminis prophetici dimissio. A. 1667, s. l.

Výtisk v Zemské a universitní knihovně brněnské a v knihovně Husovy fakulty. (N-H 628, 706)

150.   Angelus pacis. A. 1667. S. l.

Výtisk v universitní knihovně pražské. Nový otisk podal Hendrich, Praha, 1926, nakladatel Žikeš. K latinskému textu připojen překlad český (Hendrich), francouzský (Ruelle), anglický (Morison), německý (Fortin). (N-H 631, 706)

1668

151.   Unum necessarium, Scire qvid sibi sit necessarium, in Vita & Morte, & post Mortem. Quod Non-necessariis Mundi fatigatus, & ad Unum Necessarium sese recipiens, senex J. A. Comenius Anno aetatis suae 77 Mundo expendendum offert ... . Apud Christophorum Cunradum, Amsterodami 1668, 4°, pp. 80. — Viz 1668 (bis), 1682, 1713, 1724 (bis), 1974. — Český překlad: 1879, 1881, 1892, 1920, 1942, 1974, 1999.

Předmluva podepsána 1. března 1668. Výtisk v univ. knihovně pražské. Přeložil Jaroslav Ludvíkovský: Jednoho jest potřebí (Praha 1920). (N-H 642, 706)

Zíbrt V, 22783. — Soupis 788.

151a.   I. N. J. Unum necessarium, Scire Qvid Sibi Sit Necessarium, In Vita Et Morte, & Post Mortem. Quod Non-necessariis Mundi Fatigatus & ad Unum Necessarium Sese Recipiens, Senex J. A. Comenius Anno atatis suae 77. Mundo expendendum offert. Cum Notis & Addit: qvibusdam Ahasveri Fritschi Jcti .... Editio Nova. Sumptibus Johann-Jacobi Ehrts, Francofurti & Lipsiae, s. a. (1668?), 4°, pp. 99.

Zíbrt V, 22784?. — Soupis 789.

1669

152.   De zelo sine scientia et charitate admonitio fraterna J. A. Comenii ad Samuelem Maresium. Amsterdam 1669.

Původní výtisk ve státní (bývalé dvorní) knihovně vídeňské. -- Rukopis českého překladu jest v Nár. museu v Praze. (N-H 654, 661, 706)

MS: Bohatcová ¶ 58 (Praha: O horlivosti bez umění a lásky). — Zíbrt V, 17343.

153.   Continuatio admonitionis fraternae de temperando charitate zelo ... ad S. Maresium, Amsterodam 1669. — Viz 1924, 1975.

Původní výtisk se zachoval ve státní knihovně M. E. Saltykova-Ščedrina v Leningradě (dnes opět Petrohrad), končí kapitolou 128 (události do r. 1658). Znovu otiskl Ján Kvačala, AJAK 3, 1913, pp. 6–52; 4, 1914 (avšak bez kapitol 1-38, které pojednávají o „maskách“). Zachovaný zlomek přeložil Josef Hendrich pod názvem J. A. Komenského Vlastní životopis ze spisu »Pokračování v bratrském napomínání Samuela Maresia o mírnění horlivosti láskou« (Praha 1924). (N-H 659, 706)

1670

154.     Spicilegium didacticum. Amsterdam 1680. (>1670)

Původní výtisk ve státní knihovně v Leningradu (Petrohrad). Otiskl Kvačala, Korrespondence II, str. 307 n. Přeložil J. V. Novák, Klasobraní didaktické, Praha 1896. (N-H 670, 706)

∴   ∴   ∴

‡   ‡   ‡

::   ::   ::

1672

1672.   I. A. Comenius Verrezen Hondschen Diogenes, Of Beknopte verhandeling van Wijsheid. Uyt het Latijn vertaelt Door F. V. H. ...   Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten 1672, 8°, pp. (10) + 86. — Viz 1658.

Zíbrt V, 18049. — Soupis 172.

1673

1673.   J. A. Comenii Diogenes Cynicus Redivivus. Sive De Comendiaria Philosophandi via atque ratione. Ad Scholae ludentis exercitiones olim accomodatus & luci datus Nunc vero plurimis in locis castigatus, denuo typis exscriptus & in scenam immisssus.   Halberstadii, Typis Johann-Erasmi Hynitzschii Anno 1673, 8°, pp. (8) + 56. — Viz 1658.

Zíbrt V, 18048. — Soupis 169.

1674

1674.   I. N. J. Praxis pietatis. To jest O Cvičení se v pobožnosti pravé Knížka milostná; Kterakžby Křestiánský člověk v Pravé a Spasitedlné známosti jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati a Život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání Běhu blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. U Samuele Brevera, Vytištěná v Levoči 1674, 12°, pp. (8) + 513 + (7). — Viz 1630.

Zíbrt V, 21063. — Knihopis 1018. — Soupis 700. — Vobr 234.

1678

1678.   Disquisitiones de caloris et frigoris natura. Cujus cognitio vera in reseranda multa naturae arcana Clavis erit. In prodromus novae editionis Physicae ad lumen divinum restituendae, a J. A. Comenio antehac luci datae. Jena, 1678, 12°, pp. 59. — V. 1659.

1686

1686.   Lexicon atriale Latino-Latinum, Simplices & nativas rerum nomenclationes, è Ianuâ linguae Latinae jam notas, in elegantes variè commutare docens. Editio Secunda, ab infinitis mendis, quibus prior scatebat, repurgata. Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios, 1686, 8°, pp. (12) + 790 + (2). — Viz 1657.

Zíbrt V, 19714. — Soupis 530.

1702

1702.   Io. Amos. Comenii Eccl. FF. Boh. Episcopi. De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica, ad Genus Humanum Ante alios vero Ad Eruditos, Religiosos Potentes, Europae.   Typis et impensis Orphanotrophii, Halae 1702, 4°, pp. (23).

1716

1716.   Janua Linguarum Reserata Aurea: Sive Seminarium Linguarum et Scientiarium Omnium, Hoc est: Compendiosa Latinam, Italicam, Bohemicam, et Germanicam Linguam, unà cum scientiarum artiúmque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa, à Joanne Amos Comenio Latinè composita, et ab eodem in Bohemicum, ab aliis verò in Germanicum, Italicum, Gallicum, Polonicum, Anglicum idioma translata. Editio Latino-Bohemica quarta. In qua postrema Editione mutata sunt ea paucula, quae Catholicae doctrinae non satis consona, et Juventuti minùs apta esse videbantur. Cum Gratia et Privilegio Sac. Caes. Regiaeque Cathol. Majestatis. Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio Societatis JESU ad S. Clementem, per Georgium Jacobum Keberle Factorem, Pragae 1716, 8°, pp. 339 [325]. — Viz 1631; česky 1633.

Zíbrt V, 19127. — Knihopis 4227. — Soupis 343.

1719

1719.   I. A. Comenius. Verrezen Hondschen Diogenes, Of Beknopte verhandeling van Wijsheid. Heekel-Spel. Uit het Latyn vertaalt Door F. van Hoogstraten. T’ Amsterdam, By Jan van Heekeren, op de Haarlemmerdyk, over d’Eenhorn-fluys, 1719, 8°, pp. 96. — Viz 1658.

Zíbrt V, 18049. — Soupis 174. — Brtová 48. — Vobr 22.

1754

1754.   Praxis pietatis. To jest, O Cvicení se v Pobožnosti pravé, Knížka milostná: Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasitedlné Známosti, jak Boha, tak i Sebe samého, platně prospívati, a život svůj v Bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Nyní pak pro Nedostátek Exemplářů i pro vzácnost její, podlé Vydání Amsterdamského v nově tištěná, i Církvi Boží České Bratrské zase do rukou dáná. U Kristiána Ludwika Kunsta, v Berlíně 1754, 8°, pp. XXII + 540 + 1 tab. — Viz 1630.

Nová Předmluva ... 1754. I. T. E. (Jan Theofil Elsner).

Zíbrt V, 21064. — Knihopis 1019. — Soupis 701. — Vobr 235, 236.

1757

1757.   Kšaft Umírající Matky Jednoty Bratrské, kterýmž (: v Národu svém a Obzvláštností své dokonávajíc :) Svěřené sobě od Boha Poklady mezi Syny a Dědice své rozděluje. Léta Páně 1650. J. A. K. Nyní znovu vydan v Berlině Léta 1757 — Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všechněmi se žehnající ... w Amsterodámě, Léta MDCLX. Nyní znovu vydán v Berlíně Léta 1757.   [u Karla Fridericha Rellstaba] Berlin 1757, 12°, pp. 80 + 1 tab. — Viz 82, 1920.

Vydal J. Th. Elsner. Smutný hlas začíná na straně 29.

Zíbrt V, 19467. — Knihopis 4232. — Soupis 419.

1757.   Labirynt Světa a Ráj Srdce. to jest, Světlé Vymalování, Kterak v tom Světě, a věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání: Ale kdož doma v Srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. V Amsterodamě po druhé tlačen M.DC.LXIII. A podle téhož Exempláře nyní znovu potřetí vydán Nákladem V. Toužila. v Berlíně u Karla Fridericha Rellstaba Léta Páně 1757, 12°, pp. 216 + tab (Imago Comenii). — Viz 1663.

Zíbrt V, 19523. — Knihopis 4235. — Soupis 455.

1760

1760.   Das wiedergefundene Paradis, oder Uebergang aus der Welt ins Herz; ehemals In Böhmischer Sprache beschrieben durch Johann Amos Comenius. Nach der deutschen Uebersetzung Auf Kosten eines Jüngers In Gottes Schule in neuer Druck. S. l., s. typ. 1760, 12°, pp. (12) + 132 + 1 tab. — Viz 1663.

Zíbrt V, 20825. — Soupis 511.

1765

1765.   Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, in: (sine titulo), V Háli Magdeburské 1765, 8°, (Přídavek III.) pp. 38–82. — Viz 13.

Zíbrt V, 21522. — Knihopis 4255. — Soupis 230.

1765.   Útočiště v soužení i nebezpečenství nejjistší aneb Boj s Bohem modlitbami, in: (sine titulo), V Háli Magdeburské 1765, 8°, (Přídavek II.) pp. 57. — Viz 109.

Zíbrt V, 19607. — Knihopis 4684. — Soupis 230.

1765.   Nedobytedlný Hrad, Jméno Hospodinovo. k němuž: Kdo se koli v svých jakýchkoli souženích a nebezpečenstvích utíká, přichráněn a zachován bývá.... ... 1765. — Viz 14.

1774

1774.   Das wiedergefundene Paradies. Aus dem Boehmischen der Herrn Johann Amos Comenius uebersetzt. Nebst einem andern vortreflichen Tractat des Albertus Magnus.   Bey Buchenroeder und Ritter, Hamburg / Schwerin / Guestrow 1774, 8°, pp. 112. — Viz 1663.

Zíbrt V (deest). — Soupis 512.

1781

1781.   Labyrinth der Welt, nebst gluecklichem Ausgang aus demselben. Eine Uebersetzung.   Bey Carl Christian Horvath, Potsdam 1781, 8°, pp. 270. — Viz 1663.

Zíbrt V (deest). — Soupis 513.

1782

1782.   Labirynt Světa a Ráj Srdce od Amoza Komeniusa Pastýře Evangelického. Podle Exempláře Berlínského přetištěn. S Povolením cís. král. Cenzury. V Praze u Jana Samma, 1782, 8°, pp. (6) + 256 + 1 tab (Imago Comenii). — Viz 1663.

Zíbrt V, 19524. — Knihopis 4236. — Soupis 456.

1782.   Praxis pietatis To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé, Knížka milostná: Kterakby Křesťansky člověk v pravé a spasitedlné Známosti, jak Boha, tak i Sebe samého, platně prospívati, a život svůj v Bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti, i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Nýní pak pro Nedostatek Exemplářů i pro vzácnost její, podlé Vydání Amsterdamského v nově tištěná, i Církvi Boží České Bratrské zase do rukou dáná. Druhe Vydání Berlinské přidaný jest probuditedlný Spis: o Rozsuzování sebe samého. U Jana Michala Kunsta, v Berlíně 1782, 12°, pp. XXII + 540 + 48 + 1 tab. (Imago Comenii). — Viz 1630.

Zíbrt V, 21065. — Knihopis 1020. — Soupis 702. — Vobr 237.

1785

1785.   ?   Boj Michala a Anjelů jeho s Drakem a Anjely jeho.   František Vincencius Korec (typ.), Hora Kutná 1785, 8°, pp. (2) + 28. — Viz 146a.

Josef Hendrich dospěl k tvrzení (Naše doba LI, 1944, s. 298), že pro autorství Komenského není vůbec opory.

Zíbrt V, 17589. — Knihopis 4208. — Soupis 57.

1785.   Praxis pietatis. To jest: O Cvičení se v Pobožnosti pravé, Knížka milostná: Kterakby Křesťanský Cžlověk v pravé a spasitedlné Ználosti, jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati, a život svůj v Bázni Boží dobře spořádaje, i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Nyní pak pro nedostatek Exemplářů i pro vzacnost její, podlé Vydaní Amsterdamského a Berlínského v nově tištěna, a Církvi Boží Cžeské Bratrské zase do rukou dana. Třetí Vydání v Brně. přidaný jest probuditedlný Spis: o Rozsuzování sebe samého. Vytištěné u Jozeffa Františka Neuemanna, cís. král. Dikasterium Kněhtlačitele, V Brně 1785, 12°, pp. XV + (1) + 520. — Viz 1630.

Zíbrt V, (deest). — Knihopis 1021. — Soupis 703.

1786

1786.   Labirynt Světa a Ráj Srdce od Amoza Komeniusa Pastýře Evangelického. Podle Exempláře Berlínského přetištěn. S Povolením cís. král. Cenzury. V Praze u Jana Samma, 1786, 8°, pp. (6) + 256 + 1 tab (Imago Comenii). — Viz 1663.

Zíbrt V (deest). — Knihopis (deest). — Soupis 457.

1786.   Praxis pietatis To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé. Knížka milostná, Kterakby Křesťansky člověk v pravé a spasitedlné známosti, jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati, a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti, i naposledy jej po dokonání hlahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Podle prvního vydání berlinského. U Jana Ferdinanda z Schoenfeldu, v Praze 1786, 12°, pp. XXII + 540 + 1 tab. (Imago Comenii). — Viz 1630.

Zíbrt V, 21068. — Knihopis 1022. — Soupis 704.

1787

1787.   Comenii philosophisch-satyrische Reisen durch alle Staende der menschlichen Handlungen. Aus dem Boehmischen.   Bey Carl Christian Horvath, Berlin und Potsdam 1787, 8°, pp. XII + 13–270 + (1). — Viz 1663.

Zíbrt V, 19568. — Soupis 514.

1800

1800.   Centrum Securitatis. To jest: Hlubina Bezpečnosti, a neb: Světlé Vymalování, jak v samém jediném Bohu, a pokorném se jemu na všecku jeho Vůli Oddání a Poddání všecka dokonalá přítomného života Bezpečnost, Pokoj, a Blahoslavenství záleží.   (František Vincencius Korec, typ.) Hora Kutná [1780—1800], 8°, pp. (4) + 160 + (4). — Viz 20.

Zíbrt V, 17673. — Knihopis 4211. — Soupis 67.

1800.   Praxis pietatis. To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé. Knížka milostná, Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti, jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati, a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti, i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Podle prvního vydání berlinského. U Viléma Hamptera, v Drážďanech s. a. (post 1800), 12°, pp. XXII + 540. — Viz 1630.

Zíbrt V, 21069. — Soupis 705.

1800.   Praxis pietatis. To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé. Knížka milostná, Kterakby Křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti, jak Boha, tak i sebe samého, platně prospívati, a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti, i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Podle prvního vydání berlinského. U Michala Landerera, v Prešurku [sic] s. a. (post 1800), 8°, pp. XXII + (2) + 540. — Viz 1630.

Zíbrt V, 21070. — Soupis 706.

1805

1805.   Janua linguarum reserata aurea, sive seminarium linguarum et scientiarum omnium h. e. ... — Zlatá brána jazykův otevřená, aneb planiště všech řečí a umění, to jest: .... Herausgegeben von Karl Ignatz Tham ...   Typ. Gottlieb Haase, (Prag 1805) (Sechste ganz neue verbesserte Auflage), 8°, pp. XXII + (2) + 253 + 1 tab. — Viz 20.

Zíbrt V, 19148. — Soupis 352.

1809

1809.   Labyrint světa a ráj srdce. To jest Světlé Vymalování, kterak v tom Světě, a věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání: Ale kdož doma v Srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po páté tlačen. František Jeřábek, Praha 1809, 8°, pp. 226 + (2). — Viz 1663.

Zíbrt V, 19525. — Soupis 458.

1823

1823.   Umění kazatelské, jež po stu a sedmdesáti dvou letech z rukopisu vybral a poprvé vydal Jozef Liboslav Ziegler. S povolením cís. král. vídeňské centrální dvorské censury. U Martina Neureutrra (typ. František Jeřábek), V Praze 1823, 8°, pp. 196 + (10). — Viz 97.

Zíbrt V, 22746. — Soupis 850.

1833

1833.   Orbis pictus. — Die Welt in Bildern. — Swět w obrazých. — Świat w obrazach. — Le Monde en Tableaux. (ill. xylograph.)   Písmem Jana Host. Pospíšila, W Hradcy Králowé 1833, 8°, str. (4) + XVI + 454 + (4).

Zíbrt V, 20461. — Soupis 641.

1844

1844.   Hystoria o těžkých protivenstvích cýrkve české, hned od počátku jejiho na víru křesťanskou obrácení, v létu Páně 894, až do Léta 1632, za panování Ferdynanda druhého. S připojením hystorye o persekucy Waldenských roku 1655 stalé.   Jan Samuel Landolt, Hiřberk 1844, str. 360.

1842

1842.   Moudrého Katona Mravná poučování, z latinského metricky přeložil J. A. Komenský nyní v nově na světlo vydaná bez proměny dle prvního Amsterodamského vydání.   Anna ovdovělá Špinková, V Praze 1842, str. 23.

1848

1848.   Labyrint světa a ráj srdce. To jest Světlé Vymalování, kterak v tom Světě, a věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání: Ale kdož doma v Srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po šesté tlačen při svobodě tisku.   J. H. Pospíšil, Hradec Králové 1848, 8°, pp. 286. — Viz 1663.

Zíbrt V, 19527. — Soupis 459.

1849

1849.   Jana Amosa Komenského Didaktika. Téhož 1. Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. 2. Přísloví čili Moudrost starých předků za zrcadlo vystavená potomkům. (Předmluvu napsal V. V. Tomek.) Staročeská Bibliothéka vydávaná nákladem Českého Museum. Číslo III. Spisů musejních číslo XXXIV.   (v komisi u Řivnáče) Praha 1849, 8°, pp. XX + 268.

Navržení krátké o obnovení škol v království Českém“, pp. 190–197.

Zíbrt V, 17942. — Soupis 163.

1858

1858.   Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské, to jest pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní i sami skrze chůvy, pěstouny a jiné pomocníky své, nejdražší svůj klenot, dítky své milé, v prvním jejich a počátečním věku rozumně a počestně k slávě Bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají. Vydal Antonín Gindely.   Matice česká (pomocí Musea království Českého; typ. A. Renn) Praha 1858, 8°, pp. (4) + 92. — Viz 30.

Zíbrt V, 18666. — Soupis 360.

1861

1861.   Časoměrné překlady žalmův Br. Jana Amosa Komenského, pak Br. jana Blahoslava, kn. Matouše Philonoma Benešovského a M. Vavřince Benedikta Nudožerského. Spolu s historicku zprávou o prosodii časoměrné vydal Josef Jireček.   Leopold Grund, Ve Vídni 1861, 8°, pp. XXIV + 88. — Viz 22.

1862

1862.   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce to jest: světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. V Amsterodamě 1663 (Původní vydání).   A. Augusta, Litomyšl a Praha 1862, 8°, pp. 140. — Viz 1663.

Zíbrt V, 19528. — Soupis 460.

1864

1864.   Hlubina bezpečnosti, aneb: Světlé vyobrazení, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží. (K témuž připojen jest: Výhost světu. Nově upravené vydání.)   Vincenc Paseka, Praha 1864, 12°, pp. 244 + (12). — Viz 20.

Zíbrt V, 17673. — Soupis 68.

1864.   Jana Amosa Komenského Přemyšlování I. O hradu nedobytedlném jméně hospodinovu. II. O dokonalosti křesťanské. Spisy Jana Amosa Komenského. Díl I.   Vincenc Paseka (typ. Rohlíček a Sievers), Praha 1864, 12°, pp. 162 + 1 tab. — Viz 14.

Zíbrt V, 21594. — Soupis 556.

1865

1865.   Život blahoslavené paměti Jana Amosa Komenského, biskupa církve českobratrské, k čemuž připojen jest téhož Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž v národu svém obzvláštnosti své dokonávajíc svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje.   Nákladem Vincence Paseky (typ. Rohlíček & Sievers), Praha 1865, 12°, str. 78 + 1 obr. (frontispice).

Spisy Jana Amosa Komenského. Díl XII.

Životopis od Františka Palackého.

1865.   Nábožná přemyšlování o večeři Páně.   Praha 1865, str. 185.

1866

1866.   Das Leben des Johann Amos Comenius, Bischofs der böhmischen Brüderkirche [nach Palacký], und dessen Testament der sterbende Mutter der Brüder-Unität. Aus dem Böhmischen übersetzt.   C. H. Reclam (typ. Hüthel & Legler), Leipzig 1866, 8°, pp. 80. — Viz 82.

Životopis od Fr. Palackého, viz 1865.

1871

1871.   Didaktika, to jest umění umělého vyučování, kterak by totiž člověk dřív než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebe a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, šťastně, snadně, plně vyučen, a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl .... (Na oslavu dvoustoleté památky úmrtí spisovatelova vydává Pražská Budeč. Opatřil Dr. Jindřich Beránek.)   Theodor Mourek (typ. Jindřich Mercy), Praha 1871, 8°, pp. XXIII + 236 + 1 tab. — Viz 23.

1871.   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování.... Dle nejstarších vydání k tisku připravil Josef Kořínek.   I. L. Kober, Praha 1871, 12°, pp. XII + 238 + (2). — Viz 16.

J. A. Komenského Vybrané spisy. Svazek 1.

Zíbrt V, 22321. — Soupis 2.

1872

1872.   Didactica, to jest: Umění umělého vyučování, kterak by totiž člověk dřív než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebe a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, šťastně, snadně, plně vyučen, a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl .... (Téhož 1. Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. 2. Přísloví čili moudrost starých předků za zrcadlo vystavená potomkům.)   I. L. Kober, Praha 1872 (2. vydání), 12°, pp. XXXII + 434 + (2). — Viz 23.

J. A. Komenského Vybrané spisy. Svazek 2.

Zíbrt V, 22321. — Soupis 2.

1872.   „Diogenes kynik...“, tr. F. J. Zoubek, in: Osvěta 1872, 220–231. — Viz 1658.

Rukopis nedokončeného Zoubkova překladu je uložen v Knihovně Národního musea, sign. IV E 75.

1872.   Jana Amosa Komenského Umění kazatelské. Druhé opravené vydání. (Vydal František Augustin Slavík podle Zieglera, s úpravami.) S podobiznou J. A. Komenského.   Theodor Mourek (typ. K. Bellmann), V Praze 1872, 8°, pp. 127 + (1) + 1 tab. — Viz 97.

Zíbrt V, 22747. — Soupis 851.

1873

1873.   Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské. K novému vydání upravil prof. Josef Kořínek. Ženský svět. Sbírka spisův k poučení a zábavě. Sv. III.   F. A. Urbánek (typ. Rohlíček a Sievers), Praha 1873, 8°, pp. 98 + (2). — Viz 30.

Viz druhé vydání 1884.

1875

1875.   Didaktika. (Na oslavu dvoustoleté památky úmrtí spisovatelova vydává Pražská Budeč. Opatřil Dr. Jindřich Beránek.)   Theodor Mourek (typ. Jindřich Mercy), Praha 1871 (třetí vydání), 8°, pp. XXIII + 236 + 1 tab. — Viz 23.

1876

1876.   Jana Amosa Komenského Drobnější spisy některé. I. Jak lenivost ze škol vypuditi. II. Pravidla mravů. III. Zákony gymnasia Lešenského. IV. Zákony školy dobře spořádané. V. Pravidla života. VI. Katóna mravná poučování.   Nákladem Besedy Učitelské v Praze vydal Fr. J. Zoubek. Beseda Učitelská (typ. Edvard Grégr), Praha 1876, 8°, pp. 104 + (1).

Zíbrt V, 22325. — Soupis 6.

1877

1877.   Praxis pietatis, to jest, O cvičení se v pobožnosti pravé. Knížka milostná, kterak by křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha tak i sebe samého platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání běhu blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Prací Jana Amosa Komenského. Díl první a druhý s přídavky a předmluvou Jana Bohumila Elsnera. Českobratrská biblotéka. II. 1.   Nákl. Spolku Komenského (typ. Hoblík a Bayer v Pardubicích), Praha 1877 (vydání jedenácté), 8°, pp. XX + 472. — Viz 1630.

1878

1878.   Centrum Securitatis to jest: Hlubina bezpečnosti aneb: Světlé vyobrazení, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží. Českobratrská bibliotéka II, č. 4.   Nákladem Spolku Komenského (typ. V. Neubert), Praha 1878, 8°, pp. 130 + (2). — Viz 20.

Zíbrt V, 17673. — Soupis 69.

1879

1879a.   Jana Amosa Komenského Jedno potřebné (: Unum necessarium :). Upravil a poznámkami opatřil Ign. Bečák.   Nákladem vlastním (typ. Jindřich Guska). Kroměříž 1879, 8°, str. 31. — Viz 151.

1879.   J. A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajíc, svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje.. Dle vydání Berlínského z r. 1757, věrně tištěný. Českobratrská bibliotéka. II. Číslo 3.   Nákladem Spolku Komenského, V komisi kněhkupectví J. Baštecký a spol. (Tiskem V. Neuberta na Smíchově), Praha 1879, 8°, pp. 28. — Viz 82, 1757.

1879.   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Dle nejstaršího vydání k tisku upravil Josef Kořínek.   I. L. Kober, Praha 1879 (druhé vydání), 12°, str. 254 + (2). — Viz 1663.

Zíbrt V, 19530. — Soupis 461.

1881

1881.   Unum necessarium. Věděti, čeho komu třeba v životě a na smrti a po smrti, což nepotřebnými věcmi světa ustálý a k jednomu potřebnému se přivínající stařec Jan Amos Komenský roku věku svého sedmdesátého sedmého světu na uváženou podává. Z latiny přeložil Josef Šmaha.   Tiskem a nákladem Jana Rathouského. V Rychnově nad Kněžnou (1881), 8°, str. VIII + 128. — Viz 151.

1883

1883.   Jana Amose Komenského Didaktika Veliká, všeobecné umění, jak všecky všemu učiti, či ukazující jistý a výborný způsob, kterak po všech některé křesťanské říše obcích, městech a osadách takové zarážeti školy, aby všeliká obojího pohlaví mládež, kde by nikdo nikde pominut nebyl, v literním umění vyučena, v mravích vyšlechtěna, pobožností zapojena býti i tím řádem v letech dospívání ke všemu, co k přítomnému a budoucímu životu přináleží, nastrojena býti mohla, krátce, libě, mocně. Kde všeho, k čemu bývá vedeno, základy se vyšetřují ze samičké věci přirozenosti, pravda se prokazuje za rovno běžícími z řemesel umění příklady; pořádek se rozměřuje na léta, měsíce, dny, hodiny; cesta naposledy se ukazuje snadná a jistá, by to šťastně ke skutku bylo dovedeno. Z latiny přeložil Josef Šmaha.   Karel Rathouský, Rychnov nad Kněžnou 1883, 8°, pp. 280. — Viz 1633.

1884

1884.   Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské. K novému vydání upravil prof. Josef Kořínek. Urbánkova Bibliotéka pedagogická. Sbírka spisů pro učitele, pěstouny, rodiče a vzdělavatele lidu vůbec. Vydávaná pomocí osvědčených našich pedagogův. Sv. 108.   F. A. Urbánek, Praha 1884 (2. vydání), 8°, pp. 53 + (2). — Viz 30.

Viz první vydání 1873.

1886

1886.   Brána věcí otevřená, to jest Moudrost prvá (: kterou vůbec nazývají metafysikou :) v myslích lidských vhod upravená. Z latiny vyložil Josef Šmaha. (S podobiznou a životopisem spisovatelovým.) Biblotéka pedagogických klassikův českých i cizích. Dílo II.   Nákladem vydavatelovým. Fr. Bayer, v komisi E. Petříka (typ. J. F. Šašek ve Velkém Meziříčí), Praha 1886, 8°, pp. III + 138.

Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. Svazek I. — 1886.

1886.   1. O studiu latiny Vratislavským. 2. Předmluva na Bránu jazyků. 3. Předmluva na Předdomí 1633. 4. Předmluva na Předdomí 1649. 5. Učitelům nauk latinských. 6. Komenský Štěpánu Tolnaimu. 7. Kterak zříditi cvičení z Předdomí jazyka latinského. 8. Komenský Pavlu Kapossimu. 9. Předmluva na Les jazyka latinského. 10. Kterak se obírati slovníkem januálním. 11. Předmluva na januální Uhrům mluvnici a o prospěchu mluvnice. 12. Vestibulka a janualka. 13. Předmluva na Orbis pictus. 14. Auctarium. 15. Latium redivivum. 16. Idea didaktiky. Z latiny vyložil Josef Šmaha. Biblotéka pedagogických klassikův českých i cizích. Dílo IV.   Nákladem vydavatelovým. Fr. Bayer, v komisi E. Petříka (typ. J. F. Šašek ve Velkém Meziříčí), Praha 1886, 8°, pp. IX + 210.

Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. Svazek II. — 1886.

1887

1887.   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Dle najstarších vydání k tisku upravil Josef Kořínek. Ústřední knihovna. Seš. 210—214.   I. L. Kober, Praha (1887) (třetí vydání), 8°, str. 243 + (2). — Viz 1663.

1887.   J. A. Komenského Labyrint Světa a ráj srdce. Vydání školní. Pořídil František Bílý.   J. Barvič (typ. Benediktinská knihtiskárna), Brno 1887, 8°, str. XXXII + 149 + (2). — Viz 1663.

1888

1888.   O nápravě věcí lidských, porady obecné čásť prvá Panegersia, povzbuzení obecné, ve kterém, když vyloženo, co jsou věci lidské a jak zašlé a pak o nápravě vždycky se raděno na nebi a na zemi, i jak ještě jest se raditi způsobem novým, všech lidí děje se pozvání, by předse vzali o věci tak společné společné rady. (...čásť druhá, Panaugie, kde porada se vede, kterak mimo vše jiné jest myslím rožžící nějaké světlo obecné, ve kterém by mohli viděti všickni všecko o všem...). Biblotéka pedagogických klassikův českých i cizích. Dílo VIII.   Nákladem vydavatelovým. Fr. Bayer, v komisi E. Petříka (typ. J. F. Šašek ve Velkém Meziříčí), Praha 1888, 8°, pp. 318. — Viz 77.

Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. Svazek III. — 1888.

1891

1891.   J. A. Komenského Labirynt Světa a ráj srdce. Rozborem opatřil a upravil Frant. Bílý.   J. Barvič (typ. Moravská akciová knihtiskárna), Brno 1891 (druhé vydání), 8°, str. XL + 158. — Viz 1663.

1892

1892.   Jana Amose Komenského Didaktika, to jest umění umělého vyučování. Kterak by totiž člověk, dřív než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, štastně, snadně, plně vyučen a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl. Co se vše mocně, základy z samého přirození vzatými, prokazuje, ustavičně příklady jiných řemeslných umění vysvětluje, dokonale, na léta, měsíce, dny a hodiny rozměřuje, a ke všemu tomu aby k cíli přivedeno bylo, i probuzení činí i rada dává. (S rukopisem nově srovnal Jan V. Novák.) Čtvrté vydání. S úvodem, přehledným obsahem a vysvětlivkami Jar. Havelky.) Zábava i poučení. Výbor dobrých spisů. Sv. 1.   I. L. Kober, Praha 1892, 8°, pp. XXIV + 309 + (3). — Viz 23.

1892.   Jana Amose Komenského Didaktika Veliká všeobecné umění, jak všecky všemu učiti, , či ukazující jistý a výborný způsob, kterak po všech některé křesťanské říše obcích, městech a osadách takové zarážeti školy, aby všeliká obojího pohlaví mládež, kde by nikdo nikde pominut nebyl, v literním umění vyučena, v mravích vyšlechtěna, pobožností zapojena býti i tím řádem v letech dospívání ke všemu, co k přítomnému a budoucímu životu přináleží, nastrojena býti mohla, krátce, libě, mocně. Kde všeho, k čemu bývá vedeno, základy se vyšetřují ze samičké věci přirozenosti; pravda se prokazuje za rovno běžícími z řemeslných umění příklady; pořádek se rozměřuje na léta, měsíce, dny, hodiny; cesta naposledy se ukazuje snadná a jistá, by to šťastně ku skutku bylo dovedeno. Z latiny přeložil profesor Josef Šmaha.   Karel Rathouský, Rychnov nad Kněžnou 1892, 8°, pp. 280. — Viz 1633.

1892.   J. A. Komenského Fysika. Obsahem a částečně překladem podává prof. H. Soldát.   nákladem vlastním (typ. Dr. Edvard Grégr), Praha 1892, 8°, pp. 40 + 1 tab. — Viz 31.

Vyňato z Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky, roč. XXI., str. 257.

1892.   Jana Amose Komenského Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Letáky „Jednoty“. 1.   Vydáním a nákladem časopisu „Jednota“ (Tiskl Edv. Beaaufort), Praha 1892, 8°, str. 29. — Viz 82.

1892.   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest: světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází.. Matice lidu, ročník XXVI, č. 3 (153).   Spolek pro vydávání laciných knih českých (typ. Dr. Edvard Grégr), Praha 1892, 8°, str. 188. — Viz 1663.

1892.   Jana A. Komenského Nejnovější metoda jazyků, na základech mocně vyvedená. Z latiny přeložil prof. Josef Šmaha.   K. Rathouský, Rychnov nad Kněžnou 1892, 8°, str. 420 + 1 tab. — Viz 1644.

1892a.   Jana Amosa Komenského Poslední vůle aneb Kšaft, v němž upřímné o sobě i věcech svých činí vyznání, jakž též i užitečně krajanům svým dává napomenutí. Českobratrská bibliotéka, čís. 6.   Nákladem Spolku Komenského, Praha 1892, 8°, str. 16.

Desátá kapitola z Unum necessarium.

1893

1893.   Haggaeus redividus J. A. Komenského. Z rukopisu k vydání připravil Josef Müller (poznámky, slovníček). Comenium. VII. Vědecký odbor. Č. 4.   Comenium, Evanj. Matice Komenského (typ. F. Hobík), Praha 1893 (1. vydání), 8°, pp. XVII + 122 + (4). — Viz 39.

Dějepisec Jednoty bratrské J. Th. Müller (1854—1946) jako první rozpoznal Komenského autorství. Pro druhé vydání ve VSJAK 1912 text revidoval.

Zíbrt V, 18462. — Soupis 206.

1893.   Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské, to jest pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní i sami skrze chůvy, pěstouny a jiné pomocníky své, nejdražší svůj klenot, dítky své milé, v prvním jejich a počátečním věku rozumně a počestně k slávě Bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají. K novému vydání upravil Ant. L. Berger.   Fr. Hobík, Pardubice 1893, 8°, pp. 87 + (3). — Viz 30.

1893.   Krátké dějiny církve slovanské, kteráž od samých apoštolů založena, od Jeronyma, Cyrilla a Methoda rozšířena, v českém hlavně národě zakořeněna a v Jednotě Bratří českých dovršena byla... Přeložil Jaroslav Bidlo. Comenium, VI. Vědecký odbor č. 3.   Comenium, Praha 1893, 8°, pp. 99. — Viz 133.

1893.   Jana Amosa Komenského Sebraná díla kazatelská. Vydal Ludvík Bohumil Kašpar.   Spolek Komenského (typ. J. Stolař), Praha 1893, 8°, 2 díly.

I.   Umění kazatelské. (Podle Zieglera a Slavíka s vlastními opravami.) Pp. (13) + 107 + (1). — Viz 97.

II.   Kázání. I. Historia o umučení a smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista. II. Kázání XXI. o tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista, spasitele světa. III. Kázání porůzná: 1. Vánoční. 2. Postní. 3. Matuzalém. 4. Enoch. Pp. (1) + 399.

Zíbrt V, 22340. — Soupis 13.

1893.   Truchlivý, to jest: Smutné a tesklivé, člověka křesťana nad žalostnými vlasti a církve bídami naříkání, v kterémž se jemu nejprve rozum, potom víra ozývají, potěšovati jeho, ale nadarmo usilujíce. Zatím tedy Krystus vystoupě, zuřivě jej z netrpělivosti obviňuje místné strašlivých svých ran příčiny ukazuje, bolesti jemu ulehčuje, a časné i věčné vysvobození zaslibuje, i jak by se k obojímu hotoviti měl poučuje... (Prvý a druhý díl. Roku 1622 a 1624). Vydal Josef Šmaha. Tiskem a nákladem V. Neuberta v Praze na Smíchově, 1893, 8°, pp. 68. — Viz 15.

Zíbrt V, 22709. — Soupis 779.

1894

1894.   J. A. Comenii Magna Didactica. Ex editione Amstelodamensi anni 1657 omnes libros didacticos complectente nunc primum separatim edidit Fridericus Carolus Hultgren.   Sumptibus Siegismund & Volkening (typ. Emil Herrmann senior), Lipsiae 1894, 8°, pp. 255 + (1). — Viz 1633, 1657.

Facsimile in Farnborough 1968 apparuit.

1894.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Napsal Jan Amos Komenský. (S předmluvou F. H.) Česká knihovna. Čís. 5.   František Horálek (typ. B. Grund a V. Svatoň), Královské Vinohrady 1894, 8°, str. 31. — Viz 82.

1894.   Lesnae excidium, anno 1656 in Aprili factum, fide historica narratum, ed. Franz Nesemann, in: Programm des Koenigl. Gymnasiums zu Lissa i. P., Ostern 1894 (Beilage).   Lissa 1894, pp. (II) + IV + 22. — V. 1656

Online: Digital Library of Wielkopolska (djvu).

1894.   Des Johann Amos Comenius Lebensregeln (Regulae vitae) mit einleitenden Berichte ueber des Commenius Aufenthalt und Thaetigkeit in Elbing vom Jahre 1642—1648, ed. Joseph Reber.   Wailandt'sche Druckerei Act-Ges., Aschaffenburg 1894, pp. 44. — V. 1645

Online: Digital Library of Wielkopolska (djvu).

1896

1896.   I. A. Comenii Didactica magna, cum versione Rossica Andreae Adolf et Sergii Lubomudrof. Praemittitur commentatio de vita et scriptis Comenii.   Sumptibus K. Tichomirof bibliopolae, Mosquae 1896. — Viz 1633

Cum titulo Rossico iuxta posito.

1896.   Comenii Panegyricus Carolo Gustavo, magno Suecorum Gothorum Vandalorumque regi, incruento Sarmatiae victori et quaqua venit liberatori pio felici augusto, heroi afflictis in solacia regibus in exemplum nato, ed. Franz Nesemann, in: Programm des Koenigl. Gymnasiums zu Lissa i. P., Ostern 1896 (Beilage).   Lissa 1896, pp. 17. — V. 1655

Online: Digital Library of Wielkopolska (djvu).

1897

1897.   ?   Řád církevní Jednoty Bratří českých, podle učení Kristova, a příkladu prvotní církve ku pobožnému ostříhání hned v původu vyzdvižený, nyní pak z příčin hodných vubec vydaný. Pozn. A. Vávry.   Comenium, evanjelická matice Komenského, Praha 1897, 8°, pp. 125 + (2). — Viz 42a.

Zíbrt V, 21795. — Soupis 754.

1897.   Jana Amosa Komenského Theatrum universitatis rerum, to jest Divadlo světa. (lat.-boh.) Z rukopisu podávají Dr. Jan Novák a Adolf Patera.   Vydává III. třída České Akademie. Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění (typ. Wiesner), Praha 1897, pp. XIV + (2) + 80. — Viz 4.

Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 2.

1898

1898.   Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho. Nová sbírka. Vydává Dr. Jan Kvačala.   Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, Praha 1898, 8°, pp. (3) + XLVIII + (2) + 373.

Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 1.

Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 2. — 1897.

Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 3. — 1898.

Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 4. — 1901.

Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 5. — 1902.

Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 6. — 1902.

1898.   Jana Amosa Komenského na spis proti Jednotě Bratrské od Sam. Martinia z Dražova sepsaný Ohlášení. Připojen spis Samuela Martinia z Dražova: Třicet pět důvodův, pro které všickni evang. Čechové za jedno býti povinni jsou. Vydal a úvodem opatřil Dr. Jos Müller.   Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, Praha 1898, 8°, pp. XXXI + 216.

Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 3.

1900

1900.   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Rozborem i výkladem opatřil Frant. Bílý. Vydání úplné. (Pořízeno dle vydání amsterodámského z r. 1663.)   J. Barvič (typ. Antonín Odehnal), Brno 1900, 8°, str. XXVII + 218 + (1). — Viz 1663.

1900.   Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý.   J. Barvič (typ. Antonín Odehnal), Brno 1900 (třetí vydání), 8°, str. XXXX + 155 + (3). — Viz 1663.

1901

1901.   Jana Amosa Komenského Maudrost starých Čechů, za zrcadlo vystavená potomkům. Z rukopisu lešeňského vydává Dr. Jan V. Novák.   Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, Praha 1901, pp. XV + 113. — Viz 25.

Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 4.

1902

1902.   Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho II. Zprávy o životě jeho ze současných pramenů. Menší latinské spisky některé. Vydává Dr. Jan Kvačala.   Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, Praha 1902, pp. XXX + (1) + 351 + (1).

Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 5.

1902.   Jana Felina Rozebrání obrany Sam. Martinia. Jana Amosa Komenského Cesta pokoje. Induciae Martinianae. Úvodem a poznámkami opatřil Dr. Joseph Th. Müller.   Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, Praha 1902, pp. XXII + (1) + 261 + (1).

Spisy Jana Amosa Komenského. Číslo 6.

1903

1903.   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý.   J. Barvič, Brno 1903 (4. vydání), 8°, pp. XL + 158. — Viz 1663.

1903.   Jana Amosa Komenského Vrchol moudrosti vychovatelské 1656—1657 (Latium redivivum. Typographeum vivum. Schola paradisi). Překlad z latiny úvodem a vysvětlivkami opatřil prof. Dr. Jan V. Novák. Vychovatelská čítanka. Ročn. I., sv. 2.   E. Beaufort, Praha 1903, 8°, pp. 76 + 1 tab.

1904

1904.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Napsal Jan Amos Komenský. (S předmluvou F. H.) Lidová knihovna. Čís. 5.   Josef Springer (typ. J. Kolanda), Praha s. a. [1904], 12°, pp. 32. — Viz 82.

1905

1905.   Jana Amosa Komenského Didaktika veliká. Připojeno Navržení krátké o obnovení škol v království Českém. Z latiny přeložil Augustin Krejčí, c. k. profesor gymnasia v Žitné ulici v Praze. Úvodem a poznámkami opatřil Dr. Jan V. Novák, c. k. gymnasialní profesor v Praze. Knihovna pedagogických klasiků. Sv. I. Spisů Dědictví Komenského čís. 56.   Dědictví Komenského (typ. Ed. Grégr a syn), Praha 1905, 8°, pp. LXII + 378.

Sebrané spisy J. A. Komenského. Díl 1. — 1905 (2. vyd. 1930).

Vybrané spisy J. A. Komenského. Díl 2. — 1908. (Změna názvu edice.)

Vybrané spisy J. A. Komenského. Díl 3. — 1926.

1906

1906.   Labyrint světa a Ráj srdce. Dle vydání amsterodamského z r. 1663. S úvodem a poznámkami Dra. Jana V. Nováka. Světová knihovna, č. 497—500.   J. Otto, Praha 1906, 8°, pp. XV + 268 + (3) + 1 tab. — Viz 1663.

1908

1908.   J. A. Komenského Veliká Didaktika a Informatorium školy mateřské. Výtahy, seš. 1.   Praha 1908, 8°, pp. 88.

1908.   Jana Amose Komenského I. Informatorium školy mateřské. II. Rozprava k Vratislavským. III. Didaktika analytická. Tr. Augustin Krejčí, ed. Jan V. Novák (úvod, poznámky). Knihovna pedagogických klasiků. Sv. IV. Spisů Dědictví Komenského čís. 89.   Dědictví Komenského (typ. Ed. Grégr a syn), Praha 1908, 8°, pp. LI + 267 + (1).

Vybrané spisy J. A. Komenského. Díl 2.

1908.   Jana Amosa Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské. Uspořádal Fr. Táborský, vyzdobil Ad. Kašar, typograficky upravil K. Dyrynk. Spolek Bibliofilů. Kniha I. Členská premie na rok 1908.   Spolek Bibliofilů (typ. Politika), Praha 1908, 8°, str. 67 + (11). — Viz 82.

1908.   Labyrint světa a ráj srdce. To jest světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Podruhé tlačen v Amsterodamě 1663.   Nákladem Spolku Komenského (typ. K. Šolc v Kutné Hoře), Praha 1908, 8°, pp. XIV + 255. — Viz 1663.

1908.   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Rozborem a výkladem opatřil a upravil František Bílý. (Předmluva vydavatelova, úvod, poznámky a slovníček.)   Barvič, Brno 1908 (5. vydání), 8°, str. XXXIX + 155 + 1 tab. — Viz 1663.

1908.   Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý.   Barvič, Brno 1908 (5. vydání), 8°, str. XXXIX + 159 + 1 tab. — Viz 1663.

1910

1910.   Listové do nebe. — Přemyšlování o dokonalosti křesťanské. — Nedobytedlný hrad. — Truchlivý. — Labyrint světa a lusthauz srdce. — O sirobě. — Centrum securitatis. — Výhost světu. Ed. Jan Novák.   Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno 1910, 8°, pp. 534 + (2) + tab. (2). — Viz 20.

Veškeré spisy Jana Amosa Komenského (VSJAK), sv. XV.

Vydává Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě. Vrchní redakci vede Th. a Ph.Dr. Jan Kvačala, univ. professor v Jurjevě. Spolupracovníci: Prof. Dr. J. Bohatec ve Vídni; prof. Dr. Ot. Kádner v Praze; Ferd. Menčík ve Vídni; dr. Jos. Th. Müller v Ochranově; prof. dr. J. V. Novák v Praze; prof. dr. V. Novotný v Praze; dr. Jos. Reber v Erlangách.

Zíbrt V, 22349. — Soupis 22.

VSJAK, sv. I. — 1914.

VSJAK, sv. IV. — 1913.

VSJAK, sv. VI. — 1911.

VSJAK, sv. IX. — 1915.

VSJAK, sv. X(8). — 1929.

VSJAK, sv. XV. — 1910.

VSJAK, sv. XVII. — 1912.

VSJAK, sv. XVIII(7). — 1926.

1911

1911.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, (připojeno) in: Fr. Bílý, Jan Amos Komenský. Pestrá knihovna zábavy a kultury, čís. 64–65 ab.   Nakladatel Alois Hynek, knihkupec (tiskl J. Rokyta v Praze), Praha s. a. (1911), 8°, str. 107 + (1). — Viz 82.

1911.   Leges illustris gymnasii Lesnensis. — Didactica dissertatio. — Diogenes Cynicus redivivus. — Abraham Patriarcha. — Regulae vitae. — Linguarum methodus novissima. Edd. Josef Reber & Jan V. Novák.   Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno 1911, 8°, pp. 556 + (1) + tab. (1).

Veškeré spisy Jana Amosa Komenského (VSJAK), sv. VI.

1912

1912.   J. A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské, terýmž v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajíc, svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje. Dle vydání Berlínského z r. 1757. věrně otištěný.   Česká misijní jednota (typ. Politika), Praha 1912, 8°, str. 22. — Viz 82.

1912.   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Rozborem i výkladem opatřil a upravil František Bílý.   nakl. Barvič a Novotný (typ. Ant. Odehnal), Brno 1912 (6. vydání), 8°, str. XL + 159 + 1 tab. — Viz 1663.

1912.   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý. Učitelova knihovna. Sv. 1.   J. Barvič, Brno 1912 (6. vydání), 8°, str. XL + 159. — Viz 1663.

1912.   Řád Jednoty. — Haggaeus. — Otázky o Jednotě. — Ohlášení. — Cesta pokoje. Edd. Josef Th. Müller & Jan V. Novák.   Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno 1912, 8°, pp. 534 + (2) + tab. (2).

Veškeré spisy Jana Amosa Komenského (VSJAK), sv. XVII.

1913

1913.   Didaktika česká. — Didactica magna. — Informatorium školy mateřské. — Schola infantiae. — Informatorium der Mutterschul.. Edd. Jan V. Novák.   Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno 1913, 8°, pp. 640 + (1) + tab. (2).

Veškeré spisy Jana Amosa Komenského (VSJAK), sv. IV.

1914

1914.   Problemata miscellanea. — Sylloge quaestionum controversarum. — Theatrum universitatis rerum. — Physicae synopsis. — Pansophiae prodromus. — Conatuum pansophicorum dilucidatio. — Faber fortunae.. Ed. Josef Reber & Jan V. Novák.   Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno 1914, 8°, pp. 492 + (1).

Veškeré spisy Jana Amosa Komenského (VSJAK), sv. I.

1915

1915.   De studii pansophici impedimentis. — Laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasio continuatio. — Vydání spisu Fortiova a Erasmova. — Fortius redivivus. — Praecepta morum. — Leges scholae bene ordinatae. — Schola ludus. — Coronis. Ed. Otakar Kádner.   Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno 1911, 8°, pp. 489 + (2).

Veškeré spisy Jana Amosa Komenského (VSJAK), sv. IX.

1916

1916.   Truchlivý I.—IV. S úvodem a vysvětlivkami B. Součka.   Vydala evang. ref. diaspora jihočeská (typ. Milan Nedvídek), Tábor 1916, 8°, pp. 159. — Viz 15.

1917

1917.   Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo.   Evang. Matice A. V. (typ. Jos. Frengl v Čáslavi), V Trnávce 1917, 8°, pp. 37. — Viz 14.

1918

1918.   Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské Jana Amosa Komenského. S předmluvou Dr. Jana Herbena a s grafickou výzdobou Františka Bílka.   Spolek Komenský na Žižkově (typ. Politika), (Praha) 1918, 8°, str. 42 + (2) tab. — Viz 82.

1919

1919.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Napsal Jan Amos Komenský. (Úvod: Dr. Jan V. Novák.) »Světová literatura«. Sbírka nejlepších spisů všech časů a národů. Sv. 1.   I. L. Kober, Praha s. a. [1919?] (1. vydání), 8°, str. 29. — Viz 82.

1919.   Labirynt světa a Ráj srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Toto vydání je tištěno dle vydání druhého (:Amsterodam 1662:), pravopisem, ježto nepochází z ruky spisovatelovy, upraveným a sjednoceným, pokud se nemění slovné znění a výraz. Grolierova knihovna sv. 2.   nakl. Ludvík Bradáč (typ. Politika), Praha-Vinohrady 1919, 8°, pp. (6) + coll. 180 + pp. (2). — Viz 1663.

Tištěno na Hollandu černo-červeně ve dvou sloupcích, sloupce číslovány, dle amsterodamské úpravy z r. 1663.

1919.   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Rozborem a výkladem opatřil a upravil František Bílý.   Brno 1912 (vydání VII.), 8°, str. .... — Viz 1663.

1920

1920.   J. A. Komenského Cesta světla vyšetřena a vyšetřenu býti mající, to jest, rozumné vyhledávání, kterými způsoby lze zdárně rozdělovati již naposledy pod večer světa rozumové duchů světlo, moudrost, po všech myslích všech lidí a po národech. Z latinského jazyka vyložil Josef Šmaha.   Alois Svoboda (typ. Edvard Leschinger), V Praze – Troji 1920, 8°, pp. 117 + (2). — Viz 67.

1920.   Dogenes kynik znovu na živu. Školní hra o čtyřech dějstvích. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Dr. Josef Hendrich. Svátkovy školské příručky. Sv. 11.   Jan Svátek (typ. J. Rokyta v Praze), České Budějovice 1920, 8°, pp. 72 + (3). — Viz 1658.

1920.   Hlubina bezpečnosti (Centrum securitatis). Upravil J. V. Novák. Úvodní studie Stanislav Souček. Knihovna »Duch Času«, sv. 9.   Arnošt Kvasnička, Praha 1920, 8°, pp. 146 + (2). — Viz 20.

1920.   Jedno potřebné (: Unum necessarium :). Výtah ze spisu Jana Amosa Komenského. Upravil Jos. Černý.   Nákladem a tiskem »Melantrich«, Praha 1920, 8°, pp. 45 + (3). — Viz 151.

1920.   Jednoho jest potřebí. Z latiny přeložil Dr. Jaroslav Ludvíkovský (& předmluva). Otázky a názory. Kn. 50.   Jan Laichter, Praha 1920, 8°, pp. 211. — Viz 151.

Unum necessarium.

1920.   Kšaft umírající matky Jednoty Českobratrské. S předmluvou A. Adolfa. (Nové vydání.) Knihovna českobratrské rodiny, sv. 1.   Josef Štifter (typ. František Sašek v Boskovicích), Letovice 1920, 8°, str. 28. — Viz 82.

1920.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Naše domovina, III, 9–10.   K. Slavíček, Olomouc 1920, 8°, str. 52. — Viz 82.

1920.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (: v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajíc :) svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje. Léta Páně 1650. Dle vydání berlínského z roku 1757 věrně otištěný.   Spolek Komenský, Praha 1920 (druhé vydání), 8°, str. 27. — Viz 82, 1757.

1920.   Labyrint světa a ráj srdce. To jest světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. K vydání upravil František Papírník. Vzorná četba pro mládež. Sv. 7.   nakl. Vaněk a Votava, Praha-Smíchov s. a. (1920?), 8°, str. 204. — Viz 1663.

1920.   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Rozborem i výkladem opatřil a upravil František Bílý.   nakl. Barvič a Novotný (typ. Polygrafia), Brno 1920 (7. vydání), 8°, str. XXXIX + 159 + 1 tab. — Viz 1663.

1920.   Labyrint světa a ráj srdce. (Výtah.) Soubor nejkrásnějších děl literárních ve stručných výtazích. Č. 1—2.   Nakladatelství Českého deníku, Plzeň 1920, 8°, str. 32. — Viz 1663.

1920.   Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům. Světová knihovna, č. 1456—1460.   J. Otto, Praha s. a. [1920], 12°, pp. 155. — Viz 25.

1920.   Písně některé nábožné. Podle rukopisu musejního a podle Kancionálu amsterodámskho z roku 1659 vydal František Tichý ... v roce dvoustém a padesátém po smrti skladatelově.   František Tichý (typ. Josef Šefl a spol v Berouně), (V Praze) 1920, 8°, pp. 29 + (4). — Viz 1633.

1921

1921.   Haggaeus Redivivus. Ed. Bohuslav Souček (úvod, poznámky, nová revize textu).   Dětská domovina Komenského (typ. Milan Nedvídek), Tábor 1921, 8°, pp. 143 + (1). — Viz 39.

Nové vydání Součkova čtení rukopisu s předmluvou J. L. Hromádky vyšlo r. 1952.

Soupis 207.

1922

1922.   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování... Podle posledního vydání amsterodámského z roku 1663. S předmluvou kazatele F. Urbánka. Knihovna Českobratrské Rodiny. Sv. 4.   nakl. J. Štifter, Letovice 1922, 8°, str. XV + 178. — Viz 1663.

1922.   Labyrint světa a ráj srdce. Dle vydání amsterodámského z roku 1663. S úvodem a poznámkami Dra Jana V. Nováka. Světová knihovna, č. 497—500.   J. Otto, Praha (1922, 2. vydání), str. XV + 268 + (3) + 1 tab. — Viz 1663.

1922.   Praxis pietatis, to jest, O Cvičení se v pobožnosti pravé. Knížka milostná, kterak by křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha tak i sebe samého platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Prací Jana Amosa Komenského. Díl první a druhý s přídavky a předmluvou Jana Bohumila Elsnera. Podle vydání amsterdamského z r. P. 1661 doplněné vydání dvanácté. (Vydal a doslovem opatřil František Zdychynec.)   Nákladem Křesťanského spolku mladíků v Čechách, Praha 1922 (vydání dvanácté), 8°, pp. XIV + 433 + (1). — Viz 1630.

1922.   Praxis pietatis. To jest o cvičení se v pobožnosti pravé. Knížka milostná, kterak by křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha tak i sebe samého platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl, vyučující. Prací Jana Amosa Komenského. Díl první a druhý s přídavky a předmluvou Jana Bohumila Elsnera. Podle vydání amsterdamského z r. P. 1661 doplněné vydání dvanácté. (Vydal a doslovem opatřil František Zdychynec.)   Nákladem Českobratrského knihkupectví, Brno 1922, 8°, pp. XIV + 433 + (1). — Viz 1630.

1923

1923.   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce to jest: Světlé vymalování... Rozborem a výkladem opatřil a upravil František Bílý.   Barvič a Novotný, Brno 1923 (8. vydání), 8°, str. 159. — Viz 1663.

1924

1924.   Jana Amose Komenského Vlastní životopis ze spisu »Pokračování v bratrském napomínání Samuela Maresia o mírnění horlivosti láskou«. Knihu tuto přeložil dr. Jos. Hendrich. Vyzdobil Otakar Štáfl.   Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého (typ. Dr. Eduad Grégr a syn), Praha (1924), 8°, pp. 132 + (1).

Překlad kapitol 39–128 z lat. spisu Continuatio admonitionis fraternae.

1924.   O papežství. Retuňk proti Antikristu a svodům jeho, kteříž v zarmoucených těchto časích mnohých k zahynutí nešťastně se rozmáhají, a nejedněch od víry odstupování se děje, těm, kdož by duše své retovati a před zahynutím vystřáhnouti dáti chtěli, podaný od jednoho z milovníků Ježíše Krista. Sepsaný léta Páně 1617. S předmluvou Bohuslava Součka. Českobratrská jednota misijní (typ. Milan Nedvídek v Táboře), Praha 1924, 8°, str. 264. — Viz 7.

Vydal B. Souček podle třech pražských a jednoho vídeňského rukopisu.

1925

1925.   Informatorium školy mateřské. Ed. Josef Hendrich (úvod, poznámky). Sbírka souvislé četby školní, sv. 57.   F. Topič, Praha 1925, 8°, str. 98 + (2). — Viz 30.

1925.   Labyrint světa a ráj srdce. S úvodem, poznámkami a slovníčkem Dra Františka Šimka.   J. Svátek, Praha 1925, 8°, str. 202 + (2). — Viz 1663.

1926

1926.   Angelus pacis (ad legatos pacis Anglos et Belgas Bredam misus... Anno MDCLXVII, mense Maio).   Vladimír Žikeš (typ. Dyrynk), Pilsnae 1926, 2°, pp. (2) + 195 + (2). — Viz 150.

Obsahuje souběžnou verzi: latinskou, českou, francouzskou, anglickou a německou. -- "Hanc editionem libri Comeniani Dr. Josef Hendrich curavit, Car. Dyrynk typis electis Garamondianis sub prelum paravit, Rei publicae officina Pragensis typis mandavit, chartas adhibens vernaculas manu factas..."

Soupis 50.

1926.   Didaktika, to jest umění umělého vyučování. Kterak by totiž člověk, dřív než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, štastně, snadně, plně vyučen a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl. (Otisk vydání z roku 1892. V úpravě prof. dr. J. V. Nováka. Čtvrté vydání. S úvodem, přehledným obsahem a vysvětlivkami Jar. Havelky.) Zábava i poučení. Výbor dobrých spisů. Sv. 1.   I. L. Kober, Praha 1926, 8°, pp. XL + 316. — Viz 23.

1926.   J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. K 4. vydání upravila Ludmila Kudrnová. »Zábava i poučení«. Výbor dobrých spisů. Sv. 2.   I. L. Kober, Praha 1926, 8°, str. XVIII + 243 + (5). — Viz 1663.

1926b.   Manuálník aneb Jádro celé Biblí Svaté. Summu všeho, co Bůh lidem I. K věření vyjěvil, II. K činění poručil, III. K očekávání zaslíbil, plně a jasně obsahující. Místo nové svíce sedícím ještě v temnostech zpuštění svého církve České ostatkům podané. Léta MDCLVIII. Ed. Jindřich Hrozný (redigoval Stanislav Souček).   Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno 1926, 8°, pp. XXVIII + 812 + (2) + tab. (2). — Viz 12.

Veškeré spisy Jana Amosa Komenského (VSJAK), sv. XVII(7).

1926.   Výbor prací potockých. I. Škola vševědná. II. Škola trojtřídní. III. Oživlý Fortius. IV. Zákony školy dobře spořádané. Z latiny přeložil Augustin Krejčí. Překlad revidoval, úvod a poznámky napsal Josef Hendrich. (Úprava Vojtěcha Preissiga.) Knihovna pedagogických klasiků. Sv. XI. Spisů Dědictví Komenského čís. 262.   Dědictví Komenského, Praha 1926, 8°, pp. 227 + (1).

Vybrané spisy J. A. Komenského. Díl 3.

1927

1927.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž svěřené sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje. Léta Páně 1650. J. A. K.. Upravil Stanislav Souček. Špalíček, sv. 1.   K. Reichel, Praha 1927, 12°, str. 83 + (3) + příl. — Viz 82.

Kritické vydání.

1928

1928.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (: v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající :) svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje léta Páně 1650 J. A. K. Vydáno péčí a s doslovem dra. Jiřího V. Klímy. Knihovna, sv. 1.   Spolek Komenský, Praha 1928, 8°, str. (2) + 48 + (6). — Viz 82.

1928.   Kšaft Jednoty bratrské. (Vydání pro školy.) Vydal a doslovem opatřil Stan. Sahánek. Knihovna, sv. 1.   Brno 1928, 8°, str. 30 + (2). — Viz 82.

1928.   Jana Amosa Komenského Písně některé nábožné. K tisku upravil František Tichý. Litografie a vazba František Bílek. »Špalíček«. Sv. 4.   Karel Reichel (typ. Kryl a Scotti v Novém Jičíně), Praha 1928, 12°, pp. 104 + (8) + 4 tab. — Viz 1633.

Rec.: St. Souček, Naše věda 12, 1931, 164–166; A. Škarka, ČMM 56, 1932, 265–284.

1929

1929.   Orbis pictus. Ed. Hertvík Jarník (spoluredigoval Stanislav Souček).   Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno 1929, 8°, pp. LXXX + 376.

Veškeré spisy Jana Amosa Komenského (VSJAK), sv. X(8).

1929.   Tiskárna živá — Typographeum vivum. (Přeložil Fr. Zoubek, otištěno z časopisu Škola a život 1872.) Značku vyryl Fr. Kobliha. Čtení pro bibliofily sv. 5.   Jaroslav Picka, s. l. (Praha) 1929, 12°, pp. 42 + (2). — Viz 1657.

1930

1930.   Jana Amosa Komenského Didaktika velká. Z latiny přeložil Augustin Krejčí. Překlad revidoval a úvod i poznámky napsal Josef Hendrich. Knihovna pedagogických klasiků. Sv. I. Spisů Dědictví Komenského čís. 56.   Dědictví Komenského, Praha 1930 (2. vydání), 8°, pp. 314 + (2). — Viz 1633.

Vybrané spisy J. A. Komenského. Díl 1. — (1. vyd. 1905).

1930.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Úvod a poznámky napsal Dr. Rudolf Schams. Světla, sv. 11.   Praha 1930, 8°, str. 67. — Viz 82.

1930.   Kšaft Jednoty bratrské. (Pro V. třídu stř škol). Knihovna, sv. 1.   Brno 1930 (2. vydání), 8°, str. 30. — Viz 82.

1930.   Rodičům... aby v každém domě měli a sobě čtli nebo čísti dali. S předmluvou a vysvětlivkami S. T. [Boh. Souček Táborský]. Skryté poklady.   (b. n.) Tábor 1930, 8°, str. 80. — Viz 30.

Informatorium školy mateřské.

1933

1933.   Kšaft umírající Jednoty bratrské. Vydáno za spolupráce grafika Jana Konůpka, typografa Karla Dyrynka ... Text podle vydání berlínského z r. 1757 zrevidoval Josef Krumpholc. Edice Prapor, sv. 3.   Josef Hladký, V Hranicích 1933, 4°, fol. 18 + (4) tab. — Viz 82, 1757.

1935

1935.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. (Pro V. třídu středních škol.) Vydal, úvodem a poznámkami opatřil Josef Staněk. Knihovna středoškolské četby. Sv. 1.   Dědictví Havlíčkovo (typ. Vyškov, F. Obzina), Brno 1935 (1. vydání), 8°, str. 31 + (1). — Viz 82.

1935.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Napsal Jan Amos Komenský. (Úvod: Dr. Jan V. Novák.) »Světová literatura«. Sbírka nejlepších spisů všech časů a národů. Sv. 1.   I. L. Kober, Praha s. a. [1935?] (2. vydání), 8°, str. 29. — Viz 82.

1936

1936.   Explicatio symbolorum masonicorum secundum J. A. Comenium. Textus sumptus ex opusculo Typographeum vivum quod extat in operibus didacticis omnibus eiusdem auctoris. Editi [!] Amsterodami 1658.   L.·. J. A Komenský, Pragae 1936, 8°, pp. 14 + (1). — Viz 1657.

1936.   Písně některé nábožné potřebné z německých neb polských pod české rytmy uvedené a naše některé staré předělané od Jana Amose Komenského. Z rukopisného sborníku Národního musea v Praze přepsal a k soubornému vydání připravil Eduard Kvasnička. (Soukromý tisk k VIII. schůzce moravskoslezských knihomilů v Prostějově dne 30. května 1936.)   (Vydali:) F. Bartoš, K. Bartoš, J. Bejbr ... (typ. Fr. Bartoš), Přerov 1936, 8°, str. 155 + (1). — Viz 62.

Na str. 9–29 přetištěna též Annotata.

1938

1938.   Didaktika česká. — Didactica magna. — ..., ed. Josef Hendrich, VSJAK IV/2, Brno 1938 (2. vyd.). /??/

1938.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. (Pro V. třídu středních škol.) Vydal, úvodem a poznámkami opatřil Josef Staněk. Knihovna středoškolské četby. Sv. 1.   Dědictví Havlíčkovo (typ. Vyškov, F. Obzina), Brno 1938 (2. vydání), 8°, str. 31 + (1). — Viz 82.

1935.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. (S úvodem dr. Jana V. Nováka.)   I. L. Kober, Praha s. a. [1938?] (3. vydání), 8°, str. 29. — Viz 82.

1935.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské kterýmž (: v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající :) svěřené sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje Léta Páně 1650. Jan Amos Komenský. (... vydán ... pro účastníky sjezdu Skupiny moravských knihomilů v Hodoníně ... Původní dřevoryt a typografická úprava K. Svolinského ...)   (typ. Družstvo knihtiskárny v Hranicích), Uherské Hradiště 1938, 4°, str. 25 + (2). — Viz 82.

1938.   Labyrint světa a ráj srdce. Vydal Miloslav Novotný. Úplné vydání.   Kvasnička a Hampl, Praha 1938, 8°, str. 223 + (6). — Viz 1663.

1938.   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli uspokojení a radosti že přichází.. Jindřicha Bačkovského Četba sv. 47.   Praha 1938, 8°, str. 189 + (1). — Viz 1663.

1938.   Labyrint světa a ráj srdce. To jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli uspokojení a radosti že přichází.. Výbor 20 kapitol. Vybral a úvodem opatřil Ferdinand Strejček. Sbírka sv. 88.   Praha 1938, 8°, str. ... — Viz 1663.

1940

1940.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (: v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající :) svěřené sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje J. A. K. (Illustrace od Jana Konůpka.)   Jaroslav Picka (typ. Vysázel, vytiskl a vydal v květnu 1940 J. Picka ...) Praha 1940, 8°, str. (2) + 68 + (10) tab. — Viz 82.

1940.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. (Vydal v roce 1940 Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců pro své členy jako svůj sedmý soukromý tisk za redakce Dr Františka Krčmy se 3 původními dřevoryty Františka Bílka. Typograficky upravil Method Kaláb.   (typ. Průmyslová tiskárna), Praha 1940, 4°, str. 44 + (3) + (3) tab. — Viz 82.

1940.   Labyrint světa a ráj srdce. To jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a Zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli uspokojení a radosti že přichází.. Bačkovského Národní četba, sv. 47.   Jindřich Bačkovský, Praha 1938, 8°, str. 189. — Viz 1663.

1940.   Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo. (Přetisk vydání z roku 1917)   Českobratrské knihkupectví, Brno 1940, 8°, pp. 46. — Viz 14.

1941

1941.   Labyrint světa a lusthauz srdce to jest Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Text podle 1. lešenského vydání z r. 1631 přehlédl, upravil a poznámkami opatřil Josef Brambora. Doslov napsal Jan Blahoslav Čapek. Typograficky upravil Oldřich Menhart. Ráj knihomilů sv. 1.   ELK (typ. Průmyslová tiskárna), Praha 1941, 8°, pp. 176 + (1) [166?]. — Viz 1631.

1941.   Labyrint světa a ráj srdce. Kap. LIV. — Zavírka všeho. (Novoročenka).   Václav Ryšánek, Praha 1941, 8°, sine pag. — Viz 1663.

1942

1942.   Závěť J. A. Komenského z r. 1668. (předmluva a doslov Bohuslav Souček)   Dětský domov Komenského v Táboře (typ. M. Nedvídek nást., Tábor), Tábor 1942, 8°, pp. (2) + 19 + (3). — Viz 151, 1765.

Poslední 10. kapitola z Unum necessarium podle vydání z r. 1765: „Poslední Jana Amosa Komenského vůle aneb kšaft, v němž upřímně o sobě i věcech svých činí vyznání, jakž též i užitečné krajanům svým dává napomenutí“. Přeložil patrně vydavatel J. Th. Elsner (1657—1765).

1944

1944.   O duchovním zpěvu. Předmluva k amsterodámskému kancionálu 1659. Úvodem a poznámkami opatřil Dr. Timoteus Č. Zelinka.   Kalich (typ. B. Turek v Pardubicích), Praha 1944, 8°, str. 31. — Viz 1659.

1945

1945.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. (Předmluva Bohumila Procházky.) Knihovna Pravda Páně vítězí. Čís. 2.   Českobratrské knihkupectví (typ. Melantrich, Brno), Brno 1945, 8°, str. 30 + (2). — Viz 82.

1945.   Odkaz umírající matky Jednoty Bratrské. Do nové češtiny převedl, úvodem a poznámkami opatřil Rudolf Schenk.   Dětský domov Komenského (typ. Petr Frank), Tábor 1945, 8°, str. 49 + (2). — Viz 82.

1946

1946.   Didaktika analytická. Tr. Helena Businská, praef. Bohumil Ryba. Ozvěny, sv. 1.   J. Samec, Praha 1946, pp. 112 + obr. příl.

1946.   Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (: v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající :) svěřené sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje. (Text kriticky upravil a doslovem opatřil Ferdinand Hrejsa. Dřevorytem vyzdobil A. M. Machourek.) Edice Kšaft. Sv. 2.   Jan Jelínek (typ. Karel Kryl v Kroměříži), Frenštát pod Radhoštěm 1946, 8°, str. 48 + (1) + (1) tab. — Viz 82.

1946.   Počátkové čtení a psaní. Přeložil Josef Hendrich.   Státní nakladatelství, Praha 1946, 8°, pp. 38. — Viz 1654.

Lat. Artificii legendi et scribendi tirocinium.

1947

1947.   Analytická didaktika. Tr. & com. E. Čapek.   Stát. nakl., Praha 1947, pp. 110.

1947.   Informatorium školy mateřské. Ed. Josef Hendrich (úvod, poznámky). Sbírka souvislé četby školní, sv. 57.   F. Topič, Praha 1947 (3. vydání), 8°, str. 98 + (2). — Viz 30, (srv. 1. vydání).

...

1948

1948.   Didaktika velká. Z latiny přeložil Augustin Krejčí. Překlad revidoval a úvod i poznámky napsal Josef Hendrich. Pedagogické klasobraní, sv. 2.   Komenium, Brno 1948 (3. vydání), 8°, pp. 252. — Viz 1633.

1948.   Vševýchova. Pampaedia. Přeložil Josef Hendrich.   Státní nakladatelství, Praha 1948, 8°, pp. 269 + (3). — Viz 77.

Lat. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica.

1950

1950.   Jana Amosa Komenského Všenáprava (: Panorthosie :) Všeobecné porady o nápravě věcích lidských (: část šestá :). První český překlad z latinského originálu od Josefa Hendricha. Politická knihovna.   Orbis, Praha 1950, 8°, pp. (2) + 384 + (4). — Viz 77.

Lat. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica.

1951

1951.   Didaktické spisy. Ed. František R. Tichý (úvod). Knihovna pedagogických klasiků sv. 1.   Dědictví Komenského, Praha 1951, str. 402 + 8 obr. příl. — V. 1954 (2. vyd.).

Modernizovaný text: Didaktika (velká). Didaktika analytická. Informatorium školy mateřské. Ráj český. Navržení krátké o obnovení škol v království českém, pp. 359–367.

1951b.   Jana Amosa Komenského Dva spisy vševědné / Two Pansophical Works by John Amos Comenius. I Praecognita — II Janua rerum (1643). Ed. G. H. Turnbull. Filosofická bibliotéka vydávaná I. třídou České akademie věd a umění. Řada 1, číslo 12.   Česká akademie věd a umění ve Státním nakladatelství učebnic, Praha 1951, str. 170 + (2).

In Ianuam rerum sive totius pansophiae seminarium. I. „Introitus.“ (První vstup do Brány věcí čili Semeniště vševědy) — [Praecognitorum liber primus] II. „De homini Fine.“ — [Praecognitorum liber secundus] III. „De concessis Homini ad Finem suum obtinendum Mediis.“ — [Praecognitorum liber tertius] Pansophiae christianae Liber III. „De Mediis Homini ad Fines suos concessis utendi modo, sive de Pansophiae Methodo.“ — V. 1636.

Janua rerum reserata, sive Universalis sapientiae Seminarium, vulgò Philosophia prima, et Metaphysica dicta. Authore J. A. Comenio. Anno 1643. „Ad lectores.“ „Januae rerum.“ I. „Introitus.“ II. „Amplitudinis Rerum limites dari, extra quos nihil sit, intra eos autem omnia.“ III. „Rerum classes Septem, cum aeternâ omnia transcendente octavâ.“

1951.   Prastaré obecně křesťanské náboženství, tr. R. Říčan, Praha 1951. — Viz 1661.

1952

1952.   Duchovní písně. K tisku připravil a poznámkami opatřil Antonín Škarka. Živý odkaz domova. Sv. 17.   Vyšehrad, Praha 1952, 8°, pp. 521 + (3) + 11 ill. — Viz 1633.

Písňová tvorba Komenského: Písně některé nábožné, Kancionál.

1952.   Informatorium školy mateřské. Ed. František R. Tichý (úvod, slovníček, poznámky).   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1952 (1. vydání), 8°, str. 58 + (2) + 2 tab. — Viz 30.

1952.   Obnova církve. Haggaeus Redivivus. Ed. Bohuslav Souček (poznámky). Předmluvu napsal Josef Lukl Hromádka.   Kalich (typ. Mladá fronta), Praha 1952 (4. vydání, v Kalichu 1.), 8°, pp. 134 + (1). — Viz 39.

1953

1953.   Didaktika J. A. Komenského. Vybrané kapitoly z české a latinské Didaktiky, ed. F. R. Tichý.   SPN, Praha 1953, str. 125 + obr. příl.

1954

1954.   Didaktické spisy. Ed. František R. Tichý (úvod). Knihovna pedagogických klasiků, Nová řada, sv. 1.   SPN, Praha 1954 (2. vydání), str. 389 + 8 obr. příl. — Viz 1951 (1. vyd.).

Modernizovaný text: Didaktika (velká). Didaktika analytická. Informatorium školy mateřské. Ráj český. Navržení krátké o obnovení škol v království českém.

1954.   Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům. Ed. František Svejkovský (předmluva, poznámky, rejstřík). Živá díla minulosti, sv. 4.   SNKLHU, Praha 1954 (4. vydání), 8°, pp. 204 + (2) + 1 mapa. — Viz 25.

1955

1955.   Praeceptor gentium. Comenii cogitationes de societate reformanda. — Vychovatel národ. Komenského úvahy o přetvoření společnosti (De cultura ingeniorum oratio. Řeč o vzdělání ducha. — Typographeum vivum. Živá tiskárna. — Traditio lampadis. Odevzdávání pochodně. — Ventilabrum sapientiae. Věječka moudrosti). Z lat. originálu Opera didactica omnia. 3. a 4. díl přel. Jan Patočka, Metoděj Klučka, František Heřmanský. Uspoř. Josef Brambora a Jan Patočka. Dřevoryt (frontispice) Bohdan Lacina.   Vyd. Min. školství. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1955, 8°, pp. 163 + (2).

1956

1956.   Gentium salutis reparator Comenii de pacis instituendae culturaeque universalis propagandae beneficiis cogitationes. — Posel míru a blaha národů. Komenského myšlenky o dobrodiní míru a všeobecné vzdělanosti. Ed. Metoděj Klučka. Doslov Jan Patočka. Tr. Josef Hendrich & Metoděj Klučka. Dřevoryt Bohdan Lacina.   SPN, Praha 1956, pp. 142 + (2).

Latinský a český text: Angelus Pacis. Gentis felicitas.

1957

1957.   Joannes Amos Comenius Opera didactica omnia. Editio anni 1657 lucis ope expressa. Ed. ...   Sumptibus Academiae scientiarum Bohemoslovenicae, Pragae 1957, 2°, Tomae III. — Viz 116.

• Tomus I:   Pars I—II, pp. (25) + 461 + (1).

• Tomus II:   Pars III—IV, pp. (4) + 1062 + (1) + (68).

• Tomus III:   Commentationes, pp. 149 + (1).

1957.   J. A. Comenius, scholarum novi ordinis formator. — J. A. Komenský, tvůrce nového uspořádání škol. Ed. Jaromír Kopecký (uspořádání, překlad, doslov) & Metoděj Klučka (uspořádání, překlad).   SPN, Praha 1957, str. 218.

Souběžný text latinský a český.

1958

1958.   Labyrint světa a ráj srdce to jest Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po druhé tlačen v Amsterodamě 1663. Text k vydání připravil, doslov a vysvětlivky napsal doc. dr. Antonín Škarka. »Svět« sv. 22.   Naše Vojsko, Praha 1958 (1. vydání v NV), str. 253. — Viz 1663.

1958.   Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Po druhé tlačen v Amsterodamě 1663. Text k vydání připravil a vysvětlivkami opatřil dr. Vladimír Šmilauer. Doslovem doplnila dr. Jiřina Popelová. Il. Jana Konůpka.   Svobodné slovo – Melantrich, Praha 1958, str. 189. — Viz 1663.

1958b.   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Slovo úvodní. — Úvod prvního svazku. — Navržení krátké o obnovení škol v Království českém.Velká didaktika. — Informatorium školy mateřské.Brána jazyků otevřená.. Slovo úvodní akad. Otokar Chlup. Ed. Jan Patočka (úvod 1. svazku) et al.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1958, 8°, pp. 452 + 1 tab.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského (VSK), sv. 1.

VSK, sv. 2. — 1960 (1962).

VSK, sv. 3. — 1964.

VSK, sv. 4. — 1966.

VSK, sv. 5. — 1968.

VSK, sv. 6. — 1972.

VSK, sv. 7. — 1974.

VSK, sv. 8. — 1975.

VSK, Rejstříky k 1.—8. svazku. — 1978.

1959

1959.   Janua linguarum reserata (Editio synoptica et critica quinque authenticos textus Latinos necnon Janualem Comenii textum Bohemicum continens). Curavit Jaromír Červenka.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1959, pp. XLIV + 346 + 1 obr. příl.

1961

1961.   Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná, to jest promyšlené pátrání jak v blížícím se soumraku světa úspěšně šířit světlo rozumu, moudrost, po všech myslích všech lidí a po všech národech — Via lucis vestigata et vestiganda h. c. Rationabilis disqvisitio, qvibus modis intellectualis, Animorum LUX, SAPIENTIA, per omnes Omnium Hominum mentes et gentes, jam tandem sub Mundi vesperam feliciter spargi possit. Ed. & tr. & postf. Jaromír Kopecký, Jiří Kyrášek, Jan Patočka, Jiřina Popelová-Otáhalová.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1961, pp. 307 (lat. text, pp. 147–284). — Viz 67.

Latinský text je diplomatickým přepisem vydání z roku 1668.

1962

1962.   Výbor z pedagogických prací potockých a amsterodamských. Red. Jaromír Kopecký. Úvod a doslov napsal Otokar Chlup.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1960 (recte 1962), 8°, pp. 490 + 3 tab.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského (VSK), sv. 2.

1964

1964.   Nejnovější metoda jazyků Jana Amose Komenského. Red. Otakar Chlup, tr. Helena Businská et al., poznámky V. T. Miškovská.   SPN, Praha 1964, 8°, pp. 426 + obr. příl. — Viz 73.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského (VSK), sv. 3.

1965

1965.   Johan Amos Comenius Pampaedia. Lateinischer Text und deutsche Übersetzung. Nach der Handschrift herausgegeben von Dmitrij Tschižewskij in Gemeinschaft mit Heinrich Geissler und Klaus Schaller. Pädagogische Forschungen. Veröffentlichungen des Comenius-Instituts. Reihe: Editionen und Monographien. 5. — Zweite durchgesehene und verbesserene Auflage.   Quelle und Meyer, Heidelberg 1965, pp. 519. — Viz 1645.

1966

1966.   Iohannis Amos Comenii De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum, ante alias vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae. Edd. J. Červenka, V. T. Miškovská-Kozáková cum operis sociis J. Brambora, Dagmar Čapková-Votrubová, J. Hora, Jaromír Kopecký, Jiří Kyrášek, J. Moravec. Praef. Josef Váňa. Epilog. Jan Patočka.   Academia, Pragae 1966 (Editio princeps), 4°, pp. 775 + 717. — Viz 77.

• Tom 1:   Panegersiam, Panaugiam, Pansophiam continens. Pp. 775.

• Tom 2:   Pampaediam, Panglottiam, Panorthosiam, Pannuthesiam necnon Lexicon reale pansophicum continens. Pp. 717 + append.

1966b.   Výbor z Obecné porady o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku. Edd. Otakar Chlup, J. Váňa, J. Červenka et al.   SPN, Praha 1966, 8°, pp. 559 + obr. příl.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského (VSK), sv. 4.

1968

1968.   Dvéře jazyků odevřené. Janua linguarum reserata. Nejprv v jazyku latinském a nyní v českém zhotovení od J. A. Komenského. Primum lingua Latina facta, nunc autem Bohemica a J. A. Comenio conscripta. Edidit Jaromír Červenka. Cimelia Bohemica, vol. VI.   Pragopress, Pragae 1968 (facsimile vydání z r. 1633), pp. (100). — Viz 1633.

Příloha: Jaromír Červenka, "Komentář", pp. 20.

1968.   Janua rerum. Einleitung von Klaus Schaller. Slavische Propyläen. Texte in Neu- und Nachdrucken, Bd. 9.   Wilhelm Fink Verlag, München 1968 (Nachdruck der Ausgabe von 1681), pp. XI + 87.

1968.   J. A. Comenii Magna Didactica. Ex editione Amstelodamensi anni 1657 omnes libros didacticos complectente nunc primum separatim edidit Fridericus Carolus Hultgren.   Farnborough 1968, ... — Viz 1633, 1894.

Facsimile editione de anni 1894.

1968.   Typographeum vivum. — Živá tiskárna aneb lis myšlenky. Uspořádal a závěrečné slovo napsal Jaroslav Šetlík. Z latinského originálu Opera didactica omnia přeložil F. R. Tichý. Typografie Oldřich Hlavsa. Grafické labyrinty vytvořil Zdeněk Sklenář. Edice Bohemia.   Československý spisovatel, Praha 1968 (1. vyd.), s. p. — Viz 1657.

1968.   Vybrané spisy... Výbor ze spisů o filosofii a přírodě. Edd. Josef Brambora, Dagmar Čapková-Votrubová, Jaromír Červenka, Zdeněk Horský, Jiří Kyrášek, V. T. Miškovská-Kozáková, Josef Váňa.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968, 8°, pp. 503 + obr. příl.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského (VSK), sv. 5.

Obsah:

Slovo úvodem (Josef Váňa) /5--10/.

Ediční poznámka /11/.

Geometrie a Geodézie (ed. Jiří Kyrášek, Dagmar Čapková) /13--44/.

Geometrie /22--34/

Druhá část Geometrie, zvaná Geodézie /37--43/

Popis vesmíru v nástinu (překlad z rukopisu) /45--55 (resp. 48--53)/.

O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé /57--69 (resp. 63--68)/.

Přehled fyziky /71--182 (resp. 81--175)/.

Zkoumání o podstatě tepla a chladna, jejíž pravé poznání je klíč k mnoha tajemstvím přírody (výbor, tr. V. T. Miškovská) /pp. 187--219, předmluva: 185--186, poznámky: 220--221/.

Jak mechanikové vyvrátili Descarta a jeho přírodní filosofii /205--/.

První filosofie /223--/.

Předchůdce vševědy /239--/.

Atrium /307--/.

Dveře věcí /363--/.

Diogenes kynik znovu na živu (tr. Josef Hendrich, rev. V. T. Miškovská-Kozáková) /431--/.

1969

1969.   Epistula ad Montanum. — Problemata miscellanea. — Sylloge quaestionum controversarum. — Theatrum universitatis rerum. — Amphitheatrum universiatis rerum. — O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé. — Mapa Moravy. — Moudrost starých Čechů. Ed. Jiří Daňhelka et al.   Academia, Praha 1969, pp. 415 + 9 fot. příl. + 1 mapa.

Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia. — Sv. 1.

DJAK/OO — Sv. 2. — 1971.

DJAK/OO — Sv. 3. — 1978.

DJAK/OO — Sv. 4. — 1983.

DJAK/OO — Sv. 9/I. — 1989.

DJAK/OO — Sv. 11. — 1973.

DJAK/OO — Sv. 12. — 1978.

DJAK/OO — Sv. 13. — 1974.

DJAK/OO — Sv. 14. — 1974.

DJAK/OO — Sv. 15/I. — 1986.

DJAK/OO — Sv. 15/II. — 1989.

DJAK/OO — Sv. 15/III. — 1992.

DJAK/OO — Sv. 17. — 1970.

DJAK/OO — Sv. 18. — 1974.

DJAK/OO — Sv. 23. — 1992.

1970

1970.   Johannes Amos Comenius: Ad Bohemiam. Ed. Antonín Škarka (doslov, poznámky).   Academia, Praha 1970, pp. 83.

Výbor z Komenského projevů a výzev k vlasti a národu.

1970.   Artificii legendi et scribendi tirocinium. — Vestibuli et Januae lingvarum lucidarium. — Orbis sensualium pictus. Edd. Jaromír Červenka & Stanislav Králík & Jiří Kyrášek & Julie Nováková.   Academia, Praha 1970 (1. vydání v Academii), str. 312 + 4 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 17.

1970b.   De primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, libris. Oratio sub laborum auspicia in Patakinae scholae auditorio majori recitata anno MDCL 28. Novemb. — Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání. Řeč pronesena na počátku prací ve větší síni potocké školy 28. listopadu 1650. Tr. Jaromír Kopecký, Julius Špaňár et col.   SPN, Praha 1970, pp. 211. — Viz 88.

Latinský text podle amsterodamského vydání ODO z r. 1657. Souběžný překlad latinského textu do češtiny, slovenštiny, ruštiny, polštiny, maďarštiny a němčiny.

1970c.   Didaktika česká. Didactica bohemica. — Didactica, to jest umění umělého vyučování .... Ed. Stanislav Králík, rec. Jaromír Červenka et Josef Tichý. Cimelia Bohemica, vol. 14.   Pragopress, Praga 1970 (facsimile), pp. [152]. — Viz 23.

Stanislav Králík: „Didaktika, původní česká verze“, pp. 28 (příloha k faksimili).

1970c.   Dvojí poselství k českému národu. Kšaft. Smutný hlas. Ed. Antonín Škarka (předmluva, poznámky). (Edice) Historica.   Vyšehrad, Praha 1970, pp. 111.

1970.   Labyrint světa a ráj srdce To jest světlé vymalování ... Po druhé tlačen v Amsterodamě MDCLXIII. Text k vydání připravil, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřil a doslov napsal Antonín Škarka.   Odeon, Praha 1970, str. 216. — Viz 1663.

1970d.   Map of Moravia.   Czech Office for Geodesy and Cartography, Prague 1970, pp. 7 + 1 map. — Viz 10.

1970.   Panaugia. Nachdruck der Ausgabe von 1660 mit einer Einleitung von Dmitrij Tschižewskij. Slavische Propyläen. Texte in Neu- und Nachdrucken. Bd. 48.   Wilhelm Fink, München 1970, pp. XVI + 161–320. — Viz 77.

1971

1971.   Retuňk proti Antikristu a svodum jeho. — Haggaeus redivivus. Edd. Jiří Daňhelka & Stanislav Králík & Naděžda Lupínková & Rudolf Říčan.   Academia, Praha 1971 (1. vydání v Academii), pp. 414 + 5 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 2.

1972

1972.   Spisy historické a politické. Edd. Josef Polišenský, Josef Brambora et al.   SPN, Praha 1972, 8°, pp. 543 + obr. příl.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského (VSK), sv. 6.

1973

1973.   Paradisus ecclesiae renascentis (Ráj církve znovu se rozzelenávající). — Didactica. — Informatorium školy mateřskéInformatorium maternum, der Mutterschul. — Navržení krátké o obnovení škol v Kralovství českém. — Dvéře jazyků odevřené. — Diogenes Cynicus redivivus. — Abrahamus patriarcha. Edd. Dagmar Čapková & Karel Hádek & Jarmila Koschinová & Stanislav Králík & Jiří Kyrášek & Julie Nováková.   Academia, Praha 1973 (1. vydání v Academii), pp. 556 + 26 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 11.

1974

1974.   Vybrané spisy ... Díla slovesného umělce. Výbor z projevů literárněteoretických, literárněhistorických, beletristických, esejistických, kazatelských a básnických. Ed. Antonín Škarka (předmluva).   SPN, Praha 1974, 8°, pp. 811 + 8 obr. příl.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského (VSK), sv. 7.

Obsah:

„Slovesné umění J. A. Komenského.“ (A. Škarka) /5-89/

Projevy z oblasti literární teorie a historie

„Zpráva a naučení o kazatelství“ (díl třetí) /93-105/

„O poezi české“ /107-113/

„Annotata“ /119-130/

„Kancionál“ (Předmluva) /139-164/

Díla beletristická a esejistická

„Listové do nebe“ /171-200/

„Labyrint světa a ráj srdce“ /205-370/

“Truchlivého druhý díl“ /391-438/

„Centrum securitatis. To jest hlubina bezpečnosti“ (kap. I, IV, XII) /443-473/

„Renuntiatio mundi. To jest Výhost světu“ (úryvky) /475-484/

„Kšaft umírající matky Jednoty bratrské“ /487-507/

„Truchlivého díl čtvrtý a statní. To jest Smutný hlas“ /513-541/

„Jednoho jet potřebí“ (dedikace, kap. 1, 7, 10; tr. J. Ludvíkovský) /547-581/

Projevy kazatelské

„Boj s Bohem modlitbami“ /587-605/

„Matuzalém. To jest o daru dlouhověkosti“ /607-623/

Díla básnická. Příležitostné básně (tr. V. T. Miškovská-Kozáková)

Ze studentských veršů kolegům

(Věnovní diputace Rozmanité problémy [1612] Stanislavu a Ondřeji Jahodinským z Matze a Danielu Breslerovi) /629/

(Pochvalné verše připojené k disputaci Jana Litomila Stručný nárys metafysiky) (signováno: Jan Amos Nivnický z Markomanska) /629-630/

Z veršů let zralosti (přátelům)

Žalozpěv na smrt studenta Alexandra Schlichtinga (1639) /630-631/

Blahopčání k svatbě lékaře Heinricha Martini (1650) /632/

Z veršů politických

Elegie na smrt Mořice učeného lankraběte Hessenského (1632) /633/

Žalozpěv na smrt knížete Zikmunda Rákócziho (1652) /634-635/

Rytm k doufání /635-636/

Duchovní písně. a) Biblické parafráze

Píseň Mojžíšova, po převedení lidu izraelského přes moře a zatopení faraona zpívána /639-641/

Jobovo v netrpělivosti upadnutí a nad narozením svým naříkání /641-643/

Píseň písní Šalomounových /643-664/

Píseň o vinnici boží /664-668/

Píseň anjela s evanjelium věčným; a jiných dvou anjelů přitom /668-670/

b) Skladby původní

Tentýž skutek hlouběji vyjádřený a s větší plněji svázaných slov okrasou /670-675/

Děkování za všelijaká boží dobrodiní /676-681/

Toužení duše věřící po svém nebeském choti /681-685/

Plésání duše věřící v Kristu a přesladkém jeho jménu Ježíš /685-692/

O porušení světa v posledních časích /692-694/

Jiná dětinská, k zpívání malým dítkám v škole neb kázáních dětinských při katechizmu /694-695/

Žákům po škole /695-696/

K začínání nového roku /696-697/

V čas jarní /698-699/

Modlitba za dešt, v čas sucha /699-701/

Život náš na světě jen pout /701-703/

Žehnání se duše věrné s světem /703-706/

Triumf duše věřící z těla ku pánu odcházející /706-710/

Ukolébavka /710-711/

c) Zpěvy exulantské

Písnička z sv. Písem sebraná, k zpívání v přítomném žalostném pošlapání a rozmetání církve boží /711-717/

Písnička ku potěšení do exilium jdoucích složená léta 1627 /717-724/

Písnička lidí vyhnaných /724-728/

d) Překlady

Triumf vítěze Krista /729-730/

Rozkoš duše věřící, Krista milovné, s nebeským chotěm svým /730-733/

Nejbezpečnější věc vždycky pokání činiti, a u noh spasitele leže milosti hledati /733-735/

Z žalmu 46 /735-737/

V čas žně neb vinobraní /737-738/

Po vysvobození z nebezpečenství /738-740/

Veršované modlitby

Vzdychání nábožná aneb rytmovní modlitbičky [z Praxis pietatis]

Modlitba ranní žákům /749/

Při začátku práce /749/

Když slunce zachází /749/

Kdykoli hodiny bijí /749/

Za pokoj politický i církevní /750-751/

Žalmy sv. Davida /753-768/

„Moudrého Catona Mravná poučování“ (bez latinských paralel) /771-787/

„Přídavek dystychů latinských v české metry uvedených“ (ukázky) /787-789/

Ediční poznámka

Bibliografické poznámky k jednotlivým spisům /795-809

1974.   Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium. — Pansophiae Christianae liber III. — Ad amicos Lesnae in Polonia agentes. — Consultationis brevissima delineatio. — Elaborandorum operum catalogus. — Studii pansophici in Anglia fautoribus. — Janua rerum reserata (fragmentum). — Pansophiae diatyposis. — Templi pansophici delineatio scenographica. — Scenographiae pansophicae pars II. — Via lucis. Edd. Jarmila Borská & Julie Nováková.   Academia, Praha 1974 (1. vydání v Academii), pp. 408 + 11 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 14.

1974.   Prima philosophia. — Judicium de Responsione Serarii. — Unum necessarium. — Janua rerum reserata. — Triertium catholicum. Edd. Vojtěch Balík & Jarmila Borská & Jaromír Červenka & Julie Nováková & Rudolf Říčan.   Academia, Praha 1974 (1. vydání v Academii), pp. 388 + 6 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 18.

1974.   Sermo secretus Nathanis ad Davidem. — Sermo secretior (secundus). — Gentis felicitas. — Panegyricus Carolo Gustavo. — Letzte Posaun über Deutschland. — Syllogismus orbis terrarum practicus. — Angelus pacis. — Faber fortunae. — Regulae vitae. — Fortii Erasmique libellis praemissa epistula dedicatoria. — Appendix Vestibuli. Edd. Josef Branmbora & Stanislav Králík & Marie Kyralová & Dana Martínková & Amedeo Molnár & Julie Nováková & Rudolf Říčan & Martin Steiner.   Academia, Praha 1974 (1. vydání v Academii), pp. 340 + 10 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 13.

1975

1975.   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek VIII. — Autobiografická vyznání. Plány a dopisy. Edd. Josef Brambora (úvodní slovo, přehled života a činnosti) et al.   SPN, Praha 1975, pp. 424 + 20 obr. příl. — Viz VSK I—VIII

Obsah:

Josef Novotný: „K vybraným spisům J. A. Komenského“ /5—6/.

Josef Brambora: „Slovo úvodem“ /7—21/.

Spisy

Učencům mého národa (Překlad latinské předmluvy ke spisu Divadlo veškerenstva věcí — Theatrum universitatis rerum) /27—33/.

Objasňování pansofických pokusů (úryvek) /37—48/.

List Montanovi — „Jan Komenský Petru Montanovi“ /51—73/.

Dějiny proroctví — „Případ Christophora Kottera.“ — „Případ Kristiny Poniatowské.“ — „Případ Mikuláše Drabíka“ (úryvky) /77—108/.

Vlastní životopis (¶ 39–128) /111—176/.

Stručný nástin porady o tom, co, jak se zdá, směřuje k všeobecné a základní obnově církve (tr. R. Skálová) /179—195/.

Seznam spisů, které je třeba zpracovat, aby se s pomocí boží probudily obecné snahy o pravdu a mír, jak je to v zájmu společného blaha (tr. R. Skálová) /197—211/.

Dokumenty

Z deníku /217—247/.

Vzbuď se Čechie — Úryvek z Výzev Eliášových /251—254/.

Dopisy /257—410/.

(Josef Brambora): „Časový přehled života, činnosti a díla Jana Amose Komenského“ /413—420/.

Josef Brambora & Jaromír Červenka: „Nad dokončením vybraných spisů J. A. Komenského“ /421/.

1975.   Informatorium školy mateřské. Ed. František R. Tichý (úvod, slovníček, poznámky).   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1975 (4. vydání), 8°, str. 52. — Viz 30.

1977

1977.   Clamores Eliae. Ed. Julie Nováková (gelesen, eingeleitet, herausgegeben und mit Textkritischen Anhang versehen). Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut der Ruhr-Universität Bochum. Nr. 8.   Henn Verlag, Kastellaun/Hunsrück 1977, pp. 226. — Viz 147.

Sborník výpisků a poznámek.

1978

1978.   Geometria. — Cosmographiae compendium. — Physicae synopsis. — Ad Physicam addenda. — Disquisitiones de caloris et frigoris natura. — Cartesius a mechanicis eversus. — De arte spontanei motus relatio. — De motu perpetuo scriptorum fragmenta. Edd. Dagmar Čapková & Marie Kyralová & Vlasta T. Miškovská-Kozáková & Julie Nováková & Ivana Sommernitzová-Kultová & Stanislav Sousedík & Martin Steiner.   Academia, Praha 1978 (1. vydání v Academii), pp. 416 + 24 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 12.

1978.   Truchlivý. — Listové do nebe. — Přemyšlování o dokonalosti křesťanské. — Nedobytedlný hrad. — Labyrint světa a ráj srdce. — Pres boží. — O sirobě. — Centrum securitatis. — Renuntiatio mundi. — Bazuine des genaden jaar. — Kšaft umírající matky, jednoty bratrské. Ed. Jaroslav Kolár et al.   Academia, Praha 1978 (1. vydání v Academii), pp. 636 + 12 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 3.

1978b.   Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Rejstříky k I.—VIII. svazku. Sestavily Marta Bečková a Růžena Skálová.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978, 8°, pp. 117.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského (VSK).

1983

1983.   Informatorium školy mateřské, ed. (úvod, slovníček, pozn.) F. R. Tichý.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1983 (6. vydání), str. 53. — Viz 1630.

1983.   Píseň písní Šalomounových. Doslov napsala a k vydání připravila Zdenka Tichá. Osm serigrafií Jiří Svoboda. Typografie Hana Blažejová. Faksimile bibliofilského vydání v edici Blíženci (z r. 1981).   Mladá fronta, Praha 1983 (3. vydání, v MF 2. vyd.), str. 60 (volné listy).

Přebásnění Komenského z jeho Kancionálu z roku 1659.

1983b.   Zpráva a naučení o kazatelství. — O poezi české. — Dionysii Catonis Disticha moralia. — Přídavek Distichů. — Žalmy. — Nové písně některé. — Žehnání kněze Jana Cyrilla. — Písnička ku pohřbu Pavla Fabricia. — Veršované modlitby z přídavků k Praxis pietatis. — Písně a kratší básnická skladání. — De metris Bohemicis adnotatiuncula. — Parafráze IV. eklogy Vergiliovy. — Carmina per occasionem scripta (Básně příležitostné). Ed. Martin Steiner & Milan Kopecký & Stanislav Králík & Věra Petráčková.   Academia, Praha 1983 (1. vydání v Academii), str. 443 + 12 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 4.

1984

1984.   Labyrint světa a ráj srdce. Podruhé tlačen v Amsterodamě 1663. K vydání připravil, ediční poznámkou opatřil, vysvětlivky sestavil a doslov napsal Jaroslav Kolár; il. Miloslav Disman.   Odeon, Praha 1984 (3. vydání v Odeonu), str. 199. — Viz 1663.

1986

1986.   Informatorium školy mateřské, ed. (úvod, slovníček, pozn.) F. R. Tichý; Povinná četba pro pedagogické školy.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986 (7. vydání), str. 52. — Viz 1630.

1986b.   Dedicatio. Praefatio ODO.Praefatio ODO I.Didactica magna. — Schola infantiae. — Scholae vernaculae delineatio. — Janua lingvarum. — Januae lingvarum vestibulum. — De astruendo Januae templo. — Didactita dissertatio. Edd. Vojtěch Balík Jiří Beneš & Jarmila Borská & Dagmar Čapková & Stanislav Králík & Ivana Kultová & Marie Kyralová & Jiří Kyrášek & Dana Martínková & Jana Matlová & Julie Nováková & Věra Petráčková & Josef Polišenský & Stanislav Sousedík & Martin Steiner & Robert Steiner.   Academia, Praha 1986 (1. vydání v Academii), str. 568 + 24 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 15/I.

1986.   De primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, libris. Oratio sub laborum auspicia in Patakinae scholae auditorio majori recitata anno MDCL 28. Novemb. — Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání. Řeč pronesena na počátku prací ve větší síni potocké školy 28. listopadu 1650. Latinský text podle amsterodamského vydání Opera didactica omnia z roku 1657. (Tr. Jaromír Kopecký).   Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod 1986, pp. 29 + 27. — Viz 88.

1987

1987.   O sobě. (Soubor textů shromáždili, české edičně připravili, latinské přeložili, starší překlady zrevidovali, úvody k jednotlivým oddílům napsali, chronologickou tabulku, slovníček méně známých pojmů, poznámky vydavatelů, seznam použité literatury a výběr ilustrací Amedeo Molnár a Noemi Rejchrtová. Klub čtenářů. Sv. 579.   Odeon, Praha 1987 (1. vydání; 2. vyd. 1989), pp. 379.

1989

1989.   Historia prophana. — Historie o těžkých protivenstvích. — Historia persecutionum. Ed. Zdeněk Bednář et al.; praef. Dagmar Čapková.   Academia, Praha 1989 (1. vydání v Academii), str. 480 + (4) + 11 listů obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 9/I.

1989b.   Pansophiae praeludium. — Conatuum pansophicorum dilucidatio. — Praefatio ODO II. — Novissima lingvuarum methodus. Edd. Helena Businská & Dagmar Čapková & Jaromír Červenka & Stanislav Králík & Marie Kyralová & Vlasta T. Miškovská-Kozáková & Julie Nováková & Věra Petráčková & Zuzana Pospíšilová & Jana Přívratská & Stanislav Sousedík & Martin Steiner & Robert Steiner.   Academia, Praha 1989 (1. vydání v Academii), str. 504 + 16 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 15/II.

1991

1991.   Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání. Řeč pronesená na počátku prací ve větší síni potocké školy 28. listopadu 1650. Tr. Jaromír Kopecký, postf. Petr Peňáz, ed. Lenka Havlíková.   Okresní knihovna Metoděje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou 1991 (1. vyd. v Okr. knihovně M. J. Sychry), str. 49 + 11 obr. příl.

Vydáno k 400. výročí narození J. A. Komenského a 100. výročí narození žďárského pedagoga Františka Mokrého (1891—1991).

1991.   Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání. Řeč pronesená na počátku prací ve větší síni potocké školy 28. listopadu 1650. Tr. Jaromír Kopecký.   Emdé, Zlín 1991 (1. vyd. v Emdé), str. 25.

Vydáno k 400. výročí narození J. A. Komenského. — Knihu graficky upravil Miloslav Daříček. Lept vytiskl Milan Dřímal. Tištěno na ručním papíře.

1992

1992.   Cesta světla. Tr. & postf. Jaromír Kopecký; il. Pavel Nešleha.   Mladá fronta, Praha 1992 (2. vydání, 1. vyd. v MF), str. 229.

Lat. Via Lucis.

1992.   Clamores Eliae, ed. Julie Nováková.   Academia, Praha 1992 (1. vydání v Academii), str. 529 + 14 obr. příl. — Viz 147.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 23.

1992.   Clamores Eliae — Křiky Eliášovy (výbor), tr. Jiří Beneš.   Primus, Praha 1992 (1. vydání), str. 54.

1992.   Informatorium školy mateřské, ed. Noemi Rejchrtová; průvodní studie Noemi Rejchrtová & Josef Langmeier; kresby a typografie Anna Kopecká.   Kalich, Praha 1992 (1. souborné vydání), str. 140. — Viz 1630.

1992.   Kancionál. Ed. & praef. Olga Settari.   Kalich, Praha 1992 (1. vydání), pp. 231 + 4 obr. příl. + noty. — Viz 1659.

1992.   Obecná porada o nápravě věcí lidských. Předml. Jarmila Skalková; úvod Dagmar Čapková; ediční pozn. Marta Bečková, Anna Holendová, Jana Matlová, doslov Jan Patočka.   Svoboda, Praha 1992 (1. vydání), 3 svazky, pp. 563 + 500 + 594. — Viz 1645.

Lat. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica.

1992.   Praxis pietatis čili jak se cvičit v pravé zbožnosti. Do současné češtiny převedl a upravil Ladislav Kopecký.   Ekumenická rada církví / Kalich, Praha 1992 (1. upravené vyd.), str. 235. — Viz 28.

Podle amsterodamského vydání z roku 1661.

1992.   Přemyšlování o moudrosti to jest o hmyzení všetečného opouštění a noh svých na cestu pokoje uvozování, aneb o zpytování srdce svého, ze samosvojnosti vyvozování a do svobody dítek Božích uvádění. Řeči přívětivé a napominatedlné od Jana Amose Komenského. Výběr myšlenek J. A. Komenského z jeho duchovních spisů pořídil Jiří Polma; ediční pozn. J. Polma a Jan M. Tomeš; tři lepty Markéty Králové vytiskl Milan Dřímal; graf. úprava Vladimír Viener.   Eva, sv. 6.   Bonaventura, Praha 1992, str. 44.

Tištěno na ručním papíru. Volné listy v deskách.

1992.   Vestibulum-Vortür. — Janua-Tür. — Grammatica Latino-vernacula. — Annotationes super Grammaticam. — De Lexico januali. — De Atrio. — Judicia. — Petri Colbovii Sendeschreiben. — De vocatione in Hungariam. — Schola pansophica. — De repertis pansophici studii obicibus. — Primitiae laborum scholasticorum. Edd. Marta Bečková & Jiří Beneš & Dagmar Čapková & Karel Hubka & Stanislav Králík & Marie Kyralová & Jana Matlová & Stanislav Sousedík & Martin Steiner & Robert Steiner.   Academia, Praha 1992 (1. vydání v Academii), str. 384 + 12 obr. příl.

Dílo Jana Amose Komenského — Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 15/III.

1995

1995.   Mapa Moravy — mědiryt z roku 1627 ze sbírek Muzea města Brna. Bolit-B press, Brno 1995, 1 mapa, barevná (list 47 x 57 slož. na 23 x 29 cm).

Moraviae auctore I. A. Comenio — mapová faksimilia.

1996

1996.   Orbis pictus 1896.   Aquarius 1996 (1. vyd.), pp. 285. — Viz 1653.

Původní sto let starý latinský, německý, francouzský a český text, poprvé doplněný anglickým a maďarským překladem. Do angličtiny přeložila Klára Bokorová, do maďarštiny György Simkó. K vydání použita publikace Orbis pictus, nakladatele Jaroslava Pospíšila z r. 1896.

1997

1997.   Panegyricus Carolo Gustavo — Lobrede auf König Karl X. Gustav, Schriften zur Comenius-Forschung Bd. 25. Hrsg., übers., eingel. und mit Anmerkungen versehen von Jürgen Beer.   Academie Verlag, Sankt Augustin 1997, pp 94. — V. 1655.

1998

1998.   Labyrint světa a ráj srdce, (výběr pro představení Lyry Pragensis Helena Glancová; výtvarný doprovod Albín Brunovský). Lyra Pragensis 209.   Nadace Lyry Pragensis, Praha 1998 (1. vydání), str. (52). — Viz 1663.

1998b.   Truchlivý I, II. — Labyrint světa a ráj srdce. Ediční příprava, komentář a vysvětlivky Věra Petráčková & Jaroslav Kolár. Česká knižnice.   Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998 (1. vydání v NLN), str. 399.

1999

1999.   Jedno nezbytné, tr. Luděk Brož.   Kalich, Praha 1999 (1. vydání), str. 181.

Lat. Unum necessarium.

2000

2000.   Finspongský rukopis Jana Amose Komenského — dosud neznámý anonymní rukopis Komenského předmluvy »Europae lumina« a »Dedikace třem královstvím« nalezený ve švédském Norrköpingu. S komentářem a poznámkami vydává Blanka Karlsson.   Pontes pragenses, sv. 12.   L. Marek, Brno 2000, pp. 92.

„Europae lumina, Viri docti, et pii, Salvete.“ Předmluva a dedikace jsou součástí díla De Rerum humanarum emendatione consultatio catholica.

Vydáno u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského.

2001

2001.   Orbis sensualium pictus — Svět v obrazích (přetisk prvního vydání z roku 1658).   Levné knihy KMa, Praha 2001, str. 323.

Fotoreprint vydání z r. 1942. Souběžný český a německý text.

2003

2003.   Dvéře jazyků odevřené. Předmluva Martin Steiner. (Edice) Smil sv. 1.   Paseka, Praha / Litomyšl 2003 (7. vydání, v Pasece 1. vyd.), str. 115. — Viz 1633.

2003b.   Labyrint světa a ráj srdce.   Vydal Vladimír Beneš v nakl. Bonaventura, Praha 2003, str. 47 + il. + 2 CD. — Viz 1663.

Text alegorického traktátu je převzat z jevištního provedení v Lyře Pragensis z 80. let dvacátého století. CD s tehdejší studiovou nahrávkou. Pro toto vydání poskytl Karel Demel svých pět barevných kombinovaných technik, které vytiskli Pavel a Milan Dřímalovi; grafickou úpravu navrhl Vladimír Viener; text vysadila písmem Garamond Zdena Vienerová; vazbu včetně pouzdra zhotovil Ateliér Krupka v Úvalech u Prahy.

2003.   Mapy Moravy ze 16.—18. století — The 16th to 18th century maps of Moravia — Die Landkarten Mährens aus der Zeit von 16. bis 18. Jahrhundert. Ed. Helena Jakešová. Muzeum Komenského (Štefl software, Brno), Přerov 2003, CD-ROM.

Čtyři původní mapy Moravy: Pavel Fabricius (1519—1589) Jan Amos Komenský (1592—1670) Georg Matthaeus Vischer (1628—1696) Jan Kryštof Müller (1673—1721)

2004

2004.   Didaktika analytická (jazykové úpravy Růžena Váňová; poznámkami doplnily Zdena Rosecká a Marie Kostečková).   Tvořivá škola, Brno 2004 (1. vydání), pp. 69.

Lingvarum methodus novissima. — Jako výchozího textu bylo použito překladu Heleny Businské, revidovaného Bohumilem Rybou z roku 1946.

2004.   Labyrint světa a ráj srdce. Editor Antonín Škarka. Ilustrace Rut Kohnová.   Naše vojsko, Praha 2004, str. 253.

2005

2005.   Labyrint světa a ráj srdce. Ilustrace Rut Kohnová.   Waldpress, Praha 2005 (1. vydání), str. 183. — Viz 1663.

Upraveno podle amsterodamského vydání z r. 1663.

2006

2006.   Komenský kontra Gracián: Pansofie prodromus, aneb, O pravé a plné moudrosti / Gracián kontra Komenský: Příruční orákulum, aneb, Umění moudrosti. Uspořádali Květa Neradová a Hugo Schreiber.   Evropský literární klub, Praha 2006, pp. 99 + 134.

2006.   Johanes Amos Comenius, Le Labyrinthe du monde et le Paradis du coeur. Tr. Xavier Galmiche. Ilustrace Rut Kohn.   Wald Press, Praha 2006, pp. 208.

2007

2007.   Informatorium školy mateřské. Editor Tomáš Havelka. Předmluva Martin Steiner. Edice Europa sv. 5.   Academia, Praha 2007, str. 132. — Viz . . .

2007.   Obecná porada o nápravě věcí lidských (výbor z díla podle překladů z let 1950 a 1966). Překlad . . . Edice Comenius.   Soliton, Brno 2007, str. 312. — Viz . . .

2007.   Il Labirinto del Mondo e il paradiso del cuore. Tr. Tomáš Kubíček (rev. Silvie Richterová). Ilustrace Stefania Vincenzi.   Wald Press, Praha 2007, pp. 193.

2008

2008.   Všenáprava. Překlad Josef Hendrich. Edice Comenius.   Soliton, Brno 2008, str. 308. — Viz . . .

2009

2009.   Cesta světla. Překlad . . . Námět: Pavel Šebek. Úvody Jan Kumpera. Ediční příprava Michaela Hashemi.   Almi, Blansko 2009, str. 294 + errata.

Obsah: Cesta světla (Via lucis). — Anděl míru (Angelus pacis). — Štěstí národa (Gentis felicitas). — Věječka moudrosti (Ventilabrum sapientiae).

2009.   Labyrint světa a ráj srdce. Ilustrace Barbora Uhráková.   Tribun EU, Brno 2009, str. 176.

2009.   Ян Амос Коменски, Лабиринтът на света и раят на сърцето. Tr. & pref. Margarita Mladenova (Маргарита Младенова); ilustr. Kostadinka Miladinova (Костадинка Миладинова).   Wald Press, Praha 2009, str. 171.

2009.   John Amos Comenius, The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart. Tr. . . . ; ilustr. Petr Nikl.   Wald Press, Praha 2009, str. 228.

2010

2010.   Labyrint světa a ráj srdce. V jazyce 21. století. Přetlumočení Lukáš Makovička, předmluva Robert Hart, doslov František Hýbl.   Poutníkova četba, Chlumec 2010, str. 163. — Viz 1663.

2010.   Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů. Překlad, předmluva, komentář Markéta Klosová. Edice Europa sv. 23.   Academia, Praha 2010, str. 203. — Viz 1639.

Pansophiae praeludium a Conatuum pansophicorum dilucidatio.

2011

 

 


 

Komenského korespondence

> > > Soupis korespondence < < <


 

Veškeré spisy Jana Amosa Komenského (VSJAK)

  .

 

Prameny

•   Baďurová, Anežka: „Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do r. 1800“, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník ze 4. odborné konference Olomouc, 11.—12. října 1994. Brno, Sdružení knihoven České republiky — Olomouc, Státní vědecká knihovna 1995, pp. 88–93.

•   Beneš, Jiří & Steiner, Martin: „Die Janua lingvarum reserata 1631—1657“, AC 6 (XXX), 1985, pp. 185—199.

•   Blažková, Lenka: „Francouzská vydání spisů J. A. Komenského a osudy jejich výtisků“, in: Knihy a dějiny 4/2, (Praha) 1997, pp. 27–45.

•   Bohatcová, Mirjam: J. A. Komenský. Soupis rukopisů, Bibliografický katalog ČSR — České knihy 1957. Zvláštní sešit 7 — 15. 12. 1957.   Národní knihovna, Praha 1957, str. 52.

•   Brambora, Josef: Knižní dílo Jana Amose Komenského. Studie bibliografická.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1957 (2. vydání), str. 211. (První vydání: Praha 1954, stav do května 1954.)

•   Brtová, Bohuslava: Díla J. A. Komenského v Základní knihovně — Ústředí vědeckých informací ČSAV. Vědecké informace ČSAV, Bibliografie 4.   Základní knihovna — Ústředí vědeckých informací ČSAV, Praha 1991, pp. IV + 176.

•   Brtová, Bohuslava & Vidmanová, Stanislava: „Seznam děl J. A. Komenského uchovávaných pouze v zahraničí (tisky do r. 1670)“, in: Studia Comeniana et Historica VIII, 1978, č. 18, pp. 123–236.

•   Brunnerová, Miroslava: Ex libris: Comenius. Soupis starých tisků komenian knihovny Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze vydaný u příležitosti oslav 400. výročí narození J. A. Komenského, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha 1991, s. p.

•   Hýbl, František — Lapáček, Jiří: Soupis komenián. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského, Přerov 1992, pp. 70. (Obsahuje: Analytický rozpis statí souborně vydaných českých, latinských a německých spisů v letech 1872—1983.)

•   Karásková, Růžena: Dílo Jana Amose Komenského ve fondu Státní vědecké knihovny v Olomouci. Publikace. Sv. 23/1988.   Státní vědecká knihovna, Olomouc 1988, pp. 77. (Obsahuje: Analytický rozpis statí souborně vydaných českých, latinských a německých spisů v letech 1872—1983.)

•   Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, Praha 1925 sqq. ( Knihopis Digital. České prvotisky a staré tisky (1476—1800) on-line.)

•   Kopecký, Jaromír — Patočka, Jan — Kyrášek, Jiří: „Chronologický seznam spisů J. A. Komenského“, in: Jan Amos Komenský. Nástin života a díla. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1957, str. 254–267.

•   Kumpera, Jan: „Katalog spisů J. A. Komenského“, in: Jan Kumpera, Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků.   Amosius Servis & Nakladatelství Svoboda, Ostrava 1992, pp. 199–316.

•   Kvačala, Jan: „Verzeichniß der Werke des Comenius. Bibliographie“, in: Johan Kvacsala, Johann Amos Comenius. Sein Leben und seine Schriften. Belege und Erklärungen. Anhang II.   Verlag von Julius Klinkhardt, Berlin — Leipzig — Wien 1892, pp. 69–89.

•   Novák, Jan V. & Hendrich, Josef: Jan Amos Komenský. Jeho život a spisy, Příležitostné vzdělávací spisy Dědictví Komenského číslo 214.   Praha 1920—1932 (cf. Josef Hendrich: „Soupis prací Komenského“, str. 688–709).

•   Osińska, Wanda: Jan Amos Komenský w Polsce. Repertorium prac Komenskiego znajdujących się w polskich księgozbiorach, Zakład narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1972, pp. 174.

•   Pilz, Kurt: Johann Amos Comenius. Die Ausgaben des Orbis Sensualium Pictus. Eine Bibliographie. Beiträge zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg.   Selbstverlag der Stadtbibliothek Nürnberg, Nürnberg 1967, pp. 447.

•   Pokorný, Zdeněk: Bibliografie knižních komenian 1945—1990 (S přehledem poválečné komeniologie) (Vydáno k 400. výročí narození J. A. Komenského), Ústav pro informace ve vzdělávání, Státní pedagogická knihovna Komenského, Praha 1992 (5. rozšířené vydání), str. 174.

•   Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích. Sestavila Komise pro soupis děl J. A. Komenského. Vědecká redaktorka Dr. Emma Urbánková.   Státní pedagogické nakladatelství v Praze, Praha 1959, str. 469 + [3] + 15 obr. příl.

•   Vobr, Jaroslav: Dílo Jana Amose Komenského ve fondech Státní vědecké knihovny v Brně a moravských klášterních knihoven. Rukopisy a staré tisky 1611—1800, Státní vědecká knihovna, Brno 1992, str. 179.

•   Zíbrt, Čeněk (sestavil pomocí Dra Josefa Volfa): Bibliografie české historie, díl 5, Dějiny české od roku 1670—1679. čís. 22.999-30.910; Jan Amos Komenský č. 17.324—30.638; Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1912, pp. 325–960 (č. 17324—30638). ( On-line.)

•   Zoubek, Fr. J.: „Seznam spisů Jana Amosa Komenského“, in: Fr. J. Zoubek, Život Jana Amosa Komenského. Na oslavu třísetleté památky jeho narození. Vydáno z pozůstalosti spisovatelovy péčí »Besedy učitelské Budče« na Smíchově. K tisku upravil Dr. Jan V. Novák.   J. Otto, Praha 1892, pp. 259–288.

•   Zoubek, Fr. J.: „Verzeichnis und chronologische Reihenfolge der Schriften des Comenius“, in: Beeger, Julius & Zoubek, Franz (tr. & pref.): Comenius, Johann Amos, Grosse Unterrichtslehre, Pädagogische Bibliothek, Bd. III;   Max Hesse, Leipzig (non ante 1874 [1883?], 4. ed.), pp. CI—CVIII.

•   [vydání v DJAK-OO]

•   [vydání ve VSK]

 


( Poslední aktualizace 17. září 2012 )

 

 

 

 

 

Seznam zkratek:

 

ACActa Comeniana (Praha, 1969—).

AJAK. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského (od 16. ročníku Acta Comeniana).

ČČHČeský časopis historický.

ČČMČasopis Českého Musea.

ČMMČasopis matice moravské.

DJAKDílo Jana Amose Komenského – Johannis Amos Comenii Opera omnia (Academia, Praha, 1969—).

KnihopisKnihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, Praha 1925 sqq. ( Knihopis Digital. České prvotisky a staré tisky (1476—1800) on-line.)

LFListy filologické.

N-HNovák – Hendrich, Jan Amos Komenský. Jeho život a spisy, 1920–1932.

KNM — Knihovna Národního musea, Praha.

ODOOpera didactica omnia, Amsterodam 1657.

OOOpera omnia, viz DJAK.

SaSSlovo a slovesnost.

SCetHStudia Comeniana et historica. Časopis musea J. A. Komenského (Uherský Brod, 1971—).

SoupisSoupis děl J. A. K. v čs. knihovnách, 1959.

VSJAKVeškeré spisy Jana Amosa Komenského, Brno.

VSKVybrané spisy Jana Amose Komenského, SPN, Praha 1958--1978.

Zíbrt — Čeněk Zíbrt, Bibliografie české historie V, Praha 1912.

— Vydáno tiskem později.

— Nedochované, nebo ztracené dílo.

? — Autorství je nejisté ba přímo pochybné.JAK J. A. Komenský
v roce 1650
(rytina od Václava Hollara)


JAK J. A. Komenský,
zpochybňovaný portrét (malba od Juriaena Ovense z let 1657–1662)


JAK Rembrandt, Podobizna starce,
(Ritratto di vecchio 1665) – zkusmo pokládáno za portrét JAK
Biochronologie
J. A. K.

 

Soupis
korespondence
J. A. K.

 


Poděkování za připomínky a odkazy:

Daniel Spratek

 

 

 

< < <